Základná škola s materskou školou
PLÁN PRÁCE
Materskej školy
Školský rok : 2013/2014
Vypracovala: PhDr. Monika Korchová, zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
Vydala: Mgr. Mária Valjentová, riaditeľka ZŠ s MŠ Dolná Krupá
Pedagogická rada MŠ Dolná Krupá prerokovala dňa:
Rada školy pri ZŠ s MŠ Dolná Krupá prerokovala dňa:
Dolná Krupá
Plán práce pre školský rok 2013/2014 bol vypracovaný podľa:
 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z..

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú
kvalifikačné
zamestnancov
predpoklady
a odborných
pre
zamestnancov
jednotlivé
v znení
kategórie
zmien
pedagogických
a doplnkov
vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 170/2010 Z. z..

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom
vzdelávaní,
kreditoch
a atestáciách
pedagogických
zamestnancov
a odborných
zamestnancov.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah
priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej správy
v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2013/2014.

Školský poriadok školy.

Pracovný poriadok.

ISCED 0

Zhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013

Dohovor o právach dieťaťa
 Deklarácia práv dieťaťa
MOTTO :
... o päťdesiat rokov nebude dôležité, aké si mal auto, v akom dome si býval, koľko peňazí si
mal na účte, alebo ako vyzerali tvoje šaty – svet však možno bude o trochu lepší, pretože si
zohral dôležitú úlohu v živote nejakého dieťaťa ...
Neznámy autor
Obsah:
1 Personálne obsadenie, prevádzka ...........................................................................................5
1.1 Počet tried, počet detí, zadelenie učiteliek............................................................................5
1.2 Zamestnanci materskej školy ..............................................................................................6
1.3 Prevádzka MŠ, Súhlas zriaďovateľa ...................................................................................7
2 Denný poriadok ..................................................................................................................... 7
3 Odporúčania k skvalitneniu práce ...........................................................................................8
4 Ciele, úlohy a pokyny na šk. r. 2013/2014 .............................................................................9
4.1 Dlhodobé ciele MŠ ..............................................................................................................9
4.2 Všeobecné informácie a pokyny v zmysle POP na šk. r. 2013/2014 ................................10
4.3 Hlavné úlohy na šk. r. 2013/2014 v zmysle POP, Rozpracovanie úloh ...........................12
4.4 Úlohy vychádzajúce z dlhodobých cieľov MŠ, doplňujúce úlohy ...................................16
5 Prehľad legislatívy a odporúčanej odbornej literatúry...........................................................17
6 Mimotriedna činnosť ............................................................................................................20
7 Harmonogram školských aktivít ..........................................................................................21
8 Materiálno-technické zabezpečenie .....................................................................................23
9 Prehlásenie ............................................................................................................................24
Prílohy
Príloha č. 1 Plán pedagogických a prevádzkových porád
Príloha č. 2 Plán činnosti metodického združenia
Príloha č. 3 Plán spolupráce MŠ s verejnosťou
Príloha č. 4 Plán kontinuálneho vzdelávania
Príloha č. 5 Ročný plán vnútornej kontroly školy
1. Personálne obsadenie, prevádzka MŠ
1.1 Počet tried, Počet detí, Zadelenie učiteliek
Počet tried: 3
Počet detí: 71
Trieda 3 - 4 ročných detí
Počet detí: 23
Učiteľky pre predprimárne vzdelávanie: Milada Kubíčková, Iveta Bábyová
Trieda 4 - 6 ročných detí 1
Počet detí: 24
Učiteľky pre predprimárne vzdelávanie: Anzelma Kankarová, Lucia Bihariová
Trieda 4 - 6 ročných detí 2
Počet detí: 24
Učiteľky pre predprimárne vzdelávanie: PhDr. Monika Korchová, Terézia Lehotová
1.2 Zamestnanci materskej školy
Pedagogickí zamestnanci :
Prehľad o kvalifikácii a rozsahu vyučovacej činnosti pedagogických zamestnancov
Trieda
Meno, kvalif. pred.,
kariérový stupeň
Trieda 3 - 4 Iveta Bábyová
ročných detí kvalifikovaná – ÚSOV,
samostatný pedagogický
zamestnanec,
Týždeň Rozsah výchovnej čin.
Týždenný úväzok
1.
2.
3.
4.
10.35 -16.30
7.00 - 12.35
10.35 -15.55
7.00 -12.35
29,5
28
26,5
28
Milada Kubíčková
kvalifikovaná – ÚSOV,
samostatný pedagogický
zamestnanec,
triedny učiteľ
Trieda 4 - 6 Lucia Bihariová
ročných detí kvalifikovaná – ÚSOV,
samostatný pedagogický
zamestnanec
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
7.00 - 12.35
10.35 - 16.30
7.00 -12.35
10.35 - 15.55
10.35 - 15.55
7.00 - 12.35
10.35 -16.30
7.00 - 12.35
28
29,5
28
26,5
26,5
28
29,5
28
Anzelma Kankarová
kvalifikovaná – ÚSOV,
samostatný pedagogický
zamestnanec,
triedny učiteľ
Trieda 4 - 6 Terézia Lehotová
ročných detí kvalifikovaná – ÚSOV,
samostatný pedagogický
zamestnanec,
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
6.30 - 12.15
10.00 - 15.30
6.30 - 12.15
10.00 - 15.30
10.00 - 15.30
6.30 - 12.15
10.00 - 15.30
6.30 - 12.15
28,5
27,5
28,5
27,5
27,5
28,5
27,5
28,5
1.
2.
3.
4.
7.15 - 11.00
11.00 - 16.30
7.15 - 11.00
11.00 - 16.30
18,5
27,5
18,5
27,5
Monika Korchová
kvalifikovaná – VŠ II. st.,
vedúci pedagogický
zamestnanec,
triedny učiteľ
Prevádzkoví zamestnanci :
Pracovné zaradenie Meno a priezvisko Pracovná doba Týždenný úväzok
Školníčka
Marta Lehotová
6.30 - 8.15
40
10.15 - 16.30
Vedúca ŠJ
Anna Magulová
7.00 -15.00
40
Kuchárka
Viera Sládečková
7.00 - 15.00
40
1.3 Prevádzka MŠ, Súhlas zriaďovateľa s prevádzkou
PONDELOK – PIATOK :
6 . 30 h - 16 . 30 h
Prevádzka MŠ prerokovaná s rodičmi na schôdzi RZ dňa :
Prevádzka MŠ prerokovaná so zriaďovateľom a odsúhlasená dňa :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MŠ
poskytuje
v troch
triedach
celodennú
výchovu
a
vzdelávanie
s časovým
harmonogramom:
6.30 - otvorenie prevádzky

schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinové,
individuálne, spoločné hry, edukačné aktivity
8.30 až 9.00 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)
9.00 - 11.30

pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí - edukačné aktivity,
osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vychádzka so získaním
poznatkov, hry na školskom dvore
11.30 až 12.15 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed)
12.15 - 14.30
 príprava na odpočinok - literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok
14.30 až 15.00 - hygiena, olovrant
15.00 - 16.30

hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku
16.30 - ukončenie prevádzky
Denný poriadok je uvoľnený, prispôsobený potrebám detí, časovo viazaný len na chodoch
jedál v jedálni. Je pružný a v mierne upravený v každej vekovej skupine. Umožňuje reagovať
na aktuálne potreby a záujmy detí.
3 Odporúčania k skvalitneniu činnosti materskej školy na základe hodnotenia výsledkov
výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v šk. r 2012/2013.
Kognitívny rozvoj

individuálne na základe pedagogickej diagnostiky pracovať s deťmi, postupne znižovať
rozdiely medzi deťmi,

dbať na dodržiavanie zásady primeranosti a individuálneho prístupu,

dôsledne diagnostikovať rečové poruchy detí, kooperovať s rodinou a logopédom.
Sociálno-emocionálny rozvoj

koordinovať výchovné pôsobenie rodiny a školy,

poskytovať deťom priestor na sebahodnotenie vlastných výkonov,

hodnotiť deti individuálne, pozitívne ovplyvňovať ich ďalší rozvoj,

skvalitniť spoluprácu s rodinou pri odstraňovaní nevhodného správania detí.
Perceptuálno-motorický rozvoj

oboznamovať deti s významom jednotlivých zdravotných cvičení pre rozvoj ich tela,

premyslene zaraďovať a uskutočňovať dychové cvičenia,

rešpektovať požiadavky frekvencie opakovania cvikov,

pravidelne využívať telovýchovného náradia a náčinia,

systematické využívanie telocvične ZŠ na realizáciu pohybovo-relaxačných cvičení,

detské ihrisko po jeho dokončení pravidelne využívať k relaxačným činnostiam detí,

spolupracovať
s rodinou
a vytvárať
podmienky
pri
zabezpečovaní
rozvoja
grafomotorických zručností nielen v MŠ, ale aj v domácom prostredí.
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti
Odporúčanie:

v spolupráci so zriaďovateľom, rodičmi a sponzormi zabezpečovať inováciu učebných
pomôcok a vybavenosť hracích centier,

zabezpečiť dokončenie detského ihriska, jeho vybavenie certifikovanými prvkami,
podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov z 2% zaplatenej dane.
4 Ciele, úlohy a pokyny na školský rok 2013/2014
4.1 Dlhodobé ciele MŠ

Dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a aktívnu ochranu detí pred negatívnymi
spoločenskými vplyvmi (zanedbávanie, fyzické alebo psychické týranie, ... ).

V záujme aktívnej ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie Dohovoru o právach
dieťaťa v MŠ (v duchu porozumenia, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi
všetkými národmi, národnostnými a náboženskými skupinami ).

V spolupráci
s rodinou
zosúladiť
výchovu
v duchu
prosociálnosti.
Posilňovať
samostatnosť, tvorivosť, osobnú integritu a utvárať základy osobnej zodpovednosti
dieťaťa prostredníctvom uplatňovania prosociálneho výchovného štýlu.

Realizovať opatrenia Koncepcie rozvoja predškolskej výchovy s dôrazom na rok pred
povinnou školskou dochádzkou schválenej MŠ SR 25.02.1999, č.486/99 v súlade
s listom MŠ SR zo dňa 31.3.1999 č. 878/99.

V procese riadenia venovať zvýšenú pozornosť profesionálnemu rastu učiteliek v súlade
so súčasnými trendmi, sledovať uplatňovanie poznatkov v praxi.

Zvyšovať úroveň MZ a jeho systematickejšou činnosťou neustále skvalitňovať výchovnovzdelávaciu činnosť.

Popri plnení úloh a cieľov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, zamerať sa na
konkrétnejšiu profiláciu a zviditeľnenie materskej školy
-
rozvíjať jazykové schopnosti nadaných detí prostredníctvom výučby cudzieho
jazyka,
-
rozvíjať
hudobno-pohybové
schopnosti
detí
prostredníctvom
pohybovo-
tanečného krúžku,
-
venovať zvýšenú pozornosť realizácii environmentálnych aktivít,
-
viesť deti k uplatňovaniu zásad bezpečnosti cestnej premávky,
-
utvárať u detí pozitívne postoje k svojmu organizmu, zdraviu i zdraviu iných.
4.2 Všeobecné informácie a pokyny v zmysle POP pre školy, školské zariadenia, orgány
štátnej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na šk. r. 2013/2014.
Organizácia školského roka 2013 / 2014
1. Školský rok sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra
2013 (pondelok).
2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014
(piatok).
3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2014 (utorok) a končí sa
27. júna 2014 (piatok).
4. Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy
počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole. Podrobnosti o organizácii materskej školy v období školských
prázdnin rozpracovať v školskom poriadku materských škôl s dôrazom na to, že
prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných
prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného
čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania
dovolenky niektorých zamestnancov. Pri prerušovaní prevádzky materskej školy
z iných dôvodov rešpektovať oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.
Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin
29. október
2013(utorok)
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
po prázdninách
30. október 1. november 2013
4. november 2013
(pondelok)
vianočné
20. december 2013
(piatok)
23. december 2013 7. január 2014
8. január 2014
(streda)
polročné
31.január 2014
(štvrtok)
3. február 2014
(pondelok)
4. február 2014
(utorok)
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj
jarné
veľkonočné
21. február 2014
(piatok)
24. február 28. február 2014
3. marec 2014
(pondelok)
16. apríl 2014
(streda)
17. apríl 22. apríl 2014
23. apríl 2014
(streda)
letné
27. jún 201
(piatok)
30. jún 29. august 2014
2. september 2014
(utorok)
Prázdniny
jesenné
jarné

Zefektívniť systém vnútornej kontroly školy s dôrazom na analýzu zistení, prijatých
opatrení a kontrolu odstránenia zistených nedostatkov.

Cieľavedome využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní výchovnovzdelávacieho procesu, pravidelne sledovať a vyhodnocovať výsledky ich činnosti.

Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovnovzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov
a vykonávať dôslednú analýzu zistení.

V materských školách rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických
metód, rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov
s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod.), pri
overovaní
porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie,
zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí.

V školách a školských zariadeniach dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem
diskriminácie
a segregácie.
Eliminovať
nežiaduce
javy,
akými
sú
priestorové,
organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku
ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostaných
žiakov. Dôsledne riešiť problémy detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných
skupín, ktoré komplikujú proces ich prijímania do bežných škôl a školských zariadení,
zaraďovania do bežných tried a následný výchovno-vzdelávací proces. Vytvárať vhodné
podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou.

Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí
a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti
separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov
k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného
prostredia.

Školám a školským zariadeniam sa odporúča využívať knižnično-informačné služby
a podujatia knižníc.

Odporúča sa školám a školským zariadeniam pri príležitosti Svetového dňa výživy
a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.

V materských školách pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárať pozitívne postoje
detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných, realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity
detí, neskracovať bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. V spolupráci s rodinou vytvárať
priaznivé podmienky na športové aktivity detí a prostredníctvom nich šíriť myšlienky
a princípy olympionizmu.

Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch,
pedagogických dokumentoch a aktualizovanch dokumentoch na
www.minedu.sk,
www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk a ďalších organizácií.
Termín: priebežne
Zodpovední: pedagogickí zamestnanci
Kontrola: MZ
4.3 Hlavné úlohy na šk. r. 2013/2014 v zmysle POP pre školy, školské zariadenia, orgány
štátnej správy v školstve a orgány a orgány územnej samosprávy na školský rok 2013/2014.
1.
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vydáva
v posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún
príslušného kalendárneho roku. V prípade, ak tento dátum vychádza napr. na sobotu
alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom posledného pracovného dňa pred týmto dátumom.
Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké osvedčenie
získavajú deti absolvujúce bežnú materskú školu, ako aj deti absolvujúce špeciálnu
materskú školu, alebo ktoré boli vzdelávané v špeciálnej triede bežnej materskej školy.
Pri vydávaní osvedčenia sa individuálne posudzuje absencia detí na výchove
a vzdelávaní počas posledného ročníka v materskej škole. Deťom, o ktorých materská
škola vie, že budú mať odložené plnenie školskej dochádzky a budú
navštevovať
materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania nevydáva.
Zodpovedná: Korchová, zástupkyňa pre MŠ
2.
Termín: jún 2014
Individuálnym prístupom k deťom, ktoré priebežne nedosahujú očakávanú úroveň
pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole, alebo majú odložený začiatok
plnenia povinnej školskej dochádzky, zvyšovať ich pripravenosť na primárne
vzdelávanie v základnej škole. Grafomotorické zručnosti detí zlepšovať cielene
s využitím vhodných písadiel a materiálov, premyslene vyberať a využívať predlohy
a pracovné listy. Stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín a rozvíjať
komunikačné schopnosti detí. Logopedickú starostlivosť nepovažovať za krúžkovú
činnosť, môže sa realizovať aj v dopoludňajších hodinách.
Úloha: V triedach 4 - 6 ročných detí v priebehu šk. r. 2013/2014 iniciovať spoluprácu
s rodinou, konzultovať problémy a pokroky detí, zvýšeným individuálnym prístupom, rozvíjať
a monitorovať
rozvoj
detí
v oblasti
kognitívnej,
perceptuálno-motorickej
a socio-
emocionálnej.
Z pohľadu školskej zrelosti optimálne pôsobiť na rozvoj fyzickej zrelosti, psychickej zrelosti
a sociálnej a emocionálnej zrelosti.
Zodpovedné: Kankarová, Bihariová, Lehotová, Korchová
Kontrola: Korchová,
Termín: priebežne
Poznámka: Logopedickú starostlivosť si zákonní zástupcovia riešia individuálne.
3.
Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy
a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť
v reálnych životných situáciách, rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského
veku.
Eliminovať v záujme zachovávania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené
aktivity. Nepoužívať spôsob vyučovania uplatňovaný v základnej škole.
Úloha: Pri uplatňovaní zážitkového učenia rešpektovať a rozvíjať: spontánnosť (vlastný
záujem dieťaťa o činnosť), objavnosť (prienik do reality a radosť z poznávania),
komunikatívnosť (verbálnu aj neverbálnu), konkrétnosť (manipulácia, experimentovanie,
hra), celostnosť (zapojenie oboch mozgových hemisfér a všetkých zmyslov).
Vriadených aktivitách využívať spôsob tímovej práce detí, skupinovej práce detí, párovej
práce, diferencovania úloh.
Zodpovední: pedagogickí zamestnanci
Kontrola: PR, MZ
Termín: priebežne
4. Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo
vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí
rozvoj tvorivého a kritického myslenia detí, schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa
rešpektovať.
Úloha: Zabezpečiť deťom možnosť overiť si svoje poznatky, podrobiť ich skúške v manipulácii
s predmetmi, objektmi, pozorovaním, experimentovaním.
Viesť deti k hodnotiacemu úsudku k vlastným schopnostiam, k uvedomeniu si svojich
vlastných pokrokov.
Uplatňovať spätnú väzbu rôznymi spôsobmi, prostriedkami, formami a metódami.
Sociálny, emocionálny a morálny vývin stimulovať prostredníctvom všetkých organizačných
foriem v priebehu celého dňa.
Zodpovední: pedagogickí zamestnanci
Termín: priebežne
V triedach 4 - 6 ročných detí viesť najmä predškolákov k argumentovaniu, vyslovovaniu
úsudkov a hypotéz, učiť deti pracovať v skupine spoločne, kooperatívne.
Zodpovedné: Kankarová, Bihariová, Lehotová, Korchová
Kontrola: Korchová
Termín: priebežne
Termín: podľa plánu vnútroškolskej kontroly
5. Pri prijímaní na predprimárne vzdelávanie rešpektovať právo dieťaťa na zabezpečenie
výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a materinskom jazyku. V školskom poriadku
vypracovať podrobnosti o prijímaní dieťaťa do materskej školy, zaradení na adaptačný
pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, prerušení dochádzky dieťaťa,
o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a preberaní detí z materskej školy.
Zodpovedná: Korchová
Kontrola: riaditeľka ZŠ s MŠ Dolná Krupá
Termín: september 2013
6.
V spolupráci so zriaďovateľmi zabezpečovať:
a) predprimárne vzdelávanie čo najväčšieho počtu detí rozširovaním kapacitných
podmienok aj v zadaptovaných priestoroch, k zvýšeniu počtu detí v triede pristupovať
len vo výnimočných prípadoch v súlade s platnou legislatívou, bezpečnostnými
predpismi a dodržaním požadovanej výchovno-vzdelávacej činnosti,
b) výchovno-vzdelávaciu činnosť kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami,
dodržiavať stanovený počet pedagogických zamestnancov určených na triedu
s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním.
Poznámka: Kapacitné podmienky materskej školy sú maximálne rozšírené od školského roku
2009/2010 s ohľadom na dodržanie platnej legislatívy.
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100 %, počet pedagogických zamestnancov
materskej školy je v súlade s legislatívou.
7. Odporúča sa nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami
predprimárneho vzdelávania v zahraničí aj v rámci aktivít profesijných združení
Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Slovenského výboru svetovej organizácie pre
predškolskú výchovu (OMEP).
Poznámka: Po zistení záujmu pedagogických zamestnancov bude zabezpečené členstvo
v Spoločnosti pre predškolskú výchovu.
4.4 Úlohy vychádzajúce z dlhodobých cieľov MŠ, doplňujúce úlohy

V rámci výučby cudzieho jazyka zabezpečovať deťom kvalitnú edukáciu
v zmysle
organizačných pokynov ukotvených v ŠP.

Rozvíjať aktivity v oblasti profilácie materskej školy – pohybovo tanečná príprava.

Venovať zvýšenú pozornosť realizácii environmentálnych aktivít.

Viesť deti k uplatňovaniu zásad bezpečnosti cestnej premávky.

Utvárať u detí pozitívne postoje k svojmu organizmu, zdraviu i zdraviu iných.
Zodpovední: pedagogickí zamestnanci
Kontrola: MZ, PR
Termín: priebežne
5 Prehľad legislatívy a odporúčanej odbornej literatúry
Cieľ:
podnecovať
učiteľky
k celoživotnému
vzdelávaniu,
k osobnostnému
a profesijnému rozvoju, k systematickému získavaniu teoretických poznatkov a
schopnosti uplatňovať poznatky v praxi.
LEGISLATÍVA :

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej
škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z..

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú
kvalifikačné
zamestnancov
predpoklady
a odborných
pre
zamestnancov
jednotlivé
v znení
kategórie
zmien
pedagogických
a doplnkov
vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 170/2010 Z. z..

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom
vzdelávaní,
kreditoch
a atestáciách
pedagogických
zamestnancov
a odborných
zamestnancov.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah
priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia, orgány štátnej
správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2011/2012.

Školský poriadok školy.

Pracovný poriadok.
Odporúčaná literatúra:
ČASOPISY :

Škola, manažment, ekonomika, legislatíva

Rodina a škola

Predškolská výchova
KNIHY a odborné publikácie :
ŠIMOVÁ, G., DARGOVÁ, J. 2001. Tvorivé dieťa predškolského veku. Prešov: Rokus, 2001.
ISBN 80-89055-11-7
MIŇOVÁ, M., GMITROVÁ, V. 2002. Prosociálna výchova v materskej škole. Prešov:
Rokus, 2002. ISBN 80-89055-17-6
KOSTRUB, D. 2003. Od pedagogiky k didaktike materskej školy. Bratislava: MPC, 2003.
ISBN 80-8052-171-9
MIŇOVÁ, M. et. al. 2005. Environmentálna výchova v materskej škole. Prešov: Rokus, 2005.
ISBN 80-89055-53-2
VARCHOLOVÁ, M. et. al. 2003. Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací plán
v podmienkach materskej školy. Prešov: Rokus, 2003. ISBN 80-89055-34-6
KNAPÍKOVÁ, Z. et. al. 2002. Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy.
Prešov: Rokus, 2002. ISBN 80-89055-18-4
PUPALA, B., ZÁPOTOČNÁ, O. 2003. Rané štúdie o ranej gramotnosti. Bratislava: UK,
2003. ISBN 80-223-1806-X
GUZIOVÁ, K. 2005. Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou
školskou dochádzkou v materských školách. Bratislava: ŠPÚ, 2005. ISBN 80-7098-415-5
KALHOUS, Z., OBST, O. 2002. Školní didaktika. Praha: Portál.
PETROVÁ, Z., VALÁŠKOVÁ, M. 2007. Jazyková a literárna gramotnosť v materskej škole.
Bratislava: Renesans, 2007. ISBN 978-80-969777-5-8
VALKOVÁ, L., 2007. Poďte deti spolu s nami cestovať za písmenkami. Bratislava: Renesans,
2007. ISBN 978-80-969777-4-1
ŠTUTIKA, M., 2007. Od obrázkov k písmenkám. Bratislava: Renesans, 2007. ISBN 978-80969777-2-7
ŠIMONEKOVÁ, H., 2011. Hudobno pohybová rytmika. Nitra: FORRESS s.r.o., 2011. ISBN
80-88954-10-X
DVOŘÁKOVÁ, H., 2002. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál, 2002.
ISBN 80-7178-693-4
SZABOVÁ, M. a kol., 2012. Dieťa v centre pozornosti. Skalica: Dr. Josef Raabe Slovensko,
s.r.o., 2012. ISBN 978-80-8140-015-5
LIPNICKÁ, M. 2011. Predškolská pedagogika nielen pre učiteľov. Prešov: Rokus, 2011.
ISBN 978-80-89510-01-6
LIPNICKÁ, M., 2009. Počiatočné čítanie a písanie detí predškolského veku. Prešov: Rokus,
2009. ISBN 978-80-89055-81-4
KAŠČÁK, O., PUPALA, B., 2009. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov:
Rokus, 2009. ISBN 978-80-89055-98-2
LOPUŠNÁ, A., 2008. Rozvíjanie počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti
v podmienkach predprimárnej edukácie. Banská Bystrica: Aprint, 2008. ISBN 978-80969549-8-8
LEVICKÁ, J., 2012. Tancuj, tancuj, vykrúcaj... Bratislava: ATPUBLISHING 2012. ISBN
978-80-88954-64-4
LUKÁČOVÁ, K., a kol., 2009. Dieťa a jeho svet 1, 2. Skalica: Dr. Josef Raabe Slovensko,
s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89182-34-3
DANKOVÁ Z., a kol. 2011. Pedagogická diagnostika v praxi materskej školy. Skalica: Dr.
Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-89182-63-3
DOPPOVÁ G. a kol., 2011. Kafomet. Veľké Leváre: INFRA, s.r.o., 2011. ISSN 1803-5175
GUZIOVÁ
K.
a kol.,
2011.
Metodika
predprimárneho
vzdelávania.
Partizánske:
EXPRESPRINT s.r.o., ISBN 978-80-968777-3-7
TUREK I., 2008. Didaktika. Bratislava: Iura Edition, spol. s.r.o., ISBN 978-80-8078-198-9

Vypracovávať a vymieňať si pedagogicko-metodické materiály prostredníctvom
aktivít MZ a na pedagogických poradách.

Zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít realizovaných metodicko-pedagogickými
centrami, na základe pozvánok zasielaných metodickým centrom.
Zodpovední : pedagogickí zamestnanci
Kontrola: MZ
Termín : priebežne
Meno a priezvisko Názov preštudovanej odbornej literatúry-
Dátum
Názov seminára, kurzu
6 MIMOTRIEDNA ČINNOSŤ
Cieľ: Zabezpečiť optimálny chod materskej školy s aktívnou účasťou pedagogických
zamestnancov.
ROZDELENIE ÚLOH :
Lucia Bihariová

spravovanie web stránky MŠ
Anzelma Kankarová

pokladník MŠ

výber mesačného príspevku rodičov

aktualizácia výzdoby interiéru MŠ
Milada Kubíčková

aktualizácia výzdoby interiéru MŠ
Iveta Bábyová

starostlivosť o vybavenie školskej lekárničky

starostlivosť o školskú knižnicu
Terézia Lehotová

vedenie skladu výtvarného materiálu
7 Harmonogram školských aktivít (spoločné aktivity všetkých tried)
SEPTEMBER
Škola dokorán, Vitaj v MŠ- stretnutie s rodičmi, adaptačný program
Oberačka jabĺk- vitamíny na zimu nazbierané v sade PD Dolná Krupá
OKTÓBER
Šarkaniáda- prehliadka drakov, šarkanov a iných výtvorov
Malí požiarnici- stretnutie s požiarnikmi a ich technikou, cvičný požiarny poplach
Cesta za zdravím- environmentálne aktivity, zber gaštanov ...
Pani Jeseň- prezentácia detských výtvarných prác
NOVEMBER
Tvorivá dielňa- tekvicové strašidlá
Týždeň zdravej výživy- osveta, aktivity
Bál rozprávkových bytostí- prosociálna aktivita
DECEMBER
Kam sa vtáčku kam schováš ...kŕmidlá pre vtáky, kŕmenie zvierat v lese
Mikuláš- stretnutie s Mikulášom
Tvorivá dielňa- pečenie sviatočného pečiva, výroba darčekov
Tešenice na Vianoce- týždeň príprav na slávnosť
Poďme všetci do Betléma- sviatočné posedenie detí, rodičov, zamestnancov MŠ a OcÚ
JANUÁR
Návšteva ZŠ- odbúranie negatívnych emócií pred zápisom do ZŠ
Pani Zima- prezentácia detských výtvarných prác
ZIMNÁ OLYMPIÁDA- november, december, január
FEBRUÁR
Čo nechutí našim deťom- ochutnávka nátierok
KARNEVAL
Pod šable- fašiangový sprievod dedinou
MAREC
Prišla jar- prezentácia detských výtvarných prác
Cesta za zdravím- malí ochranári
Tvorivá dielňa- zdobenie kraslíc netradičnými technikami
Kniha priateľ človeka
APRÍL
Zdravá MŠ– Zdravá dedina -environmentálne aktivity
Deň Zeme- environmentálne aktivity
MÁJ
Deň matiek- kultúrny program
JÚN
Týždeň detskej radosti- oslavy MDD
Deň otcov
Letná olympiáda- súťaživé hry
Výlet
Rozlúčka s predškolákmi
8 Materiálno-technické zabezpečenie
V spolupráci s rodinou:

v spolupráci s rodičmi oslovovať rôzne subjekty a zabezpečiť pre MŠ sponzorský
(finančný) príjem (výlety, pobyt detí v prírode, materiálne vybavenie tried – hračky, iný
materiál),

príjmy registrovaného RZ vhodne investovať na skvalitnenie vybavenia MŠ.
V spolupráci s OcÚ Dolná Krupá

zabezpečovať plynulú prevádzku materskej školy,

vypracovaním projektov získať financie na zlepšenie materiálneho vybavenia MŠ.
Využitie finančných zdrojov - mesačný príspevok rodičov

zabezpečenie didaktických pomôcok,

dopĺňanie zásob čistiacich prostriedkov,

zabezpečenie výtvarného a kancelárskeho materiálu,

zabezpečenie vhodných hračiek v zmysle požadovaných kritérií.
9 PREHLÁSENIE ZAMESTNANCOV MŠ
Potvrdzujem svojim podpisom, že som si dôkladne preštudovala dokument
Plán práce MŠ na šk. r. 2013/2014,
súhlasím s jeho obsahom a som si vedomá svojich povinností z neho vyplývajúcich.
Meno a priezvisko
V Dolnej Krupej 28. 8. 2013.
Podpis
Príloha č. 1
Plán pedagogických a prevádzkových porád
PEDAGOGICKÉ PORADY :
Cieľ : Aktívnou účasťou na zasadnutiach, sa podieľať na skupinovom odborno pedagogickom riadení školy, vymieňať si informácie, hodnotiť, plánovať a rozdeľovať
konkrétne úlohy, riešiť otázky a problémy v činnosti tímu.
AUGUST: 28. 8. 2013

Otvorenie.

Rokovací poriadok PR.

Kontrola plnenia úloh a uznesení.

Prerokovanie
Správy
o výchovno-vzdelávacej
činnosti,
jej
a podmienkach materskej školy za šk. r. 2012/2013.

Prerokovanie a schválenie Plánu práce na šk. r. 2013/2014.

Prerokovanie zmien zapracovaných do ŠkVP.

Pedagogicko-organizačné pokyny k otvoreniu nového školského roka.

Rôzne (podnety MZ, návrhy zamestnancov, vzdelávanie... a pod.).

Diskusia.

Prijatie uznesenia, úloh a opatrení.

Záver
NOVEMBER: 21.11.2013

Otvorenie

Kontrola plnenia úloh a uznesení.

Zovšeobecnenie zistení vnútroškolskej kontroly.

Aktuálne pedagogicko-organizačné pokyny.

Rôzne (podnety MZ, návrhy zamestnancov, vzdelávanie... a pod.).

Diskusia.
výsledkoch

Prijatie uznesenia, úloh a opatrení.

Záver.
JANUÁR: 23.1. 2014

Otvorenie.

Kontrola plnenia úloh a uznesení.

Analýza činnosti MŠ v I. polroku šk. r. 2013/2014.

Zovšeobecnenie zistení vnútroškolskej kontroly.

Aktuálne interné pedagogicko-organizačné pokyny.

Rôzne (podnety MZ, návrhy zamestnancov, vzdelávanie... a pod.).

Diskusia.

Prijatie uznesenia, úloh a opatrení.

Záver.
MAREC: 27.3.2014

Otvorenie.

Kontrola plnenia úloh a uznesení.

Aktuálne interné pedagogicko-organizačné pokyny.

Rôzne (podnety MZ, návrhy zamestnancov, vzdelávanie... a pod.).

Diskusia

Prijatie uznesenia, úloh a opatrení.

Záver.
JÚN: 27.6.2014

Otvorenie.

Kontrola plnenia úloh a uznesení.

Zovšeobecnenie hospitačnej a kontrolnej činnosti za šk. r. 2013/2014.

Analýza činnosti MŠ v šk. r. 2013/2014.

Rôzne (podnety MZ, návrhy zamestnancov, vzdelávanie... a pod.).

Diskusia.

Prijatie uznesenia, úloh a opatrení.

Záver.
5.2 PRACOVNÉ PORADY:
28.8.2013

Pracovný poriadok, školský poriadok, organizačný poriadok, pracovné náplne
zamestnancov.

Školenie a dokumentácia BOZP, PO, CO.

Pokyny k otvoreniu školského roka (príprava tried, výzdoba...)

Diskusia.

Prijatie úloh a opatrení.
21.11. 2013

Zovšeobecnenie zistení vnútroškolskej kontroly.

Pokyny k organizácii aktivít MŠ.

Diskusia.

Prijatie úloh a opatrení.
23.1.2014

Pokyny k organizácii karnevalu.

Diskusia.

Prijatie úloh.
27.6. 2014

Pokyny k ukončeniu šk. r. 2013/2014

Zovšeobecnenie zistení vnútroškolskej kontroly.

Plán letnej činnosti.

Diskusia, Záver.
Príloha č. 2
Plán činnosti metodického združenia v školskom roku 2013/2014
Všeobecné ciele:
 Pomáhať riaditeľke a zástupkyni pre MŠ pri pedagogickom riadení a kontrole
výchovno-vzdelávacieho procesu.
 Riešiť pedagogické a výchovno-vzdelávacie problémy v oblastiach inovácie obsahu,
metód a foriem vlastnej činnosti.
 Zaoberať sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, koordinovať
ďalšie
vzdelávanie pedagogických zamestnancov a tým sa spolupodieľať na
zvyšovaní úrovne výchovy a vzdelávania v MŠ.
 Posudzovať návrhy a zúčastňovať sa na tvorbe a revidovaní ŠkVP, podieľať sa na
tvorbe koncepčného zámeru rozvoja školy, dokumentácie školy.
 Navrhovať a pripravovať podklady na zvýšenie kvality MŠ z hľadiska úrovne výchovy
a vzdelávania.
 Dbať, aby orientácia výchovy a vzdelávania vychádzala z pozitívnych vzdelávacích
výsledkov, tradícií MŠ, zámerov štátnej vzdelávacej politiky a progresívnych trendov
v celoslovenskom, európskom a svetovom kontexte.
Všeobecné informácie a pokyny k výchovno-vzdelávaciemu procesu z POP na šk. r.
2013/2014:

Cieľavedome využívať kompetencie metodických orgánov pri skvalitňovaní výchovnovzdelávacieho procesu, pravidelne sledovať a vyhodnocovať výsledky ich činnosti.

Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovnovzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov
a vykonávať dôslednú analýzu zistení.
Úlohy pre materské vyplývajúce z POP na šk. r. 2013/2014:

Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch,
pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk,
www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.vudpap.sk a ďalších organizácií.
Termín: priebežne
Kontrola: MZ
Zodpovední: pedagogickí zamestnanci
Úlohy vychádzajúce z dlhodobých cieľov MŠ, doplňujúce úlohy:

V rámci výučby cudzieho jazyka zabezpečovať deťom kvalitnú edukáciu v zmysle
organizačných pokynov ukotvených v ŠP.

Rozvíjať aktivity v oblasti profilácie materskej školy - pohybovo tanečná príprava.

Venovať zvýšenú pozornosť realizácii environmentálnych aktivít.

Viesť deti k uplatňovaniu zásad bezpečnosti cestnej premávky.

Utvárať u detí pozitívne postoje k svojmu organizmu, zdraviu i zdraviu iných.
Plán činnosti metodického združenia
Metodicko - poradenská činnosť smerom k učiteľkám (navzájom)
Cieľ:

Skvalitňovať efektívnosť edukačného procesu MŠ.
Formy:

Interné výstupy.

Komentovaná hodina.

Vzájomné hospitácie.
Skúsenosti a poznatky získané aktivitami MZ budú zovšeobecnené na zasadnutiach MZ a
poradách.
HARMONOGRAM aktivít v jednotlivých oblastiach realizácie metodicko-poradenskej
činnosti:
PhDr. Monika Korchová, zást. pre MŠ
Mesiac
Ciele, úlohy
September konzultácie s rodičmi o špecifických problémoch detí,
diagnostika,
oboznámenie rodičov s možnosťou realizácie
preventívnej logopedickej starostlivosti
Október
konzultácie s rodičmi detí, individuálne hodnotenie rečovej
úrovne detí
November , interný výstup
December
realizácia preventívnej logopedickej starostlivosti, diagnostika so
zameraním na predškolákov
Dátum
splnenia
Január
zovšeobecnenie poznatkov a skúseností v MZ
Február
konzultácie s učiteľkami 1. ročníka ZŠ
Marec
zovšeobecnenie poznatkov a skúseností v MZ
Apríl
zhromažďovať metodické materiály k rozvíjaniu predčitateľskej
gramotnosti detí
Máj
príprava kultúrneho programu ku Dňu matiek
Jún
zovšeobecnenie poznatkov a skúseností v MZ
Iveta Bábyová, učiteľka
Mesiac
Ciele, úlohy
September konzultácie s rodičmi o špecifických
diagnostika, vzájomné oboznamovanie
Dátum
splnenia
problémoch
detí,
Október
prezentácia významu zdravej výživy, zhotovenie pomôcok
November
interný výstup
December
príprava vianočného programu
Január
zovšeobecnenie poznatkov a skúseností v MZ
Február
aktivity v zmysle realizácie Národného programu prevencie
obezity
Marec
aktívna účasť na príprave zdravých jarných aktivít
Apríl
organizačné zabezpečenie turistickej vychádzky
Máj
príprava kultúrneho programu ku Dňu matiek
Jún
zovšeobecnenie poznatkov a skúseností v MZ
Lucia Biháriová, učiteľka
Mesiac
Ciele, úlohy
September konzultácie s rodičmi o špecifických
diagnostika, vzájomné oboznamovanie
Dátum
splnenia
problémoch
Október
aktualizácia web stránky
November
aktualizácia web stránky
December
aktualizácia web stránky
Január
zovšeobecnenie poznatkov a skúseností v MZ
Február
interný výstup
detí,
Marec
aktualizácia web stránky
Apríl
aktualizácia web stránky
Máj
príprava kultúrneho programu ku Dňu matiek
Jún
aktualizácia web stránky
Anzelma Kankarová, učiteľka
Mesiac
Ciele, úlohy
Dátum
splnenia
September konzultácie s rodičmi o špecifických
diagnostika, vzájomné oboznamovanie
problémoch
detí,
Október
organizačné zabezpečenie tvorivej dielne s rodičmi - tekvice
November
príprava zimnej výzdoby interiéru materskej školy
December
organizačné zabezpečenie vianočných aktivít
Január
zovšeobecnenie poznatkov a skúseností v MZ
Február
organizácia a moderovanie karnevalu
Marec
príprava jarnej výzdoby interiéru materskej školy
Apríl
interný výstup
Máj
príprava kultúrneho programu ku Dňu matiek
Jún
zovšeobecnenie poznatkov a skúseností v MZ
Terézia Lehotová, učiteľka
Mesiac
Ciele, úlohy
Dátum
splnenia
September konzultácie s rodičmi o špecifických
diagnostika, vzájomné oboznamovanie
problémoch
detí,
Október
oboznámenie zákonných zástupcov s plánom pohybového
krúžku
November
aktívna účasť na príprave tvorivej dielne s rodičmi
December
písomná príprava aktivít k Zimnej olympiáde
Január
zovšeobecnenie poznatkov a skúseností v MZ
Február
prezentácia zručností
pohybového krúžku
Marec
interný výstup
organizácia environmentálnych aktivít - Deň Zeme, Chceme
dýchať čistý vzduch
Apríl
detí
získaných
prostredníctvom
Máj
Jún
príprava kultúrneho programu ku Dňu matiek
zovšeobecnenie poznatkov a skúseností v MZ
Milada Kubíčková, učiteľka
Mesiac
Ciele, úlohy
September konzultácie s rodičmi o špecifických
diagnostika, vzájomné oboznamovanie
Dátum
splnenia
problémoch
detí,
Október
nabádať rodičov k trpezlivému pestovaniu návykov osobnej
hygieny (používanie vreckoviek, toaletného papiera, mydla...)
November
viesť pravidelné rozhovory s rodičmi o pokrokoch detí
v sebaobsluhe (čistota stolovania, samostatné obliekanie,
odkladanie odevov...)
December
podieľať sa na príprave a realizácii výzdoby interiéru MŠ
Január
zovšeobecnenie poznatkov a skúseností v MZ
Február
organizačné zabezpečenie výzdoby miestnosti na karneval
Marec
zovšeobecnenie poznatkov a skúseností v MZ
Apríl
interný výstup
príprava kultúrneho programu ku Dňu matiek
Máj
Jún
zovšeobecnenie poznatkov a skúseností v MZ
Odborno-poradenská činnosť smerom k rodičom
Usmernenie:

oboznamovať rodičov s prostredím školy,

aktívne zapájať rodičov do realizácie spoločne naplánovaných aktivít,

modifikovať spôsob komunikácie, zvažovať poskytovanie informácií,

pôsobiť na rodičov zdravotnou osvetou, zdôrazňovať význam osobnej hygieny detí,
zdravej životosprávy a životného štýlu,

klásť dôraz na konzumáciu mlieka, ovocia, zeleniny, nabádať rodičov k uprednostňovaniu
týchto potravín pred sladkosťami,

pri športových aktivitách ozrejmiť rodičom význam primeraných pohybových činností pre
zdravý rast dieťaťa,

poskytovať rodičom informácie o pokrokoch detí vo výtvarných a pracovných
zručnostiach (porovnávať dieťa so sebou samým, nie navzájom)

konzultovať s rodičmi úroveň emocionálnej gramotnosti a správanie detí, usmerňovať ich
pri pôsobení na prosociálne cítenie detí,

s rodičmi predškolákov konzultovať problémy súvisiace s pripravenosťou detí na vstup do
prvého ročníka ZŠ,

informovať rodičov o poskytovaní služieb zariadení výchovného poradenstva a prevencie,

zdôrazňovať rodičom poslanie materskej školy: podporovať osobnostný rozvoj detí
v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať
schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravovať deti na
život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Plán zasadnutí MZ v šk. r. 2013/2014
1. zasadnutie – 28. august 2013
Program:
1. otvorenie
2. oboznámenie s plánom činnosti na šk. r. 2013/2014
3. rôzne
4. diskusia
5. uznesenie
6. záver
2. zasadnutie – 11. december 2013
Program:
1. otvorenie
2. kontrola plnenia úloh a uznesení
3. analýza realizácie ŠkVP
4. zovšeobecnenie poznatkov a skúsenosti získaných prostredníctvom aktivít MZ
5. rôzne
6. diskusia
7. uznesenie
8. záver
3. zasadnutie – 28. marec 2014
Program:
1. otvorenie
2. kontrola plnenia úloh a uznesení
3. vzdelávanie pedagogických zamestnancov
4. zovšeobecnenie poznatkov a skúsenosti získaných prostredníctvom aktivít MZ
5. rôzne
6. diskusia
7. uznesenie
8. záver
4. zasadnutie – 25. jún 2014
Program:
1. otvorenie
2. kontrola plnenia úloh a uznesení
3. analýza realizácie ŠkVP
4. zhodnotenie činnosti MZ
5. rôzne
6. diskusia
7. uznesenie
8. záver
Príloha č. 3
Spolupráca MŠ s verejnosťou
1 Plán spolupráce materskej školy s rodinou
Cieľ : Poskytnúť rodičom čo najviac možností na pochopenie poslania materskej školy,
pri realizácii poradenskej činnosti využívať individualizované, špecifické, neformálne
spôsoby práce založené na partnerstve rodiny a materskej školy, vzájomnom rešpekte
a kvalitnej komunikácie v záujme dieťaťa.
Úlohy :

na prvom stretnutí oboznámiť rodičov s plánom spolupráce, PPŠ, ŠP, ŠkVP,

umožniť rodičom stať sa súčasťou edukačného procesu, aktivizovať ich k partnerstvu,

umožniť rodičom kedykoľvek prísť a stráviť s dieťaťom v materskej škole akýkoľvek čas,

v spolupráci s rodinou realizovať adaptačný program,

rešpektovať dominantné postavenie rodiny v živote dieťaťa,

poskytovať rodičom možnosti oboznamovania sa s platnou legislatívou,

zúčastňovať sa na stretnutiach RZ,

spolupracovať v oblasti materiálneho zabezpečenia školy,

realizovať metodicko-poradenskú činnosť smerom k rodičom v zmysle usmernenia.
Zodpovední : pedagogickí zamestnanci
Termín : trvale
HARMONOGRAM spoločných aktivít v spolupráci s rodinou
September
Škola dokorán- stretnutia s rodičmi, adaptačný program
Október
Šarkaniáda- prehliadka drakov, šarkanov...
November
Tvorivá dielňa- tekvicové strašidlá
December
Mikuláš
Poďme všetci do Betléma
Január
Zimná olympiáda
Február
Karneval
Marec
Tvorivá dielňa- zdobenie kraslíc netradičnými technikami
Apríl
Zdravá MŠ
Zdravá dedina- environmentálne aktivity
Máj
Deň matiek
Jún
MDD
Výlet
Rozlúčka s predškolákmi
2 Spolupráca so základnou školou
Cieľ : Zintenzívniť spoluprácu MŠ a ZŠ s cieľom podieľať sa na formovaní
spoločenského vedomia v duchu prospešnosti inštitucionálnej predškolskej výchovy a
vzdelávania a jej významu pre komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Rozvinúť spoluprácu s učiteľkami 1. ročníka, uskutočňovať priebežné konzultácie
o metódach práce a výchovných postupoch.

Opakovane navštíviť triedu 1. ročníka s predškolákmi s možnosťou priameho pozorovania
vyučovania.

Umožniť deťom navštevujúcim MŠ pravidelne využívať počítače v počítačovej učebni
v pavilóne A.

Zabezpečiť účasť učiteliek 1. ročníkov na stretnutí RZ pri MŠ pred zápisom do ZŠ.

Zabezpečiť účasť učiteliek triedy 5 - 6 ročných detí na zápise detí do ZŠ.

Opakovane navštíviť oddelenia školského klubu s cieľom oboznámiť deti s prostredím
a vychovávateľkami.

Využívať priestory školskej telocvične na telovýchovné aktivity detí predškolského veku.

Zabezpečiť zapožičanie odbornej literatúry k individuálnemu vzdelávaniu pedagogických
zamestnancov.
Zodpovední : pedagogickí zamestnanci
Termín : priebežne
3 Spolupráca s OcÚ Dolná Krupá
Cieľ : Pozitívne zviditeľniť poslanie a funkcie materskej školy.

Vytvoriť úzku obojstrannú spoluprácu s vedením obce, ktoré sa bude podieľať na
zabezpečovaní plynulej prevádzky materskej školy.

Pozývať predstaviteľov obce na aktivity, ktorými sa materská škola prezentuje.

V spolupráci s OcÚ sa podieľať na obnovovaní starých folklórnych tradícií v obci.

Zúčastňovať sa na dôležitých kultúrnych podujatiach v obci, zabezpečovať kvalitný
kultúrny program.

Spolupracovať pri zabezpečovaní sponzorskej pomoci MŠ.
Zodpovedné: vedenie ZŠ s MŠ
Termín: priebežne
4 Spolupráca so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.
CPPaP
 Pozorované poruchy vo vývine detí v spolupráci s rodinou nahlasovať odborníkom.
Odborné služby CPPPaP sú poskytované na báze dobrovoľnosti, t.j. na základe ústne
alebo písomne formulovanej dohody o vzájomnej spolupráci.
Zodpovední: pedagogickí zamestnanci
Termín: podľa potreby
Poznámka: ZŠ s MŠ Dolná Krupá spolupracuje so psychológmi a špeciálnymi pedagógmi
Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovec
21, Vysoké Tatry, Elokované pracovisko: Sladovnícka ul. 22, Trnava 917 01
Logopéd

Diagnostikovať reč detí, po konzultácii s logopédom odporučiť logopedickú starostlivosť.
Zodpovední: pedagogickí zamestnanci
Termín: priebežne
Príloha č. 4
Plán kontinuálneho vzdelávania v školskom roku 2013/2014
1 ÚVOD
Nová legislatíva definuje ďalšie smerovanie rozvoja profesionality pedagógov. Profesijný
rozvoj je zabezpečovaný kontinuálnym vzdelávaním ako súčasť celoživotného vzdelávania.
Ide o sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktorého cieľom je
získavať, udržiavať, obnovovať zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Ide o kompetencie potrebné na
štandardný výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti, ale aj na výkon špecializovaných
činností a na výkon riadiacich činností.
2 METODIKA TVORBY PLÁNU KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA
2.1 Identifikácia organizácie
Názov organizácie: Základná škola s materskou školou Dolná Krupá
Sídlo organizácie: Školská 439, 919 65
Zriaďovateľ: Obec Dolná Krupá
Kontakt: 033/55 77 119
Počet zamestnancov MŠ: 7 (z toho 6 pedagogických)
2.2 Legislatívne východiská a úvodné pojmy
Legislatívne východiská
Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa
zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie.
Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Všetky ciele
a nové pojmy uvedené v materiáli sú v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch
a s vyhláškou o kontinuálnom vzdelávaní.
Zodpovednosť:
 riaditeľky právneho subjektu a starostu obce ako zamestnávateľa v súlade § 153
ZP, kde je zakotvená povinnosť zamestnávateľa starať sa o prehlbovanie kvalifikácie
zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zároveň zamestnávateľ prerokuje s príslušným
odborovým
orgánom
opatrenia
zamerané
na
starostlivosť
o
kvalifikáciu
zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie,
 riaditeľky za ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov a
odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy - §5 ods. 2 písm. c)
a d) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov,
 riaditeľky za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu
kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov výchovy a vzdelávania alebo z
cieľov výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej činnosti školy alebo
školského zariadenia - §35 ods. (9) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon č. 317/2009)
 riaditeľky za vydanie „Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania“ po vyjadrení
zriaďovateľa.
Náklady
spojené
s
atestáciami
a
s kontinuálnym
vzdelávaním
pedagogických
zamestnancov alebo odborných zamestnancov, ktoré sa organizuje v súlade s plánom
kontinuálneho vzdelávania, uhrádza zamestnávateľ, len ak s týmto vzdelávaním
zamestnávateľ súhlasí - §57 ods. (2) zákona č. 317/2009.
Škola plánuje finančné prostriedky na kontinuálne vzdelávanie svojich zamestnancov na
kalendárny rok priamo v rozpočte, tieto prostriedky sa použijú v súlade s plánom
kontinuálneho vzdelávania – sú teda účelovo viazané - §57 ods. (3) zákona č. 317/2009.
Pedagogický (odborný) zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti má právo na
kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj -§5 ods. (1) písm. f) zákona č. 317/2009.
Úvodné pojmy
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces
nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania,
zdokonaľovania,
rozširovania
a dopĺňania
profesijných
kompetencií
pedagogického
zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti.
Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie
a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými
potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti na výkon odbornej činnosti.
Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca
alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu.
Kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a
náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancom alebo odborným
zamestnancom.
Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo
odborného zamestnanca na výkon špecializovaných činností alebo riadiacich činností, ktoré
vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií.
2.3 Ciele
Hlavný cieľ
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických
a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí
s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na
výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej
školy na modernú.
Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho
procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej
politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca.
Čiastkové ciele
Ďalšie čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania
kreditov. Zákon umožňuje ich napĺňanie prostredníctvom vzdelávaní:
1. Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon
činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného
zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho
programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania.
Je určený pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo
školského zariadenia. Poskytovateľom je kmeňová škola Za tento typ vzdelávania sa
nezískavajú kredity.
2. Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na
udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na
vykonanie atestácie. Atestačné aktualizačné vzdelávanie poskytujú len vysoké školy
podľa akreditovaných programov. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.
3. Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné
kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný
výkon
odbornej
činnosti.
Poskytovateľmi
môžu
byť
školy
a inštitúcie
s akreditovanými programami. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem
funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.
4. Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon
riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ
vzdelávania sa nezískavajú kredity.
5. Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na
doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na
vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú
kredity.
Zákon umožňuje napĺňanie čiastkových cieľov nielen prostredníctvom vzdelávaní, ale aj:
-
prostredníctvom inovačných postupov práce učiteľa, ktorými sú najmä autorstvo
alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátanie
počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov
a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe
alebo výkonom odbornej činnosti, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy,
odborno-preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre. Za
autorstvo alebo spoluautorstvo sa priznávajú kredity.
-
možnosť
absolvovať
vzdelávanie v zahraničí, ktoré
ak súvisí
s výkonom
pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti, tak sa za dané vzdelávanie
v zahraničí priznávajú kredity.
2.4 Analýza kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov
2.4.1 Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy
Pedagogickí zamestnanci
Počet zamestnancov
Učiteľ
6
Asistent učiteľa
0
Odborní zamestnanci
0
Nekvalifikovaní zamestnanci
0
2.4.2 Analýza podľa kariérového stupňa
Kariérový stupeň
začínajúci
Počet pedagogických
zamestnancov (PZ)
0
Počet odborných
zamestnancov (OZ)
0
samostatný
Kankarová
Bábyová
Bihariová
Lehotová
Kubíčková
0
s 1. atestáciou
s 2. atestáciou
Korchová
0
0
0
2.4.3 Analýza podľa kariérovej pozície
Pedagogický zamestnanec špecialista
Triedny učiteľ
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Vedúca metodického združenia
Odborný zamestnanec špecialista
Uvádzajúci odborný zamestnanec
Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti
Vedúci pedagogický zamestnanec
Riaditeľ
Zástupca riaditeľa
Zamestnanec
Bábyová
Bihariová
Lehotová
PhDr. Korchová
PhDr. Korchová
0
0
0
1
Mgr. Valjentová
PhDr. Korchová
2.5 Druhy kontinuálneho vzdelávania
Druh KV
Adaptačné
Počet
Meno a priezvisko pedagogického zamestnanca
frekventantov
Simona Bachratá (MD)
3
Lucia Bihariová
Terézia Lehotová
Špecializačné
0
Funkčné
0
Aktualizačné
2
Vlastné
aktualizačné
0
Prípravné
atestačné
3
Inovačné
4
Iveta Bábyová
Anzelma Kankarová
Iveta Bábyová
Anzelma Kankarová
PhDr. Monika Korchová
Iveta Bábyová
Anzelma Kankarová
PhDr. Monika Korchová
Milada Kubíčková
Špecializačné
inovačné
Funkčné
inovačné
1
PhDr. Monika Korchová
Kvalifikačné
1
Simona Bachratá (MD)
V materskej škole je zamestnaných 6 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorí sa
zúčastňovali priebežného odborného vzdelávania a v nasledujúcom období absolvujú
adekvátne formy kontinuálneho vzdelávania.
Požiadavky jednotlivých pedagogických zamestnancov na kontinuálne vzdelávanie vyplývajú
z ich zaradenia do kariérových stupňov. Potreba individuálneho rastu je jednou z úloh školy,
pri rešpektovaní individuálnych potrieb a možností konkrétneho zamestnanca.
2.6 Profilácia školy
Základnou profiláciou našej práce je budovanie materskej školy so zameraním na
starostlivosť o telesné, duševné a sociálne zdravie detí. Snažíme sa o vytváranie priaznivej
sociálno-emocionálnej atmosféry, zvýšenú pozornosť venujeme vytváraniu citových vzťahov
s deťmi. Zvýšenú pozornosť taktiež venujeme výchove k zdraviu a k zdravému výchovnému
štýlu, environmentálnej a dopravnej výchove.
Uvedomujeme, že slovo „materská“ je v názve inštitúcie opodstatnené. Lebo bez lásky,
radosti, citlivého prístupu a materinského citu pedagógov by sa nikdy nepodarilo vybudovať
základy, na ktorých bude dieťa stavať po celý život.
Počas celého pobytu detí v MŠ sa snažíme o:
-
nadštandardnú spoluprácu s rodinou, hľadanie efektívnych možností netradičnej
spolupráce,
-
v materskej škole sa venujeme nadaným deťom v prípade záujmu zákonných
zástupcov a s ich informovaným súhlasom prostredníctvom krúžkovej činnosti
v oblasti výučby cudzieho jazyka a v tanečno- pohybovom krúžku,
-
propagáciu zdravého životného štýlu vo všetkých oblastiach nie len v rovine
vedomostí, ale v rovine kompetencií využívaných v bežnom živote,
-
kreatívny prístup učiteliek k edukačnej práci, založený na ďalšom vzdelávaní,
zvyšovaní odbornosti,
-
úspešná prezentácia výsledkov práce s deťmi na verejnosti.
2.7 Ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2013/2014
Plán kontinuálneho vzdelávania je vypracovaný na základe podkladov legislatívy, zahrnutej
v nasledujúcich dokumentoch:
-
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z., o kontinuálnom
vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov.
-
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
PLÁN KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Meno
a priezvisko
frekventanta
Názov
vzdelávania
Inovácie
v didaktike
Rozvíjanie
digitálnych
kompetencií
Obsahová
reforma
školstva
Manažment
Funkčné
PhDr.
Monika
Korchová
Anzelma
Kankarová
Iveta
Bábyová
Lucia
Bihariová
absolvovala
absolvovala
absolvov.
prihlásená
absolvovala
absolvovala
absolvov.
prihlásená
prihlásená
prihlásená
prihlásená
prihlásená
prihlásená
Terézia
Lehotová
absolvovala
absolvovala
absolvovala
absolvovala
absolvovala
inovačné
Rozvoj
grafomotoriky
Matematické
vzdelávanie
Návrh a tvorba
web stránok
I. Atestácia
absolvovala
Adaptačné
II. Atestácia
prihlásená
absolvovala
prihlásená
Milada
Kubíčková
absolvovala
2.8 Systém merania a kontroly
Prečo sledovať ?

Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít je východiskom skvalitnenia ďalšieho edukačného
procesu na škole, a práve spätnou väzbou s následnou korekciou možno dosiahnuť
zdokonalenie systému ďalšieho vzdelávania.
Čo sledovať ?

Ako škole prospela účasť učiteľov na vzdelávaniach.

Aké zmeny nastali v procese výchovy a vzdelávania (napr. uplatňovanie získaných
zručností, poznatkov, kvalifikácií, zmeny v profesijnom prístupe pedagóga, schopnosť
konkretizovať východiská pre riešenie problému a pod.).
Ako sledovať?

Hospitácie (pozorovanie zmien v edukačnom procese účastníkov vzdelávacej
aktivity).
Zodpovedná: zástupkyňa pre MŠ

Autoevalvácia (vlastné hodnotenie plánu profesijného rastu).
Zodpovedná: pedagogickí zamestnanci

Termín: priebežne
Termín: január 2014, jún 2014
Dotazníky (zistiť ako uplatnili účastníci vzdelávacích podujatí získané poznatky a
spôsobilosti vo svojej praxi - urobiť s časovým odstupom po ukončení vzdelávacej
aktivity).
Zodpovedná: zástupkyňa pre MŠ
Termín: priebežne
3 ZÁVER
Systém kontinuálneho vzdelávania umožňuje pedagogickým a odborným zamestnancom
kariérový rast a postupné zmeny pedagogických a odborných kompetencií počas ich
profesijnej cesty. Systém je prepojený s kreditovým systémom a systémom hodnotenia a
odmeňovania. Prepojenie všetkých prvkov štruktúry profesijného rozvoja pedagogických a
odborných zamestnancov vytvára reálny predpoklad na zvyšovanie kvality vzdelávacieho
procesu.
ZŠ s MŠ Dolná Krupá, Školská 439, 919 65
__________________________________________________________________________
Obec Dolná Krupá
Vec: Vyjadrenie k „Plánu kontinuálneho vzdelávania“ zamestnancov MŠ Dolná Krupá
Zamestnávateľovi z ustanovení § 153 ZP vyplýva povinnosť starať sa o prehlbovanie
kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie.
Podľa §35 ods. (9) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je riaditeľ zodpovedný
za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania
vyplývajúceho z cieľov výchovy a vzdelávania alebo z cieľov výchovno-poradenskej a
terapeuticko-výchovnej činnosti školy alebo školského zariadenia.
V súlade s §5 ods. 2 písm. c) a d) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v platnom znení riaditeľ školy je zodpovedný za ďalšie vzdelávanie
pedagogických a nepedagogických zamestnancov a odbornú a pedagogickú úroveň výchovnovzdelávacej práce školy.
Povinnosťou riaditeľa je vydať „Ročný plán kontinuálneho vzdelávania“ až po
vyjadrení zriaďovateľa. Jeho návrh tvorí prílohu tejto žiadosti. Problematika predmetného
plánu bola prerokovaná na pedagogickej rade a uvedení pedagogickí zamestnanci súhlasia so
štúdiom.
Žiadam o vyjadrenie zriaďovateľa:
Obec Dolná Krupá súhlasí/nesúhlasí s predloženým „Ročným plánom kontinuálneho
vzdelávania pedagogických zamestnancov materskej školy“.
-------------------------------------------------------------------Mgr. Mária Valjentová, riad. ZŠ s MŠ Dolná Krupá
Materská škola: Dolná Krupá
Školský rok: 2013/2014
OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU
Titul, meno a priezvisko: PhDr. Monika Korchová
Ciele profesijného rastu:
1. Získavať profesijné spôsobilosti učiteľky materskej školy.
2. Zvyšovať kvalifikovanosť a počítačovú gramotnosť.
Vzdelávanie
1.
Druh
Vzdelávacia
vzdelávania
inštitúcia
aktualizačné MPC Trnava
2.
aktualizačné
MPC Trnava
3.
4.
MPC Trnava
MPC Trnava
5.
inovačné
funkčné
inovačné
inovačné
6.
kvalifikačné
TU Pdf Trnava
7.
aktualizačné
MPC Trnava
8.
aktualizačné
MPC Trnava
9. aktualizačné
10. aktualizačné
MPC Trnava
MPC Trnava
TU Pdf Trnava
Dátum:
Podpis zamestnanca:
Názov
Inovácie v
didaktike
Obsahová
reforma
školstva
Manažment
Funkčné
inovačné
Výskumne
ladená
koncepcia
Rigorózna
skúška
Orientácia
v priestore
a priestor.
predstaviv.
Rozvíjanie
digit. komp.
I. atestácia
II. atestácia
Začiatok
Koniec
Počet
kreditov
25
2012
2013
2010
2010
9
2011
2011
2011
2011
15
0
2011
2012
25
2011
2012
60
2012
2012
8
2012
2014
2013
0
2012
Materská škola: Dolná Krupá
Školský rok : 2013/2014
OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU
Titul, meno a priezvisko: Anzelma Kankarová
Ciele profesijného rastu:
1. Rozvíjať profesijné spôsobilosti učiteľky materskej školy.
2. Zvyšovať komunikatívne a sociálne kompetencie.
3. Zvyšovať kvalifikovanosť a počítačovú gramotnosť.
Vzdelávanie
Druh
vzdelávania
1.
inovačné
2.
aktualizačné
3.
aktualizačné
4.
aktualizačné
5.
atestačné
Vzdeláva
cia
inštitúcia
MPC
Trnava
MPC
Trnava
MPC
Trnava
MPC
Trnava
MPC
Trnava
Názov
Inovácie v
didaktike
Rozvíjanie DIK
Orientácia
v priestore
a priestorová
predstavivosť
Rozvoj
grafomotoriky
Prípravné
atestačné
Začiatok
Koniec
Počet
2011
2012
kreditov
25
2010
2011
11
2013
Úlohy
Úloha
1.
2.
3.
Kontrola splnenia
/dátum
Zdokonaliť si profesijné kompetencie inovačným
vzdelávaním.
Aktualizovať poznatky a zručnosti v oblasti digitálnych
kompetencií.
Aktualizovať poznatky v oblasti rozvíjania grafomotoriky
detí.
Dátum:
Podpis zamestnanca:
49
Materská škola: Dolná Krupá
Školský rok : 2013/2014
OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU
Titul, meno a priezvisko: Iveta Bábyová
Ciele profesijného rastu:
1. Rozvíjať profesijné spôsobilosti učiteľky materskej školy.
2.
Zvyšovať komunikatívne a sociálne kompetencie.
3. Zvyšovať kvalifikovanosť a počítačovú gramotnosť.
Vzdelávanie
Druh
vzdelávania
1.
inovačné
2.
aktualizačné
3.
aktualizačné
4.
aktualizačné
5.
Atestačné
Vzdeláva
cia
inštitúcia
MPC
Trnava
MPC
Trnava
MPC
Trnava
MPC
Trnava
MPC
Trnava
Názov
Inovácie v
didaktike
Rozvíjanie
DIK
Orientácia
v priestore
a priestorová
predstavivosť
Rozvoj
grafomotoriky
Prípravné
atestačné
Začiatok
Koniec
Počet
2011
2012
kreditov
25
2010
2011
11
2013
Úlohy
Úloha
1.
2.
3.
Kontrola splnenia
splnenia /dátum
Zdokonaliť si profesijné kompetencie inovačným
vzdelávaním.
Aktualizovať poznatky a zručnosti v oblasti digitálnych
kompetencií.
Aktualizovať poznatky v oblasti rozvíjania grafomotoriky
detí.
Dátum:
Podpis zamestnanca:
50
Materská škola: Dolná Krupá
Školský rok : 2013/2014
OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU
Titul, meno a priezvisko: Milada Kubíčková
Ciele profesijného rastu:
1. Zvyšovať kvalifikovanosť a počítačovú gramotnosť.
2. Rozvíjať profesijné spôsobilosti učiteľky materskej školy.
Vzdelávanie
Druh
vzdelávania
Vzdelávacia
inštitúcia
1.
aktualizačné
MPC Trnava
2.
aktualizačné
MPC Trnava
3.
aktualizačné
MPC Trnava
Názov
Digitálne
technológie
Inovácie v
didaktike
Orientácia
v priestore
a priestorová
predstavivosť
Začiatok
Koniec
Počet
2011
2012
kreditov
11
September
2012
2013
25
4.
Úlohy
Úloha
1.
2.
Kontrola splnenia
/dátum
Zdokonaliť si profesijné kompetencie inovačným
vzdelávaním.
Aktualizovať poznatky a zručnosti rozvíjania matematickej
gramotnosti detí.
3.
Dátum:
Podpis zamestnanca:
51
Materská škola: Dolná Krupá
Školský rok : 2013/2014
OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU
Titul, meno a priezvisko: Lucia Bihariová
Ciele profesijného rastu:
1. Rozvíjať profesijné spôsobilosti učiteľky materskej školy.
2. Zvyšovať komunikatívne a sociálne kompetencie.
Vzdelávanie
Druh
vzdelávania
Vzdelávacia
inštitúcia
Názov
Začiatok
Koniec
1.
adaptačné
August
2012
aktualizačné
3.
inovačné
MPC Trnava
Adaptačné
vzdelávanie
Orientácia
v priestore
a priestorová
predstavivosť
Inovácie v
didaktike
September
2011
2.
ZŠ s MŠ
Dolná Krupá
MPC Trnava
Počet
kreditov
0
4.
Úlohy
Úloha
1.
2.
Kontrola splnenia
/dátum
Zdokonaliť si profesijné kompetencie inovačným
vzdelávaním.
Aktualizovať poznatky a zručnosti rozvíjania matematickej
gramotnosti detí.
3.
Dátum:
Podpis zamestnanca:
52
Materská škola: Dolná Krupá
Školský rok : 2013/2014
OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU
Titul, meno a priezvisko: Terézia Lehotová
Ciele profesijného rastu:

Rozvíjať profesijné spôsobilosti učiteľky materskej školy.

Zvyšovať komunikatívne a sociálne kompetencie.

Zvyšovať kvalifikovanosť a počítačovú gramotnosť.
Vzdelávanie
1.
Druh
vzdelávania
Vzdelávacia
inštitúcia
adaptačné
ZŠ s MŠ
Dolná Krupá
Názov
Adaptačné
vzdelávanie
Začiatok
Koniec
September
2012
August
2013
Počet
kreditov
0
2.
3.
4.
Úlohy
Úloha
1.
2.
Kontrola splnenia
/dátum
Získať profesijné kompetencie na výkon činností
samostatného pedagogického zamestnanca.
Zdokonaľovať profesijné kompetencie samostatného
pedagogického zamestnanca.
3.
Dátum:
Podpis zamestnanca:
53
Príloha č. 5
Ročný plán vnútornej kontroly školy
Prevádzkový úsek
Kontrola:
Dátum plnenia:
Triedna dokumentácia, spôsob vedenia
Dodržiavanie BOZP, PPO, CO
Dodržiavanie hygienických požiadaviek
Dodržiavanie školského poriadku:
-prijímanie a odovzdávanie detí
-organizácia v šatni, v jedálni, v umyvárni
Starostlivosť o zverený majetok
Dodržiavanie pracovného poriadku:
-
pracovný čas
-
pracovná náplň
-
zákonné normy, predpisy
Hygiena interiéru
Bezpečnosť telovýchovného zariadenia
Preventívna protipožiarna prehliadka budovy
Exteriér školy
Evidencia úrazov
Revízie – kontrola revíznych správ
Kniha dochádzky zamestnancov
54
Pedagogický úsek
Ciele hospitačnej činnosti
Pozorovaná oblasť
Termín
realizácie
A
Spontánne
činnosti
Ciele pozorovania
1.
hry
a hrové
Kompetencie:
 Sociálne
(interpersonálne)
 Sociálne
(intrapersonálne)
 Psychomotorické
 Komunikatívne
U: Úroveň stimulácie detí k hre (individuálna hra,
hra vo dvojiciach, v skupine v kolektíve motivácia
a rozvoj prosociálnosti, druhy kontaktov).
D: Úroveň adaptácie a socializácie detí.
B
1.
Kognitívna oblasť
U: Začlenenie cieľov ISCED 0 v oblasti zdravotnej,
environmentálnej, dopravnej.
D: Úroveň rozvoja povedomia detí o zdravom
životnom štýle, potrebe dodržiavania pravidiel
cestnej premávky a ochrane prírodného prostredia.
Kompetencie:
 Kognitívne
riešenia
-základy
problémov
-základy
myslenia
kritického
-základy
myslenia
tvorivého
 Komunikatívne
 Učebné
 Informačné
2.
U: Uplatňovanie rozmanitých metód a prostriedkov
k rozvíjaniu matematickej gramotnosti.
D: Úroveň praktického využitia poznatkov
z matematicko-logickej
oblasti
v činnostiach
(priestorová predstavivosť, orientácia vľavo –
vpravo, úroveň poznávacích funkcií, samostatnosť
a pohotovosť).
3.
U: Uplatňovanie rozmanitých metód a prostriedkov
k rozvoju predčitateľskej gramotnosti detí.
D: Úroveň záujmu o knihy, bábkové divadlo,
„čítanie“ a „písanie“.
4.
U: Voľba metód a prostriedkov stimulujúcich
jazykovú a komunikatívnu oblasť rozvoja osobnosti
55
detí.
D: Vplyv poznávaného a poznaného v spontánnom
rečovom prejave detí.
5.
U: Uplatňovanie rozmanitých metód a prostriedkov
stimulujúcich rozvoj prírodovednej gramotnosti.
D: Záujem detí o experimentovanie, bádanie,
uplatňovanie tvorivého myslenia, pozorovanie,
manipulovanie s predmetmi, overovanie poznatkov.
C
1.
Perceptuálno-
U: Stimulácia detí k samostatným sebaobslužným,
hygienickým a pracovným návykom, technickomanipulačným a grafomotorickým zručnostiam.
motorická
oblasť
Kompetencie:
 Psychomotorické
 Učebné
 Komunikatívne
D:
Úroveň
samostatnosti
a grafomotorických zručností.
manipulačných
3.
U: Utváranie zdravého sebavedomia bojazlivých,
alebo menej talentovaných detí prostredníctvom
umelecko-expresívnych aktivít.
 Sociálne
D: Stupeň uvoľnenia psychických zábran detí
v umelecko-expresívnych činnostiach.
 Osobnostné
4.
U: Zaradenie zdravotných cvičení, rešpektovanie
zásady primeranosti (dávkovanie cvikov, ich
precvičenie učiteľkou), a postupnosti (postupné
precvičovanie všetkých svalových skupín od hlavy
po päty), realizácia pobytu vonku.
D: Vzťah detí k pohybovo relaxačným aktivitám
(ochota a túžba pohybovať sa).
D
1.
Sociálno-
U: Úroveň stimulácie osobnostných a sociálnych
kompetencií detí.
emocionálna
oblasť
D: Uvedomovanie si vlastnej identity a jedinečnosti
seba a iných detí.
Kompetencie:
 Osobnostné
-základy
2.
U: Výchova detí k literatúre a literatúrou s cieľom
emocionálneho a etického rozvoja detí.
56
sebauvedomenia
-základy angažovanosti
D: Stupeň záujmu detí o prácu s knihou, vplyv
literatúry na emocionálny a etický rozvoj dieťaťa.
3.
U: Podporovanie hodnotiacich a sebahodnotiacich
zručností detí vo vzťahu k vlastnému pokroku
D: Úroveň
zručností detí.
hodnotiacich
a sebahodnotiacich
E
U:
Realizácia
výchovy
a vzdelávania
v heterogénnych triedach.
požiadaviek vzhľadom na rozvojové možnosti
Diferencovanie
a schopnosti
detí,
výchovno-vzdelávacích
rešpektovanie
výchovno-vzdelávacích
potrieb
rozdielnych
detí
a ich
momentálnych osobných dispozícií vo všetkých
organizačných formách denného poriadku.
D: Zvládanie požiadaviek kladených učiteľkou,
úroveň plnenia cieľov a úloh.
Prehľad hospitačnej činnosti:
57
Meno učiteľky Cieľ hospitácie č. Druh hospitácie Aktivita, činnosť Dátum
A. Kankarová
I. Bábyová
M. Kubíčková
L. Biháriová
T. Lehotová
58
Download

P L Á N P R Á C E Materskej školy