I N F O R M A Č N É N O V I N KY O T O M ,
n a š e j
MÁ J 2011
|
ČÍSLO: 9
V ROZHODOVACOM
KONANÍ MUSÍME BYŤ
VŠETCI VEĽMI
OBOZRETNÍ strana 3
RO ČN ÍK: VI.
ČÍM ŽIJEME V SEČOVSKEJ POLIANKE
o b c i
|
w w w. prol oc o. sk
|
T LAČ O V I N A : N EP R ED A J N É
ZDRAVÁ VODA
V CELEJ SEČOVSKEJ
POLIANKE
ROZVÍJALI
HOKEJ
V NAŠEJ OBCI
strana 6
strany 14, 15
Pápež Ján Pavol II., otec - šíriteľ lásky,
pokoja a mieru na celom svete
Ján Pavol II. sa ako Karol Jozef Wojtyla narodil 18.
mája 1920 vo Wadowiciach pri Krakove v Poľsku. Od
roku 1938 študoval na Jagelovskej univerzite v Krakove polonistiku a filozofiu. Po zatvorení univerzity
cez vojnu pokračoval v štúdiách súkromne, pričom
pracoval v kameňolome a neskôr v chemickej továrni. Od roku 1942 sa začal pripravovať štúdiom teológie na kňazské povolanie. Za kňaza bol vysvätený 1.
novembra 1946. O dva roky neskôr dovŕšil štúdium
na inštitúte Angelicum v Ríme doktorátom.
O
d roku 1948 pôsobil ako
kňaz vo farnosti v Niegowiciach a farár v Krakove. Od
roku 1951 pokračoval v štúdiu na
Jagelovskej univerzite a pôsobil tiež
ako univerzitný kaplán. O rok neskôr začal prednášať etiku v kňazskom seminári v Krakove a od roku
1956 pôsobil ako profesor na Katolíckej univerzite v Lubline.
V roku 1958 bol vymenovaný
za pomocného biskupa v Krakove
a o päť rokov neskôr sa stal krakovským arcibiskupom - metropolitom.
29. mája 1967 ho pápež Pavol VI.
vymenoval za kardinála. Za pápeža
ho kardináli zvolili 16. októbra 1978,
ako prvého Netaliana po 455 rokoch
POKRAČOVANIE NA STR. 8 
Oslava Dňa matiek – 15. máj 2011
Druhá májová nedeľa patrí už tradične oslavám Dňa matiek. Aj
keď sme si tento sviatok pripomenuli v našej obci tentoraz až
tretiu nedeľu v máji, oslavy boli rovnako veľkolepé. V tento deň
si každá ratolesť uctí svoju mamičku a na znak lásky ju prekvapí
blahoželaním, kyticou kvetov, nežným božtekom na líčko alebo
malým darčekom. Na počesť našich mamičiek a aj starých mám si
dňa 15. mája pripravili deti materskej školy a takisto žiaci základnej školy kultúrny program pre naše oslávenkyne.
Príjemným prekvapením bol
darček, ktorý dostala každá
mama hneď pri vstupe do sály,
kvetinová pozornosť od obecného úradu a medovníkové srdiečko z rúk šikovných žien z únie
(z Únie žien). Na úvod programu
všetkých prítomných oslovila
básňou Matka žiačka základnej
školy Zuzka Hatalová. Po úvodnej
básni nasledoval príhovor starostu obce MVDr. Mariána Fedora,
ktorý matkám venoval niekoľko
milých slov.
POKRAČOVANIE NA STR. 6 
MÁ J
2
20 1 1
|
ČÍS LO
9
www.proloco.sk
Z NAŠEJ SAMOSPRÁVY
V rozhodovacom konaní musíme
byť všetci veľmi obozretní
MŠ a úprava jej okolia, dokončenie
úpravy priestorov zdravotného strediska, výstavba školskej jedálne, kanalizácia, ČOV a voda v obci – berúc
do úvahy aj začiatok prvých splátok
za spoluúčasť pri financovaní, projekty – verejné osvetlenie a zníženie
jeho energetickej náročnosti, úprava
miestnych tokov, príprava na projektové dokončenie vody v celej obci. To
je len v krátkosti výber finančne najnáročnejších cieľov pre rozpočtový
rok 2011.
Ktoré práce na nadstavbe
školskej jedálne sa plánujú na
tento rok? Práce sa už začali? Ak
áno, čo sa tam deje práve teraz?
- Otázka nie je postavená správne.
Pre upresnenie ide o prestavbu objektu školskej jedálne, nakoľko spodná časť zostala tiež hrubou stavbou.
Prečo? V podstate je to ešte slabý výraz, pretože hrubá stavba znamená
obvodové múry a priečky pripravené
na omietnutie, položenie obkladov,
dlažby atď. Táto stavba si ale vyža-
„… spodná časť budovy školskej jedálne v predbežnom
rozpočtovom vyjadrení predstavuje cca 10 miliónov
starých korún a nadstavba cca 7 – 8 miliónov starých
korún, to je skutočnosť…“
Rozpočet obce sa schvaľoval
pomerne neskoro - v prvej polovici februára. Na čo budú použité finančné prostriedky z nášho
rozpočtu v tomto roku? Samozrejme, okrem mzdových a prevádzkových nákladov.
- Rozpočet obce mal byť pripravený ešte predchádzajúcim vedením
obce, keďže sa tak nestalo, vznikol časový posun, ktorý v čase volieb nie je
ničím výnimočným a tak obec začala
fungovať podľa rozpočtových kritérií
trochu neskôr. Finančné prostriedky
na rozhadzovanie nemáme a preto
bolo a je potrebné narábať s nimi
veľmi obozretne. Okrem bežného
chodu obce, ktorý začína byť stále
náročnejší – nárast energií, obnova
zastaralého technického vybavenia,
ceny PHM a náhradných dielov –
boli určené aj hlavné priority: dokončenie interiérovej prestavby budovy
duje ešte predprípravu na pomenovanie hrubá stavba, v podobe osekania zamoknutého muriva a obkladov,
sušenia stien a stropných panelov,
odstránenia zničenej dlažby a teda
ďalšie finančné náklady. Momentál-
„…rozhodnutím Obecného zastupiteľstva a na základe
petičnej akcie som bol poverený konať na úseku získania
prísľubu vypracovať projektovú dokumentáciu … za
lepších finančných podmienok…“
ne po zasadnutí stavebnej komisie,
zhodnotenia súčasného stavu, sa
pokračuje v nasledovných logických
krokoch – výberové konanie na stavebný dozor celej stavby, detailnejšie
rozpracovanie projektovej dokumentácie, napríklad doplnenie plynofikácie a nové vypracovanie rozpočtu
stavby, svojpomocné stavebné práce
– osekávanie muriva a obkladov, sušenie spodnej časti stavby, rozhodnutie zastupiteľstva o forme postupu
stavebných prác, žiadosť o finančnú
dotáciu cez Ministerstvo školstva,
zameranie sa vzhľadom na finančnú
náročnosť celej stavby na spodnú
časť objektu – školskú jedáleň.
Na poslednom rokovaní Obecného zastupiteľstva zaznel hlas,
že na dokončenie nadstavby jedálne môže ísť odhadom až 15
miliónov starých korún, teda
dokončenie nadstavby školskej
jedálne by sa malo považovať za
prioritu. Avšak tieto predpovede,
či upozornenia o prílišnej nákladovosti či rizikovosti tohto projektu tu boli aj skôr, ako sa táto
nadstavba začala realizovať, no
neprihliadalo sa na nich. Netreba sa aj na tomto príklade poučiť,
aby sa pri plánovaní či neplánovaní budúcich akcií prihliadalo
predovšetkým na verejný záujem a spoľahlivé zabezpečenie
a efektivitu použitia finančných
prostriedkov?
- Ak mám na túto otázku odpovedať, poviem asi toľko – ešte raz
prízvukujem, že nehovoríme o dokončení nadstavby školskej jedálne,
ale o celkovej prestavbe. Mnohí obyvatelia obce žijú v tom, že dolná časť
budovy je trochu stavbou narušená
a všetci riešime nadstavbu budovy.
Je to zavádzajúce . Len spodná časť
Foto: Tomáš Senko, Prol Loco
P
án starosta, vďaka, že ste
si našiel čas na tento rozhovor. Od prevzatia úradu
prebehlo niečo viac, ako štyri
mesiace. Aké to boli mesiace?
- Ako v každom novom zamestnaní boli to mesiace hektické. Prečo?
Pri práci štatutára je potrebné zvládnuť hneď v úvode teoretické aj praktické problémy samosprávy a každý
občan obce očakáva rýchle a bezbolestné fungovanie nového vedenia
obce, aby živý organizmus, akým
obec je, nepocítil žiadne rušivé momenty svojej existencie. Je to proces,
kedy niečo dedíme po starom vedení
a zároveň chceme aj niečo nové. Je
to proces, kedy musíme vybrať podľa
finančných možností obce to, v čom
chceme pokračovať a čo chceme doplniť, aby obec pokračovala dopredu
a občania boli spokojní. Teda nie sú
to ľahké mesiace, ale pri vzájomnej
aspoň minimálnej ohľaduplnosti, občan verzus starosta, to všetci zvládneme.
Foto: archív obecný úrad
Aké sú rozpočtové ciele na tento rok? Ako pokračujú práce
na školskej jedálni? Ako pokračuje výstavba kanalizačnej
a vodovodnej siete? Bude zdravá voda v celej Sečovskej
Polianke? Ktoré úseky sú problémové? Prestanú občania vyvážať odpad za dedinu? Bude obec dávať pokuty za vytváranie čiernych skládok? Plánuje sa vydávanie obecných novín?
Opýtali sme sa za vás starostu obce, MVDr. Mariána Fedora.
MÁ J
www.proloco.sk
tohto roku stihli vypracovať projektovú dokumentáciu na tieto
úseky. V akom stave je táto záležitosť?
- Rozhodnutím Obecného zastupiteľstva a na základe petičnej akcie
som bol poverený konať na úseku
získania prísľubu vypracovať projektovú dokumentáciu firmou Aquatech
s. r. o., ktorá má celú obec už zmapovanú, nakoľko je autorom doterajšej
projektovej dokumentácie na stavbu
kanalizácie a realizovaného vodovodu za lepších finančných podmienok,
než bolo doteraz navrhnuté. Predstaviteľmi firmy Aquatech s. r. o. mi
bola odobrená suma, ktorú Obecné
zastupiteľstvo označilo za prijateľnú. Vzhľadom na skutočnosť, že od
1. apríla 2011 nadobudla účinnosť
novela zákona o verejnom obstarávaní cez Vestník už od 10 000 eur,
táto predbežná dohoda je len informatívna a ak chceme pokračovať,
je potrebné po schválení obecným
zastupiteľstvom riešiť vypracovanie
projektovej dokumentácie cez Vestník.
„…prosím už teraz občanov o veľkú trpezlivosť
pri najťažšom technickom úseku na momentálne
realizovanej trase pri rímskokatolíckom kostole, kde
bude robená podvrtávka v hĺbke 5 metrov s päťstovkou
chráničkou a štartovacím výkopom, je nepríjemné, že to
bude realizované pri vchode, ale je to nutné…“
skupín zo strany subdodávateľov.
Na základe petície občanov,
ktorú iniciovala občianska iniciatíva „Zdravá voda v celej Sečovskej Polianke“ vás Obecné zastupiteľstvo uznesením poverilo, aby
ste preverili možnosť dopracovania projektovej dokumentácie na
ulice, s ktorými sa pri výstavbe
vodovodnej siete v rámci prebiehajúceho projektu nerátalo. Ide
celkovo o sedem lokalít. V prípade dobrých vyhliadok tu existuje
predbežná vôľa, že Obecné zastupiteľstvo tohtoročný rozpočet
obce upraví tak, aby sme ešte
|
Č ÍSLO
Z NAŠEJ SAMOSPRÁVY
Foto: Tomáš Senko, Prol Loco
budovy v predbežnom rozpočtovom
vyjadrení predstavuje cca 10 miliónov starých korún a nadstavba cca 7
– 8 miliónov starých korún. To je skutočnosť. Preto, ak mám reagovať na
otázku, reagujem tiež otázkou. Vedeli
o tejto sume poslanci, ktorí hlasovali
kladne za tento projekt? Vedeli o reálnom využití horných priestorov a nákladovosti na ich vybudovanie? Vedeli, čo to prinesie pre rozpočet obce?
Myslím, že to je len zopár otázok,
ktoré treba položiť niekomu inému.
Ja túto problematiku volám dedičná
priorita, nakoľko je to proces, ktorý
treba dokončiť z predchádzajúceho
volebného obdobia, ale ktorý rozpočet obce zaťaží možno aj v nasledujúcom volebnom období. V závere len
toľko – musíme byť všetci v rozhodovacom konaní veľmi obozretní, lebo
rozpočet obce má svoje hranice ako
v domácnosti, tak aj v obci.
Môžete občanom priblížiť,
v akom stave je v súčasnosti výstavba vodovodnej a kanalizačnej
siete? Ktoré ulice sú už ukončené?
- V krátkosti fakty. Hlavné kanalizačné potrubie je v obci zrealizované
v dĺžke 6 739 metrov, zostáva ešte
uloženie v dĺžke 6 401 metrov, teda
uloženie hlavného kanalizačného potrubia je zrealizované cca na 50%.
Počet osadených šachiet k dnešnému
dňu je 162 kusov, zostáva osadiť 165
kusov. Kanalizačné prípojky – dokončená je ulica Stankovská, realizuje sa
ulica Nová a Toplianska. Vodovod je
ukončený na 95%, teda z projektu,
ide už len o prípojky na ulici Novej
a malé dokončenia na ulici Veternej.
ČOV zrealizovaná na 50%. Dokončenie je plánované na mesiac jún - júl.
Preinvestovalo sa 1 748 846 eur. Na
realizovanej stavbe pracuje zhotoviteľ
EUROVIA a.s. a sedem pracovných
2011
Na ktorých uliciach a v akom
poradí sa bude klásť kanalizácia
a vodovod v nasledujúcich mesiacoch?
- Dohodnutý postup prác od 9.
mája 2011 je nasledovný – uloženie kanalizačného potrubia na ulici
Jarková, dve skupiny pracujú pri
futbalovom ihrisku, jedna skupina
dokončuje trasu na ulici Hlavnej od
rímskokatolíckeho kostola smerom
na Parchovany, od 9. mája 2011 nastupuje skupina na Hlavnú ulicu od
Parchovan (pravá strana) od začiatku obce v chodníku, jedna skupina
na ulicu Hlavnú od cintorína smerom
na Sačurov, skupina na dokončenie
prípojok na ulici Toplianskej a Novej,
skupina na Harangovskú ulicu a skupina, ktorá realizuje podvrtávku pri
Obecnom úrade. V prípade akýchkoľvek otázok a poradenstva som
občanom obce k dispozícii.
S ktorými ťažkosťami sa pri
výstavbe vodovodu a kanalizácie
stretávate najčastejšie?
- Problémy sa vyskytnú pri realizácii každej väčšej stavby. Najväčším
9
3
skládok odpadu je protizákonné.
Každý, kto vyváža odpad za dedinu, alebo kto ho spaľuje na záhrade, sa v zmysle zákona 223/2001
Z. z. o odpadoch dopúšťa priestupku. Za vytváranie čiernych skládok odpadu zákon určuje vysoké
pokuty – ako pre právnické, tak
aj pre fyzické osoby. Aké má obec
mechanizmy na to, aby zabránila
vyvážaniu odpadu na fúriku, traktorovej vlečke či osobnými autami
za dedinu, do kriakov, no najmä
pod les, na miesto starého smetiska, známe ako „Deskynky“?
- Myslím, že odpoveď pozná každý.
Na jednej strane občan a na druhej
zákon. Je to potrebné stavať to do
tejto roviny? Prečo určitá skupina
občanov – menšina – ničí zdravie inej
– teda väčšine? Je to ťažko riešiteľná
otázka, nakoľko majú zničené zdravie
všetci. Normálne zmýšľajúci človek
nechápe ako je to možné, že vstupom
do nášho lesa sme vstúpili na smetisko. Chodíme tam s deťmi – ako ich
vychovávame k lepšiemu a ako im
to vysvetlíme? Ak nezačneme každý
od seba, je to zbytočné. Momentálne
vládne anonymita – všetci vieme, kto
to robí, ale nikto nič nepovie. Cieľom
¬„… normálne zmýšľajúci človek nechápe ako je to možné,
že vstupom do nášho lesa sme vstúpili na smetisko¬…“
problémom je skutočnosť, že vypracovaný projekt je stavebným projektom a nie realizačným, čo predstavuje meranie sietí v teréne – voda, plyn,
káblové siete – a ďalšie prekážky,
ktoré projekt ignoroval, napríklad
dažďová kanalizácia, elektrické stĺpy,
chodníky. Preto nás občania môžu aj
viackrát vidieť na tom istom úseku,
lebo sa vyberá to najlepšie riešenie
daného úseku – výber vhodných šachiet, rýchlosť a ekonomika prevedenia, najvhodnejšia trasa.
Ktoré úseky sú najnáročnejšie?
- Z hľadiska hlavného potrubia bol
nepríjemným úsekom úsek Staničnej
ulice, ale každý úsek má svoje špecifiká. Je jasné, že náročnosť uloženia
úzko súvisí s počasím a hĺbkou uloženia. Prosím už teraz občanov o veľkú
trpezlivosť pri najťažšom technickom
úseku na momentálne realizovanej
trase pri rímskokatolíckom kostole,
kde bude robená podvrtávka v hĺbke
5 metrov s päťstovkou chráničkou
a štartovacím výkopom. Je nepríjemné, že to bude realizované pri
vchode, ale je to nutné. Navrhovaná
trasa pri gréckokatolíckom chráme,
ktorá mala smerovať cez vydláždenú
časť bola zmenená tak, aby okolie
s dlažbou bolo neporušené. Verme,
že investor a zhotoviteľ stále nájdu
rozumnú reč na riešenie problémov.
Teraz z iného súdka – odpady.
Vieme, že vytváranie divokých
obce nie je občanov pokutovať, ale
ak to bude nevyhnutné, pristúpi sa
aj k tomu. Ale prečo radšej neuvažujeme o možnosti – urobme radikálnu
brigádu, upracme les, okolie obce
a zastavme tento nekonečný proces
likvidácie samého seba. Obec nechce byť policajtom. Vývoz TKO nás
všetkých stojí nemalé prostriedky
a preto ich nezvyšujme našou nepochopiteľnou činnosťou vytvárania
skládok v okolí obce.
Internetová verejnosť (nielen
našej obce) oceňuje, že Sečovská Polianka má novú webovú
stránku, ktorá sa aj priebežne
aktualizuje. Informácie zo života
obce, uznesenia Obecného zastupiteľstva, rozpočet obce. Môžete
nám povedať, či a kedy plánujete
vy, ako starosta, začať vydávať aj
obecné noviny? Máte už nejakú
predstavu?
- Ohlasy na našu internetovú
stránku sú priaznivé a rád by som
sľúbil aj pre budúcnosť, že pôjdeme
týmto smerom. Je to moderný spôsob
informovanosti občanov našej obce.
Obecné noviny zatiaľ neplánujem vydávať, skôr využijem možnosť ako je
táto, s tým, že môžeme označiť tieto
noviny ako akýsi Spoločník. Má to
ekonomický a spoločenský prínos
pre celú obec.
Pán starosta, ďakujeme za váš
čas a za tento rozhovor.
MÁ J
4
20 1 1
|
ČÍS LO
9
www.proloco.sk
Z NAŠEJ SAMOSPRÁVY
Pár údajov z obecného
rozpočtu na rok 2011
Aký je rozpočet obce na rok 2011?
Pre tých, ktorí majú prístup na internet, si môžu prezrieť celý rozpočet obce na stránke www.secovskapolianka.ocu.sk. Tým, ktorí nemajú
prístup na internet, v skratke uvedieme aspoň základné údaje:
Na strane príjmov to vyzerá
takto:
Bežné príjmy celkom
-1 033 817 €
z toho
- podielové dane zo štátneho rozpočtu
– 535 372 €
- miestne dane (nehnuteľnosti a pes)
– 44 800 €
- miestny poplatok za TKO
– 20 000 €
- príjmy zo štátneho rozpočtu
na ZŠ
– 344 145 €
- UPSVaR
– 27 000 €
- ostatné príjmy
– 62 500 €
Na strane výdavkov to vyzerá
takto:
Bežné výdavky celkom
– 1 033 817 €
z toho:
- mzdy, platy, odmeny, príplatky, poistné, príspevky (starosta, poslanci,
zamestnanci obce v administratíve
a DP, vrátane MŠ, opatrovatelia, dohody o vykonaní práce) okrem aktivačnej činnosti
– 297 100 €
- prevádzkové náklady ( OcÚ, DP, MŠ,
energie, technika, všeobecný materiál, údržba techniky, budov, školenia,
propagácia, inzercia, stravovanie, poistné majetku, splácanie úrokov, poplatky, údržba ciest, príspevok SAD,
vodné a stočné, rozhlas, cintorín, knihy, pomôcky, dotácia ZŠ)
– 298 862 €
- reprezentačné športové a kultúrne podujatia, ZMOS, Združenie hl.
kontrolórov, dotácie a príspevky občianskym združeniam a cirkvám (hasiči, únia žien, drobnochovatelia, TJ
Družstevník, TJ RAK, Hokejový klub,
Bukovina, Zväz invalidov, Jednota dôchodcov, Pro Loco)
– 31 490 €
- ostatné (transfery zo št. rozpočtu)
– 406 365 €
Z kapitálových výdavkov bolo na
rok 2011 v rozpočte obce vyčlenených
- na prípravnú a projektovú dokumentáciu
– 10 000 €
- na realizáciu nových stavieb (ČOV,
kanalizácia a vodovod) – 220 000 €
- na rekonštrukciu školskej jedálne
– 20 000 €
(Zdroj:
http://www.secovskapolianka.ocu.sk/dokumenty/rozpočet%202011.pdf)
Spracoval: Bc. Marcel Pančuška,
hl. kontrolór obce
Z činnosti Obecného zastupiteľstva
Sečovská Polianka – január – máj 2011
Pre tých spoluobčanov, ktorí nemajú prístup na internet, ponúkame týmto
spôsobom prehľad uznesení Obecného zastupiteľstva. Plné znenia uznesení
si môžete pozrieť na stránke obce http://www.secovskapolianka.ocu.sk/, a to
v sekcii Dokumenty.
Uznesenia OcZ,
prijaté dňa 11. 02. 2011
Obecné zastupiteľstvo
„ doplnilo členov do zriadených komisií nasledovne:
Komisia finančná a správy majetku obce: predseda Mgr. Radovan Ceľuch, členovia Michal
Lehončák ml., poslanec OcZ, Ing.
Martina Kačmárová, Mgr. Ján
Hreňo, Miron Kocan
Komisia výstavby a regionálneho rozvoja: predseda Ing. Ján Michalenko, členovia Ing. Ján Havran, poslanec OcZ, Ing. Vladimír
Pavúk, Ing. Michal Šulič, Marián
Popaďák, Peter Popaďák
Komisia
školstva,
kultúry,
mládeže a športu: predseda Monika Košarová, členovia MVDr.
Dagmar Fedorová, Mgr. Daniela
Víťazková, Štefan Gut, Mgr. Vladimír Ištok, Valéria Makohusová,
František Goda, Peter Tirpák
Komisia pre sociálne veci
a ochranu verejného poriadku:
predseda JUDr. Iveta Bérešová,
členovia Bc. Ján Kačmár, poslanec OcZ, Mária Hatalová, Gabriel
Kohút, Anna Šoganičová
„ zobralo na vedomie poverenie starostu obce pre Mgr. Jána
Karola na vykonávanie funkcie
zástupcu starostu obce
„ zvolilo týchto členov komisie, ktorej budú podané oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za
predchádzajúci kalendárny rok
u štatutára obce: Mgr. Radovan
Ceľuch, Ján Hatala, Michal Lehončák ml.
„ zobralo na vedomie Správu
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2009/2010
„ zvolilo do rady ZŠ poslancov
Ing. Jána Havrana a JUDr. Ivetu
Bérešovú, a do rady MŠ Bc. Jána
Kačmára
„ zobralo na vedomie správu
hlavného kontrolóra o výsledkoch
kontroly vymáhania daňových nedoplatkov za rok 2009, materiál
č. 24/2010 s prílohami č. 1 a č. 2
„ schválilo návrh opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov zistených pri kontrole vymáhania daňových nedoplatkov
(so zmenou termínu do 09/2011)
a požiadalo pracovníkov obce
o realizáciu týchto opatrení
„ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2011, materiál č. 26/2010
- poverilo JUDr. Ivetu Bérešovú a Mgr. Jána Karola vykonávať
funkciu sobášiaceho a určilo dni
sobášov na stredu a sobotu
„ schválilo Všeobecne záväzné
nariadenia (VZN)
- č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa v MŠ a v školských zariadeniach
- č. 2/2011 k zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky
„ schválilo rozpočet obce Sečovská Polianka na rok 2011
Uznesenia OcZ,
prijaté dňa 08. 03. 2011
Obecné zastupiteľstvo
„ zvolilo za členov výboru TJ
Družstevník Sečovská Polianka
poslancov Mgr. Radovana Ceľucha a Jána Hatalu.
„ schválilo VZN
- č. 3/2011 o výške príspevku
zákonného zástupcu žiaka ZŠ
alebo MŠ na čiastočnú úhradu
výdavkov v škole
- č. 4/2011 o podmienkach
nájmu a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov
vo vlastníctve obce a výške nájomného a s tým súvisiaci dodatok do textu zmluvy, týkajúci
sa úpravy výšky nájomného
v závislosti od miery inflácie,
záväzku zo strany nájomcu na
poukázanie kaucie a čistenia
chodníkov nájomcami
- č. 5/2011 o obecných poplatkoch
„ zobralo na vedomie informáciu o sadzobníku správnych poplatkov v obci Sečovská Polianka
za prenesený výkon štátnej správy
„ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k legitimite uznesenia č. 51/2010, týkajúceho sa schválených odmien zo
dňa 14. 12. 2010
„ požiadalo starostu obce, aby
sa pri príprave a vedení rokovaní OcZ dôsledne riadil zákonom
o obecnom zriadení a internými
normami obce a to isté vyžadoval
aj od poslancov OcZ
„ prerokovalo upozornenie
okresného prokurátora PD 1/11
- 6 zo dňa 10. 02. 2011 vo veci
schválených odmien
„ zobralo na vedomie upozornenie okresného prokurátora, že
rokovanie OcZ sa má riadiť ustanovením § 12, ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
„ prijalo opatrenia za účelom
odstránenia porušenia zákonov
do budúcna nasledovne: vo veci
odmeňovania starostu a poslancov OcZ postupovať v zmysle
Zásad odmeňovania volených
predstaviteľov obce Sečovská
Polianka č. 41/2010 a to tak,
že návrh na udelenie odmeny
a mimoriadnej odmeny pre starostu podávať písomnou formou
s riadnym odôvodnením návrhu,
a návrh na mimoriadnu odmenu poslancov podávať písomnou
formou s riadnym odôvodnením
návrhu
„ schválilo dotáciu na dopravu
žiakov ZŠ
„ zobralo na vedomie petičnú
listinu so žiadosťou o vypracovanie projektovej dokumentácie „Vodovod Sečovská Polianka
– III. etapa“ s cieľom sprístupniť
pitnú vodu pre všetkých občanov
„ požiadalo starostu obce, aby
uskutočnil rokovanie s projektantom PD „Vodovod Sečovská
Polianka – III. etapa“ za účelom
zníženia ceny za vypracovanie PD
– Termín: do 30 dní
Zdroj: Obecný úrad Sečovská Polianka
Spracoval: Bc. Marcel Pančuška, hl. kontrolór obce
V prípade záujmu o bližšie informácie, či dokumenty v plnom
znení (celé znenia Všeobecne záväzných nariadení, správ a iných
prejednávaných materiálov) tieto
nájdete na internetovej stránke
obce www.secovskapolianka.ocu.
sk, alebo vám budú poskytnuté
na obecnom úrade.
MÁ J
www.proloco.sk
2011
|
Č ÍSLO
Z NAŠEJ SAMOSPRÁVY
Náklady na odmeňovanie volených
predstaviteľov obce Sečovská Polianka
V tomto čísle novín vám prinášame prehľad nákladov obce na svojich volených predstaviteľov
– starostov a poslancov Obecného zastupiteľstva. Prehľad je vypracovaný za obdobie rokov
2005 až 2010. Obdobie pred rokom 2005 sa nenachádza v účtovnom programe a záznamy sú už
archivované. V budúcich číslach budeme postupne prinášať prehľady mzdových nákladov na
zamestnancov obce, prehľady prevádzkových nákladov, prehľady investičných nákladov. Zverejňovaním týchto informácií chceme poslúžiť všeobecnej informovanosti občanov Sečovskej
Polianky a väčšej transparentnosti pri prerozdeľovaní našich finančných prostriedkov.
Náklady obce na platy starostov
Výška platu starostov za jednotlivé roky tvorí násobok mesačnej ceny práce (hrubý plat + odvody
obce) a počtu mesiacov
Celoročná cena práce starostu vo výške
2005
580 879 Sk (19 282 €)
2006
634 157 Sk (21 050 €)
2007
802 250 Sk (26 630 €)
2008
861 520 Sk (28 597 €)
2009
30 922 € (931 556 Sk)
2010
33 669 € (1 014 312 Sk)
V súvislosti s platmi starostov bola v sledovanom
období obcou vynaložená celková suma
160 150 € (4 824 679 Sk).
Mimoriadne odmeny starostov
– koncoročné
Výška odmeny starostov tvorí schválená odmena
+ daň z príjmu
2005
63 000 Sk (2 091 €)
2006
63 000 Sk (2 091 €)
2007
mimoriadna koncoročná odmena nebola schválená
2008
61 800 Sk (2 051 €)
2009
2 470 € (74 411 Sk)
2010
mimoriadna odmena schválená
vo výške 2 470 € (74 411 Sk)
vyplatená nebola
V súvislosti s mimoriadnymi koncoročnými odmenami starostov bola v sledovanom období obcou vynaložená celková suma 8 703 € (262 211 Sk).
Odstupné starostov
V roku 2007 boli náklady obce na odstupné vo
výške 240 300 Sk (7 976 €).
V roku 2011 odstupné vo výške 9 806 € (295 415
Sk) vyplatené ešte nebolo.
V období rokov 2005 až 2010 mala obec náklady
v súvislosti s odstupným v celkovej výške
240 300 Sk (7 976 €).
Súhrn starostovia
Za posledných 6 rokov v období 2005 až 2010
mala obec celkové náklady na platy, odmeny a odstupné starostov v celkovej výške
176 829 € (5 327 150 Sk).
Náklady obce na odmeny poslancov
– mesačné a koncoročné
Náklady na odmeny poslancov tvorí násobok odmeny vrátane dane z príjmu a počtu mesiacov
v roku.
Ročné prehľady mesačných odmien.
Celková výška nákladov obce na mesačné odmeny 9 poslancov OcZ bola v roku:
2005
103 440 Sk (3 433 €)
2006
103 440 Sk (3 433 €)
2007
140 400 Sk (4 660 €)
2008
140 400 Sk (4 660 €)
2009
4 660 € (140 400 Sk)
2010
5 483 € (165 180 Sk)
V súvislosti s mesačnými odmenami 9 poslancov
OcZ bola v sledovanom období obcou vynaložená
celková suma 26 329 € (793 187 Sk).
Ročné prehľady mimoriadnych – koncoročných – odmien
Celková výška nákladov obce na mimoriadne –
koncoročné odmeny 9 poslancov OcZ bola v roku:
2005
9 x 12 400 Sk = 111 600 Sk (3 704 €)
2006
9 x 12 400 Sk = 111 600 Sk (3 704 €)
2007
mimoriadne odmeny schválené neboli
2008
9 x 12 400 Sk = 111 600 Sk (3 704 €)
2009
9 x 618 € = 5 562 € (167 561 Sk)
2010
schválená odmena 5 562 € vyplatená nebola
V súvislosti s mimoriadnymi koncoročnými odmenami
9 poslancov OcZ bola v sledovanom období obcou vynaložená celková suma 16 674 € (502 320 Sk).
Súhrn poslanci OcZ
Za posledných 6 rokov v období 2005 až 2010 mala
obec celkové náklady na mesačné odmeny a mimoriadne mesačné odmeny 9 poslancov OcZ v celkovej výške 43 003 € (1 295 508 Sk).
Súhrn volení predstavitelia obce
Sečovská Polianka za roky 2005 až 2010
Za posledných 6 rokov v období 2005 až 2010
mala obec celkové náklady na platy, odmeny a odstupné starostov obce a mesačné a mimoriadne
odmeny poslancov OcZ v celkovej výške
219 832 € (6 622 658 Sk).
ZDROJ: OBECNÝ ÚRAD SEČOVSKÁ POLIANKA, SPRACOVAL: BC. MARCEL PANČUŠKA, HL. KONTROLÓR OBCE
9
5
Na slovíčko, prosím…
P
ani Urbanová, máte
na starosti výber poplatkov za zber a vývoz
TKO a vediete o tomto výbere aj evidenciu. Jednoduchá
otázka – je výber poplatkov
v tomto roku porovnateľný
s rokmi predchádzajúcimi,
alebo sa dá zaznamenať už aj
nejaký posun?
- Príjem poplatkov za vývoz
TKO v roku 2011 sa oproti predchádzajúcim rokom za sledované
obdobie značne zvýšil. Je to výrazný posun, k čomu si myslím,
že prispelo znovu zavedenie lístkového systému. Tento lístkový
systém prispel aj k tomu, že občania sa zasa vrátili k dôkladnému separovaniu odpadu a tým si
myslím, že sa znížili náklady obce
na prepravu odpadu a za uloženie odpadu na skládke TKO.
Evidujete za predchádzajúce roky aj neplatičov. Určite nie je správne, že niekto si
za zber a vývoz odpadu platí,
a niekto si za to neplatí, no
služby obce využíva. Čo sa dá
s tým robiť?
- Áno, evidujeme neplatičov za
predchádzajúce roky, avšak tieto
nedoplatky si občania postupne
vyrovnávajú. Občanom – neplatičom budú zaslané upomienky.
Pri občanoch, ktorí si aj napriek
upomenutiu nesplnia povinnosť,
asi pristúpime k zverejneniu zoznamu neplatičov na úradnej tabuli, prípadne prostredníctvom
miestneho rozhlasu.
Pani Mária Urbanová, samostatný referent OcÚ Sečovská
Polianka, – red.
Novinka
V internetovom magazíne
www.proloco.sk ponúkame
videozáznamy z rokovaní
obecného zastupiteľstva.
Videozáznamy z rokovania
OcZ Sečovská Polianka poskytneme na CD, DVD alebo
USB kľúči komukoľvek na
požiadanie, a to buď zostrihané, alebo nezostrihané, teda
záznamy z celého rokovania
OcZ. V prípade záujmu volajte
alebo píšte SMS: 0915 428
718, alebo nás kontaktujte na
[email protected]
MÁ J
6
20 1 1
|
ČÍS LO
9
www.proloco.sk
Z OBČIANSKEHO SEKTORA
Zdravá voda v celej Sečovskej Polianke
Hrachovište
Harangovská
Jarková
Oslava Dňa matiek – 15. máj 2011
Program pokračoval vystúpením žiakov materskej školy pod
vedením svojich učiteliek (Ľubice Migaľovej, Mgr. Márie Urbanovej MŠ, Anny Kocanovej, Bc. Jany
Valovčinovej, Márie Macinskej
a pani riaditeľky Evy Jakubovej)
a piesňou Modlitba za mamkino
srdce v podaní žiakov 3.ročníka
Bianky Vožňákovej a Filipa Popaďáka. Nasledovalo vystúpenie
žiakov Mgr. Daniely Víťazkovej
z II. B so svojím hudobno-recitačným pásmom.
Ďalšou z piesní, venovanou
matkám, bola pieseň Tak sa neboj, mama, ktorú nám zaspieva-
li Terezka Popaďáková a Lukáš
Onuško z 5.ročníka (spevácke
vystúpenia pripravila Mgr. Mária
Urbanová ZŠ). Srdcia mám ale
i otcov zahriali piesne ľudové i tie
o mamách, uznanie si vyslúžili aj
dievčatá a chlapci z folklórneho
súboru našej školy pod vedením
Ing. Martina Ťaska.
Záver programu patril detskému súboru Pramienok pod vedením slečny Moniky Košarovej za
doprovodu Mgr. Márie Urbanovej.
Kultúrne podujatie bolo slávnostne ukončené piesňou Kráľovna
nebies, v podaní riaditeľa základnej školy PaedDr. Jána Karola, ku
Foto: Tomáš Senko, Prol Loco
– časť Hrachovište po ľavej strane smerom na Vranov, Hlavná
– časť Nový Valal po pravej strane
smerom na Trebišov, Stankovská
po pravej strane na Stankovce
a Staničná, štyri domy smerom
na železničnú stanicu.
Spustili ste petičnú akciu.
Čo bolo predmetom tejto petície?
- Predmetom bolo urýchlené
vypracovanie technickej projektovej dokumentácie, lebo len na
základe tej sa obec môže uchádzať o prostriedky z fondov Európskej únie na dokončenie celej
vodovodnej siete. Touto petíciou
Foto: Tomáš Senko, Prol Loco
V
polovici februára vznikla v našej obci iniciatíva
“Zdravá voda v celej Sečovskej Polianke”. Čo bolo a stále je cieľom tejto iniciatívy?
- Cieľom tejto iniciatívy bolo,
aby všetci občania našej obce, ktorí majú záujem o čistú, zdravotne
nezávadnú pitnú vodu, dôležitú pre
život, mali k nej rovnaký prístup.
Lebo vo februári tohto roku sme sa
dozvedeli, že vodovodná sieť sa nebude budovať na všetkých uliciach
v Sečovskej Polianke.
O ktoré ulice ide?
- Ide o tieto ulice – Harangovská, Jarková, Lesná, Hlavná
Foto: Tomáš Senko, Prol Loco
Stanislav Kušnír,
člen petičného výboru
foto: archív Pro Loco
Pri potrebe výstavby vodovodnej siete zohrávali dôležitú úlohu v minulosti a aj teraz rôzne faktory.
Najčastejšie sa hovorilo o tom, že voda v našich studniach nie je zdravá, potom o tom, že najmä počas
letných mesiacov mnohým občanom sa voda v studniach doslova stráca. Treba však povedať, že tu
majú vplyv aj výsledky prístupových dohovorov medzi Slovenskom a Európskom úniou, kde obe strany
na seba prevzali určité záväzky. Jedným z nich je aj budovanie vodovodnej siete. A tak sme ako obec
v situácii, kde 95 % nákladov na výstavbu vodohospodárskych stavieb môžeme získať z európskych fondov a len 5 % potrebujeme zabezpečiť sami. Dobudovanie vodovodu v Sečovskej Polianke už dávno nie
je len prestížnou záležitosťou. Je to otázka kultúry a kvality nášho života. A života našich detí.
 DOKONČENIE ZO STR. 1
ktorému sa svojím spevom pridali
aj vďačné mamičky.
Všetky deti svojimi piesňami,
básňam a tancom spríjemnili svojim
rodičom toto krásne nedeľné popoludnie. Na slávnosť sa prišlo pozrieť
mnoho ľudí. V závere týmto chceme
poďakovať organizátorom tohto kultúrneho podujatia, starostovi obce
MVDr. Mariánovi Fedorovi a Komisii
školstva, kultúry, mládeže a športu
a jej predsedníčke Monike Košarovej, Mgr. Márii Urbanovej ( nielen
za hudobnú spoluprácu) a taktiež
všetkým účinkujúcim. Poďakovanie
patrí tiež moderátorovi podujatia
Mgr. Vladimírovi Ištokovi, technic-
kej obsluhe a neúnavným členkám
Jednoty dôchodcov, ktoré sa pričinili
o peknú kvetinovú výzdobu priestorov kultúrneho strediska.
Zuzka Popaďáková
Mgr. Zuzana Pančušková
Srdečne blahoželáme aj všetkým
otcom a starým otcom, ktorí si taktiež zaslúžia našu úctu a vďaku.
Mnohí prítomní oteckovia a dedkovia sa mohli úprimne tešiť z vystúpení svojich detí i vnúčat a právom
cítiť na nich hrdosť, čo aj potvrdili
svojím potleskom. – pozn. red.
Viac fotografií z Osláv Dňa matiek
si môžete pozrieť na www.proloco.sk.
MÁ J
www.proloco.sk
|
Č ÍSLO
Z OBČIANSKEHO SEKTORA
9
7
Z dennej tlače
Foto: Tomáš Senko, Prol Loco
Starostovia obcí na Zemplíne by vodovody radi
vybudovali, no nemajú vraj
peniaze
Stankovská
Foto: Tomáš Senko, Prol Loco
sme žiadali o zodpovedný prístup
zo strany vedenia obce, čiže poslancov a starostu k realizácii
vodovodnej siete v celej obci.
Osobne som toho názoru, že vodovodná a kanalizačná sieť by sa
mala budovať v jednom termíne,
pretože rozkopávanie chodníkov,
ciest a iných plôch na viackrát je
neekonomické, ale aj nelogické.
Dobudovanie týchto úsekov vodovodu a kanalizácie v jednej akcii
by prinieslo úspory a rýchlejšiu
úpravu okolia v našej obci. To, že
teraz sa to ukazuje ako takmer
nemožné neznamená, že projekty
netreba dať urobiť čím skôr. Veď
bez nich sa vodovod v Sečovskej
Polianke nedokončí nikdy. A bez
projektov nám utečie aj rok 2013,
do kedy sa môžeme uchádzať
o prostriedky z Európskej únie.
Kto tvoril petičný výbor?
- Petičný výbor tvorili títo občania – Peter Hoľan, Peter Popaďák,
Mgr. Zuzana Pančušková, Ing. Ján
Hrivňák, Františka Hudáková,
Ing. Jozef Popaďák, Monika Košarová, Anna Ivanková, Mária Zeleňáková, Stanislav Kušnír a spolupracovník občianskej iniciatívy
Bc. Marcel Pančuška. Ja som bol
zároveň poverený pre styk s orgánom verejnej správy, teda s obcou
Sečovská Polianka.
Koľko ste vyzbierali podpisov? O koľko domácností sa
jedná?
- Petíciu nám podpísali v157
domácnostiach, v ktorých spolu
žije 641 občanov Sečovskej Polianky.
Vedeli občania navštívených
domácností, že na ich uliciach
sa nepočíta s výstavbou vodovodnej siete v práve prebiehajúcej výstavbe?
- Ja osobne som navštívil 32
2011
Nový valal
domácností, v ktorých vôbec nevedeli o tom, že sa nepočíta s výstavbou vodovodnej siete. Prakticky nikde nevedeli ani to, že
nie sú vypracované ani projekty
na vodovod pre ich ulice. Mysleli
si, že celý vodovod sa bude realizovať spolu s celou kanalizáciou,
ktorej výstavba práve prebieha
v našej obci. To, že občania na
uvedených uliciach nevedeli, že
s nimi sa teraz nepočíta, môžu
potvrdiť aj ostatní členovia petičného výboru, ktorí sa stretávali
s podobnými reakciami občanov.
Ďakujem za rozhovor.
Prispejte slovom
K
aždého z nás trápi či teší určitá situácia, či už spoločenského, duchovného, kultúrneho a susedského charakteru.
Prispejte slovom!
Máte povedomie o tom, čo sa deje v našej obci, alebo o tom, že Anička mala školské
vystúpenie, na ktorom ste boli?
Prispejte slovom!
Na stránkach nášho informačného magazínu Pro Loco máte možnosť sa podeliť
o svoje videnie sveta, svoje ťažkosti a radosti s ďalšími spoluobčanmi zo Sečovskej Polianky. Aj stými, ktorí sú vycestovaní za štúdiom či prácou v iných častiach Slovenska
či za hranicami. Postačí, ak nám zašlete Vaše postrehy e – mailom, alebo prostredníctvom stránok informačného magazínu www.proloco.sk/kontakt.
Prispejte slovom, fotkou, videom!
Vaše Pro Loco Sečovská Polianka, [email protected]
www.proloco.sk
V
oda v súkromných studniach výrazne prekračuje
prípustné limity škodlivých látok, čím ohrozuje zdravie
ľudí. „Na súkromné studne nemáme dosah. Platí však zásada,
že lacná pitná voda je aj nebezpečná,“ vraví trebišovský okresný hygienik Jozef Sládek.
Práve v tomto okrese pri nedávnom bezplatnom rozbore
pracovníkmi vodární prekročilo
limit dusičnanov až 67 % vzoriek vody. V smutnom rebríčku
za Trebišovom nasledovali studne v okolí Rožňavy a Košíc.
Dôvody značného výskytu
škodlivín práve v tomto regióne
Sládek vysvetlil takto: „Patríme
medzi okresy s najmenším počtom obyvateľov napojených na verejné vodné zdroje. Najviac ohrozené sú malé deti do pol roka. Pri
dlhodobom pití tejto vody sa zvyšuje aj riziko nádorových ochorení - najmä hrubého čreva.“
Na Východoslovenskej nížine
navyše často používali nebezpečné umelé hnojivá a riziká zvyšuje
aj pestovanie poľnohospodárskych
plodín v blízkosti latrín. Starostovia obcí na Zemplíne i v Gemeri
by vodovody radi vybudovali, no
nemajú vraj peniaze.
Zdroj: http://www.cas.sk/clanok/195519/zemplin-ma-problem-s-vodou-skodliviny-presahuju-limit-300-nasobne.html
MÁ J
8
20 1 1
|
ČÍS LO
9
www.proloco.sk
ZO ŽIVOTA CIRKVI
Deň, na ktorý
budú pamätať
Pápež Ján Pavol II., otec...
N
od smrti Hadriána VI. z holandského Utrechtu, a zároveň prvého Slovana vôbec. Zvolil si meno svojho
predchodcu Jána Pavla I., ktorý bol
na pápežskom stolci iba 33 dní. Pontifikát Jána Pavla II. je tretím najdlhším v histórii.
Najkritickejším dňom v jeho živote bol 13. máj 1981, keď na Námestí
sv. Petra v Ríme naňho Mehmet Ali
Agca spáchal atentát . Dátum atentátu sa symbolicky zhodoval s výročím zjavenia Panny Márie vo Fatime, kam Svätý Otec po vyzdravení
putoval z vďaky za záchranu života.
Ján Pavol II. bol veľkým “cestovateľom” na pápežskom stolci. Jeho
edeľa 8. mája 2011 bola pre
našu farnosť výnimočná. 18
detí z toho 11 chlapcov a 7
dievčat po prvýkrát prijalo Sviatosť
oltárnu. Po spoločných náukách nastal ten túžobne očakávaný deň –
deň Prvého svätého prijímania.
Aj keď ráno bolo počasie trochu pochmúrne, nepokazilo im to radosť
zo slávnosti. Prvoprijímajúce deti
sa aktívne zapájali do tejto slávnosti a to čítaniami, spevom, prinesením obetných darov a básňami. Po
príhovore duchovného otca, ktorý sa osobitne prihovoril rodičom
a potom deťom si obnovili krstné
sľuby. Deti sa spoločne pomodlili
modlitbu pred svätým prijímaním
a potom postupne spolu s rodičmi
pristúpili k duchovnému otcovi,
aby do svojho srdiečka prijali živého Krista v Eucharistii. V závere
sa deti poďakovali Ježišovi za to, že
prišiel do ich sŕdc, potom duchovnému otcovi za celý rok prípravy na
túto veľkú slávnosť, za lásku a trpezlivosť a nakoniec poďakovanie
patrilo rodičom a krstným rodičom
za dar viery. Po požehnaní mali deti
s duchovným otcom prichystané
malé občerstvenie. Následne duchovný otec každému dieťaťu odovzdal pamiatku – obrázok. Slávnosť
sa ukončila spoločným fotením.
Monika Košarová
 DOKONČENIE ZO STR. 1
Jeho ďalším významným
posolstvom
je
snaha
o ekumenizmus.
V roku 1986 navštívil
ako prvý pápež rímsku
synagógu, vyjadril ľútosť
nad historickým podielom cirkvi na vzniku antisemitizmu, ospravedlnil
sa za chyby cirkvi, očistil
meno Galilea Galileiho,
uctil si reformátora Martina
Luthera. Vydal viacero sociálnych encyklík.
Americký časopis Time ho
v roku 1994 vyhlásil za muža roka
a prestížny bruselský týždenník
European Voice ho nominoval za
kampaň v prospech rozšírenia Eu-
„A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím
svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám
kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi,
bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude
rozviazané v nebi.“ (Mt, 16, 18 – 19)
pastoračné cesty do množstva krajín na všetkých kontinentoch sa stali
pre neho symbolické. Pápež aktívne
pracoval aj na diplomatickom poli.
Výraznou mierou prispel k pádu komunizmu vo svojej rodnej krajine,
angažoval sa za rozširovanie slobody po celom svete, protestuje proti
trestu smrti, snaží sa o oslobodenie
politických väzňov, o sprostredkovanie mieru v bojujúcich krajinách.
rópskej únie v Poľsku a presadzovanie kresťanských hodnôt
na cenu Európan roka 2002. Je
tiež známy ako spisovateľ, básnik a dramatik.
Veľa cestoval po Európe a iných
svetadieloch a zbieral skúsenosti,
ktoré mu pomáhali v jeho pastoračnom účinkovaní. Slovensko navštívil
pápež Ján Pavol II. trikrát a to :
22. apríla 1990. Celebroval
svätú omšu na Letisku Bratislava-Vajnory. V príhovore vyjadril presvedčenie, že dvojitá láska k Panne
Márii a Petrovmu nástupcovi je
vzácnym dedičstvom svätých vierozvestov Cyrila a Metoda.
30. júna - 3. júla 1995. Pápež
Ján Pavol II. navštívil viaceré mestá
Slovenska - Bratislavu, Nitru, Šaštín, Košice, Prešov, Spišskú Kapitulu, Levoču, Poprad a Vysoké Tatry
- a stretol sa s najvyššími predstaviteľmi SR a stovkami tisíc veriacich. V Košiciach kanonizoval troch
blahoslavených - Marka Križina,
Melichara Grodeckého a Štefana
Pongráca.
GRÉCKOKATOLÍCKE SPOLOČENSTVO V SEČOVSKEJ POLIANKE
CHARIZMATICKÚ LITURGIU
do OSOBNICE pri JASLE a LA SALETTE v POĽSKU
v pondelok 23. mája 2011.
Modlitbu za uzdravenie duše i tela vedie o. Jozef WITKO, OFM
11. - 14. septembra 2003.
Navštívil Banskú Bystricu, Rožňavu a Bratislavu. V Banskej Bystrici
na Námestí SNP ho vítalo zhruba
50 000 pútnikov. V Rožňave slúžil
omšu na základe príslovia „Slová
poučujú, skutky priťahujú“. V Bratislave blahorečil dvoch mučeníkov
komunistického režimu Vasiľa Hopka a Zdenku Schelingovú.
V posledných rokoch života ho
oslabovala Parkinsonova choroba
a pokročilý vek. Koncom januára
2005 pápeža hospitalizovali pre
chrípku a problémy s dýchaním. Na
konci marca sa jeho stav opäť rapídne zhoršil. Svätý Otec zomrel 2.
apríla 2005 o 21:37 v jeho apartmáne vo Vatikáne.
Svoje posledné slová adresoval
mladým ľuďom. Povedal: „Hľadal
som vás a teraz ste vy našli mňa.
Ďakujem vám“.
PaedDr. Štefan Pristaš, farár
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
ODCHOD:
zo Seč. Polianky o 12:30
z Vranova nad Topľou o 12:45
PRIHLÁŠKY: o. Ľubomír Novák,
Gréckokatolícky farský úrad
Seč. Polianka
Doprava:
6,00 €
Tel.: 057/44 71 007, mobil: 0907 353 021
MÁ J
www.proloco.sk
2011
|
Č ÍSLO
ZO ŽIVOTA CIRKVI
9
Modlitba
Rok sv. Ondreja
27. novembra 2010 bol v Košickej katedrále
vyhlásený otcom arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom Rok sv. Ondreja, ktorý potrvá
až do 30. novembra 2011. Rok sv. Ondreja pre
celú arcidiecézu je príležitosťou podľa vzoru
tohto apoštola ísť za Kristom a byť s ním, a potom nanovo a lepšie priblížiť evanjeliové posolstvo dnešnému svetu. Je to výzva k duchovnej
obnove zameranej na posilnenie viery a na povzbudenie k svätosti. Preto sa všetci zapojme
spoločnou modlitbou do prežívania Roka sv.
Ondreja a vyprosujme Božie požehnanie a pomoc Ducha Svätého.
Sv. Ondrej, apoštol, sa narodil v Betsaide,
v mestečku na brehu Tiberiadského jazera
neďaleko Kafarnauma. Jeho otec sa volal Jonáš (Ján) a jeho mladším bratom bol Šimon
Peter. Východní cirkevní spisovatelia nazývajú
Ondreja „prvým povolaným“, lebo Ježiš práve
jeho povolal ako prvého k apoštolskej práci.
Pôvodom bol rybár – ako celá jeho rodina. Toto
remeslo vykonávali spolu so Zebedejovcami
– neskorším apoštolom Jánom a Jakubom a ich
otcom.
Spolu s Jánom, Zebedejovým synom,
neskoršie Jánom apoštolom, patrili medzi
verných Krstiteľových učeníkov. Keď Ján
Krstiteľ raz s nimi stál, videl Pána Ježiša ísť
9
smerom k nim, povedal im: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta“. (Jn 1, 29)
Na druhý deň im znova povedal: „Hľa, Boží
Baránok!“ Oni sa pohli za Ježišom. Vtedy
zostali s ním. Ondrej potom vyhľadal svojho
brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša.“ A priviedol ho k nemu. Od toho času
Ondrej a Šimon dochádzali k Ježišovi a boli
aj svedkami prvého zázraku, ktorý urobil na
svadbe v Káne.
Po zoslaní Ducha Svätého žil Ondrej zhruba dvanásť rokov v Jeruzaleme. Potom odišiel
pravdepodobne do Bitýnie (M. Ázia), južného Ruska (kmene Skýtov), odtiaľ do Trákie
(dnešné Bulharsko a Rumunsko) a nakoniec
do Grécka, kde dosiahol najväčšie apoštolské
úspechy. Pohanské chrámy zostali prázdne,
spustli, ľudia sa dávali krstiť. Podľa tradície
ho v hlavnom meste Achájska (južné Grécko)
v Patrase na podnet cisárskeho vladára Egea
ukrižovali na kríži v podobe písmena X. Nepribili ho klincami, len ho priviazali. Na kríži
umieral tri dni. Teraz je pri Ježišovi v nebi oslávený.
PaedDr. Štefan Pristaš, farár
Socha sv. Ondreja v bazilike sv. Petra v Ríme
Svätý Ondrej, ty si neúnavným hlásaním evanjelia
osvecoval mysle a privádzal srdcia k láske
a pravde.
S odvahou si išiel v ústrety útrapám mučeníctva,
objímajúc kríž, na ktorom si položil svoj život.
Vypros nám milosť milovať námahu,
kríže a utrpenia tejto zeme,
aby sme skrze ne stále istejšie
kráčali k dobrám neba.
K tebe sv. Ondrej sa utiekame
ako k nášmu nebeskému patrónovi,
aby si nám svojim orodovaním pomohol nadchnúť sa
a vytrvať v dnešných časoch v takom apoštolskom nadšení
a hrdinskom mučeníctve,
v akom si ty dosvedčil svoju dôveru a lásku
k nášmu Pánovi.
Pomôž našim rodinám, farnostiam
a celej našej arcidiecéze, aby sme stále viac
túžili po svätosti života a dosvedčovali
to našim každodenným úsilím
a odvahou vo vinici Pánovej.
Skrze tvoj príhovor nech je v živote Cirkvi milovaný, zvelebený a oslávený
Trojjediný Boh, teraz i na veky. Amen.
Imprimatur: ABÚ Košice č.1217/10,
zo dňa 16.12.2010
„Cirkev si váži demokraciu“ (blahoslavený Ján Pavol II. )
Cirkev sa nikdy v minulosti nevyjadrovala za nejaký konkrétny politický systém. No
naopak, ako je aj mnohým z nás známe, viackrát, a to dosť razantne sa vyjadrovala
proti niektorým politickým systémom. Tie, voči ktorým ostro vystúpila, boli predovšetkým taliansky fašizmus, nemecký nacizmus a komunizmus (sovietskeho či čínskeho typu). Aký je postoj Cirkvi k demokracii dnes?
Po roku 1989 sa v pomerne veľkej časti sveta rúcal komunistami
vypracovaný a násilím udržiavaný
systém. Krajiny, ktoré prešli skúsenosťou tejto totality akoby automaticky siahali po demokracii. Tí
z vtedajších politických lídrov, ktorí
sa odhodlali svoje krajiny previesť
z jedného do druhého politického
systému, nie vždy mali jasnú predstavu o celom obsahu pojmu demokracia. Vo všetkých postsocialistických krajinách, teda aj u nás, na
Slovensku a aj v našej obci sa začali
najprv budovať štruktúry. Demokratické štruktúry. A až potom (niekde
skôr, niekde neskôr) sa začala formovať aj náplň do týchto štruktúr.
Demokratická náplň. Na rozdiel od
krajín „západného sveta“, kde tento proces prebiehal presne opačne
– spoločnosť si prirodzeným vývojom formovala najprv demokratickú
náplň, a až tak demokratické štruktúry.
Vo vzťahu k demokracii Cirkev
dlho zastávala zdržanlivý postoj.
Dobre si uvedomovala riziká a nástrahy tohto spoločenského systému. Absolutizovanie vôle väčšiny
v sebe obsahovalo a stále obsahuje
príliš veľa rizík na to, aby sa dalo
prehliadať. Až celkom nedávno,
práve slovami Jána Pavla II. Cirkev
usúdila, že nastal čas zaujať jasné
pozitívne stanovisko k demokracii. Toto stanovisko zároveň hneď
aj objasnila. Demokracii sa dostalo oficiálneho uznania v encyklike
Jána Pavla II. Centesimus annus:
„Cirkev si veľmi váži demokraciu
ako systém, ktorý zabezpečuje občanom účasť na politických rozhodnutiach a podriadeným zaručuje
možnosť svoje vlády voliť a kontrolovať a tam, kde je to potrebné, pokojnou cestou ich odvolávať.“ (CA
46) Ako vidno, ohlasovanie Evanjelia jazykom dnešnej doby a pre
potreby dnešnej doby (čím sociálne
učenie Cirkvi bezpochyby je) si už
nekladie otázky, či demokracia áno,
alebo nie. Ale skôr ako áno, a ako
nie?
V pohľade Cirkvi má byť demokracia ako spoločenský systém
založený na pravde, spravodlivosti,
slobode a láske. Pravda, spravodlivosť, sloboda a láska. Môže sa
uplatňovaním lásky v správe štátu,
mesta, obce šliapať po pravde? Po
slobode? Môže sa v mene lásky
šliapať po spravodlivosti? Nakoľko
láska predchádza všetky kategórie,
nemôže spoločnosť ani jednotlivec
nosiť v srdci lásku a pritom šliapať
po pravde, spravodlivosti a slobode.
Lebo to by nebolo láskou. Láskou,
kresťanskou láskou sa prekrúcanie
pravdy, deformovanie spravodlivosti a obmedzovanie slobody ospravedlniť nedá. Nedá. A naopak to platí
tiež – pravda, spravodlivosť a sloboda bez lásky robí človeka podobného zvieraťu.
Plnohodnotná, skutočná
demokracia, o ktorej učí Cirkev ústami
Jána Pavla II. „je možná len v právnom štáte“ (CA 46). Kde pravda,
spravodlivosť a sloboda patria medzi záväzné spoločenské imperatívy.
To však nestačí. Demokracia musí
sama sebe umožniť čo najväčšiu
kontrolu, čiže aj obmedzenie vlastnej moci. Ďalej tí, čo vládnu, nesmú
pokladať ostatných za poddaných,
ale za ľud. A nakoniec ústami Jána
Pavla II. demokracia potrebuje predovšetkým kultúru národa (CA 50).
Je žiaduce, aby si občania osvojili základnú politickú kultúru, nadobudli
„občianske čnosti“, spoznali svoje
práva a povinnosti. A aby spoznali
aj inštitucionálne demokratické mechanizmy.
Záverom tohto zamyslenia sa nad
učením Cirkvi o spoločnosti, podaného slovami Jána Pavla II. v encyklike Centesimus annus je užitočné
poukázať na to, že sme doslova
pobádaní k výchove k týmto čnostiam. Práve pred niekoľkými dňami
blahoslavený Sv. Otec, ktorého mnohí z nás sme mohli zažiť aj viackrát
tu, na Slovensku, v Poľsku či pri
návšteve Ríma nám celkom prakticky a vhodne pripomína: „…treba
pestovať také formy života, v ktorých hľadanie pravdy, krásy a dobra
a spoločenstvo s inými v záujme
spoločného rozvoja budú určovať
spotrebu, úspory a investovanie:“
(CA 36) V našich rodinách, v našich
obciach, mestách a krajinách.
Marcel Pančuška
MÁ J
10
20 1 1
|
ČÍS LO
9
www.proloco.sk
ŽIJÚ MEDZI NAMI
Predstavujeme naše klavírne duo
Nenápadne nápadné. Klaviristky Alžbetka Popaďáková a Katka Furdáková, dnes už prváčky Vranovského gymnázia. Poznajú sa od detstva. A sú zohraté. Zhovárali sme sa s nimi a aj s ich pani učiteľ kou,
Vierkou Popaďákovou (Alžbetkinou mamou).
Foto: archív rodina Popaďáková
P
ani Vierka, dievčatá, sme
radi, že ste si našli čas
na krátky rozhovor. Môžete nám priblížiť váš posledný úspech pri hre na klavír?
Dievčatá: V novembri 2010,
v Bratislave, na celoslovenskej
súťaži MUSICA CAMERATA. Bola
to súťaž v komornej hre žiakov,
zúčastnili sa jej aj žiaci iných nástrojových zoskupení, nielen klaviristi.
Takže väčšia konkurencia?
Dievčatá: Áno. V našej kategórii tam bolo presne 21 zoskupení
z celého Slovenska.
Ako dlho vám trvala príprava na takúto súťaž?
Dievčatá: Skladby sme začali
čítať v lete, pred koncom školského roka. Počas prázdnin sme
sa párkrát stretli. Po preštudovaní nôt sme mohli začať pracovať
s dynamikou, artikuláciou, frázovaním,...
Aké miesto ste obsadili?
Vierka: V týchto súťažiach sa
(zvyčajne) neudeľujú miesta, ale
víťazi sa môžu umiestniť v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme.
Tak teda kde vás umiestnili?
Dievčatá: V zlatom pásme, spolu s ďalšími troma zoskupeniami:
klavírnym duom z Bratislavy, klavírnym duom z Nitry a husľovým
triom zo Žiliny.
Zlaté na Slovensku. Čo to
pre Vás znamená?
Dievčatá: (úsmevy.) Víťazstvo
v Košiciach bolo najlepšie. Najviac sme ho prežívali. Mali sme
vtedy trinásť rokov. Teraz nám
nadšenie z víťazstva vydrží asi
týždeň a potom príde opäť realita. Škola, klavír,...
Koľko rokov sa venujete hre
na klavír?
Vierka: Alžbetka začala hrať
ako štvorročná, Katka keď mala
osem rokov.
Koľko času denne cvičíte
hru na klavíri?
Dievčatá: (smiech.) dvakrát
do týždňa chodíme do ZUŠ vo
Vranove, kde hráme pod vedením pani učiteľky. Približne mesiac pred súťažou pracujeme na
súťažnom repertoári intenzívnejšie aj cez víkend. Ale tak samé
si samozrejme hrávame doma
každý deň. Ak nám to povinnosti
dovolia.
Súťažíte aj individuálne?
Dievčatá: Niekedy.
Aký je rozdiel medzi hrou
jedného a dvoch hráčov?
Dievčatá: Sólová hra je náročnejšia. Pri komorných zoskupeniach je hudba bohatšia, krajšia,
zodpovednosť je rozdelená medzi
hráčov, môžu hrať z nôt. Musia
byť však zohratí a vedieť sa navzájom počúvať. Možno sa nám
darí aj preto, že sme dobré kamarátky. (úsmev)
Hráte aj na iné hudobné nástroje?
Dievčatá: Zatiaľ nie.
Má klavír svoje miesto aj vo
vašich plánoch do budúcnosti?
Alžbetka: Možno.
Katka: Neviem.
Skúste ešte niečo prezradiť
na svoju učiteľku. Je prísna?
Dievčatá: Je kľudná a trpezlivá, dobre sa nám spolupracuje.
Čo vám hudba dáva?
Dievčatá: Je to príjemné odreagovanie, zmena… Pri hre na hudobnom nástroji si človek pestuje
vôľu, vytrvalosť, sebazaprenie…
Vierka: Vážnu hudbu sa treba
naučiť počúvať. Vychovávať k tomu deti, brávať ich na koncerty,
rôzne kultúrne podujatia.
Ďakujeme za rozhovor.
Zlatým dievčatám prajeme
veľa úspechov a radosť z hry
aj naďalej.
Mgr. Zuzana Pančušková
Najväčšie úspechy dievčat
– 1. ročník medzinárodnej interpretačnej súťaže
Rajecká hudobná jar Cena mesta Rajec
(za originálny prejav interpreta)
06. 05. – 07. 05. 2010 – 10. ročník celoslovenskej interpretačnej
súťaže Schneiderova Trnava, Zlaté pásmo, Laureát
kategórie
12. 03. 2009
– 2. ročník regionálnej prehliadky v štvorručnej hre
na klavíri v Košiciach, Zlaté pásmo, Laureát
a Absolútny víťaz súťaže
15. 03. 2007
– 1.ročník regionálnej prehliadky v štvorručnej hre
na klavíri v Košiciach, Zlaté pásmo
Foto: archív rodina Popaďáková
13. 05. 2010
MÁ J
www.proloco.sk
2011
|
Č ÍSLO
ŽIJÚ MEDZI NAMI
9
11
Pomocou vzduchovky sa presadila aj medzi staršími
Jednou z tých šikovných, o ktorých úspechoch sme sa dozvedeli uplynulé dni, je len 13 – ročná krehká
blondínka. Počuli sme, že sa vie dobre sústrediť a mieriť pritom vzduchovkou na cieľ. O tom, čo ju baví a v
akej športovej disciplíne dosahuje úspechy sme sa porozprávali s Michaelou Vaľovčinovou.
Foto: archív rodina Vaľovčinová
M
Raz sme boli na súťaži, kde boli
4 vekové kategórie – mladší žiaci, starší žiaci, dorast, dospeláci.
Umiestnili sme sa na 2. mieste
s rozdielom 1 bodu – 1. miesto
získali dospeláci. Bol to príjem-
Foto: archív rodina Kačmárová
iška,
povedz
nám,
čomu sa venuješ?
- Venujem sa hlavne
streľbe. Ale k mojim koníčkom
patrí aj volejbal, futbal a bejzbal
– doma na dvore.
Ako si sa k tomu dostala?
- Keď si to tak vezmem, len tak
ma to napadlo. Možno - že mi to
podvedomie nejako našepkalo,
keďže ujo je policajt.
Čo ťa na tom baví?
- Veľmi sa mi páči, že to nie
je obyčajný šport, že je tam rovnoprávnosť – strieľajú chlapci aj
dievčatá, mladí aj starší. Veľmi sa
mi páčia aj súťaže. Niekedy sme
na súťaži aj pár dní. A výhry stoja
zato!
Kde a ako často trénuješ?
- Trénujeme 2 x do týždňa
v Parchovanoch na vzduchovkovej strelnici. Ale ak máme pred
súťažou, alebo len jednoduchým
turnajom, sme tam častejšie.
Akých súťaží si sa už zúčastnila a aké výsledky si dosiahla?
- Bola som na turnajoch v Trebišove, na krajskom kole v Gabčíkove a na celoeurópskej súťaži
v Česku. Výsledky ma potešili.
Miškine úspechy
Zlatá medaila za 1. miesto – Prudká (Česká republika), za ml.
žiakov, ZOZBTČ,(Zväz branných a technických činností)
Strieborná medaila za 2. miesto – Gabčíkovo, za ml. žiakov, ZOZBTČ
Diplom za 2. miesto – Vianočný turnaj v streľbe zo vzduchovky
Diplom za 3. miesto – Veľkonočný turnaj v streľbe zo vzduchovky
5. miesto – súťaž v Gabčíkove, za družstvo Parchovany B
ný pocit, vedieť, že sme až takíto
dobrí.
Súťažíš individuálne, alebo
v družstve?
- Na súťaže chodíme ako skupina, v zostave: 2 chlapci, 1 dievča,
ale môžeme súťažiť aj ako jednotlivci. V našom tíme sú dvaja členovia zo Sečovskej Polianky – ja
a Ján Kačmár, a jeden člen z Parchovian – Tomáš Popaďák.
Aké vlastnosti by mal mať
strelec? A aké vlastnosti máš
ty?
- Hlavné je, aby bol sústredený, dokázal sa ovládať a mal silu
v rukách. Ale ináč to závisí od povahy. Ja sa na tréningu dokážem
plne sústrediť, ale na súťažiach
som dosť často pod veľkým tlakom a nedokážem sa poriadne
sústrediť takmer na nič. Preto sa
niekedy stane, že nedosiahnem
svoj cieľ.
Môže strieľať každý?
- Prihlásiť sa môže každý. Ale
tréner sa venuje viac športovcovi, ktorého streľba zaujíma, je sústredený, silný, nie je drzý, dokáže
sa poučiť z chýb a rešpektuje autority.
Čo treba dodržiavať pri
streľbe? Sú tam nejaké bezpečnostné pokyn?
- Najdôležitejšie je, aby lehátko strelca bolo od terča vzdialené
10 metrov. Strieľať sa môže s po-
mocou jedného oka – pravého – ja
ako pomôcku používam streleckú
klapku na oko. V ČR je povinné
mať pri streľbe strelecké okuliare,
no na Slovensku to nie je nutné.
Alžbetka Pančušková
Jedným z členov súťažného
družstva v Gabčíkove bol aj Ján
Kačmár, žiak 9.ročníka našej
ZŠ. Neprezradil nám toho veľa, ale
potvrdil, že strelec musí byť presný
a pokojný. No dôležitejšie je nemieriť nabitou zbraňou na ľudí, nerobiť
„blbosti“ a tak ako aj pri iných športoch, pri tomto zvlášť treba byť zodpovedným.
Ak poznáte niekoho z detí, z mládeže vo svojom okolí, kto sa presadil
za hranicami našej obce, okresu
či kraja, dajte nám o ňom vedieť.
Je jedno, či dosiahol úspechy na
poli športu, kultúry či školských
vedomostí. Radi ho navštívime
a predstavíme ho našej verejnosti.
Sme presvedčení, že ak sa niekto
svojimi výkonmi či schopnosťami
úspešne prezentuje za hranicami Sečovskej Polianky, tak tým
reprezentuje aj našu obec. A preto
si zaslúži našu pozornosť. Typy na
naše úspešné deti a mládež posielajte na adresu [email protected]
sk, alebo volajte na číslo 0948 757
003. Alebo kontaktujte niekoho
z našich spolupracovníkov.
MÁ J
12
20 1 1
|
ČÍS LO
9
www.proloco.sk
ŽIDIA ZO SEČOVSKEJ POLIANKY
Židovskí spoluobčania zo Sečovskej Polianky
spomienka pri príležitosti 69. výročia transportu židov z Vranova a okresu do koncentračných táborov v okupovanom Poľsku
V historických dokumentoch sa uvádza, že podľa sčítania obyvateľstva v okrese Vranov bolo v roku
1940 spolu 3664 občanov židovského pôvodu. Židia tak predstavovali početnú menšinu obyvateľstva na tomto území. Menšinu, ktorá svojou ekonomickou silou a vzdelanostnou úrovňou podstatne ovplyvňovala charakter nášho regiónu.
V roku 1940 mala Sečovská
Polianka 350 domov, v ktorých
bolo prihlásených 1790 obyvateľov. V čase II. svetovej vojny žilo
u nás taktiež niekoľko židovských
rodín. Podľa niektorých z mála
pamätníkov išlo o 8 – 9 domácností. Podľa Ústavu pamäti národa v období rokov 1941 – 1942
bolo v Sečovskej Polianke (vtedy
Sečovskej Poľanke) zlikvidovaných 8 podnikov. Išlo o týchto
vlastníkov a ich podniky:
zovaný. Z každej stránky mali
transportovaní židia v tomto
vlaku neľudské podmienky.
V uvedenom transporte sa
nachádzali aj 16 občania Sečovskej Polianky. Boli medzi
nimi muži aj ženy, starší aj deti.
Boli to naši susedia, kamaráti
našich otcov a starých otcov.
Majitelia obchodov, kde naši rodičia či starí rodičia chodili nakupovať. Z úcty k týmto našim
spoluobčanom, ktorí boli nasilu
Poľančanskí židia v transporte dňa 18. mája 1942:
Meno
Dátum a miesto narodenia
Fried Regina
25. 02. 1886 v Seč. Poľanke
zahynula v KT
Guttmann Jolana
31. 05. 1932 v Seč. Poľanke
zahynula v KT
Guttmann Vojtech
22. 11. 1925 v Seč. Poľanke
zahynul v KT
Guttmann Alzbeta
03. 08. 1921 v Seč. Poľanke
zahynula v KT
Guttmann Eugen
09. 09. 1926 v Se. Poľanke
zahynul v KT
Lisaner Heinrich
06. 06. 1885 v Sečovciach
?
Bernstein Hermina
22. 08. 1921 v Seč. Poľanke
zahynula
v Osvienčime
Bernstein Rozalia
21. 11. 1925 v Seč. Poľanke
zahynula
Guttmann Margita
21. 03. 1924 v Seč. Poľanke
?
Meno majiteľa
Druh obchodu
Abrahám Berensztein Josef
obchod s miešaným tovarom
Adolf Friedmann
mäsiar
Armin Guttmann
obchod s miešaným tovarom
Friedmann Hermina
21. 03. 1906 v Seč. Poľanke
zahynula
v Osvienčime
Armin Guttmann
obchod s dobytkom
Lefkovits Viola
01. 05. 1933 v Seč. Poľanke
zahynula
Bernát Friedman
obchod s miešaným tovarom
Lefkovits Ruzena
23. 08. 1930 v Seč. Poľanke
zahynula
Mermelstein Josef
obchod kramársky
Mermelstein Henrich 17. 02. 1939 v Seč. Poľanke
?
Šimon Lefkovič
obchod s miešaným tovarom
Lefkovits Ignac
24. 04. 1929 v Seč. Poľanke
zahynul
Ženka Guttmannová
obchod s miešaným tovarom
Lefkovits Hermína
01. 10. 1927 v Seč. Poľanke
zahynula
Mermelstein
Herman Mor
06. 12. 1941 v Seč. Poľanke
?
18. máj 1942 – vyvezení
prví židia zo Sečovskej
Polianky.
Dňa 15. mája 1942 vstúpil do
platnosti ústavný zákon o vysťahovaní Židov, ktorý štvrť
roka po začatí spätne zlegalizoval už uskutočnené deportácie
Židov do nemeckých „pracovných“ táborov. V rozmedzí 25.
marca až 20. októbra 1942 bolo
zo Slovenska do nacistických
koncentračných táborov vyvezených 57 628 občanov židovského pôvodu. Okolo 1 000 osobám bola udelená prezidentská
výnimka spod protižidovského
zákona. Na základe uvedeného
zákona bol dňa 18. mája 1942,
teda takmer presne pred 69
rokmi pristavený vlak v Čemernom, ktorým sa realizoval v ten
istý deň transport židov z Vranova a z okolia. Cieľová stanica
transportu židov boli koncentračné tábory v okupovanom
Poľsku. V historických záznamoch sa píše, že tento transport
bol slabo a chaoticky zorgani-
vytrhnutí zo svojich domovov
prinášame ich mená. Tie mená
nesmieme zabudnúť. Každé
z týchto mien malo svoju postavu, tvár, hlas. A oči. Oči, ktoré
aj po 69 rokoch od nás čakajú,
že si ich aspoň všimneme.
Dôverné: Berte ich všetkých!
Pokým horeopísaný transport
poľančanských židov bol iniciovaný z „vyššej moci“, aktivity na odstránenie posledných
obyvateľov židovského pôvodu
zo Sečovskej Polianky boli yvíjané aj na miestnej úrovni. Rok
aj niečo po prvom odsune židov
z Polianky boli na rade ďalší.
Rodina Friedmanových. Presnejšie dňa 17. júla 1943 bol zo
Sečovskej Polianky zaslaný list
Dr. Matejovi Huťkovi, poslancovi vtedajšieho snemu Slovenskej republiky. Odosielateľom
listu bola miestna organizácia
Hlinkovej Slovenskej Ľudovej
Strany. Nie osoby, ale „Miestna
organizácia HSĽS“ úctivo prosila slovutného pána poslanca
o láskavé zakročenie na kompetentných miestach, aby „…židia, ktorí zostali v našej obci,
a tiež v obci Sačurov boli čímskôr odstránení, lebo títo vôbec
sú postradateľný…“. Ponúkame
zoznam občanov Sečovskej Polianky, ktorých vtedajšie politické vedenie nahlásilo ako postradateľných a ktorých žiadalo
čim skôr odstrániť :
V závere listu miestna organizácia napísala poznámku,
akoby na okraj, len aby sa nezabudlo, že „ …podotiká, že proti
vyššie menovaným bola oznámená ich postradateľnosť ešte
27. IV. 1943 na Min. vnútra,
Bratislava.“
Meno
Rok
narodenia
Friedman Adolf
1875
?
Friedmanová Estera
1886
zahynula v konc. tábore
Friedman Jozef
1907
zahynul 1944 v Osvienčime
Friedman Márkus
1916
?
Friedman Náthan
1922
?
Friedman Gejza
1924
zahynul v konc. tábore
Friedman Imrich
1926
?
MÁ J
www.proloco.sk
2011
|
Č ÍSLO
ŽIDIA ZO SEČOVSKEJ POLIANKY
9
13
Úplný zoznam civilných židovských obetí
zo Sečovskej Polianky
Záverom na tomto mieste prinášame zoznam všetkých občanov Sečovskej Polianky židovského pôvodu, ktorí sú evidovaní v centrálnom
registri obetí holokaustu v Múzeu Yad Vashem v Jeruzeleme, teda aj
vrátane tých, ktorí sa nachádzali v transporte 18. mája 1942 a aj tých,
ktorých žiadalo odstrániť vtedajšie politické vedenie obce
Berenstein Jakob
1912
† 1942 Osvienčim
Berenstein Rojza
1926
† 1942 Osvienčim
Berensztein Jechezkil
1915
† Osvienčim
Berensztein Hermina
1921
† 1942 Osvienčim
Berensztein Josef
1880
† 1942 Osvienčim
Berensztein Mojsze
1934
† 1942 Osvienčim
Berensztein Lenka
1885
† 1942 Osvienčim
Bernstein Rozalia
1925
†
Eichenstein Eljasz
1896
† 1943 Gorlice
Eichenstein Aleksandar
1927
† 1943 Gorlice
Fried Anna
1918
†
Fried Regina
1886
†
Friedman Gejza
1924
†
Friedmann Ester
1886
†
Goldfischer Makus
1904
† 1942 Osvienčim
Goldfischer Samuel
1908
† 1942
Goldfischer Markus
1904
† 1942 Osvienčim
Gutman Buzena
1920
† 1942 Osvienčim
Guttmann Alzbeta
1921
† 1942
Guttmann Vojtech
1925
† 1942
Guttmann Jolana
1932
† 1942
Guttmann Eugen
1926
† 1942
Lefkovits Hermina
1927
† 1942
Lefkovits Ignac
1929
† 1942
Lefkovits Ruzena
1930
† 1942
Lefkovits Viola
1933
† 1942
Mermelstein Josef
1907
v Benkovciach
† 1942 Osvienčim
Rot Hermin
1906
†
Schiffer Samual
1910
† 1942 Osvienčim
Birnbaum Lazer
1865
† Osvienčim
Diamant Ignac
1917
v Parchovanoch
†
Seinvel Hermina
1907
† 1942 Cholm
Fridman Josef
1906
† 1944 Osvienčim
Fridman Rivka
1913
† 1933
Fridman Hermina
1903
† 1942 Osvienčim
Celkovo ide o 35 obetí, z ktorých najmladšia – Mojsze Berensztein
– mala 8, a najstaršia – Lazer Birnbaum – mala 77 rokov.
„Bože našich otcov, ty si si vyvolil Abraháma a jeho potomkov, aby ohlásili tvoje
meno národom. Sme hlboko zarmútení
nad správaním všetkých, ktorí v priebehu dejín nechali trpieť tvojich synov
a dcéry. Prosíme o odpustenie a chceme
sa zasadiť za bratské vzťahy s národom
zmluvy. O to ťa prosíme skrze Krista,
nášho Pána“.
bl. Ján Pavol II.
Spracoval: Marcel Pančuška
Zdroje:
www.yadvashem.org
www.haygenealogy.com
A Short History of the Jewish People of Vranov nad Toplou by Ing. Igor
Sol’anik, Vranov nad Toplou, 2002. ISBN 80 - 968735-7-1
http://www.upn.gov.sk/data/pdf/zak-15maj-1942.pdf
MÁ J
14
20 1 1
|
ČÍS LO
9
www.proloco.sk
ZO ŠPORTU
Mladí hokejisti – žiaci Základnej deväťročnej školy v Sečovskej Polianke so svojím trénerom – pánom učiteľom Jozefom Urbanom. Rok 1968. Horný rad zľava:
Ján Bálint, Michal Urban, Jozef Nemčík, Jozef Hibler, Ján Paško, Ján Straka, Jozef Poľak, meno nezistené. Dolný rad: Michal Hoľ ko – kapitán, Ján Takáč, Fedák,
Michal Trella, František Šlezák - brankár, Jozef Paulišin, Michal Matisko, Jozef Onuško
Rozvíjali hokej v našej obci
V doterajších vydaniach novín Pro Loco sme sa dosť často venovali hráčom Hokejového klubu HC SEČOVSKÁ POLIANKA,
ktorý datuje svoj vznik od roku 2005. Je však potrebné pripomenúť, že hokej v našej obci má omnoho dlhšiu tradíciu.
Dokumentuje to aj fotografia hore, kde vidno družstvo žiakov v kompletnej výstroji koncom šesťdesiatych rokov. Na
prelome 70. až 80. rokov reprezentovalo našu obec A-mužstvo dokonca až vo Východoslovenskej krajskej súťaži. Máme
informácie o minimálne 40 hráčoch, ktorí mali vystavené registračné preukazy športovcov v TJ Družstevník-hokej. Galérii týchto hokejistov venujeme celú nasledujúcu stranu.
N
a základe informácií od
pána Jozefa Bialobka, ktorému vďačíme za rozhovor sa
dozvedáme, že v našej Polianke sa
hral dobrý hokej. Veď hráči to dotiahli do 3. najvyššej hokejovej ligy vtedajšieho Československa. 1. a 2. liga
sa hrala na celoštátnej úrovni, tretia
liga na krajských úrovniach. A práve
v tejto krajskej lige sa naši hokejisti
stretávali s mužstvami zoskupenými
okolo Košíc ako bola Nižná Myšľa,
Vyšné Opátske, Ždaňa, Čaňa, Trstené pri Hornáde, ale aj Letanovcami
a dokonca aj mestami – Medzev, Bardejov, Levoča, Humenné, Strážske
i Vranov n/T. A to už boli ozaj zdatní
súperi.
Všetko sa to začína v roku 1977,
kedy základy mužstva začína budovať pán Jozef Bialobok po súhlasnom stanovisku od pána učiteľa
Jozefa Urbana, ktorý priúča hokeju
žiakov základnej školy. Pomocnú
ruku pridáva Ján Popaďak (nedávny
predseda terajšej Jednoty dôchod-
cov), ktorý zabezpečuje financie na
nákup drahej brankárskej výstroje.
Aktívne pomáhajú hráči – Ján Bialobok, František Jakubov a postupne
aj ďalší. Hráči nenastupujú do súťaže automaticky. Najprv dva roky trénujú na štadióne v Michalovciach.
Každý piatok od polnoci do druhej
hodiny nadránom. Lepší termín
ťažko vyberať, štadión je plne obsadený. V súťaži začínajú sezónou
1979/80, odohrávajú v nej plných
5 ročníkov. Domáce zápasy hrajú
v Strážskom, neskôr po dobudovaní
štadióna sa presúvajú do Vranova
n/T. Ich súperi z okolia Košíc hrajú
na štadiónoch v Košiciach, vlastné
klziská majú iba jednotlivé mestá
a obce Ždaňa a Trstené p. H., aj to
iba v prípade priaznivých poveternostných podmienok.
Základ mužstva tvoria vlastní poliančanskí odchovanci. Najaktívnejšími hráčmi sú bratia Bialobkovci,
F. Jakubov, obidvaja Jozefovia Paulišinovci, Ján Kočiš (Jarková ulica), M.
Trella, J. Tomeček, Milan Urban, Ján
Hatala. Z legionárov je to Miro Storožka – brankár z Dvorianok a jeho
brat Ján, Dušan Duč-Anci z Trebišova, Bodnár z Višňova, Jurkanin a Muchanič z Vranova n/T, Michal Kopas
z Nového Ruskova (jeho syn neskôr
hokejovo pôsobil v Kanade).
Pestrý menoslov a ešte krajšie hokejové zážitky pripravili poliančanskí
hokejisti počas svojej existencie. Po
piatich rokoch končia svoje pôsobenie, partia sa rozpadá. Nevadí, aj tak
dosiahli to, o čom sa iným obciam
môže iba snívať a vlastné hokejové
mužstvá nevedia dodnes vytvoriť.
Vyjadrujeme vďaku všetkým hráčom, ktorí aspoň v jednom zápase
nastúpili za Polianku. Vážime si ich
prístup, ochotu a námahu. Nás teraz
teší skutočnosť, že z dávnej partie
nastúpili na zápas v súčasnom hokejovom klube už siedmi ich synovia.
Tradícia pokračuje.
Športu zdar a hokeju zvlášť!
Mgr. VLADIMÍR IŠTOK
V týchto brankárskych chráničoch
(viď foto hore) ešte aj po 40 rokoch
hrával počas našich zápasov pán
Jozef Poľak.
www.proloco.sk
2011
|
Č ÍSLO
ZO ŠPORTU
Jozef Bialobok
Ján Bialobok
Ján Hatala
Jozef Hatala
František Jakubov
Jozef Kočiš
Jozef Novakovský
Jozef Paulišin
Ján Tomeček
Michal Trella
František Urban
Michal Urban
Štefan Urban
Peter Varga
Ján Bilý
Marián Dzurko
Milan Hibler
Michal Hoľko
Pavol Jakubov
Jozef Kačmár
Ján Kočiš
Ján Kočiš
Milan Kušnír
Jozef Makohuz
Pavol Makohuz
Jozef Paulišin
Ján Tirpák
Ján Tkáč
František Urban
Jozef Urban
Jozef Urban
Milan Urban
Milan Bodnár
Dušan Duč Anci
Ján Godovčin
Ľubomír Jurkanin
Jozef Kopec
Ján Kozák
Juraj Kolesár
Miroslav Storožka
Názov klubu v minulosti
Súčasné logo klubu
9
15
Foto: archív Jozef Bialobok a HC Sečovská Polianka
MÁ J
MÁ J
|
ČÍS LO
9
www.proloco.sk
ZO ŠPORTU
Foto: Tomáš Senko, Pro Loco
16
20 1 1
Nové futbalové zoskupenie v Sečovskej Polianke
Foto: archív OFK Sečovská Polianka
Naša obec je čo do počtu obyvateľov pomerne
veľkou obcou. Zmysluplné
využitie voľného času patrí
k nášmu životu, zvlášť k životu našej mládeže. Ako
je známe, u nás tých príležitostí až tak veľa nie je.
Niektorí z nás volia cestu
kritiky s tým, že „obec sa
o mládež nestará“. Iní zase
vezmú iniciatívu do vlastných rúk. A takí si už zaslúžia podporu.
V
znik našej organizácie bol
inšpirovaný pôsobením Hokejového klubu Sečovská
Polianka ako aj Pro Fitnes Club Sečovská Polianka. Taktiež ako spomínané skupiny nás spája láska a chuť
k športu. Prvé kroky sme začali
robiť v decembri, kedy sme usporiadali halový Mikulášsky futbalový turnaj v miestnej telocvični za
účasti šiestich mužstiev zložených
z mladých, či už aj starších hráčov.
Týmto by sme sa chceli poďakovať
aj vedeniu obce, že nám poskytlo
priestory na toto podujatie. Keďže
tento turnaj mal veľmi pozitívny
ohlas, vzbĺkla v nás myšlienka pôsobiť trošku organizovanejšie.
Počas zimných mesiacov sme sa
začali stretávať trikrát do týždňa
v telocvični a často náš počet presahoval vyše 25 hráčov. Jedná sa
všetko o hráčov, ktorí v ďalekej či
bližšej minulosti obliekali úspešne
dres A mužstva Sečovskej Polianky, ale z objektívnych či subjektívnych dôvodov museli skončiť. Ide
o chlapcov ako Paľo Farbar, Jozef
Takáč, Emil Kuhejda, Matej Tynik,
Martin Straka, Ján a Martin Karolovci, Tomáš Popaďák, Daniel Panák, Stanislav Svepeš, Matúš Hudák, Ondrej Petruš, Marek Širák,
Ján Havran, Tomáš Madár, Matej
Urban, Miro Gaff, Tomáš Ceľuch,
Milan Brinda, Milan Hančikovský,
Ján Demko, Vlado Eliáš, Matúš Ha-
tala. Do skupiny sa pridali aj vycestovaní bratia Hiblerovci. Po čase
nám telocvičňa bola primalá a začali sme trénovať aj vonku, napríklad terénnymi behmi, ale odohrali
sme aj dva priateľské zápasy proti
Poliančanským dorastencom, ktoré
sme vyhrali.
Začiatkom apríla sme sa rozhodli vytvoriť občianske združenie pod
názvom OFK Sečovská Polianka
(Obecný futbalový klub), čo sa nám
aj úspešne podarilo. Takto sa nám
otvára možnosť v blízkej budúcnosti organizovať športové podujatie,
Upozornenie občanom
prípadne, ak sa vyskytne možnosť,
tak aj prihlásiť sa do patričnej súťaže. Radi by sme sa s TJ Družstevník
Sečovská Polianka delili o hlavné
ihrisko a, samozrejme, by sme sa
s nimi dohodli na spoločnom spravovaní, upravovaní a údržbe ihriska. Nemáme zatiaľ žiadny výbor
alebo reprezentujúcu osobu, keďže
sa to všetko rozbieha a mi sme jedna veľká partia. Keby mal ktokoľvek záujem, nech sa obráti na hoci
koho z hore menovaných chalanov.
U nás je každý vítaný.
Hráči OFK Sečovská Polianka
Tesne pred uzávierkou tohto čísla sa s nami skontaktoval občan Sečovskej Polianky s prosbou, či môžeme upozorniť občanov na skupinu cudzích štátnych príslušníkov, pravdepodobne Rumunov, ktorí sa občas po obci pohybujú v dodávke s maďarskou poznávacou
značkou. Jedná sa o „klampiarov“, ktorí chodia po obci, všímajú si kto má aké dažďové
zvody a rúry, a tam, kde uvidia, že sú staré, či poškodené, ponúkajú svoje služby. Tvrdia, že
im dodajú a namontujú nové, a to za veľmi zaujímavú cenu. Dotknutý občan totiž prejavil
záujem o ich služby, avšak na rozdiel od vopred dohodnutej ceny títo „majstri“ po dodaní
a namontovaní nových zvodov a rúr od neho pýtali namiesto vopred dohodnutej sumy
viac, ako trojnásobok. Podobnú skúsenosť má aj ďalší známy tohto občana, od ktorého
pýtali dokonca viac, ako desaťnásobok dohodnutej sumy. Tento občan nás poprosil, aby
sme upozornili občanov, aby si dávali pozor na takých a im podobných „remeselníkov“,
a to predovšetkým vo svojom vlastnom záujme. Zvlášť, keď ide o majstrov, o ktorých nikto
nevie, čo sú zač a odkiaľ sú. - red.
n a š e j
o b c e
Evidenčné číslo: EV 4106/2010
Vydáva Pro Loco, o.z.,
Hlavná 506/114,
094 14 Sečovská Polianka
E-mail: [email protected]
Júl 2010, náklad 900 ks.
Na tomto čísle spolupracovali:
Mgr. Vladimír Ištok, Tomáš Senko,
Stanislav Kušnír, Monika Košarová,
Peter Tirpák, Mgr. Mária Tirpáková,
Bc. Marcel Pančuška, Alžbeta Pančušková,
Zuzana Popaďáková, Mgr. Zuzana Pančušková,
predseda OZ Pro Loco
Náklad: 800 ks
Pri distribúcii novín Pro Loco v poslednom
čase pomáhali: Pavol Mazár, Peter Mazár,
Zuzka Matisková, Monika Matisková,
Mgr. Mária Urbanová, Dávid Popaďák
Jozef Popaďák, Peter Tirpák, Ján Tirpák,
Marek Furdák, Katka Furdáková,
Dominik Uličný, Lukáš Bujko, Pavol Šulák,
Alžbetka Pančušková, Samuel Jozef Pančuška,
Martina Šuláková, Jozef Šulák, Miro Dargaj,
Štefan Gut, Šimon Gut, Lívia Bankovičová
Tlač: Ofseta sro, Vranov nad Topľou
Grafická úprava: Ing. Peter Matisko
Vychádza s finančnou podporou obce
Sečovská Polianka.
Download

Pápež Ján Pavol II., otec - šíriteľ lásky, pokoja a mieru