FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI
V SPOLUPRÁCI SO ŠTÁTNOU VEDECKOU KNIŽNICOU V BANSKEJ BYSTRICI
A OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM FILOLÓG
si Vás dovoľuje pozvať
na medzinárodnú vedeckú konferenciu
PREKLAD A TLMOČENIE 11
Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť?
Reciprocity a tenzie v translatologickom výskume
S plenárnou prednáškou vystúpi prof. Christiane Nordová
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so Štátnou
vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a Občianskym združením Filológ usporiada
2. apríla 2014 jedenásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie PREKLAD A
TLMOČENIE 11.
Príspevky v rozsahu do 20 minút je možné prezentovať aj v cudzom jazyku.
Záväzné prihlášky a abstrakty príspevkov (max 250 slov) očakávame do 1. februára
2014 na e-mailovej adrese [email protected]
Na základe prihlášky a abstraktu Vám zašleme pozvánku s programom konferencie a ďalšími
organizačnými informáciami. Organizátori si vyhradzujú právo vybrať referáty na prezentáciu
na základe abstraktov.
Pracovať budeme v týchto sekciách:
1. Všeobecná translatológia
4. Tlmočenie
2. Odborný preklad
5. Didaktika prekladu a tlmočenia
3. Umelecký preklad
Účastnícky poplatok vo výške 70,- €, uhradia účastníci konferencie do 12. marca 2014
na základe nasledujúcich bankových údajov:
Č. účtu: 7000095590/8180
Do správy pre príjemcu uviesť meno účastníka
VS: 103371
SWIFT - kód: SPSRSKBA
KS: 0308
IBAN - kód: SK7581800000007000095590
Poplatok pokrýva zborník referátov z konferencie, obed a občerstvenie. Pracovníci Univerzity
Mateja Bela mimo Filozofickej fakulty uhradia poplatok 40,- € pri prezentácii.
Požiadavky na formálnu úpravu príspevkov posielame v prílohe. Prosíme Vás, aby ste
texty príspevkov odovzdali v elektronickej podobe pri prezentácii, prípadne ich zaslali na
vyššie uvedenú e-mailovú adresu, najneskôr do 15. mája 2014.
Cestovné hradí vysielajúca organizácia.
Rokovanie sa uskutoční v reprezentatívnych priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na
Lazovnej č. 9 v Banskej Bystrici. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici podporuje
štúdium v cudzích jazykoch sprístupňovaním informácií a dokumentov v jazykových
študovniach, ktoré poskytujú študentom všetkých stupňov škôl, pedagógom a ostatným
používateľom zázemie na vzdelávanie. Pre jazykové vzdelávanie slúžia štyri študovne:
Nemecká študovňa, Centrum ruských štúdií, InfoUSA a Britské centrum.
Vedeckí garanti:
doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
PhDr. Anita Huťková, PhD.
Za organizačný tím: PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
Mgr. Zuzana Kraviarová
PhDr. Martin Kubuš
PhDr. Miroslava Melicherčíková
PhDr. Ivan Šuša, PhD.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Download

PREKLAD A TLMOČENIE 11 Má translatológia dnes ešte čo