Ohlasy pracoviska Akadémia ozbrojených síl - rok vykazovania 2014
AAA
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA 1
The new geopolitics of energy security : scientific monograph / Pavel Bučka, Pavel Nečas,
Sylwia W. Żechowska. - 1. vyd. - Kiev : The Center of Educational Literature, 2012. - 196 s. ISBN 978-611-01-0372-5.
[BUČKA, Pavel (34%) - NEČAS, Pavel (33%) - ZECHOWSKA, Sylwia W. (33%)]
[3] IVANČÍK, R., KELEMEN, M. Bezpečnosť štátu a občana : energetická bezpečnosť. Plzeň :
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7380-474-9.
[4] OLAK, A., KRAUZ, A. Cyberwojna internetowa narzędziem grożnej broni cyfrowej na
rubieży bezpieczeństwa globalnej infrastruktury krytycznej. In Vojenské reflexie :
vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2014, roč. 9, č. 1, online, s. 130-143. Dostupný
na internete <http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieIX_1.pdf>
AAB
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB 1
Neistoty v elektronickom meraní : monografia / Ľuboš Antoška, Jozef Puttera. - 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2006. - 83 s. - ISBN
80-8040-307-4. - ISBN 978-8084-307-2.
[ANTOŠKA, Ľuboš - PUTTERA, Jozef]
[3] MATOUŠEK, Zdeněk et al. Small loop antennas parameters measurement in GTEM cell. In
19th International Conference on Applied Electronics 2014 : Pilsen, 9 - 10 September 2014,
ISSN 1803-7232. Pilsen : University of West Bohemia, 2014, s. 205-208. ISBN
978-80-261-0276-2.
ABC
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC 1
D-posets / Ferdinand Chovanec, František Kôpka.
In: Handbook of Quantum Logic and Quantum Structures : Quantum Structures / zost. Kurt
Engesser, zost. Dov M. Gabbay, zost. Daniel Lehmann. - Amsterdam : Elsevier, 2007. - ISBN
978-0-444-52870-4. - P. 367-428.
[CHOVANEC, Ferdinand (50%) - KÔPKA, František (50%)]
[2] FRIČ, R. On D-posets of fuzzy sets. In Mathematica Slovaca, ISSN 0139-9918. 2014, Vol.
64, Iss. 3, s. 545-554. Scopus.
ACB
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB 1
Mierové operácie vybraných organizácií medzinárodného krízového manažmentu :
vysokoškolská učebnica / Radoslav Ivančík, Vojtech Jurčák. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013. - 228 s. - ISBN
978-80-8040-469-7.
[IVANČÍK, Radoslav (50%) - JURČÁK, Vojtech (50%)]
[3] PIKNER, I., DYČKA, L. Operační koncepce a použití ozbrojených sil v budoucích
operacích. In Vojenské rozhledy : vojensko-teoretický časopis, ISSN 1210-3292. 2014, roč.
23 (55), č. 1, s. 81-89.
ACB 2
Organizácie medzinárodného krízového manažmentu / Vojtech Jurčák ... [et al.]. - 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2009. - 234 s. : obr.,
tab. - ISBN 978-80-8040-387-4.
[JURČÁK, Vojtech (31%) - NEČAS, Pavel (5%) - LABUZÍK, Milan (28%) - PTÁČEK, Dušan
(27%) - PAZDZIURKO, Miroslav (9%)]
[3] IVANČÍK, R., KELEMEN, M. Bezpečnosť štátu a občana. Plzeň : Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7380-474-9.
ACB 3
Sociológia armády : základy sociológie vojny a armády pre príslušníkov Ozbrojených síl
Slovenskej republiky / Jozef Matis, Pavol Hamaj, Mária Martinská. - 1. vyd. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši,
2008. - 273 s. - ISBN 978-80-8040-361-4.
[MATIS, Jozef (70%) - HAMAJ, Pavol (20%) - MARTINSKÁ, Mária (10%)]
[4] DWORZECKI, Jacek. Policajt - spotter ako nástroj predchádzania a potláčania chuligánstva
na štadiónoch v Poľsku. In Spoločenský boj proti diváckemu násiliu : zborník z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 20. až 21. november 2013.
Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2014, s. 92-101. ISBN 978-80-8054-578-9.
ACB 4
Vybrané problémy zo všeobecnej sociológie / Pavol Hamaj, Mária Martinská, Jozef Matis. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl, 2005. - 112 s. - ISBN 80-8040-266-3.
[HAMAJ, Pavol - MARTINSKÁ, Mária - MATIS, Jozef]
[4] BUDZIK, Tadeusz. Aktivity poľskej polície pri zaisťovaní bezpečnosti počas hromadných
športových podujatí. Prehľad problematiky. In Spoločenský boj proti diváckemu násiliu :
zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 20. až 21.
november 2013. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2014, s. 102-111. ISBN
978-80-8054-578-9.
ADC
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADC 1
On the topographic and optical properties of SiC/SiO2 surfaces / Jurecka S ... [et al.].
In: Central Europen Journal of Physics. - ISSN 1895-1082. - Roč. 7, č. 2 (2009), s. 321-326.
[JUREČKA, Stanislav - JUREČKOVÁ, Mária - CHOVANEC, Ferdinand - KOBAYASHI, Hikaru TAKAHASHI, Masao - MIKULA, Milan - PINČÍK, Emil]
[1] HAN, Y. S., TOMAR, V. An ab initio study of the structure-strength correlation in impact
damaged SiC grain boundaries. In Computational Materials Science, ISSN 0927-0256.
2014, Vol. 82, s. 331-336. Scopus.
ADC 2
Serum neuron specific enolase and malondialdehyde in patients after out-of-hospital
cardiac arrest / Sulaj, M., Saniova, B., Drobna, E. ... [et al.].
In: Cellular and Molecular Neurobiology. - ISSN 0272-4340. - Roč. 29, č. 6-7 (2009), s.
807-810.
[ŠULAJ, Miroslav (30%) - SÁNIOVÁ, Beata (30%) - DROBNÁ, Eva (20%) - SCHUDICHOVÁ,
Jela (20%)]
[1] GREER, D. M., ROSENTHAL, E. S., WU, O. Neuroprognostication of hypoxic-ischaemic
coma in the therapeutic hypothermia era. In Nature Reviews Neurology, ISSN 1759-4766.
2014, Vol. 10, Iss. 4, s. 190-203. Scopus.
[1] STEFAN-VAN STADEN, R. I. et al. Stochastic microsensors as screening tools for neuron
specific enolase. In RSC Advances, ISSN 2046-2069. 2014, Vol. 4, Iss. 50, s.
26383-26388. Scopus.
ADE
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE 1
Response of structure to ballistic load / P. Droppa, M. Vančo, V. Ferencey.
In: Advances in Military Technology. - ISSN 1802-2308. - Vol. 7, Iss. 2 (2012), s. 93-110.
[DROPPA, Peter (50%) - VANČO, Martin (20%) - FERENCEY, Viktor (30%)]
[1] MURČINKOVÁ, Z. Material damping of fibrous composites for devices driven by artificial
muscles. In Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336. 2014, Vol. 460, s. 33-40.
Scopus.
ADE 2
The geopolitical determinants of energy security / Pavel Bučka, Sylwia Wanda Zechowska.
In: Review of the Air Force Academy : the scientific informative review. - ISSN 1842-9238. - Vol.
9, No 2 (19) (2011), s. 65-77. - Všetky články prechádzajú recenzným konaním.
Plný text: http://www.afahc.ro/revista/revista.html
[BUČKA, Pavel (50%) - ZECHOWSKA, Sylwia Wanda (50%)]
[3] IVANČÍK, R., KELEMEN, M. Bezpečnosť štátu a občana : energetická bezpečnosť. Plzeň :
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7380-474-9.
ADE 3
Comprehensive approach: the road for complex crisis resolution / Peter Spilý, Pavel
Nečas, Miroslav Žák.
In: Revista Academiei Fortelor Terestre. - ISSN 1582-6384. - Vol. 16, Nr. 1 (61) (2011), s.
42-51.
[SPILÝ, Peter (40%) - NEČAS, Pavel (30%) - ŽÁK, Miroslav (30%)]
[3] OLAK, A., MIKA, J. Społeczne postrzeganie zagrożeń. In Bezpieczeństwo w warunkach
globalizacji - wybrane zagadnienia. Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., 2014, s. 22-34. ISBN 978-83-936652-9-7.
ADE 4
Economic sanctions: towards comprehensive security? / Pavel Nečas, František Olejník,
Peter Spilý.
In: Zeszyty naukowe. - ISSN 1641-9723. - Nr. 1 (15) (2010), s. 56-61.
[NEČAS, Pavel (40%) - OLEJNÍK, František - SPILÝ, Peter (30%)]
[3] MAJCHÚT, Ivan. Bosnia and Herzegovina on the road to Europe. In Bezpieczeństwo w
warunkach globalizacji - wybrane zagadnienia. Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., 2014, s. 117-130. ISBN 978-83-936652-9-7.
ADE 5
Príprava dôstojníkov logistiky na AOS pre plnenie úloh logistickej podpory v OS SR [The
preparation of the officers of the AOS for the performance of the logistical support tasks
in the Armed Forces of the Slovak Republic] / Miroslav Školník.
In: Economics and management = Ekonomika a management. - ISSN 1802-3975. - No. 2
(2010), s. 82-91.
Plný text: http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/eam/Documents/EaM-2-2010.pdf
[ŠKOLNÍK, Miroslav]
[4] MAJTÁN, Š., FRIANOVÁ, V. Uplatnenie marketingovej koncepcie v manažmente štátnej
vysokej školy ako reflexia na požiadavky súčasnej praxe. In Ochrana hospodárskej súťaže globálna hospodárska kríza III. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2013, S. 201-212. ISBN
978-80-225-3555-7.
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF 1
Cantor sets / Ferdinand Chovanec.
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Roč. 5, č. 1 (2010), s. 5-10.
[CHOVANEC, Ferdinand]
[1] BOUAZZI, Y. et al. Numerical investigation on the spectral properties of one-dimensional
Triadic-Cantor quasi-periodic structure. In Progress In Electromagnetics Research M, ISSN
1937-8726. 2014, Vol. 36, s. 1-7. Scopus.
ADF 2
States and observables on MV-algebras / Ferdinand Chovanec. - In: Tatra Mt. Math. Publ. No. 3 (1993), p. 55-65.
[CHOVANEC, Ferdinand]
[2] RIEČAN, B. On the Kluvánek construction of the Lebesgue integral with respect to a vector
measure. In Mathematica Slovaca, ISSN 0139-9918. 2014, Vol. 64, Iss. 3, s. 727-740.
Scopus.
[1] DVUREČENSKIJ, A., KUKOVÁ, M. Observables on quantum structures. In Information
Sciences, ISSN 0020-0255. 2014, Vol. 262, s. 215-222. Scopus.
[3] CIUNGU, Lavinia Corina. Non-commutative Multiple-Valued Logic Algebras. [s.l.] : Springer
International Publishing, 2014, 276 s. ISBN 978-3-319-01588-0.
ADF 3
On a representation of observables in D-posets of fuzzy sets / Ferdinand Chovanec,
František Kôpka. - In: Tatra Mt. Math. Publ. - vol. 1 (1992), p. 19-23.
[CHOVANEC, Ferdinand - KÔPKA, František]
[1] DVUREČENSKIJ, A., KUKOVÁ, M. Observables on quantum structures. In Information
Sciences, ISSN 0020-0255. 2014, Vol. 262, s. 215-222. Scopus.
ADF 4
D-posets / František Kôpka, Ferdinand Chovanec. - In: Mathematica Slovaca. - No. 44 (1994),
p. 21-34.
[KÔPKA, František - CHOVANEC, Ferdinand]
[2] FRIČ, R. On D-posets of fuzzy sets. In Mathematica Slovaca, ISSN 0139-9918. 2014, Vol.
64, Iss. 3, s. 545-554.
[1] JANDA, J., RIEČANOVÁ, Z. Intervals in generalized effect algebras. In Soft Computing,
ISSN 1432-7643. 2014, Vol. 18, Iss. 3, s. 413-418. Scopus.
[1] CHAJDA, I. An algebraic axiomatization of orthogonal posets. In Soft Computing, ISSN
1432-7643. 2014, Vol. 18, Iss. 1, s. 1-4. Scopus.
[1] FOULIS, D. J., PULMANNOVÁ, S. The center of a generalized effect algebra. In Scire,
ISSN 1135-3716. 2014, Vol. 47, Iss. 1, s. 1-21. Scopus.
[1] KHARE, M., SHUKLA, A. Spectrum of quantum dynamical systems: Subsystems and
entropy. In Advances in Pure and Applied Mathematics, ISSN 1867-1152. 2014, Vol. 5, Iss.
2, s. 75-83. Scopus.
[1] DVUREČENSKIJ, A., KOLAŘÍK, M. Lexicographic product vs Q -perfect and H -perfect
pseudo effect algebras. In Soft Computing, ISSN 1432-7643. 2014, Vol. 18, Iss. 6, s.
1041-1053. Scopus.
[3] BOTUR, Michal et al. Algebraic methods in quantum logic. Olomouc : Palacký University,
2014, 195 s. ISBN 978-80-244-4166-5.
ADF 5
On some Properties of Submeasures on MV-algebras / Mária Jurečková, Ferdinand
Chovanec.
In: Mathematica Slovaca. - ISSN 0139-9918. - Roč. 54, č. 2 (2004), s. 161-167.
[JUREČKOVÁ, Mária - CHOVANEC, Ferdinand]
[1] CIUNGU, L. C. Submeasures on nuanced MV-algebras. In Fuzzy Sets and Systems, ISSN
0165-0114. 2014, Vol. 244, s. 106-122. Scopus.
ADF 6
Boolean D-posets [Booleovské D-posety] / Ferdinand Chovanec, František Kôpka.
In: Tatra Mountains Mathematical Publications. - ISSN 1210-3195. - Vol. 10 (1997), pp.
183-197.
[CHOVANEC, Ferdinand - KÔPKA, František]
[1] JI, W. Characterization of homogeneity in orthocomplete atomic effect algebras. In Fuzzy
Sets and Systems, ISSN 0165-0114. 2014, Vol. 236, s. 113-121. Scopus.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AEC 1
Armed forces as a tool for co-operation / Ivan Majchút.
In: Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty
bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji. - Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja
Rozwój, 2012. - ISBN 978-83-89466-46-4. - S. 104-112.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
[3] PIKNER, I., DYČKA, L. Operační koncepce a použití ozbrojených sil v budoucích
operacích. In Vojenské rozhledy : vojensko-teoretický časopis, ISSN 1210-3292. 2014, roč.
23 (55), č. 1, s. 81-89.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC 1
Blended simulation - efektívna príprava nielen veliteľov a štábov vojenských jednotiek v
rámci operácií MKM [Blended simulation - not only as an effective military training
commanders and staffs in ICM operations] / Pavel Bučka, Vladimír Andrassy, Matúš Grega.
In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 [elektronický zdroj] : tvorba a rozvoj operačních
koncepcí - klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN
978-80-7231-909-1. - CD-ROM, S. 1-11. - Zborník má 12 recenzentov.
[BUČKA, Pavel (40%) - ANDRASSY, Vladimír (30%) - GREGA, Matúš (30%)]
[4] NAĎ, J., NEČAS, P. Kybernetická obrana: strategická úloha Severoatlantickej aliancie v
kontexte národnej implikácie. In Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác, ročník:
šiesty. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2013, s. 153-161.
ISBN 978-80-89282-92-0.
AFC 2
The application of thermo vision diagnosis into military mobile technology / P. Droppa.
In: Transport means 2012 : proceedings of the 16th international conference. - Kaunas :
Kaunas University of Technology, 2012. - ISSN 1822-296X. - S. 96-100. - Recenzované.
[DROPPA, Peter (100%)]
[1] MURČINKOVÁ, Z. Material damping of fibrous composites for devices driven by artificial
muscles. In Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336. 2014, Vol. 460, s. 33-40.
Scopus.
AFC 3
Minulé a možné ciele kyberterorizmu / Matúš Grega, Tomáš Schóber, Pavel Nečas.
In: Vykorystannja pedagogičnych technologij u praktyci roboty sučasnoji školy : materialy
mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji internet-konferenciji. - Perejaslav-Chmel´nyc´kyj : KSV, 2012.
- ISBN 966-8122-62-4. - S. 170-178.
[GREGA, Matúš (50%) - SCHÓBER, Tomáš (25%) - NEČAS, Pavel (25%)]
[4] TOMÁŠEKOVÁ, Lenka. Terorizmus v súčasnom bezpečnostnom prostredí. In Vojenské
reflexie : vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2014, roč. 9, č. 1, s. 123-129.
Dostupný na internete <http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieIX_1.pdf>
AFC 4
Analýza bezpečnostných hrozieb ovplyvňujúcich vnútorné bezpečnostné prostredie
Slovenskej republiky [Analysis of security threats that affect the internal security
environment of the Slovak Republic] / Vojtech Jurčák, Peter Zibrík.
In: Bezpečnostní management a společnost : sborník mezinárodní konference pořádané 11. a
12. května 2011 v Brně. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-790-5. - S.
317-327. - Usporiadaná ako sprievodný program IDET 2011. - Konaná v rámci CATE 2011. Tiež zborník abstraktov. - S. 52. - Všetky príspevky boli recenzované.
[JURČÁK, Vojtech (30%) - ZIBRÍK, Peter (70%)]
[3] IVANČÍK, R., KELEMEN, M. Bezpečnosť štátu a občana. Plzeň : Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7380-474-9.
AFC 5
Thermovision and military mobile technology / Peter Droppa, Ivan Susedík.
In: ICMT ´07 : International conference on Military Technologies 2007 : Faculty of Military
Technology, University of Defence in Brno : [2.-4. May 2007]. - Brno : University of Defence,
2007. - ISBN 978-80-7231-238-2. - S. 9-15.
[DROPPA, Peter - SUSEDÍK, Ivan]
[1] CORNAK, S. Prediction of the Brake Fluids Quality and the Vehicle Safety. In TRANSPORT
MEANS 2010 : 14th International Conference on Transport Means : Oct 21-22, 2010,
Kaunas Univ Techn, Kaunas, ISSN 1822-296X. Kaunas : Kaunas Univ. Technology Press,
2010, s. 131-134. Web of Science.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD 1
Asymetrické hrozby v bezpečnostnom prostredí 21. storočia [Asymmetric threats in the
security environment of the 21 st century] / Vojtech Jurčák.
In: Bezpečnostné fórum 2013 : zborník vedeckých prác : (II. zväzok). - Banská Bystrica :
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
2013. - ISBN 978-80-557-0497-5. - S. 614-623.
[JURČÁK, Vojtech (100%)]
[3] IVANČÍK, R., KELEMEN, M. Bezpečnosť štátu a občana. Plzeň : Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7380-474-9.
AFD 2
Environmentálne procesy - vplyv na ekonomický rozvoj a bezpečnosť [Environmental
processes - impact on economic development and security] / Stanislav Morong.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2013 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2013. - ISBN 978-80-8040-477-2. - CD-ROM, S. 256-266.
[MORONG, Stanislav (100%)]
[4] BELAN, Ľ., BELAN, L. Bezpečnostné riziká. In Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia. Žilina : [s.n.], 2014, CD-ROM, s. 51-58.
ISBN 978-80-554-0875-0.
AFD 3
Analýza prípravy, nasadenia a návratu príslušníkov OS SR z operácií medzinárodného
krízového manažmentu / Pavel Bučka, Ondřej Novosad.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 33-42. - Zborník má 7 recenzentov.
- Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[BUČKA, Pavel (50%) - NOVOSAD, Ondřej (50%)]
[3] PIKNER, I., DYČKA, L. Operační koncepce a použití ozbrojených sil v budoucích
operacích. In Vojenské rozhledy : vojensko-teoretický časopis, ISSN 1210-3292. 2014, roč.
23 (55), č. 1, s. 81-89.
AFD 4
Bezpečnostné hrozby v podobe neregulárnych aktivít / Ivan Majchút.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 245-251. - Zborník má 5
recenzentov.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
[3] VALENTOVÁ, L., MAZUR, B. Odpowiedzialność z tytułu wykroczeń i przestępstw celnych.
In Kultura Bezpieczeństwa : nauka - praktyka - refleksje, ISSN 2299-4033. 2014, Nr. 15, s.
409-422.
[3] SPILÝ, Peter. Vojenský prístup k súčasným bezpečnostným hrozbám. In Kultura
Bezpieczeństwa : nauka - praktyka - refleksje, ISSN 2299-4033. 2014, Nr. 15, s. 396-408.
AFD 5
Civilno-vojenské vzťahy v kontexte účasti ozbrojených síl v novodobých ozbrojených
konfliktoch / Ivan Majchút.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
568-573.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
[3] OLAK, A., KRAUZ, A. Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie. In Kultura
Bezpieczeństwa : nauka - praktyka - refleksje, ISSN 2299-4033. 2014, Nr. 15, s. 279-300.
AFD 6
Nástroje Európskej únie na komplexné riešenie kríz [European union instruments for
complex crises resolution] / Peter Spilý.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2011 [elektronický zdroj] : 2. medzinárodná vedecká
konferencia : zborník vedeckých a odborných prác : 18. - 19. októbra 2011, Liptovský Mikuláš,
Slovakia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
2011. - ISBN 978-80-8040-429-1. - S. 260-266. - Tiež Zborník abstraktov. - ISBN
978-80-8040-428-4. - S. 33.
[SPILÝ, Peter (100%)]
[3] LABUZÍK, Milan. Extrémistická scéna na Slovensku. In Bezpieczeństwo w warunkach
globalizacji - wybrane zagadnienia. Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., 2014, s. 49-66. ISBN 978-83-936652-9-7.
[3] OLAK, A., KRAUZ, A. Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie. In Kultura
bezpieczeństwa : nauka - praktyka - refleksje, ISSN 2299-4033. 2014, Nr. 15, s. 279-300.
AFD 7
Prístup Aliancie ku komplexnému riešeniu kríz / Peter Spilý, Vojtech Jurčák.
In: Bezpečnostné fórum 2011 : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 10. februára 2011 / rec. Oskar Krejčí, rec. Ján Koper. - Banská Bystrica :
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN
978-80-557-0136-3. - S. 96-102.
[SPILÝ, Peter (50%) - JURČÁK, Vojtech (50%)]
[3] ĎURKECHOVÁ, Veronika. Trestné stíhanie v rámci prípravného konania. In
Bezpieczeństwo w warunkach globalizacji - wybrane zagadnienia. Ostrowiec Świętokrzyski
: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., 2014, s. 153-179. ISBN
978-83-936652-9-7.
[3] MAJCHÚT, Ivan. Sila mimovládnych organizácií v medzinárodnej spoločnosti. In Kultura
bezpieczeństwa : nauka - praktyka - refleksje, ISSN 2299-4033. 2014, Nr. 15, s. 252-262.
AFD 8
Angažovanosť organizácií medzinárodného krízového manažmentu v humanitárnych
krízach / Alena Šimčeková.
In: Interpolis´10 : zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 25. novembra 2010 / rec.
Ján Koper, rec. Igor Kosír. - Banská Bystrica : UMB Banská Bystrica, Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov, 2010. - ISBN 978-80-557-0155-4. - S. 425-431. - Tiež zborník
abstraktov. - ISBN 978-80-557-0154-7. - S. 72. - Celkovo 28 recenzentov.
[ŠIMČEKOVÁ, Alena (100%)]
[4] LABUZÍK, Milan. Boj Európskej únie proti novodobému námornému pirátstvu. In
Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác, I. zväzok. Banská Bystrica :
Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014, s. 361-372. ISBN
978-80-557-0677-1.
AFD 9
Lisabonská zmluva pre Európu 21. storočia / Milan Labuzík, Vojtech Jurčák.
In: Inštitucionálna reforma EÚ : zborník príspevkov z konferencií a seminárov Národného
konventu o Európskej únii 2009. - Bratislava : Ševt, 2010. - ISBN 978-80-8106-019-9. - S.
15-21.
[LABUZÍK, Milan (50%) - JURČÁK, Vojtech (50%)]
[3] MAJCHÚT, Ivan. Bosnia and Herzegovina on the road to Europe. In Bezpieczeństwo w
warunkach globalizacji - wybrane zagadnienia. Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., 2014, S. 117-130. ISBN 978-83-936652-9-7.
AFD 10
Automatic measurement of the antenna directional characteristics / Zdenek Matousek, Jan
Ochodnicky, Mikulas Sostronek.
In: Mechatronika 2010 [elektronický zdroj] : proceedings of 13th International Symposium on
Mechatronics : June 2-4, 2010, Trencianske Teplice, Slovakia. - Trencin : AD University of
Trencin, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - S. 7-9.
[MATOUŠEK, Zdeněk (34%) - OCHODNICKÝ, Ján (33%) - ŠOSTRONEK, Mikuláš (33%)]
[1] SHEJBAL, T. et al. The workplace for automatic measurement of antennas' radiation
patterns. In RADIOELEKTRONIKA 2014 : 24th International Conference : 15 April 2014
through 16 April 2014, Bratislava, Slovakia. Bratislava : [s.n.], 2014, art. no. 6828490. ISBN
978-147993715-8. Scopus.
AFD 11
On a construction of a state on Linearly totaly ordered non-atomic D-posets [O
konštrukcii stavu na lineárne usporiadanom neatomickom D-posete] / Ferdinand
Chovanec, Eva Drobná.
In: Proceedings of the Third Seminar Fuzzy Sets and Quantum Structurec, Vyhne, May 2002. Bratislava : KM FPCHT Slovak Technical University, 2003. - S. 12-27.
[CHOVANEC, Ferdinand - DROBNÁ, Eva]
[2] FRIČ, R. On D-posets of fuzzy sets. In Mathematica Slovaca, ISSN 0139-9918. 2014, Vol.
64, Iss. 3, s. 545-554. Scopus.
BAB
Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
BAB 1
Organizácie medzinárodného krízového manažmentu a USA v boji proti terorizmu :
odborná monografia / Milan Labuzík ... [et al.]. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2011. - 278 s. - ISBN 978-80-8040-436-9.
[LABUZÍK, Milan (60%) - JURČÁK, Vojtech (20%) - BUDVESELOVÁ, Alena (10%) - KELEMEN,
Miroslav (10%)]
[4] IVANČÍK, R., UŠIAK, J. Terorizmus - aktuálna bezpečnostná hrozba. In Bezpečnostné
fórum 2014 : zborník vedeckých prác, II. zväzok. Banská Bystrica : Vydavateľstvo
Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014, s. 750-758. ISBN 978-80-557-0678-8.
BAB 2
Účasť Ozbrojených síl Slovenskej republiky v mierových operáciách : odborná
monografia / Pavel Bučka, Andrea Rišianová. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2010. - 178 s. : 1 graf, 50 obr., 9 tab. - ISBN
978-80-8040-412-3.
[BUČKA, Pavel (70%) - RIŠIANOVÁ, Andrea (30%)]
[3] IVANČÍK, R., JURČÁK, V. Kauzalita participácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky v
operáciách medzinárodného krízového manažmentu a jej finančné aspekty. 1. vyd.
Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.,
2014, 213 s. ISBN 978-83-64557-05-7.
BAB 3
Outsourcing, manažment a globalizácia : (vybrané otázky) / Alexander Pálffy a kolektív
autorov. - 1. vyd. - Bratislava : CS Profi - Public, 2008. - 96 s. - ISBN 978-80-970036-0-9.
[PÁLFFY, Alexander - BARAN, Dušan - DAŇO, Ferdinand - JIRÁSKOVÁ, Soňa (6%) LEDNICKÝ, Václav - MEČÁR, Miroslav - NEJEZCHLEBA, Miroslav - NEKORANEC, Jaroslav
(24%) - SCHMELCZER, Bela - SVÍTKOVÁ, Martina - TRENČIANSKA, Elena]
[4] COCUĽOVÁ, Jana. Outsourcing v riadení ľudských zdrojov. Prešov : Bookmann, 2013, 87
s. ISBN 978-80-8165-020-8.
BCI
Skriptá a učebné texty
BCI 1
Európska únia - vybrané témy / Milan Labuzík, Antoni Olak. - [1. vyd.]. - Ostrowiec
Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2013. - 144 s. - ISBN
978-83-936652-5-9.
[LABUZÍK, Milan (50%) - OLAK, Antoni (50%)]
[4] GRZYWNA, Zbigniew. Bezpieczeństwo w aglomeracji na przykładzie Śląska. In
Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác, II. zväzok. Banská Bystrica :
Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014, s. 493-503. ISBN
978-80-557-0678-8.
[4] DZIEKAńSKI, Paweł. Taxonomic methods in the classification of local government units in
the context of financial management (in the safety assessment of the economic). In
Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác, I. zväzok. Banská Bystrica :
Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014, s. 180-191. ISBN
978-80-557-0677-1.
BDF
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF 1
Bezpečnostný manažment - špecifický druh manažmentu [Security management specific type of management] / Ľubomír Belan, Lubomír Belan.
In: Krízový management [elektronický zdroj] : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. - ISSN 1336-0019. - Roč. 12, č. 2 (2013), online, s.
61-67.
Plný text:
http://fsi.uniza.sk/kkm/files/admincasopis/KM%202%202013/10%20Belan%20Belan.pdf
[BELAN, Ľubomír (50%) - BELAN, Lubomír (50%)]
[4] MORONG, Stanislav. Zdroje ako iniciátor bezpečnostných rizík. In Riešenie krízových
situácií v špecifickom prostredí : 19. medzinárodná vedecká konferencia. Žilina : [s.n.],
2014, CD-ROM, s. 511-518. ISBN 978-80-554-0875-0.
BEC
Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEC 1
Ekonomické aspekty likvidácie starých environmentálnych záťaží v Ozbrojených silách
SR / Milota Kustrová.
In: Armáda a znalostní společnost - AKS 2011 : mezinárodní konference : 11. května 2011,
BVV Brno. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-789-9. - 8 S. - Ako sprievodný
program IDET 2011. - CATE 2011.
[KUSTROVÁ, Milota (100%)]
[3] VINCENEC, V., KOMÁR, A., CEMPÍREK, M. Doktrina ochrany životního prostředí ve
vojenských operacích. In Systemy Logistyczne Wojsk, ISSN 1508-5430. 2013, nr. 39,
online, s. 279-290. Dostupný na internete
<http://slw.wat.edu.pl/index.php/zeszyty-biezace/biezace/aslw39/detail?limitstart=0>
BEC 2
Možnosti použitia signálového procesora ADSP 21061 SHARC na spracovanie a nalýzu
signálov / Roman Berešík, Miroslav Miškovič, Aurel Sabó.
In: Komunikačné a informačné technológie KIT 2001 : Zborník príspevkov medzinárodnej
vedeckej konferencie, 26. - 27. septembra 2001, Tatranské Zruby. - Liptovský Mikuláš :
Vojenská akadémia v spolupráci spobočkou SES, 2001. - ISBN 80-8040-159-4. - S. 220-229 : 3
obr., 1 tab. - Lit. 6 zázn.
[BEREŠÍK, Roman - MIŠKOVIČ, Miroslav - SABÓ, Aurel]
[4] OCHODNICKÝ, J., MATOUŠEK, Z., ŠOSTRONEK, M. Rádiolokátor P-37MSK. 1. vyd.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2014,
125 s. ISBN 978-80-8040-494-9.
BED
Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BED 1
Terorizmus a povstanie ako bezpečnostná hrozba [Terrorism and insurgency as a
security threat] / Majchút Ivan.
In: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2011 : medzinárodný vedecký seminár : 21.-25.
februára 2011. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2011. - ISBN 978-80-8040-417-8. - S. 94-98.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
[3] OLAK, A., KRAUZ, A. Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie. In Kultura
Bezpieczeństwa : nauka - praktyka - refleksje, ISSN 2299-4033. 2014, Nr. 15, s. 279-300.
BED 2
Kvalita života v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej republiky / Mária Petrufová,
Jaroslav Nekoranec.
In: Kvalita života II. : sociálne a ekonomické aspekty. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2010. - ISBN 978-80-89372-26-3. - S. 215-223.
[PETRUFOVÁ, Mária (50%) - NEKORANEC, Jaroslav (50%)]
[4] MORONG, Stanislav. Personálna realita - vplyv na odbornosť v ozbrojených silách a
bezpečnosť Slovenskej republiky. In Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis, ISSN
1336-9202. 2014, roč. 9, č. 1, online, s. 93-106. Dostupný na internete
<http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieIX_1.pdf>
BED 3
Nerobme rovnaké staré chyby / Ivan Majchút.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2010 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 29. septembra - 1. októbra 2010, Liptovský
Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2010. - ISBN
978-80-8040-404-8. - S. 189-194.
[MAJCHÚT, Ivan]
[3] PETRUFOVÁ, M., BELAN, L. Management of human resources as the basis for the
knowledge management in the conditions of Armed Forces of Slovak Republic. In The 20th
International Conference The Knowledge-Based Organization : management and military
sciences, ISSN 1843-6722. Sibiu : Nicolae Balcescu Land Forces Academy, 2014, s.
264-273.
BED 4
Mnohonárodný aspekt účasti OS SR v operáciách medzinárodného krízového
manažmentu / Ivan Majchút.
In: International crisis management operations [elektronický zdroj] : the 11th international
conference on Interoperability 2009 : April 2, 2009, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš :
Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 2009. - ISBN 978-80-8040-365-2.
- 5 S. - Interoperabilita 2009. - Tiež prezentácia 10 obr.
[MAJCHÚT, Ivan]
[4] HRNČIAR, Michal. Ozbrojené sily Slovenskej republiky ako spolugarant bezpečnosti na
Cypre. In Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác, II. zväzok. Banská Bystrica :
Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014, s. 504-511. ISBN
978-80-557-0678-8.
BEE
Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEE 1
Migračné prúdy z tretích krajín do štátov Európskej únie ako hrozba pre societálnu
bezpečnosť? [Migration flows from third countries into the European Union as a threat to
societal security?] / Alena Budveselová, Milan Labuzík.
In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] : mezinárodní konference. Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN 978-80-7231-871-1. - CD-ROM, S. 45-49. - Tiež zborník
abstraktov. - S. 25.
[BUDVESELOVÁ, Alena (50%) - LABUZÍK, Milan (50%)]
[3] MAJCHÚT, Ivan. Sila mimovládnych organizácií v medzinárodnej spoločnosti. In Kultura
Bezpieczeństwa : nauka - praktyka - refleksje, ISSN 2299-4033. 2014, Nr. 15, s. 252-261.
BEE 2
Využitie situačného riadenia na predikciu bezpečnostných hrozieb a rizík / Vojtech Jurčák,
Peter Spilý.
In: Metody analýzy a predikce bezpečnostních hrozeb a rizik - východiska pro tvorbu
prognostických scénářů [elektronický zdroj] : sborník z odborného semináře : Brno, 20.
listopadu 2008. - Brno : Univerzita obrany, 2008. - ISBN 978-80-7231-590-1. - S. 55-61. - Tiež
prezentácia s. 39-54.
Plný text:
http://www.defenceandstrategy.eu/cs/informacni-servis/metody-analyzy-a-predikce-bezpecnost
nich-hrozeb-a-rizik.html
[JURČÁK, Vojtech (50%) - SPILÝ, Peter (50%)]
[3] LABUZÍK, Milan. Extrémistická scéna na Slovensku. In Bezpieczeństwo w warunkach
globalizacji - wybrane zagadnienia. Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i
Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., 2014, s. 49-66. ISBN 978-83-936652-9-7.
BEF
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEF 1
Terorizmus a možné prístupy boja proti nemu / Pavel Bučka.
In: Možnosti PVO v boji s terorizmom v podmienkach Slovenskej republiky [elektronický zdroj] :
vojensko-odborný seminár : 20.1.2005, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Katedra
protivzdušnej obrany Akadémie ozbrojených síl, 2005. - ISBN 80-8040-255-8. - S. 3-17. - Tiež
prezentácia: 38 obr.
[BUČKA, Pavel]
[4] SEDLÁK, V., KEŠEĽ, J. K bezpečnosti schengenského priestoru na slovensko-ukrajinskej
hranici. In Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2014, roč. 9, č. 1,
online, s. 19-39. Dostupný na internete
<http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieIX_1.pdf>
FAI
Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
FAI 1
Polityka bezpieczeństwa w warunkach integracji europejskiej : bezpieczeństwo,
globalizacja - zarys problematyki [Security policy in the conditions of european
integration] / [edit by Milan Labuzík, Paweł Dziekański, Antoni Olak]. - [1. vyd.]. - Ostrowiec
Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczośći w Ostrowcu Św., 2013. - 182 s. ISBN 978-83-936652-1-1.
[LABUZÍK, Milan (40%) - DZIEKAńSKI, Paweł (30%) - OLAK, Antoni (30%)]
[4] GRZYWNA, Zbigniew. Bezpieczeństwo w aglomeracji na przykładzie Śląska. In
Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác, II. zväzok. Banská Bystrica :
Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014, s. 493-503. ISBN
978-80-557-0678-8.
Štatistika ohlasov
[1]
[2]
[3]
[4]
Spolu
Citácie zahraničné reg.
17
Citácie domáce reg.
4
Citácie zahraničné nereg. 27
Citácie domáce nereg.
18
66
Download

Ohlasy pracoviska Akadémia ozbrojených síl