BODYIX.ART
2013
rocník Majstrovstiev SR
v malovaní na telo
Organizátor:
Spoluorganizátori:
Asociácia pre podporu a rozvoj súťaže
Majstrovstiev SR v maľovaní na telo BODY ART
TASHA COSMETICS s.r.o. Bratislava, EXPO CENTER a.s. Trenčín
Termín a miesto konania súťaže:
15.3.2013, výstavisko EXPO CENTER a.s. Trenčín
počas odborného kozmetického veľtrhu BEAUTY FORUM SLOVAKIA,
pavilón 4 - 2. poschodie
Téma:
TOY STORY - Príbeh hračiek
Časový harmonogram:
registrácia 8.00 - 8.30h., súťaž 9.00 - 15.00 h.
vyhlásenie výsledkov - cca 15.30 h.
Účastníci súťaže:
Účastníkmi súťaže môže byť každý, kto má umelecké nadanie, navštevuje
alebo má ukončenú umeleckú školu, pôsobí v skrášľujúcich službách
alebo má maľovanie a fotografovanie ako záľubu. Všetci prihlásení
súťažiaci obdržia informáciu o Asociácii, môžu sa stať jej členom.
Účastníci si so sebou na súťaž prinesú:
- občianský preukaz alebo pas
- vlastný pracovný materiál a potrebné vybavenie pracovného miesta
/farby, aplikátory, doplnky, materiál a pomôcky
potrebné na realizáciu svojej témy/
- kaderníčku (nemusí byť)
- vlastný model
- vlastný hudobný materiál pre prezentáciu modelu
/najlepšie na CD nosiči/
Registračný poplatok: 20 EUR (s DPH)
Číslo účtu: 2628252501/1100 Tatra Banka, a.s., BIC TATRSKBX / IBAN SK84 1100 0000 0026 2825 2501
ako variabilný symbol uveďte IČO alebo dátum narodenia a do správy dajte svoje priezvisko a text BODY ART.
Prihláška sa stáva záväznou po uhradení registračného poplatku.
Prihlášku a potvrdenie o zaplatení zasielajte na adresu: TASHA COSMETICS s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava
Ceny od : Asociácie, spoluorganizátorov a sponzorov
1.miesto: postup na súťaž Bodypainting Trophy do Mníchova, pohár/diplom/, vecné ceny
2.miesto: pohár/diplom/, vecné ceny
3.miesto: pohár/diplom/, vecné ceny
* Poznámka: Do Mníchova postupuje súťažiaci zo Slovenska, keďže sú to Majstrovstvá SR. V prípade, že I. miesto získa súťažiaci z inej krajiny,
postupuje Slovák umiestnený o priečku nižšie.
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA MAJSTROVSTVÁ SR V MAĽOVANÍ NA TELO BODY ART 2013
TOY STORY
príbeh hraciek .
ÁNO
záväzne sa prihlasujem na súťaž
Meno a priezvisko:
Adresa:
Email:
Mobil:
Názov a adresa firmy:
Miesto / Dátum / Podpis
IČO/ IČ DPH:
BODY ART 2013
TOY STORY
príbeh hraciek
Súťažiaci v rámci vlastnej prípravy svoj model namaľuje a v závere ho predstaví.
Pri práci môže použiť farby na telo, trblietavé tetovanie, make-up a doplnky
(masky, škrabošky a pod.). Fantázii sa medze nekladú. Na záverečnú prezentáciu
je vyčlenený čas cca 1 - 2 min. pre každý model, sprevádzaný hudbou
(súťažiaci donesú vlastný hudobný podklad). Celkový pracovný čas je 6 hodín.
Vlastné pomôcky a farby môžu byť od vodových až po suché či mastné farby.
Použité môžu byť trblietky aj make-up, rôzne materiály pre dekoráciu maľovaného diela na tele
modelky.
Súťažiaci môže mať kaderníčku, ktorá upraví modelke vlasy alebo si ich upraví sám – nezabudnúť
na hrebeň, sponky, laky /trblietavým lakom sa dobre fixuje aj vymaľované telo, lpretože sa farby
vrstvia na seba/.
Je dôležité, aby modelka nemala na tele pred súťažou nič namaľované, ani len ceruzkou. Súťažiaci
musí mať vopred premyslené ťahy a farby, ako i tieňovanie a pod., aby maľoval na istotu.
Na priebeh maľovania budú mať dozerať porotcovia, ktorí skontrolujú, či modelka nie je vopred
pripravená. Je zakázané model striekať farbami, ani vopred, ani počas a tiež sa nesmú používať
šablóny.
Povolené je výlučne iba ručné maľovanie na celé telo.
Tvár stačí namaľovať tsk, aby vynikli predovšetkým oči, obočie a pery.
Nechty je možné pripraviť vopred pred súťažou.
Porotcovia sa nebudú môcť radiť ani si ukazovať hodnotenie, aby sa zachoval objektívny prístup ku
každému súťažiacemu bez akéhokoľvek vzájomného ovplyvňovania.
Celkové pokrytie maľbou musí byť aspoň 75% tela. Doplnky sa nerátajú do maľby.
Hodnotené je aj zľadenie a výber doplnkov.
Hodnotí sa aj pomenovanie vymaľovaného diela, či korešponduje s témou a vyjadruje jej obsah.
Samotná prezentácia má tiež vplyv na bodové hodnotenie. Preto je dobré, dopredu si pripraviť
hudobný podklad či samotnú kreatívnu prezentáciu.. (Hudobý materiál si je treba priniesť na CD
nosiči alebo aspoň 14 dní pre súťažou zaslať vo formáte mp3 na email: [email protected]).
Diváci sa môžu pozerať na priebeh maľovania avšak najbližšie zo vzdialenosti 1,5m. Odstup bude
ohraničený. V prípade nedodržania odstupu môže na to súťažiaci upozornili manažéra súťaže, ktorý
bude zároveň nápomocný pri riešení akýchkoľvek problémov alebo otázok. Fotografovanie bude
možné: počas súťaže iba so súhlasom súťažiaceho, po súťaži voľne. Prípadné rozhovory s médiami
až po skončení súťaže. Po prezentácii porota sa odoberie aby vyhodnotila umiestnenie. Počas toho
bude moderátorka spovedať súťažiacich. Po skončení hodnotenia predseda poroty a organizátori
súťaže vyhlásia výsledky a odovzdajú ceny.
KRITÉRIA HODNOTENIA:
20 bodov
Precíznosť prevedenia a čistota maľby - Samotné prevedenie ručnej maľby, kombinácia farieb,
čistota kontúr, tieňovanie, umelecký dojem.
15 bodov
Kreativita nápadu a použitých doplnkov - Dielo je hodnotené nielen ako maľba, ale aj ako nápad.
Súťažiaci si pomenuje svoj model. Hodnotí sa, či názov modelu korešponduje s témou a doplnkami.
Doplnky dotvárajú komplexnosť diela.
10 bodov
Záverečná prezentácia a správny výber modelu - Správny výber modelu, ktorý má nielen proporčné
dispozície pre samotné dielo, ale aj osobné nasadenie počas odprezentovania pred divákmi a porotou
za sprievodu vhodne vybraného hudobného podkladu.
5 bodov
Celkový dojem - Hodnotí sa celková súhra tela, tváre, vlasov a použitých doplnkov ako aj dojem ,
ktorý zanechá model aj súťažiaci na porotcov.
Maximálny počet bodov, ktoré môže udeliť každý porotca: 30
Download

BODY ART 2013.ai - Expo Center as, Trenčín