NÉ
STRUČ LIO
O
PORTF
Mgr. Eva Procházková
tlumočení, překlady a korektury českých a anglických textů, soudní ověření
Nabídka služeb
Kvalifikace
• Překlady všeobecných a odborných textů z/do angličtiny,
včetně expresních překladů a překladů se soudním
ověřením
• Tlumočník jazyka anglického jmenovaný Krajským soudem
v Brně
• Korektury českých a anglických textů
• Magisterské studium – obor anglický jazyk a literatura (státní
zkouška z oboru překladatelství) a český jazyk a literatura,
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Překladatelské a tlumočnické
zkušenosti
• Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou
soudních tlumočníků ČR, o. s. (2009, 2012, 2013)
• Konsekutivní tlumočení z/do angličtiny
• Kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem
pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR, o. s. (2009)
• Tlumočení jednání civilních a trestních řízení pro Okresní
soud Brno-venkov a Městský soud v Brně, tlumočení
správních úkonů pro Oddělení pobytu cizinců Brno,
tlumočení konferenčních hovorů pro firmy
• Překlady se soudním ověřením – zejména žaloby a procesní
úkony soudů, různé druhy smluv, oddací listy, výpisy
z rejstříku trestů a obchodního rejstříku
• Překlady právních částí a technických specifikací projektových žádostí v rámci Strukturálních fondů EU, OP VaVpI
(VUT v Brně, ČVUT, VŠB-TUO, VŠCHT)
• Překlady textů v oboru strojního inženýrství (zejména
procesní inženýrství, energetika, strojní konstrukce, odpadové hospodářství, vodní hospodářství): kontrolní/pevnostní/návrhové výpočty pro společnosti Královopolská Stress
Analysis Group, s. r. o., Busch Vakuum, s. r. o., Jaderná
elektrárna Mochovce; technické zprávy pro společnost REN
Engineering, s. r. o.; technologické návrhy pro společnost
KUNST, spol. s r. o. aj.
• Překlady článků v oblasti strojního inženýrství do zahraničních impaktovaných časopisů (Heat Transfer Engineering,
Journal of Cleaner Production, Applied Thermal Engineering, Energy aj.), překlady příspěvků na mezinárodní konference (HEFAT, PRES, IHTC aj.), překlady kapitol do odborných
publikací (Industrial Combustion Testing, Sludge: Types,
Treatment Processes and Disposal), překlad anglického
originálu knihy Václava Smila Energy Myths and Realities
(v tisku, zadavatel: Výzkumné energetické centrum,
VŠB-TUO)
Mgr. Eva Procházková
IČ 75294486
Rostislavovo nám. 213/6
612 00 Brno-Královo Pole
• Kurz České právnické minimum, Právnická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze (2007–2008)
• Kurz Doplňkové studium pro soudní překladatele a tlumočníky, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(2007–2008)
• Výměnné pobyty Work&Travel USA (2003, 2004 a 2005)
Členství v profesních organizacích
• Členka Komory soudních tlumočníků ČR
Dovednosti
• Znalost CAT nástrojů (Wordfast, Trados 2007, Trados Studio
2011, Translation Workspace, XTM, MemoQ)
• Uživatelská znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Internet
Jazyková vybavenost
• Anglický jazyk (úroveň proficiency)
• Německý jazyk (úroveň B1)
Počítačová vybavenost
• Windows 7 Professional, MS Office 2010, Wordfast
Professional, Wordfast Classic, vysokorychlostní internet
mobil: +420 776 608 767
e-mail: [email protected]
www.proeba.cz
Download

stručné portfolio