DVOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV • ROČNÍK XIX • 03/2011
Ako využiť
letný oddych
čo najlepšie
Fotoobjektívom
Leto s deťmi
Odchádzajú
Slávnosti prvého svätého
prijímania a birmovky
spostredkované obrazom.
Strana 4 a 8
Ponúkame niekoľko
nápadov, ako prežiť leto
aktívne a príjemne.
Strana 12
Rozhovory s kaplánmi
Františkom Bebkom
a Cyrilom Hamrákom.
Strana 14 a 15
EDITORIAL
Milí čitatelia,
tretie tohtoročné číslo sme opäť pripravili pre vás. Pre vás, ktorí ho čítate
pravidelne, i pre vás, ktorí sa k nemu
dostanete náhodou. A pripravili sme ho
preto, aby sme vás informovali o dianí
vo farnosti, vo svete Cirkvi a aby ste sa
celým jeho obsahom obohatili o dobro
a pozitívno, ktoré je okolo nás.
Medzi najväčšie udalosti vo farnosti
za posledné dva mesiace patrili vysluhovanie sviatosti birmovania a prvé
sväté prijímanie. Birmovancom sme sa
venovali v minulom čísle, väčšiu pozornosť si teraz zaslúžia prvoprijímajúce
deti. Opis a prežívanie jednej udalosti očami našej farníčky nás trochu
vráti v čase. Vtiahne nás do slávnosti
blahorečenia pápeža Jána Pavla II., aby
sme mohli opäť zakúsiť radosť týchto
výnimočných chvíľ.
Keď na začiatku prázdnin budete
uvažovať, ako ich využiť, siahnite po
radách od Zuzky Machajovej a zariaďte si dni alebo týždne podľa jej
rád a odporúčaní. A ak vám pomôžu
a zažijete krásne prázdninové výlety či
akcie, nezabudnite nám o nich napísať.
Radi sa necháme inšpirovať pri ďalších
vydaniach Farského listu.
Kapláni Cyril Hamrák a František
Bebko z našej farnosti odchádzajú
a stávajú sa tak iba našimi externými
dopisovateľmi. Prinášame vám rozhory
s nimi a ja sa im aj touto cestou chcem
poďakovať za ich pomoc a spoluprácu
pri tvorbe tohto periodika počas uplynulých štyroch rokov a prajem im veľa
Božieho požehnania v ich ďalšej práci.
Príjemné čítanie!
Eva Murínová
Zreštaurovaná kazateľnica
Vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v D. Kubíne
bola zreštaurovaná kazateľnica a okno oratória nad vstupom do
sakristie. Za prácu ďakujeme vedúcej reštaurátorského ateliéru
p. Adele Hubčíkovej a ostatným členom jej pracovného tímu. Za
finančnú pomoc ďakujeme všetkým vám, ktorí ste svojimi milodarmi pomohli zrealizovať toto dielo. Nech vám naša patrónka, sv. Katarína, za vaše úsilie a dobro vyprosí Božie požehnanie.
Úprimné Pán Boh zaplať!
Ľubomír Pekarčík, dekan
Letná ponuka
n Koncert skupiny Paprsky
10. 7. 2011 • Dolný Kubín, farský kostol (www.paprsky.cz)
n Puťák
25. 7. 2011 – 29. 7. 2011 • Bližšie informácie na www.rkcdolnykubin.sk
n Denný tábor
22. 8. 2011 – 26. 8. 2011 • Bližšie informácie na www.rkcdolnykubin.sk
n Pešia púť Muráň–Levoča
28. 6. 2011 – 3. 7. 2011 • Už neuveriteľných 20 rokov sa mladí vydávajú
na putovanie na Mariánsku horu v Levoči. Môžete sa k nim pridať.
Viac informácií www.muranlevoca.sk
n Levočská púť
2. 7. 2011 – 3. 7. 2011
n Cyrilometodské dni v Terchovej
2. 7. 2011 – 5. 7. 2011
n Letný tábor KATARÍNKA
8. 7. 2011 – 26. 8. 2011 • Katarínka je letný tábor na záchranu zrúcanín kostola
a kláštora sv. Kataríny v Dechticiach.
n Dubova Colonorum
8. 7. 2011 – 19. 7. 2011 • Mládežnícky tábor na záchranu zrúcanín kostolíka
sv. Kozmu a Damiána v Sedliackej Dubovej.
Kto bude mať úžitok
z prázdnin?
TEXT: FRANTIŠEK BEBKO, KAPLÁN • SNÍMKA: VERONIKA JURČÍKOVÁ
ladí sa tešia, že sa skončila práca cez
školský rok a že sa začínajú dávno vytúžené, krásne prázdniny. Nebudú musieť
skoro ráno vstávať, ponáhľať sa do školy,
nebudú musieť niekoľko hodín presedieť v tvrdých
laviciach, ani si lámať hlavu nad učením, ani sa trápiť s domácimi úlohami. Celý deň, od rána do večera, im bude patriť. A to celé dva mesiace. Ale je to
naozaj tak?
Pred nami je čas, kedy sa viac ako inokedy spomína slovo dovolenka, oddych, relax, čas pre seba
a pre rodinu... Počúvame otázky: Ako prežiješ tento
čas? Ako ho využiješ? Ktoré miesta chceš navštíviť?
No čas, ktorý je pred nami, je potrebné tráviť podľa
vlastných záľub, potrieb, ale aj možností tak, aby nás
to ešte viac posilnilo.
Dobre využitý voľný čas môže z človeka vytvoriť
vzdelaného, kultúrne i fyzicky vyspelého človeka. Vo
svojom voľnom čase, ako aj cez prázdniny, si človek
utvára svojský spôsob života v súlade s požiadavkami a potrebami našej spoločnosti.
Keď svätý Ján Bosco, tak ako ja teraz, prehovoril
na konci školského roku k svojim žiakom, dával im
takúto výstrahu: „Pamätajte si, že počas prázdnin satan zbiera hojnú úrodu.“ Svätý Ján Bosco mal pravdu. A akú pravdu! Mnoho detí a mladých – zvlášť
počas prázdnin, keď sú niekde preč z rodičovského
M
domu, zlý duch takto pokúša: „Tu ťa nikto nevidí,
nikto ťa nepozná, tu si môžeš robiť, čo sa ti zapáči. Doma je to niečo iné. Tam dozerajú tvoji rodičia,
učitelia, známi. Ale tu si to môžeš dovoliť.“ A deti
a mládež sa dávajú strhnúť do nastavenej pasce. Vystrájajú, kde a koľko môžu, robia škody, kradnú, neslušne sa správajú. Inokedy zlý duch môže našepkať:
„Prečo sa modlíš? Prečo ideš v nedeľu do kostola?“
A znovu sa nájdu takí, ktorí poslúchnu tieto diablove navádzania.
Rodičia a rodina sú prví, ktorí majú koordinovať
tento čas voľna. Majú byť aj vzorom pre svoje deti,
lebo oni preberajú ich príklad a potom ho uskutočňujú vo vlastnom živote. Od svojich rodičov preberáme vzory správania sa, učíme sa žiť určitým spôsobom, napodobňujeme ich životný štýl. Keďže deň
má 24 hodín, človek si ich musí čo najefektívnejšie
rozdeliť.
Každý človek, najmä mladý, mal by sa zamyslieť
nad svojimi plánmi, túžbami a danosťami. Nestačí
len romanticky snívať, a neurobiť nič pre to, aby sa
sen stal skutočnosťou.
O čase sa hovorí: čas letí ako voda, čas sa nevráti,
čas sa nezastaví, a preto ho treba rozumne využiť vo
svoj prospech i v prospech celej spoločnosti.
Nech čas, ktorý je pred nami, nás posilní na tele,
ale aj na duši. l
n Taizé: týždeň s mladými z celého sveta a s Bohom
Celoročná možnosť medzinárodných pobytov pre mladých vo Francúzsku
– ekumenická komunita – spoločné modlitby, zdieľanie, práca a „stolovanie“ –
workshopy.
n Stretnutie pre slobodných katolíkov nad 35 r.
10. 7. 2011 – 17. 7. 2011 •Slobodný katolík a jeho život – duchovno-formačné
stretnutie pre katolíkov nad 35 rokov, žijúcich v slobodnom stave,
v Spišskej Novej Vsi.
n Kurz pre organistov a kantorov
10. 7. 2011 – 16. 7. 2011 • V exercičnom dome v Terchovej sa uskutoční kurz
pre chrámových organistov a kantorov.
n Verím Pane 2011
20. 7. 2011 – 24. 7. 2011 • Letný festival gospelovej hudby v Námestove.
Snímka na titulnej strane:
Veronika Jurčíková
n CAMPFEST 2011
4. 8. 2011 – 7. 8. 2011 • Štvordňový festival (open air) v Kráľovej Lehote.
V YDAL : Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne pre vnútornú potrebu. C ENZOR : Prof. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Š ÉFREDAKTOR : Ing. Eva Murínová. R EDAKČNÁ RADA : Mgr. Cyril Hamrák, Mgr. Pavol Drdák, sr. Marta Peťková, FMA, Mgr. Katarína Ileninová,
Mgr. Renata Jedláková, Monika Kočalková, PhDr. Zuzana Machajová, Ľudovít Oravec, Ing. Pavol Strežo. I MPRIMATUR : Mons. Prof. ThDr. František Tondra,
spišský diecézny biskup, Spišské Podhradie, 13. 12. 2000 pod č. 161/2000. R EGISTRAČNÉ ČÍSLO : A-2003/07522 OVVS/MU, 1/2003. N ÁKLAD : 800 ks.
Uzávierka budúceho dvojčísla je 12. augusta 2011. Svoje príspevky nám môžete dávať do schránky Farského úradu s označením „Pre Farský list“ alebo
e-mailom na adresu: [email protected] Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia textov. SADZBA A TLAČ: Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín
2
FARSKÝ LIST 03|2011
FARSKÝ LIST 03|2011
3
UDALOSTI VO FARNOSTI
Prvé sväté prijímanie
TEXT: ĽUDOVÍT ORAVEC • SNÍMKY: FRANTIŠEK RIŠIAŇ, FOTOCENTRUM
Slovami básne ...pozri sa, Pane, tu nás máš poprosili
prvoprijímajúce deti v nedeľu 5. júna 2011 o prvé naozajstné
spojenie s Ježišom Kristom, o prvé sväté prijímanie. Eucharistia
je prameň a vrchol celého kresťanského života, obsahuje celé
duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista (KKC 1324). Prijímanie,
po latinsky communio (spoločenstvo, spojenie), je sviatosťou,
ktorou sa spájame s Kristom. Dáva nám účasť na svojom tele a krvi,
aby sme tvorili jedno telo (KKC 1331).
Veľký deň
Koľko to rôčkov vlastne mám?
Na prstoch si ich spočítam.
Koľko lásky vôkol svieti?
Mama, ocko, všetky deti…
Koľko snov dal náš Pán Boh nám?
Koľko ich ešte nepoznám?
Najkrajší nám teraz plní –
šťastím chvejú srdca struny.
Piesňou, ktorou nám anjeli
v srdiečkach láskou zazneli,
vďačne Ti, Pane, zašepkám –
vitaj tu u nás, vitaj nám!
Ostaň vždy blízko, celkom v nás,
lám hnev a skutky zlé zhas,
stieraj nám slzy, láskou sýť –
pomôž vždy Teba hodným byť!
Do srdiečka si skrývam tvár –
láskavý úsmev, večný dar,
ktorým nás dneska napĺňaš.
Pozri sa, Pane, tu nás máš !
Lucia Sorella
Príprava v škole
Celkom 160 detí z našich dolnokubínskych
škôl sa počas celého roka pripravovalo na
slávnosť prvého svätého prijímania. Vďaka
našim katechétom sa naučili všetko to, čo
tvorí základ pre ďalší rast viery každého
kresťana. Ako to všetko naozaj prebiehalo? Hovorí Juraj Lakoštík, katechéta zo
školy Janka Matúšku: „Príprava na 1. sv.
prijímanie prebieha už skôr, postupne od
prvého ročníka. Na hodinách náboženstva
sa deti oboznamujú so základmi kresťanskej viery. Naučili sa základné modlitby,
pravdy viery, vysvetľovali sme si sviatosti,
hlavne sviatosť zmierenia a Sviatosť Oltárnu. Keďže naša škola stojí blízko farského
kostola, niektoré hodiny náboženstva sme
trávili v kostole. Tu som im poukazoval,
kde je bohostánok, k čomu slúžia ostatné
časti kostola, aby sa vedeli správať v kostole a aby vnímali dôležitosť liturgických
úkonov. Dôležité je zvládnuť aktivitu detí
a zaujať ich, potom to už ide.“
O prípravu prvoprijímajúcich detí Cirkevnej spojenej školy sa postarali pani Gitka Spišiaková a kaplán František. Prípravu
detí zo školy M. Kukučína a P. Škrabáka
mali na starosti sestry saleziánky, Anna
a Zuzka.
„Na Kukučínke sa deti pripravovali
na hodinách náboženskej výchovy a raz
do týždňa mali stretnutie po vyučovaní.
Každý štvrtok sa zúčastňovali detských
svätých omší, ktoré boli súčasťou prípravy,
a viedol ich kaplán Pavol. Spoločné stretnutia vyvrcholia ešte exkurziou do hostiárne v Prešove“, hovorí o príprave sestra
Anna Bartošová.
Slávnosť v rodine
V mládežníckom centre Dominika sa 11. júna prvoprijímajúce deti a ich rodičia
zúčastnili doobedia plného hier, radosti a vzájomného spoznávania sa.
4
FARSKÝ LIST 03|2011
Na slávnostný deň je potrebné všetko zabezpečiť. Pozvolávať rodinu, pripraviť oblečenie, účesy i slávnostný obed, vyrovnať
sa so svojím svedomím, pretože sviatosť
zmierenia celej rodiny umocní celú slávnosť. Ako to všetko prebehlo v jednej rodine? Mamka Mária hovorí: „Príprava na
prvé sväté prrijímanie vyvrcholila hlavne
posledný týždeň. Najprv to boli skúšky,
potom materiálna príprava – šaty, kaderníčka, nákupy. Pokračovalo to svätou
spoveďou nás rodičov, súrodencov. Už tri
dni pred sviatosťou zmierenia sme si spoločne s dcérou chystali na papierik hriechy, ktoré mala od svojho najútlejšieho
detstva. Bolo zaujímavé, na čo všetko sme
si spomenuli. Dcéra k tomu pristupovala absolútne zodpovedne. V jej očiach sa
dalo vyčítať ohromné napätie, očakávanie
a možno aj strach, čo jej na tie hriechy povie spovedník. Po sviatosti zmierenia toto
všetko vystriedala ohromná nedočkavosť.
Nedeľné ráno bolo krásne a dcéra bola
mimoriadne aktívna, ako nikdy predtým.
Horko-ťažko som do nej dostala raňajky,
taká bola napätá. Už o deviatej sme museli
ísť z domu, aby sme náhodou nezmeškali.
Po svätej omši to už bolo veľké uvoľnenie.
Mám pocit, že jej to pridalo na vážnosti.“
...pozri sa, Pane, tu nás máš
Dekan Ľubomír Pekarčík, hlavný celebrant slávnostnej svätej omše, spolu s kap-
lánmi vďačne vyhoveli prosbe detí, aby
mohli prijať Eucharistiu. V homílii svätej
omše pán dekan prirovnal prvé sväté prijímanie ku kvetu vodnej ruže. Kým kvet
vykvitne, musí sa jeho stonka predierať
od dna až po hladinu, musí sa pripraviť,
aby mohla zakvitnúť. Aj naše deti museli prejsť istou prípravou, aby si spojenie
s Ježišom Kristom vážili. Kvet vodnej
ruže, to je to, čo vidíme, čo obdivujeme.
Nevidíme jej spojenie s dnom, odkiaľ čerpá látky potrebné pre život. K rozkvitnutému kvetu vodnej ruže môžeme prirovnať i viditeľné znaky dnešnej slávnosti.
Krásne oblečenie, slávnostná atmosféra,
obed v kruhu príbuzných, možno i darčeky. Nie toto je však dôležité. Dôležité je
to, čo je našim očiam neviditeľné – životodarné spojenie s Ježišom Kristom. Ak
stonku vodnej ruže pretrhneme, po nejakom čase odumrie. Ak my nebudeme trvalo spojení s Ježišom Kristom, čaká nás
to isté. Preto je potrebné stále sa posilňovať prameňom života, Eucharistiou, aby
spojenie s Ježišom Kristom trvalo. A keď
hriechom pretrhneme toto spojenie, je tu
sviatosť zmierenia, aby sa toto napojenie
mohlo obnoviť. Len s Ježišom Kristom
bude náš život krásny ako rozkvitnutá
vodná ruža.
K radostnej atmosfére tejto milej slávnosti prispel svojim výkonom i detský
spevácky zbor. Veselé pesničky, „ukazovačky“, úsmevy i rozžiarené detské očká
dvíhali i ruky dospelých. Poďakovania za
prípravu na sväté prijímanie i organizáciu
tvorili záver tejto slávnosti. Deti si ešte
museli „vytrpieť“ nekonečné fotografovanie a pre nás, dospelých, vyvstala nová,
dôležitá povinnosť – ochraňovať spojenie
našich detí s Ježišom Kristom. l
FARSKÝ LIST 03|2011
5
UDALOSTI VO FARNOSTI
Povzbudení
kráčame ďalej
K
oncom apríla členovia farnosti putovali do Levoče na Mariánsku horu.
Plný autobus účastníkov sprevádzal kaplán František, vďaka ktorému sme mohli
prežiť hlboký duchovný zážitok pri stretnutí s Levočskou Pannou Máriou.
Výstup na Mariánsku horu sme mohli
absolvovať za pekného slnečného počasia. V bazilike pán kaplán slúžil pre nás
svätú omšu a obetoval ju za naše rodiny.
V kázni nás povzbudil svojím osobným
svedectvom o tom, ako máme dôverovať
Panne Márii a nebáť sa aj krížov a utrpenia. Po svätej omši sme spoločne načerpali silu v modlitbe svätého ruženca.
Rehoľná sestra nás v krátkosti oboznámila s históriou Mariánskej hory. Zaujala nás informácia, že oltár v kostole bol
napadnutý zubom času (červotočom), ale
socha Panny Márie nebola nikdy porušená. Nasledovalo krátke občerstvenie, vzájomné rozhovory i osvieženie čerstvou
vodou zo studničky. Cestou naspäť sme
sa zastavili v Smižanoch, vo svätyni Božieho milosrdenstva. Prezreli sme si v nej
aj výstavu darov z Vatikánu, venovaných
Spoznávame sa
navzájom
6
FARSKÝ LIST 03|2011
Otka K.
Krakov – Osvienčim
D
ňa 26. 5. 2011 sme my – študenti Cirkevnej spojenej školy zo IV. G, spolu
s kamarátmi deviatakmi navštívili krásne
mesto Krakov. Počasie nám prialo, tak sme
mali možnosť v plnej kráse si vychutnať aj
kráľovský zámok. Neskôr naše kroky viedli
do koncentračného tábora Osvienčim. Tábor nám pripomenul, že vojna, ktorú prežívali ešte naši prastarí rodičia, bola hrozná
a že netreba zabúdať, aký krehký a vzácny je
ľudský život. V škole ne hodinách dejepisu
sme veľa diskutovali o hrôzach druhej svetovej vojny a o neľudskom zaobchádzaní
K
oncom mája sme sa štyri pestúnske
rodiny a sestra Marta vybrali na exkurziu spojenú s výletom do Bardejova.
V rámci projektu INÍ? My sme radi s nimi
sme navštívili saleziánske stredisko na sídlisku Poštárka. Tu sa saleziáni, sestra Atanázia z rehoľnej rodiny sv. Bazila Veľkého
a miestni rómski pedagógovia i dobrovoľníci starajú o rómske deti v materskej,
základnej škole a v oratóriu sv. Dominika
Sávia. Naša 27-členná posádka rýchlo zapadla medzi „nových kamarátov“. Pýtate
sa prečo? Pretože o podobné deti sa starajú naše maminky – pestúnky z Dolného Kubína. Cieľom exkurzie bolo priblížiť
a pomôcť pochopiť rómsku komunitu.
Počas spoločného popoludnia nám
deti z Bardejova zatancovali rómske tance
a tance na detské ľudové piesne i zaspievali pod vedením svojich učiteliek. Naše
deťúrence pod vedením Evy Horváthovej
predviedli tanec Tma svetlo nepremôže.
Po krásnych vystúpeniach sa deti spoločne hrali a dospelí mali krátku prednášku
o výchove a vzdelávaní rómskeho dieťaťa.
Vo večerných hodinách sme sa zúčastnili
na svätej omši, Boli sme prekvapení, koľko Rómov bolo prítomných. Nasledovala
prehliadka Bardejovských kúpeľov a na
druhý deň ZOO v Spišskej Novej Vsi.
Celý deň nad nami visel mrak plný
kvapiek. Rozpršalo sa však až keď sme nastúpili do autobusu. Vnímali sme to ako
Sv. otcovi Jánovi Pavlovi II. pri rôznych
príležitostiach počas jeho pontifikátu. Poobede o tretej sme sa pomodlili Korunku
k Božiemu milosrdenstvu, zúčastnili sme
sa svätej omše a povzbudení sme sa vrátili
šťastne naspäť k svojim rodinám domov.
Víťaz jasný,
ceny odovzdané,
buchty zjedené
P
red piatimi rokmi bol KubCup len
miestny volejbalový turnaj Dolnokubínčanov. Dnes sa teší celoslovenskej obľube a účasti. Mladé organizátorky z Laury,
združenia mladých v spolupráci so sestrami saleziánkami, otvorili už ôsmy ročník
turnaja o putovný pohár Márie Dominiky
Mazzarellovej, zakladateľky ich inštitútu.
Turnaj sa konal 13.–15. mája v piatich telocvičniach na štyroch miestnych školách.
Hlavným stanom akcie bola už tradične
Cirkevná spojená škola.
„Máme veľkú radosť, že sa tu súťažiaci
každoročne vracajú. Pre mnohých je KubCup srdcovou záležitosťou. Sú tu tímy, ktoré hrávajú, odkedy si turnaj pamätám. Dá
sa povedať, že spolu rastieme,“ hovorí Marta Sojčáková, členka organizačného tímu.
Tento rok prišlo na turnaj 28 družstiev.
Zhruba polovicu súťažiacich tvorili miestni Kubínčania a druhú časť tímy z celého
Slovenska – od Bratislavy až po Humenné.
„Chodím tu rád, lebo vždy zažijem
skvelý víkend v partii, je tu dobrá atmosféra, ľudia sú úžasní, vždy tu stretnem
svojich známych, aj spoznám nových ľudí.
Je super, keď máte priateľov po celom Slovensku,“ hovorí Marek, jeden z účastníkov.
Do súťažného zápolenia sa aktívne zapojilo 170 amatérskych športovcov, ktorí
hrali v zmiešaných družstvách, čo je vo
volejbalových turnajoch zriedkavosťou.
Tradičným prvkom turnaja sú pečené
buchty, ktorých je hojne počas oboch dní,
tiež aj párky, no najmä spoločný kotlíkový guláš. Organizátori sa starajú nielen
o športovú stránku podujatia. Snažia sa
súťažiacim vytvoriť rodinnú atmosféru,
sprítomniť saleziánskeho ducha i poskytnúť duchovný program. Aj preto sa turnaj
každoročne otvára svätou omšou, po ktorej nasleduje rozlosovanie tímov a odchod
na neďaleké školy, kde sa už len hrá, hrá
a ešte raz hrá. Takto sa za dva dni odohralo
celkom 99 zápasov. Po napínavom zápolení sa do finále prebojovalo 6 tímov. Šťastie
v Dolnom Kubíne. Na druhom mieste opäť
skončil Taký komplet z Dubnice a tretie
miesto taktiež opäť obsadila Kňažia, minuloročný nováčik. Výborne sa darilo aj
družstvám z Michaloviec, Pucova, Brezna
i mnohým ďalším.
Veríme, že turnaj nebol len športovým
stretnutím, ale priniesol aj nové priateľstvá, vyzdvihol správne hodnoty a bol
malou školou dobrovoľníctva a fair – play
života.V mene organizátorov chcem poďakovať všetkým zúčastneným, lebo ste boli
skvelí, ale aj všetkým tým, ktorí prispeli
k hladkému priebehu turnaja. Najmä však
ľuďom, ktorí boli ochotní pomôcť s prípravami, priebehom, upratovaním, všetkým,
ktorí sa vďačne postarali o naše hladné žalúdky, a samozrejme všetkým sponzorom,
ktorí nás podporili. Na športové repete sa
tešíme opäť o rok.
sa nakoniec usmialo na domáce družstvo
Rezbári, vďaka ktorým ostáva pohár doma
Monika Čižmárová
Snímky: Veronika Jurčíková
Zdravotníci z Cirkevnej najlepší
špeciálny prejav Božej starostlivosti o nás.
Cestou domov sme sa zastavili v Smižanoch, vo svätyni Božieho milosrdenstva.
Poďakovali sme svätou omšou za všetky
dobrodenia Bohu a prosili sme o ďalšie
požehnanie.
s ľuďmi v pracovných táboroch. Keď sme
však prešli bránu s nápisom „Arbeit macht
frei“ (Práca oslobodzuje), pocítili sme pietnu atmosféru a v úctivom tichu sme si naozaj uvedomovali, čo sa tu v minulosti odohrávalo. Pani sprievodkyňa nás previedla
barakmi, v ktorých sa nachádzali osobné
predmety patriace konkrétnym ľuďom: hrebene, hrnce, kufre s menami... Každá fotografia tváre rozprávala svoj vlastný príbeh.
Sme radi že sme mohli vzdať pamiatku a zašepkať Zdravas' za obete fašizmu priamo na
mieste koncentračného tábora Osvienčim.
Katarína
Žiaci IV. G
Ú
zemný spolok Červeného kríža a ČP
v Dolnom Kubíne pripravil na profesionálnej úrovni regionálnu súťaž družstiev mladých zdravotníkov. Na námestí
pred MsKS sa stretli mladí zdravotníci
z celej Oravy, aby sa popasovali s ťažkými úlohami pri podávaní prvej pomoci,
resuscitácii a predviedli svoje teoretické
vedomosti, ktoré získali počas celoročnej
prípravy na túto veľmi zaujímavú a náročnú súťaž. Našu školu reprezentovali
3 družstvá prvej pomoci v dvoch súťažných kategóriách. Medzi 49 päťčlennými
družstvami sa nestratili, naopak, vystúpi-
li na najvyššie stupne. 1. miesto v súťaži
mladých zdravotníkov II. stupňa obsadilo družstvo v zložení: Romana Stanická,
Katarína Hešková, Alexandra Mušková, Mariana Beňušová, Martin Čižmár.
Druhé miesta si vybojovali aj družstvá
mladých zdravotníkov I. stupňa (Monika Borová, Dominika Teličáková, Jozef
Diškanec, Oliver Muška, Martin Toman)
a druhé družstvo II. stupňa v zložení Mária Vráblová, Katarína Košarišťanová, Lýdia Bielová, Zuzana Palugová, Michaela
Leginusová.
Jana Lonská
FARSKÝ LIST 03|2011
7
UDALOSTI VO FARNOSTI
Tanečné dozvuky
birmovky
Birmovka fotoobjektívom
Týždeň Zeme v Cirkevnej spojenej škole
S
poločenské šaty, batôžky s jedlom, žiadny alkohol, ale predovšetkým radosť
v srdci a úsmev na perách boli podmienkami pre vstup na majáles dňa 21. mája.
Mládežnícky zbor pripravil „Dozvuky
z birmovky“, ktorá sa v našej farnosti za
prítomnosti otca biskupa Andreja konala 8.
mája v kostole Povýšenia svätého kríža. Pozvanie prijalo veľa birmovancov a ich hojný
počet svedčil o tom, že tohtoročná birmovka zasiala Ducha Svätého do ich sŕdc.
Na začiatku nás prekvapil svadobný
pochod, po ktorom pred všetkými svadobčanmi moderátori Tánička a Martin sľúbili,
že sa budú zabávať, že sa na parkete neopustia, že zostanú na majálese v rockovom
aj ľudovkovom kole, až kým ich nevyženú
organizátori domov. Zabávali sme sa na
vtipnej tombole, kŕče v brušných svaloch
nám spôsobovali karaoke šou a postup-
F
PET
akmer tristo mladých ľudí
v našej farnosti prijalo
8. mája 2011 z rúk pomocného
biskupa Andreja Imricha
sviatosť birmovania. Prinášame
vám jej atmosféru obrazom.
T
fľaše, vrchnáčiky z nich, staré
CD, všetky druhy použitého
papiera, drôtiky, konáriky a mnoho iných
druhov odpadového materiálu využili
žiaci prvého stupňa pri práci počas „Týždňa Zeme“. V rámci súťaže „Najkrajšia
mozaika“ z vrchnáčikov z plastových fliaš
vytvárali svoje originálne diela. Výtvory
boli potom vystavené v átriu školy. Spolu
so staršími spolužiakmi zveľaďovali interiér a exteriér školy zbieraním odpadkov.
Počas „Týždňa“ Hliadky čistoty monitorovali čistotu chodieb v celej škole. Rozhovory o ochrane vody, rastlín, živočíchov, pôdy, separácii odpadu i recyklácii
neboli zbytočné.
Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili
na besede s RNDr. Removčíkovou, ktorá
ich oboznámila s rastúcimi chránenými
druhmi rastlín na Orave, RNDr. Karaska
priblížil problematiku vyskytujúceho
sa vtáctva na Slovensku a žiaci 8.A triedy dostali možnosť doplniť a rozšíriť si
informácie o geologicko – morfologickej
stavbe Oravy.
Triedy sa zapojili i do podujatia „Vyčistime si Slovensko“, ktoré zastrešilo Ministerstvo životného prostredia. Napríklad
žiaci I.G sa podujali vyčistiť priestor blízko rieky Oravy. Počas zberu sa žiaci snažili
podľa pokynov triediť plastový, sklenený
a rôzny odpad do vriec. Touto akciou sa
im podarilo vyčistiť aspoň malú časť Slovenska.
„A
Idka & Buba
Snímka: Veronika Jurčíková
8
FARSKÝ LIST 03|2011
máme si brať aj alby?“ Pýtali sa
malí miništranti po tom, čo sa dozvedeli, že na Nedeľu dobrého pastiera
(tento rok pripadla na 15. mája) pôjdeme
spolu – miništranti s p. kaplánom Pavlom
na Deň otvorených dverí do Spišskej Kapituly. Zobrali si ich, a tak na svätej omši
v katedrále pribudlo k bohoslovcom ešte
asi 25 miništrantov.
estival Lumen je festival gospelovej
hudby pod holým nebom, ktorý sa
koná pravidelne v júni v Trnave. Celý festival tradične odštartoval svätou omšou
v katedrálnom chráme. Tento rok však
pod taktovkou nového riaditeľa festivalu,
saleziána Maroša Peciara.
Na Trojičnom námestí sa postupne
zhromažďovali stovky fanúšikov kvalitnej
hudby. Trnavská formácia Hudba z Marsu si vystúpenie na domácej pôde naozaj
užila a roztancovala celý dav. Koncerty
Shackleton z Veľkej Británie, vystúpenie
zboru Summertime z Talianska či head-
Lenka Kalužová, Jana Žatkuliaková
Snímka: web školy
Naši miništranti zaplnili katedrálu
ne sme sa pretancovali až k otlakom. No
nastal aj čas, kedy bolo potrebné upratať
sálu z krásne vyzdobenej do pôvodného
stavu. Veríme však, že birmovanci si zachovajú vyzdobené srdcia a ostanú chrámom
Ducha Svätého, ktorý bude mať možnosť
pôsobiť v ich životoch. Majáles ukázal, že
viacerí z nich pochopili správne posolstvo
birmovky, ktoré poukazuje na potrebu byť
Kristovými svedkami nielen v kostole, ale
predovšetkým v srdci a v spoločenstve.
Chceme poďakovať všetkým organizátorom, vďaka ktorým sa „Dozvuky“
uskutočnili, za ich čas a chuť pracovať pre
druhých. Osobitné ďakujem patrí kaplánovi Cyrilovi za všetko, čo pre birmovancov počas prípravy urobil. Nech teda toto
dielo je nástrojom v Božích rukách a nech
sa skrze neho sviatosť birmovania nestane
sviatosťou odluky.
Lumen náš
každoročný
Po sv. omši, kompletnej prehliadke
seminára a výdatnom obede nasledoval
zábavno-súťažný program, na ktorom sa
jednoznačne prejavili súťažiaci z Dolného
Kubína. Všetkým zúčastneným sa veľmi
páčilo a Spišská Kapitula môže v dobrom
spomínať na návšetvu z Dolného Kubína.
Samuel Mahút
Snímka Veronika Jurčíková
liner piatkového večera Parachute Band
rozprúdili skvelú atmosféru. Kvalitnú
show priamo v centre mesta zabezpečil aj
DJ Andy Hunter.
Pred polnocou bola pre účastníkov pripravená moderovaná adorácia v Uršulínskom kostole a obdivovatelia tanečného
divadla ATak si mohli vychutnať premiéru zimOsenu na trnavskom Amfiteátri.
Sobotňajší program vyplnili prednášky
a workshopy na zaujímavé témy so vzácnymi hosťami, medzi ktorých zavítali aj minister dopravy Ján Figeľ či premierka Iveta
Radičová. Účastníci naplnili priestory Arcibiskupského úradu, Trnavskej univerzity,
kostolov a iných miest v centre Trnavy.
Koncert Chipa Kendalla musel byť kvôli nepriazni počasia prerušený. To isté postihlo aj vystúpenie Newsboys. Členovia
kapely prekvapili a odohrali najznámejší
hit skupiny dc Talk „In the Light“ pred polnočnou omšou v katedrálnom chráme.
Záverečná svätá omša bola poďakovaním za festival, za jeho účastníkov i organizátorov. Plná katedrála mladých ľudí
svedčila o tom, že dnešným mladým ľuďom záleží na tom, aby počúvali kvalitnú
hudbu a podporovali dobré dielo gospelového festivalu Lumen.
Moneka
Snímka: archív autorky
FARSKÝ LIST 03|2011
9
ZO SVETA CIRKVI
„Nebojte sa!
Otvorte dvere Kristovi!“
TEXT: ANDREA FECKOVÁ • SNÍMKY: ARCHÍV AUTORKY
Tohtoročná prvomájová nedeľa bola nedeľou Božieho milosrdenstva.
Okrem toho bola aj dňom blahorečenia Karola Wojtylu, pápeža Jána
Pavla II, veľkého ctiteľa Božieho milosrdenstva. Prinášame vám pohľad na
túto udalosť očami Dolnokubínčanky, ktorá sa tejto slávnosti zúčastnila.
Keď som pred dvoma rokmi začala študovať
na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme, bolo mi cťou chodiť do rovnakej školy, ktorú kedysi navštevoval aj Ján
Pavol II. To som však ešte netušila, že tým
najkrajším rímskym zážitkom sa pre mňa
stane práve blahorečenie tohto pápeža. Moment beatifikácie bol veľmi silný. Dojímavý.
Ešte nikdy v živote som tak dlho netlieskala.
Vedľa mňa stál asi 40-ročný Poliak, o dušu
tuáriá. Srdcom som bola hlavne v Poľsku.
To mi totiž pripomínalo domov a mojich
najbližších, na ktorých sa v tej chvíli nedalo
nemyslieť. Keď večer začalo mrholiť, do davu
opäť zaznelo „Nebojte sa!“ a na pódium prišla francúzska rehoľná sestra Marie SimonPierre, ktorá bola na príhovor Jána Pavla II.
zázračne uzdravená z Parkinsonovej choroby. Jej svedectvo bolo jasné: zázraky sa dejú
aj dnes! Na sobotnej vigílii nechýbal ani
kardinál Dziwisz. Blízky priateľ a spolupracovník Jána Pavla. Na otázku moderátorky,
či pápeža videl niekedy nahnevaného, krakovský arcibiskup odpovedal: „Dvakrát. Nie
však proti človeku. Ale keď pozdvihol hlas
V nedeľu prialo pútnikom aj nebo.
A to doslova a do písmena.
mával zástavou a plakal. Vatikánom šla vlna
radosti. Aj Benedikt sa usmieval. Zdalo sa,
akoby v duchu práve hovoril s priateľom.
„Nebojte sa!“ zopakoval v homílii slová svojho predchodcu a vyhlásil Jána Pavla II. za
blahoslaveného. Som šťastná, že som mohla
byť na tejto slávnosti osobne prítomná. Bol
to neopísateľný zážitok!
10
FARSKÝ LIST 03|2011
Otvorené srdcia
V nedeľu som do Vatikánu prišla okolo
pol šiestej ráno. Aj napriek neuveriteľnému
množstvu ľudí vládla medzi nami pokojná
atmosféra. Odvšadiaľ bolo počuť poľštinu,
ale prišlo aj veľa Francúzov a Španielov.
Potešila som sa, keď som napokon pred sebou zbadala aj slovenskú vlajku. Ťažko sa
slovami opisuje atmosféra, ktorú bolo cítiť
vo vzduchu. Nad Svätopeterskou bazilikou
sa miešali pocity radosti, vďaky a neuveriteľného očakávania. Po sobotňajšom daždi
nám dokonca prialo aj nebo. A nielenže bolo
modré, ale medzi ním a zemou sa udialo niečo veľmi výnimočné. Zdalo sa, že ani jedno
srdce nezostalo zatvorené. A hlavne to jedno.
To Wojtylovo!
Svätosť a mariánska úcta
Keď pápež Benedikt vyslovil beatifikačnú
formulku, ktorou Jána Pavla II. oficiálne blahorečil a z balkóna baziliky spustili portrét
nového blahorečeného, Vatikán jasal. Ešte
nikdy v živote som tak dlho netlieskala. Zároveň ale to bol moment, počas ktorého sme
si všetci mohli uvedomiť podstatu tejto slávnosti. Svätosť! Tá sa stala najdôležitejším posolstvom tohto dňa. Ján Pavol II. žil svätým
životom! Centrom všetkých jeho činností
bola osoba Ježiša. Jemu všetko odovzdával
a v ňom žil. „Vykupiteľ človeka, Ježiš Kristus,
je stredom vesmíru a dejín. K nemu sa obracia moja myseľ a moje srdce.“ A: „Márii zverujem aj moju budúcnosť. Všetko vkladám
do jej rúk, aby to v svojej materinskej láske
prinášala pred svojho Syna.“
J. E. Mons. František Tondra,
trinásty spišský diecézny biskup
SPRACOVALA: EVA MURÍNOVÁ • ZDROJ: INTERNET, TV LUX
Dňa 4. júna 2011 sa dožil významného životného jubilea – 75 rokov.
Narodil sa v roku 1936 v Spišských Vlachoch ako štvrté z desiatich
detí. Pri tejto príležitosti slávil v katedrále sv. Martina na Spišskej
Kapitule slávnostnú svätú omšu, ktorou chcel poďakovať Bohu za
dobrodenia udelené v doterajšom živote.
Pri povolaní zohráva podľa otca biskupa dôležitú úlohu miestny kňaz. A vývoj jeho povolania sprevádzali zvláštne okolnosti. V r. 1950
bol spišský seminár rozpustený, ostal iba ten
v Bratislave. Biskup Vojtaššák zakázal ísť do
tohto seminára, pretože ho považoval za komunistický. On maturoval v r. 1954 a odišiel
študovať pedagogickú fakultu v Bratislave so
zameraním na prírodné vedy, biológiu, zemepis. Dostal sa do kontaktu s podzemnou Cirkvou, ktorá tam pôsobila. Nakoniec sa prihlásil
aj do bratislavského seminára a na druhý či
tretí pokus ho prijali, kňazskú vysviacku prijal 1. júla 1962.
Špeciálne vydanie talianskych novín
Il Messaggero venované Jánovi
Pavlovi II. poslúžilo aj ako prikrývka
počas noci.
Medzi pútnikmi nechýbali ani Slováci.
Po slávnosti bola vo vatikánskej bazilike vystavená uzavretá rakva s pozostatkami Jána
Pavla, ku ktorej prichádzali zástupy veriacich
celú noc i nasledujúci deň. Taliani zvládli organizáciu blahorečenia výborne. Už v sobotu
si mohol každý pútnik zadarmo zobrať balíček s občerstvením a počas oboch dní nám
bola ponúkaná voda na pitie. Zdalo sa, že počas slávnosti sa v Ríme stretol celý svet. Nechýbali predstavitelia iných cirkví, svetových
vlád i diplomacie. Prišli silní aj slabí. Bohatí aj
chudobní. Malí aj veľkí. Tí na nohách, aj tí na
vozíčkoch. Boli tam zdraví aj chorí. Učení aj
jednoduchí. Myslím, že to bol v našej Cirkvi
výnimočný deň! Veď ten, ktorého sme poznali, počúvali a vídavali, ten, ktorý bol naším
pápežom, Ján Pavol II., je blahoslavený! Kiež
by sa nám jeho život stal nádejou a posilou vo
viere a kiež by nám neustále zneli slová tohto
veľkého pápeža: „Nebojte sa! Otvorte dvere
Kristovi! Otvorte mu ich dokorán!“ l
cirkevných škôl (materské, základné i stredné, niektoré sú spojené), pretože sa tu môžu
vychovávať a vzdelávať budúci občania tohto
štátu. Postupne rástla myšlienka budovať aj
vysoké školstvo – to nebola len moja myšlienka, prišli s ňou za mnou aj mnohí vzdelanci. Aby aj vzdelaní ľudia boli zodpovední,
aby hájili morálku a aby konali z lásky. A tak
sme začali od pedagogického inštitútu, ktorý
Pastorácia i štúdium
Svoju pastoračnú činnosť začal v Levoči ako
kaplán. V roku 1963 bol preložený do Hnilca a v roku 1970 do Zázrivej, kde pôsobil
ako správca farnosti spolu so svojim, o 11
rokov mladším, bratom Michalom. Popri
pastoračnej práci získal v roku 1978 doktorát z teológie a istý čas aj prednášal morálnu
teológiu na bohosloveckej fakulte. V r. 1983
sa stáva správcom farnosti v Tvrdošíne,
v roku 1987 v Levoči. 26. júla 1989 ho pápež
Ján Pavol II. vymenoval za spišského diecézneho biskupa.
Výnimočný deň
Sobotná vigília
Blahorečenie začalo v Ríme sobotnou vigíliou. Na mieste bývalého antického cirkusu
Circo Massimo sa stretlo asi 150-tisíc pútnikov a keď sa nám z obrazovky, zo záznamu, prihovoril Ján Pavol II., zdalo sa, akoby
tam skutočne bol. Tešili sme sa. O to viac, že
sme sa vďaka technológii cez telemost spojili
s ďalšími piatimi miestami sveta – s Krakovom, Fatimou, Libanonom, Tanzániou a Mexikom – kde sa nachádzajú mariánske sank-
proti mafii a neskôr, keď sa ozval proti druhej vojne v Iraku a povedal: ‚Ja som prežil
vojnu a viem, čo to je. Vojna nič nevyrieši.‘“
Obdobie biskupskej služby
Za biskupa ho konsekroval kardinál Jozef
Tomko 9. septembra1989 v Spišskom Podhradí – Sp. Kapitule. Tisíce ľudí sa vtedy
tešili, že po štyridsiatich rokoch bude mať
Spišská diecéza opäť biskupa. Čo on sám
považuje za dôležité mýľniky v biskupskej
činnosti? „Najskôr bolo potrebné obnoviť
a rozbehnúť seminár a Teologický inštitút.
Veľmi si cením, že sa to podarilo a tým sa
omladilo aj kňazstvo v diecéze. Veď priemerný vek kňazov pri mojom nástupe bol viac
ako 60 rokov, dnes je to 38 rokov.
Druhú vec, ktorú som mal na srdci, bolo
postarať sa o kňazov, ktorí po odchode do
dôchodku nemajú kde ísť, ale aj o tých, ktorí
už nevládzu. Podarilo sa vybudovať charitný
dom pre týchto kňazov.
Ďalšou oblasťou, ktorej som sa venoval,
bolo zakladanie cirkevných škôl. Považujem
to za veľký úspech, že máme v diecéze 30
Relikvia krvi bl. Jána Pavla
II. pre Spišskú diecézu
Pre Katedrálu v Spišskej Kapitule daroval
krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dziwisz relikviu krvi bl. Jána Pavla
II. Relikvia bude uložená v kaplnke
Zápoľských na mieste, kde sa Ján Pavol
II. 3. júla 1995 pred bohostánkom modlil.
Veriaci na Spiši si tak budú môcť uctiť
tohto veľkého pápeža slovanského pôvodu prostredníctvom tejto relikvie.
-tk kbs-
Novokňazi
Spišskej diecézy
Novokňazi v r. 2011 a ich prvé kaplánske
miesta: Ján Dubecký z Levoče/Ružomberok, Vladimír Fedorek z Hniezdneho/
Levoča, Dominik Jamrich z Ľubochne/
Letanovce, Pavol Krokus z Kluknavy/
Spišská Stará Ves, Martin Pasiar z Tatranskej Štrby/Liptovský Mikuláš, Peter
Pincel z Černovej/Tvrdošín, Matúš Reiner z Markušoviec/Žehra, Martin Taraj
z Tvrdošína/Oravská Polhora, Marek
Wolanszký z Dubovice/Spišský Štiavnik.
-kapitula.sk-
Zomrela korunná svedkyňa
prerástol na pedagogickú fakultu a univerzitu. Dnes Katolícka univerzita v Ružomberku má štyri fakulty: filozofickú, pedagogickú, zdravotnícku a teologickú s dekanátom
v Košiciach.
Teším sa aj z mimoriadnej udalosti, ktorá
sa stala 3. júla v r. 1995. Svätý otec Ján Pavol
II. prijal naše pozvanie a v tento deň sme ho
mohli privítať na Mariánskej hore v Levoči.“
Smútok či sny?
Čo sa mu odohráva v duši? Cíti smútok
z odchodu? Keď sa naplní čas, „každý by mal
odísť, aby prišla nová krv. Aj biskup sa opotrebuje. Nový prinesie čosi nové do diecézy.
Ja mám rád teológiu a chcem prepracovať
svoju učebnicu morálky. A mám ešte sen –
napísať pamäti. Páčia sa mi výroky: Blažený
človek, ktorý vždy začína. Keby som vedel, že
zajtra zomriem, zasadil by som ešte jabloň.“
Takže otec biskup s prácou nekončí.
Ďakujeme otcovi biskupovi za všetko, čo
urobil pre našu farnosť i diecézu a vyprosujeme mu veľa zdravia, Božích milostí a silu
Ducha Svätého do všetkých aktivít a činností, ktoré ešte bude vykonávať. l
V kostole sv. Martina v Martine sa uskutočnila pohrebná rozlúčka s pani Helenou Kordovou-Wildeovou, ktorá bola
hlavnou svedkyňou v procese blahorečenia sestry Zdenky Schelingovej. Zomrela
25. mája 2011 vo veku 94 rokov. Helena
Kordová bola ako politická väzenkyňa
v 50-tych rokoch v pražskej väznici na
Pankráci v čase, keď tam bola uväznená sestra Zdenka. Určitý čas bola so
sestrou Zdenkou na jednej cele a práve
jej Zdenka vyrozprávala svoj mučenícky príbeh. Svedectvo Heleny Kordovej
zohralo rozhodujúcu úlohu pri procese
blahorečenia. Zdenku Schelingovú beatifikoval pápež Ján Pavol II. v Bratislave 14.
septembra 2003.
-tk kbs-
Životopisy svätcov na
novej internetovej stránke
V uplynulých dňoch bola uvedená do
prevádzky internetová stránka www.
zivotopisysvatych.sk. Ponúka zoznam
svätých a blahoslavených v počte vyše
1300, pričom priebežne sa tento zoznam
rozširuje o nových svätcov.
-tk kbs-
FARSKÝ LIST 03|2011
11
TÉMA
Leto s deťmi.
Ako na to?
TEXT: ZUZANA MACHAJOVÁ
SNÍMKY: ARCHÍV AUTORKY A VERONIKA JURČÍKOVÁ
Letné prázdniny sú už takmer tu a najväčšiu radosť z nich majú
azda školáci a študenti. Majú pred sebou niekoľko týždňov
oddychu, malých i veľkých dobrodružstiev alebo len také leňošenie.
Ako však tieto dva mesiace z pohľadu dospelých zorganizovať
a pripraviť všetko tak, aby sme leto prežili nielen bezpečne, ale
hlavne príjemne? Ako to všetko skĺbiť tak, aby sme zvládli aj svoju
prácu, prázdninujúce deti a ešte si stihli popri tom aj oddýchnuť?
Rozprávajte sa
Skúste sa s vašimi ratolesťami porozprávať.
Zistite, aké majú predstavy o prázdninách,
aké sú ich sny. Pre tých starších môžu ideálne prázdniny predstavovať aj to, že môžu
byť večer dlhšie vonku so svojimi priateľmi. Nezabudnite hovoriť aj o vašich snoch
o dovolenke a oddychu a o možnostiach,
ktoré ako rodina máte. Pomôžete svojim
deťom pestovať realistický pohľad na život
a pravé hodnoty a vaše deti ocenia, že sa
im venujete.
programy miestnych centier voľného času
a občianskych združení, ktoré pracujú
s deťmi. Populárne sú aj letné tvorivé dielne, spoznávanie histórie či jazykové kurzy.
So staršími deťmi je výhodné preskúmať
možnosti, ako si cez letné prázdniny privyrobiť, aby si potom mohli spolufinancovať niektoré zo svojich predstáv o správnom lete.
Plánujte
ľa mapy, príprava občerstvenia, to všetko
vám môže pomôcť, aby mali deti aj z bežného výletu silný emocionálny zážitok.
Zdieľajte spoločné
zážitky
Podeľte sa so svojimi deťmi o zážitky z detstva. Mnohé z nich dnes nemajú predstavu o tom, aké to bolo, keď ste
boli malí, čo vám dokázalo urobiť radosť.
Možno budete prekvapení a vaše deti zatúžia po dobrodružnej prechádzke lesom
s vlastnoručne vyrobeným lukom a budú
si chcieť vymyslieť svoj vlastný bojový
pokrik alebo ich bude lákať zorganizovať
letnú párty na záhrade pre kamarátov, na
ktorej budú podávať koláč, čo sami upiekli
z lesného ovocia.
Čítajte si spolu
Pokiaľ to nie je možné, aby ste boli so
svojimi deťmi počas dňa, alebo neviete,
čo s dlhým večerom, určite siahnite po
dobrej knihe a prečítajte si spolu s deťmi
niečo zaujímavé. Každý večer tak môžete
spolu prežiť nejaké to knižné dobrodružstvo a rozprávať sa o tom, čo by ste robili
vy alebo vaše deti, keby sa ocitli na mieste
hrdinu príbehu. Ak si plánujete nejaký výlet alebo dovolenku, zaujímavý môže byť
Aby tých niekoľko týždňov bolo pre deti
i pre vás naozaj oddychom a relaxom, je
užitočné si ich naplánovať. Určite vám pri
tom pomôže, ak si zistíte možnosti, ktoré
ponúka vaše okolie. Dostupnosť táborov,
Na zahodenie nie sú určite ani gospelové festivaly a tábory, na ktorých sa vaše
deti môžu zúčastniť aj ako dobrovoľníci
a animátori, a tak sa podieľať na uspokojovaní potrieb iných, čo je určite dobrou
devízou pre ich osobný i duchovný rast.
Strávte spolu
čo najviac času
Pokiaľ je to len možné, venujte svojim deťom čo najviac času. Správny futbalový
zápas s ockom poteší určite každého malého nádejného futbalistu. Skúste realizovať aj také spoločné aktivity, na ktorých si
oddýchnete istým spôsobom aj vy. Výlet
do okolitej prírody, kde môžete načerpať
silu či dokonca poriadna vysokohorská
turistika, určite urobia svoje. Pri výletoch
nechajte svoje deti, aby sa podieľali na ich
príprave. Spoločné plánovanie trasy pod12
FARSKÝ LIST 03|2011
aj cestopis krajiny či lokality, do ktorej sa
chystáte. Môžete spolu hovoriť o tom, ako
si to miesto predstavujete, alebo dokonca
urobiť súťaž, ktorej víťazom sa stane ten,
kto sa svojimi tipmi najviac priblížil skutočnosti. A určite nezabudnite na Bibliu.
Mnohé príbehy Starého i Nového zákona
môžu byť pre vás a vaše deti povzbudením
na každý deň prázdnin.
Poznávajte
svoje okolie
sa môže stať pre vaše deti kamarátom na
každý deň. Pravidelnou spoločnou modlitbou určite nič nepokazíte.
Nie každý z nás má možnosti vycestovať
na dovolenku alebo prázdniny niekam do
zahraničia. Zaujímavé môžu byť aj zákutia
nášho regiónu, kde vám stačí na cestu len
pár centov, alebo dokonca miesta vzdialené pešou chôdzou. Zorganizovali ste si
už niekedy so svojimi deťmi výstup na
Choč alebo výlet vlakom do Krivej, rodiska blahoslavenej sestry Zdenky? Nie? Tak
je ten pravý čas začať. Ak sa rozhodnete
pre turistiku a prechádzky v našom blízkom okolí, určite neobíďte turistického
sprievodcu a knihu povestí o Orave, ktorú
nájdete v našej mestskej knižnici. Aj výstup
na Choč sa môže potom stať naozajstným
dobrodružstvom, keď zistíte, ako je toto
miesto opradené legendami a príbehmi.
Dajte prednosť
vlastným zážitkom
pred televíziou
Nezabudnite
na prekvapenia
Aj prázdniny strávené v meste bez toho,
aby sme niekam cestovali, alebo u starej
mamy, môžu byť pre deti veľmi zaujímavé. Pokúste sa do všedných situácií zapojiť
fantáziu a hravosť. Čo tak lístok na stole
s indíciami namiesto hotového obeda.
A pátranie sa môže začať. Alebo každý deň
prežiť s nejakým svätcom a riadiť sa podľa
jeho životnej filozofie. Pre deti bude určite napínavé, ak si každé ráno vylosujete
meno toho, koho budete viacej spoznávať
a kto vás bude v ten deň inšpirovať.
Kamaráti
sú dôležití
Ak je to možné, skúste do svojich prázdninových plánov zapojiť svojich známych
s deťmi alebo príbuzných. Deti potrebujú pri radovánkach rovesníkov a vám to
môže realizáciu mnohých aktivít pre deti
zjednodušiť. Nezabudnite na to, že aj Boh
Dobrý film alebo rodinná rozprávka nám
určite pomôžu stráviť pekné spoločné
popoludnie. Určite to však nie je náplň
práce na celé dva mesiace. Skúste sa so
svojimi deťmi porozprávať o tom, aké iné
možnosti okrem televízie a počítača majú
ešte k dispozícii. A hlavne, snažte sa im byť
príkladom.
Letné prázdniny sú pre deti dôležité.
Majú o nich svoje predstavy, svoje očakávania a túžia sa v septembri svojim
kamarátom pochváliť, čo zaujímavé
zažili. Ak im chcete pomôcť, aby prežili
nezabudnuteľné a zaujímavé prázdniny,
môžete sa nechať inšpirovať našimi nápadmi a s Božou pomocou sa vám to
určite podarí. l
FARSKÝ LIST 03|2011
13
ROZHOVOR
Utiekam sa k Márii
a ona mi pomáha
dnes sa na ňu ešte ľudia pozerajú akosi
zvláštne. Aj keď prešlo už zopár rokov, aj
dnes sa nájdu ľudia, ktorí vedia skritizovať a zhodnotiť školu negatívne, aj keď
ide o katolíkov.
Ďakujem Pánu Bohu
za túto farnosť
TEXT: ĽUDOVÍT ORAVEC • SNÍMKA: ARCHÍV FRANTIŠKA BEBKA
Známa je vaša mariánska úcta. Fatimské pobožnosti, púte. Tým ste oslovili
hlavne nás, starších. Čo vás viedlo
k týmto aktivitám a čo pre vás znamená Panna Mária?
Úžas, nadšenie, dôvera, tajomstvo... Fatimská sobota je dar pre kňaza a veriacich. Neviem, čo by som povedal viac.
Myslím si, že na túto otázku by mali
odpovedať tí, ktorí chodili na Fatimské
soboty a na púte. Bol som motivovaný
tým veľkým záujmom ľudí, ktorí chceli ísť ďalej a ďalej. Nikdy nezabudnem
na jednotlivé púte, ale zvlášť na púť na
Zebrzydowsku kalváriu, kde som zažil nádhernú chvíľu s jedným úžasným
spoločenstvom ľudí, ktorí šli po ceste za
Kristom. Panna Mária pre mňa znamená
Matka. Utiekam sa k Márii a ona mi pomáha. Vždy si opakujem slová: Dôveruj
Márii, ona ti pomôže.
TEXT: MONIKA KOČALKOVÁ • SNÍMKA: VERONIKA JURČÍKOVÁ
Kaplán František Bebko. Pochádza z dedinky Hromoš, vzdialenej
asi 15 km od Starej Ľubovne. Pôsobil v Dolnom Kubíne štyri roky.
Jeho ďalším pôsobiskom sa stáva Liptovská Lúžna. Niečo o ňom
i o nás vám prinášame v nasledujúcom rozhovore.
Na začiatku pôsobenia v Dolnom Kubíne ste dostali do vienka starostlivosť
o deti. Detské sväté omše, príprava na
sviatosti... Ako si na to spomínate?
Síce prešiel už čas, ale veľmi dobre si spomínam na tieto chvíle. Spočiatku som sa
sám seba pýtal, čo im len mám povedať,
ako ich mám osloviť, čo mám vlastne
robiť. Po čase som zistil, ako je potrebné
vnímať detské zmýšľanie. Musel som sa im
prispôsobiť. Bolo to pekné obdobie, často som potom videl tú nádhernú radosť
a nadšenie v detských očiach. Myslím si,
že sme boli veľmi dobrá partia – sr. saleziánky a zopár mladých, ktorí mi pomáhali.
Ako to išlo na školskej pôde v Cirkevnej spojenej škole a v čom sú podľa
vás prednosti vzdelávania na katolíckych školách?
Tu je už iná pastorácia. Aj keď začiatky boli ťažké, koniec je krásny. Cirkevná škola mi postupne prirástla k srdcu.
Vnímal som tam deficit kňaza, preto som
sa snažil byť na škole čím viac pre žiakov i učiteľov. Na katolíckej škole v prvom rade má ísť o duchovné hodnoty
a o katolíckeho ducha. Žiaci začínajú už
v prvých ročníkoch vnímať, že škola ich
vedie aj po duchovnej stránke, čo iné
školy nemajú. Čo ma najviac mrzí, že aj
Zúčastnil sa s nami mnohých výletov, pútí aj túr.
Zažili ste u nás ako kňaz takú úprimnú radosť?
Istotne áno. Veď kňazstvo je o radosti.
Spoznal a stretol som tu v Dolnom Kubíne veľké množstvo dobrých ľudí, ktorí mi
pomohli a snažili sa ma povzbudiť. Ak by
som nemal radosť dennodenne vo svojom
srdci, neviem, kde by som bol už dnes.
Keď si tak spomínam, tak bolo len zopár
negatívnych situácii, na ktoré som už pomaly aj zabudol. Ale aj to patrí k životu
a ku kňazstvu.
Popri duchovných povinnostiach aj
študujete?
V roku 2009 som odovzdal rigoróznu prácu na tému „Spirituálny pohľad Ignáca
z Loyoly na duchovný život – duchovné
cvičenia a ich využitie v praktickom živote“. Túto prácu som obhájil a spravil požadované skúšky. Momentálne študujem
na Pedagogickej fakulte II. stupeň doktorandského štúdia. Neviem, čo ma čaká,
ale chcel by som sa ďalej venovať oblasti
vzťahu kňaza k chorému človeku, ktorý je
pripútaný na lôžko.
Čo by ste odkázali našim čitateľom na
rozlúčku?
Sami sa dnes presviedčame, aký je útok na
duchovný život a na našu vieru. Aj napriek
tomu nech pozývajú Boha do svojich rodín a aby vytrvali vo svojich kresťanských
záväzkoch a ostali verní Ježišovi. l
14
FARSKÝ LIST 03|2011
Kaplán Cyril Hamrák. Pochádza z Markušoviec a v Dolnom Kubíne
bol v pastorácii štyri roky. Odchádza pôsobiť do Važca. Zmenilo sa
niečo počas jeho pobytu u nás? Stále chce byť kňazom v pastorácii?
Nahliadnime...
Odchádzate od nás plný zážitkov...
Jeden milý na začiatok?
Prežil som tu veľmi krásne chvíle, medzi
iným aj veľa radosti a neraz aj so štipkou
humoru. Napríklad vtedy, keď som veriacich v kostole upozorňoval na to, že sa
posúva čas zo zimného na letný a naopak.
Vždy som to humorne skomentoval, aby
na to nezabudli. Ale najväčší problém s touto zmenou som mal ja sám. Pravidelne
som zaspal a nestihol rannú omšu...
Prišli ste k nám v roku 2007 a naša farnosť bola vaše druhé pôsobisko. Ako
ste vnímali našu farnosť na začiatku
a čo sa za tie štyri roky zmenilo?
Prišiel som z Ríma, kde som pociťoval silnú
túžbu po pastorácii, preto som sa aj vrátil.
Bol som šťastný, že môžem byť opäť s ľuďmi a pastoračne činný. Študentský univerzitný život moje kňazstvo nenapĺňal. Dnes
viem, že som urobil správne rozhodnutie
a neľutujem ho. Práve naopak, cez všetky
ľudské, kňazské, či pastoračné starosti som
tu bol veľmi šťastný. Pamätám sa na prvý
deň, ako keby to bolo včera. Čakalo ma tu
príjemné prekvapenie, keď ma moji drahí
mladí čakali na farskom dvore a srdečne
ma privítali. Pán dekan mi ich hneď zveril a tak sa začali moje dni napĺňať prácou
s mládežou. Myslím, že sme sa spoločne
vypracovali na slušnú úroveň. Je toho
tak veľa, čo sme zažili. Pán Boh zaplať za
všetko! Veľmi si cením aktivitu veriacich
v Dolnom Kubíne. Všetci, ktorých som
oslovil, sa ochotne zapájali do pastorácie, a takto sa dá pre spoločné dobro veľa
urobiť. Za štyri roky sa každý z kaplánov
posunul ďalej v pastoračnej oblasti, ktorej
sa venoval. A spolu s nami aj veriaci, pre
ktorých sme tu boli.
Venovali ste sa mládeži, rok ste mali
na starosti filiálku Vyšný Kubín, miništrantov a posledný rok aj birmovancov. Čo bolo pre vás ťažké v tejto
rôznorodej pastorácii?
Ťažko sa pracovalo s miništrantmi, ktorých sa mi nepodarilo rozbehnúť tak, ako
som to mal v pláne. A keď som bol neraz
pri oltári sám, bolo to pre mňa ako kňaza
bolestné. Toto bude určite aj výzvou pre
nových kaplánov. Dúfam, že sa im bude
viac dariť a chlapci budú mať záujem
o túto službu. Z iných oblastí som sa obával kvantity birmovancov a na sväté omše
a aktivity som sa pripravoval s rešpektom.
No potom som si ho zase vyslúžil ja od
nich.
Často bolo od vás počuť povzbudivé
slová: Nech sa nám všetkým darí! Veľakrát ste vedeli povzbudiť v kázňach
či pri vysluhovaní sviatostí. Čo pre
vás osobne bolo povzbudením v ťažkých chvíľach?
Modlitba, svätá spoveď a Eucharistia po
duchovnej stránke. Po tej ľudskej láska a priateľstvo, ktoré som od vás dostal.
Všetkým zo srdca ďakujem, odnášam si
vás vo svojom srdci.
Čo vám bude najviac chýbať po vašom odchode na nové pôsobisko?
To je predsa jasné! Mládež, moja srdcovka. Ďalej ľudia, ktorých som mohol bližšie
spoznať a prostredie, kde je veľa možností
na pastoráciu, ale aj kultúrne a športové
vyžitie. Som rád tam, kde to žije. A v Kubíne to žije...
Slovko na záver...
Ďakujem Pánu Bohu za túto farnosť,
v ktorej som dozrel a vypracoval na kňaza,
ktorý si už nejako v živote poradí. Stretol
som sa tu s mnohými pastoračnými
záležitosťami, ktoré sa dajú vo veľkej
miere objaviť v meste. Ďalej dúfam, že sa
mi podarilo Kubínčanom priniesť v mojej
osobe a kňazskom živote Pána Ježiša. To
bola moja úloha. Ak to tak vždy nebolo,
tak prosím o odpustenie. Mám vás rád.
Zachovajte si vieru. Nech vás Pán Boh
požehnáva! l
FARSKÝ LIST 03|2011
15
NAPÍSALI NÁM
ŽILI MEDZI NAMI
Gabriel Peter Hunčaga:
„Nikde som neobjavil toľko
vnútornej slobody, ako v reholi.“
V
olám sa Peter Hunčaga, pochádzam
z Dolného Kubína, som synom Jozefa a Edity a mám sestru Alicu.
Som rehoľník – dominikán, kňaz, s rehoľným menom Gabriel. Cítim sa do tohto
stavu povolaný Bohom a k tomuto rozhodnutiu som dospel vplyvom životných
udalostí i stretnutí veľkodušných dobrých
ľudí a kňazov.
Okolnosti môjho života v oblasti viery?
Občas náročné. V istej životnej fáze som
ani nechodil do kostola, nesvätil som ani
sviatky. Formálna stránka viery absentovala. V klasickej podobe som vieru od rodičov dostal. U nás nikdy prežívanie viery
nebolo kŕčovité, že musíš ísť do kostola, na
spoveď, musíš sa modliť... Keď som nechodil, nikto to navonok neriešil. Ale vnímal
som, že blízkym na mne záleží, cítil som
oporu. Zo strany rodičov, starých rodičov
a ďalších členov rodiny. Stará mama, krstná mama i otcova teta mi posúvali rôzne
knihy, ktoré som čítal... Birmovné meno
som si vybral Bernardín, lebo mi starká
dala knihu Životopis sv. Bernardína a tá
ma veľmi oslovila. Na strednej škole (SPŠ
dopravná Zvolen), keď som býval na in-
ešte znovu študovať a aby som sa modlil
za svoje povolanie. Tak som začal študovať v Čechách (muzeológiu a históriu). Po
ukončení štúdia som chcel prísť pracovať do Dolného Kubína, do múzea alebo
do archívu. Lenže moje nohy dokráčali
inde. Štúdiom som si obľúbil stredovek
a v Opave pôsobili minoriti (v stredoveku
i dominikáni). Minoriti viedli vysokoškolské stretká pre mladých. Boli to výborní
rehoľníci, kňazi, a ja som mal možnosť
vidieť rehoľný život, ktorý žije spiritualitu
stredoveku v modernej dobe. Vycítili, že
mám záujem o rehoľné povolanie. Možno ma videli už v ich rehoľnom rúchu,
ale vážim si na nich, že vždy mi nechávali
priestor na slobodné rozhodovanie.
Jeden starší spolužiak po skončení školy vstúpil k dominikánom. Nevedel som
o tom, až raz som ho v električke videl
v habite. On, vždy veselá kopa, v reholi?
Na mňa to dosť zapôsobilo. Po čase som
ho navštívil v kláštore. To bol pre mňa
ďalší silný moment. Pred dverami izby
kopačky. A ja duchom športovec. Ľudia si
myslia, že rehoľný život je príliš zviazaný,
hlavne nejakými predpismi, ale ja som
Pôsobisko bratislavských dominikánov – kostol Panny Márie Snežnej na Kalvárii.
ternáte, tam mnohí svoju vieru strácali, no
ja som ju tam opäť nachádzal.
Už na strednej škole vo mne zarezonovala myšlienka na rehoľné povolanie,
hoci len vnútorne. Potom nasledovala VŠ
v Žiline,odkiaľ som po roku odišiel. Bol
som doma, nezamestnaný, ale to množstvo času som nepremárnil. V mnohom sa
upevnil môj vzťah k rodičom. Don Juraj
Kyseľ, ktorý pôsobil na Kňažej, videl, že
moje vtedajšie predstavy o reholi sú ešte
dosť naivné, tak mi odporučil, aby som šiel
16
FARSKÝ LIST 03|2011
nikde neobjavil toľko vnútornej slobody
ako v reholi.
Nerobím rozhodnutia, veci nasilu. Ak
niečo cítim, nechávam tomu čas. Nebudem sa ničomu brániť, klásť prekážky, ale
ani upínať sa na nič nebudem. Uvidíme,
čo bude. Tak som sa rozhodol, že sa prihlásim do kandidatúry (čakacia doba pred
vstupom do rehole) k dominikánom. Keď
to už „prasklo“ aj doma, prestúpil som do
kandidatúry z Prahy do Košíc. Potom som
začal noviciát (skúšobný čas a príprava na
Bl. Charles de Foucauld
TEXT: MARTIN FARBÁK • SNÍMKA: INTERNET
Šľachtic, sukničkár, sveták, vojak, žid, mních, pustovník, kňaz,
samotár, vedec, misionár, mučeník. Podľa logického uvažovania
tieto slová spolu veľmi nesúvisia. Nie sú však náhodne vybraté zo
životopisného slovníka, všetky sa spájajú v osobe blahoslaveného
Charlesa. Vždy tak trochu mimo, no neustále hľadajúceho vlastnú
cestu do neba. Niekto by povedal – blázon. On sám by možno
odpovedal: „Áno, ale blázon pre Krista.“
viny. Chcel pôsobiť cez svoj príklad vzorného kresťanského života, nie misionárskou činnosťou. Zastával názor, že nie je
potrebné nič iné, ako milovať a obrátenie
nastane skrze skutky lásky. Preto žil medzi nimi ako jeden z nich a bol svetlom
ich sveta a soľou ich zeme. Tuarégovia si
ho čoskoro začali ctiť pod menom „Veľký
Marabut“. Zdieľal ich život a jeho ťažkosti, zároveň desať rokov študoval ich jazyk
a kultúrne tradície. Podarilo sa mu vypracovať tuarégsku gramatiku a slovník, ktorý
bol vydaný posmrtne v štyroch zväzkoch.
Tam to všetko začalo
P. Gabriel doteraz nestratil prvotné
rehoľné nadšenie a je šťastný
dominikán.
prijatie do rehole), ktorý je na rok. Rehoľník som od r. 1996. Postupne sa s tým začala zžívať aj rodina. Obdobie do večných
rehoľných sľubov som si stále predlžoval.
V rámci štúdia teológie som odišiel na jeden rok študovať do Viedne, do jedného
z našich najstarších kláštorov. Ponoril som
sa do dominikánskej spirituality a prežil
hlboký duchovný rok. V roku 2004 som sa
stal kňazom.
Spiritualita dominikánov spája prvky
mníšskeho a aktívneho spôsobu života,
to ma na nej priťahuje. Žijeme v kláštoroch, komunitách, máme tam spoločné
modlitby, sv. omše, spoločný obed a život
a zároveň sme aktívni vo svete. Ja sa venujem dejinám, pôsobím ako doktorand
na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
Vo voľnom čase v lete vášnivo bicyklujem,
v zime občas zájdem na spinning. Zvyšok
času venujem samoštúdiu.
Vo farnosti v Dolnom Kubíne som vždy
cítil ducha kresťanskej slobody. Vidno to
aj na kňazských a rehoľných povolaniach,
ktoré odtiaľto vzišli. Aj pánu dekanovi Letanovskému vďačím za mnohé a teším sa,
že sa dožil mojej vysviacky. Mám radosť,
že som doteraz nestratil prvotné rehoľné
nadšenie a stále som šťastný ako dominikán. Skrátka, baví ma byť dominikánom.
A cítim sa aj užitočný, vidím, že ľudia nás
potrebujú, že aj moja práca má zmysel.
A keď sa skombinuje to moje vnútorné
šťastie s tým vonkajším zadosťučinením,
tak ma ani nenapadne rozmýšľať o odchode či o ťažkostiach života v reholi...
Prosím vás o modlitby, lebo v nich je
naša spolupráca úžasná a ja osobne to veľmi cítim. Žehnám vás!
S pozdravom,
Gabriel Peter Hunčaga, OP
Narodenie
Štrasburg, 15. septembra 1858
Charles Eugene Vicomte de Foucauld sa
narodil 15. septembra 1858 v Štrasburgu
ako potomok jednej z najbohatších šľachtických rodín Francúzska, no ani to ho nezachránilo pred detstvom siroty. Rodičov
stratil, keď mal päť rokov a ťažké detstvo
ho podnietilo k tomu, že v pätnástich sa
bez okolkov vzdal viery. Neskôr sám vyznal, že sa musel v tomto období stále
niečím otupovať, aby ho prázdnota života
nezabila. Navštevoval nočné bary, žil hýrivým životom a napokon hľadal šťastie
v armáde. No odtiaľ ho vylúčili, pretože do
kasární prepašoval svoju milenku.
Úmrtie
Tamanrasset, Alžírsko, 1. dec. 1916
Blahorečenie
Benediktom XVI. 13. novembra 2005
Sformuloval tiež myšlienku založenia novej náboženskej rehole.
Predčasný koniec?
V r. 1916 prišla vlna nepokojov I. svetovej vojny až na Saharu. Charles zostal tam,
kde bol jeho domov, pri svojich dedinčanoch. 1. decembra 1916, počas útokov povstaleckých Senussov, ho v jeho pustovni
zastrelili protifrancúzski rebeli. Zdalo sa,
že s jeho smrťou boli pochované aj jeho
plány založiť rehoľu. No jeho myšlienky
boli po smrti zverejnené spolu s jeho životopisom a odozva na seba nenechala dlho
Zatiahni na hlbinu
Celý Charlesov život je poznačený hľadaním. Každý jeho krok, hoci aj zlý, bol
vedený túžbou nájsť pravé šťastie. Často
sa modlil: „Môj Bože, ak si, daj, aby som
ťa spoznal!“ Po neúspechu v armáde sa
vydal na prieskumnú cestu do Maroka.
V tej dobe bolo Maroko pre kresťanov zakázanou krajinou, tak putoval po krajine
prezlečený za žida. Nevedomky sa tak učil
samote, v ktorej na neho hlboko zapôsobil
islam a schopnosť jednoduchých ľudí žiť
v ustavičnej prítomnosti Boha.
Veľký zlom
Keď sa vrátil do Paríža, vrelé privítanie
jeho hlboko veriacej rodiny ho podnietilo hľadať význam kresťanstva. Z akéhosi
nutkania začal navštevovať parížske kostoly. Tu spoznáva otca Huvelina, ktorý
mu pomáha objaviť tajomstvo viery a po
dvadsiatich rokoch Charles prijíma Eucharistiu. „Od tej chvíle som vedel, že Boh
existuje a že mu musím zasvätiť život,“
poznamenáva neskôr. Koncom roku 1888
sa vydal na štvormesačnú púť do Palestíny.
Po roku vstúpil do trapistického kláštora,
kde prežil sedem rokov mníšskeho života.
Postupne si však uvedomil, že v trapistickej reholi nemôže plne uskutočniť svoje
povolanie k chudobe a kajúcnemu životu. Odišiel do Nazareta, kde žil niekoľko
Chcel by som byť dostatočne dobrý,
aby ľudia povedali: Ak je takýto dobrý
sluha, aký dobrý musí byť Pán?
Charles de Foucauld
rokov ako pustovník, kde sa mu podarilo
odhaliť cieľ jeho života – apoštolát.
Po stopách Krista
Po rokoch hľadania pochopil, že nasledovať Ježiša znamená priblížiť sa k tým,
ktorí sú osamelí a opustení. Po kňazskej
vysviacke r.1901 odchádza na Saharu, kde
sa rozhodol evanjelizovať tuarégske kmene v pohorí Hoggar. Žil medzi nimi ako
pustovník. Tisícky kilometrov a celé mesiace bol na cestách, väčšinou peši, sám,
len s ťavou nesúcou náklad. V dedinách,
ktoré navštívil, rozdeľoval lieky a potra-
čakať. V roku 1936 bola založená spoločnosť „Malých bratov Ježišových“, ktorá sa
hlási k jeho odkazu a v r. 1939 nasledovalo
založenie spoločnosti „Malých sestier Ježišových“. Momentálne je vo svete a aj na
Slovensku viacero spoločenstiev so spiritualitou bl. Charlesa de Foucaulda. Všetky
spája jedna charizma – život v spoločnosti, v tichosti, v civile, v bežnej robote, medzi veriacimi aj neveriacimi, nehľadajúc
ako ich obrátiť, ale ako ich milovať a celým svojím životom „kričať evanjelium“.
Blahorečil ho Benedikt XVI. 13. novembra
2005. l
FARSKÝ LIST 03|2011
17
ODPORÚČAME
SPRAVODAJSKÝ SERVIS
Bohoslužobný poriadok
v týždni
Úmysly
Apoštolátu modlitby
Farská
matrika
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
NA JÚL
V mesiacoch apríl a máj
sme sviatosťou krstu
v spoločenstve Cirkvi privítali
6.00 a 18.00 hod.
(sobota – 6.30 a 18.00 hod.)
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
Steven W. Vanoy:
10 najväčších darov
pre moje deti
Nesvadbov
S2G band:
Po všetky dni
Minulý rok sa dostala na náš knižný trh
kniha, ktorá by nám mala svojím obsahom
pomôcť pri výchove našich detí. Ba mala
by nám dopomôcť k tomu, aby sme zmenili svoj prístup ku každodennému životu.
Autor popisuje „dary“, ktoré by sme mohli
nazvať aj výchovnými odporúčaniami. Ich
cieľ je jednoduchý a priamy.
Pri čítaní budete cítiť, akoby vás autor
pobádal k tomu, aby ste sa nechali poučiť,
ako nebyť svojim deťom na obtiaž, „neliezť
im na nervy“ a urobiť to tak, aby sme sa
cítili v našich rodinných spoločenstvách
dobre. Jednou z autorových dobrých rád je
pozitívne zameranie sa. S určitou dávkou
humoru nám najskôr približuje našu myseľ
a princípy, na ktorých funguje.
Ak by sa vám zdalo, že po knihe radšej nesiahnete, lebo je určite príliš odborná, nenechajte sa odradiť. Jednoduchý štýl
a vtipné príklady vám pomôžu prečítať ju
takmer na jeden dych.
Na záver môžem len súhlasiť s autorom,
keď nám odporúča, aby sme sa zamerali na
to, čo funguje, čo je dobré. Vo svojej knihe
tento postup dokonca označuje skratkou
ZUP, čo znamená: zisti, uznaj a pochváľ. Ak
teda spozorujeme nejaké správanie u našich detí, ktoré je také, ako si predstavujeme, je podľa pravidiel a noriem, alebo sa im
približuje, určite si zaslúži pochvalu a naše
uznanie. Sústrediť svoju myseľ skôr na to
pozitívne a fungujúce môže byť jedným zo
spôsobov, ako si s našimi deťmi užiť naozaj
krásne leto plné vzájomnej spokojnosti.
Dokument českej režisérky Eriky Hníkovej natočený minulý rok rozpráva o slovenskej dedinke Zemplínske Hámre a jej
starostovi, ktorý urobí všetko pre to, aby
planéta Zem nevyhynula.
Znie to trochu zvláštne, ale úmysel je
dobrý. V tejto dedine blízko pri ukrajinskej hranici sa prejavuje rovnaký fenomén,
ako v mnohých iných dedinách – úbytok
obyvateľstva. A tak sa iniciatívny starosta
rozhodol, že tomu musí zabrániť. Rozhodol sa, že pre starých mládencov a dievky
z dediny zorganizuje veľkolepú zábavu, na
ktorej možno preletia potrebné iskry. Takýto príbeh by však českej režisérke pravdepodobne nestačil. Starosta totiž svoju
iniciatívu propaguje najmä cez dedinský
rozhlas a jeho príhovory sa často podobajú na moralizujúce kázne, v ktorých sa
kdekto môže spoznať.
V dokumente uvidíte príbehy konkrétnych starých mládencov, dievok a ich vyrovnanie sa so životom. Hoci dokument
tieto osoby nezosmiešňuje, ukazuje veľkú
snahu zmeniť nasilu niečo, čo má ísť prirodzenou cestou. Nie však tak ich snahu,
ako snahu podareného starostu. Odhaľuje
aj dvojtvárnosť našej kresťanskej kultúry,
v ktorej Kristove hodnoty často zostávajú
za dverami kostola.
Nesvadbov v zahraničí vzbudil údiv
i smiech, nám však ponúka cudzí pohľad
do našich dedín, do aktuálnych problémov a umožňuje nám tak vidieť sa akoby
v zrkadle, ktoré je možno trochu krivé, ale
v podstate ukazuje bolestnú pravdu. No
len keď ju prijmeme, môžeme ju zmeniť.
Kapela S2G band vydala v poradí už štvrtý album, tentoraz „vo svadobnej nálade“
s názvom Po všetky dni. Kapela sa zhodla
v tom, že na gospelovej scéne CD so svadobnou tematikou trochu chýba. Po pol
roku bolo CD na svete. Všetkých 10 piesní a 3 hudobné podklady sa teda nesú vo
svadobnej nálade.
Toto CD je úplne iné ako tie predošlé.
Je určené predovšetkým zaľúbeným. Zámerom CD bolo tiež to, aby sa niektoré
piesne mohli hrávať pri sv. omšiach. Štýlovo je album pestrý, od pomalých klavírnych balád cez pop-rockové veci až po
rezké reggae. Jedna pieseň je venovaná
ako vyznanie rodičom. Chalani dokonca
nahrali tri piesne aj bez spevu, aby mladí
v kostoloch mohli využiť v prípade potreby tzv. half playback, ak nemajú vlastných
hudobníkov. Autorsky sa na CD podieľali
Jožko Bubnár a Matúš „Chrobáčik“ Uriga.
Producentom už po tretíkrát bol Martin
Husovský. Celé CD sa nahrávalo v štúdiu
Pink street a v štúdiu Komajota v Prešove
pod režisérskou taktovkou Stana Čoreja –
bubeníka Komajoty. Nahrávanie trvalo pol
roka a zúčastnilo sa ho niekoľko známych
hudobníkov. S gitarami vypomohli Peter
Tomko a Miloš Humeník, vokálmi prispeli Veronika Husovská a Martin Husovký,
ktorý nahrával aj klávesy do niekoľkých
piesní. CD bolo vydané vo vydavateľstve
LUX communication. Zakúpiť si ho môžete v internetových obchodoch i prostredníctvom oficiálnej stránky kapely www.
s2g.sk. Príjemné počúvanie.
Zuzana Machajová
Snímka: internet
Martin Farbák
Snímka: internet
10 %
zľava
18
FARSKÝ LIST 03|2011
Eva Hrešková
Snímka: internet
Zľava platná do 30. 6. 2011 v Kníhkupectve ZRNO na Radlinského ulici v D. Kubíne na tieto tituly kníh:
DVD • Spievankovo (klipy s detskými piesňami)
9,73 eur
Ľudmila Gruchalová • Otcovstvo, dar a poslanie
3,19 eur
K. Wojtowicz • O kázni a dáždnikoch
2,09 eur
18.30 hod.
(štvrtok – 17.00 hod. sv. omša
za účasti detí)
(piatok – 18.30 hod.
sv. omša za účasti mládeže)
(sobota – 7.00 hod., večer nie je)
Filiálny kostol Najsv. Trojice,
Vyšný Kubín
Piatok – 17.00 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod. (utorok, štvrtok)
Adoračná miestnosť je otvorená
každý deň od 7.00 do 19.00 hod.
Bohoslužobný poriadok
v nedeľu
Všeobecný: Aby kresťania prispievali
k zmierňovaniu hmotného i duchovného utrpenia postihnutých chorobou
AIDS, predovšetkým v najchudobnejších krajinách.
Misijný: Za veriacich, ktorí pracujú na
misijných územiach, aby boli svedkami
evanjeliovej radostnej zvesti a živými
znakmi Kristovej lásky.
Úmysel KBS: Aby deti a mládež
s väčšou ochotou počúvali a nechali sa
formovať kresťanskou náukou a popri
oddychu venovali viac času modlitbe
a počúvaniu Božieho Slova.
NA AUGUST
Všeobecný: Aby Svetový deň mládeže,
ktorý sa bude konať v Madride, povzbudil mládež celého sveta do zakotvenia
svojho života v Kristovi.
Misijný: Aby kresťania Západu, otvorení pôsobeniu Ducha Svätého, opäť pocítili sviežosť a nadšenie zo svojej viery.
Úmysel KBS: Aby počas prázdnin
a dovoleniek spoločne trávený čas v rodinách prispel k upevneniu vzájomných
vzťahov.
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
7.45 • 10.00 • 18.30 hod.
9.15 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod.
Požehnanie mamičiek
pred pôrodom
30. júla 2011 a 27. augusta 2011
po ranných sv. omšiach
Stránkové dni
na Farskom úrade
Pondelok – piatok:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod.
V súrnom prípade po večerných
bohoslužbách.
V prípade potreby (ku chorým) volajte
katol. kňaza 0915 818 308
Jana Šútová
Sára Kramárová
Denis Murcin
Natália Lášticová
Aneta Vargová
Martina Hrdličková
Matúš Varga
Tomáš Sloboda
Klára Floreková
Matúš Benčík
Martina Kořalníková
Dušan Kováč
Jana Oravcová
Sviatosť manželstva prijali
Peter Drozd a Jana Morincová
Juraj Paššák a Ľudmila Záňová
Miroslav Anjel a Martina Nováková
Marek Bachynec a Daniela Giertliová
Peter Bachňák a Anna Bielová
Milan Dragan a Lucia Moravčíková
Martin Švec a Miroslava Fáziková
Michal Kramár a Lucia Draganová
Peter Korytár a Lucia Gajdošíková
Pán si z našich radov povolal
6.30 • 9.00 • 11.00 • 14.45 hod.
Filiálny kostol Najsv. Trojice
Vyšný Kubín
Ján Karcol
Natália Kompanová
Katarína Staroňová
Jana Dingová
Ondrej Lehotský
Zuzana Lehotská
Vladimír Ošust
Mária Šálková
Andrej Seňko
Nela Dulovcová
Andrej Frajka
Karina Lujza-Jančeková
www.vyveska.sk
nový internetový portál
s prehľadom
kresťanských aktivít
z celého Slovenska
Príspevky a námety
do Farského listu
zasielajte na e-mail:
[email protected]
Miroslav Mordáč (28 r.)
Viera Pašková (52 r.)
Mária Buljaková (81 r.)
Ján Jurík (58 r.)
Miroslav Ištván (48 r.)
Oľga Drahurádová (83 r.)
Mária Ďaďová (87 r.)
Sme pred realizáciou projektu
Pred rokom bol Cirkevnej spojenej škole schválený regionálny operačný projekt
pod názvom: „Rekonštrukcia CSŠ Dolný
Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“. Zmluva s Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR o realizácii je
už podpísaná, rekonštrukciu plánujeme
spustiť počas letných prázdnin.
Ľudovít Mačor, riaditeľ CSŠ
www.rkcdolnykubin.sk
FARSKÝ LIST 03|2011
19
DETSKÝ KÚTIK
Ahojček, deti!
Po dlhom a „úmornom“ školskom roku sú
konečne tu! Asi je zbytočné sa pýtať, čo je
práve pred nami, však? Ach jaaaaaaj, tak
veľmi milované, dlho a netrpezlivo spomínané, vytúžené prázdniny! Najkrajšie obdobie z celého školského roka! Školské tašky, taštičky, batohy a batôžteky sa tiež tešia
na zaslúžený oddych. Veď čo sa len nanosili
ťažkých vedomostí do školy i zo školy. Pevne dúfam, že ich len tak nehodíte do kúta!
Sem-tam ich aspoň pohlaďte pohľadom,
veď si to zaslúžia!
Sú pred nami dva krásne mesiace prázdninových, no určite nie prázdnych dní. Cez
prázdniny navštívite a spoznáte nové miesta, nájdete si nových kamarátov, čakajú vás
nové zážitky. A tá kopa fotografií! Tie najkrajšie chvíle si veľmi starostlivo uložte do
pamäti. Budete mať počas nasledujúceho
školského roka na čo s radosťou spomínať.
Nuž budem ďalej „šetriť“ slovami, a vhupneme spoločne do vašich – našich „hlavičkolámačiek“ na čas prázdninový. To aby
vám i nám nezhrdzaveli hlavičkové závity!
Príjemné „hlavičkolámanie“!
2
Pospájajte jednotlivé body od 1
do 36. Dozviete sa, čo nám bude
cez leto častejšie „tróniť“ na nose?
6
#
DETSKÝ KÚTIK 03|2011
Uhádnite, koľko zvieratiek a aké sa
nachádzajú v tomto obrázkovom
„MIŠ-MAŠi?“ Čo medzi zvieratká nepatrí?
1
Ktorou cestou sa dostane
Jonáš v tomto horúcom
počasí k chutnej zmrzline?
3
V tejto úlohe sa dozviete,
na čo nemáte zabudnúť
cez prázdniny.
4
V tajničke je ukryté
naše želanie pre vás.
5
Mnohí z vás budete
písať z výletov
pohľadnice alebo listy
svojim novým kamarátom.
Keď postupne vyškrtáte
nasledovné slová,
dozviete sa, čo treba
napísať na list, aby
ho doručili na poštu
v správnom meste či
dedine: BANKA, VRECE,
POŠTOVÝ HOLUB,
KINO, ADRESÁT,
ODOSIELATEĽ, POSOL,
SNÁR, PROTEKCIA,
LIST, DORUČITEĽ,
PRÍJEMCA, KOLOK,NOVÁ
HRA, KÚPEĽ, TRÚBKA,
PRISPIEVATEĽ, ATLAS,
ŠKATUĽA, KOLEDNÍK,
BALÍK, OBEH, ÚRAD,
POŠTA, TAŠKA.
Želáme vám naozaj zo srdca príjemne strávený a požehnaný
prázdninový čas. Dobre si oddýchnite a načerpajte nové sily.
Prežite ho najmä v zdraví a v priateľstve s Nebeským Otcom.
A NEZABUDNITE na návštevu jeho domu a na rozhovor s ním!
Čaká stále na nás a vždy a všade nás bude počúvať! Svoje odpovede
počas prázdnin vhadzujte do škatuľky v kostole na Brezovci
označenej Detský kútik do štvrtka 22. septembra 2011. Po detskej
svätej omši budeme mať „poprázdninové“ žrebovanie.
Teší sa na vás Renča J.
Kresby: autorka
Download

Ako využiť letný oddych čo najlepšie