Názov práce:
MARKETINGOVÁ STRATÉGIA SPOLOČNOSTI SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO,
a.s. PRI UVÁDZANÍ VÝROBKU NA TRH
Meno priezvisko: LUCIA PAPOVÁ
Číslo práce: 115/07/DP
Rok odovzdania práce: 2007
Typ štúdia: externé
Vedúci práce: Ing. Martin Kováčik
Recenzent: doc. Ing. Anna Križanová, CSc.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bola analýza marketingovej stratégie, zhodnotenie súčasného
stavu marketingovej stratégie a návrh marketingovej stratégie uvádzania nového výrobku na
trh. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá časť je venovaná teoretickým východiskom
riešenej problematiky. Kapitola druhá sa zaoberá analýzou vybranej spoločnosti a v tretej
časti je vypracovaná marketingová situačná analýza spoločnosti na základe Porterovho
modelu piatich síl a pomocou SWOT analýzy. Táto kapitola je venovaná aj analýze
konkurencie, ktorá je v dnešnom trhovom prostredí veľmi dôležitá. V poslednej kapitole je
vypracovaný návrh riešenej problematiky. Časť je venovaná analýze už existujúcej
marketingovej stratégie firmy a druhá časť sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie
spoločnosti pre jednotlivé časti marketingového mixu pri uvádzaní výrobku na trh.
Kľúčové slová:
marketing, marketingová stratégia, marketingová analýza, marketingová situačná analýza,
uvádzanie výrobku na trh.
Obsah:
Úvod
1. Teoretické východiská riešenej problematiky
1.1. Marketing a jeho význam
1.2. Marketingová stratégia
1.3. Základné znaky stratégie
1.4. Marketingový mix
1.5. Vzťah marketingovej stratégie a stratégie firmy
1.5.1. Marketingový plán
1.5.2. SWOT analýza
1.5.2.1.Potenciálne interné silné stránky
1.5.2.2.Potenciálne interné slabé stránky
1.5.2.3.Potenciálne externé hrozby
1.5.3. Porterov model piatich síl
1.6. Etapa zavádzania v marketingovej stratégií
1.6.1. Životný cyklus výrobku
1.6.2. Odchýlky v životnom cykle výrobku
1.6.3. s. Lokalizácia
1.7. Manažment produktu a značky
1.8. Globalizácia z pohľadu značky a produktu
1.8.1. Lokalizačná stratégia (rôzne značky, rozdielne produkty)
1.8.2. Globalizačná stratégia (rovnaká značka, rovnaké produkty)
1.8.3. Regionálna adaptačná stratégia (rovnaká značka, rozdielne produkty)
1.8.4. Stratégia štandardizácie produktu (rozdielne značky, rovnaký produkt)
1.9. Rozhodnutia o produktovom rade
1.9.1. Rozhodnutia o dĺžke produktového radu
1.9.2. Rozhodovanie o predĺžení produktového radu
1.9.3. Stratégia doplnenia produktového radu
1.9.4. Stratégia typového druhu produktového radu
1.9.5. Stratégie pre zlepšenie výkonnosti výrobku
1.10.
Segmentácia trhu a vytváranie produktových radov
2. Analýza spoločnosti Syráreň Bel Slovensko, a.s.
3. Marketingová situačná analýza
3.1. Odvetvová analýza spoločnosti Syráreň Bel Slovensko, a.s. pomocou Porterovho
modelu
3.1.1. Dodávatelia a ich obchodná sila
3.1.2. Kupujúci a ich obchodná sila
3.1.3. Potenciálni konkurenti a hrozby nových vstupov
3.1.4. Substitúcie a ich hrozby
3.1.4.1.Konkurenti v odvetví a ich vzájomné súperenie
3.1.4.2.SWOT analýza firmy Milex, a.s.
3.1.4.3.SWOT analýza firmy Wittmann, a.s.
3.2. SWOT analýza firmy Syráreň Bel Slovensko a.s.
4. Návrh marketingovej stratégie v súvislosti so zavedením nového výrobku na trh
4.1. Analýza existujúcej marketingovej stratégie firmy Syráreň Bel Slovensko, a.s.
4.2. Návrh marketingovej stratégie spoločnosti pre jednotlivé časti marketingového mixu
pri uvádzaní nového výrobku na trh
4.2.1. Produkt
4.2.2. Cena
4.2.3. Miesto
4.2.4. Podpora predaja
Záver a návrh na využitie poznatkov
Download

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA SPOLOČNOSTI SYRÁREŇ BEL