LOGO MANUAL
Logo3
Minimálna veľkosť loga
4
Ochranná zóna loga
5
Farebná verzia loga
6
Čiernobiela verzia loga
7
Negatívna verzia loga
8
Použitie loga na farebnom pozadí
9
Zakázané varianty použitia loga
10
Odporučené písmo
11
OBSAH
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠTÝLU
2
Název kategorie
Produkt roka
Název kategorie
Logo Obchodník roku používajte v prípade všetkých materiálov podľa pravidel
uvádzaných v tomto manuáli.
Základnú verziu logotypu je možné rozšíriť o konkrétny typ kategórie víťaza.
Osobitne dbajte na správnu voľbu použitia farebnosti loga v závislosti od druhu
média. Pozornosť venujte tiež správnemu použitiu loga na farebnom pozadí.
Pravidlá tu uvedené platia pre všetky druhy použitia a poskytujú návod, ako
vytvoriť aplikácie, ktoré manuál výslovne nepredpisuje.
LOGO
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠTÝLU
3
7
Minimálna veľkosť loga zaručuje dobrú čitateľnosť logotypu.
Minimálna veľkosť pre použitie loga je určená výškou MasterCard kruhu na 7 mm.
Platí pre všetky verzie logotypu Obchodník roku.
Pre použitie on-line se odporučuje minimálna výška loga 65 pixlov.
Minimálna veľkosť je rovnaká pre použitie pozitivneho logotypu i negatívneho
variantu na farebných rastroch.
Maximálna veľkosť loga nie je určená.
M I N I M Á L N A V EĽ KOS Ť LO G A
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠTÝLU
4
1/2X
X
Minimálna ochranná zóna loga je určená polovicou výšky (1/2 X) MasterCard
symbolu (X), a to vo všetkých smeroch okolo logotypu. Platí pre všetky verzie
logotypu Obchodník roku.
Smyslom ochrannej zóny je zaistiť dostatočný odstup od všetkých ostatných
grafických prvkov, ktoré by mohli logo opticky narušiť.
Ochranná zóna značky ale nevyžaduje biely ani inak farebný podkladový obdĺžnik
okolo značky. Značku je nutné vždy urobiť súčasťou celkovej kompozície.
OCHR ANNÁ ZÓNA LOGA
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠTÝLU
5
CMYK
Pantone
RGB
HTML
C 0
M 100
Y 100
K0
485 C
R 204
G 0
B0
#cc0000
CMYK
Pantone
RGB
HTML
C 0
M 40
Y 100
K0
137 C
R 255
G 153
B0
#ff9900
CMYK
Pantone
RGB
HTML
C 0
M 0
Y0
K 100
Black C
R 0
G 0
B0
#000000
Farba a logo sú najdôležitejšie prostriedky jednotného vizuálneho štýlu.
Preto je výslovne zakázané akokoľvek modifikovať, meniť či inak upravovať
uvedené farebné hodnoty logotypu!
FAREBNÁ VERZIA LOGA
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠTÝLU
6
CMYK
Pantone
RGB
HTML
C 0
M 0
Y0
K 40
422 C
R 177
G 179
B 180
#b1b2b3
CMYK
Pantone
RGB
HTML
C 0
M 0
Y0
K 100
Black C
R 0
G 0
B0
#000000
Čiernobiela verzia loga je určená pre použitie na materiáloch, kde je
čiernobiele logo vyžadované (fax, razítko, čiernobiela tlač atď.).
Je možné využiť i čiernosivé varianty loga, ale iba na bielom rastri.
ČIERNOBIEL A VERZIA LOGA
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠTÝLU
7
Negatívny logotyp Obchodník roku je možné použiť na rastroch dostatočne tmavých,
na čiernej podkladovej farbe je možné použiť negatívne logo i s farebným logom
MasterCard.
N E G AT Í V N A V E R Z I A L O G A
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠTÝLU
8
Odporučené farebné pozadia sú definované na predchádzajúcej strane manuálu. Na
ostatných farebných rastroch môžete používať iba negatívne logo Obchodník roku, pri
splnení podmienky dodržania dobrej čitateľnosti logotypu. Pokiaľ túto čitateľnosť pozadie
neumožňuje, je možné umiestniť na kompozitne svetlejší raster čiernobiely logotyp.
Pozor! Logo nie je možné aplikovať na pestrofarebné rastry (fotografie a pod.) kvôli
členitosti a čitateľnosti logotypu.
P O U Ž I T I E LO G A N A FA R E B N O M P OZ A D Í
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠTÝLU
9
Všetky povolené podoby loga sú jednoznačne definované v tomto manuáli. Značku nie je dovolené nijako
farebne upravovať mimo povolené formy farebnosti.
Pozor! On-line a v elektronickej komunikácii vždy používajte logo v rozlíšení zodpovedajúcom danému
použitiu. Zamedzíte tak nekvalitnej reprodukcii. Logo nie je dovolené tvarovo deformovať ani ho aplikovať
v rozpore s pravidlami danými týmto manuálom. Nie je dovolené logo nakláňať, otáčať v žiadnom uhle. Nie
je dovolené používať logo na príliš kontrastných pozadiach. Nie je dovolené vytvárať logotyp vkopírovaním
fotografie alebo iného rastru, prechodu a pod. Nie je dovolené tieňovanie logotypu.
Všeobecne nikdy nepoužívajte žiadne rotácie, priehľadnosť, rozostrenie ani iné animácie loga alebo jeho
častí, napríklad v interaktívnych prezentáciach, flash animáciach, videu a pod.
Vyobrazenia na tejto strane ukazujú iba niektoré nesprávne podoby a použitia značky!
Z A K Á Z A N É VA R I A N T Y P O U Ž I T I A L O G A
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠTÝLU
10
Arimo – Regular
abcdefghijkmnopqrstuvwxyz 0123456789!?.“&%()*
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
Arimo – Italic
abcdefghijkmnopqrstuvwxyz 0123456789!?.“&%()*
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
Arimo – Bold
abcdefghijkmnopqrstuvwxyz 0123456789!?.“&%()*
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
Arimo – Bold Italic
abcdefghijkmnopqrstuvwxyz 0123456789!?.“&%()*
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
Rezy fontu Arimo sú voľne dostupné na Google Fonts (https://www.google.com/fonts)
a sú základným písmom jednotného vizuálneho štýlu súťaže Obchodník roka.
Tento druh písma má plnú diakritiku, je zadarmo a použiteľný na všetkých platformách
MAC/PC aj na webových stránkach.
ODPORUČENÉ PÍSMO
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠTÝLU
11
Download

LOGO MANUAL - mastercard obchodník roka