7.3
Paušální výdaj na dopravu
Podle ZDP může poplatník, tzn. i podnikatel, uplatnit jako daňově uznatelný výdaj (náklad) paušální
výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen „paušální výdaj na dopravu“) ve výši
5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období
nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční
motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.
Pro uplatnění tohoto paušálního výdaje musí být dodržena zásada, že vozidlo nebylo přenecháno
k užívání jiné osobě, a to ani po část příslušného kalendářního měsíce.
Poznámka:
Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění
pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který
silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.
Avšak za přenechání vozidla k používání jiné osobě se považuje i použití vozidla například manželkou
(manželem), synem, dcerou, pokud nejsou spolupracujícími osobami.
Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu,
pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, tzn. využívá jej také
k soukromým účelům, potom lze na takové silniční motorového vozidlo uplatnit pouze 80 %
z paušálního výdaje, tj. 4 000 Kč .
Pokud poplatník u některého vozidla uplatní krácený paušální výdaj na dopravu, potom u ostatních
vozidel se předpokládá, že je užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. To
znamená, že i kdyby v uvedeném případě poplatník použil i druhé a třetí vozidlo k soukromé spotřebě,
má se pro účely ZDP za to, že je použil pouze k podnikání a může tedy u nich uplatnit nekrácený
paušální výdaj na dopravu.
Paušální výdaj na dopravu možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá
nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se
podává daňové přiznání.
V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část
paušálního výdaje na dopravu. Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové
vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si
v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč, tj. každý poměrnou část odpovídající
používání vozidla k jeho podnikání.
Zásady pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu:
-
paušální výdaje na dopravu lze uplatnit u vozidla ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví poplatníka,
případně u vozidla, které má poplatník v nájmu (finanční leasing nebo operativní leasing), nelze je
uplatnit za vozidlo vypůjčené
-
během zdaňovacího období nelze kombinovat použití paušálního výdaje na dopravu se skutečnou
spotřebou PHM anebo náhradou výdajů za spotřebované PHM
-
podnikatel nemusí použití vozidla k podnikání prokazovat, tzn. nemusí vést knihu jízd (pokud to
nevyplývá z jiných předpisů, například pro účely DPH)
-
odpočet DPH u pohonných hmot lze uplatnit za podmínek stanovených ZDPH, tzn. musí vést
záznamní evidenci pro přijatá zdanitelná plnění, která se týkají nároku na odpočet DPH
118
Co všechno zahrnují paušální výdaje na dopravu
Paušální výdaj na dopravu zahrnuje výdaje na pohonné hmoty a parkovné, tzn. nelze v tomto
případě uplatňovat ještě skutečnou výši spotřebovaných pohonných hmot ani náhradu výdajů za
spotřebované pohonné hmoty.
Pokud se jedná o vozidlo zahrnuté v obchodním majetku poplatníka, příp. v nájmu, může si poplatník
k paušálnímu výdaji na dopravu uplatňovat ještě jako daňové uznatelné výdaje skutečně
vynaložené náklady na opravy vozidla, jeho pojištění, silniční daň, nájemné či odpisy a ostatní
náklady spojené s provozem automobilu.
Důležitým pravidlem přitom je, že u vozidla, u kterého je uplatňován krácený paušální výdaj na
dopravu, se ze skutečně vynaložených nákladů považuje za daňový náklad pouze 80 %. Uplatnění
pouze poměrné části daňových nákladů platí samozřejmě i v případě odpisů.
U vozidla nezahrnutého do obchodního majetku nelze v případě použití paušálního výdaje na
opravu uplatnit ještě náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty při služebních cestách. Je však
možné uplatnit navíc sazbu základní náhrady podle skutečně ujetých kilometrů. V takovém případě by
ovšem podnikatel musel vést knihu jízd, aby prokázal skutečně ujeté kilometry.
PŘÍKLAD
Podnikatel má v obchodním majetku zahrnut osobní automobil Ford Fusion za 250 000 Kč
Rok pořízení 2010, 2. odpis. skupina, zrychlené odpisování, odpis 2010 = 50 000 Kč,
koef. v 1. roce = 5, v dalších letech = 6.

Ve zdaňovacím období r. 2011 bylo ujeto celkem 8 000 km, z toho 7 000 km služebně a 1 000 km
soukromě. Za pojištění zaplatil 7 500 Kč, za parkování při služebních cestách 2 000 Kč. Skutečná
spotřeba pohonných hmot pro služební jízdy činila 15 000 Kč.
V průběhu roku jej nepřenechal k užívání jiné osobě.
Které výdaje a v jaké výši může uplatnit jako daňově uznatelný výdaj v případě, že se rozhodne
pro uplatnění paušálních výdajů na dopravu?
Řešení:
Odpis auta (2. odp. skupina, zrychlené odpisování, koef. = 5)
Pojištění auta
Parkovné
Skutečná spotřeba PHM
Paušální výdaj … 12 měsíců * 4 000 Kč
CELKEM
64 000 Kč (80 % z 80 000 Kč)
6 000 Kč (80 % ze 7 500 Kč)
nelze
nelze
48 000 Kč
118 000 Kč
ÚLOHA 7. 5
Podnikatel si pronajal od rodičů osobní automobil, který používal po celý rok, a to jak ke služebním,
tak i soukromým cestám.
Za nájem zaplatil celkem 30 000 Kč (12 měsíců po 2 500 Kč), za spotřebované pohonné hmoty 11 000
Kč, za technickou prohlídku a opravu automobilu 7 000 Kč.

Jaké výdaje na auto si může podnikatel v daném roce uplatnit, jestliže se rozhodl, že využije
možnosti uplatnění paušálních výdajů na dopravu?
119
Download

7.3 Paušální výdaj na dopravu