Ohlasy pracoviska Akadémia ozbrojených síl - rok vykazovania 2013
AAA
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA 1
The new geopolitics of energy security : scientific monograph / Pavel Bučka, Pavel Nečas,
Sylwia W. Żechowska. - 1. vyd. - Kiev : The Center of Educational Literature, 2012. - 196 s. ISBN 978-611-01-0372-5.
[BUČKA, Pavel (34%) - NEČAS, Pavel (33%) - ZECHOWSKA, Sylwia W. (33%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Teoreticko-metodologický pohľad na energetickú bezpečnosť. In
Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2013, roč. 8, č. 1, online, s.
7-28. Dostupný na internete
<http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieVIII_1.pdf>
[3] IVANČÍK, Radoslav. Energetická bezpečnosť a nový prístup Severoatlantickej aliancie k jej
zaisteniu. In Identifikace potřeb právní praxe jako teoretický základ pro rozvoj
kriminalistických a právních specializací : sborník vědeckých prací. Karlovy Vary : Vysoká
škola Karlovy Vary, 2012, s. 74-82. ISBN 978-80-87236-15-4.
[4] IVANČÍK, R., KELEMEN, M. Analýza geopolitických súvislostí energetickej bezpečnosti. In
Košická bezpečnostná revue, ISSN 1338-6956. 2013, roč. 3, č. 1, online, s. 42-50.
Dostupný na internete <http://www.vsbm.sk/data/revue/revue-1-13.pdf>
AAA 2
International security from the view of postmodern conflicts on the African continent :
scientific monograph / Radoslav Ivančík, Pavel Nečas. - 1. vyd. - Rzeszów : Wydawnictwo
AMELIA, 2012. - 168 s. - ISBN 978-83-63359-44-7.
[IVANČÍK, Radoslav (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
[4] KUSTROVÁ, Milota. Pojednanie o príčinách hladu ako o kľúčovom probléme globálnej
potravinovej bezpečnosti. In Košická bezpečnostná revue, ISSN 1338-4880. 2012, roč. 2, č.
2, s. 45-53.
AAA 3
War on insecurity: calling for effective strategy! : scientific monograph / Pavel Nečas,
Miroslav Kelemen. - [1. vyd.]. - Kiev : The Center of Educational Literature, 2010. - 157 s. ISBN 978-611-01-0023-6.
[NEČAS, Pavel (50%) - KELEMEN, Miroslav (50%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. História a súčasnosť vzájomných vzťahov medzi ekonomikou a vojnou
(obranou). In Košická bezpečnostná revue, ISSN 1338-4880. 2011, roč. 1, č. 2, s. 31-41.
[4] MARKOVÁ, I., MARCINEK, M. Uplatňovanie informačno komunikačných technológií v
rámci výučby nebezpečných látok v inžinierskych študijných programoch v odbore Ochrana
osôb a majetku. In Košická bezpečnostná revue, ISSN 1338-4880. 2011, roč. 1, č. 2, s.
86-93.
[3] IVANČÍK, R., NOVÁK, L. Teoreticko-metodologický pohľad na klasifikáciu bezpečnostných
hrozieb. In Bezpečnostní a krízový management na regionální úrovni : mezinárodní
konference. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, s. 30-35. ISBN
978-80-7454-208-4.
AAA 4
Bezopasnost´ v eru globalizaciji : monografija / Zaplatinskij V., Matis J. - [1. vyd.]. - Kyjiv :
Centr učbovoji literatury, 2010. - 142 s. - ISBN 978-611-01-0146-2.
[ZAPLATINSKIJ, Vasilij - MATIS, Jozef (50%)]
[3] PIWOWARSKI, J., ZACHUTA, A. Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych.
Kraków : Apeiron WSBPI, 2013, s. 18, 83. ISBN 978-83-935353-3-0.
[4] URYADNIKOVA, Inga. Risk management in water treatment systems to improve the
environmental safety of operation of thermal power facilities. Banská Bystrica : UMB
Banská Bystrica Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011, s. 85. ISBN
978-80-557-0200-1.
[3] KORZENIOWSKI, Leszek F. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa : Difin, 2012, s.
291. ISBN 978-83-7641-518-5.
AAB
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB 1
Obranné spôsobilosti, výskum, vyzbrojovanie a obranný priemysel v kontexte európskej
spolupráce / Ivan Koblen, Stanislav Szabo, Pavel Bučka. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. - 378 s. - ISBN
978-80-8040-432-1.
[KOBLEN, Ivan (34%) - SZABO, Stanislav (33%) - BUČKA, Pavel (33%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Analýza aktuálnych trendov vo výdavkoch na obranu v krajinách
Európskej únie pod vplyvom globálnej hospodárskej a finančnej krízy. In Vojenské reflexie :
vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2012, roč. 7, č. 2, s. 7-21.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Vývoj bezpečnostného prostredia a výdavkov na obranu v ére
prehlbujúcej sa globalizácie. In Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. Košice
: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, s. 29-36. ISBN
978-80-89282-81-4.
[3] IVANČÍK, Radoslav. Bezpečnosť a obrana pod vplyvom rozpočtových obmedzení v
členských krajinách Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. In Identifikace potřeb
právní praxe jako teoretický základ pro rozvoj kriminalistických a právních specializací :
sborník vědeckých prací. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2012, s. 83-90. ISBN
978-80-87236-15-4.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Operácie krízového manažmentu - príspevok Európskej únie k
medzinárodnej bezpečnosti. In Košická bezpečnostná revue, ISSN 1338-6956. 2013, roč.
3, č. 1, online, s. 32-41. Dostupný na internete
<http://www.vsbm.sk/data/revue/revue-1-13.pdf>
[4] ZAPLATYNSKYI, V., STOLÁRIKOVÁ, K. Analysis the structure of the Ukrainian system of
education of security and safety issues. In Acta Avionica, ISSN 1335-9479. 2013, Vol. 15,
No. 26, s. 62-66.
AAB 2
Simulačné techniky pre hodnotenie degradačných procesov : vedecká monografia /
Mariana Kuffová, Miloš Soták. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála
Milana Rastislava Štefánika, 2010. - 140 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-8040-414-7.
[KUFFOVÁ, Mariana (50%) - SOTÁK, Miloš (50%)]
[1] BRÉDA, R., PATZ, T. Design of measurement chain to measure r.p.m. of an aviation turbo
jet engine. In Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097. 2013, Vol. 89, Iss. 3 A, s.
141-144. Scopus.
AAB 3
Nový prístup k bezpečnosti štátu na začiatku 21. storočia : vedecká monografia / Pavel
Nečas, Jaroslav Ušiak. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 2010. - 167 s. - ISBN 978-80-8040-401-7.
[NEČAS, Pavel (50%) - UŠIAK, Jaroslav (50%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Operácie na podporu mieru NATO - nástroj medzinárodného
krízového manažmentu na zaistenie medzinárodnej bezpečnosti a mieru. In Krízový
manažment, ISSN 1336-0019. 2012, roč. 11, č. 2, s. 18-25.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Bezpečnosť z pohľadu ekonomickej teórie. In Politické vedy : časopis
pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, ISSN
1335-2741. 2012, roč. 15, č. 3, s. 100-124.
[3] DZURŇÁKOVÁ, J., PEŠOUT, I. The european union integrity in danger: the case of
economic and monetary union. In Strategic impact, ISSN 1842-9904. 2012, No. 2 (43), s.
93-96.
[3] MORONG, Stanislav. Strategic security aspects of the free market. In International scientific
conference Strategies XXI : the complex and dynamic nature of the security environment,
ISSN 2285-8415. Bucharest : Carol I National Defence University, 2012, CD-ROM, s.
91-101.
[3] IVANČÍK, Radoslav. Terorizmus - globálna bezpečnostná hrozba z pohľadu problematiky
jeho definovania. In Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie
zagrożeń w Polsce, na Słowacji i Ukrainie. Katowice : Wyższa Szkola Zarządzania
Marketinowego i Języków Obcych w Katowicach, 2012, s. 104-111. ISBN
978-83-87296-34-6.
[3] STOLÁRIKOVÁ, K., SZABO, S. Potreba budovania konceptu bezpečnosti. In Współczesne
problemy zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie zagrożeń w Polsce, na Słowacji i
Ukrainie. Katowice : Wyższa Szkola Zarządzania Marketinowego i Języków Obcych w
Katowicach, 2012, s. 38-47. ISBN 978-83-87296-34-6.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Teoreticko-metodologický pohľad na bezpečnosť. In Krízový
manažment, ISSN 1336-0019. 2012, roč. 11, č. 1, s. 5-14.
[3] IVANČÍK, R., NOVÁK, L. Teoreticko-metodologický pohľad na klasifikáciu bezpečnostných
hrozieb. In Bezpečnostní a krízový management na regionální úrovni : mezinárodní
konference. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, s. 30-35. ISBN
978-80-7454-208-4.
AAB 4
Analysis of systems track vehicles chassis springing / Peter Droppa. - 1. ed. - Liptovský
Mikuláš : Academy of armed forces of general M. R. Štefánik, 2006. - 84 p. - ISBN
80-8040-279-5.
[DROPPA, Peter]
[4] MARKO, M., ŠTIAVNICKÝ, M. Condition of motor oil in city style operation. In XII
International Technical Systems Degradation Conference : Liptovský Mikuláš, 3 - 6 April
2013. [Warszawa] : Paweł Zimniak PERITIA, 2013, S. 17-19. ISBN 978-83-930944-4-8.
[3] ŠTIAVNICKÝ, M., HANULÍK, M. Simulation of vehicle dynamics in LS-Dyna. In Transport
Means 2013 : Proceedings of the 17th International Conference, ISSN 1822-296X. Kaunas
: Kaunas University of Technology, 2013, s. 212-215.
AAB 5
Securitológia / Ladislav Hofreiter. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen.
M. R. Štefánika, 2006. - 138 s. - ISBN 80-8040-310-4. - ISBN 978-80-8040-310-2.
[HOFREITER, Ladislav]
[4] PIWOWARSKI, Juliusz. Between security and "safety culture". In Bezpečnostné fórum 2013
: zborník vedeckých prác : (I. zväzok). Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 288-297. ISBN
978-80-557-0496-8.
[4] LAML, Roman. Prístupy k hodnoteniu bezpečnostného prostredia. In Bezpečnostné fórum
2013 : zborník vedeckých prác : (I. zväzok). Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 183-191. ISBN
978-80-557-0496-8.
[3] PIWOWARSKI, J., ZACHUTA, A. Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych.
Kraków : Apeiron WSBPI, 2013, s. 77. ISBN 978-83-935353-3-0.
ABC
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC 1
D-posets / Ferdinand Chovanec, František Kôpka.
In: Handbook of Quantum Logic and Quantum Structures : Quantum Structures / zost. Kurt
Engesser, zost. Dov M. Gabbay, zost. Daniel Lehmann. - Amsterdam : Elsevier, 2007. - ISBN
978-0-444-52870-4. - P. 367-428.
[CHOVANEC, Ferdinand (50%) - KÔPKA, František (50%)]
[4] HAVLÍČKOVÁ, Jana. Real functions and the extension of generalized probability measures.
In Tatra Mountains Mathematical Publications, ISSN 1338-9750. 2013, Vol. 55, No. 2, s.
85-94. Dostupný na internete <http://www.sav.sk/journals/uploads/0726101217havlic.pdf>
[1] PAPČO, Martin. Fuzzification of probabilistic objects. In Advances in Intelligent Systems
Research - 8th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology,
EUSFLAT 2013 : Milano, Italy, 11-13 September 2013, ISSN 1951-6851. 2013, Vol. 32, s.
67-71. ISBN 978-162993219-4. Scopus.
[3] DADEJ, A., HALIK, K. On duality between order and algebraic structures in Boolean
systems. In Journal of Mathematics and Applications, ISSN 2300-9926. 2013, Vol. 36,
online, s. 35-62. Dostupný na internete
<http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/en/scientific-research-papers/the-faculty-of-mathemati
cs-and-a/jurnal-of-mathematics-and-applic/jma-36-eng/>
ACB
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB 1
Manažment : vysokoškolská učebnica / Ľubomír Belan ... [et al.]. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš
: Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2011. - 298 s. : 30 obr., 11 tab. - ISBN
978-80-8040-434-5.
[BELAN, Ľubomír (33%) - BELAN, Lubomír (23%) - NEKORANEC, Jaroslav (13%) FRIANOVÁ, Viera (15%) - JIRÁSKOVÁ, Soňa (8%) - MORONG, Stanislav (8%)]
[4] PETRUFOVÁ, Mária. Veda v 21. storočí - kvalita absolventov vysokoškolského
vzdelávania. In Manažment - teória, výučba a prax 2013 : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených
síl gen. M. R. Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 290-296. ISBN 978-80-8040-477-2.
ACB 2
Globalizácia, obrana a bezpečnosť : vysokoškolská učebnica / Pavel Nečas, Radoslav
Ivančík. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika,
2011. - 190 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 978-80-8040-425-3.
[NEČAS, Pavel (50%) - IVANČÍK, Radoslav (50%)]
[3] STOLÁRIKOVÁ, K., SZABO, S. Potreba budovania konceptu bezpečnosti. In Współczesne
problemy zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie zagrożeń w Polsce, na Słowacji i
Ukrainie. Katowice : Wyższa Szkola Zarządzania Marketinowego i Języków Obcych w
Katowicach, 2012, s. 38-47. ISBN 978-83-87296-34-6.
ACB 3
Organizácie medzinárodného krízového manažmentu / Vojtech Jurčák ... [et al.]. - 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2009. - 234 s. : obr.,
tab. - ISBN 978-80-8040-387-4.
[JURČÁK, Vojtech (31%) - NEČAS, Pavel (5%) - LABUZÍK, Milan (28%) - PTÁČEK, Dušan
(27%) - PAZDZIURKO, Miroslav (9%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Mierové operácie OSN - nástroj medzinárodného krízového
manažmentu na zaistenie medzinárodnej bezpečnosti a mieru vo svete. In Almanach :
aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ISSN 1337-0715. 2012, roč. 7, č. 3, s.
120-137.
[4] ČERI, Ladislav. Vojenská diplomacia 2012. In Bezpečnostné fórum 2013 : zborník
vedeckých prác : (I. zväzok). Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 320-336. ISBN
978-80-557-0496-8.
[4] TOMÁŠEKOVÁ, Lenka. Bezpečnosť štátu ako komplexný dynamický jav. In Bezpečnostné
fórum 2013 : zborník vedeckých prác : (I. zväzok). Banská Bystrica : Fakulta politických
vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s.
254-261. ISBN 978-80-557-0496-8.
[4] BUDVESELOVÁ, Alena. Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe - prínos,
implikácie do súčasnosti, ruský pohľad. In Medzinárodné vzťahy 2012 : aktuálne otázky
svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012, online, s. 69-76.
ISBN 978-80-225-3559-5. Dostupný na internete
<http://fmv.euba.sk/files/Zbornik_Smolenice_2012_FMV.pdf>
[3] HRNČIAR, M., GANOCZY, Š. História a súčasný stav bezpečnostnej situácie na Cypre. In
Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro : tom I. Katowice : Wyższa szkoła
zarządzania marketingowego i języków obcych, 2013, s. 95-109. ISBN 978-83-87296-54-4.
[3] MAJCHÚT, Ivan. Bezpečnostné výzvy Slovenskej republiky v procesoch globalizácie. In
Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro : tom I. Katowice : Wyższa szkoła
zarządzania marketingowego i języków obcych, 2013, s. 399-415. ISBN
978-83-87296-54-4.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Teoretické a terminologické východiská pre skúmanie problematiky
mierových operácií. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny,
medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, ISSN 1338-5623. 2013, č. 1, online, s. 30-57.
Dostupný na internete
<http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/userfiles/file/1_2013/IVANCIK.pdf>
[4] OLAK, A., KRAUZ, A. Zintegrowany system bezpieczeństwa państwa - nowe
uwarunkowania. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká
konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 379-394. ISBN 978-80-8040-475-8.
[4] ÁČ, Marián. Transformácia OS SR v kontexte operácií medzinárodného krízového
manažmentu a jej vojensko-politický dosah. In Bezpečné Slovensko a Európska únia :
zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, s. 14-22. ISBN 978-80-89282-82-1.
[4] ČERI, Ladislav. Slovenská republika a jej bezpečnosť v kontexte jej členstva v
organizáciách medzinárodného krízového manažmentu. In Bezpečné Slovensko a
Európska únia : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice :
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, s. 66-70. ISBN
978-80-89282-82-1.
[4] KREDATUS, Ondrej. Využitie metodiky Six Sigma pri optimalizácii procesov vo vojenstve.
In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013,
CD-ROM, s. 292-300. ISBN 978-80-8040-475-8.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Terorizmus - najvážnejšia bezpečnostná hrozba súčasnosti. In
Národná a medzinárodná bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM,
s. 236-243. ISBN 978-80-8040-475-8.
[4] NIČ, Martin. Analýza operácie EUTM v Mali. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2013
: medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 358-369. ISBN
978-80-8040-475-8.
[3] BUDVESELOVÁ, Alena. Institutionalization of international security. In Introduction to peace
support operations : student´s guide. Wrocław : Military Academy of Land Forces, 2013, S.
7-21. ISBN 978-83-63900-64-9.
[3] GREGA, Matúš. Involvement of the Armed Forces of the Slovak Republic in operations and
missions of international crisis management. In Better cooperation for better operation of
the future Visegrad EU Battle group. Wrocław : Military Academy of Land Forces, 2013, S.
155-168. ISBN 978-83-61315-68-1.
ACB 4
Sociológia armády : základy sociológie vojny a armády pre príslušníkov Ozbrojených síl
Slovenskej republiky / Jozef Matis, Pavol Hamaj, Mária Martinská. - 1. vyd. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši,
2008. - 273 s. - ISBN 978-80-8040-361-4.
[MATIS, Jozef (70%) - HAMAJ, Pavol (20%) - MARTINSKÁ, Mária (10%)]
[3] SMETANOVÁ, Vanda. Sociálna pomoc rodinám policajtov, ktorí sú zdravotne ťažko
postihnutí v súvislosti s výkonom pojicajnej služby a odstraňovanie prekážok pri ich
opätovnom zamestnaní. In Význam podpory rodiny se zdravotně postiženým členem a
podpora vícegenerační rodiny, její podmínky v procesu inkluze znevýhodněného člena
rodiny v kontextu 7. rámcového programu EU : sborník 9. konference bez bariér bez hranic
s mezinárodní účastí. Český Těšín : OS Trianon, 2011, s. 28-31. ISBN 978-80-260-0397-7.
[3] KORZENIOWSKI, Leszek F. Rozwój nauk o bezpieczeństwie. Od continentalu 12.05.2000
do novotelu 8.11.2012. In Security forum Cracow 2012. Kraków : Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron", 2013, s. 105-147. ISBN
978-83-935353-4-7, 978-80-89608-07-2.
[3] KORZENIOWSKI, Leszek F. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa : Difin, 2012, s.
282. ISBN 978-83-7641-518-5.
ACB 5
Manažérska komunikácia : (vysokoškolská učebnica) / Mária Petrufová ... [et al.]. - 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2009. - 208
s. : obr., tab. - ISBN 978-80-8040-370-6.
[PETRUFOVÁ, Mária (50%) - KURHAJCOVÁ, Lenka (20%) - BELAN, Lubomír, jun. (15%) ŠULC, Pavol (10%) - NEKORANEC, Jaroslav (5%)]
[4] HOVORKA, D., KOMÁREK, K., CHRAPAN, J. Ako písať a komunikovať. Martin :
Vydavateľstvo Osveta, 2011, s. 139. ISBN 978-80-8063-370-7.
ACB 6
Projektový manažment - I : (vysokoškolská učebnica) / Petr Všetečka, Lubomír Belan. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2006. - 168 s. - ISBN
80-8040-298-1. - ISBN 978-80-8040-298-3.
[VŠETEČKA, Petr - BELAN, Lubomír, jun.]
[4] ŠKOLNÍK, M., TARCSI, G. Vybrané úlohy strednodobého plánovania v kontexte
projektového manažmentu. In Manažment - teória, výučba a prax 2013 : zborník príspevkov
z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených
síl gen. M. R. Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 378-384. ISBN ISBN 978-80-8040-477-2.
ACB 7
Vybrané problémy zo všeobecnej sociológie / Pavol Hamaj, Mária Martinská, Jozef Matis. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl, 2005. - 112 s. - ISBN 80-8040-266-3.
[HAMAJ, Pavol - MARTINSKÁ, Mária - MATIS, Jozef]
[3] DWORZECKI, J., ONDICOVÁ, M., MLÝNEK, J. Słowacy wobec wybranych patologii
społecznych. Pszczyna : Oficyna drukarska Z. Spyra, 2013, 343 s. ISBN
978-80-62674-41-1.
ADC
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADC 1
Parallel computational models for composites reinforced by CNT-fibres / Vladimír Kompiš
... [et al.].
In: Engineering Analysis with Boundary Elements. - ISSN 0955-7997. - Vol.36, Iss. 1, SI (2012),
s. 47-52.
[KOMPIŠ, Vladimír (16%) - QIN, Qing-Hua (14%) - FU, Zhuo-Jia (14%) - CHEN, C. S. (14%) DROPPA, Peter (14%) - KELEMEN, Miroslav (14%) - CHEN, Wen (14%)]
[1] ŽMINDÁK, M., NOVÁK, P. Special approach for thermal modelling fibrereinforced
composites with larger aspect ratio. In Komunikacie, ISSN 1335-4205. 2012, Vol. 14, Iss. 4
A, s. 73-78. Scopus.
ADC 2
States as Morphisms / Ferdinand Chovanec, Roman Fric.
In: International Journal of Theoretical Physics. - ISSN 0020-7748. - Vol. 49, Iss. 12, Sp. Iss. SI
(2010), P. 3050-3060. - Tiež Quantum Structures ´08 : 9th Biennial IQSA Meeting : Sopot,
Poland, July 6-12, 2008 : book of abstracts. - [Sopot] : [s.n.], 2008. - S. 18.
[CHOVANEC, Ferdinand (50%) - FRIČ, Roman]
[1] PAPČO, Martin. Fuzzification of probabilistic objects. In Advances in Intelligent Systems
Research - 8th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology,
EUSFLAT 2013 : Milano, Italy, 11-13 September 2013, ISSN 1951-6851. 2013, Vol. 32, s.
67-71. ISBN 978-162993219-4. Scopus.
ADC 3
On the influence of the surface roughness onto the ultrathin SiO2/Si structure properties
[O vplyve drsnosti rozhrania na vlastnosti ultratenkej SiO2/Si štruktúry] / Stanislav
Jurečka ... [et al.].
In: Applied Surface Science. - ISSN 0169-4332. - Vol. 256, No. 18 (2010), s. 5623-5628.
[JUREČKA, Stanislav (15%) - KOBAYASHI, Hikaru (0%) - TAKAHASHI, Masao (0%) MATSUMOTO, Taketoshi (0%) - JUREČKOVÁ, Mária (0%) - CHOVANEC, Ferdinand (14%) PINČÍK, Emil (0%)]
[1] LIN, Qi-jing et al. Multifractal analysis for Cu/Ti bilayer thin films. In Surface and Interface
Analysis, ISSN 0142-2421. 2013, Vol. 45, Iss. 8, s. 1223-1227. Web of Science.
[3] GUU, Y. H., HOCHENG, H. Electrical Discharge Machining. In Advanced Analysis of
Nontraditional Machining. New York : Springer, 2013, online, s. 65-106. ISBN
978-1-4614-4054-3. Dostupný na internete
<http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-4054-3_2>
ADC 4
On the topographic and optical properties of SiC/SiO2 surfaces / Jurecka S ... [et al.].
In: Central Europen Journal of Physics. - ISSN 1895-1082. - Roč. 7, č. 2 (2009), s. 321-326.
[JUREČKA, Stanislav - JUREČKOVÁ, Mária - CHOVANEC, Ferdinand - KOBAYASHI, Hikaru TAKAHASHI, Masao - MIKULA, Milan - PINČÍK, Emil]
[1] HAN, Y. S., TOMAR, V. An ab initio study of the peak tensile strength of tungsten with an
account of helium point defects. In International Journal of Plasticity, ISSN 0749-6419.
2013, Vol. 48, Iss. September, s. 54-71. Scopus.
ADC 5
Serum neuron specific enolase and malondialdehyde in patients after out-of-hospital
cardiac arrest / Sulaj, M., Saniova, B., Drobna, E. ... [et al.].
In: Cellular and Molecular Neurobiology. - ISSN 0272-4340. - Roč. 29, č. 6-7 (2009), s.
807-810.
[ŠULAJ, Miroslav (30%) - SÁNIOVÁ, Beata (30%) - DROBNÁ, Eva (20%) - SCHUDICHOVÁ,
Jela (20%)]
[1] TURKDOGAN, K. A. et al. Usefulness of admission matrix metalloproteinase 9 as a
predictor of early mortality after cardiopulmonary resuscitation in cardiac arrest patients. In
American Journal of Emergency Medicine, ISSN 0735-6757. 2012, Vol. 30, Iss. 9, s.
1804-1809. Scopus.
[1] TIAN, M.-M. et al. Effects of hydrogen sulfide on neural function after cardiopulmonary
resuscitation in rabbits. In Chinese Journal of Emergency Medicine, ISSN 1671-0282. 2012,
Vol. 21, Iss. 9, s. 987-991. Scopus.
ADC 6
Trefftz interpolation based multi-domain boundary point method / Vladimír Kompiš, Mário
Štiavnický, Marián Kompiš, Milan Žmindák.
In: Engineering Analysis with Boundary Elements. - ISSN 0955-7997. - Vol. 29, No. 4 (2005),
pp. 391-396.
[KOMPIŠ, Vladimír - ŠTIAVNICKÝ, Mário - KOMPIŠ, Marián - ŽMINDÁK, Milan]
[1] LADEVEZE, P., PLED, F., CHAMOIN, L. New bounding techniques for goal-oriented error
estimation applied to linear problems. In International Journal for Numerical Methods in
Engineering, ISSN 0029-5981. 2013, Vol. 93, Iss. 13, s. 1345-1380. Web of Science.
ADC 7
Ideals and filters in D-posets [Ideály a filtre v D-posetoch] / Ferdinand Chovanec, Eva
Rybáriková.
In: International Journal of Theoretical Physics. - ISSN 0020-7748. - No. 37 (1998), pp. 17-22.
[CHOVANEC, Ferdinand - RYBÁRIKOVÁ, Eva]
[3] MENG, B.L., XIN, X.L. A Note of Filters in Effect Algebras. In Chinese Journal of
Mathematics, ISSN 2314-8071. 2013, Vol. 2013, online, s. 1-4. Dostupný na internete
<http://www.hindawi.com/journals/cjm/2013/570496/>
ADE
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE 1
Properties of TiN and TiAlN coatings deposited onto samples made from high speed
steel by Sarc PVD technique / Daniel Kottfer, Mariana Kuffová.
In: Problems of Mechatronics : armament, aviation, safety engineering. - ISSN 2081-5891. Vol. 4, Nr. 1 (11) (2013), s. 7-17.
[KOTTFER, Daniel (50%) - KUFFOVÁ, Mariana (50%)]
[4] HAZLINGER, M., MORAVČÍK, R. Chemicko-tepelné spracovanie materiálov. Bratislava :
Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013, 171 s. ISBN 978-80-227-3924-5.
ADE 2
Vibrations simulation of wheeled vehicles / Peter Droppa, Mário Štiavnický.
In: Problemy mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa. - ISSN
2081-5891. - Nr. 2 (8) (2012), s. 17-28. - Recenzované.
[DROPPA, Peter (50%) - ŠTIAVNICKÝ, Mário (50%)]
[1] FEDARAVICIUS, A. et al. Dynamics study of the carrier HMMWV M1151. In Journal of
Vibroengineering, ISSN 1392-8716. 2013, Vol. 15, Iss. 3, s. 1619-1626. Web of Science.
ADE 3
Trends in Slovak Republic´s military spending / Milota Kustrová.
In: Journal of Defense Resources Management. - ISSN 2068-9403. - Vol. 3, Iss. 2 (5) (2012), s.
51-56. - Recenzované.
[KUSTROVÁ, Milota (100%)]
[3] LAŠČEK, Ladislav. Dlhová kríza a jej vplyv na verejné a obranné zdroje štátu. In Army and
knowledge society : logistics and ecology in the armed forces. Brno : University of Defence,
2013, S. 137-145. ISBN 978-80-7231-925-1.
[3] ŠKOLNÍK, M., TARCSI, G. Plánovanie zdrojov v obrannom plánovaní Ozbrojených síl SR.
In Army and knowledge society : logistics and ecology in the armed forces. Brno : University
of Defence, 2013, s. 192-200. ISBN 978-80-7231-925-1.
[3] ŠKOLNÍK, M., ŠTEUČEK, J. Strategiczna rola w obronie długoterminowego rozwoju
środowiska bezpieczeństwa. In Polityka bezpieczeństwa w warunkach integracji
europejskiej : bezpieczeństwo, globalizacja - zarys problematyki. Ostrowiec Świętokrzyski :
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczośći w Ostrowcu Św., 2013, S. 68-79. ISBN
978-83-936652-1-1.
ADE 4
The geopolitical determinants of energy security / Pavel Bučka, Sylwia Wanda Zechowska.
In: Review of the Air Force Academy : the scientific informative review. - ISSN 1842-9238. - Vol.
9, No 2 (19) (2011), s. 65-77. - Všetky články prechádzajú recenzným konaním.
Plný text: http://www.afahc.ro/revista/revista.html
[BUČKA, Pavel (50%) - ZECHOWSKA, Sylwia Wanda (50%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Teoreticko-metodologický pohľad na energetickú bezpečnosť. In
Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2013, roč. 8, č. 1, online, s.
7-28. Dostupný na internete
<http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieVIII_1.pdf>
ADE 5
Outsourcing v rezorte MO SR / Soňa Jirásková.
In: Ekonomika a management = Economics and management [elektronický zdroj]. - ISSN
1802-3975. - Roč. 4, č. 1 (2010), s. 13-21. - Popis urobený 01.07.2010.
Plný text: http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/eam/Documents/EaM%201-2010%20full.pdf
[JIRÁSKOVÁ, Soňa]
[3] ŠKOLNÍK, M., ŠTEUČEK, J. Strategiczna rola w obronie długoterminowego rozwoju
środowiska bezpieczeństwa. In Polityka bezpieczeństwa w warunkach integracji
europejskiej : bezpieczeństwo, globalizacja - zarys problematyki. Ostrowiec Świętokrzyski :
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczośći w Ostrowcu Św., 2013, S. 68-79. ISBN
978-83-936652-1-1.
ADE 6
Flight safety problems in aviatic education / Miroslav Kelemen, František Adamčík, Pavel
Nečas.
In: Zeszyty naukowe. - ISSN 1641-9723. - Nr. 2 (14) (2009), s. 45-48.
[KELEMEN, Miroslav (40%) - ADAMČÍK, František - NEČAS, Pavel (30%)]
[4] SZABO, S., HANÁK, P., BUČKA, P. Economic analysis of selecting aviation equipment. In
New trends in aviation development : proceedings of the 10. international conference.
Košice : Faculty of Aeronautics, Technical University of Košice, 2012, CD-ROM, s. 1-5.
ISBN 978-80-553-1083-1.
ADE 7
Fracture mechanics prevention: comprehensive approach-based modelling? / Mariana
Kuffová, Pavel Nečas.
In: Acta Polytechnica Hungarica. - ISSN 1785-8860. - Vol. 7, No. 5 (2010), s. 5-17.
Plný text: http://www.bmf.hu/journal/
[KUFFOVÁ, Mariana (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
[4] HAZLINGER, M., MORAVČÍK, R. Chemicko-tepelné spracovanie materiálov. Bratislava :
Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013, 171 s. ISBN 978-80-227-3924-5.
ADE 8
Od Washingtonu po Lisabon: nová strategická koncepce NATO = From Washington to
Lisbon: a new NATO strategic concept / Pavel Nečas, Peter Terem, Miroslav Kelemen.
In: Obrana a strategie : recenzovaný časopis. - ISSN 1214-6463. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 49-60.
- Tiež on-line. - ISSN 1802-7199. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 49-60.
Plný text: http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-2-2009/clanky/
[NEČAS, Pavel (40%) - TEREM, Peter (30%) - KELEMEN, Miroslav (30%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Operácie na podporu mieru NATO - nástroj medzinárodného
krízového manažmentu na zaistenie medzinárodnej bezpečnosti a mieru. In Krízový
manažment, ISSN 1336-0019. 2012, roč. 11, č. 2, s. 18-25.
ADE 9
NATO approach towards inclusive security: new strategic concept / Pavel Necas, Pavel
Bucka.
In: Hadtudományi Szemle : ZMNE Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Tudományos On-line
Kiadványa. - ISSN 2060-0437. - Év. 3, sz. 1 (2010), s. 32-37. - Popis urobený 12.04.2010.
Plný text: http://hadtudomanyiszemle.zmne.hu/?q=hu/alap%C3%ADt%C3%B3-okirat
[NEČAS, Pavel (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
[4] ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Vliv finanční a hospodářské krize na vojenské výdaje členských zemí
NATO. In Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2013, roč. 8, č. 1,
online, s. 120-131. Dostupný na internete
<http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieVIII_1.pdf>
ADE 10
Príprava dôstojníkov logistiky na AOS pre plnenie úloh logistickej podpory v OS SR [The
preparation of the officers of the AOS for the performance of the logistical support tasks
in the Armed Forces of the Slovak Republic] / Miroslav Školník.
In: Economics and management = Ekonomika a management. - ISSN 1802-3975. - No. 2
(2010), s. 82-91.
Plný text: http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/eam/Documents/EaM-2-2010.pdf
[ŠKOLNÍK, Miroslav]
[3] FRIANOVÁ, Viera. Marketing management and the quality of public universities. In Quality
management system of universities and the quality of education. Baja : Eötvös József
College, 2012, S. 87-96. ISBN 978-963-7290-95-4.
ADE 11
Simulation of fatigue process / Mariana Kuffová.
In: Mechanics. - ISSN 1734-8927. - Roč. 27, č. 3 (2008), s. 110-112.
[KUFFOVÁ, Mariana]
[1] TURČANÍK, Michal. Network routing by artificial neural network. In Military communications
and information technology: a trusted cooperation enabler : Volume 2. Warsaw : Military
University of Technology, 2012, S. 45-54. ISBN 978-83-62954-31-5, 978-83-62954-52-0.
Scopus.
ADE 12
Sociálno-pedagogické aspekty prípravy bezpečnostného manažéra / Jozef Matis.
In: Securitologia. - ISSN 1898-4509. - Nr. 7 (2008), s. 154-165.
[MATIS, Jozef]
[3] KORZENIOWSKI, Leszek F. Stratyfikacja społecznych potrzeb i wartości bezpieczeństwa.
In Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych - socjologiczne azymuty badawcze. Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 185-196. ISBN 978-83-229-3347-3.
[3] PIWOWARSKI, Juliusz. The police: ethical special administration. In Bezpečná Evropa
2012 : sborník příspěvků z 5. ročníku mezinárodní vědecké konference. Karlovy Vary :
Vysoká škola Karlovy Vary, 2012, s. 134-147. ISBN 978-80-87236-13-0.
[3] PIVOVARSKIJ, Juliuš. Korrupcija kak ugroza dlja kul´tury bezopasnosti. In Bezbednosna i
antikorupcijska politika u Evropskoj unii : zbornik naučnih radova sa medunarodne naučne
konferencije. Bački Petrovac : Srbsko razvojno udruženje, 2012, s. 282-291. ISBN
978-86-916257-0-2.
[3] PIWOWARSKI, J., ZACHUTA, A. Pojęcie bezpieczeństwa w naukach społeczno-prawnych.
Kraków : Apeiron WSBPI, 2013, s. 8, 79. ISBN 978-83-935353-3-0.
[3] KORZENIOWSKI, Leszek F. Rozwój nauk o bezpieczeństwie. In Security forum Cracow
2012. Kraków : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron",
2013, s. 105-147. ISBN 978-83-935353-4-7, 978-80-89608-07-2.
[3] KORZENIOWSKI, Leszek F. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa : Difin, 2012, s.
282. ISBN 978-83-7641-518-5.
ADE 13
D-lattices / Ferdinand Chovanec, František Kôpka. - In: Inter. J. Theor. Phys. - No. 34 (1995),
p. 1297-1302.
[CHOVANEC, Ferdinand - KÔPKA, František]
[1] AVALLONE, A., VITOLO, P. Pseudo-D-lattices and topologies generated by measures. In
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, ISSN 1126-8042. 2012, Iss. 29, s. 25-42.
Scopus.
[1] PULMANNOVÁ, S. Representations of MV-Algebras by Hilbert-Space Effects. In
International Journal of Theoretical Physics, ISSN 0020-7748. 2013, Vol. 52, Iss. 6, s.
2163-2170. Scopus.
[3] MENG, B.L., XIN, X.L. A Note of Filters in Effect Algebras. In Chinese Journal of
Mathematics, ISSN 2314-8071. 2013, Vol. 2013, online, s. 1.4. Dostupný na internete
<http://www.hindawi.com/journals/cjm/2013/570496/>
ADE 14
The Tesseral Processor for Image Processing Based on Hierarchical Data Structures
[Tesseralový procesor pre spracovanie obrazu na báze hierarchických stromových
štruktúr] / Marcel Harakaľ, Ján Chmúrny.
In: Radioengineering. - ISSN 1210-2512. - Vol. 6, No. 4 (1997), pp. 1-5.
[HARAKAĽ, Marcel - CHMÚRNY, Ján]
[1] TURČANÍK, Michal. Network routing by artificial neural network. In Military communications
and information technology: a trusted cooperation enabler : Volume 2. Warsaw : Military
University of Technology, 2012, S. 45-54. ISBN 978-83-62954-31-5, 978-83-62954-52-0.
Scopus.
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF 1
Lifelong education as the base of carrier of military professional / Lenka Kurhajcová,
Lubomír Belan.
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Vol. 5, No. 2 (2010), s. 59-66.
[KURHAJCOVÁ, Lenka - BELAN, Lubomír, jun. (50%)]
[3] JIRÁSKOVÁ, S., NEKORANEC, J. Vybrané aspekty celoživotného vzdelávania
profesionálnych vojakov OS SR v kontexte spoločných cieľov a výziev Európskej únie. In
Army and knowledge society : logistics and ecology in the armed forces. Brno : University of
Defence, 2013, S. 38-45. ISBN 978-80-7231-925-1.
ADF 2
Plánovanie v oblasti kvality / Luboš Socha, Stanislav Szabo, Pavel Bučka.
In: Vojenské reflexie. - ISSN 1336-9202. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 41-48.
Plný text: http://www.aos.sk/?page=cas_reflexie
[SOCHA, Luboš (60%) - SZABO, Stanislav (20%) - BUČKA, Pavel (20%)]
[4] ŠEBEŠČÁKOVÁ, I., ROZENBERG, R., MELNÍKOVÁ, L. Maintaining Quality Management
System at the Faculty of Aeronautics, Technical University Košice. In eXclusive
e-JOURNAL : Economy & Society & Environment, ISSN 1339-4509. [2013], online, s. 1-7.
Dostupný na internete <http://exclusiveejournal.sk/1/sebescakova.pdf>
[4] DŽUBA, M., PODOĽAKOVÁ, I., ŠEBEŠČÁKOVÁ, I. Quality, one of the most important
factors in air traffic. In eXclusive e-JOURNAL : Economy & Society & Environment, ISSN
1339-4509. [2013], online, s. 1-9. Dostupný na internete
<http://exclusiveejournal.sk/1/dzuba.pdf>
ADF 3
Alliance´s strategic concept / Peter Spilý, Pavel Nečas.
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 95-100.
[SPILÝ, Peter (70%) - NEČAS, Pavel (30%)]
[4] SVRČEK, Dušan. Energetická bezpečnosť ako nevojenský bezpečnostný sektor. In
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM,
s. 449-455. ISBN 978-80-8040-475-8.
ADF 4
Possibility of evaluation of fatigue endurance / Mariana Kuffová.
In: Materials Engineering. - ISSN 1335-0803. - Roč. 16, č. 3a (2009), s. 50-53.
[KUFFOVÁ, Mariana]
[4] HAZLINGER, M., MORAVČÍK, R. Chemicko-tepelné spracovanie materiálov. Bratislava :
Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013, 171 s. ISBN 978-80-227-3924-5.
ADF 5
Quantum Imaging X-ray CT Systems Based on GaAs Radiation Detectors Using
Perspective Imaging Reconstruction Techniques / J. Přibil ... [et al.].
In: Measurement science review. - ISSN 1335-8871. - Roč. 9, č. 1 (2009), s. 27-32.
[PŘIBIL, J. - ZAŤKO, B. - FROLLO, I. - DUBECKÝ, F. - ŠČEPKO, P. - MUDROŇ, Ján]
[1] GROS D´AILLON, E. et al. Development and characterization of a 3D GaAs X-ray detector
for medical imaging. In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research : Section A:
Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, ISSN 0168-9002. 2013,
Vol. 727, s. 126-130. Scopus.
ADF 6
On a representation of observables in D-posets of fuzzy sets / Ferdinand Chovanec,
František Kôpka. - In: Tatra Mt. Math. Publ. - vol. 1 (1992), p. 19-23.
[CHOVANEC, Ferdinand - KÔPKA, František]
[1] DVUREČENSKIJ, Anatolij. Smearing of Observables and Spectral Measures on Quantum
Structures. In Foundations of Physics, ISSN 0015-9018. 2013, Vol. 43, Iss. 2, s. 210-224.
Web of Science.
ADF 7
D-posets / František Kôpka, Ferdinand Chovanec. - In: Mathematica Slovaca. - No. 44 (1994),
p. 21-34.
[KÔPKA, František - CHOVANEC, Ferdinand]
[1] AVALLONE, Anna et al. Openness of Measures and closedness of their range. In Journal
of Mathematical Analysis and Applications, ISSN 0022-247X. 2013, Vol. 404, Iss. 1, s.
57-63. Web of Science.
[1] AVALLONE, A., VITOLO, P. Lebesgue decomposition and bartle-dunford-schwartz theorem
in pseudo-D-lattices. In Acta Mathematica Scientia, ISSN 0252-9602. 2013, Vol. 33, Iss. 3,
s. 653-677. Web of Science.
[1] DVUREČENSKIJ, A., JANDA, J. On Bilinear Forms from the Point of View of Generalized
Effect Algebras. In Foundations of Physics, ISSN 0015-9018. 2013, Vol. 43, Iss. 9, s.
1136-1152. Web of Science.
[1] DVUREČENSKIJ, A., XIE, Y., YANG, A. Discrete (n+1)-valued states and n-perfect
pseudo-effect algebras. In Soft Computing, ISSN 1432-7643. 2013, Vol. 17, Iss. 9, s.
1537-1552. Web of Science.
[1] CHAJDA, I., KUHR, J. Ideals and congruences of basic algebras. In Soft Computing, ISSN
1432-7643. 2013, Vol. 17, Iss. 3, s. 401-410. Web of Science.
[1] CHAJDA, I., KUHR, J. Finitely generated varieties of distributive effect algebras. In Algebra
Universalis, ISSN 0002-5240. 2013, Vol. 69, Iss. 3, s. 213-229. Web of Science.
[1] CHAJDA, I., PASEKA, J., QIANG, L. On Realization of Partially Ordered Abelian Groups. In
International Journal of Theoretical Physics, ISSN 0020-7748. 2013, Vol. 52, Iss. 6, s.
2028-2037. Web of Science.
[1] JANDA, J., RIEČANOVÁ, Z. Extensions of Ordering Sets of States from Effect Algebras
onto Their MacNeille Completions. In International Journal of Theoretical Physics, ISSN
0020-7748. 2013, Vol. 52, Iss. 6, s. 2171-2180. Web of Science.
[1] LIU, Lianzhen. On the existence of states on MTL-algebras. In Information Sciences, ISSN
0020-0255. 2013, Vol. 220, s. 559-567. Web of Science.
[1] PASEKA, J., PULMANNOVÁ, S., RIEČANOVÁ, Z. Properties of Quasi-Hermitian Operators
Inherited from Self-Adjoint Operators. In International Journal of Theoretical Physics, ISSN
0020-7748. 2013, Vol. 52, Iss. 6, s. 1994-2000. Web of Science.
[1] PULMANNOVÁ, S. Representations of MV-Algebras by Hilbert-Space Effects. In
International Journal of Theoretical Physics, ISSN 0020-7748. 2013, Vol. 52, Iss. 6, s.
2163-2170. Web of Science.
[1] JENČA, Gejza. Congruences generated by ideals of the compatibility center of lattice effect
algebras. In Soft Computing, ISSN 1432-7643. 2013, Vol. 17, Iss. 1, s. 45-47. Web of
Science.
[1] DVUREČENSKIJ, Anatolij. Smearing of Observables and Spectral Measures on Quantum
Structures. In Foundations of Physics, ISSN 0015-9018. 2013, Vol. 43, Iss. 2, s. 210-224.
Web of Science.
[4] HAVLÍČKOVÁ, Jana. Real functions and the extension of generalized probability measures.
In Tatra Mountains Mathematical Publications, ISSN 1338-9750. 2013, Vol. 55, No. 2, s.
85-93. Dostupný na internete <http://www.sav.sk/journals/uploads/0726101217havlic.pdf>
[1] PASEKA, J., RIEČANOVÁ, Z. Inherited Properties of Effect Algebras Preserved by
Isomorphisms. In Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709. 2013, Vol. 53, Iss. 3, s. 308-313.
Scopus.
[1] RIEČANOVÁ, Z., ZAJAC, M. Intervals in Generalized Effect Algebras and their
Sub-generalized Effect Algebras. In Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709. 2013, Vol. 53, Iss.
3, s. 314-316. Scopus.
[3] EBRAHIMI, M., MOSAPOUR, B. The Concept of Entropy on D-Posets. In Cankaya
University Journal of Science and Engineering, ISSN 1309-6788. 2013, Vol. 10, No. 1,
online, s. 137-151. Dostupný na internete <http://cujse.cankaya.edu.tr/>
[3] LI, Haiyang. Necessary and sufficient condition which effect algebra becomes Boole
algebra. In Computer Engineering and Applications, ISSN 1002-8331. 2013, Iss. 13, online,
s. 5-7. Dostupný na internete
<http://caod.oriprobe.com/articles/39372689/Necessary_and_sufficient_condition_which_eff
ect_algebra_becomes_Boole_.htm>
[3] FOULIS, David J., PULMANNOVÁ, S., VINCEKOVÁ, E. The exocenter and type
decomposition of a generalized pseudoeffect algebra. In Discussiones Mathematicae General Algebra and Applications, ISSN 2084-0373. 2013, Vol. 33, No. 1, online, s. 13-47.
Dostupný na internete <http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/al/>
[1] RIEČAN, B. Variation on a Poincaré theorem. In Fuzzy Sets and Systems, ISSN
0165-0114. 2013, Vol. 232, s. 39-45. Scopus.
[1] RIEČANOVÁ, Z., JANDA, J. Maximal subsets of pairwise summable elements in
generalized effect Algebras. In Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709. 2013, Vol. 53, Iss. 5, s.
457-461. Scopus.
[1] PAPČO, Martin. Fuzzification of probabilistic objects. In Advances in Intelligent Systems
Research - 8th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology,
EUSFLAT 2013 : Milano, Italy, 11-13 September 2013, ISSN 1951-6851. 2013, Vol. 32, s.
67-71. ISBN 978-162993219-4. Scopus.
[3] DADEJ, A., HALIK, K. On duality between order and algebraic structures in Boolean
systems. In Journal of Mathematics and Applications, ISSN 2300-9926. 2013, Vol. 36,
online, s. 35-62. Dostupný na internete
<http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/en/scientific-research-papers/the-faculty-of-mathemati
cs-and-a/jurnal-of-mathematics-and-applic/jma-36-eng/>
ADF 8
Crisis management and security in simulation environment / Pavel Nečas, Stanislav
Szabo, Pavel Bučka.
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Vol. 1, No. 1 (2006), s. 33-37.
[NEČAS, Pavel (33%) - SZABO, Stanislav - BUČKA, Pavel (33%)]
[4] LINEK, Marcel. Architektúra moderného IKT systému v operáciách krízového manažmentu.
In Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie : IX. medzinárodná vedecká konferencia
mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. Žilina : FŠI, Žilinská univerzita v Žiline,
2012, CD-ROM, s. 181-187. ISBN 978-80-554-0575-9.
[4] DŽUBA, M., PODOĽAKOVÁ, I., ŠEBEŠČÁKOVÁ, I. Quality, one of the most important
factors in air traffic. In eXclusive e-JOURNAL : Economy & Society & Environment, ISSN
1339-4509. [2013], online, s. 1-9. Dostupný na internete
<http://exclusiveejournal.sk/1/dzuba.pdf>
[3] GREGA, Matúš. Involvement of the Armed Forces of the Slovak Republic in operations and
missions of international crisis management. In Better cooperation for better operation of
the future Visegrad EU Battle group. Wrocław : Military Academy of Land Forces, 2013, S.
155-168. ISBN 978-83-61315-68-1.
ADF 9
Boolean D-posets [Booleovské D-posety] / Ferdinand Chovanec, František Kôpka.
In: Tatra Mountains Mathematical Publications. - ISSN 1210-3195. - Vol. 10 (1997), pp.
183-197.
[CHOVANEC, Ferdinand - KÔPKA, František]
[1] JENČA, Gejza. Congruences generated by ideals of the compatibility center of lattice effect
algebras. In Soft Computing, ISSN 1432-7643. 2013, Vol. 17, Iss. 1, s. 45-47. Web of
Science.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AEC 1
Marketing management and the quality of public universities / Viera Frianová.
In: Quality management system of universities and the quality of education. - Baja : Eötvös
József College, 2012. - ISBN 978-963-7290-95-4. - S. 87-96.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
[4] JIRÁSKOVÁ, Soňa. Potreba systému manažérstva kvality na Akadémii ozbrojených síl gen.
M. R. Štefánika. In Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2013,
online, s. 106-119. Dostupný na internete
<http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieVIII_1.pdf>
AEC 2
Asymetrické hrozby v operáciách organizácií medzinárodného krízového manažmentu /
Vojtech Jurčák, Alena Budveselová.
In: Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie zagrożeń w Polsce, na
Słowacji i Ukrainie. - Katowice : Wyższa Szkola Zarządzania Marketinowego i Języków Obcych
w Katowicach, 2012. - ISBN 978-83-87296-34-6. - S. 48-62.
[JURČÁK, Vojtech (50%) - BUDVESELOVÁ, Alena (50%)]
[3] BUČKA, P., ŽÁK, M. Knowledge database of asymmetric threats. In Bezpečnostní
technologie, systémy a management 2013 : mezinárodní bezpečnostní konference. Zlín :
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2013, CD-ROM, s. 1-8. ISBN 978-80-7454-289-3.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Financovanie účasti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách
NATO a v rámci medzinárodných koalícií. In Manažment - teória, výučba a prax 2013 :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 144-153. ISBN
978-80-8040-477-2.
AEC 3
Extrémizmus - pohľad zo Slovenska / Milan Labuzík.
In: Edukacja a poczucie bezpieczeństwa. - Rzeszów : AMELIA, 2012. - ISBN
978-83-63359-12-6. - S. 62-67.
[LABUZÍK, Milan (100%)]
[4] JURČÁK, V., JURČÁK, J. Extrémizmus ako vnútorná bezpečnostná hrozba. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s.
253-260. ISBN 978-80-8040-475-8.
AEC 4
Extrémizmus na športoviskách - divácke násilie a jeho prejavy na Slovensku / Milan
Labuzík.
In: Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty
bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji. - Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja
Rozwój, 2012. - ISBN 978-83-89466-46-4. - S. 244-260.
[LABUZÍK, Milan (100%)]
[3] JURČÁK, V., JURČÁK, J. Zločinnosť v Slovenskej republike - negatívny komponent
vnútorného bezpečnostného prostredia. In Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i
jutro : tom I. Katowice : Wyższa szkoła zarządzania marketingowego i języków obcych,
2013, s. 217-227. ISBN 978-83-87296-54-4.
[4] JURČÁK, V., JURČÁK, J. Extrémizmus ako vnútorná bezpečnostná hrozba. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s.
253-260. ISBN 978-80-8040-475-8.
AEC 5
Armed forces as a tool for co-operation / Ivan Majchút.
In: Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty
bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji. - Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja
Rozwój, 2012. - ISBN 978-83-89466-46-4. - S. 104-112.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
[4] SPILÝ, Peter. Cesty zvyšovania efektívnosti vojenských spôsobilostí NATO a EÚ. In
Bezpečnostné fórum 2013 : zborník vedeckých prác : (I. zväzok). Banská Bystrica : Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013,
S. 71-79. ISBN 978-80-557-0496-8.
AEC 6
Wheeled vehicles suspension systems / Peter Droppa.
In: Deterioration, dependability, diagnostics : monograph. - Brno : University of Defence, 2011. ISBN 978-80-260-0633-6. - S. 59-64.
[DROPPA, Peter (100%)]
[3] ŠTIAVNICKÝ, M., HANULÍK, M. Simulation of vehicle dynamics in LS-Dyna. In Transport
Means 2013 : Proceedings of the 17th International Conference, ISSN 1822-296X. Kaunas
: Kaunas University of Technology, 2013, s. 212-215.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED 1
Ekonomické riadenie rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky - teória verzus
prax = Economic management of the Ministry of Defence of the Slovak Republic - theory
versus practice / Viera Frianová.
In: Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác. - Bratislava : ALDO,
2011. - ISBN 978-80-970759-0-3. - S. 165-170.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
[3] ŠKOLNÍK, M., TARCSI, G. Plánovanie zdrojov v obrannom plánovaní Ozbrojených síl SR.
In Army and knowledge society : logistics and ecology in the armed forces. Brno : University
of Defence, 2013, s. 192-200. ISBN 978-80-7231-925-1.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Obranné plánovanie ako súčasť rozpočtovej politiky štátu. In
Manažment - teória, výučba a prax 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 154-161. ISBN 978-80-8040-477-2.
AEE
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
AEE 1
Zagrożenia młodzieży we współczesnym świecie. Cyberprzemoc. Szkolny system
zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc / Antoni Olak, Vojtech Jurčák.
In: Zachowania społecznie destruktywne : profilaktyka i resocjalizacja : tom 1. - Rzeszów :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. - ISBN 978-83-7338-818-5. - S. 258-271.
[OLAK, Antoni (50%) - JURČÁK, Vojtech (50%)]
[4] LIMAńSKI, A., DRABIK, I. Technologie informacyjne w generowaniu globalnych zagrożeń
asymetrycznych. In Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 6.
medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva
v Košiciach, 2012, s. 261-270. ISBN 978-80-89282-82-1.
AFB
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFB 1
Navigation training - effective tool of safety management within situational control of
aviation education / Miroslav Kelemen, Pavel Bučka, Radovan Soušek.
In: MOSATT 2007 : Modern safety technologies in transportation : proceedings of the
international scientific conference : 25th-27th September 2007, Zlatá Idka / zost. Miloš Soták,
zost. František Kmec, zost. Róbert Bréda. - [Košice : s.n.], 2007. - ISBN 978-80-969760-2-7. S. 136-140.
[KELEMEN, Miroslav (40%) - BUČKA, Pavel - SOUŠEK, Radovan]
[3] ROZENBERG, R., SZABO, S. Methodology of selecting, preparing and training pilots in an
aerobatic team. [Poland] : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2013, 137 s. ISBN
978-83-89466-56-3.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC 1
Vybrané aspekty celoživotného vzdelávania profesionálnych vojakov OS SR v kontexte
spoločných cieľov a výziev Európskej únie / Soňa Jirásková, Jaroslav Nekoranec.
In: Army and knowledge society : logistics and ecology in the armed forces. - Brno : University
of Defence, 2013. - ISBN 978-80-7231-925-1. - S. 38-45.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (50%) - NEKORANEC, Jaroslav (50%)]
[3] PETRUFOVÁ, Mária. Celoživotné vzdelávanie profesionálnych vojakov a vzdelávanie
seniorov v podmienkach AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Miluláši. In ICOLLE 2013 :
5. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání. Brno : Mendelova
univerzita v Brně, 2013, CD-ROM, s. 349-362. ISBN 978-80-7375-825-7.
AFC 2
Vedomostná spoločnosť jej princípy a faktory rozvoja v rámci vysokých škôl / Mária
Petrufová, Lubomír Belan.
In: Army and knowledge society : logistics and ecology in the armed forces. - Brno : University
of Defence, 2013. - ISBN 978-80-7231-925-1. - S. 53-62.
[PETRUFOVÁ, Mária (50%) - BELAN, Lubomír (50%)]
[4] NEKORANEC, Jaroslav. Ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich podiel na zamestnávaní
mladej generácie. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis, ISSN 1336-3727.
2013, roč. 11, č. 3, s. 59-65.
AFC 3
Tendencie vývoja operačného prostredia [Development trends of operational
environment] / Štefan Ganoczy, Michal Hrnčiar.
In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 [elektronický zdroj] : tvorba a rozvoj operačních
koncepcí - klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN
978-80-7231-909-1. - CD-ROM, S. 1-9. - Zborník má 12 recenzentov.
[GANOCZY, Štefan (50%) - HRNČIAR, Michal (50%)]
[4] SPILÝ, Peter. Vojenské umenie verzus aktuálne bezpečnostné hrozby. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s.
421-428. ISBN 978-80-8040-475-8.
AFC 4
Minulé a možné ciele kyberterorizmu / Matúš Grega, Tomáš Schóber, Pavel Nečas.
In: Vykorystannja pedagogičnych technologij u praktyci roboty sučasnoji školy : materialy
mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji internet-konferenciji. - Perejaslav-Chmel´nyc´kyj : KSV, 2012.
- ISBN 966-8122-62-4. - S. 170-178.
[GREGA, Matúš (50%) - SCHÓBER, Tomáš (25%) - NEČAS, Pavel (25%)]
[4] TOMÁŠEKOVÁ, Lenka. Kybernetické hrozby a kybernetický terorizmus. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s.
482-487. ISBN 978-80-8040-475-8.
AFC 5
Použitie Ozbrojených síl Slovenskej republiky v boji proti terorizmu [The Armed Forces
the Slovak Republic in fight against terrorism] / Milan Labuzík.
In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 [elektronický zdroj] : tvorba a rozvoj operačních
koncepcí - klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN
978-80-7231-909-1. - CD-ROM, S. 1-12. - Zborník má 12 recenzentov.
[LABUZÍK, Milan (100%)]
[4] SPILÝ, Peter. Vojenské umenie verzus aktuálne bezpečnostné hrozby. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s.
421-428. ISBN 978-80-8040-475-8.
AFC 6
Spôsobilosti ozbrojených síl na nasadenie v súčasných ozbrojených konfliktoch
[Capabilities of armed forces for deployment in nowadays armed conflicts] / Ivan Majchút.
In: Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 [elektronický zdroj] : tvorba a rozvoj operačních
koncepcí - klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN
978-80-7231-909-1. - CD-ROM, S. 1-13. - Zborník má 12 recenzentov.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
[4] SPILÝ, Peter. Vojenské umenie verzus aktuálne bezpečnostné hrozby. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s.
421-428. ISBN 978-80-8040-475-8.
AFC 7
Význam sofistikovaných informácií pre ochranu vojsk [Importance of sophisticated
information for military troops protection] / Peter Spilý, Miroslav Žák.
In: Internet, Competitiveness and Organizational Security [elektronický zdroj] : XIV Annual
International Conference. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2012. - ISBN
978-80-7454-142-1. - CD-ROM, S. 159-168. - Recenzované.
[SPILÝ, Peter (50%) - ŽÁK, Miroslav (50%)]
[4] KREDATUS, O., HRNČIAR, M. Analýza a hodnotenie rizík pri vedení operácií v súčasnom
operačnom prostredí. In Bezpečnostné fórum 2013 : zborník vedeckých prác : (I. zväzok).
Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 200-209. ISBN 978-80-557-0496-8.
AFC 8
Analýza bezpečnostných hrozieb ovplyvňujúcich vnútorné bezpečnostné prostredie
Slovenskej republiky [Analysis of security threats that affect the internal security
environment of the Slovak Republic] / Vojtech Jurčák, Peter Zibrík.
In: Bezpečnostní management a společnost : sborník mezinárodní konference pořádané 11. a
12. května 2011 v Brně. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-790-5. - S.
317-327. - Usporiadaná ako sprievodný program IDET 2011. - Konaná v rámci CATE 2011. Tiež zborník abstraktov. - S. 52. - Všetky príspevky boli recenzované.
[JURČÁK, Vojtech (30%) - ZIBRÍK, Peter (70%)]
[4] TARCSI, Gustáv. Analýza vybraných procesov obranného plánovania v rezorte obrany SR.
In Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej
vedeckej konferencie. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
2012, s. 510-516. ISBN 978-80-89282-82-1.
[4] BELAN, L., PETRUFOVÁ, M. Niektoré aspekty manažmentu zmien z hľadiska
bezpečnostného prostredia. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná
vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 23-30. ISBN 978-80-8040-475-8.
[4] TARCSI, Gustáv. Obranné plánovanie v kontexte bezpečnostného systému štátu. In
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM,
s. 466-475. ISBN 978-80-8040-475-8.
AFC 9
Identification of secondary material resources in crisis management in peace / Stanislav
Morong.
In: Public management 2011 : funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym
otoczeniu : II międzynarodowa konferencja naukowa : tom 1 / rec. Józef Penc. - Szczytno :
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2011. - ISBN 978-83-7462-295-0. - S. 487-494.
[MORONG, Stanislav (100%)]
[3] SCHÓBER, T., LIPPAY, B., NEČAS, P. Possibilities of countering the air threat and
prevention against it. In Review of the Air Force Academy : the scientific informative review,
ISSN 1842-9238. 2012, Vol. 10, No. 2 (21), s. 95-101.
AFC 10
Davové správanie a jeho eliminácia v priestoroch nasadenia príslušníkov ozbrojených síl
[Crowd behavior and its elimination in areas of deployment of the armed forces
members] / Jaroslav Nekoranec, Lubomír Belan.
In: Zvládání extrémních situací [elektronický zdroj] : 4. mezinárodní konference : 21. - 25. 11.
2011, Praha, Dům Armády Praha / rec. Marian Brzybohatý, rec. Libor Soumar. - Praha : CASRI,
2011. - ISBN 978-80-905084-1-5. - 9 S. - Organizátor podujatia: CASRI, Odbor vzdělávání
Policejního prezidia ČR. - Tiež zborník abstraktov. - Praha : CASRI, 2011. - ISBN
978-80-905084-0-8. - S. 138. - Celkovo 13 recenzentov.
[NEKORANEC, Jaroslav (50%) - BELAN, Lubomír, jun. (50%)]
[4] MAJCHÚT, Ivan. Bezpečnostné hrozby v podobe neregulárnych aktivít. In Manažment teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej
konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012,
CD-ROM, s. 245-251. ISBN 978-80-8040-452-9.
AFC 11
Violating work and interpersonal relationships in organizations as a current problem of
personal management / Jaroslav Nekoranec, Eva Závodná.
In: AFASES - 2011 : scientific research and education in the air force : the 13th international
conference of scientific papers : Brasov, 26-28 May 2011. - Brasov : Air Force Academy, 2011.
- ISSN 2247-3173. - S. 332-338.
[NEKORANEC, Jaroslav (80%) - ZÁVODNÁ, Eva (20%)]
[4] PETRUFOVÁ, Mária. Globálne rozvojové vzdelávanie - súčasť rozvoja ľudských zdrojov. In
Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis, ISSN 1336-3727. 2013, roč. 11, č. 3, s.
66-74.
AFC 12
Asymetrické hrozby v stabilizačných operáciách / Peter Spilý, Miroslav Žák.
In: Bezpečnostní technologie, systémy a management 2011 [elektronický zdroj] : mezinárodní
bezpečnostní konference : Zlín, 14. - 15. září 2011. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
2011. - ISBN 978-80-7454-111-7. - 6 S. - Všetky príspevky boli recenzované.
[SPILÝ, Peter (50%) - ŽÁK, Miroslav (50%)]
[4] BUČKA, P., NOVOSAD, O. Hrozby v operáciách na podporu mieru. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 42-50.
ISBN 978-80-8040-475-8.
AFC 13
Bezpečnostné prostredie a hrozby v operáciách na podporu mieru = Security
environment and threats in peace support operation / Miroslav Žák, Pavel Bučka.
In: Internet, competitiveness and organizational security : process management and the use of
modern technologies : 13 annual international conference : Zlín, Czech Republic, March 16-17,
2011 / rec. Jiří Dvořák, rec. Ivan Zelinka. - Zlín : Tomas Bata University, Faculty of Applied
Informatics, 2011. - ISBN 978-80-7454-012-7. - S. 360-370. - Celkovo 6 recenzentov.
[ŽÁK, Miroslav (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
[4] LABUZÍK, Milan et al. Organizácie medzinárodného krízového manažmentu a USA v boji
proti terorizmu. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2011, 278 s. ISBN 978-80-8040-436-9.
AFC 14
Decision support in asymmetric threat / Miroslav Zak, Pavel Bucka.
In: International conference on military technologies 2011 - ICMT´11 : Brno, Czech Republic, 10
to 11 May 2011. - Brno : University of Defence, 2011. - ISBN 978-80-7231-788-2. - S. 753-760.
- Ako sprievodný program IDET 2011. - Pre tlačenú verziu ISBN 978-80-7231-787-5. - ICMT
2011 bude zaradená do Web of Science.
[ŽÁK, Miroslav (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
[4] LABUZÍK, Milan et al. Organizácie medzinárodného krízového manažmentu a USA v boji
proti terorizmu. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2011, 278 s. ISBN 978-80-8040-436-9.
AFC 15
Information for mission success in an asymmetric warfare / Miroslav Žák, Pavel Bučka.
In: New challenges in the field of military sciences [elektronický zdroj] : 6th International
Conference : 18-19 November, 2009, Budapest, Hungary. - Budapest : Bolyai Janos Military
Foundation, 2009. - ISBN 978-963-87706-4-6. - S. 1-7.
[ŽÁK, Miroslav (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
[4] LABUZÍK, Milan et al. Organizácie medzinárodného krízového manažmentu a USA v boji
proti terorizmu. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2011, 278 s. ISBN 978-80-8040-436-9.
AFC 16
Requirements related to the Slovak Republic´s Air Force / Pavel Bucka, Miroslav Kelemen.
In: ICMT ´09 [elektronický zdroj] : International conference on Military Technologies 2009 : 5 to
6 May 2009, Brno. - Brno : University of Defence, 2009. - ISBN 978-80-7231-648-9. - S.
282-289.
[BUČKA, Pavel (50%) - KELEMEN, Miroslav (50%)]
[4] ROZENBERG, R., SZABO, S., NEČAS, P. Civilné dopravné lietadlá I. Letecká fakulta
Technickej univerzity v Košiciach : Košice, 2012, s. 181. ISBN 978-80-553-1389-4.
AFC 17
Application of thermal protection of military vehicles / Peter Droppa.
In: ICMT ´09 [elektronický zdroj] : International conference on Military Technologies 2009 : 5 to
6 May 2009, Brno. - Brno : University of Defence, 2009. - ISBN 978-80-7231-648-9. - S. 47-54.
[DROPPA, Peter]
[3] ČORŇÁK, Štefan. Fuel evaluation by fingerprint method. In Transport Means 2013 :
Proceedings of the 17th International Conference, ISSN 1822-296X. Kaunas : Kaunas
University of Technology, 2013, s. 129-132.
AFC 18
Frequency Domain Statistics Analysis in Radar Target Classification [Klasifikácia
rádiolokačných cieľov pomocou štatistickej analýzy vo frekvenčnej oblasti] / Ján Kurty,
Zdeněk Matoušek, Dušan Varga.
In: DSP '99 : The 4th International Conference on Digital Signal Processing. Proceedings of the
Conference, September 29 - 30, 1999, Herľany. - Košice : COMPUGRAPH spol. s r. o., 1999. ISBN 80-88896-40-1. - S. 100-102 : 4 obr. - Lit. 4 zázn.
[KURTY, Ján - MATOUŠEK, Zdeněk - VARGA, Dušan]
[1] TKÁČ, J., MACALÁK, J. Identification of machine fault conditions. In International
Symposium on Advances in Mechatronics : December 01-02, 2009, Brno. Brno : Univerzita
obrany, 2010, s. 51-58. ISBN 978-80-7231-714-1. Web of Science.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD 1
Energetické vzťahy Rusko - Európska únia [The energy based relations of Russia and
the European Union] / Alena Budveselová.
In: Bezpečnostné fórum 2013 : zborník vedeckých prác : (II. zväzok). - Banská Bystrica :
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
2013. - ISBN 978-80-557-0497-5. - S. 399-406.
[BUDVESELOVÁ, Alena (100%)]
[4] IVANČÍK, R., KELEMEN, M. Analýza geopolitických súvislostí energetickej bezpečnosti. In
Košická bezpečnostná revue, ISSN 1338-4880. 2013, roč. 3, č. 1, s. 42-49.
AFD 2
Skúmanie subjektívnej a objektívnej stránky stavu bezpečnosti [Research of subjective
and objective aspect of security status] / Viera Frianová.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2013 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2013. - ISBN 978-80-8040-477-2. - CD-ROM, S. 96-103.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
[4] BELAN, L., PETRUFOVÁ, M. Niektoré aspekty manažmentu zmien z hľadiska
bezpečnostného prostredia. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná
vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 23-30. ISBN 978-80-8040-475-8.
AFD 3
Asymetrické hrozby v bezpečnostnom prostredí 21. storočia [Asymmetric threats in the
security environment of the 21 st century] / Vojtech Jurčák.
In: Bezpečnostné fórum 2013 : zborník vedeckých prác : (II. zväzok). - Banská Bystrica :
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
2013. - ISBN 978-80-557-0497-5. - S. 614-623.
[JURČÁK, Vojtech (100%)]
[3] ZAPLATYNSKYI, Vasyl. Nauka o bezpieczeństwe - klasyfikacja i struktura. In
Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro : tom II. Katowice : Wyższa szkoła
zarządzania marketingowego i języków obcych, 2013, s. 863-874. ISBN
978-83-87296-54-4.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Vojenské aspekty asymetrie v medzinárodnej bezpečnosti. In Politické
vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá,
ISSN 1338-5623. 2013, roč. 16, č. 3, online, s. 6-36. Dostupný na internete
<http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/userfiles/file/3_2013/IVANCIK.pdf>
[4] IVANČÍK, Radoslav. Euroatlantická obrana a bezpečnosť z pohľadu výšky vojenských
výdavkov. In Národná a medzinárodná bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013,
CD-ROM, s. 244-252. ISBN 978-80-8040-475-8.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Terorizmus - najvážnejšia bezpečnostná hrozba súčasnosti. In
Národná a medzinárodná bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM,
s. 236-243. ISBN 978-80-8040-475-8.
AFD 4
Nový pohľad na výučbu spoločensko-vedných predmetov v školách zameraných na
bezpečnosť [Modifications in teaching social sciences for schools focused on security] /
Matis Jozef.
In: Nové trendy vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov na školách zameraných na
bezpečnosť [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia. - Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013. - ISBN
978-80-8040-476-5. - CD-ROM, S. 8-43.
[MATIS, Jozef (100%)]
[3] DWORZECKI, J., ONDICOVÁ, M., MLÝNEK, J. Słowacy wobec wybranych patologii
społecznych. Pszczyna : Oficyna drukarska Z. Spyra, 2013, 343 s. ISBN
978-80-62674-41-1.
AFD 5
Proliferácia chemických zbraní v kontexte aktuálnych medzinárodných vzťahov / Daša
Adašková, Pavel Bučka.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 9-17. - Zborník má 7 recenzentov. Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[ADAŠKOVÁ, Daša (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Euroatlantická obrana a bezpečnosť z pohľadu výšky vojenských
výdavkov. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká
konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 244-252. ISBN 978-80-8040-475-8.
AFD 6
Manažment zmien v podmienkach OS SR a jeho súvislosť s bezpečnostným systémom
[Change management in Slovak Armed Forces and its relationship with security system]
/ Lubomír Belan, Jaroslav Nekoranec.
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej
konferencie. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012. - ISBN
978-80-89282-82-1. - S. 31-38.
[BELAN, Lubomír (50%) - NEKORANEC, Jaroslav (50%)]
[3] MAJCHÚT, Ivan. Bezpečnostné výzvy Slovenskej republiky v procesoch globalizácie. In
Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro : tom I. Katowice : Wyższa szkoła
zarządzania marketingowego i języków obcych, 2013, S. 399-415. ISBN
978-83-87296-54-4.
AFD 7
Príprava, nasadenie a návrat príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky z
operácií medzinárodného krízového manažmentu [Preparation, deployment and
returning members of the Slovak Armed Forces from the operations of international
crisis management] / Bučka Pavel, Novosad Ondřej.
In: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodný
vedecko-odborný seminár. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-441-3. - CD-ROM, S. 67-81.
[BUČKA, Pavel (50%) - NOVOSAD, Ondřej (50%)]
[4] KREDATUS, Ondrej. Využitie metodiky Six Sigma pri optimalizácii procesov vo vojenstve.
In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013,
CD-ROM, s. 292-300. ISBN 978-80-8040-475-8.
[4] SPILÝ, Peter. Vojenské umenie verzus aktuálne bezpečnostné hrozby. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s.
421-428. ISBN 978-80-8040-475-8.
AFD 8
Civilno-vojenská spolupráca a psychologické operácie v operačnom prostredí / Alena
Budveselová.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 101-115.
[BUDVESELOVÁ, Alena (100%)]
[4] LABUZÍK, M., NIŽŇANSKÝ, J. Slovenská republika a jej ozbrojené sily v boji proti
medzinárodnému terorizmu a rozširovanie pásma stability a mieru. In Vojenská osveta
2/2013 : spoločenskovedné semináre. Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR
Oddelenie výchovných a kultúrnych činností, 2013, s. 78-108. ISBN 978-80-89609-03-1.
AFD 9
Rozvíjanie ekonomického myslenia a podnecovanie ekonomického konania vojenských
profesionálov ako reflexia na požiadavky praxe / Viera Frianová.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 89-95.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
[4] LAŠČEK, Ladislav. Konsolidácia verejných financií a obranné zdroje štátu. In Manažment teória, výučba a prax 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej
konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2013,
CD-ROM, s. 222-230. ISBN 978-80-8040-477-2.
AFD 10
Analýza operačných faktorov v zastavanom prostredí / Štefan Ganoczy, Michal Hrnčiar.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
633-640.
[GANOCZY, Štefan (50%) - HRNČIAR, Michal (50%)]
[4] SPILÝ, Peter. Cesty zvyšovania efektívnosti vojenských spôsobilostí NATO a EÚ. In
Bezpečnostné fórum 2013 : zborník vedeckých prác : (I. zväzok). Banská Bystrica : Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013,
S. 71-79. ISBN 978-80-557-0496-8.
AFD 11
Možnosti zvyšovania funkcionality integrovaného záchranného systému / Štefan
Ganoczy, Michal Hrnčiar.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-450-5. - CD-ROM, S. 112-123. - Zborník má 7
recenzentov. - Chybné ISBN 978-80-8040-4508-5.
[GANOCZY, Štefan (50%) - HRNČIAR, Michal (50%)]
[3] MAJCHÚT, Ivan. Bezpečnostné výzvy Slovenskej republiky v procesoch globalizácie. In
Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro : tom I. Katowice : Wyższa szkoła
zarządzania marketingowego i języków obcych, 2013, s. 399-415. ISBN
978-83-87296-54-4.
AFD 12
Riadenie zmien v súvislosti s realizáciou outsourcingu / Soňa Jirásková.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 178-186.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (100%)]
[4] NEKORANEC, J., BELAN, L., PETRUFOVÁ, M. Manažérske kompetencie, základný
potenciál organizácie. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2013, 234 s. ISBN 978-80-8040-478-9.
AFD 13
Ontologický model asymetrických hrozieb v projekte SIMS / Vojtech Jurčák.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
618-628.
[JURČÁK, Vojtech (100%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Vojenské aspekty asymetrie v medzinárodnej bezpečnosti. In Politické
vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá,
ISSN 1335-2741. 2013, roč. 16, č. 3, s. 6-36.
AFD 14
Operačné prostredie a jeho charakteristika / Milan Labuzík, Alena Budveselová.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 48-65.
[LABUZÍK, Milan (60%) - BUDVESELOVÁ, Alena (40%)]
[4] KREDATUS, O., HRNČIAR, M. Analýza a hodnotenie rizík pri vedení operácií v súčasnom
operačnom prostredí. In Bezpečnostné fórum 2013 : zborník vedeckých prác : (I. zväzok).
Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 200-209. ISBN 978-80-557-0496-8.
[4] SPILÝ, Peter. Cesty zvyšovania efektívnosti vojenských spôsobilostí NATO a EÚ. In
Bezpečnostné fórum 2013 : zborník vedeckých prác : (I. zväzok). Banská Bystrica : Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013,
S. 71-79. ISBN 978-80-557-0496-8.
AFD 15
Building the capabilities of armed forces to conduct irregular warfare / Ivan Majchút.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 66-78.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
[4] JURČÁK, Ján. Príprava a nasadenie jednotiek OS SR pri riešení krízových situácií na
území štátu. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká
konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 198-205. ISBN 978-80-8040-450-5.
[3] BUČKA, P., ŽÁK, M. Knowledge database of asymmetric threats. In Bezpečnostní
technologie, systémy a management 2013 : mezinárodní bezpečnostní konference. Zlín :
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2013, CD-ROM, s. 1-8. ISBN 978-80-7454-289-3.
[3] BUDVESELOVÁ, Alena. International humanitarian law and international law of armed
conflict. In Introduction to peace support operations : student´s guide. Wrocław : Military
Academy of Land Forces, 2013, S. 59-69. ISBN 978-83-63900-64-9.
AFD 16
Velenie a riadenie v kontexte vedenia súčasných vojenských operácií / Ivan Majchút.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 183-190.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
[3] LABUZÍK, Milan. Súčasná spoločná bezpečnostná a obranná politika Európskej únie. In
Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro : tom I. Katowice : Wyższa szkoła
zarządzania marketingowego i języków obcych, 2013, s. 343-358. ISBN
978-83-87296-54-4.
[3] LABUZÍK, M., OLAK, A. Európska únia - vybrané témy. [1. vyd.]. Ostrowiec Świętokrzyski :
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2013, 144 s. ISBN 978-83-936652-5-9.
AFD 17
Smernice pre vyzbrojovanie - základ pre implementáciu zásad manažmentu životného
cyklu systémov a projektového riadenia v rezorte ministerstva obrany / Stanislav
Minarech, Lubomír Belan.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 278-285.
[MINARECH, Stanislav (40%) - BELAN, Lubomír (60%)]
[4] MAJCHÚT, Ivan. Civilné riadenie ozbrojených síl. In Národná a medzinárodná bezpečnosť
2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 330-338. ISBN
978-80-8040-475-8.
AFD 18
Elementy rovnosti príležitostí uplatnenia mužov a žien v stredoveku. Pozícia mužov a
žien v monastických štruktúrach [Elements of equal opportunities of men and women in
the middle ages. Position of males and females within monastic structures] / Sipko
Adrian.
In: Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií
[elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká konferencia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-457-4. CD-ROM, S. 181-185.
[SIPKO, Adrián (100%)]
[4] MARTINSKÁ, Mária. Rodová perspektíva v otázkach bezpečnosti. In Riadenie bezpečnosti
zložitých systémov 2013 : medzinárodný vedecko-odborný seminár. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s.
253-260. ISBN 978-80-8040-462-8.
[4] MARTINSKÁ, Mária. Metodologické východiská zaraďovania rodových štúdií do výučby
spoločenskovedných predmetov na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v
Liptovskom Mikuláši. In Nové trendy vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov na
školách zameraných na bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM,
s. 191-202. ISBN 978-80-8040-476-5.
AFD 19
NATO vo svetle Lisabonského samitu / Peter Spilý.
In: Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3357-7. - S. 1013-1020.
[SPILÝ, Peter (100%)]
[3] MAJCHÚT, Ivan. Bezpečnostné výzvy Slovenskej republiky v procesoch globalizácie. In
Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro : tom I. Katowice : Wyższa szkoła
zarządzania marketingowego i języków obcych, 2013, S. 399-415. ISBN
978-83-87296-54-4.
AFD 20
Velenie a riadenie malých taktických jednotiek z hľadiska interoperability / Peter Spilý.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 191-199.
[SPILÝ, Peter (100%)]
[4] BUČKA, P., ŽÁK, M. Medzinárodný projekt SIMS a možnosti jeho využitia. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 51-59.
ISBN 978-80-8040-475-8.
AFD 21
Aktuálne prístupy medzinárodného spoločenstva pri riešení situácie v Afganistane /
Peter Spilý, Milan Labuzík.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
482-489.
[SPILÝ, Peter (50%) - LABUZÍK, Milan (50%)]
[3] BUČKA, P., ŽÁK, M. Knowledge database of asymmetric threats. In Bezpečnostní
technologie, systémy a management 2013 : mezinárodní bezpečnostní konference. Zlín :
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2013, CD-ROM, s. 1-8. ISBN 978-80-7454-289-3.
AFD 22
Hospodárenie so zdrojmi vo sfére obrany / Viera Frianová.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2011 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 28. septembra - 30. septembra 2011, Liptovský
Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2011. - ISBN
978-80-8040-427-7. - S. 52-59.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
[3] LAŠČEK, Ladislav. Dlhová kríza a jej vplyv na verejné a obranné zdroje štátu. In Army and
knowledge society : logistics and ecology in the armed forces. Brno : University of Defence,
2013, S. 137-145. ISBN 978-80-7231-925-1.
[3] ŠKOLNÍK, M., ŠTEUČEK, J. Strategiczna rola w obronie długoterminowego rozwoju
środowiska bezpieczeństwa. In Polityka bezpieczeństwa w warunkach integracji
europejskiej : bezpieczeństwo, globalizacja - zarys problematyki. Ostrowiec Świętokrzyski :
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczośći w Ostrowcu Św., 2013, S. 68-79. ISBN
978-83-936652-1-1.
AFD 23
Projekt rozvoja Simcentra AOS v module: Ochrana vojsk a prvkov kritickej infraštruktúry
/ Miroslav Kelemen ... [et al.].
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 16. medzinárodná vedecká konferencia
: Žilina, 1.-2. jún 2011 / rec. Jozef Reitšpís. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - ISBN
978-80-554-0365-6. - S. 263-268.
[KELEMEN, Miroslav (20%) - NEČAS, Pavel (20%) - BUZALKA, Ján (20%) - BLAŽEK, Vladimír
(20%) - HROMADA, Martin (20%)]
[3] HUBÁČEK, M., VRÁB, V. Výcvik vybraných bezpečnostních složek s využitím konstruktivní
simulace. In The science for population protection, ISSN 1803-635X. 2012, Vol. 4, Iss. 3, s.
41-56.
AFD 24
Medzinárodné spoločenstvo a Afganistan / Milan Labuzík, Alena Šimčeková.
In: Bezpečnostné fórum 2011 : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 10. februára 2011 / rec. Oskar Krejčí, rec. Ján Koper. - Banská Bystrica :
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN
978-80-557-0136-3. - S. 381-391.
[LABUZÍK, Milan (50%) - ŠIMČEKOVÁ, Alena (50%)]
[4] JURČÁK, V., LIPPAY, B. Európska únia ako zahranično politický a bezpečnostný aktér. In
Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej
konferencie. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, S.
165-173. ISBN 978-80-89282-82-1.
AFD 25
Nový koncept ľudskej bezpečnosti a možnosti sociálnej práce [New concept of human
security and social work options] / Martinská Mária, Matis Jozef.
In: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2011 : medzinárodný vedecký seminár : 21.-25.
februára 2011. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2011. - ISBN 978-80-8040-417-8. - S. 111-118.
[MARTINSKÁ, Mária (50%) - MATIS, Jozef (50%)]
[4] URYADNIKOVA, Inga. Risk management in water treatment systems to improve the
environmental safety of operation of thermal power facilities. Banská Bystrica : UMB
Banská Bystrica Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011, s. 85. ISBN
978-80-557-0200-1.
AFD 26
Nástroje Európskej únie na komplexné riešenie kríz [European union instruments for
complex crises resolution] / Peter Spilý.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2011 [elektronický zdroj] : 2. medzinárodná vedecká
konferencia : zborník vedeckých a odborných prác : 18. - 19. októbra 2011, Liptovský Mikuláš,
Slovakia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
2011. - ISBN 978-80-8040-429-1. - S. 260-266. - Tiež Zborník abstraktov. - ISBN
978-80-8040-428-4. - S. 33.
[SPILÝ, Peter (100%)]
[4] ČERI, L., NEČAS, P., NAĎ, J. Operačné prostredie vzhľadom na jeho komplexnosť. In
Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy,
bezpečnostné štúdiá, ISSN 1335-2741. 2012, roč. 15, č. 3, s. 180-201.
[4] BUDVESELOVÁ, Alena. Energetické vzťahy Rusko - Európska únia. In Bezpečnostné
fórum 2013 : zborník vedeckých prác : (II. zväzok). Banská Bystrica : Fakulta politických
vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, S.
399-406. ISBN 978-80-557-0497-5.
[4] LABUZÍK, Milan. Stratégia vnútornej bezpečnosti Európskej únie. In Bezpečnostné fórum
2013 : zborník vedeckých prác : (I. zväzok). Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, S. 141-149. ISBN
978-80-557-0496-8.
[4] MAJCHÚT, Ivan. Západný Balkán pred prahom Európskej únie. In Bezpečnostné fórum
2013 : zborník vedeckých prác : (I. zväzok). Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, S. 133-140. ISBN
978-80-557-0496-8.
[3] LABUZÍK, Milan. Vnútorná bezpečnosť Európskej únie. In Wyzwania współczesnego
państwa. Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2013, S.
57-73. ISBN 978-83-936652-0-4.
[3] LABUZÍK, Milan. Súčasná spoločná bezpečnostná a obranná politika Európskej únie. In
Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro : tom I. Katowice : Wyższa szkoła
zarządzania marketingowego i języków obcych, 2013, S. 343-358. ISBN
978-83-87296-54-4.
[3] LABUZÍK, Milan. Model bezpieczeństwa europejskiego - strategia bezpieczeństwa
wewnętrznego UE. In Polityka bezpieczeństwa w warunkach integracji europejskiej :
bezpieczeństwo, globalizacja - zarys problematyki. Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa
Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczośći w Ostrowcu Św., 2013, s. 9-22. ISBN
978-83-936652-1-1.
[3] LABUZÍK, M., OLAK, A. Európska únia - vybrané témy. [1. vyd.]. Ostrowiec Świętokrzyski :
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2013, 144 s. ISBN 978-83-936652-5-9.
AFD 27
Prístup Aliancie ku komplexnému riešeniu kríz / Peter Spilý, Vojtech Jurčák.
In: Bezpečnostné fórum 2011 : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 10. februára 2011 / rec. Oskar Krejčí, rec. Ján Koper. - Banská Bystrica :
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN
978-80-557-0136-3. - S. 96-102.
[SPILÝ, Peter (50%) - JURČÁK, Vojtech (50%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Teoretické a terminologické východiská pre skúmanie problematiky
mierových operácií. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny,
medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, ISSN 1335-2741. 2013, roč. 16, č. 1, s. 30-57.
AFD 28
Angažovanosť organizácií medzinárodného krízového manažmentu v humanitárnych
krízach / Alena Šimčeková.
In: Interpolis´10 : zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 25. novembra 2010 / rec.
Ján Koper, rec. Igor Kosír. - Banská Bystrica : UMB Banská Bystrica, Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov, 2010. - ISBN 978-80-557-0155-4. - S. 425-431. - Tiež zborník
abstraktov. - ISBN 978-80-557-0154-7. - S. 72. - Celkovo 28 recenzentov.
[ŠIMČEKOVÁ, Alena (100%)]
[3] LABUZÍK, Milan. Vnútorná bezpečnosť Európskej únie. In Wyzwania współczesnego
państwa. Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2013, s.
57-73. ISBN 978-83-936652-0-4.
[3] LABUZÍK, Milan. Súčasná spoločná bezpečnostná a obranná politika Európskej únie. In
Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro : tom I. Katowice : Wyższa szkoła
zarządzania marketingowego i języków obcych, 2013, s. 343-358. ISBN
978-83-87296-54-4.
[3] LABUZÍK, Milan. Model bezpieczeństwa europejskiego - strategia bezpieczeństwa
wewnętrznego UE. In Polityka bezpieczeństwa w warunkach integracji europejskiej :
bezpieczeństwo, globalizacja - zarys problematyki. Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa
Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczośći w Ostrowcu Św., 2013, S. 9-22. ISBN
978-83-936652-1-1.
AFD 29
Príprava zmeny v organizácii / Lubomír Belan, Jaroslav Nekoranec.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2009 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 23.-25. septembra 2009, Liptovský Mikuláš. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2009. - ISBN
978-80-8040-373-7. - S. 31-35.
[BELAN, Lubomír, jun. (50%) - NEKORANEC, Jaroslav (50%)]
[3] ŠKOLNÍK, M., ŠTEUČEK, J. Strategiczna rola w obronie długoterminowego rozwoju
środowiska bezpieczeństwa. In Polityka bezpieczeństwa w warunkach integracji
europejskiej : bezpieczeństwo, globalizacja - zarys problematyki. Ostrowiec Świętokrzyski :
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczośći w Ostrowcu Św., 2013, S. 68-79. ISBN
978-83-936652-1-1.
AFD 30
Bezpečnostné vzdelávanie v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika / Vojtech Jurčák.
In: Bezpečnosť a bezpečnostná veda : zborník vedeckých a odborných prác : [medzinárodná
vedecká konferencia : 7.-8.10.2009, Liptovský Ján]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2009. - ISBN 978-80-8040-372-0. - S. 229-234.
[JURČÁK, Vojtech]
[3] KORZENIOWSKI, Leszek F. Vědy o bezpečnosti v Evropě. In Bezpečná Evropa 2012 :
sborník příspěvků z 5. ročníku mezinárodní vědecké konference : Karlovy Vary, 15. října
2012. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2012, s. 98-106. ISBN 978-80-87236-13-0.
[3] KORZENIOWSKI, Leszek F. Rozwój nauk o bezpieczeństwie. Od continentalu 12.05.2000
do novotelu 8.11.2012. In Security forum Cracow 2012. Kraków : Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron", 2013, s. 105-147. ISBN
978-83-935353-4-7, 978-80-89608-07-2.
AFD 31
Inovácia a kvalita edukačného procesu prípravy personálu - predpoklad bezpečnosti
leteckej prevádzky / Miroslav Kelemen, Pavel Bučka.
In: Zvyšovanie bezpečnosti a kvality v civilnom a vojenskom letectve : medzinárodná
konferencia : [24.4.-25.4.2008]. - Žilina : Žilinská univerzita v EDIS, 2008. - ISBN
978-80-8070-829-0. - S. 57-60.
[KELEMEN, Miroslav (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
[3] ROZENBERG, R., SZABO, S. Methodology of selecting, preparing and training pilots in an
aerobatic team. [Poland] : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2013, 137 s. ISBN
978-83-89466-56-3.
AFD 32
Spoločenská zodpovednosť firiem / Milota Kustrová.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2009 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 23.-25. septembra 2009, Liptovský Mikuláš. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2009. - ISBN
978-80-8040-373-7. - S. 214-218.
[KUSTROVÁ, Milota]
[3] NEKORANEC, Jaroslav. Społeczna i etyczna odpowiedzialność w ramach zarządzania
zasobami ludzkimi. In Polityka bezpieczeństwa w warunkach integracji europejskiej :
bezpieczeństwo, globalizacja - zarys problematyki. Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa
Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczośći w Ostrowcu Św., 2013, S. 104-112. ISBN
978-83-936652-1-1.
AFD 33
Komunikácia vo vnútri organizácie ako faktor ovplyvňovania hodnôt a postojov jej
zamestnancov / Soňa Jirásková, Viera Frianová.
In: Organizačná kultúra Ozbrojených síl Slovenskej republiky [elektronický zdroj] :
medzinárodná vedecká konferencia : 23.-24.10.2008, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2008. - ISBN 978-80-8040-351-5. - 8 s.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (50%) - FRIANOVÁ, Viera (50%)]
[4] NEKORANEC, J., BELAN, L., PETRUFOVÁ, M. Manažérske kompetencie, základný
potenciál organizácie. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2013, 234 s. ISBN 978-80-8040-478-9.
AFD 34
Kultúra organizácie - nezastupiteľný faktor jej úspešnosti / Jaroslav Nekoranec, Jozef
Kudlička.
In: Organizačná kultúra Ozbrojených síl Slovenskej republiky [elektronický zdroj] :
medzinárodná vedecká konferencia : 23.-24.10.2008, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2008. - ISBN 978-80-8040-351-5. - 9 s.
[NEKORANEC, Jaroslav (50%) - KUDLIČKA, Jozef (50%)]
[3] PETRUFOVÁ, M., BELAN, L. Kariérne a celoživotné vzdelávanie v podmienkach OS SR. In
ICOLLE 2012 : sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno : Mendelova univerzita,
2012, CD-ROM, s. 290-300. ISBN 978-80-7375-644-4.
AFD 35
Sociálna pozícia žien v armáde / Mária Martinská.
In: Slovensko v nových kontextoch - výzva pre sociologickú vedu : zborník referátov z výročnej
konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktorá sa konala v dňoch 17.-18.
marca 2006 v Nitre. - Nitra : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2007. - ISBN
978-80-85447-14-9. - S. 123-125.
[MARTINSKÁ, Mária]
[3] MATIS, Jozef. Možné prístupy k diferenciácii štruktúry profesionálnych ozbrojených síl. In
Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych - socjologiczne azymuty badawcze. Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 507-512. ISBN 978-83-229-3347-3.
AFD 36
Krízová komunikácia / Mária Petrufová, Lenka Kurhajcová.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : [2. časť] : 12. medzinárodná vedecká
konferencia : 20. - Žilina : Žilinská univerzita v EDIS, 2007. - ISBN 978-80-8070-702-6. - S.
525-531.
[PETRUFOVÁ, Mária - KURHAJCOVÁ, Lenka]
[3] NEKORANEC, Jaroslav. Management and organizational behaviour. Some basic aspects.
In Journal of Defense Resources Management, ISSN 2068-9403. 2013, Vol. 4, Iss. 1 (6), s.
93-98.
AFD 37
E-10A MC2A: multi-sensor command and control aircraft / Pavel Bučka, Vladimír Janík,
Marián Lehotský.
In: Nové trendy rozvoja letectva [elektronický zdroj] : zborník príspevkov 7. medzinárodnej
vedeckej konferencie : Košice, September 6-8, 2006. - [Košice : Technická univerzita, 2006]. ISBN 80-8073-519-0. - ISBN 80-8073-520-4. - 5 s. - Tiež abstrakt.
[BUČKA, Pavel - JANÍK, Vladimír - LEHOTSKÝ, Marián]
[4] ROZENBERG, R., SZABO, S., NEČAS, P. Civilné dopravné lietadlá I. Košice : Letecká
fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2012, s. 181. ISBN 978-80-553-1389-4.
AFD 38
Integrovaná osobnosť - záruka bezpečného sveta / Miroslav Kmošena.
In: Bezpečnostná veda a bezpečnostné vzdelávanie : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie : 12.-13. október 2006, Hotel Bystrina, Demänovská dolina. - Liptovský
Mikuláš : AOS, 2006. - ISBN 80-8040-301-5. - ISBN 80-8040-302-3. - [5] s. - Tiež zborník
anotácií.
[KMOŠENA, Miroslav]
[4] MARTINSKÁ, Mária. Metodologické východiská zaraďovania rodových štúdií do výučby
spoločenskovedných predmetov na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v
Liptovskom Mikuláši. In Nové trendy vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov na
školách zameraných na bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM,
s. 191-202. ISBN 978-80-8040-476-5.
AFD 39
Problémy rozvoja vedy na vojenskej vysokej škole / Miroslav Žák, Pavel Bučka.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2006 : zborník príspevkov z vedecko-odbornej
konferencie : 28.-29.septembra 2006, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2006. - ISBN 80-8040-299-X. - ISBN 978-80-8040-299-0.
- S. 217-221.
[ŽÁK, Miroslav - BUČKA, Pavel]
[4] HOVORKA, D., KOMÁREK, K., CHRAPAN, J. Ako písať a komunikovať. Martin :
Vydavateľstvo Osveta, 2011, s. 230. ISBN 978-80-8063-370-7.
AFD 40
Komunikačná spôsobilosť a schopnosti jej efektívneho použitia v trendoch súčasnej
školy / Mária Petrufová.
In: Miesto a úlohy sociálno psychologického výcviku v príprave profesionálneho vojaka :
Zborník z medzinárodného vojensko - vedeckého seminára, 09. októbra 2002, Liptovský
Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. - ISBN 80-8040-194-2. - S. 189-194 :
1 príloha. - Lit. 1 zázn.
[PETRUFOVÁ, Mária]
[3] NEKORANEC, Jaroslav. Społeczna i etyczna odpowiedzialność w ramach zarządzania
zasobami ludzkimi. In Polityka bezpieczeństwa w warunkach integracji europejskiej :
bezpieczeństwo, globalizacja - zarys problematyki. Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa
Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczośći w Ostrowcu Św., 2013, S. 104-112. ISBN
978-83-936652-1-1.
AFG
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG 1
Modeling and Simulation in Decision Making Processes / Vojtech Jurčák, Pavel Bučka,
Peter Gerec, Ľubomíra Dubovská.
In: 3rd International Conference of Mathematics and Engineering Physics : May 16-18, 2006 :
[Abstracts], P. 6. - [Arab Republic of Egypt, Ministry of Defense Military Technical college].
[JURČÁK, Vojtech - BUČKA, Pavel - GEREC, Peter - DUBOVSKÁ, Ľubomíra]
[4] HOVORKA, D., KOMÁREK, K., CHRAPAN, J. Ako písať a komunikovať. Martin :
Vydavateľstvo Osveta, 2011, s. 230. ISBN 978-80-8063-370-7.
AGI
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
AGI 1
Analýza bezpečnostného prostredia, rizík a možnosti eliminácie hrozieb : analýza
bezpečnostného prostredia a bezpečnostných hrozieb v priestore nasadenia
ozbrojených síl v rámci operácií MKM : záverečná správa o riešení vedeckého projektu
AGMO 8 / Sprac.: Vojtech Jurčák ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. - 60 s.
[JURČÁK, Vojtech (40%) - LABUZÍK, Milan (15%) - NEČAS, Pavel (10%) - SPILÝ, Peter (15%)
- ŠIMČEKOVÁ, Alena (20%)]
[4] TARCSI, Gustáv. Analýza vybraných procesov obranného plánovania v rezorte obrany SR.
In Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej
vedeckej konferencie. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
2012, s. 510-516. ISBN 978-80-89282-82-1.
BAB
Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
BAB 1
Organizácie medzinárodného krízového manažmentu a USA v boji proti terorizmu :
odborná monografia / Milan Labuzík ... [et al.]. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2011. - 278 s. - ISBN 978-80-8040-436-9.
[LABUZÍK, Milan (60%) - JURČÁK, Vojtech (20%) - BUDVESELOVÁ, Alena (10%) - KELEMEN,
Miroslav (10%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Terorizmus - najvážnejšia bezpečnostná hrozba súčasnosti. In
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM,
s. 236-243. ISBN 978-80-8040-475-8.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Vojenské aspekty asymetrie v medzinárodnej bezpečnosti. In Politické
vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá,
ISSN 1335-2741. 2013, roč. 16, č. 3, s. 6-36.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Euroatlantická obrana a bezpečnosť z pohľadu výšky vojenských
výdavkov. In Národná a medzinárodná bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013,
CD-ROM, s. 244-252. ISBN 978-80-8040-475-8.
BAB 2
Účasť Ozbrojených síl Slovenskej republiky v mierových operáciách : odborná
monografia / Pavel Bučka, Andrea Rišianová. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2010. - 178 s. : 1 graf, 50 obr., 9 tab. - ISBN
978-80-8040-412-3.
[BUČKA, Pavel (70%) - RIŠIANOVÁ, Andrea (30%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Operácie na podporu mieru NATO - nástroj medzinárodného
krízového manažmentu na zaistenie medzinárodnej bezpečnosti a mieru. In Krízový
manažment, ISSN 1336-0019. 2012, roč. 11, č. 2, s. 18-25.
[4] ČERI, Ladislav. Vojenská diplomacia 2012. In Bezpečnostné fórum 2013 : zborník
vedeckých prác. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 320-336. ISBN 978-80-557-0496-8.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Teoretické a terminologické východiská pre skúmanie problematiky
mierových operácií. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny,
medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, ISSN 1335-2741. 2013, roč. 16, č. 1, s. 30-57.
BAB 3
Outsourcing, manažment a globalizácia : (vybrané otázky) / Alexander Pálffy a kolektív
autorov. - 1. vyd. - Bratislava : CS Profi - Public, 2008. - 96 s. - ISBN 978-80-970036-0-9.
[PÁLFFY, Alexander - BARAN, Dušan - DAŇO, Ferdinand - JIRÁSKOVÁ, Soňa (6%) LEDNICKÝ, Václav - MEČÁR, Miroslav - NEJEZCHLEBA, Miroslav - NEKORANEC, Jaroslav
(24%) - SCHMELCZER, Bela - SVÍTKOVÁ, Martina - TRENČIANSKA, Elena]
[4] COCUĽOVÁ, Jana. Outsourcing of personnel activities. In Management 2010 : (part I.) :
knowledge and management in times of crisis and ensuing development. Prešov :
University of Prešov, 2010, s. 218-225. ISBN 978-80-555-0257-1.
BCI
Skriptá a učebné texty
BCI 1
Bezpečnostný manažment / Ladislav Hofreiter. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline v
EDIS, 2002. - 178 s. - ISBN 80-7100-953-9.
[HOFREITER, Ladislav]
[4] KOČAN, Š., SELINGER, P. Bezpečnostné služby v Slovenskej republike. Bratislava :
Akadémia Policajného zboru, 2013, s. 373. ISBN 978-80-8054-555-0.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF 1
Pojednanie o príčinách hladu ako o kľúčovom probléme globálnej potravinovej
bezpečnosti [Treatise on the causes of hunger as a key problem of global food security] /
Milota Kustrová.
In: Košická bezpečnostná revue. - ISSN 1338-4880. - Roč. 2, č. 2 (2012), s. 45-53.
[KUSTROVÁ, Milota (100%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Financovanie účasti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách
NATO a v rámci medzinárodných koalícií. In Manažment - teória, výučba a prax 2013 :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s.
144-153. ISBN 978-80-8040-477-2.
BDF 2
Hlavné výzvy, výhody a nevýhody európskej spolupráce v oblasti vyzbrojovania / Ivan
Koblen, Stanislav Szabo, Pavel Bučka.
In: Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis. - ISSN 1336-9202. - Roč. 6, č. 1 (2011), s.
84-97.
Plný text: http://www.aos.sk/?page=cas_reflexie
[KOBLEN, Ivan (34%) - SZABO, Stanislav (33%) - BUČKA, Pavel (33%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Analýza aktuálnych trendov vo výdavkoch na obranu v krajinách
Európskej únie pod vplyvom globálnej hospodárskej a finančnej krízy. In Vojenské reflexie :
vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2012, roč. 7, č. 2, s. 7-21.
BDF 3
Možnosti uplatňovania vybraných manažérskych metód v rezorte obrany Slovenskej
republiky = Implementation of managerial methods in the Slovak Army / Soňa Jirásková.
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Vol. 3, No. 1 (2008), s. 67-72.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa]
[3] KUSTROVÁ, Milota. Využitie metódy Cost benefit analýzy vo verejnom sektore. In
Ekonomické aspekty outsourcingu v ozbrojených silách. Brno : [Monika Promotion], 2012,
S. 97-108. ISBN 978-80-905384-1-2.
BEC
Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEC 1
Ekonomické aspekty likvidácie starých environmentálnych záťaží v Ozbrojených silách
SR / Milota Kustrová.
In: Armáda a znalostní společnost - AKS 2011 : mezinárodní konference : 11. května 2011,
BVV Brno. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-789-9. - 8 S. - Ako sprievodný
program IDET 2011. - CATE 2011.
[KUSTROVÁ, Milota (100%)]
[3] CEMPÍREK, M., KOMÁR, A., VINCENEC, V. Základy environmentální bezpečnosti ve
vojenských operacích. In Vojenské rozhledy : vojensko-teoretický časopis, ISSN
1210-3292. 2013, roč. 22 (54), č. 1, s. 89-99.
BEC 2
Povstalectvo ako bezpečnostná výzva súčasnosti [Insurgency as an actual security
challenge] / Ivan Majchút, Peter Spilý.
In: Bezpečnostní management a společnost : sborník mezinárodní konference pořádané 11. a
12. května 2011 v Brně. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-790-5. - S.
365-370. - Usporiadaná ako sprievodný program IDET 2011. - Konaná v rámci CATE 2011. Tiež zborník abstraktov. - S. 67.
[MAJCHÚT, Ivan (50%) - SPILÝ, Peter (50%)]
[3] LABUZÍK, M., OLAK, A. Európska únia - vybrané témy. [1. vyd.]. Ostrowiec Świętokrzyski :
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2013, 144 s. ISBN 978-83-936652-5-9.
BEC 3
Možnosti využitia pojmového mapovania vo vyučovacom procese = Possibilities of
Using of Concept Mapping in Learning Process / Miroslav Kmošena.
In: XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním
problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení [elektronický zdroj] : sborník
abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. - Brno : Univerzita
obrany, 2008. - ISBN 978-80-7231-511-6. - 5 s. - Tiež zborník abstraktov. - S. 64.
[KMOŠENA, Miroslav]
[4] SIPKO, Adrián. Didaktické zásady vyučovania vojenských dejín v anglickom jazyku. In
Nové trendy vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov na školách zameraných na
bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 256-262. ISBN
978-80-8040-476-5.
BED
Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BED 1
Uplatňovanie koncepcie New Public Management v organizáciách verejného sektora /
Soňa Jirásková.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2011 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 28. septembra - 30. septembra 2011, Liptovský
Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2011. - ISBN
978-80-8040-427-7. - S. 165-171.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (100%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Obranné plánovanie ako súčasť rozpočtovej politiky štátu. In
Manažment - teória, výučba a prax 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 154-161. ISBN 978-80-8040-477-2.
BED 2
Niektoré aspekty povstania a protipovstaleckých aktivít / Ivan Majchút.
In: Bezpečnostné fórum 2011 : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 10. februára 2011. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN 978-80-557-0136-3. - S. 63-69.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
[3] VESELOVSKÝ, Ľuboš. Partisan activities in the period of the Slovak National Uprising source of the lessons learnt for nowaday Slovak Armed Forces. In AFASTUD - 2013 :
student´s international conference. Brasov : Henri Coanda Air Force Academy, 2013, s. 1-6.
[3] STOJAR, R., FRANK, L. Changes in armed conflicts and their significance for the regular
armed forces. In The 18th International Conference The Knowledge-Based Organization KBO 2012 : management and military sciences, ISSN 1843-6722. Sibiu : Nicolae Balcescu
Land Forces Academy, 2012, s. 142-145.
BED 3
New trends in modeling and simulation in military applications / Michal Turčaník.
In: KIT 2011 - Communication and Information Technologies [elektronický zdroj] : 6th
International Scientific Conference : October 5th - 7th, 2011 - Hotel Tatranské zruby / rec.
Marcel Harakaľ, rec. Miroslav Líška. - Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of Gen. M.
R. Štefánik, 2011. - ISBN 978-80-8040-426-0. - 9 S.
[TURČANÍK, Michal (100%)]
[4] GREGA, M., NEČAS, P., SCHÓBER, T. Krízový manažment v prostredí simulácií. In
Košická bezpečnostná revue, ISSN 1338-4880. 2012, roč. 2, č. 2, s. 9-13.
BED 4
Nerobme rovnaké staré chyby / Ivan Majchút.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2010 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 29. septembra - 1. októbra 2010, Liptovský
Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2010. - ISBN
978-80-8040-404-8. - S. 189-194.
[MAJCHÚT, Ivan]
[3] ZŮNA, Pavel. Analýza soupeřících hypotéz: praktické použití. In Vojenské rozhledy :
vojensko-teoretický časopis, ISSN 1210-3292. 2013, roč. 22 (54), č. 1, s. 65-75.
[3] PETRUFOVÁ, M., BELAN, L. Vedomostná spoločnosť jej princípy a faktory rozvoja v rámci
vysokých škôl. In Army and knowledge society : logistics and ecology in the armed forces.
Brno : University of Defence, 2013, S. 53-62. ISBN 978-80-7231-925-1.
[4] KREDATUS, Ondrej. Využitie metodiky Six Sigma pri optimalizácii procesov vo vojenstve.
In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2013 : medzinárodná vedecká konferencia.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013,
CD-ROM, s. 292-300. ISBN 978-80-8040-475-8.
BED 5
Teoretické trendy rozvoja spoločenských vied a ich praktická aplikácia vo výučbe
predmetu Základy sociálnej komunikácie a jazykovej kultúry na Akadémii ozbrojených síl
generála M. R. Štefánika / Mária Martinská.
In: Súčasný stav a trendy rozvoja teórie spoločenskovedných disciplín a praxe ich výučby na
školách s bezpečnostnoprávnym zameraním : vedecký seminár s medzinárodnou účasťou : 3.
decembra 2009, Bratislava. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 2010. - ISBN
978-80-8054-480-5. - S. 111-115.
[MARTINSKÁ, Mária]
[4] SIPKO, Adrián. Didaktické zásady vyučovania vojenských dejín v anglickom jazyku. In
Nové trendy vo vyučovaní spoločenskovedných predmetov na školách zameraných na
bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 256-262. ISBN
978-80-8040-476-5.
BED 6
Ďalšie krízové operácie mimo článku 5 / Vojtech Jurčák.
In: International crisis management operations [elektronický zdroj] : the 11th international
conference on Interoperability 2009 : April 2, 2009, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš :
Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 2009. - ISBN 978-80-8040-365-2.
- 9 S. - Interoperabilita 2009. - Tiež prezentácia 18 obr.
[JURČÁK, Vojtech]
[4] JURČÁK, Ján. Príprava a nasadenie jednotiek OS SR pri riešení krízových situácií na
území štátu. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká
konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 198-205. ISBN 978-80-8040-450-5.
BED 7
Operácie organizácií medzinárodného krízového manažmentu / Milan Labuzík.
In: International crisis management operations [elektronický zdroj] : the 11th international
conference on Interoperability 2009 : April 2, 2009, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš :
Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 2009. - ISBN 978-80-8040-365-2.
- 14 S. - Interoperabilita 2009. - Tiež prezentácia 42 obr.
[LABUZÍK, Milan]
[3] BUDVESELOVÁ, Alena. International humanitarian law and international law of armed
conflict. In Introduction to peace support operations : student´s guide. Wrocław : Military
Academy of Land Forces, 2013, S. 59-69. ISBN 978-83-63900-64-9.
BED 8
Mnohonárodný aspekt účasti OS SR v operáciách medzinárodného krízového
manažmentu / Ivan Majchút.
In: International crisis management operations [elektronický zdroj] : the 11th international
conference on Interoperability 2009 : April 2, 2009, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš :
Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 2009. - ISBN 978-80-8040-365-2.
- 5 S. - Interoperabilita 2009. - Tiež prezentácia 10 obr.
[MAJCHÚT, Ivan]
[3] HRNČIAR, M., GANOCZY, Š. História a súčasný stav bezpečnostnej situácie na Cypre. In
Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro : tom I. Katowice : Wyższa szkoła
zarządzania marketingowego i języków obcych, 2013, s. 95-109. ISBN 978-83-87296-54-4.
BED 9
Súčasnosť a budúcnosť Aliancie / Peter Spilý, Milan Labuzík.
In: Bezpečnostné fórum ´09 : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 21. apríla 2009. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB, 2009. - ISBN 978-80-8083-790-7. - S. 22-29.
[SPILÝ, Peter (50%) - LABUZÍK, Milan (50%)]
[3] BUDVESELOVÁ, Alena. Institutionalization of international security. In Introduction to peace
support operations : student´s guide. Wrocław : Military Academy of Land Forces, 2013, S.
7-21. ISBN 978-83-63900-64-9.
BED 10
Ženy v ozbrojených silách / Mária Martinská.
In: Sociológia pre armádu a bezpečnosť : zborník príspevkov členov vojenskej sekcie
Slovenskej sociologickej spoločnosti na výročnú vedeckú konferenciu : 3.-4. apríl 2008,
Liptovský Mikuláš. - Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 2008. - ISBN 978-80-89261-17-8. - S.
149-164.
[MARTINSKÁ, Mária]
[3] MATIS, Jozef. Možné prístupy k diferenciácii štruktúry profesionálnych ozbrojených síl. In
Stratyfikacja w grupach dyspozycyjnych - socjologiczne azymuty badawcze. Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012, s. 507-512. ISBN 978-83-229-3347-3.
BEE
Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEE 1
Úlohy a spôsobilosti PVO OS SR / Pavel Bučka, Zdeněk Matoušek.
In: Společné operace a vzdušné síly : sborník z konference PVO 2008 : Brno 23. a 24.4.2008. Brno : Univerzita obrany, 2008. - ISBN 978-80-7231-528-4. - S. 33-42.
[BUČKA, Pavel (50%) - MATOUŠEK, Zdeněk (50%)]
[4] SCHÓBER, T., SZABO, S. Ochrana vzdušného priestoru v systéme NATINAMDS. In
Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2013, roč. 8, č. 2, online, s.
72-81.
BEE 2
Podpora riešenia vojenských rozhodovacích problémov / Miroslav Žák, Pavel Bučka.
In: Společné operace a vzdušné síly : sborník z konference PVO 2008 : Brno 23. a 24.4.2008. Brno : Univerzita obrany, 2008. - ISBN 978-80-7231-528-4. - S. 241-253.
[ŽÁK, Miroslav (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
[4] HOVORKA, D., KOMÁREK, K., CHRAPAN, J. Ako písať a komunikovať. Martin :
Vydavateľstvo Osveta, 2011, s. 231. ISBN 978-80-8063-370-7.
BEE 3
Model protivzdušného boja / Pavel Bučka, Vojtech Jurčák, Peter Gerec.
In: Taktika 2007 : vojensko odborná konference s mezinárodní účastí : realizace 2. kroku
reformy Ozbrojených sil České republiky a její vliv na rozvoj taktiky : Brno, 25. října 2007. - Brno
: Univerzita obrany, 2007. - ISBN 978-80-7231-307-5. - S. 93-100.
[BUČKA, Pavel - JURČÁK, Vojtech - GEREC, Peter]
[4] SCHÓBER, T., SZABO, S. Ochrana vzdušného priestoru v systéme NATINAMDS. In
Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2013, roč. 8, č. 2, online,
s.72-81.
BEE 4
Vybrané ekonomické nástroje riadenia v rezorte obrany Slovenskej republiky / Soňa
Jirásková.
In: Ekonomické nástroje v obraně : sborník z konference : Brno 2006. - Brno : Univerzita
obrany, 2006. - ISBN 80-7231-150-6. - S. 33-39.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa]
[3] MAZALOVÁ, V., VYLEŤAL, P. Význam uplatnění ekonomických nástrojů v ozbrojených
silách - Armádě České republiky. In Obranné zdroje České republiky 2007. Brno :
Univerzita obrany, 2007, s. 54-66. ISBN 978-80-7231-306-8.
[3] LAŠČEK, Ladislav. Dlhová kríza a jej vplyv na verejné a obranné zdroje štátu. In Army and
knowledge society : logistics and ecology in the armed forces. Brno : University of Defence,
2013, S. 137-145. ISBN 978-80-7231-925-1.
[4] LAŠČEK, Ladislav. Konsolidácia verejných financií a obranné zdroje štátu. In Manažment teória, výučba a prax 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej
konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2013,
CD-ROM, s. 222-230. ISBN 978-80-8040-477-2.
FAI
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI 1
Czynniki zmian zjawisk regionalnych [Factors of changes of regional events] / [edit by
Vojtech Jurčák, Paweł Dziekański]. - [1. vyd.]. - Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła
Biznesu i Przedsiębiorczości, 2013. - 320 s. - ISBN 978-83-936652-3-5.
[JURČÁK, Vojtech (50%) - DZIEKAńSKI, Paweł (50%)]
[4] OLAK, A., KRAUZ, A. Zintegrowany system bezpieczeństwa państwa nowe
uwarunkowania. In Národná a medzinárodná bezpečnosť : medzinárodná vedecká
konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2013, CD-ROM, s. 379-394. ISBN 978-80-8040-475-8.
FAI 2
Edukacja a poczucie bezpieczeństwa / Pavel Nečas ... [et al.]. - 1. vyd. - Rzeszów : AMELIA,
2012. - 354 s. - ISBN 978-83-63359-12-6.
[NEČAS, Pavel (25%) - OLAK, Antoni (25%) - KOZACZUK, Franciszek (25%) - KRAUZ, Antoni
(25%)]
[3] STOLÁRIKOVÁ, K., SZABO, S. Potreba budovania konceptu bezpečnosti. In Współczesne
problemy zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie zagrożeń w Polsce, na Słowacji i
Ukrainie. Katowice : Wyższa Szkola Zarządzania Marketinowego i Języków Obcych w
Katowicach, 2012, s. 38-47. ISBN 978-83-87296-34-6.
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií
GII 1
Trendy prípravy leteckého personálu a letecká medicína / Miroslav Kelemen, Pavol Bučka.
In: III. kongres leteckej medicíny [elektronický zdroj] : 1.-3. októbra 2008, Kúpele Nový
Smokovec, Vysoké Tatry. - Košice : Letecká vojenská nemocnica, 2008. - 2 s.
[KELEMEN, Miroslav (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
[3] ROZENBERG, R., SZABO, S. Methodology of selecting, preparing and training pilots in an
aerobatic team. [Poland] : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2013, 137 s. ISBN
978-83-89466-56-3.
GII 2
Znannja v oblasti bezpeky - skladova častyna universytets´koji osvity / Jurčak Vojtech.
In: Bezpeka žyttedijal´nosti. - Č. 5 (2007), s. 12.
[JURČÁK, Vojtech]
[3] PIWOWARSKI, Juliusz. The police: ethical special administration. In Bezpečná Evropa
2012 : sborník příspěvků z 5. ročníku mezinárodní vědecké konference : Karlovy Vary, 15.
října 2012. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2012, s. 134-147. ISBN
978-80-87236-13-0.
[4] PIWOWARSKI, Juliusz. Between security and "safety culture". In Bezpečnostné fórum 2013
: zborník vedeckých prác : (I. zväzok). Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 288-297. ISBN
978-80-557-0496-8.
[3] KORZENIOWSKI, Leszek F. Rozwój nauk o bezpieczeństwie. Od continentalu 12.05.2000
do novotelu 8.11.2012. In Security forum Cracow 2012. Kraków : Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron", 2013, s. 105-147. ISBN
978-83-935353-4-7, 978-80-89608-07-2.
Štatistika ohlasov
[1]
[3]
[4]
Spolu
Citácie zahraničné reg.
36
Citácie zahraničné nereg. 96
Citácie domáce nereg.
122
254
Download

Ohlasy pracoviska Akadémia ozbrojených síl