I N F O R M A Č N É N O V I N KY O T O M ,
ČÍM ŽIJEME V SEČOVSKEJ POLIANKE
n a š e j
JÚ L 2 010
|
ČÍSLO: 6
|
R O ČN ÍK: V.
|
o b c e
w w w. prol oc o. sk
|
T LA ČO VIN A : N EP R ED A J N É
Z rozhovoru s Ing. Františkom
Katonom, starostom obce
Sečovská Polianka
Pozrime sa na naše
financie trochu inak
Výhodnotenie prieskumu
verejnej mienky
v obci Sečovská Polianka
STRANA 5, 6
STRANA 6, 7
STRANA 19
Milí priatelia
Prvé metre
kanalizácie
sú už na
mieste
V daždivej jari zameškané práce
by sa mohli dohnať počas slnečnej
jesene. Vyjde to?
Foto: Pro Loco – Marek Vaľovčin
Ž
ivot v našej obci je dynamický. Niekedy sa to nezdá, no ak by v obci
- napríklad - prestali všetky aktivity
z oblasti kultúry, športu, ak by sa prestali
stretávať deti, mládež, rodinné spoločenstvá, ak by nevyvíjali žiadnu činnosť naši
seniori a zdravotne postihnutí spoluobčania, chovatelia či poľovníci, až potom
by sme zistili, čo to znamená, že „obec
nežije“. Naša obec však žije.
Na stránkach novín Pro Loco vám aj
teraz prinášame prehľad toho, čo sme
pokladali za hodné zaznamenania.
O 4 mesiace u nás budú voľby starostu a poslancov. Pretože Sečovská
Polianka je obec veľká, čo do počtu
obyvateľov, do celkovej rozlohy a aj do
počtu problémových či nedostatkových
oblastí, na stránkach novín Pro Loco
vám prinášame informácie aj z oblasti
našej samosprávy. V modernej dobe
občania majú právo na informácie.
Prieskum verejnej mienky, rozhovory s volenými predstaviteľmi našej
obce - toto je naša služba občianskej
verejnosti. Lebo sme presvedčení, že
najhorší volič je volič neinformovaný,
volič, ktorý sa dá ľahko zmanipulovať.
Naopak - volič, ktorý je dobre informovaný, si na veci a na osoby utvára
vlastný názor a vo voľbách sa rozhoduje zodpovedne.
Najväčšou novinkou je však to, že
naše Pro Loco sa rozhodlo prekročiť
hranice našej obce. Zriadili sme si
vlastný internetový magazín s adresou
www.proloco.sk, ktorým predstavíme
našu obec, našich ľudí a náš život
všetkým, ktorí o to budú mať záujem
- rodákom aj iným - kdekoľvek na
Slovensku a vo svete sa nachádzajú.
Tento magazín budeme okrem písaného slova dopĺňať nielen obrazom, ale
aj videomateriálom. Je dielom mladých
ľudí. To, akým obsahom ho budeme zapĺňať, aký obraz o Sečovskej Polianke
bude vytvárať, záleží aj od Vás. Všetci
z Vás máte možnosť spoločne s nami
sa podieľať na tvorbe tohto magazínu.
Vaše pripomienky, postrehy, námety
a príspevky sú vítané. Vitajte.
Vaša redakcia Pro Loco
V
rámci dotácie, ktorú sme
dostali vo výške bezmála
5 miliónov eur, čo je asi
150 miliónov slovenských korún
je v 100% - nom rozsahu riešená kanalizácia v obci a takisto je
riešená dostavba čistiarne odpadových vôd; ako sprievodný projekt bol pridružený k tomu vodo-
vod, alebo teda niektoré úseky
vodovodu, čo sa teda môže, alebo aj nemusí realizovať, pretože
na rozdiel od kanalizácie, kde
občan je povinný sa pripojiť ukladá mu to zákon - a keby sa
pripojiť nechcel, musel by to
zložito dokladovať, že splaškové
vody likviduje nejakým iným, re-
gulérnym spôsobom, to znamená, že by mať musel vodotesnú
žumpu, pri ktorej by musel ukázať nejaké tlakové skúšky a preukazovať sa tým, že ju pravidelne vyprázdňuje, čo v našej obci
asi sotvakto by splnil
VIAC SA DOČÍTATE NA STRANE 5
201 0
|
ČÍS LO
2
BUKOVINA
6
www.proloco.sk
Foto: archívFS Bukoviny
J ÚL
Reprezentujeme Sečovskú Polianku aj Slovensko
Ako v predošlých rokoch tak aj v tomto období členovia Folklórnej skupiny BUKOVINA vyvíjali svoju činnosť, zúčastňovali sa nácvikov, kultúrnych podujatí a svojím vystúpením rozveseľovali srdcia fanúšikov
a priaznivcov slovenského ľudového folklóru.
Z
meny nastali len vo vedení
BUKOVINY. V závere minulého roka sa pani Mária
Hatalová vzdala funkcie vedúcej
folklórnej skupiny. Urobila tak po
desaťročnom období práce v tejto
funkcii z dôvodu pracovnej zaneprázdne-nosti. Za kandidáta do
tejto funkcie však navrhla dlhoročného člena, ktorý stál aj pri zrode
Medzi najkrajšie vystúpenia patrí nepochybne účasť
a reprezentácia na medzinárodnom folklórnom festivale
„FOLKLORISTISCH FESTIVAL
DIEPENHEIM“ , ktorý sa uskutočnil v dňoch 21. – 24. mája
2010 v nádhernej prírodnej scenérii Diepenheimu v Holandsku.
Zúčastnili sa na ňom folklórne
„…festivalu sa zúčastnili folklórne súbory zo Španielska, Ukrajiny, Rumunska, Nemecka, Škótska, Holandska
a medzi nimi aj naša BUKOVINA zo Slovenska…“
BUKOVINY, pána Jozefa Bialobka. Jozef Bialobok túto ponuku
prijal, členovia folklórnej skupiny
ho hlasovaním zvolili za nového
vedúceho, takže toho času pracuje
folklórna skupina BUKOVINA pod
týmto vedením: umelecký vedúci
Ing. Martin Ťasko a organizačný
vedúci Jozef Bialobok.
Medzi najúspešnejšie tohtoročné akcie folklórnej skupiny
patrí tá posledná zo 6. júna 2010
- súťaž v speve ľudových piesní
„ROZTOKY 2010“, ktorú každoročne usporadúva obec Banské.
Muži BUKOVINY si v tejto súťaži
vyspievali prvé „zlaté pásmo“,
ženy BUKOVINY obsadili druhé
„strieborné pásmo“.
súbory zo Španielska, Ukrajiny,
Rumunska, Nemecka, Škótska,
Holandska a medzi nimi aj naša
BUKOVINA zo Slovenska. Na
základe schváleného projektu
s názvom „Zemplín svetom“,
bola na účasť folklórnej skupiny
BUKOVINA na tomto festivale
poskytnutá dotácia z rozpočtu
Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky, a to vo výške 2 000
EUR. BUKOVINA vzorne reprezentovala našu krajinu a našu
obec Sečovskú Polianku. Zemplínske spevy a tance sa všetkým
návštevníkom tohto medzinárodného folklórneho festivalu
veľmi páčili. Z domácich, teda
slovenských kultúrnych podujatí
je potrebné spomenúť kultúrne
vystúpenia v obciach Kamenná
Poruba a Cabov. Folklórna skupina BUKOVINA vystupovala
taktiež doma v Sečovskej Polianke, a najbližšie sme pozvaní
na folklórne podujatia do Nižného Hrušova a do obce Rakovec.
Tradícia, ľudové kroje, tance
a spev tak zostávajú zachované
v našej obci a v našom regióne
aj naďalej.
Držme im BUKOVINE palce, aby
ešte dlho prezentovali ľudový folklór zo Zemplína nielen doma, ale
aj za hranicami našej vlasti, aby
rozdávali dedičstvo našich otcov
a mám v podobe pesničiek a tancov
hlavne mladej generácii, aby to naše
kultúrne dedičstvo nikdy nezaniklo.
MÁRIA HATALOVÁ
VEDÚCA FS BUKOVINA V ROKOCH
1998 - 2010
JÚL
www.proloco.sk
2010
|
Č ÍSLO
NÁŠ RODÁK, FARNOSŤ
6
3
Až spoza Atlantiku - stopy našich rodákov
v ďalekej Kanade
Preberáme z časopisu „Slováci v Britskej Kolumbii“,
časopisu, ktorý prináša špetky poznania, ladené skôr
na pozitívne, než na negatívne stránky emigrantského života, a ktorý chce slúžiť hlavne (hoci nie výlučne) Slovákom v Britskej Kolumbii a chce písať hlavne
(hoci nie výlučne) o Slovákoch žijúcich v Britskej
Kolumbii. V tomto časopise sme objavili stopu jednej
rodiny, ktorá sa pred vyše 80 rokmi vybrala z malej
dediny Sečovská Polianka do veľkej Ameriky. Rodiny
Jozefa Otrošinu. Tamojší redaktor Jožo Starosta píše:
M
al som možnosť porozprávať sa s pani Bertou
Palkovou o jej otcovi
Jozefovi Otrošinovi, ktorý prišiel
do Kanady pred 80-timi rokmi.
Strávili sme spolu takmer 2 hodiny prezeranim fotografií a spomínaním na jej otca. Tu uvedieme
iba niekoľko skutočností z jeho
života.
Jozef Otrošina mal “Domovské
právo” v Sečovskej Polianke od
r. 1902. Na palube lode Antonia,
ktorá zakotvila v prístave Halifax
17. marca 1928 bol aj 26 ročný
Jozef s 25 dolármi vo vrecku.
Spolu s priateľmi sa rozhodli
ísť na západ, do Britskej Kolumbie. Cestovali prevažne nákladnými vlakmi, do ktorých nastupovali poväčšine potme a cestovali
tak ďaleko, pokiaľ ich hlad alebo
železničiar neprinútil vystúpiť.
Voda zohriata v hrdzavej konzerve im veľakrát nahrádzala aj polievku aj čaj.
Cestou pracovali na farmách
za jedlo, strechu nad hlavou a 50
centov na mesiac. Keďže ich dopravné prostriedky nemali presne určené príchody ani odchody,
cesta do Vancouveru im trvala
viac ako rok.
Po príchode na pobrežie Pacifiku začal Jozef pracovať ako drevorubač. Fotografista ho zachytil
pri rúbaní mohutného stromu
(vľavo). Keď som sa pani Berty pýtal, kto je ten druhý, napravo, odpovedala “Neznam, bul to asi Slovak, šak vypatra jak Slovak…?”
Po niekoľkých rokoch života
“kanadského” drevorubača a ťažkej práce na píle ako operátor
“green chain” si Jozef zarobil
a ušetril dostatok dolárov na kú-
penie 5 akrov farmového pozemku pozdĺž novovznikajúcej ulice
na Queensboro.
Keď po 2. svetovej vojne v r.
1948 sa prvá osobná loď mala
možnosť preplaviť cez Atlantický
oceán, na jej palube bola aj Jozefova žena, Zuzana so svojou dcérou
Hankou. Po ich príchode Jozef,
okrem každodennej práce na píle,
začal pestovať na pozemku fazuľu na zaváranie (5 akrov = 2 ha)
a stavať prvý dom, v ktorom sa
onedlho narodila dcéra Bertha.
Napriek tomu, že stovky mechov s fazuľkou na zaváranie
sprevádzali
Bertino
detstvo
a mladosť a zelené struky ju prenasledovali aj vo snách, fazuľová
Ďakujeme Nebeskému Otcovi za pastiera
Filiálna gréckokatolícka cirkevná obec Sečovská Polianka bola na samotnú farnosť menovaná Gréckokatolíckym biskupstvom s platnosťou od 1. 10. 1943. Za správcu novozriadenej farnosti bol vymenovaný dôstojný pán Augustín Leukanič, ktorý tu s nútenou
prestávkou /1950-1968/ pôsobil do roku 1990, kedy odišiel na zaslúžený odpočinok.
P
Foto: Archív
o ňom bol menovaný za
správcu farnosti otec Marek Petro. V roku 2005 odišiel pôsobiť na GTF PU v Prešove,
kde sa venuje príprave a výchove
nových kňazov.
V roku 2005 prichádza otec
Novický, ktorý tu pôsobil až do
dnešných dní. Je potrebné sa poďakovať Nebeskému Otcovi za
pastiera, ktorého nám poslal. Svojou láskavosťou a dobrotou bol za
tých päť rokov u nás strávených
pre nás veriacich veľkým vzorom,
príkladom a povzbudením. Dennodenne sa nám prihováral slovami
Evanjelia, potešoval nás v našich
ťažkostiach, prostredníctvom kázni
nám dával návod na večný život.
Drahý otče, aj takto Vám ešte
raz verejne ďakujeme za ohlasovanie Božieho slova ktoré ste
zasievali do našich sŕdc, za rady
a modlitby ktoré ste za nás obetovali, aj za otcov a matky ktoré
sa pravidelne schádzajú na modlitbách. Podchytil ste liturgický
zbor ktorý aktívne doprevádzal
Svätú liturgiu a tiež mládež, ktorá sa svojim spevom zapájala na
liturgiách a tiež aj pri svadobných obradoch a krstoch. Svojim
polievka nikde nechutí tak dobre
ako práve u nich.
Jozef Otrošina okrem toho, že postavil 3 domy na postupne sa zmenšujúcej fazuľovej farme, bol veľmi
činný v slovenských spolkoch, a stál
pri zrode slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri.
Po dnešný deň visí nad oltárom
veľký kríž, ktorý pre slovenský kostol kúpili Zuzana a Jozef Otrošina.
A keď počas sv. omše zaznejú pri
pozdvihovaní zvončeky, to sa pani
Berte prihovára nebohý “daddy”,
ktorý ich daroval farnosti.
S pani Bertou Palkovou sa zhováral Jožo Starosta.“
Zdroj:
http://www.sk-bc.ca/
?q=node/34
ľudským prístupom ste získali
našu priazeň a vďačnosť.
Na novom pôsobisku Vám vo
Vašej ťažkej, ale krásnej práci úprimne vyprosujeme pevné
zdravie, silu Svätého Ducha,
ochranu presvätej Bohorodičky
a prosíme všemohúceho Pána
Boha, aby Vás a Vašu rodinu
ochraňoval a obdaroval duchovnou radosťou a životným optimizmom. Úprimne vyprosujeme
zdravie, vytrvalosť a rodinnú
pohodu, aby ste aj naďalej mohli
plniť svoje zodpovedné poslanie.
Na mieste správcu našej
farnosti v týchto dňoch, od 15.
júla, vystriedal otca Jozefa náš
nový kňaz, Vdp. Mgr. Ľubomír
Novák, ktorého medzi nami,
v našom farskom spoločenstve
srdečne vítame.
SLAVA ISUSU CHRISTU!
GRÉCKOKATOLÍCKI FARNÍCI
ZO SEČOVSKEJ POLIANKY
J ÚL
201 0
|
ČÍS LO
6
4
ZO ŽIVOTA NAŠEJ OBCE
www.proloco.sk
Z rozhovoru s Ing. Františkom Katonom,
starostom obce Sečovská Polianka
síme splniť tú 50% - nú napojenosť,
alebo možnože aj ustúpiť od toho
projektu a neriskovať to, že postavíme vodovod, ľudia sa nenapoja a potom nám bude reálne hroziť, že by
sme tie prostriedky museli vracať
• skutočnosť je taká, že z tých rodinných domov, ktoré majú už teraz
možnosť sa napojiť na vodovod je
pripojených približne 20 %, teda asi
každý piaty dom, dokopy je v obci asi
60 prípojok
Foto: Pro Loco – Tomáš Senko
Kanalizácia
Dozvedeli sme sa, že …
• v rámci dotácie, ktorú sme dostali vo výške bezmála 5 miliónov
eur, čo je asi 150 miliónov slovenských korún je v 100% - nom rozsahu riešená kanalizácia v obci a takisto je riešená dostavba čistiarne
odpadových vôd; ako sprievodný
projekt bol pridružený k tomu vodovod, alebo teda niektoré úseky
vodovodu, čo sa teda môže, alebo aj
nemusí realizovať, pretože na rozdiel
od kanalizácie, kde občan je povinný sa pripojiť - ukladá mu to zákon
- a keby sa pripojiť nechcel, musel by
to zložito dokladovať, že splaškové
vody likviduje nejakým iným, regulérnym spôsobom, to znamená, že
by mať musel vodotesnú žumpu, pri
ktorej by musel ukázať nejaké tlakové skúšky a preukazovať sa tým, že
ju pravidelne vyprázdňuje, čo v našej
obci asi sotvakto by splnil
• starosta predpokladá, že nebude problém splniť podmienku, ktorú
sme dostali od Európskej únie - 80%
napojenosti občanov na splaškovú
kanalizáciu; ťažšie je splniť podmienku, ktorá je pri vodovode, pretože
tam sme viazaní 50 % - nou napojenosťou. Máme de facto dve možnosti
- buďto využiť tie prostriedky, ktoré
sú a postaviť aspoň pár úsekov vodovodu, ktoré je možné realizovať
z týchto prostriedkov, ale potom mu-
Foto: Pro Loco – Marek Vaľovčin
V máji 2010 naša redakcia Pro Loco natočila formou videozáznamu so starostom obce Ing. Františkom Katonom rozhovor. Redaktor Pro Loco sa ho pýtal na veci, zaujímajúce radového občana Sečovskej Polianky.
Pýtali sme sa ho za vás a pre vás. Tu prinášame základné informácie z rozhovoru. Videorozhovor so starostom obce si môžete pozrieť aj na našom internetovom magazíne www.proloco.sk.
Nadstavba školskej jedálne - čo sa dá, robí sa svojpomocne, odborné práce sa urobia dodávateľsky. Odstráni sa havarijný stav strechy,
obec získa nové priestory. A zmení sa aj vzhľad obce.
• voda, ktorú majú ľudia v studniach nie je kvalitná, alebo povedzme že aj keď v tejto chvíli nevykazuje nejaké známky znečistenia, to sa
môže zo dňa na deň zmeniť, pretože
tá voda nie je sledovaná
• to, či niektoré vetvy vodovodu
dostaviame záleží od toho, aká bude
vlastne tá požiadavka zo strany občanov, alebo koľko ľudí prisľúbi, či
inak deklaruje, že sa na vodovod
pripojí - preložené to znamená asi
toľko: ak bude záujem o napojenie
sa na vodovod, bude sa vodovod stavať, ak nebude záujem o napojenie
sa na vodovod, nebude sa vodovod
stavať
• Pretože nebolo by efektívne, aby
sme postavili povedzme 500 metrovú vetvu vodovodu, a sa pripoja dva,
alebo tri rodinné domy, ako sa to
stalo v minulosti. Potom budú musieť občania pochopiť to, že obec si
nemôže dovoliť také vysoké náklady
a potom ešte znášať riziko toho, že
by tie prostriedky sme museli vracať
a ľudia to nebudú využívať.
• Pre mňa je vodovod ďaleko dôležitejšia stavba ako kanalizácia. Zatiaľ
asi to uvedomenie občanov nie je na
takej vysokej úrovni, aby si uvedomili dôležitosť pitnej vody.
• k vodovodu ešte uviedol, že keď
sa obec nachádza v nížine a naokolo celej obce sa poľnohospodársky
využíva pôda, a navyše sme doteraz
nemali, a ešte stále nemáme funkčnú kanalizáciu, tak to podzemie je
natoľko znečistené, že málokto má
v studni ozaj nezávadnú vodu.
Bezpečnosť
Dozvedeli sme sa, že …
• zaoberá sa ňou od začiatku
funkčného obdobia, Obecné zastupiteľstvo dokonca schválilo aj zriadenie
Obecnej polície, vážne sa uvažovalo
o zakúpení radaru - zmena zákona
o kompetenciách Obecnej polície
tento zámer prekazila
• možností na spomalenie premávky v obci je málo - na ceste I.
triedy je nereálne robiť mechanické
prekážky, ale možné bolo zvýraznenie značiek na prechodoch pre
chodcov, inštalovali sa dve tabule
s výstrahou o radarovej kontrole,
v nasledujúcom období by mali pribudnúť ďalšie výstražné tabule, no
a inštalovali sa dve svetelné tabule,
ktoré vodičov informujú o ich aktuálnej rýchlosti a v prípade prekročenia
50 - ky aj vyzývajú k spomaleniu
• je rozpracovaný reálny zámer,
ktorého realizáciou by sme mali
v obci na jednom mieste semafory,
ktoré by v prípade prekročenia predpísanej rýchlosti zastavovali autá,
ktoré teraz nevieme ako prinútiť
k spomaleniu
JÚL
www.proloco.sk
Č ÍSLO
Foto: Pro Loco – Tomáš Senko
5
Prechod pre chodcov, ktorý je vzhľadom k častému využívaniu deťmi
veľmi rizikový. A tu je značka príliš ďaleko od cesty. Nedala by sa premiestniť trochu bližšie?
Foto: Pro Loco – Tomáš Senko
tované aj oblasťou podpory - nedá
sa uchádzať o dotáciu na kultúrny
dom, na dom smútku, cesty a chodníky, toto treba robiť postupne
z vlastných zdrojov
• už teraz myslí na to, akú výslednú podobu, fazónu našej obci dáme,
aký bude vzhľad našej obce po ukončení týchto prác - chodníky, parky,
lavičky - to bude nasledovať
• za prednosti, ktoré má naša
obec Sečovská Polianka v porovnaní
s inými odpovedal, že samotná veľkosť obce je jej veľká výhoda, ako sa
to ukázalo pri uchádzaní sa o pomoc
pri projekte Kanalizácie a vodovodu;
spomenul dostupnosť okolitých miest
a predovšetkým také prednosti oproti okolitým obciam, ako Zdravotné
stredisko, plne organizované školské
zariadenia - MŠ a ZŠ a hoci naša infraštruktúra nie je zatiaľ dokonalá,
ale onedlho sa dá do poriadku aj tá
už teraz si myslí,, že celkovo sme
v popredí oproti okolitým menším
obciam.
• podľa vlastného vyjadrenia sa
práca a osobné vzťahy nejako vzájomne neovplyvňujú, preto nevidí
dôvod, prečo by mal mať menej alebo viac priateľov či nepriateľov, ako
v čase pred nástupom do funkcie starostu; on sám nemá medzi občanmi
nepriateľov, alebo o tom aspoň nevie
• uviedol, že ako starosta sa učí
predovšetkým prácou a problémami,
ktoré prichádzajú, nie je to len nejaká suchá teoretická príprava
• mrzí ho, že niekedy sa občanom
zdá, že bagatelizujem ich problémy,
no ťažko sa mu vysvetľuje, že aj by
rád pomohol, ale keď raz sa nedá, tak
to nie preto, že nechce, ale že naozaj
nemôže
• potvrdil, že kandidovať na post
starostu do ďalšieho volebného obdobia bude, a to najmä preto, že sa
v obci začali niektoré práce, ktoré by
rád dokončil a nechcel by ohroziť dokončenie niektorých rozbehnutých
projektov
6
Ďalšie vysoko rizikové miesto - zišla by sa ešte jedna výstražná tabuľa
a ešte silnejšie osvetlenie prechodu počas tmy.
Foto: Pro Loco – Tomáš Senko
Foto: Pro Loco – Tomáš Senko
Všeobecné
Dozvedeli sme sa, že …
• sú tu aj netypické situácie - niektorí občania chcú od starostu riešenie úsmevných problémov, napr. že
jednému občanovi padá dom, že obec
s tým má niečo robiť, niektoré problémy sú už menej úsmevné, napr. že
veľa občanov si myslí, že obec má
povinnosť čistiť a regulovať potoky,
takže s tým máme niečo robiť
• pri aktuálnom hodnotení doterajšieho obdobia odpovedal v zmysle,
že výsledky sa nie vždy dostavujú tak
rýchlo, aké sú očakávania - prípravné
práce, vybavovanie materiálov, podkladov sa nepočíta na týždne, ale na
mesiace a roky
• Eurofondy - podľa jeho slov
„vždy potešia“, ale nedá sa na nich
dlhodobo spoliehať, možno ešte pár
rokov budú nejaké príležitosti ich
čerpania; uviedol, že výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie sú limi-
|
ZO ŽIVOTA NAŠEJ OBCE
Značka zvýraznená žltými okrajmi. Vyzerá však, ako by mala každú chvíľu
spadnúť. Keď je už tak ďaleko od cesty, mohla by aspoň rovno stáť
Odpad
Dozvedeli sme sa, že …
• odpady - občan môže aktívne
znižovať svoje náklady na vývoz TKO
práve separovaním - čím viac občan
vyseparuje, tým je tlak na obecný
a aj rodinný rozpočet menší
• tohto roku obec zbiera TKO aj
separovaný vlastnými silami - poriešili sa tým najmä sťažnosti našich občanov, testuje sa postup, trasy zberu,
počet zberných dní - vníma pozitívne
reakcie zo strany občanov, zber neobmedzeného množstva je dočasné
• zberný dvor, ktorý postavíme, ak
nám tá žiadosť o dotáciu vyjde, umožní aj občanovi si bezplatne vyviesť
odpad, ak mu ten niekde na dvore
zavadzia - bude to ďalšia služba občanovi naviac, pričom za separované
zložky občan nebude platiť, v rámci
tohto dvora by bola aj kompostáreň,
ktorá by umožňovala občanom vyviezť svoj biologický odpad, najmä
tým, ktorí nekompostujú doma, ale
tento odpad predovšetkým spaľujú
2010
Na Hlavnej ceste - no veľmi nebezpečné sú aj Nová ulica, Harangovská
a Stankovská, kde neraz naši poľančania sa preháňajú vysokou rýchlosťou. Ak je na Hlavnej 52 km/h už veľa, na bočných, zvlášť na Novej ulici by
mali vodiči chodiť max. 30 km/h. Lebo k nešťastiu niekedy stačí málo…
J ÚL
201 0
|
ČÍS LO
6
FINANCIE
6
www.proloco.sk
Pozrime sa na naše financie trochu inak
Obec Sečovská Polianka je tak, ako takmer všetky obce a mestá na Slovensku,
odkázaná na strane príjmov vo svojom rozpočte predovšetkým na tzv. podielové
dane; je to podiel na výnosoch z daní v správe štátu, ktorý predstavuje pre obce
a mestá výšku 70,3 % z celkovej výšky vybratých daní v SR. Teda štát najprv vyberie dane a potom ich prerozdelí a podľa vopred známeho kľúča ich „posiela späť“
občanom, do rozpočtov miest a obcí.
T
ieto peniaze sa do rozpočtov
miest a obcí posielajú v mesačných splátkach, ktorých
výška síce kolíše, ale v priebehu
roku by mala dosiahnuť výšku,
ktorá zodpovedá odhadu výberu daní zo strany Ministerstva
financií SR na príslušný rok. Ak
ten odhad dopadne zo strany ministerstva zle, zvlášť, ak je umelo
nadhodnotený, resp. výber daní
sa ukáže oproti očakávaniam kvôli nižšej výkonnosti ekonomiky
v predchádzajúcom roku slabší,
je zle. Lebo slabá ekonomika znamená slabší obrat, ten znamená
nižšie zisky a teda aj daň z nich sa
vyberie poslabšie. A keď niet peňazí, niet z čoho deliť. No nakoľko
obce a mestá dostali na samom
začiatku zlé informácie, a svoje
rozpočty a programy tak postavili na zlých číslach, ako prvé to
pocítia práve ony. Jednoducho dostaneme - a už niekoľko mesiacov
dostávame - menej peňazí, ako sa
počítalo. Najmenej za posledné
roky. A pritom sme ako obec na
týchto peniazoch závislí.
Na obrázku vám ponúkam tri
grafy. V poradí prvý predstavuje medzimesačný vývoj príjmu
„podielových daní“ do rozpočtu
Sečovskej Polianky za roky 2006
Druhý graf sleduje rovnaké
obdobie január až júl, ale už samostatne za rok predchádzajúci,
teda za rok 2009.
Tretí graf predstavuje rok
2010, a to prvých šesť mesiacov
- január až jún. V čase uzávierky
tohto vydania novín ešte neboli
známe údaje za júl.
Porovnaním uvedených čísel,
ale predovšetkým pozorným porovnaním všetkých troch kriviek
sa dá zistiť všeličo:
1. Štát nám neposiela mesačne
rovnaké sumy. Ani podobné. Raz
posiela viac, inokedy menej.
2. Vo všetkých troch grafoch
vidieť, že v januári prichádza
takmer najviac peňazí, potom to
mesiac, dva klesá, potom to zase
skočí kdesi hore, potom to zase
klesá.
3. V roku 2009 prišlo evidentne do obecného rozpočtu viac
peňazí, ako v priemere za to isté
sledované obdobie v troch predchádzajúcich rokoch.
4. V prvých dvoch grafoch vidíme, že mesiac jún bol najslabší,
potom však nastal prudký skok
hore.
5. Tretí graf, teda aktuálny
rok 2010 je už na prvý pohľad
najslabší. Hoci január a február
dlhy (spomínaných niečo okolo 3
miliónov Sk, teda cca 100 000 €),
a ďalšie roky sa sanoval majetok
obce a pripravovali projekty, ktoré tiež niečo stáli.
Začiatkom roka bola Sečovská Polianka v dobrej finančnej
kondícii, a vo viacerých ohľadoch
ešte stále je. Na rozdiel od mnodzame vo finančne najviac podhých obcí (aj okolo nás sú také,
výživenom roku za posledných 5
čo už minulý rok mali problémy).
rokov. Tieto štyri strmé prepady
Nehodnotím, či cena za stabiza prvých 6 mesiacov tohto roku
lizáciu verejných financií v Sesignalizujú vážnosť situácie.
čovskej Polianke a naštartovanie
veľkých projektov s dlhodobým
Čo to pre nás znamená?
pozitívnym dopadom na život
Ako vidíme, rok 2009 bol čo sa
tejto obce na úkor neriešenia
týka objemu podielov na daniach
pálčivých problémov obyvateľov
pre Sečovskú Polianku najlepší
je alebo nie je adekvátna. Toto
za sledované obdobie. V januánech si zvážia samotní občania.
Ja však tvrdím, že u nás
začiatkom roka boli „čís„…nachádzame vo finančne
la“ viac ako priaznivé.
najviac podvýživenom roku
Žiadne záväzky po lehoza posledných 5 rokov…“
te splatnosti a na účtoch
do 200 000 € (6 000 000
ri a februári toho roku, keď sa
Sk). Ani január, a ani február ešte
u nás schvaľoval Rozpočet obce
nesignalizovali žiadne výpadky
sa ešte nevedelo (Ministerstvo
v „podielových daniach“ a preto
financií SR nezverejnilo tak ako
poslanci schválili na návrh stapo minulé roky daňovú prognórostu (po drobných úpravách)
zu, ale zverejnilo ju až v júni),
rok 2010 dosť odvážny rozpočet.
že bude v daniach a odvodoch
Z deväť poslancov za predloževýpadok 1 miliarda eur. Nielen
ný návrh rozpočtu zdvihlo ruku
Sečovská Polianka, ale takmer
7 poslancov, iba dvaja sa zdržavšetky obce a mestá sa ocitli
li. Pritom nikto nebol proti. To je
v novej situácii, lebo čísla, ktoré
fakt. Po pár mesiacoch sa však
platili na začiatku roka, sa ukáukazuje, že situácia sa rýchlo
zali ako nesprávne. Chvalabohu,
zmenila. Nie vinou starostu, ani
našej obci nehrozí to, že by sme
vinou poslancov. Vinou dopadov
museli rozpredávať majetok, aby
ekonomickej krízy a zatajených
sme mali na bežné výdavky, neodhadov výberu daní na strane
hrozí nám ani nútená správa (ako
Ministerstva financií SR.
Zdroj: Obecný úrad Sečovská Polianka
až 2008, ktoré sú spriemerované
podľa prvých 7 mesiacoch v rokoch 2006, 2007 a 2008. Takto
do rozpočtu obce chodili (priemerne) peniaze v uvedených
troch rokoch.
je v porovnaní s prvým grafom,
teda s rokmi 2006 - 2008 dokonca v priemere na tom lepšie,
marec a predovšetkým máj a jún
zaznamenali strmý prepad. Tretí
graf nám ukazuje, že sa nachá-
množstvu najmä menších obcí).
Tam nie sme aj vďaka rozumnej
a predvídavej politike starostu
a Obecného zastupiteľstva za
posledné tri roky. Prvý rok tohto
volebného obdobia sa poplatili
Všetko sa dá zvládnuť.
Doteraz nepriaznivý vývoj verejných financií od zodpovedných
žiada, aby na to reagovali. Ak
by sa aj potvrdili slová bývalého
ministra Počiatka o tom, že v júli
sa výpadok z júna bude čiastočne kompenzovať, racionalizačné opatrenia zrejme bude treba
prijať. Zvlášť, keď ten istý bývalý
minister financií odkázal obciam
a mestám, aby hľadali vnútorné
rezervy. Teda - aby začali šetriť.
Bude tak na poslancoch Obecného zastupiteľstva, či po vyhodnotení Monitorovacej správy za
prvých šesť mesiacov roku 2010
o plnení Rozpočtu obce 2010 ako
na strane príjmov, tak aj na strane výdajov pristúpia k zreálneniu
nášho rozpočtu, alebo to nechajú
„voľne plávať“. Prihováram sa za
POKRAČOVANIE NA STRANE 7 
JÚL
www.proloco.sk
Hospodárska kríza dostáva
rozpočty obcí na pokraj kolapsu.
Na podielových daniach, z ktorých platia väčšinu bežných výdavkov, im chýba dokopy 230
miliónov eur.
Starostovia hľadajú posledné
rezervy a vyzývajú vládu, aby
im v čo najkratšom čase doplatila chýbajúce peniaze. Združenie
miest a obcí Slovenska situáciu označilo za kritickú. “Pokles
finančných,
najmä
daňových
príjmov v tomto roku ohrozuje
v menších obciach už aj plnenie
základných funkcií,” povedala hovorkyňa ZMOS Helena Poláková.
Zdroj:
http://spravy.pravda.sk/obce-sa-zadlzuju-aby-prezili-dgk-/sk_domace.
asp?c=A100621_085626_sk_domace_p29
Prešovský informačný portál,
22. júna 2010
Hospodárske noviny, 7. júla 2010
Samosprávy hrozia nútenými
správami, ak nedostanú finančnú injekciu od vlády. Chýbajú
im peniaze z podielových daní.
Ich výber je pre krízu oproti
plánom odchádzajúceho ministra financií Jána Počiatka slabší
a tak mnohé samosprávy nemajú z čoho platiť základné služby
ani faktúry. Od prichádzajúcej
vlády preto žiadajú dotáciu vyše
140 miliónov eur. „Veríme, že
nájdeme podporu. Pán Mikloš
a aj budúca premiérka (Iveta
Radičová) už v minulosti deklarovali, že samosprávam finančne pomôžu,“ hovorí predseda
Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora.
Zdroj: http://hnonline.sk/slovensko/c1-44701030-obce-natahuju-ruku-stat-im-pomoze
Výrazný výpadok podielových
daní, ktorý spôsobuje nenapĺňanie príjmových rozpočtov samospráv, vážne ohrozuje chod
obcí a miest. O kritickej situácii
v oblasti financovania dnes na
stretnutí s médiami informovali
predsedovia troch regionálnych
združení miest a obcí pôsobiacich v šarišskom regióne.
“Predtým pravidelne dochádzalo raz v roku k výpadkom
daní, ktoré sme vedeli prekryť
a s tým sa rátalo. Teraz za šesť
mesiacov je to tretí výpad. Za
máj nejakých 30 percent sme dostali z toho, čo sme mali dostať,
za jún iba 15 percent, “ uviedol
primátor Veľkého Šariša.
Zdroj:
http://www.pis.sk/
?c=12&id=6559
Pozrime sa na naše financie ...
aktívny prístup. Rýchlo sa prispôsobiť novej situácii a odložiť
„stranícke záujmy“ je to najlepšie, čo sa teraz dá urobiť. Zvlášť,
keď aj predseda ZMOS - u Michal
Sýkora tvrdí, že tak či tak budú
mať obce a mestá menej oproti
tomu, čo mali mať o vyše 12 %,
a oproti skutočnosti z minulého
roku budú mať menej o 17 %.
EÚ, avšak aj pri tejto megaakcii,
aj pri ďalších dvoch rozpracovaných projektoch (Revitalizácia
centra obce a Kompostáreň a separačný dvor) sa od našej obce
vyžaduje spoluúčasť vo výške 5
%, ktoré však pri miliónových
sumách v eurách je tiež nezanedbateľná. A pritom je tu ešte iks
ďalších oblastí, ktoré sú roky za-
„…rýchlo sa prispôsobiť novej situácii a odložiť „stranícke záujmy“ je to najlepšie, čo sa teraz dá urobiť…“
Ďalším dôvodom na pristúpenie k úprave Rozpočtu obce je
okrem nepriaznivej situácii na
strane príjmov aj predpokladaný
„napätý“ vývoj na strane našich
výdajov pri jednej investičnej akcii, v jej 1. fáze (nadstavba školskej jedálne). Nakoľko sa niektoré
ďalšie investičné akcie, naplánované na tento rok ešte nezačali
realizovať, bude tak podľa môjho
názoru lepšie, aby sa k začatiu
ich realizácie pristupovalo po
zvážení všetkých, zvlášť nepriaznivých okolností.
Je asi rozumnejšie neotvárať
naraz viacero investičných akcií
v situácii, keď zo všetkých strán
čítame a počúvame o potrebe racionalizovať výdavky v samospráve. U nás, vďaka Bohu, sa investujú do vodovodu a kanalizácie,
ktoré sú už konečne vo výstavbe
obrovské prostriedky zo zdrojov
|
Č ÍSLO
FINANCIE
Čo píše slovenská tlač finančných problémoch obcí
Denník PRAVA, 21. júna 2010
2010
nedbávané.
Opatrnosti pri narábaní s finančnými prostriedkami pri takýchto veľkých akciách a v takomto kritickom čase nikdy nie
je dosť. Ak budeme prezieraví
a opatrní na strane vedenia obce
- starostu a poslancov, a na strane občanov pri všetkej zaslúženej
kritike na vedenie obce aj trochu
objektívni a trpezliví, môžeme
najbližšie dva roky prežiť v pomerne dobrej kondícii.
Z môjho pohľadu úloha dňa
znie takto:
• dať Rozpočet obce čím skôr
do reálnych čísel a okamžite nastoliť prísnejšiu rozpočtovú disciplínu
• prehodnotiť niektoré schválené programy v Rozpočte obce,
zvlášť tie, ktoré nie sú nevyhnutné
 DOKONČENIE ZO STRANY 6
• rozpočtovými opatreniami
prostriedky programované v ešte
nerealizovaných investičných akciách nasmerovať tam, kde je to
najviac potrebné
Lepšie je mať rozpočet menej
ambiciózny a reálny, ako nechať
svojim nástupcom do ďalšieho
volebného obdobia neprimerané
a zamaskované záťaže, ako sa to
u nás stalo pred zopár rokmi.
V návrhu Rozpočtu obce 2011
a pri plánovaní investičných akcií
na rok 2011 (príprava by sa mala
začať v jeseni) už teraz treba rátať nielen s optimistickým variantom vývoja verejných financií, ale
aj s tým, že negatívne trendy sa
môžu objaviť, či pokračovať aj
v budúcom roku. Pripravme sa
na to už teraz.
BC. MARCEL PANČUŠKA
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
6
7
Denník SME, 7. júla 2010
Nová koalícia čoraz hlasnejšie
hovorí o tom, že krízovú situáciu
bude musieť samospráva riešiť
úsporami. Je aj možnosť zvýšiť
dane, vziať si úver. Ak to nepomôže, čaká mestá a obce nútená
správa. … Napriek tomu, že kritizuje postup ministerstva financií,
ktoré mesiace tajilo, že v daniach
je obrovský prepad, panuje medzi
budúcimi koaličnými poslancami
zhoda: časť výpadku si musí samospráva zaplatiť z vlastného, alebo
sa uskromniť. Riešenia si zatiaľ
nechávajú pre seba.
Zdroj: http://ekonomika.sme.
sk/c/5454098/koalicia-obciam-bude-treba-aj-setrit.html
Čo všetko je príjmom
rozpočtu obce:
- podiely na daniach v správe štátu
podľa osobitného predpisu - toto
sú tie „podielové dane“
- potom sú to výnosy miestnych
daní a poplatkov podľa osobitného predpisu (daň z nehnuteľností,
zo psa a iné miestne dane)
- nedaňové príjmy z vlastníctva a z
prevodu vlastníctva majetku obce a z
činnosti obce a jeho rozpočtových
organizácií (teda prenájom, predaje,
podnikateľská činnosť obce)
- výnosy z finančných prostriedkov
obce
- sankcie za porušenie finančnej
disciplíny uložené obcou (teda
pokuty, penále)
- dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce
- dotácie zo štátneho rozpočtu na
úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy v súlade so
zákonom o štátnom rozpočte na
príslušný rozpočtový rok, ďalšie
dotácie zo štátneho rozpočtu
a dotácie zo štátnych fondov (prevádzka Základnej školy, matrika
ap.)
- iné príjmy ustanovené osobitnými
predpismi
J ÚL
201 0
|
ČÍS LO
8
ROZHOVOR
6
www.proloco.sk
Z rozhovoru s Ing. Františkom Jakubovom,
poslancom OcZ Sečovská Polianka
Hodnotenie končiaceho volebného obdobia
• ináč hodnotí občan, ináč hodnotí člen poslaneckého zboru s prístupom k viacerým informáciám;
končiace obdobie nebolo ani čierne,
ani biele, radí ho k priemeru predošlých volebných období, finančná iniciatíva obce na jednej strane
pokročila, na strane druhej začal
stagnovať spoločenský život, chýba
tu väčšia informovanosť občanov,
občania nevedia, čo sa deje v obci
• ľudia v dnešnej dobe viac času
strávia v práci, ako v minulosti,
preto treba k informovanosti občanov pristupovať viac iniciatívne,
treba urobiť viac pre občanov, aby
pochopili, o čo ide a aby sa zapájali,
a aby dostali príležitosť aj pomôcť
Pozitívne a prínosné momenty za posledné 3 a pol roka
• urobilo sa dosť dobrých vecí,
v stavebnej činnosti sa začali riešiť
akútne veci, nehnuteľný majetok
obce bol a ešte stále je v dezolátnom stave, nové strechy a výmeny
okien na Materskej škole, Kultúrnom dome a budove prevádzkarne
boli veľmi dobrými krokmi, pozitívnymi vecami; netreba zabudnúť na
futbalové ihrisko – dostalo formu
a je tam kultúrnejšie
Negatívne momenty a situácie za uplynulé obdobie
• rozprávalo sa už veľa o mnohých veciach, najviac mu je ľúto zastavenia prác na príprave priemyselnej zóny, priemyselného parku
v Sečovskej Polianke, ktorý sa vo
svojej dobe na začiatku volebného
obdobia javil ako sľubný projekt,
hoci tu boli aj isté prísľuby
• riešilo sa viac vecí, pri ktorých
mu je ľúto, že sa nerealizovali
• prestali existovať akcie ako
Spieva celá rodina, Deň matiek,
boli tu plesy a aj deti zo školy nemajú pomaly kde ukázať, čo sa teda
naučili; aj jarmok bol posledný rok
na hrane, ako keby už nemal ani
existovať
• objektívne okolnosti treba
uznať, no je faktom, že obec sa
v istých oblastiach spoločenského
života sama ochudobňuje
Vodovod a kanalizácia
• ako profesiou stavbár bol
v kontakte s pánom starostom, fakt
Foto: Pro Loco – Marek Vaľovčin
V júli 2010 naša redakcia Pro Loco znovu vyšla do terénu, a natočila formou videozáznamu rozhovor s Ing. Františkom
Jakubovom, poslancom OcZ Sečovská Polianka. Znovu sa redaktor Pro Loco pýtal na veci, zaujímajúce nás, ale určite aj
radového občana Sečovskej Polianky. Čitateľom novín Pro Loco ponúkame výber z uvedeného rozhovoru. Celý videorozhovor s Ing. Františkom Jakubovom si môžete pozrieť aj v našom internetovom magazíne www.proloco.sk.
je, že výberové konanie trvalo dlho
z objektívnych príčin, čas plynul
nezávisle na usilovnosti či neusilovnosti našej strany
• po prekonaní formálnych a byrokratických náležitostí sa objavili
problémy technického charakteru
– technický projekt bol už niekoľkoročný, a nakoľko sa nemohol
meniť už raz podaný projekt, bolo
potrebné vypracovať projektovú
dokumentáciu niektorých úsekov
ešte raz – toto všetko zdržiavalo začiatok prác, ktorý sa zase posunul
o dva mesiace
• inžinieri museli chodiť po dedine a prekresľovať, až pokým sa určité úseky nedoriešili úplne – až tak
sa mohlo začať s realizáciou
• koci sa mu zdá pracovné nasadenie nie dostatočne vysoké, nepozná bližšie dôvody, prečo to ide tak
pomaly
Strecha školskej jedálne
• pôvodná strecha bola v dezolátnom stave, havarijný stav ohrozoval jej prevádzku, k tejto investícii sa pristúpiť muselo
• realizuje sa to formou nadstavby, ktorá bude prekrytá sedlovou
strechou – niečo ako na Kultúrnom
dome
• v prvej fáze sa bude realizovať
iba hrubá stavba a strecha, musí sa
to uzatvoriť oknami a celá stavba sa
zateplí a tak sa jej dá nová fasáda
• spolufinancovanie – kanalizácia, vodovod, školská jedáleň,
zateplenie niektorých obecných
budov, výmena ďalších okien, pokračovanie prípravných prác na
cintoríne – niečo z Európskej únie,
niečo vlastné - máme na to?
Rozpočet obce
• je tu možný problém – obec
nedostáva oproti pôvodným plánom plnú výšku podielových daní
(pozri článok „Pozrime sa na naše
financie...“ – pozn. red.), a okrem
kanalizácie sú uvedené aktivity financované z vlastných zdrojov, pri
kanalizácii je spoluúčasť obce (5 %
- pozn. red.) garantovaná úverom
od banky
• ostatné akcie – okrem kanalizácie – sú plánované financovanie
v plnej výške z vlastných zdrojov,
pri uvedenom objektívnom výpadku podielových daní to môže byť
problematické
• kanalizácia a vodovod je v poriadku, realizáciu školskej jedálne
– ukončenie hrubej stavby - si už
nemôžeme dovoliť ohroziť realizáciou ostatných akcií (cintorín, zatepľovania, okná a pod.), plánovaných v rozpočte obce – na tieto už
nemusia zostať prostriedky
• náš rozpočet je už napätý,
v tomto volebnom období prišli veľké investičné akcie, kde sa žiada
naša finančná spoluúčasť, a k tomu
prišli výpadky zo spomínaných podielových daní
Budúcnosť po komunálnych
voľbách – čo treba zachovať
• nastúpený trend v stavebnej
činnosti by mal byť v budúcnosti
ešte na vyššej úrovni; po výstavbe kanalizácie a vodovodu si bude
vyžadovať úprava obce enormné
úsilie, väčšie nasadenie stavebnej
techniky
• v každom prípade bude potrebné pokračovať vo zveľaďovaní
obce
Budúcnosť po komunálnych
voľbách – čo treba zmeniť
• na zmeny je vždy veľký priestor;
v stavebnej činnosti bude potrebné
zmeniť stavebné postupy, lebo naša
stavebná činnosť v obci sa mu zdá
príliš rozptýlená
• veľmi veľa vecí sa u nás začalo, a dá sa povedať, že takmer nič
nie je dokončené; dôraz musíme
dať na ukončovanie, a pokračovať
v prácach systémovo, lebo terajší
prístup je nesystémový
• k stavebnej činnosti sa vyjadruje jednoznačne preto, lebo táto
oblasť mu je profesionálne najbliž-
www.proloco.sk
šia, ale o čom je presvedčený je aj
to, že úroveň spoločenského života
nenapreduje, preto je potrebné jednoznačne zmeniť aj prístup vedenia
obce k občanovi
• informovanosť občanov, ktorí
sú často zahltení svojimi pracovnými povinnosťami a nemajú veľa
času na zháňanie si informácií je
poslabšia – to treba zmeniť
• propagácia obce – aj propagácia obce navonok je slabá – to treba
zmeniť, robiť dobré meno obci aj za
jej hranicami, a to sa dá následne aj
využiť inak – je potrebné, aby obec
mala dobré meno
Občianska verejnosť
• chýba mu väčšia spoluúčasť
občanov na správe verejných záležitostí, vytváranie dobrých podmienok a následné zapájanie sa podnikateľských subjektov do spolupráce
s obcou
• zo začiatku si vedenie obce aj
dávalo zámery na užšiu spoluprácu
s miestnymi podnikateľmi, no zišlo
z toho – nemala by len sama obec
dotovať rôzne aktivity, ale bude potrebné, aby boli o takúto podporu
vyzvaní aj samotní podnikatelia
Rezervy spoločenského života
v obci
• spoločenský život trochu zastal,
no nemyslí si, že obec málo podporuje tretí sektor – naopak, obec je
dosť štedrá; problém vidí v tom, že
všetko padá na ťarchu našej obce,
teda prefinancovanie týchto aktivít
• zapojením našich podnikateľov
do podpory občianskej angažovanosti by mohli následne oni vnášať
svoje pohľady do verejného života;
obec by mala v budúcnosti viac využiť miestnych podnikateľov, ich poznatky, ich kontakty
• v obci sú ľudia, ktorí by vedeli
zalobovať pre Sečovskú Polianku,
možno aj finančne odľahčiť a čo je
dôležité, možno by vedeli dobre poradiť – a dobrá rada je neraz viac,
ako peniaze – a takýto prístup očakáva v budúcnosti
• vedenie obce by sa malo vedieť
nasmerovať na správnych ľudí
Odpoveď Ing. Františka Jakubova na otázku o jeho možnom
nasadení ako starostu obce
• je presvedčený, že každý občan
Sečovskej Polianky je naklonený
pomáhať tejto obci – každý svojim
dielom a každý podľa svojich schopností a možností
• práca pre našu obec na poste
poslanca Obecného zastupiteľstva
ho do značnej miery napĺňa
• vie si predstaviť, že by vedel
pre našu obec urobiť dosť veľa vecí
• požiadavka jeho okolia na to,
aby pre dobro tejto obce pracoval
ako jej starosta je dôležitá – možnosť využiť túto príležitosť nateraz
neodmietol
2010
|
Č ÍSLO
ROZHOVOR, FITNES
Verejná posilňovňa otvorená.
Slúžiť bude všetkým
6
9
Foto: Archív Pro Loco
JÚL
Cieľom projektu vybudovania verejnej posilňovne je poskytnúť občanom Sečovskej Polianky rozvíjanie sa v oblasti Fitnes športu, priniesť mládeži novú možnosť
plnohodnotne a v prvom rade zdravo tráviť svoj voľný čas. Organizáciám alebo
združeniam obce, ktoré vyvíjajú činnosť založenú na fyzickej aktivite, priniesť
ďalšiu možnosť tréningu pre lepšiu formu a realizáciu v ich činnostiach.
C
iele, ktoré sa majú týmto projektom dosiahnuť,
sa dajú zhrnúť do jednej
vety: vytvorením kvalitnejších
podmienok chceme priviesť čo
najviac ľudí - mladších aj starších
- k zdravšiemu životnému štýlu,
k novému nadväzovaniu priateľstiev a zjednotenie občanov zaujímajúcich sa o tento druh športu.
S podporou obce sme sa podujali vybudovať posilňovňu v kvalitných a vyhovujúcich podmienkach ako zo zdravotného, tak aj
zo sociálneho hľadiska. Keďže
v obci už bola vytvorená možnosť
takéhoto charakteru, ale nespĺňa
podmienky ani hygienické, ani
priestorové, ani športové, chceme túto novozriadenú posilňovňu
zveľadiť a to premiestnením starej posilňovne do priestorov bývalej materskej škôlky.
Realizáciu tohto projektu zabezpečujú členovia poverení OZ
Pro Loco. Zodpovedné osoby z OZ
Pro Loco berú na seba zodpovednosť za realizáciu tohto projektu
až do jeho prípadného skončenia.
Správa posilňovne sa bude vykonávať nasledovným spôsobom:
• v priestoroch posilňovne
budú zavedené pravidlá, ktoré
každý návštevník bude v týchto
priestoroch povinný dodržiavať
• návštevníci, ktorí nie sú členmi Pro Fitnes Club, ale chcú užívať tieto priestory, jednodňovo
budú mať možnosť zaplatiť vstupné 0.40 €
PRO FITNES CLUB
Otváracie hodiny verejnej posilňovne.
Pondelok – Sobota
17.00 hod. - 21.00 hod
- po individuálnej dohode osobne
alebo telefonicky
PO - NE 9.00 - 21.00 hod.
Platba vstupného a organizačné
zabezpečenie posilňovne:
Milan Brinda, Toplianska 563
Peter Tirpák, Nová 204
Peter Bačo, Toplianska 597
Ján Jozefiak, Staničná 669
Patrik Tynik, Veterná 721
Poplatok
Nečlenovia
Mesačník 4 €
Jednorázový denný 0,40 €
Členovia
Mesačník 3 € (viazanosť na rok)
Zodpovedné osoby:
Peter Tirpák - 0915 942 053
Peter Bačo - 0907 219 985
• tí, ktorí chcú užívať priestory
posilňovne celomesačne si môžu
predplatiť mesačník 4 €
• členovia Pro Fitnes Club si
predplácajú mesačníky 3 € , členom Pro Fitnes Club sa môže stať
každý na požiadanie
• s organizáciami (futbal, hokej, dobrovoľný hasičský zbor,
stolný tenis, Únia žien ai.) je možné dohodnúť poskytnutie priestorov na konkrétny deň a hodinu
• zodpovedné osoby majú zákaz vydávať kľúče iným osobám
Pre ustráženie poriadku sa
budú vykonávať priebežne kontroly osôb v priestoroch posilňovne zodpovednými osobami alebo
zástupcom obce, či neporušujú
pravidlá posilňovne.
Realizátor projektu:
OZ Pro Loco, Hlavná 506/114,
Sečovská Polianka 094 14
Podporujúce organizácie:
Dobrovoľný
hasičský
zbor,
predseda p. Jozef Babinčák
Hokejový klub HC SEČOVSKÁ
POLIANKA, predseda Mgr. Vladimír Ištók
TJ Družstevník Sečovská Polianka, tréneri p. Pavol Jakubov,
p. Ján Daňko, p. Stano Svepeš
Všetci ste srdečne vítaní!
Peter Tirpák, Zodpovedný
za realizáciu projektu Pro Fitnes
Club
Bližšie info: 0915 942 053
[email protected]
J ÚL
201 0
|
ČÍS LO
6
10
ZO ŽIVOTA NAŠICH ZDRUŽENÍ
www.proloco.sk
Aktivity ZO Jednoty dôchodcov
Už sa Vám stalo, že máte taký pocit, že sa musíte zastaviť a vrátiť späť v spomienkach, lebo zostalo niečo nedopovedané? Taký je hnací moment aj v našej ZO Jednoty dôchodcov. Preto členovia výboru vytvárajú také akcie, čo nás
zblížia, len to čo nás spája, nie to čo nás kríži. Koncom minulého roka v predvianočnom období sa z iniciatívy honorárneho konzula Stanislava Obického
vo Vranove nad Topľou v reštaurácii OÁZA uskutočnilo spoločenské stretnutie
dvoch generácií. Z našej ZO JD sa zúčastnilo 20 členov.
Foto – archív ZO JD Sečovská Polianka
V
zácnym hosťom bol exprezident SR Ing. Rudolf Schuster CSc. Na tomto podujatí
vystúpil folklórny súbor Vranovčan.
Vianočné koledy zaspievali členovia
speváckej skupiny Ružičky. Tradície
zvykov a obyčajov od Lucie do Troch
kráľov predviedla folklórna skupina
Kňahinka z Čičavy. Na toto krásne
a milé stretnutie budeme dlho spomínať.
V duchu tejto vydarenej akcie
sme pokračovali v príprave posedenia pri Jedličke a uvítaním Nového
roka 2010, ktoré sa uskutočnilo 29.
decembra 2009 v kultúrnom dome.
Už pri vstupe do kultúrneho domu
každého upútal vianočný stromček,
ktorý sa trblietal vo svojej kráse
a výške. Do tanca nám hral Ján Valovčin „SHELLEY“. Neboli to len
valčíky, polky ale aj náš východoslovenský čardáš. Bol to skvelý zážitok
pri dobrej kapustnici, vínku a hudbe, kde si naši seniori aj zatancovali
podľa svojich možností a schopností.
Záverom posedenia bola tombola
a končilo sa uvítaním Nového roka
ohňostrojom.
Rok 2010 začala organizácia JD
s novými úlohami pod novým vedením na čele organizácie.
Hodnotiaca členská schôdza na
svojom zasadnutí dňa 6. februára
2010 zhodnotila svoju bohatú činnosť za uplynulý rok a vytýčila nové
ciele a úlohy na rok 2010.
Na hodnotiacej členskej schôdzi
odstúpil z funkcie predsedu na
vlastnú žiadosť pán PaedDr. Ján Popaďák. Výbor na svojom zasadnutí
zvolil za novú predsedníčku Jednoty
dôchodcov pani Annu Kmecovú. Vo
výbore došlo k zmene aj u členov
výboru. Namiesto pani Hrivňákovej
bola menovaná Mária Kohútová, za
podpredsedníčku bola zvolená pani
Anna Iľková. Hodnotiaca členská
schôdza sa konala vo fašiangovom
období, kde nechýbali už tradičné
šišky a veselá ľudová muzika, ktorú
nám zabezpečila folklórna skupina
Bukovina.
V príprave na veľkonočné sviatky
sa uskutočnil plánovaný zájazd do
Poľska, na ktorom si každý mohol zabezpečiť potrebný sortiment tovaru
a porovnať si životnú úroveň v Poľ-
Výbor na svojom zasadnutí zvolil za novú predsedníčku Jednoty dôchodcov pani Annu Kmecovú.…
skej republike s podmienkami u nás
doma.
Napriek nepriaznivým podmienkam si našlo 19 našich členov čas,
aby upravili okolie a vysadili kvety
pri rímskokatolíckom kostole i gréckokatolíckom chráme.
S kyticou kvetov prichádzame do
domovov oslávencov, ktorí sa dožívajú guľatého jubilea, aby sme to spoločne a v radosti prežívali s nimi. Za
1. polrok sme navštívili A. Makohusovú, J. Hrehu, Š. Košára, A. Iľkovú,
M. Slobodovú, E. Jakubčákovú, A.
Makohuzovú, A. Novákovú, M. Kušnírovú, A. Kandalovú a M. Hoľkovú.
S našimi členmi nezdieľame len radostné chvíle, ale vieme pri sebe stáť
aj vo chvíľach smútku. Tiež prichádzame s kyticou kvetov, aby sme sa
na poslednej ceste rozlúčili s členmi,
alebo ich blízkymi a podporili smutných pozostalých.
Naši dvanásti členovia JD sa zúčastnili besedy s exprezidentom Ing.
Rudolfom Schusterom CSc., ktorú
zorganizoval OV JD vo Vranove nad
Topľou. Beseda natoľko inšpirovala
poslucháčov, že prejavili veľký záujem o jeho život, záľuby a cestovné
zážitky.
Na základe toho OV JD uskutočnil
14. mája 2010 autobusový poznáva-
cí zájazd do rodného mestečka pána
exprezidenta – Medzeva. Z našej organizácie sa zúčastnilo 8 členov. Na
tomto zájazde sme videli múzeum
v rodnom dome, vodný hámor, na
ktorom sa vyrábalo kovové náradie
a je funkčné aj v tomto období a obdivovali sme aj múzeum letectva
v Košiciach.
Bolo pre nás potešením, že pán
exprezident si našiel čas pre nás seniorov a bol naším sprievodcom počas celého dňa.
Mimoriadnu pozornosť sme venovali príprave Dňu matiek a otcov,
ktorý sme oslávili 16. mája v miestnom kultúrnom dome. Už pri vstupe
do sály odovzdávali deti červené srdiečka ako symbol lásky. Predsedníčka organizácie v príhovore zdôraznila silu materinskej lásky a dôležitosť
otca.
Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica kvetov. Aj naše
vnúčatá nám ju uvili z básní, piesní
a hudby. Deti za svoju snahu boli odmenené balíčkami sladkostí. Zvlášť
sa chceme poďakovať riaditeľovi
školy PaedDr. Jánovi Karolovi za jeho
ústretový prístup k nám seniorom.
Zaujímavosťou posedenia bola
výstava kabeliek a klobúkov. Zlatým klincom programu bola zábava.
Mužské a ženské hlasy v sprievode
harmoniky a tanca sa rozliehali sálou a potlesk bol zaslúžený.
Podľa schváleného plánu práce
sme sa zúčastnili zájazdu do botanickej a zoologickej záhrady v Košiciach. V botanickej záhrade nás
sprievodca informoval, aké sú vzácne niektoré druhy rastlín, ktoré sa
u nás nepestujú. Zaujímavosťou boli
veľké motýle, ktoré práve vylietavali
z kukiel. Čo nás najviac zaujalo boli
prekrásne kaktusy.
V zoologickej záhrade sme videli medzi chovanými druhmi zvierat
u nás, aj zvieratá z Austrálie, Ameriky, Afriky a iných štátov. Cestou domov sme sa zastavili v Kostole Svätej
rodiny na Furči, kde nás privítal duchovný otec, rodák z našej obce Vdp.
Mgr. Ján Urban.
V závere sme sa mu poďakovali za
milé prijatie. Požiadali sme ho, aby
za nás seniorov odslúžil svätú omšu.
Dal nám sväté požehnanie, aby sme
sa v pokoji a šťastne vrátili domov.
Ani heslo Športom k zdraviu nie
je cudzie pre našich seniorov. Dňa 3.
júna 2010 sa konali okresné športové hry vo Vranove nad Topľou, ktorých sa naše družstvo po prvýkrát
zúčastnilo. Naša organizácia postavila 7 – členné zmiešané družstvo
v zložení: H. Matisková, A. Jakubová,
M. Kohútová, Ing. J. Kmec, J. Madar,
J. Matisko, J. Ujheľský a Ing. M. Bilý
ako veliteľ družstva. Súťažilo sa v 5
– disciplínach.
Toto družstvo v silnej konkurencii
zo siedmich základných organizácií
okresu obsadilo 3. miesto, čím získalo bronzovú medailu.
Deň detí - pre naše vnúčatá už
pravidelne pripravujeme kreslenie
na asfalte v areáli Zdravotného strediska. Vnúčatá kreslili podľa vlastnej
fantázie farebnými kriedami. Tridsaťjeden detí bolo šťastných, veď po
vyhodnotení predsedníčkou organizácie ich čakala sladká odmena.
To sú len podujatia, ktoré sa
v našej organizácii uskutočnili za 6
mesiacov. Každé z týchto podujatí
prináša našim členom JD nové poznatky, zážitky a skúsenosti, ktoré im
spríjemňujú chvíle v jeseni života.
Toto všetko by bolo nemožné zabezpečovať bez ochoty a aktívneho
prístupu všetkých členov výboru a za
výdatnej finančnej pomoci Obecného
úradu, starostu obce Ing. Františka
Katonu, ako aj poslancov Obecného
zastupiteľstva.
Zaujímavé úlohy a akcie nás čakajú aj v druhom polroku tak, ako sme
si ich pripravovali v pláne úloh.
ANNA KMECOVÁ
PREDSEDNÍČKA ZO JD
JÚL
www.proloco.sk
2010
|
Č ÍSLO
ZO ŽIVOTA NAŠICH ZDRUŽENÍ
6
11
Hydina naša každodenná
V
ieme, že nízka cena predáva. Ale skúste sa raz kriticky pozrieť na to, čo si za
túto nízku cenu kupujeme! Iste
nám dajú za pravdu všetci tí, ktorí
si doma chovajú zopár sliepok na
vajíčka či kurčiat alebo moriek na
mäso. Je jedno, či ide o čistokrvné, alebo hybridné plemená hydiny. Produkcia z domácich chovov
predčí kvalitou produkciu veľkokapacitných fariem. Teda to, čo je
ako konečný produkt na pultoch
hypermarketov. Jednoznačne sa
časom mnohí ľudia, ktorí majú
vhodné podmienky k domácemu
chovu vrátia, pretože pochopia,
že domáce je domáce. Že čo je
doma, to sa ráta. História sa obvykle opakuje.
K útlmu, či k zníženiu záujmu
o domáce chovy prispel aj zánik
mnohých základných chovateľských organizácií v obciach. Dobre vieme, že v nedávnej minulosti
boli tieto organizácie azda v každej obci. Mnohé mali svoje liahne a dokázali si sami produkovať
hydinu z vlastných chovov. Vždy
im to prinášalo potešenie, radosť,
ale i úžitok. Napriek tomu v súčasnosti mnohí už poznajú rozdiely medzi vajcom a vajcom, medzi kurčaťom a kurčaťom. Aj keď
veľa prídomových chovateľov, ako
Foto – Archív ZO SZCH
Už od nepamäti si človek pri svojich obydliach choval a odchovával rôzne domáce
zvieratá. Táto zvyklosť
našich predkov nám
pretrvala dodnes.
Ako v minulosti, tak
i dnes sú nám potrebné pre svoje úžitkové
vlastnosti, či už ide
o hrabavé, či vodnú
hydinu, králiky, holuby, alebo len pre naše
potešenie a krásu.
Mnohí sa nazdávajú,
že „zlatá éra“ chovu
v drobných domácich
chovoch je už za nami
a že chovať hydinu
už nemá zmysel. ZO
SZCH má iný názor.
sa vraví, už zavesilo chovateľstvo
na klinec, nastupuje nová generácia chovateľov. Viacerí z nich
si zakladajú malé rodinné farmy,
či len tak, pre samozásobenie si
zadovážia hydinu na ďalší domáci
chov. Vedia, že ich zdravie je založené aj na kvalitných domácich
produktoch.
Jednoznačne je pravda, že sa
doba a podmienky závratnou
nehovoriac o tom, že porovnávať
vajíčka či kurčatá z takého chovateľského prostredia s tými, čo
sú na pultoch predajní jednoducho nemožno.
Ľudia často porovnávajú ceny
hydiny, mäsa, mlieka či vajec,
ponúkaných v rôznych akciách
predajných reťazcov s cenou, za
ktoré sa získajú produkty z prídomového chovu. Porovnávajme
„…aj keď veľa prídomových chovateľov, ako sa vraví,
už zavesilo chovateľstvo na klinec, nastupuje nová
generácia chovateľov…“
rýchlosťou menia. Sme nútení
prispôsobiť sa iným životne dôležitým hodnotám, ako je napríklad
práca, zdravie, financie, škola.
Ale veľakrát sa vzdáme chovu
pre istú pohodlnosť, ktorú tak
radi skrývame za slovíčka „chcem si na chvíľu odpočinúť“. Pre
zanieteného chovateľa už samotný chov je oddych a relax. Vie, že
doma vychovaná hydina, kŕmená
kvalitným krmivom, pasúca sa
v zelenom výbehu na čerstvom
vzduch, na slniečku, ktorá dostáva žihľavu, lucernu či ďatelinu,
obilie a kukuricu, poskytuje kvalitné produkty pre zdravú výživu, či už ide o vajcia alebo mäso.
porovnateľné s porovnateľným!
Teda domáci produkt s domácim
produktom, tovar v jednom hypermarkete s tovarom v druhom
hypermarkete, alebo štyridsiatku
žiarovku so štyridsiatkou, stovku
so stovkou. Obe môžu vyzerať
rovnako, ale každá, ako dobre
vieme, môže byť rozdielna v tom,
čo v sebe skrýva. A toto platí aj
o produktoch z našich dvorov,
domácich fariem, chovateľských
zariadení, v súťaži s ponukou veľakrát cenou lákavých produktov
hypermarketov či iných predajní.
Chovatelia niektorých vyspelých krajín Európy, konkrétne napríklad v Nemecku, Francúzsku,
Taliansku, Holandsku ale aj iných
by nám mohli byť v tomto príkladom. Môžu sa pochváliť tisíckami
drobných prídomových chovateľov, ktorí zásobujú domácou hydinou nielen seba a svoje rodiny,
ale aj známych v mestách, kde
sa chovu z pochopiteľných dôvodov veľa ľudí venovať nemôže.
Na vidieku je v týchto krajinách
veľká sila chovateľov ktorí vravia,
že ich chov je pohladením pre
ich zdravie. Vravia: „Poskytuje
nám to pohyb, pobyt na čerstvom
vzduchu, kvalitné vajcia a mäso
pre nás i našich blízkych. A keď
máme prebytok, tak čosi z toho
predáme, veď každé euro sa hodí.
A nezabúdame na to najcennejšie, že naše zdravie sa nám za to
odvďačí.“
V tomto smere trochu za nimi
zaostávame. Ale sme optimisti
a veríme, že k rozvoju drobnochovateľstva ešte príde. Veď väčšine našich ľudí bolo roľníctvo
a pôda donedávna všetkým, teda
živobytím. V ich žilách prúdi krv
roľníka, gazdu, chovateľa. Nuž
časy sa menia a každý z nás môže
prispieť k tomu, aby sa menili
k lepšiemu.
SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV
SEČOVSKÁ POLIANKA
J ÚL
201 0
|
ČÍS LO
6
12
ZO ŽIVOTA NAŠICH SPOLOČENSTIEV
www.proloco.sk
Utužujeme priateľstvá a budujeme spoločenstvo
Naša Základná organizácia Slovenského zväzu ťažko postihnutých, Zväz postihnutých civilnými chorobami a Zväz dôchodcov už dlhé roky pôsobí v našej obci.
Z názvu vyplýva, že združuje občanov zdravotne postihnutých rôznymi druhmi
ochorení, ale združuje aj dôchodcov, ktorí sa tešia svojmu dôchodkovému veku.
Za rok 2009 predstavuje naša organizácia celkove 137 členov, z toho 87 žien a 50
mužov. Prijali sme 10 nových členov – 5 žien a 5 mužov a dvaja členovia zomreli.
Medzi nami sú rôzne vekové kategórie a to od 22 rokov až po 86 rokov.
Ú
lohou ZO je navzájom si
pomáhať pri prekonávaní ťažkých životných podmienok , upevňovať priateľstva aj
v seniorskom veku a podporovať
rozvoj našej miestnej občianskej
spoločnosti.
V minulom roku 2009 výbor
ZO frekventovane pripravoval
pre našich členov rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, výlety a prednášky a to na základe
finančných prostriedkov, ktoré
máme z členských poplatkov, ale
hlavne z finančného príspevku
poskytnutého Obecným zastupiteľstvom.
V roku 2009 sme realizovali
tieto aktivity:
- jednodňový zájazd na odpustovú slávnosť pre seniorov na
Mariánsku Horu do Levoče a na
Spišský Hrad, ktorý sa konal
9.júla 2009. Všetci zúčastnení sa
tešili tomuto zájazdu pre nezabudnuteľné duchovné a kultúrne
zážitky
- jednodňové relaxačné výlety
do Maďarska na termálne kúpaliská v Sárospataku a to 4 krát
- jednodňové poznávacie zájazdy do Poľska spojené s nákupmi taktiež 4 krát
- zdravotné prednášky spojené
s nákupmi zdravotných pomôcok
a ponúkaného tovaru pre zdravý
štýl života tie boli 2 krát
- slávnostné posedenie z príležitosti „DŇA MATIEK a DŇA
OTCOV“ sa konalo 30.mája 2009.
Na oslave vystúpili so svojím
programom žiaci ZŠ a milo nás
ním potešili
- slávnostné posedenie z titu-
Správy z Dobrej noviny
Dobrá novina už 15 rokov pomáha...
N
a Slovensku sa v závere roku 2009 uskutočnil už 15. ročník tejto
akcie. V Sečovskej Polianke už
jedenásty krát vyšli malí i veľkí
koledníci Dobrej noviny do ulíc,
aby do vašich rodín priniesli
radostnú zvesť o Kristovom narodení... Naše deti opustili pohodlie vianočného domova, aby
svojou obetou prakticky svedčili
o Láske, ktorá prišla na svet.
V mene všetkých koledníkov
i v mene tých, ktorým Dobrou
novinou pomáhame, vyslovujem
úprimné ĎAKUJEM. Ďakujem
všetkým Vám, ktorí sa napriek
neľahkým časom viete skutočne podeliť a aj z mála dokážete
prispieť na pomoc tým, ktorí žijú
v extrémnej chudobe.
V duchu Ježišových slov: „Dávajte a dajú vám: mieru dobrú,
natlačenú, natrasenú, vrchovatú
vám dajú do lona“ (Lk 6,38), Vám
vyprosujem požehnanie a prosperitu do vašich nastávajúcich dní.
15. ročník DN v číslach
v Sečovskej Polianke
na Slovensku
1 456,46 €
z toho 797,-Sk
884 998,73 €
z toho 309 115,- Sk
navštívené rodiny:
cca 250
80 914
počet koledníkov:
40
26 810
vykoledovaná suma:
Poznámka: Vykoledovaná suma za Celé Slovensko zahŕňa individuálne dary,
darcovské SMS a tiež slovenské koruny.
MGR. MÁRIA URBANOVÁ
DLHOROČNÁ KOORDINÁTORKA DOBREJ NOVINY V SEČOVSKEJ POLIANKE
lu „MESIACA OKTÓBRA – ÚCTY
K STARŠÍM“ a to 17.októbra
2009. Na ňom vystúpila folklórna
skupina Bukovina z našej obce
a svojou hudbou, spevom a tancom všetkých prítomných rozveselili. Mnohí sa k ním pridali
a spoločne si aj zaspievali, ba aj
zatancovali
V tomto roku 2010 sme zatiaľ
uskutočnili tieto akcie:
- jednodňový zájazd do Poľska
– Krosna
- jednodňový zájazd do Botanickej a Zoologickej záhrady
v Košiciach
- 15.mája sa konala oslava
„DŇA MATIEK a DŇA OTCOV“,
na ktorom vystúpili deti z MŠ
a svojimi básničkami, pesničkami
a tančekom poďakovali všetkým
mamkám, ockom, babkám
- a dedkov za lásku a starostlivosť
- Toto všetko sa dialo vďaka
všetkým členom ZO, zvlášť poďakovanie patrí členom výboru ZO,
pretože obetujú veľa času a starosti pri uskutočňovaných akciách konaných počas roka.
Osobitne ďakujem v mene
všetkých členov ZO aj starostovi
Ing. Františkovi Katonovi spolu
s poslancami Obecného zastupiteľstva za finančný príspevok,
ktorý nám bol poskytnutý v roku
2009 a 2010, lebo bez tejto finančnej pomoci by sa spomínané
a ešte ďalšie plánované akcie nedali vôbec zrealizovať.
Zároveň si dovoľujem vysloviť
presvedčenie, že starosta obce
a poslanci Obecného zastupiteľstva ani v budúcnosti nezabudnú
na svojich prestárlych a zdravotne i telesne postihnutých občanov. Ešte raz srdečná vďaka!
Už mi len ostáva zaželať našim
členom veľa ďalších krásnych akcií, aby tak mali možnosť dobre
využiť čas, ktorý im Boh dáva,
utužovať priateľstva a budovať
spoločenstvo.
JÁN KURIŠKO, PREDSEDA ZO
Stretnutie členiek hnutia
Modlitby matiek vo Svite
Z
ačiatkom marca sa vo
Svite uskutočnilo celoslovenské
stretnutie
hnutia Modlitby matiek. Už
tradične sa ho zúčastnili aj
niektoré za našich žien - matiek, ktoré sa aj u nás, v Sečovskej Polianke, už niekoľko
rokov raz týždenne stretávajú
na modlitbách vo viacerých
skupinkách. Stretnutie sprevádzala smutná udalosť, keďže
v čase stretnutia sa v sobotu
konal pohreb mladej mamičky z Rakúska, ktorá patrila
medzi tamojšie koordinátorky
Modlitieb matiek.
Významnou a prekvapivou
udalosťou pre takmer 800
účastníčok stretnutia však
bola nečakaná návšteva Jeho
Eminencie, Jozefa kardinála
Tomka, emeritného prefekta
Kongregácie pre evanjelizáciu
národov a jeho pozdravný príhovor všetkým zúčastneným.
Kardinál Jozef Tomko sa
prihovoril
k
účastníčkam
stretnutia a vyzdvihol úlohu
matky, jej vzácnosť a dôležitosť v rodine, v spoločnosti, aj
v Cirkvi.
Svätú omšu na stretnutí
matiek slávil spolu s ďalšími
deviatimi kňazmi košický pomocný biskup Stanislav Stolárik. Vo svojom príhovore uviedol, že ak má národ modliace
sa mamy, tak má nádej. Súčasne kládol dôraz na výchovu svedomia u detí: „Ak chceme byť v dnešnej spoločnosti
opravdivými svedkami, tak je
veľmi dôležité, aby bola zabezpečená výchova svedomia
už od malého človiečika.“
Biskup Stanislav Stolárik
v závere poďakoval všetkým
mamám za modlitby za kňazov a rehoľníkov a nezabudol
ani na špeciálne poďakovanie
tým, ktoré vychovali synov
kňazov.
- RED.
JÚL
www.proloco.sk
2010
|
Č ÍSLO
ZO ŽIVOTA NAŠICH ZDRUŽENÍ, ROK KŇAZOV
6
13
Foto: Pro Loco – Ing. Ondrej Ivanko
Foto: Pro Loco – Ing. Ondrej Ivanko
Týmto dodatočným
pripomenutím si kňazov, pochádzajúcich
zo Sečovskej Polianky
sa vraciam k nedávno
ukončenému Roku
kňazov.
Pozdrav zo Sečovskej Polianky
teľ bol J. E. Mons. Stanislav ZVOLENSKÝ, bratislavský arcibiskup
a metropolita, predseda KBS.
Počet účastníkov sa odhadoval
na vyše 500 tisíc. Z Polianky išiel
autobus mojej mamy Anny s 28
poľančanmi a 14-timi pútnikmi
z iných dedín. Určite tam boli aj
iní, ktorí išli vlastnou dopravou,
no nenašiel som ich v dave.
S POZDRAVOM
ONDREJ IVANKO
Foto: Pro Loco – Ing. Ondrej Ivanko
C
(Ondrej nám zaslal do redakcie
zopár záberov z návštevy mesta
Ostrihom a známej baziliky; keďže ide aj podľa nás o fakt pekné
obrázky, môžete si ich prezrieť na
stránke www.proloco.sk - pozn.
redakcie). Fotopríbeh sa tentokrát teda nekoná, no nabudúce
si už hádam splaším nejakú zrkadlovku a silné baterky. Dúfam,
že aspoň nejaké fotky budú použiteľné. Hlavný celebrant a kaza-
Michal Džatko
– 1968 správca
farnosti Porúbka
Miroslav Iľko
– 1997 farár Hanušovce n/T
Marcel Iľko
– 2000 správca farností Kolonica
V sobotu som do Levoče prišiel s priateľ kou Monikou okolo piatej poobede.
Mama tam bola s pútnikmi zo Sečovskej Polianky už o tretej, no počkala nás
v meste, aby sme jej pomohli s vecami a išli hore spolu. Kým sme sa dostali
hore, mohlo byť sedem. Napriek tomu, že sa mi zdal počet pútnikov menší ako
kedysi, keď som tam chodil - od 1990 do 1999 som vynechal len jeden rok - nepodarilo sa mi zo Sečovskej Polianky nikoho stretnúť a čoskoro už bola aj tma.
ítil som sa tam veľmi príjemne. Atmosféra bola
pokojná, ľudia pokorní
a ohľaduplní. Počasie bolo výnimočne dokonalé. Teplo, jasno, žiaden dážď, žiaden otravný
hmyz. Mnohokrát som tu už zažil
dážď, že nám potoky tiekli popod
nohy. Postavili sme stan a počúvali sme sväté omše. O 21.30
začala krížová cesta, povedal by
som že v alternatívnom podaní,
nakoľko jednotlivé zastavenia
boli úplne iné ako pri klasickej
krížovej ceste. O hudbu a spev sa
postaral Marián Čekovský spolu
s niekoľkými hudobníkmi a spevákmi. Pokúsil som sa urobiť
nejaké fotky, no boli rozmazané.
Nemal som poriadny foťák, statív
a blesk, len priateľkin mobil s 5
Megapixelovým
fotoaparátom.
Umelci v nás aj tak zanechali silný zážitok. To treba zažiť. Potom
o polnoci sme išli k studničke, pri
kaplnke Panny Márie a neskôr až
asi okolo pol druhej ráno na svätú spoveď.
Ráno mama našla nejakých poľančanov zo svojej výpravy a tak
som urobil zopár fotiek, aj keď len
s mojím mobilom, pretože Monikin nový mobil sa nepochopiteľne
úplne vybil už po 24 hodinách.
Ako naschvál. Dátovo veľké fotky
by sa dali dodatočne zväčšiť.
Gréckokatolícki kňazi
Peter Iľko
– 2002 správca farnosti Orlov
Slavomír Pálfi
– 2003 správca farnosti Zamutov
Marek Valenčík
- 2007 správca farnosti Repejov
Michal
Pavlišinovič
– 2009 kaplán Prešov
Ján Krupa
– 2006 – Banská
Bystrica
Rímskokatolícki kňazi
Ján Urban
– 2000 Košice –
Furča
Martin Lehončák
OSPPE
– 2002 Vranov nad
Topľou
Viac sa môžete dočítať
aj na našom
internetovom magazíne
www.proloco.sk
J ÚL
201 0
|
ČÍS LO
6
14
NA ZAMYSLENIE
www.proloco.sk
O dokonalej radosti
Raz v zime šiel František z mesta Perugie do Assisi spolu s bratom Leom. Áno, je to ten svätý František, ktorý pred tým, ako sa
Kristus dotkol jeho srdca, viedol život plný márnivosti, o ktorom
jeho známi hovorili, že žiadna neresť mu nebola cudzia. Tento príbeh rozprával ten František, ktorého po obrátení zavrhol vlastný
otec, ktorého poctiví občania mesta Assisi nenazvali inak, ako
chudáčikom, blázonkom. Tento František sa ešte za svojho života
stal uctievaným v celej Itálii tak, ako nikto pred ním a ani nikto po
ňom. Nie pre seba, ale preto, lebo láska, akou miloval Krista a Cirkev menila nielen jeho, ale premieňala ľudské srdcia všade, kam
prišiel. Ešte za jeho života stúpol počet jeho „menších bratov“ na
niekoľko tisíc, a to nielen v Itálii, ale v takmer všetkých krajinách
po celej Európe. Aj sv. Anton Paduánsky, ktorého sochu máme
v našom kostole, a ktorý ho osobne poznal, bol jeho nasledovníkov v ráde - ako sa nazývali vtedy a aj teraz - Menších bratov. A tu
je príbeh, ktorý sa odohral, keď sv. František so svojim bratom
Leom pešo putoval po kraji stredovekej Umbrie.
Je veľká zima a obidvaja trpia, najmä slabší František. Kráčajú
podľa františkánskeho zvyku jeden za druhým, ako to opísal Dante v Božskej komédii: vpredu Leo, za ním František. Zrazu jasným
hlasom začína František: „Brat Leo, chcem ťa poučiť o dokonalej
radosti.“
znamní ľudia! Nepotrebujeme
vás, neotravujte!´ A tak zostaneme vonku v snehovej metelici,
dlho do noci, ale nebedákame,
nepreklíname neľudského vrátnika. Stále stojíme pred bránou
a voláme: ´Pre lásku Božiu, pustite nás dovnútra len na túto
noc.´ A on odpovie: ´To teda neurobím. Choďte do iného kláštora a proste tam.´
„Predstav si, že by nám teraz
nejaký posol oznámil, že všetci
Majstri z parížskej univerzity
vstúpili do nášho rádu. Zapíš si
dobre do srdca a zapamätaj si,
že toto nie je dokonalá radosť.
A taktiež keby nám oznámil, že
do nášho rádu vstúpili všetci za
Alpami žijúci preláti, arcibiskupi
i biskupi a nielen oni, ale dokonca i francúzsky a anglický kráľ,
zapamätaj si, že ani to nie je dokonalá radosť.“
„Podobne, keby nám niekto
oznámil ešte aj takú správu, že
naši bratia šli medzi neveriacich
a všetkých ich obrátili na vieru,
ó brat Leo, ovečka Božia, ani
v tom nie je dokonalá radosť.“
„A čo je potom dokonalá radosť?“ pýtal sa zadivený Leo.
„Brat Leo, aj keby boli menší
bratia všade veľkým príkladom
svätosti, v tom nie je dokonalá
radosť.“
Znovu ticho. Brat Leo zamyslený kráča pred Františkom
a stále nechápe. Pokračujú
v ceste a hlas opäť začína:
„Brat Leo, aj keby menší brat
dostal od Boha takú milosť, že
by uzdravoval slepých a mrzákov, hluchých, nemých a chorých, aj keby kriesil mŕtvych,
robil mnoho zázrakov, uvedom
si, že ani v tomto nie je dokonalá radosť.“
Idú ďalej a Františkov veselý hlas preniká do mrazivého
ovzdušia: „Ó, Brat Leo, aj keby
menší brat všetko poznal, čo
sa poznať dá, vedy a Sv. Písmo,
aj keby hovoril rečou anjelov
a keby mu bolo zjavené všetko
o hviezdach a pokladoch zeme,
o vlastnostiach ľudí, vtákov, rýb,
stromov, ani v tom nie je dokonalá radosť.“
Foto – Pro Loco
Chvíľu kráčajú ticho, a v tom
sa František znovu ozve:
O niekoľko krokov ďalej František mocným hlasom opäť zvolá:
„Brat Leo, aj keby menší brat obrátil na vieru v Krista všetkých ľudí,
ani v tom nie je dokonalá radosť.“
Leo nad tým rozmýšľa a zrazu
povie: „Brat František, tak už mi
konečne povedz, v čom spočíva dokonalá radosť?!“
A tak František pokračoval:
„Opäť si predstav, bat Leo: Celkom
nečakane nasleduje prudký dážď
so snehom. Premočení snehom
a skrehnutí zimou o polnoci dorazíme ku kláštoru Panny Márie Anjelskej, kam sa vraciame z Perugie.
Ten mrznúci dážď je taký drsný, že
sa nám na okraji habitu robia ľadové cencúle, ktoré nám neustále
odierajú nohy, takže sú plné krvavých rán. A my v tom blate, zime
a mraze dôjdeme k bráne nášho
kláštora, dlho klopeme a voláme,
až konečne príde brat a spýta sa:
´Kto ste?´ My odpovieme: ´Vaši
bratia, František a Leo.´ A on povie: ´Choďte preč! V túto hodinu
sa neprichádza, nevpustím vás!´
My sa však nedáme odbiť a prosíme ďalej. No on odpovie: ´Choďte
preč! Vy ste nejakí hlupáci a nevychovanci, akí sem nikdy nemajú
prístup. A my sme tu predsa vý-
Brat Leo sa opýta Františka:
„Pre lásku Božiu, brat František,
povieš mi už konečne, v čom teda
spočíva dokonalá radosť?“
František odpovedá: „Brat
Leo, keď potom znovu vytrvalo
búchame do mlčanlivej brány
a keď nás zase vyženú, vynadajú
nám, nabijú nás a povedia nám,
aby sme išli kade ľahšie a keď to
všetko prijmeme s radosťou a láskou, v tom bude dokonalá radosť.
- Ale to je už priveľa, sme predsa hladní a na kolenách prosíme,
aby nám pre lásku Božiu otvorili.
Na to nás ešte vyobšívajú bakuľou, chytia za kapucňu, povláčia
po blate a ak aj to všetko znesieme a budeme pritom myslieť na
Kristovo utrpenie, v tom bude tá
dokonalá radosť.“
„Nuž, brat Leo: ak budeme trpezliví a nerozčúlime sa a pomyslíme na Kristovo utrpenie, ktoré
on vytrpel z lásky k nám a ktoré
chceme z lásky k nemu znášať
aj my – hovorím ti, že v tom je
dokonalá radosť.´ Zapamätaj si,
brat Leo, že spomedzi všetkých
darov a milostí, ktoré Boh udeľuje svojím priateľom, najväčší dar
je vedieť zvíťaziť nad sebou a z
lásky k Ježišovi Kristovi vytrpieť
bolesť, nadávky, hanbu a nespravodlivosti.“
Cieľ je dosiahnutý, večná blaženosť je pre priateľov Božích
otvorená.
JÚL
www.proloco.sk
2010
|
Č ÍSLO
NA ZAMYSLENIE
6
15
V čom spočíva
manželská
dokonalá láska?
Keď sa po večeroch stretávate, keď dokážete stráviť dlhé hodiny na prechádzkach, keď ste
šťastní, že môžete si navzájom
vyrozprávať všetko, čo k sebe
cítite, to nie je dokonalá láska,
keď na nej ideš nechať svoje
oči, keď sa na ňu nevieš dosť
nadívať, keď je pre teba tou najkrásnejšou a najúžasnejšou zo
všetkých dievčat a žien, ani to
nie je dokonalá láska.
Keď vaše srdcia zaplaví radosť z blížiacej sa chvíle, keď si
v kostole pred kňazom a svedkami vyznáte verejne svoju lásku, ani to nie je dokonalá láska,
keď sa na svadobnej hostine
v kruhu svoje rodiny a priateľov
vznášate vo víre tanca, všetci
vám prajú šťastie a zdravie, keď
o vás hovoria, že ste ten najúžasnejší pár, že k sebe patríte
a vy ste opojení šťastím a celý
svet vám leží pri nohách, v tom
nie je dokonalá láska.
Keď spoločne plánujete svoju budúcnosť, keď sa dokážete zhodnúť na tom, kde a ako
chcete žiť, keď sa vám podarí
zariadiť si vlastné bývanie podľa vašich predstáv, keď sa vám
podarí mať auto a váš život prežívate ako šťastný sen, ó, milí
moji, ani to nie je dokonalá láska,
keď sa z vás stane jedno telo,
keď zažívate vo svojich objatiach, ako vás Boh miluje, keď
vaša vzájomná náklonnosť a pocit opojenia samými sebou spôsobí, že už nebudete vnímať nikoho a nič vôkol seba, toto nie
je dokonalá láska.
Keď vaše deti, ako plod vašej lásky budú zdravé, keď budú vašou
potechou, keď sa pre nich, pre ich
dobro budete v pote tváre namáhať, keď im dáte všetko, čo si zaumienite a to vás naplní spokojnosťou, to tiež nie je dokonalá láska,
keď sa vám spoločne podarí
dosiahnuť úspech, keď si dokážete stále preukazovať náklonnosť
darčekmi, pozornosťami a kvetmi,
keď ti na narodeniny daruje krásny
zlatý prsteň, toto nie je dokonalá
láska.
Keď sa nabažíte jeden druhého,
keď dosiahnete všetko, čo ste si žiadali, po čom ste túžili a o čo ste sa
tak ťažko usilovali, no zrazu si akosi prestanete rozumieť, keď ona už
prestane byť pre teba tou najúžasnejšou a najpríťažlivejšou ženou na
svete, keď on prestane byť tvojím
rytierom, ktorý sa zmocnil tvojho
srdca, keď ti jej tvár zovšednie a jej
postava sa zmení tak, že si rád, keď
sa už na ňu nemusíš pozerať, keď
zrazu začneš cítiť jeho pot a pach
z jeho úst, keď mu narastie brucho
a ty si uvedomíš, že si občas so záujmom prezrie mladšie ženy.
Keď sa začnete hádať aj pre
maličkosti a zbytočnosti, keď ti na
ňom začne všetko vadiť, keď začnete zaspávať bez toho, aby ste si
povedali dobrú noc,
keď ju pre jej nepríjemné slová
na tvoju adresu už nechceš ani vidieť ani cítiť, keď si vzájomne ublížite tak, že sa nevieme spolu ani
porozprávať,
Keď ťa strasie, ak sa ťa čo len
dotkne, keď sa ti hnusia jeho - jej
poznámky,
keď si ju - jeho dokonca potupil,
či ponížil vo vašom vzťahu, keď si
jej ublížil pred vlastnými deťmi,
Keď sa tešíš do práce, lebo tam
u svojich kolegov a kolegýň nachádzaš porozumenie, prijatie a je ti
s nimi príjemne,
keď si uvedomíte, že pred svojou rodinou, v kostole a dokonca aj
pred deťmi už len hráte dobre naučené divadlo o tom, ako ste usporiadaná rodina.
Foto – Pro Loco
Keď sa tešíš na stretnutie
s ňou, keď sa nevieš dočkať, pokým skončí vyučovanie, kedy sa
vrátiš z internátu alebo z práce,
aby si ju mohol znovu uvidieť,
v tom nie je dokonalá láska,
keď ťa na vašom rande chytí
za ruku, aby sa s tebou poprechádzal a všetkým ťa ukázal,
a ty rastieš pred celým svetom,
v tom nie je dokonalá láska.
Keď jej s nenávisťou v súkromí
po búrlivej hádke vyhádžeš na oči
všetky jej chyby a nedokonalosti,
ktorými ťa už len neznesiteľne
otravuje, keď ti ona vykričí zranenia, ktoré si jej svojou necitlivosťou spôsobil,
keď
podľahneš
pokušeniu
dnešnej doby a začneš vážne uvažovať o rozvode s ňou - s ním.
Keď už ani jeden z vás nemáte si
čo povedať, keď sa už nemôžete ani
cítiť a pri predstave toho druhého
vás zaplaví zlosť a odpor ak vtedy, takto hrozne ponížení
a doráňaní sa dokážete zastaviť,
ak prídete k sebe, a napriek
veľkému strachu z nového sklamania a nového poníženia neutečieš od neho - od nej, ani znovu
na neho - na ňu nezaútočíš, ale
bojazlivé a napriek tomu túžobné
pohľady vašich očí sa stretnú,
a prijmete sa navzájom v tom
vašom ponížení a v tých vašich
ranách, a vašou jedinou túžbou
bude nespôsobiť jej - jemu už
ani jednú - jedinú ranku, jedno
zlé slovo, jeden krivý pohľad,
ale budete tam stáť držiac sa
za ruky a vaše srdcia budú túžiť
iba po tom jednom - prijať toho
druhého celého a bezvýhradne
sa obetovať za jeho šťastie,
vedzte, že to, čo budete od
tej chvíle prežívať, je dokonalá
radosť. Vtedy bude vo vašom
spoločenstve Kristus, ktorý sa
takisto obetoval pre našu spásu, nie pre seba, ale z lásky
k nám.
ak tam budete len stáť a cez
slzy si pozerať do očí, ak napriek
tomu, že nebudete vedieť, čo vás
čaká, ak neviete, čo naozaj budete robiť
Vedz, brat Leo, že spomedzi
všetkých darov a milostí, ktoré
udeľuje Boh svojím priateľom,
najväčší dar je vedieť zvíťaziť
nad sebou a z lásky k Ježišovi
Kristovi vzájomne znášať všetky
nedokonalostí a chyby svojho
manžela, svojej manželky. Áno,
brat môj, sestra moja, toto je
dokonalá radosť.
a ak tam, cez slzy a chvejúci sa
hlas si navzájom poviete: „Tak čo
budeme robiť?“
Cieľ je dosiahnutý, večná blaženosť je pre priateľov Božích
otvorená.
J ÚL
201 0
|
ČÍS LO
6
16
ZO ŽIVOTA NAŠICH SPOLOČENSTIEV
www.proloco.sk
Na návšteve Kňazského seminára v Košiciach
popoludnie spríjemňovala rôznymi
piesňami. Pre deti boli pripravené
súťaže, hry a tombola. Samozrejme,
že sme sa aj my zapojili do súťaží
a Veronika Michalenková vyhrala
hneď prvé miesto. V tombole sme
vyhrali zopár cien, a jednu z hlavných cien, tortu, vyhral náš Jarko
Chromý. Tak to bolo radosti. Všetci
sme sa tešili. V závere programu
vystúpil Marián Čekovský a Mons.
Anton Fabian so svojím pásmom
slova a hudby, ktoré malo názov
„Via Lucis.“
Cesta domov nám ubehla veľmi
rýchlo. Prežívala som veľkú radosť,
že sa nám podarilo usporiadať takýto výlet pre deti. Bohu vďaka.
Priniesli sme si „kopec“ zážitkov.
Odmenou pre mňa bolo, keď mi
chlapci v autobuse povedali: „..na
budúci rok ideme znovu.“
Naša skupina pri prehliadke seminára, v pozadí bohoslovec Lukáš D.
a v strede skupiny je Evka Noseková – obraz . J.M.Vianneyho
Foto – Pro Loco
Z
účastnili sme sa na sv. omši,
ktorú celebroval Mons. Stanislav Stolárik spoločne
s predstavenými seminára. V homílií spomenul patróna Roku kňazov
Jána Mária Vianneyho. Pripomenul,
že stále sa treba veľa modliť za kňazov, za svätých kňazov. Po svätej
omši sme boli na prehliadke seminára, teologickej fakulty a fakultnej
knižnice. Sprevádzal nás bohoslovec z Hencoviec Lukáš Durkaj.
Takže sme videli, ako žijú bohoslovci, kde sa učia, športujú, kde
sa stravujú. Nahliadli sme aj do ich
izieb. Potom sme boli pozvaní na
výborný guláš a čaj.
Takto posilnení sme si zašli na
zmrzlinu a vrátili sa na kultúrno-spoločenský program, ktorý si pre
všetkých hostí pripravili bohoslovci. Predstavila sa nám aj fakultná
hudobná skupina CCA, ktorá nám
Foto – Pro Loco
Dňa 25. 04. 2010 na nedeľu Dobrého Pastiera sme sa
s požehnaním nášho duchového otca Štefana Pristaša
vybrali s dievčatami a chlapcami – hlavne miništrantmi – do Kňazského Seminára Sv. Karola Boromejského do Košíc. Bol tam Deň otvorených dverí.
MONIKA KOŠAROVÁ
Foto – Pro Loco
Foto – Pro Loco
Veronika M. vyhrala prvé miesto v súťaži.
Zážitky detí zo seminára
• Prehliadka seminára sa mi veľmi páčila aj pamiatky, ale aj seminár samotný. Program v podaní
bohoslovcov bol pekný a zábavný,
za čo im patrí pochvala. Napriek
tomu, že sa mi veľmi nechcelo
ísť bol som spokojný a dúfam, že
som tam nebol poslednýkrát.
Mišo 12 r.
• Cesta autobusom bola zábavná, pretože sme sa veľa nasmiali. Páčil sa mi program, sv. omša
a zaujímavá bola
prehliadka
seminára. Program bol pripravený hlavne pre deti a to hry,
súťaže a piesne. Do súťaže som
sa zapojila aj ja a podarilo sa mi
vyhrať 1. miesto.
Po vystúpení Mariána Čekovského sme už
museli ísť domov, ak keď sa nám
ešte nechcelo. Cesta nám ubehla
rýchlo. Bol to krásny deň, na ktorý určite nezabudnem a budem
naňho dlho spomínať.
Veronika 11 r.
páčil, aj keď ma trochu bolela
hlava. Ešte pôjdem.
Dominik 5 r.
• Do Košíc som sa veľmi tešil,
pretože sme išli autobusom. Boli
sme v kostolíku a na zmrzlinu.
Poobede sme počúvali jednu
skupinu, spievali sme a tlieskali
sme, pretože boli smiešní. Vystupoval tam aj jeden ujo, ktorý sa
volal „Fabia“, ako dedkove auto
(bol to Mons. prof. JCDr . ThDr.
Anton Fabian, PhD., kanonik,
sudca diecézneho cirkevného
súdu a profesor pastorálnej teológie - pozn. red.). Výlet sa mi
• Do seminára som sa tešil. Ja som
miništrant, preto na sv. omši som
dával veľký pozor, či aj oni tak
miništrujú. Veľmi ma zaujímalo,
ako tam chlapci žijú, kde sa učia.
Páčil sa mi aj program a hlavne
tombola, lebo som vyhral 5. cenu
– a to bola torta. Všetci mi tlieskali a ja som prežíval veľkú radosť.
Všetko sa mi páčilo a nikdy na to
nezabudnem.
Jaroslav 10 r.
JÚL
www.proloco.sk
2010
|
Č ÍSLO
NA ZAMYSLENIE
6
17
… aby sme nestratili tie hodnoty, ktoré ešte žijú v našej slovenskej rodine…
J. E. kard. Tomko: Rodí sa bojovný ateizmus
Ako vnímate smer, ktorým sa
hýbe Slovensko?
- Nerád robím proroka. Len dúfam, že smeruje k lepšiemu. Myslím, že predsa len znaky napredovania sú. Len keď si vezmeme
posledných 20 rokov z hľadiska
Cirkvi, tá sloboda priniesla veľa
a myslím, že sa veľa spravilo, veľa
vykonalo, ale možno ešte veľa zostáva pred nami.
Ako vnímate rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva
o zákaze zobrazovania krížov na
verejných miestach?
- Myslím, že už dostali toľko
kritiky, že budú pozornejší. Jedna
taká kritika, čo som čítal, sa týka
aj národnosti tej osoby v Taliansku,
ktorá podala žalobu, na ktorú odpovedal súd.
Treba povedať, že toto rozhodnutie nie je nijak záväzné. Ale samozrejme to každý, kto chce, využije. Ale to neznačí, že teraz všade
v Európe sa majú vyhadzovať kríže,
to nikto nepredpísal a to si treba uvedomiť. Ale zároveň si treba
uvedomiť, aké sú sily, ktoré hýbu aj
dnes rôznymi pákami. My si musíme tiež uvedomiť, či nemáme byť
práve tam soľou a tú soľ prípadne
aj niekomu hodiť do očí a najmä
tie pohľady vyčistiť. Lebo tej Fínke,
to bola osoba, ktorá sa narodila vo
Fínsku, niekto namietal, prečo neobžaluje vlastný štát, že na vlajke
má tiež kríž. Ako aj tie iné štáty,
ktoré majú svoje znaky, kríže, atď.
na svojich vlajkách.
Ona sa obhajovala ľudskými
právami...
- Rodí sa nám nový bojovný ateizmus, ktorý sa tvári, že ani nie je
ateizmus, všetko to hodia na ľudské práva. Naraz sa ľudské práva
stali takým korytom, pod ktorým
Čo sa deje
vo svete
sa skrýva kadečo. Tam sa to hodí
a všetko sa naraz stáva ľudskými
právami. Pomaly aj zločiny môžu
byť ľudským právom. Prečo? No
lebo prípadne jeden jediný človek
v štáte, len preto, že on má taký
názor musí zmeniť celý štát len
preto... Kam vlastne chceme zájsť?
A teraz vraj aby nebola obava, aby
nenastala diskriminácia, musíme
ho rešpektovať. Ale on má názor, že
všetky kríže majú zmiznúť. A tým
sa nešliapu práva tých druhých?
Tak čo vlastne chceme robiť? Ja neviem, nečítal som ten rozsudok, na
akých úvahách sa to vôbec zakladá,
lebo predsa len je to trošku príliš
drzé - a mali by to ísť hlásať hlavne
v islamských štátoch.
Aký by mal byť vzťah medzi
štátom, jednotlivcom a cirkvou?
Najprv treba rozlíšiť dva svety,
ak chcem takto hovoriť - sekulárny
a náboženský svet, cirkev a štát.
Lebo tu sú stále myšlienky akosi
nejasné. Mal som o tom aj v Bratislave aj inde prednášku. Isté je, že
my potrebujeme mať dobre formovaných politikov, ale potrebujeme
Prominentný Žid Ed Koch:
Médiá sú antikatolícke
Sexuálne škandály sú len palicou, ktorou médiá bijú Cirkev
za jej názory. Tvrdí to na blogu
denníka Jerusalem Post bývalý
člen snemovne reprezentantov
za Demokratickú stranu a exstarosta New Yorku Edward Koch.
… „Myslím si, že pokračujúce
útoky médií na Rímskokatolícku
cirkev a pápeža Benedikta XVI.
sú prejavmi antikatolicizmu. Rad
článkov na tú istú tému, podľa
môjho názoru, nemá za cieľ informovať, ale jednoducho trestať,“
začína svoj blog Ed Koch. „Mnohí z tých, ktorí v médiách búšia
do Cirkvi a pápeža to robia s radosťou, niektorí aj so zlomyseľ-
aj podnikateľov, potrebujeme vybudovať medzi štátom a jednotlivcom
spoločenstvá a tie podporiť ako čosi
životné, napríklad ako je rodina
a dbať pri tom o to, aby sme nestratili tie hodnoty, ktoré ešte žijú v našej slovenskej rodine. Takisto iné
spoločenstvá, ako sú aj vaše a to na
rôznych poliach, toto tiež pestovať,
to je dôležité. Tak, aby sa vytvorila
aj zdravá spoločnosť, ktorá neznačí
len štát, alebo administrácia, alebo
len inštitúcie, ale čosi ako spoločenstvo uprostred. Ľudská činnosť
je všelijaká a aj spolčovanie na rôznych poliach je možné, prečo nie?
Ale nesmieme tiež zabúdať, že
aj choroba a utrpenie, aj handicap,
aj to je hodnota. Myslím, že moderná spoločnosť na toto zabúda,
lebo vidí človeka len ako účinného,
aby bol výkonný. My si veľa nárokujeme. Odkiaľ máme také právo?
Zákony života sú, to treba povedať
a doplniť, aj zákony smrti. Musíme
to brať ozaj ako čosi, čo je zákonitosť ľudského života.
(redakčne krátené)
Zdroj:
http://www.postoy.sk/
rodi_sa_bojovny_ateizmus
nosťou.“ … Dôvodom sú podľa
Kocha názory Cirkvi na potraty,
zväzky homosexuálov, rozvody, na dodržiavanie celibátu,
nesvätenie žien či používanie
prezervatívov, ktoré prekážajú
aj mnohým katolíkom. … „Katolícka cirkev je pozitívnou,
nie negatívnou silou v tomto
svete,“ konštatuje v záverečnej
časti svojho blogu.
Zdroj:
http://svetkrestanstva.blogspot.com/2010/04/
prominentny-zid-ed-koch-media-su.html
Osem rokov po jej legalizovaní
aktívna eutanázia vo Flámsku
(Belgicko – pozn. red.) sa často
praktizuje – a u dementných
alebo komatóznych pacientov
sa nezriedka realizuje aj bez
ich súhlasu. Medikamenty často podávajú sestričky - aj keď
väčšinou v prítomnosti lekára
– ktorí sa tak vystavujú veľkému riziku, že spáchajú trestný
čin, ako informoval nemecký
lekársky časopis Deutsche
Ärzteblatt.
Aktívna eutanázia je v súčasnosti legálna v troch krajinách
Beneluxu, ako aj lekárom
asistovaná samovražda v dvoch
štátoch USA – vo Washingtone
a Oregone. V Kanade sa o nej
vedú prudké diskusie, čo podnietilo odborný časopis Canadian Medical Association Journal (CMAJ) uverejniť dve štúdie
o skúsenostiach v Belgicku,
kde eutanáziu legalizovali v roku 2002. Jednu z nich vypracovali v roku 2007 vo Flámsku.
Kenneth Chambaere z univerzity Vrije Universiteit v Bruseli
robil medzi lekármi prieskum
o reprezentatívnej vzorke 6927
prípadov úmrtia. … Podľa toho
nastalo v roku 2007 v Belgicku
vcelku 3,8 percenta všetkých
úmrtí prostredníctvom eutanázie, v 2 percentách na želanie
pacientov, u 1,8 percenta ju
však vykonali bez súhlasu pacienta. Obe skupiny pacientov
sa odlišujú: aktívna eutanázia
so súhlasom pacienta sa vykonala spravidla u pacientov do
80 rokov (podiel 79,6 percent),
z nich boli mnohí v konečnom
štádiu rakoviny (80,2 percent)
a často v byte pacienta (50,3
percent).
Usmrtenie pacientov bez ich
súhlasu sa vykonalo prevažne u pacientov nad 80 rokov
a väčšinou zomreli v nemocnici
(67 percent).
Zdroj: Život Cirkvi vo svete
25/2010
http://www.modlitba.sk/htm/zaujem/news/news.htm
J ÚL
201 0
|
ČÍS LO
6
18
MATERSKÁ ŠKOLA
www.proloco.sk
Malá fotogaléria našich najmenších archív
Materskej školy Sečovská Polianka
JÚL
2010
|
Č ÍSLO
19
www.proloco.sk
V
1
našej obci sa v dňoch 2. - 8. júla uskutočnil prieskum verejnej mienky. Zameraný
bol na zistenie postojov a nálad občanov
vo vzťahu k spokojnosti s vybratými oblasťami
života v obci, ale aj vo vzťahu k súčasnému vedeniu obce - starostovi a Obecnému zastupiteľstvu.
Formou ankety sme sa rozhodli osloviť rodiny
a ich členov v rôznych kútoch našej obce, pričom
ich účasť v ankete bola dobrovoľná a úplne anonymná. Je trochu aj prekvapením, ale o to viac sa
všetkým osloveným chceme poďakovať za ich dôveru a ochotu, že bolo zozbieraných pekných 103
anketových lístkov. Nie je to naša prvá anketa,
prvú sme priniesli v spolupráci s našou Základnou školou a mala príjemné ohlasy z oboch strán
– školskej i rodičovskej. Teraz, na základe hodnotenia celkovej úrovne kvality života a poskytovaných služieb v Sečovskej Polianke, odzrkadľujúcom sa v odpovediach respondentov si môžeme
prvýkrát v histórií obce utvoriť obraz o aktuálnych náladách a očakávaniach občanov v čase 4
mesiace pred komunálnymi voľbami 2010. Vám,
čitateľom novín Pro Loco, predstavujeme výsledky tohto prieskumu.
Prieskum verejnej mienky v Sečovskej Polianke bol vykonaný na vzorke 103 respondentov.
Výber respondentov bol robený s prihliadnutím
na to, aby:
- zahŕňal všetky vekové kategórie (vek minimálne 15 rokov, maximálny vek neobmedzený)
- aby sa ho mohli zúčastniť členovia viacčlenných domácností, ale aj osameložijúci občania
- aby v ňom boli zahrnutí obyvatelia všetkých
lokalít v obci
- nezisťovala sa ani politická príslušnosť, ani
sympatie či nesympatie k súčasnému vedeniu
obce
- bola zachovaná anonymita odpovedí, teda
aby bol vytvorený priestor pre slobodné vyjadrenie názoru či hodnotenia
Prieskumy verejnej mienky na celoslovenskej úrovni sa robia na vzorkách okolo 1200
respondentov, čo pri počte občanov SR cca 5
500 000 predstavuje 0,022 % z celkovej populácie, tak vzorka 103 respondentov, pri počte
obyvateľov cca 2700 predstavuje 3,81%. Ako
vidíme, v rámci celoslovenských prieskumov verejnej mienky ide o násobne menšie
percento zastúpenia, ako sme to zrealizovali
v Sečovskej Polianke. Nepreceňujeme význam
takto získaných informácií, avšak dovoľujeme
si tvrdiť, že výsledky prieskumu síce nemajú
absolútnu hodnotu, ale odzrkadľujú stav nálad
a hodnotenia celkovej situácie v Sečovskej Polianke pomerne objektívne a dôveryhodne. Ak
zoberieme do úvahy fakt, že sa prieskum neorientoval predovšetkým na kritikov súčasného vedenia obce, ale ani na jeho nekritických
pritakávačov, ale na „priemerných občanov“,
môžeme smelo konštatovať, že možno na malé
odchýlky výsledky prieskumu odzrkadľujú väčšinovú „nepolitickú“ mienku občanov Sečovskej Polianky.
Spracovanie výsledkov prieskumu
Tí, ktorí využili možnosť, aby sami uviedli najväčšie nedostatky súčasného vedenia obce
(otázka č. 4), tiež aj jeho prednosti (otázka č. 5), ale aj to, čo ľuďom najviac chýba v obci
(otázka č. 8) tento ponúknutý priestor využili ozaj vyčerpávajúco. Na to, aby sme občanom, ale aj súčasnému, resp. budúcemu vedeniu obce poskytli dobrý obraz o tom, čo si
myslia ľudia, sme potrebovali nielen vypísať všetko to, čo ľudia napísali, ale najmä spracovať do takej podoby, aby to nezabralo ďalšie dve strany novín. Teraz Vám na týchto riadkoch ponúkame základný prehľad odpovedí občanov.
V čom vidíte hlavné nedostatky súčasného vedenia obce - starostu, resp.
poslancov OZ?
z na túto otázku neodpovedalo 41
respondentov, čo predstavuje 39,8 %
z celého štatistického súboru
z najčastejšie uvádzané hodnotenia a názory uvádzame ako prvé,
a potom postupne tie, ktoré sa objavovali menej často:
Nedostatky pripisované starostovi
- nekomunikuje s občanmi, resp.
zlá komunikácia či neinformovanosť
- prílišná starosť o ihrisko, veľa peňazí na futbal
- kúpa budovy bývalej banky VÚB, nevyužitá budova bývalej VÚB,
čo s „bankou“?
- okolie zastávak a zastávky - zanedbané a špinavé
- trestuhodný nezáujem o stav
ciest a chodníkov
- starosta je nezastihnuteľný, pasivita pri rozhodovaní
- veľa rokovaní, málo aktivít
- všetky okolité menšie obce nás
predbehli
- zlý zber odpadu
- žiadny rozvoj cestovného ruchu
- napr. HAŤ
- neriešenie podstatných vecí, nedoťahovanie vecí do konca
- pasivita, arogancia, nekompetentnosť, uprednostňovanie osobných záujmov
- potulovanie psov, zlá údržba
chodníkov a ciest
- výrub aleje stromov popri ceste
k Hati
- nevie spolupracovať, totálny
chaos, anarchia, starosta si robí, čo
chce, poslancom je to jedno
- zanedbáva tie potreby občanov,
ktoré sám neuznáva
- hrozná cesta na Harangove
- žiadny pocit bezpečia počas večerných hodín
Nedostatky pripisované poslancom
- neodborný a povrchný prístup
k svojim povinnostiam
- vedenie sa nevenuje spoločenskej stránke života
- nejednotnosť poslancov so starostom, nechuť pracovať spolu
- mali by sa viac zapájať do obecných aktivít
- slabá aktivita poslancov
Všeobecné nedostatky
- zbytočne platené úradníčky,
ktoré si počas pracovnej doby vybavujú svoje veci
- žiadna práca s mládežou
- čierne skládky, nedostatočné
osvetlenie,
- veľa zamestnancov obce, pracovníčky nevedia zastúpiť jedna
druhú pri vybavovaní
- veľa krčiem - pri kostole zlikvidovať
- nevyužití podnikatelia v obci
V čom vidíte hlavné prednosti súčasného vedenia
obce - starostu, resp.
poslancov OZ?
z na túto otázku neodpovedalo
51 respondentov, čo predstavuje
49,5 % z celého štatistického súboru
z najčastejšie uvádzané hodnotenia a názory uvádzame ako prvé,
a potom postupne tie, ktoré sa objavovali menej často:
prednosti
- začala sa kanalizácia a vodovod
- opravené budovy - 3 x materská
škola, zdravotné stredisko, kultúrny
dom
- podporuje kultúru, šport, občianske združenia a kluby
- opravili sa obecné budovy
- zastabilizoval verejné financie,
stará sa o ne
- konečne sa niečo začalo robiť,
lepší prístup k občanom, je ústretový
- má záujem o občanov
- zlepšené nakladanie s TKO
- dobre zorganizovaný kolektív
- rieši bezpečnostnú situáciu, ihrisko a zastrešené budovy
- väčší pokoj v obci
- komunikuje s poslancami bez
klamstiev
- prívetivejší, ako bývalá starostka
- dotiahol dotáciu na kanalizáciu
a vodovod do konca
- starosta sa stará a som spokojná
- stará sa o cintorín
- záujem o športové aktivity
- podporuje školstvo
- spolupráca a podpora vo vzťahu k cirkvám
- je flexibilný, účelne narába s finančnými prostriedkami
Vedenie obce nemá prednosti
- žiadne prednosti, je potrebná
výmena jednotlivých členov obecného zastupiteľstva
- prestať opakovať viackrát dookola oznamy cez obecný rozhlas
POKRAČOVANIE NA STR. 20 
J ÚL
201 0
|
ČÍS LO
6
20
PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY
Spracovanie výsledkov...
 DOKONČENIE ZO STR. 19
Čo vám v obci najviac
chýba?
z na túto otázku neodpovedalo 13
respondentov, čo predstavuje 12,6 %
z celého štatistického súboru
z najčastejšie uvádzané hodnotenia a názory uvádzame ako prvé,
a potom postupne tie, ktoré sa objavovali menej často:
- multifunkčné ihrisko, preliezky
pre deti, tenisové kurty, oddychové
zóny, detské ihriská - veľa krát sa
opakujúca požiadavka
- možnosti aktivít pre mládež veľa krát
- sú tu neupravené chodníky, cesty, nedostatočné osvetlenie - viac
krát
- normálna reštaurácia či cukráreň, napr. v budove bývalej VÚB - 4
roky nevyužitá budova
- miesto pre matky s deťmi, kvetinové záhony
- podpora našich talentov - deti
a mládež
- nedostatočná úprava zelene, je
treba viac zelene, odpadkové koše,
úprava parku
- krásne centrum, upravená zeleň,
park pre oddych, prechádzky
- informácie a oznamy na webovej
stránke
- polícia - bezpečnosť v obci,
ochrana
- nejaká atrakcia v obci, známa
v širokom okolí
- priestory pre mládež, nejaký
klub
- krajšie námestie, nový cintorín,
výstavba bytov
- starostlivosť o starých a opustených ľudí, služby starým a chorým
- možnosť stravovania sa pre starých a chorých
- zrenovovaný park, kde sa môžu
stretnúť rodiny s deťmi
- kúpalisko, bazén, lavičky v parku, detské športoviská
- mäsiareň, čistiareň šatstva, komunálne služby
- semafóry na prechodoch pre
chodcov, semafóry hlavne pri škole
- spoločenské akcie
- obecné noviny
- bankomat v obci
- kanalizácia a vodovod
- odklonenie nákladnej dopravy
- spoločenské akcie, kde sa stretne celá obec
- dotiahnutie nejakého investora
- nové pracovné miesta
- príležitosti trávenia voľného času
pre deti a mládež
- diskotéky
- v školskej jedálni - aspoň dve jedlá na výber
- ponúknuť priestor v obci nie príliš známym hypermarketom
- a čo tu vlastne je?
www.proloco.sk
Vyhodnotenie ankety a štatistický
prehľad výsledkov
Š
tatistické spracovanie výsledkov Vám ponúkame
v nasledujúcich riadkoch.
Prináša možno očakávané výsledky, s ktorými sa ako čitatelia
jednoznačne stotožníte, možno
v niektorých prípadoch Vás prekvapí a poviete si, že s väčšinou
nesúhlasíte. Dovolíme si tvrdiť,
že výsledky ankety je možné považovať za reprezentatívne, keďže
sa na nej zúčastnilo približne 5 %
z celkového počtu obyvateľov obce
starších ako 15 rokov. Veríme tiež,
že táto anketa a jej výsledky nebudú len zaujímavým čítaním, ale
že povzbudí a primä nás všetkých,
ale hlavne tých kompetentnejších,
k lepšiemu naplneniu potrieb,
očakávaní a spokojnosti všetkých
občanov Sečovskej Polianky.
Pohlavie
Muži:
41
39,8 %
Ženy:
56
54,3 %
Neuviedlo:
6
5,8 %
Spolu odpovedalo: 103 respondentov - 100 %
Vek
15-20 rokov
20-30 rokov
30-40 rokov
40-50 rokov
50-60 rokov
60-70 rokov
70 a viac rokov
neuviedlo
22
15
19
22
3
14
6
2
21,36
14,56
18,45
21,36
2,92
13,59
5,82
1,94
%
%
%
%
%
%
%
%
Z dôvodu, že nie všetci respondenti uviedli svoj vek a pohlavie,
pri štatistickom spracovaní výsledkov sme kritérium „vek“ a „pohlavie“ nezohľadňovali. Z uvedeného
vekového rozdelenia je vidieť, že
najväčšie zastúpenie v ankete majú
občania v produktívnom veku, ktorí majú okrem najväčšieho ekonomického vplyvu aj významný
spoločenský vplyv na možnosť formovania verejného života v obci.
Tiež výrazná je aj časť respondentov do 20 rokov, ktorí asi najviac
vnímajú to, čo im obec bude môcť
ponúknuť v ďalších rokoch.
A tu sú predstavené výsledky
podľa jednotlivých otázok.
Kanalizáciu v obci pokladá za
veľmi dôležitú 69,9 %
dôležitá
21,4 %
nie je dôležitú 1,0 %
je to jedno, resp. žiadna z možností - 7,7 %
Vodovod v obci pokladá za
veľmi dôležitý 59,2 %
dôležitý
27,3 %
nie je dôležitý 1,9 %
je to jedno, resp. žiadna z možností - 11,6 %
Z odpovedí je zrejmé, že kanalizácia a vodovod sú v obci považované za prirodzenú súčasť
moderného a zdravo fungujúceho verejného aj rodinného života.
Hodnotenie úrovne správy
vecí verejných - známkovanie
ako v škole dopadlo takto:
a, Informovanosť zo strany vedenia obce
1 (jednotka)
18 x
17,5 %
2 (dvojka)
13 x
12,6 %
3 (trojka)
37 x
34,9 %
4 (štvorka)
19 x
18,4 %
5 (päťka)
16 x
15,6 %
- najčastejšie dávaná známka 3
- priemerná známka 3,0
b, Prístup pracovníkov obecného
úradu
1 (jednotka)
22 x
21,4 %
2 (dvojka)
33 x
32 %
3 (trojka)
27 x
26,2 %
4 (štvorka)
18 x
17,5 %
5 (päťka)
3x
2,9 %
- najčastejšie dávaná známka 2
- priemerná známka 2,5
c, Zveľaďovanie a ochrana majetku obce, údržba a rekonštrukcia
budov
1 (jednotka)
24 x
23,3 %
2 (dvojka)
21 x
20,4 %
3 (trojka)
37 x
35,9 %
4 (štvorka)
10 x
9,7 %
5 (päťka)
11 x
10,7 %
- najčastejšie dávaná známka 3
- priemerná známka 2,6
d, Nakladanie s odpadmi (zber
TKO a separovaného odpadu - informácie, cena, kvalita )
1 (jednotka)
32 x
31 %
2 (dvojka)
33 x
32 %
3 (trojka)
25 x
24,4 %
4 (štvorka)
4x
3,9 %
5 (päťka)
9x
8,7 %
- najčastejšie dávaná známka 2
- priemerná známka 2,3
e, Bezpečnosť cestnej premávky
s dôrazom na bezpečnosť detí,
chodcov a cyklistov
1 (jednotka)
8x
7,8 %
2 (dvojka)
22 x
21,4 %
3 (trojka)
39 x
37,9 %
4 (štvorka)
19 x
18,4 %
5 (päťka)
15 x
14,6 %
- najčastejšie dávaná známka 3
- priemerná známka 3,1
f, Vybavenosť, údržba a úprava
miestneho cintorína
1 (jednotka)
18 x
17,5 %
2 (dvojka)
35 x
34 %
3 (trojka)
34 x
33 %
4 (štvorka)
11 x
10,7 %
5 (päťka)
5x
4,8 %
- najčastejšie dávaná známka 3
- priemerná známka 2,5
g, Údržba ciest a chodníkov
1 (jednotka)
3x
2,9 %
2 (dvojka)
10 x
9,7 %
3 (trojka)
25 x
24,3 %
4 (štvorka)
30 x
29,1 %
5 (päťka)
35 x
34 %
- najčastejšie dávaná známka 5
- priemerná známka 3,8
h, Čistota verejných priestranstiev,
SAD zastávok, údržba zelene, kultúrnosť verejných priestranstiev
a bezprostredného okolia obce
1 (jednotka)
8x
7,7 %
2 (dvojka)
23 x
22,3 %
3 (trojka)
34 x
33 %
4 (štvorka)
20 x
19,5 %
5 (päťka)
18 x
17,5 %
- najčastejšie dávaná známka 3
- priemerná známka 3,2
i, Podpora občianskych aktivít
v oblasti športu, kultúry a iných
záujmových činností
1 (jednotka)
19 x
18,4 %
2 (dvojka)
26 x
25,3 %
3 (trojka)
28 x
27,2 %
4 (štvorka)
18 x
17,5 %
5 (päťka)
12 x
11,6 %
- najčastejšie dávaná známka 3
- priemerná známka 3,5
j, Podpora voľnočasových a kultúrnospoločenských aktivít detí,
mládeže, zdravotne postihnutých
spoluobčanov a seniorov
1 (jednotka)
17 x
16,5 %
2 (dvojka)
13 x
12,6 %
3 (trojka)
34 x
33 %
4 (štvorka)
20 x
19,5 %
5 (päťka)
19 x
18,4 %
- najčastejšie dávaná známka 3
- priemerná známka 3,1
je celkový
priemer
za skupinu
hodnotených
otázok „a - j“
JÚL
www.proloco.sk
Z otázok z oblasti správy vecí verejných najlepšie obstála oblasť
nakladania s odpadmi, údržby
a starania sa o verejný cintorín
a myslíme si, že celkom samozrejme aj spokojnosť s prístupom
pracovníkov obecného úradu.
Veď v našej obci boli, sú a vždy aj
budú len dobrí, ochotní a obetaví
ľudia :). Priemerne obstáli oblasti
informovanosti zo strany vedenia obce, zveľaďovania a ochrany
obecného majetku, bezpečnosti
cestnej premávky, podpory občianskych a voľnočasových aktivít a čistoty a kultúrnosti verejných priestranstiev. Jednoznačne
najhoršie dopadla oblasť údržby
ciest a chodníkov, kde najčastejšou dávanou známkou bola päťka
(ako v škole, teda najhoršia).
Rozšírenie stavebných parciel
v budúcnosti
áno, uvítalo by
49,6 %
áno, skôr by uvítalo
35,9 %
nie, skôr by bolo proti
8,7 %
je proti
5,8 %
Máme ako obec predpoklady
na to, aby sa z nás v dohľadnej
dobe stalo po všetkých stránkach kvalitné a dobre fungujúce miesto na život
áno
34 %
skôr áno
39,8 %
skôr nie
18,5 %
nie
7,7 %
Z predchádzajúcich dvoch otázok určitým spôsobom vyžaruje
akási radosť a hrdosť, pretože
veľká väčšina respondentov považuje našu obec za miesto, kde
sa oplatí prežívať spokojný život
a Sečovská Polianka by mohla byť
vždy úspešnou a rozvíjajúcou sa
obcou, ponúkajúcou dobré predpoklady pre rozvoj rodinného
i spoločenského života.
Schválený finančný príspevok
na vydávanie novín občianskeho združenia Pro Loco z Rozpočtu obce
je v poriadku
67 %
nie je v poriadku
5,8 %
je mi to jedno
27,2 %
Ďakujeme aj za všetky odpovede
na túto otázku, pretože by sme
veľmi radi aj v budúcnosti ponúkali našu službu Vám, občanom
Sečovskej Polianky, i obci samej,
a aj táto dotácia na vydavateľskú
činnosť nám pomôže pri tomto
úsilí.
2010
|
Č ÍSLO
PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY
6
21
Vyhodnotenie - grafy a komentáre
P
ri spracovaní
výsledkov
prieskumu sme použili zjednodušený prístup. Tento spočíval v tom, že odpovede „veľmi dôležitý (dôležitá)“ a odpovede „dôležitý
(dôležitá)“ - otázky č. 1 a 2, pojednávajúce o kanalizácii a vodovode sme vyhodnotili ako jednu spoločnú
kategóriu, teda s rovnakým významom. Nakoľko sa pri týchto dvoch
otázkach vyskytlo zhodne 8 dotaz-
níkov bez vyplnenej jednej z možností, tieto „ne - odpovede“ sme pri
vyhodnocovaní priradili k možnosti
„d“, teda „je mi to jedno“.
Podobne je to aj pri otázkach č.
6 a 9 - rozšírenie stavebných parciel a vyhliadky obce do budúcnosti
- kde odpovede „áno“ a „skôr áno“
sme taktiež vyhodnotili ako jednu
spoločnú kategóriu, teda s rovnakým významom. Do jednej kategó-
Kanalizácia v obci
rie odpovedí sme spojili aj odpovede „nie“ a „skôr nie“. Pri poslednej
otázke, ktorá sa týkala dotácie pre
občianske združenie Pro Loco na
vydávanie novín 2 krát ročne respondenti mali na odpoveď tri len
možnosti - „je to v poriadku“, „nie
je to v poriadku“ a „je mi to jedno“,
ktoré vyhodnocujeme každú zvlášť.
Podľa tejto metódy vyhodnotenia
to vyzerá nasledovne:
Predpoklady na to, aby sa z nás v dohľadnej
dobe stalo po všetkých stránkach kvalitné
a dobre fungujúce miesto na život
Vodovod v obci
Komentár: Azda najpríjemnejší výsledok tohto prieskumu. Aj
napriek mnohým výhradám a kritike, ktorá zaznieva od radových občanov na vedenie obce (a to čiastočne potvrdzuje aj
tento prieskum) tento graf ukazuje, že dôvera občanov v našu
vlastnú schopnosť, k vnútornému potenciálu našej obci tu je.
Takmer ¾ respondentov v dohľadnej dobe očakáva, že zo Sečovskej Polianky bude „po všetkých stránkach kvalitné a dobre fungujúce miesto na život“. Inak povedané - občania veria,
že na to máme. Toto je silné pozitívne posolstvo.
Komentár: Vo vzťahu k týmto výsledkom ohľadom kanalizácie a vodovodu možno dedukovať, že ako je vysoko hodnotená ich dôležitosť, tak podobne vysoký bude
aj záujem čím skôr začať využívať tieto služby obce.
Dotácia z obecného rozpočtu na vydávanie
novín Pro Loco
Rozšírenie stavebných parciel v budúcnosti
Komentár: Jedna z finančne najnáročnejších požiadaviek, nakoľko v Územnoplánovacej dokumentácii máme
vyčlenené lokality na bytovú výstavbu, ale bariéra veľkých investícií do infraštruktúry týchto lokalít smeruje
túto požiadavku za horizont niekoľkých rokov.
Záver
Sme si vedomí toho, že absolútne generalizovanie týchto výsledkov na celú populáciu obce
Sečovská Polianka je nemožné.
Generalizovať by sme mohli,
avšak by sme museli zapojiť do
prieskumu
podstatne
väčšie
množstvo občanov. V skúmanom
štatistickom súbore by sme mali
mať proporčne zahrnuté všetky
skupiny obyvateľstva nielen podľa veku, pohlavia, ale aj podľa
Komentár: Toto je informácia, ktorá na jednej strane poteší, a na druhej strane ešte viac nabáda k zodpovednosti.
Je to pre nás dôležité vedieť, že noviny Pro Loco sú verejnosťou nielen pasívne prijímané, ale že 2/3 z vás si myslí,
že podpora týchto novín z verejných - teda z vašich - financií je správna. Sme radi, že spolu s tými, ktorým to nevadí
je takto dotované vydávanie novín Pro Loco prijímané až
takmer 95 % z vás, a že len necelých 6 % to nepokladá za
správne. Je to pre nás veľká výzva, aby sme o takto vyjadrenú podporu v budúcnosti neprišli.
dosiahnutého vzdelania, príslušnosti k spoločenskej vrstve, národnosti, vierovyznania ap. Na to
sa zatiaľ nechystáme. Avšak stojíme si za tým, že výber respondentov sme robili s úprimnou snahou
získať postoje a názory „priemerného občana“ bez tendencií vopred modelovať výsledok podľa
priania niekoho. Tento prieskum
považujeme v podmienkach Sečovskej Polianky za reprezentatívny.
Ak niekto bude tvrdiť opak,
teda že výsledky prieskumu nemožno pokladať za reprezentatívne, mal by to dokázať. Pre prípadné dodatočné overenie vyplnené
dotazníky nechávame zapečatené, a na požiadanie kohokoľvek
ich poskytneme k nahliadnutiu.
Spracovanie a komentáre:
Ing. Jaroslav Poľak, Phd., Milan Furdák, Mgr. Zuzana Pančušková, Bc. Marcel Pančuška
Redakcia Pro Loco
J ÚL
201 0
|
ČÍS LO
6
22
PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY, ZÁKLADNÁ ŠKOLA
www.proloco.sk
Občan je neobjektívny kritik
- reakcia starostu obce na výsledky prieskumu verejnej mienky v Sečovskej Polianke
Po spracovaní výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý vykonalo občianske
združenie Pro Loco, sme umožnili starostovi obce sa s týmito výsledkami čiastočne oboznámiť a zaujať vlastné stanovisko. Tu vám prinášame jeho reakciu.
„Bolo mi umožnené, aby som sa
vyjadril k výsledkom anonymného
prieskumu verejnej mienky. Výsledky tohto prieskumu beriem vážne,
dá sa z neho do budúcnosti veľa
čerpať. Ale rozhodne by som ho
nepreceňoval. To, že bol prieskum
anonymný na jednej strane umožnilo respondentom, aby boli úprimní, na druhej strane niektorí vďaka
tomu písali spôsobom, pod ktorý
by sa asi aj hanbili podpísať.
Výsledky prieskumu potvrdzujú
to, čo si uvedomuje každý inteligentný občan – že sa nedá vyhovieť
každému a vo všetkom. Priority
občanov sú totiž veľmi rozdielne
a často je diametrálne odlišný aj
ich názor na tú istú vec. Veď každej
z otázok v 3. časti dotazníka boli
udelené známky od 1 až do 5, niekedy dokonca takmer rovnomerne
rozdelené. Predstavte si, že Vy, ale-
bo Vaše dieťa vypracuje napr. diplomovú prácu a pre objektívnosť ju
necháte posúdiť nie jednému, ale
100 hodnotiteľom. Z nich tretina ju
ohodnotí na 1, alebo 2, ďalšia tretina dá trojku a tretina dá 4 a 5. Čo
to svedčí o diplomovej práci? Je tá
práca dobrá, zlá, alebo priemerná?
Dovolím si tvrdiť, že priemer hodnotení u tých 100 hodnotiteľov by
sa pohyboval okolo čísla 3 nech
by posudzovali akúkoľvek prácu.
Občan je neobjektívny kritik. A to
v obidvoch smeroch. Oponenti
majú tendenciu skutočnosť očierňovať a priaznivci prikrášľovať.
Pre mňa boli zaujímavejšie otázky 4, 5 a 8, kde respondenti neznámkovali, ale mali možnosť písať
vlastnými slovami. A práve túto
možnosť mnohí nevyužili, alebo
napísali iba slová „nič“, „všetko“,
alebo „neviem“. Odhliadnuc od ku-
rióznych želaní našich spoluobčanov, ktorým chýba napr. čistiareň
šatstva, golfové ihrisko, či dokonca rybársky obchod, väčšinou išlo
o rozumné potreby a návrhy. Nie
všetky je však obec schopná a kompetentná realizovať (odklonenie
nákladnej dopravy mimo obec, regulácia potokov, bankomat), iné sú
možno v budúcnosti reálne (športoviská, kúpalisko), ale až po vyriešení vážnejších potrieb obce. Nie
každý je schopný pochopiť, že jeho
priorita nie je aj prioritou obce.
Avšak zoradenie priorít je otázkou
kompromisu. Nie na všetko je totiž dostatok času a hlavne peňazí.
Všeobecne známa a nepochybná je
napríklad potreba chodníkov. Verím však, že väčšina z nás pochopí,
že by bolo chybou rekonštruovať
chodníky, keď pri stavbe kanalizácie budú takmer všetky zničené.
Takto vyhodené peniaze by nám
občania nikdy neodpustili.
Z prieskumu musím vypichnúť
jeden zaujímavý, ba až paradoxný
výsledok. Na otázku č.2 – o dôležitosti vodovodu až 86% respondentov odpovedalo, že je pre
neho dôležitý, alebo veľmi dôležitý.
Avšak vodovod využíva iba asi 20%
z tých, ktorí už majú možnosť sa
na vodovod pripojiť. Je to pre nich
dôležité a nepripoja sa. Nepochopiteľné? Ale nie. Dôvodom je totiž
pasivita. Každý by si mal uvedomiť,
že za naplnenie svojich túžob a potrieb je zodpovedný predovšetkým
on sám, aj keď ho to stojí námahu
a peniaze. Obec mu v tom môže
iba pomôcť.
Aj kanalizáciu považuje za potrebnú vyše 90% opýtaných. Či je
to skutočne tak, o tom sa budeme
môcť čoskoro presvedčiť - keď sa
bude treba na kanalizáciu pripájať.
Ja len dúfam, že to nebude podobné percento ako pri vodovode.
Priestor, ktorý mi bol poskytnutý, mi neumožňuje obšírnejšie sa
vyjadriť k všetkým výsledkom ankety. V blízkej budúcnosti sa však
k niektorým nastoleným otázkam
určite vrátim.“
ING. FRANTIŠEK KATONA
STAROSTA
Koniec školského roka je aj u nás časom
výletov - spomienky našich žiakov
Stará Ľubovňa
Hneď ako sme prišli do
Starej Ľubovne, išli sme na
Ľubovniansky hrad. Zaujala
ma čarodejnica, ktorá mala
čudný hlas. Po hrade sme
chodili po jednotlivých stanovištiach. Tá čarodejnica
nám na začiatku povedala, že jej pra pra atď. stará
mama stratila čarovnú moc
a ak zistíme meno jej pra
pra atď... starej mamy, tak
bude mať čarovnú moc. Tak
pri tých stanovištiach nám
dali jedno písmeno mena
pra pra atď... starej mamy.
Na konci sme meno zistili.
V skanzene pod Ľubovnianskym hradom bola cerkev,
v ktorej bol historický ikonostas. V historickej škole
bol bývalý pán učiteľ, ktorý
nám rozprával ako sa učilo
v minulosti.
TERÉZIA POPAĎÁKOVÁ, 4. ROČ.
Návšteva Ľubovnianskeho
hradu a skanzenu
Náš veľký sviatok MDD sme strávili
na školskom výlete v upršanej Starej
Ľubovni na hrade. Všetko sa začalo dlhou a namáhavou cestou autobusom.
Po príchode na hrad sa začalo naše
putovanie Z rozprávky do rozprávky.
Chodili sme po stanovištiach, kde sme
plnili rôzne úlohy a zbierali písmenká,
z ktorých sme zostavovali meno pradávnej čarodejnice. Na poslednom
stanovišti sme tancovali a zato sme
získali posledné dve písmenká RA.
A tak sme poskladali meno pradávnej
čarodejnice, ktorá sa volala ČAROMARA. Z rozprávky sme sa presunuli
do prírodného múzea – skanzenu. Boli
sme v starom gréckokatolíckom kostolíku, v starej škole, kde sme si vypočuli krátku prednášku o tom, ako sa
kedysi vyučovalo. Mohli sme si však
obzrieť aj staré domčeky. Náš celodenný výlet sme ukončili návštevou
obchodného domu.
NIKOLETA URBANOVÁ, 6.B
JÚL
www.proloco.sk
2010
|
Č ÍSLO
SPOLOČENSKÁ KRONIKA  od 1.1.2010 do 10.7.2010
Narodenia
6
23
Významné
životné jubileum
Meno a priezvisko dieťaťa
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Číslo domu
Petronela Vasiľová
2.2.2010
Vranov n/T
Nová, 256
Karolína Kudrnová
6.2.2010
Trebišov
Veterná, 739
Tohto roku sa dožila krásnych 91
rokov naša spoluobčianka
Lukáš Marko Miškovič
15.2.2010
Vranov n/T
Nová, 283
Natália Dobranská
16.2.2010
Vranov n/T
Hlavná, 686
Mária Bačová,
Marianna Majerníková
22.2.2010
Vranov n/T
Stankovská, 60
Nela Farbárová
22.2.2010
Vranov n/T
Harangovská, 353
Sarah Pavlišinovičová
4.3.2010
Prešov
Nová, 159
Šimon Hudák
26.3.2010
Vranov n/T
Nová, 161
Kiara Fedáková
1.4.2010
Vranov n/T
Toplianska, 570
Daniela Harmanová
9.4.2010
Prešov
Stankovská, 32
Elena Krasuľová
15.5.2010
Prešov
Stankovská, 79
Ema Pačutová
21.5.2010
Vranov n/T
Toplianska, 569
Roman Kunca
22.5.2010
Vranov n/T
Harangovská, 361
Sebastián Bačo
3.6.2010
Vranov n/T
Nová, 251
Tibor Znamenáček
11.6.2010
Vranov n/T
Nám. Najsv. Trojice 562
Dominik Ďuk
24.6.2010
Bratislava - Ružinov
Veterná, 724
Sobáše
bývajúca na ulici Harangovskej,
ktorá sa narodila 7. januára 1919.
V mene redakcie novín Pro Loco
jej želáme pokojnú jeseň života
v kruhu svojej rodiny a do ďalšieho života Božie požehnanie.
Mnoho rokov, šťastných rokov!
Naši zosnulí
Jozef Šalata, Nová 198,
(21. 03. 1933 - † 15. 01. 2010)
Katarína Vaľovčinová
Harangovská 394,
(15. 08. 1941 - † 15. 01. 2010)
Pavel Vaľovčin, Hlavná 647
(23. 05. 1929 - † 16. 01. 2010)
Peter Fejko, Toplianska 608
(01. 04. 1989 - † 21. 01. 2010)
Meno a priezvisko ženícha a nevesty Trvalý pobyt ženícha
Trvalý pobyt nevesty
Dátum sobáša
Kamil Pačuta
Zuzana Čalfová
Seč. Polianka, 569
Vranov n/T
7.1.2010
Jozef Makohus
Mária Dombajová
Seč. Polianka, 127
Seč. Polianka, 472
9.1.2010
Mgr. Juraj Štefanik
Ľubomíra Šalatová
Fijaš
Seč. Polianka, 566
17.4.2010
MVDr. Slavomír Horňák
Renáta Urbanová
Košice
Seč. Polianka, 64
24.4.2010
Peter Trella
Zuzana Želinková
Sačurov
Seč. Polianka, 439
24.4.2010
Anna Bačová, Lesná 294
(08. 06. 1916 - † 30. 03. 2010)
Jaroslav Šinaj
Mária Danková
Seč. Polianka, 214
1.5.2010
Ján Petrovka
Lucia Dlugošová
Michal Tokár, Nová 297
(27. 11. 1960 - † 30. 04. 2010)
Seč. Polianka, 347
Ján Ančo
Bc. Bibiana Popaďáková
Kravany
Seč. Polianka, 751
8.5.2010
Erik Novák
Jaroslava Tkáčová
Sečovce
Seč. Polianka, 574
15.5.2010
Michal Kužma, Staničná 664
(12. 11. 1926 - † 03. 05 .2010)
Marián Balog
Milada Gažiková
Seč. Polianka, 267
Slavošovce
19.5.2010
Mária Paulišinová, Hlavná 99
(16. 09. 1922 - † 07. 05. 2010)
Ing. Jozef Kohut
Ing. Ľubica Hajduková
Seč. Polianka, 655
Nové Zámky
22.5.2010
Alžbeta Ceľuchová, Hlavná 646
(28. 01. 1948 - † 10. 05. 2010)
Róbert Fedák
Judita Dreveňáková
Seč. Polianka, 254
Seč. Polianka, 570
29.5.2010
Ľubomír Tkáč
Katarína Burnátová
Anna Kačurová, Staničná 675
(07. 09. 1940 - † 26. 05. 2010)
Bačkov
Seč. Polianka, 201
29.5.2010
Ing. Jozef Kobulnický
Mgr. Monika Paľušová
Seč. Polianka, 231
Malá Domaša
3.7.2010
Luboš Ferenc
Nikola Holubová
Seč. Polianka, 684
Slanec, 277
3.7.2010
Daniel Hamrák
Ľudmila Hoľanová
Teplička, 96
Seč. Polianka, 714
10.7.2010
Sečovce
Seč. Polianka, 347
Andrej Škarpecký
Harangovská 316
(26. 08. 1941 - † 03. 02. 2010)
Ján Fedák, Topliankska 591
(23. 12. 1946 - † 07. 02. 2010)
Viera Uličná, Stankovská 65
(17. 12. 1964 - † 06. 03. 2010)
1.5.2010
Jana Tokárová, Nová 279
(27. 06. 1965 - † 30. 04. 2010)
Michal Kovalčín, Staničná 673
(21. 11. 1938 - † 09. 06. 2010)
Anton Šarkézy, Staničná 667
(31. 03. 1936 - † 01. 07. 2010)
Odpočinutie večné daj im,
ó Pane…
J ÚL
201 0
|
24
HOKEJ
ČÍS LO
6
www.proloco.sk
Mužstvo LEGENDY (seniori) 2009/10 - horný rad zľava: Pavol Farbár, Jozef Tresa, František Ščerbák (Trebišov), Stanislav Kušnír, Michal Lehončák,
Mgr. Radovan Ceľuch, Stanislav Bančanský (Sačurov), Vladimír Bančanský (Sačurov), Milan Tarkulič (Vranov n/T), Jozef Čižmár, Marián Ištok
Dolný rad zľava: Jozef Poľak ml., Miroslav Trella, Ing. František Katona, Ján Šuhajda (Rakovec n/O), Martin Očkáš, Miroslav Bobík, Mgr. Vladimír
Ištok, Ing. František Jakubov, Ján Popaďak, Ján Ferik (Sačurov), Jozef Poľak st., Peter Popaďak, Jozef Urban, Matúš Kraus
Vydarená 6. hokejová sezóna
Hokejisti Sečovskej Polianky si v marci tohto roku pripomenuli 5. výročie existencie klubu. Za ten čas sa im podarilo odohrať už 125 rôznych zápasov a tréningov.
Klub rozdelený na mužstvo mladších hráčov - juniorov – NÁDEJE a mužstvo starších hráčov - seniorov – LEGENDY doteraz poctil svojou účasťou úctyhodný počet
146 hráčov. Je to číslo, ktoré vyjadruje, že myšlienka obnovenia organizovaného
hokeja v Sečovskej Polianke v amatérskej podobe bola dobrá a spĺňa požiadavky
športuchtivých obyvateľov našej obce. Darí sa nám tak napĺňať hlavné poslanie
klubu, ktorým je podpora športovania mládeže, vytváranie podmienok na upevňovanie jej zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti.
A
ko už bolo napísané, klub
zastrešuje dve športové
mužstvá. V prvej časti článku sa venujeme skôr narodeným
hráčom nášho klubu, čiže už dávnejšie označených ako Legendy.
Sú to hráči z našej obce dopĺňaní
aj niekoľkými cezpoľnými korčuliarmi, poväčšine sú starší ako 30
rokov, z ktorých poniektorí ešte
aktívne hrávali a reprezentovali
našu obec ako žiaci základnej školy a ojedinele aj ako hráči vranovského dorastu. Legendy v našej
organizácii aktívne hrávajú svoje
zápasy od 28. decembra 2006.
V tomto roku úspešne zavŕšili už
svoju 4. sezónu. Za ten čas sa im
podarilo odohrať 56 zápasov.
Najaktívnejšími poliančanskymi hráčmi Legiend v doterajšej
histórii sú: Stanislav Kušnír – odohral 51 zápasov (91 %-ná účasť),
Jozef Tresa – 48 zápasov, Michal
Lehončák a Martin Očkáš – obaja zhodne po 42 zápasov, Lukáš
Ivanko – brankár – 34 zápasov,
Radovan Ceľuch – 33 zápasov, Ján
Popaďak – 28 zápasov, Vladimír Ištok ml., Kmec Ján, Popaďak Peter
všetci po 26 zápasov.
V minulej sezóne 2009/10 zo
17 odohraných zápasov Legiend
odohral všetky iba jeden hráč –
Stanislav Kušnír, ďalšími skalnými
boli – Pavol Farbár a Jozef Tresa
– obaja zhodne po 16 zápasov, ako
aj náš ďalší nádejný brankár Matúš Kraus s Martinom Očkášom
– obaja zhodne po 15 zápasov.
Keď sme už pri vymenúvaní
najaktívnejších hráčov, treba spomenúť aj našich najstarších aktívnych hokejistov – nimi sú Ing.
František Jakubov a pán Jozef Poľak st. – brankár.
Všetkým hráčom Legiend patrí
úprimné poďakovanie za ich hernú účasť v deväťdesiatminútových
zápasoch, sústavne v neskorých
večerných hodinách počas pracovného týždňa, ktorou podporujú riadne fungovanie klubu a sú
vzorným príkladom pre našich
mladších hráčov. Prajeme im veľa
zdravia a elánu do pekných zápasov počas ďalšej sezóny.
Keďže máme v klube dve mužstvá, z ktorých si každé samostatne hrávalo svoje zápasy a proti
sebe dovtedy nenastúpili, pretože
na to nebol buď priestor alebo voľný termín vyhovujúci obom stranám, napadla mladým hráčom
myšlienka odohrať spoločný zápas
v niektorú sobotu počas voľnejšieho zimného obdobia. Prvá vzájomná herná konfrontácia medzi
mladšími a staršími hráčmi tak
nastala v sobotu 23. januára tohto
roku. Dôležitosť zápasu umocňoval aj spôsob dopravy na miesto
zápasu Zimného štadióna v Trebišove. Necestovali sme ako obvykle autami, ale spoločne obidve
mužstvá aj s fanúšikmi a rodinnými príslušníkmi objednaným autobusom. Po príchode na štadión už
nič nebránilo v odohraní zápasu.
Po úvodnom rozkorčuľovaní nastúpilo na modrú čiaru 19 hráčov
Nádejí a 15 hráčov Legiend. Prvé
buly, zápas začína. Prizerá sa aj
zopár Trebišovčanov a záujemcov
o verejné korčuľovanie, z ktorého
však dnes nič nebude, prišli zbytočne. Asi aj nadávajú, ale hokejisti Polianky majú prednosť. Čas
medzi 17.15 až 18.45 je vyhradený pre nás. Priebeh zápasu vhodne dokumentujú fotografie po
okrajoch strán tohto článku. Mužstvo Nádejí odhodlané dosiahnuť
úspešný výsledok sa nebojácne
pustilo do hráčov Legiend. Všetko
márne. Starí mazáci to na mladých
vedia. Nie fyzickou kondíciou, ale
rozumom a technikou. Aj tým, že
sú viac zohratí. Hráčov Nádejí
je početnosťou skoro na 4 útoky.
Nevedia sa dostať do tempa. Dávajú však gól Matúšom Ivankom,
no rozhodca ho neuznáva a píska
postavenie mimo hry. Emócie na
oboch stranách, ale stav zostáva
Dlhoočakávaný zápas začal vo svižnom
tempe
Lavička Nádejí bola od napätia často na
nohách...
... naopak Legendy s pokojom a rozvahou sledovali
JÚL
www.proloco.sk
2010
|
Č ÍSLO
HOKEJ
6
25
Mužstvo NÁDEJE (juniori) 2009/10 - horný rad zľava: Peter Kohút, Pavol Farbár, Jozef Šinaj, Lukáš Urban, Pavol Bera, Martin Sojko, Igor Petrík,
Matúš Ivanko, Dominik Sopko, Pavol Šinaj. Stredný rad: Marián Ištok, Miroslav Trella, Michal Kočiš, Marek Karbunik, Marián Urban, Ján Karol,
Igor Madár, Ján Popaďak, Tomáš Popaďak. Dolný rad: Matúš Kraus, Stanislav Kušnír – vedúci mužstva, Jozef Novakovský – hlavný kontrolór
klubu, Jozef Poľak st. – tréner, Tomáš Čižmár, Mgr. Vladimír Ištok – predseda klubu, Jozef Čižmár ml., Jozef Kohút – podpredseda klubu, Ing.
František Katona – starosta obce, Jozef Čižmár st. – tréner, Jozef Poľak ml.
Legendy po neúspešnom útoku na bránku J. Poľaka
Tomáš Popaďak sa snaží prejsť cez obranu Legiend
Podávanie rúk po vydarenom priateľskom zápase
0:0. Nevadí, zápas má predsa 60
minút. Prichádza však studená
sprcha, siedma minúta, brankár
Kraus (tentokrát hrajúci za Legendy) prihráva Pavlovi Popaďakovi
a ten samostatným nájazdom cez
celé klzisko dostáva Legendy do
vedenia 1:0. Nádeje sa rýchlo spamätávajú, následne o 32 sekúnd
vyrovnáva najlepší kanonier mužstva Jožko Čižmár. Je 1:1, všetko
je teda otvorené, hrá sa stále siedma minúta zápasu a na ďalší gól
si budeme musieť počkať dlhých
15 minút až v nasledujúcej druhej
tretine. Ten gól padá pre zmenu
do bránky Nádejí za chrbát bezmocného brankára Jožka Poľaka
ml., ktorý predtým úspešne zabránil istému gólu svojim pravým
betónom, avšak na túto strelu už
nedočiahol. Úspešným strelcom
je Jozef Urban st. O tri minúty neskôr, v prebiehajúcej 25. minúte
zápasu má šancu na vyrovnanie
Tomáš Popaďak, ale brankár Matúš Kraus zázračne zasahuje na
bránkovej čiare. Legendy postupom času získavajú miernu prevahu, ktorú korunuje gólom v 36.
minúte Ján Popaďak. Stav zápasu
3:1, čoskoro sa končí aj druhá
tretina. Dvojgólový náskok dáva
väčšie šance na celkové víťazstvo
Legendám. A tie sa tej šance chytajú už v dvadsiatej sekunde tretej
tretiny, zvyšujú na 4:1, opäť gólom
Jána Popaďaka. Zdá sa, že zápas
je už rozhodnutý, Nádeje sa veľmi
snažia, ohrozujú bránku Legiend,
ale brankár Matúš Kraus má dnes
svoj deň a zlepšuje si percentuálnu úspešnosť svojich zákrokov.
42. minúta, brankárovi Jožkovi Poľakovi sa po strele Jána Popaďaka
odráža puk od masky. Ten Popaďak je na neudržanie, o deväť minút neskôr aj tak prekonáva brankára Nádejí svojim tretím gólom
v zápase. Skóre je hrozivé, Nádeje
si nepredstavovali takýto priebeh
zápasu. Verme, že bratia Popaďakovci na odvetný zápas nenastúpia. A aby toho ešte nebolo dosť,
v 59. minúte završuje výsledok
Miroslav Trella na konečných 6:1
pre Legendy. Žiaci teda ešte herne neporazili učiteľa. Brankár Matúš Kraus dosahuje skoro 92 %-nú
úspešnosť zákrokov. Záverečné
fotografovanie a podávanie si rúk.
Odchod do kabín a dohovor, že
odveta sa odohrá koncom marca.
Tam už Nádeje s prehľadom zdolávajú Legendy o tých istých 5 gólov a odplácajú prehru. Nás však
teraz čaká po náročnom, ale vydarenom zápase cesta autobusom
domov a príjemné spoločenské
posedenie pri opekanej klobáse
v Polianke, v priateľskej atmosfére medzi spoluhráčmi a fanúšikmi
až do neskorého večera.
Predstavili sme Legendy, pristavme sa teraz pri Nádejách.
Sú to hráči starší ako 15 rokov
z našej obce, výnimočne dopĺňaní dvoma, troma hráčmi z iných
obcí. U Poliančanov ide väčšinou o našich odchovancov, ktorí
začali hrávať v prvých dvoch sezónach existencie klubu a predtým vyrastali na klziskách našich
trénerov u pána Jozefa Čižmára
a pána Jozefa Poľaka. Svoj prvý
oficiálny zápas odohrali Nádeje
5. marca 2005 na Zimnom štadióne vo Vranove nad Topľou. Zápas sa vtedy skončil pamätnou
remízou 13:13 medzi mužstvami
Urbarky a Noveho Valala. Odvtedy odohrali už 6 kompletných
sezón so 69-timi rôznymi zápasmi a tréningami, počas ktorých
sa na ľade vystriedalo 72 hráčov
(len o dvoch menej ako v mužstve Legiend). Zápasy sú viac sledované ako u mužstva Legiend,
z oficiálnych zápasov je vyhotovovaný záznam, na základe ktorého vieme vypracovať štatistiky
o priebehu hry, strelcoch gólov,
asistenciách i o brankárskej percentuálnej úspešnosti zákrokov.
Na základe týchto údajov bol
najlepším hráčom v kanadskom
bodovaní v sezóne 2009/10 (hralo
sa päť oficiálnych zápasov) Jožko Čižmár s 12 bodmi, najlepším
strelcom opäť Jožko Čižmár s 10
gólmi, v asistenciách bol najlepší
jeho brat Tomáš Čižmár so 6 asistenciami. Nádeje v tejto sezóne
odohrali spolu 21 rôznych zápasov, mimo iného aj s mužstvom
Čierneho nad Topľou, Parchovian
i Nižného Klátova. Jediným hráčom, ktorý vo všetkých zápasoch
sezóny nastúpil, bol Tomáš Popaďak. Z brankárov mal najlepšiu
percentuálnu úspešnosť zákrokov
Jožko Poľak – 84,72 %.
Pre dosiahnutie našich športových a organizačných cieľov je potrebná cieľavedomá práca, úsilie
a financie. Ľadový hokej je náročný šport na fyzickú kondíciu ako aj
na vynaložené finančné prostriedky. V tomto smere je potrebné poďakovať sa vedeniu obce - starostovi a obecnému zastupiteľstvu za
jednohlasne vyjadrenú podporu
našej činnosti, porozumenie a pomocnú ruku.
Športu zdar a hokeju zvlášť.
J ÚL
201 0
|
26
HOKEJ
ČÍS LO
6
www.proloco.sk
Hokejisti v Tatranskej Lomnici
Tatranská Lomnica – najväčšia a najkrajšia osada na území mesta Vysoké Tatry. Situovaná v jeho východnej časti na
úpätí Lomnického štítu vysokého 2632 m n. m. (na snímke hore), založená v roku 1892. Sídlo Múzea Tatranského národného parku, východisko do centrálnej a východnej časti Vysokých Tatier, moderné stredisko tak letnej turistiky ako
aj zimných športov so všetkým vybavením a dobrým dopravným spojením. No a najnovšie je táto lokalita aj cieľom
prvého športového sústredenia našich hokejistov.
P
iatok 12. februára 2010 - deň,
kedy sa naplnilo predsavzatie
po-liančanskych hokejistov,
že po piatich rokoch športovej činnosti klubu by sa už patrilo ísť na sú-stredenie do niektorej rekreačnej
oblasti. Takou bezpochyby je oblasť
Tatranského národného parku. Po
krátkej príprave už nič nebránilo,
aby sme cestovali. Program bol jasný, jednotlivé ak-tivity časovo presne naplánova-né. Odchod v piatok
krátko po obede, návrat v nedeľu
o ôsmej večer. Počet účastníkov 18,
plno batožiny, hokejok a výstroje.
Usmiate tváre, zamračené poča-sie, rozmýšľame nahlas ako to celé
dopadne. Cesta prebiehala rýchlo,
čakal nás ešte prestup na vlaky
v Košiciach, Poprade a Stu-denom
Potoku. Bol akurát jedeň deň pred
začatím zimnej olym-piády a tak sa
nás v Poprade že-lezničiari pýtali,
či sme si ako športovci nepomýlili
cestu do Vancouveru, že tento vlak
Účastníci hokejového sústredenia - zľava: Tomáš Čižmár, Vladimír Ištok,
Lucia Urbanová, Jozef Kohút, Marián Ištok, Lenka Karbuniková, Jozef Čižmár, Pavol Farbár, dole pani chatárka Kapolková a SALLY, Jozef Poľak, Lukáš Ivanko, Marián Urban, Tomáš Popaďak, Marek Karbunik, Tatiana Mardžejová, Martin Sojko, Michal Trella, Anna Urbanová a Jozef Novakovský.
tam naisto nepôjde. Náš príchod
do Lomnice sprevádzal poletujúci
sneh a hneď nás čakala prvá tré-ningová jednotka v rámci sústre-
-denia – teda presun so všetkou
tou objemnou batožinou do asi
kilometer vzdialenej ubytovne. Po
krátkom ubytovaní a rozdele-ní do
izieb nasledovala ďalšia jednotka,
tentokrát večerný beh osadou, poniektorí aj rovno do obchodu s potravinami. Bolo po-trebné nakúpiť
suroviny do gu-ľášu, ktorý sa podujal uvariť Miš-ko Trella na počesť
svojich sobot-ňajších narodenín.
Blahoželáme mu k nim ešte raz.
A ku guľášu takisto, vydaril sa mu.
Pokým jedna partia varila
s oslávencom, druhá už statočne
zarezávala na miestnom klzisku
až neprišiel správca a nevypol im
osvetlenie. Sobotňajší program bol
podob-ný, pred obedom sme absolvova-li veľký peší okruh Tatranskou Lomnicou, kto mal záujem
ten si vyskúšal jazdu na bobovej
dráhe, čakal nás obed „U medveďa“ a poobede až do večera ďalší
zá-pas, niektorých aj kone v sused-nej obci. A tak pri odchode v ne-deľu sme si všetci mo- hli povedať,
že tento výlet stál za to a do Tatier
sa ešte vrátime.
1. Pred stanicou bo-bovej dráhy TATRA-BOB
Tatranská Lomni-ca
2. Hokejový zápas
žiakov na miestnom
klzisku
2.
1.
3.
3. Jožko Poľak, Anka
Urbanová, Lucia Urba-nová a Michal Trella
s „ľadovým“ medveďom
na lyžiarskej zjazdovke
4. Lenka Karbuniko-vá,
Tomáš Čižmár a Michal
Trella počas vychádzky
na koňoch v neďalekej
Veľkej Lomnici
5. Naši chlapci na
miestnom trhovisku
suvenírov
4.
5.
6.
6. Návrat domov – autobusová stanica Košice
JÚL
www.proloco.sk
2010
|
Č ÍSLO
FUTBAL
6
27
Je dobré, keď sa v obci športuje
F
Foto: Pro Loco - Tomáš Senko
utbalová reprezentácia našej obce potom, ako pred
rokom postúpila do V. ligy
SV sa môže po roku opäť radovať.
Napriek silnej konkurencii splnila
svoj základný cieľ, ktorý znel - udržať sa. Základný cieľ je splnený, radosť hráčov, trénerov a vedenia TJ
Družstevník Sečovská Polianka je
zaslúžená. Za redakciu Pro Loco
prajeme našim futbalistom, aby
im zdravie, ale aj ich zápal a chuť
pre šport a ochota reprezentovať
našu obec vydržala aj do ďalších
ročníkov. Ďakujeme aj všetkým
futbalovým fanúšikom a priaznivcom športu za ich podporu a povzbudzovanie nášho mužstva. Blahoželáme aj celému realizačnému
tímu, lebo tento úspech je dosiahnutý drobnou a dlhodobou dobrovoľnou prácou v neraz nežičlivom
prostredí.
Pár otázok trénerovi Pavlovi Jakubovovi
Pán Iľko, na akom mieste
ste skončili v uplynulej sezóne?
- Skončili sme na ôsmom mieste.
A na budúci rok sú aké vyhliadky, aké máte plány s našim kolektívom. Ostáva ten,
čo bol doteraz?
- Chceme udržať náš mančaft,
ale chceme ho ešte aj posilniť, nakoľko sa nám niektorí hráči zranili, a dokonca boli aj operovaní,
tak posilniť musíme.
Aké sú vyhliadky - bude po
ihriskách behať viac hráčov
z Polianky, alebo pribudnú
ešte nejakí „cezpoľní“?
- Bude to zhruba pol na pol.
Nejakí sa možno vrátia, a cabovčanov berieme tamer ako „našich“ napr. „Majkiho“. Teda sa
vrátia nejakí dvaja - traja poľančania, no a jedného - dvoch by
sme chceli z „cezpoľných“.
Nejaké výrazné zmeny?
- Nič výrazné, aj tréneri ostávajú ako doteraz - Pavol Jakubov
a Michal Vaľovčín ako jeho asistent.
Na kom vyrástol tento
úspech, teda pokračovanie
súťaže vo vyššej lige? Okrem
samotných hráčov a trénerov
kto vytvoril podmienky k takto
úspešnej reprezentácii obce?
Foto: Pro Loco - Tomáš Senko
Opýtali sme sa
p. Jozefa Iľ ka,
manežéra TJ Družstevník Sečovská Polianka
- Samozrejme, bez samotnej obce Sečovská Polianka ako
hlavného sponzora by to nešlo,
vďaka patrí aj prezidentovi našej
TJ - starostovi Ing. Františkovi
Katonovi, potom sú tu spolupracovníci ako Štefan Gut, Miroslav
Bobík, Jozef Valenčík, Milan Varga a Ing. František Jakubov, ktorý spolu s pánom Danielom Bilým
a mnou sponzorsky pokrýval časť
výdavkov.
Vieme, že sa vám to bude
ťažko vypichovať, ale vedeli
by ste menovite vyzdvihnúť
niektorých hráčov, ktorí výrazne prispeli k dosiahnutým
výsledkom?
- Spomenul by som mená ako
Vladom Kaňuch, Pavol Vaľovčin,
Vlado Ripič.
Ciele do budúcej sezóny?
- Aspoň stred tabuľky.
Ďakujeme
za
rozhovor
a prajeme úspešné reprezentovanie Sečovskej Polianky.
procesu aj hernej účasti. Skrátka ja som to zhodnotil tak: na domácich
zápasoch je s každým spokojnosť.
Doma to bolo v pohode. Keď sme
hrali doma, bola aj účasť a doma sa
aj bojovalo. Horšie to bolo „vonku“.
- A kde bol problém? Prečo
bol „vonku“ problém?
Naši hráči nechodili na zápasy.
A najmä poľančania.
Najmä poľančanskí hráči nechodili na zápasy „vonku“?
- Áno.
A predpoklad nejakých zmien
kádra v budúcej sezóne tu je?
Pracuje sa na tom?
- Áno, pracuje sa na tom. Jano
Pačuta a Michal Orosi sa vracajú
z hosťovania v Hlinnom, pracuje sa
na jednom chlapcovi z Dvorianok.
Ako to je s našim dorastom.
Posilní niekto z dorastu naše A mužstvo?
- Áno, už s nami trénujú nejakí
hráči - napr. Juraj Tkáč aj dorastenecký brankár. Chcel som aj Popaďáka, ale počul som, že asi ide do
Trebišova.
Teda ambície do ďalšej sezóny?
- Jednoznačne sa udržať vo vyššej
lige.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme do ďalšej sezóny veľa športových úspechov.
- Vďaka.
Foto: Pro Loco - Tomáš Senko
Pán tréner, mohli by ste menovite vyzdvihnúť hráčov, na ktorých hráčskom úsilí sa dosiahol
vytýčený cieľ uplynulej sezóny udržanie sa vo vyššej súťaži?
- Ako sme to už aj predtým skonštatovali, treba vyzdvihnúť cudzích
hráčov, čo sa týka aj tréningového
J ÚL
201 0
|
ČÍS LO
6
28
STOLNÝ TENIS
www.proloco.sk
TJ R.A.K. Sečovská Polianka informuje
M
álo kto vie, že v Sečovskej Polianke sa už 11
rokov
organizovane
hrá stolný tenis. Áno, už 11 rokov pravidelne každú zimnú sezónu / noveber až marec/ zopár
športových nadšencov berie
do rúk stolnotenisovú raketu
a venuje sa hre ktorá sa volá
stolný tenis. Za tie roky sa toho
veľa zmenilo, prišlo veľa ľudí
a veľa ich odišlo /za prácou do
zahraničia, do iných klubov .../
, zmenili sa pravidlá, zostarli
sme resp. zmúdreli.
Stolný tenis má v Sečovskej
Polianke bohatú históriu dá sa
povedať, že možno rovnakú ako
futbal. Za 11 rokov, ktorých
som bol súčasťou aj ja, sme
stihli z okresnej ligy prejsť do 4
a potom následne aj do 3 ligy.
Pekný úspech na to, že sme tak
mladý klub. Momentálne 5. sezónu hráme okresnú ligu. ktorú sa nám podarilo v tejto sezóne 2009/2010 aj vyhrať a tým si
vybojovať aj možnosť účasti na
kvalifikácii o postup do 4 ligy
Vihorlatskej. Kvalifikácia nám
však ukázala, že momentálne
máme ešte čo dobiehať oproti
TABUĽKA
S
V
R
P
K
Sety
Zápasy
B
TJ Seč.Polianka A
15
9
2
4
0
498:386
166:104
35
STO Vechec A
15
8
4
2
1
514:355
157:113
34
CVČ Vranov A
15
7
3
5
0
541:476
147:123
32
STO Kladzany A
15
7
2
6
0
481:523
122:148
31
VSTK Vranov F
15
6
4
5
0
490:511
133:137
31
TJ Čierne n.T. B
15
0
1
14
0
357:630
85:185
16
Foto – Pro Loco
Málo kto vie, že v Sečovskej Polianke sa už 11
rokov organizovane hrá stolný tenis. Áno, už 11
rokov pravidelne každú zimnú sezónu / noveber až
marec/ zopár športových nadšencov berie do rúk
stolnotenisovú raketu a venuje sa hre ktorá sa volá
stolný tenis. Za tie roky sa toho veľa zmenilo, prišlo
veľa ľudí a veľa ich odišlo /za prácou do zahraničia,
do iných klubov .../ , zmenili sa pravidlá, zostarli
sme resp. zmúdreli.
mužstvám z Humenského kraja.
Neuspeli sme, no nič sa nedeje
veď túto sezónu sme ani nepočítali, že by sme mohli vyhrať čo
i len okresnú súťaž. Čo sa týka
budúcnosti, radi by sme chceli
(ak zdravie a aj manželky dovolia) pokračovať v našej športovej činnosti naďalej. Radi by
sme však privítali aj nových členov ktorý by mali záujem hrať
stolný tenis. V priebehu sezóny
ešte nastúpili v niektorých zápasoch Ján Habura a PaedDr.
Ján Karol, no pre nízky počet
odohratých zápasov neboli zaradení do rebríčkov.
Touto cestou by som ešte rád
poďakoval Obecnému zastupi-
teľstvu, resp. starostovi obce
za pomoc pri vytvorení optimálnych podmienok pre fungovanie nášho klubu. Ďakujem aj OZ
Pro Loco za to, že nám poskytli
priestor v novinách k uverejneniu tohto článku a v neposlednom rade všetkým hráčom,
ktorí uprednostnili pohyb pred
zimným „leňošením“, menovite
sú to Štefan Gut, Pavol Kocan,
PaedDr. Ján Karol, Habura Ján,
Popaďák Jozef.
Ešte raz ďakujem a teším sa
na ďalšiu sezónu.
RÓBERT HABURA
PREDSEDA TJ R.A.K.
SEČOVSKÁ POLIANKA
JEDNOTLIVCI UMIESTNENIE:
Por.
Hráč
Mužstvá
Stretnutia
Zápasy
V
P
Sety
Úspešnosť
2
Habura Róbert
TJ Seč.Polianka A
10
37
33
4
106 : 27
89,19
9
Kocan Pavol
TJ Seč.Polianka A
10
40
27
13
96 : 59
67,5
10
Gut Štefan st.
TJ Seč.Polianka A
13
52
33
19
124 : 73
63,46
17
Popaďák Jozef
TJ Seč.Polianka A
11
42
19
23
71 : 84
45,24
Stretnutie
Zápasy
V
P
Sety
Úspešnosť
ŠTVORHRY:
Por.
Hráč
Mužstvá
1
Kocan Pavol
TJ Seč.Polianka A
9
9
9
0
27 : 8
100
2
Habura Róbert
TJ Seč.Polianka A
10
10
9
1
29 : 12
90
11
Gut Štefan st.
TJ Seč.Polianka A
12
12
7
5
29 : 19
58,33
14
Popaďák Jozef
TJ Seč.Polianka A
10
10
5
5
21 : 17
50
Hráči: Habura Róbert, Štefan Gut, Pavol Kocan, Jozef Popaďák, PaedDr. Ján Karol, Ján Habura
n a š e j
o b c e
Evidenčné číslo: EV 4106/10
Vydáva Pro Loco, o.z.,
Hlavná 506/114,
094 14 Sečovská Polianka
E-mail: [email protected]
Júl 2010, náklad 900 ks.
Na tomto čísle spolupracovali:
Ing. Jaroslav Poľak, Phd. – predseda Pro Loco
Marcel Pančuška – výkonný redaktor
Monika Košarová
Mgr. Mária Urbanová
Peter Tirpák
Janka Michalenková
Milan Furdák
Pavol Ďurko ml.
Marek Valovčín
Tomáš Senko
Grafická úprava: Ing. Peter Matisko
Tlač: Ofseta sro, Vranov nad Topľou
Download

Noviny júl 2010