zlínských
sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů
číslo 14 • ročník XXI
Neděle 1. srpna 2010
www.farnostzlin.cz
www.zlin.sdb.cz
Snímek Helena Palová
Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký arcibiskup
ZF_14_2010.p65
1
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
NE
PO
1. 8.
2. 8.
ST
ČT
PÁ
4. 8.
5. 8.
6. 8.
SO
7. 8.
NE
8. 8.
PO
9. 8.
ÚT
ST
ČT
PÁ
10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
SO
NE
14. 8.
15. 8.
PO
ČT
PÁ
SO
NE
16. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
PO
ÚT
ST
23. 8.
24. 8.
25. 8.
PÁ
27. 8.
Osmnáctá neděle v mezidobí
Nezávazná památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Nezávazná památka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze
Památka sv. Jana Marii Vianneye, kněze
Nezávazná památka Zasvěcení římské baziliky Panny Marie
Svátek Proměnění Páně
První pátek v měsíci
Společná adorace před Nejsvětější svátostí oltářní od 19.15 hod.
ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba
Nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Nezávazná památka sv. Kajetána, kněze
Sobotní památka Panny Marie
Devatenáctá neděle v mezidobí
Hlavní pouť v Provodově u Zlína
Pontifikální mši svatou v 10.30 hod. slouží olomoucký arcibiskup
Jan Graubner
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Památka sv. Kláry, panny
Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze,
mučedníků
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Hlavní pouť na Svatém Hostýně
Pontifikální mši svatou v 10.15 hod. slouží olomoucký arcibiskup
Jan Graubner
Nezávazná památka sv. Štěpána Uherského
Nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Památka sv. Pia X., papeže
Dvacátá první neděle v mezidobí
Tradiční orelská pouť na Svatém Hostýně
Pontifikální mši svatou v 10 hod. slouží olomoucký arcibiskup
Jan Graubner
Nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristiána, mučedníků
Nezávazná památka sv. Ludvíka
Nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze
Památka sv. Moniky
2
ZF_14_2010.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
2
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ
Jistý bohatý turista přenocoval v kartuziánském klášteře. Udiven strohou výbavou cely se zeptal svého mnicha průvodce: „Kde máte nějaký nábytek?“
„A kde máte vy, vážený pane, svůj nábytek?” odpověděl kartuzián na otázku otázkou.
„Já? Já tudy přece projíždím.“
„No právě,“ odpověděl řeholník, „my
jsme tu také pouze na cestě.“
Toto se mi vybavilo, když jsem do Rožnova stěhoval o dvě „banánovky“ víc
než před dvěma roky do Zlína…
O tomtéž mluví Ježíš v evangeliu této
neděle (Lk 12,13–21): Dejte si pozor a
chraňte se před každou chamtivostí.
Dalo by se říct, že se nemáme ani tak bát
zlodějů a lupičů kolem nás, ale toho
zloděje v nás, který má jméno chtivost.
Proč? Kdysi se zeptali známého milionáře Rockefellera: „Kolik musí mít člověk peněz, aby byl šťastný?“
Odpověď zněla: „O něco víc, než právě
má.“
Chtivost je taková „černá díra“, která
SO
NE
PÁ
28. 8.
29. 8.
3. 9.
SO
4. 9.
NE
5. 9.
pohlcuje a nenasytně vysává, nikdy nemá dost.
Proto nikdy nepřinese štěstí a pokoj.
V době dovolených řada z nás
podniká cesty za
hranice. Před cestou si musíme proměnit někde ve směnárně naše české
koruny v nějaké ty dolary či eura. Ty si
převezeme přes hranice a platíme s nimi
tam, kde za naše peníze nic nepořídíme.
Všecky nás jednou čeká jedna velká cesta za hranice tohoto světa při smrti. Jaké
valuty platí tam? Za hrob si nikdo nic
nevezme. Banka věčnosti naše majetky
nepřijímá a nepromění. Nebo snad přece? Bůh je Láska. Na věčnosti platí jenom láska, to je jediná hodnota. Snažme
se tedy proměnit zavčas do této měny
naše jmění na zemi. Jen tak budeme
skutečně bohatí!
P. Roman Vlk
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Dvacátá druhá neděle v mezidobí
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
První pátek v měsíci
Společná adorace před Nejsvětější svátostí oltářní od 19.15 hod.
ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba
Sobotní památka Panny Marie
Osmnáctá pouť muklů – vězňů v totalitních režimech – na Svatém
Hostýně
Dvacátá třetí neděle v mezidobí
Upozorňujeme čtenáře Života farností, že příští číslo vyjde v neděli 5. září.
Uzávěrka tohoto čísla bude v pondělí 30. srpna.
3
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
ZF_14_2010.p65
3
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022, e-mail: [email protected], web: http://www.farnostzlin.cz
Vyučování náboženství pro děti: PROČ a K ČEMU?
Milí rodiče, kteří máte děti ještě či už školou povinné. V den křtu vašich dětí jste na
sebe vzali povinnost, že naučíte vaše děti poznávat a milovat Boha, poznávat a plnit
jeho příkazy. Máte být prvními zvěstovateli víry a v tomto úkolu jste nezastupitelní.
Bůh vám dává příležitost spolupracovat s Ním na lidské a také na náboženské
formaci Jeho dětí. Je to úžasné. Člověk smí spolupracovat s Bohem. Chtěl bych
nejdříve každému z vás poděkovat, co jste už udělali pro náboženskou formaci
vašich dětí. Je to nejnáročnější úkol, protože se rozhoduje o věčnosti vašich dětí.
Nikdo to nemůže zvládnout jen svými silami. Základ náboženské výchovy se dává
doma, dítě ale stejně nutně potřebuje mít také společenství svých vrstevníků. S nimi
také objevuje víru a učí se podle ní žít. A k tomu je vyučování náboženství. Pokud
jste ještě nepřihlásili své dítě do náboženství, využijte co nejrychleji této nabídky
– pro žáky od 1. do 9. třídy i pro středoškoláky. Přihlášku dostanete buď na faře, nebo
v kostele. Nabídněte tuto možnost i rodičům školáků, o kterých víte, že jejich děti
jsou pokřtěny či by chtěly být pokřtěny a informaci o náboženství nedostali.
Moc smutná statistika
Každým rokem od třetí třídy rapidně klesá počet dětí přihlášených na náboženství.
Třeba před čtyřmi lety bylo u prvního svatého přijímání 28 dětí. Z nich jsou letos
přihlášené pouze dvě děti. Nebo před třemi lety bylo u prvního svatého přijímání
35 dětí. Z nich jich letos zůstala jen jedna pětina, tj. 7dětí. Můžete si prohlédnout
níže uvedenou tabulku, která zřetelně ukazuje, jaká je situace, stav víry v rodinách
u dětí i u rodičů. Čemu se dává přednost?
2006/2007
1. třída:
2. třída:
3. třída:
4. třída:
5. třída:
6. třída:
7. třída:
8. třída:
9. třída:
5 dětí
23 dětí
28 dětí
21 dětí
14 dětí
12 dětí
8 dětí
12 dětí
9 dětí
2007/2008
1. třída:
2. třída:
3. třída:
4. třída:
5. třída:
6. třída:
7. třída:
8. třída:
9. třída:
15 dětí
9 dětí
35 dětí
17 dětí
16 dětí
7 dětí
10 dětí
3 děti
7 dětí
4
ZF_14_2010.p65
2008/2009
1. třída: 13 dětí
2. třída: 23 dětí
3. třída: 12 dětí
4. třída: 19 dětí
5. třída: 11 dětí
6. třída: 9 dětí
7. třída: 6 dětí
8. třída: 8 dětí
9. třída: 1 dítě
2009/2010
1. třída:
2. třída:
3. třída:
4. třída:
5. třída:
6. třída:
7. třída:
8. třída:
9. třída:
9 dětí
23 dětí
29 dětí
7 dětí
12 dětí
11 dětí
7 dětí
6 dětí
2 děti
2010/2011
1. třída: 5 dětí
2. třída: 11 dětí
3. třída: 9 dětí
4. třída: 14 dětí
5. třída: 2 děti
6. třída: 7 dětí
7. třída: 2 děti
8. třída: 2 děti
9. třída: 4 děti
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
4
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
Vyučování náboženství pro děti ZŠ a pro středoškoláky
Upozorňujeme rodiče i studenty, že na nástěnce vpředu v kostele u mariánského
oltáře budou od 16. srpna vyvěšeny seznamy dětí přihlášených do náboženství na
školní rok 2010/2011. Na seznamu bude uveden také vyučující, den a hodina
vyučování a také termín zahájení výuky. Vyučování náboženství bude probíhat pro
menší děti v klášteře (Divadelní 6) a pro starší na faře. Pokud na seznamu nenajdete
jméno vašeho dítěte – dopište je do seznamu nebo nahlaste na faře.
Adorační den
Na neděli 8. srpna připadá na naši farnost adorační den. Každá farnost má totiž daný
adorační den, takže po celý rok je v naší arcidiecézi někde vystavená Nejsvětější
Svátost. U nás bude vystavena Nejsvětější Svátost po skončení poslední dopolední
mše svaté, to je ve 12.30 hod. až do začátku večerní mše svaté.
Využijme této příležitosti a najděme si čas na osobní audienci s živým Pánem
Ježíšem. Máme přece za co děkovat, ale i také mu naslouchejme a vyprošujme sobě,
svým blízkým, naší arcidiecézi vše potřebné.
Žehnání školních aktovek prvňáčků
V neděli 29. srpna při mši svaté v 8.30 hod. se budou žehnat děti s jejich školními
aktovkami. Prosíme tedy rodiče prvňáčků, aby si jejich děti vzaly do kostela své aktovky.
Příprava na křest pro dospělé
V první polovině září začne příprava na křest pro dospělé. Ti, kteří uvažují o přijetí
křtu, ať se přihlásí co nejdříve na faře. Těšíme se na vás!
Příprava na biřmování
V první polovině září začne v naší farnosti příprava na biřmování, pokud bude
zájem. Proto do konce srpna se mohou na faře přihlásit ti, kteří by chtěli příští rok
přijmout tuto svátost.
Pouť děkanátu Zlín
Pouť děkanátu Zlín za obnovu křesťanských rodin a nová kněžská povolání bude
v sobotu 11. září na Velehradě. V 16 hod. bude modlitba růžence, pak adorace
a v 18 hod. mše svatá s otcem arcibiskupem.
Pro rodiny s menšími dětmi je nabízena možnost jít společně od 16.30 hod.
po poutní cestě ze Starého Města s příchodem až na mši svatou v 18 hod.
Už v předstihu oznamuji tuto děkanátní pouť, abyste si nechali volno a společně si šli
vyprosit zdravé křesťanské rodiny a také nová kněžská povolání.
P. Ivan Fišar
SLOUŽÍME NEMOCNÝM
Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v 15.30 hod. v léčebně
dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu.
Svaté přijímání pro nemocné
Svátost smíření (svatá zpověď)
Svátost nemocných (pomazání nemocných)
O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149,
tel.: 577 210 022. Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště.
5
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
ZF_14_2010.p65
5
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
CENTRUM PRO RODINU
Divadelní 6, Zlín; tel.: 577 212 020, 732 376 193
e-mail: [email protected], www.cpr-zlin.cz
Provoz naší kanceláře o prázdninách
Protože máme o prázdninách různé akce a aktivity, i vzhledem k čerpání vlastní
dovolené, budeme mít o prázdninách omezené hodiny pro veřejnost.
K dispozici budeme v pondělí a ve středu v klasickém čase (8.00 – 12.00 a 14.00
– 16.00 hodin). V ostatních dnech sice většinou v kanceláři také někdo z nás bude,
ale pokud nás budete chtít navštívit, radši si předem zavolejte.
Pravidelné programy
Všechny kluby, kroužky a kurzy budou pokračovat ve své činnosti zase v září
– s těmito výjimkami:
Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy: během prázdnin bude probíhat na Orlovně, a to každý čtvrtek od 18.30 h (v srpnu budou některé týdny vynechané); cvičení
na balónech bude každé pondělí také na Orlovně v 18.30 hodin.
Cvičení rodičů s dětmi Sedmikrásek: pro rodiče a děti, kterým bude o prázdninách
po Sedmikráskovi smutno, jsme připravili PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ. Uskuteční
se v pondělí 26.7., ve středu 28.7. a v pátek 30.7., vždy od 9.00 do 11.00 hodin. Čeká
vás vždy v první hodině cvičení, hry, říkadla a tvoření se Sedmikráskem, ve druhé
hodině volné hraní na skluzavkách, trampolínách, tunelech apod.
Cvičení Sedmikrásek bude probíhat v obou tělocvičnách v přízemí Orlovny, těší se
na vás cvičitelky Dana Orsavová a Míša Straková. Poplatek je 40 Kč na den nebo
100 Kč za všechny tři dny. Přihlašovat se můžete přímo u cvičitelek:
Míša Straková, tel. 608 504 612, e-mail [email protected], Dana Orsavová, tel. 737 197 480, e-mail [email protected]
Exercicie pro ženy
V naší kanceláři se můžete přihlašovat na exercicie s MUDr. Krausovou, které se
uskuteční od úterý 7. 9. do neděle 12. 9. v poutním domě Stojanov na Velehradě.
Cena je 1750 nebo 1950 Kč (podle ubytování).
Poradna
Konzultace psychologické a rodinně-právní přes prázdniny neposkytujeme
(s výjimkou opravdu mimořádných situací).
Poradna přirozeného plánování rodičovství probíhá i během prázdnin, můžete se
objednat s jakoukoli otázkou týkající se plánování rodiny, antikoncepce, kojení atd.
LL – likvidace lepry
Jako každý rok můžete i letos nosit do kanceláře Centra svoje příspěvky na sbírku
pro LL – likvidaci lepry na pomoc lidem, trpícím malomocenstvím.
6
ZF_14_2010.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
6
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
Prázdninové aktivity pro děti ve městě
V naší kanceláři můžete přihlašovat svoje děti školního věku na srpnové dny od
23. do 27.8. a od 30. do 31. 8. Začátek je vždy ve všední den v 8.00 hodin v budově
Regina, konec v 16.00 tamtéž nebo podle dohody. S sebou potřebujete jen svačinu
a oblečení podle počasí a programu.
Děti se mohou přihlásit na jeden nebo více dní (nebo na všechny) podle zájmu
o uvedený program. Cena je 220 Kč za den, v tomto poplatku je zahrnut oběd + pitný
režim, materiál na tvoření, vstupné, jízdenky na MHD. Program:
Po 23.8.
Jezdecké středisko Příluky: jízdy na koních, táborák
Út 24.8.
výtvarná dílna (pletení košíků z pedigu)
St 25.8.
výlet na hrad Malenovice
Čt 26.8.
exkurze u hasičů (starší děti), Jezdecké středisko Zlín-Příluky (mladší
děti)
Pá 27.8.
laser. střelnice (starší děti), exkurze u hasičů (mladší děti)
Po 30.8.
ukázky bojového umění, exkurze v multikinu Zlaté jablko
Út 31.8.
lanové centrum (pozor, změna)
Ještě je několik volných míst. Zájemci, přihlaste se co nejdříve v naší kanceláři.
Těšíme se na Vás!
Předem děkujeme Vám všem za pomoc!
Andrea Šimečková
CHARITA
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: [email protected], www.zlin.charita.cz
V měsíci září budeme i v Charitě Zlín pořádat širokou škálu aktivit jak
pro poskytovatele či uživatele sociálních služeb, tak i pro širokou veřejnost.
Na první dny měsíce září pro veřejnost připravujeme:
• Pátek 3. září, 14 hod. – Barvy podzimu – Zálešná I/3222 – zahradní posezení při
pěkné muzice a typickém podzimním koštování; hrát a zpívat budou manželé
Miklovi a pěvecký a taneční soubor seniorů Kvítková
• Sobota 11. září, 18.30 hod. – SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS – chrám
Narození Panny Marie ve Štípě – benefiční koncert duchovní hudby s programem
„Gregoriánský chorál od počátků až k ranému vícehlasu“, a to v podání předního
světového interpreta středověké duchovní hudby; vstupné dobrovolné
• Čtvrtek 16. září – Poutní zájezd Dub nad Moravou – duchovní zájezd pro
seniory a jejich přátele do nedalekého poutního moravského místa; odjezd v 8 hod.
ze Zlína; po obvyklém programu prohlídka kostela komentovaná místním knězem;
prodej místenek (110 Kč) do autobusu: kostel sv.Filipa a Jakuba od 28. srpna
do 12. září, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů od 28. srpna do 5. září;
informace na tel.: 577 212 979, 739 524 328
Pavla Romaňáková
7
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
ZF_14_2010.p65
7
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO
K Pasekám 569, Zlín, tel.: 736 522 830
e-mail: [email protected], internet: www.zlin6.cz
Vikingové – tábor Albionu
Letos jsme se s oddílem vydali do velkého království na severu, zmítaného nájezdy nepřátelských Vendelů. Naším úkolem bylo porazit toto
zlo a pomoci králi Rodgarovi i celé zemi.
Během tábora jsme pomohli opravit naše město
a dostavět táborovou stavbu. Při rozplétání příběhu etapové hry jsme navštívili Radhošť, město
Štramberk a nedalekou jeskyni Šipka. Po celý
tábor nám přálo krásné a slunečné počasí, proto
jsme se zchladili na koupališti ve Valašské Senici. Šest členů složilo na táboře skautský slib a tím
se přidali k velké skautské rodině.
S duchovním programem nám pomáhali naši
kněží P. Ivan Fišar a P. Petr Polívka a také
oddílový patron Pavel Šintál.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu tábora přímou pomocí nebo
modlitbou.
Filip Němeček a Jan Pobořil
Tábor Antares 2010
Letošní tábor probíhal od 3. do 24. července v Lidečku-Račném. V jeho průběhu se
zde vystřídalo celkem 24 členů našeho oddílu včetně vedení.
Hlavní téma tábora neslo název podle vědecko-fantastického románu Arkadije a
Borise Strugackých – STALKER. Podle románu byla na Zemi vytvořena tajemná
Zóna. Její původ byl neznámý, mnozí se domnívali, že se jedná o dílo mimozemské
civilizace. Zóna představovala nebezpečnou oblast, ve které se však nacházelo
neuvěřitelné bohatství. Dovnitř se odvážili jen ti nejodvážnější – naši táborníci.
Cílem expedice, která se vydala do Zóny, bylo odhalit její tajemství a zamezit jejímu
zhoubnému vlivu na pozemský život.
V Zóně jsme nacházeli množství anomálií, mimozemských artefaktů a nebezpečných tvorů, které nikdo nikdy
dříve neviděl. Přes množství útrap a
nebezpečí, které nám Zóna přinášela,
jsme na konec tábora dosáhli jejího
zhroucení.
Během tábora jsme se také učili mnohým skautským dovednostem pomocí
praxí, které vedli naši vedoucí. Své
znalosti o dovednosti jsme rozšířili v
oblastech šifrování, uzlování, topogra8
ZF_14_2010.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
8
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
fie, zdravovědy, vázaných staveb, rostlin, dřevin, panoramatického náčrtu a skautského krojového řádu.
Za zmínku také jistě stojí zařazení tzv. Commandos – dvoudenní vojenské akce,
společné se skautským oddílem Albion. Naším úkolem bylo zajistit poklidný průběh
prvních svobodných Iráckých voleb. Proti nám se postavilo množství teroristů, kteří
demokracii neuznávají. K jejich poražení bylo třeba nasazení všech dostupných sil.
Letos, stejně jako každý rok, proběhl během tábora slavnostní skautský slib. Do naší
velké rodiny skautů se připojili dva nováčci: Tomáš Bartošík – Špendlík a Radek
Pelikán – Atti.
Jan Kouřil
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Máme nového děkana
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner jmenoval k 1. 7. 2010
novým děkanem zlínského děkanátu faráře z farnosti sv. Filipa
a Jakuba ve Zlíně P. Ivana Fišara (1946), který nastupuje do
funkce po Mons. ICLic. Antonínu Kupkovi, jenž po třech letech
odchází ze Zlína na nové působiště jako farář do Hradčovic.
P. Ivan Fišar se tak stává devátým děkanem zlínského (dříve
gottwaldovského) děkanátu, který byl vytvořen k 3. lednu 1952.
Zlínský děkanát se skládá ze třinácti farností (Březnice, Halenkovice, Lhota
u Malenovic, Mysločovice, Napajedla, Otrokovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov, Velký Ořechov, Zlín-Malenovice, Zlín – farnost Panny Marie Pomocnice
křesťanů, Zlín – farnost sv. Filipa a Jakuba).
Josef Pala
Na hlavní pouť v Provodově přijede olomoucký arcibiskup
Letošní hlavní pouť u Panny Marie Sněžné v Provodově u Zlína bude slavnostnější
než v minulých letech. Nedaleké oblíbené poutní místo slaví totiž 275. výročí
posvěcení poutního kostela. Věřící si zároveň připomenou 300. výročí milostného
obrazu Panny Marie. Při
této příležitosti navštíví
Provodov v neděli
8. srpna 2010 olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner, který zde
bude sloužit hlavní mši
svatou v 10.30 hod. Mše
svaté budou také v 7.30,
9.00 a ve 14.30 hod.
Farní úřad v Provodově
k významnému výročí
vydal dvě nové pohlednice poutního místa.
Josef Pala
9
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
ZF_14_2010.p65
9
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
Okružní 5430, tel.: 577 243 009, e-mail: [email protected]
internet: www.zlin.sdb.cz
Otevírací doba o prázdninách
Pondělí 16. srpna až pátek 20. srpna – 16 až 20 hod.
Pondělí 23. srpna až čtvrtek 26. srpna – 16 až 20 hod.
Během dní, kdy máme zavřeno, je vám k dispozici s nabídkou nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež T-Klub.
Vít Mach
Táborová stavěčka
Stejně jako v mnoha předchozích letech jsme se na začátku prázdnin vydali směrem do Budkovic, kde leží naše
tábořiště pro středověký a indiánský
tábor. Někteří z nás tam strávili pět
dní... Ono taky postavit a vybavit dva
tábory není nic jednoduchého.
První skupinka odvážných vyrazila
v pátek v šest hodin ráno. Do večera
jsme stihli postavit dvě indiánská tee-pee a čtyři středověké stany. Sobota byla opět
stavební, stihli jsme dostavit středověk a skoro celý indiánský tábor.
Na fotky postavených táborů se můžete podívat na zlin.sdb.cz nebo také na
http://www.facebook.com/salesianizlin
Vít Mach
Středověké putování mezi světy
Na začátku července jsme prožily s holkama nezapomenutelné dny. Na táboře nás
čekala spousta překvapení, neznámých bytostí a výzvy k překonávání sebe sama...
Po příchodu do vesnice jsme zjistily, že tamějším lidem po mnoha válkách uhasl
životodárný oheň, který jim dával všechno teplo. Poprosili nás, abychom jim ho
přinesly zpět. Nebylo to ale snadné. Protože oheň nepocházel z tohoto světa, musely
jsme najít bránu, která nás přenese do světů, o kterých jsme nikdy neslyšely. Na naší
cestě jsme se setkaly se ztřeštěnými barevnými lidmi, s pomalými obyvateli Taurisie nebo
s vílami, které nás potom nechtěly pustit domů...
Po zdolání všech překážek a vítězné bitvě s loupežníky, kteří
nám ukradli vzácné dary, jsme
se konečně dostaly k Pánu ohňů.
Ten nás vyslyšel, oheň byl vesnici slavnostně navrácen a mohly jsme oslavovat, zpívat a radovat se až do rána.
Kateřina Abrahámová
10
ZF_14_2010.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
10
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
HLASY A OHLASY
Putování Skřítků po stopách Pána Ježíše
První farní tábor farnosti sv. Filipa a Jakuba jsme započali 11.července procházkou
z Filových ateliérů na naši šestidenní základnu – faru v Březnici. Sešlo se devět
holčiček, čtyři větší cérky – animátorky, tři vedoucí a jeden odvážný mladý muž.
Společně s rodiči a našimi souzenci jsme po cestě potkávali a pomáhali třem králům
– Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi, kteří nás vzali také s sebou za malým
Ježíškem.Večer nás však čekalo překvapení. Přišel k nám velký vznešený a fousatý
skřítek Eljakim, který nás pasoval na skřítky své družiny a každému z nás daroval
překrásnou skřítkovskou čepičku. Také nám řekl, že s ním můžeme poznávat život Pána Ježíše, neboť maličcí skřítkové mohou putovat v čase a tak zažít
neobyčejné věci. A tím začal
týden plný dobrodružství, zábavy, ale někdy i sporů a sebezapření.
Počasí nám přálo, tak jsme mohli navštívit pštrosy Agátu a Edu
v Bohuslavicích. V úterý jsme
však museli prchnout, protože
nám hrozilo nebezpečí od Herodových vojáků. Cesta do Egypta byla náročná, ale nakonec jsme dokázali přejít
hranice i nakoupit suroviny od kupců, ze kterých jsme si poté sami uvařili na ohni
guláš. Mše svatá pod širým nebem, ukončená nádherným západem slunce byla
opravdu hlubokým zážitkem. Někteří poprvé přespávali pod širým nebem, ale
hvězdné nebe nás ukolébalo tak, že za chvilku jsme všichni beze strachu usnuli.
Cestou zpět na faru jsme museli překonat i pobyt na poušti. Při večerní návštěvě
rodičů jsme vyzkoušeli své znalosti z náboženství a Písma při speciálních Aktivitách. Zažili jsme i bouřku na moři v podobě plavby na člunu na Kapřině na
Březůvkách. Poslední noc jsme se vydali za ženichem s našimi lucerničkami stejně
jako jedenáct panem. Mohli jsme si sami zažít, jak je důležité pečovat o svoje světlo,
pečovat také o svůj dar víry. Celý tábor jsme na faře potkávali otce Jaroslava, který
byl nejen skvělým a trpělivým hostitelem, ale často i průvodcem za cestě na Pánem
Ježíšem. Těšily nás návštěvy našich kněží, otce Ivana Fišara, Pavla Šupola i Petra
Polívky, kteří za námi přijížděli, kdykoliv našli volnou chvíli. Velkou pomocí nám
byly i mnohé maminky. Hodně jsme tak vnímali, že všichni tvoříme jednu rodinu.
Po celou dobu našeho tábora jsme sbírali drahokamy za soutěže a dobré skutky.
To nám pomáhalo k tomu, abychom se naučili si více pomáhat, být na sebe hodni,
nemyslet jen na sebe. V pátek, když jsi pro nás přijeli rodiče, odváželi si, myslím,
o malinko vnímavější, radostnější a především Pánem Ježíšem proměnnější dítko.
Protože náš Pán působil skutečně velkou silou své milosti.
Tak na závěr tedy jen DÍKY, NÁŠ PANE, a pro účastníky – DÍKY, ŠÉFE!
Marie Domanská, ml.
11
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
ZF_14_2010.p65
11
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
V Jaroslavicích oslavili 100 let kaple
Již loni začaly v Jaroslavicích oslavy 100. výročí postavení místní kaple sv. Anny.
Při poutní slavnosti byl na její věž umístěn nový zvon zasvěcený Panně Marii.
Slavnostní mši svatou sloužil kancléř Arcibiskupství olomouckého P. Mgr. Antonín
Basler.
Letos oslavy vyvrcholily při tradiční pouti v neděli 25. července, kdy si věřící
připomněli výročí posvěcení kaple před sto lety. Při této příležitosti do Jaroslavic
zavítal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. O tom, že to byla největší událost
v historii Jaroslavic, svědčí účast dalších významných osobností veřejného i církevního života. Pozvání přijala nejen zlínská primátorka PhDr. Irena Odrová spolu se
svým náměstkem Mgr. Miroslavem Kašným, ale také zlínský farář a nově jmenovaný děkan P. Ivan Fišar a další tři kněží, kteří ve Zlíně před lety působili a Jaroslavice,
jak se říká, měli jako kaplani „na starosti“. Dnes devadesátiletý P. Jan Krist, emeritní
kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a dlouholetý farář
v Trnavě u Zlína, který působil v naší farnosti jako kaplan v letech 1954 až 1963,
z Prostějova přijel osmdesátiletý P. Stanislav Palásek,
který působil v naší farnosti
jako kaplan v letech 1972 až
1979 a pak jako administrátor v letech 1990 až 1993.
Díky jeho obětavosti a nevšednímu zájmu o Jaroslavice byla v roce 1974 provedena rozsáhlá rekonstrukce kapličky podle liturgických zásad Druhého vatikánského
koncilu, dalším hostem byl P. Jan Krist, P. Stanislav Palásek, P. Arnošt ČervinSnímek Josef Pala
zlínský rodák P. Mgr. Arnošt ka a P. Ivan Fišar
Červinka, kanovník Kolegiátní kapituly v Kroměříži a profesor tamního Arcibiskupského gymnázia, autor první rozsáhlé publikace o zlínské farnosti, který působil
v tehdejším Gottwaldově jako kaplan v letech 1967 až 1973. Pozváni byli ještě další
kněží, kteří se však omluvili, z nichž připomínáme zvláště P. Karla Tinku, který jako
vyučený elektrikář se v roce 1974 provedl zdarma novou elektrifikaci celé kapličky.
Pro svůj vysoký věk (v únoru oslavil 90. narozeniny) a nepříliš dobrý zdravotní stav
se omluvil.
Slavnostní mši svatou sloužil olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons.
Jan Graubner. Konala se pod širým nebem na upraveném prostranství před kaplí.
Předpoklady o hojné návštěvnosti se naplnily, v okolí kaple se shromáždily přes
čtyři stovky lidí.
Na začátku bohoslužby přivítal všechny účastníky pouti místní kronikář PhDr. Josef
Pala, který také představil jednotlivé hosty. V závěru svého vystoupení přečetl
stručný zápis ze zlínské farní kroniky o posvěcení kapličky před sto lety.
12
ZF_14_2010.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
12
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
Tohoto roku byla na Jaroslavicích posvěcena dne
11. září 1910 krásná kaplička zasvěcená sv. Anně.
Vystavena byla milodarky, které k tomu účelu
sbíral zbožný osadník Jaroslavský František Čech,
podsedník na Jaroslavicích. Plán ku stavbě nakreslil darem p. Otokar Janáček, architekt z Prahy,
jsa návštěvou ve Zlíně a
Snímek Petr Klinkovský
kapli vystavil stavitel Novák z Vizovic... První mši svatou sloužil zlínský farář Ignát Nepustil.
Na začátku mše svaté arcibiskup Graubner zavzpomínal na své působení v našem
regionu a zvláště v naší farnosti, kde působil jako kaplan krátce po kněžském
svěcení v roce 1973, než odešel na vojnu, a pak v letech 1975 až 1977. Několik
občanů z Jaroslavic oddal ve zlínském farním kostele, mnohé jaroslavické děti učil
náboženství a na místním hřbitově pohřbil osm občanů.
Homilii začal vzpomínkou na předky, kteří kapli postavili. Zdůraznil, že chtěli, aby
jejich kaple – postavená uprostřed vesnice - byla znamením Boží přítomnosti pro
všechny lidi. A právě tak i dnes by měl být Bůh středem našeho spořádaného života.
„Proč si vaši předkové vybrali za patronku kaple a vlastně celé obce sv. Annu?“
– položil otázku arcibiskup a hned na ni také sám odpověděl: „Vybrali si matku
Panny Marii a babičku Pána Ježíše, vybrali si matku a babičku, aby zdůraznili
význam rodičů a prarodičů. A toto poselství platí pro naše rodiny i dnes. Generace
našich babiček a dědečků má velký význam pro naše děti i v naší společnosti.“
Arcibiskup hovořil o nutnosti zkvalitnit mezilidské vztahy, o úctě a vzájemné lásce.
„Stále se hovoří o krizi, kterou procházíme, o krizi ekonomické a sociální. Továrník
Baťa řekl již ve třicátých letech minulého století, že ekonomická krize je jen
důsledkem úpadku morálního. Pokud se podíváme kolem sebe, na statistiky
o sňatcích a rozvodech, na naříkající školy, kterým chybí peníze, to
také o něčem hovoří,“ dotkl se arcibiskup Jan Graubner stavu současné společnosti.
Na závěr bohoslužby zavzpomínali na své působení v naší farnosti a
na své cesty do Jaroslavic všichni
tři bývalí kaplani. Arcibiskup Jan
Graubner vedl v Jaroslavicích i odpolední požehnání, s věřícími se
pomodlil litanie k sv. Anně.
Na závěr odpověděl v neformální
Snímek Josef Pala besedě na některé otázky, které mu
13
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
ZF_14_2010.p65
13
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
lidé položili. Setkání ukončil až déšť a sám arcibiskup slovy: „Jak vidím, většina
z vás nemá deštníky, já ano, a tak se domnívám, že je čas na milosrdenství.“
Při své návštěvě v Jaroslavicích navštívil olomoucký arcibiskup i vnuka zakladatele
a budovatele kaple sv. Anny, 85letého místního občana Františka Čecha, který se pro
nemoc nemohl slavnosti zúčastnit.
Letošní jaroslavická pouť se vydařila. Ke kráse bohoslužby přispěl jistě také nový
venkovní vzhled kaple, která dostala trojbarevný fasádní nátěr. I počasí se umoudřilo a po dvou deštivých dnech alespoň mše svatá byla bez deště.
U příležitosti výročí vznikla publikace s názvem Jaroslavice – Sto let kaple svaté
Anny, kterou napsal místní kronikář.
Na závěr je třeba také poděkovat členům komise místní části Jaroslavice, která celou
slavnost připravila, včetně bohatého doprovodného programu pro širokou veřejnost. Zvláštní poděkování patří také místním občanům Antonínu Cekotovi,
Ing. Zbyňku Domanskému, Vlastimilu Karolovi a Pavlu Šintálovi, kteří měli
největší podíl na celkovém zdaru tak pěkné akce, a také Ing. Marii Domanské za její
dlouholetou obětavou službu v péči o jaroslavickou kapličku (výzdoba, úklid,
vedení májových pobožností).
Josef Pala
I letos změny v obsazení farností
Stalo se již tradicí, že v souvislosti s vysvěcením nových kněží a jáhnů, která se
konají každoročně před prázdninami, dochází k četným změnám ve vedení mnohých římskokatolických farností.
K 1. červenci 2010 provedl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner více než sto
personálních změn v olomoucké arcidiecézi, z nichž uvádíme ty nejvýznamnější a
také ty, které se týkají našeho regionu.
P. Mgr. Petr Bulvas (1970), farář v Bánově, byl jmenován farářem v Holešově a
zároveň také děkanem děkanátu Holešov.
P. ThLic. ICLic. František Cinciala (1960), farář v Holešově, byl jmenován
farářem ve Vyškově a zároveň také děkanem děkanátu Vyškov.
P. Ivan Fišar (1946), farář ve Zlíně ve farnosti sv. Filipa a Jakuba, byl jmenován
děkanem děkanátu Zlín.
P. Mgr. Josef Pelc (1972), farář v Lipníku nad Bečvou, se stal farářem v Uherském
Brodu a zároveň také děkanem děkanátu Uherský Brod.
Mons. doc. ICLic. František Polášek, Th.D. (1934), soudní vikář, byl znovu
jmenován soudním vikářem na další období.
Mons. Mgr. Josef Šich (1942), prezident Arcidiecézní charity Olomouc a biskupský vikář pro duchovní formaci a pastorační působení Arcidiecézní charity
Olomouc, byl uvolněn z obou funkcí.
Mons. Mgr. Vojtěch Šíma (1947), rektor Arcibiskupského kněžského semináře
v Olomouci, byl uvolněn z této funkce a zároveň byl jmenován děkanem Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, rovněž byl uvolněn z činné služby
kanovníka Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, nadále však zůstává
emeritním kanovníkem této kapituly.
P. Antonín Štefek (1963), farář ve Vyškově, byl jmenován novým rektorem
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
14
ZF_14_2010.p65
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
14
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
P. Mgr. Ladislav Švirák (1972), farář v Dolním Němčí, byl jmenován dómským
farářem u sv. Václava v Olomouci.
P. Mgr. Jan Turko (1965), farář v Jevíčku, byl jmenován farářem v Uherském
Hradišti a zároveň také děkanem děkanátu Uherské Hradiště.
P. Bohumír Vitásek (1947), dómský farář v Olomouci, byl jmenován novým
prezidentem Arcidiecézní charity Olomouc.
Do zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba nastupuje novokněz P. Mgr. Jan Polák
(1982), další novokněz P. Mgr. Marek Adamík (1983) nastupuje jako kaplan
do Valašských Klobouk.
Dlouholetý mysločovický farář P. Jan Vavřinec Černý (1947) nastupuje jako farář
do Vlachovic, jeho místo v Mysločovicích převzal bývalý uherskobrodský
děkan P. František Král (1962), který bude zároveň jako exkurendo administrátor spravovat také farnost Tlumačov.
Jezuitský kněz P. Ing. František Kuběna se stal novým duchovním správcem ve
Všemině.
Mons. ICLic. Antonín Kupka (1939), dosavadní zlínský děkan, byl jmenován
farářem v Hradčovicích.
Změna ve vedení duchovní správy nastala také ve Velkém Ořechově. Tamního
faráře P. Mgr. Stanislava Matyáše (1964), který nastupuje jako farář do
Kostelce na Hané, vystřídal P. Mgr. Martin Vévoda (1979).
Zlínský kaplan P. Mgr. Roman Vlk (1981) převzal místo kaplana v Rožnově pod
Radhoštěm.
Zlínský kaplan P. Mgr. Ing. Pavel Šupol (1977) byl jmenován kaplanem pro
mládež děkanátu Zlín.
Josef Pala
q Do duchovní správy farnosti sv. Filipa a Jaku-
ba přišel novokněz P. Jan Polák, rodák z Tatenic.
Přivítali jsme ho v neděli 25. července při bohoslužbách v 7 a v 10 hodin. Po skončení mše svaté
otec Jan uděloval individuálně novokněžské požehnání.
Snímky Libuše Jakubíčková
Po dvou letech služby v duchovní správě farnosti sv. Filipa a Jakuba odchází P. Roman
Vlk na své další působiště ve
farnosti Rožnov pod Radhoštěm. S otcem Romanem jsme se
rozloučili v neděli 11. července.
p
15
ŽIVOT FARNOSTÍ 14 • 2010
ZF_14_2010.p65
15
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
HLASY A OHLASY
Jak jsme prožili Manželská setkání
Začátek prázdnin jsme letos prožili na Manželských setkáních (dále MS) v Kroměříži
– v pořadí už po desáté. Jedná se o týdenní kurz pro manželské páry, který pořádá
YMCA Setkání. Jezdíme pravidelně každý rok i s dětmi. Přátelé se nás často ptají,
proč tam pořád trávíme svou dovolenou, když jsou přednášky na stále stejná témata
a musíme už přece všechno vědět (v manželství žijeme 17 let). To hlavní, co nás stále
oslovuje, je otevřenost manželů, kteří na MS přednášejí. Jsou to hluboká svědectví
o hledání, krizích a uzdravování jejich manželských vztahů. Též si velmi vážíme
všech manželů, kteří na kurz jezdí. V malých skupinkách, kde se scházíme, poznáváme, jakou mají odvahu a touhu pracovat na svém vztahu a nevzdávají se. Jejich
upřímné sdílení nám pomáhá otevírat vlastní nitra.
Vždy po roce zjistíme, že mezi
námi narostla zase nějaká zeď,
skrze kterou se nám nedaří komunikovat tak, jak bychom
chtěli. Během týdne se na kurzu pokoušíme tyto zdi zbourat
(odpuštění, komunikace, pozornosti…) a začínáme zase
znovu – s čistým štítem. Ostatní nás povzbuzují a motivují
k vlastní práci na sobě. To, co
už není v našich silách, odevzdáváme Bohu v modlitbě.
Letos po kurzu vnímáme velké obdarování, radost a pokoj v srdci. Opět jsme oba
udělali krok k sobě. Konkrétně se teď oba učíme říkat si o svoje potřeby a vyjadřovat
své pocity. A tak jdeme dál s novou chutí a nadějí pracovat na sobě, přemáhat se a
věnovat se svému partnerovi (pozornosti).
Kdo žijete v manželství a potřebujete obnovit svůj vztah, je toto jedna z možností,
jak se k sobě zase přiblížit. Nenechávejte svůj vztah „umírat“! Existují různé
manželské obnovy. My svědčíme o tom, co jsme prožili, a můžeme říct, že MS velmi
uzdravila a uzdravují náš vztah. Děkujeme Bohu, že můžeme být přítomni na tomto
velkém Božím díle. Chceme aspoň touto cestou předat požehnání, kterému se nám
dostalo. Proto píšeme toto svědectví.
Příští rok budou Manželská setkání v Kroměříži od 2. do 9. 7. 2011. Vřele
doporučujeme.
Více informací o akcích YMCA Setkání najdete na: www.setkani.org
Pavla a Mojmír Genzerovi
ŽIVOT FARNOSTÍ – čtrnáctideník zlínských farnosti • Vydává Římskokatolická farnost
sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, 760 01 Zlín, tel.: 577 210 022) ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, 760 05 Zlín,
tel.: 577 019 682) • Redakční radu ve složení P. Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej
Jakubíček, Libuše Jakubíčková a PhDr. Josef Pala řídí doc. PhDr. Vojtěch Cekota •
Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku je možno vhodit do schránky na faře kostela
sv. Filipa a Jakuba označené „Život farností“ • E-mail: [email protected] •
Internet: www.volny.cz/zivotfarnosti • Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení
rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným • Určeno pro vnitřní potřebu.
ZF_14_2010.p65
16
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz
28.7.2010, 14:30
Download

zlínských - Farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů