S.S. TANKAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Gündoğan/Bodrum
21.02.2014
KONU: Genel Kurul Tutanağı
Sayı: 2014/07
Sayın Üyeler,
S.S. Tankay Konut Yapı Kooperatifinin 15.02.2014 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel
Kurul toplantı özeti aşağıda belirtilmiştir. Toplantı tutanağı ise ekte sunulmuştur.
1. Olağanüstü Genel Kurulun 3. Maddesinde yeralan 336/1 parsel arsanın 2010 yılında
satışından dolayı alıcıdan tahsil ettiğimiz 82000 TL KDV ücreti, davacı tarafından açılan dava
sonucu ilk mahkemeyi kazanmamıza rağmen, davanın aleyhimize kesinleşmesi sonucu alınan
bu bedelin yasal faizi ile birlikte tahmini 137500 TL olarak geri ödenmesi hususunda yapılan
toplantıda alınan karar gereği her üye başına 600 TL ek ödeme yapılmasına karar verilmiştir.
Kararlaştırılan Ek ödemenin mümkün ise peşin ödenmesi veya
1. Taksit 15 Mart 2014 (300 TL)
2. Taksit 15 Nisan 2014 (300 TL)
Tarihine kadar yatırılması gerekmektedir
Genel Kurul kararı uyarınca ödemelerde oluşacak gecikmelere yasal faiz uygulanacaktır.
Aidat ödemeleri ayrıca aynen devam edecektir.
2. Gündemde yeralan diğer iki madde den 4. Madde Gelecek olağan genel kurul
toplantısında görüşülecek olup 5. Madde ise oylanarak geri çekilmiştir.
3. Durumun hassasiyeti nedeni ile gecikmeye meydan verilmeden, ödemelerin biran önce
yapılmasını rica ederiz.
Saygılarımızla…
EK-1: Toplantı Tutanağı
Yönetim Kurulu
Betül korzay
Ferudun Kuru
Arif Arı
Muh. Üye
2. Başkan
Başkan
Sayfa |1
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
S.S.TANKAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ’nin 2014 yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı
yapılmak üzere 15/02/2014 tarihinde saat:10:00’da Kooperatif Sosyal Tesisi Gündoğan / BODRUM
adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Mustafa KALYONCU ve Osman DURAL
gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 10:30’da başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu)
karar verildi.
Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;
a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 07/01/2014 tarihli Bodrum Ekspres Gazetesinde
toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının; 13/01/2014
tarihinde 233 ortağa Gündoğan PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 37 ortağa da 11/01/2014
tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği,
b) Yönetim kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. ncı maddesindeki niteliklere ve
Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan
Ortaklar Listesinde kayıtlı, 270 (İkiyüzyetmiş) ortaktan, 50 (Elli) ortağın asaleten ve 50 (Elli) ortağın
vekaleten katılım ile toplam 100 (Yüz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantının açılması
için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.
Toplantı saat:10:30’da Kooperatif Başkanı Arif ARI tarafından açıldı.
Kullanılan vekaletnameler ana sözleşmeye uygun hazırlanmış olup, haziran listesi yönetim kurulu
nezaretinde imzalattırıldığından kimlik kontrolü yapılmamıştır.
GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2- Divan heyetinin seçimine geçildi. Yapılan sözlü teklif ile Divan Başkanlığına Turgay YENER,
katip üyeliği de Betül KORZAY, Ayşe SEKBAN ile sayman üyeliğe Orhan ŞEN aday
gösterildiler. Yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile seçildiler. Divan başkanı tarafından
gündem okundu. Gündeme madde ilavesi olup olmadığı divan başkanı tarafından genel kurula
soruldu. Fikri DOYMUŞ söz aldı. Toplantımızın amacı olağanüstü genel kurul, gündem
Divan Üyeleri
Divan Başkanı
Katip Üye
Turgay YENER
Betül KORZAY Ayşe SEKBAN
Sayman
Orhan ŞEN
Bakanlık Temsilcileri
Mustafa KALYONCU
Osman DURAL
Sayfa |2
maddesine bakınca hükümetin meclise sunduğu torba kanunlara benziyor. 4-5’in aciliyeti
olmadığını belirtip maddelerin çıkartılmasını istedi. Alper Çamsarı söz aldı. Aynı paralelde bir
önerge verdiğini söyleyerek önergeyi okudu. Divan Başkanı Alper Çamsarı ve 29 ortak imzalı
verilen önergeyi tekrar okudu. Önergede belirtilen, Temmuz 2014 ayı içerisinde Genel Kurulun
yeniden toplantıya çağırılması konusunun gündeme ilave edilmesi talebi, anasözleşmenin 31.
Maddesi gereği, Divan Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama sonucunda,
önergedeki konu 52 kabul oyuna karşılık, 44 red oyu ile gündemin 3. maddesinde görüşülmek
üzere oyçokluğu ile gündeme ilave edildi. (Ek.1) Ortaklar tarafından gündeme ilişkin herhangi
bir itiraz olmadı ve gündem ilavesiyle birlikte oybirliğiyle kabul edildi.
3- Ana sözleşme gereği gündeme ilave edilen Temmuz ayında yeni bir toplantı yapılması
hususunun görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Temmuz ayında yeni bir toplantı yapılması
hususunu oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Temmuz ayı içerisinde olağan
genel kurul yapılmasına ve gündemin 4. Maddesinin yapılacak olağan genel kurulda
görüşülmesine 52 evet oyuna karşılık 27 hayır oy ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
4- Üç yıl önce kooperatif yönetim kurulunca satılan 336-1 parsel arsanın satışından kaynaklı
olarak alıcıdan alınan ve kooperatifin ihtiyaçlarına harcanan 82.000 TL Katma Değer Vergisi
için alıcı tarafından kooperatife açılan ve kooperatif aleyhine sonuçlanan davaya istinaden söz
konusu bedelin faizi ile birlikte ödenmesi ile ödeme şeklinin belirlenmesi konusunun
görüşülmesine geçildi. Sn. Arif ARI söz aldı. Katma Değer Vergisi ile ilgili üyelere bütün
bilgiler verilmiştir. Kooperatifimizin 2 mali müşavire sorulmuştur. Sayın Tursun Altunsoy’dan
bilgi alınarak katma değer vergisinin verilmesi gerektiğini söylemiştir. Alınan katma değerin
nereye harcandığı konusunda bilgi verdi. Söz alan Sn.Ferudun KURU söz aldı. Özellikle bu
olayı bugünkü toplantının ana amacı buydu. 11 Mart tarihinde bu katma değerin ödenmemesi
durumunda arsalarımıza haciz gelecektir. Kabaca üye başına 510 Tl gibi bir maliyet çıkıyor.
Ayrıca kullandığımız 30.000.00.-TL ek hesap eksi durumda olduğundan üyelerin minimum 600
TL ödemesi gerektiğini belirtti. Sn. Ali UYSAL söz aldı. Ben sıkıntımı anlatmak istiyorum.
Sitenin yıkık dökük olduğunu söyledi. Yolların kötü olduğunu, verdiği aidatla karşılığını
alamadığını söyledi. Sn. Alper ÇAMSARI söz aldı. Bu paranın kooperatif başkanı tarafından
nereye harcandığını açıkladı. Arsayı alan kişinin verdiği paranın yerinin vergi dairesine
yatırılması gerektiğini belirtti. Sonra bu parayı yanlış almışız deniyor. Sonuçta bu dava
kaybedilmiş. Bu para vergi dairesinden alınacak. Sonuçta KDV’yi vergi dairesine yatırılmasının
dışında şimdi burada durum nedir? Kooperatif temsilcilerinin yaptığı şeyler hepimizi bağlar. O
halde bu para ne olacak? Bu paranın Vergi dairesi yerine başka yerlere harcama yapılmasıdır
Divan Üyeleri
Divan Başkanı
Katip Üye
Turgay YENER
Betül KORZAY Ayşe SEKBAN
Sayman
Orhan ŞEN
Bakanlık Temsilcileri
Mustafa KALYONCU
Osman DURAL
Sayfa |3
dedi. Sn. Arif ARI söz aldı. Yeminli Mali müşavirimizin yazdığı yazıyı okudu. Tursun bey’in
yazdığı yazı ile biz davayı kazanmıştık. Yargıtay tarafından da bu karar çıkmıştır dedi.
Ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Aylık sabit ödemeler ile ilgili bilgiler verildi. Çekilen
80 bin TL kredinin nereye harcandığı konusunda bilgi verdi. Yeni değişen Kooperatif
Sözleşmesi hakkında bilgi verdi. Harcanan para ile ilgili Yönetim Kurulu sorumlu tutulamaz
diyerek sözünü bitirdi. Sn. Mübeccel TANERİ söz aldı. Bu kadar yol yaptırdık deniyor. 1058
parsel ençok üyenin olduğu parseldir. Buray 2002’de aldım. O günden bu yana bir yoluma
çimento dökülmedi. Yönetimden çektiğimi de yakın arkadaşlarım bilir. Hizmet eşit dağıtılmalı.
Geldiğim günden beri doğayı kazanalım dedim. Bundan sonra alacağımız kararlarda güzel
kararlar alalım dedi. Sn. Fikri DOYMUŞ söz aldı. Biraz önce Mübeccel hanım akıllı kararlar
alalım dedi. Bende aklımızı kullanarak kararlar alalım diyorum. Problemi yaşatan arsanın genel
kurulunda dedimki arsayı satmayalım. Kredi çekelim dedim. O fiyata gitmesin dedim. 3
Haziran 2011 genel kurul faaliyet raporu. 2010 yılı olağan genel kurulunun yapıldığı tarih.
Yönetim kurulu faaliyet raporu vermiş. O gün hesabı sormuyoruz. Bugün burada soruyoruz.
Bakın burada 2010 yılı arsa satış hesabı şöyledir. Yönetim alığı KDV’yi de yazıyor. Bu raporda
bu KDV’nin nasıl kar olduğunu o dönemde sormuyor. A işin hukuki boyutu sonuçlanıp KDV’yi
geri talep edilince niye harcadınız, niye bloke edilmedi diye soruyor. Bu soruyu 2010 yılında
sorulması gerekiyordu. Benim önerim üyeler olarak bu para ödenecek. Benim bir önerim var.
Aidatları normal süresinde alamıyoruz. Bu paranın ödenmesi 3-4 ay veya fazla sürecek. Evimizi
satalım. Faizden kurtaralım paramız kalırsa aidatlardan 1-2 ay ödeme yapmayız dedi. Sn.
Beyhan KALECİKLİ söz aldı.. Benim sormak isteğim soru vardı. Benden önce konuşan
üyelerle benim kafamda oluşan sorular gitmiş oldu. Özellikle 3. Madde ile ilgili bizim katma
değer vergisinde harcanan bedelleri Arif ARI belirtti. Evet bunlar yapıldı ödendi. 1057’e kadar
yollar bu paralarla evet yapıldı. Diğer taraflar yollar belediye tarafından yapılsın imar yolu
yapılsın dedi. Bundan sonra yapılacak işlerin adil olmasını istiyorum. Ali bey plajla ilgili bir şey
söyledi. Gerekirse plajı devreden çıkartalım dedi. Tek nefes aldığımız yer plajımız. Lütfen
güzellikler içinde devam etsin. Bizde orada nefes almaya devam edelim. Teşekkür ederek
sözlerini bitirdi. Sn. Sezai ÇETİNER söz aldı. Hukuki prosedür ile ilgili söz getirmek istiyorum.
Bu birinci derece mahkemenin Yargıtayca bozuldu. Benim önerim şudur. Yönetim Kurulu hiç
icraya gitmeden geri ödenecek para eşit taksitlere bölünür. Karşı taraftanta 4 taksitte ödeme
yoluna gidilirse bu miktarlar ödenir. Bu sulh ve ibra aşamasında karara varılabilir. Biz tekrardan
ev satma yoluna gitmeden bunun altından nasıl kalkılabilir. En azından nasıl çözüme varırız
diyerek önerisini belirtti. Sn. Kaya DÖNMEZOĞLU söz aldı. KDV’nin geliri ve gideri
Divan Üyeleri
Divan Başkanı
Katip Üye
Turgay YENER
Betül KORZAY Ayşe SEKBAN
Sayman
Orhan ŞEN
Bakanlık Temsilcileri
Mustafa KALYONCU
Osman DURAL
Sayfa |4
hakkında anlayamadıklarını sordu. Paranın gelir ve gider kısmı Sn. Hülya Öztop açıkladı. Kaya
DÖNMEZOĞLU teşekkür ederek sözünü bitirdi. Sn. Mehmet COŞKUNER söz aldı. Bizim
çözüm bulmamız lazım. Bu borcumuzdan kaçışımız yok. Bunu vadeye yaymak ve sulh yoluna
gitmek en güzeli. Yönetim Kurulu arkadaşımız karşı tarafın sulh yolunda olmadığını söylüyor.
O zaman biz şöyle hareket etmeliyiz. Bu şekilde bu parayı ödeyeceğiz. Seçeneklerimizde sat
kurtul yolu kolay değil. Kapıda müşteriler beklemiyor. 100 Tl’lik malı 50 TL malı alırlar. Evet.
Arkamızdan da gülerler. Herkese 600 TL düşüyor. Ödemelerimizi nasıl yapabiliriz? Kredi mi
çekeriz. Bir şekilde paramız yok lüksümüz yok. Şimdi amacımız senin, benim, şunun önerisi
değil. Bu borçtan kurtulmamız gerekiyor. Çünkü Danıştay bu işi bozmuş. Teşekkür ederek
sözlerini bitirdi. Sn. Kaya DÖNMEZOĞLU söz aldı. Nejat Narin ile ilgili söylemek istiyorum.
Nejat’a telefon ettim. Paramı istiyorsun dedi. Ne yapmak istiyorsun. Bu para benim hakkım
dedi. Ne yapayım abi haciz getiririm dedi. Sonunda bu ifadeyi kullandı. Yönetim Kurulunun
yapmış olduğu hatayı 275 kişiye mi çektirmek istiyorsun dedim. Nejat Narin O açıdan
düşünmedim dedi. Nejat ne olacak dedim. Abi haciz gelir dedi. Bende size yönetim gelseydi
kardeş bu davayı kazandın biz bunu Haziran’daki genel kurulda 3-4 ay beklermiydin dedim.
Beklerdim abi dedi. Konunun bu kadar olduğunu söyleyerek konuşmasını bitirdi. Sn. Arif ARI
söz aldı. Şimdi biz burada 2-3 gündemden toplandık. 1 saat içerisinde bitecek olan genel kurul
büyük bir genel kurulmuş gibi oradan buraya kaydırıldı. Gündem dışı konuları konuşmamız
lazım. Bu arsaları niye sattınız demedi. Ben bu kooperatifi zarara sokmadım. Gündoğan Sahil
Sitesinde sürekli 600 TL ödendiğini belirtti. Bu plajı bu kooperatife kazandırmamış olsaydım
bu evleriniz bile 300-400 bin TL olurdu. Şimdi 500 bin TL değerindedir. Evlerinizin fiyatını
yükselten benim. Ben burada gecemi gündüzümüze kattım. Bu kooperatifi bırakmak istiyorum
ama bırakmıyorlar. Herkesle iyi ilişkiler içinde oluyorum. Bu 600 TL büyük bir para değil.
Teşekkür ederek sözlerini bitirdi. Görüşmeler sonunda yapılan açık oylamada, 600 TL’nin karşı
taraf ile anlaşma sağlanırsa 4 taksit halinde Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 2014 aylarında aidat
hariç 150 TL olarak ödenmesine, anlaşma sağlanamaz ise tek seferde 600 TL olarak 11 Mart
2014 tarihine kadar ödenmesine 85 kabul oyuna karşılık 3 red oyu ile oyçokluğu ile Karar
verildi. Ödemeyenlere %5 gecikme zammı uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Sn. Alper ÇAMSARI ve 9 ortak imzalı alınan karara ilişkin yazılı muhalefet şerhi tutanağa ek
yapıldı. (Ek.2)
5- Gündemin 3.maddesinde olağan genel kurulda görüşülmek üzere karara bağlandığından
tekrardan görüşülmemiştir.
Divan Üyeleri
Divan Başkanı
Katip Üye
Turgay YENER
Betül KORZAY Ayşe SEKBAN
Sayman
Orhan ŞEN
Bakanlık Temsilcileri
Mustafa KALYONCU
Osman DURAL
Sayfa |5
6- 1056 parsel nizamiyesinin yanındaki giriş yolunun genişletilerek, 1057 parselin Gündoğan
istikametine bakan cephesinden üst noktaya bağlanması ile mevcutta kullanılan 1056-10571058 parseller arasında kalan yolun devre dışı bırakılarak otopark olarak kullanılması
hususunun görüşülmesine geçildi. Sn. Fikri DOYMUŞ söz alan 1057’de konut sahibiyim. 10561057’den geçerek yol için genel kurur karar alırsa bu kanuni değil. İmar planına bakmak lazım.
Buna belediye karışır. Belediye yasal terkleri yaptırmış o zaman yol terkleri yaptırmamış. Şimdi
kısaca 1057 parselden 1 karış toprak vermem. Zaten bunu belediye yapar ona da itiraz hakkı
var. Teşekkür edip sözlerini bitirdi. Divan Başkanı genel kurulun talebi üzerine bu maddenin
görüşülüp görüşülmemesini oylamaya sundu. Yapılan açık oylamada, maddenin
görüşülmemesine 56 kabul oyuna karşılık 5 red oyu ile oyçokluğu ile görüşülmemesine karar
verildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, alınan kararlara bir itiraz olup
olmadığı divan başkanı tarafından genel kurula soruldu. Herhangi bir itiraz olmadığından
toplantı divan başkanı tarafından 15:30’da kapatıldı. 15.02.2014 Gündoğan / BODRUM
Divan Üyeleri
Divan Başkanı
Katip Üye
Turgay YENER
Betül KORZAY Ayşe SEKBAN
Sayman
Orhan ŞEN
Bakanlık Temsilcileri
Mustafa KALYONCU
Osman DURAL
Download

S.S. TANKAY KONUT YAPI KOOPERATİFİ Gündoğan/Bodrum 21.02