Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
pre štrukturálne fondy EÚ
Prioritná os:
Opatrenia:
Prijímateľ:
Názov projektu:
Kód ITMS projektu:
Aktivita res.
názov seminára:
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Základná škola Školská ulica 897/8, Mojmírovce
Moderná škola budúcnosti
26110130235
3.1. Inovatívne vyučovanie na 1. a 2. stupni ZŠ
METODICKÝ MATERIÁL NA VYUČOVACIU HODINU
METODICKÁ PRÍRUČKA
Ročník
Predmet
Téma
Tvorca
tretí
Slovenský jazyk a literatúra
VYUŽITIE IKT V PREDMETE SJL 3. ROČNÍK ZŠ
PaedDr. Mária Eliašová
OBSAH
ÚVOD......................................................................................................................................3
1. Slovenský jazyk a literatúra v kontexte ISCED 1....................................................................4
1.1Charakteristika učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra......................................4
1.2 Ciele učebného predmetu..................................................................................................6
1.3 Obsahový vzdelávací štandard...........................................................................................8
1.4 Učebné osnovy slovenský jazyk a literatúra......................................................................11
2. Využitie IKT na hodinách SJL ..............................................................................................21
2.1
Praktické ukážky využitia IKT na vyučovacích hodinách..............................................23
3 Internet na hodine slovenského jazyka.............................................................................33
Použitá literatúra...................................................................................................................36
„ Celá moja metóda smeruje k tomu, aby sa školská práca zmenila na radosť
a potešenie!“ (Ján Amos Komenský)
ÚVOD
V súčasnosti, keď sa celá naša spoločnosť otvára svetu, vystupuje do popredia otázka
kvalitného vzdelania, ktoré dokáže nenásilnou a zaujímavou formou pripraviť mladého človeka
pre život, ďalšie vzdelávanie a uplatnenie sa na trhu práce.
K základnej gramotnosti nepatrí iba naučiť žiakov čítať, písať a počítať, ale i používať
počítač ako nástroj vzdelania, prístupu k novým informáciám, prostriedku určenom pre
komunikáciu s ľuďmi.
Náš školský systém prechádza obrovskými zmenami. Jednou z nich je i stratégia informatizácie
regionálneho školstva. Jej cieľom je
udržať konkurencieschopnosť SR na globálnom trhu s využitím prostriedkov IKT vo
vzdelávaní
rozšíriť profesijné kompetencie pedagógov o digitálne zručnosti
vytvoriť pre žiaka IKT prostredie (infraštruktúra, obsah, didaktika, pedagógovia) vo
výchovno-vzdelávacom procese
Aj z Vyhlásenia vlády SR z roku 2010 vyplýva, že ....Vláda SR využije všetky prostriedky na to, aby
podporila posun od memorovania k tvorbe spôsobilosti a ku schopnosti informácie získať,
využívať, ale aj kriticky hodnotiť.
Škola má vo vzdelávaní človeka dominantnú funkciu, preto jej musí v informatizácii
spoločnosti patriť popredné miesto. Neustále narastajúcemu tempu vzdelania musí byť
prispôsobená formatívna i výchovná funkcia vzdelania. Turek (1996, s. 7-8) upozorňuje na to,
že,,...ak sa žiakom odovzdávajú poznatky v hotovej podobe a žiaci ich prijímajú pasívne, vedie to
k prílišnému rešpektu, k slepej viere v hotové poznatky. V praxi sú absolventi škôl nesamostatní
pri riešení pracovných problémov...“
3
Cieľom tejto metodickej príručky je ponúknuť kolegom – učiteľom niekoľko nápadov,
možností prípravy a realizácie vyučovania materinského jazyka inovatívnou formou – využitím
IKT.
Je potrebné podotknúť, že takáto príprava je pre učiteľa náročnejšia, vyžaduje si mnoho
tvorivosti, praktických zručností v oblasti práce s PC, interaktívnou tabuľou, PowerPoint-om,
internetom aj rôznymi výučbovými programami, ktorých je na našom trhu dostatok. Neľutujme
však námahu ,čas strávený sebazdokonaľovaním. Je potrebné urobiť všetko pre spokojnosť
a radosť našich žiakov, ale i rodičov.
Z mojich
skúseností môžem povedať, že pri rozvoji vyšších kompetencií v oblasti
gramotnosti ( používanie písania a čítania v životných situáciách, zručnosť pracovať s písaným
textom na dosiahnutie životných potrieb človeka, vyhľadávanie informácií z viacerých zdrojov,
porozumenie, syntéza a integrácia informácií, hodnotenie), pomáha prepojenie slovenského
jazyka a IKT, ktoré ponúka učiteľom i žiakom, v zmysle úvodnej myšlienky J. A. Komenského,
možnosť zmeniť školskú prácu na radosť i potešenie.
1. Slovenský jazyk a literatúra v kontexte ISCED 1
1.1Charakteristika učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk na 1. stupni základnej školy má za úlohu naučiť žiakov spisovnú podobu
materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie
(komunikačné) schopností a to na úrovni ústnej i písomnej.
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú,
slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci prvok
možno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do významovej
a estetickej hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania
v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Ide teda
o akési spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne využívajú v jednotlivých
zložkách predmetu. V minulosti, chápeme tým obdobie posledných desaťročí, sa kládol
v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zložky predmetu, kde učiteľ
4
zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu, lexikológiu), pričom písomná
a ústna komunikácia bola podhodnotená.
Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích
predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov.
Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni
zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie
sa na trhu práce.
Je nesporné, že úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom živote nie je uspokojivá, ba
ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli používanie spisovnej formy jazyka
v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych ustanovizniach. Príčin je hneď
niekoľko. Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol myslieť,
cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom
vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení.
Najväčšiu pozornosť sme venovali princípu komplexnosti, ktorý sa prejavuje v úrovni
kompetenčnej –rozvoj komunikačnej kompetencie žiaka v materinskom jazyku v súlade s inými
kľúčovými kompetenciami, v medzipredmetovej úrovni – rozširovanie komunikačných poznatkov
a formovanie hodnôt z rôznych pohľadov danej tematiky, v medzizložkovej úrovni – integrácia
jazykového vyučovania, slohu, čítania a literárnej výchovy (zabezpečuje komplexnú povahu
komunikačného procesu) a vnútrozložkovej – prepájanie tém v rámci jazykovej, slohovej a
literárnej zložky predmetu.
Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie.
Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci
získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Žiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité jazykové
zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným aspektom
primárneho vzdelania patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti
literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova
by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka
jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k
materinskému jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia
žiaka. Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok
dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen
5
a číslic (latinka) s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa
učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať
prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku
správu. V 3. ročníku sa kladie dôraz na rozprávanie, pochopenie časovej následnosti deja, opis
predmetu.
1.2 Ciele učebného predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich
myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich
rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka.
Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim
kladný vzťah. Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského
jazyka je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti. Základné komunikačné zručnosti sú: počúvanie
hovorenie, čítanie a písanie. Okrem tejto klasifikácie ich ešte rozdeľujeme do dvoch veľkých
oblastí založených na funkcii počúvania a čítania (receptívne), hovorenia a písania (produktívne).
Receptívna oblasť (vnímanie) pozostáva z činnosti, pri ktorých žiak dostáva informácie
a myšlienky z vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú to dva základné spôsoby
prijímania informácii od iných.
Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania materinského jazyka.
Obsahuje činnosti, kde žiak realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi s inými žiakmi.
Ide o oblasť hovorenia a písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a rôzne informácie
prostredníctvom slov.
Každá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byt zameraná na dieťa a jeho skúsenosť s
jazykom a svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byť jej samozrejmosťou
bez ohľadu na obsah vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, že spomínané komunikačné
zručnosti navzájom súvisia, a preto by sa mali vyučovať ako celok. Tento fakt je možné využiť v
praxi u žiakov nižších ročníkov, ktorý je charakteristický prirodzeným priebehom učenia a jeho
obsah tvorí počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie a výtvarný prejav.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:
-
osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
6
-
poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou
písanej reči
-
osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej
a štylistickej
-
osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
-
získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
-
osvojiť si návyky správnej výslovnosti
-
poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
-
prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
-
jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
-
viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj
písomnej)
Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči
v ústnom i písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich odporúčajú používať individuálne. Ide
najmä o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho
ktorého žiaka. Doteraz bola situácia taká, že mnohí učitelia (a je ich väčšina i dnes) žiadajú presné
usmerňovanie, návody na vyučovanie, konkrétne odporúčania a to tak v metódach a formách ako
i v učebných osnovách. Tak sme boli zvyknutí roky v učiteľskej praxi. Bolo to násilné, ale
pohodlné, bez akejkoľvek individuálnej zodpovednosti a najmä bez tvorivosti. Tvorivosť je ten
prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didaktike predmetu, ale rovnako u žiaka ako i učiteľa.
Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie
v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento proces by sa mal diať automaticky bez toho,
aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.
Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak sa bude smerovať k hlbšiemu
poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci budú
svoj jazyk poznať, budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkosti sa budú ním
aj písomne vyjadrovať. Mimoriadny akcent kladieme na metódy a formy, ktoré by mal učiteľ
využívať na 1.
stupni ZŠ. Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov maximálne aktivizovať žiakov
na vyučovacích hodinách, efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť ich stimulovať
k lepším výkonom. Je potrebné zamerať sa na progresívne interaktívne postupy učenia tak, aby
7
každá vyučovacia hodina bola ozajstným zážitkom, inšpiráciou na riešenie reálnych
komunikačných situácií, aby si dieťa osvojovalo poznatky ľahko a prirodzene v činnostiach
primeraných jeho veku. Pri vytváraní modelových situácii je vhodné okrem racionálnych
postupov používať aj rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na žiaka, ktoré sa nachádza v ríši
rozprávok, hier, dramatického alebo výtvarného prejavu (tzv. zážitkové učenie). Učiteľ na
hodinách slovenského jazyka v rámci komunikácie môže využívať poznatky napr. „tvorivého
písania“, je nutné využívať neverbálnu komunikáciu. Ide o to, aby vedomosti, ktoré žiak
nadobúda v jazykovom vyučovaní vedel konkrétne a prakticky využiť v ďalších predmetoch
(medzipredmetové vzťahy).
1.3 Obsahový vzdelávací štandard
Obsahové štandardy slovenského jazyka
Poznávacie a rečové kompetencie
Motorické zručnosti
Samostatne písať jednoduché texty s dôrazom na dodržiavanie základných parametrov
písma (písané alebo tlačené písmo).
Prečítať, podľa predlohy odpísať alebo podľa diktovania napísať a prečítať arabské číslice
v súvislosti s učivom v matematike.
Verejná prezentácie textu, verejný prejav
Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť.
Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov.
Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne).
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.
Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.
Analytické zručnosti
Uskutočniť jazykovú analýzu textu, vyhľadávať jazykové javy, vyhodnocovať ich
a postupne zatrieďovať.
8
Tvorivé zručnosti
Tvoriť vlastný text.
Ústne prezentovať vlastný text.
Napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh).
Porozprávať príbeh na danú tému (podľa názvu, obrázkov atď.) s použitím priamej reči.
Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo.
Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.
Informačné zručnosti
Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty.
Komunikačné zručnosti
Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu.
Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu.
Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.
Obsahové štandardy literárnej výchovy
Poznávacie a čitateľské kompetencie
Technika čítania a verejná prezentácia textu
Na základe predchádzajúcej prípravy správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj
potichu po príprave texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam žiaka.
Pri hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť.
Výrazne čítať kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládež.
Výrazne recitovať básne, úryvky z prózy.
Pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať priamu reč.
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.
Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
Analytické a interpretačné zručnosti
Zostaviť osnovu prečítaného textu.
Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu.
Prerozprávať obsah prečítaného textu.
Vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu.
9
Vyhľadávať, identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne
a jazykové prostriedky, vybrané pojmy a výrazy.
Pri jednoduchom rozbore literárnych textov používať literárne pojmy.
Hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah.
Odlišovať prozaické a básnické texty.
Odlišovať umelecké a náučné texty.
Tvorivé zručnosti
Zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, poviedky alebo povesti.
Na základe vlastnej fantázie dokončiť začatý príbeh vo forme rozprávania, dramatizácie
a ilustrácie.
Napísať krátky prozaický útvar.
Tvoriť jednoduché rýmy.
Inscenovať kratší dramatický text.
Informačné zručnosti
Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici.
Budovať si vlastnú knižnicu.
10
1.4 Učebné osnovy slovenský jazyk a literatúra:
3. ročník
Tematický celok
(počet hodín)
Jazyková zložka
99 hod.
Téma
Vzdelávacie výstupy
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Abeceda
Prierezové témy
Žiak ovláda tlačenú a písanú podobu abecedy. Vie zoradiť Environmentálna
Slovník
slová v abecednom poradí. Vie správne pomenovať výchova
Druhy slovníkov
všetky písmená. V slovníku vie vyhľadať slovo podľa
Tlačené a písané písmená abecedy. Radenie slov
abecedy. Podobne i v encyklopédii alebo telefónnom
podľa abecedy. Názvy písmen. Vyhľadávanie slov v
zozname.
slovníku podľa abecedy.
11
Slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ.
Žiak vie rozdeľovať slová na slabiky, zo slabík vie utvoriť Osobnostný
Písanie a výslovnosť spoluhlások l, ĺ a r, ŕ.
slová. Vie, že spoluhláska l, ĺ a r, ŕ môže nahradiť a sociálny rozvoj
Rozdeľovanie slov na slabiky.
samohlásku a vytvoriť slabiku.
Slovo, slabika. Rozdeľovanie slov na slabiky.
V rámci opakovania učiva: slabikotvorné hlásky a tvorba
Vytváranie slov prostredníctvom slabikotvorných
slabík s týmito hláskami žiak rozozná takéto slová a vie
slabík.
tvoriť nové slová.
Obojaké spoluhlásky b, m, p, r, s, v, z, f
Žiak vie rozoznať obojaké spoluhlásky. Vie ich vymenovať. Osobnostný
Rozdelenie spoluhlások na tvrdé, mäkké a obojaké. Vie, že po obojakých spoluhláskach píšeme
Názvy
obojakých
spoluhlások.
Pravopis
a sociálny rozvoj
po alebo i, í alebo y, ý.
obojakých spoluhláskach.
12
Vybrané slová
Žiak vie zadefinovať vybrané slová. Naučí sa rozoznávať Dopravná výchova
Pochopiť, čo sú vybrané slová. Pravopis vybraných vybrané slová a príbuzné slová. Rozširovať aktívnu slovnú
slov vo všeobecnom ponímaní. Príbuzné slová. zásobu žiakov o vybrané slová a príbuzné slová. Vybrané
Vybrané slová po obojakej spoluhláske f neexistujú. slová vie používať nielen v pravopisných cvičeniach,
nácvičných a kontrolných diktátoch, ale najmä pri tvorbe
vlastných textov a uplatňovať ich v medzipredmetových
vzťahoch (vlastiveda, prírodoveda, IKT, etická výchova
a pod.)
Vybrané slová po obojakých spoluhláskach b, p, Žiak si postupne osvojuje pravopis vybraných slov. Vie, v Environmentálna
m, v, r, z, s. Príbuzné slová.
ktorých slovách sa píše y, ý. Vie správne uplatniť pravopis výchova
Obsah učiva spočíva v ovládaní vybraných slov po v príbuzných slovách. Vie vybrané slová používať nielen v
jednotlivých
obojakých
spoluhláskach
(okrem izolovaných slovách, ale aj v iných slovných spojeniach a
spoluhlásky f). Odvodzovanie a tvorenie príbuzných v textoch.
slov. Pravopis vybraných slov a príbuzných slov.
13
Podstatné mená. Všeobecné a vlastné podstatné Žiak vie zadefinovať podstatné mená. Vie sa na ne opýtať Osobnostný
mená.
správnou otázkou. Vie ich nájsť v cvičeniach, v a sociálny rozvoj
Vyvodiť definíciu podstatných mien. Rozdelenie jednoduchých textoch. Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné
podstatných mien na všeobecné a vlastné. Pravopis podstatné mená. Vie uplatniť správny pravopis vo
vlastných podstatných mien.
vlastných podstatných menách - osôb, zvierat, miest a
obcí, vrchov, riek, potokov, štátov, svetadielov...
Slovesá. Synonymá. Prídavné mená. Antonymá.
Žiak pozná funkciu slovies v texte. Tvorí synonymá. Žiak Mediálna výchova
Vyvodiť jednoduchú definíciu slovies. Definícia vie zadefinovať prídavné mená. Vie vyhľadať prídavné
prídavných mien. Vyvodenie pojmu z akostných mená (akostné) z cvičení, z textu. Vie tvoriť antonymá.
prídavných mien.
Zámená
Žiak ovláda krátku definíciu zámen. Vie vymenovať Multikultúrna
Definovať zámená. Vychádzame zo skúsenosti, že bežne
žiaci používajú v bežnej komunikácii zámená, napr.
výchova
používané zámená v praxi. Vie ich vyhľadať v cvičeniach
ja, ty, on, ona, my, vy, oni, ony, ten, tá, to, tí, tie, alebo v texte. Vie ich používať pri komunikácii s inými
moje, tvoje, naše, vaše. Žiakov učíme iba ich osobami.
prakticky vyhľadať v cvičeniach, v textoch a pod.
14
Číslovky
Definovať číslovky.
Žiak pozná a vie povedať jednoduchú definíciu čísloviek. Osobnostný
Žiaci od 1. triedy používajú
Žiak vie vyhľadať základné, radové alebo iné číslovky, a sociálny rozvoj
číslovky v matematike. Pri definícii vychádzame z ktoré pozná alebo sa s nimi stretol v praxi v cvičeniach, v
poznatkov žiakov o číslovkách. Môžeme spomenúť textoch. Žiak vie v bežnej komunikácii používať slovný
číslovky základné aj radové, ale nevyžadujeme, aby druh – číslovky. Vie správne napísať číslovky do 1000. Vie
tieto pojmy žiaci ovládali.
správne uplatniť ich pravopis v texte.
Vedomosti o číslovkách žiak využíva nielen na hodinách
jazyka slovenského, ale i v iných predmetoch, najmä v
matematike.
Písanie
Vedieť napísať písmená abecedy a arabské číslice.
Zdokonaľovanie písania abecedy, aby sa dosiahla
plynulosť, automatizácia, čitateľnosť a primeraná
rýchlosť písania.
15
Literárna výchova
132 hod.
Literatúra pre deti
Vie vymenovať knihy pre deti a mládež, ktoré pozná z Environmentálna
Literárne texty sú zamerané na zvládnutie techniky domu alebo knižnice. Pozná niektorých významných výchova
čítania,
na
porozumenie
prečítaného
textu. detských autorov. Vie porozprávať krátky dej z prečítanej
Obsahujú témy prírodných motívov spojených s knihy alebo vie povedať jej obsah.
jesenným dozrievaním a s tematikou školy.
Poézia. Próza.
Žiak vie rozoznať poéziu od prózy. Vie v literárnom texte
Verš. Odsek.
identifikovať verš. V prozaickom útvare rozozná odseky.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Rozdelenie literatúry na poéziu a prózu. V súvislosti
s poéziou naučíme žiakov pojem verš.
16
Ľudová slovesnosť. Pranostika. Ľudová rozprávka.
Žiak vie čo je ľudová slovesnosť a ktoré literárne útvary Environmentálna
Prirovnanie.
obsahuje. Pozná pranostiku. Svojimi slovami ju vie výchova
Krátke ľudové útvary. Pojem pranostika – vysvetliť,
charakterizovať. Vie vyhľadať pranostiku a niektoré
zoznámiť
žiakov
so
známymi
pranostikami. najznámejšie si aj zapamätá a vie ich povedať. Ovláda
Vychádzame z poznatkov zo života, z prírody, pojem ľudová rozprávka. Žiak ovláda pojem prirovnanie.
prírodných úkazov a javov. Naučiť žiakov pojem V texte vie vyhľadať prirovnanie.
prirovnanie, vedieť v literárnych útvaroch nájsť
príklady na prirovnanie.
Autorská rozprávka. Hlavná postava. Vedľajšia Žiak pozná pojem autorská rozprávka. Pozná rozdiel Environmentálna
postava.
medzi ľudovou a autorskou rozprávkou. Vie prakticky výchova
Autorská rozprávka – zoznámiť žiakov s pojmom nájsť príklady autorskej rozprávky. Pozná členenie textu
autorská rozprávka. Naučiť pojem. Žiaci čítajú rozprávky a vie pomenovať jej výchovný cieľ. Pozná
rozprávky nielen v učebnici, ale vyhľadávajú ich aj v hlavnú a vedľajšie postavy rozprávky.
časopisoch, v školskej knižnici, doma. Všímajú si
členenie rozprávky ako literárneho útvaru. Vedia
vymenovať mená svetových rozprávkarov. Vedia
vymenovať názvy rozprávok.
17
Príslovie. Porekadlo.
Žiak ovláda pojem príslovie a porekadlo. Vie vyhľadať Environmentálna
Rozšírenie vedomosti o nové literárne útvary príslovia a porekadlá v čítanke. Šikovnejší žiaci môžu výchova
ľudovej slovesnosti – príslovie, porekadlo. Vedieť, priniesť krátke útvary ľudovej slovesnosti aj z domu,
že príslovie obsahuje na konci poučenie. Žiak ho vie prípadne z knižnice. Žiak vie povedať výchovný cieľ
výchovne využiť.
Povesť. Hlavná myšlienka.
príslovia.
Žiak ovláda pojem povesť. Vie, že existuje viac druhov Environmentálna
Naučiť žiakov pojem povesť. Oboznámiť ich povesti. Vie v povesti určiť hlavnú myšlienku.
výchova
s viacerými druhmi povesti. Povesti by mali byť
jednoduchšie na pochopenie hlavnej myšlienky.
Výchovné využitie povesti.
Sloh 33 hod.
List - oslovenie, podpis.
Žiak rozozná časti listu. Vie písomne zoštylizovať Osobnostný
Písomné členenie listu. Oslovenie, úvod, jadro, jednoduchý list. Ovláda pravopis oslovenia. Vie sa a sociálny rozvoj
záver, podpis. (V rámci opakovania, zopakovať podpísať svojim menom, prípadne priezviskom.
správne napísanie adresy.)
18
Osnova – Úvod, jadro, záver. Časová postupnosť.
Žiak vie porozprávať udalosť alebo zážitok podľa osnovy.
Rozprávanie zážitku z prázdnin alebo inej udalosti.
Pri rozprávaní dodržať časovú postupnosť.
Mediálna výchova
Porozprávať príbeh podľa osnovy (úvod, jadro,
záver). Časová postupnosť.
Oznam, SMS, e-mail, korešpondenčný lístok.
Žiak vie napísať jednoduchý oznam prostredníctvom SMS
Písomné odovzdávanie informácií prostredníctvom správy,
mobilu, elektronicky, písomne.
e-mailom
alebo
klasicky
Osobnostný
prostredníctvom a sociálny rozvoj
korešpondenčného lístka. Vie správu sformulovať tak,
aby obsahovala základné informácie.
Inzeráty nachádzajúce sa v tlači.
Vyhľadávanie inzerátov v tlači. Písanie inzerátov.
Žiak vie vyhľadať inzerát v časopise, v novinách alebo Osobnostný
v reklamných tlačovinách. Vie sformulovať krátky inzerát a sociálny rozvoj
- písomne.
Reklama, druhy reklamy.
Žiak vie vlastnými slovami charakterizovať pojem reklama. Osobnostný
Druhy reklamy. Analýza reklamných textov. Tvorba Vie rozlíšiť druhy reklamy. Vie sformulovať krátky a sociálny rozvoj
reklamných textov. Reklamný plagát.
reklamný text. Vie posúdiť hodnovernosť reklamy.
Environmentálna
výchova
19
Pozvánka.
Žiak vie sformulovať písomne text pozvánky na nejaké Osobnostný
Písomná formulácia pozvánky napr. s tematikou podujatie. Ovláda prvky, ktoré nesmú v pozvánke a sociálny rozvoj
Vianočné posedenie, Vianočný koncert žiakov... absentovať (miesto, čas, program, kto pozýva). Vie Multikultúrna
Obsah pozvánky.
Opis. Odsek.
pozvánku primerane graficky ozvláštniť.
výchova
Žiak vie opísať prvky z ktorých sa predmet skladá. Vie Osobnostný
Písomne opísať konkrétny predmet. Všímať si napísať funkciu predmetu, prípadne jeho praktické a sociálny rozvoj
základné prvky z ktorých sa skladá, jeho funkciu, využitie. Opis vie zostaviť podľa odsekov. Vie opísať
prípadne využitie. Členenie na odseky – úvod, detskú
jadro, záver.
ilustráciu,
prípadne
umeleckú
ilustráciu
namaľovanú k nejakému konkrétnemu literárnemu textu
(napr. z čítanky, z obľúbenej knihy).
Vizitka.
Žiak sa vie predstaviť prostredníctvom vizitky. Vie si sám Osobnostný
Naučiť žiakov predstaviť sa prostredníctvom vizitky. vizitku vyrobiť podľa predlohy alebo vlastnej fantázie.
a sociálny rozvoj
Naučiť pojem slova vizitka. Ukázať im názorne ako
vizitka vyzerá a aké vizitky poznáme. Čo vizitka
obsahuje, aké informácie o človeku. Vedieť tieto
informácie napísať.
20
2. Využitie IKT na hodinách SJL
IKT v školách je možné využiť jednak v príprave učiteľa na vyučovanie a v neposlednom rade
priamo vo vyučovacom procese. Všeobecné ciele využívania IKT charakterizuje Kalaš (1999, s. 6):
Rozvíjanie schopnosti kooperácie a komunikácie (plánovať prácu, vytipovať
čiastkové problémy, rozdeliť úlohu, skombinovať čiastkové riešenia, v tíme verejne
prezentovať výsledky)
Rozvíjanie osobnosti a tvorivosti žiaka (vedieť zvoliť vhodné médium na tvorbu
a vyjadrenie svojich myšlienok, názorov a pocitov)
Rozvíjanie metakognitívnej kompetencie (učiť sa objavovaním, konštruovaním,
uvažovať o vlastných schopnostiach, o procese učenia sa)
Rozvíjanie formálneho a logického myslenia, spoznávanie metód na riešenie
problémov
Rozvíjanie schopností potrebných pre výskumnú prácu (realizovať jednoduchý
výskumný projekt, sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov)
Váženie
si
a rešpektovanie
intelektuálneho
vlastníctva
(chápať,
že
informácie, údaje, znalosti a napr. i programy sú produkty duševnej práce, sú
predmety vlastníctva a majú hodnotu)
V predmete slovenský jazyk môžeme IKT využívať v každej fáze vyučovacej hodiny.
Motivačné činnosti
V rámci motivácie je možné využiť napríklad interaktívnu tabuľu, na ktorú pripravíme rôzne
tajničky, doplňovačky, hlavolamy. Ich úlohou je vzbudiť záujem o preberané učivo, upútať
pozornosť, vzbudiť nadšenie pre preberanú tému, ale i formou rozcvičiek zopakovať učivo.
Pri motivačných činnostiach je pre žiakov, hlavne v nižších ročníkoch, zaujímavé využiť internet
napríklad v krátkych ukážkach z rozprávok.
Sprístupňovanie nového učiva
V tejto fáze vyučovacej hodiny je možné využiť hlavne prezentácie v PowerPointe, ktoré si
vyučujúci pripraví na danú tému sám, alebo môže načrieť do bohatej ponuky Virtuálnej knižnice na
internete. Táto forma je pre žiakov veľmi pútavá. Dokážu si zapamätať omnoho viac informácií ako
pri obyčajnom výklade. Môžeme využiť aj výučbové programy, ktoré ponúkajú možnosti aj pri
sprístupňovaní nového učiva. Túto formu je vhodné využiť aj pri vzdelávaní žiakov dlhodobo
chorých, žiakov so špecifickými poruchami učenia, žiakov s poruchami pozornosti, ktorí vyžadujú
21
individuálny prístup a primerané pracovné tempo. Výborným pomocníkom je aj interaktívna
tabuľa, kde môžu žiaci už počas výkladu aktívne vstupovať do učiva.
Precvičovanie a upevňovanie učiva
V rámci precvičovania a upevňovania učiva by sme mali klásť dôraz hlavne na samostatnosť
a aktívny prístup, aby žiak i učiteľ na pozadí spätnej väzby zistil mieru osvojenia poznatkov.
Výhodou edukačných softvérov v tejto aktivite je, že spĺňajú korekčnú funkciu / oprava
chýb/,možnosť vrátiť sa späť do menu programu a vo vzdelávacích vstupoch si zopakovať a utvrdiť
chýbajúce poznatky. Práce žiakov je možné i uložiť, vytlačiť. Osvedčilo sa i zasielanie opravených
pracovných listov priamo na mailové adresy žiakov.
V závislosti od počítačovej zručnosti vyučujúceho je možné pripraviť si aj elektronické pracovné
listy, vytvoriť si z nich postupne databázu, ktorú využije v nasledujúcich rokoch.
Pri precvičovaní a upevňovaní učiva môžeme využiť i skupinovú prácu, ktorá učí žiakov
zodpovednosti za výsledky kolektívu, učí ich prezentovať svoju prácu pred ostatnými. Tu nám vo
veľkej miere môže poslúžiť internet ako zdroj získania informácií pre splnenie danej úlohy.
Preverovanie a hodnotenie vedomostí
Vyučujúci si môže vytvoriť vlastné testy alebo využiť ponuku výučbových programov, ktoré sú
zamerané na preverovania vedomostí. Pri nich nasleduje okamžitá spätná väzba a vyhodnotenie
práce žiaka.
Výhody využívania IKT na vyučovaní :
vysoký stupeň motivácie (dynamika, živosť, animácia, zvuky)
interaktívnosť – žiak môže zasahovať priamo do deja, meniť podmienky, byť
aktívnym účastníkom vzdelávania
konštruktivistický prístup – žiak nedostáva hotový poznatok, ale získava ho sám
rozvoj tvorivosti
individuálne tempo, možnosť nápovede
rýchla spätná väzba
vyššia objektivita pri vyhodnocovaní testov
široká škála kombinácií úloh
rozvíjanie medzipredmetových vzťahov
nový spôsob podávania informácií
22
2.1 Praktické ukážky využitia IKT na vyučovacích hodinách
Ukážka vyučovacej hodiny s využitím PC / prezentácia PowerPoint, digitálny pracovný list/
Téma : Všeobecné a vlastné podstatné mená
Obsahový štandard : Rozdelenie podstatných mien na všeobecné a vlastné.
Výkonový štandard : Žiak vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená.
Vstupné vedomosti : Žiak vie akú funkciu majú podstatné mená. Pozná ich ako pomenovanie osôb,
zvierat a vecí. Vie sa na ne opýtať.
Metódy a formy : frontálne vyučovanie, samostatná práca s využitím IKT, skupinová práca, výklad
spojený s prezentáciou v PowerPointe, didaktická hra, rozhovor
Spätná väzba : odpovede žiakov, hodnotenie na konci pracovného listu /smajlíci/, priestorové
hodnotenie
Pomôcky : učebnica SJL pre 3.ročník, PC, spätný dataprojektor, pracovný list v elektronickej
podobe, DVD Zborník slovenských ľudových piesní, DVD prehrávač, kartičky – všeobecné a vlastné
podstatné mená
Hodnotenie : Priebežne /slovne/ počas celej hodiny, vyhodnotené pracovné listy dostanú žiaci na
nasledujúcej hodine. / ak majú mailové adresy, vyučujúci im ich môže poslať
Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy : Hudobná výchova, Informatická výchova,
Vlastiveda, Regionálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj
ÚVOD
•
motivácia : Zaspievame si ľudovú pieseň Po nábreží koník beží. Rozdelíme sa na 2 skupiny chlapci a dievčatá. Vašou
úlohou bude na opačnú stranu tabule napísať čo najviac
podstatných mien, ktoré sme zaspievali v piesni. Priebežné hodnotenie
•
oznámenie cieľa : V rozcvičke sme vyhľadali podstatné mená. Dnes sa naučíme rozlišovať
všeobecné a vlastné podstatné mená.
JADRO
•
vyvodenie učiva : využijeme prezentáciu v PowerPointe
23
1. snímka – zopakujeme si, čo označujú podstatné mená : označujú osoby, zvieratá, veci.
Skúste bližšie pomenovať osoby / Snehulienka a trpaslíci Dudroš, Kýblik, zvieratá – psík Seli,
mačka Micka, koník Pejko, časopisy Slniečko, Zornička, Vrabček
2. snímka – Zapamätali sme si podstatné mená z predchádzajúcej snímky ? V žltom stĺpci sa
nachádzajú podstatné mená, ktoré označujú kohokoľvek / čokoľvek / zo skupiny osôb,
zvierat vecí – Všeobecné podstatné mená. V modrom stĺpci sa nachádzajú podstatné mená,
ktoré označujú vlastným menom niekoho/ niečo / zo skupiny osôb, zvierat, vecí – Vlastné
podstatné mená.
24
3. snímka – Zopakujeme si, čo označujú všeobecné a vlastné podstatné mená. / Žiaci môžu
hovoriť aj konkrétne príklady /
4. snímka – Naša obec – prečítame si krátky článok, ktorým Janka predstavila našu obec. Pri čítaní
buďte veľmi pozorní:
• didaktická hra : vychádzame z poslednej snímky prezentácie. Učiteľ hovorí podstatné mená
z textu Moja obec, pri každom podstatnom mien určujú za pomoci kartičiek vlastné a
všeobecné podstatné mená . Priebežné hodnotenie
25
• precvičovanie učiva : využijeme pracovný list v elektronickej podobe, ktorý bude vopred
pripravený v každom počítači. Žiaci pracujú v dvoch skupinách, jedna skupina pracuje
s učebnicou SJL / s.76, cv. 5,6 /. Druhá skupina pracuje s elektronickým pracovným listom.
Pracovný list zo Slovenského jazyka pre 3. ročník
Všeobecné a vlastné podstatné mená
Priezvisko :
1. K vlastnému podstatnému menu pridaj vhodné všeobecné podstatné meno :
..................................Slovensko
.................................Košice
..................................Dunaj
..................................Kriváň
..................................Dunčo
..................................Paľo Habera
..................................Zlatovláska
.................................. Mária Ďuríčková
2. K všeobecnému podstatnému menu pridaj vhodné vlastné podstatné meno :
mesto.......................................
pes..................................
časopis............................. planéta.....................................
hokejista...................................
mačka.........................................
26
Moje hodnotenie : Vyber si jedného smajlíka a napíš k nemu ako sa ti pracovalo počas dnešnej
vyučovacej hodiny, čo sa ti páčilo/nepáčilo
.....................................................................................
......................................................................................
.........................................................................................
ZÁVER
•
vyučujúci zhodnotí aktivitu a prácu žiakov
•
žiaci zhodnotia priebeh hodiny a ako sa im pracovalo.
27
Ukážka vyučovacej hodiny s využitím digitálnych snímok a PC
Téma : Vlastné mená osôb
Obsahový štandard : Pravopis vlastných podstatných mien.
Výkonový štandard : Žiak vie rozlíšiť vlastné mená osôb ( rodné mená a priezviská ). Vie ich
správne napísať
Vstupné vedomosti : Žiak vie akú funkciu majú podstatné mená. Pozná ich ako pomenovanie osôb,
zvierat a vecí. Vie sa na ne opýtať. Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená
Metódy a formy : frontálne vyučovanie, samostatná práca, práca vo dvojiciach, výklad, didaktická
hra, rozhovor, prezentácia osoby prostredníctvom fotogalérie, projektová aktivita,
Spätná väzba : odpovede žiakov, priestorové hodnotenie, úroveň vypracovania cvičenia z učebnice
Pomôcky : učebnica SJL pre 3.ročník, PC, spätný dataprojektor, digitálny fotoaparát, interaktívna
tabuľa, vytlačené fotografie žiakov, výtvarné potreby
Hodnotenie : Priebežne /slovne/ počas celej hodiny, vyhodnotené pracovné listy dostanú žiaci na
nasledujúcej hodine. / ak majú mailové adresy, vyučujúci im ich môže poslať
Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy : Informatická výchova, Mediálna výchova, Výtvarná
výchova, Etická/Náboženská výchova , Osobnostný a sociálny rozvoj
ÚVOD:
motivácia
Na tabuli máme poprehadzované slová, žiaci slová poskladajú a určujú, či ide o všeobecné alebo
vlastné podstatné mená : / využijeme interaktívnu tabuľu /
línaroKa
.........................................
fónlete
.........................................
tastaros
.........................................
veďmed
.................................................
vierHe
.........................................
traNi
.........................................
28
Oznámenie cieľa : V rámci domácej úlohy ste si pripravili krátke predstavenie svojej osoby.
Využijeme galériu Vašich fotografií, ktorú ste si pripravili na mediálnej výchove. Kto sa nám
chce predstaviť ? / na interaktívnej tabuli prezentujeme fotogalériu triedy. Príslušný žiak
nám prečíta, čo o sebe napísal – maximálne 3 vstupy /
JADRO :
Vyvodenie učiva :
Pri predstavovaní svojej osoby ste uviedli údaje, ktoré sa hodia iba k vašej osobe !
Sú to vlastné podstatné mená, ktoré označujú osoby. Sú to rodné mená / žiaci hovoria
príklady zo svojho okolia / a priezviská / žiaci hovoria priezviská známych osobností /
Tento text napíšeme na tabuľu a žiaci si ho poznačia do zošitov.
Precvičovanie učiva:
Pracujeme s učebnicou – s.77,cv. 2 / prepis mien. Roztriedime na rodné mená
a priezviská/, cvičenie píšeme na tabuľu. Priebežné hodnotenie
Samostatná práca – prepíš mená známych ľudí – učebnica s.77, cv. 3 / zošity
zozbierané, opravené a vyhodnotené na nasledujúcej hodine
Práca vo dvojiciach :
Žiaci majú za úlohu pripraviť plagát pre vystúpenie školského divadielka Ekožrútik,
v plagáte musia využiť vlastné podstatné mená : scenár, kostýmy, kulisy, réžia, účinkujúci
/ možno využiť aj dramatizáciu z učebnice Čítanka pre 3. ročník, s. 112 Snehulienka /
ZÁVER:
Vyučujúci vyhodnotí aktivitu žiakov
Priestorové hodnotenie hodiny / na dvoch stranách tabule áno /nie, žiaci sa zaradia podľa
toho ako sa im hodina páčila. Z každej skupiny vyzve vyučujúci jedného žiaka, ktorý hodinu
zhodnotí.
Plagáty dvojice zavesia na nástenku, do budúcej hodiny vyberú najzaujímavejšie práce.
Zadanie projektu Môj spolužiak. Každý žiak dostane náhodným výberom vytlačenú
fotografiu jedného spolužiaka z fotogalérie. Jeho úlohou bude prezentovať jeho dobré vlastnosti
a schopnosti, talent...
29
Ukážka vyučovacej hodiny s využitím interaktívnej tabule a internetu
Téma : Správa, oznam, SMS, e-mail, korešpondenčný lístok.
Obsahový štandard : Písomné odovzdávanie informácií prostredníctvom
mobilu, elektronicky, písomne.
Výkonový štandard : Žiak vie napísať jednoduchý oznam prostredníctvom SMS
správy, e-mailom alebo klasicky prostredníctvom korešpondenčného lístka. Vie správu sformulovať
tak, aby obsahovala základné informácie.
Vstupné vedomosti : Žiak vie akú funkciu má dorozumievanie. Pozná funkciu jednoduchej správy,
vie formulovať myšlienky a podať ich v ústnej i písomnej podobe.
Metódy a formy : frontálne vyučovanie, samostatná práca s internetom, skupinová práca , výklad,
didaktická hra, rozhovor, práca s interaktívnou tabuľou
Spätná väzba : mailové správy od žiakov, priebežná kontrola zošitov
Pomôcky : učebnica SJL pre 3.ročník, PC, interaktívna tabuľa, riadkové hárky papiera
Hodnotenie : Priebežne /slovne/ počas celej hodiny, vyhodnotené pracovné listy dostanú žiaci na
nasledujúcej hodine. / ak majú mailové adresy, vyučujúci im ich môže poslať
Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy :
Informatická výchova, Mediálna výchova,
Etická/Náboženská výchova , Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia
ÚVOD:
Motivácia
Formou rozhovoru, rozprávame sa o spôsoboch dorozumievania medzi ľuďmi. Ukážeme si ako
vyzerá verbálne i neverbálne dorozumievanie / pojmy poznajú z ETV a NAV /. Aj my si vyskúšame
zaujímavú formu dorozumievania v našej triede.
Didaktická hra : Žiakov rozdelíme na šesť skupín, každá skupina dostane 1 riadkový papier .
Úlohou každého žiaka bude napísať správu tak, že musí nadviazať na predchádzajúceho spolužiaka,
pričom vidí iba 1 riadok z jeho správy, horný riadok je preložený a prichytený spinkou. Ak budú
všetky
správy
napísané,
vylosujeme
1
skupinu,
ktorej
správu
Každá skupina má inú tému, má ju napísanú na začiatku strany, každý žiak napíše iba 2
prečítame.
riadky. /
Pozvanie do kina, oznam o triednom výlete, oznam o karnevale.... / Vyhodnotenie aktivity, zvyšné
správy budú zavesené na nástenke.
30
Oznámenie cieľa : V úvode hodiny sme si v didaktickej hre vyskúšali ako môžeme navzájom
komunikovať, ale i to, aké je dôležité, aby sme poznali celý obsah oznámenia. Dnes sa naučíme ako
môžeme navzájom komunikovať v písomnej podobe.
JADRO :
Vyvodenie učiva :
Využijeme interaktívnu tabuľu, kde predstavíme jednotlivé formy písomných správ
Žiaci
na
interaktívnu
tabuľu
píšu
výhody
a nevýhody posielania sms správ.
V ďalšej snímke predstavíme správy z tlače.
31
Korešpondenčný lístok, k snímke pripíšu, komu by ho chceli poslať
Využitie internetu pre komunikáciu emailové správy, upozorníme na nebezpečenstvo písania si
s neznámymi osobami.
Žiaci vlastnými slovami formulujú, čo je správa
Napíšeme do zošita poznámku : Správa je stručná a výstižná informácia o niečom, čo sa stalo.
Môžeme ju napísať alebo povedať.
Precvičovanie učiva:
Pracujeme s učebnicou – s.20,cv.1, 2 / prvá skupina žiakov.
Samostatná práca – druhá skupina žiakov pracuje pri počítači a odošle vyučujúcemu
správu ako sa mu na hodine pracovalo, čo sa sa mu páčilo/ nepáčilo.
32
/ vyučujúci si vopred vytvorí adresu pre túto aktivitu. Žiaci majú adresy vytvorené
z hodiny informatickej výchovy. Vyučujúci priebežne pomáha žiakom pri práci
s internetom./
ZÁVER:
Vyučujúci vyhodnotí aktivitu žiakov
Žiaci hodnotia hodinu prostredníctvom emailovej správy vyučujúcemu
3. Internet na hodine slovenského jazyka
Internet ponúka nepoznané možnosti učiteľovi aj žiakovi. Spôsob jeho využitia závisí od
technických možností a organizačných schopností učiteľa. Internet na hodinách ponúka tieto
možnosti:
Posilnenie motivácie
Výmena informácií (medzi učiteľmi, medzi žiakmi)
Vytvorenie spoločných projektov (medzi školami, medzi triedami v ročníku)
Prístup k odborným materiálom
Konzultácia s odborníkmi mimo školy
Vyhľadávanie, výber a spracovanie informácií z rôznych zdrojov
Diskusia o problémoch a ich riešení
Publikovanie vlastných materiálov
Možnosť využívať počítač a internet prináša obrovské výhody i žiakom:
Vyučovanie nie je obmedzené vyučovacou hodinou v škole
Žiaci si samostatne vyhľadávajú informácie
Majú prístup k neobmedzenému množstvu učebných materiálov (žiakov treba naučiť
citovať a uvádzať zdroj, z ktorého preberajú informácie)
Môžu pracovať v čase, ktorý im vyhovuje
Môžu pracovať vlastným tempom
Najefektívnejším spôsobom využitia internetu na hodinách je kombinácia použitia techniky
a klasickej hodiny. Učiteľ musí správne odhadnúť a limitovať čas na prácu s počítačmi. Musí
ponechať dostatočný časový priestor na to, aby žiaci referovali o svojej časti úlohy. Vyučujúci musí
33
skupinu organizačne zvládnuť, aby dal primeraný čas žiakovi na splnenie úlohy vzhľadom na jeho
schopnosti.
Webové stránky, ktoré pomôžu pri príprave na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry
www.slovencinavselico.com
www.corpus.juls.salva.sk ( elektronická verzia slovníkov : KSSJ, PSP, MSS, SCS, HSSJ...,
jazykovedné časopisy, morfológia SJ)
www.books.sk – encyklopédia slovenských spisovateľov, ktorí začali publikovať
v 40.
rokoch 20.storočia
www.slovakradio.sk – ( knižnice slovenských i svetových spisovateľov pre maturantov)
www.litcentrum.sk – ( literárne informačné centrum – autori, diela, edičná činnosť,
recenzie, podujatia)
www.zlatyfond.sme.sk- ( elektronická knižnica slovenskej literatúry)
www.osobnosti.sk
www.lingvistika.sk
www.svet-literatury.wz.ct – životopisy spisovateľov, čitateľský denník, recenzie
www.literatura.kvalitne.cz – encyklopédia svetových spisovateľov
www.quotar.ic.cz – ( citáty)
www.infolib.sk ( knižnice, knižničné služby, literárne súťaže a podujatia)
www.diplomovka.sme.sk ( verejný katalóg vedeckých prác)
www.sdicbn.wbl.sk ( materiál k vývinovým poruchám učenia, logopedické cvičenia)
http://www.muza.websity.sk/ ( literárne súťaže, literárne kluby)
http://ld.johanesville.net/ - ( autori, diela, slovník literárnych termínov)
www.bohemistika.xf.cz – česká stránka s materiálom pre študentov lingvistiky
www.zadanie.sk – seminárne práce zo všetkých vysokých škôl celého Slovenska
34
www.aladin.elf.stuba.sk – stránka pre „knihomilov“ – recenzie, obsahy svetovej literatúry
www.hevi.sk
www.stur.sk
www.oskole.sk – ( konto Orange – testy, referáty pre všetky predmety od učiteľov)
www.bajeapovesti.wz.cz
www.svet-rozpravok.sk
www.klasici.sk
www.konickova.szm.com - pracovné listy, zážitkové metódy, divadelné hry
www.slovencina-napady.jex.cz – pracovné listy pre žiakov k interaktívnej tabuli, cvičenia
na interaktívnu tabuľu , prezentácie
www.literarnavychova.napady.net
– tvorivá dramatika a tvorivé písanie na literatúre,
využitie IKT na literárnej výchove, prezentácie
http://slovencina.vselico.com/- teória, cvičenia .testovanie 9
http://www.atpublishing.sk/ukazky/didakticke_hry.pdf - didaktické hry aj zo SJL
http://www.interaktivnaskola.sk/ - materiály pre interaktívne vyučovanie
35
Použitá literatúra
HIRSCHNEROVÁ, Z., ADAME, r. 2011. Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ. Bratislava : Slovenská Grafia,
a.s., 2011.118 s. ISBN 978 – 80- 89375-50-9
KALAŠ, I., r. 1999. Integrácia informačných a komunikačných technológií do všeobecného
vzdelania. Návrh vládnej koncepcie. 34 s.
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZŠ MOJMÍROVCE, r. 2010.
ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV,r.2008. Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v
Slovenskej republike ISCED 1- Primárne vzdelávanie. Bratislava
TUREK, I., r. 1996. Učiteľ a inovácie vo vyučovacích postupoch. Bratislava: MCMB. 83 s.
36
Download

Metodická príručka Eliašová