Magnety
Hodnoty, ktoré priťahujú
Magnetické materiály
Values with attraction
Magnetic materials
www.magnety.sk
Vážený čitateľ tohto katalógu,
Dear reader of this catalog,
V rukách držíte ďalšie vydanie nášho katalógu magnetických materiálov pre priemysel. Je to už šieste
v poradí a nájdete v ňom opäť veľa nových výrobkov, ako aj veľa aktualizácií nášho tradičného sortimentu základných magnetov. V inom, samostatnom katalógu s názvom MAGNETICKÉ SYSTÉMY,
predstavujeme zložitejšie výrobky s aplikovanou
silou magnetizmu na účely zdvíhania, prenášania,
upínania, separovania a podobne. Ak teda máte
záujem o informácie aj z tejto oblasti, neváhajte nás
kontaktovať.
Holding in your hands you have the next edition of
our catalog of magnetic materials for industry. It's
already the sixth edition and you can find many new
products there again as well as many updates to
our traditional range of basic ultimate magnets. In
another separate catalog called Magnetic systems,
we introduce more complex products with applied
force of magnetism for the purpose of lifting, carrying, clamping, separation and so on. So if you are
interested also in this area, please do not hesitate
to contact us.
Z noviniek v tomto vydaní chcem zdôrazniť rozšírenie
sortimentu o špeciálne tvary magnetických prvkov
(na stranách 56 a 57), ako aj na zákaznícke tvary
reklamných magnetiek (strana 14). Samostatnú
novú kapitolu tvoria magnetické menovky v exkluzívnych dizajnoch, ktoré nájdete na stranách 58 až 69.
The news in this issue I want to emphasize diversification of special tailor-made pot magnets (on
pages 56 and 57), as well as custom shaped
advertising magnets (page 14). All new chapter is
dedicated to magnetic badges in exclusive
designs, which can be found on pages 58 to 69.
Našou snahou, ako lídra na trhu magnetov, je vyrábať a dodávať kvalitné produkty v dobrej cene,
poskytovať kvalitné odborné poradenstvo a konzultácie, ako aj zabezpečiť nadštandardné popredajné
služby. Tieto ciele sa nám darí napĺňať vďaka
nášmu rozrastajúcemu sa kvalitnému tímu spolupracovníkov. Taktiež máme zavedený integrovaný
systém riadenia podľa noriem EN ISO 9001, EN
ISO 14001 a OH SAS 18001, ktorý nám pomáha
v udržovaní poskytovania kvalitných služieb pre vás,
našich zákazníkov. Verím, že celá naša snaha bude
k Vášmu prospechu a nepriamo povedie k väčšiemu využitiu tej stále tajomnej magnetickej energie.
Our aim, as the magnets market leader is to produce and deliver quality products at good prices, provide quality professional advice and consultation, as
well as to ensure high standard of our after-sales
service. These objectives are being accomplished
thanks to our expanding professional team. We
also have introduced an integrated management
system according to EN ISO 9001, ISO 14001 and
OH SAS 18001, which helps us in maintaining the
provision of quality services to you, our customers.
I believe that all our efforts will be to your benefit and
it will indirectly lead to greater use of the still mysterious magnetic energy.
Dovoľte mi popriať Vám veľa úžitku z tohto katalógu.
Let me wish you a lot of benefit from this catalog.
Kamil Lipták
majiteľ a konateľ spoločnosti SELOS
Kamil Liptak
SELOS owner and general manager
CONTENTS
OBSAH
Strana / Page
1.
Magnetické fólie
Magnetic sheetings
2.
Magnetická guma
Magnetic rubber
10
3.
NeoFoil
NeoFoil
11
4.
Magnetické pásky
Magnetic tapes
12
5.
Magnetické štítky a C-profily
Magnetic labels and C-profiles
15
6.
Magnetické tašky
Magnetic pockets
17
7.
Kancelárske magnety
Office magnets
18
8.
Ferity
Ferrite
20
9.
Neodymy
Neodymium
23
10. SmCo
SmCo
27
11. AlNiCo
AlNiCo
29
12. Magnetické prvky
Pot magnets
32
13. Magnetické menovky
Magnetic badges
58
Základné pojmy magnetizmu
Basic definitions in magnetism
70
EXTRA
STRONG
2
1
Magnetic sheetings
1. Magnetické fólie
Všeobecná charakteristika
Magnetické fólie sa vyrábajú zo zmesi stroncium-feritového prášku a elastického
termoplastového spojiva. Najnovšie typy magnetických fólií sú vyrobené z neodymového (NdFeB) magnetického prášku, čo ešte výraznejšie zvyšuje ich prídržnú silu a oblasti použitia. Výroba sa uskutočňuje kalandrovaním. Prevedenie
vyhovuje norme EN 71/3, neobsahuje bárium ani olovo, vďaka čomu je použiteľná na výrobu hračiek, hier a pod. Magnetická fólia disponuje permanentnými
magnetickými vlastnosťami, je ohybná a priľnavá na všetky feromagnetické plochy, ako liatina, oceľový plech, atď. Pri správnom skladovaní si dlhodobo udržuje svoje magnetické vlastnosti. Magnetická fólia je použiteľná v mnohých oblastiach a jej využitie stále narastá.
Basic characteristics
Magnetic sheetings are made of strontium-ferrite powder and elastic thermoplastic carrier, production process is calendering. The most advanced magnetic
sheetings are made of neodymium (NdFeB) powder, what increases their holding force and application field. The material conforms to the EN standard 71/3.
Our magnetic sheetings meet all current requirements regarding barium levels,
the product is lead free, and is thus suitable for use in toys and games. Magnetic sheet has permanent magnetic properties, it is flexible and adherent to all
ferromagnetic surfaces like steel plates, cast iron, etc. If storage of magnetic
sheet is done correctly, it keeps its magnetic and mechanic properties for long
time. Magnetic sheet has wide range of application areas and it is still growing.
Magnetické fólie podľa zloženia
Fólia STANDARD (izotropná) - v súčasnosti najbežnejšie používaný typ magnetických fólií. Používa sa pri výrobe reklamných štítkov na autá, magnetických štítkov, magne-tických pások atď. Najčastejšie je magnetizovaná jednostranne
viacpólovo.
Fólia PREMIUM (anizotropná) - anizotropná magnetická fólia má rozdielne zloženie oproti izotropnej, čo má vplyv na jej vyššiu prídržnú silu. Výhodou anizotropnej fólie je, že dosahuje rovnakú alebo vyššiu prídržnú silu ako izotropná, ale
pri menšej hrúbke materiálu. To umožňuje šetriť prepravné a skladovacie náklady. Anizotropnú fóliu je možné magnetizovať nasledovnými spôsobmi: jednostranne viacpólovo, obojstranne viacpólovo, axiálne.
Magnetic sheet types according to composition
Magnetic sheet STANDARD (isotropic) - the most commonly used type of magnetic sheet today. Main application areas are car advertising signs, magnetic
tags, magne-tic tapes, etc. The most common magnetization type for isotropic
sheets is one-side multipolar magnetization.
Magnetic sheet PREMIUM (anisotropic) - anisotropic magnetic sheet has different material composition, what results into higher holding force. The main
advantage of anisotropic sheet is, that reaches the same or higher holding force
than isotro-pic type, but in smaller thickness. It allows to save transport and
warehouse costs. Anisotropic magnetic sheet can be magnetized in the following ways: one-side multipolar, double-side multipolar and axial magnetization.
Prevedenia magnetickej fólie
Hnedá - bez povrchovej úpravy, obojstranne hnedá
Biela - laminovaná bielou fóliou (matná, pololesklá, lesklá) na nemagnetickej strane
Farebná - laminovaná farebnou fóliou na nemagnetickej strane
Samolepiaca - laminovaná samolepiacou fóliou na nemagnetickej strane
Magnetic sheet executions
Plain brown - without surface lamination, both sides are brown colour
White - laminated with white foil (matte, semi-gloss, gloss) on the non-magnetic side
Colour - laminated with colour foil on the non-magnetic side
Adhesive - laminated with adhesive foil on the non-magnetic side
Hrúbka dodávaných fólií je v širokom rozsahu - od 0.17 mm do 1.5 mm. Štandardne sú magnetické fólie dodávané v rolkách v návine 10, 15, 30 m; šírka
roliek je 620, 1020 a 1070 mm. Naše magnetické fólie majú ochranu voči UV
žiareniu, sú odolné voči poveternostným vplyvom a teplote od -26°C do +70°C
a tiež odolávajú zriedeným kyselinám a lúhom. Magnetické fólie je možné upravovať rezaním, vysekávaním a potláčaním rôznymi technológiami.
We offer magnetic sheet in wide range of thicknesses - from 0.17 mm to
1.5 mm in rolls of 10, 15, 30 m length, roll width is 620, 1020 and 1070 mm.
Our magnetic sheets are protected against UV radiation, they are weatherproof
against diluted acids and lyes, working temperature range is from -26°C to
+70°C. Magnetic sheets can be easily cut, punched, trimmed and printed by
different technologies.
Použitie a aplikácie magnetickej fólie
- magnetické štítky pre autoreklamu, skladové štítky, označovanie tovaru a prepravných paliet, často meniteľné informačné a výstražné štítky, plánovacie
a organizačné tabule, magnetické tašky, cenovky, informačné steny, hry, atď.
Usage and application of magnetic sheet
- magnetic advertising signs for cars, warehouse tags, labeling of goods and
freight palettes, information and warning signs, planning and organization
boards, magnetic pockets, price cards, information walls, games, etc.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
STANDARD
PREMIUM
Materiál
Material
Remanencia
Remanence
BR (mT)
Min
Typ
150
170
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
Min
Typ
95
111
230
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
Min
Typ
151
159
167
Ohybnosť pri 20°C
Flexibility at 20°C
191
Hustota
Density
(g/cm3)
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
Min
Typ
4.1
5.7
10.7
11.9
Rozsah pracovných teplôt
Working temperature range
TW (°C)
- 26 ÷ + 70
- 26 ÷ + 70
Pevnosť v ťahu
Tensile strength
(kg/cm2)
Odporúčaná teplota skladovania
Recommended storage temperature
(°C)
60 - 100
20 ÷ 30
STANDARD
PREMIUM
2
materiál môže byť zvinutý na min. priemer 13 mm bez zlomenia
material can be coiled to a 13 mm radius without cracking
3.6 - 3.8
more info and e-shop on www.magnety.sk
Popis
Obj. č.
Description
Art. No.
Fólia STANDARD
STANDARD
sheeting
11.013
11.014
11.015
11.016
11.018
11.029
11.030
11.031
11.032
11.041
11.042
11.043
11.045
11.112
Fólia PREMIUM
PREMIUM sheeting
11.113
11.114
11.130
Základný
materiál
Base material
Materiál
povrchu
Surface
material
Prevedenie
povrchu
Surface
finish
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
-
Hnedé
Plain brown
Hnedé
Plain brown
Hnedé
Plain brown
Hnedé
Plain brown
Hnedé
Plain brown
Biele matné
White matte
Biele matné
White matte
Biele matné
White matte
Biele matné
White matte
Samolepiace
Adhesive
Samolepiace
Adhesive
Samolepiace
Adhesive
Samolepiace
Adhesive
Hnedé
Plain brown
Hnedé
Plain brown
Hnedé
Plain brown
Biele polo
lesklé
White semi
gloss
Biele matné
White matte
Biele lesklé
White gloss
Biele matné
White matte
Biele lesklé
White gloss
Biele matné
White matte
Biele lesklé
White gloss
Biele polo
lesklé
White semi
gloss
Biele lesklé
White gloss
Hnedé
Plain brown
Biele matné
White matte
Samolepiace
Adhesive
Vinyl
Vinyl
Vinyl
Vinyl
Vinyl
Magnetic film
SolventMag
SolventMag
11.400
11.410
11.420
11.430
11.440
11.450
EasyPrint
EasyPrint
11.600
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Magnetic film
Magnetická vrstva
Vinyl
Vinyl
Vinyl
Vinyl
Vinyl
Vinyl
PET
Magnetic film
11.700
Ferroflex
Ferroflex
11.990
11.994
11.980
11.984
11.970
11.974
Kovová vrstva
Steel film
Kovová vrstva
Steel film
Kovová vrstva
Steel film
Kovová vrstva
Steel film
viac info a e-shop na www.magnety.sk
PET
Vinyl
-
Technológia tlače / Printing technology
Atrament Off-set Sieťotlač Flexografia
na vodnej Off-set Screen
Flexography
báze
printing
Water
base ink
-
Hrúbka
Štandardné
Thickness šírky
(mm)
Standard
widths
(mm)
Štandardné
dĺžky
Standard
lengths
(mm)
0.4
620
30
4
-
0.5
620
30
4
-
-
0.7
620
10
4
-
-
-
0.9
620
10
4
-
-
-
-
1.5
620
10
4
-
-
-
•
-
0.4
620
30
4
-
-
-
-
•
-
0.5
620
30
4
-
-
-
-
•
-
0.7
620
10
4
-
-
-
-
•
-
0.9
620
10
4
-
-
-
-
-
-
0.5
620
30
4
-
-
-
-
-
-
0.7
620
10
4
-
-
-
-
-
-
0.9
620
10
4
-
-
-
-
-
-
1.5
600
10
4
-
-
-
-
-
-
0.25
620
15
5
-
-
-
-
-
-
0.35
620
15
5
-
-
-
-
-
-
0.50
620
15
•
•
•
•
•
•
0.52
620
15
UV
UV
Solvent,
Eco-solv.
Solvent
Eco-solv.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Strana
v katalógu
Page in the
catalogue
5
5
-
•
-
-
-
-
0.4
1020
15
5
-
•
-
-
-
-
0.4
1020
15
5
-
•
-
-
-
-
0.5
1020
15
5
-
•
-
-
-
-
0.5
1020
15
5
-
•
-
-
-
-
0.7
1020
15
5
-
•
-
-
-
-
0.7
1020
15
5
•
•
-
-
•
-
0.19
1070
15
6
•
•
-
-
•
-
0.17
1070
15
7
-
-
-
-
-
-
610
-
-
-
•
-
-
-
-
-
-
-
30
10
30
10
30
10
8
-
0.4
0.7
0.4
0.7
0.4
0.7
610
600
8
8
3
Prídržná sila fólie / Holding force of foil
Prídržná sila Fv / Holding force Fv
(g/cm2)
STANDARD
PREMIUM
0.25 mm
25
0.35 mm
32
0.40 mm
20
0.50 mm
29
45
0.70 mm
40
67
0.90 mm
52
83
1.50 mm
68
120
Prídržná sila je kalkulovaná pri nulovej vzduchovej medzere.
Holding force is calculated at zero air gap.
Hrúbka materiálu
Material thickness
MAGNETIC SHEETING STANDARD
MAGNETICKÁ FÓLIA STANDARD
Magnetická fólia môže slúžiť okrem iného aj ako
vizuálny nosič reklamy. Takto vyrobená reklama
je ľahko odstrániteľná, nepoškodzuje podklad
ako bežné samolepiace fólie. Prípadná grafika
môže byť nanesená sieťotlačou, ofsetom príp.
samolepiacou fóliou. Vždy závisí na požadovanej
farebnosti a motíve, ktorý má byť na fólii nanesený. Magnetická priľnavosť závisí na hrúbke materiálu na ktorý bude fólia prikladaná. Fóliu je
možné strihať obyčajnými nožnicami prípadne
vysekávať do požadovaných tvarov.
Štandardne ponúkame magnetickú fóliu
v hrúbkach 0.4, 0.5, 0.7, 0.9 a 1.5 mm v rolke
dĺžky 30 m alebo 10 m, šírka rolky 620 mm
v hnedom, matnom bielom, lesklom bielom
a samolepiacom prevedení.
Magnetic sheeting can be used as visual advertising carrier - it can be easily mounted/dismounted onto the surface and it does not damage the
ferromagnetic surface as standardly used adhesive foils. The graphics can be realized by
screenprinting, offset or other printing technology. Magnetic holding force depends on type
and thickness of ferromagnetic surface onto the
magnetic sheet will be applied. Magnetic sheetings can be easily cut by scissors, knife or
die-cut into desired shapes.
We offer magnetic sheetings in thicknesses of
0.4, 0.5, 0.7, 0.9 and 1.5 mm in rolls of 30 mtr
or 10 mtr length, roll width is 620 mm in plain
brown, white matte, white glossy and adhesive
execution.
Magnetická fólia STANDARD / Magnetic sheet STANDARD
Obj. č.
Art. No.
:
a od
Cene from:
ic
Pr
/m
,30 €
5
Spôsob magnetizácie
Magnetization pattern
Jednostranná viacpólová
One-side multipolar
4
11.013
11.014
11.015
11.016
11.018
11.029
11.030
11.031
11.033
11.036
11.037
11.038
11.041
11.042
11.043
11.045
Povrchová úprava
Surface coating
hnedá
plain brown
biela matná
white matte
biela lesklá
white glossy
samolepiaca
adhesive
Hrúbka
Thickness
(mm)
0.4
0.5
0.7
0.9
1.5
0.4
0.5
0.7
0.9
0.5
0.7
0.9
0.5
0.7
0.9
1.5
Šírka rolky
Roll width
(mm)
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
600
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
30
30
10
10
10
30
30
10
10
30
10
10
30
10
10
10
Na požiadanie je možné magnetické fólie dodať aj narezané na hárky, štandardné tvary, prípadne špeciálne tvarované
symboly a to vo všetkých hrúbkach (0.4, 0.5, 0.7, 0.9 a 1.5 mm) a prevedeniach (hnedé, biele, samolepiace, farebné).
We can also supply magnetic sheeting cut into sheets, standard or custom-made shapes upon request. We can supply
it in all thicknesses (0.4, 0.5, 0.7, 0.9 and 1.5 mm) and executions (plain brown, white, adhesive, colour).
more info and e-shop on www.magnety.sk
MAGNETIC SHEETING PREMIUM
MAGNETICKÁ FÓLIA PREMIUM
Magnetic sheeting PREMIUM has higher holding
force than traditional rubber magnet at the same
or smaller thickness. Its advantage is possibility
to use thinner magnetic sheet for the same
application. It allows to save transport and warehouse costs. Standard magnetization type is
one-side multipolar, for some applications it is
possible to make double-side multipolar or axial
magnetization.
Magnetická fólia PREMIUM má väčšiu prídržnú
silu ako tradičná magnetická fólia pri rovnakej
alebo aj menšej hrúbke. Jej výhodou je teda
možnosť nasadiť na rovnakú aplikáciu tenšiu
fóliu, čo umožňuje šetriť na prepravných a skladovacích nákladoch. Štandardne je magnetizovaná jednostranne viacpólovo, pre niektoré aplikácie je možné ju zmagnetizovať obojstranne
viacpólovo alebo axiálne.
:
a od
Cene from:
ic
Pr
EXTRA
STRONG
8,02 €
/m
Magnetická fólia PREMIUM / Magnetic sheet PREMIUM
Obj. č.
Art. No.
11.112
11.113
11.114
11.130
Spôsob magnetizácie
Magnetization pattern
Jednostranná viacpólová
One-side multipolar
Povrchová úprava
Surface coating
hnedá / plain brown
biela pololesklá
white semi gloss
Hrúbka
Thickness
(mm)
0.25
0.35
0.50
0.52
Šírka rolky
Roll width
(mm)
620
620
620
620
Na požiadanie je možné magnetické fólie dodať aj narezané na hárky, štandardné tvary, prípadne špeciálne tvarované
symboly.
We can also supply magnetic sheeting cut into sheets, standard or custom-made shapes upon request.
SolventMag
SolventMag
SolventMag ja magnetická fólia vhodná na širokoformátovú digitálnu tlač na profesionálnych
atramentových tlačiarňach používajúcich atramenty typu solvent a eco-solvent. Základ tvorí
štandardná magnetická fólia, ktorá je laminovaná
špeciálnym povrchom vhodným pre tlač technológiami solvent a eco-solvent. Tieto fólie sú kompatibilné s tlačiarňami Mimaki, Roland, Mutoh
Falcon, ktoré majú transportný systém vyrobený
z nemagnetického materiálu.
Štandardne ponúkame SolventMag v hrúbkach
0.4, 0.5, 0.7 mm v rolke dĺžky 15 m, šírka rolky
je 1020 mm v matnom bielom a lesklom bielom
prevedení.
:
a od
Cene from:
ic
r
P
6€
16,9
Spôsob magnetizácie
Magnetization pattern
Jednostranná viacpólová
One-side multipolar
/m
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
11.400
Biela matná
White matte
Biela lesklá
White gloss
Biela matná
White matte
Biela lesklá
White gloss
Biela matná
White matte
Biela lesklá
White gloss
11.410
11.420
11.430
11.440
11.450
viac info a e-shop na www.magnety.sk
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
15
15
15
15
SolventMag is a special magnetic sheet suitable for wide-format printing on solvent and ecosolvent based professional printers. Base material is standard magnetic sheet laminated with
special layer suitable for solvent and eco-solvent
printing technology. These magnetic sheets are
compatible with printers Mimaki, Roland,
Mutoh Falcon, which have transport system
made of non-magnetic material.
We offer SolventMag in thicknesses of 0.4, 0.5,
0.7 mm in rolls of 15 mtr length, roll width is
1020 mm, matte and gloss white execution.
Hrúbka
Thickness
(mm)
0.4
Šírka rolky
Roll width
(mm)
1 020
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
15
0.4
1 020
15
0.5
1 020
15
0.5
1 020
15
0.7
1 020
15
0.7
1 020
15
5
EasyPrint Sheetings
EasyPrint fólie
Systém EasyPrint predstavuje najnovšiu inováciu
v oblasti magnetických a kovových fólií. Tieto typy
fólií sú určené pre inštaláciu v obchodoch, výrobu
POP reklám, na priamu digitálnu tlač a pod. Je to
skupina dvoch produktov, ktoré majú vzhľadom
na svoje zloženie, rozdielny spôsob inštalácie.
System EasyPrint is the newest innovation in
the field of magnetic and steel sheetings. These
products are intended to use in stores, POP
applications, direct digital printing etc. It is a system of two products, which have different ways
of instalation according to material composition.
EasyPrint Mag
EasyPrint Mag
- je najnovší magnetický materiál, na ktorý je
možné priamo tlačiť použitím rôznych súčasných
širokoformátových tlačiarenských technológií
s rôznymi tlačiarenskými farbami (strana 3).
Tento materiál je širší, tenší a omnoho ľahší ako
tradičné magnetické fólie. Keďže sa jedná
o magnetickú fóliu, inštalácia EasyPrint Mag
vyžaduje feromagnetický podklad (napr. kovovú
stenu).
:
a od
Cene from:
ic
r
P
6€
26,1
Vlastná výroba
6
- is the newest magnetic based material suitable
for direct printing with different recent printing
technologies and printing inks (page 3). This
material is wider, thinner and lighter than traditional rubber magnet. Because the base material
of EasyPrint Mag is magnetic film, it requires
ferromagnetic backing for instalation (e.g. steel
wall).
/m
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
11.600
Biela pololesklá, vodeodolná, antikorózna
White semigloss, waterproof, antirust
Hrúbka
Thickness
(mm)
0.19
Šírka rolky
Roll width
(mm)
1070
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
15
Own production
more info and e-shop on www.magnety.sk
EasyPrint Steel
EasyPrint Steel
- je najnovší kovový materiál, na ktorý je možné priamo tlačiť použitím rôznych súčasných širokoformátových tlačiarenských technológií s rôznymi tlačiarenskými farbami (strana 3). Tento materiál je schopný
nahradiť tradičné tlačové médiá (ako napríklad samolepiaci vinyl) v reklamnom priemysle. Na rozdiel od
magnetickej fólie EasyPrint Mag, tento materiál
vyžaduje aby podkladový materiál bola magnetická
fólia. Ideálne sa na to hodí anizotropná magnetická
fólia hrúbky 0.50 mm (strana 5).
:
a od
Cene from:
Pric
0€
19,8
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
11.700
Biela pololesklá, vodeodolná, antikorózna
White semi gloss, waterproof, antirust
Výhody systému EasyPrint:
- jednoduchá inštalácia: inštalácia veľkých formátov je jednoduchá a nie je potrebný špeciálny
tréning alebo špeciálne náradie. EasyPrint fólie
nezanechávajú bubliny a vlny ako tradičné samolepiace vinylové fólie. Priama digitálna tlač
a rýchla inštalácia šetria čas a pracovné náklady.
- jednoduchá výmena: výmenu prezentácie
dokáže urobiť ktokoľvek – je to tak jednoduché.
Tieto fólie je možné vymeniť a takisto aj vrstviť na
seba a trvá to len niekoľko sekúnd. Pri výmene
prezentácie nedochádza k poškodeniu zadného
panela – väčšina tradičných samolepiacich fólií sa
nedá odstrániť úplne čisto.
- jednoduchá tlač: fólie sú vhodné pre rôzne
tlačiarenské techniky (priama digitálna tlač, UV
tlač), pre rôzne typy tlačiarní a atramenty (vodná
báza, solvent, eco-solvent, UV atramenty), pre
rôzne interiérové aj exteriérové aplikácie.
/m
MAGNETICKÁ FÓLIA DO ATRAMENTOVÝCH TLAČIARNÍ
:
a od
Cene from:
ic
Pr
/m
,17 €
2
11.020
11.011
11.021
viac info a e-shop na www.magnety.sk
Hrúbka
Thickness
(mm)
0.17
Šírka rolky
Roll width
(mm)
1070
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
15
Advantages of EasyPrint system:
- easy instalation: instalation of large formats is
easy, without any special training or equipment.
EasyPrint sheetings do not cause blisters and
waves in contrast to traditional adhesive vinyl foils.
Direct printing and instant install save time and
labor cost.
- change easy: presentation change is so easy
that is can do anybody, the foils can be both
removed and also overlayed and it takes only
a few seconds. Removal and coverage does not
damage the back panel but the most of traditional
adhesive vinyl can not be removed clearly.
- print easy: sheetings are suitable for different
printing methods (direct digital printing, UV printing), for various printers and inks (water-based, solvent, eco-solvent, UV ink), for indoor and outdoor
applications-variety of surface finish and ink solutions.
MAGNETIC SHEET FOR INKJET PRINTERS
Tenká magnetická fólia hrúbky 0.22 mm, magnetizovaná jednostranne viacpólovo. Na nemagnetickej strane biely matný alebo lesklý povrch. Drží
na každom magnetickom predmete. Formát A4
(297 x 210 mm) alebo A3 (420 x 297 mm).
Vhodná do takmer každej atramentovej tlačiarne.
Na fóliu tlačíte priamo z vášho PC. Použitie:
montážne návody, postupy, výstražné štítky,
fotky, oznámenia každého druhu.
Obj. č.
Art. No.
11.010
- is the newest steel based material suitable for
direct printing with different recent printing technologies and different printing inks (page 3). This
material is able to replace the traditional printing
media (such as adhesive vinyl) in advertising
industry. In contrast to magnetic sheeting
EasyPrint Mag, this material requires magnetic
base material for instalation. Ideal solution is the
anisotropic magnetic sheeting of thickness
0.50 mm (page 5).
Prevedenie
Execution
Biele matné, Eko
White matte, Eco
Biele lesklé, Foto
White gloss, Photo
Biele matné, Eko
White matte, Eco
Biele lesklé, Foto
White gloss, Photo
Thin magnetic sheet, only 0.22 mm thick with
one-side multipolar magnetization. There is white
matte or glossy surface on the non-magnetic
side, holds on every ferromagnetic surface. We
supply this article in two dimensions - A4
(297x210 mm) and A3 (420x297 mm). Suitable
for almost all inkjet printers - you can print directly onto magnetic paper from your PC. Usage:
mounting instructions, warning tags, pictures,
advertisements of different types.
Rozmer
Dimension
A4, 297x210 mm
A4, 297x210 mm
A3, 420x297 mm
A3, 420x297 mm
7
MAGNETIC RECEPTIVE MATERIALS
PODKLADY PRE MAGNETICKÉ FÓLIE A MAGNETY
:
a od
Cene from:
ic
Pr
5€
11,7
/m
Tieto materiály slúžia na vytvorenie magneticky
vodivej plochy pre magnetické fólie a permanentné magnety, ak takáto plocha nie je k dispozícii.
Do tejto skupiny patria nasledovné produkty:
- Ferroflex
- Kovové pásky
These materials are used to create magnetic
receptive surface for magnetic sheets and permanent magnets, if this surface is not present.
This cathegory includes the following products:
- Ferroflex
- Metal tapes
Ferroflex
- flexibilný podkladový materiál hrúbky 0.4 mm,
prevedenia: hnedé, biele matné, samolepiace.
Šírka zvitku 610 mm, dodávaný v rolkách alebo
narezaný na požadované rozmery. Biele matné
prevedenie je potlačovateľné sieťotlačou.
Ferroflex je použiteľný na výrobu magnetických
tabúľ, ktoré sú vďaka použitiu ferroflexu ľahšie,
tvorbu magnetických plôch, ktoré by sa inak
nedali vytvoriť (zaoblené plochy, zložité tvary,
magnetické hry).
Ferroflex
- flexible metalic sheet, thickness 0.4 mm, executions: plain brown, white matte, adhesive.
Roll width 610 mm, can be supplied in rolls of
desired length or cut into custom dimension.
White execution can be printed by screen printing process. Ferroflex can be used to make
magnetic whiteboards which can be lighter
thanks to ferroflex, to create magnetic receptive
surfaces which cannot be created other ways
(rounded surfaces, complex shapes, magnetic
toys).
Ferroflex / Ferroflex
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
11.990
11.994
11.980
11.984
11.970
11.974
hnedá
plain brown
biela matná
white matte
samolepiaca
adhesive
Hrúbka
Thickness
(mm)
0.4
0.7
0.4
0.7
0.4
0.7
Šírka rolky
Roll width
(mm)
610
610
610
610
600
600
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
30
10
30
10
30
10
Na požiadanie je možné dodať ferroflex aj narezaný na hárky, štandardné tvary, prípadne špeciálne tvarované symboly.
We can also supply feroflex cut into sheets, standard or custom-made shapes upon request.
Kovové pásky
- biela kovová páska, z jednej strany samolepiaca. Použitie v kanceláriách, v domácnosti v kombinácii s kancelárskymi magnetmi.
Metal tapes
- white metal tape, one side adhesive. Use in
office, at home, ideal in combination with office
magnets.
Kovové pásky / Metal tapes
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
12.401
penové samolepiace
foam adhesive
penové samolepiace
foam adhesive
21.600
:
a od
Cene from:
Pric
3,73 €
8
Hrúbka
Thickness
(mm)
1.0 (0.2 + 0.8)
Šírka rolky
Roll width
(mm)
13
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
30
1.5 (0.5 + 1.0)
35
5
/m
more info and e-shop on www.magnety.sk
MAGNET NA POLEPOVANIE AUTOMOBILOV
MAGNET FOR VEHICLE GRAPHICS INSTALATION
Kovové púzdro povlakované materiálom SANTOPRENE, magnetické jadro NdFeB, anizotrop, pracovná teplota max. +60°C. Tento typ magnetu
sa používa v reklamnom priemysle ako pomôcka
pri nanášaní reklamných autofólií na karosériu
automobilu. Magnetický prvok je osadený silnými
neodymovými magnetmi, čo zabezpečuje vynikajúcu prídržnú silu. Púzdro magnetu je povlakované gumou, aby nedošlo k poškriabaniu karosérie
automobilu. Je vybavený plastovou rúčkou, ktorá
umožňuje jednoduché odopnutie od karosérie.
Galvanized body coated with SANTOPRENE,
neodymium magnetic core, anisotropic, working
temperature max. +60°C. This pot magnet is
used in advertisement industry as an accessory
tool during fixing advertisement foils onto cars.
Magnetic system is made of strong neodymium
magnets, what ensures good holding force. The
body of pot magnet is coated by rubber to avoid
scratching and damage of car body. It has also
a handle to make easier the manipulation with
the pot magnet.
EXTRA
STRONG
Obj. č.
Art. No.
50.880
:
a od
Cene from:
Pric
9,87 €
Rozmery / dimensions (mm)
D
H
43.0
46.0
Hmotnosť
Weight (g)
35
Prídržná sila *
Holding force * (N)
85
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with a
thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is
possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
MAGNETIC FIELD VIEWER
SENZORFÓLIA
Tenká fólia zvyčajne zelenej farby, slúži ako
pomôcka na zobrazenie tvaru magnetického
poľa magnetov, u ktorých nie je známy spôsob
magnetizácie alebo majú komplikovaný tvar magnetických pólov. Po priložení fólie k magnetu sú
póly zobrazené ako tmavé plochy, kým prechody
medzi pólmi sú svetlé. Fólia dokáže určiť iba tvar
magnetického poľa, nedokáže určiť jednotlivé
póly.
:
a od
Cene from:
ic
r
P
7€
10,6
Obj. č.
Art. No.
50.001
Thin foil, usually green color, used to show the
shape of magnetic field of magnets which have
unknown magnetization pattern or its pattern is
complicated. When this viewer is placed on a
magnet, it shows the magnetic poles as dark
areas, while borders between poles are bright.
Magnetic field viewer is able to show only the
magnetic field pattern, but cannot identify the
magnetic poles.
Rozmery / Dimensions (mm)
L
45.0
B
45.0
Iné rozmery na požiadanie. Maximálny rozmer 300x300 mm.
Other dimensions upon request. Maximum dimension 300x300 mm.
UKAZOVATELE MAGNETICKÝCH PÓLOV
Jednoduché meracie prístroje na indikáciu magnetických pólov dodávané v troch prevedeniach
– uzavretý, otvorený a s elektronickou indikáciou.
50.014
50.013
Obj. č. / Art. No.
50.012
50.013
50.014
MAGNETIC POLE INDICATORS
Simple devices to indicate magnetic poles supplied in three executions – closed type, open
type and electronic pole tester.
Popis / Description
otvorený typ / open type
uzavretý typ / closed type
elektronický / electronic
:
a od
Cene from:
ic
r
P
0€
37,0
viac info a e-shop na www.magnety.sk
9
Magnetic rubber
2. Magnetická guma
:
a od
Cene from:
ic
r
P
1,49 €
Magnetická guma je flexibilný anizotropný magnetický materiál vyrobený z pružného gumového
materiálu a stroncium feritového prášku. Oproti
magnetickej fólii má väčšiu pružnosť, lepšie magnetické vlastnosti a vyššiu tepelnú odolnosť.
Vyrába sa v dvoch prevedeniach - Flexo 150
a Flexo 180. Magnetická guma vyhovuje požiadavkám normy EN 71/3. Magnetickú gumu je
možné dodať magnetizovanú dvoma spôsobmi jednostranne viacpólovo alebo axiálne. Pri axiálnej
magnetizácii je maximalna širka pásu 140 mm, pri
jednostrannej viacpólovej magnetizácii je to 440
mm. Prídržnú silu je možné zvýšiť použitím tzv.
protiváhy - priložením magneticky vodivej kovovej
platne na nemagnetickú stranu (jednostranná
magnetizácia) alebo na stranu s niektorým magnetickým pólom (axiálna magnetizácia) - takýmto
spôsobom je možne zvýšiť pridržnú silu cca 2 až
3- násobne v závislosti na situácii. Magnetickú
gumu je možné opracovávať štandardným ručným
náradím - rezať, vŕtať, vysekávať.
Magnetic rubber is flexible anisotropic magnetic
material made of rubber base plastic and strontium ferrite powder. Compared to magnetic
sheet, magnetic rubber is more flexible, has better magnetic properties and higher working temperature. Magnetic rubber is made in two executions - Flexo 150 and Flexo 180, both types are
non-toxic and comply with the standard EN 71/3
with regard to migration of heavy metals.
Magnetization of magnetic rubber is possible in
two ways: one-side multipolar and axial magnetization. When magnetizing the material axially, the
maximum width is 140 mm, for one-side multipolar magnetization it is 440 mm. It is possible to
increase the holding force applying a steel reflux
plate on the non-magnetic side (one-side multipolar magnetization) or on side with one magnetic pole (axial magnetization). This way it is possible to increase the holding force by 2 - 3 times
depending on situation. Magnetic rubber can be
machined using standard hand-tools - saw, cut,
stamp, drill, etc.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
Flexo 150
Flexo 180
Remanencia
Remanence
BR (mT)
245
265
Materiál
Material
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
> 158
> 165
Teplotný koeficient
Temperature coefficient
BR (%/°C)
Flexo 150
Flexo 180
-0.2
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
> 200
> 212
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
11
13
Teplotný koeficient
Temperature coefficient
HCJ (%/°C)
-
Maximálna pracovná teplota
Maximum working temperature
TW (°C)
100
100
Hustota
Density
(g/cm3)
Odporúčané magnetizačné pole
Recommended magnetizing field
(kA/m)
3.7
-
Hustota
Density
(g/cm3)
3.7
3.7
Curie teplota
Curie temperature
(°C)
-
Spôsoby magnetizácie magnetickej gumy / Magnetization patterns of magnetic rubber
Jednostranná viacpólová
One-side multipolar
Obj. č. / Art. No.
19.001
19.002
19.003
19.004
19.005
19.006
19.007
19.008
19.011
19.012
19.013
19.014
19.015
19.016
10
Rozmery / Dimensions (mm)
200x20x1.5
200x20x2
200x20x3
200x20x4
200x20x5
200x20x6
200x20x7
200x20x8
300x20x1.5
300x20x2
300x20x3
300x20x4
300x20x5
300x20x6
Axiálna
Axial
Obj. č. / Art. No.
19.017
19.018
19.021
19.022
19.023
19.024
19.025
19.026
19.027
19.028
19.031
19.032
19.033
19.034
Rozmery / Dimensions (mm)
300x20x7
300x20x8
500x20x1.5
500x20x2
500x20x3
500x20x4
500x20x5
500x20x6
500x20x7
500x20x8
1000x25x1.5
1000x25x2
1000x25x3
1000x25x4
Obj. č. / Art. No.
19.035
19.036
19.037
19.038
19.000
19.020
19.030
19.040
19.050
19.060
19.070
19.080
Rozmery / Dimensions (mm)
1000x25x5
1000x25x6
1000x25x7
1000x25x8
1040x440x1.5
1040x440x2.0
1040x440x3.0
1040x440x4.0
1040x440x5.0
1040x440x6.0
1040x440x7.0
1040x440x8.0
more info and e-shop on www.magnety.sk
NeoFoil
3. NeoFoil
/ New
a
k
n
i
v
o
N
NeoFoill je nový typ flexibilného magnetického
materiálu. Základ tvorí neodymový (NdFeB) prášok rozptýlený v plastovom, flexibilnom nosiči.
Vyrába sa kalandrovaním alebo extrudovaním, je
možné ho zmagnetizovať mnohými rôznymi spôsobmi (najčastejšia je jednostranná viacpólová a
axiálna magnetizácia). Oproti bežnej magnetickej
fólii je tento materiál podstatne silnejší, má vyššiu
pracovnú teplotu. Výhodou oproti sintrovaným
magnetom (ferit, neodym) je jeho ľahšia opracovateľnosť a ohybnosť - NeoFoill je možné rezať,
vŕtať, vysekávať. Magnetickými parametrami sa
nachádza medzi sintrovanými feritmi a neodymami. Svojimi parametrami dokáže nahradiť feritové
magnety, pričom prináša výhody flexibilného
magnetického materiálu - ohybnosť a opracovateľnosť. Hlavné oblasti použitia: ploché reproduktory, senzory, miniatúrne motory.
EXTRA
STRONG
NeoFoil is a new type of flexible magnetic material. The material consists of neodymium (NdFeB)
powder dispersed in plastic, flexible carrier, production process is calendering or extrusion. This
material can be magnetized in many ways (most
commonly used magnetizations are one side
multipolar and axial magnetization). This material
is much stronger than standard magnetic foil and
has higher working temperature. The main
advantage to sintered magnets (ferrite, neodymium) is better workability and its flexibility - NeoFoil
can be cut, drilled, milled. Magnetic parameters
are between sintered ferrite and neodymium
magnets. NeoFoil can replace hard ferrite magnets thanks to magnetic parameters while brings
the advantages of rubber material – flexibility and
workability. Main application areas are: flat
speakers, sensors, miniature motors.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
Remanencia
Remanence
BR (mT)
Min
Max
250
350
330
430
380
480
430
530
480
580
530
630
570
670
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
Min
Max
120
200
170
250
210
300
250
340
290
380
340
420
350
440
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
Min
Max
150
320
380
540
540
700
620
780
630
800
670
880
670
880
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
Min
Max
12
20
20
28
28
36
36
44
44
52
52
60
60
68
Maximálna pracovná teplota
Maximum working temperature
TW (°C)
Hustota
Density
(g/cm3)
120
120
120
120
120
120
120
3.30 – 3.90
4.00 – 4.60
4.40 – 5.00
4.65 – 5.25
4.65 – 5.25
4.80 – 5.40
5.10 – 5.70
Spôsoby magnetizácie NeoFoil / Magnetization patterns of NeoFoil
Jednostranná viacpólová
One-side multipolar
Obj. č.
Art. No.
18.010
18.011
18.012
18.110
18.111
18.112
18.113
18.114
Povrchová úprava
Surface coating
hnedá
plain brown
Hrúbka
Thickness
(mm)
2.0
3.0
4.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Šírka
Width
(mm)
300
300
300
50
50
50
50
50
Axiálna
Axial
Dĺžka
Length
(mm)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Magnetizácia
Magnetization
Multipolárna
One-side multipolar
Axiálna
Axial
Materiál
Material
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
:
a od
Cene from:
ic
r
P
0€
81,0
viac info a e-shop na www.magnety.sk
11
Magnetic tapes
4. Magnetické pásky
MAGNETIC TAPE STANDARD
MAGNETICKÁ PÁSKA STANDARD
Magnetické pásky v štandardnej kvalite.
Nemagnetická strana je hnedá, matná biela,
alebo samolepiaca. Páska sa ľahko strihá na
potrebnú dĺžku. Použiteľná na označovanie regálov, kovových skríň, na fotky, reklamné tabule,
ako učebná pomôcka, alebo pomôcka na hranie, na plánovanie, organizovanie a modelovanie.
Šírka
Width
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
:
a od
Cene from:
ic
Pr
9,92 €
Dĺžka
Length
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
Obj. číslo/prevedenie / Art. No./execution
Hnedá/Plain Brown
Biele/White
Samolepiace/Adhesive
12.100
12.110
12.120
12.101
12.111
12.121
12.102
12.112
12.122
12.103
12.113
12.123
12.104
12.114
12.124
12.105
12.115
12.125
12.106
12.116
12.126
Magnetická páska STANDARD
hrúbka magnetu: 0.70 mm
šírka:
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm
dĺžka rolky:
10 m
prevedenie: hnedé, biele matné, samolepiace
U bieleho a samolepiaceho prevedenia je celková hrúbka pásky 0.90 mm
Táto magnetická páska sa vyznačuje vysokou
priľnavosťou, pretože je axiálne magnetizovaná
(obojstranne magnetická).
Tento typ magnetickej pásky nájde uplatnenie
všade tam, kde je použitie silných neodymových
magnetov drahé, alebo dokonca neúčelné.
Použitie okrem iného vo výrobe malých magnetických systémov pre priemyselné použitie, ako
sú držiaky náradia, vodováh, pravítok a podobne. Táto magnetická páska je mechanicky obrábateľná vŕtaním, strihaním a frézovaním.
2,98 €
Obj. č.
Art. No.
12
This magnetic tape with axial magnetization is
characterized with high holding force. This type
is used in applications where using of sintered
magnets is too expensive or unsuitable. Other
fields of applications are: manufacture of small
magnet systems, tool holders, levels, rulers, etc.
This tape can be mechanically machined by
drilling, cutting, milling, etc.
12.310
Hrúbka
Thickness
(mm)
3.0
Šírka pásky
Tape width
(mm)
8.5
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
50
12.313
4.0
12.0
50
12.314
6.0
9.0
50
/m
Spôsob magnetizácie
Magnetization pattern
Axiálna
Axial
Magnetic tape STANDARD
magnet hickness: 0.70 mm
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm
width:
roll length:
10 m
execution: plain brown, white matte, adhesive
The total thickness of white and adhesive execution is 0.90 mm.
MAGNETIC TAPE PREMIUM
MAGNETICKÁ PÁSKA PREMIUM
:
a od
Cene from:
Pric
Magnetic tapes in standard quality. The nonmagnetic side is plain brown, white matte or
adhesive, it is very easy to cut the tape on
desired length. This magnetic tape has wide
area of apllications - in stocks for labeling, in
advertising industry, as teaching aid, for games,
organizing and modeling.
Magnetickú pásku anizotropnú je možné na
objednávku vyhotoviť aj v špeciálne tvarovaných
profiloch. Takéto špeciálne profily sa používajú
napr. vo dverách sprchovacích kútov, prenosných deliacich stien (priečok), okenných rámov,
klimatizácií, atď.
Magnetizácia
Magnetization
axiálna
axial
axiálna
axial
axiálna
axial
Anisotropic magnetic tape can be supplied in
custom made profiles upon request. The magnetic profiles are usually used in shower cubicles, movable partition walls, refrigerators, air
conditioning, etc.
more info and e-shop on www.magnety.sk
MAGNETIC TAPES FOR EXHIBITIONS
MAGNETICKÉ PÁSKY PRE VÝSTAVNÍCTVO
Tieto typy magnetických pások nachádzajú
využitie pri tvorbe reklamných stien, pop-up stojanov, vo výstavníctve a pod. Umožňujú rýchlu
inštaláciu a výmenu grafiky na stojane, stene
alebo inej konštrukcii. Tieto typy pások sa vyrábajú v hrúbke 1.5 mm aby bola zaistená dostatočná prídržná sila a zvyčajne v samolepiacom
prevedení, pričom samolepiaca vrstva môže byť
štandardná alebo penová.
Existujú dva spôsoby použitia:
- kombinácia magnetickej pásky a oceľového
podkladu (alebo ferroflex, kovová páska)
- kombinácia dvoch magnetických pások
Spôsob magnetizácie
Magnetization pattern
Jednostranná viacpólová
One-side multipolar
Application area of extrusion magnetic tapes is
mainly banners, pop-up stands, exhibitions and
shows, etc. The tapes allow fast and simple
graphics instalation or change on walls, stands
or other construction. These tapes are produced
in 1.5 mm magnetic material thickness to reach
sufficient holding force and usually with adhesive
layer on the non-magnetic side - adhesive can
be standard or foam type. There are two basic
usages of extrusion magnetic tapes:
- combination of magnetic tape and steel backing (steel back panel or ferroflex, metal tape)
- combination of two magnetic tapes
Extrudované magnetické pásky / Extrusion magnetic tapes
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
Magnetizácia
Magnetization
12.503
štandardná samolepiaca
standard adhesive
penová samolepiaca
foam adhesive
štandardná samolepiaca
standard adhesive
štandardná samolepiaca
standard adhesive
penová samolepiaca
foam adhesive
jednostranná viacpólová
one-side multipolar
jednostranná viacpólová
one-side multipolar
jednostranná viacpólová
one-side multipolar
jednostranná viacpólová
one-side multipolar
jednostranná viacpólová
one-side multipolar
12.504
12.507
12.509
12.510
Hrúbka
Thickness
(mm)
1.5
Šírka pásky
Tape width
(mm)
12.7
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
30
2.5 (1.5 + 1.0)
12.7
30
1.5
25.4
30
1.5
20.0
30
2.5 (1.5 + 1.0)
20.0
30
Magnetické pásky pre výstavníctvo predstavujú
rýchlu a cenovo priaznivú montáž fotiek, grafík
a krytov skladacích reklamných panelov alebo
výstavných stojanov. Širšia páska (25.4 mm)
slúži ako podklad, na ktorý sa pripevňujú užšie
magnetické pásky (12.7 mm), ktoré sú nalepené
na grafike pomocou samolepiacej vrstvy.
Magnetic tapes for exhibitions is a system for
quick and cost effective installation of pictures,
artworks and covers of folding advertising pannels or banners. The wider tape (25.4 mm) is
used as backing layer onto which the narrow
tape (12.7 mm) is mounted - the narrow tape is
glued to the graphics by adhesive layer
Spôsob magnetizácie
Magnetization pattern
12.7 mm
:
a od
Cene from:
Pric
2,12 €
/m
12.7 mm
samolepiaca vrstva
adhesive layer
25.4 mm
Extrudované magnetické pásky pre výstavníctvo / Extrusion magnetic tapes for exhibitions
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
Magnetizácia
Magnetization
12.505
štandardná samolepiaca
standard adhesive
štandardná samolepiaca
standard adhesive
jednostranná 3-pólová
one-side 3-pole
jednostranná 5-pólová
one-side 5-pole
12.506
viac info a e-shop na www.magnety.sk
Hrúbka
Thickness
(mm)
1.5
Šírka pásky
Tape width
(mm)
12.7
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
30
1.5
25.4
30
13
MAGNETIC TAPE FOR EXHIBITIONS
MAGNETICKÁ PÁSKA PRE VÝSTAVNÍCTVO
:
a od
Cene from:
Pric
1,82 €
/m
Magnetická páska pre výstavníctvo predstavuje jednoduchý a účinný systém, pomocou ktorého je
možné rýchlo a jednoducho spájať grafiky bez toho
aby bolo vidieť, že sú poskladané z viacerých
kusov. Skladá sa z dvoch anizotropných magnetických pások (páska A + páska B) axiálne (obojstranne) magnetizovaných, ktoré sú z jednej strany
samolepiace. U pásky A je samolepiaca vrstva na
severnej (N) strane a u pásky B je samolepiaca
vrstva na južnej (S) strane. Táto kombinácia umožňuje, aby sa pásky priťahovali nielen bočnými, ale aj
čelnými stranami, čo znásobuje možnosti využitia
tohto typu pásky:
- spájanie veľkých plagátov - páska A sa nalepí na
bočný okraj prvého kusu, páska B sa nalepí na
bočný okraj druhého kusu a keď sa pásky spoja
bočnými hranami, spoja plagát dokopy a v prípade potreby je možné jednotlivé diely posúvať do
požadovanej polohy, aby jednotlivé diely na seba
presne nadväzovali.
- magnetické zámky a zatváranie rôznych krabíc,
kancelárskych zložiek a pod.
Značenie pások:
- páska A: aktívna strana (bez samolepky) je južný
(S) pól a v strede je jemná drážka
- páska B: aktívna strana (bez samolepky) je severný (N) pól a plocha je hladká
Obj. č.
Art. No.
Povrchová úprava
Execution
Poznámka
Remark
Magnetizácia
Magnetization
12.550
štandardná samolepiaca
standard adhesive
štandardná samolepiaca
standard adhesive
štandardná samolepiaca
standard adhesive
štandardná samolepiaca
standard adhesive
páska A
tape A
páska B
tape B
páska A
tape A
páska B
tape B
axiálna
axial
axiálna
axial
axiálna
axial
axiálna
axial
12.551
12.552
12.553
ŠPECIÁLNE TVARY
Vyrábame aj špeciálne tvary magnetiek podľa požiadavky.
14
Magnetic tape for exhibitions is a simple and
effective tool for quick and easy joining and
instalation of graphics without being seen that it
consists of more pieces. It is thanks to a combination of two anisotropic magnetic tapes (tape A
+ tape B) with axial magnetization, which are
adhesive on one side. Tape A has the adhesive
layer on the north (N) side, while tape B is adhesive on the south (S) side. This unique combination allows the tapes to be magnetically joined
by edges and by pole surfaces too, what results
into wide range of application areas:
- joining together big posters - tape A is glued
on the side of the first piece, tape B is glued
on the side of the second piece and when
magnetic tapes are attached together by
edges, parts of the poster are joined. If
needed, it is possible to move particular pieces
until they are correctly linked.
- magnetic locks for boxes, files, etc.
Coding of tapes:
- tape A: active side (without adhesive) is south
(S) pole, there is a fine groove in the middle
- tape B: active side (without adhesive) is north
(N) pole and the surface is even
Hrúbka
Thickness
(mm)
1.5
Šírka pásky
Tape width
(mm)
8.0
Dĺžka rolky
Roll length
(m)
30
1.5
8.0
30
1.5
9.5
30
1.5
9.5
30
CUSTOM MADE SHAPES
We produce also custom made shapes upon request.
more info and e-shop on www.magnety.sk
5. Magnetické štítky a C-profily
Magnetické štítky a C-profily patria do skupiny produktov, ktoré nájdu uplatnenie hlavne v skladovom hospodárstve, obchodoch, kanceláriách a pod.
Označovanie tovarov magnetickými materiálmi znamená skutočnú racionalizáciu práce. Pri zmenách alebo premiestňovaní tovaru premiestnite jednoducho aj magnetické štítky a umiestnite ich na novom skladovacom mieste
/ regále. Tým ušetríte tvorbu nového označenia a namáhavé odstraňovanie
napr. nalepených papierových etikiet. Široká ponuka produktov v tomto
segmente zaručuje, že je možné nájsť vhodné riešenie na takmer všetky
typy v súčasnosti používaných regálov alebo skladovacích systémov.
Magnetické štítky a C-profily je možné takisto využiť aj v kombinácii s ferroflexom a kovovými páskami, keď je potrebné najprv vytvoriť vhodný kovový
podklad na aplikáciu štítkov (napr. v kanceláriách, obchodoch), ale ja takisto možné využiť aj štandardné magnetické tabule.
Magnetic labels and C-profiles
Magnetic labels and C-profiles belong to a group of products which can be
widely applied in storage facilities, shops, offices, etc. Labeling of goods with
magnetic materials means serious work rationalization. When goods are
moved or changed their location in warehouse, there is no need to make
new adhesive labels. By using magnetic labels is this operation very quick
and simple – you just remove / replace magnetic labels. We supply a wide
variety of magnetic labels and C-profiles to ensure we can find a suitable
solution for nearly every type of todays used racks and warehouse systems.
It is possible to use magnetic labels also in combination with ferroflex and
metal tapes when it is necessary to create a magnetic receptive layer first
(e.g. in offices, shops), but also it can be used in combination with standard
magnetic whiteboards.
MAGNETIC C-PROFILES
MAGNETICKÉ C-PROFILY
Trvalo magnetický ohybný C-profil so zasúvateľným štítkom z papiera. Popisovanie rukou alebo
popisovacím prístrojom. Dodávané narezané na
štandardné rozmery, alebo v pásoch s návinom
maximálne 50 m. Použitie ako menovka, hlavičková etiketa na plánovacích tabuliach, skladový
štítok, skriňový štítok, atď.
Permanent magnetic C-profile with plug-in printable paper label. Can be supplied as cut pieces or
in rolls with maximum length 50 m. Usage is similar to magnetic labels - in warehouses, namecards, heading label in organizing boards, etc.
:
a od
Cene from:
Pric
0,22 €
Rozmery
Dimensions
(mm)
10 x 40
15 x 40
20 x 40
25 x 40
30 x 40
40 x 40
50 x 40
10 x 60
15 x 60
20 x 60
25 x 60
30 x 60
40 x 60
50 x 60
10 x 80
Obj. č. - Prevedenie / Art. No. - Execution
s papierovým štítkom
s papierovým štítkom a priehľadnou fóliou
with paper label
with paper label and transparent foil
13.101
13.201
13.102
13.202
13.103
13.203
13.104
13.204
13.105
13.205
13.106
13.206
13.107
13.207
13.108
13.208
13.109
13.209
13.110
13.210
13.111
13.211
13.112
13.212
13.113
13.213
13.114
13.214
13.115
13.215
:
a od
Cene from:
ic
r
P
1,23 €
viac info a e-shop na www.magnety.sk
Rozmery
Dimensions
(mm)
15 x 80
20 x 80
25 x 80
30 x 80
40 x 80
50 x 80
10 x 100
15 x 100
20 x 100
25 x 100
30 x 100
40 x 100
50 x 100
50 x 150
50 x 120
Obj. č. - Prevedenie / Art. No. - Execution
s papierovým štítkom
s papierovým štítkom a priehľadnou fóliou
with paper label
with paper label and transparent foil
13.116
13.216
13.117
13.217
13.118
13.218
13.119
13.219
13.120
13.220
13.121
13.221
13.122
13.222
13.123
13.223
13.124
13.224
13.125
13.225
13.126
13.226
13.127
13.227
13.128
13.228
13.129
13.229
13.130
13.230
Magnetické C-profily v rolke / Magnetic C-profiles in rolls
Šírka
Dĺžka
Width
Length
C- profil
(mm)
(m)
C-profile
10
50
13.301
15
50
13.302
20
50
13.303
25
50
13.304
30
50
13.305
40
50
13.306
50
50
13.307
Obj. č. / Art. No.
Papierový štítok
Paper label
13.301/1
13.302/1
13.303/1
13.304/1
13.305/1
13.306/1
13.307/1
Priehľadná fólia
Transparent foil
13.301/2
13.302/2
13.303/2
13.304/2
13.305/2
13.306/2
13.307/2
/m
15
MAGNETIC LABELS
MAGNETICKÉ ŠTÍTKY
Magnetické štítky sú vyrobené z magnetickej fólie
STANDARD. Táto kvalita zaručuje veľmi dobrú prídržnú silu na oceľových regáloch. Základná hrúbka materiálu je 0.7 mm (hnedé) a 0.9 mm (biele,
farebné, samolepiace). Hnedé prevedenie môže
byť použité napr. pri predtlačených etiketách.
Upravené prevedenia sú z nemagnetickej strany
laminované farebnou PVC fóliou – najčastejšie je
to biele matné prevedenie, ale je možné dodať aj
farebné štítky – alebo so samolepiacou vrstvou.
Pri farebnom prevedení je možné popisovať zmývateľnými alebo nezmývateľnými fixami.
:
a od
Cene from:
ic
r
P
0,07 €
.../xy
01
02
03
04
05
06
99
- kód farby
- biela
- žltá
- červená
- zelená
- modrá
- čierna
- samolepiace
.../xy
01
02
03
04
05
06
99
- color code
- white
- yellow
- red
- green
- blue
- black
- adhesive
Rozmery
Dimensions
(mm)
10 x 40 x 0.7
15 x 40 x 0.7
20 x 40 x 0.7
25 x 40 x 0.7
30 x 40 x 0.7
40 x 40 x 0.7
50 x 40 x 0.7
10 x 60 x 0.7
15 x 60 x 0.7
20 x 60 x 0.7
25 x 60 x 0.7
30 x 60 x 0.7
40 x 60 x 0.7
50 x 60 x 0.7
10 x 80 x 0.7
15 x 80 x 0.7
20 x 80 x 0.7
25 x 80 x 0.7
30 x 80 x 0.7
40 x 80 x 0.7
50 x 80 x 0.7
10 x 100 x 0.7
15 x 100 x 0.7
20 x 100 x 0.7
25 x 100 x 0.7
30 x 100 x 0.7
40 x 100 x 0.7
50 x 100 x 0.7
50 x 150 x 0.7
10 x 1000 x 0.7
15 x 1000 x 0.7
20 x 1000 x 0.7
25 x 1000 x 0.7
30 x 1000 x 0.7
40 x 1000 x 0.7
50 x 1000 x 0.7
Magnetic labels are made of magnetic sheet
STANDARD. This quality guarantees good holding
force on steel shelves. Basic material thickness is
0.7 mm for plain brown execution and 0.9 mm for
laminated surface finish (white, color, adhesive).
Plain brown execution can be used for instance
with combination of pre-printed labels. Laminated
types can be with color vinyl – usually it is white
matte execution, but can be supplied in other colors – or with adhesive layer. It is possible to write
on the color finished labels using water or alcohol
based markers.
Obj. č. - Prevedenie / Art. No. - Execution
hnedé
laminované
plain brown
laminated
14.001
14.101/xy
14.002
14.102/xy
14.003
14.103/xy
14.004
14.104/xy
14.005
14.105/xy
14.006
14.106/xy
14.007
14.107/xy
14.008
14.108/xy
14.009
14.109/xy
14.010
14.110/xy
14.011
14.111/xy
14.012
14.112/xy
14.013
14.113/xy
14.014
14.114/xy
14.015
14.115/xy
14.016
14.116/xy
14.017
14.117/xy
14.018
14.118/xy
14.019
14.119/xy
14.020
14.120/xy
14.021
14.121/xy
14.022
14.122/xy
14.023
14.123/xy
14.024
14.124/xy
14.025
14.125/xy
14.026
14.126/xy
14.027
14.127/xy
14.028
14.128/xy
14.029
14.129/xy
12.801
12.802
12.803
12.804
12.805
12.806
12.807
Magnetické štítky
hrúbka magnetu: 0.70 mm
prevedenie: hnedé, biele, farebné, samolepiace
U bieleho, farebného a samolepiaceho prevedenia je
celková hrúbka 0.90 mm
12.811/xy
12.812/xy
12.813/xy
12.814/xy
12.815/xy
12.816/xy
12.817/xy
Magnetic labels
magnet thickness: 0.70 mm
execution: plain brown, white, color, adhesive
The total thickness of white, color and adhesive
execution is 0.90 mm.
Iné rozmery, hrúbky a farby na požiadanie. Iné dostupné hrúbky materiálu sú: 0.4, 0.5, 0.9, 1.5 mm.
Other dimensions, thicknesses and colors upon request. Other available thicknesses are: 0.4, 0.5, 0.9, 1.5 mm
16
more info and e-shop on www.magnety.sk
Magnetic pockets
6. Magnetické tašky
Oblasti a šírka použitia
V oblasti výroby, skladovania a expedície je veľa
činností, pri ktorých sa musia spolu s tovarom
presúvať aj dokumenty a tie sú často ešte
dopĺňané alebo upravované. Magnetické tašky
sa výborne hodia k uloženiu prepravných dokumentov, výkresov, označení, schém, popisu
tovaru, fotografií a všetkého, čo má byť dočasne,
rýchlo, bezpečne a spoľahlivo chranené a viditeľne uložené.
15.001-15.009
Typ 1 (15.001 - 15.009) - Ohybná magnetická
fólia, vrchná vrstva biela PVC fólia. Hrúbka materiálu 0.90 mm. Navarené vrecko z pevnej (0.4
mm) čírej PVC fólie, z jednej strany otvorené, aby
bolo možné vložiť dovnútra papier. Spodná strana po celej ploche magnetická, čo zabezpečuje
optimálne priľnutie magnetickej tašky na všetky
rovné a zaoblené plochy.
15.101-15.102
:
a od
Cene from:
Pric
3,81 €
Typ 2 (15.101 – 15.102) - Pevné prevedenie
s modrou spodnou fóliou a čírou vrchnou fóliou
pre namáhané a mnohonásobné použitie na
mriežkových paletách, regáloch, obrobkoch.
Spodná fólia je zdvojená, čím je podstatne zvýšená trvanlivosť a pevnosť tašky. Magnetickú
tašku držia 4 magnety v každej polohe bezpečne
a silno. Pre použitie vo vonkajšom prostredí,
alebo vo výrobe v prašnom a znečistenom prostredí dodávame tašky s ochranným krytom, kde
je otvor uzavretý a obsah chránený.
Obj. číslo / Art. No.
15.007
15.006
15.001
15.002
15.005
15.003
15.009
15.004
15.101
15.102
Application areas
Magnetic pockets are used in production, warehouses and expedition divisions and other areas
where accompaying documents must travel
together with goods, products and parts and
these documents are often updated and filled in.
Magnetic pockets are ideal to store shipping
documents, drawings, diagrams, photographs
and other documents.
Type 1 (15.001 - 15.009) - Flexible magnetic
sheet, top side white PVC sheet, material thickness is 0.9 mm, with welded pocket from transparent vinyl sheet (0.4 mm). One side open to
enable inserting documents. Bottom side magnetic on full surface, what ensures optimal adhesion of magnetic pocket to all ferrous surfaces.
Type 2 (15.101 - 15.102) - Execution with blue
bottom sheet and transparent top vinyl sheet for
rugged and diverse applications on metal holders, mesh boxes, workpieces. The bottom side
is doubled, with loops. The pocket is extra tough
and durable, what ensures long service life.
Pocket is held by four strong magnets securely
in any position. For outdoor use it is possible to
supply pockets with protective cap which protects the content of the pocket.
Rozmer / Dimension
110 x 77 mm (pre formát A7 / format A7), na dĺžku / in length
155 x 110 mm (pre A6 / format A7), na dĺžku / in length
158 x 113 mm (pre A6 / format A6), na výšku / in height
215 x 155 mm (pre A5 / format A5), na výšku / in height
220 x 150 mm (pre A5 / format A5), na dĺžku / in length
300 x 215 mm (pre A4 / format A4), na výšku / in height
425 x 305 mm (pre A3 / format A3), na výšku / in height
200 x 87 mm, na dĺžku / in length
160 x 220 mm (pre A5 / format A5), na šírku / in length
310 x 220 mm (pre A4 / format A4), na výšku / in height
NEOCUBE
NEOCUBE
NeoCube je magnetický hlavolam zložený z 216
kusov veľmi silných neodymových guličiek. Je iba
na Vašej fantázii akým spôsobom guličky zostavíte. NeoCube podporuje priestorovú predstavivosť, rozvíja motorické a intelektuálne schopnosti
a hlavne ponúka hodiny a hodiny skvelej zábavy.
- Obsah: 216 neodymových guličiek, priemer
5 mm, niklované
NeoCube is a magnetic puzzle consisting of 216
pcs very strong neodymium balls. It is only on
your fantasy how will you form and organize them.
NeoCube supports your imagination, develops
motive and intellectual skills and particularly offers
hours and hours of great entertainment.
- Content: 216 pcs neodymium balls of diameter
5 mm, nickel plated
:
a od
Cene from:
Pric
0€
16,8
viac info a e-shop na www.magnety.sk
17
Office magnets
7. Kancelárske magnety
New
/
a
k
n
i
v
No
Kancelárske magnety sa bežne používajú na
rýchle uchytenie rôznych dokumentov na firemných nástenkách, kovových lištách umiestnených nad pracovným stolom, doma na chladničku, ale aj vo výrobných prevádzkach na umiestňovanie oznamov, rozpisov a pod. Najbežnejší
typ kancelárskych magnetov je dizajnovaný ako
plastové púzdro s izotropným feritovým magnetom. Výhodou tohto typu je nízka cena, nevýhodou je nízka prídržná sila. Kancelárske magnety
s neodymovým magnetom majú oproti feritovým
podstatne vyššiu prídržnú silu.
Ako doplnkové produkty ponúkame kovové
pásky a podkladové materiály (ferroflex) na vytvorenie magnetického podkladu pre magnetky tam,
kde nie je k dispozícii (strana 8). Výhodou kovových pások je ich rýchla montáž - nožnicami sa
odstrihne požadovaná dĺžka a pomocou penovej
samolepiacej vrstvy sa prilepí na stenu, dosku
nad stôl a pod.
OFFICE MAGNETS, STANDARD
KANCELÁRSKE MAGNETY, ŠTANDARD
Najbežnejšie prevedenie s feritovým magnetom
v plastovom púzdre, v rôznych farebných prevedeniach a tvaroch.
Kruhové / Round
Obj. č.
Rozmery / Dimensions (mm)
Art. No.
D
H
31.100
20.0
x
5.0
31.101
10.0
x
6.5
31.102
10.0
x
6.5
31.103
16.0
x
7.0
31.104
20.0
x
7.5
31.105
25.0
x
8.0
31.106
30.0
x
8.0
31.107
36.0
x
8.5
31.108
40.0
x
7.8
:
a od
Cene from:
ic
Pr
0,17 €
Obdĺžnikové / Rectangular
Obj. č.
Rozmery / Dimensions (mm)
Art. No.
L
B
H
31.150
11.0 x 11.0 x 6.5
31.151
24.0 x 24.0 x 7.0
31.152
35.0 x 35.0 x 9.0
31.153
21.0 x 12.5 x 6.5
31.154
37.0 x 22.0 x 7.5
31.155
55.0 x 22.5 x 8.5
Office magnets are commonly used for quick
fastening of different documents onto noticeboards, metal bands above desks, at home onto
fridge, but also in production plants for placing
announcements, mesages, schedules, etc. The
most often used office magnet is designed as
plastic pot with an inserted isotropic ferrite magnet. The main advantage of this type is low prices, but also the holding force is low. Office
magnets with powerful neodymium magnet has
much higher holding force compared to the
ferrite ones.
To this product group belong also metal tapes
and other magnetic receptive materials (ferroflex).
These are used to create magnetic receptive
layer where is not present (page 8). Advantage
of metal tapes is their quick mounting - just cut
desired length by scissors and then glue onto
wall, panel above desk using foam adhesive
layer.
The most often used types with ferrite (ceramic)
magnet in plastic cap, in different colours and
shapes.
Hmotnosť
Weight (g)
4.0
1.5
1.5
3.0
5.0
9.0
14.0
21.0
21.0
Hmotnosť
Weight (g)
1.5
9.0
18.0
5.0
13.0
27.0
Prídržná sila
Holding force (N)
3.0
0.7
1.5
3.0
4.0
6.5
10.0
12.0
12.0
Magnetizácia
Magnetization
Mulitpolárna / Multipolar
Axiálna / Axial
Axiálna / Axial
Mulitpolárna / Multipolar
Mulitpolárna / Multipolar
Mulitpolárna / Multipolar
Mulitpolárna /Multipolar
Mulitpolárna / Multipolar
Mulitpolárna / Multipolar
Prídržná sila
Holding force (N)
1.5
6.5
10.0
1.5
11.0
15.0
Magnetizácia
Magnetization
Axiálna / Axial
Mulitpolárna / Multipolar
Mulitpolárna / Multipolar
Mulitpolárna / Multipolar
Mulitpolárna / Multipolar
Mulitpolárna / Multipolar
Dostupné farby plastového púzdra:
31.100 – biela, žltá, modrá, červená, zelená
31.108 – 31.155 – Základné farby: čierna, modrá, zelená, oranžová, červená, biela, žltá
– Doplnkové farby: hnedá, šedá, svetlo modrá, ružová, fialová, tyrkysová.
Poznámka: Doplnkové farby nie sú dostupné pre všetky typy! V prípade záujmu nás kontaktujte pre bližšie informácie.
Available colours of plastic cap:
31.100 – white, yellow, blue, red, green
31.108 – 31.155 – basic colours: black, blue, green, orange, red, white, yellow
– Additional colours: brown, grey, light blue, pink, purple, turquoise.
Remark: Not every article is available in additional colours! Please contact us for details.
18
more info and e-shop on www.magnety.sk
OFFICE MAGNETS, PREMIUM
KANCELÁRSKE MAGNETY, PREMIUM
Premium office magnets with strong neodymium
(NdFeB) magnet in plastic cap, in different colours
and shapes. This execution offers significantly higher holding force and performance than standard
office magnets.
Prémiové kancelárske magnety so silným neodymovým (NdFeB) magnetom v plastovom púzdre,
v rôznych farebných prevedeniach a tvaroch.
Toto prevedenie ponúka výrazne vyššiu prídržnú
silu a výkon ako typy štandard.
Kruhové / Round
Obj. č.
Rozmery / Dimensions (mm)
Art. No.
D
H
31.200
10.0
x
8.4
31.201
18.0
x
8.0
31.202
25.0
x
8.0
31.203
30.0
x
8.0
31.204
36.0
x
8.5
31.205
40.0
x
7.8
:
a od
Cene from:
ic
r
P
0,40 €
Obdĺžnikové / Rectangular
Obj. č.
Rozmery / Dimensions (mm)
Art. No.
L
B
H
31.250
35.0 x 35.0 x 9.0
31.251
55.0 x 22.5 x 8.5
Hmotnosť
Weight (g)
1.0
3.0
5.0
8.0
9.0
10.2
Hmotnosť
Weight (g)
11.0
25.0
Prídržná sila
Holding force (N)
4.0
10.0
14.0
27.0
35.0
35.0
Magnetizácia
Magnetization
Axiálna / Axial
Axiálna / Axial
Mulitpolárna / Multipolar
Mulitpolárna / Multipolar
Mulitpolárna / Multipolar
Mulitpolárna / Multipolar
Prídržná sila
Holding force (N)
27.0
48.0
Magnetizácia
Magnetization
Mulitpolárna / Multipolar
Mulitpolárna / Multipolar
Dostupné farby plastového púzdra:
Základné farby: čierna, modrá, zelená, oranžová, červená, biela, žltá
Doplnové farby: hnedá, šedá, svetlo modrá, ružová, fialová, tyrkysová.
Poznámka: Doplnkové farby nie sú dostupné pre všetky typy! V prípade záujmu nás kontaktujte pre bližšie informácie.
EXTRA
STRONG
Available colours of plastic cap:
Basic colours: black, blue, green, orange, red, white, yellow
Additional colours: brown, grey, light blue, pink, purple, turquoise.
Remark: Not every article is available in additional colours! Please contact us for details.
Kancelárske magnety s rúčkou / Office magnets with handle
Obj. č.
Rozmery / Dimensions (mm)
Hmotnosť
Art. No.
D
H
Weight (g)
31.400
12.0
x
16.0
7.0
Prídržná sila
Holding force (N)
55.0
31.401
12.0
x
16.0
3.6
16.0
31.402
17.0
x
22.5
6.5
35.0
31.403
17.0
x
22.5
6.5
35.0
31.404
17.0
x
22.5
6.0
35.0
31.405
17.0
x
22.5
6.0
35.0
:
a od
Cene from:
ic
Pr
0,60 €
Popis
Description
kovové púzdro, niklované
metal body, nickelized
kovové púzdro, niklované,
gumený kryt
metal body, nickelized,
rubber cap
plastové púzdro*
plastic body*
plastové púzdro,
strieborné
plastic body, silver
plastové púzdro, s okom*
plastic body, hooked eye*
plastové púzdro,
s okom, strieborné
plastic body, hooked eye,
silver
*Dostupné farby plastového púzdra: čierna, modrá, zelená, oranžová, červená, biela, žltá
*Available colours of plastic cap: black, blue, green, orange, red, white, yellow
viac info a e-shop na www.magnety.sk
19
Ferrite
8. Ferity
Všeobecná charakteristika:
Feritové magnety obsahujú približne 80% oxidu
železa a 20% karbonátu bária, alebo stroncia.
Keďže tieto suroviny sú k dispozícii vo veľkých
množstvách, aj magnety z nich vyrobené sú
cenovo priaznivé. Výroba sa vykonáva sintrovaním. Pri výrobe izotropných feritov sa využíva tzv.
suchá cesta, kým anizotropné ferity sa vyrábajú
mokrou cestou.
General characteristics
Hardferrite (ceramic) magnets consist of ca. 80%
of iron oxide and 20% of barium od strontium carbonate. These raw materials are available in big
quantities, so magnets made of them are cost
effective. Basic manufacture process is sintering,
there are two different processes - isotropic ferrite
magnets are made applying "dry" process, while
anisotropic ferrites are made by "wet" process.
Izotropné magnety majú vo všetkých smeroch
rovnaké magnetické hodnoty. Magnetizácia prebieha vo všetkých smeroch. Energetická hustota
je minimálna.
Isotropic magnets have the same magnetic
properties in all directions, can be magnetized
easily in any direction, but the energy product
is low.
Anizotropné magnety sú lisované v magnetickom poli a zachovávajú si smer magnetizácie.
Tým sa dosahuje značné zlepšenie remanencie.
Feritové magnety sú tvrdé, krehké a chúlostivé
na rozbitie. Opracovanie sa najčastejšie vykonáva brúsením za pomoci diamantových nástrojov
alebo rezaním vodným lúčom. Feritové magnety
sú odolné voči vplyvom počasia a neoxidujú. Nie
sú citlivé na odmagnetizovanie a za normálnych
podmienok si udržujú permanentný magnetizmus. Sú odolné voči väčšine chemikálií a rozpúšťadiel. Drobnému odlupovaniu materiálu
a trhlinkám sa nedá vždy vyhnúť. Takéto opotrebenie však nemá žiadny vplyv na magnetické
hodnoty, funkciu a prídržnú silu. Rozsah pracovných teplôt je od -40°C do +250°C.
Anisotropic magnets are pressed in magnetic
field and keep prefered magnetization direction.
Remanence and energy product of anisotropic
magnets is much higher than isotropic magnets.
Ferrite magnets are hard, brittle and sensitive to
crack. Machining is possible by grinding with diamond tools or cutting by water jet. Ferrite magnets are corrosion resistant in ambient environment, against weak acids, oils and solvents.
Ferrites are not sensitive to external demagnetizing fields, magnetic properties remain constant in
wide temperature range from -40°C to +250°C.
Small cracks and stripping is normal for ferrite
magnets and this wearing does not have any
effect on magnetic properties, functionality and
holding force.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
Izotrop / Isotropic
Anizotrop / Anisotropic
Materiál
Material
Izotrop / Isotropic
Anizotrop / Anisotropic
20
Remanencia
Remanence
BR (mT)
Min
Max
200
220
310
430
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
Min
Max
125
140
135
280
Teplotný koeficient α
Temperature coefficient α
BR (%/°C)
- 0.2
- 0.2
Teplotný koeficient β
Temperature coefficient β
HCI(%/°C)
+ 0.4
+ 0.4
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCJ (kA/m)
Min
Max
220
230
160
290
Hustota
Density
(g/cm3)
4.9
4.9
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BH)MAX (kJ/m3)
Min
Max
6.5
6.8
18.0
35.0
Maximálna pracovná
teplota
Maximum working
temperature Tw(°C)
250
250
Odporúčané magnetizačné pole
Recommended magnetizing field
(kA/m)
> 800
> 800
Curie teplota
Curie temperature
Tc(°C)
450
450
more info and e-shop on www.magnety.sk
Ferrite - discs, anisotropic
Ferity - disky, anizotrop
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
maximálna pracovná teplota +250°C
:
a od
Cene from:
Pric
0,20 €
Obj. č.
Art. No.
32.007
32.011
32.019
32.020
32.021
32.023
32.025
32.031
32.036
32.051
32.056
32.070
32.073
32.081
32.085
32.090
32.096
32.102
32.115
32.135
magnetized through thickness H (axially)
maximum working temperature +250°C
Rozmery / Dimensions (mm)
D
H
5.5
x
1.8
6.0
x
2.2
8.0
x
4.0
10.0
x
2.0
10.0
x
4.0
10.0
x
5.0
10.0
x
10.0
12.0
x
6.0
15.0
x
6.0
20.0
x
5.0
20.0
x
10.0
25.0
x
5.0
25.0
x
6.2
30.0
x
4.0
30.0
x
5.0
30.0
x
6.0
30.0
x
8.0
30.0
x
10.0
40.0
x
10.0
50.0
x
10.0
Hmotnosť
Weight (g)
0.21
0.30
0.99
0.77
1.54
1.92
3.85
3.33
5.20
7.70
15.39
12.03
14.91
13.85
17.32
20.78
27.71
34.64
61.58
96.21
Prídržná sila*
Holding force* (N)
0.53
0.71
0.61
1.08
2.16
0.95
1.12
1.37
4.85
5.39
3.80
6.74
8.36
6.47
8.09
9.71
12.94
16.18
21.57
26.96
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with a
thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is
possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
Technické poradenstvo a predaj
viac info a e-shop na www.magnety.sk
Technical advice and Sales
21
Ferrite - blocks, anisotropic
Ferity - bloky, anizotrop
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
maximálna pracovná teplota +250°C
:
a od
Cene from:
Pric
0,16 €
Obj. č.
Art. No.
32.343
32.334
32.345
32.347
32.360
32.388
32.389
32.403
32.416
32.440
32.492
32.495
32.500
32.505
32.509
32.511
32.520
32.525
32.557
32.561
32.565
32.569
32.573
32.596
L
7.0
5.0
7.0
8.0
10.0
15.0
15.0
17.0
20.0
24.0
40.0
40.0
45.0
49.0
50.0
50.0
50.0
50.0
75.0
75.0
100.0
100.0
100.0
152.4
magnetized through thickness H (axially)
maximum working temperature +250°C
Rozmery / Dimensions (mm)
B
H
x
5.0
x
3.5
x
5.0
x
8.0
x
7.0
x
4.0
x
8.0
x
5.0
x
10.0
x
4.0
x
15.0
x
4.0
x
15.0
x
5.0
x
10.0
x
5.0
x
10.0
x
5.0
x
19.0
x
6.1
x
20.0
x
10.0
x
25.0
x
10.0
x
20.0
x
10.0
x
49.0
x
17.0
x
9.0
x
6.1
x
19.0
x
6.1
x
25.0
x
6.0
x
25.0
x
14.0
x
50.0
x
10.0
x
50.0
x
20.0
x
20.0
x
25.0
x
50.0
x
25.4
x
75.0
x
25.4
x
101.6
x
25.4
Hmotnosť
Weight (g)
0.60
0.98
0.96
1.57
1.96
4.41
5.51
4.17
4.90
13.63
39.20
49.00
44.10
200.00
13.45
28.40
36.75
85.75
183.75
367.50
245.00
622.30
933.45
1927.12
Prídržná sila*
Holding force* (N)
0.43
0.37
0.60
0.80
2.43
3.65
4.56
3.97
4.30
7.93
17.21
19.24
18.25
50.68
7.87
11.44
12.91
30.11
37.26
74.51
68.02
109.27
133.83
192.29
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
Ferrite - rings, anisotropic
Ferity - toroidy, anizotrop
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
maximálna pracovná teplota +250°C
Obj. č.
Art. No.
32.663
32.687
32.688
32.950
32.730
32.734
32.765
32.791
32.792
32.795
32.804
32.810
32.820
D
8.0
19.0
20.0
25.0
36.0
36.0
45.0
60.0
60.0
60.0
60.0
72.0
81.0
magnetized through thickness H (axially)
maximum working temperature +250°C
Rozmery / Dimensions (mm)
d
/
4.0
x
/
6.5
x
/
10.0
x
/
10.3
x
/
18.0
x
/
18.0
x
/
22.0
x
/
24.0
x
/
24.0
x
/
24.0
x
/
32.0
x
/
32.0
x
/
30.0
x
H
3.0
10.0
4.3
12.0
6.0
8.0
9.0
8.0
9.0
13.0
10.0
10.0
17.0
Hmotnosť
Weight (g)
0.55
12.27
4.96
23.96
22.44
29.93
53.37
93.10
104.74
151.29
99.14
160.10
370.36
Prídržná sila*
Holding force* (N)
0.46
3.44
4.02
5.43
10.09
13.45
19.05
23.72
26.69
38.55
27.37
34.78
68.97
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
:
a od
Cene from:
Pric
0,19 €
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with
a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is
possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
22
more info and e-shop on www.magnety.sk
Neodymium
9. Neodymy
EXTRA
STRONG
Všeobecná charakteristika:
Neodymové (NdFeB) magnety sú v súčasnosti
najsilnejším typom magnetov s vynikajúcimi magnetickými vlastnosťami, ako je remanencia a
energetická hustota. Patria do skupiny magnetov
na báze vzácnych zemín (lantanoidy). Ich hlavnou
zložkou je železo s prímesami neodymu (Nd)
a bóru (B). Ďalšími prvkami, ktoré sa pridávajú do
finálnej zliatiny sú hlavne kobalt (Co), dysprózium
(Dy) - tieto zložky slúžia na vylepšenie magnetických vlastností (remanencia, koercitívna sila) a
teplotnej odolnosti (maximálna pracovná teplota)
magnetov. Vyrábajú sa lisovaním v magnetickom
poli a následným spekaním. Pri vysokej vlhkosti
vzduchu oxidujú a preto sa v záverečnej fáze
výroby povlakujú ochrannou vrstvou - najčastejšie zinkom alebo niklom. Preto sú vzhľadovo
veľmi pekné, lesklé a hladké. Ďalšie možnosti
povrchových úprav sú napríklad pozlátenie, chrómovanie, epoxidácia, pasivácia a najnovšia technológia je povlakovanie hliníkom. Neodymové
magnety sú dodávané najčastejšie v anizotropnom prevedení. Prevádzková teplota je max. +80
až +240°C podľa triedy materiálu.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Remanencia
Normálna koercitivita
Material
Remanence
Normal coercivity
BR (mT)
HCB (kA/m)
Min
Typ
Min
Typ
N30
1080
1130
>= 796
>= 812
N33
1130
1170
>= 812
>= 836
N35
1170
1220
>= 868
>= 876
N38
1220
1250
>= 899
N40
1250
1280
>= 907
>= 939
N42
1280
1320
>= 915
>= 987
N45
1320
1380
>= 923
>= 955
N48
1380
1420
>= 923 >= 1027
N50
1400
1450
>= 796 >= 1033
N52
1430
1480
>= 796
N54
1450
1510
>= 939
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
Min
Typ
>= 1353
>= 2785
>= 1353
>= 2785
>= 955
>= 2388
>= 955
>= 1990
>= 955
>= 1592
>= 955
>= 1592
>= 955
>= 1592
>= 955
>= 1353
>= 796
>= 1033
>= 876
>= 875
General characteristics
Neodymium (NdFeB) magnets are the most
powerful magnets in present with excellet magnetic properties, like remanence and energy product. Neodymium magnets are rare-earth metal
based, main components are iron (Fe), neodymium (Nd) and boron (B). Other elements are
mixed into the final alloy, like cobalt (Co), dysprozium (Dy) - these elements are added to improve
magnetic parameters (remanence, coercivity) and
thermal stability (maximum working temperature).
Neodymium magnets are pressed in magnetic
field where magnetic domains are alligned into
one direction and finally sintered in special vacuum sintering rooms. The final stage is coating by
nickel or zinc to prevent undesired oxidation. This
is why neodymium magnets are nice, glossy and
smooth-faced. NdFeB magnets can be coated
also other ways: gold, chrome, epoxy coating,
passivation and the most advanced technology is
aluminium coating. Neodymium magnets are usually supplied as anisotropic, working temperature
is between +80 and +240°C depending on
material grade.
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
Min
Typ
223
247
247
271
263
287
287
310
302
326
318
342
342
366
366
390
382
406
398
422
405
437
Maximálna pracovná teplota*
Maximum working temperature*
TW (°C)
80 – 240
80 – 240
80 – 200
80 – 180
80 – 180
80 – 150
80 – 150
80 – 120
60 – 100
60
60
* Maximálna pracovná teplota je rozlišovaná ďalším písmenovým kódom pridaným za kód kvality materiálu (napr. N35EH = 200°C). Zvyšovanie maximálnej pracovnej teploty
má za následok postupné znižovanie dosiahnuteľnej kvality materiálu:
* Maximum working temperature is differentiated by adding an alphabetical code after the code of material grade (e.g. N35EH = 200°C). Increasing the maximum working
temperature results in gradual decrease of material grade:
bez kódu / no code - TW <= 80°C (pre N52 max. 60°C / for N52 max. 60°C)
M - TW <= 100°C
H - TW <= 120°C
SH - TW <= 150°C
UH - TW <= 180°C
EH - TW <= 200°C
AH - TW <= 240°C
Materiál
Material
N30 - N54
Teplotný koeficient α
Temperature coefficient α
BR (%/°C)
- 0.12
viac info a e-shop na www.magnety.sk
Teplotný koeficient β
Temperature coefficient β
HCI(%/°C)
- 0.6
Hustota
Density
(g/cm3)
7.5
Odporúčané magnetizačné pole
Recommended magnetizing field
(kA/m)
2400
Curie teplota
Curie temperature
Tc(°C)
310 - 340
23
Povrchové úpravy sintrovaných NdFeB magnetov / Coatings of sintered NdFeB magnets
Povrch
Surface
Pasivácia
Passivation
Meď
Copper
Nikel
Nickel
Zinok
Zinc
Povrchová úprava
Coating
-
Hrúbka ochrannej vrstvy
Thickness of coating
1 – 2 μm
Ni + Cu
10 – 20 μm
Ni + Ni
Ni + Cu + Ni
Zn
10 – 20 μm
3 – 8 μm
C – Zn
Cín
Tin
Zlato
Gold
Striebro
Silver
Epoxid
Epoxy
Parylene
Ni + Cu + Sn
10 – 25 μm
Ni + Cu + Au
2 – 10 μm
Ni + Ag
2 – 10 μm
Epoxid
Epoxy
Ni + Cu + Epoxid
Ni + Cu + Epoxy
Zn + Epoxid
Zn + Epoxy
Parylene
10 – 25 μm
5 – 20 μm
Farba
Color
Striebrošedá
Silver grey
Medená
Copper
Lesklá strieborná
Gloss silver
Svetlo modrá
Bright blue
Jasné farby
Shiny color
Strieborná
Silver
Zlatá
Gold
Strieborná
Silver
Čierna, šedá
Black, grey
Odolnosť
Resistance
Dočasná ochrana
Temporary protection
Dočasná ochrana
Temporary protection
Výborná ochrana voči vlhkosti
Excellent protection against humidity
Dobrá ochrana voči slanej atmosfére
Good protection against salt spray
Výborná ochrana voči slanej atmosfére
Excellent protection against salt spray
Vynikajúca ochrana voči vlhkosti
Superior protection against humidity
Vynikajúca ochrana voči vlhkosti
Superior protection against humidity
Vynikajúca ochrana voči vlhkosti
Superior protection against humidity
Vynikajúca ochrana voči vlhkosti a slanej atmosfére
Superior protection against humidity and salt spray
Šedá
Výborná ochrana voči vlhkosti a slanej atmosfére. Vynikajúca voči
rozpúšťadlám, plynom, plesniam a baktériám. Schválené FDA.
Excellent protection against humidity and salt spray.
Superior against solvents, gases, fungi and bacteria. FDA approved.
Dobrá ochrana voči vlhkosti. Povrch s vysokou tvrdosťou, vhodný pre
použitie v potravinárstve, medicíne. Schválené FDA.
Good protection against humidity. Ultra hard surface, suitable for use
in food industry, medicine. Approved by FDA.
Výborná ochrana voči vlhkosti, vynikajúca trvanlivosť lepenia.
Excellent protection against humidity, superior bonding durability.
Grey
Nitrid Titánu
TiN
5 – 7 μm
Titanium Nitride
Hliník
Aluminium
Zlatá
Gold
Al
5 – 20 μm
Matná strieborná
Matte silver
Plastic bonded NdFeB magnets
NdFeB plastomagnety
Všeobecná charakteristika
Tento typ neodymových (NdFeB) magnetov sa používa
v aplikáciách, kde feritové magnety nie sú schopné
dosiahnuť požadované magnetické parametre a sintrované neodymové magnety nie je možné použiť z ekonomických alebo výrobných dôvodov. Základ tvorí
NdFeB prášok zmiešaný s plastovým nosičom. NdFeB
plastomagnety sú vo všeobecnosti izotropné materiály
- môžu byť zmagnetizované v akomkoľvek smere
s akýmkoľvek počtom pólov. Väčšinou sú povlakované
čiernym epoxidom. Tieto typy magnetov nachádzajú
uplatnenie v nasledovných aplikáciách: diskové
mechaniky, senzory, IT priemysel, komunikácie, krokové motory, automobilový priemysel. Pri výrobe týchto
typov magnetov sa používajú 3 základné výrobné
postupy: lisovanie, vstrekovanie, extrudovanie.
Lisovaním je možné dosiahnuť maximálny energetický
súčin do 80 kJ/m3, vstrekovaním do 40 kJ/m3 a extrudovaním do 48 kJ/m3.
24
General characteristics
This type of neodymium (NdFeB) magnets is used
in applications where ferrite (ceramic) magnets
cannot reach required magnetic properties and
use of sintered neodymium magnets is not possible of economic or production reasons. Basic
material consists of NdFeB powder and plastic
carrier material. Plastic bonded NdFeB magnets
are generally isotropic - can be magnetized in any
direction with any number of magnetic poles.
Usually are coated by black epoxy, the main application fields are: disc drives, sensors, IT industry,
communications, stepping motors, automobile
industry. There are 3 basic types of plastic bonded NdFeB magnets depending on production
process: compression bonded, injection molded,
extruded. By compression bonded process it is
possible to reach maximum energy product up to
80 kJ/m3, by injection molding it is maximum 40
kJ/m3 and by extrusion up to 48 kJ/m3.
more info and e-shop on www.magnety.sk
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
BNP-6
BNP-8
BNP-9
BNP-10
BNP-11
Remanencia
Remanence
BR (mT)
Min
Max
550
620
620
690
650
700
680
720
700
740
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
Min
Max
285
370
385
445
400
440
420
470
445
480
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
Min
Max
600
755
640
800
640
800
640
800
680
800
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
Min
Max
44
56
64
72
70
76
76
84
80
88
Maximálna pracovná teplota
Maximum working temperature
TW (°C)
100
120
120
120
120
Hustota
Density
(g/cm3)
5.5 – 6.1
5.8 – 6.1
5.8 – 6.1
5.8 – 6.1
5.8 – 6.1
Uvedené hodnoty závisia od tvaru a veľkosti magnetu. Je potrebné certifikovať uvedené hodnoty pre konkrétny produkt.
The above values depend on magnet shape and dimension. It is recommended to certify the figures stated in the table for actual product.
Neodymium - discs, anisotropic
Neodymy - disky, anizotrop
NdFeB, anizotrop
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
maximálna pracovná teplota +80°C štandardne
:
a od
Cene from:
Pric
EXTRA
STRONG
0,16 €
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C)
pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť
povrch (1 kg ~
rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild
steel with a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~
~ 10 N). A deviation of -10% in
the stated values is possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
Obj. č.
Art. No.
35.001
35.002
35.003
35.004
35.152
35.006
35.012
35.015
35.018
35.020
35.023
35.025
35.200
35.026
35.028
35.029
35.030
35.033
35.035
35.036
35.037
35.040
35.045
35.047
35.051
35.055
35.058
35.064
35.061
35.130
35.065
35.069
35.070
35.071
35.083
35.086
35.090
35.092
35.093
35.099
35.101
35.103
NdFeB, anisotropic
magnetized through thickness H (axially)
maximum working temperature +80°C as standard
Rozmery / Dimensions (mm)
D
H
1.5
x
3.0
2.0
x
8.0
2.5
x
1.0
3.0
x
2.0
3.0
x
3.0
4.0
x
2.0
4.0
x
3.0
4.0
x
10.0
5.0
x
1.0
5.0
x
1.5
5.0
x
2.0
5.0
x
4.0
5.0
x
10.0
6.0
x
3.0
6.0
x
4.0
6.0
x
5.0
6.0
x
6.0
6.0
x
7.5
7.0
x
1.5
7.0
x
2.5
7.0
x
3.0
8.0
x
3.0
8.0
x
4.0
8.0
x
5.0
10.0
x
1.5
10.0
x
2.0
10.0
x
3.0
10.0
x
4.0
10.0
x
10.0
10.0
x
30.0
11.0
x
3.0
12.0
x
1.5
12.0
x
2.5
12.0
x
4.0
14.0
x
4.0
15.0
x
5.0
18.0
x
5.0
19.5
x
10.0
20.0
x
5.0
25.0
x
2.7
25.0
x
5.0
25.0
x
10.0
Hmotnosť
Weight (g)
0.04
0.19
0.04
0.11
0.16
0.19
0.28
0.94
0.15
0.22
0.29
0.59
1.47
0.64
0.85
1.06
1.27
1.59
0.43
0.72
0.87
1.13
1.51
1.88
0.88
1.18
1.77
2.36
5.89
17.67
2.14
1.27
2.12
3.39
4.62
6.63
9.54
22.40
11.78
9.94
18.41
36.82
Prídržná sila*
Holding force* (N)
0.25
0.46
1.30
0.90
0.97
1.46
1.65
1.81
2.60
3.89
5.19
2.60
2.81
3.29
3.61
3.78
3.87
3.96
5.45
9.08
10.90
12.46
5.86
6.31
7.79
10.38
15.57
20.76
10.76
11.36
17.13
9.34
15.57
24.91
29.06
38.93
46.71
35.13
51.90
35.03
64.88
129.75
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
25
Neodymium - blocks, anisotropic
Neodymy - bloky, anizotrop
NdFeB, anizotrop
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
maximálna pracovná teplota +80°C štandardne
EXTRA
STRONG
:
a od
Cene from:
ic
Pr
0,23 €
Obj. č.
Art. No.
35.336
35.346
35.347
35.351
35.387
35.412
35.418
35.438
35.440
35.493
35.496
35.517
35.520
35.530
35.550
35.543
35.559
35.560
35.562
35.621
35.625
35.572
35.577
35.583
35.557
L
4.0
5.0
5.0
5.0
8.0
10.0
10.0
13.0
13.0
24.0
25.0
30.0
30.0
30.0
40.0
36.0
40.0
42.0
42.0
50.0
55.0
60.0
60.0
75.0
80.0
NdFeB, anisotropic
magnetized through thickness H (axially)
maximum working temperature +80°C as standard
Rozmery / Dimensions (mm)
B
H
x
4.0
x
2.0
x
5.0
x
1.0
x
5.0
x
1.5
x
5.0
x
3.0
x
5.0
x
3.0
x
7.0
x
2.0
x
10.0
x
6.0
x
7.0
x
3.0
x
7.0
x
5.0
x
12.0
x
5.0
x
25.0
x
10.0
x
8.5
x
2.0
x
10.0
x
6.0
x
15.0
x
2.0
x
5.0
x
2.0
x
15.0
x
10.0
x
25.0
x
10.0
x
20.0
x
10.0
x
42.0
x
10.0
x
20.0
x
5.0
x
5.0
x
2.0
x
20.0
x
15.0
x
30.0
x
30.0
x
50.0
x
10.0
x
80.0
x
25.0
Hmotnosť
Weight (g)
0.24
0.19
0.28
0.56
0.90
1.05
4.50
2.05
3.41
10.80
46.88
3.83
13.50
6.75
3.00
40.50
75.00
63.00
132.30
37.50
4.13
135.0
405.0
281.25
1200.00
Prídržná sila*
Holding force* (N)
4.69
2.93
4.39
2.98
11.11
9.80
11.92
16.76
27.93
49.69
146.41
18.70
60.86
25.26
16.56
136.09
185.20
169.73
245.97
92.60
19.42
304.31
226.83
358.63
1171.28
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
Neodymium - rings, anisotropic
Neodymy - toroidy, anizotrop
NdFeB, anizotrop
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
maximálna pracovná teplota +80°C štandardne
:
a od
Cene from:
Pric
EXTRA
STRONG
1,10 €
Obj. č.
Art. No.
35.664
35.673
35.694
35.698
35.702
35.713
35.729
D
6.9
10.5
14.5
20.0
20.0
40.0
76.0
NdFeB, anisotropic
magnetized through thickness H (axially)
maximum working temperature +80°C as standard
Rozmery / Dimensions (mm)
d
H
/
2.7
x
10.0
/
6.5
x
5.0
/
10.5
x
5.0
/
4.2
x
5.0
/
10.0
x
6.0
/
23.0
x
6.0
/
42.0
x
6.0
Hmotnosť
Weight (g)
2.38
2.00
2.95
11.26
10.60
37.85
141.80
Prídržná sila*
Holding force* (N)
4.55
6.59
25.95
50.74
53.94
101.91
197.25
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with
a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is
possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
26
more info and e-shop on www.magnety.sk
SmCo
10. SmCo
Všeobecná charakteristika:
Samarium-kobaltové (SmCo) magnety sú druhým
najsilnejším typom permanentných magnetov po
neodymoch. Patria takisto k magnetickým vzácnym zeminám (lantanoidy). Hlavnú zložku tvoria
samarium (Sm) a kobalt (Co). Tieto dve hlavné
zložky môžu byť v pomere 1:5 (SmCo5) alebo
2:17 (Sm2Co17). Pomer týchto dvoch zložiek
potom určuje ich výsledné magnetické vlastnosti
a maximálnu pracovnú teplotu. Výroba pozostáva
z lisovania v magnetickom poli a následného
spekania. SmCo je krehký a tvrdý materiál
s vysokým energetickým produktom. Preto môžu
byť SmCo magnety menšie, ako sú feritové
alebo AlNiCo magnety. Sú dodávané iba v anizotropnom prevedení. Magnetizované sú výlučne
v jednom smere. Tieto magnety sú veľmi odolné
voči pôsobeniu demagnetizačného poľa.
Nevýhodou SmCo magnetov je vysoký obsah
kobaltu, čo značne predražuje konečnú cenu
magnetu. Preto sa využívajú hlavne v aplikáciách, kde je potrebné nasadiť miniatúrny magnet s vysokou energiou a zároveň je v tom prostredí vysoká teplota. Prevádzková teplota je do
+250°C (SmCo5) a +300°C (Sm2Co17). Nie sú
odolné voči anorganickým kyselinám a rozpúšťadlám.
General characteristics
Samarium-cobalt (SmCo) magnets are the
second most powerfull magnets after the NdFeB
and also are rare-earth metal based magnets like
neodymium. The main components are samarium (Sm) and cobalt (Co), these two elements
can be mixed in ratio 1:5 (SmCo5) or 2:17
(Sm2Co17). The final composition takes effect on
magnetic and thermal parameters of magnets.
Production process is pressing in magnetic field
and sintering, so SmCo is a hard and britle
material with high energy product and very good
resistant to external demagnetizing fields. SmCo
magnets can be smaller than ferrite or AlNiCo
magnets. SmCo magnets are produced only as
anisotropic. The main disadvantage of SmCo
magnets is high content of cobalt, what results
into high price, so they are used in applications
where very small, high energy magnet is required
and the ambient temperature is high. Maximum
working temperature of SmCo magnets is up to
+250°C (SmCo5) and up to +300°C
(Sm2Co17). SmCo magnets are not resistant to
anorganic acids and solvents.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
SmCo5
Sm2Co17
Materiál
Material
SmCo5
Sm2Co17
YX-16
YX-18
YX-20
YX-22
YX-24
YXG-24
YXG-26
YXG-28
YXG-30
Remanencia
Remanence
BR (mT)
Min
Typ
810
850
850
900
900
940
920
960
960
1000
950
1020
1020
1050
1030
1080
1080
1100
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
Min
Typ
620
660
660
700
680
725
710
750
730
770
700
750
750
780
756
796
788
835
Teplotný koeficient α
Temperature coefficient α
BR (%/°C)
- 0.05
- 0.03
viac info a e-shop na www.magnety.sk
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
Min
Typ
1194
1830
1194
1830
1194
1830
1194
1830
1194
1830
>= 1433
>= 1433
>= 1433
>= 1433
Teplotný koeficient β
Temperature coefficient β
HCI(%/°C)
- 0.3
- 0.2
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
Min
Typ
110
127
127
143
150
167
160
175
175
190
175
191
191
207
207
220
220
240
Hustota
Density
(g/cm3)
8.1
8.3
Maximálna pracovná teplota*
Maximum working temperature*
TW (°C)
Odporúčané magnetizačné pole
Recommended magnetizing field
(kA/m)
2000
4000
250
250
250
250
250
300
300
300
300
Curie teplota
Curie temperature
Tc(°C)
750
800
27
SmCo - discs, anisotropic
SmCo - disky, anizotrop
Sm2Co17
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
maximálna pracovná teplota +300°C
Obj. č.
Art. No.
34.003
34.005
34.012
34.022
34.024
34.025
34.033
34.038
34.041
34.070
34.087
34.109
:
a od
Cene from:
Pric
0,38 €
Sm2Co17
magnetized through thickness H (axially)
maximum working temperature +300°C
Rozmery / Dimensions (mm)
D
L
2.0
x
10.0
3.0
x
3.0
4.0
x
3.0
5.0
x
1.0
5.0
x
1.5
5.0
x
2.0
5.0
x
4.0
6.0
x
3.0
6.0
x
7.5
8.0
x
5.0
10.0
x
4.0
14.0
x
7.5
Materiál
Material
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
Hmotnosť
Weight (g)
0.25
0.17
0.31
0.16
0.24
0.32
0.64
0.69
1.72
2.04
2.54
9.35
Prídržná sila*
Holding force* (N)
0.38
0.80
1.36
2.14
3.22
4.29
2.15
2.72
3.27
5.21
17.16
15.21
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
SmCo - blocks, anisotropic
SmCo - bloky, anizotrop
Sm2Co17
magnetizované po hrúbke H (axiálne)
maximálna pracovná teplota +300°C
Obj. č.
Art. No.
34.300
34.334
34.341
34.344
34.415
34.420
34.400
34.412
Sm2Co17
magnetized through thickness H (axially)
maximum working temperature +300°C
Rozmery / Dimensions (mm)
L
B
H
2.0
x
2.0
x
1.0
7.0
x
4.0
x
2.0
5.0
x
5.0
x
1.5
5.0
x
5.0
x
3.0
8.0
x
2.9
x
0.8
9.0
x
3.0
x
1.0
10.0
x 10.0
x
3.0
13.0
x
7.0
x
2.5
Materiál
Material
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
YXG-30
Hmotnosť
Weight (g)
0.03
0.45
0.30
0.61
0.15
0.22
2.49
1.84
Prídržná sila*
Holding force* (N)
0.97
5.12
3.63
2.46
1.87
2.51
14.52
11.54
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
:
a od
Cene from:
ic
r
P
0,50 €
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with
a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is
possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
28
more info and e-shop on www.magnety.sk
AlNiCo
11. AlNiCo
General characteristics
AlNiCo magnets are composed of aluminium,
nickel, cobalt, iron, copper and titan. There are
two methods of production - pressing and casting. AlNiCo magnets can be magnetized only
lengthwise, they have high remanence, but low
coercivity - this determines the magnetization
direction. Optimal ratio of diameter and length of
the magnet is 1:4. Magnetic field of AlNiCo magnets can be weaken by demagnetizing. AlNiCo
is a hard material, machining is possible by
grinding. AlNiCo magnets are resistant against
acids and solvents.
Working temparature is between -270°C
and +500°C
Všeobecná charakteristika:
AlNiCo magnety sú zmesou hliníka, niklu, kobaltu, železa, medi a titánu. Vyrábajú sa zlievaním,
alebo spekaním. Magnetizované môžu byť len
v axiálnom smere. Majú vysokú remanenciu,
avšak malú koercitivitu. To určuje veľkú dĺžku
magnetizačného smeru. Optimálny pomer priemeru magnetu k jeho dĺžke je 1:4. Magnetické
pole AlNiCo magnetov môže byť vplyvom demagnetizácie oslabené. AlNiCo je tvrdý materiál
a opracováva sa iba brúsením. Majú vysokú
odolnosť voči kyselinám a rozpúšťadlám.
Prevádzková teplota je od -270°C do +500°C.
Magnetické vlastnosti / Magnetic properties
Materiál
Material
AlNiCo 500
Materiál
Material
AlNiCo 500
Remanencia
Remanence
BR (mT)
1160
Normálna koercitivita
Normal coercivity
HCB (kA/m)
48
Teplotný koeficient α
Temperature coefficient α
BR (%/°C)
- 0.02
Vnútorná koercitivita
Intrinsic coercivity
HCI (kA/m)
48
Teplotný koeficient β
Temperature coefficient β
HCI(%/°C)
-
Maximálny energetický produkt
Maximum energy product
(BxH)MAX (kJ/m3)
35
Hustota
Density
(g/cm3)
7.2
Maximálna pracovná teplota*
Maximum working temperature*
TW (°C)
450
Odporúčané magnetizačné pole
Recommended magnetizing field
(kA/m)
> 800
Curie teplota
Curie temperature
Tc(°C)
820 - 870
AlNiCo - rods, anisotropic
AlNiCo - tyče, anizotrop
AlNiCo, anizotrop
magnetizované po dĺžke L (axiálne)
maximálna pracovná teplota +450°C
Obj. č.
Art. No.
33.000
33.001
33.002
33.003
33.004
33.005
33.006
33.007
33.008
33.009
33.010
33.011
AlNiCo, anisotropic
magnetized through length L (axially)
maximum working temperature +450°C
Rozmery / Dimensions (mm)
D
L
3.0
x
15.0
4.0
x
10.0
4.0
x
20.0
5.0
x
10.0
5.0
x
20.0
5.0
x
25.0
6.0
x
10.0
6.0
x
20.0
6.0
x
30.0
8.0
x
24.0
8.0
x
40.0
10.0
x
30.0
Hmotnosť
Weight (g)
0.76
0.90
1.81
1.41
2.83
3.53
2.04
4.07
6.11
8.69
14.48
16.96
Prídržná sila*
Holding force* (N)
0.94
1.66
1.68
2.59
2.62
2.62
3.70
3.76
3.77
6.68
6.71
10.44
Iné rozmery priemerov 3 - 20 mm a dĺžky max. 180 mm na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line
na našej web stránke.
Other dimensions with diameter 3-20 mm and length max. 180 mm upon request. Availability of each dimension
you can check on-line on our web site.
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
:
a od
Cene from:
ic
Pr
1,65 €
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with
a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is
possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
29
AlNiCo - blocks, anisotropic
AlNiCo - bloky, anizotrop
AlNiCo, anizotrop
magnetizované po dĺžke L (axiálne)
maximálna pracovná teplota +450°C
Obj. č.
Art. No.
33.200
33.202
33.207
33.204
L
20.0
50.0
60.0
75.0
AlNiCo, anisotropic
magnetized through length L (axially)
maximum working temperature +450°C
Rozmery / Dimensions (mm)
B
H
x
10.0
x
5.0
x
15.0
x
10.0
x
12.5
x
5.0
x
25.0
x
10.0
Hmotnosť
Weight (g)
7.20
54.00
27.00
135.00
Prídržná sila*
Holding force* (N)
6.62
19.96
8.34
33.30
:
a od
Cene from:
Pric
3,55 €
AlNiCo - horseshoe magnets
AlNiCo - podkovy
AlNiCo, anizotrop
magnetizované po dĺžke L (axiálne)
maximálna pracovná teplota +450°C
Obj. č.
Art. No.
33.400
33.401
33.402
33.500
33.504
A
28.6
19.0
22.2
22.0
57.0
AlNiCo, anisotropic
magnetized through length L (axially)
maximum working temperature +450°C
Rozmery / Dimensions (mm)
B
C
ØD
E
25.4
7.6
6.7
10.4
15.0
9.0
11.1
7.9
6.35
17.0
25.0
7
8.0
35.0
44.5
2x8
35.0
F
17.3
5.4
3.3
9.0
23.0
Hmotnosť
Weight (g)
31.18
21.34
18.39
87.12
643.10
Prídržná sila *
Holding force * (N)
16
22
21
45
235
:
a od
Cene from:
Pric
7,35 €
Iné rozmery na požiadanie. Dostupnosť každého rozmeru zistíte on-line na našej web stránke.
Other dimensions upon request. Availability of each dimension you can check on-line on our web site.
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force of magnet is determined at room temperature (20°C) in contact with a polished plate made of mild steel with
a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is
possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded.
30
more info and e-shop on www.magnety.sk
Segmentové a špeciálne tvarované magnety
SmCo segment
Fe segment
Segment shaped and custom-made magnets
Magnety tvarované do segmentov a iných špeciálnych tvarov sa používajú hlavne v motoroch,
generátoroch, magnetických spojkách a brzdách, pohonoch a vychyľovacích hlavách pevných diskov počítačov a pod. Špeciálne tvary
magnetov sú vyžadované v aplikáciách, keď má
magnetický obvod špecifický tvar (ako napríklad
statory alebo rotory elektrických strojov) a je to
najvhodnejšie riešenie aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť magnetického obvodu.
Najčastejšie sa ako segmenty vyrábajú feritové
a neodymové magnety (sintrované aj plastomagnety), ale je možné vyrobiť takéto magnety aj
z SmCo alebo AlNiCo magnetu, ak to aplikácia
vyžaduje.
Výroba je rentabilná pri veľkých počtoch kusov
z dôvodu nutnosti výroby lisovacej formy pre každý
rozmer magnetu a v niektorých prípadoch je nutná
aj špeciálna magnetizačná šablóna na dosiahnutie
požadovaného spôsobu magnetizácie.
Pri požiadavke na výrobu špeciálne tvarovaných
magnetov sú potrebné nasledovné informácie:
- požadovaný tvar magnetu (výkres)
- spôsob magnetizácie (viď strana 77 v tomto
katalógu)
- požadované tolerancie rozmerov
- materiál (ferit, neodym,...)
- kvalita materiálu
- požadované množstvo
- chemické prostredie, v ktorom bude magnet
pracovať
- maximálna pracovná teplota
- iné požiadavky
Segment shaped and other custom-made magnets are mainly used in motors, generators, hysteresis brakes and clutches, miniature drives and
voice coil motors in PC hard drives, etc. Special
shaped magnets are required in applications
where magnetic circuits have specific shape (like
stators and rotors of electric engines) or it is the
most efficient solution for specific magnetic circuit.
Most frequently used magnetic segments are
made of ferrite and neodymium magnets (both
sintered and plastic bonded), but it is possible to
make special shapes also from SmCo or AlNiCo
magnets if required.
Production of special shaped magnets is payable
for big batches, because for these magnets it is
necessary to produce custom-made mould and in
some cases also special magnetizing fixtures in
order to reach desired magnetization pattern.
In case of inquiry on custom-made magnet it is
necessary to obtain the following information:
- desired magnet shape (drawing)
- magnetization pattern (see page 77 of this catalogue)
- required dimension tolerances, magnet material
(ferrite, neodymium,...)
- material grade
- desired quantity
- chemical environment where magnet will be
used
- maximum working temperature
- other requirements
NdFeB segment
Sklady a expedícia
viac info a e-shop na www.magnety.sk
Storage and shipping
31
12. Magnetické prvky
Pot magnets
Všeobecná charakteristika
Základný popis: Tento typ magnetov má iba jednu magnetickú plochu, pričom ostatné časti sa správajú nemagneticky, alebo vykazujú len minimálny
magnetizmus. Tým je ohraničené pôsobenie magnetického poľa. Použitím
týchto materiálov zabraňujeme neželanému zmagnetizovaniu okolitých kovových predmetov, alebo strojných súčiastok - okrem valcových prvkov s
magnetickým jadrom zo SmCo5 a NdFeB v mosadznom púzdre. Ploché
magnetické prvky majú jadro z keramického magnetu alebo zo vzácnych
zemín. U valcových prvkov je jadro tvorené buď AlNiCo, SmCo, alebo
NdFeB.
General characteristics
Basic description: Pot magnets have only one active magnetic surface,
while other faces are non-magnetic or magnetically very weak. This way the
magnetic field influence is limited and using pot magnets is possible to
avoid magnetizing surrounding objects (except the types with SmCo and
NdFeB magnetic core in brass housing). Flat pot magnets are manufactured with ferrite (ceramic) or rare-earth (NdFeB or SmCo) magnets.
Cylindrical pot magnets can be made with AlNiCo, SmCo or NdFeB magnetic core.
Použitie: Osadenie do rôznych prístrojov, zariadení a náradia. Slúžia ako
pomocný prostriedok pri preprave, upínaní, montáži, zdvíhaní, zváraní, separácii alebo pri oddeľovaní kovových a nekovových častí. Najlepšia upínacia sila je dosahovaná pri plnom kontakte magnetickej plochy na brúsenú
kovovú plochu pri sile pôsobiacej kolmo na upínaciu plochu (vzduchová
medzera = 0 mm). Malé praskliny na magnete alebo kovovom plášti nemajú žiadny vplyv na funkciu, životnosť a upínaciu silu magnetického prvku.
Application: Pot magnets can be inserted into different instruments,
machines, tools. Can be used as auxilliary instruments during transport,
clamping, mounting, lifting, welding, separation, etc. The best holding force
is reached at full contact of magnetic face with ground ferromagnetic surface, force is vertical to the base (air gap = 0 mm). Small cracks on the magnet or steel pot do not have any influence to the functionality, lifetime and
holding force of the pot magnet.
Upínacia sila: Všetky hodnoty upínacích síl, ktoré sú uvedené v nasledovných tabuľkách sa chápu ako najnižšie hodnoty dosiahnuteľné pri izbovej
teplote v kolmom trhu a celoplošnom kontakte magnetickej plochy na kovovom brúsenom materiáli dostatočnej hrúbky. Pri znečistenej kontaktnej ploche, alebo krivom materiáli sa vytvárajú vzduchové medzery, čím sa upínacia sila veľmi oslabuje. Preto je dôležité kontrolovať a udržovať čistotu kontaktných plôch. Popisované magnetické prvky majú neobmedzenú životnosť, čo znamená, že ich upínacia sila s časom neklesá. Môže byť znižovaná iba neprimerane vysokou pracovnou teplotou, alebo externým magnetickým poľom (okrem materiálov SmCo a NdFeB). Rôzne typy materiálov majú
rôznu magnetickú vodivosť, ktorá sa prejavuje v upínacej sile. V zásade
platí, že čím viac prísad a legúr je v kove, tým horšia je magnetická vodivosť. Taktiež zvyšujúca sa drsnosť povrchu materiálu výrazne znižuje upínaciu silu magnetického prvku.
Holding force: All values of holding forces listed in following tables are
meant as the lowest values reachable at room temperature (vertical pull, full
contact of magnetic face with ground ferromagnetic surface of thickness at
least 10 mm). If the surface is dirty or deformed, air gaps are forming and
the holding force is lower. It is very important to check and keep the surface clear. Described pot magnets have unlimited lifetime - their holding force
does not decrease with time. The holding force can be decreased only by
excessively high temperature, or external magnetic field (except of SmCo
and NdFeB). Diffenrent types of materials have different magnetic conductivity, what affects the holding force - the more additives are in steel, the
worse is magnetic conductivity. The rough surface also reduces the holding force of pot magnets.
Pracovné teploty: Všetky ploché aj valcové magnetické prvky sú dlhodobo
funkčné aj pri maximálnych prevádzkových teplotách uvedených pri každej
rozmerovej tabuľke. Pritom však môže dochádzať k strate upínacej sily o
15% až 40%. Táto zmena je vratná, takže nespôsobuje postupné znižovanie upínacej sily.
Working temperatures: All flat and cylindrical pot magnets are long-term
functional at maximum working temperatures, which are stated at each
table. Despite of this fact, holding force loss can happen from 15% to 40%,
but this effect is reversible and does not cause progressive holding force
loss.
Závislosť prídržnej sily od drsnosti povrchu
Dependence of holding force on smoothness of surface
Ra
(μm)
32
more info and e-shop on www.magnety.sk
Ďalšie vlastnosti magnetických prvkov a magnetov / Other properties of pot magnets and magnets
VEĽKOSŤ PRÍDRŽNEJ SILY V ZÁVISLOSTI OD KONŠTRUKCIE MAGNETICKÉHO OBVODU
DEPENDENCE OF HOLDING FORCE ON CONSTRUCTION OF MAGNETIC CIRCUIT
Faktor 1 / Faktor 1 / Factor 1
Otvorený magnetický obvod
Open disc or rod magnet
Faktor 6 / Factor 6
Prstencový magnet vo feromagnetickom púzdre
s centrálnym pólom
Ring magnet in ferromagnetic pot with central pole
Faktor 1.3 / Factor 1.3
Magnet so železným protikusom na jednom póle
Magnet with iron backing plate
Faktor 7.5 / Factor 7.5
AlNiCo magnet vo valcovom feromagnetickom púzdre
AlNiCo rod magnet in ferromagnetic pot
Faktor 4.5 / Factor 4.5
Magnet so železným protikusom na jednom póle
a centrálnym pólom
Magnet with iron backing plate and central pole
Faktor 18 / Factor 18
Magnet medzi dvomi feromagnetickými pólmi (sendvičový systém)
Magnet wafer between 2 ferromagnetic poles (sandwich system)
Faktor 6 / Factor 6
Diskový magnet vo feromagnetickom púzdre
Disc magnet in ferromagnetic pot
Faktor 18 x n / Factor 18 x n
Niekoľko za sebou spojených sendvičových systémov
Battery of sandwich systems
Pot magnet flat, Ferrite
Magnetický prvok plochý, Ferit
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
Fe, anizotrop, pracovná teplota max. 200°C
Galvanized body, Fe magnetic core, anisotropic,
working temperature max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
:
a od
Cene from:
Pric
1,82 €
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci
kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch
môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt,
vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená. Drobné
ryhy v magnete neovplyvňujú prídržnú silu.
Obj. č.
Art. No.
138.000
138.001
138.002
138.003
138.004
138.005
138.006
138.007
138.008
138.009
138.010
138.011
138.012
138.013
138.014
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
10.0
4.5
13.0
4.5
16.0
4.5
20.0
6.0
25.0
7.0
32.0
7.0
36.0
7.7
40.0
8.0
47.0
9.0
50.0
10.0
57.0
10.5
63.0
14.0
80.0
18.0
100.0
22.0
125.0
26.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
10 – 32
± 0.1
36 – 57
+0.2 / -0.1
63 – 80
+0.3 / -0.1
100 – 125
+0.5 / -0.1
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
3.0
5.0
10.0
18.0
29.0
39.0
55.0
84.0
102.0
141.0
226.0
468.0
915.0
1680.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 – 6
7 – 7.7
8
9 – 26
Prídržná sila*
Holding force* (N)
4.0
10.0
18.0
30.0
40.0
80.0
100.0
125.0
180.0
220.0
280.0
350.0
600.0
900.0
1300.0
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
+0.2 / -0.1
+0.3 / -0.2
+0.4 / -0.2
+0.5 / -0.2
*The holding force is determined at room temperature (20°C)
on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm
by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N).
A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks
in the magnet do not influence the holding force.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
33
Magnetický prvok plochý so závitovým púzdrom, Ferit
Pot magnet flat with screwed bush, Ferrite
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
Fe, anizotrop, pracovná teplota max. 200°C
Galvanized body, Fe magnetic core, anisotropic,
working temperature max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
:
a od
Cene from:
ic
Pr
2,09 €
Obj. č.
Art. No.
138.020
138.021
138.022
138.023
138.024
138.025
138.026
138.027
138.028
138.029
138.030
138.031
138.032
138.033
138.034
138.035
138.036
138.037
138.038
138.039
138.040
D (mm)
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
36.0
40.0
40.0
47.0
47.0
50.0
50.0
57.0
57.0
63.0
63.0
80.0
80.0
100.0
125.0
Rozmery / Dimensions
d (mm)
H (mm)
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
6.0
8.0
7.0
8.0
7.0
8.0
7.7
8.0
8.0
10.0
8.0
8.0
9.0
12.0
9.0
8.0
10.0
12.0
10.0
8.0
10.5
12.0
10.5
8.0
14.0
15.0
14.0
12.0
18.0
20.0
18.0
22.0
22.0
25.0
26.0
L (mm)
11.5
11.5
11.5
13.0
15.0
15.0
16.0
16.5
18.0
17.0
21.0
18.5
22.0
18.5
22.5
22.0
30.0
28.5
34.0
43.0
50.0
Závit
Thread
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M5
M4
M6
M4
M6
M4
M6
M4
M8
M6
M10
M12
M14
Hmotnosť
Prídržná sila*
Weight (g) Holding force* (N)
3.0
4.0
4.0
10.0
6.0
18.0
11.0
30.0
20.0
40.0
31.0
80.0
42.0
100.0
57.0
125.0
59.0
125.0
86.0
180.0
91.0
180.0
105.0
220.0
111.0
220.0
147.0
280.0
153.0
280.0
228.0
350.0
245.0
350.0
477.0
600.0
499.0
600.0
956.0
900.0
1720.0
1300.0
Závit
Thread
M5
M5
M5
M5
M5
Hmotnosť
Prídržná sila*
Weight (g) Holding force* (N)
20.0
32.0
31.0
64.0
56.0
100.0
105.0
175.0
228.0
280.0
Kovové púzdro z nehrdzavejúcej ocele / Stainless steel body
Obj. č.
Art. No.
138.920
138.921
138.922
138.923
138.924
D (mm)
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
Rozmery / Dimensions
d (mm)
H (mm)
8.0
7.0
8.0
7.0
8.0
8.0
8.0
10.0
8.0
14.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
10 – 32
± 0.1
36 – 57
+0.2 / -0.1
63 – 80
+0.3 / -0.1
100 – 125
+0.5 / -0.1
Rozmer D
Dimension D (mm)
10 – 20
25 – 40
47 – 50
57 – 125
L (mm)
16.0
16.0
16.5
18.5
22.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 – 6
7–8
9 – 10
10.5 – 26
Tolerancia L
Tolerance L (mm)
+0.3 / -0.2
+0.5 / -0.3
+0.6 / -0.3
+0.7 / -0.3
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
+0.2 / -0.1
+0.3 / -0.2
+0.4 / -0.2
+0.5 / -0.2
Tolerancia d
Tolerance d (mm)
± 0.1
± 0.2
± 0.2
± 0.2
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená. Drobné ryhy v magnete neovplyvňujú prídržnú silu.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional cases.
In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
34
more info and e-shop on www.magnety.sk
Pot magnet flat with bore and 90° counterbore, Ferrite
Prvok plochý so stredovou dierou a 90° zrazením, Ferit
Galvanized body, Fe magnetic core, anisotropic,
working temperature max. 200°C
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
Fe, anizotrop, pracovná teplota max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.050
138.051
138.052
138.053
138.054
D (mm)
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d1 (mm)
4.5
3.5
6.0
4.1
7.0
5.5
7.0
5.5
8.0
5.5
d2 (mm)
6.5
9.4
11.5
11.5
11.5
Hmotnosť
Weight (g)
4.0
9.0
17.0
27.0
52.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
14.0
27.0
36.0
72.0
90.0
Hmotnosť
Weight (g)
9.0
17.0
27.0
52.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
22.0
29.0
58.0
72.0
Kovové púzdro z nehrdzavejúcej ocele / Stainless steel body
Obj. č.
Art. No.
138.950
138.951
138.952
138.953
:
a od
Cene from:
ic
r
P
2,73 €
D (mm)
20.0
25.0
32.0
40.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d1 (mm)
6.0
4.1
7.0
5.5
7.0
5.5
8.0
5.5
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
16 – 32
± 0.1
40
+0.2 / -0.1
d2 (mm)
9.4
11.5
11.5
11.5
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 – 6
7
8
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
+0.2 / -0.1
+0.3 / -0.2
+0.4 / -0.2
Pot magnet flat with cylinder bore, Ferrite
Magnetický prvok plochý so stredovou dierou, Ferit
Galvanized body, Fe magnetic core, anisotropic,
working temperature max. 200°C
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
Fe, anizotrop, pracovná teplota max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.060
138.061
138.062
138.063
138.064
138.065
138.066
D (mm)
50.0
57.0
63.0
80.0
80.0
83.0
100.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d1 (mm)
10.0
8.5
11.0
6.5
14.0
6.5
10.0
6.4
18.0
6.5
18.0
10.5
22.0
10.5
d2 (mm)
22.0
24.0
24.0
32.0
11.5
32.0
34.0
Hmotnosť
Weight (g)
85.0
130.0
197.0
235.0
458.0
444.0
815.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
180.0
230.0
290.0
450.0
540.0
600.0
680.0
Hmotnosť
Weight (g)
85.0
195.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
145.0
230.0
Kovové púzdro z nehrdzavejúcej ocele / Stainless steel body
Obj. č.
Art. No.
138.960
138.961
:
a od
Cene from:
ic
r
P
6,45 €
D (mm)
50.0
63.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d1 (mm)
10.0
8.5
14.0
6.5
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
50 – 57
+0.2 / -0.1
63 – 83
+0.3 / -0.1
100
+0.5 / -0.1
d2 (mm)
22.0
24.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
10 – 22
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
+0.5 / -0.2
*The holding force is determined at room temperature (20°C)
on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm
by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N).
A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks
in the magnet do not influence the holding force.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená. Drobné ryhy v magnete neovplyvňujú prídržnú silu.
35
Pot magnet flat with threaded neck, Ferrite
Magnetický prvok plochý s vonkajším závitom, Ferit
Galvanized body, Fe magnetic core, anisotropic,
working temperature max. 200°C
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
Fe, anizotrop, pracovná teplota max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.070
138.071
138.072
138.073
138.074
138.075
138.076
138.077
138.078
138.079
138.080
138.081
138.082
138.083
138.084
:
a od
Cene from:
Pric
3,80 €
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
L (mm)
10.0
4.5
7.0
13.0
4.5
7.0
16.0
4.5
7.0
16.0
4.5
6.0
20.0
6.0
7.0
20.0
6.0
30.0
25.0
7.0
8.0
25.0
7.0
15.0
25.0
7.0
20.0
32.0
7.0
8.0
32.0
7.0
12.0
32.0
7.0
10.0
47.0
9.0
8.0
57.0
10.5
8.0
63.0
14.0
15.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm) Tolerance D (mm)
10 – 32
± 0.1
47 – 57
+0.2 / -0.1
63
+0.3 / -0.1
Magnetický prvok plochý so stredovým závitom, Ferit
Závit
Thread
M3
M3
M3
M4
M3
M6
M4
M5
M6
M4
M6
M8
M6
M6
M6
Tolerancia L
Tolerance L (mm)
± 0.5
± 0.5
± 0.5
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
3.0
5.0
5.0
10.0
15.0
19.0
20.0
22.0
30.0
31.0
32.0
85.0
146.0
233.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
4.0
10.0
18.0
18.0
30.0
30.0
40.0
40.0
40.0
80.0
80.0
80.0
180.0
280.0
350.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 – 6
7
9 – 14
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
+0.2 / -0.1
+0.3 / -0.2
+0.5 / -0.2
Pot magnet flat with internal thread, Ferrite
Galvanized body, Fe magnetic core, anisotropic,
working temperature max. 200°C
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
Fe, anizotrop, pracovná teplota max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.090
138.091
138.092
138.093
138.094
138.095
138.096
138.097
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
K (mm)
25.0
7.0
5.2
32.0
7.0
5.2
40.0
8.0
5.2
50.0
10.0
12.0
50.0
10.0
12.0
63.0
14.0
13.0
80.0
18.0
14.5
80.0
18.0
14.5
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
25 – 32
± 0.1
40 – 50
+0.2 / -0.1
63 – 80
+0.3 / -0.1
Závit
Thread
M4
M4
M4
M6
M8
M8
M8
M10
Hmotnosť
Weight (g)
18.0
29.0
53.0
94.0
94.0
206.0
472.0
466.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
7
8
10 – 18
Prídržná sila*
Holding force* (N)
36.0
75.0
90.0
170.0
170.0
290.0
550.0
550.0
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
+0.3 / -0.2
+0.4 / -0.2
+0.5 / -0.2
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
:
a od
Cene from:
ic
r
P
5,35 €
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená. Drobné ryhy v magnete neovplyvňujú prídržnú silu.
*The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of steel with a thickness of 10 mm by pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional cases.
In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
36
more info and e-shop on www.magnety.sk
Pot magnet flat with notches, Ferrite
Magnetický prvok plochý so zásekmi, Ferit
Novinka / New
Galvanized body, Fe magnetic core, anisotropic,
working temperature max. 200°C
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
Fe, anizotrop, pracovná teplota max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
139.001
139.002
139.003
139.004
139.005
139.006
Rozmery / Dimensions
D (mm) H (mm) HK (mm)
DK (mm)
16.0
4.5
1.5 – 3.0 16.5 – 18.0
20.0
6.0
2.5 – 4.5 20.5 – 22.0
25.0
7.0
3.0 – 5.0 25.5 – 27.0
32.0
7.0
3.0 – 5.0 32.5 – 34.0
40.0
8.0
3.5 – 5.5 41.0 – 43.0
50.0
10.0 4.0 – 6.0 51.0 – 53.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
16 – 32
± 0.1
40 – 50
+ 0.2 / - 0.1
WK (°)
120
60
60
120
60
45
Záseky
Notches
3
6
6
3
6
8
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 – 6.0
7.0
8.0
10.0
Hmotnosť
Prídržná sila*
Weight (g) Holding force* (N)
5.0
18.0
10.0
30.0
18.0
40.0
29.0
80.0
55.0
125.0
102.0
220.0
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
+ 0.2 / - 0.1
+ 0.3 / - 0.2
+ 0.4 / - 0.2
+ 0.5 / - 0.2
:
a od
Cene from:
Pric
2,97 €
Rubber protective caps for flat pot magnets
Gumové ochranné kryty pre ploché magnetické prvky
Gumené ochranné kryty sú príslušenstvo k plochým magnetickým feritovým prvkom a slúžia
ako ochrana kovového povrchu podkladového
materiálu proti poškriabaniu. Vyrábajú sa v prevedení so stredovou dierou a ako uzavreté.
Rubber protective caps are accessories for flat
pot magnets with ferrite magnetic core and are
used to protect metallic surfaces against scratching. There are two types - closed and with
center hole.
Uzavreté / Closed
Obj. č.
Art. No.
138.800
138.801
138.802
138.803
D (mm)
52.0
59.0
65.0
83.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
6.0
6.0
8.0
11.0
h (mm)
0.5
0.5
0.5
0.5
So stredovou dierou / With center hole
Obj. č.
Art. No.
138.810
138.811
138.812
:
a od
Cene from:
Pric
3,00 €
D (mm)
52.0
65.0
83.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d (mm)
6.0
20.0
8.0
20.0
11.0
20.0
h (mm)
0.5
0.5
0.5
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená. Drobné ryhy v magnete neovplyvňujú prídržnú silu.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracs in the magnet do not influence the holding force.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
37
Pot magnet flat, NdFeB
Magnetický prvok plochý, Neodym
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C
Galvanized body, NdFeB magnetic core, anisotropic, working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
6.0
4.5
8.0
4.5
10.0
4.5
13.0
4.5
16.0
4.5
20.0
3.5
20.0
6.0
25.0
7.0
32.0
7.0
Obj. č.
Art. No.
138.200
138.201
138.202
138.203
138.204
138.205
138.206
138.207
138.208
:
a od
Cene from:
ic
r
P
EXTRA
STRONG
3,09 €
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
6 – 32
± 0.1
Hmotnosť
Weight (g)
1.0
2.0
2.5
4.0
6.0
8.0
14.0
25.0
41.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
3.5 – 6
7
Prídržná sila*
Holding force* (N)
5.0
13.0
25.0
60.0
95.0
110.0
140.0
200.0
350.0
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
± 0.1
± 0.2
Pot magnet flat with screwed bush, NdFeB
Prvok plochý so závitovým púzdrom, Neodym
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C
Galvanized body, NdFeB magnetic core, anisotropic, working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
EXTRA
STRONG
Obj. č.
Art. No.
138.220
138.221
138.222
138.223
138.224
138.225
138.226
138.227
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
d (mm)
H (mm)
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
8.0
6.0
8.0
7.0
10.0
7.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
6 – 32
± 0.1
:
a od
Cene from:
Pric
3,33 €
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer d
Dimension d (mm)
6
8 – 10
L (mm)
11.5
11.5
11.5
11.5
11.5
13.0
14.0
15.5
Tolerancia L
Tolerance L (mm)
± 0.2
Závit
Thread
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M5
Hmotnosť
Prídržná sila*
Weight (g) Holding force* (N)
2.0
5.0
3.0
13.0
4.0
25.0
5.0
60.0
7.0
95.0
16.0
140.0
27.0
200.0
45.0
350.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 – 6
7
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
± 0.1
± 0.2
Tolerancia d
Tolerance d (mm)
± 0.1
± 0.2
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded.
38
more info and e-shop on www.magnety.sk
Prvok plochý so stredovou dierou a 90° zrazením, Neodym
Pot magnet flat with bore and 90° counterbore, NdFeB
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core, anisotropic, working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
EXTRA
STRONG
Obj. č.
Art. No.
138.250
138.251
138.252
138.253
138.254
D (mm)
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d1 (mm)
4.5
3.5
6.0
4.5
7.0
4.5
7.0
5.5
8.0
5.5
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
16 – 40
± 0.1
Hmotnosť
Weight (g)
6.0
13.0
24.0
39.0
73.0
d2 (mm)
6.6
9.0
9.0
11.0
10.6
Tolerancia d1
Tolerance d1 (mm)
± 0.1
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 – 6
7–8
Prídržná sila*
Holding force* (N)
75.0
105.0
160.0
310.0
500.0
Tolerancia d2
Tolerance d2 (mm)
+1.0 / -0
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
± 0.1
± 0.2
:
a od
Cene from:
ic
r
P
5,35 €
Pot magnet flat with threaded neck, NdFeB
Prvok plochý s vonkajším závitom, Neodym
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core, anisotropic, working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.270
138.271
138.272
138.273
138.274
138.275
138.276
EXTRA
STRONG
D (mm)
10.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
L (mm)
4.5
7.0
4.5
8.0
4.5
8.0
4.5
8.0
6.0
10.0
7.0
10.0
7.0
10.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
10 – 32
± 0.1
Závit
Thread
M3
M4
M5
M6
M6
M6
M6
Tolerancia L
Tolerance L (mm)
± 0.4
Hmotnosť
Weight (g)
2.5
3.0
5.0
8.0
15.0
27.0
42.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 – 6
7
Prídržná sila*
Holding force* (N)
25.0
25.0
60.0
95.0
140.0
200.0
350.0
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
± 0.1
± 0.2
:
a od
Cene from:
Pric
4,76 €
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
39
Pot magnet flat with internal thread, NdFeB
Prvok plochý so stredovým závitom, Neodym
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core, anisotropic, working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.290
138.291
138.292
138.293
138.294
EXTRA
STRONG
D (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
74.6
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d (mm)
7.0
5.5
8.0
10.5
10.0
9.5
14.0
11.7
15.0
13.0
Závit
Thread
M5
M5
M8
M10
M10
Hmotnosť
Weight (g)
40.0
74.0
140.0
315.0
479.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
330.0
500.0
800.0
1100.0
1750.0
:
a od
Cene from:
ic
r
P
5€
13,1
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
32 – 74.6
± 0.1
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
± 0.2
Pot magnet flat, SmCo
Magnetický prvok plochý, SmCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
SmCo5, pracovná teplota max. 200°C
Galvanized body, SmCo5 magnetic core, anisotropic, working temperature max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.100
138.101
138.102
138.103
138.104
138.105
138.106
138.107
:
a od
Cene from:
Pric
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
6.0
4.5
8.0
4.5
10.0
4.5
13.0
4.5
16.0
4.5
20.0
6.0
25.0
7.0
32.0
7.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
6 – 32
± 0.1
3,63 €
Hmotnosť
Weight (g)
1.0
2.0
3.0
4.0
7.0
14.0
26.0
42.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 – 6
7
Prídržná sila*
Holding force* (N)
5.0
11.0
20.0
40.0
60.0
90.0
150.0
220.0
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
± 0.1
± 0.2
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded.
40
more info and e-shop on www.magnety.sk
Pot magnet flat with screwed bush, SmCo
Magnetický prvok plochý so závitovým púzdrom, SmCo
Galvanized body, SmCo5 magnetic core, anisotropic, working temperature max. 200°C
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
SmCo5, pracovná teplota max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
EXTRA
STRONG
Obj. č.
Art. No.
138.120
138.121
138.122
138.123
138.124
138.125
138.126
138.127
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
d (mm)
H (mm)
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
6.0
4.5
8.0
6.0
8.0
7.0
10.0
7.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
6 – 32
± 0.1
:
a od
Cene from:
ic
Pr
71 €
3,
Závit
Thread
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M5
L (mm)
11.5
11.5
11.5
11.5
11.5
13.0
14.0
15.5
Tolerancia L
Tolerance L (mm)
± 0.2
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer d
Dimension d (mm)
6
8 – 10
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
3.0
4.0
6.0
7.0
16.0
28.0
47.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
4.5 – 6
7
Prídržná sila*
Holding force* (N)
5.0
11.0
20.0
40.0
60.0
90.0
150.0
220.0
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
± 0.1
± 0.2
Tolerancia d
Tolerance d (mm)
± 0.1
± 0.2
Pot magnet flat with cylinder bore, SmCo
Prvok plochý so stredovou dierou, SmCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
SmCo5, anizotrop, pracovná teplota max.
350°C
Galvanized body, SmCo5 magnetic core, anisotropic, working temperature max. 350°C
Kovové púzdro z nehrdzavejúcej ocele / Stainless steel body
Obj. č.
Art. No.
138.160
138.161
138.162
138.163
D (mm)
20.0
25.0
32.0
40.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
d1 (mm)
6.0
4.5
7.0
4.5
7.0
5.5
8.0
5.5
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D, d1, d2
Dimension D (mm)
Tolerance D, d1, d2 (mm)
20 – 40
± 0.1
d2 (mm)
8.0
8.0
11.0
10.5
Hmotnosť
Weight (g)
13.0
24.0
39.0
75.0
Rozmer H
Dimension H (mm)
6
7–8
Prídržná sila*
Holding force* (N)
60.0
80.0
200.0
420.0
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
± 0.1
± 0.2
:
a od
Cene from:
Pric
2€
23,4
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená. Drobné ryhy v magnete neovplyvňujú prídržnú silu.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Small cracks in the magnet do not influence the holding force.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
41
Prvok plochý so závitovým púzdrom - pogumovaný, Neodym
Pot magnet flat with screwed bush and rubber coat, NdFeB
Púzdro magnetického prvku je obalené vrstvou
gumeného materiálu SANTOPRENE. Toto prevedenie je vhodné na aplikácie, kde je nutné chrániť
povrch kovového materiálu proti poškriabaniu (lakované, chrómované povrchy a pod.). Navyše, vďaka
použitému obalovému materiálu magnetického prvku,
je medzi magnetickým prvkom a kovovým povrchom
vyšší koeficient trenia, čo predurčuje použitie pre
mobilné aplikácie. Materiál SANTOPRENE má nižší
koeficient tlmenia magnetického poľa ako bežná
guma, takže úbytok prídržnej sily je u tohto materiálu
nižší. Maximálna pracovná teplota týchto systémov je +60°C.
The body of the pot magnet is coated with
SANTOPRENE rubber material. This execution is
especially suitable for applications where it is
necessary to protect the metal surface against
scratching (painted, chromium plated, etc.).
Besides, it is possible to obtain high static friction forces, because of the high lateral friction
coefficient, so this type is especially suitable for
mobile applications. The SANTOPRENE material
has lower coefficient of magnetic field attenuation as usual rubber. Maximum working temperature is +60°C.
Povlakované púzdro materiálom SANTOPRENE / SANTOPRENE coated body
:
a od
Cene from:
Pric
EXTRA
STRONG
4,80 €
Obj. č.
Art. No.
138.820
138.821
138.822
138.823
138.824
138.825
D (mm)
12.0
22.0
31.0
43.0
66.0
88.0
Rozmery / Dimensions
d (mm)
H (mm)
8.0
7.0
8.0
6.0
8.0
6.0
8.0
6.0
10.0
8.5
12.0
8.5
L (mm)
14.8
11.5
11.5
10.5
15.0
17.0
Závit
Thread
M4
M4
M4
M4
M5
M8
Hmotnosť
Weight (g)
6.0
13.0
22.0
30.0
105.0
192.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
10.0
50.0
75.0
85.0
180.0
420.0
Prvok plochý s vonkajším závitom - pogumovaný, Neodym Pot magnet flat with threaded neck and rubber coat, NdFeB
Púzdro magnetického prvku je obalené vrstvou
gumeného materiálu SANTOPRENE. Toto prevedenie je vhodné na aplikácie, kde je nutné chrániť
povrch kovového materiálu proti poškriabaniu (lakované, chrómované povrchy a pod.). Navyše, vďaka
použitému obalovému materiálu magnetického prvku,
je medzi magnetickým prvkom a kovovým povrchom
vyšší koeficient trenia, čo predurčuje použitie pre
mobilné aplikácie. Materiál SANTOPRENE má nižší
koeficient tlmenia magnetického poľa ako bežná
guma, takže úbytok prídržnej sily je u tohto materiálu
nižší. Maximálna pracovná teplota týchto systémov je +60°C.
The body of the pot magnet is coated with
SANTOPRENE rubber material. This execution is
especially suitable for applications where it is
necessary to protect the metal surface against
scratching (painted, chromium plated, etc.).
Besides, it is possible to obtain high static friction forces, because of the high lateral friction
coefficient, so this type is especially suitable for
mobile applications. The SANTOPRENE
material has lower coefficient of magnetic field
attenuation as usual rubber. Maximum working
temperature is +60°C.
Povlakované púzdro materiálom SANTOPRENE / SANTOPRENE coated body
:
a od
Cene from:
ic
r
P
EXTRA
STRONG
9,32 €
Obj. č.
Art. No.
138.873
138.870
138.871
138.872
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
L (mm)
22.0
6.0
12.5
43.0
6.0
21.0
66.0
8.5
23.5
88.0
8.5
23.5
Závit
Thread
M4x6.5
M6x15
M8x15
M8x15
Hmotnosť
Weight (g)
11.0
32.0
107.0
193.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
50.0
85.0
180.0
420.0
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded.
42
more info and e-shop on www.magnety.sk
Pot magnet flat with internal thread and rubber coat, NdFeB
Prvok plochý s vnútorným závitom - pogumovaný, Neodym
Púzdro magnetického prvku je obalené vrstvou
gumeného materiálu SANTOPRENE. Toto prevedenie je vhodné na aplikácie, kde je nutné chrániť
povrch kovového materiálu proti poškriabaniu (lakované, chrómované povrchy a pod.). Navyše, vďaka
použitému obalovému materiálu magnetického prvku,
je medzi magnetickým prvkom a kovovým povrchom
vyšší koeficient trenia, čo predurčuje použitie pre
mobilné aplikácie. Materiál SANTOPRENE má nižší
koeficient tlmenia magnetického poľa ako bežná
guma, takže úbytok prídržnej sily je u tohto materiálu
nižší. Maximálna pracovná teplota týchto systémov je +60°C.
The body of the pot magnet is coated with
SANTOPRENE rubber material. This execution is
especially suitable for applications where it is
necessary to protect the metal surface against
scratching (painted, chromium plated, etc.).
Besides, it is possible to obtain high static friction forces, because of the high lateral friction
coefficient, so this type is especially suitable for
mobile applications. The SANTOPRENE
material has lower coefficient of magnetic field
attenuation as usual rubber. Maximum working
temperature is +60°C.
Povlakované púzdro materiálom SANTOPRENE / SANTOPRENE coated body
:
a od
Cene from:
Pric
EXTRA
STRONG
8,37 €
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
22.0
6.0
31.0
6.0
43.0
6.0
66.0
8.5
88.0
8.0
Obj. č.
Art. No.
138.894
138.890
138.891
138.892
138.893
Prvok plochý so stredovou dierou - pogumovaný, Neodym
Závit
Thread
M4
M5
M4
M6
M6
Hmotnosť
Weight (g)
9.0
21.0
29.0
100.0
186.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
35.0
75.0
85.0
180.0
420.0
Pot magnet flat with cylinder bore and rubber coat, NdFeB
Púzdro magnetického prvku je obalené vrstvou
gumeného materiálu SANTOPRENE. Toto prevedenie je vhodné na aplikácie, kde je nutné chrániť
povrch kovového materiálu proti poškriabaniu (lakované, chrómované povrchy a pod.). Navyše, vďaka
použitému obalovému materiálu magnetického prvku,
je medzi magnetickým prvkom a kovovým povrchom
vyšší koeficient trenia, čo predurčuje použitie pre
mobilné aplikácie. Materiál SANTOPRENE má nižší
koeficient tlmenia magnetického poľa ako bežná
guma, takže úbytok prídržnej sily je u tohto materiálu
nižší. Maximálna pracovná teplota týchto systémov je +60°C.
The body of the pot magnet is coated with
SANTOPRENE rubber material. This execution is
especially suitable for applications where it is
necessary to protect the metal surface against
scratching (painted, chromium plated, etc.).
Besides, it is possible to obtain high static friction forces, because of the high lateral friction
coefficient, so this type is especially suitable for
mobile applications. The SANTOPRENE
material has lower coefficient of magnetic field
attenuation as usual rubber. Maximum working
temperature is +60°C.
Povlakované púzdro materiálom SANTOPRENE / SANTOPRENE coated body
EXTRA
STRONG
Obj. č.
Art. No.
138.862
138.860
138.861
138.863
138.864
138.865
D (mm)
22.0
31.0
43.0
57.0
66.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
h (mm)
d1 (mm)
6.0
3.5
4.0
6.0
3.5
6.0
viď výkres / see drawing
6.0
4.2
7.0
7.6
3.3
8.0
8.5
3.2
5.5
d2 (mm)
8.2
9.0
12.8
25.3
22.0
Hmotnosť
Weight (g)
8.0
20.0
20.0
27.0
77.0
100.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
35.0
75.0
75.0
85.0
175.0
210.0
:
a od
Cene from:
Pric
7,89 €
138.861
* Prídržná sila je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pre materiál s lešteným povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na
povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však
bude táto hodnota prekročená.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
43
Magnetický systém s vnútorným závitom – pogumovaný, Neodym
Novinka / New
Magnetic assembly with internal thread, NdFeB
Púzdro magnetického prvku je obalené vrstvou
gumeného materiálu SANTOPRENE. Toto prevedenie je vhodné na aplikácie, kde je nutné chrániť
povrch kovového materiálu proti poškriabaniu (lakované, chrómované povrchy a pod.). Navyše, vďaka
použitému obalovému materiálu magnetického prvku,
je medzi magnetickým prvkom a kovovým povrchom
vyšší koeficient trenia, čo predurčuje použitie pre
mobilné aplikácie. Materiál SANTOPRENE má nižší
koeficient tlmenia magnetického poľa ako bežná
guma, takže úbytok prídržnej sily je u tohto materiálu
nižší. Maximálna pracovná teplota týchto systémov je
+60°C.
The body of the pot magnet is coated with SANTOPRENE rubber material. This execution is
especially suitable for applications where it is
necessary to protect the metal surface against
scratching (painted, chromium plated, etc.).
Besides, it is possible to obtain high static friction forces, because of the high lateral friction
coefficient, so this type is especially suitable for
mobile applications. The SANTOPRENE material
has lower coefficient of magnetic field attenuation as usual rubber. Maximum working temperature is +60°C.
Povlakované púzdro materiálom SANTOPRENE / SANTOPRENE coated body
Obj. č.
Art. No.
139.891
139.892
Rozmery
Dimensions (mm)
43 x 31 x 6.9
43 x 31 x 6.9
Závit
Thread
M4
2 x M4
Kvalita magnetu
Material grade
N35
N48
Hmotnosť
Weight (g)
27
28
Prídržná sila*
Holding force* (N)
90
115
:
a od
Cene from:
Pric
EXTRA
STRONG
5€
11,7
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded.
44
more info and e-shop on www.magnety.sk
Pot magnet cylindrical with fitting tolerance h6, NdFeB
Prvok valcový s toleranciou h6, Neodym
Mosadzné púzdro, magnetické jadro NdFeB,
magnetická plocha značená modrou farbou,
pracovná teplota max. 80°C.
Brass body, NdFeB magnetic core,
magnetic surface marked with blue colour,
working temperature max. 80°C
Mosadzné púzdro / Brass body
EXTRA
STRONG
:
a od
Cene from:
Pric
Obj. č.
Art. No.
138.500
138.501
138.502
138.503
138.504
138.505
138.506
138.507
D h6 (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
Hmotnosť
Prídržná sila*
H (mm)
A (mm)
VP (mm)
Weight (g)
Holding force* (N)
20.0
10.0
1.5
4.5
10.0
20.0
10.0
1.5
8.0
25.0
20.0
8.0
2.0
12.0
45.0
20.0
6.0
2.5
20.0
70.0
20.0
2.0
3.0
30.0
150.0
25.0
5.0
4.0
59.0
280.0
35.0
7.0
5.0
132.0
450.0
40.0
4.5
6.0
246.0
700.0
VP – vzdialenosť magnetických pólov / VP – magnetic poles distance
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
6 - 20
h6
25 - 32
h6
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
± 0.3
4,05 €
Pot magnet cylindrical with fitting tolerance h6, SmCo
Prvok valcový s toleranciou h6, SmCo
Mosadzné púzdro, magnetické jadro SmCo5,
magnetická plocha značená bielou farbou,
pracovná teplota max. 200°C
Brass body, SmCo5 magnetic core,
magnetic surface marked with white colour,
working temperature max. 200°C
Mosadzné púzdro / Brass body
Obj. č.
Art. No.
138.400
138.401
138.402
138.403
138.404
138.405
138.406
138.407
D h6 (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
Hmotnosť
Prídržná sila*
H (mm)
A (mm)
VP (mm)
Weight (g)
Holding force* (N)
20.0
10.0
1.5
4.5
8.0
20.0
10.0
1.5
8.0
22.0
20.0
8.0
2.0
12.0
40.0
20.0
6.0
2.5
20.0
60.0
20.0
2.0
3.0
30.0
125.0
25.0
5.0
4.0
60.0
250.0
35.0
7.0
5.0
134.0
400.0
40.0
4.5
6.0
251.0
600.0
VP – vzdialenosť magnetických pólov / VP – magnetic poles distance
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
6 - 20
h6
25 - 32
h6
:
a od
Cene from:
ic
Pr
4,13 €
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
± 0.3
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným povrchom
hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
Rozmer A vyjadruje dĺžku, o ktorú môže byť valcový magnet skrátený bez poškodenia. Pri priamej montáži magnetu do ocele môže dôjsť
k zníženiu prídržnej sily až o 15% z dôvodu vzniku magnetických skratov. Aby sa tomu zabránilo, musia byť dodržané isté vzdialenosti
medzi mosadzným púzdrom magnetu a okolitou oceľovou konštrukciou. Tieto vzdialenosti musia byť dodržané aj na zadnej časti, ak bol
magnet skrátený o rozmer A a potom vložený do oceľovej konštrukcie. Odporúčané vzdialenosti sú uvedené v tabuľke - hodnota VP.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by pulling
the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional cases. In general,
the value will be exceeded.
Dimension A states the length by which the bar magnet can be shortened without being damaged. The holding force will be reduced up to
15% due to magnetic short circuits, when the bar magnet is mounted into iron directly. In order to avoid this, certain distances between
the brass coat of the bar magnet and the iron have to be observed. These distances should also be kept at the rear, in case the bar magnet was shortened by dimension A and then mounted into iron. The recommended distances are listed in the table - value VP.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
45
Prvok valcový s vnútorným závitom a toleranciou h6, Neodym
Pot magnet cylindrical with internal thread and fitting tolerance h6, NdFeB
Mosadzné púzdro, magnetické jadro NdFeB,
magnetická plocha značená modrou farbou,
pracovná teplota max. 80°C.
Brass body, NdFeB magnetic core,
magnetic surface marked with blue colour,
working temperature max. 80°C
Mosadzné púzdro / Brass body
Rozmery / Dimensions
Závit
Hmotnosť
Prídržná sila*
H (mm) L (mm)
VP (mm)
Thread
Weight (g)
Holding force* (N)
20.0
5.0
1.5
M3
4.0
10.0
20.0
5.0
1.5
M3
7.5
25.0
20.0
7.0
2.0
M4
11.0
45.0
20.0
7.0
2.5
M4
19.5
70.0
25.0
8.0
3.0
M4
38.0
150.0
25.0
6.0
4.0
M6
58.0
280.0
35.0
8.0
5.0
M6
130.0
450.0
40.0
6.0
6.0
M6
243.0
700.0
VP – vzdialenosť magnetických pólov / VP – magnetic poles distance
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
6- 20
h6
± 0.2
25 - 32
h6
± 0.3
Obj. č.
Art. No.
138.570
138.571
138.572
138.573
138.574
138.575
138.576
138.577
EXTRA
STRONG
D h6 (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
:
a od
Cene from:
Pric
4,74 €
Prvok valcový s vnútorným závitom a toleranciou h6, SmCo
Novinka / New
Pot magnet cylindrical with internal thread and fitting tolerance h6, SmCo
Mosadzné púzdro, magnetické jadro SmCo5,
anizotrop, magnetická plocha značená bielou farbou, pracovná teplota max. +200°C.
Brass body, SmCo5 magnetic core, anisotropic,
magnetic surface marked with white colour, working temperature max. +200°C.
Mosadzné púzdro / Brass body
Rozmery / Dimensions
Závit
Hmotnosť
Prídržná sila*
H (mm) L (mm)
VP (mm)
Thread
Weight (g)
Holding force* (N)
20.0
5.0
1.5
M3
4.0
8.0
20.0
5.0
1.5
M3
7.5
22.0
20.0
7.0
2.0
M4
11.0
40.0
20.0
7.0
2.5
M4
19.5
60.0
25.0
8.0
3.0
M4
38.0
125.0
25.0
6.0
4.0
M6
59.0
250.0
35.0
8.0
5.0
M6
132.0
400.0
40.0
6.0
6.0
M6
248.0
600.0
VP – vzdialenosť magnetických pólov / VP – magnetic poles distance
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
6 – 20
h6
± 0.2
25 – 32
h6
± 0.3
Obj. č.
Art. No.
138.470
138.471
138.472
138.473
138.474
138.475
138.476
138.477
D h6 (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
Pri priamej montáži magnetu do ocele môže dôjsť k zníženiu prídržnej sily až o 15% z dôvodu vzniku magnetických skratov. Aby sa
tomu zabránilo, musia byť dodržané isté vzdialenosti medzi mosadzným púzdrom magnetu a okolitou oceľovou konštrukciou.
Odporúčané vzdialenosti sú uvedené v tabuľke - hodnota VP.
:
a od
Cene from:
ic
r
P
5,90 €
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded.
The holding force will be reduced up to 15% due to magnetic short circuits, when the bar magnet is mounted into iron directly. In
order to avoid this, certain distances between the brass coat of the bar magnet and the iron have to be observed. The recommended distances are listed in the table - value VP.
46
more info and e-shop on www.magnety.sk
Pot magnet cylindrical without fitting tolerance, AlNiCo
Prvok valcový bez tolerancie, AlNiCo
Kovové púzdro pozinkované alebo lakované červenou farbou, magnetické jadro AlNiCo, anizotrop
Galvanized or red laquered body, AlNiCo magnetic core, anisotropic
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
138.30x
138.60x
Obj. č.
Art. No.
138.300
138.301
138.302
138.303
138.304
138.305
138.306
138.307
138.308
138.309
138.310
138.600
138.601
138.602
138.603
138.604
138.605
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
A (mm)
6.0
20.0
12.0
8.0
20.0
11.0
10.0
20.0
10.0
13.0
20.0
8.0
16.0
20.0
6.0
20.0
25.0
5.0
25.0
35.0
13.0
32.0
40.0
9.0
40.0
50.0
10.0
50.0
60.0
10.0
63.0
65.0
10.0
12.0
17.0
5.0
17.0
20.0
6.0
20.0
24.0
6.0
24.0
30.0
10.0
35.0
42.0
18.0
45.0
44.0
17.0
Hmotnosť
Weight (g)
4.5
7.5
12.0
19.0
30.0
58.0
125.0
220.0
440.0
813.0
1306.0
14.0
35.0
57.0
96.0
302.0
514.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
2.0
4.0
8.5
12.0
20.0
40.0
60.0
160.0
240.0
400.0
660.0
10.0
30.0
50.0
100.0
200.0
500.0
Teplota
Temperature (°C)
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
350
350
350
350
350
350
Galvanizované kovové púzdro – krátka verzia / Galvanized body - short version
Obj. č.
Art. No.
138.340
138.341
138.342
138.343
:
a od
Cene from:
ic
Pr
,47 €
2
Rozmery / Dimensions
D (mm)
H (mm)
A (mm)
6.0
10.0
2.0
8.0
12.0
3.0
10.0
16.0
6.0
13.0
18.0
6.0
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
4.5
10.0
18.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
6 - 63
± 0.1
Prídržná sila*
Holding force* (N)
2.0
4.0
8.5
12.0
Teplota
Temperature (°C)
450
450
450
450
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená. Rozmer A vyjadruje dĺžku, o ktorú môže byť
valcový magnet skrátený bez poškodenia.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Dimension A states the length by which the bar magnet can be shortened without
being damaged.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
47
Prvok valcový s toleranciou h6, AlNiCo
Pot magnet cylindrical with fitting tolerance h6, AlNiCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
AlNiCo, pracovná teplota max. 450°C.
Galvanized body, AlNiCo magnetic core,
working temperature max. 450°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.320
138.321
138.322
138.323
138.324
138.325
138.326
138.327
138.328
138.329
138.330
D h6 (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
10.0
12.0
16.0
18.0
20.0
25.0
30.0
35.0
45.0
50.0
60.0
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
4.5
9.5
18.0
30.0
57.0
106.0
187.0
390.0
639.0
1175.0
A (mm)
2.0
3.0
6.0
6.0
6.0
5.0
7.0
4.0
5.0
5.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
6 - 63
h6
Prídržná sila*
Holding force* (N)
2.0
4.0
8.5
12.0
20.0
40.0
60.0
160.0
240.0
400.0
660.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
:
a od
Cene from:
Pric
2,94 €
Pot magnet cylindrical with pin, AlNiCo
Prvok valcový s čapom, AlNiCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
AlNiCo, pracovná teplota max. 450°C.
Galvanized body, AlNiCo magnetic core,
working temperature max. 450°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.350
138.351
138.352
138.353
138.354
138.355
138.356
138.357
138.358
138.359
138.360
:
a od
Cene from:
Pric
2,93 €
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
Rozmery / Dimensions
d (mm) H1 (mm)
H2 (mm)
3.0
28.0
20.0
3.0
28.0
20.0
4.0
28.0
20.0
4.0
28.0
20.0
5.0
28.0
20.0
6.0
33.0
25.0
8.0
45.0
35.0
10.0
50.0
40.0
15.0
70.0
50.0
18.0
85.0
60.0
20.0
95.0
65.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
Tolerancia d / Tolerance d (mm)
Tolerancia H1 / Tolerance H1 (mm)
Tolerancia H2 / Tolerance H2 (mm)
A (mm)
12.0
11.0
10.0
8.0
6.0
5.0
13.0
9.0
10.0
10.0
10.0
Hmotnosť
Weight (g)
5.0
8.0
13.0
21.0
32.0
59.0
128.0
220.0
468.0
872.0
1371.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
2.0
4.0
8.5
12.0
20.0
40.0
60.0
160.0
240.0
400.0
660.0
6 – 63
± 0.1
± 0.2
± 0.2
± 0.2
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená. Rozmer A vyjadruje dĺžku, o ktorú môže byť
valcový magnet skrátený bez poškodenia.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Dimension A states the length by which the bar magnet can be shortened without
being damaged.
48
more info and e-shop on www.magnety.sk
Pot magnet cylindrical with internal thread, AlNiCo
Prvok valcový s vnútorným závitom, AlNiCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
AlNiCo, pracovná teplota max. 450°C.
Galvanized body, AlNiCo magnetic core,
working temperature max. 450°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.370
138.371
138.372
138.373
138.374
138.375
138.376
138.377
138.378
138.379
138.380
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
L (mm)
20.0
5.0
20.0
5.0
20.0
7.0
20.0
7.0
20.0
5.0
25.0
7.0
35.0
9.0
40.0
9.0
50.0
9.0
60.0
12.0
65.0
14.0
Závit
Thread
M3
M3
M4
M4
M4
M6
M6
M8
M8
M10
M12
Hmotnosť
Weight (g)
4.0
7.5
11.0
19.0
30.0
55.0
121.0
220.0
436.0
794.0
1274.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
2.0
4.0
8.5
12.0
20.0
40.0
60.0
160.0
240.0
400.0
660.0
:
a od
Cene from:
ic
r
P
3,13 €
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
6 - 63
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
± 0.1
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
Pot magnet cylindrical with threaded neck, AlNiCo
Prvok valcový s vonkajším závitom, AlNiCo
Novinka / New
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
AlNiCo, pracovná teplota max. 450°C.
Galvanized body, AlNiCo magnetic core, working temperature max. 450°C.
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
139.370
139.371
139.372
139.373
139.374
139.375
139.376
139.377
139.378
139.379
139.380
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
L (mm)
20.0
7.0
20.0
7.0
20.0
8.0
20.0
8.0
20.0
10.0
25.0
10.0
35.0
10.0
40.0
12.0
50.0
15.0
60.0
15.0
65.0
20.0
Závit
Thread
M3
M3
M4
M4
M4
M6
M6
M8
M8
M10
M12
Hmotnosť
Weight (g)
4.5
8.0
11.5
19.5
31.0
58.0
124.0
228.0
446.0
807.0
1293.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
2.0
4.0
8.5
12.0
20.0
40.0
60.0
160.0
240.0
400.0
660.0
:
a od
Cene from:
ic
Pr
2,94 €
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
6 - 63
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
± 0.1
± 0.2
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
49
Cylindrical magnet with internal thread, AlNiCo
Valcový magnet s vnútorným závitom, AlNiCo
Novinka / New
Galvanized or red laquered body, AlNiCo magnetic core, anisotropic
Kovové púzdro pozinkované alebo lakované červenou farbou, magnetické jadro AlNiCo, anizotrop
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.63x
138.61x
øD
M
138.610
138.611
138.612
138.613
138.614
138.630
138.631
138.632
138.633
138.634
Rozmery
/ Dimensions
D (mm) H (mm) L (mm)
12.5
16.0
7.0
17.0
16.0
5.0
21.0
19.0
7.0
27.0
25.0
9.0
35.0
30.0
9.0
12.5
16.0
7.0
17.0
16.0
5.0
21.0
19.0
7.0
27.0
25.0
9.0
35.0
30.0
9.0
Závit
Thread
Hmotnosť
Prídržná sila*
Teplota
Weight (g) Holding force* (N) Temperature (°C)
M4
M6
M6
M6
M6
M4
M6
M6
M6
M6
15.0
29.0
50.0
98.0
205.0
15.0
29.0
50.0
98.0
205.0
20.0
26.0
40.0
65.0
150.0
20.0
26.0
40.0
65.0
150.0
180
180
180
180
180
350
350
350
350
350
H
L
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D
Tolerancia D
Dimension D (mm)
Tolerance D (mm)
pozinkované / galvanized
červené / red lacquered
12.5 – 35
± 0.1
± 0.2
Poznámka
Remark
Červené
púzdro
Red
lacquered
body
Pozinkované
púzdro
Galvanized
body
Tolerancia H
Tolerance H (mm)
± 0.2
:
a od
Cene from:
ic
r
P
3,57 €
Flat magnet, AlNiCo
Plochý magnet, AlNiCo
Novinka / New
Kovové púzdro pozinkované alebo lakované červenou farbou, magnetické jadro AlNiCo, anizotrop
Galvanized or red laquered body, AlNiCo magnetic core, anisotropic
Lakované púzdro (červené) / Laquered body (red)
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
:
a od
Cene from:
Pric
6,60 €
138.620
138.621
138.622
138.640
138.641
138.642
Rozmery
/ Dimensions
D (mm) H (mm) d (mm)
19.1
7.5
3.7
28.6
8.5
4.8
38.1
10.4
4.8
19.1
7.5
3.7
28.6
8.5
4.8
38.1
10.4
4.8
Hmotnosť
Weight (g)
Prídržná sila*
Holding force* (N)
Teplota
Temperature (°C)
Poznámka
Remark
17.0
43.0
82.0
17.0
43.0
82.0
30.0
40.0
80.0
30.0
40.0
80.0
180
180
180
350
350
350
Červené púzdro
Red lacquered
body
Pozinkované
púzdro
Galvanized body
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
19.1
± 0.5
28.6 – 38.1
± 1.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.3
± 0.3
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded.
50
more info and e-shop on www.magnety.sk
Prvok valcový bez tolerancie, Neodym
Pot magnet cylindrical without fitting tolerance, NdFeB
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core, working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.700
138.701
138.702
138.703
138.704
138.705
138.706
138.707
138.708
138.709
D (mm)
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
35.0
40.0
A (mm)
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
18.0
27.0
32.0
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
3.0
4.5
8.0
12.0
21.0
31.0
61.0
133.0
249.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
2.5
4.5
6.0
12.0
24.0
60.0
90.0
135.0
190.0
340.0
Galvanizované kovové púzdro – krátka verzia / Galvanized body – short version
:
a od
Cene from:
ic
r
P
EXTRA
STRONG
2,37 €
Obj. č.
Art. No.
138.740
138.741
138.742
138.743
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
10.0
12.0
16.0
18.0
A (mm)
5.0
7.0
11.0
13.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
4 - 32
± 0.1
Prvok valcový s toleranciou h6, Neodym
Hmotnosť
Weight (g)
2.5
5.0
15.0
19.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
6.0
12.0
24.0
60.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
Pot magnet cylindrical with fitting tolerance h6, NdFeB
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core,
working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.722
138.723
138.724
138.725
138.726
138.727
138.728
138.729
D h6 (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
10.0
12.0
16.0
18.0
20.0
25.0
30.0
35.0
A (mm)
5.0
7.0
11.0
13.0
15.0
18.0
22.0
27.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
6 - 32
h6
Prídržná sila*
Holding force* (N)
6.0
12.0
24.0
60.0
90.0
135.0
190.0
340.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
:
a od
Cene from:
Pric
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
3,
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená. Rozmer A vyjadruje dĺžku, o ktorú môže byť
33 €
EXTRA
STRONG
Hmotnosť
Weight (g)
2.0
5.0
10.0
18.0
31.0
61.0
114.0
217.0
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
valcový magnet skrátený bez poškodenia.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded. Dimension A states the length by which the bar magnet can be shortened without
being damaged.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
51
Pot magnet cylindrical with pin, NdFeB
Prvok valcový s čapom, Neodym
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core,
working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.750
138.751
138.752
138.753
138.754
138.755
138.756
138.757
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
Rozmery / Dimensions
d (mm) H1 (mm)
H2 (mm)
3.0
28.0
20.0
3.0
28.0
20.0
4.0
28.0
20.0
4.0
28.0
20.0
5.0
28.0
20.0
6.0
33.0
25.0
8.0
45.0
35.0
10.0
50.0
40.0
A (mm)
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
18.0
27.0
32.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
Tolerancia d / Tolerance d (mm)
Tolerancia H1 / Tolerance H1 (mm)
Tolerancia H2 / Tolerance H2 (mm)
Hmotnosť
Weight (g)
4.5
8.5
12.5
21.0
31.0
61.0
133.0
252.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
6.0
12.0
24.0
60.0
90.0
135.0
190.0
340.0
6 – 32
± 0.1
± 0.2
± 0.2
± 0.2
:
a od
Cene from:
Pric
2,87 €
EXTRA
STRONG
Pot magnet cylindrical with internal thread, NdFeB
Prvok valcový s vnútorným závitom, Neodym
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core,
working temperature max. 80°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
øD
H
L
M
:
a od
Cene from:
Pric
EXTRA
STRONG
3,00 €
Obj. č.
Art. No.
138.770
138.771
138.772
138.773
138.774
138.775
138.776
138.777
138.778
138.779
138.780
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
L (mm)
20.0
5.0
20.0
5.0
20.0
7.0
20.0
7.0
20.0
7.0
25.0
9.0
35.0
9.0
40.0
12.0
50.0
12.0
60.0
12.0
65.0
14.0
Závit
Thread
M3
M3
M4
M4
M4
M6
M6
M8
M8
M10
M12
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
6 - 63
± 0.1
Hmotnosť
Weight (g)
4.0
7.5
11.0
20.0
30.0
58.0
131.0
243.0
480.0
900.0
1560.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
6.0
12.0
24.0
60.0
90.0
135.0
190.0
340.0
700.0
1000.0
1700.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded.
52
more info and e-shop on www.magnety.sk
Pot magnet cylindrical with threaded neck, NdFeB
Prvok valcový s vonkajším závitom, Neodym
Novinka / New
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
NdFeB, pracovná teplota max. 80°C.
Galvanized body, NdFeB magnetic core, working temperature max. 80°C.
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
EXTRA
STRONG
:
a od
Cene from:
ic
r
P
3,00 €
Obj. č.
Art. No.
139.770
139.771
139.772
139.773
139.774
139.775
139.776
139.777
139.778
139.779
139.780
D (mm)
6.0
8.0
10.0
13.0
16.0
20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
L (mm)
20.0
7.0
20.0
7.0
20.0
8.0
20.0
8.0
20.0
10.0
25.0
10.0
35.0
10.0
40.0
12.0
50.0
15.0
60.0
15.0
65.0
20.0
Závit
Thread
M3
M3
M4
M4
M4
M6
M6
M8
M8
M10
M12
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
6 - 63
± 0.1
Hmotnosť
Weight (g)
4.0
7.5
11.0
20.0
30.0
58.0
131.0
243.0
490.0
915.0
1579.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
6.0
12.0
24.0
60.0
90.0
135.0
190.0
340.0
700.0
1000.0
1700.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
Pot magnet cylindrical with fitting tolerance h6, SmCo
Prvok valcový s toleranciou h6, SmCo
Kovové púzdro pozinkované, magnetické jadro
SmCo5, pracovná teplota max. 200°C.
Galvanized body, SmCo5 magnetic core,
working temperature max. 200°C
Galvanizované kovové púzdro / Galvanized body
Obj. č.
Art. No.
138.420
138.421
138.422
138.423
138.424
D h6 (mm)
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
Rozmery / Dimensions
H (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
16.0
A (mm)
15.0
15.0
15.0
15.0
11.0
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
4 - 10
h6
Hmotnosť
Weight (g)
1.0
3.0
4.5
8.0
10.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
2.0
4.0
6.0
10.0
25.0
Tolerancia H / Tolerance H (mm)
± 0.2
:
a od
Cene from:
Pric
5,53 €
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
53
Magnetic wheel multipolar, NdFeB
Magnetický valec viacpólový, NdFeB
Novinka / New
Magnetický valec s viacpólovou magnetizáciou,
magnetické jadro NdFeB, pracovná teplota
max. 100°C. Vhodný pre použitie s tenkými
plechmi (≤ 2 mm).
Obj. č.
Art. No.
200.100
200.101
200.102
200.103
200.104
200.105
200.106
200.107
200.108
:
a od
Cene from:
Pric
,00 €
167
D (mm)
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
160.0
Magnetic wheel with multipolar magnetization,
NdFeB magnetic core, working temperature
max. 100°C. Suitable for use with thin steel
sheets (≤ 2 mm).
Rozmery / Dimensions
B (mm)
d H7 (mm)
h (mm)
15.0
10.0
10.6
15.0
10.0
11.1
27.0
12.0
13.1
27.0
12.0
13.1
39.0
16.0
17.3
39.0
20.0
21.7
51.0
25.0
26.7
63.0
30.0
31.7
75.0
40.0
42.1
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
25 – 50
± 0.10
63 – 80
± 0.15
100 – 125
± 0.20
160
± 0.25
:
a od
Cene from:
Pric
,00 €
145
Prídržná sila*
Holding force* (N)
25.0
35.0
50.0
75.0
100.0
140.0
190.0
250.0
300.0
Tolerancia B / Tolerance B (mm)
± 0.50
± 0.50
± 0.50
± 0.50
Magnetic wheel two-pole, NdFeB
Magnetický valec dvojpólový, NdFeB
Novinka / New
b (mm)
3.0
4.0
4.0
4.0
5.0
6.0
8.0
8.0
12.0
Magnetický valec s dvojpólovou magnetizáciou,
magnetické jadro NdFeB, pracovná teplota
max. 100°C. Vhodný pre použitie s hrubšími
plechmi (≥ 2 mm).
Obj. č.
Art. No.
200.200
200.201
200.202
200.203
200.204
200.205
200.206
200.207
200.208
D (mm)
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
160.0
Magnetic wheel with two-pole magnetization,
NdFeB magnetic core, working temperature
max. 100°C. Suitable for use with thicker steel
sheets (≥ 2 mm).
Rozmery / Dimensions
B (mm)
d H7 (mm)
h (mm)
16.0
8.0
8.6
18.0
10.0
11.1
20.0
12.0
13.1
25.0
16.0
17.3
32.0
20.0
21.7
40.0
25.0
26.7
50.0
30.0
31.7
62.0
40.0
42.1
80.0
50.0
52.6
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
25 – 50
± 0.10
63 – 80
± 0.15
100 – 125
± 0.20
160
± 0.25
b (mm)
3.0
4.0
4.0
5.0
6.0
8.0
8.0
12.0
14.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
30.0
40.0
60.0
120.0
180.0
350.0
550.0
850.0
1400.0
Tolerancia B / Tolerance B (mm)
± 0.50
± 0.50
± 0.50
± 0.50
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded.
54
more info and e-shop on www.magnety.sk
Magnetic wheel two-pole HOT, AlNiCo
Magnetický valec dvojpólový HOT, AlNiCo
Novinka / New
Magnetický valec s dvojpólovou magnetizáciou,
magnetické jadro AlNiCo, pracovná teplota
max. 400°C.
Obj. č.
Art. No.
200.300
200.301
200.302
200.303
200.304
200.305
200.306
200.307
200.308
:
a od
Cene from:
Pric
D (mm)
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
160.0
Magnetic wheel with two-pole magnetization,
AlNiCo magnetic core, working temperature
max. 400°C.
Rozmery / Dimensions
B (mm)
d H7 (mm)
h (mm)
16.0
8.0
8.6
18.0
10.0
11.1
20.0
12.0
13.1
25.0
16.0
17.3
32.0
20.0
21.7
40.0
25.0
26.7
50.0
30.0
31.7
62.0
40.0
42.1
80.0
50.0
52.6
Tabuľka tolerancií / Table of tolerances
Rozmer D / Dimension D (mm)
Tolerancia D / Tolerance D (mm)
25 – 50
± 0.10
63 – 80
± 0.15
100 – 125
± 0.20
160
± 0.25
b (mm)
3.0
4.0
4.0
5.0
6.0
8.0
8.0
12.0
14.0
Prídržná sila*
Holding force* (N)
30.0
40.0
60.0
120.0
180.0
350.0
550.0
850.0
1400.0
Tolerancia B / Tolerance B (mm)
± 0.50
± 0.50
± 0.50
± 0.50
,00 €
192
* Prídržná sila magnetu je stanovená pri izbovej teplote (20°C) pri kontakte s materiálom z mäkkej konštrukčnej ocele s lešteným
povrchom hrúbky 10 mm na ťah smerujúci kolmo na povrch (1 kg ~ 10 N). Vo výnimočných prípadoch môže byť rozdiel v prídržnej
sile -10% z uvedených hodnôt, vo všeobecnosti však bude táto hodnota prekročená.
* The holding force is determined at room temperature (20°C) on a polished plate made of mild steel with a thickness of 10 mm by
pulling the magnet vertically from the surface (1 kg ~ 10 N). A deviation of -10% in the stated values is possible in exceptional
cases. In general, the value will be exceeded.
Výstavy a veľtrhy
viac info a e-shop na www.magnety.sk
Exhibitions and Fairs
55
Other magnetic systems
Iné magnetické systémy
Magnetické systémy nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach. Tu sú niektoré možné aplikácie:
Magnetic systems can be used in many different application fields. Here are
a few possibilities:
Magnetic holders
Magnetické držiaky
Magnetické lišty
56
Magnetic ledges
Magnetické zámky
Magnetic catches
more info and e-shop on www.magnety.sk
Špeciálne systémy
Okrem štandardných výrobkov vieme dodať aj rôzne špeciálne magnetické
systémy upravené na základe špecifických požiadaviek zákazníka. Môže sa
jednať o úpravu niektorého parametra štandardných magnetických prvkov –
tvar aktívnej magnetickej plochy (zaoblená, s V – drážkou), zmena niektorého
rozmeru, zmena maximálnej pracovnej teploty – alebo sa môže jednať o vývoj
kompletne nového typu. Tu sú ukážky niektorých možností:
viac info a e-shop na www.magnety.sk
Special systems
Apart of standard products we can supply alsodifferent special magnetic systems
changed according to specific requirements of customers. It can be only a small
change of standard magnetic systems – like shape of active magnetic surface
(rounded, with V – groove), changed of any dimension, change of maximum
working temperature – or it can be a development of a completely new magnetic
system. Here are examples of a few possibilities:
57
Magnetic badges
13. Magnetické menovky
Magnetické menovky nájdu využitie v mnohých oblastiach činnosti spoločností
a firiem - označovanie kancelárií, miestností, tvorbu osobných menoviek pracovníkov spoločnosti, tvorbu prezenčných tabuliek a pod. Je možné ich využiť
v súkromnom aj verejnom sektore - verejné úrady, nemocnice, súkromné firmy
a spoločnosti.
Profesionálne vytvorené magnetické menovky predstavujú dôležitú súčasť firemnej identity moderných spoločností. Profesionalita sa týka ako použitých materiálov a prevedenia, tak aj ďalších služieb súvisiacich s vytvorením kvalitnej menovky, napr. predtlač loga alebo komplet celej menovky s konkrétnymi textami,
dodanie papierových štítkov pre konkrétny typ a veľkosť menovky vo formáte
A4, možnosť dodávky softvéru pre tlač menoviek, miniatúrne samolepky s vlajkami štátov na vyznačenie jazykových znalostí konkrétneho pracovníka a pod.
Naše menovky majú patentovaný magnetický systém, ktorý je vybavený silnými
neodymovými magnetmi. Tento magnetický systém zaručuje vynikajúcu prídržnú
silu aj pri pripnutí na hrubší odev, navyše je dizajnovaný tak, že protikusy do
seba zapadnú a nedochádza k nechcenému odopnutiu alebo posunutiu
menovky (typy STANDARD a EXTRA).
Magnetic badges can be used in many activity fields of corporations and companies – labeling of offices, rooms, creation of personal name tags, presentation boards, etc. It is possible to use them in both private and public segments –
public offices, hospitals, private companies and corporations.
Professional name badges are a key component of any modern corporate identity. Professionality involves high-quality materials and execution, and also services related to creation a high-quality name badge: digital logo print or complete
name badge with particular texts, delivery of paper labels for particular name
badge in A4 sheets, possibility to supply software for printing of name badges,
miniature adhesive country flags to show language skills of each person wearing a name badge, etc.
Our name badges have patented magnetic system, which is equipped with
strong neodymium magnets. This magnetic system ensures high holding force
even if the fabric is heavy, furthermore has unique twist proof design which avoids the badge from unwanted movement or fall off (types STANDARD and
EXTRA).
EXTRA
STRONG
Magnetický systém UNIVERSAL
Magnetic system UNIVERSAL
Magnetický systém STANDARD
Magnetic system STANDARD
Magnetický systém EXTRA
Magnetic system EXTRA
Vlastnosti a prídržné sily magnetických systémov / Properties and holding forces of magnetic systems
Typ
Type
UNIVERSAL
STANDARD
EXTRA
Farba
Colour
Plastové púzdro
Plastic cover
Twist proof
Twist proof
Easy lift
Easy lift
Svetlo šedá
Light grey
Šedá
Grey
Antracitová
Anthracite
Áno
Yes
Áno
Yes
Áno
Yes
Nie
No
Áno
Yes
Áno
Yes
Nie
No
Áno
Yes
Áno
Yes
Prídržná sila / Holding force
Priamy kontakt
Bežné textílie
Hrubé textílie
Direct contact
Standard fabrics Heavy fabrics
2000 g
1500 g
750 g
Hmotnosť
Weight
8g
2000 g
1000 g
500 g
6g
3000 g
2000 g
1000 g
10 g
Magnetic badges UNIVERSAL
Magnetické menovky UNIVERSAL
Základný a najjednoduchší typ magnetickej
menovky. Konštrukčne je zložený z dvoch silných neodymových magnetov vsadených do
plastového púzdra. K magnetickému systému je
možné dodať oceľový pliešok alebo pliešok so
samolepiacou vrstvou ako protikus. Tento typ
menovky je vlastne polotovar - samotnú menovku (podklad aj grafiku) si musíte vytvoriť sami
(papier, plast, kov, drevo alebo iný materiál). Na
takto vytvorenú menovku potom pripevníte oceľový pliešok (ak je to potrebné) a menovka je
hotová.
Obj. č. / Art. No.
50.050
50.051
50.052
Rozmery / Dimensions (mm)
40 x 14 x 5
40 x 14 x 5
40 x 14 x 5
Basic and simplest type of magnetic name
badge. It is made of two strong neodymium
magnets inserted into plastic cover. Together
with the magnetic system it is possible to supply
also a steel counterplate or counterplate with
adhesive layer. This badge type is a semi-finished product – the label (background and graphics) must be made by customer (paper, plastic,
metal, wood or other material). When the label is
done, it is enough to fix the metal counterplate to
the label (if required) and magnetic name badge
is ready for use.
Poznámka / Remark
Len magnet / Only magnet
S oceľovým plieškom / With steel counterplate
S oceľovým plieškom so samolepiacou vrstvou
With steel counterplate with adhesive layer
UPOZORNENIE: Magnetické menovky nie sú vhodné pre osoby, ktoré nosia kardiostimulátor.
WARNING: Magnetic badges are not suitable for persons wearing cardiac pacemaker.
58
more info and e-shop on www.magnety.sk
POLAR magnetic badges
Magnetické menovky POLAR
Menovky typu POLAR majú plochý, jemne konvexný dizajn vďaka čomu je
menovka pevná. Logo a text môžu byť vytlačené na rôzne povrchy: papierový, kovový alebo plastový štítok. Tlač grafiky si dokážete vytvoriť sami
(čiastočne alebo úplne na papierové štítky) alebo je grafika predtlačená vo
výrobe pomocou UV digitálnej tlače priamo na podklad (kovový alebo plastový štítok). Menovky môžu byť plastové v mnohých farebných prevedeniach – POLAR COLOR alebo galvanicky pokovené – POLAR METAL.
Magnetic badges POLAR have flat, slightly convex design which keeps
badge steady. Logo and text can be printed onto different surfaces: paper,
metallic or plastic label. Graphics print can be made by customer (fully or
partially) or is printed in production using direct-to-substrate UV digital printing technology (metallic or plastic label). Badge holder can be in coloured
plastic execution – POLAR COLOR or can be galvanic metallized – POLAR
METAL.
POLAR COLOR and POLAR METAL
POLAR COLOR a POLAR METAL
- plochý, jemne konvexný dizajn
- štítok chránený priehľadným panelom z akrylového skla s vysokou priehľadnosťou
- plastový držiak menovky odolný voči poškriabaniu
- držiak menovky v prevedení farebný plast
(COLOR) alebo galvanicky pokovený (METAL)
Text je vytlačený na papierový štítok, ktorý si
dokážete vytvoriť sami alebo vieme dodať sady
predvyseknutých štítkov na hárkoch A4.
Výhodou tohto typu menoviek je, že si požadované texty, logá, obrázky dokážete sami plne
nadizajnovať a pomerne rýchlo tak vytvoriť kvalitnú a elegantnú menovku. Magnetické menovky
POLAR COLOR a METAL dodávame v troch veľkostiach, ktoré sú overené praxou a vhodné na
takmer každú aplikáciu:
Obj. č.
Art. No.
POL20
POL30
POL35
Kľúč / Key:
POL30/xx/yy
xx (MA, ME)
Magnetický systém
MA = magnet standard
ME = magnet extra
Magnetic system
MA = magnet standard
ME = magnet extra
yy
Prevedenie držiaka
menovky (viď tabuľka)
Badge holder execution
(see table)
Príklad objednávky / Order example:
POL30/ME/36
Magnetická menovka POLAR 30 COLOR,
magnet EXTRA, priesvitná zelená
Magnetic name badge POLAR 30 COLOR,
magnet EXTRA, translucent green
Typ
Type
POLAR 20 COLOR / METAL
POLAR 30 COLOR / METAL
POLAR 35 COLOR / METAL
Držiak menovky / Badge holder
Farba
Kód
Colour
Code
07
01
02
15
16
04
09
08
18
00
41
37
32
36
35
Prevedenie
Execution
Kód
Code
55
66
77
88
- flat, slightly convex design
- label is protected by highly transparent panel made
of acrylic glass
- badge holder is made of scratch-resistant plastic
material
- badge holder can be coloured plastics (COLOR) or
galvanic metallized (METAL)
Text is printed onto a paper label, which can be
made by customer or we can supply kiss-cut labels
in A4 sheets for each badge dimension. Main advantage of these badges is possibility to design all texts,
logos, pictures by the customer. This offers a possibility to create a quality and elegant badge in short
time. We supply POLAR COLOR and METAL magnetic badges in three tried and tested formats, suitable for nearly any application:
Rozmery / Dimensions (mm)
Menovka / Badge Štítok / Label
68 x 22
64 x 22
70 x 30
65 x 30
80 x 34
74 x 34
Magnet
STANDARD
EXTRA
√
√
√
√
√
√
POLAR COLOR
Colour
White
Light gray
Anthracite
Black
Blue
Red
Yellow
Green
Medium blue
Transparent
Translucent red
Translucent orange
Translucent anthracite
Translucent green
Translucent blue
Farba
Biela
Svetlo šedá
Antracitová
Čierna
Modrá
Červená
Žltá
Zelená
Svetlo modrá
Transparentná
Priesvitná červená
Priesvitná oranžová
Priesvitná antracitová
Priesvitná zelená
Priesvitná modrá
POLAR METAL
Prevedenie
Chróm (vysoký lesk)
Oceľ (matné)
Hliník (matné)
Zlato (vysoký lesk)*
* Zlaté prevedenie je za príplatok (1 μm vrstva 24 kt zlata).
Execution
Chrome (high-gloss)
Steel (matt)
Aluminium (matt)
Gold (high-gloss)*
* Gold surface is extra (1 μm layer of genuine 24 kt gold).
UPOZORNENIE: Magnetické menovky nie sú vhodné pre osoby, ktoré nosia kardiostimulátor.
WARNING: Magnetic badges are not suitable for persons wearing cardiac pacemaker.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
59
POLAR ALU-PRINT
POLAR ALU-PRINT
- plochý, jemne konvexný dizajn
- hliníkový čelný panel
- štítok chránený priehľadným panelom z akrylového skla s vysokou priehľadnosťou
- plastový držiak menovky odolný voči poškriabaniu
- držiak menovky v prevedení farebný plast
(COLOR) alebo galvanicky pokovený (METAL)
Logo je predtlačené na anodizovaný hliníkový čelný
panel UV digitálnou tlačou s vysokým rozlíšením
(vrátane tlače bielej farby). Na menovke je ponechané v spodnej časti miesto na vytvorenie vlastného
textu (meno alebo iný nápis), ktorý si dokážete
vytvoriť sami alebo vieme dodať sady predvyseknutých štítkov na hárkoch A4. Magnetické menovky
POLAR ALU-PRINT dodávame v dvoch veľkostiach,
ktoré sú overené praxou a vhodné na takmer každú
aplikáciu:
Obj. č.
Art. No.
PAP30
PAP35
Typ
Type
POLAR 30 ALU-PRINT
POLAR 35 ALU-PRINT
Držiak menovky / Badge holder
Farba
Kód
Colour
Code
07
01
02
15
16
04
09
08
18
00
41
37
32
36
35
Prevedenie
Execution
Kód
Code
55
66
77
88
Rozmery / Dimensions (mm)
Menovka / Badge Štítok / Label
70 x 30
65 x 30
80 x 34
74 x 34
Príklad objednávky / Order example:
PAP30/ME/88/200
Magnetická menovka POLAR 30 ALU-PRINT METAL,
magnet EXTRA, zlatý držiak, anodizovaný zlatý panel
Magnetic name badge POLAR 30 ALU-PRINT
METAL, magnet EXTRA, gold holder, anodized
gold panel
60
Kľúč / Key:
PAP30/xx/yy/zz
xx (MA, ME)
yy
zz
Magnet
STANDARD
EXTRA
√
√
√
√
POLAR ALU-PRINT COLOR
Farba
Colour
Biela
White
Svetlo šedá
Light gray
Antracitová
Anthracite
Čierna
Black
Modrá
Blue
Červená
Red
Žltá
Yellow
Zelená
Green
Svetlo modrá
Medium blue
Transparentná
Transparent
Priesvitná červená
Translucent red
Priesvitná oranžová
Translucent orange
Priesvitná antracitová
Translucent anthracite
Priesvitná zelená
Translucent green
Priesvitná modrá
Translucent blue
POLAR ALU-PRINT METAL
Prevedenie
Execution
Chróm (vysoký lesk)
Chrome (high-gloss)
Oceľ (matné)
Steel (matt)
Hliník (matné)
Aluminium (matt)
Zlato (vysoký lesk)*
Gold (high-gloss)*
* Zlaté prevedenie je za príplatok (1 μm vrstva 24 kt zlata).
Čelný panel / Front panel
Prevedenie
Kód
Execution
Code
100
200
- flat, slightly convex design
- aluminium front panel
- label is protected by highly transparent panel made
of acrylic glass
- badge holder is made of scratch-resistant plastic
material
- badge holder can be coloured plastics (COLOR) or
galvanic metallized (METAL)
Logo is pre-printed onto an anodized aluminium front
panel. Printing technology is direct-to-substrate UV digital printing in high resolution (including white printing).
There is a space for own text (name or other inscription) in the bottom of the badge. Own text can be
made by customer or we can supply kiss-cut labels in
A4 sheets for each badge dimension. We supply
POLAR ALU-PRINT magnetic badges in two tried and
tested formats, suitable for nearly any application:
Gold surface is extra (1 μm layer of genuine 24 kt gold).
POLAR ALU PRINT
Prevedenie
Anodizované striebro
Anodizované zlato
Magnetický systém
MA = magnet standard
ME = magnet extra
Prevedenie držiaka menovky (viď tabuľka)
Prevedenie čelného panela (viď tabuľka)
Execution
Anodized silver
Anodized gold
Magnetic system
MA = magnet standard
ME = magnet extra
Badge holder execution (see table)
Front panel execution (see table)
UPOZORNENIE: Magnetické menovky nie sú vhodné pre osoby, ktoré nosia kardiostimulátor.
WARNING: Magnetic badges are not suitable for persons wearing cardiac pacemaker.
more info and e-shop on www.magnety.sk
POLAR COLOR-PRINT
POLAR COLOR-PRINT
- plochý, jemne konvexný dizajn
- plastový čelný panel, 9 farieb
- štítok chránený priehľadným panelom z akrylového skla s vysokou priehľadnosťou
- plastový držiak menovky odolný voči poškriabaniu
- držiak menovky v prevedení farebný plast
(COLOR) alebo galvanicky pokovený (METAL)
Logo je predtlačené na plastový čelný panel UV digitálnou tlačou s vysokým rozlíšením (vrátane tlače bielej farby). Na menovke je ponechané v spodnej časti
miesto na vytvorenie vlastného textu (meno alebo iný
nápis), ktorý si dokážete vytvoriť sami alebo vieme
dodať sady predvyseknutých štítkov na hárkoch A4.
Magnetické menovky POLAR COLOR-PRINT dodávame v dvoch veľkostiach, ktoré sú overené praxou
a vhodné na takmer každú aplikáciu:
Obj. č.
Art. No.
PCP30
PCP35
Typ
Type
POLAR 30 COLOR-PRINT
POLAR 35 COLOR-PRINT
- flat, slightly convex design
- plastic front panel, 9 colours
- label is protected by highly transparent panel made
of acrylic glass
- badge holder is made of scratch-resistant plastic
material
- badge holder can be coloured plastics (COLOR) or
galvanic metallized (METAL)
Logo is pre-printed onto a plastic front panel. Printing
technology is direct-to-substrate UV digital printing in
high resolution (including white printing). There is a
space for own text (name or other inscription) in the
bottom of the badge. Own text can be made by customer or we can supply kiss-cut labels in A4 sheets for
each badge dimension. We supply POLAR COLORPRINT magnetic badges in two tried and tested formats, suitable for nearly any application:
Rozmery / Dimensions (mm)
Menovka / Badge Štítok / Label
70 x 30
65 x 30
80 x 34
74 x 34
Magnet
STANDARD
EXTRA
√
√
√
√
Držiak menovky COLOR a čelný panel / Badge holder COLOR and front panel
Farba
Kód
POLAR COLOR-PRINT COLOR
Colour
Code
Farba
Colour
07
Biela
White
01
Svetlo šedá
Light gray
02
Antracitová
Anthracite
15
Čierna
Black
16
Modrá
Blue
04
Červená
Red
09
Žltá
Yellow
08
Zelená
Green
18
Svetlo modrá
Medium blue
Držiak menovky METAL / Badge holder METAL
Prevedenie
Kód
POLAR COLOR-PRINT METAL
Execution
Code
Prevedenie
Execution
55
Chróm (vysoký lesk)
Chrome (high-gloss)
66
Oceľ (matné)
Steel (matt)
77
Hliník (matné)
Aluminium (matt)
88
Zlato (vysoký lesk)*
Gold (high-gloss)*
* Zlaté prevedenie je za príplatok (1 μm vrstva 24 kt zlata).
Príklad objednávky / Order example:
PCP30/ME/09/09
Magnetická menovka POLAR 30 COLOR-PRINT
COLOR, magnet EXTRA, žltý držiak, žltý panel
Magnetic name badge POLAR 30 COLOR-PRINT
COLOR, magnet EXTRA, yellow holder, yellow panel
Kľúč / Key:
PCP30/xx/yy/zz
xx (MA, ME)
yy
zz
Gold surface is extra (1 μm layer of genuine 24 kt gold).
Magnetický systém
MA = magnet standard
ME = magnet extra
Prevedenie držiaka menovky (viď tabuľka)
Prevedenie čelného panela (viď tabuľka)
Magnetic system
MA = magnet standard
ME = magnet extra
Badge holder execution (see table)
Front panel execution (see table)
UPOZORNENIE: Magnetické menovky nie sú vhodné pre osoby, ktoré nosia kardiostimulátor.
WARNING: Magnetic badges are not suitable for persons wearing cardiac pacemaker.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
61
POLAR ALU-COMPLETE
POLAR ALU-COMPLETE
plochý, jemne konvexný dizajn
hliníkový čelný panel
plastový držiak menovky odolný voči poškriabaniu
držiak menovky v prevedení farebný plast
(COLOR) alebo galvanicky pokovený (METAL)
Logo je kompletne predtlačené na anodizovaný hliníkový čelný panel UV digitálnou tlačou s vysokým
rozlíšením (vrátane tlače bielej farby).
Magnetické menovky POLAR ALU-COMPLETE
dodávame v troch veľkostiach, ktoré sú overené
praxou a vhodné na takmer každú aplikáciu:
-
Obj. č.
Art. No.
PAC20
PAC30
PAC35
Typ
Type
POLAR 20 ALU-COMPLETE
POLAR 30 ALU-COMPLETE
POLAR 35 ALU-COMPLETE
Držiak menovky / Badge holder
Farba
Kód
Colour
Code
07
01
02
15
16
04
09
08
18
00
41
37
32
36
35
Prevedenie
Execution
Kód
Code
55
66
77
88
Rozmery / Dimensions (mm)
Menovka / Badge Štítok / Label
68 x 22
64 x 22
70 x 30
65 x 30
80 x 34
74 x 34
Príklad objednávky / Order example:
PAC30/ME/88/200
Magnetická menovka POLAR 30 ALU-COMPLETE
METAL, magnet EXTRA, zlatý držiak, anodizovaný
zlatý panel
Magnetic name badge POLAR 30 ALU-COMPLETE
METAL, magnet EXTRA, gold holder, anodized gold
panel
Kľúč / Key:
PAC30/xx/yy/zz
xx (MA, ME)
yy
zz
Magnet
STANDARD
EXTRA
√
√
√
√
√
√
POLAR ALU-COMPLETE COLOR
Farba
Colour
Biela
White
Svetlo šedá
Light gray
Antracitová
Anthracite
Čierna
Black
Modrá
Blue
Červená
Red
Žltá
Yellow
Zelená
Green
Svetlo modrá
Medium blue
Transparentná
Transparent
Priesvitná červená
Translucent red
Priesvitná oranžová
Translucent orange
Priesvitná antracitová
Translucent anthracite
Priesvitná zelená
Translucent green
Priesvitná modrá
Translucent blue
POLAR ALU-COMPLETE METAL
Prevedenie
Execution
Chróm (vysoký lesk)
Chrome (high-gloss)
Oceľ (matné)
Steel (matt)
Hliník (matné)
Aluminium (matt)
Zlato (vysoký lesk)*
Gold (high-gloss)*
* Zlaté prevedenie je za príplatok (1 μm vrstva 24 kt zlata).
Čelný panel / Front panel
Prevedenie
Kód
Execution
Code
100
200
- flat, slightly convex design
- aluminium front panel
- badge holder is made of scratch-resistant plastic
material
- badge holder can be coloured plastics (COLOR) or
galvanic metallized (METAL)
Logo is completely pre-printed onto an anodized aluminium front panel. Printing technology is direct-to-substrate UV digital printing in high resolution (including
white printing). We supply POLAR ALU-COMPLETE
magnetic badges in three tried and tested formats,
suitable for nearly any application:
Gold surface is extra (1 μm layer of genuine 24 kt gold).
POLAR ALU-COMPLETE
Prevedenie
Execution
Anodizované striebro
Anodized silver
Anodizované zlato
Anodized gold
Magnetický systém
MA = magnet standard
ME = magnet extra
Prevedenie držiaka menovky (viď tabuľka)
Prevedenie čelného panela (viď tabuľka)
Magnetic system
MA = magnet standard
ME = magnet extra
Badge holder execution (see table)
Front panel execution (see table)
UPOZORNENIE: Magnetické menovky nie sú vhodné pre osoby, ktoré nosia kardiostimulátor.
WARNING: Magnetic badges are not suitable for persons wearing cardiac pacemaker.
62
more info and e-shop on www.magnety.sk
POLAR COLOR-COMPLETE
POLAR COLOR-COMPLETE
plochý, jemne konvexný dizajn
plastový čelný panel, 9 farieb
plastový držiak menovky odolný voči poškriabaniu
držiak menovky v prevedení farebný plast
(COLOR) alebo galvanicky pokovený (METAL)
Logo je kompletne predtlačené na plastový čelný
panel UV digitálnou tlačou s vysokým rozlíšením
(vrátane tlače bielej farby). Magnetické menovky
POLAR COLOR-COMPLETE dodávame v troch veľkostiach, ktoré sú overené praxou a vhodné na takmer každú aplikáciu:
-
Obj. č.
Art. No.
PCC20
PCC30
PCC35
Typ
Type
POLAR 20 COLOR-COMPLETE
POLAR 30 COLOR-COMPLETE
POLAR 35 COLOR-COMPLETE
- flat, slightly convex design
- plastic front panel, 9 colours
- badge holder is made of scratch-resistant plastic
material
- badge holder can be coloured plastics (COLOR)
or galvanic metallized (METAL)
Logo is completeley pre-printed onto a plastic front
panel. Printing technology is direct-to-substrate UV digital printing in high resolution (including white printing).
We supply POLAR COLOR-COMPLETE magnetic
badges in three tried and tested formats, suitable for
nearly any application:
Rozmery / Dimensions (mm)
Menovka / Badge Štítok / Label
68 x 22
64 x 22
70 x 30
65 x 30
80 x 34
74 x 34
Magnet
STANDARD
EXTRA
√
√
√
√
√
√
Držiak menovky COLOR a čelný panel / Badge holder COLOR and front panel
Farba
Kód
POLAR COLOR-PRINT COLOR
Colour
Code
Farba
Colour
07
Biela
White
01
Svetlo šedá
Light gray
02
Antracitová
Anthracite
15
Čierna
Black
16
Modrá
Blue
04
Červená
Red
09
Žltá
Yellow
08
Zelená
Green
18
Svetlo modrá
Medium blue
Držiak menovky METAL / Badge holder METAL
Prevedenie
Kód
POLAR COLOR-PRINT METAL
Execution
Code
Prevedenie
Execution
55
Chróm (vysoký lesk)
Chrome (high-gloss)
66
Oceľ (matné)
Steel (matt)
77
Hliník (matné)
Aluminium (matt)
88
Zlato (vysoký lesk)*
Gold (high-gloss)*
* Zlaté prevedenie je za príplatok (1 μm vrstva 24 kt zlata).
Kľúč / Key:
PCC30/xx/yy/zz
xx (MA, ME)
yy
zz
Gold surface is extra (1 μm layer of genuine 24 kt gold).
Magnetický systém
MA = magnet standard
ME = magnet extra
Prevedenie držiaka menovky (viď tabuľka)
Prevedenie čelného panela (viď tabuľka)
Magnetic system
MA = magnet standard
ME = magnet extra
Badge holder execution (see table)
Front panel execution (see table)
Príklad objednávky / Order example:
Magnetická menovka POLAR 30 COLOR-COMPLETE COLOR, magnet EXTRA, žltý
PCC30/ME/09/09
držiak, žltý panel.
Magnetic name badge POLAR 30 COLOR-COMPLETE COLOR, magnet EXTRA,
yellow holder, yellow panel.
UPOZORNENIE: Magnetické menovky nie sú vhodné pre osoby, ktoré nosia kardiostimulátor.
WARNING: Magnetic badges are not suitable for persons wearing cardiac pacemaker.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
63
POLAR PLEXI-PRINT a QUICK-PRINT
POLAR PLEXI-PRINT a QUICK-PRINT
- plochý, jemne konvexný dizajn
- štítok chránený priehľadným panelom z akrylového
skla s vysokou priehľadnosťou
- PLEXI-PRINT: čelné akrylové sklo so sieťotlačou na
zadnej strane a s potlačou na prednej strane, možnosť dodať s vlastnou kontúrou z hornej a spodnej
strany
- QUICK-PRINT: čelné akrylové sklo potlačené z
prednej strany
- plastový držiak menovky odolný voči poškriabaniu
- držiak menovky v prevedení farebný plast (COLOR)
alebo galvanicky pokovený (METAL)
Text je vytlačený na papierový štítok, ktorý si dokážete
vytvoriť sami alebo vieme dodať sady predvyseknutých
štítkov na hárkoch A4. Výhodou tohto typu menoviek
je, že si požadované texty, logá, obrázky dokážete
sami plne nadizajnovať a pomerne rýchlo tak vytvoriť
kvalitnú a elegantnú menovku. Magnetické menovky
POLAR PLEXI-PRINT a QUICK-PRINT dodávame v
troch veľkostiach, ktoré sú overené praxou a vhodné
na takmer každú aplikáciu:
Obj. č.
Art. No.
PP20 / PQP20
PP30 / PQP30
PP35 / PQP35
Typ
Type
POLAR 20 PLEXI-PRINT / QUICK-PRINT
POLAR 30 PLEXI-PRINT / QUICK-PRINT
POLAR 35 PLEXI-PRINT / QUICK-PRINT
- flat, slightly convex design
- label is protected by highly transparent panel made
of acrylic glass
- PLEXI-PRINT: transparent acrylic panel silk screen
back printed, logo is surface printed on front side,
possible to supply with custom contour on top and
bottom
- QUICK-PRINT: transparent acrylic panel printed on
front side
- badge holder is made of scratch-resistant plastic
material
- badge holder can be coloured plastics (COLOR) or
galvanic metallized (METAL)
Text is printed onto a paper label, which can be made
by customer or we can supply kiss-cut labels in A4
sheets for each badge dimension. Main advantage of
these badges is possibility to design all texts, logos,
pictures by the customer. This offers a possibility to
create a quality and elegant badge in short time. We
supply POLAR PLEXI-PRINT and QUICK-PRINT magnetic badges in three tried and tested formats, suitable
for nearly any application:
Rozmery / Dimensions (mm)
Menovka / Badge
Štítok / Label
68 x 22
64 x 22
70 x 30
65 x 30
80 x 34
74 x 34
Držiak menovky / Badge holder
Farba
Kód
Colour
Code
07
01
02
15
16
04
09
08
18
00
41
37
32
36
35
Magnet
STANDARD
EXTRA
√
√
√
√
√
√
POLAR ALU-COMPLETE COLOR
Farba
Colour
Biela
White
Svetlo šedá
Light gray
Antracitová
Anthracite
Čierna
Black
Modrá
Blue
Červená
Red
Žltá
Yellow
Zelená
Green
Svetlo modrá
Medium blue
Transparentná
Transparent
Priesvitná červená
Translucent red
Priesvitná oranžová
Translucent orange
Priesvitná antracitová
Translucent anthracite
Priesvitná zelená
Translucent green
Priesvitná modrá
Translucent blue
Držiak menovky METAL / Badge holder METAL
Prevedenie
Kód
POLAR COLOR-PRINT METAL
Execution
Code
Prevedenie
Execution
55
Chróm (vysoký lesk)
Chrome (high-gloss)
66
Oceľ (matné)
Steel (matt)
77
Hliník (matné)
Aluminium (matt)
88
Zlato (vysoký lesk)*
Gold (high-gloss)*
* Zlaté prevedenie je za príplatok (1 μm vrstva 24 kt zlata).
Príklad objednávky / Order example:
PP30/MA/88
Magnetická menovka POLAR 30 PLEXI-PRINT
METAL, magnet STANDARD, zlatý držiak
Magnetic name badge POLAR 30 PLEXI-PRINT
METAL, magnet STANDARD, gold holder
64
Kľúč / Key:
PP30/xx/yy
xx (MA, ME)
yy
zz
Gold surface is extra (1 μm layer of genuine 24 kt gold).
Magnetický systém
MA = magnet standard
ME = magnet extra
Prevedenie držiaka menovky (viď tabuľka)
Prevedenie čelného panela (viď tabuľka)
Magnetic system
MA = magnet standard
ME = magnet extra
Badge holder execution (see table)
Front panel execution (see table)
UPOZORNENIE: Magnetické menovky nie sú vhodné pre osoby, ktoré nosia kardiostimulátor.
WARNING: Magnetic badges are not suitable for persons wearing cardiac pacemaker.
more info and e-shop on www.magnety.sk
Magnetické menovky OFFICE
Magnetické menovky OFFICE
Menovky typu OFFICE boli špeciálne vyvinuté pre sektor služieb. Dizajn menovky je
jednoduchý a praktický, ale zároveň estetický a atraktívny. Môžete si vybrať z množstva farebných prevedení, držiak menovky môže byť vo farebnom plastovom prevedení – COLOR alebo galvanicky pokovený – METAL. Rám menovky je pevný, so
zaoblenými rohmi aby nedošlo k poraneniu. Tlač grafiky si dokážete vytvoriť sami
(čiastočne alebo úplne na papierové štítky) alebo je časť grafiky predtlačená vo výrobe pomocou UV digitálnej tlače priamo na plastový podklad.
Magnetic badges OFFICE were specially conceived for service sector. Design of the
badge is simple and practical and at the same time esthetically attractive. You can
chose of many colored frames, badge holder can be in colored plastic execution –
COLOR or can be galvanic metallized – METAL. The frame of the badge is steady,
with rounded edges to prevent any injury. Graphics print can be made by customer
(fully or partially) or logo can be printed in production using direct-to-substrate UV digital printing technology onto plastic panel.
OFFICE CLASSIC:
- papierový štítok pod priehľadným ochranným plastom v antireflexnom prevedení
- zaoblený dizajn chrániaci proti poraneniu
- plastový držiak menovky odolný voči poškriabaniu
- držiak menovky v prevedení farebný plast (COLOR) alebo galvanicky pokovený (METAL)
Text je vytlačený na papierový štítok, ktorý si dokážete vytvoriť sami alebo vieme dodať
sady predvyseknutých štítkov na hárkoch A4. Výhodou tohto typu menoviek je, že si
požadované texty, logá, obrázky dokážete sami plne nadizajnovať a pomerne rýchlo tak
vytvoriť kvalitnú a elegantnú menovku. Magnetické menovky OFFICE dodávame v troch
veľkostiach, ktoré sú overené praxou a vhodné na takmer každú aplikáciu:
OFFICE CLASSIC:
- paper name card under viewing window made of anti-glare plastic
- rounded design protecting against injury
- badge holder is made of scratch-resistant plastic material
- badge holder can be coloured plastics (COLOR) or galvanic metallized (METAL)
Text is printed onto a paper label, which can be made by customer or we can supply
kiss-cut labels in A4 sheets for each badge dimension. Main advantage of these
badges is possibility to design all texts, logos, pictures by the customer. This offers a
possibility to create a quality and elegant badge in short time. We supply OFFICE
magnetic badges in three tried and tested formats, suitable for nearly any application:
OFFICE LOGO-PRINT:
- zaoblený dizajn chrániaci proti poraneniu
- UV digitálna tlač požadovanej grafiky vo vysokom rozlíšení (vrátene bielej farby)
- plastový držiak menovky odolný voči poškriabaniu
- držiak menovky v prevedení farebný plast (COLOR) alebo galvanicky pokovený (METAL)
- Rozmer menovky: OFFICE 35 (72 x 28 mm) pre štítok 65 x 10 mm
- magnetický systém STANDARD a EXTRA
OFFICE LOGO-PRINT:
- rounded design protecting against injury
- UV digital printing in high resolution (including white)
- badge holder is made of scratch-resistant plastic material
- badge holder can be coloured plastics (COLOR) or galvanic metallized (METAL)
- Badge format: OFFICE 35 (72 x 28 mm) for name card 65 x 10 mm
- magnetic system STANDARD and EXTRA
Obj. č.
Art. No.
OF20
OF30
OF40
OF35
Kľúč / Key:
OF30/xx/yy
xx (MA, ME)
Magnetický systém
MA = magnet standard
ME = magnet extra
Magnetic system
MA = magnet standard
ME = magnet extra
yy
Prevedenie držiaka
menovky (viď tabuľka)
Badge holder execution
(see table)
Príklad objednávky / Order example:
OF30/ME/12
Magnetická menovka OFFICE 30 COLOR, magnet
EXTRA, tmavo modrá
Magnetic name badge OFFICE 30 COLOR, magnet
EXTRA, dark blue
viac info a e-shop na www.magnety.sk
Typ
Type
OFFICE 20 COLOR / METAL
OFFICE 30 COLOR / METAL
OFFICE 40 COLOR / METAL
OFFICE 35 LOGO-PRINT
Držiak menovky / Badge holder
Farba
Kód
Colour
Code
07
01
02
15
03
04
09
08
18
13
10
12
17
06
05
00
Prevedenie
Execution
Kód
Code
55
66
77
88
Rozmery / Dimensions (mm)
Menovka / Badge Štítok / Label
81 x 23
75 x 17
81 x 33
75 x 27
81 x 43
75 x 37
72 x 28
65 x 10
Magnet
STANDARD
EXTRA
√
√
√
√
√
√
√
√
OFFICE COLOR
Colour
White
Light gray
Anthracite
Black
Blue
Red
Yellow
Green
Medium blue
Transparent
Translucent red
Translucent orange
Translucent anthracite
Translucent green
Translucent blue
Farba
Biela
Svetlo šedá
Antracitová
Čierna
Modrá
Červená
Žltá
Zelená
Svetlo modrá
Oranžová
Bordová
Tmavo modrá
Fialová (HKS33)
Svetlo zelená
Svetlo modrá
Transparentná
OFFICE METAL
Prevedenie
Chróm (vysoký lesk)
Oceľ (matné)
Hliník (matné)
Zlato (vysoký lesk)*
* Zlaté prevedenie je za príplatok (1 μm vrstva 24 kt zlata).
Execution
Chrome (high-gloss)
Steel (matt)
Aluminium (matt)
Gold (high-gloss)*
Gold surface is extra (1 μm layer of genuine 24 kt gold).
UPOZORNENIE: Magnetické menovky nie sú vhodné pre osoby, ktoré nosia kardiostimulátor.
WARNING: Magnetic badges are not suitable for persons wearing cardiac pacemaker.
65
AMIGO magnetic badges
Magnetické menovky AMIGO
Menovky typu AMIGO majú unikátny, inovatívny dizajn.
Menovka je tvorená logo elementom štvorcového
alebo kruhového tvaru a popisnou časťou. Logo element je možné vytvoriť priamou digitálnou tlačou na hliníkový panel (AMIGO ALU-PRINT) alebo je možné grafiku zaliať epoxidovou živicou a tak vytvoriť efektný 3D
vzhľad (AMIGO DOMING). Tlač popisného štítku si
dokážete vytvoriť sami, papierový popisný štítok je
chránený akrylovým sklom s vysokou priehľadnosťou.
Celá menovka je rozoberateľná – logo element je
možné oddeliť od popisnej časti a takto rýchlo a jednoducho zmeniť popis.
- kruhový alebo štvorcový logo element
- hliníkový čelný panel
- priama digitálna UV tlač loga vo vysokom rozlíšení,
vrátene tlače bielej
- popisný štítok si môžete vytvoriť sami, štítok je chránený akrylovým profilovým sklom
- formát popisného štítku: 60 x 17 mm
- držiak štítku a logo element spojené zacvakávacím
zámkom
- kovový alebo plastový povrch logo elementu
- magnetický systém STANDARD a EXTRA
Obj. č.
Art. No.
AAPC
AAPS
ADOC
ADOS
Typ
Type
AMIGO ALU-PRINT CIRCULAR
AMIGO ALU-PRINT SQUARE
AMIGO DOMING CIRCULAR
AMIGO DOMING SQUARE
Magnetic badges AMIGO have unique, innovative
design. Name badge consists of logo element with
square or round shape and inscription element. Logo
element can be created by direct-to-substrate digital
printing onto aluminium panel (AMIGO ALU-PRINT) or
can be finished by transparent epoxy layer after print to
create 3D look (AMIGO DOMING). Name card can be
printed by customer and it is protected by highly transparent acrylic glass. The name badge is dismountable
– logo element can be detached from inscription element and thus quickly and easily swapped.
- circular or square logo element
- aluminium front panel
- high resolution, direct-to-substrate UV digital printing,
including white
- name card can be self-labelled, protected by an
acrylic glass profile
- name card format: 60 x 17 mm
- card holder and logo element with snap lock
- metallic or plastic logo element surface
- magnetic system STANDARD and EXTRA
Rozmery / Dimensions (mm)
Menovka / Badge Štítok / Label
79 x 24
60 x 17
78 x 21
60 x 17
79 x 24
60 x 17
78 x 21
60 x 17
Logo element COLOR a držiak menovky / Logo element COLOR and card holder
Farba
Kód
AMIGO
Colour
Code
Farba
07
Biela
02
Antracitová
Magnet
STANDARD
EXTRA
√
√
√
√
√
√
√
√
Colour
White
Anthracite
Logo element METAL / Logo element METAL
Prevedenie
Kód
POLAR COLOR-COMPLETE METAL
Execution
Code
Prevedenie
Execution
55
Chróm (vysoký lesk)
Chrome (high-gloss)
66
Oceľ (matné)
Steel (matt)
77
Hliník (matné)
Aluminium (matt)
88
Zlato (vysoký lesk)*
Gold (high-gloss)*
* Zlaté prevedenie je za príplatok (1 μm vrstva 24 kt zlata).
Čelný panel / Front panel
Prevedenie
Kód
Execution
Code
100
200
Príklad objednávky / Order example:
AAPS/MA/02/02/100
Magnetická menovka AMIGO ALU-PRINT, štvorcový
logo element, magnet STANDARD, antracitový logo
element aj držiak menovky, čelný panel v anodizovanej striebornej farbe
Magnetic name badge AMIGO ALU-PRINT, square
logo element, magnet STANDARD, anthracite logo
element and card holder, front panel in anodized
silver colour
Gold surface is extra (1 μm layer of genuine 24 kt gold).
POLAR ALU-COMPLETE
Prevedenie
Execution
Anodizované striebro
Anodized silver
Anodizované zlato
Anodized gold
Kľúč / Key:
AAPS/xx/yy/zz/uu
xx (MA, ME)
Magnetický systém
MA = magnet standard
ME = magnet extra
yy
Prevedenie logo elementu (viď tabuľka)
zz
Prevedenie držiaka menovky (viď tabuľka)
uu
Prevedenie čelného panela (viď tabuľka)
Magnetic system
MA = magnet standard
ME = magnet extra
Logo element execution (see table)
Card holder execution (see table)
Front panel execution (see table)
UPOZORNENIE: Magnetické menovky nie sú vhodné pre osoby, ktoré nosia kardiostimulátor.
WARNING: Magnetic badges are not suitable for persons wearing cardiac pacemaker.
66
more info and e-shop on www.magnety.sk
ALULINE metal badges
Kovové menovky ALULINE
Menovky ALULINE sú vyrobené z extrémne silného
sendvičového materiálu s plastovým jadrom a vonkajšou hliníkovou vrstvou. Vďaka tejto kombinácii je
menovka tenka, ľahká a zároveň má efektný kovový
vzhľad. Tlač loga a textu je realizovaná priamou UV
digitálnou tlačou na podklad. Menovka je dostupná
v štyroch rôznych tvaroch.
Obj. č.
Art. No.
AL-RD
AL-SM
AL-EL
AL-OV
Typ
Type
ALULINE ROUNDED
ALULINE SMART
ALULINE ELLIPSE
ALULINE OVAL
ALULINE badges are made of extra strong aluminium
sandwich material with a plastic core. Thanks to this
combination the badge is flat and lightweight and at
the same time has classy metallic look. Company logo
and stuff names are printed by direct-to-substrate UV
digital print method. The badge is available in four different contours.
Rozmery / Dimensions (mm)
Menovka / Badge Grafika / Graphics
70 x 20
69 x 19
55 x 28
54 x 27
65 x 28
64 x 27
65 x 43
64 x 42
Magnet
STANDARD
EXTRA
√
√
√
√
√
√
√
√
Acrylic glass badges
Menovky z akrylového skla
Jednoduché ale pritom elegantné menovky vyrobené z kvalitného akrylového
skla s vysokou priehľadnosťou. Dizajn menoviek môže byť plochý (PLANO),
zaoblený (PROFIL) alebo s vlastnou kontúrou
a potlačou (SKYLINE).
Simple but at the same time ellegant badges made of quality, highly transparent
acrylic glass. Design of badges can be flat (PLANO), curved (PROFIL) or with
custom contour and print (SKYLINE).
PLANO
PLANO
- akrylové sklo s vysokou priehľadnosťou
- plochý tvar vďaka presnej technológii ohýbania
- kvalitné prevedenie s leštenými hranami
Obj. č.
Art. No.
PLO130
PLO140
PLO240
Typ
Type
PLANO 30
PLANO 40
PLANO QUART
- highly transparent acrylic glass
- flat construction through precision-bending technology
- high quality workout with polished edges
Rozmery / Dimensions (mm)
Menovka / Badge Štítok / Label
75 x 30
75 x 27
75 x 40
75 x 37
40 x 40
37 x 37
Magnet
STANDARD
EXTRA
√
√
√
√
√
√
PROFIL
PROFIL
-
akrylové sklo s vysokou priehľadnosťou
pevná konštrukcia vďaka konkávnemu dizajnu
popisný štítok pevne drží v zaoblenej časti
kvalitné prevedenie s leštenými hranami
Obj. č.
Art. No.
PRO120
PRO130
PRO140
PRO220
PRO230
PRO240
Typ
Type
PROFIL 20
PROFIL 30
PROFIL 40
PROFIL 20 COMPACT
PROFIL 30 COMPACT
PROFIL 40 COMPACT
-
highly transparent acrylic glass
concave design keeps badge steady
name card securely held in the curved section
high quality workout with polished edges
Rozmery / Dimensions (mm)
Menovka / Badge Štítok / Label
75 x 20
75 x 17
75 x 30
75 x 27
75 x 40
75 x 37
60 x 20
60 x 17
60 x 30
60 x 27
60 x 40
60 x 37
Magnet
STANDARD
EXTRA
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
UPOZORNENIE: Magnetické menovky nie sú vhodné pre osoby, ktoré nosia kardiostimulátor.
WARNING: Magnetic badges are not suitable for persons wearing cardiac pacemaker.
viac info a e-shop na www.magnety.sk
67
SKYLINE
SKYLINE
menovka z akrylového skla s potlačou na zákazku
potlač zadnej strany sieťotlačou
možnosť vyrobiť menovku s vlastnou kontúrou
rôzne formáty do veľkosti 95 x 54 mm
popisný štítok (75 x 17 mm) chránený pod akrylovým
sklom hrúbky 2 mm
- jednoduchá výmena popisného štítku
- vhodné pre menovky bez štítku, pre promočné účely
(SKYLINE PROMOTION)
-
-
acrylic badge with custom print
back printed by silkscreen technology
possibility to make badge with custom contour
format up to 95 x 54 mm
name card (75 x 17 mm) protected beneath 2 mm
thick acrylic glass
- easy change of name card
- suitable for logo badges without viewing window
(SKYLINE PROMOTION)
Rigid film badges
Menovky z plastovej fólie
Menovky vyrobené z PET fólie, cenovo dostupné a preto vhodné na rôzne krátkodobé a dočasné použitie: kongresy, spoločenské udalosti, vstupné a identifikačné karty,
atď. Popis si jednoducho vyrobíte sami a rýchlo, vložíte do držiaka a menovka je
hotová na použitie.
Badges mage of rigid PET foil, low cost and thus suitable for different short term and
temporary usage: congresses, conventions, entrance and identification cards, etc.
You can quickly and easily make own inscription, insert it into badge holder and the
badge is ready to use.
EVENT
EVENT
- highly transparent PET sheeting
- 3D design
- extremely light execution
- PET fólia s vysokou priehľadnosťou
- 3D design
- extrémne ľahké prevedenie
Obj. č.
Art. No.
EVO140
EVO160
Typ
Type
EVENT 40
EVENT 60
Rozmery / Dimensions (mm)
Menovka / Badge Štítok / Label
80 x 37
75 x 37
90 x 56
85 x 54
Magnet
STANDARD
EXTRA
√
√
√
√
PUBLIC
PUBLIC
- PET fólia s vysokou priehľadnosťou
- bočné vyýrezy na rýchlu výmenu popisného štítku
- pevná plastová fólia hrúbky 0.5 mm
Obj. č.
Art. No.
PUB40
PUB60
PUB60C
Typ
Type
PUBLIC 40
PUBLIC 60
PUBLIC 60 CARD
- highly transparent PET sheeting
- lateral grips for easy change of name cards
- stable plastic sheet (0.5 mm)
Rozmery / Dimensions (mm)
Menovka / Badge Štítok / Label
76 x 39
75 x 37
86 x 56
85 x 54
90 x 58
85 x 54
Magnet
STANDARD
EXTRA
√
√
√
√
√
√
UPOZORNENIE: Magnetické menovky nie sú vhodné pre osoby, ktoré nosia kardiostimulátor.
WARNING: Magnetic badges are not suitable for persons wearing cardiac pacemaker.
68
more info and e-shop on www.magnety.sk
Príslušenstvo k magnetickým menovkám
K magnetickým menovkám dodávame rôzne druhy príslušenstva, ktoré rozširujú možnosti a zjednodušujú napríklad tvorbu menoviek: predvyseknuté papierové štítky na
hárkoch A4 pre väčšinu typov menoviek, softvér na tvorbu a tlač popisných štítkov,
samolepky s vlajkami štátov na zvýraznenie Vašich jazykových znalostí, náhradné
magnetické systémy, sady magnetických systémov, náhradné predtlačené čelné
panely, náhradné priehľadné akrylové panely a pod.
Okrem magnetického zapínania vieme dodať všetky typy menoviek aj s mechanickými typmi zapínania:
- plastový zapínací špendlík
- spinka
- kombinovaná spinka
- spona na viazanku
- kovový zapínací špendlík
- otočná kombinovaná spinka
Accessories to magnetic name badges
We supply many types of accessories to magnetic name badges which expand
usage and for instance simplify creation of name cards: kiss-cut paper cards
supplied in A4 sheets for the most badge types, softver for creating and printing
of name cards, flag stickers to indicate your language skills, spare magnetic systems, sets of magnetic systems, spare printed front panels, spare transparent
acrylic panels, etc.
Besides magnetic fastening, we can supply all badge types also with mechanical fastenings:
- pin
- clip
- combiclip
- tie clip
- brooch pin
- rotated combiclip
plastový zapínací špendlík
pin
spinka
clip
kombinovaná spinka
combiclip
spona na viazanku
tie clip
kovový zapínací špendlík
brooch pin
otočná kombinovaná spinka
rotated combiclip
viac info a e-shop na www.magnety.sk
69
Basic definitions in magnetism
Základné pojmy magnetizmu
Základné jednotky používané v magnetizme a ich vzťahy
Basic physical units in magnetism and their relations
Názov jednotky
Physical unit
Označenie
Mark
Systém jednotiek
Units
CGS
Magnetický tok
ø
Maxwell
Magnetic flux
Magnetizácia
M
emu/cm3
Magnetization
Polarizácia
J
Polarization
Indukcia magnetického poľa
B
G (Gauss)
Magnetic flux density (induction)
Intenzita magnetického poľa
H
Oe (Oersted)
Magnetic field strength
Maximálny energetický súčin
(BxH)max
G.Oe
Maximum energy product
Permeabilita vákua (konštanta)
μ0
Permeability of vacuum (constant)
Vyvetlivky / Notes:
emu – elektromagnetická jednotka (len v CGS) / electromagnetic unit (only in CGS)
Prevodný vzťah
Conversion
SI
Wb (Weber)
1 Wb = 108 Maxwell
A/m
1 A/m = 103 emu
T (Tesla)
1 T = 104 G
T (Tesla)
1 T = 104 G
A/m
1 kA/m = 12.57 Oe
1 kOe = 79.58 kA/m
1 kJ/m3 = 0.1257 MGOe
1 MGOe = 7.96 kJ/m3
μ0 = 4π10-7 H/m
J/m3
H/m
Vzťahy medzi magnetickými veličinami
Relations between magnetic quantities
Jednotlivé magnetické veličiny nie sú nezávislé, existujú medzi nimi určité vzťahy.
Magnetic quantities are not independent, there are relations among them.
Názov jednotky
Physical unit
Magnetický tok
Magnetic flux
Indukcia, Intenzita poľa,
Magnetizácia, Polarizácia
Induction, Field strength,
Magnetization, Polarization
Vzťah
Relation
ø=B.A
B = H + 4πM
B = μ0H + μ0M
μ0 = 4π10-7 H/m
J = μ0M
Poznámka
Remark
A – plocha cez ktorú prechádza magnetický tok
Area through the magnetic flux flows
CGS
SI
Konštanta prostredia / Environment constant
Magnetizácia M
Magnetization M
Celkový magnetický moment materiálu. Je to objemový integrál všetkých elementárnych doménových momentov. Po aplikovaní dostatočne silného magnetizujúceho poľa už magnetizácia ďalej nerastie, pretože všetky momenty sú už
orientované do rovnakého smeru. Magnetizácia korešponduje s polarizáciou.
Total magnetic moment of the material. It is a volume integral of all elementar
(domain) magnetic moments. When a strong enough magnetic field is applied,
magnetization does not increase, because all magnetic moments are oriented
into one direction. Magnetization corresponds with polarization.
Polarizácia J
Polarization J
Na všetky praktické účely je ekvivalentná magnetizácii, viď magnetizácia.
Polarizácia J je termín z Kennellyho systému jednotiek a meria sa v [T], pričom
magnetizácia M patrí do Sommerfeldovho systému a meria sa v [A/m] (obidva
systémy patria do SI). Polarizácia je takmer vždy používaná v technických aplikáciách, pričom magnetizácia je častejšie používaná vo vedeckých kruhoch.
Zámena týchto dvoch termínov sa nepovažuje za chybu.
For practical use the polarization is equivalent to magnetization. Polarization J
is a term from Kennelly system (mesured in [T]), while magnetization M is from
Sommerfeld system (measured in [A/m]) - both systems are in SI. Polarization
is nearly always used in technical applications, while magnetization is mostly
used in academic field. Interchange of these two terms is not considered as
a mistake.
Permeabilita
Permeability
Pomer magnetickej indukcie a intenzity magnetického poľa. Dá sa povedať, že
je to schopnosť materiálu "viesť" magnetický tok (magnetická vodivosť). Celková
permeabilita je vztiahnutá k permeabilite vákua pomocou relatívnej permeability.
Ratio between magnetic induction and magnetic field strength. It is the capability
of a material to conduct magnetic field (magnetic conductivity). Permeability is
expressed by relative permeability and permeability of vacuum.
Magnetický obvod
Magnetic circuit
Otvorený - obvod, kde sa celý magnetický tok alebo jeho časť uzatvára vzduchom.
Uzavretý - obvod, ktorým prechádza magnetický tok po uzavretej ceste, napr.
feromagnetickou oceľou.
Open - circuit which is completely or partially closed through the air (contains at
least one airgap).
Closed - Magnetic circuit in which magnetic flux flows in closed path without airgaps.
70
Základné pojmy magnetizmu
Basic definitions in magnetism
Anizotropia
Anisotropy
Fyzikálna vlastnosť, ktorá v prípade permanentných magnetov spôsobuje rozdiely v množstve magnetickej energie nevyhnutnej na magnetizáciu magnetu v rôznych smeroch. Anizotropné permanentné magnety sú vyrobené tak, aby mali len
jednu os, v ktorej sa môžu zmagnetizovať najľahšie. Remanencia permanentných magnetov sa výrazne zvyšuje vďaka anizotropii. Pri výrobe magnetov sa
využívajú dva hlavné typy anizotropie - magnetokryštalická a tvarová anizotropia.
Physical characteristic of permanent magnets which causes differences in
volume of energy needed to magnetize a permanent magnet in different directions. Anisotropic permanent magnets have one easy magnetization direction.
Remanence of anisotropic magnets is much higher due to anisotropy. There
are two basic types of anisotropy - magnetocrystalline and shape anisotropy.
Isotropy
Izotropia
Magnetické vlastnosti sú rovnaké vo všetkých smeroch. Materiály s kubickou
symetriou sú magneticky izotropné. Magnetické materiály, v ktorých sú zrná
orientované náhodne, môžu byť tiež magneticky izotropné. Izotropné materiály
majú nižšiu koercitivitu ako anizotropné a preto majú tiež nižší energetický súčin.
Magnetic properties are the same in all directions. Materials with cubic structure are isotropic. Magnetic materials with random orientation of magnetic
domains can be isotropic. Isotropic magnetic materials have lower coercive
force and energy product.
Lost flux
Stratený tok
Magnetický tok, ktorý uniká mimo magnetický obvod. Na rozdiel od elektrických
obvodov je v magnetických obvodoch strata bežná, pretože neexistuje izolácia (materiál s nulovou magnetickou vodivosťou) pre jednosmerné magnetické pole.
Magnetické pole je schopný blokovať len ideálny supravodič.
Závislosť magnetickej indukcie od teploty
Magnetic flux which leaks outside of magnetic circuit. In magnetic circuits losses
are normal in contrast to electric circuits, because does not exist any magnetic
insulator (material with zero magnetic conductivity). Magnetic field can be only blocked by ideal superconductor.
Dependence of magnetic induction on temperature
Curie teplota TC
Curie temperature TC
Prechodová teplota, nad ktorou feromagnetické alebo ferimagnetické materiály strácajú spontánnu magnetizáciu a stávajú sa paramagnetickými.
Transition temperature when ferromagnetic and ferrimagnetic materials lose spontaneous magnetization and become paramagnetic.
Maximálna pracovná teplota TW
Maximum working temperature TW
Tento parameter nemá štandardnú definíciu, existujú dva prístupy - definovať maximálnu pracovnú teplotu pomocou straty parametrov s teplotou alebo definíciou linearity závislosti B = f(H, T). Navrhovaná definícia je:
Najvyššia teplota, pri ktorej zostáva závislosť B = f(H) lineárna z bodu Br do bodu
B/μ0H=1, v ktorom už nevznikajú ďalšie ireverzibilné straty po 100 hodinách.
This parameter does not have standard definition. There are two approaches - define
the maximum working temperature by loss or by linearity of the B = f(H, T) curve.
A proposed definition is:
The highest temperature where the B = f(H) curve remains linear from Br to
B/μ0H=1 and where irreversible losses at B/μ0H=1 flatten out over time, i.e.
show essentially no additional irreversible loss after 100 hours.
Reverzibilné teplotné vlastnosti
Reversible thermal properties
Teplotný koeficient Br – vzťahuje sa ku Curie teplote
Temperature coefficient of Br - related to Curie temperature
Teplotný koeficient Hci – vzťahuje sa ku Curie teplote a mechanizmu koercitivity
Temperature coefficient of Hci - related to Curie temperature and coercivity mechanism
71
Základné pojmy magnetizmu
Basic definitions in magnetism
HYSTERÉZNA SLUČKA A DEMAGNETIZAČNÁ KRIVKA
HYSTERESIS LOOP AND DEMAGNETIZATION CURVE
Legenda / Key:
Br - remanencia / remanence
Bs - saturačná magnetická indukcia / saturation magnetic induction
Hci - vnútorná koercitivita / intrinsic coercivity
Hcb - normálna koercitivita / normal coercivity
B(P) - indukcia v optimálnom pracovnom bode / induction in the optimal operating
point
H(p) - intenzita magnetického poľa v optimálnom pracovnom bode / magnetic field
strength in the optimal operating point
p - pracovná priamka / operating axis
P - pracovný bod v bode maximálneho energetického súčinu / operating point
at maximum energy product
L/D - pomer dĺžky a priemeru magnetu, ktorý určuje pracovný bod magnetu / ratio
between the length and diameter of the magnet which determines the
operating point
Hysterézia je vo všeobecnosti oneskorená reakcia na vonkajší podnet. Hysterézna
slučka je závislosť magnetickej indukcie alebo magnetizácie/polarizácie od intenzity
magnetického poľa. Magnetické pole cykluje od nuly do plus maxima potom do
mínus maxima a potom znovu do plus maxima, prechádza teda piatimi kvadrantmi.
Hysterézna slučka materiálov s nelineárnou permeabilitou vykazuje nelineárny charakter. Krivky sú obyčajne symetrické vzhľadom na počiatok súradnicového systému.
Hysterézna slučka charakterizuje základné vlastnosti magnetických materiálov. Pri
skúmaní vlastností permanentných magnetov je najdôležitejší 2. kvadrant hysteréznej
slučky - demagnetizačná krivka – z tejto časti je možné zistiť všetky dôležité parametre permanentného magnetu.
Hysteresis, in general terms, is delayed response to a stimulus. Hysteresis loop is
dependency of magnetic induction or magnetization/polarization on magnetic field
strength. The magnetic field cycles from zero to plus maximum, then to minus maximum and back to plus maximum - the curve goes through 5 quadrants. Hysteresis
loop of materials with non-linear permeability is nonlinear. The curve is usually symetric in view of the beginning of grid system. Hysteresis loop shows the basic properties of magnetic materials. The most important part of hysteresis loop for permanent
magnets is the 2nd quadrant – the demagnetization curve – this curve contains all
important parameters of permanent magnets.
Magnetizačná krivka
Magnetization curve
Charakteristika materiálu v závislosti na magnetizujúcom poli zobrazená podobným
spôsobom ako hysterézna slučka. Magnetizačná krivka je zreteľne nelineárna pre
materiály s nelineárnou permeabilitou. Pre mäkké magnetické materiály je dôležitá tzv.
krivka prvotnej magnetizácie. Táto charakterizuje materiál z kompletne demagnetizovaného stavu. Krivka prvotnej magnetizácie je dôležitá aj pre magnetovanie permanentných magnetov, ale pre prevádzku permanentných magnetov je dôležitý druhý
kvadrant, t.j. demagnetizačná krivka.
Material characteristics in dependence on external magnetic field, showed in similar
way as hysteresis loop. Magnetization curve is evidently non-linear for materials with
non-linear permeability. For soft magnetic materials is important the initial magnetization curve - it describes the material from completely demagnetized status. The initial
magnetization curve is also important for magnetization process of permanent magnets, but for operation conditions is more important the second quadrant - demagnetization curve.
Remanencia Br
Remanence Br
Zvyšková magnetizácia po odstránení magnetizujúceho poľa. Korešponduje
s pomerom doménových momentov, ktoré zostali orientované v jednom smere.
Saturačná magnetizácia/polarizácia – maximálna možná hodnota magnetizácie
pre určitý materiál.
Residual magnetization after removal of magnetizing field. Corresponds with ratio of
magnetic domains which remained in one direction. Saturation magnetization / polarization is the highest possible value of magnetization for specific material.
Koercitivita Hc
Coercivity Hc
Tiež sa nazýva koercitívna sila. Je to schopnosť permanentného magnetu odolávať
demagnetizácii externým magnetickým poľom a tiež vlastným demagnetizačným
Also called coercive force. It is the capability of permanent magnets to resist against
external and internal demagnetizing fields. There are two types of coercivity:
72
Basic definitions in magnetism
Základné pojmy magnetizmu
poľom. Existujú dva typy koercitivity:
1. "skutočná" koercitivita, jednoducho nazývaná "koercitivita” - znamená magnetické
pole, pri ktorom je celková indukcia v magnete nulová.
2. "vnútorná" koercitivita - znamená pole, pri ktorom je celková polarizácia nulová
(vektory polarizácie individuálnych magnetických domén sa vzájomne rušia).
1. "real" coercivity - magnetic field when the total induction in the magnet is zero.
2. "intrinsic" coercivity - magnetic field when the total polarization is zero (polarization
vectors of individual magnetic domains are canceled).
Maximálny energetický súčin (BxH)max
Maximum energy product (BxH)max
Bod maximálneho súčinu B a H na demagnetizačnej krivke, určuje optimálny pracovný
bod permanentného magnetu. Magnet, ktorý pracuje v tomto bode, poskytuje najväčší
výkon na jednotku objemu. Na demagnetizačnej krivke je to plocha obdĺžnika ohraničené počiatkom súradnicového systému a optimálnym pracovným bodom.
Point of maximum energy product of B and H on the demagnetization curve, determines the optimal operating point of a permanent magnet. Magnet which works in this
point, gives the best power product. It is the area of rectangle defined by zero point
of the grid system and the optimal operating point.
Pracovný bod
Operating point
Je definovaný na demagnetizačnej krivke pracovnou priamkou.
Is defined on demagnetization curve by operating axis.
Pracovná priamka
Operating axis
Priamka s negatívnym sklonom s počiatkom v (0,0) súradnicového systému demagnetizačnej krivky, pretínajúca demagnetizačnú krivku v pracovnom bode magnetického obvodu. Druhý bod priamky je definovaný pomerom L/D (pomer dĺžky a priemeru magnetu). Sklon priamky je určený tvarom a geometriou magnetu alebo magnetického obvodu.
Axis with negative inclination with beginning in (0,0) of coordinate system. Operating
axis cuts the demagnetization curve in the operating point of magnetic circuit.
Second definition point of axis is defined by L/D ratio (ratio between length and diameter of magnet). The inclination is given by the shape and geometry of magnet
or magnetic circuit.
Permeancia
Permeance
Sklon pracovnej priamky. Je určený geometriou magnetického obvodu, inými slovami
celkovou demagnetizáciou v magnetickom obvode.
Inclination of operating axis. Permeance is given by the geometry magnetic circuit, in
other words by demagnetization in magnetic circuit.
Ireverzibilná zmena
Irreversible loss
Čiastočná alebo úplná strata magnetizácie. Môže sa vyskytnúť, ak je magnet vystavený vysokým teplotám alebo demagnetizačnému poľu. Magnetizácia nemôže byť
obnovená samovoľne, ale opätovným zmagnetizovaním, pokiaľ nedošlo k zmenám
v štruktúre materiálu. Straty vplyvom vlastnej demagnetizácie sú výraznejšie u magnetov, ktoré majú menší rozmer v smere magnetizácie (magnetické póly sú bližšie
k sebe).
Partial or absolute loss of magnetization. This can happen when the magnet is exposed to high temperature or demagnetizing field. The magnetization can be recovered
only by new magnetization process (if there are no changes in the structure of material). Loadline, self-demagnetization losses are stronger for magnets with small dimension in magnetization direction (magnetic poles are closer to each other).
Stabilita
Stability
Odolnosť magnetov proti zmene magnetického momentu s časom (viď stárnutie)
alebo proti vplyvu zmien teploty. Magnety sú niekedy umelo "vystárnuté" tým, že sa
vystavujú pôsobeniu teplotných cyklov alebo demagnetizačných cyklov.
Resistivity of permanent magnets against magnetic moment changes during time
(see aging) or against influence of temperature changes. Magnets are sometimes
exposed to temperature or demagnetization cycles.
Stárnutie
Aging
Úbytok magnetického momentu s časom, obyčajne ide o zlomky percenta počas
niekoľkých rokov.
Magnetic moment loss with time, usually it is a fraction of percent during several
years.
73
Basic definitions in magnetism
Základné pojmy magnetizmu
ROZDELENIE MAGNETOV Z HĽADISKA TECHNOLÓGIE VÝROBY
MAGNET TYPES ACCORDING TO PRODUCTION PROCESS
Zlievané magnety
Cast magnets
Zmes materiálu sa odlieva zvyčajne do pieskovej formy. Nakoniec sa hotové magnety ešte
brúsia na požadované tolerancie. Touto metódou sa vyrábajú výhradne AlNiCo magnety.
Material mix is cast into sand mold, then the final produts are grinded to reach required tolerances. This process is used only for AlNiCo magnets.
Sintrované magnety
Sintered magnets
Zmes materiálu vo forme prášku (frakcia cca. 4 μm) sa najprv vylisuje do požadovaného tvaru, nasleduje spracovanie v sintrovacích peciach pri teplote 1200°C - 1700°C
a ďalšie tepelné spracovanie (teplota 600°C - 900°C) na vylepšenie magnetických a
mechanických vlastností. Magnety sa nakoniec v prípade potreby brúsia na požadované tolerancie a NdFeB magnety sa povlakujú ochrannou vrstvou voči korózii. Táto
metóda sa využíva pri výrobe feritov, NdFeB, SmCo aj AlNiCo magnetov.
Material mix in powder form (fraction ca. 4 μm) is pressed to desired shape, next step is sintering in vacuum sintering rooms at temperature 1200°C - 1700°C and the final procedure is
heat treatment (temperature 600°C - 900°C) to improve magnetic and mechanical properties
of magnets. Then magnets are grinded to reach desired tolerances and NdFeB magnets are
coated to improve corrosion resistance. This method is commonly used for ferrite, NdFeB,
SmCo and also AlNiCo magnets.
Sintrované HAST NdFeB
Sintered HAST NdFeB
Pri výrobe NdFeB magnetov bol proces sintrovania vylepšený - výsledkom sú HAST NdFeB
magnety. Oproti klasickému procesu, neodymy vyrobené novou metódou dosahujú stratu
hmotnosti menej ako 2 mg/cm2, sú odolné voči korózii (nie je potrebné povlakovanie ochrannou vrstvou). Testovanie odolnosti sa vykonáva pri teplote >100°C, vysokej relatívnej vlhkosti
(>85%, atmosféra je soľný roztok) a vysokom tlaku (až do 4 Bar) počas 20 dní. Tieto podmienky zodpovedajú životnosti magnetu okolo 10 rokov, preto sú tieto magnety určené pre
nasadenie v náročných aplikáciách ako motory, generátory, spojky a pod.
Sintering process for NdFeB magnets was improved - the result is HAST NdFeB. Different
from traditional sintering process, HAST NdFeB has a slight mass loss (<2 mg/cm2), they are
corrosion resistant itself, thoroughly getting rid of reliance on coating. Testing is realized at
temperature >100°C, high relative humidity (>85%, atmosphere is salt spray) and high pressure (up to 4 Bar) during 20 days. This test is considered as 10 years magnet lifetime.
HAST NdFeB magnets specially apply to motors, generators, couplings, etc.
HAST - Highly Accelerated Stress Test
Plastomagnety
Bonded magnets
Plastomagnety sú vo všeobecnosti izotropné materiály - môžu byť zmagnetizované
v akomkoľvek smere s akýmkoľvek počtom pólov. Tieto typy magnetov nachádzajú uplatnenie v nasledovných aplikáciách: diskové mechaniky, senzory, IT priemysel, komunikácie,
krokové motory, automobilový priemysel.
Pri výrobe týchto typov magnetov sa používajú 3 základné výrobné postupy:
1. Lisovanie - pri tejto technike je magnetický prášok zmiešaný s plastovým nosičom,
požadovaný tvar je vylisovaný pomocou špeciálnej formy, následne je magnet tepelne
spracovaný. Touto metódou je možné vyrobiť magnety s veľmi zložitými tvarmi, nie je
potrebné následné opracovanie. Výsledný produkt má nižšie magnetické vlastnosti ako sintrované magnety, maximálny energetický produkt dosiahnutý touto metódou dosahuje najvyššie hodnoty.
2. Vstrekovanie - magnetický prášok je zmiešaný s plastovým nosičom a finálny tvar je
vytvorený vo vstrekolise. Výhodou je možnosť výroby extrémne zložitých tvarov, nevýhodou
nízka energia.
3. Extrudovanie - metóda používaná hlavne pri výrobe flexibilných plastomagnetov, keď je
finálny produkt vytvorený extrudérom, maximálny energetický produkt dosiahnutý touto
metódou dosahuje stredné hodnoty.
Plastic bonded magnets are generally isotropic - can be magnetized in any direction with any
number of magnetic poles. Usually are coated by black epoxy, the main application fields
are: disc drives, sensors, IT industry, communications, stepping motors, automobile industry.
There are 3 basic types of plastic bonded magnets depending on production process:
1. Compression bonded - in this technique magnetic powder is mixed with plastic carrier
material, die pressed and heated. Parts made in this way can be of complex shapes and
come off the tool with close tolerances, requiring no further finish machining. The final product has lower magnetic properties than sintered magnets. Maximum energy product
reaches highest values.
2. Injection molded - magnetic powder is mixed with plastic carrier and the final product is
made by injection molding machine. Advantage of this process is a possibility to make extremely complex shapes, but the maximum energy product is lower.
3. Extruded - process used mainly for flexible plastic bonded magnets, when the final product is made by extrusion machine in sheet or strip form. Maximum energy product reaches
middle values.
POROVNANIE VLASTNOSTÍ MAGNETOV
COMPARISON OF MAGNETS PROPERTIES
VYSOKÝ/HIGH
NÍZKY / LOW
Energia
Energy
Ferrite
AlNiCo
SmCo
NdFeB
Pracovná teplota
Working temperature
NdFeB
Ferrite
SmCo
AlNiCo
Odolnosť voči korózii
Resistance against corrosion
NdFeB
SmCo
AlNiCo
Ferrite
Odolnosť voči demagnetizácii
Resistance against opposing field
AlNiCo
Ferrite
NdFeB
SmCo
Mechanická pevnosť
Mechanical strength
Ferrite
SmCo
NdFeB
AlNiCo
Teplotný koeficient
Temperature coefficient
AlNiCo
SmCo
NdFeB
Ferrite
Cena
Cost
Ferrite
AlNiCo
NdFeB
SmCo
74
Základné pojmy magnetizmu
Basic definitions in magnetism
ROZDELENIE MAGNETICKÝCH MATERIÁLOV PODĽA REAKCIE
TYPES OF MAGNETIC MATERIALS DEPENDING
NA PRÍTOMNOSŤ EXTERNÉHO MAGNETICKÉHO POĽA
ON REACTION TO APPLIED EXTERNAL MAGNETIC FIELD
1. Feromagnetizmus - Materiály so spontánnou magnetizáciou. Obsahujú jeden
alebo viac druhov rovnako orientovaných magnetických atómov v kryštálovej mriežke.
Výsledkom je veľký celkový magnetický moment. Každý atómový spin prispieva k
výslednej magnetizácii. Smer magnetických momentov zostáva rovnaký vďaka silnej
výmennej interakcii medzi atómami (kooperatívna interakcia). Teplota (tepelné kmity
kryštálovej mriežky) narúšajú kooperatívnu interakciu medzi atómami, úplne zaniká pri
Curie teplote (TC). Typické feromagnetické materiály sú AlNiCo a RE-Co.
2. Ferimagnetizmus - Materiály so spontánnou magnetizáciou. Obsahuje aspoň dva
druhy magnetických atómov v kryštálovej mriežke, ktoré majú rôzne veľké magnetické momenty smerujúce proti sebe a tým pádom jeden z nich prevažuje. Atómové
spiny sú orientované paralelne a niektoré aj antiparalelne, čoho výsledkom je celkový
nenulový magnetický moment podobne ako u feromagnetík. Aj u týchto materiálov
zostáva smer magnetických momentov rovnaký vďaka silnej výmennej interakcii.
Medzi ferimagnetické materiály patria ferity a neodymy (NdFeB).
1. Ferromagnetism - Materials with spontaneous magnetization, consisting of one or
more magnetic atoms in crystallic structure. Atoms have different magnetic moments
with the same direction which results in non-zero magnetic moment. Each atomic
spin contributes to the magnetization. There is present strong exchange interaction
among atoms (cooperative interaction) which keeps spins parallel, but is is reduced
by increasing temperature (thermal oscilation of crystallic structure) and is destroyed
at Curie temperature (TC). Typical ferromagnetic materials are AlNiCo and RE-Co.
2. Ferrimagnetism - Materials with spontaneous magnetization, consisiting of at least
two magnetic atoms in crystallic structure. The atoms have different magnetic
moments with opposite direction, so one of the moments prevails. Atomic spins are
both parallel and some anti-parallel, what results in non-zero total magnetic moment
analogous to ferromagnetic materials. Atom spins remain parallel in ferrimagnetic
materials thanks to strong exchange interaction present among atoms. Typical ferrimagnetic materials are ferrites and neodmium (NdFeB) magnets.
Feromagnetizmus
Ferromagnetism
Ferimagnetizmus
Ferrimagnetism
3. Paramagnetizmus - Materiály bez spontánnej magnetizácie. Obsahujú atómy
s nenulovými magnetickými momentami, avšak tieto sú náhodne orientované.
Výmenná interakcia je v týchto materiáloch slabá (prevažujú tepelné vibrácie kryštálovej mriežky). Tieto materiály vykazujú slabú reakciu na pôsobenie vonkajšieho magnetického poľa.
4. Diamagnetizmus - Materiály pozostávajúce z atómov s nulovým magnetickým
momentom. Diamagnetizmus je forma magnetizmus, ktorá je len prejavom hmoty.
Pri vystavení vonkajšiemu magnetickému poľu dochádza k jeho zoslabeniu.
3. Paramagnetism - Materials without spontaneous magnetization. These materials contain atoms with non-zero magnetic moment, but atom spins are oriented randomly.
Exchange interaction is weak in these materials (thermal vibrations of crystallic structure
are stronger). These materials show weak response to applied external magnetic field.
4. Diamagnetism - Materials composed of atoms with zero magnetic moment.
Diamagnetism is just a property of matter. When diamagnetic materials are exposed
to external magnetic field, it is weaken by this material.
ROZDELENIE MAGNETICKÝCH MATERIÁLOV PODĽA
TYPES OF MAGNETIC MATERIALS DEPENDING
MAGNETICKÝCH VLASTNOSTÍ
ON MAGNETIC PROPERTIES
1. Magneticky mäkké materiály - tieto materiály majú nízku koercitívnu silu HC, vysokú
hodnotu saturačnej magnetickej indukcie BS a vysokú permeabilitu μ. Hysterézna
slučka týchto materiálov má malú plochu, je úzka. Tieto materiály sa používajú na
tvorbu magnetických obvodov transformátorov, cievok v nizkofrekvenčnej (Fe, Si-Fe,
Ni-Fe, Fe-B) aj vysokofrekvenčnej technike (Zn ferit).
2. Magnetické absorbčné materiály - tieto materiály majú vysokú hodnotu saturačnej
magnetickej indukcie BS, koercitivita HC nie je dôležitá. Dokážu absorbovať vysoké hodnoty magnetického toku a preto sa používajú napríklad na konštrukciu pólových nadstavcov v magnetických obvodoch. Typickými materiálmi sú železo, oceľ s nízkym
obsahom uhlíka, Holmium (Ho) a Permendur (Fe-Co).
3. Magneticky tvrdé materiály (permanentné magnety) - tieto materiály majú veľkú
koercitívnu silu HC, vysokú hodnotu remanencie BR. Hysterézna slučka týchto materiálov má veľkú plochu, je široká. Permanentné magnety sa používajú v motoroch,
generátoroch, ovládacích členoch, senzoroch a pod. V súčasnosti sa používajú štyri
základné typy permanentných magnetov: AlNiCo, Ferity, SmCo, NdFeB.
4. Záznamové materiály - tieto materiály dosahujú stredné hodnoty koercitívnej sily HC aj
remanencie BR - magnetické záznamové materiály sa musia dať ľahko zapisovať / mazať
a na druhej strane musia byť dostatočne odolné voči vonkajším magnetickým poliam.
Záznamové materiály sa používajú na uchovávanie informácií na magnetických nosičoch
(filmové a zvukové magnetické pásky, magnetické záznamové média pre informatiku,
magnetické karty a pod.). Typickými záznamovými materiálmi sú: Fe2O3, CrO2, Fe.
1. Soft magnetic materials - these materials have low coercivity HC, high saturation
induction BS and high permeability μ. Hysteresis loop of these materials has small
area and is narrow. Soft magnetic materials are used for construction of magnetic circuits of transformers, inductors for both low frequency (Fe, Si-Fe, Ni-Fe, Fe-B) and
high frequency (Zn ferrite) circuits.
2. High flux materials - these materials have high saturation induction BS while coercivity
HC is irrelevant. High flux magnetic materials can absorb high values of magnetic flux
and so they are ideal for construction of return paths, pole pieces. Typical high flux
materials are pure iron, low carbon steel, Holmium (Ho) and Permendur (Fe-Co).
3. Hard magnetic materials (permanent magnets) - these materials have high coercivity HC, high remanence BR. Hysteresis loop of these materials has big area and is
wide. Permanent magnets are used in motors, generators, actuators, sensors, etc.
There are four basic types of permanent magnets used in present: AlNiCo, Ferrites,
SmCo, NdFeB.
4. Recording media - these materials reach moderate values of coercivity HC and
remanence BR - recording media must be easily writable/erasable and on the other
hand must be resistant enough against external magnetic fields. This type of magnetic materials is used to record information on magnetic carrier (film and audio tapes,
magnetic recording media for informatics, magnetic credit cards, etc.). Typical recording materials are: Fe2O3, CrO2, Fe.
75
Základné pojmy magnetizmu
Basic definitions in magnetism
CALCULATIONS
VÝPOČTY
A. Diskový magnet
Disc magnet
B. Blokový magnet
Block magnet
Poznámka: Všetky uhly sú v radiánoch
Remark: All angles are in radians
C. Toroidný magnet
Ring magnet
D. Diskový magnet s oceľovou protiváhou
Disc magnet with iron reflux plate
V rovniciach nahraďte L za 2xL. Hrúbka oceľovej protiváhy musí byt taká, aby
nedošlo k magnetickej saturácii.
Replace L by 2xL in the formulas. The thickness of the reflux plate should
be chosen the way to avoid magnetic saturation.
E. Dva rovnaké magnety oproti sebe, ktoré sa priťahujú
Two identical magnets placed parallel in attractive position
Hodnota BX v strede na osi medzi dvomi magnetmi je dvojnásobok hodnoty jedného magnetu. Hodnota v bode P mimo stredu na osi medzi magnetmi
je rozdiel hodnôt B(X-P) a B(X+P).
Value BX for point in the middle on the axis between magnets will be doubled.
Value in point P out of the middle on the axis will be the difference between
values B(X-P) and B(X+P)..
F. Dva rovnaké magnety prepojené kotvou oproti sebe
Two identical magnets connected by an iron yoke
V rovniciach nahraďte L za 2xL. Postup je potom rovnaký ako v odstavci E.
Replace L by 2xL in the formulas. Sequence is then the same as in section E.
Uvedené vzťahy platia pre magnety so strmou demagnetizačnou krivkou (ferity, neodymy, SmCo magnety) a preto ich nie je možné použiť pre AlNiCo magnety.
The formulas are valid for magnets with straight demagnetization curve (ferrites, neodymium, SmCo magnets), i.e. they cannot be used for AlNiCo magnets.
76
Basic definitions in magnetism
Základné pojmy magnetizmu
MAGNETIZATION PATTERNS
SPÔSOBY MAGNETIZÁCIE
Tvary
Forms
Magnetizácia
Magnetization
Typ magnetu
Magnet type
3
4
5
Aplikácie
Applications
1
2
Axiálna magnetizácia
Axial magnetization
•
•
•
•
Axiálne magnetizované sektory
Axial magnetized sectors
•
•
•
•
Synchrónne motory, spojky, brzdy, Hallove snímače, diskové
motory
Synchronous motors, couplings, brakes, Hall sensors, motors
with disc armature
Radiálna magnetizácia
Radial magnetization
•
•
Bremenové magnety, upevňovacie systémy, ložiská
Lifting magnets, attaching systems, bearings
Diametrálna magnetizácia
Diametric magnetization
•
Sektorová, jednostranná
magnetizácia
Sector shaped magnetization
on a single surface
•
•
•
•
•
•
6
•
•
•
Reproduktory, magnetické prvky, magnetické spínače,
upevňovacie systémy, kontakty pre inertné plyny
Loud speakers, pot magnets, attaching systems, magnetic
switches, contacts in inert gasses
Synchrónne motory, pumpy
Synchronous motors, pumps
Magnetické spojky, brzdy, upevňovacie systémy, Hallove
sondy, diskové motory
Magnetic couplings, brakes, attaching systems, Hall sensors,
motors with disc armature
Viacpólová magnetizácia
na vonkajšom obvode
Multipolar magnetization
on outer diameter
•
•
Dynamá, motory, spojky, brzdy, Hallove sondy, tachogenerátory
Dynamos, motors, couplings, brakes, Hall sensors,
tachogenerators
Viacpólová magnetizácia
na vnútornom obvode
Multipolar magnetization
on inner diameter
•
•
Motory, spojky, brzdy, Hallove sondy, tachogenerátory
Motors, couplings, brakes, Hall sensors, tachogenerators
Laterálna magnetizácia
Lateral magnetization
•
•
Upevňovacie systémy, kontakty pre inertné plyny, Hallove
sondy, brzdy
Attaching systems, contacts in inert gasses, Hall sensors,
brakes
Radiálne magnetizovaný
segment
Radially magnetized segment
•
•
•
Motory, spojky
Motors, couplings
Diametrálne magnetizovaný
segment
Diametrically magnetized
segment
•
•
Legenda
1 – Ferit (sintrovaný, ferit plastomagnet), izotrop
2 – Ferit (sintrovaný, ferit plastomagnet), anizotrop
3 – Neodym, sintrovaný, anizotrop
4 – Neodym plastomagnet, izotrop
5 – SmCo
6 – AlNiCo
•
•
•
•
Motory, spojky
Motors, couplings
Key:
1 – Hard ferrite (sintered, plastic bonded), isotropic
2 – Hard ferrite (sintered, plastic bonded), anisotropic
3 – Neodymium, sintered, anisotropic
4 – Plastic bonded neodymium, isotropic
5 – SmCo
6 – AlNiCo
77
Bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s magnetmi
Safety precautions for magnet handling
Silné magnety môžu pri neopatrnej manipulácii spôsobiť pomliaždeniny a zlomeniny. Pri manipulácii
s nimi je nutné dodržať bezpečné vzdialenosti medzi magnetmi a medzi magnetmi a feromagnetickými
predmetmi!
The strong magnetic forces of attraction can cause skin bruises and fractures. Sufficient security distances need to be kept between each magnet and all other ferromagnetic elements!
Pri náraze magnetu o iný magnet alebo feromagnetickú plochu môžu vzniknúť ostré úlomky.
Pri manipulácii s magnetmi používajte ochranné okuliare a rukavice!
A crash of magnets to another magnet or ferromagnetic element can produce splinters. Therefore
always wear protection gloves and glasses!
Magnety zo vzácnych zemín (NdFeB a SmCo) musia byť brúsené zásadne s chladiacou kvapalinou.
Prach po brúsení týchto magnetov je spontánne horľavý!
Grinding dust of rare-earth (RE) metal magnets is spontaneously inflammable. Always process with
water!
Nárazy magnetov o seba môžu spôsobiť iskrenie. Je preto prísne zakázané manipulovať s nimi
vo výbušnom prostredí!
Crashes of magnets can cause sparks. Handling and processing in explosive environment is
therefore strictly prohibited!
Silné magnetické polia môžu ovplyvňovať elektrické a elektronické zariadenia, magnetické záznamové
médiá. Dodržujte bezpečné vzdialenosti magnetov od kardiostimulátorov, navigačných zariadení, mobilných telefónov, kreditných kariet, iných magnetických záznamových zariadení, elektrických a elektronických obvodov a dosiek! Osoby, ktoré majú kardiostimulátor by nemali pracovať s magnetmi!
Strong magnetic fields can influence electronic and electrical devices as well as data mediums. Don't
bring magnets close to pacemakers, navigation instruments, cell phones, credit cards, other magnetic
data media, plug-in boards etc. People with pacemaker should not work with magnets!
Pri leteckej preprave magnetov môže byť vyžadované špeciálne vyhlásenie o bezpečnosti nákladu.
For air cargo a special declaration maybe possible for security reasons.
Rádioaktívne žiarenie a spájanie magnetov súhlasnými pólmi oproti sebe môže znižovať ich magnetické vlastnosti.
Radioactivity as well as joining together equal poles can reduce the magnetic properties.
Nesmie byť prekročená maximálna pracovná teplota magnetu. Táto hodnota je uvedená v dátovom
liste každého magnetu v tomto katalógu. Prekročením maximálnej pracovnej teploty môže dôjsť
k ireverzibilným stratám.
The highest defined working temperature must not be passed. This value is stated in data sheet of
each magnet type in this catalogue. Exceeding this value can cause irreversible loss.
78
Všeobecné obchodné podmienky SELOS
1. Úvodné ustanovenie
Tieto všeobecné obchodné podmienky upresňujú podmienky realizácie dodávok tovaru a služieb
spoločnosti SELOS, s.r.o., Ľudovíta Stárka 16A,
Trenčín, IČO 36340464, zapísanú v obchodnom
registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro,
vložka 15198/R (ďalej len Predávajúci).
2. Predmet plnenia
Predmetom plnenia týchto všeobecných obchodných podmienok je realizácia dodávok tovaru
a s tým spojených služieb záväzne objednaných
kupujúcim.
3. Objednávka
Objednávky sú prijímané výhradne písomnou
alebo elektronickou formou (poštou, faxom,
e-mailom, cez náš web). Objednávky sú vybavované priebežne podľa poradia, v akom boli doručené, s ohľadom na aktuálny stav skladových zásob. Po prijatí objednávky a jej spracovaní
dostane kupujúci písomné Potvrdenie o prijatí
objednávky.
4. Cena
Ceny tovaru sú vždy uvádzané bez DPH a riadia
sa aktuálnym cenníkom. Cenník sa vydáva vždy
na začiatku kalendárneho roka, ale vyhradzujeme
si právo zmeny cien kedykoľvek.
5. Dodací termín a dodacie podmienky
Vaše objednávky sa vždy snažíme vybavovať
neodkladne (resp. po úhrade zálohovej platby),
v prípade momentálneho vypredania do ôsmich
týždňov.
Tovar sa považuje za dodaný jeho prevzatím
v expedícii našej spoločnosti, buď osobne kupujúcim, alebo prepravcom. Naša štandardná
dodacia podmienka je EXW.
6. Platobné podmienky a pokuty
v omeškaní
Štandardné platobné podmienky sú platba v hotovosti, zálohová platba v plnej sume, alebo
dobierka. Iná forma úhrady musí byť špecifikovaná v kúpnej zmluve.
Zmluvná pokuta pre kupujúceho v prípade omeškania splatnosti faktúry je 0,5% z faktúrovanej
sumy za každý jeden deň omeškania.
7. Záruky, reklamácie a náhrady škody
Predávajúci garantuje špecifické vlastnosti tovaru
len za predpokladu dodržania predpísaných podmienok prostredia, v ktorom je materiál umiestnený. Tieto podmienky sú uvedené v tomto katalógu pri konkrétnom produkte, prípadne
v návode na obsluhu. Záruka je určená písomnou formou - dokladom o kúpe. Záručná doba
začína plynúť dňom dodania.
Ak tovar vykazuje zjavné poškodenie pri dodaní,
je kupujúci povinný oznámiť nedostatky na tovare
okamžite, najneskôr však do piatich dní od prevzatia. V prípade množstevnej reklamácie je
kupujúci povinný uplatniť si ju okamžite, najneskôr
však do troch dní od prevzatia. Reklamácia musí
byť podaná písomne. Neskoršie reklamácie predávajúci neakceptuje.
Riešenie reklamácií, náhrady škody a záručná
doba sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka Slovenskej republiky.
General sales terms and conditions
1. Introductory provisions
These terms and conditions apply to the sale of
goods and services by company SELOS, s.r.o.,
Ludovita Starka 16A, Trencin, Slovakia, company
registration nr. 36 340 464, registered in Register
of Business Names of District Court in Trencin,
section Sro, insertion 15198/R (Seller).
2. Subject of observation
Subject of observation in these general business
conditions is realization of consignments of
goods and services definitely ordered by buyer.
3. Order
Orders are accepted in written or electronic form
(post, fax, e-mail, online order).
Orders are executed continuously by sequence,
regarding to the status of stock reserves. After
processing of the order, buyer receives the
Confirmation of the order.
4. Price
Quoted prices are nett and abide by the current
price list. Price list is issued always in the beginning of the calendar year. We reserve the right of
pricelist changes without warning.
5. Delivery date and delivery conditions
We do our best to process your orders immediately (or after covering of payment). In case of
immediate sold out at latest in 8 weeks. Goods
are considered as delivered by its collecting in
our company by buyer or carrier. Our delivery
condition is EXW (Ex Works - INCOTERMS
2000).
6. Payment conditions and delay penalties
Standard payment conditions are cash payment,
payment in advance, or cash on delivery. Other
forms of payment must be specified in contract of
purchase. Penalty for buyer in case of delaying with
maturity is 0,5% of amount per day of delaying.
7. Warranties, claims and indemnification
Seller warrants specific properties of the goods
only by observing the terms of environment
where the goods are placed. These terms are
presented in this catalogue separately for every
product, or in operating manual. Guarantee is
assigned in written form - by proof of purchase.
Warranted time begins on day of sale.
If the goods show damages by delivery, buyer
must inform the seller about all defaults at latest
5 days after delivery. In case of bulk claim buyer
is obligated to apply the claim immediately, at
latest 3 days after delivery. Claim must be
applied in written form. Delayed claims will not be
accepted.
Accepting of claims, compensation and warranty
time are managed by establishments of
Commercial Code of the Slovak Republic.
79
Objednávkový formulár
Dodávateľ:
Číslo objednávky:
vaše číslo objednávky
Vystavené:
dátum poslania objed.
SELOS s.r.o. , Ľudovíta Stárka 16A, 911 05 Trenčín
Tel.: 032 7430856 Fax: 032 7430857
IČO: 36 34 04 64 DIČ: SK 20 21 90 99 56
Odberateľ:
Ulica:
Dátum plnenia:
požadov. termín dodania
PSČ / mesto:
Príjemca: adr. dodania, ak nie je zhodná s adr. odberateľa
Tel.:
Fax:
IČO:
DIČ:
Platobné podmienky:
DOBIERKA
HOTOVOSŤ
Prepravné podmienky:
NAŠA DOPRAVA
OSOBNÝ ODBER
Poznámka:
Potvrdenie objednávky
e-mailom:
@
nie
Referent:
vybavuje
Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za tieto položky:
č.
Identifikácia/text položky
Celkový
Jedn. cena
Celková cena
počet (ks)
tovaru (€)
tovaru (€)
Sadzba
DPH
Celková cena
spolu (€)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
V....................................... dňa:..............................
80
..............................................................
pečiatka a podpis odberateľa
more info and e-shop on www.magnety.sk
SELOS group activities
Aktivity skupiny SELOS
Výroba a predaj magnetických materiálov a magnetických
systémov pre priemysel a reklamu. Technické poradenstvo a konzultácie.
Production and sales of magnetic materials and magnetic
systems for industry and advertising. Technical advice
and consultations.
-
-
Základné magnetické materiály (tvrdé ferity, neodymy, AlNiCo, SmCo)
Flexibilné magnety, reklamné magnetky, magnetické pásky a štítky
Magnetické prvky, magnetické uholníky, magnetické pomôcky
Upínacie magnety, zdvíhacie magnety a traverzy, magnetické vŕtačky
Magnetické separátory, filtre a odlučovače, čeriče plechov
Ovládacie a prídržné elektromagnety
Basic magnetic materials (hard ferite, neodymium, AlNiCo, SmCo)
Flexible magnets, magnets for advertising, magnetic stripes and labels
Pot magnets, magnetic squares, magnetic devices
Clamping magnets, lifting magnets and beams, magnetic drills
Magnetic separators, filters and sheet separators
Operating and holding electromagnets
Výroba jednoúčelových kovoobrábacích strojov, predaj
strojov
Production of single-purpose machine tools, sales of machine tools
-
-
Pantografické závitorezy Roscamat
Konvenčné a CNC sústruhy EMCO
Nástrojárske frézovačky a obrábacie centrá EMCO
Jednoúčelové kovoobrábacie stroje
Závitorezné hlavy, upínače, kleštiny
Roscamat tapping arms
EMCO conventional and CNC lathes
EMCO toolroom millimg machines and machining centers
Single-purpose machine tools
Tapping chucks, tool holders, collets, clamping accessories
Opravy zariadení a strojov, zákazková výroba a delenie
materiálu, značenie výrobkov
Device and machine tools repairs, custom manufacturing
and cutting, product marking
-
-
Stredné a generálne opravy obrábacích strojov
Repasie a výroba trapézových skrutiek a matíc
Zákazkové delenie mäkkých materiálov
Laserové zákazkové značenie
viac info a e-shop na www.magnety.sk
Machine tools repairs and overhauls
Refurbishment and production of trapezoidal screws and nuts
Customized cutting of soft materials
Laser custom marking
81
® SELOS je registrovaná ochranná známka (TM)
Slovenská republika
Česká republika
Magyarország
International
SELOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16A
911 05 Trenčín
Slovenská republika
SELOS Bohemia, s.r.o.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
Česká republika
SELOS, s.r.o.
Ludovita Starka 16A
911 05 Trencin
Szlovák köztársaság
SELOS, s.r.o.
Ludovita Starka 16A
911 05 Trencin
Slovak Republic
Tel.:
Fax:
E-mail:
Mobil:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Mobil:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Mobil:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Mobil:
032 74 30 856
032 74 30 857
[email protected]
0903 774 239
541 59 22 33
541 59 22 34
[email protected]
739 652 142
+36 21 2523580
+421 32 7430857
[email protected]
+421 903 774 239
+421 32 7430856
+421 32 7430857
[email protected]
+421 903 774 239
www.magnety.sk
www.magnety.sk/cz
www.magnesek.hu
www.magnety.sk/en
GPS:
N48°53.497´
E018°01.505´
GPS:
N49°12.713´
E016°35.934´
GPS:
N48°53.497´
E018°01.505´
GPS:
N48°53.497´
E018°01.505´
December 2010, 6. vydanie
® SELOS is registered trade mark (TM)
Download

m - CeBIT