Popis štandardného prevedenia bytového domu a bytu
Bytový dom
Bytový dom B dopĺňa a uzatvára obytný súbor ZIPAVA v jeho severnej časti, pozdĺž hranice
pozemkov. Stane sa tak funkčnou súčasťou tohto obytného súboru, tak ako bol od začiatku súčasťou
prvotného urbanistického konceptu celého obytného súboru. Hlavné priečelia, rovnobežné
s pozdĺžnymi osami obytných domov, sú orientované na sever a juh. Bočné, kratšie fasády, sú
orientované na východ a západ. Bytový dom B dopĺňa a uzatvára obytný súbor ZIPAVA v jeho
severnej časti, pozdĺž hranice pozemkov investora a vytvára sa tak hlavná komunikačná os.
Základy


Zakladanie objektu je na monolitickej železobetónovej (ďalej ŽB) základovej doske hrúbky
600 mm. Po vonkajšom obvode suterénnej časti objektu sú železobetónové steny hrúbky 250 mm.
Základová doska a obvodové steny 1. PP sú zrealizované z vodonepriepustného betónu proti
tlakovej vode.
Hydroizolácia spodnej stavby je riešená použitím vodonepriepustného betónu, tzv. „biela vaňa“,
proti tlakovej podzemnej vode. Tesnenie pracovných škár zabezpečujú systémové komponenty
SIKA.
Zvislý stenový systém obojsmerný
Objekt je z konštrukčného hľadiska šesťpodlažný, navrhnutý do 14-tich modulových osí v dlhšom
smere objektu, v kratšom smere je nadzemná časť s tromi modulovými osami, v podzemnom podlaží
pribúda jeden modul.
 V podzemnom podlaží, pod priečnymi ŽB stenami vyšších podlaží, sú nosné ŽB monolitické stĺpy
a steny hr. 300, 250, 200 a 150 mm.
 Zvislé nosné konštrukcie nadzemných podlaží tvoria ŽB steny s hrúbkou 250 a 200 mm.
 Deliace nosné medzibytové a vnútrobytové steny sú ŽB hr. 200 mm. Z akustických dôvodov sú
v nich rozvody riešené s minimalizáciou zásahov do hrúbky steny. V miestach väčších dimenzií
IS, napr. rozvody zdravotechniky, sú pred deliacimi stenami zrealizované „inštalačné“ prímurovky
z pórobetónového muriva hr. do150 mm.
 Vnútrobytové priečky 100, 125 a 150 mm sú vymurované z keramických tehál ref. typ: Porotherm
14, Porotherm 11,5, Porotherm 8 na MVC 50.
Vodorovné konštrukcie



Stropy tvoria ŽB monolitické dosky hrúbky 200 a 220 mm nad podzemným podlažím a 180 mm
nad nadzemnými podlažiami. Konštrukčná výška 1.PP je od 2,470 m a 3,285 m. Konštrukčná
výška 1.NP je 3,04 m. Konštrukčná výška ostatných podlaží je 3,00 m. Na všetkých stranách
objektu sú vysunuté balkóny alebo previsnutá nosná konštrukcia na spôsob arkiera. Balkóny majú
premenlivú hrúbku dosky 150 mm až 180 mm pre vytvorenie spádu.
Prefabrikované časti objektu sú len kvetináče v oblasti predzáhradiek a vstupov do objektov na 1.
NP.
Schodiskové konštrukcie sú monolitické, ŽB trojramenné 2 x lomené s medzipodestami, situované
okolo výťahovej šachty. Obvodový plášť výťahových šácht je monolitický ŽB hr. 180 mm.
Zastrešenie objektu.
Objekt je zastrešený plochou strechou.
1



Hydroizolácia plochej strechy je riešená kotvenou hydroizolačnou fóliou z mäkčeného PVC
ukončenou na hornej ploche atiky pod oplechovaním. Hydroizoláciou sú zabezpečené aj vstupy,
predzáhradky a balkóny vrátane horných plôch stienok loggiových balkónov a stien a atík
predzáhradiek.
Tepelná izolácia strechy v celkovej hrúbke vrstiev min. 300 mm.
Technická obsluha, prístupnosť strechy je riešená na objekte cez dva svetlíky slúžiace ako výlez
na strechu (aj pre požiarny zásah), dostupné pomocou rebríka v 1. A 4. vstupe.
Tepelné a zvukové izolácie



Na strope suterénu, na vybratých vstupných častiach stropov prízemia, na stenách spoločných
priestorov v dotyku s bytovou stenou, sú použité tepelno izolačné dosky na báze extrémne
vyľahčeného pórobetónu v rôznych hrúbkach a rôznych povrchových úpravách, alternatívne dosky
minerálnej kamenej vlny (ďalej MW).
Ako základná tepelná izolácia do podláh suterénu a prízemia je použitý podlahový polystyrén,
alebo extrudovaný polystyrén. V miestach výškového prevýšenia vo vstupoch je ako výplňová
vrstva použitý napr. polystyrénbetón.
Izolácie, na dosiahnutie krokovej nepriezvučnosti realizované v podlahových konštrukciách
všetkých nadzemných podlaží, sú na báze MW.
Fasáda
 Tepelné izolácie na vonkajšom povrchu stien a stropov suterénu, ako aj na všetkých soklových
častiach do výšky min. 300 mm od finálneho povrchu, sú nenasiakavé na báze extrudovaného
polystyrénu.
 Základnou fasádnou izoláciou (súčasť kontaktného zatepľovacieho systému, ďalej KZS) je tepelná
izolácia z dosiek z kamennej minerálnej vlny. Prevažujúca základná hrúbka TI v KZS na fasáde je
180 mm.
Povrchové úpravy stien, stropov a podláh v spoločných priestoroch







Povrch ŽB stien a stropov v 1.PP je riešený bez omietok.
Steny a stropy v spoločných priestoroch 1. - 5. NP budú omietnuté sadrovou hladenou omietkou
a ošetrené jednonásobným náterom bielej farby.
Podlahy v pojazdných priestoroch 1.P.P. (garáže) sú vyhotovené vo finálnej úprave strojovo
hladeného betónového poteru – spádovaná priemyselná podlaha z betónu s rozptýlenou oceľovou
výstužou.
Vnútorné podlahy vstupných priestorov, schodiska a spoločných chodieb, sú dláždené keramickou
dlažbou – gresom.
Exteriérové plochy - vchodové časti sú vyhotovené z betónovej dlažby z vymývaného betónu,
v mieste stupňov budú použité prvky s upravenou hranou.
Steny kotolne sú z akustických dôvodov obložené sadrokartónovou predsadenou stenou, ktorá je
vyplnená minerálnou vlnou.
Na 1.N.P. sú zateplené sadrokartónové podhľady v priestoroch vstupov.
Výplne dverných a okenných otvorov v spoločných priestoroch





Konštrukcie vstupných presklených výplní do bytových častí objektu a priestorov sú hliníkové,
zasklené izolačným dvojsklom.
Okenné konštrukcie bytovej časti sú plastové, z vonkajšej exteriérovej časti budú rámy aj okenné
krídla bledošedej farby RAL 7038, iba balkónové dvere budú mať otváravé krídla červenej farby
RAL 3003. Interiérový povrch bude bielej farby.
Exteriérové aj interiérové parapetné dosky sú vždy vo farbe okennej výplne.
Na všetkých okenných otvoroch bytovej časti bude priestorová predpríprava na dodatočné
umiestnenie predokenných roliet, vrátane zaomietaných elektrokrabíc pre realizáciu ovládania
elektropohonu.
Garážové brány sú rozdelené na tri druhy. Hlavná spoločná brána sekciová, s elektropohonom na
diaľkové ovládanie. Brány 6-tich izolovaných samostatných garáží – sekciové brány sú otvárané
2

manuálne. Tretia garážová brána je v podstate iba požiarnym uzáverom a ide o roletový požiarny
uzáver.
Všetky dvere, ktoré tvoria požiarne uzávery, sú plné drevené alebo oceľové podľa miesta
osadenia, podľa projektu PO, do oceľovej zárubne.
Poštové schránky zabudované vo vstupných priestoroch na 1. NP
Výťah


Osobný výťah pre každý vstup je typu KONE MonoSpace 500, menovitá nosnosť 630 kg, max. 8
osôb.
Výťahová šachta - monolitický ŽB tubus je oddelený od schodiskových ramien dilatáciou.
Zásobovanie vodou



Zásobovanie objektu vodou je z mestského vodovodu vodovodnou prípojkou DN 80LT cez
vodomernú šachtu a areálový rozvod vody so vstupom do objektu cez priestor kotolne.
Každá bytová jednotka je vybavená samostatnými podružnými meračmi vody na strane studenej
aj teplej vody v inštalačných šachtách v priestore bytov.
Rozvod požiarnej vody je rozdelený na dve časti. Vnútorná, pre prvotné hasiace práce, je tvorená
hadicovými zariadeniami v priestore chodieb. Vonkajšia je určená na dodávku vody do požiarnych
čerpadiel mobilnej hasičskej techniky.
Teplá úžitková voda



Vykurovanie domu, teplovodným konvenčným vykurovaním pomocou doskových vykurovacích
telies s núteným obehom vykurovacej vody. Teplotný spád 70/55 °C.
Príprava teplej vody je v miestnosti kotolne a bude realizovaná v dvoch stacionárnych nepriamo
vyhrievaných 750 l zásobníkových ohrievačoch.
Meranie spotreby tepla pre byty v nikách pre rozdeľovače vykurovania do bytov v schodisku.
Odkanalizovanie


Splaškové vody sú odvádzané cez prípojku splaškovej kanalizácie do verejnej kanalizácie.
Dažďové vody odvádza prípojka dažďovej kanalizácie do areálovej dažďovej kanalizácie.
Elektroinštalácia



Meranie spotreby elektrickej energie je umiestnené v elektromerových rozvádzačoch. Istenie 25A.
Meranie priame, trojfázovými jednosadzbovými elektromermi.
Objekt chráni proti atmosferickým poruchám bleskozvodné zariadenie na streche vytvorené
mrežovou sústavou so zachytávacími tyčami a sústavou zvodov a uzemňovacou sústavou.
Telekomunikačná sieť – rozvod je realizovaný kompletne kategóriou Cat5e ako aj optickými
vedeniami v chrbticovej vertikálnej časti rozvodov. Poskytovateľom siete je Slovak Telecom a.s.
Kotolňa


Samostatná plynová kotolňa v objekte.
Zdroj tepla je kaskáda kondenzačných plynových kotlov s inštaláciou spôsobom chrbtom k sebe.
Rampa – vjazd

Rampa pre prístup vozidiel do 1.PP je monolitická železobetónová z vodostavebného betónu.
Viditeľné bočné steny sú riešené pohľadovým vodostavebným betónom.
3
BYT
Základná predajná cena predstavuje priestor bytu vo verzii tzv. „ holobyt˝
Vnútorné steny a priečky



Medzibytové ŽB steny hrúbky 200 mm sú obojstranne omietnuté tepelnoizolačnou omietkou
hr. 20 mm.
Vnútrobytové priestory rozdeľujú nosné ŽB steny hr. 200 mm a priečky hrúbky 100, 125 a 150
mm, vymurované z keramických tehál ref. typ: Porotherm 14, Porotherm 11,5, Porotherm 8 na
MVC 50.
V miestach väčších dimenzií IS, napr. rozvody zdravotechniky, sú pred deliacimi stenami
zrealizované „inštalačné“ prímurovky z pórobetónového muriva hr. do 150 mm.
Povrchové úpravy stien, stropov a podláh






Všetky obvodové steny a priečky v bytoch a v spoločných priestoroch sú omietnuté sadrovou
hladenou omietkou a ošetrené jednonásobným bielym náterom.
Steny v záchodoch a kúpeľniach sú omietnuté vápenno-cementovou omietkou.
Všetky stropy v priestoroch bytov sú omietnuté sadrovou hladenou omietkou a ošetrené
jednonásobným bielym náterom.
Vo vybratých priestoroch kúpeľní a WC zakrývajú rozvody VZT sadrokartónové podhľady alebo
kapotáže, vyhotovené z SDK platní s impregnáciou proti vlhkosti.
Všetky vnútorné priestory, ak nie sú upravené inak, budú vymaľované jednonásobnou vnútornou
maliarskou vodou riediteľnou maľbou, odtieň čistá biela.
Na balkónoch je keramická mrazuvzdorná protišmyková dlažba.
Povrchové úpravy vonkajšie fasáda

Fasádna omietka tenkovrstvová, silikátová na KZS.
Výplne dverných a okenných otvorov v bytoch




Interiérové parapety plastové komôrkové pofóliované, exteriérové parapety ohýbaný polpastovaný
plech s podomietkovými krytkami. Vždy vo farbe okennej výplne.
Na všetkých okenných otvoroch bytovej časti je priestorová predpríprava na dodatočné
umiestnenie predokenných roliet vrátane zaomietaných elektrokrabíc pre realizáciu ovládania
elektropohonu.
Vstupné dvere do bytov sú plné laminované do oceľovej zárubne, bezpečnostnej triedy 1
s požiarnou odolnosťou EI 30/D3, rozmer 900/1970 (prah, dvere, zárubňa, priezor, kovanie),
VD-01.
Okenné konštrukcie bytovej časti sú plastové, z vonkajšej exteriérovej časti budú rámy aj okenné
krídla bledošedej farby RAL 7038, iba balkónové dvere budú mať otváravé krídla červenej farby
RAL 3003. Interiérový povrch bude bielej farby.
Zámočnícke konštrukcie


Zámočnícke prvky (zábradlia balkónov, ostatné exteriérové a interiérové oceľové prvky), budú
ošetrené proti korózii, opatrené náterom.
Niektoré vybraté prvky budú nerezové, alebo žiarovo pozinkované.
4
Kuchynská linka


V každom byte je realizovaná príprava pre montáž kuchynskej linky.
Kuchynská linka a spotrebiče nie sú súčasťou štandardného vybavenia.
Elektroinštalácia








Meranie spotreby el. energie je „priame“ v spoločných elektromerových rozvádzačoch RE1, RE2,
RE3, RE4, ktoré budú umiestnené v samostatných miestnostiach v jednotlivých vchodoch.
Bytový rozvádzač RB bude nad vstupnými dverami. Pre napojenie elektrických zariadení a
svetelných a zásuvkových obvodov v jednotlivých bytoch je určený bytový rozvádzač RB. Bytové
rozvádzače RB sú navrhnuté ako PVC zapustené rozvodnice.
Svetelné a zásuvkové rozvody, elektroinštalácia sú vedené v podlahách alebo v stenách podľa
typu. V bytoch budú riešené iba vývody pre svietidlá, vlastné svietidlá si zabezpečia majitelia
bytov. Ovládanie osvetlenia v izbách bude miestne, jednopólovými, sériovými, striedavými a
krížovými vypínačmi v polo zapustenom prevedení.
V kuchyni bude okrem vývodu hlavného osvetlenia pripravený vývod pre osvetlenie linky. Ďalší
káblový prívod bude pre digestor a elektrickú rúru. Na stene sa osadí sporáková prípojka
16A/400V pre varnú dosku. V izbách budú osadené zásuvky vo výške cca 40 cm. V kuchyni
v priestore kuchynskej linky 150 cm. Vypínače v bytoch budú uložené vo výške min. 120 cm nad
podlahou. V bytoch na 1.NP bude vyvedený vývod pre vonkajšiu zásuvku v predzáhradkách a
vývod pre vyhrievanie točky na vodu.
Žalúzie. Na 2. až 5. poschodí bude ku každému oknu v byte privedený kábel CYKY-J 3x1,5 pre
prípadné osadenie vonkajších žalúzii. Ukončený bude v krabici pod omietkou z vnútra pri okne.
Z krabice sa povedie trubka k vonkajšej krabici. V prípade osadenia žalúzii s pohonom a
štvoržilovým káblom v dĺžke 60cm sa tento cez trubku privedie do vnútornej krabice a pripojí sa
na dvojitý žalúziový spínač(nie je v súčasťou dodania).
V bytoch na 1.NP budú už žalúzie osadené a k oknu sa umiestni aj dvojitý žalúziový vypínač.
Zásuvky a vypínače budú realizované kompletne vo všetkých bytoch a priestoroch.
Audio – video vrátnik. Účel systému (AVR) je verbálna komunikácia s osobami
prichádzajúcimi do každého vchodu obytných domov. Na základe tejto komunikácie je
možné povoliť alebo nepovoliť prichádzajúcim osobám prechod dverami. Zároveň budú
vonkajšie jednotky vybavené modulom videovrátnika, ktorý umožní pripojenie jednak
účastníckych audio jednotiek alebo video jednotiek v bytoch. Videovrátnik nie je súčasťou
štandardu.
Vzduchotechnika


Nežiadúce pachy, vznikajúce pri procese varenia v kuchyniach bytovej časti, budú odsávané cez
kuchynské odsávače pár, tzv. digestory, osadené v kuchynských linkách priamo nad sporákmi.
Digestory nie sú dodávkou VZT , zabezpečia si ich jednotlivý majitelia bytov. Projekt rieši možnosť
napojenia digestorov t.j. napojenie na potrubné stúpačky, vedené v technologických jadrách.
Všetky odsávacie stúpačky sú na streche ukončené vetracou hlavicou.
Všetky hygienické bezokenné priestory budú vetrané pomocou odsávacích ventilátorov priamo
umiestnených pod stropom vetraných priestorov. Ventilátory budú napojené na spoločné potrubie
vertikálne vedené v inštalačnej šachte s vývodom nad strechu, ukončené vetracou strieškou.
Spúšťanie ventilátorov je cez inštalačný spínač s časovým dobehom.
Teplá úžitková voda a kúrenie


Príprava tepla a TÚV je centrálna v domovej objektovej plynovej kotolni.
Na vykurovanie sú navrhnuté doskové vykurovacie telesá so stredným pripojením a integrovaným
termostatickým ventilom. V kúpeľniach sú navrhnuté oceľové rúrové vykurovacie telesá, so
stredným pripojením.
5

Spiatočka pripojenia tohto telesa bude v kúpeľni vedená v chráničke, bez tepelnej izolácie a bude
slúžiť na temperovanie podlahy. V ostatných častiach podlahy bude spiatočka tepelne izolovaná,
ako ostatné potrubie.
Zdravotechnika



Každá bytová jednotka bude vybavená samostatnými podružnými meračmi vody na strane
studenej vody a tiež aj na strane teplej vody. Merače budú osadené v šachtách a budú prístupné
cez otváracie krycie dvierka v priestore bytu.
Zariaďovacie predmety ZTI nie sú predmetom a obsahom predajnej ceny vo verzii holobyt.
Práčka má realizovanú prípravu na napojenie prívodom studenej vody s uzatváracím ventilom,
odpad je uzatvorený jednoduchým zápachovým uzáverom.
Štandardné vybavenie nad rámec základnej ceny vo verzii „ holobyt “

Steny v záchodoch a kúpeľniach omietnuté vápenno-cementovou omietkou budú obložené do
výšky štandardne v=2200 mm keramických obkladom, okrem steny inštalačnej šachty za WC
obloženej do výšky 1200 mm.

Hygienické príslušenstvá bytov sa vydláždia keramickou dlažbou /gres/. Podlahy obytných
priestorov v bytoch budú finálne vyhotovené laminátovou podlahou a keramickou dlažbou.

Vnútrobytové dvere sú typizované drevené plné - povrchová úprava fólia (farby podľa výberu zo
vzoriek) v drevenej obložkovej zárubni zodpovedajúcej farbe a povrchovej úprave dverí, kovanie.
Všetky vnútrobytové dvere budú riešené bezprahovo.

Zariaďovacie predmety ZTI budú typové, bežne vyrábané podľa platných katalógov výrobcov a
dodávateľov v štandardnej obchodnej kvalite. V kúpeľni bude umývadlo s príslušenstvom
a jednopákovou stojankovou batériou, vaňa 1700/700 rovná s príslušenstvom. Vo WC bude
zabudovaný predstenový systém so závesnou záchodovou misou komplet a bielym tlačidlom.
V určených bytoch bude vo WC umývadielko s príslušenstvom a jednopákovou stojankovou
batériou.
Materiálové, technické a technologické úpravy projektu sú vyhradené. Pri týchto zmenách budú
dodržané všetky požiadavky na kvalitu a technické alebo technologické riešenia v súlade
s príslušnými STN.
6
Download

Popis štandardného prevedenia bytového domu a bytu 3