v
ÚSTAV INFORMÁCIÍ A PROGNÓZ ŠKOLSTVA
Od d e l eni e projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja
vedomostnej spoločnosti“
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4
www.vysokoskolacidopraxe.sk
PONUKA PRAXE č.0005
v podniku pre vzdelávanie študentov vysokej školy s podporou
národného projektu
„Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“
Vyplnia v súčinnosti podnik a vysoká škola pre každý študijný program denného štúdia:
PODNIK
VYSOKÁ ŠKOLA
Obchodné meno: Translata, spol. s r.o.
Názov:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo: Aupark Tower, Einsteinova 24,
Fakulta:
851 01 Bratislava, Slovenská republika
Fakulta humanitných vied
Adresa pracoviska (ak je iná ako sídlo):
Pracovisko - katedra:
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Oblasť činnosti - zameranie:
Študijný program:
Prekladateľská a tlmočnícka agentúra
2.1.35 – Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Kontaktná osoba pre vzdelávanie / lektor Kontaktná osoba pre vzdelávanie / lektor
Meno: František Vaško
Meno: Martin Djovčoš, Zuzana Kraviarová
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected],
[email protected]
Tel./mob.: +421 2 3260 3135
Tel./mob.: MD: 048 446 4141, ZK:
048/4464140
Na ktorom pracovisku alebo školiacom
Aké špecializované laboratórium alebo
stredisku bude študent vykonávať prax:
pracovisko využije VŠ na vzdelávanie:
Aupark Tower, Einsteinova 24,
Špecializovaná učebňa vybavená moderným
softvérom na počítačom podporovaný
851 01 Bratislava, Slovenská republika
preklad (Trados Studio 2009), plánovaná je
aj učebňa vybavená pre vyučovanie
projektového manažmentu (Trados Studio
2014, Wordfast Pro, memoQ, Quality
Distiller, slovníky Magnus, slovníky Lingea).
Počet študentov: 1
Začiatok praxe (mes/rok):
Záver praxe (mes/rok): máj
december 2013
jún 2013
Stupeň VŠ štúdia (I.Bakalárske - II.Inžinierske/Magisterské - III.Doktorandské): 2
Uveďte, ak sa ponuka týka viac programov, či odborov. Neuvedenie podniku alebo školy
znamená, že ich žiadate navrhnúť. Podnik uvedie kontaktnú osobu riadiacu vzdelávanie
v podniku, alebo lektora. Vysoká škola uvedie meno vedúceho študentskej práce.
Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ITMS kód projektu 26110230089
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ÚSTAV INFORMÁCIÍ A PROGNÓZ ŠKOLSTVA
IČO 039691 DIČ 2020890135
Bankové spojenie 7000073244/8180 Štátna pokladnica
Tel. č. + 421 692 95 340
E-mail [email protected]
PROFIL ŠTUDENTA POŽADOVANÝ PODNIKOM PRI NÁSTUPE DO PRAXE
Požadované teoretické znalosti, odborné zručnosti a úroveň ich zvládnutia:
počítačové zručnosti (MS Office, internet, OCR) na dobrej úrovni
aspoň základné teoretické poznatky v oblasti CAT nástrojov (prevažne Trados Studio)
cit pre jazyk, zodpovednosť, komunikatívnosť, motivácia
Požadovaná jazyková spôsobilosť a úroveň (podľa zvyklostí podniku):
ovládanie rodného jazyka na najvyššej úrovni (nemusí byť výlučne SK)
aspoň 1 cudzí jazyk na veľmi dobrej úrovni
preferované jazykové kombinácie: EN<->SK, DE<->SK, FR<->SK, ES<->SK, IT<->SK,
EN<->DE, ale po dohode samozrejme aj iné jazykové kombinácie.
Iné požiadavky podniku:
Cestovanie študenta na prax do Bratislavy
ŠPECIFIKÁCIA PRAXE PRE JEDNOTLIVÝCH ŠTUDENTOV
Študent(i) 1
Skupina
Zadanie pre študenta zo strany podniku i zo strany vysokej školy.
Úloha študenta na praxi v podniku (určí podnik) : príprava dokumentov
na preklad pre prekladateľov (OCR, prepis, CAT a pod.)
sekundárna kontrola preložených textov (konzistentnosť terminológie,
úplnosť prekladu, adekvátnosť jazyka, identifikovanie problémových
pasáži), komunikácia s projektovými manažérmi spoločnosti
Téma práce študenta / oblasť záujmu (vypíše vysoká škola podľa
podniku) : Vplyv projektového manažéra na kvalitu translátu so zameraním
na jeho kompetencie a povinnosti
Aké kompetencie študent získa (odborné, jazykové, „soft-skills“) :
základy projektového manažmentu, zistí požiadavky kladené na
projektových manažérov, ale najmä na prekladateľov a tlmočníkov, pohľad
na profesiu zo strany zadávateľa prekladov, zdokonalenie technických
zručností potrebných pre profesiu prekladateľa, identifikácia najčastejších
nedostatkov v práci prekladateľa, správna prekladateľská prax,
prekladateľská etika a etika prekladateľských agentúr, zdokonalenie práce
s CAT nástrojmi, podporné nástroje ideálne pre prácu prekladateľa (Xbench
a pod.)
Počet
štud.
1
Vyplňte pre každého študenta zvlášť v celkovom požadovanom počte študentov. Pre
väčší počet študentov záznamy tejto strany zduplikujte. Úloha študenta v praxi je
zadanie, ktoré bude študent pod vedením lektora z podniku v rámci vzdelávania
v podmienkach praxe plniť (môže byť zhodná i pre viac študentov) – napríklad: získa
prehľad o procesoch na pracoviskách podniku, alebo skúsenosti pri riešení inovatívnej
úlohy, či rozvojového projektu. Tému študentskej práce na vysokej škole (semestrálnej,
ročníkovej, projektovej, bakalárskej, diplomovej, dizertačnej atp.) pre jednotlivého
študenta na základe úlohy v praxi zadanej podnikom vypíše a pre študentov zverejní
2
vysoká škola. Názov témy študentskej práce na príslušnej vysokej škole je jedinečný,
nemá sa pre viac študentov opakovať. Vysoká škola, podnik a národný projekt po
schválení tejto ponuky praxe expertnou skupinou národného projektu uzavrú zmluvu
o výkone praxe, vrátane nakladania s obchodným tajomstvom a duševným vlastníctvom
podniku. Kompetencie, ktoré má študent získať počas praxe uveďte len stručne,
následne budú upresnené v (študijnom) pláne praxe.
INŠTRUKCIE PRE PODANIE PONUKY
Podnik vyplnením a potvrdením ponuky deklaruje záujem poskytnúť študentovi
vysokej školy zapojenej do národného projektu vzdelávanie v podmienkach praxe,
pričom sa uchádza o finančnú, organizačnú a metodickú podporu národného projektu.
Podnik touto ponukou súčasne deklaruje, že v prípade, ak sa študent počas praxe
osvedčí, tak ho po absolvovaní vysokej školy prijme do zamestnania (vzhľadom na
nepredvídateľné podmienky na trhu však nežiadame tento prísľub garantovať). Vysoká
škola vyplnením a potvrdením ponuky deklaruje záujem podporiť vzdelávanie študenta
v podmienkach praxe v uvedenom podniku i na svojom pracovisku.
Oprávnený zástupca vysokej školy alebo podniku podá spoločnú ponuku
odoslaním z e-mailu organizácie na e-mail [email protected] Prijatie
a stav ponuky potvrdíme a budeme zverejňovať dňom jej prijatia na
www.vysokoskolacidopraxe.sk najmenej po dobu 10 dní od jej schválenia expertnou
skupinou, až do uzávierky výberové konania podnikom.
Expertná skupina národného projektu postupne vyhodnotí podané ponuky praxe
a preferované ponuky praxe schváli pre podporu národného projektu v termínoch:
31.10. , 20.11. , 4.12. a 18.12.
pričom sa predpokladá že do konca roku 2013 bude vyslaných na prax cca. 50 študentov
a v roku 2014 ďalší, celkom 350 študentov.
Do ponúknutých a schválených praxí sa môžu prihlasovať študenti vyžiadaných
študijných programov vysokých škôl zapojených do národného projektu, z ktorých si
podnik následne vyberie vo výberovom konaní podľa vlastných zaužívaných zvyklostí.
Výsledok výberu potvrdí výberová komisia zložená zo zástupcov podniku a vysokej školy
(ak nebude nestanovené inak, tak v ponuke uvedených lektorov) a odborného pracovníka
národného projektu. Následným uzavretím zmluvného vzťahu medzi podnikom, vysokou
školou, ÚIPŠ, študentom a spracovaním (študijného) plánu praxe študent môže začať
výkon praxe v podniku s podporou národného projektu (najneskôr do júna 2015).
Kontakt pre informácie: Andrej Bederka, odborný garant spolupráce vysokých škôl
a podnikov, [email protected] , mob.: 0908 297 032, alebo pracovníci
kontaktných regionálnych pracovísk www.vysokoskolacidopraxe.sk/kontakt/ .
PODNIK
VYSOKÁ ŠKOLA
Dátum:
Dátum: 28.10.2013
3
Zástupca oprávnený podať ponuku
(meno, podpis):
Kto to podpisuje za podnik?, pozícia?
(štatutár, alebo osoba poverená ...)
Zástupca oprávnený podať ponuku
(meno, podpis):
PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
Pozícia?
4
Download

PONUKA PRAXE č.0005 - Vysoké školy ako motory rozvoja