1 / 2014 | 1 €
samostatná príloha týždenníka
ochrana rastlín | výživa rastlín | osivo a sadba
Ročník V.
Komplexná ochrana repky
Adresa redakcie
Dlhá 25, 949 01 Nitra
4 Herbicídy
14Morforegulátory
Redaktorka
7 Fungicídy
16Predzberové aplikácie
Adela Gálová
Tel.: 037/314 11 44
Mobil: 0948 050 973
e-mail: [email protected]
Inzercia
Juraj Vrabec
Tel.: 037/314 11 41
Mobil: 0903 616 641
e-mail: [email protected]
Petra Poláková
Tel.: 037/242 00 02
Mobil.: 0903 555 538
e-mail: [email protected]
Grafika
Dušan Neubauer
Vydáva
Profi Press, s.r.o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
10Inskekticídy
®
NOVINKA
NOVINKA
2014
Callisto Plant Technology
Herbicíd na kontrolu širokého spektra
dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv
Použitie na preemergentnú alebo skorú
postemergentnú aplikáciu do štádia
dvoch pravých listov kukurice (BBCH 12).
NÁHRADA ACETOCHLÓROV
HLAVNÉ PREDNOSTI
® Camix je obchodná známka spoločnosti Syngenta
• Kontrola širokého spektra dvojklíčnolistových burín
a jednoročných tráv, vrátane burín rezistentných na triazín a glyphosate
• Môže byť použitý na preemergentnú alebo skorú postemergentnú aplikáciu a poskytuje
dlhotrvajúcu ochranu proti citlivým burinám až do zapojenia porastu
• Mimoriadne tolerantný voči porastu kukurice
• Ľahko použiteľná kvapalná formulácia
• Flexibilné použitie na všetky kukuričné hybridy a pôdne typy
AGROFERT a. s. • Organizačná zložka Agrochémia • www.agrofert.sk • [email protected] • +421 249 512 771
Nový herbicídny prípravok do kukurice
NÁHRADA „ACETOCHLOROV“
Zaburinenie kukurice jednoročnými dvojklíčnolistovými a jedno­
klíčnolistovými burinami sa v minulosti dlhodobo riešilo prípravka­
mi na báze acetochlórov, ktorých používanie sa skončilo v minu­
lom roku. V súčasnosti prichádzame s adekvátnou náhradou na
preemergentné ošetrenie porastov.
Kukurica svojimi nárokmi na teplo patrí
medzi najneskôr vysievané plodiny. Spo­
ločenstvá burín, ktoré sú v kukurici domi­
nantné patria z veľkej časti medzi ne­
skoré jarné buriny, ktoré majú pri klíčení
takisto vyššie nároky na teplotu pôdy.
Zaburiňuje ju veľký počet druhov burín,
ktorých spoločenstvá sa môžu líšiť podľa
typu a druhu pôd a vlhkosti stanoviš­
tia. Podstatnú časť burinných druhov
v kukurici tvoria neskoré jarné buriny. Záso­
ba semien mrlíkov a láskavcov, prípadne aj
iných druhov je zvyčajne veľmi vysoká to
spolu dlhou životnosťou semien predstavu­
je problém v riešení zaburinenosti nielen
v aktuálnom roku pestovania. Okrem toho
sa vyskytujú jednoročné vlhkomilné druhy
ako horčiaky, voškovník polabský a obyčaj­
ný. V neskorších rastových fázach môžu
dominovať jednoročné trávy napr. ježatka
kuria, mohár zelený a sivý, prípadne proso
siate alebo vidlicokveté.
Silnejšie zaburinenie môže negatívne ov­
plyvniť výšku úrody už v týchto skorých ras­
tových fázach kukurice.
Na riešenie tohto typu zaburinenia ako
náhrada za acetochlór je určený nový her­
bicídny prípravok CAMIX. Tvorí ho zmes
účinných látok 60 g mesotrione a 500 g
S-metolachlor. Mesotrione je prijímaný
listami aj koreňmi. V rastlinách sa šíri akro­
petálne a bazipetálne. Účinok sa prejavuje
zbelením listov a nekrózami meristema­
tických pletív zasiahnutých burín. S­meto­
lachlor je z pôdy prijímaný prevažne cez
koleoptyl a klíčky vzchádzajúcich burín.
Menšie množstvo S­metolachloru prijíma­
jú buriny prostredníctvom koreňov, ale
tento spôsob príjmu je pomalší než cez
klíčky.
CAMIX je určený predovšetkým na pre­
emergentnú aplikáciu do troch dní po sejbe
a v prípade potreby aj na skorú postemer­
gentnú aplikáciu do rastovej fázy 2 listov
kukurice v dávke 2 – 2,5 l/ha v 300 – 400 l vo
dy/ha. Dvojklíčnolisté buriny nemajú presia­
hnuť rastovú fázu 4 listov, jednoklíčnolisté
vo fáze 1 listu. Veľkou výhodou prípravku
CAMIX je dlhodobá perzistencia v pôde,
ktorá dlhodobo zaručuje čistotu porastu
a zachytáva aj neskôr klíčiace buriny.
Voči obom zložkám prípravku CAMIX­u je
kukurica vysoko tolerantná. Nemožno ho
použiť iba pri pestovaní osivovej kukurice.
Prípravok je možné použiť na všetkých ty­
poch pôd, na ťažkých ílovitých pôdach
hornú hranicu dávkovania. Dôležitým fak­
torom ovplyvňujúcim účinnosť je vlhkosť
pôdy. V suchých podmienkach je možné
plytké zapravenie prípravku do 3 cm ľahký­
mi bránami. Prípravok je možné aplikovať
len raz za vegetáciu. Pri e­post aplikácii
môže dôjsť k dočasnému vybieleniu listov
kukurice, ktoré nemá vplyv na výšku úrody.
Na silno zaburinených pozemkoch a pre
potlačenie pohánkovca ovíjavého, prosa
siateho, slnečnice ročnej, stavikrvu vtáčie­
ho, horčiakov, ježatky kurej a prosa siateho
je potrebné použiť dávku 2,5 l.
Okrem herbicídnej ochrany dôležitú úlohu
zohráva komplex agrotechnických opatrení
od základného spracovania pôdy cez pred­
sejbovú prípravu, kedy je ničená časť burín.
Aj keď je možné v kukurici použiť široký
sortiment herbicídov, klimatické zmeny,
šírenie expanzívnych druhov burín, aj iné
faktory spôsobujú, že zaburinenosť pozem­
kov neklesá alebo len mierne. Kukurica
patrí medzi intenzívne pestované plodiny,
kde sú vysoké celkové náklady. Výsledný
efekt do značnej miery záleží na úspešnom
zvládnutí ochrany, kde je potrebné zvážiť
aj cenovú výhodnosť prípravku. Pri pláno­
vaní herbicídnej ochrany môže byť použitie
CAMIX­u jedným z rozhodujúcich krokov
na dosiahnutie úspechu.
CAMIX v je originálny produkt od spoloč­
nosti SYNGENTA, ktorý v minulosti nebol
na Slovensku registrovaný. V tomto prípade
nejde o druhú značku už predávaného prí­
pravku.
Registračné číslo 14-11-1413
Výrobca
Syngenta
Cena
prosím kontaktujte svojho
dodávateľa prípravkov
Ing. Peter Mižík
Agrofert a.s., o.z. Agrochémia
Registrovaný rozsah použitia:
Plodina
Účel použitia
kukurica
dvojklíčnolist. buriny a jednor. trávy
Citlivé buriny
Dávka/ha
Ochr. doba
2,0­2,5
–
Poznámka
PRE, EPOST 1
Preemergentá aplikácia 2,0 l.ha-1
Preemergentá aplikácia 2,5 l.ha-1
mrlík biely,
láskavec ohnutý,
stavikrv vtáčí,
ježatka kuria,
fialky (roľná, trojfarebná),
parumanček nevoňavý,
peniažtek roľný,
veronika perzská,
hluchavky (purpurová, objímavá),
horčiak obyčajný, horčiak
štiavolistý,
slnečnica ročná – výmrv,
zemedym lekársky,
konopnica napuchnutá,
lipkavec obyčajný, reďkev ohnicová,
ľulok čierny,
hviezdica prostredná,
kapsička pastierska,
durman obyčajný,
horčica roľná,
žltnica maloúborová
mrlík biely,
láskavec ohnutý,
stavikrv vtáčí,
ježatka kuria,
fialky (roľná, trojfarebná),
parumanček nevoňavý,
peniažtek roľný,
veronika perzská,
hluchavky (purpurová, objímavá),
Stredne citlivé pohánkovec ovíjavý,
buriny
proso siate
horčiak obyčajný,
horčiak štiavolistý,
slnečnica ročná – výmrv,
zemedym lekársky,
konopnica napuchnutá,
lipkavec obyčajný,
reďkev ohnicová,
ľuľok čierny,
hviezdica prostredná,
kapsička pastierska,
durman obyčajný,
horčica roľná,
žltnica maloúborová,
proso siate
pohánkovec ovíjavý
Herbicídy
4
Clomate
Clomazone 360 g/l
Agro Aliance SK, s.r.o.
Colzor Trio
dimethachlor 187,5 g/l napropamide 187,5 g/l clomazone
30 g/l
Syngenta Slovakia
s.r.o.
Cliophar 300 SL
clopyralid 300 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
Butisan Star
metazachlor 333 g/l quinmerac 83 g/l
BASF Slovensko, spol.
s r.o.
Butisan Max
metazachlor 200 g/l dimethenamid-P 200 g/l quinmerac
83 g/l
BASF Slovensko, spol.
s r.o.
Agil 100 EC
propaquizafop 100 g/l
MA Agrovita Slovakia
s. r. o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo
zástupca
vhodná teplota (°C),
Pýr
plazivý
Lipkavec
obyčajný
Pichliač
roľný
●●●
●●●
●
●●●
●●●
●●●
●
3–4 listy =
0,4 l/ha, 4 a 1,2–1,5 l/
viac listov =
ha
0,5-0,8 l/ha
●●●
škodlivý, tank-mixy
vhodné,
Doplňujúce informácie
1 hod.
dobrá účinnosť i za chladu
herbicídy, fungicídy, insekticídy, listové hnojivá, DAM 390
rizikové
systémový, cez listy, vo vzídenej kultúre na vzídené buriny
ničí: rumančeky, rumany (vo fáze malej i veľkej prízemnej
ružice)
listová ružica
až začiatok
predlžovacieho rastu
lodyhy
(TM) Teridox 500 EC 1x za 3 roky na tom istom pozemku
vyššiu dávku použite na stredných a ťažkých pôdach a pri
predpokladanom vyššom tlaku burín 1x za 3 roky na tom
istom pozemku
po aplikácii prípravku pri vyorávke repky na jar sa neodporúča vysievať jarné obilniny, ľan, cukrovú repu
DAM 390, Targa Super 5 EC, Pilot 5 EC, Nurelle D
aplikujte na jemne skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhkým a
zarovnaným sejbovým lôžkom. Semeno musí byť prekryté
vrstvou pôdy s hrúbkou aspoň 20 mm. V prípade priameho
preemergentne do troch dní po zasiatí (pred vzídením plodiny výsevu bez orby musia byť pred aplikáciou riadky prekryté
bránením v priečnom smere. Zaistite rovnomerné pokrytie
a burín)
plochy postrekom.
Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu
0,33 l/ha
2 + (1,25 l) ničí: dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy,
lipkavec
preemergentne, najneskôr do 3 dní po sejbe
ničí: dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, lipkavec
3,5 – 4 l
0,35 l
Pre-post aplikácia bez ohľadu na fázu repky, buriny vo fáze max 1 kg úč. l. na ha 1x za 3 roky na tom istom pozemku
klíčnych listov, príjem cez koreň, hypokotyl a klíčnymi listami
herbicídy, fungicídy, regulátory rastu, insekticídy
burín
bez obmedzenia pre následné plodiny
ničí: jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny (metlička,
rumančeky, lipkavec, úhorník)
2l
Pre-post aplikácia bez ohľadu na fázu repky, buriny vo fáze max 1 kg úč. l. na ha 1x za 3 roky na tom istom pozemku
klíčnych listov, príjem cez koreň, hypokotyl a klíčnymi listami
herbicídy, fungicídy, regulátory rastu, insekticídy
burín
bez obmedzenia pre následné plodiny
ničí: jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny (metlička,
rumančeky, lipkavec, úhorník, mrlík, pakosty)
1,8 – 2,5l
systémový, cez listy
ničí: jednoročné trávy (2–3 listy až koniec odnožovania), pýr
od 3 listov do zač. steblovania(výška 15-20 cm), výmrv od 3
listov do konca odnožovania
0,4–1,5 l
spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny,
ďalšia účinnosť
Aplikačná dávka (na 1 ha)
jedovatý,
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Výmrv
obilnín
odstup zrážok od aplikácie (hod.), toxicita pre včely:
Ozimná repka – herbicídna ochrana
5
Herbicídy
Golden Piccant 334 SL
clopyralid 267 g/l picloram
67 g/l
Arysta LifeScience
Slovakia s.r.o.
Gramin
quizalofop-P-ethyl 50 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
Garland Forte
propaquizafop 100 g/l
Dow AgroSciences
s.r.o.
Galera
clopyralid 267 g/l picloram
67 g/l
Dow AgroSciences
s.r.o.
Fusilade Forte 150 EC
fluazifop-P-butyl 150 g/l
Syngenta Slovakia s.
r. o.
Devrinol 45 F
napropamide 450 g/l
Agor Aliance SK, s.r.o.
Command 36 CS
clomazone 360 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo
zástupca
Pýr
plazivý
Lipkavec
obyčajný
Pichliač
roľný
●●●
1,8 - 2 l
●●●
●●●
●●●
3–4 listy =
0,4 l/ha, 4 a 1,2–1,5 l/
viac listov =
ha
0,5 l/ha
●●●
0,75 l
●●●
●
lipkavec do 8
praslenov
●●●
lipkavec do 8
praslenov
●●●
●●●
●●●
●●●
●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Výmrv
obilnín
ničí: rumančekovité, mlieč roľný, nevädza poľná, ďalšie
významné buriny repky
0,35 l
listový herbicíd s translokačným účinkom
ničí: ovos hluchý, moháre, ježatka kuria noha od 2.listu do
odnožovania, pýr pri výške 15–20 cm
0,75 - 3 l
systémový, cez listy,
ničí: jednoročné trávy (2–3 listy až začiatok odnožovania),
pýr od 3 listov do steblovania, výmrv od 3 listov do počiatku
odnožovania
0,4–1,5 l
ničí: rumančekovité, mlieč roľný, nevädza poľná, ďalšie
významné buriny repky
0,35 l
systémový, cez listy
ničí: výmrv a jednoročné trávy (ovos hluchý, moháre, ježatka
kuria noha) vo fáze 2-4 listov, pýr plazivý pri výške 15–20 cm
proti výmrvu obilnín aplikujte na jeseň vo fáze 2-3 listov
výmrvu obilniny dávku 0,5 l/ha, ktorá je ekonomická a úplne
dostatočná v štandardných klimatických podmienkach. Pri
strese výmrvu z dlhotrvajúceho sucha, alebo ak má výmrv
viac ako 4 listy, je vhodné dávku úmerne zvýšiť.
• pri veľmi nerovnomernom vzchádzaní výmrvu je najlepšie
urobiť dve aplikácie.
• ak sa na parcele okrem výmrvu nachádzajú aj jednoročné
trávy, potom je potrebné použiť vyššiu dávku v rozpätí 0,8 1,0 l/ha.
0,75 – 2 l
systémový, cez koreňový systém vzchádzajúcich burín
ničí: dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy, lipkavec
2,5 l + (0,2 – 0,25 l/ha Command 36 CS)
preemergentne do troch dní po zasiatí
0,2 – 0,25
spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny,
ďalšia účinnosť
Aplikačná dávka (na 1 ha)
nad 12 °C
Targa Super 5 EC, Pilot 5 EC, Cyperkill 25 EC, DAM 390,
Sparta, Riza, Atonik
1 hod.,
od 8 °C, aktívny rast podporuje účinnosť
Galera, Lontrel
insekticídy, hnojivá (DAM 390)
1 hod.
dobrá účinnosť i za chladu
DAM 390, Nurelle D, Lynx, Galera
nad 12 °C
Garland Forte, Nurelle D, DAM 390
DAM 390
Butisan 400 SC, Quiz, Sultan 50 EC
Doplňujúce informácie
Herbicídy
6

Quiz
metazachlor 500 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
Pilot 5 EC
quizalofop-P-ethyl 50 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
Pantera 40 EC
quizalofop- P-tefuryl 40 g/l
Chemtura Europe Ltd.
Lontrel 300
clopyralid 300 g/l
Dow AgroSciences
s.r.o.
Leopard 5 EC
quazifop-P-ethyl 50 g/l
SUMI AGRO CZECH,
s.r.o.
Kerb 50 W
propyzamide 50 %
Dow AgroSciences
s.r.o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo
zástupca
Pýr
plazivý
Lipkavec
obyčajný
Pichliač
roľný
●●●
2,25–2,5
l/ha, 3–5
listov
●●●
2 l/ha
0,7–1 l/
ha, od
1–2 listov
do konca
odnožovania
●●●
0,7–1 l/ha
●●●
●●●
●●●
systémový, cez listy, vo vzídenej kultúre na vzídené buriny
ničí: rumačeky, rumany (vo fáze malej i veľkej prízemnej
ružice)
listová ružica
až počiatok
predlžovacieho rastu
lodyhy
ošetrenie pred vzídením (po zasiatí) alebo po vzídení repky,
buriny môžu mať vytvorené maximálne klíčne listy
1,5 – 2 l
systémový, cez listy, likviduje i pakorene (podzemky) a korene, od dvoch listov do konca odnožovania
ničí: ježatka, ovos hluchý, metlička obyčajná, mätonohy,
moháre a ďalšie trávovité
1–2l
aplikácia v dobe rastového optima
ničí: výmrv od 2 listov do konca odnožovania, jednoročné i
vytrvalé trávovité, pýr v štádiu 3–5 listov
1 – 2,5 l
0,35 – 0,4 l
listový herbicíd s translokačným účinkom
ničí: ovos hluchý, moháre, ježatka kuria noha od 2.listu do
odnožovania, pýr pri výške 15–20 cm
1,0 – 2,0 lt
pôsobí ako koreňový herbicíd aplikujte v dobe, keď má repka
4 listy a buriny 2-4 listy
ničí: jednoročné trávy
1 kg
spôsob príjmu a účinku, vhodná fáza buriny,
ďalšia účinnosť
Aplikačná dávka (na 1 ha)
●●●
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Výmrv
obilnín
Command 36CS preemergentne do troch dní po zasiatí
1 hod.,
od 8 °C, aktívny rast podporuje účinnosť
Galera, Cliophar 300 SL, Maxibor, NitroMagBos, Atonik
insekticídy, hnojivá (DAM 390)
1 hod.,
optimálne nad 10 °C,
fungicídy s morforegulačným účinkom, insekticídy
DAM 390
DAM 390, herbicídy, Nurelle D
1 hod.,
od 8 °C, aktívny rast podporuje účinnosť
Galera, Lontrel
insekticídy, hnojivá (DAM 390)
účinnosť podporuje vlhko a chlad do 15 °C
Lontrel 300, Nurelle D, DAM 390
Doplňujúce informácie
7
Fungicídy
Biela
hniloba
Pleseň
sivá
Čerň
repková
●●●
●●●
nad 5 °C,
1–2 hod.
●●●
fungicídy, insekticídy (Vaztak), graminicídy
DAM 390 (nedá sa), kvapalné hnojivá (neodporúčajú
sa), graminicídy (pýrohubné dávky)
●●●
fungicídy, insekticídy (Vaztak), graminicídy
DAM 390 (nedá sa), kvapalné hnojivá (neodporúčajú
sa), graminicídy (pýrohubné dávky)
●●●
TM s insekticídmi, fungicídmi
●●●
Karate Zeon 5 CS, Moddus
●●●
insekticídy, herbicídy, listové hnojivá, regulátory rastu
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Fómové
černanie
stoniek
0,8 - 1 l
spôsob účinku
2 hod.
vhodné,
Doplňujúce informácie
rizikové
nad 5°C
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
škodlivý, tank-mixy
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
jedovatý,
2 hod.
2 hod.
nad 10 °C,
1–2 hod.
nad 5 °C,
1–2 hod.
fungicídna dezinfekcia biopreparát, aplikácia pred výsevom repky alebo na pozberové zvyšky pred prvým spracovaním
pôdy
pôdy. Po aplikácii zapravenie prípravku do hĺbky asi 5–8 cm. Ničí skleróciá bielej hniloby v pôde
dávka 1 – 4 kg skleníky,
fóliovníky dávka na
voľnú pôdu je 1-2 kg
systémový, preventívny skoro na jar, v období predlžovacieho rastu do začiatku kvitnutia morforegulačný účinok –
i kuratívny účinok, rasto- spevnenie stoniek, podpora vetvenia, zvyšuje odolnosť proti poliehaniu
vo-regulačný efekt
ďalšia účinnosť: morforegulačný efekt
1,0 – 1,4 l
na jar až krátko pred kvitnutím, kvitnutie až začiatok opadávania korunných lupienkov
hĺbkový, systémový skoro
(biela
hniloba)
aplikácia na skrátenie stonky a podpory vetvenia asi od 20 cm výšky porastu
preventívny a kuratívny ďalšia účinnosť:
cylindrosporióza, pleseň sivá, verticiliové vädnutie, morforegulačný efekt
1,5 l
systémový , preventívny od začiatku do konca kvitnutia
a kuratívny účinok
ďalšia účinnosť: čerň repková
0,5 kg
systémový, preventívny aplikácia max. 1x za vegetáciu
a kuratívny účinok
ďalšia účinnosť: vedľajší účinok na pleseň sivú, čerň repkovú
0,75 l
systémový s prefáze začiatku vývoja súkvetia až do konca kvitnutia
ventívnou a kuratívnou vo
ďalšia
účinnosť: čerň repková, pleseň kapustová, múčnatka
účinnosťou
odstup zrážok od aplikácie (hod.), toxicita pre včely:
bežné chemické prípravky používané po použití Contans
Contans WG
WG nemajú negatívny vplyv na účinnosť Contans WG
conithyrium minitans 100 g/kg nevykonávať aplikáciu Contans WG bezprostredne po apASRA spol. s r.o.
likácii močovky, hnojovice, DAM 390, digestátu, páleného,
dusíkatého alebo páleného vápna - dodržať 14 dní odstup,
spoločná aplikácia s clomazone, clopyralid, fluorochloridon,
matazachlor, napropamide, propraquizafop a i. je možná.
Zoznam miešateľnosti nájdete na www.asra.sk
Caryx
metconazole 30 g/l mepiquatchloride 210 g/l
BASF Slovensko,
spol. s r.o.
Caramba
metconazole 60 g/l
BASF Slovensko,
spol. s r.o.
Cantus
boscalid 500 g/l
BASF Slovensko,
spol. s r.o.
Amistar Xtra
azoxystrobin 200 g/l cyproconazole 80 g/l
Syngenta Slovakia
s.r.o.
Acant
NOVINKA
Picoxystrobin 250 g/l
MV – servis, s.r.o.
Vhodný prípravok
účinná látka registrant
alebo zástupca
vhodná teplota (°C),
Ozimná repka – fungicídna ochrana
Fungicídy
8
Ornament 250 EW
tebuconazole 250 g/l
Agro Aliance SK, s.r.o.
Orius 25 EW
tebuconazole 250 g/l
MA Agrovita Slovakia
s. r. o.
Riza
Tebuconazole 250 g/l
RWA Slovakia spol. s
r.o..
Mystic
tebuconazole 250 g/l
F&N Agro Slovensko,
spol. s r.o.
Lynx
tebuconazole 250 g/l
Dow AgroSciences
s.r.o.
Horizon 250 EW
tebuconazole 250 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Vhodný prípravok
účinná látka registrant
alebo zástupca
Biela
hniloba
Pleseň
sivá
Čerň
repková
●●●
listové hnojivá, insekticídy
●●●
listové hnojivá, insekticídy,
DAM 390
●●●
listové hnojivá rady Wuxal, insekticídy
DAM 390
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
listové hnojivá rady Wuxal, Microstar, Boronia, Rosasol,
Thiomax.
●●●
listové hnojivá rady Wuxal, insekticídy
DAM 390
●●●
listové hnojivá rady Wuxal, insekticídy
DAM 390
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Fómové
černanie
stoniek
do 25 °C,
2 hod.
nad 10 °C (morforeg.),
do 25 °C,
2 hod.
po nástupe vegetácie do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa;
v dobe plného kvetu, keď je 50–60 % kvetov otvorených (hniloba biela, alternária kapustová),
max. 2x za vegetáciu silný morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia,
zvyšuje odolnosť proti poliehaniu
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, fómová hniloba, černanie stoniek, verticíliové vädnutie
nad 10 °C (morforeg.),
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
Doplňujúce informácie
do 25 °C,
2 hod.
do 25 °C,
2 hod.
nad 10 °C (morforeg.),
do 25 °C,
2 hod.
po nástupe vegetácie do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa,
v dobe plného kvetu, keď je 50-60% kvetov otvorených, max 2x za vegetáciu silný morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia, zvyšuje odolnosť proti poliehaniu
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, fómové černanie stoniek, verticíliové vädnutie
nad 10 °C,
repku ozimnú ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia už na jeseň od
štádia 4-6 listov ( BBCH 14 - 16) a na jar až do konca kvitnutia (BBCH 69).
nad 10 °C,
do 25 °C
po nástupu vegetácie do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa;
systémový, s morv dobe plného kvetu, keď je 50–60 % kvetov otvorených (hniloba biela, alternária kapustová),
foregulačným účinkom, max. 2x za vegetáciu, silný morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia,
preventívny, kuratívny zvyšuje odolnosť proti poliehaniu
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, fómová černanie stoniek, verticíliové vädnutie
1l
proti bielej hnilobe a černi repkovej ošetrujte v závislosti od predpokladaného stupňa napadnutia už na jeseň od štádia 4 – 6 listov dávkou 1 l.ha-1 až do konca kvitnutia (BBCH 69). Toto ošetrenie posilňuje aj tvorbu koreňov, zabráni predčasnému predlžovaciemu rastu a má pozitívny
vplyv na prezimovanie porastov. Na jar pri výške porastu 30-60 cm proti černi repkovej a i.
systémový, s mordávkou 1 l.ha-1. Toto ošetrenie spôsobuje tiež podporu vetvenia, skrátenie stoniek a
foregulačným účinkom, ošetrujte
tým
aj
menšie
riziko poliehania porastov. V období kvetu ošetrujte proti bielej hnilobe (Sclepreventívny, kuratívny rotinia sclerotiorum),
černi repkovej dávkou 1 l.ha-1. Toto ošetrenie má pozitívny vplyv na
pevnosť šešúľ (zabráni ich napadnutiu) a zaistí ich rovnomerné dozrievanie maximálny počet
ošetrení 2x,
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, fómová černanie stoniek, verticíliové vädnutie
1l
systémový, rastovoregulačný efekt
1 l/ha
systémový účinok
1l
po nástupe vegetácie do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa;
dobe plného kvetu, keď je 50–60 % kvetov otvorených (hniloba biela, alternária kapustová),
systémový, rastovo-reg- vmax.
2x za vegetáciu silný morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia,
ulačný efekt
zvyšuje odolnosť proti poliehaniu
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, fómová černanie stoniek, verticíliové vädnutie
1l
systémový s morforegulačným účinkom,
preventívny, kuratívny
1l
spôsob účinku
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
9
Fungicídy
Toprex
paclobutrazol 125 g difenoconazole 250g
Syngenta Slovakia
s.r.o.
Tilmor
prothioconazole 80 g/l tebuconazole 160g/l
Bayer, spol. s r. o.
Sparta
tebuconazole 250 g/l
Arysta LifeScience
Slovakia s.r.o.
Sportak Alpha HF
carbendazim 80 g/l
prochloraz 300 g/l
BASF Slovensko,
spol. s r.o.
Prosaro 250 EC
prothioconazole 125 g/l
tebuconazole 125g/l
Bayer, spol. s r. o.
Pictor
boscalid 200 g/l dimoxystrobin 200 g/l
BASF Slovensko,
spol. s r.o.
Paroli
Thiofanát-methyl 167 g/l
Iprodion 167 g/l
SUMI AGRO CZECH
s.r.o.
Vhodný prípravok
účinná látka registrant
alebo zástupca
Biela
hniloba
Pleseň
sivá
Čerň
repková
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●
●●
●●
Karate Zeon, Fusilade Forte a ostatné graminicídy
DAM 390
●●●
insekticídy Proteus 110 OD, Biscaya 240 OD alebo
Decis EW 50, listové hnojivá
DAM 390
●●●
Atonik, Maxibor, NitroMagBos, Samppi, insekticídy
DAM 390
●●●
insekticídy (Vaztak + Mospilan pack), fungicídy, listové
hnojivá
DAM 390
●●●
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Fómové
černanie
stoniek
vhodná fáza plodiny, účinnosť na ďalšie choroby
Doplňujúce informácie
1 hod.,
7–25 °C
kompletná registrácia na všetky významné choroby repky, efektívny termín aplikácie proti bielej
hnilobe v období od začiatku kvitnutia až do odkvitania porastu.
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza
do 25 °C,
2 hod.
1 hod.,
7–25 °C
po nástupe vegetácie do začiatku kvitnutia, najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa;
v dobe plného kvetu, keď je 50–60 % kvetov otvorených (hniloba biela, alternária kapustová),
max. 2x za vegetáciu silný morforegulačný účinok – spevnenie stoniek, podpora vetvenia,
zvyšuje odolnosť proti poliehaniu
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, fómová černanie stoniek, verticíliové vädnutie
nad 10 °C (morforeg.),
• jesenná aplikácia:
fómové černanie stoniek, podpora prezimovania:
zvyšuje rýchlosť zakorenenia, zosilnenie koreňového krčku, intenzívny skracujúci účinok
systémový s pre0,3 l (BBCH 11-16)
ventívnym a kuratívnym • jarná aplikácia:
účinkom, rastový
podpora na jar: silný fungicídny účinok proti fóme, intenzívnejšie vetvenie, podpora zakladania
regulačný účinok
kvetných pupeňov, , znižovanie poliehania
0,5 l (BBCH 31-55)
• jesenná + následná jarná aplikácia
0,3 l (BBCH 11-16) + 0,5 l (BBCH 31-55)
0,3 - 0.5 l
optimálny morforegulačný efekt: vyššie nasadenie pukov bočných vetiev, zvýšenie percenta
rastlín, zahustenie riedkych porastov, ochrana proti poľahnutiu
systémový, preventívny prezimovaných
aplikácia od 2.listu do 6.listu (BBCH 12-16)
a kuratívny účinok, ras- •• jesenná
jar vykonávajte aplikáciu po nástupe vegetácie až do začiatku kvitnutia
tovo – regulačný efekt v na
prípade silného infekčného tlaku chorôb odporúčame použiť dávku 1 l/ha
registrácia aj do jarnej repky a horčice
0,8 l
systémový, rastovoregulačný efekt
1l
aplikácia na počiatku vývoja choroby, najneskôr pri odkvitaní max. 2x za vegetáciu
systémový, preventívny ďalšia účinnosť: biela hniloba, cylindrosporióza, čerň repková, fómové černanie stoniek,
verticíliové vädnutie
1,5 l
systémový, kuratívny,
preventívny
0,75 l
systémový, preventívny proti bielej hnilobe je možné aplikovať už v dobe krátko pred kvetom až do konca kvitnutia
i kuratívny účinok
ďalšia účinnosť: cylindrosporióza, čerň repková, verticíliové vädnutie
0,3 - 0,5 l
systémový, protektívny, optimálny termín aplikácie od začiatku kvitnutia do plného kvetu. Okrem bielej hniloby prípravok
kuratívny účinok
je čiastočne účinný proti černi repkovej a plesni šedej.
3 lt
spôsob účinku
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
Insekticídy
10
Blyskáčik
repkový
●●●
0,1 l
Decis EW 50
deltamethrin 50 g/l
Bayer, spol. s r. o.
●●●
●●●
Cythrin 250 EC
cypermethrin 250 g/l
Agriphar s.a.
●●●
●●●
Cyprin 10 EC
cypermethrin 100 g/l
ISAS Chemicals
●●●
0,1 l
●●●
0,2l
●●●
●●●
●●●
Cyperkill 25 EC
cypermethrin 250 g/l
Arysta Lifescience
Slovakia s.r.o.
●●●
●●●
Bulldock 25 EC
beta-cyfluthrin 25 g/l
MA Agrovita Slovakia s. r. o.
●●●
0,2 l
●●●
Biscaya 240 OD
thiacloprid 240 g/l
Bayer, spol. s r. o.
●●●
●●●
0,2 l
●●●
Bariard
NOVINKA
thiacloprid 240 g/l
Dow AgroSciences
●●●
●●●
Calypso 480 SC
thiacloprid 480 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Krytonos
šešuľový
Byľomor
kelový
jedovatý,
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Krytonos Krytonos
repkový štvorzubý
odstup zrážok od aplikácie (hod.), toxicita pre včely:
Avaunt 15 EC
NOVINKA
indoxacarb 150 g/l
MV – servis, s.r.o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo
zástupca
vhodná teplota (°C),
Ozimná repka – insekticídna ochrana
Voška
kapustová
vhodné,
0,15 l
(0,1 l blyskáčik)
0,1 l
0,2 l
0,1 l
0,2 l
(0,1 l blyskáčik)
0,3 l
(0,2 l blyskáčik)
0,3 l
(0,2 l blyskáčik)
0,3 l
(0,2 l blyskáčik)
0,17 l
Aplikačná
dávka
(na 1 ha)
škodlivý, tank-mixy
1 hod.
nesystémový, dotykový, požerový, čiastočný ovicídny účinok
vhodný i pri nízkych teplotách, do 23 °C
hod.
DAM 390 (pred kvetom), Relan PGR aj skočky, piliarka
repková
kontaktný, požerový
vhodný za nižších teplôt, do 23 °C
odolný po zaschnutí
kontaktný, požerový
vhodný za nižších teplôt, do 23 °C
odolný po zaschnutí
kontaktný, požerový
vhodný za nižších teplôt, do 23 °C
odolný po zaschnutí
systémový kontaktný a požerový
vhodný i pri vyšších teplotách
nesystémový, kontaktný a požerový pyretroid,
vhodný za nižších teplôt, do 23 °C; aj skočky, piliarka
repková (žraví škodcovia)
odolný po zaschnutí
herbicídy (POST), fungicídy, listové hnojivá, DAM 390 (pred
kvitnutím)
systémový, kontaktný a požerový
vhodný i pri vyšších teplotách 1 hod.
systémový, kontaktný a požerový
vhodný i pri vyšších teplotách 1 hod.
škodlivý pre populáciu Diaeretiella rapae, kontaktný a
požerový; účinok tiež ovicídny, ničí aj všetky larválne štádiá
účinok nie je závislý na teplote lipofilný, odolný po
zaschnutí
Doplňujúce informácie spôsob účinku
rizikové
11
Insekticídy
●●●
●●●
Nurelle D
chlorpyrifos 500 g/l cypermethrin 50 g/l
Dow AgroSciences
s.r.o.
●●●
●●●
●●●
●●●
0,1 kg/ha
Nexide
gamma-cyhalothrin 60 g/l
CEDRUS, s.r.o.
●●●
0,12 kg/ha
●●●
0,12 kg/ha
●●●
Mospilan 20 SP
acetamiprid 20 %
Sumi Agro Czech
s.r.o.
●●●
●●●
●●●
0,1 l
●●●
●●●
Karate Zeon 5 CS
lambda-cyhalothrin 50 g/l
Syngenta Slovakia
s.r.o.
●●●
●●●
●●●
●●●
Kaiso Sorbie
lambda-cyhalothrin 50 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
●●●
●●●
0,1 l
Markate
lambda-cyhalothrin 50 g/
Sumi Agro Czech
s.r.o.
●●●
GUNNER
lambda-cyhalothrin 50 g/
ISAS Chemicals Slovakia s.r.o.
●●●
●●●
●●●
Fury 10 EW
zeta-cypermethrin 100 g/l
FN Agro Slovensko
spol. s r.o.
●●●
●●●
0,1 l
Mavrik 2 F
tau-fluvalinate 240 g/l
MA Agrovita Slovakia s. r. o.
●●●
Blyskáčik
repkový
Krytonos
šešuľový
Byľomor
kelový
●●●
●●●
0,15 kg/ha
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
0,1-0,15 l
●●●
●●●
●●●
0,15 kg/ha
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
0,1-0,15 l
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Krytonos Krytonos
repkový štvorzubý
Delta EW 50
deltamethrin 50 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo
zástupca
●●●
0,4 l
●●●
0,06 l
●●●
●●●
●●●
Voška
kapustová
0,6 l
0,08 l
0,1-0,15 kg
0,15 l
(0,125 l + 50 l
DAM 390 blyskáčik)
kontaktný, požerový, dýchací
5–6 hod.,
vhodný pri nízkych i vyšších teplotách
DAM 390, Galera, Gallant Super, bežné fungicídy aj siatica
oziminová
kontaktný, požerový pyretroid s repelentným účinkom
do 23 °C aj skočky, piliarka repková
systémový (translaminárny), kontaktný a požerový
flexibilný k vyššej teplote
3 hod.
DAM 390
nesystémový, dotykový, požerový
vhodný pri nízkych teplotách do 20–25 °C
Mospilan aj skočky
kontaktný a požerový pyretroid s akaricídnym účinkom
i nad 25 °C, odolný proti zmytiu dažďom, lipofilný; tolerantný
k včelám
nesystémový, dotykový, požerový
vhodný pri nízkych teplotách do 20–25 °C
Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC aj skočky
0,15 l
(0,125 l + 50 l
DAM 390 blyskáčik)
0,2 l
nesystémový, kontaktný, požerový
vhodný aj pri nízkych teplotách do 20–25 °C
nesystémový, dotykový, požerový
vhodný pri nízkych teplotách do 20–25 °C
0,15 l
(0,125 l + 50 l
DAM 390 blyskáčik)
0,15 l
nesystémový, kontaktný, požerový
vhodný aj pri nízkych teplotách do 20–25 °C
nesystémový, dotykový, požerový, čiastočný ovicídny účinok
vhodný i pri nízkych teplotách, do 23 °C
2 hod.
DAM 390 (pred kvetom), aj skočky, piliarka repková
Doplňujúce informácie spôsob účinku
0,1 - 0,15 l
0,15 l
(0,1 l blyskáčik)
Aplikačná
dávka
(na 1 ha)
Insekticídy
12
●●●
●●●
Vaztak Active
NOVINKA
alpha-cypermethrin 50 g/l
BASF, spol. s r. o.
●●●
●●●
●●●
●●●
0,1 l
●●●
Vaztak 10 EC
alpha-cypermethrin 100 g/l
BASF, spol. s r. o.
●●●
●●●
●●●
Supersect
cypermethrin 250 g/l
Agriphar S.A.
Sparviero
lambda-cyhalothrin100 g/l
ASRA spol. s r.o.
●●●
●●●
●●●
Rapid
gamma-cyhalothrin 60 g/l
RWA Slovakia spol.
s r.o.
●●●
●●●
●●●
Pyrinex Supreme
beta-cyfluthrin 12 g/l
chlorpyrifos 250 g/l
MA Agrovita Slovakia s.r.o.
●●●
Rafan
cypermethrin 250 g/l
Agriphar s.a.
●●●
Blyskáčik
repkový
Krytonos
šešuľový
Byľomor
kelový
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
účinnosť (●●● výborná, ●● dobrá, ● nízka)
Krytonos Krytonos
repkový štvorzubý
Proteus 110 OD
thiacloprid 100 g/l deltamethrin 10 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Pirimor 50 WG
pirimicarb 500g/kg
Syngenta Slovakia
s.r.o.
Vhodný prípravok
účinná látka
registrant alebo
zástupca
●●●
0,06 l
●●●
Voška
kapustová
0,2–0,3 l
0,1–0,2 l
0,1 l
0,075 l
0,08 l
0,1 l
0,75 – 1,25 l
0,5 – 0,7 l
0,3 – 0,5 kg/ha
Aplikačná
dávka
(na 1 ha)
nesystémový dotykový a požerový pyretroid
nad 10 °C (vysoko účinný), flexibilný k teplote vzduchu v
dobe aplikácie
po zaschnutí odolný voči dažďu
DAM 390, aj piliarka repková 0,2 l
nesystémový dotykový a požerový pyretroid
nad 10 °C (vysoko účinný), flexibilný k teplote vzduchu v
dobe aplikácie po zaschnutí odolný voči dažďu
DAM 390 aj piliarka repková 0,1 l
kontaktný, požerový
vhodný za nižších teplôt, do 23 °C
odolný po zaschnutí
nesystémový, kontaktný a požerový účinok
vhodný pri nízkych teplotách do 20–25 °C
neonikotinoidy, DAM 390 (pred kvitnutím), aj skočky,
piliarka repková
kontaktný, požerový pyretroid s repelentným účinkom
do 23 °C aj skočky, piliarka repková
kontaktný, požerový
vhodný za nižších teplôt, do 23 °C
odolný po zaschnutí
kontaktný, požerový, dýchací
2 hod.,
vhodný pri nízkych i vyšších teplotách
DAM 390, herbicídy, fungicídy, listové hnojivá aj skočky,
piliarka repková, vhodný aj na siaticu oziminovú
systémový, dotykový, požerový
fungicídy, listové hnojivá, plnohodnotná účinnosť už od 8 °C,
účinnosť aj pri vyšších teplotách nad 23 °C
1 hod.
selektívny, systémový len na vošky
Karate Zeon 5 CS a prípravkami na báze účinných látok
chlorothalonil, carbendazim, atď
Doplňujúce informácie spôsob účinku
Samostatné odborné prílohy časopisu
Inzercia v odborných prílohách:
Ing. Juraj Vrabec, tel.: +421 373 141 141, mobil: +421 903 616 641, e-mail: [email protected]
Ing. Petra Poláková, tel: +421 372 420 002, mobil: +421 903 555 538, e-mail: [email protected]
www.rno.sk
Morforegulátoary
14
Kelpak
extrakt Eclonia maxima 33,26 %
BioActiv
13–15 50–55
podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva
Grounded
732 g/l rafinovaný parafínový olej,
alifatické hydrokarbony, hexahydrické alkohol ethoxyláty, C 18-C 20
mastné kyseliny
MA Agrovita Slovakia s. r.o.
podľa herbicídu a regulátoru rastu ku ktorému
sa pridáva
Gondor
lecitín 495 g/kg
Agro Aliance SK, s.r.o..
podľa pesticídu ku ktorému sa pridáva
30–32 (zelená ružica až začiatok predlžovacieho rastu) 61–69 (začiatok kvetu alebo do
kvetu)
Atonik
ONP-Na 2g/l
PNP-Na 3 g/l
5-NG-Na 1 g/l
Arysta Lifescience Slovakia
s.r.o.
Greemax
heptamethyltrisiloxan modifikovaný
polyalkylenoxidom 84 %
Chemtura Europe Ltd.,o.z.
pred sejbou zapracovať do pôdy - na jeseň
spolu s fungicídom - na jar spolu s insekticídom alebo fungicídom (alebo samostatne)
-neodporúčame miešať s hnojivom DAM390
podľa pesticídu a hnojivu ku ktorému sa
pridáva
Agrovital
96,0 % pinolene®
ASRA spol. s r.o.,
Amalgerol Premium
-rastlinné výťažky
-minerálne destiláty
-bylinné výťažky
-exktrakty z morských rias
ISAS Chemicals Slovakia
s.r.o.
podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva
Termín aplikácie –
vývojová fáza rastliny
Adaptic
Síran amónny 190 g/l, polyacrilamide 11,3 g/l
MA Agrovita Slovakia s. r.o.
Chemický prípravok
účinná látka
registant alebo zástupca
Doplňujúce informácie spôsob účinku
1.aplikácia urýchľuje regeneráciu porastu, možno ju uskutočniť spoločne s insekticídom proti krytonosom alebo hnojivom DAM
2. aplikácia na začiatku kvetu zvyšuje odolnosť proti napadnutiu porastu byľomorom, zlepšuje opelenie
a násadu šešúľ, možno kombinovať s insekticídom a fungicídmi
pri aplikácii na strnisko alebo pred sejbou napomáha rozkladu pozberových zvyškov
-pri aplikácii na list na jeseň pomáha lepšiemu prezimovaniu repky
-na jar aplikácia urýchľuje regeneráciu porastu, možno ju uskutočniť spoločne s insekticídom
2,0 + 2,0 l (DA)
0,2 – 0,4 l
1.aplikácia ihneď po prezimovaní v štádiu minimálne 3-5 listov
2.aplikácia o 3 týždne v štádiu tvorby kvetných pukov
V žiadnom prípade neaplikujte na jeseň !
stimulácia úrody; ovplyvňuje rast a vývoj koreňového systému rastlín, semien. Zvyšuje úrodu a jej
kvalitu (obsah oleja).
adjuvant určený k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zníženie úletu pri aplikácii, rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšenie adsorpcie účinnej látky pôdnymi časticami. Znižuje
riziko poškodenia plodiny a zlepšuje biologickú účinnosť pesticídov, predovšetkým herbicídov s pôdnym
účinkom (pendimethalin, flufenacet, clomazone, metazachlor, dimetachlor, linuron, S-metolachlor,
metribuzin, metamitron, terbuthylazine, diflufenican, ethofunesate, mesotrione, aclonifen)
0,04 l/ha +
systémový,
translaminárny a
zlepšenie a urýchlenie príjmu účinných látok a listových hnojív bez zníženia základnej dávky fungicíhĺbkovo pôsobiaci du, insekticídu alebo akaricídu
fungicíd, insekticíd a
akaricíd
0,25 – 0,4 l/ha (max- adjuvant zvyšuje priľnavosť a rozprestretie postrekovej zmesi, penetráciu a translokáciu aplikovaných
imálna koncentrácia pesticídov. Znižuje nežiaduci úlet pri aplikácii postrekovej zmesi.
0,25%)
0,6 l
5 l/ha
0,07 – 1,4 l
adjuvant podporuje a predlžuje účinnosť pesticídov a chráni ich pred odparom a zmyvom dažďom.
V koncentrácii 0,07 % poskytuje zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín, zníženie povrchového
napätia postrekových kvapalín. V koncentrácii 0,14 % poskytuje zníženie úletu postreku, zvýšení odolnosti proti dažďu. Registrovaný v TM so všetkými pesticídmi.
adjuvant k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zníženie penivosti, zníženie úletu pri aplikácii,
0,2 – 0,5 l, max 0,5 % rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšenie odolnosti proti dažďu. Upravuje kvalitu tvrdej
konc.
vody a optimalizuje pH postrekovej kvapaliny, zlepšuje biologickú účinnosť pesticídov, predovšetkým na
báze glyfosátov, diquatu, pyretroidov a herbicídov na báze fenoxykyselín.
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
Ozimná repka – regulátory rastu, vývoja a pomocné rastlinné prípravky
15
Morforegulátory
štádium 4 - 6 listov (BBCH 14-16) v priebehu
butonizácie (BBCH 50 – 53) po odkvitnutí
(BBCH 69-71)
Unicum
40g/l abiesetíny
ASRA spol. s r.o.
adjuvant je určený pre zlepšenie vlastností postrekových kvapalín, zníženie úletu pri aplikácii, rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zlepšenie biologickej účinnosti pesticídov, predovšetkým
kontaktných fungicídov , prípravkov na báze sulfonylmočovín (metsulfuron-methyl, tribenuron-methyl,
nicosulfuron, rimsulfuron, thifensulfuron, captan, chlorothalonil, folpet atď.) a graminicídov, hlavne za
stresových podmienok (sucho, chlad).
aplikuje sa do konca septembra, keď rastliny majú 5-7 pravých listov (BBCH 15-17), počet rastlín
sa blíži k počtu 80-100 na m² a výška rastlín (vzpriamené listy) predstavuje 15-20 cm, ale ešte vždy
pred začiatkom predlžovania bylí. Na zvýšenie účinnosti sa odporúča pridať do postrekovej kvapaliny
zmáčadlo.
regulácia výživy, biostimulácia, antistresové pôsobenie, zmáčavý účinok, aktivácia pôdy; aplikácia
listová (prednostne), na pôdu a závlahou
Doplňujúce informácie spôsob účinku
0,2 – 0,5 l
Adjuvant na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín a zrýchlenie penetrácie prípravkov do rastlín
a zvýšenie biologickej účinnosti pesticídov, predovšetkým systémových fungicídov (azoly, strobiluríny,
boscalid, prochloraz). Významne tiež zvyšuje účinok regulátorov rastu na báze CCC a trinexapac-etylu
Biologický stimulátor rastu a imunity rastlín.
- regenerácia poškodených plodín
0,25 l/ ha v 200-300 - zvýšenie kvality produktov a zníženie zberových strát
l vody
- podpora účinku fungicídov
- stimulácia vitality rastlín, posilnenie obranných mechanizmov proti negatívnym vplyvom vonkajšieho
prostredia (sucho, mráz, škodcovia, chemický stres a i.)
2 – 2,5 l/ha
pri foliárnej aplikácii:
- zvyšuje odolnosť rastlín voči biotickému a abiotickému stresu,
- otvára prieduchy listov, čím zvyšuje fotosyntetickú aktivitu,
- zvyšuje priepustnosť bunkovej steny (vyššia absorpcia živín), lepšia translokácia ku rastovým vrcholom, formovanie aktívnych chelátov ( Ca, Fe, Zn, Mn),
- kvalitnejšie opelenie
Spartan je adjuvant (absorpčné činidlo), zvyšuje pokrytie a priľnavosť aplikačnej kvapaliny na ošetrené
zvyšuje distribúciu a vstrebanie postrekového prípravku. Zvyšuje odolnosť aplikačnej kvapaliny
0,1 – 0,15 % s POCH rastliny,
proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Zabezpečuje maximálnu biologickú účinnosť pesticídov,
podporuje účinnosť rastových regulátorov. Je bezpečný pre rastliny.
0,1 l s dávkou vody
látka na zlepšenie pokryvnosti ošetrených častí rastlín postrekovou kvapalinou. Zvyšuje
do 400 l.ha-1 0,2 l s pomocná
zmáčavosť
a priľnavosť postrekovej kvapaliny fungicídov a insekticídov a morforegulátorov (s výnimkou
dávkou vody nad 400
prípravkov
na
báze CCC)
l.ha-1
0,1 – 0,4 l
Poznámky k regulátorom rastu, vývoja a pomocným rastlinným prípravkom pozri str. 16
podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva
- na jeseň sólo alebo v TM s fungicídmi a
insekticídmi pri výške rastlín 10 – 20 cm - na
jar sólo alebo v TM s fungicídmi a insekticídmi
- pred kvitnutím
Terra-Sorb foliar
- biostimulátor s obsahom voľných
aminokyselín 9,3 %
- celkový obsah organického N 2,1
% + mikro prvky B,Zn,Mn
ASRA spol. s r.o.,
Velocity
771,5 g/l metylester repkového oleja,
105,9 g/l polyéter-polymetylsilaxan-kopolymér
MA Agrovita Slovakia s.r.o.,
podľa pesticídu ku ktorému sa predáva
podľa pesticídu ku ktorému sa pridáva
Silwet L-77
heptamethyltrisiloxan modifikovaný
polyalkylenoxidom 84 %
Chemtura Europe Ltd.,o.z.
SPARTAN
500 g/l alkylamine ethoxylate propoxylate
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
podľa pesticídu, ku ktorému sa pridáva
5 – 6,5 l
3–5l
plodiny v najdôležitejších fyziologických
štádiách potreby zvýšeného príjmu a energie
(rýchly vegetatívny rast, formovanie kvetov a
púčikov, diferenciácia, nasadzovanie plodov,
klasenie, atď.), ďalej v stresových situáciách
ako sú: nedostatok živín, sucho, nízke teploty,
mráz alebo ľadovec, pri aplikácii postemergentných herbicídov, atď
15–17
Aplikačná dávka
(na 1 ha)
Termín aplikácie –
vývojová fáza rastliny
Rollwet
832 g/l block copolymer of etylene
oxide and propylene oxide, 204 g/l
polyalkylene oxid modified heptamethyl trisiloxane
MA Agrovita Slovakia s. r.o.
Retacel Extra R
chlormequat 65 %
Welba s.r.o.
Protifert LMW 8%
50% org.hmota, 8% org.dusík, 50%
aminokyselín celkových, 26% org.
uhlík
ASRA spol. s r.o.
Chemický prípravok
účinná látka
registant alebo zástupca
16
2,9 l/ha
predzberová aplikácia vhodná pre nerovnomerný a
rôzne dozrievajúci porast, 14 dní pred zberom, pri
vlhkosti zrna pod 30%
Barclay Gallup HI-AKTIV®
661,2 g/l glyphosate-IPA
Barclay Chemicals Ltd.
Doplňujúce informácie spôsob účinku
obmedzenie predzberových a zberových strát
obmedzenie predzberových a zberových strát
obmedzenie predzberových a zberových strát. Vytvára flexibilný polymérový
obal na šešuliach. Kombinácia s prípravkami na báze glyphosate (Kapazin,
Cosmic, Jetstar).
obmedzenie predzberových a zberových strát pôsobením UV žiarenia a
vzduchu polymerizuje, vytvára pružnú polopriepustnú membránu prírodnej
živice pozemky silne zaburinené odporúčame ošetriť Agrovitalom v kombinácii s
desikantom alebo glyfosátom napr. Glyfogan 480 SL
2 – 3 týždne pred zberom (šešule je ešte možné 3 – 4 l s dávkou vody max 200 l.ha-1
prerastených burín, regulácia dozrievania, desikácia spolu so Spodohnúť do tvaru písmena „U“ bez prasknutia, semená možné pridať Spodnam v dávke 0,8 likvidácia
namom
obmedzenie
predzberových a zberových strát
sú už čierne)
– 1,0 l/ha
2 – 3 týždne pred zberom (šešule je ešte možné
– 4 l s dávkou vody max 200 l.ha-1 likvidácia prerastených burín, regulácia dozrievania, desikácia možnosť aplikáohnúť do tvaru písmena „U“ bez prasknutia, semená 3možné
pridať Arrest v dávke 1,0 l/ha cie spolu prípravkom Arrest na obmedzenie predzberových a zberových strát
sú už čierne)
Clinic
480 g/l glyphosate-IPA
FN Agro Slovensko spol. s
r.o.
Cosmic
glyphosate 360 g/l (480 g/l IPA)
Alchem spol. s r.o.
2 – 3 l 1,5-2 l + (70-200 l) (TM) DAM desikácia
390
4 l/ha
predzberová aplikácia, vhodná pre nerovnomerný a
rôzne dozrievajúci porast, 14 dní pred zberom, pri
vlhkosti zrna pod 30%
Barclay Gallup 360®
483 g/l glyphosate-IPA
Barclay Chemicals Ltd.
4 – 7 dní pred zberom
1,0 l
predzberová aplikácia. Aplikujte v čase, keď polovica šešúľ prešla z tmavozelenej na svetlo zelenú farbu, t.j. približne 3 - 4 týždne pred zberom, zvyčajne
spolu s glyphosátom
Arrest
polyméry
Arysta LifeScience Slovakia
s.r.o.
Quad Glob
diquat 200 g/l
GLOBACHEM
0,7 l
Aplikačná dávka (na 1 ha)
aplikujte v čase, keď polovica strukov prešla z
tmavozelenej na svetlo zelenú farbu, t.j. približne
3 - 4 týždne pred zberom
Termín aplikácie –
vývojová fáza rastliny
Agrovital
pinolene 96 %
ASRA spol. s r. o.
Chemický prípravok
účinná látka
registant alebo zástupca
Ozimná repka – predzberová aplikácia
Poznámky k regulátorom rastu, vývoja a pomocným rastlinným prípravkom:
Všetky tu uvedené údaje majú výlučne informatívny charakter. Pri aplikácii dbajte na pokyny uvedené na etikete prípravku.
Vysvetlenie skratiek:
PHO1: Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany
rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).
PHO 2: Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd. (Pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené
na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo). Vo vnútornej časti 2. pásma hygienické ochrany povrchových vodných zdrojov môže byť prípravok použitý za týchto podmienok:
a) použitie mimo obdobia, kedy možno očakávať do 24 hodín zrážky vo forme dažďa,
b) použitie s výnimkou vnútornej časti 2. PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodárňami,
c) použitie za predpokladu, že bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a vylúčenie svahovitých pozemkov
(nad 15°), kde je riziko splachu do povrchových vôd,
d)zaistenie zvýšeného dozoru, prípadne sledovanie reziduí v indikovaných prípadoch,
e) dôsledné zohľadnenie rozsahu zaburinenia a nevyhnutnosti ošetrenia daných pozemkov.
PHO 3: Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelená na
vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).
17
Predzberové aplikácie
v termíne cca. 14 dní pred predpokladaným zberom
(šešule je ešte možné ohnúť do tvaru písmena „U“
bez prasknutia, semená sú už čierne)
3-4 l, dávka vody max. 200 l.ha-1 ,
možné pridať Adaptic v dávke 0,2 –
0,5 l/ha alebo Agrovital v dávke 0,7
l/ha
pre uľahčenie zberu zaburinených porastov. Len pozemný postrek. Spolu s
Agrovitalom obmedzenie predzberových a zberových strát. Spolu s Adapticom
urýchlenie príjmu a lepší účinok, zníženie úletu, dávky vody, optimalizácia pH
postrekovej kvapaliny a neutralizácia vplyvu tvrdej vody.
60 % šešúľ by malo mať 60% semien s hnedými
líčkami 17 -21 dní pred plánovaným zberom
v dobe, keď 50 % šešúľ mení farbu z tmavozelenej
na svetlozelenú, t.j. asi 3-4 týždne pred predpokladaným zberom
podľa pesticídu ku ktorému sa pridáva
14 - 21 dní pred zberom
Spodnam DC
pinolene 555,4 g/l
FN Agro Slovensko spol. s
r.o.
Silwet L-77
heptamethyltrisiloxan modifikovaný
polyalkylenoxidom 84 %
Chemtura Europe Ltd.,o.z.
Touchdown System 4
glyphosate 360 g/l
Syngenta Slovakia s.r.o.
s.r.o.
4 – 7 dní pred zberom
obmedzenie predzberových a zberových strát 3 – 4 týždne pred zberom
TM Clinic 3 – 4 l/ha: aplikujte na prerastené buriny 14 dní pred zberom
plodiny - uľahčenie zberu silne zaburinených porastov, v tom prípade je možné
znížiť dávku Spodnamu na 0,8 – 1 l/ha.
uľahčenie zberu, regulácia dozrievanie, desikácia Len pozemný postrek
3–4l
uľahčenie zberu, len pozemný postrek aplikuje sa ak 60% semien v strednom
podlaží má hnedú farbu a vlhkosť semien je pod 30%
látka na zlepšenie pokryvnosti ošetrených častí rastlín postrekovou
0,1 l s dávkou vody do 400 l.ha-1 0,2 pomocná
kvapalinou.
Zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny fungicídov a
l s dávkou vody nad 400 l.ha-1
insekticídov a morforegulátorov (s výnimkou prípravkov na báze CCC)
1,25 l
2 – 3,2 l (s dávkou vody 200 – 400
l.ha-1)
2 – 3 l 1,5-2 l + (70-200 l) (TM) DAM desikácia- uľahčenie zberu a zamedzenie strát aplikuje sa ak 90% semien v
390
strednom podlaží je vyfarbených a vlhkosť semien dosiahne 20%
2 – 3 týždne pred zberom (šešule je ešte možné
ohnúť do tvaru písmena „U“ bez prasknutia, semená 3 – 4 l s dávkou vody max 200 l.ha-1 likvidácia prerastených burín, regulácia dozrievania, desikácia
sú už čierne)
ROUNDUP RAPID
607 g/l glyphosate-IPA
Monsanto Slovakia s.r.o.
Reglone
diquat 200 g/l
Syngenta Slovakia
MAMBA
glyphosate 360 g/l (480 g/l IPA)
ISAS Chemicals Slovakia
s.r.o.
Kaput Harvest
14 dní pred zberom (šešule je ešte možné ohnúť do 3 – 4 l s dávkou vody max 200 l.ha-1
zberu silne zaburinených porastov, nejedná sa o desikáciu, spolu s
glyphosate 360 g/l (480 g/l IPA)
tvaru písmena „U“ bez prasknutia, semená sú už
možné pridať Elastiq v dávke 0,8 – uľahčenie
Elastiqom
obmedzenie predzberových a zberových strát
FN Agro Slovensko spol. s r.o
čierne)
1,0 l/ha
Glyfogan 480 SL
360 g/l glyphosate (480 g/l IPA)
MA Agrovita Slovakia s. r. o.
2 – 3 týždne pred zberom (šešule je ešte možné
– 4 l s dávkou vody max 200 l.ha-1 likvidácia prerastených burín, regulácia dozrievania, desikácia možnosť aplikáohnúť do tvaru písmena „U“ bez prasknutia, semená 3možné
pridať Arrest v dávke 1,0 l/ha cie spolu s prípravkom Arrest na obmedzenie predzberových a zberových strát
sú už čierne)
obmedzenie predzberových a zberových strát šešule by v dobe aplikácie mali
byť svetlo zelené, pružné a je možné ich ohnúť do tvaru písmena „U“ alebo „V“
bez ich prasknutia. pri aplikácii na zaburinené porasty využite kombináciu s
Kaputom Harvest
desikácia
Doplňujúce informácie spôsob účinku
Kapazin
glyphosate 360 g/l (480 g/l IPA)
Arysta LifeScience Slovakia
s.r.o.
0,8 – 1 l
2 – 2,5 l
Aplikačná dávka (na 1 ha)
2 – 3 týždne pred zberom (šešule je ešte možné
– 4 l s dávkou vody max 200 l.ha-1 likvidácia prerastených burín regulácia dozrievania desikácia možnosť aplikácie
ohnúť do tvaru písmena „U“ bez prasknutia, semená 3možné
pridať Arrest v dávke 1,0 l/ha spolu prípravkom Arrest na obmedzenie predzberových a zberových strát
sú už čierne)
3 - 4 týždne pred očakávaným termínom zberu
(BBCH 81)
na začiatku prirodzeného dozrievania
Termín aplikácie –
vývojová fáza rastliny
Jetstar
glyphosate 360 g/l (480 g/l IPA)
Arysta LifeScience Slovakia
s.r.o.
Elastiq
karboxylovaný styrén butadién kopolymér 450 g/l
Chemtura Europe Ltd.,o.z.
Basta
glufosinate-NH4 150 g/l
Bayer, spol. s r. o.
Chemický prípravok
účinná látka
registant alebo zástupca
REPKA DEKALB
Stav porastov po zime
Tohtoročná zima, ak ju tak vôbec môžeme nazvať,
sa nevyvíja úplne štandardne. „V celkovom hodnotení sa január na Slovensku priblížil k tým najteplejším,“
túto správu uverejnil SHMÚ 3. februára. Repka sa
s vyššími teplotami celkom dobre vysporiada, čo ju ale
ohrozuje v súvislosti s chýbajúcou snehovou pokrývkou a nižšími teplotami, je lesná zver a hlodavce. Táto
situácia sa týka všetkých ozimín.
Keď jar klope
Po príchode jarného počasia budú všetci poľnohospodári sledovať aktuálny stav porastov, ich hustotu
a v neposlednej miere vitalitu a životaschopnosť jednotlivých rastlín. Mnoho porastov môže vyzerať celkom nádejne, ale realita môže byť úplne iná. Skutočný
stav by sme teda nemali posudzovať len podľa celkového vzhľadu porastov, stavu srdiečok a povrchovej
obhliadky koreňov. Ideálne je rastliny priečne rozrezať
a prezrieť i kvalitu pletív koreňa a koreňového krčka.
Tie by mali byť jasnej svetlej farby s pevnou konzistenciou a v tomto čase s náznakmi prebúdzania sa porastu po zime – jasno zelené „živé srdiečka“, začiatok
obnovovania rastu pletív po zime.
Hnedé sfarbenie v blízkosti „srdiečka“ a mäkké pletivo na priereze koreňa repky s tmavo žltým - hnedým
zafarbením je charakteristické pre poškodenie cievnych zväzkov a pletív koreňov rastlín. Takýto porast,
žiaľ už nezregeneruje.
Po takejto prehliadke porastov, sú len tri možné alternatívy ďalšieho osudu porastu.
1. Po nepriaznivej a suchej jeseni – pri nemožnosti
kvalitnej prípravy osivového lôžka a následného vzídenia porastu, nepriaznivej zime bez snehovej pokrývky
a silných mrazoch porast neprezimoval a jeho regenerácia nie je možná. V tomto prípade by mal pestovateľ
porozmýšľať o vyorávke porastu a v rámci možností
čo najskoršej príprave pôdy pre jarný výsev náhradnej
plodiny. (Do poškodených porastov repky neodporúčame vysiať jarnú repku).
2. Porast prezimoval, hoci jesenné a zimné počasie sa
podpísalo pod jeho kvalitu a hustotu porastu. Porast
je charakteristický hnedastým sfarbením – značnou
stratou listov, ale srdiečka rastlín sú živé, korene zdravé a konzistentné na priereze, poprípade sa vyskytujú
farebné zmeny – odtiene fialovej, poprípade vybielenia listov – čo poukazuje na výživový deficit. V tomto
prípade by sa mal pestovateľ sústrediť na regeneráciu
porastu, uľahčiť repke reštart po zime a v rámci daného stavu podporiť maximálny úrodotvorný potenciál.
3. Porast repky úspešne prezimoval, nie sú viditeľné
straty na hustote porastu, porast je vyrovnaný a farba
porastu je stála. Korene a krčky rastlín sú konzistentné
a v poriadku. V tomto prípade by sa mal pestovateľ
sústrediť na podporu maximalizácie úrody repky.
DEKALB® – REPKA
S POTENCIÁLOM
www.dekalb.sk
Portfólio DEKALB
Spoločnosť Monsanto sa mnohým pestovateľom
spája najmä s hybridmi kukurice, ale už niekoľko desaťročí sa spolu so šľachtiteľským programom zameraným na kukurice samostatne vyvíja a úspechy svojej
práce žne aj program zameraný na repku.
O hybride DK Exquisite sa hovorí ako o „rekordérovi“, za ktorým stoja spokojní zákazníci z Nemecka,
Francúzska, Maďarska, Rumuska, Slovenska, ale najmä z Českej republiky, kde je považovaný takmer za
„národný hybrid“. Zákazníci si pochvaľujú predovšetkým excelentný koreňový systém, vďaka ktorému spoľahlivo získava živný roztok, tak potrebný pre dosiahnutie požadovaných úrodových parametrov.
Veľkú pozornosť získala vlaňajšia novinka
DK Exstorm. Hybrid drží i rekord v neuveriteľnej rýchlosti predaja. Pestovateľov zaujali jeho výsledky aj
v horších podmienkach. Tento hybrid pokračuje v“ línii“ hybridu DK Exquisite, no je schopný adaptovať sa
na široké možnosti podmienok a veľmi dobre reaguje
na pridané vstupy. Veď počas zberových sezón 2012
a 2013 neboli výnimkou úrody nad 6 t/ha. Vďaka jedinečným vlastnostiam a stabilným úrodám sa stáva
najpestovanejšou repkou v Európe.
Šľachtiteľský tím spoločnosti Monsanto ponúka i ďaľšie kvalitné hybridy z dielne Dekalb. Hybrid
DK Expower, ktorý je schopný prekonávať meniace
sa pestovateľské podmienky, čeliť tlaku patogénov,
prispôsobovať sa novým pestovateľským technológiám. DK Expower je najskorší hybrid portfólia DEKALB
a jeho výrazným benefitom je stabilita úrody a zimuvzdornosť, vďaka ktorým je možné DK Expower pestovať aj v okrajových repkových oblastiach.
DK Sensei v sebe skrýva silu samuraja – hoci je
nižšieho vzrastu, odoláva stresu, a veľmi dobre sa prispôsobuje najmä náročným podmienkam. Nech už vo
forme zimy, chladu, alebo sucha. DK Sensei je pravou
voľbou tam, kde by ste si repku netrúfli vysiať.
Pole plné iba repky
Tento rok prichádza na slovenské polia horúca novinka vo forme novej technológie pestovania repky –
repky s logom Clearfield. Značka DEKALB predstavuje
prvý hybrid na Slovensku, absolútne vhodný pre Clearfield technológiu - DK Imminent CL. Ide o stredne skorý
hybrid s úrodovu hladinou minimálne na úrovni súčasných najpestovanejších komerčných hybridov, ako to
dokazujú i nezávislé pokusy SPZO v Českej republike.
Vďaka vysokej tolerancii voči herbicídu Cleravis umožní pestovateľovi efektívne predchádzať, ale i riešiť
problémom s burinami a výdrolom v jednej aplikácii na
jeseň. Zvlášť dobré výsledky dosahovala kombinácia
DK Imminent CL a Cleravis v suchších a teplejších oblastiach. DK Imminent je určený pre všetky kategórie
pestovateľov v rôznorodých podmienkach.
Inovačné centrum
Spoločnosť Monsanto otvára tento rok prvé repkové inovačné centrum v Borovciach, okres Piešťany. Na
kukuricu sme už zvyknutí, navyše takýchto dní poľa
je dosť. No príďte sa pozrieť, ako dosiahnete vyššej úrody vďaka inováciám z dielne nielen Monsanta
a značky DEKALB, ale aj BASF, a ďalších partnerov.
Na ukážkových políčkach uvidíte:
- kompletné portfólio repiek DEKALB
- pokusy zamerané na hustotu výsevku
- vplyv termínu sejby a vzájomné porovnanie
- výživa a ošetrenie
- blok zaujímavostí zo šľachtenia repky, Vistive projekt,
ale i Clearfield technológiu.
Pozor, prvý deň poľa sa koná 7. mája 2014
v Borovciach!
Lucie Rakowská
Ing. Anna Sadloňová­‑Plačková, PhD.
®
50.3
P9840O1
E
ATENT n°
OPEAN P
EUR
,
ť
s
o
n
n
i
č
ú
Istota,
ť
výkonnos
Ako zamedziť devalvácii vložených
nákladov do porastu.
V našich pestovateľských podmienkach sú optimálne podmienky pre rast
len krátkodobé. Preto sa úrodový potenciál plodín realizuje v priemere
len na 30–70%. Faktorov, ktoré daný stav spôsobujú, je viacero. Medzi
najdôležitejšie príčiny patrí zhoršujúci sa stav pôdneho fondu, čoho dôsledkom je nižšia odolnosť rastlín na extrémne výkyvy počasia. Z tohto
dôvodu sa na mnohých poľnohospodárskych podnikoch v posledných rokoch stále viac riešia nestabilné úrody.
Zameraním sa na jednotlivé kritické obdobia vývoja rastlín (vtedy keď sa
rozhoduje o úrode) a to hlavne preventívnym stimulovaním rastlín, môžeme znížiť negatívny vplyv nepriaznivého priebehu počasia. Vhodným
riešením je listová stimulácia rastlín produktmi rady Fertileader, ktorá
napomáha zabezpečiť dosiahnutie nasledovných základných cieľov:
- udržať výnosový potenciál rastlín na maxime,
- stimulovať kľúčové fázy organogenézy,
- podporiť rast koreňového systému, a to hlavne koreňových vláskov,
ktoré majú najdôležitejšiu funkciu pre príjem živín a majú len približne
14 dňovú životnosť,
- zvýšiť odolnosť proti stresu zo sucha, čo je jeden z najzávažnejších negatívnych faktorov znižovania úrody (dodaním osmotického regulátora,
čím dochádza k efektívnejšiemu hospodáreniu s vodou),
- eliminovať jeden z najľahšie riešiteľných stresov - deficit mikroprvkov,
- spomaliť starnutie chlorofylu, čím sa zvýši výkon fotosyntézy ako základného anabolického procesu tvorby výnosu.
Dôležitým faktorom efektívnej foliárnej stimulácie sú vhodné podmienky
počas aplikácie. Rastliny by mali byť v stave schopné prijímať výživu
cez listy. Živiny prenikajú do listov pomerne veľmi rýchlo. Aby však boli
tieto živiny dostatočne účinné, je potrebná vhodná vlhkosť. Roztok solí
na povrchu listov totiž rýchlo zasychá a potom je príjem živín veľmi
pomalý. Až po ich opätovnom rozpustení (napr. rosou) sa môžu cez listy
znova prijať. Rovnako aj pri nižšej teplote prijímajú listy živiny lepšie ako
pri vyššej teplote ovzdušia. Foliárna
stimulácia rastlín je najracionálnejšia a najlepšie využiteľná pri
optimálnej teplote (vtedy, keď
rastliny nevyparujú nadmerné
množstvo vody, tzn. nie pri nadmernej transpirácii) a vyššej relatívnej vzdušnej vlhkosti. Rastliny
ktoré sú vystavené dlhšiu dobu
silnému stresu zo sucha majú
sťaženú schopnosť prijímať akúkoľvek výživu, keďže chýba voda
ktorá zabezpečuje transport živín. Preto aj takéto agronomické
opatrenia, ako je foliárna stimulácia rastlín, by sa mali realizovať
v prvom rade preventívne, za
priaznivých podmienok, aby vo
finále priniesli očakávaný efekt.
Listové hnojivá s bio-stimulačným účinkom
FERTILEADER® Vital-954
Katalyzátor
fotosyntézy
N: 104 g/l; P205: 58 g/l; K2O: 46 g/l,
Mn: 1 250 mg, B: 625 mg, Zn: 625 mg,
Cu: 250 mg, Fe: 250 mg, Mo: 130 mg,
podporuje intenzitu metabolizmu rastlín
a odďaľuje jeho možné zastavenie v prípadoch stresu
podporuje príjem vody a živín stimulovaním koreňového systému
podporuje tvorbu produktov fotosyntézy (cukry...) jej stimulovaním
FERTILEADER® Gold-BMo
Dokonalé
B: 70 g/l, Mo: 4 g/l,
kvitnutie
podporuje intenzitu metabolizmu rastlín
a odďaľuje jeho možné zastavenie v prípadoch stresu
podporuje príjem vody a živín stimulovaním koreňového systému
podporuje tvorbu produktov fotosyntézy (cukry...) jej stimulovaním
zabezpečuje lepšiu fertilitu kvetov a lepšiu kontrolu tvorby cukrov
a ich premiestňovanie (B)
kontroluje transformáciu dusíka (Mo)
FERTILEADER® Tonic
Klas plný
zrna
Mn 108g/l, Cu 67g/l,
podporuje intenzitu metabolizmu rastlín
a odďaľuje jeho možné zastavenie v prípadoch stresu
podporuje príjem vody a živín stimulovaním koreňového systému
podporuje tvorbu produktov fotosyntézy (cukry...) jej stimulovaním
podporuje syntézu chlorofylu a jeho udržanie (Mn)
má pozitívny vplyv na fertilitu peľu (Cu)
kontroluje transformáciu dusíka (Mn, Cu)
FERTILEADER® Elite
To najlepšie
N: 125 g/l, K2O: 96 g/l, CaO: 177 g/l, B: 3 g/l,
pre kvalitu
podporuje intenzitu metabolizmu rastlín
a odďaľuje jeho možné zastavenie v prípadoch stresu
podporuje príjem vody a živín stimulovaním koreňového systému
podporuje tvorbu produktov fotosyntézy (cukry...) jej stimulovaním
zlepšuje kvalitu plodov ovocia a jeho skladovateľnosť (Ca)
stimuluje tvorbu polyfenolov (K, Ca, N)
zintenzívňuje migráciu cukrov (B)
FERTILEADER® Axis
u
arancia rast
G
N: 42g/l, P205: 250g/l, Mn: 35g/l, Zn: 80g/l,
podporuje intenzitu metabolizmu rastlín
a odďaľuje jeho možné zastavenie v prípadoch stresu
podporuje príjem vody a živín stimulovaním koreňového systému
podporuje tvorbu produktov fotosyntézy (cukry...) jej stimulovaním
kontrola syntézy auxínov = rast koreňov (Zn, P)
kontrola premeny nitrátového dusíku v rastline (Mn)
FERTILEADER® Vertis-FeMn
Chloróza
Mn: 30g/l, Fe: 40g/l,
nemá šancu
podporuje intenzitu metabolizmu rastlín
a odďaľuje jeho možné zastavenie v prípadoch stresu
podporuje príjem vody a živín stimulovaním koreňového systému
podporuje tvorbu produktov fotosyntézy (cukry...) jej stimulovaním
preventívne zabraňuje fyziologickým poruchám - chlorózam (Fe)
podporuje syntézu chlorofylu a jeho udržanie (Mn)
TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o.
Oravská 13, 903 01 Senec
Tel.: 02 / 45 92 35 68
Fax: 02 / 45 24 16 75
www.sk.timacagro.com
Download

agronom-1-2014-web