KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
107
0
TRAŤOVÉ STROJE
1.
Úvod, konštrukcia koľaje, pevné trakčné zariadenia, požiadavky na TS, rozdelenie
TS.
2.
Stroje pre montáž a demontáž koľajových polí, stroje na prácu s koľajovými poľami,
súpravy na rozvoz dlhých koľajnicových pásov, obnovovacie stroje,
3.
Stroje pre montáž a demontáž výhybiek, stroje pre výmenu výhybiek, súpravy na prevoz
výhybiek.
4.
Čističky štrkového lôžka, ťažiace orgány, triediče štrku, dopravníky, čističky štrkového
lôžka za hlavami podvalov
5.
Čističky štrkového lôžka, rozdelenie a princípy práce, celoprofilové a výhybkové čističky,
sanačné čističky.
6.
Podbíjačky, rozdelenie a princípy práce, metódy merania geometrickej polohy koľaje na
ASP, koncepčné usporiadanie ASP.
7.
Stroje na zhutňovanie spodku a zvršku, vibračné zhutovače, valce, zhutňovače štrku,
dynamické stabilizátory.
8.
Stroje a zariadenia na zvarovanie koľajníc, aluminotermické zvarovanie, stroje pre
elektrokontaktné zvarovanie, základne pre zvarovanie a regeneráciu koľajníc.
9.
Stroje na úpravu tvaru hlavy koľajníc, rozdelenie a princípy práce, stroje na hobľovanie
hlavy koľajníc, brúsiace stroje a brúsiace vlaky.
10. Stroje a zariadenia pre odstraňovanie snehu a ľadu, stabilné zariadenia, snehové pluhy
a frézy, prúdové rozmrazovače.
11. Pluhy na úpravu štrkového lôžka
12. Dopravné prostriedky v TH
13. Hydraulické mechanizmy pre TS
Literatúra:
Adámek, W. - Jelínek, V. - Lata, M. - Kalinčák, D.: Speciální vozidla a stroje pro práci na
železničních tratích. Univerzita Pardubice, 1998. ISBN 80-7194-126-3.
Kalinčák, D.: Traťové stroje - úvod. Dočasný interný učebný text. KDMT SjF ŽU v Žiline, 2012.
Kalinčák, D.: Stroje na výmenu koľají a výhybiek. Dočasný interný učebný text. KDMT SjF ŽU v
Žiline, 2010.
Kalinčák, D.: Zhutňovače a dynamické stabilizátory. Dočasný interný učebný text. KDMT SjF
ŽU v Žiline, 2010.
Kalinčák, D.: Traťové stroje - úvod. Dočasný interný učebný text. KKVMZ, ŽU, 2004
Kalinčák, D.: Automatické strojné podbíjačky. Dočasný interný učebný text. KDMT SjF ŽU
v Žiline, 2011.
Špánik, J. - Jelínek, V. - Holzer, M. - Mikšík, M.: Mechanizácia traťového hospodárstva. ES
VŠDS, Žilina 1993. ISBN 80-710-134-1.
Bado, P. - Jelínek, V.: Speciální drážní vozidla. Alena Hübnerová – Agentura ALHA,
Kostomlaty nad Labem 2012. ISBN 978-80-260-2036-3.
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
REZ ŽELEZNIČNÝM TELESOM
DVOJKOĽAJNÁ TRAŤ V ZÁREZE
TRAŤOVÉ TRIEDY
Traťová
Maximálna dovolená
Hmotnosť na bežný m
trieda hmotnosť na nápravu [t]
dĺžky vozidla [t/m]
A
16,0
5,0
B1
18,0
5,0
B2
18,0
6,4
C2
20,0
6,4
C3
20,0
7,2
C4
20,0
8,0
D2
22,5
6,4
D3
22,5
7,2
D4
22,5
8,0
E4
25
8,0
E5
25
8,8
107
1
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
REZ OCEĽOVÝM PODVALOM
OCEĽOVÝ PODVAL TVARU “Y”
TVARY HLÁV PODVALOVÝCH KLINCOV
PRIEREZ DREVENÉHO PODVALU
107
2
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
107
MONOLITICKÝ BETÓNOVÝ PODVAL TYP PB2
MONOLITICKÝ BETÓNOVÝ PODVAL TYP SB 8
KOĽAJNICA TVARU UIC 60
KOĽAJNICA TVARU R 65
BLOKOVÁ KOĽAJNICA B 1
ŽLIABKOVÁ KOĽAJNICA TV 60
3
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
DRUHY KOĽAJNICOVÝCH STYKOV
SKRUTKOVANÝ IZOLOVANÝ STYK TENCONI - BENKLER
VYBOČENIE KOĽAJE
107
4
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
DILATAČNÉ ZARIADENIE
UPEVNENIE KOĽAJNICE NA ROZPONOVEJ
PODKLADNICI
UPEVNENIE NA REBROVEJ A ROZPONOVEJ PODKLADNICI
107
5
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
UPEVNENIE KOĽAJNICE NA REBROVEJ PODKLADNICI
PRUŽNÉ UPEVNENIE VOSSLOH Skl 14
107
6
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
PODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNENIE
“NABLA” NA DREVENOM PODVALE
107
BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ
UPEVNENIE “NABLA” NA BETÓNOVOM
PODVALE
BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNENIE
PANDROL “FASTCLIP”
UPEVNENIE BLOKOVEJ KOĽAJNICE
7
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
107
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
ROZCHOD KOĽAJE
Rýchlostné pásma železničných tratí
Rýchlostné
pásmo
Rýchlosť
[km/hod]
RP1
V # 60
RP2
60 < V # 90
RP3
90 < V # 120
RP4
120 < V # 160
RP5
160 < V # 200
ROZŠÍRENIE ROZCHODU V OBLÚKU
Odchýlky od menovitého rozchodu
Stavebné odchýlky
Rýchl.
pásmo
RP1
RP2
Rekonštr.
novým
mat.
Rekonštr.
použit.
mat.
+-3; -2
+5; -3
RP3
RP4
RP5
Prev. odchýlky
Po ostat.
Priama Oblúk Priama Oblúk
opravách
+6; -3
+10; -4
+4; -2
+2; -2
-
Medzné
odchýlky
+26; -4
+18; -4
+20; -5
+10; -3
+4; -2
+5; -3
+5; -3
TEORETICKÉ PREVÝŠENIE KOĽAJE V OBLÚKU
+35; -5
+30; -5
+20; -5
+10; -5
+10; -5
8
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
PREVÝŠENIE KOĽAJE V OBLÚKU
Odchýlky od projektovaného prevýšenia
Rýchlostné
pásmo
Odchýlka prevýšenia
koľaje [mm]
RP1
±15
RP2
±10
RP3
±8
RP4
±6
RP5
±5
Medzné odchýlky výšky a smeru koľajnicových pásov
Rýchlostné
pásmo
Odchýlka
výšky [mm]
Odchýlka
smeru [mm]
RP1
±20
±20
RP2
±15
±15
RP3
±10
±10
RP4
±8
±8
RP5
±8
±7
PROJEKTOVANÉ VZOPÄTIE KOĽAJE V OBLÚKU
Medzné odchýlky vzopätia od projektovanej hodnoty
*)
Rýchlostné pásmo
Odchýlka vzopätia )f
[mm]
RP1
±20
RP2
±15
RP3
±10
RP4
±8 (±10)*)
RP5
±7 (±10)*)
pre tetivu 20 m
107
9
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
MINIMÁLNY POLOMER OBLÚKA PRE p = 150 mm A I = 100 mm
MINIMÁLNY POLOMER OBLÚKA PRE p = 0 mm A I = 100 mm
VZOSTUPNICA
DĹŽKA VZOSTUPNICE
ROVNICA KUBICKEJ PRECHODNICE
KUBICKÁ KRAJNÁ PRECHODNICA
107 10
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
107 11
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA JEDNODUCHEJ ĽAVEJ VÝHYBKY
Parametre vybraných jednoduchých výhybiek
Označenie
J S 49 1:6-150
J S 49 1:18,5-1200
nv
" [°]
R [m]
Vmax v priamom
smere [km/h]
Vmax v odbočnej
vetve [km/h]
6
9°27N44O
150
120
30
18,5
3°5N39O
1200
120
100
JEDNODUCHÁ VÝHYBKA
SRDCOVKA
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SCHÉMA DVOJITÝCH VÝHYBIEK JEDNOSTRANNÝCH ODSADENÝCH
SCHÉMA KOĽAJOVEJ KRIŽOVATKY
SCHÉMA KOĽAJOVEJ SPLIETKY
KOĽAJOVÁ SPLIETKA
107 12
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
TRAKČNÉ VEDENIE NEKOMPENZOVANÉ
TRAKČNÉ VEDENIE POLOKOMPENZOVANÉ (DO 120 km/h)
TRAKČNÉ VEDENIE KOMPENZOVANÉ
ZÁVESY KOMPENZOVANÉHO TRAKČNÉHO
VEDENIA
DRÔT TRAKČNÉHO VEDENIA
107 13
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
107
14
Predpis ČSD S8/1 “Smernice pre získavanie a zavádzanie železničných stavebných
strojov do prevádzky”
STN EN 14033-1 „Železnice. Trať. Traťové stroje ne stavbu a údržbu tratí. Časť 1:
Technické požiadavky na chod“
STN EN 14033-2 „Železnice. Trať. Traťové stroje ne stavbu a údržbu tratí. Časť 2:
Technické požiadavky na prevádzku. (Konsolidovaný text)”
STN EN 14033-3 „Železnice. Trať. Traťové stroje ne stavbu a údržbu tratí. Časť 3:
Všeobecné požiadavky na bezpečnosť“.
STN EN 13977 „Železnice. Koľaj. Bezpečnostné požiadavky na prenosné stroje a vozíky
na účely výstavby a údržby
KATEGORIZÁCIA TRAŤOVÝCH STROJOV PODĽA EN 14033-1
Stroj s vlastným pohonom s
rýchlosťou jazdy (V)
Zaraditeľné do
vlaku s rýchlosťou
a)
V $ 100 km/h
$ 100 km/h
< 100 km/h
kategória 1
kategória 2
kategória 3
kategória 4
kategória 5
kategória 6
kategória 7
V < 100 km/h
Nezaraditeľné do vlaku
a)
b)
Stroj bez vlastného pohonu b)
Tieto stroje môžu mať obmedzenia pri zaradení do vlaku
Tieto stroje môžu byť vybavené vlastným pohonom iba v pracovnom režime.
Maximálne dovolené statické zaťaženia dvojkolesí podľa prEN 14033-1
Priemer kolesa D/d [mm]
Maximálne dovolené statické
nápravové zaťaženie [t]
$ 920
22,5
920/840
22,5
840/760
20
760/680
18,5
680/630
17
630/550
14,5
550/470
12,5
470/390
10,5
390/330
D - nominálny priemer
d - priemer max. opotrebeného kolesa
9
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
107 14A
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
Povinné brzdové vybavenie TS
Kategória
Priebežná
samočinná
brzda UIC c)
TS s
TS bez
pohonom
pohonu a
zaraditeľné bez predo vlaku pravy osôb
TS bez
pohonu s
prepravou
osôb
TS bez
pohonu s
kabínou
riadiča
1, 2, 4
3, 5
3, 5
6
X
Priebežná
samočinná
brzda
3, 5
7
X
X
7
X
X
7
X
X
X
X
X
X
0
Ovládanie
samočinnej
brzdy
X a)
X a)
X a)
X a)
Ovládanie
záchrannej
brzdy
X
X
X
X
Ovládanie
priamočinnej brzdy
X
X
Dynamická
brzda
X b)
X
b)
Parkovacia
brzda
X
X
X
3, 5
Kĺbové TS s trvale
pripojenou nápravou
alebo podvozkom s
prepravou osôb
7
3, 5
X
Priamočinná brzda
X
Kĺbové TS s trvale
pripojenou nápravou
alebo podvozkom
bez prepravy osôb
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
a)
Môže byť použitý zjednodušený brzdič pri vlakoch kratších ako 150 m alebo menej ako s 12 dvojkolesiami
(musí umožňovať aspoň: jazdnú/odbrzďovaciu polohu, stupňovité prev. brzdenie, použitie záchrannej brzdy
a odpojovaciu funkciu). Ináč musí byť použitý rušňový brzdič spĺňajúci požiadavky UIC 541-03:1984.
b)
Je požadovaná na niektorých tratiach so strmým sklonom (podľa prílohy “B” STN EN 14033-1).
c)
Musí byť v súlade s STN EN 14198:2004, odst. 5.4.
(0) Voliteľné vybavenie.
Maximálna zábrzdná vzdialenosť pre priamočinnú brzdu
Max. rýchlosť TS [km/h]
Zábrzdná vzdialennosť [m]
Sklon 0 %B
Klesanie 5 %B
Klesanie 10 %B
30
45 - 65
50 - 70
60 - 80
60
145 - 200
150 - 215
160 - 235
80
270 - 380
285 - 410
305 - 445
100
440 - 620
465 - 675
495 - 735
120
670 - 900
710 - 980
750 - 1060
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
107 14B
DVOJCESTNÉ STROJE A VOZIDLÁ
STN EN 15746-1 + A1 „Železnice. Trať. Dvojcestné stroje a ich prídavné zariadenia.
Časť 1: Technické požiadavky na jazdu a pracovné nasadenie“
STN EN 15746-2 + A1 „Železnice. Trať. Dvojcestné stroje a ich prídavné zariadenia.
Časť 2: Všeobecné bezpečnostné požiadavky“
KATEGORIZÁCIA DVOJCESTNYCH STROJOV PODĽA STN EN 15746-1 + A1
Zaraditeľnosť do vlaku
Môžu byť zaradené do
vlaku s V < 100 km/h
Nemôžu byť zaradené do
vlaku.
Môžu ťahať železničné
stroje/vozidlá, ak sú na to
konštruované a schválené
autorizovanou osobou.
Usporiadanie cestných a
železničných kolies
Rýchlosť pri jazde s vlastným
pohonom (V)
V < 100 km/h
V # 60 km/h
Všetky typy usporiadania
kategória 8
Brzdenie a trakcia priamo
na železničných kolesách,
zaťaženie iba na
železničných kolesách.
kategória 9 A
Brzdenie a trakcia
nepriamo, od cestných
kolies k železničným,
zaťaženie iba na
železničných kolesách.
kategória 9 B
Brzdenie a trakcia na
cestných kolesách,
zaťaženie rozdelené na
cestné a železničné
kolesá.
kategória 9 C
Stroje kategórie 8 sú konštruované na vybavovanie návestných a riadiacich koľajových
systémov.
Pri strojoch kategórie 9 nie je všeobecne požadované, aby vybavovali návestné a
riadiace koľajové systémy a majú povolené jazdiť a pracovať na koľaji iba pri dodržaní
špeciálnych obmedzení definovaných prevádzkovateľom infraštruktúry.
Stroje kategórie 9 konštruované tak, aby vybavovali návestné a riadiace koľajové
systémy, môžu byť schválené na použitie v národnej sieti autorizovanou osobou.
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
107 14C
DVOJCESTNÉ STROJE A VOZIDLÁ
ZAŤAŽENIE ŽELEZNIČNÝCH KOLIES PODĽA STN EN 15746-1 + A1
Priemer
kolesa
D [mm]
Jazdná poloha,
zaťaž. železnič.
kolesa [t]
Pracovná poloha, zaťaženie železničného kolesa [t]
Bez kontroly zaťaženia
S kontrolou zaťaženia
Statické
koľajnice s
FB = 880
N/mm2 a)
koľajnice s
FB = 680
N/mm2 b)
koľajnice s
FB = 880
N/mm2 a)
koľajnice s
FB = 680
N/mm2 b)
$ 920
11,25
24,8
14,8
31,6
18,9
920/840
11,25
22,6
13,5
2,88
17,3
840/760
10,0
20,5
12,2
26,1
15,6
760/680
9,25
18,3
10,9
23,3
14,0
680/630
8,5
17,0
10,1
21,6
13,0
630/550
7,25
14,8
8,8
18,9
11,3
550/470
6,25
12,7
7,6
16,1
9,7
470/390
5,25
10,5
6,3
13,4
8,0
390/330
4,75
8,9
5,3
11,3
6,8
330/270
3,5
7,3
4,3
9,3
5,6
270/210
1,5
5,7
3,4
7,2
4,3
210/130
1,0
3,5
2,1
4,5
2,7
FB - je minimálna pevnosť koľajnice v ťahu
a)
b)
Zodpovedá koľajniciam napríklad 60 E 1 (UIC 60), 54 E 1 (S 54)
Zodpovedá koľajniciam napríklad 49 E 1 (S 49)
MINIMÁLNE HODNOTY NIEKTORÝCH PARAMEROV BRZDOVEHO
VÝSTROJA
Počet brzdených náprav
12
24
Výkon kompresora pri 7,2 baru [dm3/min]
200
300
Zásoba vzduchu [dm3]
80
170
40
52
540
240
360
Tlak vo vzduchojeme [bar]
8,0
10,0
Priemer hlavného potrubia [“]
3/4
1
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
MOTOROVÝ UNIVERZÁLNY VOZÍK MUV 69
ĽAHKÝ MOTOROVÝ VOZÍK Alumi - Cart
SÚPRAVA PLOŠINOVÝCH VAGÓNOV NA PREPRAVU
KOĽAJOVÝCH POLÍ
107 15
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
KOĽAJNICA ZAVESENÁ NA VOZÍKU ZPK-56
ZARIADENIE NA PREPRAVU VÝHYBIEK ZPV - 01
DUMPCAR RADY Ua
107 16
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
CHOPPERDOZÁTOR - VAGÓN NA PREPRAVU ŠTRKU
A JEHO DÁVKOVANIE
MOTOROVÝ VOZ NA PREHLIADKY TRAKČNÉHO
VEDENIA
POKLADAČ KOĽAJOVÝCH POLÍ PKP 25/20i
107 16A
KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
SÚPRAVA UWG NAVÝMENU KOĽAJOVÝCH POLÍ A
VÝHYBIEK
DESEC TRACKLAYER TL 50
CELOPROFILOVÁ ČISTIČKA ŠTRKOVÉHO LÔŽKA P&T RM
802
107 17
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
CELOPROFILOVÁ ČISTIČKA ŠTRKOVÉHO LÔŽKA P&T
RM 802
KRÁČAJÚCI ZHUTŇOVAČ KZ 1000
KOĽAJOVÝ PLUH PUŠL - 71
107 18
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
TRAŤOVÁ ASP P&T TYP 09- 3X
VÝHYBKOVÁ ASP P&T TYP 08 - 475 UNIMAT 4S
VÁKUOVÝ NAKLADAČ RAILVAC FATRA 17000/U
POJAZDNÁ ZVAROVŇA PRSM - 3
107 19
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
KOSACIE ZARIADENIA KZ-133
SEKAČKA PORASTOV SČH-150.S
SNEHOVÝ PLUH LPO 411 S
107 20
KATEDRA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL,
MOTOROV A ZDVÍHADIEL
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita
KOĽAJOVÁ FRÉZA BEILHACK
STROJOVÝ VYMIEŇAČ PODVALOV UNO-80
DVOJCESTNÁ SEKAČKA PORASTOV
107 21
Download

KDMT - Žilinská univerzita