zlínských
sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů
číslo 15 • ročník XXII
neděle 4. září 2011
www.farnostzlin.cz
www.zlin.sdb.cz
Snímek P. Jan Polák
Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili
také naši mladí farníci
ZF_15_2011.p65
1
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
NE
ST
4. 9.
7. 9.
ČT
PÁ
SO
8. 9.
9. 9.
10. 9.
NE
11. 9.
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
12. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
NE
18. 9.
Dvacátá třetí neděle v mezidobí
Nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Svátek Narození Panny Marie
Nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze
Nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
Sobotní památka Panny Marie
Dvacátá čtvrtá neděle v mezidobí
Hlavní pouť ve Štípě
Pouť členů Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně, pontifikální mše svatá v 9 hod.
Nezávazná památka Jména Panny Marie
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Svátek Povýšení svatého Kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Nezávazná památka sv. Ludmily, mučednice
Nezávazná památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa,
mučedníků
Nezávazná památka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele
církve
Sobotní památka Panny Marie
Dvacátá pátá neděle v mezidobí
Bohoslužby v našich kostelech
Kostel sv. Filipa a Jakuba
pondělí
6.30 a 18.30 (studentská)
úterý
6.30, večerní mše svatá není
středa
6.30 a 18.30
čtvrtek
6.30 a 18.30
pátek
6.30 a 18.30
sobota
6.30 a 18.30 (s nedělní platností)
neděle
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.30
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích
pondělí
bohoslužba není – den řeholní komunity
úterý
18.00 (se vzděláváním dospělých)
středa
8.00
čtvrtek
18.00 (společná modlitba)
pátek
18.00 (mládežnická)
sobota
8.00
neděle
8.00, 10.00 (rytmická), 11.30, 20.30
2
ZF_15_2011.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
2
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Bratři a sestry, drazí přátelé,
máme za sebou prázdniny a dobu dovolených, ale dovolte mi, abych se v tomto
zamyšlení vrátil až do měsíce června.
Jeho závěr byl v naší farnosti ve znamení
návštěvy relikvií blahoslavených manželů Zelie a Ludvíka Martinových, rodičů sv. Terezie z Lisieux. Nešlo ani tak
o uctění jejich ostatků, ale daleko více
o hold jejich životu a životu jako takovému. Okolnosti jejich života se v mnohém
podobaly situaci, ve které žijeme my.
Oni jich využili, aby dozráli ke svatosti.
Je podnětné si připomenout, jaký byl
Tereziin vztah k rodičům. Z něj vytušíme mnohé.
„Pán Bůh mi dal otce a matku, kteří byli
víc hodni nebe než země” – Tak Terezie
po celý svůj život nahlížela na své milované rodiče. Probudila se ve světě svatosti, viděla v něm jen krásno. Měla pocit, že celé její okolí vybudoval dobrý
Bůh.
Středobodem rodiny byl otec, který se
pro Terezii stal jednotou lásky a autority. Na vztahu k otci, kterého se nikdy
nebála, se učila chápat, co je to autorita
dobrého Boha. Dívala se na svého otce,
zatímco on se stále díval na Boha – a tak
se naučila prostřednictvím otce dívat na
Boha. Jednou Terezii, to byla ještě malá,
vzal otec s sebou do
kostela. Při kázání
se k ní naklonil a
řekl: „Dobře poslouchej, má královničko, mluví se
o tvé svaté patronce. Opravdu jsem
dobře poslouchala,
ale dívala jsem se častěji na tatínka než
na kazatele. Jeho krásná tvář mi tolik
říkala!“ I při večerní modlitbě měla Terezie místo vedle otce. Stačilo jí jen se
dívat, „aby viděla, jak se modlí svatí“.
Tereziina matka zemřela velmi záhy,
přesto i od ní získala vzácný poklad.
Vzpomíná na ni slovy: „Velmi často jsem
Pánu Bohu odevzdávala své srdce malou
formulí, které mě naučila maminka.“
Zdá se mi, že by bylo škoda, kdybychom
na jejich životní příběh zapomněli. Mohou se stát našimi přímluvci, můžeme
jim svěřovat naše rodiny, aby také dorůstaly ke svatosti. Jejich návštěvu bude
připomínat malý relikviář s jejich ostatky, který naší farnosti otcové karmelitáni
v závěru návštěvy svěřili a který se teď
od začátku září vydává na cestu po našich rodinách.
Všem vám na přímluvu blahoslavených
Zelie a Ludvíka Martinových žehnám.
P. Pavel Glogar
Program hlavní pouti ve Štípě
Sobota 10. září
13.30 – Mše svatá pro děti a mládež s následným programem
17.00 – Poutní mše svatá, celebruje Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas
18.00 – Koncert duchovní hudby – CANTICUM CAMERALE
Neděle 11. září
7.00 – Mše svatá
8.15 – Mše svatá
9.30 – Mše svatá
11.00 – Slavnostní mše svatá, celebruje Mons. Martin Holík, ředitel Radia Proglas
15.00 – Požehnání a rozloučení s poutníky
Josef Pala
3
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
ZF_15_2011.p65
3
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022, e-mail: [email protected], web: http://www.farnostzlin.cz
Prosba o Boží pomoc na začátku školního roku
V neděli 11. září při mši svaté v 8.30 hod. budou představeni ti, kteří se
přihlásili do náboženství, i jejich vyučující. Všichni budeme prosit za naše děti, aby
udělaly nový krok k poznání Ježíše a svého vztahu k Němu. Těšíme se, že přijdou
i jejich rodiče, kmotři a ostatní příbuzní. Připomínáme, že vyučování náboženství
začíná od pondělí 12. září. Rozpisy hodin i seznamy jsou na nástěnce v kostele u
bočního vchodu vedle svatostánku. Je možné dodatečně ještě přihlásit své děti.
Středeční mše svatá jako nabídka pomoci rodičům
Každý rodič při křtu svého dítěte vzal na sebe povinnost, že naučí své dítě poznávat
a milovat Boha. V dětství se kladou velice důležité pevné základy, na kterých se pak
staví dál. Tento vztah Boha k nám a náš vztah k němu se nejvíce projevuje a
prohlubuje aktivní účastí na mši svaté. Děti v naší farnosti mají příležitost
objevovat Boží lásku k nám každou neděli při mši svaté v 8.30 hod., která je
zaměřena více na děti. Děkujeme vám, rodiče, že své děti na tuto mši svatou přivádíte
a že si s nimi pak i doma o této bohoslužbě povídáte. Aby v dítěti rostl vztah k Ježíši,
opravdu nestačí, aby přicházelo jen tehdy, když to je povinnost. Účast na mši svaté
by měla vycházet z lásky k Ježíši. Proto kromě té nedělní mše svaté budou bývat
dětské mše svaté i každou středu v 17 hod., a to v kapli kláštera Regina. Možná,
že řeknete, že dnešní děti mají tolik všelijakých kroužků a zájmů, že na to už není
čas. Chápu, že času je stále méně. Ale člověk musí stále uvažovat, co je důležitější
a podstatné nejen pro tento život, ale i pro věčnost. Jistě znáte, co řekl Pán Ježíš: „Co
prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?“ (Mk 8,36) Dosaďme si:
Co prospěje, tzn. bude-li moje dítě v tom či onom dobré, ale ztratí věčnost?
Proto vám i vašim dětem nabízíme pomoc v budování živého vztahu k Ježíši i skrze
středeční dětské mše svaté. I my dospělí, abychom mohli předávat víru druhým,
potřebujeme dělat nové a nové osobní zkušenosti s Pánem! Nejde přece jen naučit
děti chodit v neděli do kostela. Bez osobního vztahu k Pánu, většina dětí v době
dospívání víru odkládá či ztrácí a my se pak divíme. První mše svatá v kapli v klášteře
Regina bude ve středu 7. září v 17 hod. Sraz bude před vchodem v 16.50 hod. Do
kaple pak půjdeme společně.
Setkání akolytů
Všichni, kteří v kostele podávají svaté přijímání, nebo jej roznášejí nemocným, jsou
zváni v sobotu 24. září na ranní mši svatou. Po společné snídani na faře, půjdeme do
budovy kláštera, kde v 8 hod. začne v učebně náboženství naše společné setkání,
které zakončíme v kapli půlhodinovou adorací v 9.30 hod.
Nabídka pro nemocné a starší věkem
Pro ty, kteří se už nedostávají pro své stáří či nemoci na pravidelné bohoslužby,
nabízíme návštěvy a přinesení Eucharistie na první pátek nebo dle domluvy. Ozvěte
se, rádi přijdeme!
4
ZF_15_2011.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
4
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
Hledáme nové ministranty
Milí rodiče, prosíme vás, nadchněte vaše chlapce od 2. třídy a výše ke službě
ministrování. Zveme zvláště k této ministrantské službě ty, kteří byli v minulém
školním roce u prvního svatého přijímání. Na poděkování za to, že mohli přijmout
svátostného Ježíše, by mohli aspoň jeden rok věnovat ministrantské službě.
První ministrantská schůzka v tomto školním roce bude v sobotu 10. září
v 8 hod. na faře. Těšíme se na nové ministranty i na „staré ministrantské mazáky“.
Hledáme nové zpěvačky na nedělní dětskou mši svatou v 8.30 hod.
Milí rodiče, prosíme, nadchněte vaše nejmenší ratolesti od 4 do 9 let a přiveďte je
do Babyscholy, která má zkoušku každou neděli od 7.30 hod. na faře v garáži.
Děvčata od 10 do 15 let, i na vás čekají vaše nové kamarádky a těší se, že jim také
přijdete pomoci zpívat do schóly. Zkoušky také každou neděli v 7.30 hod. na faře v sále.
Příprava na biřmování
Rok 2012 bude Rokem svátosti biřmování. Proto chceme tuto svátost nabídnout
všem farníkům, kteří ji dosud nepřijali a mají více než 18 let. Horní hranice
samozřejmě neexistuje. (Mladší budou mít příležitost v dalším roce.) Proč je tato
svátost velice potřebná? Cituji Katechismus katolické církve:
Kánon 1316: Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha
Svatého, aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke
Kristu, zpevnil náš svazek s církví, aby nás plněji zapojil do jejího poslání a pomáhal
nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy.
Kánon 1314: Církev totiž chce, aby žádné z jeho dětí, neodešlo z tohoto světa, aniž
by bylo zdokonaleno skrze Ducha Svatého darem plnosti Kristovy.
Vy, kteří jste tuto svátost už přijali, povzbuďte ve vašich rodinách ty, kteří dosud
váhají, nebo neví o této příležitosti. Přihlášky na biřmování se vyzvedněte na faře
nebo v kostele a odevzdejte je nejpozději do 19. září. Příprava začne už koncem září.
P. Ivan Fišar
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Pozvání na svěcení kostela v Jasenné
Po více než roční rekonstrukci farního kostela sv. Marie Magdalény v Jasenné budou
tyto opravy završeny slavností, při které v neděli 18. září
2011 při mši svaté v 10 hod. kostel posvětí olomoucký
arcibiskup Mons. Jan Graubner. Současně bude posvěcen
i nový oltář. Děkujeme všem dárcům a podporovatelům
farnosti Jasenná.
P. Jindřich Peřina
Nabídka DVD z primiční mše svaté
Nabízíme možnost objednání DVD z primiční oslavy ve
Lhotě u Malenovic na mejlové adrese:
[email protected]
Na stránkách www.farnostmalenovice.cz je zároveň možnost shlédnou fotografie. Cena (2 DVD): 160 Kč
5
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
ZF_15_2011.p65
5
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
Okružní 5430; 760 05 Zlín, tel.: 577 019 682, web: http://zlin.sdb.cz/
e-mail: [email protected]
Výuka náboženství
Výuka náboženství ve školním roce 2011/12 bude probíhat v budově Církevní
základní školy v tomto čase:
1. a 2. třída – čtvrtek od 14.15 do 15.00 hod.
3. třída (příprava na první svaté přijímání) – středa od 14.15 do 15.00 hod.
4. a 5. třída – čtvrtek od 14.15 do 15.00 hod.
Výuka pro 2. stupeň bude jako v předchozích letech ve farní učebně u kostela Panny
Marie Pomocnice křesťanů. Změna se týká termínu: středa od 15.30 do 16.15 hod.
První setkání bude 14. září.
Zahájení nového školního roku
Zahájení nového školního roku církevní základní školy bude v pondělí 5. září
v 8 hod. v našem kostele. Při mši svaté budeme učitelům a dětěm vyprošovat dary
Ducha Svatého.
Příprava na biřkování
Ve školním roce 2011/2012 bude probíhat příprava na biřmování. Přihlášky jsou
k dispozici v kostele nebo ve farní kanceláři. Přihlašujte se nejpozději do neděle
18. září.
Pozvánka na koncert
V sobotu 10. září v 15 hod. se v našem kostele uskuteční koncert souboru Musica
Pro Sancta Cecilia. Jedná se o koncert v rámci festivalu Dny umění nevidomých. Jste
srdečně zváni.
Pozvánka na kněžské svěcení
V sobotu 17. září přijmou v Brně-Žabovřeskách kněžské svěcení tři salesiáni. Bude
mezi nimi i Petr Boštík, který od října nastoupí k nám do Zlína na Jižní Svahy. Proto
plánujeme vypravit autobus na toto svěcení. Zájemci se mohou přihlašovat v sakristii
kostela. Záloha je 100 Kč.
P. Petr Glogar
SLOUŽÍME NEMOCNÝM
Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v 15.30 hod. v léčebně
dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu.
Svaté přijímání pro nemocné
Svátost smíření (svatá zpověď)
Svátost nemocných (pomazání nemocných)
O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149,
tel.: 577 210 022. Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště.
6
ZF_15_2011.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
6
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Česká 4787, 760 05 Zlín – Jižní Svahy, tel./fax: 577 271 434
e-mail: [email protected], www.czszlin.cz
Arcibiskup Jan Graubner požehná novou školku
V pátek 2. září bude slavnostně požehnána a otevřena nová církevní školka, která je
součástí Církevní základní školy ve Zlíně. První zářijové pondělí do ní nastoupí
celkem 45 dětí, pro které se otevřou díky usilovné práci a velkému nasazení mnoha
dobrých lidí z řad farníků a především vedení církevní základní školy a organizačního týmu, krásně zrekonstruované prostory. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se
nějakým způsobem na vzniku školky podíleli, ať už sponzorsky, či jakoukoliv jinou
pomocí. Školka má také nové webové stránky: www.cmszlin.cz
Michaela Straková
Představujeme učitelky
V každé třídě se budou věnovat dětem dvě učitelky. Všechny mají odpovídající
pedagogické vzdělání a jsou věřící.
Mgr. Magdaléna Kovářová, vedoucí učitelka CMŠ
Vystudovala Střední školu pedagogickou v Krnově a Teologickou fakultu v Českých Budějovicích. Zajímá se o pedagogiku
Marie Montessori a pedagogiku Franze Ketta. V rámci Českobratrské církve evangelické ve volném čase aktivně pracovala s
dětmi a mládeží. Několik let také pomáhala s vedením letních
salesiánských táborů. Ráda chodí do přírody, má ráda vůni
levandule a pořádně hořkou čokoládu.
Jana Babíková
S dětmi má patnáctileté zkušenosti. Nejprve pracovala jsem
v dětském diagnostickém ústavu, dále jako vychovatelka ve
školní družině a nyní již devět let jako učitelka v mateřské školce.
Bydlí ve Zlíně, ráda poslouchá hudbu a chodí do přírody. Má ráda
upřímné lidi, její nejoblíbenější květiny jsou tulipány.
Magda Honzíková
Pochází z Otrokovic, kde žije se svou rodinou.
S dětmi a mládeží aktivně pracuje ve svém
volném čase v Klubu volného času a ve farnosti Otrokovice jako asistentka v hodinách náboženství 3. třídy, kde
využívá metodiku Franze Ketta. Ráda jezdí na kole, toulá se
přírodou a hraje deskové hry. Má ráda klasické české komedie a
ráda zdolává rozhledny.
Hana Chrastinová
Pochází z vícečetné rodiny, vystudovala VOŠ ve Svatém
Janu pod Skalou, obor Pedagogika. V rámci praxí navštívila několik mateřských školek, dětské domovy a školku
pro děti s postižením. Ráda chodí do přírody, tvoří a
pracuje na zahradě. Má ráda svou rodinu, rozkvetlou
louku a 70% čokoládu.
7
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
ZF_15_2011.p65
7
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
NAŠI KOSTELNÍCI – JUBILANTI
Pracuje-li někdo na jednom pracovišti deset či více let, většinou o něm říkáme, že
své práci dobře rozumí, že je „v ní jako doma“. Myslím si, že tato slova můžeme
aplikovat i na práci lidí, kteří pracují ve službách církve. Pokud někdo vykonává
službu kostelníka už téměř dvě desetiletí, asi nikdo nepochybuje o tom, že ji má rád
a že pro ni žije. Většinou ji vykonávají důchodci, kteří se právě touto prací snaží
sloužit Bohu, církvi a lidem. Na tyto muže (často i ženy) „v pozadí“ se však často
zapomíná, jejich práce je brána jako samozřejmost.
Ve zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba máme kostelníky čtyři, vlastně tři a jednu
kostelnici. Jistě je všichni dobře známe. Dnes chceme připomenout dva z nich, kteří
v těchto dnech slaví významná životní jubilea. Na začátku srpna oslavil osmdesáté
narozeniny Josef Polášek a na konci září slaví sedmdesátiny Jan Husek.
Josef Polášek se narodil 10. srpna
1931 v Nevšové. Začal studovat na
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži s úmyslem stát se knězem. Jeho
záměr však překazila padesátá léta,
která zcela změnila jeho život. Před
nástupem základní vojenské služby
mohl ještě krátce pracovat jako učitel
ve Vysokém Poli a Poteči. Nová komunistická garnitura však neměla zájem, aby děti vychovával věřící člověk. A mladý Josef své náboženské
přesvědčení před lidmi nikterak neskrýval. Začala se o něho dokonce
zajímat i Státní bezpečnost. Situace
došla tak daleko, že dva dny po své
svatbě byl vyhozen z práce – pro tzv.
ztrátu důvěry. Teprve po měsíci marného hledání nového zaměstnání na- Naši jubilanti: Jan Husek a Josef Polášek
Snímek Josef Pala
šel „protekčně“ místo dělníka v koželužnách v Otrokovicích. Následně vykonával různé profese, od těch dělnických až
po technicko-hospodářské; mezitím si stačil udělat další maturitu – na vodohospodářské průmyslovce.
Hospodin ocenil jeho věrnost v darování hodné manželky, se kterou prožil 46 let
společného života. Vychovali spolu čtyři děti. Dnes má 14 vnuků a dva pravnuky.
Jeho touha po službě Bohu u oltáře trvala však stále. Plně ji však mohl naplnit až po
odchodu do důchodu. Od roku 1994 slouží v naší farnosti jako kostelník. V březnu
1996 mu olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner udělil pověření podávat svaté
přijímání ve farním kostele a zároveň je přinášet i nemocným. Po smrti své manželky
se do této služby „ponořil“ ještě více a nalezl v ní smysl svého života. Kostel se mu
stal druhým domovem.
Pan Polášek má rád hudbu a zpěv. Přes třicet let zpíval ve smíšením sboru Dvořák
a stejně tak dlouho pravidelně zpívá při vánočních bohoslužbách v kostele sv. Petra
a Pavla v Želechovicích nad Dřevnicí.
Život druhého jubilanta byl zcela jiný. Celý život prožil ve Zlíně, kde se narodil
8
ZF_15_2011.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
8
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
23. září 1941. Po absolvování strojní průmyslovky začal pracovat jako konstruktér
v metalurgii v ZPS, od roku 1990 vykonával tutéž práci, ale pro jinou firmu, odkud
odešel předčasně ze zdravotních důvodů do invalidního důchodu. S manželkou
Marií letos oslavili 48 let společného života, vychovali tři děti, z nichž nejstarší syn
je knězem. Dnes se těší ze šesti vnoučat.
Jan Husek se stal kostelníkem v naší farnosti v roce 1996 a za dva roky poté také
akolytou. Spolu s Josefem Poláškem absolvovali v roce 2004 kurz pro pastorační
pracovníky v olomoucké arcidiecézi. K jeho zálibám patří také zpěv; dlouhá léta
zpíval v chrámovém sboru.
Na otázku – proč vykonávají kostelnickou službu – odpověděl každý svým způsobem. „U svatostánku se cítím mnohem blíže k Bohu než jinde a službu kostelníka
mám velice rád. Kostel je můj druhý domov,“ říká Jan Husek. A druhý jubilant ho
doplňuje: „Služba Bohu je určitě lepší než sedět někde na vrátnici, nebo krmit
kačeny na Dřevnici. V kostele jsem aspoň užitečný...“
Naše farní společenství děkuje oběma jubilantům za jejich obětavou službu,
skromnost, pokoru a laskavý přístup k lidem okolo. Myslíme na ně v těchto dnech
a oběma ze srdce vyprošuje Boží požehnání pro tělo i pro duši.
Josef Pala
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Svatý otec Benedikt XVI. podává eucharistii pouze lidem klečícím a do úst, a to bez
výjimky. I v naší farnosti jsou lidé, kteří touží takto přijímat Kristovo Tělo. Je možné
jim vyjít vstříc třeba instalací klekátka v jednom ze tří míst, kde se k přijímání
přistupuje?
Odpověď:
Je pravda, že papež Benedikt XVI. podává sv. přijímání jen klečícím. Ale určitě to
nenařizuje, protože i při jeho mších svatých ostatní podávají sv. přijímání v řadě.
V naší farnosti podle instrukce našich biskupů se podává sv. přijímání buď do úst,
nebo na ruku. Klečení není nařízeno. O klekátku neuvažujeme. Víme, že pokleknutí
je přikázáno při přecházení kolem svatostánku a tam by mělo být na prvním místě
instalováno. Ale ani tam se klekátko neinstaluje, protože víme, že ti, kteří by měli
problémy po pokleknutí vstát, nejsou vůbec vázáni pokleknout. Pro ně stačí udělat
před svatostánkem úklonu. Víme přece, že Pán Ježíš se dívá do srdce a ani tato
úklona není o nic menší úkon zbožnosti než pokleknutí.
P. Ivan Fišar
Citace z knihy Benedikt XVI: Světlo světa (Brno 2011) str. 150:
Otázka pro papeže:
Jako papež jste začal udělovat svátost věřícím do úst a v pokleku. Považujete to za
přiměřený postoj?
Odpověď:
Nejsem ze zásady proti přijímání na ruku, sám jsem jej udílel a takto jsem přijímal.
Tím, že teď eucharistii nechávám přijímat v kleče a do úst, jsem chtěl dát znamení
úcty a naléhavě připomenout reálnost Jeho přítomnosti. V neposlední řadě proto, že
právě na masových akcích, jaké máme ve Svatopetrské bazilice a na Svatopetrském
náměstí, hrozí značné zploštění. Slyšel jsem o lidech, kteří eucharistii strčili mezi
doklady a odvezli si ji jako nějaký suvenýr.
9
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
ZF_15_2011.p65
9
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
CENTRUM PRO RODINU
Okružní 5298, Zlín-Jižní Svahy; tel.: 577 212 020, 732 376 193
e-mail: [email protected], www.cpr-zlin.cz
Pravidelné programy
V září začínají se svou činností kluby, kroužky a kurzy CPR Zlín:
Klub maminek Zlín – setkání probíhají každý čtvrtek od 9.30 hod. na faře farnosti
sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149), v klubu Pod kánoí; první setkání v novém školním
roce bude 8. září
Sedmikrásek – cvičení rodičů s dětmi – máme ještě volná místa ve středu a v pátek
od 9 a od 10.10 hod., ve čtvrtek v 16 a v 17 hod.
MiniSedmikrásek – cvičení rodičů s dětmi od jednoho roku – máme ještě volná
místa v pátek od 9 hod.
První setkání Sedmikrásku i MiniSedmikrásku je v týdnu od 12. září, cena je 650 Kč
na pololetí pro rodiče s jedním dítětem, 1000 Kč se dvěma dětmi. Cvičení probíhá
v orlovně.
Tvořílek – výtvarná dílna pro děti a rodiče – bude probíhat každé druhé úterý od
15.30 hod. v našem sále; kurzovné na pololetí (září až leden) je 350 Kč; první setkání
je 13. září
Kurzy angličtiny – zveme všechny zájemce na výukové kurzy, které budou
probíhat od 12. září vždy v pondělí v našem sále – angličtina pro pokročilé: od 9.00
do 10.30 hod., angličtina pro úplné začátečníky od 10.35 do 12.05 hod. Tyto kurzy
účastníci hradí vždy před zahájením setkání ve výši 100 Kč. V průběhu kurzů
nabízíme hlídání a program pro děti (po předchozí domluvě, hradí se 30 Kč za
setkání).
Rekondičně relaxační cvičení pro ženy – probíhá každé úterý od 18 hod. v tělocvičně
9. ZŠ na Štefánikově ulici
Cvičení na balónech – probíhá každé pondělí od 18.30 hod. v orlovně
Modlitby matek – setkání pro maminky a babičky bývá zpravidla druhý čtvrtek
v měsíci, ale první setkání v tomto školním roce bude až 15. září od 9 hod. v kapli
kláštera.
Příprava snoubenců na manželství
Nový kurz přípravy snoubenců začíná ve čtvrtek 8. září v 17 hod. Kurz obsahuje
čtyři setkání od 17 do 19 hod. Další termíny jsou: 22. 9., 6. 10. a 20. 10. Můžete se
hlásit v naší kanceláři osobně, telefonicky nebo prostřednictvím webových stránek.
Motoráček
Ještě je několik volných míst v kurzech psychomotoriky Motoráček (pro rodiče
s dětmi od narození do 6 let), které budou probíhat od 13. září v úterý dopoledne a
ve středu odpoledne. V každé skupince jsou děti přibližně stejného věku. Kurzovné
za celý kurz (6 setkání) je 450 Kč.
10
ZF_15_2011.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
10
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
Sportovní tatinec v Dřevohosticích
Dobrodružný víkend tatínků s dětmi se uskuteční v termínu od 16. do 18. září,
přihlaste se v naší kanceláři.
Exercicie pro ženy
V naší kanceláři se ještě můžete přihlašovat na exercicie s MUDr. Krausovou, které
se uskuteční od úterý 20. 9. do neděle 25. 9. v poutním domě Stojanov na Velehradě.
Cena je 2100 nebo 2300 Kč (podle typu ubytování).
Jezdecké kroužky centra
Ve spolupráci s Jezdeckým sportovním střediskem Zlín-Příluky nabízíme kroužky
jízdy na koni. Mohou se zúčastnit předškoláci s rodiči nebo školáci, předběžná cena
je 50 Kč za jedno setkání. Termíny budou určeny podle zájmu (můžete nahlásit den
a hodinu, která vám vyhovuje, pokusíme se vám vyjít vstříc).
Připravujeme kurzy
Kurz efektivního rodičovství – cyklus osmi setkání, pondělí od 17.30 hod., první
setkání se uskuteční 3. října, cena je 850 Kč
Kurz pro nastávající rodiče – cyklus šesti setkání, středa od 18 hod., první setkání
se uskuteční 5. října, cena je 300 Kč/pár
Kurz přirozeného plánování rodičovství – cyklus čtyř setkání v průběhu tří
měsíců, první setkání se uskuteční 13. října, cena je 300 Kč/pár
Sociální inzertní služba CPR
– Matka s dcerou hledají pronájem bytu 1 + 1 nebo 2 + 1 ve Zlíně nebo v Malenovicích
(ne přes RK). Tel.: 732 705 420, Erika Juráňová
– Kdo daruje kočárek a postýlku nastávající mamince v charitním domově pro
matky s dětmi v tísni? Tel.: 776 501 899, Petra Botková
– Kdo nabídne matce s dvěma dětmi starší nábytek do dětského pokoje, jídelní stůl
a židle, případně další zařízení na vybavení garsonky? Tel.: 739 296 168, Marta
Kučíková
– Pronajmu zařízenou garsonku se samostatným vchodem, okna do zahrady, jedné
pracující osobě nekuřákovi na 5 let (Zlín). Tel.: 733 347 259, Kolmašová
– Pronajmu jeden zařízený uzamykatelný pokoj s možností užívání společných
prostor (zařízená kuchyň, koupelna, WC, předsíň, balkon) pro 1 nebo 2 nekuřáky
(pracující nebo studenty) na 5 let (Zlín, v blízkosti UTB). Tel.: 733 347 259,
Kolmašová
– Daruji světlou šatní skříň dvoudílnou a světlou nízkou skříňku. Tel.: 733 347 259,
Kolmašová
Andrea Šimečková
11
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
ZF_15_2011.p65
11
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO
K Pasekám 569, Zlín, tel.: 736 522 830
e-mail: [email protected], internet: www.zlin6.cz
Lochnesky v Narnii
Od 16. do 30. července světlušky každý den procházely v letním táboře skříní do
kouzelné země Narnie, kde pomáhaly Aslanovi a čtyřem sourozencům (Zuzce,
Edmundovi, Petrovi a Lucce) přemoci Bílou čarodějnici a nastolit
vládu dobra. Touhle nelehkou
cestou jim pomáhali manželé Bobrovi, pan Tumnus, liška a modrý
pták.
Tábor nám nepokazilo ani deštivé
počasí, které nás provázelo po
celou dobu. I v gumákách jsme
absolvovaly denní program: nástupy, slůvko na den s modlitbou,
taneční sestava na rozcvičce, vyrábění rámečků, náhrdelníků a polštářků, večerní
hry a ulovily jsme si také Aslana. Každý den jsme se setkávaly s pohádkovými
postavami, které nás učily skautským dovednostem a oslavovaly jsme významné
svátky v roce. Během tábora jsme se okoupaly v aqvaparku ve Vsetíně.
Na tábor přijelo 26 dětí a 7 rádkyň. Na slibový den nás navštívil vůdce střediska Leoš
Hrdlička a otec Jan Polák, který požehnal osm slibových odznaků a šest hvězd.
Děkujeme za vaše modlitby a těšíme se na další zážitky prožité v Lidečku.
Helena Gerychová
Starověké Řecko
Letos jsme se na táboře v Lidečku-Račném přesunuli pár tisíc let zpět do minulosti
a pár tisíc kilometrů na jih, do starověkého Řecka. Členové tábora byli rozděleni do
pradávných řeckých měst – Sparty, Atén a Mykén. Během tábora jsme prožívali
známé události z řecké historie a mytologie, jako byly například bitvy s Peršany
u Marathónu, Thermopyl a Salaminy, či souboje s bájnými tvory jako minotaurus či
medůza. Cílem našich řeckých válečníků bylo uchránit zemi před Peršany a získat
svému městu největší slávu. Úkolem kluků bylo nejprve zbudovat co největší město,
význam města byl hodnocen podle
počtu staveb a zejména počtu obyvatel, které tyto stavby dokázaly
pojmout.
Jednotlivé stavby v městech byly
reprezentovány trojrozměrnými
modely vytvořenými z kamene,
dřeva a mramoru, což byly suroviny získávané v jednotlivých řeckých dobrodružstvích. Finance pro
stavbu těchto budov pak bylo možno získat za různé táborové
12
ZF_15_2011.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
12
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
činnosti jako služba v kuchyni či noční hlídka. Každá postavená budova pak městu
přinášela do další části tábora různé výhody, např. nové suroviny, finance, či
obyvatele, kterými bylo třeba města naplnit. Vítězem táborové hry se pak stalo
město, které ve svém centru postavilo nový div světa, jenž byl pojmenován
Apollónova věž. Nejlepší pozici pro postavení divu světa si získáním největšího
počtu obyvatel zajistila Sparta a tuto výhodu pak v napínavé závěrečné hře přetavila
ve vítězství.
Jako každý rok i letos jsme na táboře pořádali slavnostní složení skautských slibů,
letos se takto řady skautů rozrostly o čtyři nové tváře. Skautským slibem se zavázali
řídit Adam Majer z družiny Jestřábů, Vít a David Jaškovi z družiny Jaguárů a Marek
Pelikán z družiny Delfínů.
Jan Kouřil
Městečko Cornwall
Na pomezí Kanady a Spojených států leží městečko Cornwall, jež bylo odjakživa
sužováno nepřízní počasí a nájezdy indiánů. Při našem příjezdu bylo značně
poničeno, ale společnými silami se nám podařilo opravit salon a otevřít bar.
Samozřejmě nechyběla ani banka a s ní bankéř, který proplácel práci odvedenou pro
město. Během letního tábora se kluci podívali do jeskyní či vyzkoušeli jízdu na
kajaku. Při cestě na daleký sever, se nám do cesty postavili Tatry – Roháče. Překonat
je nám trvalo tři dny a dvakrát jsme při tom nocovali u ples ve výšce kolem
1700 m.n.m. Odměnou za tvrdé horské počasí nám byly krásné výhledy a spousta
zážitků. V závěrečné bitvě jsme pak ubránili město před tlupou banditů mohli se tak
bez obav vrátit domů.
Jan Pobořil
Rodinný tábor
Ve dnech od 10. do 14. srpna se
v Lidečku-Račném konal stanový
tábor pro rodiny s dětmi. Tábor byl
pořádán v rámci rodinného skautingu 6. skautského střediska. Zažili
jsme společné výlety do okolí i táboráky s kytarou. Děti si také přišly
na své. Zúčastnily se olympijských
her a společně s rodiči hledaly ukrytý poklad ve skalách. V blízkosti
tábora měly děti postaveny lanové
prolézačky. Ale největší radost jim dělala hra v blátě (k menší radosti rodičů).
Na táboře nám vařili výborní kuchaři, takže nám nic nechybělo. Tábora se účastnilo
dvanáct rodin. Nejmladší táborník měl jen tři měsíce, ale zvládl to s přehledem.
Účastníci si tábor velmi chválili a všichni se již teď těší na další rok a další společné
táboření.
Lenka Ďaďanová
Zahájení nového skautského roku
Nový skautský rok zahájíme v neděli 11. září v kostele sv. Filipa a Jakuba při
„dětské“ mši svaté v 8.30 hod. Po bohoslužbě se mohou rodiče našich členů – a také
noví zájemci o skautskou činnost – setkat před kostelem s našimi vedoucími.
S našimi vedoucími se rodiče mohou setkat také před kostelem Panny Marie
pomocnice křesťanů po mši svaté v 8 hod.
Leoš Hrdlička
13
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
ZF_15_2011.p65
13
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
JEDNOTA OREL
Organizace Orla v České republice, jak vyplývá z jejích stanov a také z tradice a
zkušeností těch, kteří tuto organizaci vedli před námi, podporuje komplexní rozvoj
člověka. Není zaměřena v prvním případě na výkonnost, ale snaží se dát prostor pro
sportovní, kulturní a společenskou činnost všem skupinám mládeže i dospělých.
Podle tohoto hlavního cíle organizuje jednota Orla ve Zlíně svoji činnost ve 20-ti
oddílech, souborech a kroužcích, kde aktivně tráví svůj volný čas 535 členů.
Přinášíme vám jejich přehled a nabídku, abyste se mohli v případě zájmu do této
činnosti zapojit. Další informace najdete také na http://orelzlin.webnode.cz/
Nabídka pro děti a mládež
Dětský folklórní soubor Trnečka
v budově orlovny ve Zlíně
– středa 16.00 – 17.00 hod. (děti od 4 do
6 let)
– středa 16.45 – 18.00 hod. (děti od 7 do
15 let)
– středa 18.00 – 19.00 hod. (mládež od
16 do 18 let)
Nábor proběhne ve středu 7. 9. 2011
v daných časech jednotlivých skupin
Kontakt: M. Sousedíková, tel.:
733 604 812
Dětský rekreační aerobik
v budově orlovny ve Zlíně
– pondělí 15.00 – 15.45 hod. (děti od 4
do 7 let)
– pondělí 16.00 – 17.00 hod. (děti od 8
do 12 let)
– čtvrtek 15,30 - 16,30 hod. (děti od 8 do
12 let)
Nábor proběhne 1.9.2011 od 15.00 do
16.30 hod.
Kontakt: M. Pašková, tel.: 777 265 473
Gymnastické cvičení a hry
v tělocvičně MŠ Louky
– úterý 15.30 – 16.30 hod.
Kontakt: A. Zbořil, tel.: 603 206 870
Mažoretky
Kontakt: K. Martincová, tel.: 777 082 878
Sálová kopaná – žáci
v tělocvičně ZŠ Okružní ve Zlíně
čtvrtek 19.00 – 20.00 hod.
Kontakt: A. Strohbach, tel.: 602 258 850
Sportovní aerobik
Kontakt: S. Galíková, tel.: 721 962 153
Florbal – mladší žáci
Kontakt: M. Škarka, tel.: 732 871 321
Florbal – junioři
v tělocvičně Gymnázia TGM ve Zlíně
– neděle 19.00 – 21.30 hod.
Kontakt: F. Ženožička, tel. 775 327 609
14
ZF_15_2011.p65
Stolní tenis
v budově orlovny ve Zlíně
– úterý a pátek 14.30 – 15.30 hod. (přípravka)
– úterý a pátek 15.30 – 17.00 hod. (závodní skupina)
Kontakt: P. Vítek, tel.: 731 571 724
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
14
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
Nabídka pro dospělé
Stolní tenis
v budově orlovny ve Zlíně
– úterý a pátek 17.00 – 21.00 hod.
Kontakt: P. Vítek, tel.: 731 571 724
Volejbal – ženy
ve sportovní hale na Bartošově čtvrti ve
Zlíně
– pondělí 20.00 – 21.30 hod.
Kontakt: P. Sionová, tel.: 732 542 492
Volejbal – muži
ve sportovní hale na Bartošově čtvrti ve
Zlíně
– pondělí 20.00 – 21.30 hod.
v tělocvičně ZŠ Okružní ve Zlíně
– středa 19.30 – 21.30 hod.
Kontakt: R. Václavek, tel.: 777 769 018
Badminton
v tenisové hale Růmy ve Zlíně
– středa 18.00 – 19.00 hod.
Kontakt: M. Schneiderová, tel.:
603 851 220
Sálová kopaná – muži
v tělocvičně ZŠ Okružní ve Zlíně
– čtvrtek 19.00 – 20.00 hod.
Kontakt: A. Strohbach, tel.: 602 258 850
Cvičení pro ženy
v budově orlovny ve Zlíně
– pondělí 19.00 – 20.00 hod.
Kontakt: V. Klhůvková, tel.: 721 602 055
– středa 19.00 – 20.00 hod.
Kontakt: B. Velecká, tel.: 731 885 009
– čtvrtek 14.45 – 15.45 hod. (ženy nad
60 let)
Kontakt: V. Hlaváčová, tel.: 732 838 114
– čtvrtek 19.30 – 20.30 hod.
Kontakt: O. Baranová, tel.: 776 379 831
Tančírna
(výuka všech společenských tanců)
v budově orlovny ve Zlíně
– neděle 17.00 – 18.30 hod.
Přihlášky do 20. 9. 2011
Kontakt: K. Pátík, tel.: 728 954 504
Florbal – muži
Zumba
v tělocvičně ZŠ Komenského I. ve Zlíně
– středa 20.00 – 21.30 hod.
Kontakt: J. Graubner, tel.: 608 030 591
Kontakt: K. Martincová, tel.: 777 082 878
Fotbal – muži
Florbal, volejbal
Kontakt: P. Klinkovský, tel.: 724 478 774
Kontakt: P. Dudr, tel.: 777 566 754
RR49 – studentská organizace
15
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
ZF_15_2011.p65
15
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: [email protected], www.zlin.charita.cz
U příležitosti Dne charity, který je
každoročně připomínán v den svátku
sv. Vincence, připravujeme v měsíci
září několik aktivit i pro širokou veřejnost.
Představujeme Domovinku – centrum denních služeb pro seniory
Charity Zlín, Zálešná I/3222, tel.:
577 435 737, 731 459 168
Domovinka – centrum denních služeb pro seniory (CDS), jež nabízí
možnost denního pobytu pro seniory,
je součástí Charity Zlín od začátku
roku 2006. Základními činnostmi služby jsou pomoc při osobní hygieně, poskytnutí
stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost. Doplňkovou službou je
doprava uživatelů do a z centra
ve dnech jejich pobytu v zařízení.
Služby centra jsou využívány
seniory ze Zlína a blízkého
okolí. Uživatelům je během dne
zajištěna strava a nápoje, dále
je jim nabídnut program odpovídající jejich možnostem a
schopnostem. Při tvorbě programů je brán zřetel na vyslovená přání samotných uživatelů. Snahou je vyhovět nejen
požadavkům většinovým, ale i
individuálním. Uživatelé se
také sami rozhodují, zda a kterých činností se zúčastní.
Jedná se například o paměťová
cvičení, společenské a kulturní
programy, kreativní tvorbu.
V letních měsících mohou společně pobývat v přilehlé stinné
zahradě.
Službu finančně podporují Statutární město Zlín, MPSV a
drobní dárci.
Pavla Romaňáková
16
ZF_15_2011.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
16
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
17
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
ZF_15_2011.p65
17
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
HLASY A OHLASY
Ohlédnutí za Dolomity 2011
Když jsem byla loni v Dolomitech a v pastoračním domě Velehrad, všechno jsem
vnímala velmi intenzivně. S každým nepopsatelným zážitkem a krásným místem
jsem se v duchu loučila a říkala si: „Tady jsi možná naposled!“
A letos mi bylo dopřáno do Dolomit se vrátit. Prožívala jsem velkou vděčnost.
Vděčnost je to jediné slovo, kterým bych snad alespoň trochu definovala týden
v Dolomitech.
Neskutečná krása hor, kde lidský rozum zůstává stát v úžasu nad Božím stvořením.
Nejen holé skály, ale lesy, zelené louky, cestičky, chodníčky, horské chaty, pole
kleče a azalek, počínající jaro i sněhové jazyky, spousta neznámých horských květin,
kamarádi svišti, horské řeky a říčky, prudký déšť, hřejivé slunce… Nedá se to
popsat.
K tomu se řadí hluboké zážitky ze společenství lidí, kteří se mi na týden stali
blízkými a přála bych si, aby to trvalo i nadále.
Vnímala jsem obdivuhodnou péči ze strany našeho horského vůdce Zdenka.
S trpělivostí a pečlivostí vybíral trasy tak, aby si každý z nás mohl užít vší krásy
podle svých sil. Věkový rozptyl mezi námi byl velký – 35 až 76 let. A přesto si užili
jak „lehači“, tak „trhači“. Některé plánované trasy musel měnit, protože byly
vzhledem k množství sněhu příliš nebezpečné. Příjemné ale bylo, že všichni mysleli
stále na vytváření dobré nálady a vzájemných vztahů. Určitě k tomu přispělo i
večerní povídání při dobrém vínku.
Jaká byla kuchyně? Prostě úžasná – jídla jako „od maminky“. Eva byla nejen tou
nejlepší kuchařkou, ale co víc, dokázala zorganizovat práci i šestičlenné skupině
těch, na které ten den připadla služba. Služba v kuchyni nebyla žádná ulejvárna, ale
spojila nás hezky dohromady. Trpělivost Evy byla obdivuhodná.
K dobré náladě přispěli všichni – jedni při hromadném drápání se na vrcholy, jiní při
vtipné a profesionální obsluze při večeři, další poutavým
vyprávěním. K poznání historie zdejšího kraje přispěl nemalou měrou Karel. Často
nám popisoval události
z 1. světové války, kdy
v nesmírně obtížných podmínkách bránili naši dědové území Rakouska Uherska. Až tady
na místě si člověk snad dokázal trochu představit tragickou realitu tvrdých válečných
bojů ve vysokohorském terénu. Cestou z Drei Zinnen někteří při průzkumu vojenských
kobek (kaveren) a štol, kterými jsou zdejší masivy přímo provrtány, ještě dnes
nacházeli olověné kulky a úlomky šrapnelů. V duchu jsme děkovali, že nebyly
určeny k naší záhubě. Své popisné vyprávění Karel dokládal i dobovými předměty.
Mezi nejúspěšnější propriety bezesporu patřila jeho originální vojenská čapka – pro
18
ZF_15_2011.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
18
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
další generace byla pořízena i zdařilá fotodokumentace. Zbyněk nás zase cestou
k meditační stezce seznámil se životem sv. Františka z Asisi, v jehož duchu byla
stezka v prostředí nádherných mohutných vodopádů projektována. A že měl rovněž
pečlivě připraveny i názorné pomůcky, zakývali nám během jeho výkladu hlavami
na mezi se pasoucí tři bratři osli.
O vzniku a složení majestátních masivů, na něž jsme se snažili vyškrábat,
jsme byli poučeni erudovaným geologem Petrem, jehož bystré oko našlo
mezi kamením i vzácné zkameněliny
prehistorického živočicha.
Několik silných zážitků jsem měla
s našimi staršími účastníky zájezdu.
Jak bojovali sami se sebou. Do jakých
míst se odvážili. Když jsem je viděla
při mši sv. na vrcholu Lagazuoi, kam
museli přijít přes nelehký terén, a to
někteří i s berličkou, draly se mi slzy do očí. A zase byla v srdci jen vděčnost – za
to, že jim Pán ještě dopřál zažít tuto neskutečnou krásu a oni měli možnost prožít
slavnost eucharistie ve výšce 2 750 m. Byl tu i pan kostelník Polanský, který se sem
od lanovky vyškrábal i se svou nerozlučnou francouzskou holí (inu povinnost je
povinnost a mše bez kostelníka – no, řekněte sami...).
Když jsem zjistila, že službu v kuchyni a jídelně má také skupinka starší pánů,
někteří už byli dědoušci, nedalo mi to a nahlédla jsem do jídelny. Pomalu a pečlivě
rovnali příbory a ubrousky na stolech, jako ostatní – sloužili všem. Zůstala jsem stát
a nechávala na sebe dopadnout sílu této chvíle. Když jsem pak jednoho z dědoušků
– silného chlapa s pevným stiskem ruky, viděla v kapli se s odevzdaností modlit,
byla to pro mne neskutečně silná chvíle. Chvíle důvěry Bohu.
Poutní dům Velehrad nám nabízel příležitost posílit naši víru. Kdykoliv jsme mohli
pobýt s Ježíšem u svatostánku v kapli. Mši sv. jsme měli možnost prožívat každý
den. Někteří z nás se poprvé v životě modlili modlitbu Církve – Breviář a byl to také
zážitek, i když zpočátku velký zmatek. Měli jsme možnost svátosti smíření i
rozhovoru s kněžími. Ano – měli jsme k dispozici hned dva kněze, místního otce
Antonína a s sebou jsme si „vezli“ našeho otce Petra. Ten o nás pečoval také na
cestách. Každý den pro nás měl připraven krátký příběh, který nás nutil přemýšlet
o mnoha důležitých věcech života. Nechyběl růženec ani křížová cesta.
Znovu musím zopakovat svůj nejsilnější pocit z Dolomit – VDĚČNOST – Bohu i
lidem. Náš Pán buď veleben.
Marie Domanská
Vážení přátelé,
letošní putování za krásami Dolomit se i přes množství ještě neroztátého sněhu
skutečně vydařilo. Děkuji všem vyjmenovaným i zamlčeným, kteří nám s organizací
pomáhali a trpělivě snášeli moji organizátorskou nervozitu. Také se moc omlouvám
těm, které jsme nemohli z kapacitních důvodů pobrat. Snad příště... Všechny, kteří
chtějí na vlastní oči shlédnout, co jsme tam prováděli, i ty, kteří si chtějí zážitky jen
připomenout, zvu v neděli 2. října v 15 hod. do klubu Pod kánoí.
Mějte se pěkně a pokud vás napadne, kam příště – napište: [email protected]
Anna Blechová
19
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
ZF_15_2011.p65
19
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
Poděkování za příspěvky na nové pódium
Římskokatolická duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská
děkují posluchačům Radia Proglas a dalším dárcům za jejich příspěvky na vybudování venkovního liturgického prostoru na Svatém Hostýně. Současné provizorní
pódium bylo demontované a probíhají stavební přípravy na nové moderní zastřešené
pódium podle návrhu arch. Františka Zajíčka.
Nový liturgický prostor bude využit zvláště pro akce Jubilejního roku 2012, v němž
si připomeneme 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské.
Sbírka s podporou Radia Proglas nadále pokračuje, můžete ji podpořit příspěvkem
na číslo účtu: 1040641691/0100, var. symbol: 111
Předpokládaná cena venkovního pódia jsou dva miliony korun. Na Svatém Hostýně
zároveň probíhají opravy fasády kaple sv. Jana Sarkandra a staré křížové cesty.
Petr Cekota
Poděkování sestrám františkánkám
Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně se v neděli 14. srpna 2011
rozloučila se sestrami františkánkami, které opouštějí svůj klášter
v Divadelní ulici. Při ranní mši svaté
jim za sedmnáctiletou obětavou službu pro naši farnost poděkoval farář P.
Ivan Fišar. Klášterní budova Regina
však Kongregaci milosrdných sester
III. řádu sv. Františka z Assisi zůstává. Její provoz bude řídit dosavadní
správce budovy Pavel Záleský, který
zde bude také bydlet, podobně jako
před lety trvalý jáhen Mgr. Jan
Blecha.
Josef Pala
Snímek Josef Pala
Vlak Jana Pavla II. v olomoucké arcidiecézi
Ve dnech 21. až 24. září přijede do naší arcidiecéze poutní Vlak Jana Pavla II. Je to
moderní vlak, postavený v Polsku na jeho počest, který slouží k dopravě poutníků
i jako pojízdná audiovizuální expozice, připomínající život a dílo prvního slovanského papeže. Ve vlaku je mimo jiné instalována i výstava Poutník Jan Pavel II.
Ve středu 21. září přijede vlak z Maďarska do Starého Města u Uherského Hradiště.
Tam bude na nádraží pro veřejnost otevřen ještě týž den odpoledne. Ve čtvrtek
22. září bude tamtéž otevřen od 9 do 17 hod. Poté vlak přejede do Olomouce, kde
bude od pátku 23. září do soboty 24. září otevřen po oba dny od 9 do 17 hod.
V Olomouci bude možné při této příležitosti navštívit i nově zrekonstruovaný
Arcibiskupský palác, kde Svatý otec pobýval v roce 1995, kdy zde svatořečil bl.
Zdislavu a bl. Jana Sarkandra.
Tato cesta papežského vlaku je první svého druhu u nás a je mimořádnou událostí
pro naši zemi. Prosíme farnosti naší arcidiecéze, především ty, pro které je to
dostupné, aby využily této příležitosti, přijely si prohlédnout vlak a jeho expozice
a daly tak najevo zájem a podporu odkazu blahoslaveného Jana Pavla II. (aco)
20
ZF_15_2011.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
20
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
Zážitky ze Světového setkání mládeže v Madridu
Před několika dny proběhlo Světové setkání mládeže se Svatým otcem v Madridu,
jemuž předcházel pro většinu českých poutníků program v arcidiecézi Taragonna.
Ze Zlína se obou akcí zúčastnila velká parta mladých. Někteří se do Španělska vydali
na kole, dokonce i na koloběžce.
Na zážitky z této zahraniční cesty jsme se zeptali některých z nich:
Největším zážitkem i smyslem Světových dnů mládeže v Madridu byla pro mne
osobně možnost sdílet radost z víry s vrstevníky ze všech koutů světa. I přes to, že
byly zdejší podmínky často náročné, tak se to nikdy negativně neprojevilo na náladě
účastníků. Naopak
akce v rámci programu doprovázela mimořádná atmosféra plná radosti. Tu bylo možné
pozorovat také po
celém Madridu, ať
už to byly zástupy
Snímek P. Jan Polák
mladých v ulicích,
všudypřítomné vlajky nebo zpívající poutníci v metru. Věřím, že tato akce měla svůj
smysl a byla svědectvím živé víry mladých lidí.
Honza, 22 let
Světové dny mládeže v Madridu byly pro nás mladé výjimečné v mnoha ohledech.
Myslím, že každý z nás zde potkal nové přátelé, zakusil povzbudivou atmosféru
tohoto společenství mladých lidí z celého světa, kteří sem přijeli za stejným cílem
a to chválit Pána, být mu blíž, naslouchat mu a hlouběji v něm zapouštět kořeny.
Poznali jsme zde kulturu nejen španělského národa, navštívili mnoho krásných míst,
ale hlavně jsme zakusili Boží přítomnost a lásku skrze jeho Slovo v Písmu svatém,
při katechezích či v různých denních situacích. Toto vše nám dávalo možnost Boha
lépe poznávat. Místy to byla práce náročná, ale nese mnoho ovoce. Přeji nám všem,
abychom od stavění základů na Kristu nikdy neupustili, On je totiž ten pevný základ,
na kterém se vyplatí stavět.
Adéla, 20 let
Na setkání se mi líbilo, jak všechny národy dokázaly chválit Pána mezinárodně
známými písněmi. Když se tento obrovský chór rozezněl, bylo to něco nepopsatelného.
Adam, 21 let
Celosvětové setkání mládeže v Madridu mi ukázalo, že pokud člověk vytrvá s
důvěrou a úctou ve svátostech, i když necítí Boží přítomnost a ten zlý se o něj
neustále snaží, tak Bůh mu dá neskutečné milosti.
Maruška, 21 let
Milí farníci,
jsme si vědomi, že bez vaší velkorysé finanční pomoci by tato cesta pro mnohé z nás
nebyla vůbec realizovatelná. Chceme touto cestou ze srdce poděkovat všem, kdo nás
jakýmkoliv způsobem podpořili – ať už hmotně nebo duchovně. Celá pouť do
Španělska byla silným duchovním zážitkem.
P. Jan Polák a skupina mladých poutníků
21
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
ZF_15_2011.p65
21
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
Na koloběžce do Madridu
Dne 20. července překračuji státní hranice do Rakouska. Po předchozí rozlučce
s rodiči, kteří mě až sem doprovodili. „Dostávám křížek na čelo a po společné
modlitbě se naše cesty rozcházejí. Začíná moje pouť do Madridu na setkání mládeže
se Svatým otcem Benediktem XVI.
Tato myšlenka zrála v mé hlavě již několik měsíců. Nebyl jsem sám se sebou
spokojen, dá se říct, že má duše strádala.
Potřeboval jsem být sám, hodně přemýšlet a poznávat, upevnit svou víru v Boha,
obětovat se a odpouštět.
Hledal jsem mnoho způsobů, jak toho
dosáhnout. Až se mi v hlavě zrodil nápad “– půjdu pěšky do Madridu. Měla to
být pouť, kdy poutník poznává dobré
i zlé, strádá, neví, co mu přinese příští
minuta, hodina a den. Neví, kde bude spát a co jíst.
Vlivem okolností, kdy maminka se musela podrobit operaci kolena a byla imobilní,
bratr se ženil a tatínek měl rovněž zdravotní problémy, jsem se dostal do časové tísně
a plán bych nemohl uskutečnit.
Naštěstí jsem dostal nápad ve smyslu chytré horákyně a rozhodl jsem se pouť
absolvovat na koloběžce. Není to ani chůze, ani jen jízda a teoreticky by to mohlo
i časově vyjít. Chce to jen „jít“ každý den za každého počasí, za deště, zimy, horka,
kopec, nekopec, jen jít a jet dál a dál za svým cílem a denně 90 až 100 km.
Pouť jsem se rozhodl absolvovat převážně po svatojakubských cestách vedoucích
do Santiaga de Compostely. Jedna z těchto cest vede z Vídně přes Linec, kde jsem
se na cestu napojil a dále po ní pokračoval.
Pro pěší poutníky je cesta rozdělena po etapách dlouhých 20 až 30 km na každý den.
Já jsem se rozhodl absolvovat denně 90?km, a to z důvodu časové tísně a každou
etapu obětovat na konkrétní úmysl, osobu, rodinu, společenství a co bude nad
90?km za jeden den, obětuji za vlastní úmysly, potřeby. Za daného člověka jsem se
30?km modlil růženec a další modlitby, potil a trpěl, snažil se na něho myslet, prosit
za jeho potřeby. Vše, co přišlo do cesty, obětovat za něho, ale i se radovat.
i i i
Od začátku poutě jsem neputoval sám,
ale byl jsem s Bohem, Ježíšem, Duchem
Svatým, Pannou Marií a andělem strážným a s touto skvělou skupinou jsem
nikdy necítil samotu. Vždy byli na blízku
a pomáhali v pravý okamžik, když byly
těžkosti.
Nejsem žádný sportovec, navíc středně
těžký astmatik s dvakrát operovaným
kolenem a mám od lékařů zakázanou
turistiku a další sporty.
22
ZF_15_2011.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
22
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
Koloběžku jsem koupil jen týden před cestou, a tak jsem měl „natrénováno“ pouze
50 km. Každý den jsem prosil našeho Pána o sílu a správný směr, ať překonám
všechny překážky a nepotká mě úraz, nemoc nebo nehoda. Plně jsem svůj osud
vložil do rukou Božích. Vzdal jsem se veškerého pohodlí, zajištěného ubytování,
teplé stravy atd.
Mou stravou byl chléb, balíček müsli a voda.
i i i
První noc jsem spal na louce 10?km od Lince. V noci přišel velký déšť a já promokl,
bylo zima, nemohl jsem usnout a v hlavě se mi honily myšlenky, zda to za těchto
okolností dokážu. Ráno vyčerpaný a celý promoklý jsem se vydal na další cestu.
V modlitbách jsem prosil o nocleh v suchu a v teple. Od té doby jsem již nikdy
v noci nezmokl. Někdy jsem dostal nocleh na faře, klášteře, jindy přespal pod
nějakým přístřeškem nebo mě vzali na noc domů dobří lidé . Při spaní pod širým
nebem nikdy už nepršelo.
Když bylo hodně těžko, tak jsem prosil
o pomoc a Pán se postaral o suchou postel, sprchu s teplou vodou, taky jsem si
mohl vyprat oblečení nebo dobít telefon.
Na cestu jsem se vydával vždy brzy ráno
a končil pozdě večer i o půlnoci. Jen několik přestávek v průběhu dne na pár
minut na krátké občerstvení a zase dál.
V Rakousku jsem jel přes Salzburg,
Innsbruck, přes hory dál. Vrcholky hor
byly zasněžené a v noci jen mínus 2 stupně. Naučil jsem se milovat náročné cesty do kopce, které jsem s chutí pěšky
překonával několik hodin denně. Umocňovalo mě to modlit se růženec, počítat na
prstech desátky a odměnou byl zasloužený dlouhý několikakilometrový sjezd do
údolí. Časem jsem se naučil používat růženec na řidítkách, a tak jsem ho mohl vždy
použít, kdy bylo třeba. Poznal jsem krásu a sílu růžence. Po nekonečném stoupání
a sjíždění, zcela vyčerpán, přejíždím z Rakouska do Lichtenštejnska a dál do
Švýcarska.
Stále jsem zvažoval návštěvu komunity v Taizé, hlavně místo posledního odpočinku
bratra Rogera. Je to 200 km zajížďka a tuto časovou ztrátu bych musel dohánět ještě
větším denním výkonem.
Zvládnu to? Můj denní průměr byl po Rakousku 108 km a po Švýcarsku klesl na 101
km. Mám tak malou časovou rezervu a v Ženevě jsem rozhodnut. Vracím se zpět po
10 letech do Taizé, kde jsem se setkal osobně s bratrem Rogerem. Pán mi dává
neuvěřitelnou sílu, modlím se za bratra Rogera a po 15 hodinách a 30 minutách
strávených od rána na cestě, mám ujeto 164 km, a krátce před půl nocí mě vítá krásně
nasvícený kostelíček v Taizé. Hned spěchám ke hrobu bratra Rogera, který je vedle
vchodu do kostela. Bože, díky!
Další den odpočívám, účastním se modliteb, peru prádlo, spím a čerpám sílu
v zahradě ticha. Setkávám se s dobrovolníkem Danielem ze Slovenska, ten mi
neuvěřitelně pomáhá, kopíruje mapy Francie, protože návštěvou Taizé musím
změnit celý plán poutní cesty po Francii a Španělsku. Po mši svaté odjíždím směrem
23
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
ZF_15_2011.p65
23
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
na Lyon. Projíždím mnoha známými
a krásnými městy: Valence, Nimes až
k moři do města La Grande – Motte a po
pobřeží přes Séte. V neděli 7. srpna při
západu slunce se chci dostat alespoň do
města Sigean. Po Francii mně zbývá ujet
už jen 90?km a já nemám mapy Španělska.
Prosím Boha o pomoc, o mapu, ať vím,
jak pokračovat dál... Sjíždím z kopce do
města a za zatáčkou zahlédnu v příkopě
Autoatlas Evropy. „Děkuji ti, dobrý Bože,
netrvalo to ani minutu od mé prosby.“ Celý atlas asi nevyužiji, ale beru ho jako
hmatatelný důkaz beru i vedle ležící atlas Francie, který dostávám jako bonus.
Po Španělsku jedu přes Gironu, Barcelonu do Tarragony do českého centra, kde mají
čeští poutníci předprogram diecézí. To mám za sebou 2285 km. Zde mám krátké
svědectví pro naše poutníky.
V pátek 12. srpna vyrážím na cestu dlouhou téměř 600 km přes hory směr Madrid.
Závěrečná cesta je obzvlášť náročná. Téměř žádné obydlí, vysoké teploty přesahující 40 stupňů Celsia, nedostatek vody – žízním, překonávám hory 1300 m.n.m.
A mnoho náročných překážek. Pán, ale dává sílu, víru a správný směr a já 16. srpna
v 19.30 hod., v den zahájení světového setkání mládeže, zcela vyčerpán fyzicky, ale
načerpán duchovně a posilněn Boží láskou, přijíždím do Madridu. Mám ujeto
za 28 dnů 2882 km.
Během 28 dnů jsem nemusel používat žádné
léky, spreje na dýchání, na kolena žádnou
ortézu...
Odměnou je setkání s mladými poutníky. Se
Svatým otcem se setkávám a jsem od něj vzdálen jen pár metrů na závěrečné vigilii a mši
svaté. Zde jsem přijel na koloběžce, po ujetí
poutě z České republiky dlouhé 2920 km. Při
prvních slovech Svatého otce Benedikta XVI.
mi vyhrknou slzy radostí dojetím a děkuji Bohu,
že mně dopřál tuto krásnou, náročnou pouť
vykonat až sem mezi více než milion poutníků
z celého světa.
V modlitbách děkuji všem, kteří mně jakýmkoliv způsobem na této pouti pomohli modlitbou, ubytováním, darem jídla, vody, ukázáním
správného směru, úsměvem, povzbuzením...
Bůh mi pomáhal celou dobu poutě a mou milou povinností je o jeho darech a lásce
podávat svědectví.
Kdo má zájem o přednášku, nebojte se mě kontaktovat na tel.: 777 104 920 nebo
e-mail: [email protected]
Zdeněk Sigmund
24
ZF_15_2011.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
24
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
Jak jsme putovali o 4000 let zpátky
„Izraelity se chceme stát, ve světě pak dobrem plát. Buďme bystří, pozorní, Bůh nás
něčím ohromí. Šalom, šalom, šalom!“ Tak tímto pokřikem se skupinka 21 dětí,
sedmi animátorů a pěti vedoucích přenášela ve dnech od 24. do 30. července o 4000
let zpátky až do dob samotného Starého Zákona. Do dob vzniku, putování ale i slávy
izraelského národa, se kterým nás
hned první večer seznámil praotec
Abrahám. Díky Danielovi jsme poznali, že když se spolehneme na Pána,
tak se nám nemůže nic stát.
Naučili jsme se, jak býti věrohodnými. Šalomoun nám ukázal, že Bůh je
našim Pánem, který nás královsky
obdarovává. Jeho největším darem
byla moudrost – nevidět pouze jen
to, co máme přímo před očima, ale
zkoušet se dívat i o kousek dál. Proto
je důležité poznávat srdcem a mít jej
otevřené i pro druhé, když něco potřebují. Mojžíš byl naším příkladem v odvaze.
Už nyní víme, že se nemáme bát zkoušet něco nového a nejistého, co nám nahání
strach, neboť Pán je vždycky s námi, tak jako byl i s Mojžíšem, když vyváděl
izraelský národ z egyptského zajetí. Ve čtvrtek jsme se rozhodli, že shodíme naše
masky – přetvářku a nepoctivost, a staneme se lepšími po vzoru Jákoba, který i když
byl ze začátku nepoctivý, Bůh ho přesto
přijal. S Josefem jsme
zakusili, jaké to je mít
velké srdce a umět odpustit i přesto, že se
na někoho třeba hodně hněváme. Josef
nám také ukázal, jak
důležité je umět se
v životě postavit za
někoho slabšího, za
někoho pronásledovaného a zastat se ho.
Asi nejsilnějším zážitkem pro každého
z nás byl páteční večer, kdy jsme s našimi zapálenými svícemi v rukou odpovídali otci Petrovi, zda
chceme být i dnes jako praví Izraelité, jako postavy, jejichž vlastnosti a chování jsme
během týdne poznávali. Ne jednomu z nás ukápla na zem slzička, když jsme od otce
Petra Polívky a od otce Jana Poláka dostali každý osobní závěrečné požehnání
– přání všeho dobrého…
Barbora Staňková
25
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
ZF_15_2011.p65
25
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
S otcem Piem za zády
(Poutní deník Pepy Slezáka)
Pod tímto názvem vyšla v letních měsících knížka denních záznamů z pěší pouti,
kterou vykonal v roce 2007 březnický (a do jisté míry i náš) farník Josef (Pepa)
Slezák z Provodova k hrobu známého a oblíbeného františkána otce Pia v San
Goivanni Rotondo v Itálii. Po formální i obsahové stránce knížka připomíná
poutnické deníky P. Františka Lízny, SJ, z jeho putování do Španělska a na Krym,
ale na nejednom místě
rozšiřuje své zápisky
o popis míst, kterými
procházel, i o rozhovory
s lidmi zvědavými na důvody, které ovlivnily
jeho rozhodnutí podniknout tuto dlouhou a namáhavou pouť. Všem
odpovídal stejně, že si
ho sám otec Pio vybral.
A tak pěšky s krosnou na
zádech a s obrázkem otce
Pia na ni, s kloboukem
na hlavě a s požehnáním
našeho faráře otce Ivana
vyšel jednoho červnového dne roku 2007 z Provodova, aby po 53 dnech
Josef Slezák se z Provodova vydává na pouť
dosáhl cíle vzdáleného
Snímek Leoš Hrdlička
1503 km. Cesta ho vedla
po silnicích Česka, Rakouska a Itálie, stoupala vysoko do alpských hor a průsmykem
pod Glossgloknerem opět klesala do údolí a pokračovala převážně po dálnici podél
východního pobřeží Itálie až do cíle.
Co na mne nejvíce zapůsobilo, bylo jeho podřízení či odevzdání do vůle Boží. Zní
to skoro neskutečně, že nikde neměl předem nic zajištěno, přesto se Pán o něho vždy
postaral a přivedl ho k dobrým a ochotným lidem, kteří mu poskytli nocleh, umožnili
mu osprchovat se, vyprat propocené prádlo, najíst se a uhasit žízeň. Byli mezi nimi
salesiáni, kapucíni, faráři i laici. V úmorném vedru po dálnici Adriatica za hustého
provozu šlo se mu těžko, měl puchýře na nohou, někdy se mu nechtělo pokračovat
dále, ale vždy překonal tyto drobné krize, zvedl se z příjemného stínu a šel dále.
U hrobu otce Pia se zdržel dva dny, jedno přenocování v poutním době měl zdarma,
druhé si však musel již zaplatit, což se stalo za celou dobu jeho putování jenom v San
Giovanni Rotundo. Zpáteční cestu vykonal stopem, autobusem i vlakem, částečně
též pěšky, ale podstatně rychleji. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie se opět objevil
na Provodově, kde své putování ukončil.
Jeho svěže napsané zápisky seznamují čtenáře nejen s potížemi, které během pouti
musel překonávat, ale také s četnými památkami i krásnou krajinou a s lidmi,
s kterými se seznámil. Početná řada fotografií přibližuje čtenářům místa, o kterých
ve svých zápiscích podrobněji píše. V závěru, v kterém pouť přirovnává k soutěsce
s protékajícím potokem, shrnuje své zkušenosti do těchto slov:
26
ZF_15_2011.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
26
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
„Na jedné straně to byly často stereotypní hodiny chůze, ale na druhou stranu je to
čistička. Člověk nemůže nikde uniknout, břehy jsou vysoké a neprostupné. Tím, jak
voda zrychlila, se na každém kamínku mše svaté rozbíjely hradby mého srdce, při
každé hodině snášené žízně, horka, únavy a někdy bolestí jsem se soustředil jen na
podstatné věci; tj. udržet si to, proč, s kým jdu, a vnímat růst a proměnu touhy mého
srdce. Po každém noclehu, který jsem dostal darem, jsem více otevřený moudré ruce
Páně, která všechno vede. Člověk namáhaný až k hranici svých možností snadno
odhazuje všechno to smetí, které bylo dříve tak podstatné. Nemá sílu na to, aby se
přetvařoval před Bohem nebo sebou... Věci začínají být jasné a průzračné. Stereotypní stoka se mění milostí Boží a obnažením na slunci větru a padajících kroupách
v pitnou řeku … Nějak se člověku vyčistí oko a vidí i to, co dříve neviděl.“ (s. 147
až 148)
Pokud se chcete dozvědět více, neváhejte a knihu si zakupte. Dostanete ji v kanceláři
na faře (možná i v sákristii), stojí 199 Kč, obsahuje 151 stran textu a mnoho
fotografických příloh.
doc. Vojtěch Cekota
KRONIKA NAŠICH FARNOSTÍ
ZA MĚSÍCE ČERVEN A ČERVENEC 2011
Eva Toboláková
Michal Kroupa
Tomáš Krystýn
Tomáš Pleva
Adéla Staňková
Natalie Danielová
Klára Martínková
Lukáš Beníček
Matěj Urbánek
Zuzana Križková
Sára Balajková
Žofie Baťa
Sofie Novosadová
Matyáš Orosz
Sabina Kolajová
Matěj Kolařík
KŘTY
Anežka Jarmila Kafková
Jáchym Šemnický
Sebastian Vala
Julie Jurná
Lucie Korzeniowská
Michal Slovák
Marcela Šimáková
Petr Kalivoda
Kristýna Zbožínková
Tereza Zbožínková
Tereza Olšáková
Sára Vojtěšková
Šimon Petr Čada
Viktor Stašek
Anna Marie Přikrylová
SŇATKY
Petra Kratinohová a Jonáš Vacek
Eva Bednaříková a Daniel Frolek
Klára Veselská a Jan Paták
Magda Veličková a Martin Zicha
POHŘBY
Anna Šottová (1922)
Milan Kalina (1944)
Antonín Šilhák (1926)
Jana Holíková (1952)
Ludmila Gazdošová (1941)
Drahomíra Francová (1924)
Antonie Marková (1919)
Antonín Chmela (1961)
Vlasta Borovičková (1936)
Vladimír Krajča (1933)
Radka Motýlová (1933)
Hana Stejskalová (1942)
Jaroslav Šlézar (1924)
Marie Hlavicová (1922)
Marie Kenšová (1936)
Josef Němec (1923)
Michal Prostějovský (1926)
Božena Lukaštíková (1923)
Marie Ocelková (1918)
Miroslav Kadlec (1921)
Ludmila Čechová (1933)
Libuše Sobčáková (1959)
Milada Miklová (1931)
Antonín Lukáš (1937)
František Máčala (1914)
Magdy Huťková (1973)
František Churý (1959)
27
ŽIVOT FARNOSTÍ 15 • 2011
ZF_15_2011.p65
27
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky
Divadelní 6, Zlín, tel.: 577 222 626, 603 213 838
e-mail: [email protected]
Nabídka besed pro děti
Poradna pro ženy a dívky ve Zlíně začíná opět s programy preventivních přednášek
na školách. Znovu zúročíme dvanáctileté zkušenosti z práce s dětmi a mládeží nejen
naší zlínské poradny, ale i dalších devíti poraden celorepublikového sdružení ONŽ
– pomoc a poradenství pro ženy a dívky. Školy nabídnuté programy vítají. Škoda jen,
že mezi zájemci je tak málo zlínských škol. Rodiče sami mohou preventisty či třídní
učitele upozornit na naše přednášky. Celý nabídkový katalog najdete na
www.poradnazlin.webnode.cz
Programy se týkají především prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi a
mládeží, zdravých vztahů, rodinné a sexuální výchovy.
Nabídka témat:
1. stupeň ZŠ – Rodina, Jak
jsme přišli na svět, Jak si
nenechat ublížit a sexuální
zneužívání
2. stupeň ZŠ – Dospívání dívek a hochů, Dobrodružství
prenatálního vývoje, Vztahy,
známost, láska, Sexualita
muže a ženy, Manželství, těhotenství, plánování rodiny
Speciální témata zpracováváme také pro děti a rodiče v
mateřských školách a pro studenty středních škol.
Pokud vám, rodičům, záleží na tom, co a jakým způsobem je ve školách vašim dětem
předáváno, máte právo se o to zajímat a také doporučit programy, které se vám zdají
vhodné.
Rodičům nabízíme možnost kdykoliv se našich besed jako pozorovatelé zúčastnit.
Probíhají však většinou v dopoledních vyučovacích hodinách.
Hledáme stále další nadšené lektory pro naše besedy. Metodiku besed máme dobře
zpracovanou, takže není čeho se obávat. Důležitý je především kladný vztah k dětem
a mladým lidem.
Marie Domanská a Naděžda Fraisová
ŽIVOT FARNOSTÍ – čtrnáctideník zlínských farnosti • Vydává Římskokatolická farnost
sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, 760 01 Zlín, tel.: 577 210 022) ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, 760 05 Zlín,
tel.: 577 019 682) • Redakční rada: Mgr. Petr Cekota, P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej
Jakubíček, Libuše Jakubíčková, PhDr. Josef Pala • Redakce si vyhrazuje právo
na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným
• E-mail: [email protected] • Určeno pro vnitřní potřebu.
ZF_15_2011.p65
28
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
1.9.2011, 7:08
Download

zlínských - Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů