Stavba
TECHNOLOGICKÝ POSTUP
Dažďová kanalizácia – vsakovací objekt typ
EKODREN / ELWA
PREDKLADÁ
EKODREN s. r. o.
Tel.:0918/555222
e-mail: [email protected]
web: www.ekodren.sk
Dátum: januar 2013
1. Dodávateľská firma:
EKODREN s. r. o.
Tel.:0918/555 222
e-mail: [email protected]
web: www.ekodren.sk
2. Vykonávané práce:
Zhotovenie vsakovacieho objektu typ ELWA / EKODREN, Dažďová kanalizácia .
3. Technologický postup
Príprava podložia
Povrch, na ktorý sa má vsakovací objekt typ ELWA / EKODREN položiť musí byť rovný,
bez skál, ostrých kameňov, koreňov a úlomkov. Povrch musí zabezpečovať možnosť
vodorovnej pokládky DRENblokov. Dno stavebnej jamy sa preto pred odovzdaním na
montáž do rovna vyrovná latou. Iná úprava podložia nie je nutná – zvlášť zhutnenie
podložia je nevhodné - mohlo by zhoršiť kf podložia, čiže vsakovacie schopnosti
podložia.
Boky stavebnej jamy musia byť zošikmené, aby nedochádzalo k zosuvaniu zeminy do
stavebnej jamy, zvlášť na už rozprestretú geotextíliu.
Použitý systém
DRENBLOK DB je plošný, podpovrchový odvodňovací systém.
Vsakovací systém je určený pre účinné plošné podpovrchové
vsakovanie a krátkodobé akumulovanie prebytku dažďovej vody
podľa RAL smerníc. Systém odpovedá prísnym predpisom RAL
Technické údaje
Rozmery :
alternatívne:
š 600 x d 600 x v 600
(v=500, v=400, v=300, v=200) mm
Pripojenia:
2 x DN 160 + 2 x DN 110
obsah:
216 Litrov
Čistý obsah:
95 %
Otvorené plochy:
43 %
min. 40 cm (bez zaťaženia)
Montážna hĺbka:
min. 100 cm (pri zaťažení do 12t)
Zaťaženie:
10 t/m2;=100 kN/m2; (12 t)
Hmotnosť:
Ca. 10 kg
Materiál
Polyprophylen (PP)
Pri budovách s tlakovou hydroizoláciou v podpivničených priestoroch nemá vzdialenosť osadenia
vsakovacieho systému od budov žiadny význam. Ak sa výška spodnej vody trvale nachádza nad
podlahou suterénu, mal by byť odstup vsakovacieho systému od budovy podľa skice dole 1,5-násobný.
Vsakovací systém musí byť vybavený prepadom pod spojom prepadovej rúry, alebo by mal mať
prepadový systém do kanalizácie.
Systém musí byť účinne odvetraný, aby vzduch uväznený vo vsakovacom priestore nebránil nátoku
vody do priestoru.
Veľkosť vsakovacieho priestoru by mala byť prepočítaná na strednú výšku hladiny spodnej vody
minimálne 1m od tejto hodnoty.
Odstup od stromov by mal byť najmenej rovný hodnote priemeru koruny dospelého stromu.
Rozmery výkopu sa orientujú podľa počtu potrebných DRENblokov a prítokovej hĺbke. Spodok jamy
by mal byť vodorovne zarovnaný a spodok pred montážou vyložený geotextíliou.
Pri použití viacerých kusov geotextílie, doporučuje sa preložiť aspoň 10 cm.
DRENbloky potom v 1 vrstve správne uložíme a zafixujeme spájacími elementami tak, aby bol
vsakovací priestor celistvý. Spájacie elementy slúžia na spájanie jednotlivých blokov voči sebe tak,
aby bol docielený zomknutý, vyrovnaný celok – vsakovací objekt. Ideálna pozícia umiestnenia spojky
je v strede jednotlivých hrán bloku – viď. obrázok. Priemerná spotreba spojok na spájanie viacerých
blokov je cca 2,5ks/1blok.
V prípade, že sa rozhodneme aj na výškove uloženie blokov,
bloky sa kvôli zabezpečeniu presnosti tvaru ukladajú na seba pomocou vymedzovacích kolíkov
po obvode vsakovacieho objektu.
Bloky sa môžu ukladať na seba maximálne do 5 vrstiev, viď obrázok.
Hneď ako sa dokončí osadenie blokov, celý vsakovací blok sa aj zhora prekryje geotextíliou, pričom
je treba dať pozor na to, aby geotextília obopínala celý vsakovací priestor, aby sa tak zabránilo
budúcemu vniknutiu zeminy do vnútra vsakovacieho priestoru
Pri použití viacerých kusov geotextílie treba dbať na vzájomné prekrytie.
Napojenie prívodných potrubí, napojenie odvzdušnenia/ bezpečnostného prepadu
Pre menšie priemery potrubí (do DN 160) sa používa na pripojene už predpripravený niektorý zo 4och otvorov, do ktorého osadíme prívodné potrubie tak, že prerežeme geotextíliu a zasunieme rúru cca
10cm do DRENbloku, aby sme vytvorili utesnený spoj. Potrubie narazíme cez geotextíliu tak ,aby sme
prichytili geotextíliu a tým zabezpečili tesnosť. Pri veľkej sústave DRENblokov, je vhodné správne
rozdeliť prítokové hrdlá, aby dochádzalo k rovnomernému rozdeleniu vody, prípadne použiť väčšiu
dimenziu potrubia.
Pri väčších priemeroch prívodných potrubí ako DN 160 sa potrubie zasúva priamo do blokov cez
vyrezanú stenu a zaústi sa cca 10 cm dovnútra.
Odvzdušňovací/bezpečnostný prepad musí byť vyvedený do priestoru, kde nemôže dôjsť k jeho
neskoršiemu poškodeniu a kde sa prebytočná voda môže bezpečne preliať.
Zásyp zeminou
Výkop až po hornú hranu zakopeme. Pri osadení DRENblokov pod parkoviská je nutné každú
vrchnú 20cm vrstvu zhutniť (prvé vrstvy cca do 60 cm zhutňovať lahkým mechanizmom – vibračná
doska).
Okraje zásypov vsakovacieho objektu (zásyp medzi krajom vsakovacieho objektu a okrajom výkopu)
je nutné zhutňovať osobitne vibračnou nohou resp vibračnou doskou min v dvoch vrstvách tesne nad
hornú úroveň vsakovacieho objektu. Pri zhutňovaní okrajov treba postupovať opatrne, aby zhutňovací
mechanizmus nepoškodil vsakovacie bloky resp. geotextíliu.
Zásyp zeminou sa uskutočňuje po vrstvách. Boky odporúčame prisypať k VZ do výšky hornej hrany
štrkom, čím sa rozšíri vsakovacia špára. Taktiež vrchná časť VZ musí byť zasypaná štrkom do min.
výšky 10cm nad horný okraj VZ. Zvyšok sa môže zahrnúť, pokiaľ projektant nepredpíše ináč, predtým
vyťaženou zeminou, samozrejme za dodržania predpisov o zhutňovaní a na základe projektovej
dokumentácie a technickej správy zodpovedného projektanta.
Pri zabudovaní VZ pod parkoviská, či komunikácie sa zásyp zhutňuje postupne po 20 cm. Prvá vrstva
nesmie obsahovať ostré kamene, aby sa nepoškodila krycia geotextília – t.j nepoužívať lomový kameň.
Pre zhutnenie 1.vrstvy odporúčame ľahké vibrátory, alebo plošne pôsobiace zhutňovacie
zariadenia.
Väčšie zhutňovače sa môžu použiť pri odpovedajúcom prekrytí zeminou.
Priamy prejazd nezahrnutého VZ vozidlami nie je dovolený!
4 Požadované zdroje
4.1 Pracovné sily:
Montážna čata: cca 2-6 pracovníkov
4.2 Dohľad:
stavbyvedúci montáže
4.3 Strojné vybavenie:
rebríky, spúšťacie žľaby, kliešte, spinkovačky, kladivá.
4.4 Materiály
vsakovacie DRENbloky, príslušenstvo, ochranná geotextília.
5. Hodnotenie rizík
montáž možno uskutočňovať viac menej za každého počasia.
6. Nástroje riadenia
Zvláštne školenia nie sú požadované.
7. Havarijné opatrenia
Platia všeobecne platné predpisy z BOZP a PO.
8. Ochranné pracovné prostriedky
Ochranná helma, protišmyková obuv, pracovné rukavice.
9. Dočasné úpravy
- príjazdová komunikácia čo najbližšie k stavebnej jame vhodná pre príjazd
kamiónu
- manipulačná plocha pre vidlicový nakladač pre vykládku paliet z kamióna
- pozdĺž stavebnej jamy voľná plocha o šírke cca 2,5 m na krátkodobé zloženie
paliet s materiálom.
10. Sledovanie dodržiavania postupov
Za dodržovanie pracovných postupov je zodpovedný stavbyvedúci montáže.
S pracovným postupom sú oboznámený pracovníci vykonávajúci montáž
zariadenia.
EKODREN s.r.o, Nová 15, 902 03 Pezinok, www.ekodren.sk, [email protected], kontakt 0918/555 222
Download

TECHNOLOGICKÝ POSTUP-EKODREN-Drenblok