LOGO MANUAL
Logo
3
Minimálna veľkosť loga
4
Ochranná zóna loga
5
Farebná verzia loga
6
Čiernobiela verzia loga
7
Negatívna verzia loga
8
Použitie loga na farebnom pozadí
9
Zakázané varianty použitia loga
10
Odporučené písmo
11
OBSAH
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠT ÝLU
2
OBCHODNÍK
ROKA 2013
OBCHODNÍK ROKA 2013
Název kategorie
Logo Obchodník roku používajte v prípade všetkých materiálov podľa pravidel
uvádzaných v tomto manuáli.
Základnú verziu logotypu je možné rozšíriť o konkrétny typ kategórie víťaza. Tejto
časti sa manuál venuje na strane konštrukcie loga kategórie.
Osobitne dbajte na správnu voľbu použitia farebnosti loga v závislosti od druhu
média. Pozornosť venujte tiež správnemu použitiu loga na farebnom pozadí.
Pravidlá tu uvedené platia pre všetky druhy použitia a poskytujú návod, ako
vytvoriť aplikácie, ktoré manuál výslovne nepredpisuje.
LOGO
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠT ÝLU
3
7
7
OBCHODNÍK ROKA 2013
Název kategorie
Minimálna veľkosť loga zaručuje dobrú čitateľnosť logotypu.
Minimálna veľkosť pre použitie loga je určená výškou MasterCard kruhu na 7 mm.
Platí pre všetky verzie logotypu Obchodník roku.
Pre použitie on-line se odporučuje minimálna výška loga 65 pixlov.
Minimálna veľkosť je rovnaká pre použitie pozitivneho logotypu i negatívneho variantu
na farebných rastroch.
Maximálna veľkosť loga nie je určená.
MINIM Á L N A V EĽKOS Ť LOG A
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠT ÝLU
4
1/2X
X
1/2X
X
OBCHODNÍK ROKA 2013
Název kategorie
Minimálna ochranná zóna loga je určená polovicou výšky (1/2 X) MasterCard
symbolu (X), a to vo všetkých smeroch okolo logotypu. Platí pre všetky verzie
logotypu Obchodník roku.
Smyslom ochrannej zóny je zaistiť dostatočný odstup od všetkých ostatných
grafických prvkov, ktoré by mohli logo opticky narušiť.
Ochranná zóna značky ale nevyžaduje biely ani inak farebný podkladový obdĺžnik
okolo značky. Značku je nutné vždy urobiť súčasťou celkovej kompozície.
OCHR ANNÁ ZÓNA LOGA
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠT ÝLU
5
CMYK
Pantone
RGB
HTML
C0
M 100
Y 100
K0
485 C
R 204
G 0
B0
#cc0000
CMYK
Pantone
RGB
HTML
C0
M 40
Y 100
K0
137 C
R 255
G 153
B0
#ff9900
CMYK
Pantone
RGB
HTML
C0
M 0
Y0
K 100
Black C
R0
G 0
B0
#000000
Farba a logo sú najdôležitejšie prostriedky jednotného vizuálneho štýlu.
Preto je výslovne zakázané akokoľvek modifikovať, meniť či inak upravovať
uvedené farebné hodnoty logotypu!
FAREBN Á V ER ZIA LOG A
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠT ÝLU
6
CMYK
Pantone
RGB
HTML
C0
M 0
Y0
K 40
422 C
R 177
G 179
B 180
#b1b2b3
CMYK
Pantone
RGB
HTML
C0
M 0
Y0
K 100
Black C
R0
G 0
B0
#000000
Čiernobiela verzia loga je určená pre použitie na materiáloch, kde je
čiernobiele logo vyžadované (fax, razítko, čiernobiela tlač atď.).
Je možné využiť i čiernosivé varianty loga, ale iba na bielom rastri.
ČIERNOBIEL A VERZIA LOGA
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠT ÝLU
7
Negatívny logotyp Obchodník roku je možné použiť na rastroch dostatočne tmavých,
na čiernej podkladovej farbe je možné použiť negatívne logo i s farebným logom
MasterCard.
N E G AT Í V N A V E R Z I A LO G A
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠT ÝLU
8
Odporučené farebné pozadia sú definované na predchádzajúcej strane manuálu. Na
ostatných farebných rastroch môžete používať iba negatívne logo Obchodník roku, pri
splnení podmienky dodržania dobrej čitateľnosti logotypu. Pokiaľ túto čitateľnosť pozadie
neumožňuje, je možné umiestniť na kompozitne svetlejší raster čiernobiely logotyp.
Pozor! Logo nie je možné aplikovať na pestrofarebné rastry (fotografie a pod.) kvôli
členitosti a čitateľnosti logotypu.
P O U Ž I T I E LO G A N A FA R E B N O M P OZ A D Í
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠT ÝLU
9
Všetky povolené podoby loga sú jednoznačne definované v tomto manuáli. Značku nie je dovolené nijako
farebne upravovať mimo povolené formy farebnosti.
Pozor! On-line a v elektronickej komunikácii vždy používajte logo v rozlíšení zodpovedajúcom danému
použitiu. Zamedzíte tak nekvalitnej reprodukcii. Logo nie je dovolené tvarovo deformovať ani ho aplikovať
v rozpore s pravidlami danými týmto manuálom. Nie je dovolené logo nakláňať, otáčať v žiadnom uhle. Nie
je dovolené používať logo na príliš kontrastných pozadiach. Nie je dovolené vytvárať logotyp vkopírovaním
fotografie alebo iného rastru, prechodu a pod. Nie je dovolené tieňovanie logotypu.
Všeobecne nikdy nepoužívajte žiadne rotácie, priehľadnosť, rozostrenie ani iné animácie loga alebo jeho
častí, napríklad v interaktívnych prezentáciach, flash animáciach, videu a pod.
Vyobrazenia na tejto strane ukazujú iba niektoré nesprávne podoby a použitia značky!
Z A K Á Z A N É VA R I A N T Y P O U Ž I T I A LO G A
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠT ÝLU
10
Gotham – Medium
abcdefghijkmnopqrstuvwxyz 0123456789!?.“&%()*
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
Gotham – Light
abcdefghijkmnopqrstuvwxyz 0123456789!?.“&%()*
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
Univers – Bold
abcdefghijkmnopqrstuvwxyz 0123456789!?.“&%()*
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
Univers - Light
abcdefghijkmnopqrstuvwxyz 0123456789!?.“&%()*
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ
Rezy fontu Gotham sú základným písmom jednotného vizuálneho štýlu akcie
Obchodník roku. Ako doplnkový font používajte rezy fontu Univers.
Font Gotham – Medium je určený na sadzbu nadpisov.
Font Gotham – Light je vhodný na sadzbu zvýraznených textov, perexov atď.
Font Univers – Bold je určený na zvýrazňovanie jednoduchých textov.
Font Univers – Light je určený na sadzbu základných textov, dobre poslúži v luxusných
publikáciach i v novinovom firemnom spravodajcovi.
Ako doplnkové fonty je možné použiť rezy z celej rodiny Univers.
Tieto druhy písma majú plnú slovenskú diakritiku a zároveň sú použiteľné vo všetkých
základných jazykových mutáciach. V prípadoch, kedy nie je k dispozícii originálne písmo,
môžu používatelia kancelárskych programov (MS Office a pod.) použiť ako náhradný
font systémové písmo Tahoma a jeho rezy.
Manuál definuje povolené typy písma. Tieto písma boli starostlivo vybrané, aby podporili
vizuálnu identitu a tiež aby vyhoveli najrôznejším typom tlačových a iných aplikácii.
Nie je teda vhodné ani nutné používať iné typy písma.
ODPORUČENÉ PÍSMO
MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNEHO ŠT ÝLU
11
Download

LOGO MANUAL - mastercard obchodník roka