ODPADY
Odpady jsou nepochybně závažným problémem a to nejen u nás ale na celém světě. Odpady
jsou něco v podstatě nového. Souvisí se současným způsobem života. Například ještě před sto lety
nevznikalo zdaleka tolik odpadů jako dnes, protože téměř všechny materiály se daly znovu využít a
našlo se dost lidí, kterým stálo za to je využívat. Problém s odpady je tedy něčím v podstatě novým.
V souvislosti s řešením problémů s odpady si klademe dvě důležité otázky:
a) Je nutné, aby vznikalo tolik odpadů?
b) Když už odpad vznikne, co se s ním dá dělat?
Odpady jsou něčím zcela lidským, v přírodě prakticky nevznikají. Vše, co je v přírodě
nepotřebné pro nějaký organismus (exkrementy, uschlé listí, mrtvá tkáň), poslouží jinému
organismu (většinou jako potrava). Říkáme, že v přírodě (v přírodních ekosystémech) dochází
k nepřetržité látkové výměně. Používá se také pojem dynamická rovnováha.
Schéma cyklického mechanismu toku látek v přírodě:
HUMUS
PRODUCENTI
DESTRUENTI





KONZUMENTI
ODPADLÁ
BIOMASA
HUMUS – výživná půda
PRODUCENTI – rostliny
KONTUMENTI – živočichové (býložravci, masožravci, všežravci, člověk)
ODPADLÁ BIOMASA – mrtvá těla organismů
DESTRUENTI – rozkradači (některý hmyz, někteří jiní členovci, kroužkovci, bakterie, atd.
Odpady jsou tedy specifické pro člověka (zejména pro současného člověka). Pokud jde o
„lidský“ tedy zemědělský nebo průmyslový ekosystém, tak nevytváří elegantní cyklus jako je tomu
v přírodě, vypadá spíš jako „jednosměrný tok“ látky.
Moderní a inteligentní způsob, jak nakládat s odpady je recyklace odpadů. Je to vlastně
napodobení cyklického toku látky v přírodě. S odpady se nakládá tak, aby byly znovu využitelné.
Recyklace je ale příliš obecný termín. V problematice odpadů se setkáváme i s jinými
pojmy:
regenerace – někdy se také užívá pojem „primární recyklace“. Znamená to, že z odpadního
materiálu vyrobíme použitelný materiál s úplně stejnými vlastnostmi, jako měl původní (např.
regenerace olejů)
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
reusace – tento pojem se požívá, když využijeme odpad – nějaký výrobek – na jiné účely,
než ke kterým byl určen (kelímek – květináč; z jedné strany potištěné papíry – test z fyziky)
degradace – ta se často používá, když chceme znovu využít některé plasty (polymery), které
se nedají (nebo není vhodné) recyklovat. Pomocí vhodných metod se degradací z polymeru získá
nějaká základní surovina využitelná například jako palivo.
Důvody pro recyklaci
1. Hromadění odpadů
ztráta území pro přírodu popř. pro lidi; možnost kontaminace půdy, spodních vod, ovzduší;
nebezpečí požárů; atd.- Nebezpečné jsou zejména tzv. divoké skládky. České skládky jsou poměrně
bezpečné – odpad je od hlíny oddělen nepropustnou vrstvou jílu, k energetickým účelům se začíná
se využívat silně skleníkový methan unikající z tlejícího odpadu.
2. Spalování odpadů
V domácnostech je velmi nebezpečné, bezohledné a protizákonné. Spalování některých plastových
odpadů (např. PE, PET) ve spalovnách při vysokých teplotách je poměrně bezpečné. Ale spalování
např. PVC je stále nebezpečné. Některé země spalují odpad na mořích (nebo odpad rovnou vysypou
do moře). Takovéto nakládání s odpady se lidem v globálním měřítku vrací např. v podobě
kontaminovaného rybího masa.
3. Těžba neobnovitelných zdrojů
Ekologické problémy spojené se samotnou těžbou; spotřeba energie při úpravě vytěžených surovin;
obavy z vytěžení neobnovitelných zdrojů; (ropa, uhlí, zemní plyn, nerosty, atd.). Při těžbě surovin
se často drasticky mění krajina a s ní i životní prostředí, což má vliv nejen na přírodu, ale ve velké
míře i na lidská sídla. V zemích třetího světa se kvůli těžbě surovin často pošlapávají lidská práva.
V ČR se konflikt mezi zájmy těžařů surovin a obyvateli vyostřil například v obci Horní Jiřetín, kde
se velká část obyvatel bouří proti záměrům těžařů prolomit platné těžební limity a srovnat jejich
(historickou) obec se zemí.
Vznik odpadů:
1. Při výrobě výrobku
2. Balení výrobku
3. Často i při provozu výrobku
4. Při dosloužení výrobku
Třídíme odpad









SKLO – kontejnery
PAPÍR – kontejnery
PET-LÁHVE – kontejnery
TEXTIL – kontejnery, sběrné dvory
STARÉ LÉKY – lékárna, nebo sběrné dvory (jako nebezpečný odpad)
ELEKRTO ODPAD – sběrné dvory
NEBEZPEČNÝ ODPAD (prázdné barvy laky, spreje, chemikálie, atd.) – sběrné dvory
NADMĚRNÝ ODPAD (Např. nábytek, matračky, atd.)- sběrné dvory
PLASTY (PS, PP, PE, PET) – kontejnery na plasty (v okolí Brna)
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 BIOLOGICKÝ ODPAD (zbytky potravin, skořápky, atd.) – zatím v Brně není možnost
třídění biologického odpadu, dá se využít ke kompostování
 KOVY – železo, hliník, jiné kovy – při dostatečném množství se dá recyklovat ve sběrných
surovinách
Pravidla pro šetrného spotřebitele
 VYBÍRÁME SI ZBOŽÍ V OBALECH, KTERÉ JDOU DOBŘE RECYKLOVAT
 NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ OBAL JE ŽÁDNÝ OBAL
 POKUD JE OBAL Z PLASTU, UPŘEDNOSTŇUJEME MÉŇĚ ŠKODLIVÉ PLASTY
Druhy obalů z plastů
Nešetrné plasty
PVC – polyvinylchlorid:
Tento plast se někdy využívá k balení výrobků (mléčné výrobky,
saláty, atd.). Při jeho výrobě se využívá jedovatý chlór a uvolňují se karcinogenní dioxiny. PVC
prakticky nejde recyklovat. Při spalování PVC (i v moderních spalovnách) unikají do ovzduší
rakovinotvorné dioxiny, aj.). Kromě obalů se PVC používá k výrobě dětských hraček!, podlah,
oken, atd. Některé organizace (např. Greenpeace) upozorňují na nepříznivý vliv PVC na lidské
zdraví.
PS – polystyren: velmi často se používá jako obal na zboží (mléčné výrobky).
Šetrnější plasty
PE - Polyethylen
např. mikrotenové sáčky
PP – Polyprophylen např. kelímky od jogurtů
Třídit odpad není v dnešní době nic složitého a nejspíš každý člověk to může provozovat.
Pokud se chceme chovat hezky k životnímu prostředí, je třídění odpadů velmi dobrý způsob, jak
s tím začít. Musíme si prostě uvědomit, že hodit baterku nebo rozbitý elektrický spotřebič do
odpadkového koše je špatné řešení. Uvidíte, že dobrý pocit se dostaví u kontejnerů, když si dáte tu
práci a sklo hodíte do skla, papír do papíru a plast do plastu. Pak se totiž i vy budete podílet na
procesu péče o životní prostředí. Netřídit odpad je stále méně IN.
POZOR! Odpadům je věnována píseň školní kapely Inventář kabinetu Hrůzy Odpad
ÚKOLY
- Pročti si důkladně výše uvedený text
- Zjisti (a do příště si zapamatuj) jakou barvu mají jednotlivé kontejnery (použij např. webovou
stránku: http://www.sako.cz/separace)
- Zjisti, kde jsou v okolí tvého bydliště kontejnery na tříděný odpad a jaký odpad se tam dá třídit.
- Zjisti, kde je v okolí tvého bydliště nejbližší sběrný dvůr.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
- Zjisti, jaký odpad v domácnosti třídíte. Zamysli se, co by se ještě dalo zlepšit.
- Prohlédni si ledničku a pokus se zjistit, z jakého materiálu jsou obaly jednotlivých potravin (pro
určení plastů použij níže uvedenou tabulku, pokus se čísla zapamatovat.
TABULKA PLASTŮ
značka
plast
PVC – polyvynylchlorid
PS – polystyren
PET – Polyethylentreftalát
PE – HD – Polyethylen (tvrdý)
PE – LD – Polyethilen (měkký)
PP – Polyprohylen
Použitá literatura:
BOŽEK, F.; URBAN, R.; ZEMÁNEK, Z. Recyklace. Vyškov : MoraviaTisk Vyškov, 2003. ISBN
80-238-9919-8.
DUCHÁČEK, V. Polymery - výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Praha : Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze, 2006. ISBN 80-7080-617-6.
HORKÁ, H. Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno : Paido, 1996. ISBN 80-85931-33-8.
MÁCHAL, A.; VLAŠÍN, M.; SMOLÍKOVÁ, D. Desatero domácí ekologie. Brno : Rezekvítek,
2003.
MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek, 2000. ISBN 80902954-0-1.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Download

ODPADY Odpady jsou nepochybně závažným problémem a to