Magnety
2009 - 2011
Sme k vám bližšie
Magnetické výrobky
pre reklamu a elektrotechniku
We are closer to you
Magnetic products
for advertising & electrotechnics
www.magnety.sk
Vážený čitateľ,
Dear reader,
Prinášame Vám už piaty katalóg magnetických
výrobkov, tentoraz zameraný na oblasť reklamy,
polygrafie a elektrotechniky. Aj keď má reklama
s elektrotechnikou len málo spoločného, používajú
rovnaké typy magnetických výrobkov.
Tento katalóg vznikal v lete 2009. Bolo to v čase,
keď sme oslavovali 10. výročie vzniku spoločnosti
SELOS a zároveň sme prežívali silný pokles na
priemyselnom trhu, ktorý nás postihol rovnako, ako
ostatné firmy pracujúce v tomto odvetví. Silní a pracovití však prežijú aj v horších časoch.
Výsledok našej práce môžete vidieť aj v tomto
katalógu, kde opäť prinášame niekoľko noviniek,
ako sú produkty NeoFoil a EasyPrint, ktoré sú nové
nielen na našom trhu, ale celosvetovo.
Okrem nových typov produktov sme posilnili naše
výrobné kapacity v oblasti flexibilných magnetických
materiálov zakúpením rezacích strojov. Máme zavedený integrovaný systém riadenia podľa noriem ISO
9001, ISO 14001 a OH SAS 18001, ktorý nám
pomáha v udržovaní kvalitných služieb pre našich
zákazníkov.
Do Vašej pozornosti odporúčam aj našu novú web
stránku www.magnety.sk, kde nájdete aktuálne
informácie o produktoch, s možnosťou okamžitého
on-line objednania, ako aj ostatné informácie týkajúce sa našej spoločnosti a jej života.
Prajem Vám veľa úžitku z tohto katalógu.
Let me introduce our fifth catalogue of magnetic
products focused on advertising and electrotechnical industry. Advertising and electricity has no many
common things, but they both use the same magnetic product range.
This catalogue was created in summer 2009. It was
time of 10th anniversary of SELOS company and it
was also the time of global economical crisis, which
had the same negative influence as to other companies working in the sector. But strong and hardworking company will survive even in bad times.
The result of our work can be seen also in this catalogue, where we bring some new products, as
NeoFoil and EasyPrint. These products are new not
only in our market, but worldwide.
Besides new products we have made improvement
in our production capabilities of flexible magnetic
materials by new cutting machines. We have implemented ISO 9001, ISO 14001 and OH SAS 18001
integrated system to make continuos improvements in our services.
I would like to pay your attention to our new web
page www.magnety.sk/en, where you can find
actual product information, e-shop and many other
information related to SELOS company.
I wish you to have benefit from reading this catalogue.
Kamil Lipták
Konateľ spoločnosti
Kamil Lipták
General Manager
CONTENTS
OBSAH
Strana / Page
Základné pojmy magnetizmu
Basic definitions in magnetism
2
1. Magnetické fólie
Magnetic sheetings
10
2. Magnetická guma
Magnetic rubber
18
3. NeoFoil
NeoFoil
19
4. Magnetické pásky
Magnetic tapes
20
5. Magnetické štítky a C-profily
Magnetic labels and C-profiles
23
6. Magnetické tašky
Magnetic pockets
25
7. Ferity
Ferrite
26
8. Neodymy
Neodymium
29
9. SmCo
SmCo
34
10. AlNiCo
AlNiCo
36
11. Magnetické prvky
Pot magnets
38
12. Elektromagnety
Electromagnets
57
1
Basic definitions in magnetism
Základné pojmy magnetizmu
Základné jednotky používané v magnetizme a ich vzťahy
Basic physical units in magnetism and their relations
Názov jednotky
Physical unit
Označenie
Mark
Systém jednotiek
Units
CGS
Magnetický tok
ø
Maxwell
Magnetic flux
Magnetizácia
M
emu/cm3
Magnetization
Polarizácia
J
Polarization
Indukcia magnetického poľa
B
G (Gauss)
Magnetic flux density (induction)
Intenzita magnetického poľa
H
Oe (Oersted)
Magnetic field strength
G.Oe
Maximálny energetický súčin
(BxH)max
Maximum energy product
Permeabilita vákua (konštanta)
µ0
Permeability of vacuum (constant)
Vyvetlivky / Notes:
emu – elektromagnetická jednotka (len v CGS) / electromagnetic unit (only in CGS)
Prevodný vzťah
Conversion
SI
Wb (Weber)
1 Wb = 108 Maxwell
A/m
1 A/m = 103 emu
T (Tesla)
1 T = 104 G
T (Tesla)
1 T = 104 G
A/m
1 kA/m = 12.57 Oe
1 kOe = 79.58 kA/m
1 kJ/m3 = 0.1257 MGOe
1 MGOe = 7.96 kJ/m3
µ0 = 4π10-7 H/m
J/m3
H/m
Vzťahy medzi magnetickými veličinami
Relations between magnetic quantities
Jednotlivé magnetické veličiny nie sú nezávislé, existujú medzi nimi určité vzťahy.
Magnetic quantities are not independent, there are relations among them.
Názov jednotky
Physical unit
Magnetický tok
Magnetic flux
Indukcia, Intenzita poľa,
Magnetizácia, Polarizácia
Induction, Field strength,
Magnetization, Polarization
Vzťah
Relation
ø=B.A
B = H + 4πM
B = µ0H + µ0M
µ0 = 4π10-7 H/m
J = µ0M
Poznámka
Remark
A – plocha cez ktorú prechádza magnetický tok
Area through the magnetic flux flows
CGS
SI
Konštanta prostredia / Environment constant
Magnetizácia M
Magnetization M
Celkový magnetický moment materiálu. Je to objemový integrál všetkých elementárnych doménových momentov. Po aplikovaní dostatočne silného magnetizujúceho poľa už magnetizácia ďalej nerastie, pretože všetky momenty sú už
orientované do rovnakého smeru. Magnetizácia korešponduje s polarizáciou.
Total magnetic moment of the material. It is a volume integral of all elementar
(domain) magnetic moments. When a strong enough magnetic field is applied,
magnetization does not increase, because all magnetic moments are oriented
into one direction. Magnetization corresponds with polarization.
Polarizácia J
Polarization J
Na všetky praktické účely je ekvivalentná magnetizácii, viď magnetizácia.
Polarizácia J je termín z Kennellyho systému jednotiek a meria sa v [T], pričom
magnetizácia M patrí do Sommerfeldovho systému a meria sa v [A/m] (obidva
systémy patria do SI). Polarizácia je takmer vždy používaná v technických aplikáciách, pričom magnetizácia je častejšie používaná vo vedeckých kruhoch.
Zámena týchto dvoch termínov sa nepovažuje za chybu.
For practical use the polarization is equivalent to magnetization. Polarization J
is a term from Kennelly system (mesured in [T]), while magnetization M is from
Sommerfeld system (measured in [A/m]) - both systems are in SI. Polarization
is nearly always used in technical applications, while magnetization is mostly
used in academic field. Interchange of these two terms is not considered as
a mistake.
Permeabilita
Permeability
Pomer magnetickej indukcie a intenzity magnetického poľa. Dá sa povedať, že
je to schopnosť materiálu "viesť" magnetický tok (magnetická vodivosť). Celková
permeabilita je vztiahnutá k permeabilite vákua pomocou relatívnej permeability.
Ratio between magnetic induction and magnetic field strenght. It is the capability
of a material to conduct magnetic field (magnetic conductivity). Permeability is
expressed by relative permeability and permeability of vacuum.
Magnetický obvod
Magnetic circuit
Otvorený - obvod, kde sa celý magnetický tok alebo jeho časť uzatvára vzduchom.
Uzavretý - obvod, ktorým prechádza magnetický tok po uzavretej ceste, napr.
feromagnetickou oceľou.
Open - circuit which is completely or partially closed through the air (contains at
least one airgap).
Closed - Magnetic circuit in which magnetic flux flows in closed path without airgaps.
2
Základné pojmy magnetizmu
Basic definitions in magnetism
Anizotropia
Anisotropy
Fyzikálna vlastnosť, ktorá v prípade permanentných magnetov spôsobuje rozdiely v množstve magnetickej energie nevyhnutnej na magnetizáciu magnetu v rôznych smeroch. Anizotropné permanentné magnety sú vyrobené tak, aby mali len
jednu os, v ktorej sa môžu zmagnetizovať najľahšie. Remanencia permanentných magnetov sa výrazne zvyšuje vďaka anizotropii. Pri výrobe magnetov sa
využívajú dva hlavné typy anizotropie - magnetokryštalická a tvarová anizotropia.
Physical characteristic of permanent magnets which causes differences in volume of energy needed to magnetize a permanent magnet in different directions. Anisotropic permanent magnets have one easy magnetization direction.
The remanence of anisotropic magnets is much higher due to anisotropy.
There are two basic types of anisotropy - magnetocrystalline and shape
anisotropy.
Izotropia
Isotropy
Magnetické vlastnosti sú rovnaké vo všetkých smeroch. Materiály s kubickou
symetriou sú magneticky izotropné. Magnetické materiály, v ktorých sú zrná
orientované náhodne, môžu byť tiež magneticky izotropné. Izotropné materiály
majú nižšiu koercitivitu ako anizotropné a preto majú tiež nižší energetický súčin.
Magnetic properties are the same in all directions. Materials with cubic structure are isotropic. Magnetic material with random orientation of magnetic
domains can be isotropic. Isotropic magnetic materials have lower coercive
force and energy product.
Stratený tok
Lost flux
Magnetický tok, ktorý uniká mimo magnetický obvod. Na rozdiel od elektrických
obvodov je v magnetických obvodoch strata bežná, pretože neexistuje izolácia
(materiál s nulovou magnetickou vodivosťou) pre jednosmerné magnetické pole.
Magnetické pole je schopný blokovať len ideálny supravodič.
Magnetic flux which leaks outside of magnetic circuit. In magnetic circuits the loss
is normal in contrast to electric circuits, because does not exist any magnetic insulator (material with zero magnetic conductivity). Magnetic field can be only blocked
by ideal superconductor.
Závislosť magnetickej indukcie od teploty
Dependence of magnetic induction on temperature
Curie teplota TC
Curie temperature TC
Prechodová teplota, nad ktorou feromagnetické alebo ferimagnetické materiály strácajú spontánnu magnetizáciu a stávajú sa paramagnetickými.
Transition temperature when ferromagnetic and ferrimagnetic material loses spontaneous magnetization and become paramagnetic.
Maximálna pracovná teplota TW
Maximum working temperature TW
Tento parameter nemá štandardnú definíciu, existujú dva prístupy - definovať maximálnu pracovnú teplotu pomocou straty parametrov s teplotou alebo definíciou linearity závislosti B = f(H, T). Navrhovaná definícia je:
Najvyššia teplota, pri ktorej zostáva závislosť B = f(H) lineárna z bodu Br do bodu
B/µ0H=1, v ktorom už nevznikajú ďalšie ireverzibilné straty po 100 hodinách.
This parameter does not have standard definition. There are two approaches - define
the maximum working temperature by loss or by linearity of the B = f(H, T) curve.
A proposed definition is:
The highest temperature where the B = f(H) curve remains linear from Br to
B/µ0H=1 and where the irreversible losses at B/µ0H=1 flatten out over time, i.e.
show essentially no additional irreversible loss after 100 hours.
Reverzibilné teplotné vlastnosti
Reversible thermal properties
Teplotný koeficient Br – vzťahuje sa ku Curie teplote
Temperature coefficient of Br - related to Curie temperature
Teplotný koeficient Hci – vzťahuje sa ku Curie teplote a mechanizmu koercitivity
Temperature coefficient of Hci - related to Curie temperature and coercivity mechanism
3
Základné pojmy magnetizmu
Basic definitions in magnetism
HYSTERÉZNA SLUČKA A DEMAGNETIZAČNÁ KRIVKA
HYSTERESIS LOOP AND DEMAGNETIZATION CURVE
Legenda / Key:
Br - remanencia / remanence
Bs - saturačná magnetická indukcia / saturation magnetic induction
Hci - vnútorná koercitivita / intrinsic coercivity
Hcb - normálna koercitivita / normal coercivity
B(P) - indukcia v optimálnom pracovnom bode / induction in the optimal operating
point
H(p) - intenzita magnetického poľa v optimálnom pracovnom bode / magnetic field
strength in the optimal operating point
p - pracovná priamka / operating axis
P - pracovný bod v bode maximálneho energetického súčinu / operating point
at maximum energy product
L/D - pomer dĺžky a priemeru magnetu, ktorý určuje pracovný bod magnetu / ratio
between the length and diameter of the magnet which determines the
operating point
Hysterézia je vo všeobecnosti oneskorená reakcia na vonkajší podnet. Hysterézna
slučka je závislosť magnetickej indukcie alebo magnetizácie/polarizácie od intenzity
magnetického poľa. Magnetické pole cykluje od nuly do plus maxima potom do
mínus maxima a potom znovu do plus maxima, prechádza teda piatimi kvadrantmi.
Hysterézna slučka materiálov s nelineárnou permeabilitou vykazuje nelineárny charakter. Krivky sú obyčajne symetrické vzhľadom na počiatok súradnicového systému.
Hysterézna slučka charakterizuje základné vlastnosti permanentných magnetov. Pri
skúmaní vlastností permanentných magnetov je najdôležitejší 2. kvadrant hysteréznej
slučky - demagnetizačná krivka - z tejto časti je možné zistiť všetky dôležité parametre
permanentného magnetu.
Hysteresis, in general terms, is delayed response to a stimulus. Hysteresis loop is
dependency of magnetic induction or magnetization/polarization on magnetic field
strenght. The magnetic field cycles from zero to plus maximum, then to minus maximum and back to plus maximum - the curve goes through 5 quadrants. Hysteresis
loop of materials with non-linear permeability is nonlinear. The curve is usually symetric in view of the beginning of grid system. Hysteresis loop shows the basic properties of permanent magnets. The most important part of hysteresis loop for permanent
magnets is the 2nd quadrant - the demagnetization curve - this curve contains all
important parameters of permanent magnets.
Magnetizačná krivka
Magnetization curve
Charakteristika materiálu v závislosti na magnetizujúcom poli zobrazená podobným
spôsobom ako hysterézna slučka. Magnetizačná krivka je zreteľne nelineárna pre
materiály s nelineárnou permeabilitou. Pre mäkké magnetické materiály je dôležitá tzv.
krivka prvotnej magnetizácie. Táto charakterizuje materiál z kompletne demagnetizovaného stavu. Krivka prvotnej magnetizácie je dôležitá aj pre magnetovanie permanentných magnetov, ale pre prevádzku permanentných magnetov je dôležitý druhý
kvadrant, t.j. demagnetizačná krivka.
Material characteristics in dependence on external magnetic field, showed in similar
way as hysteresis loop. Magnetization curve is evidently non-linear for materials with
non-linear permeability. For soft magnetic materials is important the initial magnetization curve - it describes the material from completely demagnetized status. The initial
magnetization curve is also important for magnetization process of permanent magnets, but for operation conditions is more important the second quadrant - demagnetization curve.
Remanencia Br
Remanence Br
Zvyšková magnetizácia po odstránení magnetizujúceho poľa. Korešponduje
s pomerom doménových momentov, ktoré zostali orientované v jednom smere.
Saturačná magnetizácia/polarizácia – maximálna možná hodnota magnetizácie
pre určitý materiál.
Residual magnetization after removal of magnetizing field. Corresponds with ratio of
magnetic domains which remained in one direction. Saturation magnetization / polarization is the highest possible value of magnetization for specific material.
Koercitivita Hc
Coercivity Hc
Tiež sa nazýva koercitívna sila. Je to schopnosť permanentného magnetu odolávať
demagnetizácii externým magnetickým poľom a tiež vlastným demagnetizačným
Also called coercive force. It is the capability of permanent magnets to resist against
external and internal demagnetizing fields. There are two types of coercivity:
4
Basic definitions in magnetism
Základné pojmy magnetizmu
poľom. Existujú dva typy koercitivity:
1. "skutočná" koercitivita, jednoducho nazývaná "koercitivita” - znamená magnetické
pole, pri ktorom je celková indukcia v magnete nulová.
2. "vnútorná" koercitivita - znamená pole, pri ktorom je celková polarizácia nulová
(vektory polarizácie individuálnych magnetických domén sa vzájomne rušia).
1. "real" coercivity - magnetic field when the total induction in the magnet is zero.
2. "intrinsic" coercivity - magnetic field when the total polarization is zero (polarization
vectors of individual magnetic domains are canceled).
Maximálny energetický súčin (BxH)max
Maximum energy product (BxH)max
Bod maximálneho súčinu B a H na demagnetizačnej krivke, určuje optimálny pracovný bod permanentného magnetu. Magnet, ktorý pracuje v tomto bode, poskytuje
najväčší výkon na jednotku objemu. Na demagnetizačnej krivke je to plocha obdĺžnika ohraničené počiatkom súradnicového systému a optimálnym pracovným bodom.
Point of maximum energy product of B and H on the demagnetization curve, determines the optimal operating point of a permanent magnet. Magnet which works in
this point, gives the best power product. It is the area of rectangle defined by zero
point of the grid system and the optimal operating point.
Pracovný bod
Operating point
Je definovaný na demagnetizačnej krivke pracovnou priamkou.
Is defined on demagnetization curve by operating axis.
Pracovná priamka
Operating axis
Priamka s negatívnym sklonom s počiatkom v (0,0) súradnicového systému demagnetizačnej krivky, pretínajúca demagnetizačnú krivku v pracovnom bode magnetického obvodu. Druhý bod priamky je definovaný pomerom L/D (pomer dĺžky a priemeru magnetu). Sklon priamky je určený tvarom a geometriou magnetu alebo magnetického obvodu.
Axis with negative inclination with beginning in (0,0) of coordinate system. Operating
axis cuts the demagnetization curve in the operating point of magnetic circuit.
Second definition point of axis is defined by L/D ratio (ratio between length and diameter of magnet). The inclination is given by the shape and geometry of the magnet
or magnetic circuit.
Permeancia
Permeance
Sklon pracovnej priamky. Je určený geometriou magnetického obvodu, inými slovami
celkovou demagnetizáciou v magnetickom obvode.
Inclination of operating axis. Permeance is given by the geometry of magnetic circuit,
in other words by demagnetization in magnetic circuit.
Ireverzibilná zmena
Irreversible loss
Čiastočná alebo úplná strata magnetizácie. Môže sa vyskytnúť, ak je magnet vystavený vysokým teplotám alebo demagnetizačnému poľu. Magnetizácia nemôže byť
obnovená samovoľne, ale opätovným zmagnetizovaním, pokiaľ nedošlo k zmenám
v štruktúre materiálu. Straty vplyvom vlastnej demagnetizácie sú výraznejšie u magnetov, ktoré majú menší rozmer v smere magnetizácie (magnetické póly sú bližšie
k sebe).
Partial or absolute loss of magnetization. This can happen when the magnet is
exposed to high temperature or demagnetizing field. The magnetization can be
recovered only by new magnetization process (if there are no changes in the structure of material). Loadline, self-demagnetization losses are stronger for magnets with
small dimension in magnetization direction (magnetic poles are closer to each other).
Stabilita
Stability
Odolnosť magnetov proti zmene magnetického momentu s časom (viď stárnutie)
alebo proti vplyvu zmien teploty. Magnety sú niekedy umelo "vystárnuté" tým, že sa
vystavujú pôsobeniu teplotných cyklov alebo demagnetizačných cyklov.
Resistivity of permanent magnets against magnetic moment changes during time
(see aging) or against influence of temperature changes. Magnets are sometimes
exposed to temperature or demagnetization cycles.
Stárnutie
Aging
Úbytok magnetického momentu s časom, obyčajne ide o zlomky percenta počas
niekoľkých rokov.
Magnetic moment loss with time, usually it is a fraction of percent during several
years.
5
Basic definitions in magnetism
Základné pojmy magnetizmu
ROZDELENIE MAGNETOV Z HĽADISKA TECHNOLÓGIE VÝROBY
MAGNET TYPES ACCORDING TO PRODUCTION PROCESS
Zlievané magnety
Cast magnets
Zmes materiálu sa odlieva zvyčajne do pieskovej formy. Nakoniec sa hotové magnety ešte
brúsia na požadované tolerancie. Touto metódou sa vyrábajú výhradne AlNiCo magnety.
Material mix is cast into sand mold, then the final produts are grinded to reach
required tolerances. This process is used only for AlNiCo magnets.
Sintrované magnety
Sintered magnets
Zmes materiálu vo forme prášku (frakcia cca. 4 µm) sa najprv vylisuje do požadovaného tvaru, nasleduje spracovanie v sintrovacích peciach pri teplote 1200°C - 1700°C
a ďalšie tepelné spracovanie (teplota 600°C - 900°C) na vylepšenie magnetických a
mechanických vlastností. Magnety sa nakoniec v prípade potreby brúsia na
požadované tolerancie a NdFeB magnety sa povlakujú ochrannou vrstvou voči korózii.
Táto metóda sa využíva pri výrobe feritov, NdFeB, SmCo aj AlNiCo magnetov.
Material mix in powder form (fraction ca. 4 µm) is pressed to desired shape, next step is sintering in vacuum sintering rooms at temperature 1200°C - 1700°C and the final procedure is
heat treatment (temperature 600°C - 900°C) to improve magnetic and mechanical properties
of magnets. Then magnets are grinded to reach desired tolerances and NdFeB magnets are
coated to improve corrosion resistance. This method is commonly used for ferrite, NdFeB,
SmCo and also AlNiCo magnets.
Sintrované HAST NdFeB
Sintered HAST NdFeB
Pri výrobe NdFeB magnetov bol proces sintrovania vylepšený - výsledkom sú HAST NdFeB
magnety. Oproti klasickému procesu, neodymy vyrobené novou metódou dosahujú stratu
hmotnosti menej ako 2 mg/cm2, sú odolné voči korózii (nie je potrebné povlakovanie ochrannou vrstvou). Testovanie odolnosti sa vykonáva pri teplote >100°C, vysokej relatívnej vlhkosti
(>85%, atmosféra je soľný roztok) a vysokom tlaku (až do 4 Bar) počas 20 dní. Tieto podmienky zodpovedajú životnosti magnetu okolo 10 rokov, preto sú tieto magnety určené pre
nasadenie v náročných aplikáciách ako motory, generátory, spojky a pod.
Sintering process for NdFeB magnets was improved - the result is HAST NdFeB. Different
from traditional sintering process, HAST NdFeB has a slight mass loss (<2 mg/cm2), they are
corrosion resistant itself, thoroughly getting rid of reliance on coating. Testing is realized at
temperature >100°C, high relative humidity (>85%, atmosphere is salt spray) and high pressure (up to 4 Bar) during 20 days. This test is considered as 10 years magnet lifetime. HAST
NdFeB magnets specially apply to motors, generators, couplings, etc.
HAST - Highly Accelerated Stress Test
Plastomagnety
Bonded magnets
Plastomagnety sú vo všeobecnosti izotropné materiály - môžu byť zmagnetizované
v akomkoľvek smere s akýmkoľvek počtom pólov. Tieto typy magnetov nachádzajú uplatnenie v nasledovných aplikáciách: diskové mechaniky, senzory, IT priemysel, komunikácie,
krokové motory, automobilový priemysel.
Pri výrobe týchto typov magnetov sa používajú 3 základné výrobné postupy:
1. Lisovanie - pri tejto technike je magnetický prášok zmiešaný s plastovým nosičom,
požadovaný tvar je vylisovaný pomocou špeciálnej formy, následne je magnet tepelne
spracovaný. Touto metódou je možné vyrobiť magnety s veľmi zložitými tvarmi, nie je
potrebné následné opracovanie. Výsledný produkt má nižšie magnetické vlastnosti ako sintrované magnety, maximálny energetický produkt dosiahnutý touto metódou dosahuje
najvyššie hodnoty.
2. Vstrekovanie - magnetický prášok je zmiešaný s plastovým nosičom a finálny tvar je
vytvorený vo vstrekolise. Výhodou je možnosť výroby extrémne zložitých tvarov, nevýhodou
nízka energia.
3. Extrudovanie - metóda používaná hlavne pri výrobe flexibilných plastomagnetov, keď je
finálny produkt vytvorený extrudérom, maximálny energetický produkt dosiahnutý touto
metódou dosahuje stredné hodnoty.
Plastic bonded magnets are generally isotropic - can be magnetized in any direction with any
number of magnetic poles. Usually are coated by black epoxy, the main application fields
are: disc drives, sensors, IT industry, communications, stepping motors, automobile industry.
There are 3 basic types of plastic bonded magnets depending on production process:
1. Compression bonded - in this technique magnetic powder is mixed with plastic carrier
material, die pressed and heated. Parts made in this way can be of complex shapes and
come off the tool with close tolerances, requiring no further finish machining. The final product has lower magnetic properties than sintered magnets. Maximum energy product
reaches highest values.
2. Injection molded - magnetic powder is mixed with plastic carrier and the final product is
made by injection molding machine. Advantage of this process is a possibility to make
extremely complex shapes, but the maximum energy product is lower.
3. Extruded - process used mainly for flexible plastic bonded magnets, when the final product is made by extrusion machine in sheet or strip form. Maximum energy product reaches
middle values.
Tekutý magnet
Liquid magnet (ferrofluid)
Tekutý magnet je koloidná zmes zložená z magnetického prášku (väčšinou magnetit) zomletého na jemný prach (v priemere 10 nm) a tekutého nosiča, ktorý obsahuje navyše činidlo
zabraňujúce zhlukovaniu magnetických častíc. Tekuté magnety sa skladajú približne z 5%
magnetických častíc, 10% činidla a 85% kvapaliny (na vodnej alebo organickej báze).
Liquid magnet is a colloidal mix of magnetic powder (usually magnetite) with fraction
of 10 nm and a liquid carrier. The carrier contains surfactant to prevent the particles
sticking together. Liquid magnets contain 5% of magnetic particles, 10% of surfactant and 85% of liquid (water or organic based).
POROVNANIE VLASTNOSTÍ MAGNETOV
COMPARISON OF MAGNETS PROPERTIES
VYSOKÝ/HIGH
NÍZKY / LOW
6
Energia
Energy
Ferrite
AlNiCo
SmCo
NdFeB
Pracovná teplota
Working temperature
NdFeB
Ferrite
SmCo
AlNiCo
Odolnosť voči korózii
Resistance against corrosion
NdFeB
SmCo
AlNiCo
Ferrite
Odolnosť voči demagnetizácii
Resistance against opposing field
AlNiCo
Ferrite
NdFeB
SmCo
Mechanická pevnosť
Mechanical strength
Ferrite
SmCo
NdFeB
AlNiCo
Teplotný koeficient
Temperature coefficient
AlNiCo
SmCo
NdFeB
Ferrite
Cena
Cost
Ferrite
AlNiCo
NdFeB
SmCo
Základné pojmy magnetizmu
Basic definitions in magnetism
ROZDELENIE MAGNETICKÝCH MATERIÁLOV PODĽA REAKCIE
TYPES OF MAGNETIC MATERIALS DEPENDING
NA PRÍTOMNOSŤ EXTERNÉHO MAGNETICKÉHO POĽA
ON REACTION TO APPLIED EXTERNAL MAGNETIC FIELD
1. Feromagnetizmus - Materiály so spontánnou magnetizáciou. Obsahujú jeden
alebo viac druhov rovnako orientovaných magnetických atómov v kryštálovej mriežke.
Výsledkom je veľký celkový magnetický moment. Každý atómový spin prispieva k
výslednej magnetizácii. Smer magnetických momentov zostáva rovnaký vďaka silnej
výmennej interakcii medzi atómami (kooperatívna interakcia). Teplota (tepelné kmity
kryštálovej mriežky) narúšajú kooperatívnu interakciu medzi atómami, úplne zaniká pri
Curie teplote (TC). Typické feromagnetické materiály sú AlNiCo a RE-Co.
2. Ferimagnetizmus - Materiály so spontánnou magnetizáciou. Obsahujú aspoň dva
druhy magnetických atómov v kryštálovej mriežke, ktoré majú rôzne veľké magnetické momenty smerujúce proti sebe a tým pádom jeden z nich prevažuje. Atómové
spiny orientované paralelne a niektoré aj antiparalelne, čoho výsledkom je celkový
nenulový magnetický moment podobne ako u feromagnetík. Aj u týchto materiálov
zostáva smer magnetických momentov rovnaký vďaka silnej výmennej interakcii.
Medzi feromagnetické materiály patria ferity a neodymy (NdFeB).
1. Ferromagnetism - Materials with spontaneous magnetization, consisting of one or
more magnetic atoms in crystallic structure. Atoms have different magnetic moments
with the same direction which results in non-zero magnetic moment. Each atomic
spin contributes to the magnetization. There is present strong exchange interaction
among atoms (cooperative interaction) which keeps spins parallel, but is is reduced
by increasing temperature (thermal oscilation of crystallic structure) and is destroyed
at Curie temperature (TC). Typical ferromagnetic materials are AlNiCo and RE-Co.
2. Ferrimagnetism - Materials with spontaneous magnetization, consisiting of at least
two magnetic atoms in crystallic structure. The atoms have different magnetic
moments with opposite direction, so one of the moments prevails. Atomic spins are
both parallel and some anti-parallel, what results in non-zero total magnetic moment
analogous to ferromagnetic materials. Atom spins remain parallel in ferrimagnetic
materials thanks to strong exchange interaction present among atoms. Typical ferrimagnetic materials are ferrites and neodmium (NdFeB) magnets.
Feromagnetizmus
Ferromagnetism
Ferimagnetizmus
Ferrimagnetism
3. Paramagnetizmus - Materiály bez spontánnej magnetizácie. Obsahujú atómy s
nenulovými magnetickými momentami, avšak tieto sú náhodne orientované.
Výmenná interakcia je v týchto materiáloch slabá (prevažujú tepelné vibrácie
kryštálovej mriežky). Tieto materiály vykazujú slabú reakciu na pôsobenie vonkajšieho
magnetického poľa.
4. Diamagnetizmus - Materiály pozostávajúce z atómov s nulovým magnetickým
momentom. Diamagnetizmus je forma magnetizmus, ktorá je len prejavom hmoty.
Pri vystavení vonkajšiemu magnetickému poľu dochádza k jeho zoslabeniu.
3. Paramagnetism - Materials without spontaneous magnetization. These materials contain atoms with non-zero magnetic moment, but atom spins are oriented randomly.
Exchange interaction is weak in these materials (thermal vibrations of crystallic structure
are stronger). These materials show weak response to applied external magnetic field.
4. Diamagnetism - Materials composed of atoms with zero magnetic moment.
Diamagnetism is just a property of matter. When diamagnetic materials are exposed
to external magnetic field, it is weaken by this material.
ROZDELENIE MAGNETICKÝCH MATERIÁLOV PODĽA
TYPES OF MAGNETIC MATERIALS DEPENDING
MAGNETICKÝCH VLASTNOSTÍ
ON MAGNETIC PROPERTIES
1. Magneticky mäkké materiály - tieto materiály majú nízku koercitívnu silu HC, vysokú
hodnotu saturačnej magnetickej indukcie BS a vysokú permeabilitu µ. Hysterézna
slučka týchto materiálov má malú plochu, je úzka. Tieto materiály sa používajú na
tvorbu magnetických obvodov transformátorov, cievok v nizkofrekvenčnej (Fe, Si-Fe,
Ni-Fe, Fe-B) aj vysokofrekvenčnej technike (Zn ferit).
2. Magnetické absorbačné materiály - tieto materiály majú vysokú hodnotu saturačnej
magnetickej indukcie BS, koercitivita HC nie je dôležitá. Dokážu absorbovať vysoké hodnoty magnetického toku a preto sa používajú napríklad na konštrukciu pólových nadstavcov v magnetických obvodoch. Typickými materiálmi sú železo, oceľ s nízkym
obsahom uhlíka, Holmium (Ho) a Permendur (Fe-Co).
3. Magneticky tvrdé materiály (permanentné magnety) - tieto materiály majú veľkú
koercitívnu silu HC, vysokú hodnotu remanencie BR. Hysterézna slučka týchto materiálov má veľkú plochu, je široká. Permanentné magnety sa používajú v motoroch,
generátoroch, ovládacích členoch, senzoroch a pod. V súčasnosti sa používajú štyri
základné typy permanentných magnetov: AlNiCo, Ferity, SmCo, NdFeB.
4. Záznamové materiály - tieto materiály dosahujú stredné hodnoty koercitívnej sily HC aj
remanencie BR - magnetické záznamové materiály sa musia dať ľahko zapisovať / mazať
a na druhej strane musia byť dostatočne odolné voči vonkajším magnetickým poliam.
Záznamové materiály sa používajú na uchovávanie informácií na magnetických nosičoch
(filmové a zvukové magnetické pásky, magnetické záznamové média pre informatiku,
magnetické karty a pod.). Typickými záznamovými materiálmi sú: Fe2O3, CrO2, Fe.
1. Soft magnetic materials - these materials have low coercivity HC, high saturation
induction BS and high permeability µ. Hysteresis loop of these materials has small
area and is narrow. Soft magnetic materials are used for consruction of magnetic circuits of transformers, inductors for both low frequency (Fe, Si-Fe, Ni-Fe, Fe-B) and
high frequency (Zn ferrite) circuits.
2. High flux materials - these materials have high saturation induction BS while coercivity
HC is irrelevant. High flux magnetic materials can absorb high values of magnetic flux
and so they are ideal for construction of return paths, pole pieces. Typical high flux
materials are pure iron, low carbon steel, Holmium (Ho) and Permendur (Fe-Co).
3. Hard magnetic materials (permanent magnets) - these materials have high coercivity HC, high remanence BR. Hysteresis loop of these materials has big area and is
wide. Permanent magnets are used in motors, generators, actuators, sensors, etc.
There are four basic types of permanent magnets used in present: AlNiCo, Ferrites,
SmCo, NdFeB.
4. Recording media - these materials reach moderate values of coercivity HC and
remanence BR - recording media must be easily writable/erasable and on the other
hand must be resistant enough against external magnetic fields. This type of magnetic materials is used to record information on magnetic carrier (film and audio tapes,
magnetic recording media for informatics, magnetic credit cards, etc.). Typical
recording materials are: Fe2O3, CrO2, Fe.
7
Základné pojmy magnetizmu
Basic definitions in magnetism
CALCULATIONS
VÝPOČTY
A. Diskový magnet
Disc magnet
B. Blokový magnet
Block magnet
Poznámka: Všetky uhly sú v radiánoch
Remark: All angles are in radians
C. Toroidný magnet
Ring magnet
D. Diskový magnet s oceľovou protiváhou
Disc magnet with iron reflux plate
V rovniciach nahraďte L za 2xL. Hrúbka oceľovej protiváhy musí byt taká, aby
nedošlo k magnetickej saturácii.
Replace L by 2xL in the formulas. The thickness of the reflux plate should
be chosen the way to avoid magnetic saturation.
E. Dva rovnaké magnety oproti sebe, ktoré sa priťahujú
Two identical magnets placed parallel in attractive position
Hodnota BX v strede na osi medzi dvomi magnetmi je dvojnásobok hodnoty jedného magnetu. Hodnota v bode P mimo stredu na osi medzi magnetmi
je rozdiel hodnôt B(X-P) a B(X+P).
Value BX for point in the middle on the axis between magnets will be doubled.
Value in point P out of the middle on the axis will be the difference between
values B(X-P) and B(X+P)..
F. Dva rovnaké magnety prepojené kotvou oproti sebe
Two identical magnets connected by an iron yoke
V rovniciach nahraďte L za 2xL. Postup je potom rovnaký ako v odstavci E.
Replace L by 2xL in the formulas. Sequence is then the same as in section E.
Uvedené vzťahy platia pre magnety so strmou demagnetizačnou krivkou (ferity, neodymy, SmCo magnety) a preto ich nie je možné použiť pre AlNiCo magnety.
The formulas are valid for magnets with straight demagnetization curve (ferrites, neodymium, SmCo magnets), i.e. they cannot be used for AlNiCo magnets.
8
Basic definitions in magnetism
Základné pojmy magnetizmu
MAGNETIZATION PATTERNS
SPÔSOBY MAGNETIZÁCIE
Tvary
Forms
Magnetizácia
Magnetization
Typ magnetu
Magnet type
3
4
5
Aplikácie
Applications
1
2
Axiálna magnetizácia
Axial magnetization
•
•
•
•
Axiálne magnetizované sektory
Axial magnetized sectors
•
•
•
•
Synchrónne motory, spojky, brzdy, Hallove snímače, diskové
motory
Synchronous motors, couplings, brakes, Hall sensors, motors
with disc armature
Radiálna magnetizácia
Radial magnetization
•
•
Bremenové magnety, upevňovacie systémy, ložiská
Lifting magnets, attaching systems, bearings
Diametrálna magnetizácia
Diametric magnetization
•
Sektorová, jednostranná
magnetizácia
Sector shaped magnetization
on a single surface
•
•
•
•
•
•
6
•
•
•
Reproduktory, magnetické prvky, magnetické spínače,
upevňovacie systémy, kontakty pre inertné plynoch
Loud speakers, pot magnets, attaching systems, magnetic
switches, contacts in inert gasses
Synchrónne motory, pumpy
Synchronous motors, pumps
Magnetické spojky, brzdy, upevňovacie systémy, Hallove
sondy, diskové motory
Magnetic couplings, brakes, attaching systems, Hall sensors,
motors with disc armature
Viacpólová magnetizácia
na vonkajšom obvode
Multipolar magnetization
on outer diameter
•
•
Dynamá, motory, spojky, brzdy, Hallove sondy, tachogenerátory
Dynamos, motors, couplings, brakes, Hall sensors,
tachogenerators
Viacpólová magnetizácia
na vnútornom obvode
Multipolar magnetization
on inner diameter
•
•
Motory, spojky, brzdy, Hallove sondy, tachogenerátory
Motors, couplings, brakes, Hall sensors, tachogenerators
Laterálna magnetizácia
Lateral magnetization
•
•
Upevňovacie systémy, kontakty pre inertné plyny, Hallove
sondy, brzdy
Attaching systems, contacts in inert gasses, Hall sensors,
brakes
Radiálne magnetizovaný
segment
Radially magnetized segment
•
•
•
Motory, spojky
Motors, couplings
Diametrálne magnetizovaný
segment
Diametrically magnetized
segment
•
•
Legenda
1 – Ferit (sintrovaný, ferit plastomagnet), izotrop
2 – Ferit (sintrovaný, ferit plastomagnet), anizotrop
3 – Neodym, sintrovaný, anizotrop
4 – Neodym plastomagnet, izotrop
5 – SmCo
6 – AlNiCo
•
•
•
•
Motory, spojky
Motors, couplings
Key:
1 – Hard ferrite (sintered, plastic bonded), isotropic
2 – Hard ferrite (sintered, plastic bonded), anisotropic
3 – Neodymium, sintered, anisotropic
4 – Plastic bonded neodymium, isotropic
5 – SmCo
6 – AlNiCo
9
Magnetic sheetings
1. Magnetické fólie
Všeobecná charakteristika
Magnetické fólie sa vyrábajú zo zmesi stroncium-feritového prášku a elastického
termoplastového spojiva. Najnovšie typy magnetických fólií sú vyrobené z neodymového (NdFeB) magnetického prášku, čo ešte výraznejšie zvyšuje ich prídržnú silu a oblasti použitia. Výroba sa uskutočňuje kalandrovaním. Prevedenie
vyhovuje norme EN 71/3, neobsahuje bárium ani olovo, vďaka čomu je
použiteľná na výrobu hračiek, hier a pod. Magnetická fólia disponuje permanentnými magnetickými vlastnosťami, je ohybná a priľnavá na všetky feromagnetické
plochy, ako liatina, oceľový plech, atď. Pri správnom skladovaní si dlhodobo
udržuje svoje magnetické vlastnosti. Magnetická fólia je použiteľná v mnohých
oblastiach a jej využitie stále narastá.
Basic characteristics
Magnetic sheetings are made of strontium-ferrite powder and elastic thermoplastic carrier, production process is calendering. The most advanced magnetic
sheetings are made of neodymium (NdFeB) powder, what increases their holding force and application field. The material conforms to the EN standard 71/3.
Our magnetic sheetings meet all current requirements regarding barium levels,
the product is lead free, and is thus suitable for use in toys and games. Magnetic sheet has permanent magnetic properties, it is flexible and adherent to all
ferromagnetic surfaces like steel plates, cast iron, etc. If storage of magnetic
sheet is done correctly, it keeps its magnetic and mechanic properties for long
time. Magnetic sheet has wide range of application areas and it is still growing.
Magnetické fólie podľa zloženia
Izotropná fólia - v súčasnosti najbežnejšie používaný typ magnetických fólií.
Používa sa pri výrobe reklamných štítkov na autá, magnetických štítkov, magnetických pások atď. Najčastejšie je magnetizovaná jednostranne viacpólovo.
Anizotropná fólia - anizotropná magnetická fólia má rozdielne zloženie oproti
izotropnej, čo má vplyv na jej vyššiu prídržnú silu. Výhodou anizotropnej fólie je,
že dosahuje rovnakú alebo vyššiu prídržnú silu ako izotropná, ale pri menšej
hrúbke materiálu. To umožňuje šetriť prepravné a skladovacie náklady.
Anizotropnú fóliu je možné magnetizovať nasledovnými spôsobmi: jednostranne
viacpólovo, obojstranne viacpólovo, axiálne.
Magnetic sheet types according to composition
Isotropic magnetic sheet - the most commonly used type of magnetic sheet
today. Main application areas are car advertising signs, magnetic tags, magnetic tapes, etc. The most common magnetization type for isotropic sheets is oneside multipolar magnetization.
Anisotropic magnetic sheet - anisotropic magnetic sheet has different material
composition, what results into higher holding force. The main advantage of
anisotropic sheet is, that reaches the same or higher holding force than isotropic type, but in smaller thickness. It allows to save transport and warehouse
costs. Anisotropic magnetic sheet can be magnetized in the following ways:
one-side multipolar, double-side multipolar and axial magnetization.
Prevedenia magnetickej fólie
Štandard - bez povrchovej úpravy, obojstranne hnedá
Biela - laminovaná bielou fóliou (matná, pololesklá, lesklá) na nemagnetickej strane
Farebná - laminovaná farebnou fóliou na nemagnetickej strane
Samolepiaca - laminovaná samolepiacou fóliou na nemagnetickej strane
Magnetic sheet executions
Standard - without surface lamination, both sides are brown colour
White - laminated with white foil (matte, semi-gloss, gloss) on the non-magnetic side
Colour - laminated with colour foil on the non-magnetic side
Adhesive - laminated with adhesive foil on the non-magnetic side
Hrúbka dodávaných fólií je v širokom rozsahu - od 0.17 mm do 1.5 mm. Štandardne sú magnetické fólie dodávané v rolkách v návine 10, 15, 30 m; šírka
roliek je 620, 1020 a 1070 mm. Naše magnetické fólie majú ochranu voči UV
žiareniu, sú odolné voči poveternostným vplyvom a teplote od -26°C do +70°C
a tiež odolávajú zriedeným kyselinám a lúhom. Magnetické fólie je možné
upravovať rezaním, vysekávaním a potláčaním rôznymi technológiami.
We offer magnetic sheet in wide range of thicknesses - from 0.17 mm to 1.5
mm in rolls of 10, 15, 30 m length, roll width is 620, 1020 and 1070 mm. Our
magnetic sheets are protected against UV radiation, they are weatherproof
against diluted acids and lyes, working temperature range is from -26°C to
+70°C. Magnetic sheets can be easily cut, punched, trimmed and printed by
different technologies.
Použitie a aplikácie magnetickej fólie
- magnetické štítky pre autoreklamu, skladové štítky, označovanie tovaru a prepravných paliet, často meniteľné informačné a výstražné štítky, plánovacie
a organizačné tabule, magnetické tašky, cenovky, informačné steny, hry, atď.
Usage and application of magnetic sheet
- magnetic advertising signs for cars, warehouse tags, labeling of goods and
freight palettes, information and warning signs, planning and organization
boards, magnetic pockets, price cards, information walls, games, etc.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
Izotrop
Isotropic
Anizotrop
Anisotropic
Materiál
Material
Izotrop
Isotropic
Anizotrop
Anisotropic
10
Remanencia
Remanence
BR (mT)
Min
Max
150
170
230
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
Min
Max
95
111
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
Min
Max
151
159
167
Ohybnosť pri 20°C
Flexibility at 20°C
materiál môže byť zvinutý na min. priemer 13 mm bez zlomenia
material can be coiled to a 13 mm radius without cracking
191
Hustota
Density
(g/cm3)
3.6 - 3.8
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
Min
Max
4.1
5.7
10.7
11.9
Rozsah pracovných teplôt
Working temperature range
TW (°C)
- 26 ÷ + 70
- 26 ÷ + 70
Pevnosť v ťahu
Tensile strength
(kg/cm2)
Odporúčaná teplota skladovania
Recommended storage temperature
(°C)
60 - 100
20 ÷ 30
Popis
Obj. č.
Description
Art. No.
Izotropná fólia
Isotropic sheeting
11.013
11.014
11.015
11.016
11.018
11.029
11.030
11.031
11.032
11.041
11.042
11.043
11.045
Anizotropná fólia
Anisotropic
sheeting
11.114
11.130
Základný
materiál
Base material
Materiál
povrchu
Surface
material
Prevedenie
povrchu
Surface
finish
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
-
Hnedé
Plain brown
Hnedé
Plain brown
Hnedé
Plain brown
Hnedé
Plain brown
Hnedé
Plain brown
Biele matné
White matte
Biele matné
White matte
Biele matné
White matte
Biele matné
White matte
Samolepiace
Adhesive
Samolepiace
Adhesive
Samolepiace
Adhesive
Samolepiace
Adhesive
Hnedé
Plain brown
Biele polo
lesklé
White semi
gloss
Biele matné
White matte
Biele lesklé
White gloss
Biele matné
White matte
Biele lesklé
White gloss
Biele matné
White matte
Biele lesklé
White gloss
Biele polo
lesklé
White semi
gloss
Biele lesklé
White gloss
Hnedé
Plain brown
Biele matné
White matte
Samolepiace
Adhesive
Vinyl
Vinyl
Vinyl
Vinyl
Vinyl
Magnetic film
SolventMag
SolventMag
11.400
11.410
11.420
11.430
11.440
11.450
EasyPrint
EasyPrint
11.600
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Vinyl
Vinyl
Vinyl
Vinyl
Vinyl
Vinyl
PET
Magnetic film
11.700
Ferroflex
Ferroflex
11.990
11.980
11.970
Kovová vrstva
Steel film
Kovová vrstva
Steel film
Kovová vrstva
Steel film
Kovová vrstva
Steel film
PET
Vinyl
-
Technológia tlače / Printing technology
Atrament Off-set Sieťotlač Flexografia
na vodnej Off-set Screen
Flexography
báze
printing
Water
base ink
-
Hrúbka
Štandardné
Thickness šírky
(mm)
Standard
widths
(mm)
Štandardné
dĺžky
Standard
lengths
(mm)
0.4
620
30
12
-
0.5
620
30
12
-
-
0.7
620, 1020
10
12
-
-
-
0.9
620
10
12
-
-
-
-
1.5
620
10
12
-
-
-
•
-
0.4
620
30
12
-
-
-
-
•
-
0.5
620
30
12
-
-
-
-
•
-
0.7
620, 1020
10
12
-
-
-
-
•
-
0.9
620
10
12
-
-
-
-
-
-
0.5
620
30
12
-
-
-
-
-
-
0.7
620, 1020
10
12
-
-
-
-
-
-
0.9
620
10
12
-
-
-
-
-
-
1.5
600
10
12
-
-
-
-
-
-
0.52
620
15
13
•
•
•
•
•
•
0.52
620
15
13
-
•
-
-
-
-
0.4
1020
15
13
-
•
-
-
-
-
0.4
1020
15
13
-
•
-
-
-
-
0.5
1020
15
13
-
•
-
-
-
-
0.5
1020
15
13
-
•
-
-
-
-
0.7
1020
15
13
-
•
-
-
-
-
0.7
1020
15
13
•
•
-
-
•
-
0.19
1070
15
14
•
•
-
-
•
-
0.17
1070
15
15
-
-
-
-
-
-
0.4
610
30
16
-
-
-
-
•
-
0.4
610
30
16
-
-
-
-
-
-
0.4
600
10
16
UV
UV
Solvent,
Eco-solv.
Solvent
Eco-solv.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Strana
v katalógu
Page in the
catalogue
11
Prídržná sila fólie pri nulovej vzduchovej medzere / Holding force of foil at zero air gap
Prídržná sila / Holding force
(g/cm2)
Anizotrop / Anisotropic
Izotrop / Isotropic
20
29
45
40
67
52
83
68
120
Hrúbka materiálu
Material thickness
0.40 mm
0.50 mm
0.70 mm
0.90 mm
1.50 mm
MAGNETICKÁ FÓLIA IZOTROPNÁ NEDELENÁ
MAGNETIC SHEETING ISOTROPIC IN ROLLS
Magnetická fólia môže slúžiť okrem iného aj ako
vizuálny nosič reklamy. Takto vyrobená reklama
je ľahko odstrániteľná, nepoškodzuje podklad
ako bežné samolepiace fólie. Prípadná grafika
môže byť nanesená sieťotlačou, ofsetom príp.
samolepiacou fóliou. Vždy závisí na požadovanej
farebnosti a motíve, ktorý má byť na fólii nanesený. Magnetická priľnavosť závisí na hrúbke
materiálu na ktorý bude fólia prikladaná. Fóliu je
možné strihať obyčajnými nožnicami prípadne
vysekávať do požadovaných tvarov.
Štandardne ponúkame magnetickú fóliu v hrúbkach 0.4, 0.5, 0.7, 0.9 a 1.5 mm v rolke dĺžky
30 m alebo 10 m, šírka rolky 620 mm alebo
1020 mm v štandardnom (hnedom), matnom
bielom a samolepiacom prevedení.
Magnetic sheeting can be used as visual advertising carrier - it can be easily mounted/dismounted onto the surface and it does not damage the ferromagnetic surface as standardly
used adhesive foils. The graphics can be realized by screenprinting, offset or other printing
technology. Magnetic holding force depends on
type and thickness of ferromagnetic surface onto
the magnetic sheet will be applied. Magnetic
sheetings can be easily cut by scissors, knife or
die-cut into desired shapes.
We offer magnetic sheetings in thicknesses of
0.4, 0.5, 0.7, 0.9 and 1.5 mm in rolls of 30 mtr
or 10 mtr length, roll width is 620 mm or 1020
mm in standard (plain brown), white matte and
adhesive execution.
Izotropná magnetická fólia / Isotropic magnetic sheet
Obj. č.
Art. No.
:
a od
Cen
/m
UR
42 E from:
Price
4,
Spôsob magnetizácie
Magnetization pattern
Jednostranná viacpólová
One-side multipolar
12
11.013
11.014
11.015
11.015-1020
11.016
11.018
11.029
11.030
11.031
11.031-1020
11.033
11.036
11.037
11.038
11.041
11.042
11.042-1020
11.043
11.045
Povrchová úprava
Surface coating
štandard (hnedá)
standard (plain brown)
biela matná
white matte
biela lesklá
white glossy
samolepiaca
adhesive
Hrúbka
Thickness
(mm)
0.4
0.5
0.7
0.7
0.9
1.5
0.4
0.5
0.7
0.7
0.9
0.5
0.7
0.9
0.5
0.7
0.7
0.9
1.5
Šírka rolky
Roll width
(mm)
620
620
620
1 020
620
620
620
620
620
1 020
620
620
620
620
620
620
1 020
620
600
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
30
30
10
10
10
10
30
30
10
10
10
30
10
10
30
10
10
10
10
Na požiadanie je možné magnetické fólie dodať aj narezané na hárky, štandardné tvary, prípadne špeciálne tvarované
symboly a to vo všetkých hrúbkach (0.4, 0.5, 0.7, 0.9 a 1.5 mm) a prevedeniach (štandard, biele, samolepiace, farebné).
We can also supply magnetic sheeting cut into sheets, standard or custom-made shapes upon request. We can supply
it in all thicknesses (0.4, 0.5, 0.7, 0.9 and 1.5 mm) and executions (plain brown, white matte, adhesive, colour).
MAGNETICKÁ FÓLIA ANIZOTROPNÁ NEDELENÁ
MAGNETIC SHEETING ANISOTROPIC IN ROLLS
Anizotropná magnetická fólia má väčšiu prídržnú
silu ako tradičná izotropná fólia pri rovnakej alebo
aj menšej hrúbke. Jej výhodou je teda možnosť
nasadiť na rovnakú aplikáciu tenšiu fóliu, čo
umožňuje šetriť na prepravných a skladovacích
nákladoch. Štandardne je magnetizovaná jednostranne viacpólovo, pre niektoré aplikácie je
možné ich zmagnetizovať obojstranne viacpólovo
alebo axiálne.
Anisotropic magnetic sheeting has higher holding force than traditional isotropic rubber magnet
at the same or smaller thickness. Its advantage
is possibility to use thinner magnetic sheet for
the same application. It allows to save transport
and warehouse costs. Standard magnetization
type is one-side multipolar, other possibilities are
double-side multipolar or axial magnetization.
:
a od
Cen
/m
UR
92 E from:
Price
8,
Anizotropná magnetická fólia / Anisotropic magnetic sheet
Spôsob magnetizácie
Magnetization pattern
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Surface coating
11.114
štandard (hnedá)
standard (plain brown)
biela pololesklá
white semi gloss
11.130
Jednostranná viacpólová
One-side multipolar
Hrúbka
Thickness
(mm)
0.52
Šírka rolky
Roll width
(mm)
620
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
15
0.52
620
15
Na požiadanie je možné magnetické fólie dodať aj narezané na hárky, štandardné tvary, prípadne špeciálne tvarované
symboly a to vo všetkých hrúbkach (0.4, 0.5, 0.7, 0.9 a 1.5 mm) a prevedeniach (štandard, biele, samolepiace, farebné).
We can also supply magnetic sheeting cut into sheets, standard or custom-made shapes upon request. We can supply
it in all thicknesses (0.4, 0.5, 0.7, 0.9 and 1.5 mm) and executions (plain brown, white matte, adhesive, colour).
SolventMag
SolventMag
SolventMag je magnetická fólia vhodná na
širokoformátovú digitálnu tlač na profesionálnych
atramentových tlačiarňach používajúcich atramenty typu solvent a eco-solvent. Základ tvorí
štandardná magnetická izotropná fólia, ktorá je
laminovaná špeciálnym povrchom vhodným pre
tlač technológiami solvent a eco-solvent. Tieto
fólie sú kompatibilné s tlačiarňami Mimaki,
Roland, Mutoh Falcon, ktoré majú transportný
systém vyrobený z nemagnetického materiálu.
Štandardne ponúkame SolventMag v hrúbkach
0.4, 0.5, 0.7 mm v rolke dĺžky 15 m, šírka rolky
je 1020 mm v matnom bielom a lesklom bielom
prevedení.
:
a od
Cen
/
UR
92 E rom:
17, Price f
Spôsob magnetizácie
Magnetization pattern
Jednostranná viacpólová
One-side multipolar
m
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
11.400
Biela matná
White matte
Biela lesklá
White gloss
Biela matná
White matte
Biela lesklá
White gloss
Biela matná
White matte
Biela lesklá
White gloss
11.410
11.420
11.430
11.440
11.450
SolventMag is a special magnetic sheet suitable for wide-format printing on solvent and ecosolvent based professional printers. Base material is standard isotropic magnetic sheet laminated
with special layer suitable for solvent and ecosolvent printing technology. These magnetic
sheets are compatible with printers Mimaki,
Roland, Mutoh Falcon, which have transport
system made of non-magnetic material.
We offer SolventMag in thicknesses of 0.4, 0.5,
0.7 mm in rolls of 15 mtr length, roll width is
1020 mm, matte and gloss white execution.
Hrúbka
Thickness
(mm)
0.4
Šírka rolky
Roll width
(mm)
1 020
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
15
0.4
1 020
15
0.5
1 020
15
0.5
1 020
15
0.7
1 020
15
0.7
1 020
15
13
EasyPrint Sheetings
EasyPrint fólie
Systém EasyPrint predstavuje najnovšiu inováciu
v oblasti magnetických a kovových fólií. Tieto typy
fólií sú určené pre inštaláciu v obchodoch, výrobu
POP reklám, na priamu digitálnu tlač a pod. Je to
skupina dvoch produktov, ktoré majú vzhľadom
na svoje zloženie, rozdielny spôsob inštalácie.
System EasyPrint is the newest innovation in
the field of magnetic and steel sheetings. These
products are intended to use in stores, POP
applications, direct digital printing etc. It is a system of two products, which have different ways
of instalation according to material composition.
EasyPrint Mag
EasyPrint Mag
- je najnovší magnetický materiál, na ktorý je
možné priamo tlačiť použitím všetkých súčasných širokoformátových tlačiarenských technológií s rôznymi tlačiarenskými farbami. Tento
materiál je širší, tenší a omnoho ľahší ako tradičné magnetické fólie. Keďže sa jedná o magnetickú fóliu, inštalácia EasyPrint Mag vyžaduje
feromagnetický podklad (napr. kovovú stenu).
:
a od
Cen
R/
3 EU
19,4Price from:
Predaj a servis
14
- is the newest magnetic based material suitable
for direct printing with all recent printing technologies and different printing inks. This material is
wider, thinner and lighter than traditional rubber
magnet. Because the base material of
EasyPrint Mag is magnetic film, it requires
ferromagnetic backing for instalation (e.g. steel
wall).
m
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
11.600
Biela pololesklá, vodeodolná, antikorózna
White semigloss, waterproof, antirust
Hrúbka
Thickness
(mm)
0.19
Šírka rolky
Roll width
(mm)
1070
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
15
Sales and Service
EasyPrint Steel
EasyPrint Steel
- je najnovší kovový materiál, na ktorý je možné
priamo tlačiť použitím všetkých súčasných širokoformátových tlačiarenských technológií s rôznymi
tlačiarenskými farbami. Tento materiál je schopný
nahradiť tradičné tlačové médiá (ako napríklad
samolepiaci vinyl) v reklamnom priemysle. Na
rozdiel od magnetickej fólie EasyPrint Mag, tento
materiál vyžaduje aby podkladový materiál bola
magnetická fólia. Ideálne sa na to hodí anizotropná
magnetická fólia hrúbky 0.52 mm (strana 13).
:
a od
Cen
R/
2 EU
14,7Price from:
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
11.700
Biela lesklá, vodeodolná, antikorózna
White gloss, waterproof, antirust
Výhody systému EasyPrint:
- jednoduchá inštalácia: inštalácia veľkých formátov je jednoduchá a nie je potrebný špeciálny
tréning alebo špeciálne náradie. EasyPrint fólie
nezanechávajú bubliny a vlny ako tradičné
samolepiace vinylové fólie. Priama digitálna tlač
a rýchla inštaláciu šetria čas a pracovné náklady.
- jednoduchá výmena: výmenu prezentácie
dokáže urobiť ktokoľvek – je to tak jednoduché.
Tieto fólie je možné vymeniť a takisto aj vrstviť na
seba a trvá to len niekoľko sekúnd. Pri výmene
prezentácie nedochádza k poškodeniu zadného
panela – väčšina tradičných samolepiacich fólií sa
nedá odstrániť úplne čisto.
- jednoduchá tlač: fólie sú vhodné pre rôzne
tlačiarenské techniky (priama digitálna tlač, UV
tlač), pre rôzne typy tlačiarní a atramenty (vodná
báza, solvent, eco-solvent, UV atramenty), pre
rôzne interiérové aj exteriérové aplikácie – rôzne
typy povrchovej úpravy a rôzne atramenty.
m
MAGNETICKÁ FÓLIA DO ATRAMENTOVÝCH TLAČIARNÍ
:
a od
Cen
/m
UR
82 E from:
Price
1,
11.020
11.011
11.021
Hrúbka
Thickness
(mm)
0.17
Šírka rolky
Roll width
(mm)
1070
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
15
Advantages of EasyPrint system:
- easy instalation: instalation of large formats is
easy, without any special training or equipment.
EasyPrint sheetings do not cause blisters and
waves in contrast to traditional adhesive vinyl foils.
Direct printing and instant install save time and
labor cost.
- change easy: presentation change is so easy
that is can do anybody, the foils can be both
removed and also overlayed and it takes only
a few seconds. Removal and coverage does not
damage the back panel but the most of traditional
adhesive vinyl can not be removed clearly.
- print easy: sheetings are suitable for different
printing methods (direct digital printing, UV printing), for various printers and inks (water-based, solvent, eco-solvent, UV ink), for indoor and outdoor
applications- variety of surface finish and ink solutions.
MAGNETIC SHEET FOR INKJET PRINTERS
Tenká magnetická fólia hrúbky 0.22 mm, magnetizovaná jednostranne viacpólovo. Na nemagnetickej strane biely matný alebo lesklý povrch. Drží
na každom magnetickom predmete. Formát A4
(297 x 210 mm) alebo A3 (420 x 297 mm).
Vhodná do takmer každej atramentovej tlačiarne.
Na fóliu tlačíte priamo z vášho PC. Použitie:
montážne návody, postupy, výstražné štítky,
fotky, oznámenia každého druhu.
Obj. č.
Art. No.
11.010
- is the newest steel based material suitable for
direct printing with all recent printing technologies
and different printing inks. This material is able to
replace the traditional printing media (such as
adhesive vinyl) in advertising industry. In contrast
to magnetic sheeting EasyPrint Mag, this
material requires magnetic base material for
instalation. Ideal solution is the anisotropic magnetic sheeting of thickness 0.52 mm (page 13).
Prevedenie
Execution
Biele matné, Eko
White matte, Eco
Biele lesklé, Foto
White gloss, Photo
Biele matné, Eko
White matte, Eco
Biele lesklé, Foto
White gloss, Photo
Thin magnetic sheet, only 0.22 mm thick with
one-side multipolar magnetization. There is white
matte or glossy surface on the non-magnetic
side, holds on every ferromagnetic surface. We
supply this article in two dimensions - A4
(297x210 mm) and A3 (420x297 mm). Suitable
for almost all inkjet printers - you can print directly onto magnetic paper from your PC. Usage:
mounting instructions, warning tags, pictures,
advertisements of different types.
Rozmer
Dimension
A4, 297x210 mm
A4, 297x210 mm
A3, 420x297 mm
A3, 420x297 mm
15
MAGNETIC RECEPTIVE MATERIALS
PODKLADY PRE MAGNETICKÉ FÓLIE A MAGNETY
:
a od
Cen
/m
UR
79 E from:
Price
9,
Tieto materiály slúžia na vytvorenie magneticky
vodivej plochy pre magnetické fólie a permanentné magnety, ak takáto plocha nie je k dispozícii.
Do tejto skupiny patria nasledovné produkty:
- Ferroflex
- Kovové pásky
These materials are used to create magnetic
receptive surface for magnetic sheets and permanent magnets, if this surface is not present.
This cathegory includes the following products:
- Ferroflex
- Metal tapes
Ferroflex
- flexibilný podkladový materiál hrúbky 0.4 mm,
prevedenia: štandard, biely matný, samolepiaci.
Šírka zvitku 610 mm, dodávaný v rolkách alebo
narezaný na požadované rozmery. Biele matné
prevedenie je potlačovateľné sieťotlačou.
Ferroflex je použiteľný na výrobu magnetických
tabúľ, ktoré sú vďaka použitiu ferroflexu ľahšie,
tvorbu magnetických plôch, ktoré by sa inak
nedali vytvoriť (zaoblené plochy, zložité tvary,
magnetické hry).
Ferroflex
- flexible metalic sheet, thickness 0.4 mm, executions: plain brown, white matte, adhesive.
Roll width 610 mm, can be supplied in rolls of
desired length or cut into custom dimension.
White execution can be printed by screen printing process. Ferroflex can be used to make
magnetic whiteboards which can be lighter
thanks to ferroflex, to create magnetic receptive
surfaces which cannot be created other ways
(rounded surfaces, complex shapes, magnetic
toys).
Ferroflex / Ferroflex
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
11.990
štandard (hnedá)
standard (plain brown)
biele matné
white matte
samolepiace
adhesive
11.980
11.970
Kovové pásky
- biela kovová páska, z jednej strany samolepiaca. Použitie v kanceláriách, v domácnosti v kombinácii s kancelárskymi
magnetmi.
Hrúbka
Thickness
(mm)
0.4
Šírka rolky
Roll width
(mm)
610
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
30
0.4
610
30
0.4
600
10
Metal tapes
- white metal tape, one side adhesive. Use in
office, at home, ideal in combination with office
magnets.
Kovové pásky / Metal tapes
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
12.401
penové samolepiace
foam adhesive
penové samolepiace
foam adhesive
21.600
:
a od
Cen
/m
UR
81 E from:
Price
2,
16
Hrúbka
Thickness
(mm)
1.0 (0.2 + 0.8)
Šírka rolky
Roll width
(mm)
13
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
30
1.5 (0.5 + 1.0)
35
5
MAGNET NA POLEPOVANIE AUTOMOBILOV
MAGNET FOR VEHICLE GRAPHICS INSTALATION
Galvanized body coated with SANTOPRENE,
neodymium magnetic core, anisotropic, working
temperature max. +60°C. This pot magnet is
used in advertisement industry as an accessory
tool during fixing advertisement foils onto cars.
Magnetic system is made of strong neodymium
magnets, what ensures good holding force. The
body of pot magnet is coated by rubber to avoid
scratching and damage of car body. It has also
a handle to make easier the manipulation with
the pot magnet.
Kovové púzdro povlakované materiálom SANTOPRENE, magnetické jadro NdFeB, anizotrop, pracovná teplota max. +60°C. Tento typ magnetu
sa používa v reklamnom priemysle ako pomôcka
pri nanášaní reklamných autofólií na karosériu
automobilu. Magnetický prvok je osadený silnými
neodymovými magnetmi, čo zabezpečuje vynikajúcu prídržnú silu. Púzdro magnetu je povlakované gumou, aby nedošlo k poškriabaniu
karosérie automobilu. Je vybavený plastovou
rúčkou, ktorá umožňuje jednoduché odopnutie
od karosérie.
:
a od
Cen
UR
E
87 m:
ro
f
e
Pric
9,
Obj. č.
Art. No.
50.880
Rozmery / dimensions (mm)
D
H
43.0
44.0
Hmotnosť
Weight (g)
35
Prídržná sila *
Holding force * (N)
85
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with a
thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
MAGNETIC FIELD VIEWER
SENZORFÓLIA
Tenká fólia zvyčajne zelenej farby, slúži ako
pomôcka na zobrazenie tvaru magnetického
poľa magnetov, u ktorých nie je známy spôsob
magnetizácie alebo majú komplikovaný tvar magnetických pólov. Po priložení fólie k magnetu sú
póly zobrazené ako tmavé plochy, kým prechody
medzi pólmi sú svetlé. Fólia dokáže určiť iba tvar
magnetického poľa, nedokáže určiť jednotlivé
póly.
:
a od
Cen
UR
67 E :
o
fr m
Price
10,
Obj. č.
Art. No.
50.001
Thin foil, usually green color, used to show the
shape of magnetic field of magnets which have
unknown magnetization pattern or its pattern is
complicated. When this viewer is placed on a
magnet, it shows the magnetic poles as dark
areas, while borders between poles are bright.
Magnetic field viewer is able to show only the
magnetic field pattern, but cannot identify the
magnetic poles.
Rozmery / Dimensions (mm)
L
45.0
B
45.0
Iné rozmery na požiadanie. Maximálny rozmer 300x300 mm.
Other dimensions upon request. Maximum dimension 300x300 mm.
17
Magnetic rubber
2. Magnetická guma
:
a od
Cen
UR
49 E m:
fro
Price
1,
Magnetická guma je flexibilný anizotropný magnetický materiál vyrobený z pružného gumového
materiálu a stroncium feritového prášku. Oproti
magnetickej fólii má väčšiu pružnosť, lepšie magnetické vlastnosti a vyššiu tepelnú odolnosť.
Vyrába sa v dvoch prevedeniach - Flexo 150
a Flexo 180. Magnetická guma vyhovuje požiadavkám normy EN 71/3. Magnetickú gumu je
možné dodať magnetizovanú dvoma spôsobmi jednostranne viacpólovo alebo axiálne. Pri axiálnej magnetizácii je však obmedzená maximálna
šírka pásu do 440 mm. Pri jednostrannej
viacpólovej magnetizácii je možné ešte zvýšiť prídržnú silu použitím tzv. protiváhy - priložením
magneticky vodivej kovovej platne na nemagnetickú stranu - takýmto spôsobom je možné zvýšiť
prídržnú silu cca 2 až 3- násobne. Magnetickú
gumu je možné opracovávať štandardným
ručným náradím - rezať, vŕtať, vysekávať.
Magnetic rubber is flexible anisotropic magnetic
material made of rubber base plastic and strontium ferrite powder. Compared to magnetic
sheet, magnetic rubber is more flexible, has better magnetic properties and higher working temperature. Magnetic rubber is made in two executions - Flexo 150 and Flexo 180, both types are
non-toxic and comply with the standard EN 71/3
with regard to migration of heavy metals.
Magnetization of magnetic rubber is possible in
two ways: one-side multipolar and axial magnetization. When magnetizing the material axially, the
maximum width is 440 mm. When magnetizing
the magnetic rubber one-side multipolarly, it is
possible to increase the holding force applying
a steel backing plate on the non-magnetic side.
This way it is possible to increase the holding
force by 2 - 3 times. Magnetic rubber can be
machined using standard hand-tools - saw, cut,
stamp, drill, etc.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
Flexo 150
Flexo 180
Remanencia
Remanence
BR (mT)
245
265
Materiál
Material
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
> 158
> 165
Teplotný koeficient
Temperature coefficient
BR (%/°C)
Flexo 150
Flexo 180
-0.2
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
> 200
> 212
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
11
13
Teplotný koeficient
Temperature coefficient
HCJ (%/°C)
-
Maximálna pracovná teplota
Maximum working temperature
TW (°C)
100
100
Hustota
Density
(g/cm3)
Odporúčané magnetizačné pole
Recommended magnetizing field
(kA/m)
3.7
-
Hustota
Density
(g/cm3)
3.7
3.7
Curie teplota
Curie temperature
(°C)
-
Spôsoby magnetizácie magnetickej gumy / Magnetization patterns of magnetic rubber
Jednostranná viacpólová
One-side multipolar
Obj. č. / Art. No.
19.001
19.002
19.003
19.004
19.005
19.006
19.007
19.008
19.011
19.012
19.013
19.014
19.015
19.016
18
Rozmery / Dimensions (mm)
200x20x1.5
200x20x2
200x20x3
200x20x4
200x20x5
200x20x6
200x20x7
200x20x8
300x20x1.5
300x20x2
300x20x3
300x20x4
300x20x5
300x20x6
Axiálna
Axial
Obj. č. / Art. No.
19.017
19.018
19.021
19.022
19.023
19.024
19.025
19.026
19.027
19.028
19.031
19.032
19.033
19.034
Rozmery / Dimensions (mm)
300x20x7
300x20x8
500x20x1.5
500x20x2
500x20x3
500x20x4
500x20x5
500x20x6
500x20x7
500x20x8
1000x25x1.5
1000x25x2
1000x25x3
1000x25x4
Obj. č. / Art. No.
19.035
19.036
19.037
19.038
19.000
19.020
19.030
19.040
19.050
19.060
19.070
19.080
Rozmery / Dimensions (mm)
1000x25x5
1000x25x6
1000x25x7
1000x25x8
1040x440x1.5
1040x440x2.0
1040x440x3.0
1040x440x4.0
1040x440x5.0
1040x440x6.0
1040x440x7.0
1040x440x8.0
NeoFoil
3. NeoFoil
NeoFoill je nový typ flexibilného magnetického
materiálu. Základ tvorí neodymový (NdFeB)
prášok rozptýlený v plastovom, flexibilnom nosiči.
Vyrába sa kalandrovaním alebo extrudovaním, je
možné ho zmagnetizovať mnohými rôznymi spôsobmi (najčastejšia je jednostranná viacpólová a
axiálna magnetizácia). Oproti bežnej magnetickej
fólii je tento materiál podstatne silnejší, má vyššiu
pracovnú teplotu. Výhodou oproti sintrovaným
magnetom (ferit, neodym) je jeho ľahšia opracovateľnosť a ohybnosť - NeoFoill je možné rezať,
vŕtať, vysekávať. Magnetickými parametrami sa
nachádza medzi sintrovanými feritmi a neodymami. Svojimi parametrami dokáže nahradiť feritové
magnety, pričom prináša výhody flexibilného
magnetického materiálu - ohybnosť a opracovateľnosť. Hlavné oblasti použitia: ploché reproduktory, senzory, miniatúrne motory.
NeoFoil is a new type of flexible magnetic material. The material consists of neodymium (NdFeB)
powder dispersed in plastic, flexible carrier, production process is calendering or extrusion. This
material can be magnetozed in many ways (most
commonly used magnetizations are one side
multipolar and axial magnetization). This material
is much stronger than standard magne-tic foil
and has higher working temperature. The main
advantage to sintered magnets (ferrite, neodymium) is better workability and its flexibility - NeoFoil
can be cut, drilled, milled. Magnetic parameters
are between sintered ferrite and neodymium
magnets. Neofoil can replace hard ferrite magnets thanks to magnetic parameters while brings
the advantages of rubber material - flexibility and
workability. Main application areas are: flat
speakers, sensors, miniature motors.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Remanencia
Remanence
BR (mT)
Min
Max
250
350
330
430
380
480
430
530
480
580
530
630
570
670
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
Min
Max
120
200
170
250
210
300
250
340
290
380
340
420
350
440
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
Min
Max
150
320
380
540
540
700
620
780
630
800
670
880
670
880
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
Min
Max
12
20
20
28
28
36
36
44
44
52
52
60
60
68
Maximálna pracovná teplota
Maximum working temperature
TW (°C)
Hustota
Density
(g/cm3)
120
120
120
120
120
120
120
3.30 – 3.90
4.00 – 4.60
4.40 – 5.00
4.65 – 5.25
4.65 – 5.25
4.80 – 5.40
5.10 – 5.70
Spôsoby magnetizácie NeoFoil / Magnetization patterns of NeoFoil
Jednostranná viacpólová
One-side multipolar
Obj. č.
Art. No.
18.010
18.011
18.012
18.110
18.111
18.112
18.113
18.114
Povrchová úprava
Surface coating
štandard (hnedá)
standard (plain brown)
Hrúbka
Thickness
(mm)
2.0
3.0
4.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Šírka
Width
(mm)
300
300
300
50
50
50
50
50
Axiálna
Axial
Dĺžka
Length
(mm)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Magnetizácia
Magnetization
Multipolárna
One-side multipolar
Axiálna
Axial
Materiál
Material
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
:
a od
Cen
UR
00 E :
from
Price
81,
19
Magnetic tapes
4. Magnetické pásky
MAGNETIC TAPE ISOTROPIC
MAGNETICKÁ PÁSKA IZOTROPNÁ
Tieto pásky sú rezané z izotropnej magnetickej
fólie. Nemagnetická strana je štandardná, matná
biela, alebo samolepiaca. Páska sa ľahko strihá
na potrebnú dĺžku. Použiteľná na označovanie
regálov, kovových skríň, na fotky, reklamné tabule, ako učebná pomôcka, alebo pomôcka
na hranie, na plánovanie, organizovanie a modelovanie.
:
a od
Cen
UR
92 E m:
fro
Price
9,
Šírka
Width
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Dĺžka
Length
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
Obj. číslo/prevedenie / Art. No./execution
Štandard/Standard
Biele/White
Samolepiace/Adhesive
12.100
12.110
12.120
12.101
12.111
12.121
12.102
12.112
12.122
12.103
12.113
12.123
12.104
12.114
12.124
12.105
12.115
12.125
12.106
12.116
12.126
Magnetic tape isotropic
magnet thickness: 0.70 mm
width:
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm
roll length: 10 m
execution: plain brown, white, adhesive
The total thickness of white and adhesive
execution is 0.90 mm.
Magnetická páska izotropná
hrúbka magnetu: 0.70 mm
šírka:
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm
dĺžka rolky: 10 m
prevedenie: štandardné, biele, samolepiace
U bieleho a samolepiaceho prevedenia je
celková hrúbka pásky 0.90 mm
MAGNETIC TAPE ANISOTROPIC
MAGNETICKÁ PÁSKA ANIZOTROPNÁ
Táto magnetická páska sa vyznačuje vysokou
priľnavosťou, pretože je axiálne magnetizovaná
(obojstranne magnetická).
Tento typ magnetickej pásky nájde uplatnenie
všade tam, kde je použitie silných neodymových
magnetov drahé, alebo dokonca neúčelné.
Použitie okrem iného vo výrobe malých magnetických systémov pre priemyselné použitie, ako
sú držiaky náradia, vodováh, pravítok a podobne. Táto magnetická páska je mechanicky obrábateľná vŕtaním, strihaním a frézovaním.
Obj. č.
Art. No.
:
a od
Cen
/m
UR
29 E from:
Price
3,
Spôsob magnetizácie
Magnetization pattern
Axiálna
Axial
20
These magnetic tapes are cut of isotropic magnetic sheet. The non-magnetic side is plain
brown, white matte or adhesive, it is very easy to
cut the tape on desired length. This magnetic
tape has wide area of apllications - in stocks for
labeling, in advertising industry, as teaching aid,
for games, organizing and modeling.
This magnetic tape with axial magnetization is
characterized with high holding force. This type
is used in applications where using of sintered
magnets is too expensive or unsuitable. Other
fields of applications are: manufacture of small
magnet systems, tool holders, levels, rulers, etc.
This tape can be mechanically machined by
drilling, cutting, milling, etc.
12.310
Hrúbka
Thickness
(mm)
3.0
Šírka pásky
Tape width
(mm)
8.5
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
50
12.313
4.0
12.0
50
12.314
6.0
9.0
50
Magnetickú pásku anizotropnú je možné na
objednávku vyhotoviť aj v špeciálne tvarovaných
profiloch. Takéto špeciálne profily sa používajú
napr. vo dverách sprchovacích kútov, prenosných deliacich stien (priečok), okenných rámov,
klimatizácií, atď.
Magnetizácia
Magnetization
axiálna
axial
axiálna
axial
axiálna
axial
Anisotropic magnetic tape can be supplied in
custom made profiles upon request. The magnetic profiles are usually used in shower cubicles, movable partition walls, refrigerators, air
conditioning, etc.
MAGNETIC TAPE EXTRUDED
MAGNETICKÁ PÁSKA EXTRUDOVANÁ
Tieto typy magnetických pások nachádzajú
využitie pri tvorbe reklamných stien, pop-up stojanov, vo výstavníctve a pod. Umožňujú rýchlu
inštaláciu a výmenu grafiky na stojane, stene
alebo inej konštrukcii. Tieto typy pások sa
vyrábajú v hrúbke 1.5 mm aby bola zaistená
dostatočná prídržná sila a zvyčajne v samolepiacom prevedení, pričom samolepiaca vrstva môže
byť štandardná alebo penová.
Existujú dva spôsoby použitia:
- kombinácia magnetickej pásky a oceľového
podkladu (alebo ferroflex, kovová páska)
- kombinácia dvoch magnetických pások
Application area of extrusion magnetic tapes is
mainly banners, pop-up stands, exhibitions and
shows, etc. The tapes allow fast and simple
graphics instalation or change on walls, stands
or other construction. These tapes are produced
in 1.5 mm magnetic material thickness to reach
sufficient holding force and usually with adhesive
layer on the non-magnetic side - adhesive can
be standard or foam type. There are two basic
usages of extrusion magnetic tapes:
- combination of magnetic tape and steel backing (steel back panel or ferroflex, metal tape)
- combination of two magnetic tapes
Extrudované magnetické pásky / Extrusion magnetic tapes
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
Magnetizácia
Magnetization
12.503
štandardná samolepiaca
standard adhesive
penová samolepiaca
foam adhesive
štandardná samolepiaca
standard adhesive
štandardná samolepiaca
standard adhesive
penová samolepiaca
foam adhesive
jednostranná viacpólová
one-side multipolar
jednostranná viacpólová
one-side multipolar
jednostranná viacpólová
one-side multipolar
jednostranná viacpólová
one-side multipolar
jednostranná viacpólová
one-side multipolar
12.504
12.507
12.509
12.510
Hrúbka
Thickness
(mm)
1.5
Šírka pásky
Tape width
(mm)
12.7
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
30
2.5 (1.5 + 1.0)
12.7
30
1.5
25.4
30
1.5
20.0
30
2.5 (1.5 + 1.0)
20.0
30
Magnetické pásky pre výstavníctvo predstavujú
rýchlu a cenovo priaznivú montáž fotiek, grafík a
krytov skladacích reklamných panelov alebo výstavných stojanov. Širšia páska (25.4 mm) slúži
ako podklad, na ktorý sa pripevňujú užšie magnetické pásky (12.7 mm), ktoré sú nalepené na
grafike pomocou samolepiacej vrstvy.
Magnetic tapes for exhibitions is a system for
quick and cost effective installation of pictures,
artworks and covers of folding advertising pannels or banners. The wider tape (25.4 mm) is
used as backing layer onto which the narrow
tape (12.7 mm) is mounted - the narrow tape is
glued to the graphics by adhesive layer
:
a od
Cen
/m
UR
12 E from:
Price
2,
Extrudované magnetické pásky pre výstavníctvo / Extrusion magnetic tapes for exhibitions
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
Magnetizácia
Magnetization
12.505
štandardná samolepiaca
standard adhesive
štandardná samolepiaca
standard adhesive
jednostranná 3-pólová
one-side 3-pole
jednostranná 5-pólová
one-side 5-pole
12.506
Hrúbka
Thickness
(mm)
1.5
Šírka pásky
Tape width
(mm)
12.7
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
30
1.5
25.4
30
21
MAGNETICKÁ PÁSKA ANIZOTROPNÁ PRE VÝSTAVNÍCTVO
:
a od
Cen
/m
UR
64 E from:
Price
1,
Magnetická páska anizotropná pre výstavníctvo
predstavuje jednoduchý a účinný systém, pomocou
ktorého je možné rýchlo a jednoducho spájať
grafiky bez toho aby bolo vidieť, že sú poskladané
z viacerých kusov. Skladá sa z dvoch anizotropných magnetických pások (páska A + páska B)
axiálne (obojstranne) magnetizovaných, ktoré sú
z jednej strany samolepiace. U pásky A je samolepiaca vrstva na severnej (N) strane a u pásky B je
samolepiaca vrstva na južnej (S) strane. Táto kombinácia umožňuje, aby sa pásky priťahovali nielen
bočnými, ale aj čelnými stranami, čo znásobuje
možnosti využitia tohto typu pásky:
- spájanie veľkých plagátov - páska A sa nalepí na
bočný okraj prvého kusu, páska B sa nalepí na
bočný okraj druhého kusu a keď sa pásky spoja
bočnými hranami, spoja plagát dokopy a v prípade potreby je možné jednotlivé diely posúvať
do požadovanej polohy, aby jednotlivé diely na
seba presne nadväzovali.
- magnetické zámky a zatváranie rôznych krabíc,
kancelárskych zložiek a pod.
Značenie pások:
- páska A: aktívna strana (bez samolepky) je južný
(S) pól a v strede je jemná drážka
- páska B: aktívna strana (bez samolepky) je severný (N) pól a plocha je hladká
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
Poznámka
Remark
Magnetizácia
Magnetization
12.550
štandardná samolepiaca
standard adhesive
štandardná samolepiaca
standard adhesive
štandardná samolepiaca
standard adhesive
štandardná samolepiaca
standard adhesive
páska A
tape A
páska B
tape B
páska A
tape A
páska B
tape B
axiálna
axial
axiálna
axial
axiálna
axial
axiálna
axial
12.551
12.552
12.553
22
MAGNETIC TAPE ANISOTROPIC FOR EXHIBITIONS (SIDEMAG)
Anisotropic magnetic tape for exhibitions is
a simple and effective tool for quick and easy
joining and instalation of graphics without being
seen that it consists of more pieces. It is thanks
to a combination of two anisotropic magnetic
tapes (tape A + tape B) with axial magnetization,
which are adhesive on one side. Tape A has the
adhesive layer on the north (N) side, while tape
B is adhesive on the south (S) side. This unique
combination allows the tapes to be magnetically
joined by edges and by pole surfaces too, what
results into wide range of application areas:
- joining together big posters - tape A is glued
on the side of the first piece, tape B is glued
on the side of the second piece and when
magnetic tapes are attached together by
edges, parts of the poster are joined. If needed, it is possible to move particular pieces until
they are correctly linked.
- magnetic locks for boxes, files, etc.
Coding of tapes:
- tape A: active side (without adhesive) is south
(S) pole, there is a fine groove in the middle
- tape B: active side (without adhesive) is north
(N) pole and the surface is even
Hrúbka
Thickness
(mm)
1.5
Šírka pásky
Tape width
(mm)
8.0
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
30
1.5
8.0
30
1.5
9.5
30
1.5
9.5
30
5. Magnetické štítky a C-profily
Magnetické štítky a C-profily patria do skupiny produktov, ktoré nájdu uplatnenie hlavne v skladovom hospodárstve, obchodoch, kanceláriách a pod.
Označovanie tovarov magnetickými materiálmi znamená skutočnú racionalizáciu práce. Pri zmenách alebo premiestňovaní tovaru premiestnite
jednoducho aj magnetické štítky a umiestnite ich na novom skladovacom
mieste / regále. Tým ušetríte tvorbu nového označenia a namáhavé
odstraňovanie napr. nalepených papierových etikiet. Široká ponuka produktov v tomto segmente zaručuje, že je možné nájsť vhodné riešenie na takmer všetky typy v súčasnosti používaných regálov alebo skladovacích systémov. Magnetické štítky a C-profily je možné takisto využiť aj v kombinácii
s ferroflexom a kovovými páskami, keď je potrebné najprv vytvoriť vhodný
kovový podklad na aplikáciu štítkov (napr. v kanceláriách, obchodoch), ale
ja takisto možné využiť aj štandardné magnetické tabule.
Magnetic labels and C-profiles
Magnetic labels and C-profiles belong to a group of products which can be
widely applied in storage facilities, shops, offices, etc. Labeling of goods with
magnetic materials means serious work rationalization. When goods are
moved or changed their location in warehouse, there is no need to make
new adhesive labels. By using magnetic labels is this operation very quick
and simple – you just remove / replace magnetic labels. We supply a wide
variety of magnetic labels and C-profiles to ensure we can find a suitable
solution for nearly every type of todays used racks and warehouse systems.
It is possible to use magnetic labels also in combination with ferroflex and
metal tapes when it is necessary to create a magnetic receptive layer first
(e.g. in offices, shops), but also it can be used in combination with standard
magnetic whiteboards.
MAGNETIC C-PROFILES
MAGNETICKÉ C-PROFILY
Trvalo magnetický ohybný C-profil so zasúvateľným štítkom z papiera. Popisovanie rukou
alebo popisovacím prístrojom. Dodávané narezané na štandardné rozmery, alebo v pásoch s návinom maximálne 50 m. Použitie ako menovka,
hlavičková etiketa na plánovacích tabuliach,
skladový štítok, skriňový štítok, atď.
Permanent magnetic C-profile with plug-in printable paper label. Can be supplied as cut pieces
or in rolls with maximum length 50 m. Usage is
similar to magnetic labels - in warehouses, namecards, heading label in organizing boards, etc.
:
a od
Cen
UR
E
30 m:
ro
f
e
Pric
0,
Rozmery
Dimensions
(mm)
10 x 40
15 x 40
20 x 40
25 x 40
30 x 40
40 x 40
50 x 40
10 x 60
15 x 60
20 x 60
25 x 60
30 x 60
40 x 60
50 x 60
10 x 80
Obj. č. - Prevedenie / Art. No. - Execution
s papierovým štítkom
s papierovým štítkom a priehľadnou fóliou
with paper label
with paper label and transparent foil
13.101
13.201
13.102
13.202
13.103
13.203
13.104
13.204
13.105
13.205
13.106
13.206
13.107
13.207
13.108
13.208
13.109
13.209
13.110
13.210
13.111
13.211
13.112
13.212
13.113
13.213
13.114
13.214
13.115
13.215
:
a od
Cen
/m
UR
23 E from:
Price
Rozmery
Dimensions
(mm)
15 x 80
20 x 80
25 x 80
30 x 80
40 x 80
50 x 80
10 x 100
15 x 100
20 x 100
25 x 100
30 x 100
40 x 100
50 x 100
50 x 150
50 x 120
Obj. č. - Prevedenie / Art. No. - Execution
s papierovým štítkom
s papierovým štítkom a priehľadnou fóliou
with paper label
with paper label and transparent foil
13.116
13.216
13.117
13.217
13.118
13.218
13.119
13.219
13.120
13.220
13.121
13.221
13.122
13.222
13.123
13.223
13.124
13.224
13.125
13.225
13.126
13.226
13.127
13.227
13.128
13.228
13.129
13.229
13.130
13.230
Magnetické C-profily v rolke / Magnetic C-profiles in rolls
Šírka
Dĺžka
Width
Length
C- profil
C-profile
(mm)
(m)
10
50
13.301
15
50
13.302
20
50
13.303
25
50
13.304
30
50
13.305
40
50
13.306
50
50
13.307
Obj. č. / Art. No.
Papierový štítok
Paper label
13.301/1
13.302/1
13.303/1
13.304/1
13.305/1
13.306/1
13.307/1
Priehľadná fólia
Transparent foil
13.301/2
13.302/2
13.303/2
13.304/2
13.305/2
13.306/2
13.307/2
1,
23
MAGNETIC LABELS
MAGNETICKÉ ŠTÍTKY
Magnetické štítky sú vyrobené z izotropnej magnetickej fólie. Táto kvalita zaručuje veľmi dobrú
prídržnú silu na oceľových regáloch. Základná
hrúbka materiálu je 0.7 mm (neupravené) a 0.9
mm (upravené). Neupravené prevedenie môže
byť použité napr. pri predtlačených etiketách.
Upravené prevedenie je z nemagnetickej strany
laminované farebnou PVC fóliou - najčastejšie je
to biele matné prevedenie, ale je možné dodať aj
iné farby alebo samolepiacu vrstvu. Pri farebnom
prevedení je možné popisovať zmývateľnými
alebo nezmývateľnými fixami.
:
a od
Cen
R
U
0,P0r7iceEfrom:
Rozmery
Dimensions
(mm)
10 x 40 x 0.7
15 x 40 x 0.7
20 x 40 x 0.7
25 x 40 x 0.7
30 x 40 x 0.7
40 x 40 x 0.7
50 x 40 x 0.7
10 x 60 x 0.7
15 x 60 x 0.7
20 x 60 x 0.7
25 x 60 x 0.7
30 x 60 x 0.7
40 x 60 x 0.7
50 x 60 x 0.7
10 x 80 x 0.7
15 x 80 x 0.7
20 x 80 x 0.7
25 x 80 x 0.7
30 x 80 x 0.7
40 x 80 x 0.7
50 x 80 x 0.7
10 x 100 x 0.7
15 x 100 x 0.7
20 x 100 x 0.7
25 x 100 x 0.7
30 x 100 x 0.7
40 x 100 x 0.7
50 x 100 x 0.7
50 x 150 x 0.7
10 x 1000 x 0.7
15 x 1000 x 0.7
20 x 1000 x 0.7
25 x 1000 x 0.7
30 x 1000 x 0.7
40 x 1000 x 0.7
50 x 1000 x 0.7
štandard
plain brown
14.001
14.002
14.003
14.004
14.005
14.006
14.007
14.008
14.009
14.010
14.011
14.012
14.013
14.014
14.015
14.016
14.017
14.018
14.019
14.020
14.021
14.022
14.023
14.024
14.025
14.026
14.027
14.028
14.029
12.801
12.802
12.803
12.804
12.805
12.806
12.807
.../xy- kód farby
02 - žltá
03 - červená
04 - zelená
05 - modrá
06 - čierna
.../xy - color code
02 - yellow
03 - red
04 - green
05 - blue
06 - black
Magnetic labels are made of isotropic magnetic
sheet. This quality guarantees good holding force
on steel shelves. Plain brown execution can be
used for instance with combination of pre-printed
labels. Basic material thickness is 0.7 mm for
plain brown execution and 0.9 mm for laminated
surface finish. Lamination can be color vinyl –
usually it is white matte execution, but can be
supplied in other colors, or adhesive layer. It is
possible to write on the color finished labels using
water or alcohol based markers.
Obj. č. - Prevedenie / Art. No. - Execution
biele matné
farebné
white matte
color
14.101
14.101/xy
14.102
14.102/xy
14.103
14.103/xy
14.104
14.104/xy
14.105
14.105/xy
14.106
14.106/xy
14.107
14.107/xy
14.108
14.108/xy
14.109
14.109/xy
14.110
14.110/xy
14.111
14.111/xy
14.112
14.112/xy
14.113
14.113/xy
14.114
14.114/xy
14.115
14.115/xy
14.116
14.116/xy
14.117
14.117/xy
14.118
14.118/xy
14.119
14.119/xy
14.120
14.120/xy
14.121
14.121/xy
14.122
14.122/xy
14.123
14.123/xy
14.124
14.124/xy
14.125
14.125/xy
14.126
14.126/xy
14.127
14.127/xy
14.128
14.128/xy
14.129
14.129/xy
12.811
12.811/xy
12.812
12.812/xy
12.813
12.813/xy
12.814
12.814/xy
12.815
12.815/xy
12.816
12.816/xy
12.817
12.817/xy
samolepiace
adhesive
14.201
14.202
14.203
14.204
14.205
14.206
14.207
14.208
14.209
14.210
14.211
14.212
14.213
14.214
14.215
14.216
14.217
14.218
14.219
14.220
14.221
14.222
14.223
14.224
14.225
14.226
14.227
14.228
14.229
12.821
12.822
12.823
12.824
12.825
12.826
12.827
Iné rozmery, hrúbky a farby na požiadanie. Dostupné hrúbky materiálu sú: 0.4, 0.5, 0.9, 1.5 mm.
Other dimensions, thicknesses and colors upon request. Available thicknesses are: 0.4, 0.5, 0.9, 1.5 mm
24
Magnetic pockets
6. Magnetické tašky
:
a od
Cen
UR
76 E m:
fro
Price
4,
Sklady a expedícia
Popis materiálu
Ohybná magnetická fólia, vrchná vrstva biela
PVC fólia. Hrúbka materiálu 0.90 mm. Navarené
vrecko z pevnej (0.4 mm) čírej PVC fólie, z jednej
strany otvorené, aby bolo možné vložiť dovnútra
papier. Spodná strana po celej ploche magnetická, čo zabezpečuje optimálne priľnutie magnetickej tašky na všetky rovné a zaoblené plochy.
Material description
Flexible magnetic sheet, top side white PVC
sheet, material thickness is 0.9 mm, with welded
pocket from transparent vinyl sheet (0.4 mm).
One side open to enable inserting documents.
Bottom side magnetic on full surface, what
ensures optimal adhesion of magnetic pocket to
all ferrous surfaces.
Oblasti a šírka použitia
V oblasti výroby, skladovania a expedície je veľa
činností, pri ktorých sa musia spolu s tovarom
presúvať aj dokumenty a tie sú často ešte
dopĺňané alebo upravované. Magnetické tašky
sa výborne hodia k uloženiu prepravných dokumentov, výkresov, označení, schém, popisu
tovaru, fotografií a všetkého, čo má byť dočasne,
rýchlo, bezpečne a spoľahlivo chránené
a viditeľne uložené.
Application areas
Magnetic pockets are used in production, warehouses and expedition divisions and other areas
where accompaying documents must travel
together with goods, products and parts and
these documents are often updated and filled in.
Magnetic pockets are ideal for storing shipping
documents, drawings, diagrams, photographs
and other documents.
Obj. číslo / Art. No.
15.007
15.006
15.001
15.002
15.005
15.003
15.009
15.004
Rozmer / Dimension
110 x 77 mm (pre formát A7 / format A7), na dĺžku / in length
155 x 110 mm (pre A6 / format A7), na dĺžku / in length
158 x 113 mm (pre A6 / format A6), na výšku / in height
215 x 155 mm (pre A5 / format A5), na výšku / in height
220 x 150 mm (pre A5 / format A5), na dĺžku / in length
300 x 215 mm (pre A4 / format A4), na výšku / in height
425 x 305 mm (pre A3 / format A3), na výšku / in height
200 x 87 mm, na dĺžku / in length
Storage and shipping
25
Ferrite
7. Ferity
Všeobecná charakteristika:
Feritové magnety obsahujú približne 80% oxidu
železa a 20% bária, alebo stroncia. Keďže tieto
suroviny sú k dispozícii vo veľkých množstvách,
aj magnety z nich vyrobené sú cenovo priaznivé.
Tvarovanie sa vykonáva lisovaním.
Izotropné magnety majú vo všetkých smeroch
rovnaké magnetické hodnoty. Magnetizácia prebieha vo všetkých smeroch. Energetická hustota
je minimálna.
Anizotropné magnety sú lisované v magnetickom poli a zachovávajú si smer magnetizácie.
Tým sa dosahuje značné zlepšenie remanencie.
Magnetizácia sa vykonáva súčasne so smerovaním. Feritové magnety sú tvrdé, krehké a chúlostivé na rozbitie. Opracovanie sa najčastejšie
vykonáva brúsením za pomoci diamantových
nástrojov. Novou technikou je delenie vodným
lúčom.
Feritové magnety sú odolné voči vplyvom počasia a neoxidujú. Nie sú citlivé na odmagnetovanie a za normálnych podmienok si udržujú permanentný magnetizmus. Sú odolné voči väčšine
chemikálií a rozpúšťadiel. Drobnému odlupovaniu
materiálu a trhlinkám sa nedá vždy zabrániť.
Takéto opotrebenie však nemá žiadny vplyv na
magnetické hodnoty, funkciu a prídržnosť.
General characteristics
Ferrite (ceramic) magnets consist of around 80%
of iron oxide and 20% of barium or strontium
oxide. These materials are available in big quantities, so the magnets made of them are cost
effective. The production method of ferrite magnets is pressing.
Isotropic magnets have the same magnetic
properties in all directions. Magnetization is the
same in all directions. Energy product of isotropic
magnets is the smallest.
Anisotropic magnets are pressed in magnetic
field and so they keep the preferred magnetization
direction. Using this method it is possible to
achieve big improvement of remanence and energy product.
Ferrite magnets are hard, brittle and susceptible
to crack. Machining is carried out by grinding with
diamond tools or cutting by water jet.
Ferrite magnets are corrosion resistant and is
even unable to be damaged by weak acids, oils
and solvents. Ferrites are not sensitive to external
demagnetizing fields, the magnetic properties
remain constant in wide temperature range.
Small cracks and stripping is normal for ferrite
magnets, but this kind of wearing does not have
effect on magnetic properties, functionality and
holding force.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
Izotrop / Isotropic
Anizotrop / Anisotropic
Materiál
Material
Izotrop / Isotropic
Anizotrop / Anisotropic
26
Remanencia
Remanence
BR (mT)
Min
Max
200
220
310
430
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
Min
Max
125
140
135
280
Teplotný koeficient α
Temperature coefficient α
BR (%/°C)
- 0.2
- 0.2
Teplotný koeficient β
Temperature coefficient β
HCI(%/°C)
+ 0.4
+ 0.4
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCJ (kA/m)
Min
Max
220
230
160
290
Hustota
Density
(g/cm3)
4.9
4.9
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BH)MAX (kJ/m3)
Min
Max
6.5
6.8
18.0
35.0
Maximálna pracovná
teplota
Maximum working
temperature Tw(°C)
250
250
Odporúčané magnetizačné pole
Recommended magnetizing field
(kA/m)
> 800
> 800
Curie teplota
Curie temperature
Tc(°C)
450
450
Kancelárske magnety, izotrop
:
a od
Cen
UR
17 E m:
ro
f
e
Pric
0,
Office magnets, isotropic
magnetizované po hrúbke H (axiálne),
v piatich farebných prevedeniach
Obj. č.
Art. No.
31.101
31.102
31.103
31.104
31.105
magnetized through thickness H (axially),
five colours
Rozmery / Dimensions (mm)
D
H
20.0
x
5.0
20.0
x
5.0
20.0
x
5.0
20.0
x
5.0
20.0
x
5.0
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
0,
Hmotnosť
Weight (g)
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
Ferrite - discs, anisotropic
Ferity - disky, anizotrop
:
a od
Cen
UR
20 E m:
ro
f
Price
Farba
Colour
Biela / White
Žltá / Yellow
Modrá / Blue
Červená / Red
Zelená / Green
Obj. č.
Art. No.
32.007
32.011
32.019
32.020
32.021
32.023
32.025
32.031
32.036
32.049
32.051
32.056
32.070
32.073
32.081
32.085
32.090
32.096
32.102
32.115
32.135
magnetized through thickness H (axially)
Rozmery / Dimensions (mm)
D
H
5.5
x
1.8
6.0
x
2.2
8.0
x
4.0
10.0
x
2.0
10.0
x
4.0
10.0
x
5.0
10.0
x
10.0
12.0
x
6.0
15.0
x
6.0
20.0
x
3.0
20.0
x
5.0
20.0
x
10.0
25.0
x
5.0
25.0
x
6.2
30.0
x
4.0
30.0
x
5.0
30.0
x
6.0
30.0
x
8.0
30.0
x
10.0
40.0
x
10.0
50.0
x
10.0
Hmotnosť
Weight (g)
0.21
0.30
0.99
0.77
1.54
1.92
3.85
3.33
5.20
4.62
7.70
15.39
12.03
14.91
13.85
17.32
20.78
27.71
34.64
61.58
96.21
Prídržná sila*
Holding force* (N)
0.53
0.71
0.61
1.08
2.16
0.95
1.12
1.37
4.85
3.24
5.39
3.80
6.74
8.36
6.47
8.09
9.71
12.94
16.18
21.57
26.96
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with a
thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
27
Ferrite - blocks, anisotropic
Ferity - bloky, anizotrop
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
:
a od
Cen
UR
16 E m:
fro
Price
0,
Obj. č.
Art. No.
32.343
32.334
32.345
32.347
32.360
32.388
32.389
32.403
32.416
32.440
32.492
32.495
32.500
32.505
32.509
32.511
32.520
32.525
32.557
32.561
32.565
32.569
32.573
32.596
L
7.0
8.0
7.0
8.0
10.0
15.0
15.0
17.0
20.0
24.0
40.0
40.0
45.0
49.0
50.0
50.0
50.0
50.0
75.0
75.0
100.0
100.0
100.0
152.4
magnetized through thickness H (axially)
Rozmery / Dimensions (mm)
B
H
x
5.0
x
3.5
x
5.0
x
5.0
x
7.0
x
4.0
x
8.0
x
5.0
x
10.0
x
4.0
x
15.0
x
4.0
x
15.0
x
5.0
x
10.0
x
5.0
x
10.0
x
5.0
x
19.0
x
6.1
x
20.0
x
10.0
x
25.0
x
10.0
x
20.0
x
10.0
x
49.0
x
17.0
x
9.0
x
6.1
x
19.0
x
6.1
x
25.0
x
6.0
x
25.0
x
14.0
x
50.0
x
10.0
x
50.0
x
20.0
x
20.0
x
25.0
x
50.0
x
25.4
x
75.0
x
25.4
x
101.6
x
25.4
Hmotnosť
Weight (g)
0.60
0.98
0.96
1.57
1.96
4.41
5.51
4.17
4.90
13.63
39.20
49.00
44.10
200.00
13.45
28.40
36.75
85.75
183.75
367.50
245.00
622.30
933.45
1927.12
Prídržná sila*
Holding force* (N)
0.43
0.54
0.60
0.80
2.43
3.65
4.56
3.97
4.30
7.93
17.21
19.24
18.25
50.68
7.87
11.44
12.91
30.11
37.26
74.51
68.02
109.27
133.83
192.29
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
Ferrite - rings, anisotropic
Ferity - toroidy, anizotrop
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
Obj. č.
Art. No.
32.663
32.687
32.688
32.950
32.730
32.734
32.765
32.791
32.792
32.795
32.804
32.810
32.814
32.820
D
8.0
19.0
20.0
25.0
36.0
36.0
45.0
60.0
60.0
60.0
60.0
72.0
72.0
81.0
magnetized through thickness H (axially)
Rozmery / Dimensions (mm)
d
/
4.0
x
/
6.5
x
/
10.0
x
/
10.3
x
/
18.0
x
/
18.0
x
/
22.0
x
/
24.0
x
/
24.0
x
/
24.0
x
/
32.0
x
/
32.0
x
/
32.0
x
/
30.0
x
H
3.0
10.0
4.3
12.0
6.0
8.0
9.0
8.0
9.0
13.0
10.0
10.0
15.0
17.0
Hmotnosť
Weight (g)
0.55
12.27
4.96
23.96
22.44
29.93
53.37
93.10
104.74
151.29
99.14
160.10
240.14
370.36
Prídržná sila*
Holding force* (N)
1.12
3.44
4.02
5.43
10.09
13.45
19.05
23.72
26.69
38.55
27.37
34.78
52.16
68.97
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
:
a od
Cen
UR
27 E m:
fro
Price
0,
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with
a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is
possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
28
Segmentové a špeciálne tvarované magnety
Segment shaped and custom-made magnets
Magnety tvarované do segmentov a iných
špeciálnych tvarov sa používajú hlavne v
motoroch, generátoroch, magnetických spojkách
a brzdách, pohonoch a vychyľovacích hlavách
pevných diskov počítačov a pod. Špeciálne tvary
magnetov sú vyžadované v aplikáciách, keď má
magnetický obvod špecifický tvar (ako napríklad
statory alebo rotory elektrických strojov) a je to
najvhodnejšie riešenie aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť magnetického obvodu.
Najčastejšie sa ako segmenty vyrábajú feritové a
neodymové magnety (sintrované aj plastomagnety), ale je možné vyrobiť takéto magnety aj z
SmCo alebo AlNiCo magnetu, ak to aplikácia
vyžaduje.
Výroba je rentabilná pri veľkých počtoch kusov z
dôvodu nutnosti výroby lisovacej formy pre každý
rozmer magnetu.
Pri požiadavke na výrobu špeciálne tvarovaných
magnetov sú potrebné nasledovné informácie:
požadovaný tvar magnetu (výkres), spôsob magnetizácie (viď strana 9 v tomto katalógu),
požadované tolerancie rozmerov, materiál (ferit,
neodym,...), kvalita materiálu, požadované
množstvo, iné požiadavky zákazníka.
Výstava
Segment shaped and other custom-made magnets are mainly used in motors, generators, hysteresis brakes and clutches, miniature drives and
voice coil motors in PC hard drives, etc. Special
shaped magnets are required in applications
where magnetic circuits have specific shape (like
stators and rotors of electric engines) or it is the
most efficient solution for specific magnetic circuit.
Most frequently used magnetic segments are
made of ferrite and neodymium magnets (both
sintered and plastic bonded), but it is possible to
make special shapes also from SmCo or AlNiCo
magnets if required.
Production of special shaped magnets is payable
for big batches, because for these magnets it is
necessary to produce custom-made mould.
In case of inquiry on custom-made magnet it is
necessary to obtain the following information:
desired magnet shape (drawing), magnetization
pattern (see page 9 of this catalogue), required
dimension tolerances, magnet material (ferrite,
neodymium,...), material grade, desired quantity,
other requirements of customer.
Exhibition
29
Neodymium
8. Neodymy
Všeobecná charakteristika:
Neodymové magnety sú v súčasnosti najsilnejším typom magnetov s vynikajúcimi magnetickými vlastnosťami, ako je remanencia a energetická
hustota. Vyrábajú sa lisovaním v magnetickom
poli a následným spekaním. Pri vysokej vlhkosti
vzduchu oxidujú a preto sa v záverečnej fáze
výroby galvanizujú - najčastejšie zinkom alebo
niklom. Preto sú vzhľadovo veľmi pekné, lesklé
a hladké. Neodymové magnety sú tvrdé, krehké
a citlivé na rozbitie. Opracovanie sa najčastejšie
vykonáva brúsením za pomoci diamantových
nástrojov. Neodymové magnety sú dodávané iba
v anizotropnom prevedení.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Remanencia
Normálna koercitivita
Material
Remanence
Normal coercivity
BR (mT)
HCB (kA/m)
Min
Max
Min
Max
N30
1080
1130
>= 796
>= 812
N33
1130
1170
>= 812
>= 836
N35
1170
1220
>= 868
>= 876
N38
1220
1250
>= 899
N40
1250
1280
>= 907
>= 939
N42
1280
1320
>= 915
>= 987
N45
1320
1380
>= 923
>= 955
N48
1380
1420
>= 923 >= 1027
N50
1400
1450
>= 796 >= 1033
N52
1430
1480
>= 796
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
Min
Max
>= 1353
>= 2785
>= 1353
>= 2785
>= 955
>= 2388
>= 955
>= 1990
>= 955
>= 1592
>= 955
>= 1592
>= 955
>= 1592
>= 955
>= 1353
>= 796
>= 1033
>= 876
General characteristics
Neodymium (NdFeB) magnets are in present the
most powerfull magnets with excellent magnetic
properties, like remanence and energy product.
Neodymium magnets are pressed in magnetic
field where the magnetic domains are alligned
into one direction and finally sintered in special
vacuum ovens. The final stage is coating by nickel or zinc to prevent undesired oxidation. This is
why the neodymium magnets are nice, glossy
and smooth-faced. Machining is carried out by
grinding with diamond tools. Neodymium magnets are supplied only in anisotropic execution.
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
Min
Max
223
247
247
271
263
287
287
310
302
326
318
342
342
366
366
390
382
406
398
422
Maximálna pracovná teplota*
Maximum working temperature*
TW (°C)
80 – 240
80 – 240
80 – 200
80 – 180
80 – 180
80 – 150
80 – 150
80 – 120
60 – 100
60
* Maximálna pracovná teplota je rozlišovaná ďalším písmenovým kódom pridaným za kód kvality materiálu (napr. N35EH = 200°C). Zvyšovanie maximálnej pracovnej teploty
má za následok postupné znižovanie dosiahnuteľnej kvality materiálu:
* Maximum working temperature is differentiated by adding an alphabetical code after the code of material grade (e.g. N35EH = 200°C). Increasing the maximum working
temperature results in gradual decrease of material grade:
bez kódu / no code - TW <= 80°C (pre N52 max. 60°C / for N52 max. 60°C)
M - TW <= 100°C
H - TW <= 120°C
SH - TW <= 150°C
UH - TW <= 180°C
EH - TW <= 200°C
AH - TW <= 240°C
Materiál
Material
N30 - N52
30
Teplotný koeficient α
Temperature coefficient α
BR (%/°C)
- 0.12
Teplotný koeficient β
Temperature coefficient β
HCI(%/°C)
- 0.6
Hustota
Density
(g/cm3)
7.5
Odporúčané magnetizačné pole
Recommended magnetizing field
(kA/m)
2400
Curie teplota
Curie temperature
Tc(°C)
310 - 340
Povrchové úpravy sintrovaných NdFeB magnetov / Coatings of sintered NdFeB magnets
Povrch
Surface
Pasivácia
Passivation
Meď
Copper
Nikel
Nickel
Zinok
Zinc
Povrchová úprava
Coating
-
Hrúbka ochrannej vrstvy
Thickness of coating
1 – 2 µm
Ni + Cu
10 – 20 µm
Ni + Ni
Ni + Cu + Ni
Zn
10 – 20 µm
3 – 8 µm
C – Zn
Cín
Tin
Zlato
Gold
Striebro
Silver
Epoxid
Epoxy
Parylene
Ni + Cu + Sn
10 – 25 µm
Ni + Cu + Au
2 – 10 µm
Ni + Ag
2 – 10 µm
Epoxid
Epoxy
Ni + Cu + Epoxid
Ni + Cu + Epoxy
Zn + Epoxid
Zn + Epoxy
Parylene
10 – 25 µm
5 – 20 µm
Farba
Color
Striebrošedá
Silver grey
Medená
Copper
Lesklá strieborná
Gloss silver
Svetlo modrá
Bright blue
Jasné farby
Shiny color
Strieborná
Silver
Zlatá
Gold
Strieborná
Silver
Čierna, šedá
Black, grey
Odolnosť
Resistance
Dočasná ochrana
Temporary protection
Dočasná ochrana
Temporary protection
Výborná ochrana voči vlhkosti
Excellent protection against humidity
Dobrá ochrana voči slanej atmosfére
Good protection against salt spray
Výborná ochrana voči slanej atmosfére
Excellent protection against salt spray
Vynikajúca ochrana voči vlhkosti
Superior protection against humidity
Vynikajúca ochrana voči vlhkosti
Superior protection against humidity
Vynikajúca ochrana voči vlhkosti
Superior protection against humidity
Vynikajúca ochrana voči vlhkosti a slanej atmosfére
Superior protection against humidity and salt spray
Šedá
Výborná ochrana voči vlhkosti a slanej atmosfére. Vynikajúca voči
rozpúšťadlám, plynom, plesniam a baktériám. Schválené FDA.
Excellent protection against humidity and salt spray.
Superior against solvents, gases, fungi and bacteria. FDA approved.
Grey
Plastic bonded NdFeB magnets
NdFeB plastomagnety
Všeobecná charakteristika:
Tento typ neodymových (NdFeB) magnetov sa používa
v aplikáciách, kde feritové magnety nie sú schopné
dosiahnuť požadované magnetické parametre a sintrované neodymové magnety nie je možné použiť
z ekonomických alebo výrobných dôvodov. Základ
tvorí NdFeB prášok zmiešaný s platovým nosičom.
NdFeB plastomagnety sú vo všeobecnosti izotropné
materiály - môžu byť zmagnetizované v akomkoľvek
smere s akýmkoľvek počtom pólov. Väčšinou sú
povlakované čiernym epoxidom. Tieto typy magnetov
nachádzajú uplatnenie v nasledovných aplikáciách:
diskové mechaniky, senzory, IT priemysel, komunikácie, krokové motory, automobilový priemysel. Pri
výrobe týchto typov magnetov sa používajú 3 základné
výrobné postupy: lisovanie, vstrekovanie, extrudovanie.
Lisovaním je možné dosiahnuť maximálny energetický
súčin do 80 kJ/m3, vstrekovaním do 40 kJ/m3
a extrudovaním do 48 kJ/m3.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
BNP-6
BNP-8
BNP-9
BNP-10
BNP-11
Remanencia
Remanence
BR (mT)
Min
Max
550
620
620
690
650
700
680
720
700
740
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
Min
Max
285
370
385
445
400
440
420
470
445
480
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
Min
Max
600
755
640
800
640
800
640
800
680
800
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
Min
Max
44
56
64
72
70
76
76
84
80
88
General characteristics
This type of neodymium (NdFeB) magnets is used
in applications where ferrite (cerramic) magnets
cannot reach required magnetic properties and
use of sintered neodymium magnets is not possible of economic or production reasons. Basic
material consists of NdFeB powder and plastic
carrier material. Plastic bonded NdFeB magnets
are generally isotropic - can be magnetized in any
direction with any number of magnetic poles.
Usually are coated by black epoxy, the main application fields are: disc drives, sensors, IT industry,
communications, stepping motors, automobile
industry. There are 3 basic types of plastic bonded NdFeB magnets depending on production
process: compression bonded, injection molded,
extruded. By compression bonded process it is
possible to reach maximum energy product up to
80 kJ/m3, by injection molding it is maximum
40 kJ/m3 and by extrusion up to 48 kJ/m3.
Maximálna pracovná teplota
Maximum working temperature
TW (°C)
100
120
120
120
120
Hustota
Density
(g/cm3)
5.5 – 6.1
5.8 – 6.1
5.8 – 6.1
5.8 – 6.1
5.8 – 6.1
Uvedené hodnoty závisia od tvaru a veľkosti magnetu. Je potrebné certifikovať uvedené hodnoty pre konkrétny produkt.
The above values depend on magnet shape and dimension. It is recommended to certify the figures stated in the table for actual product.
31
Neodymium - discs, anisotropic
Neodymy - disky, anizotrop
NdFeB, anizotrop
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
:
a od
Cen
UR
18 E m:
ro
f
Price
0,
Obj. č.
Art. No.
35.001
35.002
35.003
35.004
35.152
35.006
35.012
35.015
35.018
35.020
35.023
35.025
35.200
35.026
35.028
35.029
35.030
35.033
35.035
35.036
35.037
35.040
35.045
35.047
35.051
35.058
35.064
35.061
35.130
35.065
35.069
35.070
35.071
35.083
35.086
35.090
35.092
35.093
35.099
35.101
35.103
NdFeB, anisotropic
magnetized through thickness H (axially)
Rozmery / Dimensions (mm)
D
H
1.5
x
3.0
2.0
x
8.0
2.5
x
1.0
3.0
x
2.0
3.0
x
3.0
4.0
x
2.0
4.0
x
3.0
4.0
x
10.0
5.0
x
1.0
5.0
x
1.5
5.0
x
2.0
5.0
x
4.0
5.0
x
10.0
6.0
x
3.0
6.0
x
4.0
6.0
x
5.0
6.0
x
6.0
6.0
x
7.5
7.0
x
1.5
7.0
x
2.5
7.0
x
3.0
8.0
x
3.0
8.0
x
4.0
8.0
x
5.0
10.0
x
1.5
10.0
x
3.0
10.0
x
4.0
10.0
x
10.0
10.0
x
30.0
11.0
x
3.0
12.0
x
1.5
12.0
x
2.5
12.0
x
4.0
14.0
x
4.0
15.0
x
5.0
18.0
x
5.0
19.5
x
10.0
20.0
x
5.0
25.0
x
2.7
25.0
x
5.0
25.0
x
10.0
Hmotnosť
Weight (g)
0.04
0.19
0.04
0.11
0.16
0.19
0.28
0.94
0.15
0.22
0.29
0.59
1.47
0.64
0.85
1.06
1.27
1.59
0.43
0.72
0.87
1.13
1.51
1.88
0.88
1.77
2.36
5.89
17.67
2.14
1.27
2.12
3.39
4.62
6.63
9.54
22.40
11.78
9.94
18.41
36.82
Prídržná sila*
Holding force* (N)
0.25
0.46
1.30
0.90
0.97
1.46
1.65
1.81
2.60
3.89
5.19
2.60
2.81
3.29
3.61
3.78
3.87
3.96
5.45
9.08
10.90
12.46
5.86
6.31
7.79
15.57
20.76
10.76
11.36
17.13
9.34
15.57
24.91
29.06
38.93
46.71
35.13
51.90
35.03
64.88
129.75
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with
a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is
possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
32
Neodymium - blocks, anisotropic
Neodymy - bloky, anizotrop
NdFeB, anizotrop
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
:
a od
Cen
UR
E
23 m:
ro
f
e
Pric
0,
Obj. č.
Art. No.
35.336
35.346
35.347
35.351
35.387
35.412
35.418
35.438
35.440
35.493
35.496
35.517
35.520
35.543
35.559
35.560
35.562
35.621
35.625
35.572
35.577
35.583
35.557
L
4.0
5.0
5.0
5.0
8.0
10.0
10.0
13.0
13.0
24.0
25.0
30.0
30.0
36.0
40.0
42.0
42.0
50.0
55.0
60.0
60.0
75.0
80.0
NdFeB, anisotropic
magnetized through thickness H (axially)
Rozmery / Dimensions (mm)
B
H
x
4.0
x
2.0
x
5.0
x
1.0
x
5.0
x
1.5
x
5.0
x
3.0
x
5.0
x
3.0
x
7.0
x
2.0
x
10.0
x
6.0
x
7.0
x
3.0
x
7.0
x
5.0
x
12.0
x
5.0
x
25.0
x
10.0
x
8.5
x
2.0
x
10.0
x
6.0
x
15.0
x
10.0
x
25.0
x
10.0
x
20.0
x
10.0
x
42.0
x
10.0
x
20.0
x
5.0
x
5.0
x
2.0
x
20.0
x
15.0
x
30.0
x
30.0
x
50.0
x
10.0
x
80.0
x
25.0
Hmotnosť
Weight (g)
0.24
0.19
0.28
0.56
0.90
1.05
4.50
2.05
3.41
10.80
46.88
3.83
13.50
40.50
75.00
63.00
132.30
37.50
4.13
135.0
405.0
281.25
1200.00
Prídržná sila*
Holding force* (N)
4.69
2.93
4.39
2.98
11.11
9.80
11.92
16.76
27.93
49.69
146.41
18.70
60.86
136.09
185.20
169.73
245.97
92.60
19.42
304.31
226.83
358.63
1171.28
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
Neodymium - rings, anisotropic
Neodymy - toroidy, anizotrop
NdFeB, anizotrop
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
Obj. č.
Art. No.
35.664
35.673
35.694
35.698
35.702
35.708
35.713
35.729
D
6.9
10.5
14.5
20.0
20.0
25.0
40.0
76.0
NdFeB, anisotropic
magnetized through thickness H (axially)
Rozmery / Dimensions (mm)
d
H
/
2.7
x
10.0
/
6.5
x
5.0
/
10.5
x
5.0
/
4.2
x
5.0
/
10.0
x
6.0
/
12.0
x
8.0
/
23.0
x
6.0
/
42.0
x
6.0
Hmotnosť
Weight (g)
2.38
2.00
2.95
11.26
10.60
22.67
37.85
141.80
Prídržná sila*
Holding force* (N)
4.55
6.59
8.22
50.74
53.94
91.06
101.91
197.25
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
:
a od
Cen
UR
10 E m:
fro
Price
1,
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with
a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is
possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
33
SmCo
9. SmCo
Všeobecná charakteristika:
SmCo magnety patria k magnetickým vzácnym
zeminám. Výroba pozostáva z lisovania v magnetickom poli a následnom spekaní. SmCo je
krehký a tvrdý materiál s vysokým energetickým
produktom. Preto môžu byť SmCo magnety
menšie, ako sú feritové, alebo AlNiCo magnety.
Sú dodávané iba v anizotropnom prevedení.
Magnetizované sú výlučne v jednom smere.
Tieto magnety sú veľmi odolné voči pôsobeniu
demagnetizačného poľa.
Nie sú odolné voči anorganickým kyselinám
a rozpúšťadlám.
General characteristics
SmCo magnets belong to rare earth metal magnets. The manufacture process consists of
pressing in magnetic field where the magnetic
domains are alligned into one direction and finall
sintering in special vacuum ovens. SmCo
magnets are hard and brittle, with high energy
product. They can be supplied only in anisotropic
execution, magnetization is done in one direction.
The SmCo magnets are resistant against
demagnetizing, but not against anorganic acids
and solvents.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
SmCo5
Sm2Co17
Materiál
Material
SmCo5
Sm2Co17
YX-16
YX-18
YX-20
YX-22
YX-24
YXG-24
YXG-26
YXG-28
YXG-30
Remanencia
Remanence
BR (mT)
Min
Max
810
850
850
900
900
940
920
960
960
1000
950
1020
1020
1050
1030
1080
1080
1100
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
Min
Max
620
660
660
700
680
725
710
750
730
770
700
750
750
780
756
796
788
835
Teplotný koeficient α
Temperature coefficient α
BR (%/°C)
- 0.05
- 0.03
Teplotný koeficient β
Temperature coefficient β
HCI(%/°C)
- 0.3
- 0.2
SELOS v Trenčíne, Slovensko
34
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
Min
Max
1194
1830
1194
1830
1194
1830
1194
1830
1194
1830
>= 1433
>= 1433
>= 1433
>= 1433
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
Min
Max
110
127
127
143
150
167
160
175
175
190
175
191
191
207
207
220
220
240
Hustota
Density
(g/cm3)
8.1
8.3
Maximálna pracovná teplota*
Maximum working temperature*
TW (°C)
Odporúčané magnetizačné pole
Recommended magnetizing field
(kA/m)
2000
4000
250
250
250
250
250
300
300
300
300
Curie teplota
Curie temperature
Tc(°C)
750
800
SELOS facilities in Trenčín, Slovakia
SmCo - discs, anisotropic
SmCo - disky, anizotrop
Sm2Co17
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
Obj. č.
Art. No.
34.003
34.005
34.012
34.022
34.024
34.025
34.033
34.038
34.041
34.070
34.087
34.109
:
a od
Cen
UR
56 E m:
fro
Price
0,
Sm2Co17 , anisotropic
magnetized through thickness H (axially)
Rozmery / Dimensions (mm)
D
L
2.0
x
10.0
3.0
x
3.0
4.0
x
3.0
5.0
x
1.0
5.0
x
1.5
5.0
x
2.0
5.0
x
4.0
6.0
x
3.0
6.0
x
7.5
8.0
x
5.0
10.0
x
4.0
14.0
x
7.5
Materiál
Material
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
Hmotnosť
Weight (g)
0.25
0.17
0.31
0.16
0.24
0.32
0.64
0.69
1.72
2.04
2.54
9.35
Prídržná sila*
Holding force* (N)
0.38
0.80
1.36
2.14
3.22
4.29
2.15
2.72
3.27
5.21
17.16
15.21
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
SmCo - blocks, anisotropic
SmCo - bloky, anizotrop
Sm2Co17
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
Obj. č.
Art. No.
34.300
34.334
34.341
34.344
34.415
34.420
34.400
34.412
Sm2Co17, anisotropic
magnetized through thickness H (axially)
Rozmery / Dimensions (mm)
L
B
H
2.0
x
2.0
x
1.0
7.0
x
4.0
x
2.0
5.0
x
5.0
x
1.5
5.0
x
5.0
x
3.0
8.0
x
2.9
x
0.8
9.0
x
3.0
x
1.0
10.0
x 10.0
x
3.0
13.0
x
7.0
x
2.5
Materiál
Material
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
Hmotnosť
Weight (g)
0.03
0.45
0.30
0.61
0.15
0.22
2.49
1.84
Prídržná sila*
Holding force* (N)
0.97
5.12
3.63
2.46
1.87
2.51
14.52
11.54
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
:
a od
Cen
UR
50 E m:
ro
f
Price
0,
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with
a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is
possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
35
AlNiCo
10. AlNiCo
General characteristics
AlNiCo magnets are composed of aluminium,
nickel, cobalt, iron, copper and titan. There are
two methods of production - pressing and casting. AlNiCo magnets can be magnetized only
lengthwise, they have high remanence, but low
coercivity - this determines the magnetization
direction. Optimal ratio of diameter and length of
the magnet is 1:4. Magnetic field of AlNiCo magnets can be weaken by demagnetizing. AlNiCo
is a hard material, machining is possible by
grinding. AlNiCo magnets are resistant against
acids and solvents.
Všeobecná charakteristika:
AlNiCo magnety sú zmesou hliníka, niklu, kobaltu, železa, medi a titánu. Vyrábajú sa zlievaním,
alebo spekaním. Magnetizované môžu byť len
v axiálnom smere. Majú vysokú remanenciu,
avšak malú koercitivitu. To určuje veľkú dĺžku
magnetizačného smeru. Optimálny pomer priemeru magnetu k jeho dĺžke je 1:4. Magnetické
pole AlNiCo magnetov môže byť vplyvom demagnetizácie oslabené. AlNiCo je tvrdý materiál
a opracováva sa iba brúsením. Majú vysokú
odolnosť voči kyselinám a rozpúšťadlám.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
AlNiCo 500
Materiál
Material
AlNiCo 500
Remanencia
Remanence
BR (mT)
1160
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
48
Teplotný koeficient α
Temperature coefficient α
BR (%/°C)
- 0.02
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
48
Teplotný koeficient β
Temperature coefficient β
HCI(%/°C)
-
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
35
Hustota
Density
(g/cm3)
7.2
Maximálna pracovná teplota*
Maximum working temperature*
TW (°C)
450
Odporúčané magnetizačné pole
Recommended magnetizing field
(kA/m)
> 800
Curie teplota
Curie temperature
Tc(°C)
820 - 870
AlNiCo - rods, anisotropic
AlNiCo - tyče, anizotrop
AlNiCo, anizotrop
magnetizované po dĺžke L (axiálne)
Obj. č.
Art. No.
33.000
33.001
33.002
33.003
33.004
33.005
33.006
33.007
33.008
33.009
33.010
33.011
AlNiCo, anisotropic
magnetized through length L (axially)
Rozmery / Dimensions (mm)
D
L
3.0
x
15.0
4.0
x
10.0
4.0
x
20.0
5.0
x
10.0
5.0
x
20.0
5.0
x
25.0
6.0
x
10.0
6.0
x
20.0
6.0
x
30.0
8.0
x
24.0
8.0
x
40.0
10.0
x
30.0
Hmotnosť
Weight (g)
0.76
0.90
1.81
1.41
2.83
3.53
2.04
4.07
6.11
8.69
14.48
16.96
Prídržná sila*
Holding force* (N)
0.94
1.66
1.68
2.59
2.62
2.62
3.70
3.76
3.77
6.68
6.71
10.44
Iné rozmery priemerov 3 - 20 mm a dĺžky max. 180 mm na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line
na našej web stránke.
Other dimensions with diameter 3-20 mm and length max. 180 mm upon request. Availability of each dimension
you can check on-line on our web site.
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
:
a od
Cen
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
R
U
1,P6r5iceEfrom:
36
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with
a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is
possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
AlNiCo - blocks, anisotropic
AlNiCo - bloky, anizotrop
AlNiCo, anizotrop
magnetizované po dĺžke L (axiálne)
Obj. č.
Art. No.
33.200
33.202
33.207
33.204
L
20.0
50.0
60.0
75.0
AlNiCo, anisotropic
magnetized through length L (axially)
Rozmery / Dimensions (mm)
B
H
x
10.0
x
5.0
x
15.0
x
10.0
x
12.5
x
5.0
x
25.0
x
10.0
Hmotnosť
Weight (g)
7.20
54.00
27.00
135.00
Prídržná sila*
Holding force* (N)
6.62
19.96
8.34
33.30
:
a od
Cen
UR
55 E m:
ro
f
Price
3,
AlNiCo - horseshoe magnets
AlNiCo - podkovy
AlNiCo, anizotrop
magnetizované po dĺžke L (axiálne)
Obj. č.
Art. No.
33.400
33.401
33.402
33.500
33.504
A
28.6
19.0
22.2
22.0
57.0
AlNiCo, anisotropic
magnetized through length L (axially)
Rozmery / Dimensions (mm)
B
C
ØD
E
25.4
7.6
6.7
10.4
15.0
9.0
11.1
7.9
6.35
17.0
25.0
7
8.0
35.0
44.5
2x8
35.0
F
17.3
5.4
3.3
9.0
23.0
Hmotnosť
Weight (g)
31.18
21.34
18.39
87.12
643.10
Prídržná sila *
Holding force * (N)
16
22
21
45
235
:
a od
Cen
UR
35 E m:
ro
f
Price
7,
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with
a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is
possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
37
11. Magnetické prvky
Pot magnets
Všeobecná charakteristika
Základný popis: Tento typ magnetov má iba jednu magnetickú plochu,
pričom ostatné časti sa správajú nemagneticky, alebo vykazujú len minimálny magnetizmus. Tým je ohraničené pôsobenie magnetického poľa.
Použitím týchto materiálov zabraňujeme neželanému zmagnetizovaniu
okolitých kovových predmetov, alebo strojných súčiastok - okrem valcových
prvkov s magnetickým jadrom zo SmCo5 a NdFeB v mosadznom púzdre.
Ploché magnetické prvky majú jadro z keramického magnetu alebo zo
vzácnych zemín. U valcových prvkov je jadro tvorené buď AlNiCo, SmCo,
alebo NdFeB.
General characteristics
Basic description: Pot magnets have only one active magnetic surface,
while other faces are non-magnetic or magnetically very weak. This way the
magnetic field influence is limited and using pot magnets is possible to
avoid magnetizing surrounding objects (except the types with SmCo and
NdFeB magnetic core in brass housing). Flat pot magnets are manufactured with ferrite (ceramic) or rare-earth (NdFeB or SmCo) magnets.
Cylindrical pot magnets can be made with AlNiCo, SmCo or NdFeB magnetic core.
Použitie: Osadenie do rôznych prístrojov, zariadení a náradia. Slúžia ako
pomocný prostriedok pri preprave, upínaní, montáži, zdvíhaní, zváraní, separácii alebo pri oddeľovaní kovových a nekovových častí. Najlepšia upínacia sila je dosahovaná pri plnom kontakte magnetickej plochy na brúsenú
kovovú plochu pri sile pôsobiacej kolmo na upínaciu plochu (vzduchová
medzera = 0 mm). Malé praskliny na magnete alebo kovovom plášti nemajú žiadny vplyv na funkciu, životnosť a upínaciu silu magnetického prvku.
Application: Pot magnets can be inserted into different instruments,
machines, tools. Can be used as auxilliary instruments during transport,
clamping, mounting, lifting, welding, separation, etc. The best holding force
is reached at full contact of magnetic face with ground ferromagnetic surface, force is vertical to the base (air gap = 0 mm). Small cracks on the
magnet or steel pot do not have any influence to the functionality, lifetime
and holding force of the pot magnet.
Upínacia sila: Všetky hodnoty upínacích síl, ktoré sú uvedené v nasledovných tabuľkách sa chápu ako najnižšie hodnoty dosiahnuteľné pri
izbovej teplote v kolmom trhu a celoplošnom kontakte magnetickej plochy
na kovovom brúsenom materiále hrúbky aspoň 10 mm. Pri znečistenej
kontaktnej ploche, alebo krivom materiále sa vytvárajú vzduchové medzery,
čím sa upínacia sila veľmi oslabuje. Preto je dôležité kontrolovať a udržovať
čistotu kontaktných plôch.
Popisované magnetické prvky majú neobmedzenú životnosť, čo znamená,
že ich upínacia sila s časom neklesá. Môže byť znižovaná iba neprimerane
vysokou pracovnou teplotou, alebo externým magnetickým poľom (okrem
materiálov SmCo a NdFeB). Rôzne typy materiálov majú rôznu magnetickú
vodivosť, ktorá sa prejavuje v upínacej sile. V zásade platí, že čím viac prísad
a legúr je v kove, tým horšia je magnetická vodivosť. Taktiež zvyšujúca sa
drsnosť povrchu materiálu výrazne znižuje upínaciu silu magnetického prvku.
Holding force: All values of the holding forces listed in the following tables
are meant as the lowest values reachable at room temperature (vertical pull,
full contact of magnetic face with ground ferromagnetic surface of thickness at least 10 mm). If the surface is dirty or deformed, air gaps are forming and the holding force is lower. It is very important to check and keep
the surface clear.
Described pot magnets have unlimited lifetime - their holding force does not
decrease with time. The holding force can be decreased only by excessively high temperature, or external magnetic field (except of SmCo and
NdFeB). Different types of materials have different magnetic conductivity,
what affects the holding force - the more additives are in steel, the worse
is magnetic conductivity. Rough surface also reduces the holding force of
pot magnets.
Pracovné teploty: Všetky ploché aj valcové magnetické prvky sú dlhodobo
funkčné aj pri maximálnych prevádzkových teplotách uvedených pri každej
rozmerovej tabuľke. Pritom však môže dochádzať k strate upínacej sily o
15% až 40%. Táto zmena je vratná, takže nespôsobuje postupné znižovanie upínacej sily.
Working temperatures: All flat and cylindrical pot magnets are long-term
functional at maximum working temperatures, which are stated at each
table. Despite of this fact, holding force loss can happen from 15% to 40%,
but this effect is reversible and does not effect progressive holding force
loss.
Závislosť prídržnej sily od drsnosti povrchu
Dependence of holding force on smoothness of surface
Ra
(µm)
38
Ďalšie vlastnosti magnetických prvkov a magnetov / Other properties of pot magnets and magnets
VEĽKOSŤ PRÍDRŽNEJ SILY V ZÁVISLOSTI OD KONŠTRUKCIE MAGNETICKÉHO OBVODU
DEPENDENCE OF HOLDING FORCE ON CONSTRUCTION OF MAGNETIC CIRCUIT
Faktor 1 / Faktor 1 / Factor 1
Otvorený magnetický obvod
Open disc or rod magnet
Faktor 6 / Factor 6
Prstencový magnet vo feromagnetickom púzdre
s centrálnym pólom
Ring magnet in ferromagnetic pot with central pole
Faktor 1.3 / Factor 1.3
Magnet so železným protikusom na jednom póle
Magnet with iron backing plate
Faktor 7.5 / Factor 7.5
AlNiCo magnet vo valcovom feromagnetickom púzdre
AlNiCo rod magnet in ferromagnetic pot
Faktor 4.5 / Factor 4.5
Magnet so železným protikusom na jednom póle
a centrálnym pólom
Magnet with iron backing plate and central pole
Faktor 18 / Factor 18
Magnet medzi dvomi feromagnetickými pólmi (sendvičový systém)
Magnet wafer between 2 ferromagnetic poles (sandwich system)
Faktor 6 / Factor 6
Diskový magnet vo feromagnetickom púzdre
Disc magnet in ferromagnetic pot
Faktor 18 x n / Factor 18 x n
Niekoľko za sebou spojených sendvičových systémov
Battery of sandwich systems
Pot magnet flat, Ferrite
Magnetický prvok plochý, Ferit
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
Fe, anizotrop, pracovná teplota max. 200°C
Galvanized body, Fe magnetic core, anisotropic,
working temperature max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
:
a od
Cen
UR
65 E m:
ro
f
Price
1,
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci
kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch
môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt,
vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená. Drobné
ryhy v magnete neovplyvňujú prídržnú silu.
Obj. č.
Art. No.
138.000
138.001
138.002
138.003
138.004
138.005
138.006
138.007
138.008
138.009
138.010
138.011
138.012
138.013
138.014
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
10.0
4.5
13.0
4.5
16.0
4.5
20.0
6.0
25.0
7.0
32.0
7.0
36.0
7.7
40.0
8.0
47.0
9.0
50.0
10.0
57.0
10.5
63.0
14.0
80.0
18.0
100.0
22.0
125.0
26.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
10 - 25
± 0.2
32 - 40
± 0.3
47 - 50
+ 0.5 / - 0.3
57 - 125
+ 0.6 / - 0.3
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
3.0
5.0
10.0
18.0
29.0
39.0
55.0
84.0
102.0
141.0
226.0
468.0
915.0
1680.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 - 6
7 - 7.7
8
9 - 26
Prídržná sila*
Holding force* (N)
4.0
10.0
18.0
30.0
40.0
80.0
100.0
125.0
180.0
220.0
280.0
350.0
600.0
900.0
1300.0
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
+ 0.2 / - 0.1
+ 0.3 / - 0.2
+ 0.4 / - 0.2
+ 0.5 / - 0.2
*The holding force is determined at room temperature (20°C)
on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm
by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N).
A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded. Small
cracks in the magnet do not influence the holding force.
39
Pot magnet flat with screwed bush, Ferrite
Magnetický prvok plochý so závitovým púzdrom, Ferit
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
Fe, anizotrop,pracovná teplota max. 200°C
Galvanized body, Fe magnetic core, anisotropic,
working temperature max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
:
a od
Cen
UR
90 E m:
fro
Price
1,
Obj. č.
Art. No.
138.020
138.021
138.022
138.023
138.024
138.025
138.026
138.027
138.028
138.029
138.030
138.031
138.032
138.033
138.034
138.035
138.036
138.037
138.038
138.039
138.040
D (mm)
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
36.0
40.0
40.0
47.0
47.0
50.0
50.0
57.0
57.0
63.0
63.0
80.0
80.0
100.0
125.0
Rozmery / Dimensions
d (mm)
H (mm)
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
6.0
8.0
7.0
8.0
7.0
8.0
7.7
8.0
8.0
10.0
8.0
8.0
9.0
12.0
9.0
8.0
10.0
12.0
10.0
8.0
10.5
12.0
10.5
8.0
14.0
15.0
14.0
12.0
18.0
20.0
18.0
22.0
22.0
25.0
26.0
L (mm)
11.5
11.5
11.5
13.0
15.0
15.0
16.0
16.5
18.0
17.0
19.0
18.5
22.0
18.5
22.5
22.0
30.0
28.5
34.0
43.0
50.0
Závit
Thread
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M5
M4
M6
M4
M6
M4
M6
M4
M8
M6
M10
M12
M14
Hmotnosť
Prídržná sila*
Weight (g) Holding force* (N)
3.0
4.0
4.0
10.0
6.0
18.0
11.0
30.0
20.0
40.0
31.0
80.0
42.0
100.0
57.0
125.0
59.0
125.0
86.0
180.0
91.0
180.0
105.0
220.0
111.0
220.0
147.0
280.0
153.0
280.0
228.0
350.0
245.0
350.0
477.0
600.0
499.0
600.0
956.0
900.0
1720.0
1300.0
Závit
Thread
M5
M5
M5
M5
M5
Hmotnosť
Prídržná sila*
Weight (g) Holding force* (N)
20.0
32.0
31.0
64.0
56.0
100.0
105.0
175.0
228.0
280.0
Kovové púzdro z nehrdzavejúcej ocele / Stainless steel body
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci
kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch
môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt,
vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená. Drobné
Obj. č.
Art. No.
138.920
138.921
138.922
138.923
138.924
D (mm)
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
Rozmery / Dimensions
d (mm)
H (mm)
8.0
7.0
8.0
7.0
8.0
8.0
8.0
10.0
8.0
14.0
L (mm)
16.0
16.0
16.5
18.5
22.0
ryhy v magnete neovplyvňujú prídržnú silu.
*The holding force is determined at room temperature (20°C)
on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm
by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N).
A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded. Small
cracks in the magnet do not influence the holding force.
40
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm) Tolerance D (mm)
10 - 25
± 0.2
32 - 40
± 0.3
47 - 50
+ 0.5 / - 0.3
57 - 125
+ 0.6 / - 0.3
Tolerancia L
Tolerance L (mm)
+ 0.3 / - 0.2
+ 0.5 / - 0.3
+ 0.6 / - 0.3
+ 0.7 / - 0.3
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 - 6
7 - 7.7
8
9 - 26
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
+ 0.2 / - 0.1
+ 0.3 / - 0.2
+ 0.4 / - 0.2
+ 0.5 / - 0.2
Pot magnet flat with bore and 90° counterbore, Ferrite
Prvok plochý so stredovou dierou a 90° zrazením, Ferit
Galvanized body, Fe magnetic core, anisotropic,
working temperature max. 200°C
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
Fe, anizotrop, pracovná teplota max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.050
138.051
138.052
138.053
138.054
D (mm)
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d1 (mm)
4.5
3.3
6.0
4.2
7.0
5.5
7.0
5.5
8.0
5.5
d2 (mm)
7.0
9.0
11.0
11.0
11.0
Hmotnosť
Weight (g)
4.0
9.0
17.0
27.0
52.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
14.0
27.0
36.0
72.0
90.0
Hmotnosť
Weight (g)
8.7
16.5
27.0
52.5
Prídržná sila*
Holding force* (N)
22.0
29.0
58.0
72.0
Kovové púzdro z nehrdzavejúcej ocele / Stainless steel body
Obj. č.
Art. No.
138.950
138.951
138.952
138.953
:
a od
Cen
UR
E
52 m:
ro
f
e
Pric
4,
D (mm)
20.0
25.0
32.0
40.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d1 (mm)
6.0
4.2
7.0
5.5
7.0
5.5
8.0
5.5
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
16 - 25
± 0.2
32 - 40
± 0.3
47 - 50
+ 0.5 / - 0.3
d2 (mm)
9.0
11.0
11.0
11.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 - 6
7 - 7.7
8
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
+ 0.2 / - 0.1
+ 0.3 / - 0.2
+ 0.4 / - 0.2
Pot magnet flat with cylinder bore, Ferrite
Magnetický prvok plochý so stredovou dierou, Ferit
Galvanized body, Fe magnetic core, anisotropic,
working temperature max. 200°C
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
Fe, anizotrop, pracovná teplota max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.060
138.061
138.062
138.063
138.064
138.065
138.066
D (mm)
50.0
57.0
63.0
80.0
80.0
83.0
100.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d1 (mm)
10.0
8.5
11.0
8.5
14.0
6.5
10.0
6.4
18.0
6.5
18.0
10.5
22.0
10.5
d2 (mm)
22.0
24.0
24.0
32.0
11.5
32.0
34.0
Hmotnosť
Weight (g)
85.0
130.0
197.0
235.0
458.0
444.0
815.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
180.0
230.0
290.0
450.0
540.0
600.0
680.0
Hmotnosť
Weight (g)
85.0
195.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
145.0
230.0
Kovové púzdro z nehrdzavejúcej ocele / Stainless steel body
Obj. č.
Art. No.
138.960
138.961
:
a od
Cen
UR
10 E
7,Price from:
*The holding force is determined at room temperature (20°C)
D (mm)
50.0
63.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d1 (mm)
10.0
8.5
14.0
6.5
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
25
± 0.2
32 - 40
± 0.3
50
+ 0.5 / - 0.3
57 - 100
+ 0.6 / - 0.3
d2 (mm)
22.0
24.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 - 6
7 - 7.7
8
10 - 22
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
+ 0.2 / - 0.1
+ 0.3 / - 0.2
+ 0.4 / - 0.2
+ 0.5 / - 0.2
on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm
by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N).
A deviation of -10% in the stated values is possible in excep-
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
tional cases. In general, the value will be exceeded. Small
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
cracks in the magnet do not influence the holding force.
bude táto hodnota prekročená. Drobné ryhy v magnete neovplyvňujú prídržnú silu.
41
Magnet flat with threaded neck, Ferrite
Magnetický prvok plochý s vonkajším závitom, Ferit
Galvanized body, Fe magnetic core, anisotropic,
working temperature max. 200°C
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
Fe, anizotrop, pracovná teplota max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.070
138.071
138.072
138.073
138.074
138.075
138.076
138.077
138.078
138.079
138.080
138.081
138.082
138.083
138.084
:
a od
Cen
UR
80 E m:
fro
Price
3,
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
L (mm)
10.0
4.5
7.0
13.0
4.5
7.0
16.0
4.5
7.0
16.0
4.5
6.0
20.0
6.0
7.0
20.0
6.0
30.0
25.0
7.0
8.0
25.0
7.0
15.0
25.0
7.0
20.0
32.0
7.0
8.0
32.0
7.0
12.0
32.0
7.0
10.0
47.0
9.0
8.0
57.0
10.5
8.0
63.0
14.0
15.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm) Tolerance D (mm)
10 - 25
± 0.2
32 - 40
± 0.3
47 - 50
+ 0.5 / - 0.3
57 - 125
+ 0.6 / - 0.3
Magnetický prvok plochý so stredovým závitom, Ferit
Závit
Thread
M3
M3
M3
M4
M3
M6
M4
M5
M6
M4
M6
M8
M6
M6
M6
Tolerancia L
Tolerance L (mm)
+ 0.3 / - 0.2
+ 0.5 / - 0.3
+ 0.6 / - 0.3
+ 0.7 / - 0.3
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
3.0
5.0
5.0
10.0
15.0
19.0
20.0
22.0
30.0
31.0
32.0
85.0
146.0
233.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
4.0
10.0
18.0
18.0
30.0
30.0
40.0
40.0
40.0
80.0
80.0
80.0
180.0
280.0
350.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 - 6
7 - 7.7
8
9 - 26
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
+ 0.2 / - 0.1
+ 0.3 / - 0.2
+ 0.4 / - 0.2
+ 0.5 / - 0.2
Pot magnet flat with internal thread, Ferrite
Galvanized body, Fe magnetic core, anisotropic,
working temperature max. 200°C
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
Fe, anizotrop, pracovná teplota max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.090
138.091
138.092
138.093
138.094
138.095
138.096
138.097
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
K (mm)
25.0
7.0
5.2
32.0
7.0
5.2
40.0
8.0
5.2
50.0
10.0
12.0
50.0
10.0
12.0
63.0
14.0
13.0
80.0
18.0
14.5
80.0
18.0
14.5
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
25
± 0.2
32 - 40
± 0.3
50
+ 0.5 / - 0.3
57 - 100
+ 0.6 / - 0.3
Závit
Thread
M4
M4
M4
M6
M8
M8
M8
M10
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 - 6
7 - 7.7
8
10 - 22
Hmotnosť
Weight (g)
18.0
29.0
53.0
94.0
94.0
206.0
472.0
466.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
36.0
75.0
90.0
170.0
170.0
290.0
550.0
550.0
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
+ 0.2 / - 0.1
+ 0.3 / - 0.2
+ 0.4 / - 0.2
+ 0.5 / - 0.2
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
:
a od
Cen
UR
35 E m:
fro
Price
5,
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená. Drobné ryhy v magnete neovplyvňujú prídržnú silu.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
42
Rubber protective caps for flat pot magnets
Gumové ochranné kryty pre ploché magnetické prvky
Gumené ochranné kryty sú príslušenstvo k plochým magnetickým feritovým prvkom a slúžia
ako ochrana kovového povrchu podkladového
materiálu proti poškriabaniu. Vyrábajú sa v prevedení so stredovou dierou a ako uzavreté.
Rubber protective caps are accessories to flat
pot magnets and are designed to protect of
metal surfaces against scratching. There are two
executions - closed and with center hole.
Uzavreté / Closed
Obj. č.
Art. No.
138.800
138.801
138.802
138.803
D (mm)
52.0
59.0
65.0
83.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
6.0
6.0
8.0
11.0
h (mm)
0.5
0.5
0.5
0.5
So stredovou dierou / With center hole
Obj. č.
Art. No.
138.810
138.811
138.812
D (mm)
52.0
65.0
83.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d (mm)
6.0
20.0
8.0
20.0
11.0
20.0
h (mm)
0.5
0.5
0.5
:
a od
Cen
UR
00 E m:
fro
Price
3,
Pot magnet flat, Neodymium
Magnetický prvok plochý, Neodym
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C
Galvanized body, NdFeB magnetic core,
anisotropic, working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.200
138.201
138.202
138.203
138.204
138.205
138.206
138.207
138.208
:
a od
Cen
UR
09 E m:
ro
f
Price
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
6.0
4.5
8.0
4.5
10.0
4.5
13.0
4.5
16.0
4.5
20.0
3.5
20.0
6.0
25.0
7.0
32.0
7.0
Hmotnosť
Weight (g)
1.0
2.0
2.5
4.0
6.0
8.0
14.0
25.0
41.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
5.0
13.0
25.0
60.0
95.0
110.0
140.0
200.0
350.0
3,
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer / Dimension (mm) Tolerancia / Tolerance (mm)
6
± 0.1
8 - 25
± 0.2
32 - 40
± 0.3
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
43
Pot magnet flat with screwed bush, Neodymium
Prvok plochý so závitovým púzdrom, Neodym
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C
Galvanized body, NdFeB magnetic core,
anisotropic, working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.220
138.221
138.222
138.223
138.224
138.225
138.226
138.227
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
d (mm)
H (mm)
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
8.0
6.0
8.0
7.0
10.0
7.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer / Dimension (mm)
Tolerancia / Tolerance (mm)
Závit
Thread
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M5
L (mm)
11.5
11.5
11.5
11.5
11.5
13.0
14.0
15.5
6
± 0.1
Hmotnosť
Prídržná sila*
Weight (g) Holding force* (N)
2.0
5.0
3.0
13.0
4.0
25.0
5.0
60.0
7.0
95.0
16.0
140.0
27.0
200.0
45.0
350.0
8 - 25
± 0.2
32
± 0.3
:
a od
Cen
UR
33 E m:
ro
f
Price
3,
Prvok plochý so stredovou dierou a 90° zrazením, Neodym Pot magnet flat with bore and 90° counterbore, Neodymium
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core,
anisotropic, working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.250
138.251
138.252
138.253
138.254
D (mm)
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d1 (mm)
4.5
3.5
6.0
4.5
7.0
4.5
7.0
5.5
8.0
5.5
d2 (mm)
6.6
9.0
9.0
11.0
10.6
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer / Dimension (mm)
Tolerancia / Tolerance (mm)
6
± 0.1
8 - 25
± 0.2
32
± 0.3
Hmotnosť
Weight (g)
6.0
13.0
24.0
39.0
73.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
75.0
105.0
160.0
310.0
500.0
Tolerancia d2 / Tolerance d2 (mm)
+1
+1
+1
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
:
a od
Cen
UR
35 E m:
fro
Price
5,
44
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
Pot magnet flat with threaded neck, Neodymium
Prvok plochý s vonkajším závitom, Neodym
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core,
anisotropic, working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.270
138.271
138.272
138.273
138.274
138.275
138.276
D (mm)
10.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
L (mm)
4.5
7.0
4.5
8.0
4.5
8.0
4.5
8.0
6.0
10.0
7.0
10.0
7.0
10.0
Závit
Thread
M3
M4
M5
M6
M6
M6
M6
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer / Dimension (mm)
Tolerancia / Tolerance (mm)
6
± 0.1
8 - 25
± 0.2
32 - 40
± 0.3
Hmotnosť
Weight (g)
2.5
3.0
5.0
8.0
15.0
27.0
42.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
25.0
25.0
60.0
95.0
140.0
200.0
350.0
Tolerancia d2 / Tolerance d2 (mm)
± 0.4
± 0.4
± 0.4
:
a od
Cen
UR
76 E m:
ro
f
Price
4,
Pot magnet flat with internal thread, Neodymium
Prvok plochý so stredovým závitom, Neodym
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core,
anisotropic, working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.290
138.291
138.292
138.293
138.294
D (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
75.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d (mm)
7.0
5.5
8.0
10.5
10.0
9.5
14.0
11.7
15.0
13.0
Závit
Thread
M5
M5
M8
M10
M10
Hmotnosť
Weight (g)
40.0
74.0
140.0
315.0
479.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
330.0
500.0
800.0
1100.0
1750.0
:
a od
Cen
UR
15 E :
m
o
r
f
Price
13,
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená.
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer / Dimension (mm) Tolerancia / Tolerance (mm)
32 - 75
± 0.3
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
45
Pot magnet flat, SmCo
Magnetický prvok plochý, SmCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
SmCo5, pracovná teplota max. 200°C
Galvanized body, SmCo magnetic core,
anisotropic, working temperature max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
6.0
4.5
8.0
4.5
10.0
4.5
13.0
4.5
16.0
4.5
20.0
6.0
25.0
7.0
32.0
7.0
Obj. č.
Art. No.
138.100
138.101
138.102
138.103
138.104
138.105
138.106
138.107
:
a od
Cen
UR
63 E m:
fro
Price
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer / Dimension (mm)
Tolerancia / Tolerance (mm)
6
± 0.1
Hmotnosť
Weight (g)
1.0
2.0
3.0
4.0
7.0
14.0
26.0
42.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
5.0
11.0
20.0
40.0
60.0
90.0
150.0
220.0
8 - 25
± 0.2
32
± 0.3
3,
Magnetický prvok plochý so závitovým púzdrom, SmCo
Pot magnet flat with screwed bush, SmCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
SmCo5, pracovná teplota max. 200°C
Galvanized body, SmCo magnetic core,
anisotropic, working temperature max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.120
138.121
138.122
138.123
138.124
138.125
138.126
138.127
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
d (mm)
H (mm)
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
8.0
6.0
8.0
7.0
10.0
7.0
L (mm)
11.5
11.5
11.5
11.5
11.5
13.0
14.0
15.5
Závit
Thread
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M5
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
3.0
4.0
6.0
7.0
16.0
28.0
47.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
5.0
11.0
20.0
40.0
60.0
90.0
150.0
220.0
:
a od
Cen
UR
71 E m:
fro
Price
3,
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer / Dimension (mm) Tolerancia / Tolerance (mm)
6
± 0.1
8 - 25
± 0.2
32
± 0.3
46
bude táto hodnota prekročená. Drobné ryhy v magnete neovplyvňujú prídržnú silu.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In gene-ral, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
Pot magnet flat with cylinder bore, SmCo
Prvok plochý so stredovou dierou, SmCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
SmCo5, pracovná teplota max. 200°C
Galvanized body, SmCo magnetic core,
anisotropic, working temperature max. 200°C
Kovové púzdro z nehrdzavejúcej ocele / Stainless steel body
Obj. č.
Art. No.
138.160
138.161
138.162
138.163
D (mm)
20.0
25.0
32.0
40.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d1 (mm)
6.0
4.5
7.0
4.5
7.0
5.5
8.0
5.5
d2 (mm)
8.0
8.0
11.0
10.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer / Dimension (mm)
Tolerancia / Tolerance (mm)
6
± 0.1
8 - 25
± 0.2
32 - 40
± 0.3
Hmotnosť
Weight (g)
13.0
24.0
39.0
75.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
60.0
80.0
200.0
420.0
Tolerancia d2 / Tolerance d2 (mm)
± 0.1
± 0.1
± 0.1
:
a od
Cen
UR
42 E :
m
o
r
f
Price
23,
Prvok plochý so závitovým púzdrom - pogumovaný, Neodym Pot magnet flat with screwed bush and rubber coat, Neodymium
Púzdro magnetického prvku je obalené vrstvou
gumeného materiálu SANTOPRENE. Toto prevedenie je vhodné na aplikácie, kde je nutné chrániť
povrch kovového materiálu proti poškriabaniu (lakované, chrómované povrchy a pod.). Navyše, vďaka
použitému obalovému materiálu magnetického prvku,
je medzi magnetickým prvkom a kovovým povrchom
vyšší koeficient trenia, čo predurčuje použitie pre
mobilné aplikácie. Materiál SANTOPRENE má nižší
koeficient tlmenia magnetického poľa ako bežná
guma, takže úbytok prídržnej sily je u tohto materiálu
nižší. Maximálna pracovná teplota týchto systémov je +60°C.
The body of the pot magnet is coated with
SANTOPRENE rubber material. This execution is
especially suitable for applications where it is
necessary to protect the metal surface against
scratching (painted, chromium plated, etc.).
Besides, it is possible to obtain high static friction forces, because of the high lateral friction
coefficient, so this type is especially suitable for
mobile applications. The SANTOPRENE material
has lower coefficient of magnetic field attenuation as usual rubber. Maximum working temperature is +60°C.
Povlakované púzdro materiálom SANTOPRENE / SANTOPRENE coated body
:
a od
Cen
UR
14 E m:
ro
f
Price
6,
Obj. č.
Art. No.
138.820
138.821
138.822
138.823
138.824
138.825
D (mm)
12.0
22.0
31.0
43.0
66.0
88.0
Rozmery / Dimensions
d (mm)
H (mm)
8.0
7.0
8.0
6.0
8.0
6.0
8.0
6.0
10.0
8.5
12.0
8.5
L (mm)
14.8
11.5
11.5
10.5
15.0
17.0
Závit
Thread
M4
M4
M4
M4
M5
M8
Hmotnosť
Weight (g)
6.0
13.0
22.0
30.0
105.0
192.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
10.0
50.0
75.0
85.0
180.0
420.0
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
47
Prvok plochý s vonkajším závitom - pogumovaný, Neodym
Pot magnet flat with threaded neck and rubber coat
Púzdro magnetického prvku je obalené vrstvou
gumeného materiálu SANTOPRENE. Toto prevedenie je vhodné na aplikácie, kde je nutné chrániť
povrch kovového materiálu proti poškriabaniu (lakované, chrómované povrchy a pod.). Navyše, vďaka
použitému obalovému materiálu magnetického prvku,
je medzi magnetickým prvkom a kovovým povrchom
vyšší koeficient trenia, čo predurčuje použitie pre
mobilné aplikácie. Materiál SANTOPRENE má nižší
koeficient tlmenia magnetického poľa ako bežná
guma, takže úbytok prídržnej sily je u tohto materiálu
nižší. Maximálna pracovná teplota týchto systémov je +60°C.
The body of the pot magnet is coated with
SANTOPRENE rubber material. This execution is
especially suitable for applications where it is
necessary to protect the metal surface against
scratching (painted, chromium plated, etc.).
Besides, it is possible to obtain high static friction forces, because of the high lateral friction
coefficient, so this type is especially suitable for
mobile applications. The SANTOPRENE
material has lower coefficient of magnetic field
attenuation as usual rubber. Maximum working
temperature is +60°C.
Povlakované púzdro materiálom SANTOPRENE / SANTOPRENE coated body
:
a od
Cen
UR
55 E :
from
Price
12,
Obj. č.
Art. No.
138.870
138.871
138.872
Prvok plochý so stredovou dierou - pogumovaný, Neodym
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
L (mm)
43.0
6.0
21.0
66.0
8.5
23.5
88.0
8.5
23.5
Závit
Thread
M6x15
M8x15
M8x15
Hmotnosť
Weight (g)
32.0
107.0
193.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
85.0
180.0
420.0
Pot magnet flat with cylinder bore and rubber coat, Neodymium
Púzdro magnetického prvku je obalené vrstvou
gumeného materiálu SANTOPRENE. Toto prevedenie je vhodné na aplikácie, kde je nutné chrániť
povrch kovového materiálu proti poškriabaniu (lakované, chrómované povrchy a pod.). Navyše, vďaka
použitému obalovému materiálu magnetického prvku,
je medzi magnetickým prvkom a kovovým povrchom
vyšší koeficient trenia, čo predurčuje použitie pre
mobilné aplikácie. Materiál SANTOPRENE má nižší
koeficient tlmenia magnetického poľa ako bežná
guma, takže úbytok prídržnej sily je u tohto materiálu
nižší. Maximálna pracovná teplota týchto systémov je +60°C.
The body of the pot magnet is coated with
SANTOPRENE rubber material. This execution is
especially suitable for applications where it is
necessary to protect the metal surface against
scratching (painted, chromium plated, etc.).
Besides, it is possible to obtain high static friction forces, because of the high lateral friction
coefficient, so this type is especially suitable for
mobile applications. The SANTOPRENE
material has lower coefficient of magnetic field
attenuation as usual rubber. Maximum working
temperature is +60°C.
Povlakované púzdro materiálom SANTOPRENE / SANTOPRENE coated body
Obj. č.
Art. No.
138.860
138.861
:
a od
Cen
UR
76 E :
from
Price
10,
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
31.0
6.0
31.0
8.0
Hmotnosť
Weight (g)
20.0
20.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
75.0
75.0
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
48
Prvok plochý s vnútorným závitom - pogumovaný, Neodym
Pot magnet flat with internal thread and rubber coat, Neodymium
Púzdro magnetického prvku je obalené vrstvou
gumeného materiálu SANTOPRENE. Toto prevedenie je vhodné na aplikácie, kde je nutné chrániť
povrch kovového materiálu proti poškriabaniu (lakované, chrómované povrchy a pod.). Navyše, vďaka
použitému obalovému materiálu magnetického prvku,
je medzi magnetickým prvkom a kovovým povrchom
vyšší koeficient trenia, čo predurčuje použitie pre
mobilné aplikácie. Materiál SANTOPRENE má nižší
koeficient tlmenia magnetického poľa ako bežná
guma, takže úbytok prídržnej sily je u tohto materiálu
nižší. Maximálna pracovná teplota týchto systémov je +60°C.
The body of the pot magnet is coated with
SANTOPRENE rubber material. This execution is
especially suitable for applications where it is
necessary to protect the metal surface against
scratching (painted, chromium plated, etc.).
Besides, it is possible to obtain high static friction forces, because of the high lateral friction
coefficient, so this type is especially suitable for
mobile applications. The SANTOPRENE
material has lower coefficient of magnetic field
attenuation as usual rubber. Maximum working
temperature is +60°C.
Povlakované púzdro materiálom SANTOPRENE / SANTOPRENE coated body
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
31.0
6.0
43.0
6.0
66.0
8.5
88.0
8.0
Obj. č.
Art. No.
138.890
138.891
138.892
138.893
:
a od
Cen
UR
35 E :
from
Price
11,
Prvok valcový s vnútorným závitom a toleranciou h6, Neodym
Závit
Thread
M5
M4
M6
M6
Hmotnosť
Weight (g)
21.0
29.0
100.0
186.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
75.0
85.0
180.0
420.0
Pot magnet cylindrical with internal thread and fitting tolerance h6, Neodymium
Mosadzné púzdro, magnetické jadro NdFeB,
magnetická plocha značená modrou farbou,
pracovná teplota max. 80°C.
Brass body, NdFeB magnetic core,
magnetic surface marked with blue colour,
working temperature max. 80°C
Mosadzné púzdro / Brass body
Obj. č.
Art. No.
138.570
138.571
138.572
138.573
138.574
138.575
138.576
138.577
Rozmery / Dimensions
Vzdialenosť2
Závit
D h6 (mm) H (mm) L (mm) VP (mm) Distance2 (mm) Thread
6.0
20.0
5.0
1.5
1.5
M3
8.0
20.0
5.0
1.5
1.5
M3
10.0
20.0
7.0
2.0
2.0
M4
13.0
20.0
7.0
2.5
2.5
M4
16.0
25.0
8.0
3.0
3.0
M4
20.0
25.0
6.0
4.0
4.0
M6
25.0
35.0
8.0
5.0
5.0
M6
32.0
40.0
6.0
6.0
6.0
M6
VP - vzdialenosť magnetických pólov
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
20 - 25
h6
35 - 40
h6
Hmotnosť
Prídržná sila*
Weight (g) Holding force* (N)
4.0
10.0
7.5
25.0
11.0
45.0
19.5
70.0
38.0
150.0
58.0
280.0
130.0
450.0
243.0
700.0
VP - magnetic poles distance
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
± 0.3
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
:
a od
Cen
UR
18 E m:
6,Price fro
bude táto hodnota prekročená.
2
Pri priamej montáži magnetu do ocele môže dôjsť k zníženiu prídržnej sily až o 15% z dôvodu vzniku magnetických skratov. Aby
sa tomu zabránilo, musia byť dodržané isté vzdialenosti medzi mosadzným púzdrom magnetu a okolitou oceľovou konštrukciou.
Odporúčané vzdialenosti sú uvedené v tabuľke.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
2
The holding force will be reduced up to 15% due to magnetic short circuits, when the bar magnet is mounted in iron directly.
In order to avoid this, certain distances between the brass coat of the bar magnet and the iron have to be observed. The recommended distances are listed above.
49
Prvok valcový s toleranciou h6, Neodym
Pot magnet cylindrical with fitting tolerance h6, Neodymium
Brass body, NdFeB magnetic core,
magnetic surface marked with blue colour,
working temperature max. 80°C
Mosadzné púzdro, magnetické jadro NdFeB,
magnetická plocha značená modrou farbou,
pracovná teplota max. 80°C.
Mosadzné púzdro / Brass body
Obj. č.
Art. No.
138.500
138.501
138.502
138.503
138.504
138.505
138.506
138.507
Rozmery / Dimensions
D h6 (mm) H (mm) A (mm) VP (mm)
6.0
20.0
10.0
1.5
8.0
20.0
10.0
1.5
10.0
20.0
8.0
2.0
13.0
20.0
6.0
2.5
16.0
20.0
2.0
3.0
20.0
25.0
5.0
4.0
25.0
35.0
7.0
5.0
32.0
40.0
4.5
6.0
Vzdialenosť1
Distance1 (mm)
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
Hmotnosť
Weight (g)
4.5
8.0
12.0
20.0
30.0
59.0
132.0
246.0
VP - vzdialenosť magnetických pólov
:
a od
Cen
R
U
5,P4r2iceEfrom:
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
20 - 25
h6
35 - 40
h6
Prídržná sila*
Holding force* (N)
10.0
25.0
45.0
70.0
150.0
280.0
450.0
700.0
VP - magnetic poles distance
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
± 0.3
Pot magnet cylindrical with fitting tolerance h6, SmCo
Prvok valcový s toleranciou h6, SmCo
Brass body, SmCo magnetic core,
magnetic surface marked with white colour,
working temperature max. 200°C
Mosadzné púzdro, magnetické jadro SmCo5,
magnetická plocha značená bielou farbou,
pracovná teplota max. 200°C
Mosadzné púzdro / Brass body
Obj. č.
Art. No.
138.400
138.401
138.402
138.403
138.404
138.405
138.406
138.407
Rozmery / Dimensions
D h6 (mm) H (mm) A (mm) VP (mm)
6.0
20.0
10.0
1.5
8.0
20.0
10.0
1.5
10.0
20.0
8.0
2.0
13.0
20.0
6.0
2.5
16.0
20.0
2.0
3.0
20.0
25.0
5.0
4.0
25.0
35.0
7.0
5.0
32.0
40.0
4.5
6.0
Vzdialenosť1
Distance1 (mm)
1.5
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
Hmotnosť
Weight (g)
4.5
8.0
12.0
20.0
30.0
60.0
134.0
251.0
VP - vzdialenosť magnetických pólov
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
20 - 25
h6
35 - 40
h6
:
a od
Cen
UR
E
40 m:
fro
Price
5,
Prídržná sila*
Holding force* (N)
8.0
22.0
40.0
60.0
125.0
250.0
400.0
600.0
VP - magnetic poles distance
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
± 0.3
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená.
1
Rozmer A vyjadruje dĺžku, o ktorú je môže byť valcový magnet skrátený bez poškodenia. Pri priamej montáži do ocele môže dôjsť
k zníženiu prídržnej sily až o 15% z dôvodu vzniku magnetických skratov. Aby sa tomu zabránilo, musia byť dodržané isté vzdialenosti
medzi mosadzným púzdrom magnetu a okolitou oceľovou konštrukciou. Tieto vzdialenosti musia byť dodržané aj na zdanej časti, ak
bol magnet skrátený o rozmer A a potom vložený do oceľovej konštrukcie. Odporúčané vzdialenosti sú uvedené v tabuľke.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
1
Dimension A states the length by which the bar magnet could be shortened without being damaged. The holding force will be
reduced up to 15% due to magnetic short circuits, when the bar magnet is mounted in iron directly. In order to avoid this, certain distances between the brass coat of the bar magnet and the iron have to be observed. These distances should also be kept at the rear,
in case the bar magnet was shortened by dimension A and then mounted in iron. The recommended distances are listed above.
50
Pot magnet cylindrical without fitting tolerance, AlNiCo
Prvok valcový bez tolerancie, AlNiCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
AlNiCo, pracovná teplota max. 450°C.
Galvanized body, AlNiCo magnetic core,
working temperature max. 450°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.300
138.301
138.302
138.303
138.304
138.305
138.306
138.307
138.308
138.309
138.310
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
35.0
40.0
50.0
60.0
65.0
A (mm)
12.0
11.0
10.0
8.0
6.0
5.0
13.0
9.0
10.0
10.0
10.0
Hmotnosť
Weight (g)
4.0
7.0
11.0
19.0
29.0
57.0
140.0
240.0
500.0
900.0
1480.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
1.7
4.0
8.5
12.0
20.0
45.0
100.0
190.0
240.0
420.0
660.0
A (mm)
2.0
3.0
6.0
6.0
6.0
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
4.0
9.0
17.0
29.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
1.7
4.0
8.5
12.0
20.0
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
:
a od
Cen
UR
47 E m:
fro
Price
2,
Obj. č.
Art. No.
138.340
138.341
138.342
138.343
138.344
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
10.0
12.0
16.0
18.0
20.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
6 - 63
± 0.2
Prvok valcový s toleranciou h6, AlNiCo
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
Pot magnet cylindrical with fitting tolerance h6, AlNiCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
AlNiCo, pracovná teplota max. 450°C.
Galvanized body, AlNiCo magnetic core,
working temperature max. 450°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.320
138.321
138.322
138.323
138.324
138.325
138.326
138.327
138.328
138.329
138.330
D h6 (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
10.0
12.0
16.0
18.0
20.0
25.0
30.0
35.0
45.0
50.0
60.0
A (mm)
2.0
3.0
6.0
6.0
6.0
5.0
7.0
4.0
5.0
5.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
6 - 63
± 0.2
:
a od
Cen
UR
E
94 m:
fro
Price
2,
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
4.0
9.0
17.0
29.0
57.0
110.0
200.0
420.0
720.0
1340.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
1.7
4.0
8.5
12.0
20.0
45.0
100.0
190.0
240.0
420.0
660.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
51
Pot magnet cylindrical with pin, AlNiCo
Prvok valcový s čapom, AlNiCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
AlNiCo, pracovná teplota max. 450°C.
Galvanized body, AlNiCo magnetic core,
working temperature max. 450°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.350
138.351
138.352
138.353
138.354
138.355
138.356
138.357
138.358
138.359
138.360
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
Rozmery / Dimensions
d (mm) H1 (mm)
H2 (mm)
3.0
28.0
20.0
3.0
28.0
20.0
4.0
28.0
20.0
4.0
28.0
20.0
5.0
28.0
20.0
6.0
33.0
25.0
8.0
45.0
35.0
10.0
50.0
40.0
15.0
70.0
50.0
18.0
85.0
60.0
20.0
95.0
65.0
A (mm)
12.0
11.0
10.0
8.0
6.0
5.0
13.0
9.0
10.0
10.0
10.0
Hmotnosť
Weight (g)
4.0
7.0
12.0
20.0
30.0
60.0
140.0
250.0
520.0
950.0
1580.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
1.7
4.0
8.5
12.0
20.0
45.0
100.0
190.0
240.0
420.0
660.0
:
a od
Cen
UR
93 E m:
fro
Price
2,
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
6 - 63
± 0.2
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
Pot magnet cylindrical with internal thread, AlNiCo
Prvok valcový s vnútorným závitom, AlNiCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
AlNiCo, pracovná teplota max. 450°C.
Galvanized body, AlNiCo magnetic core,
working temperature max. 450°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.370
138.371
138.372
138.373
138.374
138.375
138.376
138.377
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
L (mm)
20.0
5.0
20.0
5.0
20.0
7.0
20.0
7.0
20.0
5.0
25.0
7.0
35.0
9.0
40.0
9.0
Závit
Thread
M3
M3
M4
M4
M4
M6
M6
M8
Hmotnosť
Weight (g)
4.0
7.0
10.0
19.0
29.0
57.0
140.0
240.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
1.7
4.0
8.5
12.0
20.0
45.0
100.0
190.0
:
a od
Cen
UR
13 E m:
ro
f
Price
3,
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
6 - 63
± 0.2
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
52
bude táto hodnota prekročená
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
Prvok valcový bez tolerancie, Neodym
Pot magnet cylindrical without fitting tolerance, Neodymium
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core,
working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.700
138.701
138.702
138.703
138.704
138.705
138.706
138.707
138.708
138.709
D (mm)
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
35.0
40.0
A (mm)
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
18.0
27.0
32.0
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
3.0
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
59.0
128.0
239.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
2.5
4.5
6.0
12.0
24.0
60.0
90.0
135.0
190.0
340.0
A (mm)
5.0
7.0
11.0
13.0
15.0
Hmotnosť
Weight (g)
3.0
5.0
10.0
18.0
30.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
6.0
12.0
24.0
60.0
90.0
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
:
a od
Cen
UR
97 E m:
fro
Price
5,
Obj. č.
Art. No.
138.740
138.741
138.742
138.743
138.744
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
10.0
12.0
16.0
18.0
20.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
4 - 32
± 0.2
Prvok valcový s toleranciou h6, Neodym
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
Pot magnet cylindrical with fitting tolerance h6, Neodymium
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core,
working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.720
138.721
138.722
138.723
138.724
138.725
138.726
138.727
138.728
138.729
D h6 (mm)
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
10.0
10.0
10.0
12.0
16.0
18.0
20.0
25.0
30.0
35.0
A (mm)
5.0
5.0
5.0
7.0
11.0
13.0
15.0
18.0
22.0
27.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
4 - 32
h6
:
a od
Cen
UR
57 E m:
ro
f
Price
6,
Hmotnosť
Weight (g)
1.0
2.0
3.0
5.0
10.0
18.0
30.0
59.0
109.0
209.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
2.5
4.5
6.0
12.0
24.0
60.0
90.0
135.0
190.0
340.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
53
Pot magnet cylindrical with pin, Neodymium
Prvok valcový s čapom, Neodym
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core,
working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.750
138.751
138.752
138.753
138.754
138.755
138.756
138.757
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
d (mm) H1 (mm)
H2 (mm)
3.0
28.0
20.0
3.0
28.0
20.0
4.0
28.0
20.0
4.0
28.0
20.0
5.0
28.0
20.0
6.0
33.0
25.0
8.0
45.0
35.0
10.0
50.0
40.0
A (mm)
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
18.0
27.0
32.0
Hmotnosť
Weight (g)
6.0
11.0
17.0
28.0
42.0
77.0
164.0
298.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
6.0
12.0
24.0
60.0
90.0
135.0
190.0
340.0
:
a od
Cen
UR
87 E m:
ro
f
Price
2,
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
6 - 32
± 0.2
Prvok valcový s vnútorným závitom, Neodym
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
Pot magnet cylindrical with internal thread, Neodymium
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core,
working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.770
138.771
138.772
138.773
138.774
138.775
138.776
138.777
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
L (mm)
20.0
5.0
20.0
5.0
20.0
7.0
20.0
7.0
20.0
7.0
25.0
9.0
35.0
9.0
40.0
12.0
Závit
Thread
M3
M3
M4
M4
M4
M6
M6
M8
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
6 - 32
± 0.2
Hmotnosť
Weight (g)
5.0
8.0
12.0
20.0
30.0
59.0
128.0
239.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
6.0
12.0
24.0
60.0
90.0
135.0
190.0
340.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
:
a od
Cen
UR
00 E m:
3,Price fro
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
54
Pot magnet cylindrical with fitting tolerance h6, SmCo
Prvok valcový s toleranciou h6, SmCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
SmCo, pracovná teplota max. 200°C.
Galvanized body, SmCo magnetic core,
working temperature max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.420
138.421
138.422
138.423
D h6 (mm)
4.0
5.0
6.0
8.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
10.0
10.0
20.0
20.0
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
2.0
5.0
9.0
A (mm)
5.0
5.0
15.0
15.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
4 -8
h6
Prídržná sila*
Holding force* (N)
2.0
4.0
6.0
10.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
:
a od
Cen
UR
E
10 m:
ro
f
e
Pric
7,
Cylindrical magnet, AlNiCo
Valcový magnet, AlNiCo
Červenou farbou lakované púzdro, magnetické
jadro AlNiCo, pracovná teplota max. 450°C
Red paint laquered body, AlNiCo magnetic
core, working temperature max. 450°C
Lakované púzdro (červené) / Laquered body (red)
Obj. č.
Art. No.
138.600
138.601
138.602
138.603
138.604
138.605
D (mm)
12.0
17.0
20.0
24.0
35.0
45.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
17.0
20.0
24.0
30.0
42.0
44.0
A (mm)
5.0
6.0
6.0
8.0
10.0
3.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
12 - 45
± 0.2
Hmotnosť
Weight (g)
14.0
33.0
55.0
98.0
291.0
504.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
10.0
30.0
50.0
100.0
200.0
500.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
:
a od
Cen
UR
57 E m:
3,Price fro
bude táto hodnota prekročená.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
55
Cylindrical magnet with internal thread, AlNiCo
Valcový magnet s vnútorným závitom, AlNiCo
Červenou farbou lakované púzdro, magnetické
jadro AlNiCo, pracovná teplota max. 450°C
Red paint laquered body, AlNiCo magnetic
core, working temperature max. 450°C
Lakované púzdro (červené) / Laquered body (red)
Obj. č.
Art. No.
138.610
138.611
138.612
138.613
138.614
D (mm)
12.5
17.0
21.0
27.0
35.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
L (mm)
16.0
7.0
16.0
5.0
19.0
7.0
25.0
9.0
30.0
9.0
Závit
Thread
M4
M6
M6
M6
M6
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
12,5 - 35
± 0.2
Hmotnosť
Weight (g)
15.0
27.0
48.0
104.0
208.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
20.0
26.0
40.0
65.0
150.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
:
a od
Cen
UR
67 E m:
fro
Price
3,
Flat magnet, AlNiCo
Plochý magnet, AlNiCo
Červenou farbou lakované púzdro, magnetické
jadro AlNiCo, pracovná teplota max. 450°C
Red paint laquered body, AlNiCo magnetic
core, working temperature max. 450°C
Lakované púzdro (červené) / Laquered body (red)
Obj. č.
Art. No.
138.620
138.621
138.622
D (mm)
19.0
29.0
38.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
8.0
9.0
11.1
d (mm)
3.5
4.7
4.7
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
19 - 38
± 0.2
Hmotnosť
Weight (g)
17.0
43.0
90.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
35.0
73.0
144.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
:
a od
Cen
UR
60 E m:
fro
Price
6,
56
Electromagnets
12. Elekromagnety
Elektromagnety nachádzajú uplatnenie v automatizácii, konštrukcii jednoúčelových zariadení a automatov, diaľkovom ovládaní zariadení.
Z hľadiska riadiaceho napätia ich môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín:
1. Jednosmerné elektromagnety - označujeme DC a v praxi ide o najpoužívanejšie druhy magnetov. Oproti striedavým elektromagnetom kotva nemusí
dosadať do koncovej polohy, hustota spínania je obmedzená iba rýchlosťou
príťahu a odpadu, nedochádza k vibráciam kotvy. Ich nevýhodou je predovšetkým pomalší príťah a odpad a menšia ťahová sila. Jednosmerné magnety
je možné vybaviť usmerňovačom na striedavé napätie, ale vlastnosti jednosmerného magnetu zostanú zachované.
Electromagnets (solenoids) are widely used in automation, construction of dedicated devices and machines, remote control etc.
In term of control voltage it is possible to divide solenoids into
two groups:
1. Solenoids with direct current (DC) control – these types are the most
frequently used solenoids. Compared to solenoids with alternating current control, the yoke does not have to touch down to end position, switching frequency is limited only by pick-up and release rates, there are no yoke vibrations.
Their main disadvantage is slower pick-up and release times and lower pulling
force. DC solenoids can be supplied with rectifier for alternating current , but
the solenoid properties remain the same.
2. Striedavé elektromagnety - označujeme AC, výhodou je rýchlejší príťah.
Magnetický obvod je prispôsobený pre striedavý magnetický tok. Kotva musí
dosadať do koncovej polohy aby nedochádzalo k jej vibráciám. Hustota spínania je obmedzená rýchlosťou príťahu a odpadu a maximálnym dovoleným
oteplením.
2. Solenoids with alternating current (AC) control – their main advantage
in comparison to DC types, is faster pic-up time. The magnetic circuit is adapted for alternating magnetic flux. The yoke must touch down the end position to
avoid yoke vibrations, switchhing frequency is limited by pick-up and release
rates and maximum allowed heating.
Z hľadiska funkcie elektromagnety delíme na:
1. Prídržné elektromagnety - elektrické prístroje určené na pevné uchytávanie feromagnetických predmetov, ale je možné ich použiť aj ako ovládací elektromagnet s malým zdvihom, ale veľkou prídržnou silou. Prídržný elektromagnet
s permanentným magnetom pracuje inverzne (bez el. prúdu generuje prídržnú
silu, pri napájaní feromagnetický predmet odpadne). Na prídržnú silu elektromagnetu negatívne pôsobia nasledovné vplyvy:
• nežiaduce materiálové prímesi v telese elektromagnetu a kotve (uhlík, chróm,
nikel, mangán, a pod.)
• drsnosť vzájomných prídržných plôch (čím väčšia drsnosť, tým menšia prídržná sila)
• vzduchová medzera (čím je väčšia tým je nižšia prídržná sila)
In term of function it is possible to divide solenoids into the following
groups:
1. Holding solenoids – electric devices intended to use for holding of ferromagnetic objects. It is possible to use them also as lifting electromagnets with
small stroke but high pulling force. Holding solenoid with permanent magnet has
inverse function (generates holding force when current is switched off, releases
the load when current is switched on). Holding force of these solenoids is negatively influenced by the following factors:
• foreign materials in the body and yoke of the electromagnet (carbon, chrome,
nickel, manganese, etc.)
• roughness of contact faces (the higher roughness the lower holding force)
• air gap (the bigger air gap the lower holding force)
2. Ovládacie elektromagnety - elektrické prístroje určené k vykonávaniu
obmedzeného priamočiareho alebo rotačného pohybu. Ovládacie elektromagnety môžeme rozdeliť na niekoľko podskupín:
- Zdvihové elektromagnety sú prístroje s priamočiarym pohybom kotvy
pôsobením magnetického poľa budiacej cievky. Zdvihový elektromagnet môže
byť doplnený permanentnými magnetmi, ktoré napomáhajú príťahu a držia
kotvu po dosadnutí bez napájania. Môžu byť vyrobené v prevedení pre jednosmerné alebo striedavé napätie. Cievky môžu byť dodané v niekoľkých
prevedeniach (s voľnými vývodmi a pájkovacími očkami, s konektorom alebo
s plochými násuvnými spojmi).
- Otočné elektromagnety sú prístroje s rotačným pohybom kotvy vo
vymedzenom uhle pôsobením magnetického poľa budiacej cievky.
- Elektromagnetické ventily sú ovládacie prístroje, ktoré svojou konštrukciou
a technickými parametrami umožňujú ovládanie ventilov na plynné alebo kvapalné zmesi. Spínací elektromagnet ventilu otvára alebo zatvára ventil.
2. Actuating solenoids – electric devices intended to execute linear or rotary
stroke in limited region. Actutating solenoids can be divided into the following
subgoups:
- Lifting solenoids are devices with linear stroke of yoke which is invoked by
magnetic field of operating coil. Lifting solenoid can be equipped with permanent magnet which helps during pic-up phase and holds the yoke in end position after the control voltage is switched off. Can be supplied in AC or DC version, operating coil can be supplied also with more options (flying leads, connector, jack).
- Rotary solenoids are devices which execute rotary stroke in limited angle.
Stroke is generated by magnetic field of operating coil.
- Electromagnetic valves are actuating devices with construction which allows
control of valves for gases or liquids. Switching electromagnet opens and
closes the valve.
Elektromagnet pre hydrauliku
Electromagnet for hydraulics
Ovládací elektromagnet s priamočiarym pohybom
Actuating solenoid with linear stroke
Striedavý elektromagnet typu EVJ
EVJ type actuating AC solenoid
57
Holding selenoids
Prídržné elektromagnety
Prídržné elektromagnety s napájaním 24 VDC,
používajú sa v manipulátoroch, blokovacích systémoch a pod. Elektromagnet po pripojení na
napájacie napätie vytvára magnetickým tokom
prídržnú silu. Po odpojení napájacieho napätia
magnetický tok zaniká. Elektromagnety majú
veľkú prídržnú silu a zostavením viacerých elektromagnetov je možné zložiť zariadenie s veľkou
silou.
Holding solenoids with power supply 24 VDC.
These types of solenoids are used in manipulators, locking systems, etc. Connecting the electromagnet to power supply, it generates strong
magnetic field and this forms the holding force
of the solenoid. Disconnecting the power supply,
the magnetic field is terminated and the solenoid
is released. The electromagnets have high
holding force and can be combined to
a multiple systems.
:
a od
Cen
UR
00 E :
o
fr m
Price
43,
Rozmery / Dimensions (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Menovitý príkon / Power (W)
Max. prídržná sila / Max. holding force (N)
Hrúbka kotvy / Yoke thickness (mm)
Hmotnosť / Weight (kg)
0111
18
11
8
16.1
M3
5
3
6
200
2
1
6
M3
1.4
45
2
0.017
0211
25
20
11.1
22.3
M4
6
3
9
200
2.5
1
7.5
M3
3.2
140
3
0.06
0311
32
22
14.3
28.6
M4
6
3
12
200
3.5
1
9
M3
3.6
240
4
0.11
Typ /Type
0411
40
25.5
17.9
35.8
M5
8
4
15.5
200
4.5
2
13
M3
5.2
475
4.5
0.2
Menovité napájacie napätie 24 VDC ± 10%
Relatívny zaťažovateľ 100%
Tepelná trieda izolácie E
Krytie prístroja IP 65
58
0511
50
27
20.4
44.7
M5
8
4
19
200
5
2
17
M3
6.5
750
6
0.3
0611
63
30
28.2
56.3
M8
12
6
25
200
5.5
3
20
M4
9
1050
7
0.55
0811
80
38
34
72.8
M8
12
6
33
200
7.5
3
25
M4
15
2400
9
1.2
1011
100
43
42.8
91.3
M10
15
8
42
300
9
3
37.5
M5
20.5
3400
11
2.1
Nominal power supply 24 VDC ± 10%
Duty cycle 100%
Heat insulation class E
Protection of the solenoid IP65
Bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s magnetmi
Safety precautions for magnet handling
Silné magnety môžu pri neopatrnej manipulácii spôsobiť pomliaždeniny a zlomeniny. Pri manipulácii
s nimi je nutné dodržať bezpečné vzdialenosti medzi magnetmi a medzi magnetmi a feromagnetickými
predmetmi!
The strong magnetic forces of attraction can cause skin bruises and fractures. Sufficient security distances need to be kept between each magnet and all other ferromagnetic elements!
Pri náraze magnetu o iný magnet alebo feromagnetickú plochu môžu vzniknúť ostré úlomky.
Pri manipulácii s magnetmi používajte ochranné okuliare a rukavice!
A crash of magnets to another magnet or ferromagnetic element can produce splinters. Therefore
always wear protection gloves and glasses!
Magnety zo vzácnych zemín (NdFeB a SmCo) musia byť brúsené zásadne s chladiacou kvapalinou.
Prach po brúsení týchto magnetov je spontánne horľavý!
Grinding dust of rare-earth (RE) metal magnets is spontaneously inflammable. Always process with
water!
Nárazy magnetov o seba môžu spôsobiť iskrenie. Je preto prísne zakázané manipulovať s nimi
vo výbušnom prostredí!
Crashes of magnets can cause sparks. Handling and processing in explosive environment is
therefore strictly prohibited!
Silné magnetické polia môžu ovplyvňovať elektrické a elektronické zariadenia, magnetické záznamové
médiá. Dodržujte bezpečné vzdialenosti magnetov od kardiostimulátorov, navigačných zariadení, mobilných telefónov, kreditných kariet, iných magnetických záznamových zariadení, elektrických a elektronických obvodov a dosiek! Osoby, ktoré majú kardiostimulátor by nemali pracovať s magnetmi!
Strong magnetic fields can influence electronic and electrical devices as well as data mediums. Don't
bring magnets close to pacemakers, navigation instruments, cell phones, credit cards, other magnetic
data media, plug-in boards etc. People with pacemaker should not work with magnets!
Pri leteckej preprave magnetov môže byť vyžadované špeciálne vyhlásenie o bezpečnosti nákladu.
For air cargo a special declaration maybe possible for security reasons.
Rádioaktívne žiarenie a spájanie magnetov súhlasnými pólmi oproti sebe môže znižovať ich magnetické vlastnosti.
Radioactivity as well as joining together equal poles can reduce the magnetic properties.
Nesmie byť prekročená maximálna pracovná teplota magnetu. Táto hodnota je uvedená v dátovom
liste každého magnetu v tomto katalógu. Prekročením maximálnej pracovnej teploty môže dôjsť
k ireverzibilným stratám.
The highest defined working temperature must not be passed. This value is stated in data sheet of
each magnet type in this catalogue. Exceeding this value can cause irreversible loss.
59
Objednávkový formulár
Dodávateľ:
Číslo objednávky:
vaše číslo objednávky
Vystavené:
dátum poslania objed.
SELOS s.r.o. , Ľudovíta Stárka 16A, 911 05 Trenčín
Tel.: 032 7430856 Fax: 032 7430857
IČO: 36 34 04 64 DIČ: SK 20 21 90 99 56
Odberateľ:
Ulica:
Dátum plnenia:
požadov. termín dodania
PSČ / mesto:
Príjemca: adr. dodania, ak nie je zhodná s adr. odberateľa
Tel.:
Fax:
IČO:
DIČ:
Platobné podmienky:
DOBIERKA
HOTOVOSŤ
Prepravné podmienky:
NAŠA DOPRAVA
OSOBNÝ ODBER
Poznámka:
Potvrdenie objednávky
e-mailom:
@
nie
Referent:
vybavuje
Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za tieto položky:
č.
Identifikácia/text položky
Celkový
Jedn. cena
Celková cena
počet (ks)
tovaru (€)
tovaru (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
V....................................... dňa:..............................
60
..............................................................
pečiatka a podpis odberateľa
Sadzba
DPH
Celková cena
spolu (€)
Všeobecné obchodné podmienky SELOS
1. Úvodné ustanovenie
Tieto všeobecné obchodné podmienky upresňujú podmienky realizácie dodávok tovaru a služieb
spoločnosti SELOS, s.r.o., Ľudovíta Stárka 16A,
Trenčín, IČO 36340464, zapísanú v obchodnom
registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro,
vložka 15198/R (ďalej len Predávajúci).
2. Predmet plnenia
Predmetom plnenia týchto všeobecných obchodných podmienok je realizácia dodávok tovaru
a s tým spojených služieb záväzne objednaných
kupujúcim.
3. Objednávka
Objednávky sú prijímané výhradne písomnou
alebo elektronickou formou (poštou, faxom,
e-mailom, cez náš web). Objednávky sú vybavované priebežne podľa poradia, v akom boli
doručené, s ohľadom na aktuálny stav skladových zásob. Po prijatí objednávky a jej spracovaní
dostane kupujúci písomné Potvrdenie o prijatí
objednávky.
4. Cena
Ceny tovaru sú vždy uvádzané bez DPH a riadia
sa aktuálnym cenníkom. Cenník sa vydáva vždy
na začiatku kalendárneho roka, ale vyhradzujeme
si právo zmeny cien kedykoľvek.
5. Dodací termín a dodacie podmienky
Vaše objednávky sa vždy snažíme vybavovať
neodkladne (resp. po úhrade zálohovej platby),
v prípade momentálneho vypredania do ôsmich
týždňov.
Tovar sa považuje za dodaný jeho prevzatím
v expedícii našej spoločnosti, buď osobne kupujúcim, alebo prepravcom. Naša štandardná
dodacia podmienka je EXW.
6. Platobné podmienky a pokuty
v omeškaní
Štandardné platobné podmienky sú platba v hotovosti, zálohová platba v plnej sume, alebo
dobierka. Iná forma úhrady musí byť špecifikovaná v kúpnej zmluve.
Zmluvná pokuta pre kupujúceho v prípade omeškania splatnosti faktúry je 0,5% z faktúrovanej
sumy za každý jeden deň omeškania.
7. Záruky, reklamácie a náhrady škody
Predávajúci garantuje špecifické vlastnosti tovaru
len za predpokladu dodržania predpísaných podmienok prostredia, v ktorom je materiál umiestnený. Tieto podmienky sú uvedené v tomto
katalógu pri konkrétnom produkte, prípadne
v návode na obsluhu. Záruka je určená písomnou formou - dokladom o kúpe. Záručná doba
začína plynúť dňom dodania.
Ak tovar vykazuje zjavné poškodenie pri dodaní,
je kupujúci povinný oznámiť nedostatky na tovare
okamžite, najneskôr však do piatich dní od prevzatia. V prípade množstevnej reklamácie je
kupujúci povinný uplatniť si ju okamžite, najneskôr
však do troch dní od prevzatia. Reklamácia musí
byť podaná písomne. Neskoršie reklamácie
predávajúci neakceptuje.
Riešenie reklamácií, náhrady škody a záručná
doba sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka Slovenskej republiky.
General sales terms and conditions
1. Introductory provisions
These terms and conditions apply to the sale of
goods and services by company SELOS, s.r.o.,
Ludovita Starka 16A, Trencin, Slovakia, company
registration nr. 36 340 464, registered in Register
of Business Names of District Court in Trencin,
section Sro, insertion 15198/R (Seller).
2. Subject of observation
Subject of observation in these general business
conditions is realization of consignments of
goods and services definitely ordered by buyer.
3. Order
Orders are accepted in written or electronic form
(post, fax, e-mail, online order).
Orders are executed continuously by sequence,
regarding to the status of stock reserves. After
processing of the order, buyer receives the
Confirmation of the order.
4. Price
Quoted prices are nett and abide by the current
price list. Price list is issued always in the beginning of the calendar year. We reserve the right of
pricelist changes without warning.
5. Delivery date and delivery conditions
We do our best to process your orders immediately (or after covering of payment). In case of
immediate sold out at latest in 8 weeks. Goods
are considered as delivered by its collecting in
our company by buyer or carrier. Our delivery
condition is EXW (Ex Works - INCOTERMS
2000).
6. Payment conditions and delay penalties
Standard payment conditions are cash payment,
payment in advance, or cash on delivery. Other
forms of payment must be specified in contract of
purchase. Penalty for buyer in case of delaying with
maturity is 0,5% of amount per day of delaying.
7. Warranties, claims and indemnification
Seller warrants specific properties of the goods
only by observing the terms of environment
where the goods are placed. These terms are
presented in this catalogue separately for every
product, or in operating manual. Guarantee is
assigned in written form - by proof of purchase.
Warranted time begins on day of sale.
If the goods show damages by delivery, buyer
must inform the seller about all defaults at latest
5 days after delivery. In case of bulk claim buyer
is obligated to apply the claim immediately, at latest 3 days after delivery. Claim must be applied
in written form. Delayed claims will not be
accepted.
Accepting of claims, compensation and warranty
time are managed by establishments of
Commercial Code of the Slovak Republic.
61
® SELOS je registrovaná ochranná známka (TM)
® SELOS is registered trade mark (TM)
Slovenská republika
Česká republika
Magyarország
International
SELOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16A
911 05 Trenčín
Slovenská republika
SELOS Bohemia, s.r.o.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
Česká republika
SELOS, s.r.o.
Ludovita Starka 16A
911 05 Trencin
Szlovák köztársaság
SELOS, s.r.o.
Ludovita Starka 16A
911 05 Trencin
Slovak Republic
Tel.:
Fax:
E-mail:
Mobil:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Mobil:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Mobil:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Mobil:
541 59 22 33
541 59 22 34
[email protected]
739 652 142
+421 32 7430856
+421 32 7430857
[email protected]
+421 903 774 239
+421 32 7430856
+421 32 7430857
[email protected]
+421 903 774 239
www.magnety.sk
www.magnety.sk/cz
www.magnesek.hu
www.magnety.sk/en
GPS:
N48°53.497´
E018°01.505´
GPS:
N49°12.713´
E016°35.934´
GPS:
N48°53.497´
E018°01.505´
GPS:
N48°53.497´
E018°01.505´
September 2009
032 74 30 856
032 74 30 857
[email protected]
0903 774 239
Download

Magnety