Our company’s heritege, strengthens our vision...
Orhan Güngen
Yönetim Kurulu
Board of Directors
Yönetim Kurulu, Grubun sahipleri GÜNGEN ailesi
Board of Directors is composed by members of
mensuplar›ndan müteflekkildir. Tüm Yönetim Kurulu
GÜNGEN Family, owners of the group. All members
Üyeleri Mühendislik Fakültesi mezunudur ve köklü
of the board have Engineering degree with sound
teknik geçmifle sahiptir.
technical background.
Sn. ORHAN GÜNGEN yar›m as›rl›k tecrübeye sahip
MR. ORHAN GÜNGEN is civil engineer(M.Sc.) with
‹nflaat Yüksek Mühendisidir. ‹stanbul Teknik Üniver-
half a century of experience. Graduated of ‹stanbul
sitesinden 1957 y›l›nda mezun olmufl ve Güngen
Technical University in 1957, he was involved in all
Grup taraf›ndan bitirilen tüm ifllere kat›lm›flt›r.
projects executed by Gungen Group. He was the
Yurtd›fl›nda ifl yapan Türk müteahhitlerinin öncüsü
Pioneer of Turkish contractors working abroad, as
olup Libya’da 1964 y›l›nda
he was the “First Turkish
yüklendi¤i ifllerle “‹lk Türk
Contractor” to undertake
Yurtd›fl› Müteahhidi” olmufltur.
projects in Libya in 1964. Mr.
Sn. Orhan Güngen ‹ngilizce
Orhan Güngen is fluent in
ve Almanca bilmektedir.
German and English.
Sn. AHMET GÜNGEN Orta
MR. AHMET GÜNGEN is a
Do¤u Teknik Üniversite-
mechanical engineer with an
sinden 1987 y›l›nda lisans ve
MBA degree from the Middle
daha sonra MBA derecesi ile
East Technical University
Makina Mühendisi olarak
which he graduated in 1987.
mezun olmufltur. Sn. Ahmet
Mr. Ahmet Güngen has been
Güngen bu tarihten itibaren
with the group since that
Grupta çal›flmaktad›r ve
time. Mr. Ahmet Güngen is
‹ngilizce bilmektedir.
fluent in English.
Sn. KER‹M GÜNGEN Orta Do¤u Teknik Üniversitesi-
MR. KER‹M GÜNGEN is a civil engineer with an
nden 1990 y›l›nda lisans ve gene ayn› Üniversitede Yüksek
MSc degree from the Middle East Technical
Lisans derecesi ile ‹nflaat Yüksek Mühendisi olarak mezun
University which he graduated in 1990. Mr. Kerim
olmufltur. Sn. Kerim Güngen mezuniyetinden itibaren
Güngen has been with the group since that time
Grupta çal›flmaktad›r ve ‹ngilizce bilmektedir.
and is fluent in English.
Sn. ETHEM GÜNGEN Orta Do¤u Teknik Üniversitesin-
MR. ETHEM GÜNGEN is a mechanical engineer
den 1992 y›l›nda lisans ve gene ayn› Üniversitede Yüksek
with an MSc degree from the Middle East Technical
Lisans derecesi ile Makine Yüksek Mühendisi olarak
University which he graduated in 1992. Mr. Ethem
mezun olmufltur. Sn. Ethem Güngen mezuniyetinden
Güngen has been with the group since that time
itibaren Grupta çal›flmaktad›r ve ‹ngilizce bilmektedir.
and is fluent in English.
02
Hakk›m›zda
About
Misyonumuz;
Our mission;
‹flletme, araflt›rma, gelifltirme, teknoloji kullan›m›, bilgi düzeyi
ve uygulama aç›s›ndan uluslar aras› düzeyde baflar›l›, lider
bir flirket olmak.
To be an internationally successful, leader company in terms
of operation, research, development, technology utilization
and level of information.
Kazand›¤› bilgi birikimini (know-how) yurt içi ve yurt d›fl›na
aktaran, e¤itim, test ve sertifikasyon ve Ar-Ge konular›nda,
Türkiye ve çevre ülkelere önderlik yapan bir flirket haline
gelmek.
To convey its knowledge to the country and abroad, and be
a leader company for Turkey and neighbouring countries in
areas of training, testing and certification, research and
development.
Türkiye inflaat sektörüne yön vermek, tasar›m, uygulama
ve kullan›m alanlar›n› geniflletmek ve çeflitlendirmek,
To be a leader in the construction sector in Turkey and
diversify in the areas of design, execution and utilization.
Sektörün ihtiyaç duydu¤u nitelik ve nicelikte teknisyen,
mühendis ve üst düzey yöneticiler yetifltirmek.
To raise technicians, engineers and top level managers with
the qualifications and quantities needed by the sector.
Yönetim ‹lkelerimiz;
l Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal
yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
l ‹flverenlerin beklentilerini karfl›lamak,
l Biz bilinci ile çal›flmak,
l Var olan ile yetinmeyip sürekli geliflmek.
l Sistem yaklafl›m› ile çözüm üretmek,
l Çevre etkilerini kayna¤›nda azaltmak,
l Çal›flma ortamlar›m›z› tüm paydafllar›m›z
için daha güvenli hale getirmektir.
Our management principals;
l To fulfil all of our legal obligations,
l To meet our Clients' expectations,
l To work within the consciousness of us,
l To always strive for the better and continuous progress,
l To provide solutions with an understanding of system
approach,
l To reduce the environmental impacts at its source,
l To make our working environment a safer
place for all of our partners.
Çevresel ‹lkelerimiz ;
l Enerji ve do¤al kaynaklar› en verimli
flekilde kullanmak,
l Zararl› çevre etkilerini kayna¤›nda en aza
indirgemek, at›klar›n› minimize etmek ve çevre
kirlili¤ini önlemek için tedbirler almak,
l Tüm faaliyetlerini ilgili çevre mevzuat›
çerçevesinde yürütmek, yönetmeliklerin olmad›¤›
yerde kendi yönetmeliklerini belirlemek,
l E¤itim ve iletiflim kanallar› ile çal›flanlar›n
ve paydafllar›n›n çevre bilincini artt›rmak,
l Sektöründeki çevresel faaliyetlerde öncü
olmak için çaba sarf etmek ve tecrübelerini
Üçüncü Taraflar›n izlemesine aç›k tutmak,
l Çevresel hedeflerini bu ilkeler do¤rultusunda
belirlemek ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini
sürekli gelifltirerek sürdürmek ve
daha ileri götürmektir.
Our environmental principals ;
l To use energy and natural sources
in the most efficient way,
l To reduce harmful environmental effects to
a minimum at its source, to minimize wastes and
to take precautions to prevent environmental pollution,
l To execute all our operations in line with
the related environmental regulations, to determine
our own regulations where there is no regulation,
l To increase the environmental awareness of
our employees and partners through training
and communications,
l To try to be a leader in environmental
activities in our sector and to share our
experiences with interested parties,
l To determine our environmental goals within
these principals and to continuously improve and carry
forward our ISO14001 Environmental Management System.
Tüm çal›flanlar›n etkin kat›l›m›yla altyap› ve üstyap› inflaat
tasar›m ve uygulama hizmetlerini, en uygun ileri teknoloji,
güvenli bir altyap› ve temiz çevre bilinci ile iflveren
memnuniyetini sa¤layarak, sürekli ve ekonomik bir biçimde
topluma sunmakt›r.
Vizyonumuz;
‹nflaat›n oldu¤u her yerde kalite ile var olmakt›r.
De¤erlerimiz;
l Bilgi
l Özveri
l Araflt›rma ve Çözüm
l Güven
l Sayg›
To provide the public with infrastructure and superstructure design
and execution services by achieving Client satisfaction in a continuous
and economic manner with the effective participation of all its
employees, through the usage of the most appropriate high technology,
reliable infrastructure and awareness of clean environment.
Our vision;
To exist with quality wherever there is construction.
Our values;
l Knowledge
l Devotion
l Research and solution
l Trust
l Respect
03
Afyon Madensuyu Tesisleri ‹nflaat›
Afyon Mineral Water Supply Operating & Management Buildings
‹fi‹N ADI:
Afyon Madensuyu Tesisleri ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1959 - 1961
‹fi VEREN:
K›z›lay Genel Müdürlü¤ü
K›z›lay Genel Müdürlü¤ünün sahibi
oldu¤u tesis ‹flletme Binalar› tevsiata
müsait olarak inflaa edilmifltir.
Hizmete girifl tarihinde kapasite
100.000 flifle/gün olup,
fabrika ile birlikte iflletme sa¤l›k binas›,
flifle y›kama ve depolama üniteleri,
y›kama suyu ar›tma tesisleri infla edilmifltir.
NAME OF PROJECT:
Afyon Mineral
Water Supply Operating &
Management Buildings
PERIOD OF PERFORMANCE:
1959 - 1961
CLIENT:
Red Crescent General Directorate
The Plant owned by Kizilay
(Red Crescent) General Directorate
was built as suitable for expansion to
100.000 bottle/day capacity. In addition
to the factory, the plant comprises
management buildings, stock halls,
water treatment units and other
ancillary facilities.
04
Bal›kesir Hava Meydan› ‹nflaat›
Bal›kesir Air Base Construction
‹fi‹N ADI:
Bal›kesir Hava Meydan› Pist Uzant›lar› infl
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1960 -1962
‹fi VEREN:
NATO Hava Enf.Daire Baflkanl›¤›
NAME OF PROJECT:
Balikesir Air Base Runway
PERIOD OF PERFORMANCE:
1960 -1962
CLIENT:
NATO (Air) Infrastructure Dept.
‹fi‹N ADI:
Bal›kesir Hava Meydan› Su Temini ve
‹salesi ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1961 -1962
‹fi VEREN:
NATO Hava Enf. Daire Baflkanl›¤›
18 km ‹sale hatt› inflaat›, 3 adet keson
kuyu ve pompa istasyonlar›
NAME OF PROJECT:
Balikesir Air Base Water Supply &
Distribution Network
PERIOD OF PERFORMANCE:
1961 -1962
CLIENT:
NATO (Air) Infrastructure Dept.Construction
of 18 km-long water supply line, pump stations
and 3 water-wells.
05
Ankara Mürted Hava Meydan› ‹nflaat›
Ankara Murted Air Base Construction
‹fi‹N ADI:
Ankara Mürted Hava Meydan›
D/F binas› ve Sosyal Tesis Binalar› ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1961 -1962
‹fi VEREN:
NATO Hava Enf. Daire Baflkanl›¤›
D/F Binalar› ‹nflaat›, 64 adet Bina ikmal
inflaat› ve Elektrifikasyon inflaat›.
NAME OF PROJECT:
Ankara Murted Air Base Social
Facilities & D/F Buildings
PERIOD OF PERFORMANCE:
1961 -1962
CLIENT:
NATO (Air) Infrastructure Dept.
Constructions of Social Facilities (64 Buildings),
D/F Buildings and electrification works.
‹fi‹N ADI:
Malatya Erhaç Hava Meydan›
Pist Uzant›lar› ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1960 -1962
‹fi VEREN:
NATO Hava Enf.Daire Baflkanl›¤›
NAME OF PROJECT:
Malatya Erhac Air Base Runway
PERIOD OF PERFORMANCE:
1960 -1962
CLIENT:
NATO (Air) Infrastructure Dept.
06
Samsun Hava Savunma Tesisi ‹nflaat›
Samsun Air Base Construction
‹fi‹N ADI:
Samsun Hava Savunma Tesisi ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹: 1964 -1966
‹fi VEREN: Amerikan Ordusu Mühendislik Grubu TUSEG
TUSEGíe ait ifllerden taahhüt üstlenen ‹lk Türk Müteahhitlik Firmas›d›r.
Tesis halen Türk Silahl› Kuvvetlerince S›hhiye Yedek Subay Okulu olarak
kullan›lmaktad›r. Tesiste yatakhaneler, Gazino, Tiyatro Salonu, hobby binas›, Din
Gereksinim binas› (önce Kilise, flimdi Cami) Is› ve Kuvvet Santral› ve Ar›tma Tesisleri
‹nflaatlar› yap›lm›flt›r.
NAME OF PROJECT:
US Army Eng. Group TUSEG Samsun Air Base
PERIOD OF PERFORMANCE: 1964 -1966
CLIENT: US Army-European Division Engineering Group
The first Turkish Contractor to undertake a project for the US Army Engineering
Group. The plant, currently used as a medical school for the Turkish Army,
contains dormitories, social facility buildings, food courts, theatre, temple,
heat and power generating units, laundry and treatment plants.
‹fi‹N ADI:
Trabzon Hava Savunma Tesisi ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹: 1965 -1966
‹fi VEREN: Amerikan Ordusu Mühendislik Grubu TUSEG
Halen Türk Silahl› Kuvvetlerince kullan›lmakta olan Tesiste yatakhaneler,
yemekhaneler, Gazino, Tiyatro Salonu, hobby binas›, Din Gereksinim binas› (önce
Kilise, flimdi Cami) Is› ve Kuvvet Santral› ve Ar›tma Tesisleri ‹nflaatlar› yap›lm›flt›r.
NAME OF PROJECT:
US Army Eng. Group TUSEG Trabzon Air Base
PERIOD OF PERFORMANCE: 1965 -1966
CLIENT: US Army-European Division Engineering Group The plant which is used by
Turkish Army today, contains dormitories, social facility buildings, food courts, chapel,
heat and power generating units, laundry and treatment plants.
07
Afyon Çimento Fabrikas› ‹nflaat›
Afyon Cement Factory Construction
‹fi‹N ADI:
Afyon Çimento Fabrikas› ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1966 - 1967
‹fi VEREN:
Çimento Sanayi Genel Müdürlü¤ü
Afyon Çimento Fabrikas› ‹nflaat› ile
Çimento ‹malat› 400.000 Ton/y›l
artarak Türkiye ënin y›ll›k Çimento imalat›
4 milyon tonu aflm›flt›r.
NAME OF PROJECT:
Afyon Cement Factory
PERIOD OF PERFORMANCE:
1966 - 1967
CLIENT:
Cement Industry General
Directorate With the construction
of Afyon Cement Factory,
the cement production has
increased by 400.000 tons/year,
causing the annual cement
production of Turkey to exceed
4.000.000 tons.
08
Libya-Bengazi Trafik Genel Müdürlü¤ü
Libya Bengazi General Directorate of traffic Building
‹fi‹N ADI:
Libya - Benghazi Trafik Genel Müdürlü¤ü binas› ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹: 1967-1969
‹fi VEREN: Libya Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›
Bu ‹flle ilk Yurtd›x›xq Müteahhitlik Firmas› olarak ülkemiz müteahhitlerine
yeni ufuklar aç›lm›flt›r. Bina 16 ayda bitirilip hizmete sunulmufltur.
NAME OF PROJECT:
Libya - Benghazi General Directorate of Traffic Building
PERIOD OF PERFORMANCE:1967-1969
CLIENT: Libya Ministry of Public Works
This first international project undertaken by a Turkish Contractor
overseas, was completed in 16 months.
‹fi‹N ADI:
Libya-Bengazi ve çevresindeki 9 Kasaban›n Elektrifikasyon ‹fli
‹NfiAAT TAR‹H‹: 1967 - 1969
‹fi VEREN: Libya Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›
NAME OF PROJECT:
Libya Benghazi & 9 towns around Benghazi
Renewal of Electrical Distribution Network Extension of Facilities, Transformer,
Houses, Civil and Electrical Works in Benghazi, Libya and 9 surrounding towns.
PERIOD OF PERFORMANCE: 1967 - 1969
CLIENT: Libya Ministry of Public Works
‹fi‹N ADI:
Libya-El Merc 500 Konut ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹: 1968 - 1969
‹fi VEREN: Libya Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› Toplam inflaat alan› 68.000 m2
NAME OF PROJECT:
Libya El Merc - 500-unit - Housing Development Project
PERIOD OF PERFORMANCE: 1967 - 1969
CLIENT: Libya Ministry of Public Works Total Covered area is 68.000 m2
09
Bursa Çimento Fabrikas› ‹nflaat›
Bursa Cement Factory
‹fi‹N ADI:
Bursa Çimento Fabrikas› ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1967-1969
‹fi VEREN:
Çimento Sanayi Genel Müdürlü¤ü
Anahtar Teslimi yap›lan tesis
22 ay gibi çok k›sa bir sürede
bitirilmifltir.Tesisin bitimi ile Türkiyeënin
çimento imalat› 1.300.000 Ton/y›l
artarak 7 milyon tona ulaflm›flt›r.
NAME OF PROJECT:
Bursa Cement Factory
PERIOD OF PERFORMANCE:
1967-1969
CLIENT:
Cement Industry General Directorate
Turn-Key Project.
With the completion of the project,
the cement production of Turkey has
increased by 1.300.000
tons/year, reaching 7.000.000 tons.
The project has completed in 22 months.
10
Bursa ‹negöl
‹stafl ve Kentafl Fabrikas› ‹nflaatlar›
Bursa Inegöl Istas&Kentas Factories
‹fi‹N ADI:
‹stafl ‹negöl Sun-i Tahta ve
Kentafl Mensucat Boyalar› Fabrikalar› ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1970 - 1971
‹fi VEREN:
‹negöl Sanayi ve Ticaret A.fl.
Sun-i tahta fabrikas› inflaat›,
Müdüriyet binas›, yongalama binas›,
ana fabrika holleri, yemekhane,
idari ve sosyal tesisleri, laboratuar binalar›
inflaatlar›n›n yan› s›ra Kentafl Mensucat
Boyalar› Fabrikas› inflaatlar› ifli altyap›lar› ile
birlikte toplam 24.000m2 kapal› saha
inflaas› yap›lm›flt›r. 85.000m2 beton
stok sahalar› inflaat› yap›lm›flt›r.
NAME OF PROJECT:
Bursa Inegol Istas Chip Board
Plant & Kentas Textile Paints &
Chemicals Plant Construction
PERIOD OF PERFORMANCE:
1970 - 1971
CLIENT:
Inegol Industry and Trade Co.
Chip board plant factory, general
directorate building, main halls,
social facilities, laboratories, and
Kentas Textile Paints factory with
treatment plants (24.000 m2 covered
area and 85.000m2 concrete
stock halls.)
11
Karaman Bumas Bulgur
Fabrikasï ‹nflaat›
Karaman Bumas Wheat Processing Factory
‹fi‹N ADI:
Bumas Bulgur Fabrikasï ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1972 - 1974
‹fi VEREN:
Karaman Bulgur San.veTic. A.fl.
Türkiyeíde ilk defa bulgur çeflitlerini ve
yan ürünlerini atölye seviyesinden kurtar›p
fabrikasyon seviyeye ulaflt›ran bir tesis olmufltur.
Modern depolama, ay›klama, y›kama ve her safhas›
ile bulgur çeflitlerini imal kademeleri ve
ambalajlama tesislerini ihtiva etmektedir.
Bunlar›n yan› s›ra depolama, iflçi soyunma giyinme
bölümlari yemekhane binalar› ile Müdüriyet ve Kantar
Binalar›, park sahalar› ve yollar, gömme su depolar›,
derin kuyu ve pompaj› ve çevre tanzimi yap›lm›flt›r.
NAME OF PROJECT:
Karaman Bumas
Wheat Processing & Semolina Production Facility
PERIOD OF PERFORMANCE:
1972 - 1974
CLIENT:
Karaman Wheat Processing
Industry&Trade Co.
The First Modern Wheat Processing
Factory in Turkey. Other than the processing
units, it includes modern stocking halls,
cleaning off and washing units, packing units,
general directorate building, weighing units,
social facilities, water treatment units,
pump station, water tanks and
landscaping works.
12
TEK Soma E¤itim Tesisleri l. K›s›m
TEK Soma Staff Education Facilites 1st Segment
‹fi‹N ADI:
Türkiye Elektrik Kurumu
Soma E¤itim Tesisleri 1. K›s›m ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1972 - 1974
‹fi VEREN:
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü¤ü
Her birinin oturma alan› 1500m2 olan 11
adet binadan 2 adedi 5 kat, 2 adedi 3 kat,
6 adedi 2 kat ve 1 tanesi tek kat olmak üzere
yatakhane, çeflitli e¤itim laboratuvarlar›,
dershaneleri ve yemekhanlerden oluflan
bir kompleks inflaa edilmifltir.
Toplam ‹nflaat Alan› 43.000 m2ídir
NAME OF PROJECT:
Turkish Electric
Authority Soma Staff Education
Facilities 1st Segment
PERIOD OF PERFORMANCE:
1972 - 1974
CLIENT:
Turkish Electric Authority
Total covered area is 43.500 m2
(Total of 11 Buildings: including two
5-story, two 3-story, six 2-story
and one single-story buildings each
buildings sits on 1.500 m2 land);
construction of dormitories,
laboratories, classrooms,
social facilities, cafeterias.
13
TEK Soma E¤itim Tesisleri ll. K›s›m
TEK Soma Staff Education Facilites 2nd Step
‹fi‹N ADI:
Türkiye Elektrik Kurumu
Soma E¤itim Tesisleri 2.K›s›m ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1973 - 1977
‹fi VEREN:
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü¤ü
NAME OF PROJECT:
Turkish Electric Authority Soma
Staff Education Facilities 2nd Segment
PERIOD OF PERFORMANCE:
1973 - 1977
CLIENT:
Turkish Electric Authority
‹fi‹N ADI:
K›br›s Petrolleri Akaryak›t Dolum Tesis ve Muht.
‹nflaatlar›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1975 - 1978
‹fi VEREN:
K›br›s Türk Petrolleri Ltd.
Petrol ve LPG depolama tesisleri ve bu tesisle ilgili
dolum tesisi, deniz ikmal terminali, lojmanlar,
müdüriyet binas›, yollar ve yang›n önleme seddeleri
yap›lm›flt›r.
NAME OF PROJECT:
Northern Cyprus of Fuel Terminal Construction
PERIOD OF PERFORMANCE:
1975 - 1978
CLIENT:
Northern Cyprus State Oil Co.
Oil and LPG Storage & Loading Facilities,
Directorate Buildings, Loading for employees,
fuelling dock, fire-walls.
14
Bozüyük Seramik Fabrikas› ‹nflaat›
Bozuyuk Ceramic Plant Construction
‹fi‹N ADI:
Sümerbank Bozüyük Seramik Fabrikas› ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1976 - 1979
‹fi VEREN:
Sümerbank Genel Müdürlü¤ü
27.000m2 Fabrika holü, çelik Silolar›,
Biskuvi F›r›nlar›, Firit Tesisi de¤irmenler ile
komple stok holü olan bir fabrikad›r.
NAME OF PROJECT:
Sumerbank Bozuyuk Ceramics Plant Construction
PERIOD OF PERFORMANCE:
1976 - 1979
CLIENT:
Turkish Republic Ministry of State
Sumerbank General Directorate
Total covered area is 27.000m2.
‹fi‹N ADI:
Sümerbank Bozüyük Seramik Fabrikas›
Hamma. Kap. Stok ‹nflaat Sahas› ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1979 - 1981
‹fi VEREN:
Sümerbank Genel Müdürlü¤ü
NAME OF PROJECT:
Sumerbank Bozuyuk Ceramics Plant Raw Material
Closed & Open Storage Area Construction
PERIOD OF PERFORMANCE:
1979 - 1981
CLIENT:
Turkish Republic Ministry of State
Sumerbank General Directorate
15
Ankara Faisal Finance
‹fl Merkezi ‹nflaat›
Business Center Construction
‹fi‹N ADI:
Faisal Finans Kurumu
Ankara Bölge ve ‹fl Merkezi ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1987 - 1988
‹fi VEREN:
Faisal Finans Kurumu A.fl.
12 Kat ve 3700m2 kapal› alandan oluflan
bina anahtar teslim olarak inflaa edilmifltir.
NAME OF PROJECT:
Faisal Finance
Ankara Office & Business
Center Construction
PERIOD OF PERFORMANCE:
1987 - 1988
CLIENT:
Faisal Finance Turn Key
Project with 3700 m2 covered
area and 12 stories.
16
Irak Abu Ghraib Sulama Projesi
Iraq Abu Ghraib Irrigation Project
‹fi‹N ADI:
Irak Abu Ghraib Sulama Projesi
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1980 - 1986
‹fi VEREN:
Irak Tar›m Bakanl›¤›
Ba¤datí›n güneyinde 1. Bölge Yusufiye 25x13 km2 alanda 2.
Bölge
‹skenderiya 17x11 km2 alanda olmak üzere sulamaya yönelik
arazi
Islah› ve tesviye kaz›lar› yap›lm›flt›r. Sulama ve toplama
kanallar› ve sulama sat›hlar› oluflturulmufltur.
NAME OF PROJECT:
Iraq Abu Ghraib Complete Irrigation Project
PERIOD OF PERFORMANCE:
1980 - 1986
CLIENT:
Iraq Ministry of Agriculture
The 1st Section Yusufiye (South of Baghdat), 325 km2, total
project area; 2nd Section, Iskenderiya 187 kmï total project area,
3rd Region Muqtadiye 110 km2 total project area; Land
‹fi‹N ADI:
Keflan Orman ‹flletmeleri Md. Muhtelif A¤açland›rma ‹flleri
‹NfiAAT TAR‹H‹:1987 - 1988
‹fi VEREN: T.C. Orman Bakanl›¤›
çanakkale Orman Müdürlü¤üne ait 3200 hektar arazinin dikime Haz›rlanmas›,
manialarin izalesi, teraslama ve muhtelif a¤açland›rma ifllemleri yap›lm›flt›r.
NAME OF PROJECT:
Canakkale Kesan State forest Management Planting & Ploughing Project
PERIOD OF PERFORMANCE: 1987 - 1988
CLIENT: Republic of Turkey, Ministry of Forestry
Ploughing and preparation for forestation were done on the 32 km2 project
area owned by State Forest Management.
17
‹stanbul Çubuklu
110 Konutluk Fatih Sitesi
Istanbul Cubuklu 110-Unit Housing Project
‹fi‹N ADI:
110 Konutluk ïstanbul çubuklu Fatih Sitesi
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1989 - 1991
‹fi VEREN:
Fatih Yap› Kooperatifi
11 Blokta, 110 Konut toplam
23.500 m2 ëlik inflaat alan›, sosyal tesisleri,
otoparklar›, çevre düzenlemesi,
1.000m2 ëlük su deposu inflaat›,
su ar›t›m tesisi fore kaz›k ve
shot crete metodlar› ile istinat perdeleri
inflaa edilmifltir.
NAME OF PROJECT:
Istanbul çubuklu 110-unit Housing Project
PERIOD OF PERFORMANCE:
1989 - 1991
CLIENT:
Fatih Housing Cooperative
Cubuklu 110-unit Housing Project at 11 Buildings
(total covered area 23.500 m2), social facilities,
landscaping, underground works,
1.000 m2underground water tank,
water treatment unit, and retaining
walls constructed by piling
and shot create.
18
Devlet Bakanl›¤›
Eskiflehir Göçmen Konutlar› ‹nflaat›
State Ministry 210-Unit Housing Project in Eskisehir
‹fi‹N ADI:
Devlet Bakanl›¤› 210 Adet
Eskiflehir Göçmen Konutu ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1991 - 1993
‹fi VEREN:
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanl›¤›
çevre tanzimi ve tüm alt yap› iflleri ile birlikte.
NAME OF PROJECT:
Republic of Turkey, Ministry of State
Eskisehir 210 -unit Housing Project
PERIOD OF PERFORMANCE:
1991 - 1993
CLIENT:
Republic of Turkey, Ministry
of State 210-unit Housing project
with all infrastrcture
and landscaping.
‹fi‹N ADI:
Ostim ‹fl Merkezi ‹kinci K›s›m ‹nflaat›-Ankara
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1993 - 1994
‹fi VEREN:
Ostim A.fl.
NAME OF PROJECT:
Ankara Ostim Business Center Construction
PERIOD OF PERFORMANCE:
1993 - 1994
CLIENT:
Ostim Co.
19
‹stanbul-Sefaköy
Köprülü Kavflak ‹nflaat›
Istanbul Sefakoy Bridge&Connecting Roads
‹fi‹N ADI:
Sefaköy Köprülü Kavflak
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1995 - 1996
‹fi VEREN:
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
‹stanbul ëun Avrupa
Yakas› E-5 üzerinde Sefaköy-Halkal›
istikametlerini birbirine ba¤layan
3 aç›kl›kl› köprü, 7 km E-5 Ba¤lant›
yolu inflaa edilmifltir. Kenarayaklar
toprakarme dolgu ile geçilmifltir.
Kavflakta 45.500 m2 alan
yeflillendirilmifl ve su deposu
ve pompa istasyonu ile birlikte
bütün alan›n otomatik sulamas›
sa¤lanm›flt›r. Proje 5 ay gibi rekor
bir sürede hizmete girmifltir.
NAME OF PROJECT:
Istanbul Sefakoy
Bridge & Connecting Roads
PERIOD OF PERFORMANCE:
1995 - 1996
CLIENT:
Istanbul Metropolitan Municipality
The project located at Istanbul Sefakoy
E-5 State Highway bridge with
3 spans, 7 km connecting roads.
planting, landscaping and automatic
sprinkler system with underground water
storage and pumping systems was
done in 45.000m2. Completed in a
record time of 5 months.
20
‹stanbul-Eyüp
Demirkap› Köprülü Kavflak ‹nflaat›
‹stanbul Eyup Demirkapi Bridge & Connecting Roads
‹fi‹N ADI:
Eyüp - Demirkapï
Köprülü Kavflak ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1996 - 1998
‹fi VEREN:
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Eyüp - Bayrampafla istikametindeki
t›kan›kl›¤› önlemek maksad› ile yap›lan
köprü ve 8 kmílik çevre yollar› ile
E-5 íe en k›sa yoldan ba¤lant› sa¤lanm›fl,
tüm yollar›n çevre düzenlemesi ve
yeflillendirilmesi gerçeklefltirilmifltir.
NAME OF PROJECT:
Istanbul Eyup - Demirkapi
Bridge & Connecting Roads
PERIOD OF PERFORMANCE:
1996 - 1998
CLIENT:
Istanbul Metropolitan Municipality
This project which enabled easy access
to the main artery, by connecting the
local roads to the artery, solved the
bottlenecking problem around the
E-5 State Highway in Eyup (one of the
most important and historical sections
of Istanbul). Length of connecting road is 8 km.
Also landscaping and planting were done.
21
‹stanbul Florya Ø1000 ‹sale Hatt›
Istanbul Florya Ø1000 Pipeline Construction
‹fi‹N ADI:
‹stanbul Bak›rköy ‹çmesuyu ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1996 - 1998
‹fi VEREN:
‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü
‹stanbul Bak›rköy ‹lçesi ve mücavir alan›ndaki
Ø 100 ila Ø 1000 çaplar› aras›ndaki 100 km
içmesuyu isale hatt› döflenmifl,
bu ifl kapsam›nda E-5 üzeri,
Cennet Mahallesi-Florya ‹sale ba¤lant›
köprüsü infla edilmifltir.
NAME OF PROJECT:
Istanbul Bakirkoy Water Supply Project
PERIOD OF PERFORMANCE:
1996 - 1998
CLIENT:
Istanbul Water and Sewerage Administration.
Istanbul Bakirkoy pipeline construction 100km-long
of Ø 100- Ø 1000 mm in thickness.
22
‹stanbul E-5
Cennet Mahallesi Ø1000 ‹sale Hatt›
Istanbul E-5 Cennet Water Supply Works
‹fi‹N ADI:
‹stanbul E-5 Cennet
Ø1000 ‹sale Hatt› Köprüsü
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1998 - 1999
‹fi VEREN:
‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü
E-5 üzerinde 3 aç›kl›kl›
90 mt uzunlu¤unda betonarme yap›larak
Ø1000 temiz su borusu geçifli sa¤lanm›flt›r.
NAME OF PROJECT:
Istanbul E-5 Cennet
Ø1000 Water Supply Works
PERIOD OF PERFORMANCE:
1996 - 98
CLIENT:
Istanbul Water and
Sewerage Administration
A 90 m-long bridge constructed
over E-5 State highway.
23
‹stanbul E-5 Avc›lar Ambarl›
Köprülü Kavfla¤›
Istanbul Avc›lar Ambarl› Bridge & Connecting Roads
‹fi‹N ADI:
Avc›lar Ambarl› Köprülü Kavflak ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1997 - 1999
‹fi VEREN:
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
E-5 üzerinde 2 Adet köprü ve 16 km
çevre yolu ile ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi'nin en büyük köprülü kavflak
projelerinden biridir. Bu ifl kapsam›nda
Saadet Deresi Islah› Ø2200 ëlük
Betonarme Borularla gerçeklefltirilmifltir.
Ayr›ca inflaat sahas›nda bulunan ve
Botafl ve Poafl'a ait 8î ve 16î lik
toplam 2712 mtílik Akaryak›t Borular›
deplase edilmifltir.
NAME OF PROJECT:
Istanbul Avcilar
Ambarli Bridge & Connecting Roads
PERIOD OF PERFORMANCE:
1997 - 1999
CLIENT:
Istanbul Metropolitan Municipality
On E-5 State Highway, 2 Bridges and 16 km
connecting roads were constructed.
It was one of the largest roadwork and
bridge projects by the Metropolitan Istanbul
Municipality. Within this project,
Saadet Creek Reclamation was also
achieved by use of Ø2200 mm concrete
pipeline. In addition, fuel oil pipeline
(8î and 16î-diameter Total lenght 2712 meters) ,
electrification and irrigation systems were also built.
24
‹stanbul Avc›lar
Ø1000 ‹sale Hatt› ‹nflaat›
Istanbul Avc›lar Hydraulic Works
‹fi‹N ADI:
Avc›lar Ø1000 ‹sale Hatt› ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1998
‹fi VEREN:
‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü
‹stanbul Avc›lar ile Esenyurt ilçesi aras›nda 7.500 m
Ø1000 isale hatt› döflenmifltir.
NAME OF PROJECT:
Istanbul Avcilar Ø1000 Pipeline Construction
PERIOD OF PERFORMANCE:
1999 of performance
CLIENT:
Istanbul Water and Sewerage Administration.
Between Istanbul Avc›lar to Esenyurt Region pipeline
construction 7.500mt long, Ø1000mm in diameters.
‹fi‹N ADI:
‹stanbul Esenyurt 16î Akaryak›t Boru ‹nflaat›
NAME OF PROJECT:
Istanbul Esenyurt 16î Diameter Fuel Oil Pipeline
25
Istanbul Avc›lar
Saadet Deresi Islah› ‹nflaat›
Istanbul Avcilar Saadet Creek Reclamation
‹fi‹N ADI:
Saadet Deresi Islah› 3400 m Ø2200 çelik
Betonarme Borularla gerçeklefltirilmifltir.
NAME OF PROJECT:
Saadet Creek reclamation was
achieved by use of 3400 m long
Ø2200 mm concrete pipeline
26
Istanbul Tuzla Tünelleri
Istanbul Tuzla Tunnels
‹fi‹N ADI:
Tuzla Tünelleri ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1997 - 2000
‹fi VEREN:
‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü
Bu proje kapsam›nda 6.800 mt uzunlu¤unda
5,10 mt çap›nda At›ksu Tüneli infla edilmifltir.
‹fl kapsam›nda 12 adet flaft 8-11 mt aras›nda
de¤iflen çaplarda ve 12-18 mt aras›nda
de¤iflen derinliklerde inflaa edilmifltir.
Pendik Kaynarca - Tuzla Sahili aras›ndaki yol
kat edilerek Dragos Dar›ca aras›nda kalan
alan›n tamam›n›n at›ksuyu toplan›p,
Tuzla At›ksu Kolektörlerine ar›t›m için gönderilmektedir.
‹nflaatta baz› bölgelerde tünel açmak için
Full Face tünel açma makinas› kullan›lm›flt›r
NAME OF PROJECT:
Tuzla Sewage Water Tunnels Projects
PERIOD OF PERFORMANCE:
1997 - 2000
CLIENT:
Istanbul Water and Sewerage Administration
In this project 5.10 m-diameter sewage water
tunnels were constructed (6.800 m in length)
with the help of 12 shafts (diameters differ
from 8 to 11 m and depths differ from
12 to 18 m). Tunnels route is from Pendik
Kaynarca to Tuzla coast. Thereby all of the sewage water of region
between Dragos and Darica is collected and transferred to
Tuzla Sewage Water Treatment Plant. In some sections of the tunnel
Full-face Tunnel Drilling Machine was used.
27
Istanbul Tuzla Tünelleri
Istanbul Tuzla Tunnels
‹fi‹N ADI:
Tuzla Tünelleri ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1997 - 2000
‹fi VEREN:
‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü
NAME OF PROJECT:
Tuzla Sewage
Water Tunnels Projects
PERIOD OF PERFORMANCE:
1997 - 2000
28
Büyükçekmece Ø 2000
‹sale Hatt› ‹nflaat›
Istanbul Buyukcekmece Ø2000 mm Pipeline Construction
‹fi‹N ADI:
Büyükçekmece Ø 2000 ‹sale Hatt› ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
2000-2001
‹fi VEREN:
‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü
1999 y›l›nda çakmakl› Bölgesinde
yaflanan büyük heyelan hareketinden
sonra devre d›x›xq kalan Büyükçekmece
Tünel ba¤lant› isale hatt›na alternatif
Ø2000 çap›nda isale hatt› Türkiye'de
ilk defa uygulanan bir metodla 4 ay gibi
k›sa bir sürede gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca
Zemin islah› ile ilgili dere islah› ve
aç›k kanal çal›flmas› yap›lm›flt›r.
NAME OF PROJECT:
Istanbul Buyukcekmece
Ø2000mm Pipeline Construction
PERIOD OF PERFORMANCE:
2000 - 2001
CLIENT:
Istanbul Water & Sewerage Administration
After the huge landslide in Cakmakli/Istanbul
the Buyukcekmece tunnel & pipeline had
become out of order. With this project
an alternative pipeline was constructed
with 2000mm diameter. It was the first
application of such a by-pass technique
in Turkey. Included in scope were land
reclamation, creak reclamation and
openchannel works.
29
‹stanbul K›raç Terfi Merkezi Projesi
Istanbul Kirac Pumping Station Transformer Center&Pipeline Cons.
‹fi‹N ADI:
K›raç Terfi Merkezi ve
Yüksek Gerilim Hatlar›n›n Döflenmesi
‹NfiAAT TAR‹H‹:
2001 - 2002
‹fi VEREN:
‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü
‹stanbul K›raçíta inflaa edilen 9 gruplu
(0,360m3/sn*9ad) terfi merkezi binas› ile
‹stanbulíun en büyük terfi merkezi kompleksi
gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca Ø100-Ø2600mm
aras› çaplar›nda toplam 40 km uzunlu¤unda
içmesuyu flebeke inflaat› ve 6 hücreli
enerji merkezi inflaat› ile yeralt› kablosu
ferfli yap›lm›flt›r.
NAME OF PROJECT:
Istanbul K›rac Pumping Station
Transformer Center & Pipeline Construction
PERIOD OF PERFORMANCE:
2001-2002
CLIENT:
Istanbul Water & Sewerage Administration
In the scope of this project besides pipeline
(Ø100 to Ø2600 in diameter / 40 km long)
a pumping station (with 9 units, each 0.360m3/sec),
a transformer building (with 6 cells) and lay
down of electrical distribution cable
network extension were established.
30
‹stanbul Ba¤larbafl› Kavflak
Köprüsü ve Meydan Düzenlemesi ‹nflaat›
Uskudar Baglarbasi Bridge&Baglarbasi Square Restoration
‹fi‹N ADI:
Ba¤larbafl› Köprüsü ve Meydan Düzenlemesi
‹NfiAAT TAR‹H‹:
2005 / 2007
‹fi VEREN:
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Bo¤az Köprüsü - Üsküdar aras› trafik s›k›fl›kl›¤›n›
önlemek maksad›yla yap›lan bu projede 8 km de
ba¤lant› yolu yap›lm›fl. Köprü inflaat› 59 gün
gibi bir sürede tamamlanm›fl. Bu proje
kapsam›nda peyzaj, bitkilendirme ve
‹stanbul'un en önemli meydanlar›ndan
biri olan Ba¤larbafl› meydan›n›n
düzenlenmesi de yap›lm›flt›r.
NAME OF PROJECT:
Ba¤larbafl› Bridge & Ba¤larbafl›
Spuare Restoration Datci
PERIOD OF PERFORMANCE:
2005 / 2007
CLIENT:
Istanbul Metropolitan Municipality
This project which enabled easy access
from Bosphorus Bridge to Uskudar and
8 km connecting roads. The bridge was completed
in only 59 days. Also landscaping,
planting and renovation of Baglarbasi
square were accomplished (One of the most
important and historical square of Istanbul)
31
Sofya Investment Bank Merkezi
Sofia Investment Bank
‹fi‹N ADI:
Sofya Investment Bank Merkezi
‹NfiAAT TAR‹H‹:
2002-2003
‹fi VEREN:
Ericsson Co.
Bina 12 kat, 2 girifl ve 2 asansör
ç›k›x›xqna haiz, Sofyaín›n en merkezi ve
kaliteli yap›laflma oldu¤u lokasyona ait,
40 araç park› kapasiteli, yeniden
yap›lanan Sofyaín›n bir prestij
binas› olmufltur. Bulgaristaní›n, en son
teknolojilerin uyguland›¤›
Bulgaristaní›n ilk ak›ll› binas›d›r.
NAME OF PROJECT:
Sofia Investment Bank
PERIOD OF PERFORMANCE:
2002-2003
CLIENT:
Ericsson Co.
The Building has 12 floors which
has two entrance and two elevators,
the building is designed to accommodate
company offices with concern for quality
work environment. It is provided with
40 dedicated parking places.
It is Bulgariaís first intelligent building
where the latest technologies were applied.
32
‹stanbul Sultanbeyli
At›ksu Kollektör ‹nflaat›
Istanbul Sultanbeyli Waste Water Collector Construction
‹fi‹N ADI:
‹stanbul Sultanbeyli
At›ksu Kollektör ‹nflaat› ifli
‹NfiAAT TAR‹H‹:
2005 - 2007
‹fi VEREN:
‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü
Proje Kapsam›nda yaklax›xqk
120.000mt at›ksu kollektörü
12 ay gibi bir sürede döflenmifltir.
NAME OF PROJECT:
Istanbul Sultanbeyli
Waste Water Collector Construction
PERIOD OF PERFORMANCE:
2005-2007
CLIENT:
Istanbul Water & Sewerage Administration.
In this project approximately
120.000 m waste water collector
was constructed in 14 months.
33
Sofya, Vitocha Villa ‹nflaat›
Sofia, Vitocha Villas Project
‹fi‹N ADI
Sofya, Vitocha Villalarï ïnïaatï
‹NfiAAT TAR‹H‹
2002-2003
Sofyaín›n yeni geliflen
Vitocha Bölgesinde yap›lan
villa binalar› inflaat› iflinde,
yüzme havuzu, bütün alt yap› inflaatlar›
ve çevre düzenlemesi iflleri de
gerçeklefltirilmifltir.
NAME OF PROJECT:
Sofia, Vitocha Villas Project
PERIOD OF PERFORMANCE:
2002-2003
Through the villas project, located
in Sofia near Vitocha Mountain
at the new developing region,
the swimming pool, all of infrastructure
and landscaping works were executed.
34
OG Konut ‹nflaat›
OG Residence Building
‹fi‹N ADI:
OG Konut ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
2002-2003
Ankaraín›n en prestijli
bölgelerinden birinde, yüksek kalite
standartlar›nda infla edilmifl 2.100 m2
kapal› Alana haiz lüks konut inflaat›.
NAME OF PROJECT:
OG Residence Building
PERIOD OF PERFORMANCE:
2002-2003
The Building is located
at the most prestigious location
of Ankara, constructed at highly luxurious
and elegantly appointed standards
with 2.100 m2 covered area.
35
Güngen ‹fl Merkezi ‹nflaat›
Gungen Business Center Construction
‹fi‹N ADI:
Güngen ‹fl Merkezi ‹nflaat›
‹NfiAAT TAR‹H‹:
1999-2000
‹stanbul’un Banka,
Otel ve ‹fl Merkezlerinin bulundu¤u,
Bo¤az Köprüsünün hemen yan›nda
yüksek standartlarda infla edilmifl
3.200 m2 kapal› alanl› bina inflaat›.
NAME OF PROJECT:
Gungen Business Center Construction
PERIOD OF PERFORMANCE:
1999-2000
This Building is the
headquarters in ‹stanbul, located at the heart
of the Banks, Hotels and Business Centers, located
close to the Bosphorus Bridge.
Constructed at highly luxurious standards
with 3.200 m2 .
36
‹ç Mimari Projeleri
Interior Architectural Projects
‹fi‹N ADI:
Restaurant Dizayn› ve Uygulamalar›
‹fi VEREN:
Gün Turizm
Concepte uygun iç dizayn tasar›mlar›
ve uygulamalar›. Teknik mutfak, ›s›tma,
havaland›rma, ayd›nlatma
ve akustik teknikleri.
NAME OF PROJECT:
Restaurants Design & Construction
CLIENT:
Gun Tourism
Conceptual Design Applications,
HV/AC, Concealed lighting,
Central exhaust system
and acoustic applications.
37
‹stanbul Çilekli Köprüsü ve
Ba¤lantı Yolları
Construction of Istanbul Cilekli Flyover Bridge
‹fi‹N ADI:
‹stanbul Çilekli Köprüsü ve ba¤lantı yolları
‹fi TAR‹H‹:
2008-2008
‹fi VEREN:
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
‹stanbul’un Merkezindeki Befliktafl ‹lçesi’ni,
Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne ba¤layan
Çilekli Köprüsü’nün yap›m› 4 ay gibi
k›sa bir sürede tamamlanmıfltır.
NAME OF PROJECT:
Construction of Istanbul Cilekli Flyover Bridge&
connecting roads
PERIOD OF PERFORMANCE:
2008-2008
CLIENT:
Construction of Cilekli Bridge,
connecting Besiktas region which
is in the center of Istanbul to
Fatih Sultan Mehmet Bridge
over Bosphorus was
completed in 4 months.
38
‹stanbul Levent-Sanayi Kavsagi ‹nflaat›
Construction of Istanbul Levent Sanayi Flyover Bridge
‹fi‹N ADI:
‹tanbul Levent-Sanayi Kavfla¤› ve
ba¤lantı yolları
‹fi TAR‹H‹:
2007-2008
‹fi VEREN:
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
‹stanbul’un modern ve kritik ulafl›m
noktalar›dan biri olan Levent de
6 ay gibi k›a bir süre içerisinde
2 adet köprü ve mevcut yollar›
geniflletilmesi ifli gerçeklefltirildi.
NAME OF PROJECT:
Construction of Istanbul
Levent Sanayi Flyover Bridge&
connecting roads.
PERIOD OF PERFORMANCE:
2007-2008
CLIENT:
Istanbul Metropolitian
Municipality
Construction of 2 bridges
and widening of existing
roads in Levent which is
located at the most modern
and critical transportation
axis in Istanbul was
realized in
only 6 months.
39
Ankara Saray
Stadyum Kompleksi ‹nflaat›
Construction of Ankara Saray Sport Complex
‹fi‹N ADI:
Ankara Saray
Stadyum Kompleksi
‹fi TAR‹H‹: 2007-2008
‹fi VEREN:
Ankara Büyükflehir Belediyesi
Çevre Koruma Daire Baflkanl›¤›
Türkiyenin en modern spor kompleksi olararak
dizayn edilen Ankara Büyükflehir Belediyesine ait
Saray'daki Spor Tesislerinin stadyum binas›
her türlü sosyal Tesisleri ile birlikte her türlü
olumsuz hava flartlar›na ra¤men 7 ay gibi k›sa
bir sürede tamamlanmıfltır.
NAME OF PROJECT:
Contruction of Ankara Saray Sport Complex
PERIOD OF PERFORMANCE:
2007-2008
CLIENT:
Ankara Metropolitian Municipality.
Construction of stadium together
with all social facilities which are
part of the Saray Sports Complex
designed to be the most modern
sporting complex in Turkey, was
completed in the short period of
7 months in spite of very adverse
weather conditions.
40
Ankara Saray Stadyum Kompleksi
Servis Binalar› ‹nflaat›
Construction of Ankara Saray Sport Complex Service Facilities
‹fi‹N ADI:
Ankara Saray
Stadyum Kompleksi Servis Binalar›
‹fi TAR‹H‹: 2007-2008
‹fi VEREN:
Ankara Büyükflehir Belediyesi
Çevre Koruma Daire Baflkanl›¤›
Türkiye’nin En Modern Spor Kompleksindeki
her türlü makina ve ekipman icin inflaa edilen
Bak›m Onar›m Binalar› ‹nflaat›, Garaj Binas› inflaat›,
5500 m3 depolama kapasiteli Su Deposu ve
saha sulama isleri ile ilgili butun borulama ve
tesisat iflleri 4 ay gibi k›sa bir süre
içinde tamamlanmıfltır.
NAME OF PROJECT:
Contruction of Ankara Saray Sport Complex
Service Facilities
PERIOD OF PERFORMANCE:
2007-2008
CLIENT:
Ankara Metropolitian Municipality
Construction of Maintenance
and Repair Building
(in order to carry out
maintenance and repair of all
machinery and equipment within
the complex), garage building,
5500 m3 water storage building
and all piping to sprinkle existing
sports fields in the most modern
sporting complex in Turkey
was completed within a short
period of only 4 months.
41
‹zmir Urla At›ksu Tesisi ‹nflaat›
Construction of Izmir Urla Wasterwater Treatment Plant
‹fi‹N ADI:
‹zmir Urla At›ksu Tesisi
‹fi TAR‹H‹: 2007-2009
‹fi VEREN:
‹zmir Büyükflehir Belediyesi
IZSU Genel Müdürlü¤ü
‹zmir'in turistik gözde mekan›
Urla ‹lçesi’nin 150 lt / sn debili
Biolojik Ar›tma Tesisi ‹nflaat› 18 ayl›k
bir süre içerisinde tamamlanmıfltır.
NAME OF PROJECT:
Contruction of Izmir Urla
Wasterwater Treatment Plant
PERIOD OF PERFORMANCE:
2007-2009
CLIENT:
Izmir Metropolitan Municipality
IZSU ‹zsu Water & Severage
Administration.Construction of
turnkey Biological
wasterwater treatment plant of
150 Liters per second capacity
in the touristic town Urla, Izmir,
was completed
in 18 months.
42
Download

projeler - gungen group