UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
TELEFÓNNY
ZOZNAM
Oddelenia Nemocnice sv. Cyrila a Metoda Petržalka
Bratislava
19.05.2014
Zoznam je zoradený v abecednom poradí
PREVÁDZKOVÉ INFORMÁCIE :
Telef. čísla do jednotlivých nemocníc z vonkajšej siete:
Nemocnica Kramáre
Nemocnica Petržalka
Nemocnica Ružinov
Nemocnica Staré Mesto
5954 XXXX
6867 XXXX
48234 XXX
57290 XXX
Na všetky pracoviská jednotlivých nemocníc je možné telefonovať zvonku priamo
prostredníctvom príslušnej prevoľby + koncové trojčíslie resp. štvorčíslie je príslušná klapka.
Klapka na spojovateľku
1111
Vedenie nemocnice:
zástupca riaditeľa
sekretariát
správca nemocnice
hlavný hygienik
vedúci lekár polikliniky
vedúca sestra polikliniky
sekretariát
manažér pre ošetrovateľstvo
sekretariát
3001
3011
2500
2309
2730
3002
3003
3007
3006
Ambulancie:
Detské ambulancie :
príjmacia ambul.
alergológ.ambul. + nefrológ.ambul.
antropológ.ambul.
neurológ.ambul.
neonatológ.ambul.
gastroenterologická ambul.
logoped.ambul.
kl.psychológ
fyziatricko-rehabilitačná ambulancia
audiometria
3022
3018,3019
2518
2518
2516
3065
3519
2635,2535
3505
3753
Ambulancie pre dospelých :
ARO
cievna ambul.
kardiotokografická-gynek. ambulancia
I.gynekol.-pôrod.klin. - ambulancia
I.gynekol.-pôrod.klin. - ambulancia
gynekol.ambulancia
ultrazvuk
ortopedická ambul.
chirurgická ambul.
ambulancia - imunológ, alergológ
interná ambul.
nefrologická ambul.
logopedická ambul.
mamografia
EEG + EMG
očna glaukómová ambul.
očná froliatrigrafická ambul.
očná - cievna ambul.
kožná ambul.
3025
2520,2519
2528
2619,2620,2621
2549,2544
2671
2618
2512,3661
2557
3286
2532
2527
2028,2538
3569
2780
2622
2819
2821
3510
ORL ambulancie
ORL ambulancia - onkolog.
ORL fono-chirurgická ambulancia
foniatrická ambul.
foniatria - izba lekárov
fyziatricko-rehabilitačná ambulancia
psychologická ambul.
urologická ambul.
úrazová chirurgia
neurologická ambul. 4.posch.
transplantačná ambulancia I.
transplantačná ambulancia II.
onkohematologická ambulancia
hematologická ambul. - príjmová a konzil.
ambul.pre poruchy hemostázy a trombózu
hemo - chemoterapeutická ambul.
onkohematolog.ambul.
Centrálny odber krvi
2958,2556
2627
2525
2507
3582
3515
2005,2523
2617,2961
2616
2776
2510
2935
2959
2625
3341,3340
2501
2150
2960
Neštátne ambulancie dospelých :
pneumologická neštátna ambul.
neštátna nefrologická ambulancia - dialyzačná
neštátna interná ambul.
psychiatrická neštátna ambul.
neštátna gynekologická ambul.
onkolog.neštátna ambul.
závodná neštátna ambul.
2547
3544
2533
2534
2551
2508
2318
Neštátne ambulancie detské :
endokrinol.neštátna ambul.
nefrológ. neštátna ambul.
kardiológ.neštátna ambul.
3027
2515
2514
Klinika hematológie a tranfuziológie
Zubné neštátne ambulancie :
2545
2991
0903 204 180
0903 431 920
Oddelenia:
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
primár
izba lekárov
izba lekárov
vrchná sestra
oddelenie
staničná sestra, dokumentačná sestra
knižnica, zasadačka
DM sestier
anestéza sestry
izba lekárov
2003
3356,3355,3353
3344
3343
3347
3343
3354
3339
2748
3357
Centrálna sterilizácia a dezinfekcia postelí
primár
vrchná sestra
dokumentačná sestra
DM sestier
2041,2358
2358
2910
2922
príjem mater. na steriliz.
výdaj steril. mater.
steril. nástrojov
centrálna úprava postelí
oprava prádla
2928
2927
2918
3306
2929
Centrálne operačné sály
primár
sekretariát
vrchná sestra
gynekol. zákrokovňa na 5.posch.
OP gynekologická na 3.posch.
OP - sekciová 3. posch.
DM gynekol. inštrumentárok na 3.posch.
sanitári na 3.posch.
hlavný vchod na 2. posch. /OP č.I-VIII/
DM inštrumentárok - ORL
chodba za posl. dverami
protokol
chodba pravá predná
chodba ľavá zadná
operačná sála - chirurgia
operačná sála - ORL
DM inštrumentárok - cievne
DM inštrumentárok - ortoped.-traumat.
DM inštrumentárok - očné
DM sanitári
premedikačná miestnosť
DM anesteziologický team
DM prebúdzacie sestry + prebúdz.miestnosť
hlavný vchod na 1. posch. /OP č.IX-XII/
zasadačka
operačná sála XI, XII
premedik.miestnosť a prezliekanie pacientov
chodba
DM inštrumentárok - urologické
DM inštrumentárok - chirurgické
OP na centrálnom príjme - 1.posch.
2054
2972
2312
2703
2666
2665
2699
2667
3214
2982
3211
2970, 2630
3215
3213
2955
2954
2981
2980
2979
2964
2978
3212
2931,2913,2930
2896
2896
3015
3016
2899
2895
2897
3038
Cievna chirurgia
primár
dokumen.sestra
izba lekárov
vrchná sestra
staničná sestra
vyšetrovňa
stanovište sestier
3335
2781
3349,3326
3259
3311
3312
3315
Upratovanie nemocnice: ČASS s.r.o.
vedúci
upratovanie - kancelária
DM pracovníkov
Klinika pre deti a dorast A.Getlíka SZU
2059
6381 2309
2604
prednosta kliniky
sekretariát
primár
izba lekárok
JIRS
vrchná sestra
vačšie deti - vyšetrovňa A
menšie deti - vyšetrovňa B
izba lekárok
izba lekárok
izba lekárov
mliečna kuchynka
základná škola
2354
2677
2019
2636,2638
2642,3462
2631
2652
2651,2650
2580,2581,2582
2628
2639
2653,2654
2659
FMC - Dialyzačné služby, s.r.o.
primár
izba lekárov
vrchná sestra
lôžková časť
2002
2951
2957
2357
Diétne sestry - úsek ošetr.starostlivosť
vedúca
sestry
3722
3720
Doliečovacie oddelenie
primár
izba lekárov
vrchná sestra
vyšetrovňa
stanovište sestier
2730
2769
3223
2768
2773
Oddel.operatívnej evidencie
2331
Etická komisia
2049
Faxové pevné linky
sekretariát prvého námestníka riaditeľa
FRO
Psychiatrická klinika
IV.interná klinika - sekretariát
Nemocničná lekáreň
Očná klinika
Očná banka
Klin.pre deti a dorast A.Getlíka
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - Ústav súdneho lekárstva
6381 1218
6381 2331
6867 2049
6381 2196
6381 2329
6381 2145
6381 1342
6381 1248
6381 2217
Foniatrické oddelenie
primár
izba ambulantných lekárov
sestra - ambulancia
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie - 0 posch.
2507
3582
2507
primár
sekretariát
izba lekárov
vedúci fyzioterapeut
vodoliečba
ambulancie
DM sestier
elektroliečba
ergoterapia
detské
telocvičňa
masér
denzitometria
2337
3511
2812
3514
3500
3505,3515
3507
3508
3509
3502
3408, 3403
3405, 3406
3407
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie - 7.posch. - lôžko
vrchná sestra
príjem
vyšetrovňa - lekárska
DM sestier
telocvičňa
3262
2822
2816
2817
2818
Funkčná diagnostika
primár
ECHO - kardiografia, EKG
vrchná sestra
spirometria
2319
2526, 3719
2558
2558
Gastroenterologická klinika SZU
prednosta kliniky
sekretariát
Gastrointestinálna endoskopia :
primár - ambulantnej časti
izba lekárok
izba lekárov
vrchná sestra - ambulantnej časti
recepcia
knižnica
gastroskopia
kolonoskopia
ERCP
endosonografia
ambulancia
Lôžková časť :
primár - lôžkového oddelenia
izba lekárov
dietológ
vrchná sestra - lôžkového oddelenia
vyšetrovňa
stanovište sestier
2012
3573
2327
3565
3566, 2881
2334
2770
3574
3564
3570
3578
3563
3561
2328,2334
2802
2325
3255
2801
2807
I.gynekologicko- pôrodnícka klinika LF UK a UNB
prednosta kliniky
primár
vrchná sestra
3677
2700
2675
sekretariát
referent pre zdravotnú dokumentáciu
lekárska izba 5.posch "C"
lekárska izba 5.posch "B"
lekárska izba 3.posch "A"
lekárska izba 3.posch "B"
Pôrodnica
vyšetrovňa 3.posch.
Oddelenie šestinedelia
stanovište sestier
vyšetrovňa
Oddelenie rizikovej gravidity
stanovište sestier
vyšetrovňa
Gynekologické oddelenie
stanovište sestier
vyšetrovňa
Operačná sála
operačné sestry
sanitári
sekčná sála
zákroková miestnosť,centr.reprodukčnej medic.
centrum reprodukčnej medicíny
špeciálna vyšetrovňa 3.posch. "B"
3679
2341
2725,3678
2726
2021
3033, 2669, 2670
2676
2696, 2697
2693
2709
2020
2710
2707
2699, 2666
2667
2665
2703
2450
2671
Hematologické oddelenie - laboratóriá
primár LDO
vrchná labor.
laboratóriá
centrál. príjem biomater.
leukocitové labor.
HLA - laboratórium
HLA - citometer
HLA - kostná dreň
2940
2345
3663,3907
3645
3581
3586
3642
3580, 3581
Histopatológia a.s.
2446
HPL s.r.o. /mikrobiológia/
primár
vrchná laborantka
laboratóriá
3545
3543
3542,3550
Klinika hematológie a transfuziológie - lôžkové oddelenie
prednosta kliniky
sekretariát
primár
izba lekárky
izba lekárov
knižnica,zasadačka
vrchná sestra
stanovište sestier - vyšetrovňa - prezliek.
HLA - laboratórium
DM sestier
3580
3579
3583,2501
2727
2634
2431
2640
2643
3642
3586
Krvná banka + laboratóriá
vrchná sestra
krvná banka
krvné skup.,pacienti,špec. hematológia
laboratórium
2046,2944
2046,2944
2891
3663
II.chirurgická klinika LF UK
prednosta kliniky
sekretariát
referát LF UK
primár
izba lekárov
vrchná sestra
vyšetrovňa - ženy - A
stanovište sestier
DM sestier
vyšetrovňa - muži - B
stanovište sestier
DM sestier
sonografia
2040
2749
2749,3327
2317
3330,3331,3328
3225
3316
3322
3317
3319
3323
3320
3329
Oddelenie klinickej imunológie
primár
izba lekárov
izba vysokoškol.
vrchná sestra
ambulancia - imunológ, alergológ
DM laborantov
2048,3559
3035
3287,3512
3553,3547
3286
3285,3547,3557
Informatika
3634, 3633
IV.interná klinika LF UK
prednosta kliniky
sekretariát
primár
izba lekárok
izba lekárov
vrchná sestra
ECHO sonografia / EKG /
vyšetrovňa - muži A
stanovište sestier
DM sestry
vyšetrovňa - ženy B
stanovište sestier
DM sestry
metabolická jednotka
2033
2766
2322
2765,2759
2760,2761
3224
2762,2763
2750
2756
2751
2754
2757
2755
3282
Jednotka intenzívnej starostlivosti
primár
izba lekárov
vrchná sestra
staničné sestry
koronárna jednotka
chirurgia,traumatológia,urológia
psychiatria,chirurgická
zákrokovňa
inšpekčná miestnosť - neurol. - sestry
sanitári
2038
2924
2047
2916
2920
2919
2917
2915
2933
2921
Knižnica
Kongresová sála
2056
zvuková kabína
2220,2221
Lekárne pre verejnosť
Lekáreň - ProLek s r.o.
Lekáreň - REFARM s.r.o.
predajňa
kancelária
2624
3612
Nemocničná lekáreň
ved.lekárnik
ekonómka
ved.farmat.laborat.
oddel.klinickej farmácie - ved.oddel.
oddel.prípravy liečeb.prípravkov - ved.oddel.
galenika
farm.laborantky
oddel.zdavot.materiálu
výdaj materiálu
výdaj liekov
oddel.kontroli a diagnostík
výrobňa infúznych roztokov - plnenie roztok.
2017
3638
3640,3607
3637
3639,3607
3606,3609,3608
3610
2016
3601
3627
2336
3616
Oddelenie klinickej logopédie
primár
ambulancia
ambulancia
2028, 3754
2538
3519
Medirex a.s. /biochémia/
primár
vrchná sestra
izba vysokoškol.
príjem mater.
labor. rutina
CITO laborat.
nočná služba
3552
3555
3555
3540
3534, 3527
3232
3539
Novorodenecká klinika M.Rusnáka SZU
prednosta kliniky
3. posch. C
sekretariat /dokumen.sestra/
3. posch. C
vrchná sestra
3. posch. C
knižnica
3. posch. C
Úsek fyziologických novorodencov
primár
izba lekárok
Oddelenie
4. posch. A
DM sestier
Úsek patologických novorodencov
primár
izba lekárok
Oddelenie
4. posch. C
DM sestier
Oddelenie
6. posch. C
2001
2664
2679
2562
2672
2692
2688
2689
2326
2687
2680
2685
2714
DM sestier
2715
Neurologické oddelenie
primár
izba lekárov
vrchná sestra
stanovište sestier - staničná sestra
DM sestier
EEG + EMG
2034
2307,2777
3296
2774,2771
3296
2780
Obchodné oddelenie
vedúca
kancelária
sklad
2007
2338
2344,3707
Očná klinika SZU
prednosta kliniky
sekretariát
primár
izba lekárov
izba lekárok
vrchná sestra
vyšetrovňa
tmavá komora
stanovište sestier
DM sestier
očná /rohovková/ banka :
očná /rohovková/ banka :
2039
2039
2838
2827
2833,2838
3263
2820
2826
2823
2819
3900,3904
3903,2833
Otorinolaringologické oddelenie
prednosta oddel.
primár
izba lekárok
izba lekárov
vrchná sestra
strana B - vyšetrovňa
stanovište sestier
DM sestier
zákrokovňa
strana A - vyšetrovňa, stanovište
DM sestier
audiometria
2052
2793
2784,2796
2798,2793,2839
3258
2787
2791
2788
2797
2790
3257
3753
Personálny a mzdový odbor
vedúca
kancelária
kancelária
kancelária
3009
2323
2316
3266
Oddelenie pre styk s poisť.a zdravot.štatistika
kancelária
kancelária
kancelária
2306
2304
2006
kancelária
2315
Práčovna a šijáreň
vedúci
kancelária
príjem špinavého prádla
sklad nového prádla
expedícia prádla
krajčírska dielna
výdaj prádla pre zamestnancov (sklad obchodnéto oddelenia)
2887
2042
2559
3711
3706
3716
2344
Odbor prevádzkovo-operatívnych činnosti
vedúca
prevádzkár
Vrátnica - Centrálny príjem
Hospodárska vrátnica
Informátor - vestibul - kruh
Strážna služba
Centrálna šatna pacientov
Pomocný pracovníci
2310
2359
2000
3945
3000
3040
3334
2023
Oddelenie registrastúry a archivníctva
Podatelňa
Centrálna registratúra
3008
2901
Prijímacia kancelária
3031
Psychiatrické oddelenie
primár
sekretariát
izba lekárov
socialne sestry
vrchná sestra
vyšetrovňa A
vyšetrovňa B
2601
2049
2608
2603
2612
2609
2606
Oddelenie klinickej psychológie
primár
sestra
ambulancia
detský psychológ
2005,2531,2522
2004
2531,2522
2522
I.Rádiologická klinika LF UK
prednosta
primár
izba lekárov
vedúci rádiologický asistent
skiaskop. - skiografické
skiagraf., -pľúca,kosti
urologicko - genitálne
ERCP - gastroenterológia
DSA - angiografické
USG
3531
3528
3520,3521
2335
3525
3524
3518,3516
3578
3584
3569
popisovňa
asistenti
centrálna evidencia - karta
deti sonografia
deti popisovňa
izba lekárov
zubný RDG
3523
3522
3517
2511
2554
2553
2550
Radiológia, s.r.o.
izba lekárov
asistenti
ekonóm
popisovňa
magnetická rezonancia + CT
3597
3598
3699
3697, 3592, 3596
3760
Referát hlasových služieb
2222, 3333
Referát platených služieb
platené služby
pokladňa
2880, 2035
2330
Referát kríz. riad. a CO
2353
Sociálne sestry
socialne sestry
socialna sestra pre psychiatriu
2011
2049
Oddelenie spalovne špecifického odpadu
vedúci
spalovňa odpadu
zneškod.stanica infik. vody
2332,2324
2332
3636
Oddelenie liečebnej výživy
vedúci
kancelária
kuchyňa
dietné sestry
sklad potravín
jedáleň
bufet
vnútorná doprava
2031
3714
3715
3720
2030,3712
3726
2311
2767
Školy
Základná škola pri FNsP :
riaditeľ
zást.riadit. - ekonóm
Stredná zdravotná škola :
zborovňa - učitelia
6381 2194
2659
3342
Odbor technických činností /MaR/
vedúci
centrálny velín
2045
2050
trafostanica
energetik
2321
2010
Tepelné hospodárstvo
vedúci
kotolňa
laboratórium pre úpravu vody
strojovňa úpr.vody pre bazén
2055
2320
3823
3585
Údržba
vedúci
zámočníci
mechanici
maliar, murár
výťahy,elektro
vodári
elektro
stolár
nočná - víkendová - pohotovostná služba
2044
3700
3701,3702
3702
3703
3704
3705
3708
2356
II.Ortopedicko-traumatologická klinika
prednosta
vrchná sestra
Ortopedická klinika
primár
izba lekárov
vyšetrovňa
stanovište sestier
DM sestier
2057
3261
3303
3301,3305
2723
2721
2695
Traumatologická klinika
primár
izba lekárov
izba lekára
staničná sestra
dokument.sestra
vyšetrovňa
stanovište sestier
3300
3302,3300
3305
3308
3307
3309
3314
Oddelenie urgentnej medicíny
primár
izba lekárov
vrchná sestra
chirurgická vyšetr.
interná vyšetr.
traumatologická ambul.
príjmová ambul. detí
príjmová kancelária
šatňa pacientov
RDG - na -1. posch.
operačka na -1. posch.
konzil.ambul. - gynekologická
konzil.ambul. - chir.,traum.,urol.
2022
3020,3028
2342
3034
3029
2135
3022
3031
3334
3030,3021
3038
3024
3026
Urologické oddelenie
primár
zástupca primára
sekretariát
izba lekárok
izba lekárov
vrchná sestra
vyšetrovňa
stanovište sestier
zasadačka
ESWL
endoskopická ambulancia
3724
2053
2815
2811
3571
3256
2804
2809
2848
3730
2813
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Súdnolekárske pracovisko
vedúci lekár
vedúca ladorantka
toxikológia
sanitári
2347
2314
3923
2333
Patologickoanatomické pracovisko
dokumentaristka
sanitári
2018
3902
Vzduchotechnika
vedúci
obsluha VZT
technický plyn
technik chladenia
strojovňa potrubnej pošty
strojovňa chladenia
2043
2343
2355
2340
3456
3240
Závodný výbor OZ
pred. Výboru ZO SOZ a ZaSS pri FNsP CaM
pred. Výboru SLO pri FN
2014
2551
Oddelenie zdravotníckej techniky
vedúci
kancelária
technici
2058
2058
2505
Download

(Petr\236alka - oddelenia - internet.xls)