Návod na používanie
Elektronický snímač výšky hladiny
706105 / 00
01 / 2012
LR7000
SK
Obsah
1 Úvod��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
1.1 Použité symboly��������������������������������������������������������������������������������������������4
2 Bezpečnostné pokyny�����������������������������������������������������������������������������������������4
3 Rozsah dodávky��������������������������������������������������������������������������������������������������5
4 Používanie v súlade s určením����������������������������������������������������������������������������6
4.1 Prevádzka s 1-tyčovou sondou���������������������������������������������������������������������7
4.2 Prevádzka s koaxiálnou sondou��������������������������������������������������������������������7
4.3 Rozsah použitia���������������������������������������������������������������������������������������������7
4.3.1 Obmedzenie rozsahu použitia��������������������������������������������������������������8
5 Funkcia����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
5.1 Princíp merania���������������������������������������������������������������������������������������������9
5.2 Charakteristické znaky prístroja������������������������������������������������������������������10
5.2.1 Jednoduché uvedenie do prevádzky��������������������������������������������������10
5.2.2 Funkcie zobrazenia����������������������������������������������������������������������������10
5.2.3 Spínacie funkcie���������������������������������������������������������������������������������10
5.2.4 Offset pre zobrazenie skutočnej výšky hladiny v nádrži��������������������� 11
5.2.5 Sondy pre rôzne výšky nádrží������������������������������������������������������������ 11
5.2.6 Bezpečný stav������������������������������������������������������������������������������������ 11
5.2.7 Komunikácia cez IO Link, nastavenie parametrov, vyhodnocovanie��12
6 Montáž���������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
6.1 Miesto montáže / okolie montáže����������������������������������������������������������������13
6.1.1 Prístroj s 1-tyčovou sondou����������������������������������������������������������������13
6.1.2 Prístroj s koaxiálnou sondou��������������������������������������������������������������16
6.2 Montáž sondy����������������������������������������������������������������������������������������������16
6.2.1 Montáž sondážnej tyče�����������������������������������������������������������������������16
6.2.2 Montáž koaxiálnej rúry������������������������������������������������������������������������17
6.3 Skrátenie sondy�������������������������������������������������������������������������������������������17
6.3.1 Skrátenie sondážnej tyče�������������������������������������������������������������������17
6.3.2 Skrátenie koaxiálnej rúry��������������������������������������������������������������������18
6.4 Montáž prístroja s 1-tyčovou sondou�����������������������������������������������������������19
6.4.1 Montáž do uzatvorených kovových nádrží (bez prírubovej platne)����19
6.4.2 Montáž do uzatvorených kovových nádrží (s prírubovou platňou)�����20
6.4.3 Montáž do otvorených nádrží�������������������������������������������������������������20
6.4.4 Montáž do plastových nádrží��������������������������������������������������������������21
2
6.5 Montáž prístroja s koaxiálnou sondou do nádrže����������������������������������������22
6.6 Nastavenie polohy puzdra snímača������������������������������������������������������������22
7 Elektrické pripojenie������������������������������������������������������������������������������������������22
8 Ovládacie a indikačné prvky������������������������������������������������������������������������������24
9 Menu������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
9.1 Štruktúra menu��������������������������������������������������������������������������������������������25
9.2 Vysvetlenie menu����������������������������������������������������������������������������������������26
SK
10 Nastavenie parametrov�����������������������������������������������������������������������������������27
10.1 Všeobecný proces nastavovania parametrov��������������������������������������������27
10.2 Základné nastavenia (prístroj v stave pri dodaní)��������������������������������������29
10.2.1 Zadanie dĺžky sondy�������������������������������������������������������������������������29
10.2.2 Nastavenie na médium���������������������������������������������������������������������29
10.2.3 Nastavenie použitého typu sondy�����������������������������������������������������29
10.3 Konfigurácia zobrazenia����������������������������������������������������������������������������30
10.4 Nastavenie offsetu�������������������������������������������������������������������������������������30
10.5 Nastavenie výstupných signálov���������������������������������������������������������������30
10.5.1 Stanovenie funkcie výstupov������������������������������������������������������������30
10.5.2 Stanovenie spínacích limitov (hysterézna funkcia)���������������������������30
10.5.3 Stanovenie spínacích limitov (okienková funkcia)����������������������������31
10.5.4 Nastavenie oneskorenia rozpínania�������������������������������������������������31
10.5.5 Stanovenie správania sa výstupov v prípade poruchy���������������������31
10.5.6 Nastavenie doby oneskorenia po strate signálu�������������������������������31
10.6 Reset všetkých parametrov na nastavenie z výroby���������������������������������31
10.7 Zmena základných nastavení��������������������������������������������������������������������32
10.7.1 Opätovné zadanie dĺžky sondy���������������������������������������������������������32
10.7.2 Nastavenie na iné médium���������������������������������������������������������������32
10.7.3 Opätovné nastavenie použitého typu sondy�������������������������������������32
11 Prevádzka��������������������������������������������������������������������������������������������������������33
11.1 Prevádzkové indikácie ������������������������������������������������������������������������������33
11.2 Prezretie nastavenia parametrov���������������������������������������������������������������34
11.3 Zmena jednotky zobrazenia v režime Run�������������������������������������������������34
11.4 Indikácie poruchy���������������������������������������������������������������������������������������34
11.5 Správanie sa výstupov v rôznych prevádzkových stavoch������������������������35
12 Rozmerový výkres�������������������������������������������������������������������������������������������36
13 Technické údaje�����������������������������������������������������������������������������������������������37
3
13.1 Nastavovacie rozsahy ������������������������������������������������������������������������������38
14 Údržba�������������������������������������������������������������������������������������������������������������38
15 Aplikácie����������������������������������������������������������������������������������������������������������39
15.1 Monitorovanie minimálnej výšky hladiny s výstrahou a alarmom��������������39
15.2 Vyprázdňovanie zdvíhacích zariadení / nádrží s poistkou proti preplneniu
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40
15.3 Zberné nádoby resp. nádoby na zvyšovanie tlaku������������������������������������41
16 Nastavenie z výroby����������������������������������������������������������������������������������������42
1 Úvod
1.1 Použité symboly
►
>
[…]
→
Pokyn na vykonanie kroku
Reakcia, výsledok
Označenie tlačidiel, ikon alebo indikátorov
Krížový odkaz
Dôležité upozornenie
Pri nerešpektovaní existuje možnosť výskytu chybných funkcií alebo
porúch.
Informácia
Doplňujúca poznámka.
2 Bezpečnostné pokyny
• Pred uvedením prístroja do prevádzky si prečítajte tento dokument. Uistite sa,
že výrobok je v plnej miere vhodný pre príslušné aplikácie.
• Prístroj smie nainštalovať len odborný elektrikár.
• Dodržiavajte národné a medzinárodné predpisy týkajúce sa zriaďovania
elektrotechnických zariadení.
• Prístroj zodpovedá norme EN 61000-6-4 a predstavuje výrobok triedy A.
Vyžarovaná energia mikrovĺn je niekoľkonásobne menšia ako napríklad pri
mobilných telefónoch. Podľa aktuálneho stavu vedy možno prevádzku prístroja
považovať za zdravotne neškodnú.
• V domácom prostredí môže prístroj spôsobovať rádiové rušenie. Pri výskyte
rušenia sa musí užívateľ postarať o vhodné nápravné opatrenia.
4
• Neodborné alebo nesprávne používanie môže viesť k poruchám funkcie
prístroja alebo k nežiaducim účinkom vo Vašej aplikácii. Z tohto dôvodu
smie montáž, elektrické pripojenie, uvedenie do prevádzky, obsluhu a
údržbu prístroja vykonávať len vyškolený odborný personál, ktorý disponuje
oprávnením od prevádzkovateľa prístroja.
3 Rozsah dodávky
• Snímač výšky hladiny LR7000
• Návod na používanie
Pre montáž a prevádzku sú navyše potrebné:
• 1 sondážna tyč (pre prevádzku prístroja s 1-tyčovou sondou → 4.1)
• dodatočne 1 koaxiálna rúra (pre prevádzku prístroja s koaxiálnou sondou →
4.2)
• montážny materiál (príp. spojovacia platňa → 4.1)
Nasledujúce komponenty sa dodávajú ako príslušenstvo:
Sondážne tyče
Dĺžka (cm / inch)
15 / 5,9
24 / 9,5
30 / 11,8
45 / 17,7
50 / 19,7
70 / 27,6
100 / 39,4
120 / 47,2
140 / 55,1
160 / 63,0
SK
Objednávacie číslo
E43225
E43203
E43226
E43204
E43227
E43205
E43207
E43208
E43209
E43210
5
Koaxiálne rúry s procesným
pripojením G¾
Koaxiálne rúry s procesným
pripojením ¾" NPT
Prírubové platne
Dĺžka (cm / inch)
24 / 9,5
30 / 11,8
45 / 17,7
50 / 19,7
70 / 27,6
100 / 39,4
120 / 47,2
140 / 55,1
160 / 63,0
Dĺžka (cm / inch)
45 / 17,7
70 / 27,6
100 / 39,4
120 / 47,2
140 / 55,1
160 / 63,0
Veľkosť / procesné
pripojenie
73 - 90 / G¾
65 - 80 / G¾
73 - 90 / ¾" NPT
Objednávacie číslo
E43211
E43228
E43212
E43229
E43213
E43214
E43215
E43216
E43217
Objednávacie číslo
E43218
E43219
E43220
E43223
E43224
E43221
Objednávacie číslo
E43201
E43202
E43206
Používajte výlučne sondážne tyče a koaxiálne rúry vyrobené spoločnosťou
ifm electronic gmbh. Pri používaní komponentov od iných výrobcov nie je
zaručená optimálna funkcia.
4 Používanie v súlade s určením
Prístroj neustále zaznamenáva výšku hladiny v nádržiach a produkuje výstupné
signály v súlade s nastavením parametrov.
K dispozícii sú 2 spínacie výstupy. Ich parametre možno nastaviť nezávisle od
seba.
6
4.1 Prevádzka s 1-tyčovou sondou
1-tyčová sonda pozostáva z jednej sondážnej tyče. Prevádzka s 1-tyčovou
sondou je vhodná pre zaznamenávanie vodných a najmä značne znečistených
vodných médií.
Pre správnu funkciu pri prevádzke s 1-tyčovou sondou si prístroj vyžaduje
dostatočne veľkú kovovú spojovaciu platňu. Táto platňa je predpokladom
pre to, aby bol mikrovlnný impulz s optimálnym vysielacím výkonom
SK
prenesený do nádrže.
Prírubové platne, ktoré sú k dispozícii ako príslušenstvo, nie sú dostatočné
na to, aby sa použili ako spojovacie platne (informácie o vhodných
spojovacích platniach sú uvedené v časti → 6.4).
Pri montáži do uzatvorených kovových nádrží slúži veko nádrže ako
spojovacia platňa. Pri montáži do otvorených kovových nádrží, nádrží
z plastu alebo kovových nádrží s plastovými vekami sa musí použiť
dostatočne veľký pridržiavací plech, kovová podložka alebo podobný
prvok (→ 6.4.3 / → 6.4.4).
Pri prevádzke s 1-tyčovou sondou sa musia dodržať minimálne
vzdialenosti od stien nádrže, predmetov v nádrži, dna nádrže a ďalších
snímačov výšky hladiny (→ 6.1.1).
4.2 Prevádzka s koaxiálnou sondou
Koaxiálna sonda pozostáva z vnútornej sondážnej tyče a vonkajšej sondážnej
rúry (koaxiálna rúra). Sondážna tyč je v koaxiálnej rúre vycentrovaná pomocou
jedného alebo viacerých dištančných prvkov.
Pri prevádzke s koaxiálnou sondou sa okrem vodných médií zaznamenávajú aj
médiá s nízkou dielektrickou konštantou (napr. olej alebo olejnaté médiá).
Pri prevádzke s koaxiálnou sondou nie je potrebná spojovacia platňa.
Okrem toho nie sú potrebné ani žiadne minimálne vzdialenosti od stien
nádrže alebo predmetov nachádzajúcich sa v nádrži.
4.3 Rozsah použitia
• Voda, vodné médiá
• Oleje, olejnaté médiá (len pri prevádzke s koaxiálnou sondou)
• Teplota média: 0…80 °C (dlhodobo); 0…90 °C (krátkodobo)
• Tlak v nádrži: -1...4 bar
7
Príklady použitia:
• Zaznamenávanie chladiacej a mazacej emulzie v obrábacom stroji.
• Zaznamenávanie čistiacej kvapaliny v zariadení na čistenie dielov.
• Monitorovanie hydraulického oleja v hydraulickom agregáte (len pri prevádzke
s koaxiálnou sondou).
4.3.1 Obmedzenie rozsahu použitia
• Prístroj nie je vhodný pre sypké materiály (napr. plastové granuláty).
• Ak sa má prístroj používať v kyselinách resp. v lúhoch alebo v oblasti hygieny
resp. galvaniky: Vopred overte znášanlivosť materiálov výrobku (→ 13
Technické údaje) s médiami, ktoré majú byť monitorované.
• Pri nasledujúcich médiách sa môžu vyskytnúť chybné merania alebo strata
signálu:
-- Silno absorbujúce povrchy (napr. pena).
-- Silno bublajúce povrchy.
-- Médiá, ktoré sú značne nehomogénne, rozkladajú sa a tým vytvárajú deliace
vrstvy (napr. olej na vode).
►► Pomocou aplikačného testu overte funkciu.
>> Pri strate signálu sa na displeji prístroja zobrazí [E.033] a prístroj prepne
výstupy do zadefinovaného stavu (→ 11.5).
• Prístroj nie je vhodný pre aplikácie, pri ktorých je sonda vystavená
pretrvávajúcemu alebo silnému mechanickému zaťaženiu (napr. intenzívne sa
pohybujúce pastovité médiá alebo intenzívne prúdiace médiá).
• Pri prevádzke s 1-tyčovou sondou: Odporúča sa používanie v kovových
nádržiach. Pri montáži do plastových nádrží môže dôjsť k obmedzeniam v
dôsledku elektromagnetických rušení (odolnosť voči rušeniu podľa EN610006-2).
Náprava: → 6.4.4.
• Pri prevádzke s koaxiálnou sondou: Nevhodné pre viskózne médiá a médiá so
sklonom k vytváraniu usadenín. Maximálna viskozita: 500 mPa · s.
8
5 Funkcia
5.1 Princíp merania
Obr. 5-1
Obr. 5-2
D
SK
Prístroj pracuje podľa princípu vedenej mikrovlny. Výšku hladiny meria pomocou
elektromagnetických impulzov v nanosekundách.
Impulzy sú vysielané hlavou snímača a vedené pozdĺž sondážnej tyče (obr. 5-1).
Pri stretnutí s médiom, ktorého výška hladiny sa má odmerať, sa odrazia, pričom
sú vedené späť k snímaču (obr. 5-2). Časová doba medzi odoslaním a prijatím
impulzu predstavuje prekonanú vzdialenosť (D), na základe čoho možno určiť
aktuálnu výšku hladiny. Referenčnou rovinou pre meranie vzdialenosti je dolná
hrana procesného pripojenia.
Na obrázkoch je znázornená prevádzka s 1-tyčovou sondou. Pri
prevádzke s koaxiálnou sondou sa mikrovlna šíri výlučne vo vnútri
koaxiálnej rúry.
9
5.2 Charakteristické znaky prístroja
5.2.1 Jednoduché uvedenie do prevádzky
• Pri prvom pripojení prístroja k prevádzkovému napätiu je nutné zadať dĺžku
sondy, zaznamenávané médium a použitý typ sondy. Potom je prístroj
pripravený na prevádzku. (→ 10.2)
• V prípade potreby možno nastaviť parametre pre výstupné signály a pre
optimalizáciu monitorovacích funkcií (→ 10.3 až → 10.5).
• Všetky nastavenia možno vykonať aj pred montážou prístroja.
• Možnosť vykonať reset na stav pri dodaní.
• Nastaviteľný elektronický zámok pre zablokovanie neúmyselného ovládania.
5.2.2 Funkcie zobrazenia
Prístroj na displeji zobrazuje aktuálnu výšku hladiny, a to voliteľne v jednotkách
cm, inch alebo v percentách konečnej hodnoty meracieho rozsahu. Nastavenie z
výroby: cm. Jednotka indikácie sa stanovuje pomocou programovania (→ 10.3).
V režime "Run" možno priebežne prepínať medzi indikáciou dĺžky (cm / inch) a
percentuálnou hodnotou:
►► Krátko stlačte tlačidlo [Set].
>> Zvolená indikácia sa zobrazí na 15 s a rozsvieti sa príslušná LED dióda.
Každým stlačením tlačidla sa zmení druh indikácie.
Nastavená jednotka merania a spínací stav výstupov sú indikované pomocou LED
diód.
5.2.3 Spínacie funkcie
Dosiahnutie alebo nedosiahnutie nastavených hraničných hodnôt výšky hladiny
signalizuje prístroj pomocou 2 spínacích výstupov OUT1 / OUT2. Pre každý
výstup možno zvoliť nasledujúce spínacie funkcie:
• Hysterézna funkcia / spájací kontakt (obr. 5-3): [OUx] = [Hno].
• Hysterézna funkcia / rozpájací kontakt (obr. 5-3): [OUx] = [Hnc].
Najprv sa stanoví spínací bod (SPx) a potom v požadovanej vzdialenosti
rozpínací bod (rPx)
10
• Okienková funkcia / spájací kontakt (obr. 5-4): [OUx] = [Fno].
• Okienková funkcia / rozpájací kontakt (obr. 5-4): [OUx] = [Fnc].
Šírku okienka možno nastaviť prostredníctvom vzdialenosti medzi FHx a
FLx. FHx = horná hodnota, FLx = dolná hodnota.
Obr. 5-3
Obr. 5-4
SK
L = výška hladiny; HY = hysterézia; FE = okienko
• Pre každý spínací výstup možno nastaviť oneskorenie rozpínania, a to na
maximálne 60 s (napr. pri mimoriadne dlhých cykloch čerpadla).
5.2.4 Offset pre zobrazenie skutočnej výšky hladiny v nádrži
Oblasť medzi dnom nádrže a dolnou hranou sondy možno zadať ako offset [OFS].
Tým sa indikácia a spínacie body vzťahujú na skutočnú výšku hladiny.
5.2.5 Sondy pre rôzne výšky nádrží
• Prístroj možno použiť v nádržiach rôznych veľkostí. K dispozícii sú sondy
rôznych dĺžok. Pre prispôsobenie k výške nádrže možno každú sondu skrátiť.
Minimálna dĺžka sondy je 10 cm, maximálna 160 cm.
• Sondu a puzdro možno neobmedzene otáčať. To umožňuje bezproblémovú
montáž a nastavenie hlavy prístroja po namontovaní.
5.2.6 Bezpečný stav
• Pre každý výstup možno zadefinovať bezpečný stav v prípade poruchy.
• V prípade poruchy prístroja alebo ak kvalita signálu nedosiahne minimálnu
hodnotu, výstupy prejdú do "bezpečného stavu". Správanie sa výstupov pre
takýto prípad možno nastaviť pomocou parametrov [FOU1], [FOU2].
11
• Dočasnú stratu signálu, spôsobenú napr. turbulenciou alebo tvorbou peny,
možno kompenzovať pomocou doby oneskorenia (→ 10.5.6 [dFo]). Počas
doby oneskorenia sa posledná nameraná hodnota zamrazí. Ak počas doby
oneskorenia dôjde k opätovnému prijatiu meracieho signálu s dostatočnou
intenzitou, prístroj bude ďalej pracovať v normálnej prevádzke. Ak však
počas doby oneskorenia nedôjde k opätovnému prijatiu meracieho signálu s
dostatočnou intenzitou, prejdú výstupy do bezpečného stavu.
5.2.7 Komunikácia cez IO Link, nastavenie parametrov, vyhodnocovanie
Pri použití IO Link parametrizačného nástroja, akým je napr. FDT program ifm
container, sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
-- načítanie aktuálnych procesných hodnôt
-- načítanie, zmena a uloženie nastavení parametrov a ich prenos na ďalšie
prístroje rovnakého typu
Katalóg dostupných DTM objektov, dokumentáciu IO Link Device
Description (IODD) a FDT program ifm container možno nájsť na stránke
www.ifm.com → Service → Download.
12
6 Montáž
6.1 Miesto montáže / okolie montáže
• Montáž prístroja sa odporúča vykonať zvislo smerom zhora.
6.1.1 Prístroj s 1-tyčovou sondou
• Prístroj si pre bezpečnú funkciu vyžaduje spojovaciu platňu (→ 6.4).
• Pre optimálnu prevádzku by sa mal prístroj podľa možností namontovať v
blízkosti steny nádrže. Vzdialenosť medzi sondážnou tyčou a stenou nádrže: SK
minimálne 40 mm, maximálne 300 mm.
• Minimálne vzdialenosti sondážnej tyče od stien nádrže, predmetov v nádrži (B),
dna nádrže a ďalších snímačov výšky hladiny musia byť takéto:
B
50mm
100mm
40mm
10mm
• Pri nerovných stenách nádrže, výstupkoch, výstuhách alebo ďalších prvkoch
sa musí dodržať vzdialenosť 50 mm od steny nádrže.
• Pri sondách s dĺžkou > 70 cm sa môže sondážna tyč vplyvom pohybu média
v značnej miere vychýliť do strany. Aby sa v takýchto prípadoch zabránilo
kontaktu tyče so stenou nádrže alebo inými prvkami, je potrebné zväčšiť
minimálne vzdialenosti. Smerné hodnoty:
Dĺžka sondy
70...100 cm
100...160 cm
Vzdialenosť od steny nádrže alebo iných prvkov
100 mm
180 mm
• Pri silnom znečistení média hrozí riziko vytvorenia premostenia medzi
sondážnou tyčou a stenou nádrže alebo ďalšími prvkami. Aby sa zabránilo
13
chybným meraniam: V závislosti od druhu a intenzity znečistenia sa musia
dodržať zväčšené minimálne vzdialenosti.
• Pri montáži do rúr platí:
-- Vnútorný priemer rúry (d) musí byť minimálne 100 mm (obr. 6-1).
-- Prístroj sa smie namontovať len do kovových rúr.
• Pri montáži do hrdla platí:
-- Priemer hrdla (d) musí byť minimálne 60 mm (obr. 6-2).
-- Výška hrdla (h) nesmie prekročiť 40 mm (obr. 6-2).
Aj napriek možnosti montáže do hrdla sa odporúča uprednostniť montáž
prístroja do rovných horných stien nádrže! Hrdlá obmedzujú vyžarovanie
mikrovlny.
Obr. 6-1
Obr. 6-2
h
d
d
• Prístroj sa nesmie namontovať do tesnej blízkosti plniaceho otvoru (obr. 6-3).
Ak je to možné, namontujte do nádrže plniacu rúru (A) (obr. 6-4). Minimálna
vzdialenosť medzi plniacou rúrou a sondážnou tyčou = 50 mm; pri sondách s
dĺžkou > 70 cm a pri silnejšom znečistení ešte väčšia (→ 6.1.1).
14
Obr. 6-3
Obr. 6-4
A
SK
50mm
• Intenzívne vytváranie peny a intenzívne sa pohybujúce povrchy môžu viesť
k chybným funkciám (pozri nasledujúci obr.). Odporúčané spôsoby nápravy:
Použite koaxiálnu sondu, namontujte usmerňovaciu rúru alebo obtok. Pozor:
Minimálny priemer d = 100 mm. Horný prístup k obtoku (A) a zavzdušňovacie
otvory usmerňovacej rúry (B) sa musia nachádzať nad úrovňou maximálnej
výšky hladiny. Dolná hrana obtoku (C) a usmerňovacej rúry (D) sa musia
nachádzať pod úrovňou minimálnej výšky hladiny. Tak sa zabráni tomu, aby
pena a pohyby vĺn narúšali oblasť snímača:
B
A
d
d
C
D
15
6.1.2 Prístroj s koaxiálnou sondou
• Nie sú potrebné žiadne minimálne
vzdialenosti od steny nádrže a od
iných prvkov (B).
• Minimálna vzdialenosť odo dna
nádrže: 10 mm.
• Odvzdušňovací otvor (A) nesmie
byť prekrytý montážnymi alebo
podobnými prvkami.
• Prístroj sa nesmie namontovať do
tesnej blízkosti plniaceho otvoru.
Do otvorov koaxiálnej rúry sa
nesmie dostať žiadna striekajúca
voda.
A
B
10mm
• Pri vytváraní peny je nutné dbať na nasledovné: Zavzdušňovací otvor
koaxiálnej rúry sa musí nachádzať nad úrovňou maximálnej výšky hladiny.
Dolná hrana koaxiálnej rúry sa musí nachádzať pod úrovňou minimálnej výšky
hladiny.
6
L
Pre upevnenie sondážnej tyče:
►► Sondážnu tyč naskrutkujte na
prístroj a upevnite.
Odporúčaný uťahovací moment:
4 Nm.
Pre jednoduchšiu montáž a demontáž
možno pripojenie tyče neobmedzene
otáčať. Aj pri viacnásobnom otočení
nedôjde k poškodeniu prístroja.
Lmin = 10 cm
16
Lmin
6.2 Montáž sondy
Sondážna tyč a koaxiálna rúra nie sú súčasťou rozsahu dodávky. Je nutné ich
objednať zvlášť (→ 3 Rozsah dodávky).
6.2.1 Montáž sondážnej tyče
Pri intenzívnom mechanickom zaťažení (silné vibrácie, pohyblivé pastovité
médiá) môže byť potrebné zaistiť skrutkový spoj, napr. pomocou laku na zaistenie
skrutiek.
Materiály ako lak na zaistenie skrutiek sa môžu dostať do média. Overte
preto ich neškodnosť!
Pri použití mechanických zaisťovacích prostriedkov (napr. ozubená podložka) je
nutné sa vyhýbať presahujúcim hranám. Mohli by vytvárať rušivé odrazy.
6.2.2 Montáž koaxiálnej rúry
Táto podkapitola je relevantná len vtedy, keď sa má prístroj prevádzkovať s
koaxiálnou sondou.
Koaxiálna rúra a sondážna tyč musia mať rovnakú koncovú dĺžku.
Koaxiálnu rúru možno skrátiť (→ 6.3.2).
►► Sondážnu tyč naskrutkujte na
prístroj a upevnite. Odporúčaný
uťahovací moment: 4 Nm.
32
A
►► Tesnenie snímača (A) nasuňte na
montážny závit.
►► Koaxiálnu rúru (B) nasuňte na
32
sondážnu tyč. Dôkladne vycentrujte
B
a sondážnu tyč opatrne presuňte
cez centrovací prvok (C) – pri
dĺžkach > 140 cm cez oba
centrovacie prvky – koaxiálnej rúry.
C
Nepoškoďte centrovacie prvky.
►► Naskrutkujte na montážny závit
snímača a utiahnite.
SK
6.3 Skrátenie sondy
6.3.1 Skrátenie sondážnej tyče
Sondážnu tyč možno pre prispôsobenie k rôznym výškam nádrží skrátiť.
Nikdy neskracujte tak, aby nebola dosiahnutá minimálna povolená dĺžka
sondy (Lmin) 10 cm! Dĺžky sondy menšie ako 10 cm prístroj nepodporuje.
Ak sa predsa len použije kratšia dĺžka sondy, môžu sa vyskytnúť chyby
merania.
17
Postupujte nasledovne:
►► Sondážnu tyč naskrutkujte na prístroj.
►► Na tyči si označte požadovanú dĺžku (L). Referenčným bodom je dolná hrana
procesného pripojenia.
►► Sondážnu tyč odskrutkujte z prístroja.
►► Skráťte sondážnu tyč.
►► Odstráňte všetky výronky a ostré hrany.
►► Sondážnu tyč opäť naskrutkujte na prístroj a upevnite. Odporúčaný uťahovací
moment: 4 Nm.
►► Presne zmerajte dĺžku sondy L a poznačte si danú hodnotu. Je nutné ju zadať
pri nastavovaní parametrov prístroja (→ 10.2).
6.3.2 Skrátenie koaxiálnej rúry
Koaxiálna rúra a sondážna tyč musia mať rovnakú koncovú dĺžku:
►► Odstráňte upevňovaciu svorku a
centrovací prvok (A, B).
►► Koaxiálnu rúru skráťte na
požadovanú dĺžku: LK = L + 9 mm.
►► Po skrátení musí byť ešte k
dispozícii minimálne jeden otvor (C)
pre uchytenie upevňovacej svorky.
►► Odstráňte všetky výronky a ostré
hrany.
►► Centrovací prvok (A) nasaďte na
dolnom konci rúry a pomocou
upevňovacej svorky (B) ho upevnite
v najnižšom otvore (C).
18
A
B
C
LK = dĺžka koaxiálnej rúry
L = dĺžka sondážnej tyče od dolnej hrany
procesného pripojenia
6.4 Montáž prístroja s 1-tyčovou sondou
Pre správnu funkciu pri prevádzke s 1-tyčovou sondou si prístroj
vyžaduje dostatočne veľkú kovovú spojovaciu platňu. Táto platňa je
predpokladom pre to, aby bol mikrovlnný impulz s optimálnym vysielacím
výkonom prenesený do nádrže. Prírubové platne, ktoré sú k dispozícii
ako príslušenstvo, nie sú dostatočné na to, aby sa použili ako spojovacie
platne.
Pri montáži do uzatvorených kovových nádrží slúži veko nádrže ako spojovacia
platňa (R na obr. 6-5 a 6-9). V takomto prípade existujú 2 druhy montáže:
• Naskrutkovanie do procesného pripojenia G¾ vo veku nádrže (→ 6.4.1).
• Montáž do veka nádrže pomocou prírubovej platne, napr. v prípade nádrží s
tenkými stenami (→ 6.4.2).
Okrem toho je možná aj montáž do otvorených (→ 6.4.3) a do plastových nádrží
(→ 6.4.4).
6.4.1 Montáž do uzatvorených kovových nádrží (bez prírubovej platne)
Obr. 6-5
Obr. 6-6
32
Obr. 6-7
D
R
►► Dolná hrana procesného pripojenia by mala byť v jednej rovine s okolitým
priestorom (obr. 6-5).
►► Vyhnite sa montáži, pri ktorej by prvky neboli zarovnané (obr. 6-6).
►► V prípade potreby použite pre dosiahnutie príslušnej výšky tesnenia alebo
podložky (D na obr. 6-7).
►► Pri nádržiach s hrubými stenami sú pre zabezpečenie zarovnania potrebné
dostatočné priehlbiny.
19
SK
6.4.2 Montáž do uzatvorených kovových nádrží (s prírubovou platňou)
Prírubové platne nie sú súčasťou rozsahu dodávky. Je nutné ich objednať
zvlášť (→ 3 Rozsah dodávky).
Obr. 6-8
Obr. 6-9
A B
d
R
►► Vo veku nádrže vyvŕtajte otvor. Tento otvor musí mať požadovaný minimálny
priemer (d), aby bolo možné dostatočné prepojenie meracieho signálu
(obr. 6-8). Priemer závisí od hrúbky steny veka nádrže:
Hrúbka steny [mm]
Priemer otvoru [mm]
1...5
35
5...8
45
8...11
55
►► Prírubovú platňu plochou stranou primontujte k nádrži a upevnite pomocou
vhodných skrutiek.
Medzi prírubovou platňou a nádržou možno použiť tesnenie (B na obr. 6-9).
Pri niektorých prírubových platniach je tesnenie súčasťou dodávky.
►► Dbajte na čistotu a rovnosť tesniacich plôch, najmä pri nádržiach pod tlakom.
Upevňovacie skrutky dostatočne utiahnite.
►► Prístroj s procesným pripojením naskrutkujte na prírubovú platňu a pevne
utiahnite.
►► Dbajte na to, aby dodané tesnenie prístroja (A na obr. 6-9) bolo na svojom
mieste.
6.4.3 Montáž do otvorených nádrží
►► Pri montáži do otvorených nádrží namontujte prístroj pomocou kovového
držiaka, ktorý slúži ako spojovacia platňa (R); minimálne rozmery: 150 x
150 mm pri štvorcovom držiaku, priemer 150 mm pri kruhovitom držiaku.
20
►► Prístroj namontujte čo najviac na stred držiaka. Vzdialenosť D2 nesmie byť
menšia ako 40 mm, pri dĺžkach sondy > 70 cm a pri silnejšom znečistení musí
byť primerane väčšia (→ 6.1.1):
SK
R
D2
150 mm
►► Dolná hrana procesného pripojenia by mala byť v jednej rovine s okolitým
priestorom (pozri obr. 6-5).
►► Vyhnite sa montáži, pri ktorej by prvky neboli zarovnané (pozri obr. 6-6).
►► V prípade potreby použite pre dosiahnutie príslušnej výšky tesnenia alebo
podložky (pozri D na obr. 6-7).
6.4.4 Montáž do plastových nádrží
R
150 mm
Pre umožnenie dostatočného prepojenia meracieho signálu dbajte pri montáži
do plastových nádrží alebo do kovových nádrží s plastovou hornou stenou na
nasledovné:
►► V plastovom veku musí byť k dispozícii otvor s priemerom minimálne 150 mm.
►► Pre montáž prístroja sa musí použiť kovová prírubová platňa (= spojovacia
platňa, R), ktorá dostatočne prekrýva vyvŕtaný otvor.
21
►► Zabezpečte dodržanie minimálnej vzdialenosti (= 80 mm) medzi sondážnou
tyčou a stenou nádrže, pri sondách s dĺžkou > 70 cm a pri silnejšom znečistení
ju primerane zväčšite (→ 6.1.1).
Pri montáži do plastových nádrží môže dôjsť vplyvom elektromagnetických
rušení k obmedzeniam funkcie. Náprava:
• Nalepenie kovovej fólie na vonkajšiu stranu nádrže.
• Namontovanie tieniaceho plechu medzi snímač výšky hladiny a ostatné
elektronické prístroje.
• Prevádzka s koaxiálnou sondou účinne chráni prístroj pred
elektromagnetickými rušeniami. Dbajte však na limity rozsahu použitia
(→ 4.3).
6.5 Montáž prístroja s koaxiálnou sondou do nádrže
►► Utesnite procesné pripojenie:
-- Pri rúrach s procesným pripojením G¾: Dodané tesnenie nasuňte na
montážny závit koaxiálnej rúry.
-- Pri rúrach s procesným pripojením ¾" NPT: Použite vhodný tesniaci materiál
(napr. teflónovú pásku).
►► Prístroj s koaxiálnou rúrou naskrutkujte do nádrže a utiahnite.
6.6 Nastavenie polohy puzdra snímača
Po montáži možno nastaviť polohu puzdra snímača. Puzdro možno
neobmedzene otáčať. Aj pri viacnásobnom otočení nedôjde k poškodeniu
prístroja.
7 Elektrické pripojenie
Prístroj smie nainštalovať len odborný elektrikár.
Dodržiavajte národné a medzinárodné predpisy týkajúce sa zriaďovania
elektrotechnických zariadení.
Napájanie napätím podľa EN 50178, SELV, PELV.
►► Odpojte zariadenie od napájania.
►► Prístroj pripojte nasledujúcim spôsobom:
22
1
2
3
1
4
Pin
1
3
2 (OUT2)
4 (OUT1)
Obsadenie
Ub+
Ubspínací signál pnp
•spínací signál pnp
•IO Link
2
4
3
L+
OUT2
OUT1/IO-Link
L
Farby žíl pri káblových zásuvkách ifm
SK
hnedá
modrá
biela
čierna
Pri prvom pripojení prístroja k prevádzkovému napätiu je nutné zadať
dĺžku sondy, zaznamenávané médium a použitý typ sondy. Až potom je
prístroj pripravený na prevádzku (→ 10.2).
23
8 Ovládacie a indikačné prvky
OUT2
OUT1
%
inch
cm
1 2 3 4 5 6 7 8
9
Mode/Enter
Set
10
11
1 až 8: Indikačné LED diódy
- LED 1: zelená = indikácia výšky hladiny v cm.
- LED 2: zelená = indikácia výšky hladiny v inch.
- LED 3: zelená = indikácia výšky hladiny v % konečnej hodnoty meracieho rozsahu.
- LED 4 - LED 6: neobsadené.
- LED 7: žltá = výstup 1 je zopnutý.
- LED 8: žltá = výstup 2 je zopnutý.
9: Alfanumerické zobrazenie, 4-miestne
- zobrazenie aktuálnej výšky hladiny.
- prevádzkové indikácie a indikácie poruchy.
- indikácia parametrov a ich hodnôt.
10: Tlačidlo Set
- nastavenie hodnôt parametrov (plynulo pri stlačení a podržaní, po krokoch pri
jednotlivom stlačení).
- prepínanie indikácie medzi cm/inch a zobrazením percent v normálnej pracovnej
prevádzke (režim Run).
11: Tlačidlo Mode/Enter
- výber parametrov a potvrdenie hodnôt parametrov.
24
9 Menu
9.1 Štruktúra menu
cm inch S
M
%
15s
S
M
S
S
M
M
S
M
M
M
S
M
M
M
M
S
M
M
S
M
M
M
M
M
M
S
M
M
S
M
M
S
M
M
M
M
SK
M
S
M
S
M
S
M
S
M
S
M
S
M
S
M
S
M
S
M
S
M
25
9.2 Vysvetlenie menu
SP1/rP1
Horná / dolná hraničná hodnota pre výšku hladiny, pri ktorej spína OUT1.
FH1/FL1
Horný / dolný limit pre dobrú oblasť (monitorované pomocou OUT1).
SP2/rP2
Horná / dolná hraničná hodnota pre výšku hladiny, pri ktorej spína OUT2.
FH2/FL2
OUx
Horný / dolný limit pre dobrú oblasť (monitorované pomocou OUT2).
Funkcia výstupu pre OUTx:
• Spínací signál pre hraničné hodnoty výšky hladiny: hysterézna funkcia
[H ..] alebo okienková funkcia [F ..], vždy so spájacím kontaktom [. no]
alebo rozpájacím kontaktom [. nc].
Hodnota offsetu pre meranie výšky hladiny
Rozšírené funkcie / otvorenie 2. úrovne menu.
Obnova nastavenia z výroby.
Oneskorenie rozpínania pre OUT1. Bod menu je aktívny len vtedy, keď OU1
= Hno alebo Hnc.
Oneskorenie rozpínania pre OUT2. Bod menu je aktívny len vtedy, keď OU2
= Hno alebo Hnc.
Správanie sa výstupu OUT1 v prípade poruchy.
Správanie sa výstupu OUT2 v prípade poruchy.
Doba oneskorenia pre spínanie výstupu OUTx.
Jednotka merania (cm alebo inch).
Druh indikácie.
Dĺžka sondy.
Médium, ktoré sa má zaznamenávať.
Použitý typ sondy (1-tyčová sonda alebo koaxiálna sonda). Bod menu je
aktívny len vtedy, keď MEdI = HIGH.
OFS
EF
rES
dr1
dr2
FOU1
FOU2
dFo
Uni
SELd
LEnG
MEdI
Prob
26
10 Nastavenie parametrov
Počas procesu nastavovania parametrov zostáva prístroj interne v pracovnej
prevádzke. Naďalej vykonáva svoje monitorovacie funkcie s existujúcimi
parametrami, až kým sa proces nastavenia parametrov neukončí.
10.1 Všeobecný proces nastavovania parametrov
Každé nastavenie parametrov si vyžaduje 3 kroky:
SK
1
Výber parametra

►► Tlačidlo [Mode/Enter] stláčajte
dovtedy, kým sa nezobrazí
požadovaný parameter.
2 Nastavenie hodnoty parametra
►► Stlačte a podržte tlačidlo [Set].
>> Aktuálna nastaviteľná hodnota

parametra sa blikajúco zobrazuje 5 s.
>> Po 5 s: Nastaviteľná hodnota sa
zmení: Po krokoch pri jednotlivom
stlačení alebo plynulo pri stlačení a
podržaní.
Číselné hodnoty sa postupne zvyšujú. Ak má byť hodnota znížená: Zobrazenie
nechajte bežať až po maximálnu nastaviteľnú hodnotu. Potom sa zobrazenie začne
opäť od minimálnej nastaviteľnej hodnoty.
3 Potvrdenie hodnoty parametra

►► Krátko stlačte tlačidlo [Mode/Enter].
>> Parameter sa opäť zobrazí. Nová
nastavená hodnota sa uloží.
Nastavenie ďalších parametrov:
►► Opäť začnite krokom č. 1.
Ukončenia nastavenia parametrov:
►► Tlačidlo [Mode/Enter] stláčajte dovtedy, kým sa bude zobrazovať aktuálna hodnota
merania alebo počkajte 15 s.
>> Prístroj sa vráti späť do pracovnej prevádzky.
Ak sa zobrazí [S.Loc] → 11.1 Prevádzkové indikácie.
27
• Prechod z 1. úrovne do 2. úrovne menu:
►► Tlačidlo [Mode/Enter] stláčajte
dovtedy, kým sa nezobrazí [EF].
►► Krátko stlačte tlačidlo [Set].
>> Zobrazí sa prvý parameter podmenu
(v tomto prípade: [res]).


• Zablokovanie / odblokovanie
Prístroj sa dá elektronicky zablokovať, aby sa zabránilo neúmyselným chybným
zadaniam:
►► Uistite sa, že prístroj je v normálnej

pracovnej prevádzke.
►► Stlačte a na 10 s podržte tlačidlá
[Mode/Enter] + [Set].
>> [Loc] sa zobrazí.
Počas prevádzky: Pri pokuse o zmenu hodnôt parametrov sa nakrátko zobrazí > [Loc].
Pre odblokovanie:

►► Stlačte a na10 s podržte tlačidlá
[Mode/Enter] + [Set].
>> [uLoc] sa zobrazí.
Stav pri dodaní: Nezablokované.
• Časový limit:
Ak počas nastavovania parametra nedôjde v rámci 15 s k stlačeniu žiadneho tlačidla,
prístroj s nezmenenou hodnotou prejde späť do pracovnej prevádzky.
28
10.2 Základné nastavenia (prístroj v stave pri dodaní)
Ak je prístroj v stave pri dodaní, musia sa najprv vykonať základné nastavenia.
Kompletné menu nastavovania parametrov je prístupné až po tomto procese.
Pri vykonaní nesprávnych základných nastavení môže dôjsť k chybným
funkciám.
10.2.1 Zadanie dĺžky sondy
►► Pripojte prevádzkové napätie.
.
>> Zobrazí sa počiatočná indikácia
►► Prejdite do 2. úrovne menu.
►► Zvoľte [LEnG] a na 5 s stlačte tlačidlo [Set].
>> Zobrazí sa [nonE].
►► Nastavte dĺžku sondy v cm. Informácie týkajúce sa určenia dĺžky sondy
→ 10.7.1.
►► Krátko stlačte tlačidlo [Mode/Enter].
SK
10.2.2 Nastavenie na médium
►► Zvoľte [MEdI] a na 5 s stlačte tlačidlo [Set].
>> Zobrazí sa [nonE].
►► Nastavte požadovanú hodnotu:
-- [HIGH] pre vodu a vodné médiá.
-- [LOW] pre oleje a olejnaté médiá.
Poznámka: V prípade pochybností vykonajte aplikačný test, aby ste pre
Vaše médium dosiahli najvhodnejšie nastavenie.
10.2.3 Nastavenie použitého typu sondy
►► Zvoľte [Prob] a na 5 s stlačte tlačidlo [Set].
>> Zobrazí sa [nonE].
►► Nastavte požadovanú hodnotu:
-- [rod] pre 1-tyčovú sondu.
-- [COAX] pre koaxiálnu sondu.
•Zaznamenávanie vody a vodných médií je možné tak pomocou 1-tyčovej
sondy, ako aj pomocou koaxiálnej sondy.
•Zaznamenávanie olejov a olejnatých médií je možné len pomocou
koaxiálnej sondy. Z tohto dôvodu je pri nastavení [MEdI] = [LOW] pre
parameter [Prob] prednastavená hodnota [COAX]; hodnota [rod] nie je k
dispozícii.
Potom prístroj prejde do prevádzkového režimu. Pre ďalšie nastavovanie
parametrov možno menu opäť vyvolať. Aj parametre [LEnG], [MEdI] a [Prob]
možno ako všetky ostatné parametre cielene vyvolať a zmeniť.
29
10.3 Konfigurácia zobrazenia
►► Zvoľte [Uni] a určte jednotku merania: [cm], [inch].
Nastavenie z výroby: cm.
►► Zvoľte [SELd] a nastavte typ zobrazenia:
-- [L] = výška hladiny sa bude zobrazovať v jednotkách cm alebo inch.
-- [L%] = výška hladiny sa bude zobrazovať v percentách konečnej
hodnoty meracieho rozsahu
-- [OFF] = zobrazovanie je v pracovnej prevádzke vypnuté. Pri stlačení
jedného z tlačidiel sa po dobu 15 s bude zobrazovať aktuálna hodnota
merania. LED diódy zostávajú aktívne aj pri vypnutom zobrazovaní.
10.4 Nastavenie offsetu
►► Zvoľte [OFS] a zadajte vzdialenosť medzi dnom nádrže a dolnou hranou
sondy.
Potom sa indikácia a spínacie body budú vzťahovať na skutočnú výšku
hladiny. Nastavenie z výroby: [OFS] = 0.
Pozor: [OFS] nastavte ešte pred stanovením spínacích limitov (SPx/FHx,
rPx/FLx). V opačnom prípade sa spínacie limity posunú o nastavený offset.
10.5 Nastavenie výstupných signálov
10.5.1 Stanovenie funkcie výstupov
►► Zvoľte [OU1] / [OU2] a nastavte spínaciu funkciu:
[Hno] = hysterézna funkcia/spájací kontakt,
[Hnc] = hysterézna funkcia/rozpájací kontakt,
[Fno] = okienková funkcia/spájací kontakt,
[Fnc] = okienková funkcia/rozpájací kontakt.
Poznámka: Ak sa horný spínací bod použije ako poistka proti preplneniu,
odporúča sa nastavenie OUx = Hnc (rozpájacia funkcia). Vďaka princípu
kľudového prúdu je zabezpečené, že dôjde k rozpoznaniu prerušenia drôtu
alebo poškodenia kábla.
10.5.2 Stanovenie spínacích limitov (hysterézna funkcia)
►► Uistite sa, že pre [OU1] alebo [OU2] je nastavená funkcia [Hno] alebo
[Hnc].
►► [Zvoľte SP1] / [SP2] a nastavte hodnotu, pri ktorej má výstup spínať.
30
►► [Zvoľte rP1] / [rP2] a nastavte hodnotu, pri ktorej má výstup rozopínať.
Hodnota rPx je vždy menšia ako SPx. Zadať možno len hodnoty, ktoré sú
nižšie ako hodnota pre SPx.
10.5.3 Stanovenie spínacích limitov (okienková funkcia)
►► Uistite sa, že pre [OU1] alebo [OU2] je nastavená funkcia [Fno] alebo
[Fnc].
►► [Zvoľte FH1] / [FH2] a nastavte horný limit dobrej oblasti.
SK
►► [Zvoľte FL1] / [FL2] a nastavte dolný limit dobrej oblasti.
Hodnota FLx je vždy menšia ako FHx. Zadať možno len hodnoty, ktoré sú
nižšie ako hodnota pre FHx.
10.5.4 Nastavenie oneskorenia rozpínania
►► Zvoľte [dr1] / [dr2] a nastavte hodnotu medzi 0,2 a 60 s.
Pri hodnote 0,0 (= nastavenie z výroby) nie je doba oneskorenia aktívna.
Oneskorenie rozpínania je účinné len vtedy, keď bola ako spínacia funkcia
nastavená hysteréza (OUx = Hno alebo Hnc).
10.5.5 Stanovenie správania sa výstupov v prípade poruchy
►► Zvoľte [FOU1] / [FOU2] a stanovte hodnotu:
[on] = výstup v prípade poruchy spína.
[OFF] = výstup v prípade poruchy rozopína.
Nastavenie z výroby: [FOU1] a [FOU2] = [OFF].
Za prípad poruchy sú považované: porucha hardvéru, nízka kvalita signálu,
nezvyčajný vývoj výšky hladiny.
Preplnenie sa nepovažuje za poruchu.
10.5.6 Nastavenie doby oneskorenia po strate signálu
►► Zvoľte [dFo] a nastavte hodnotu medzi 0,2 a 5,0 s.
Pri hodnote 0,0 (= nastavenie z výroby) nie je doba oneskorenia aktívna.
Zohľadnite dynamiku Vašej aplikácie. Pri rýchlych zmenách výšky hladiny
sa odporúča postupné prispôsobenie hodnoty po krokoch.
10.6 Reset všetkých parametrov na nastavenie z výroby
►► Zvoľte [rES] a potom stlačte a podržte tlačidlo [Set], až kým sa
nezobrazí [----].
►► Krátko stlačte tlačidlo [Mode/Enter].
>> Prístroj sa reštartuje a uvedie sa opäť do stavu pri dodaní.
Pozor: V stave pri dodaní nie je prístroj pripravený na prevádzku. Najprv sa
musia vykonať základné nastavenia (→ 10.2).
31
10.7 Zmena základných nastavení
Tento krok je potrebný po resete na nastavenia z výroby [rES] a po vykonaní
zmien na sonde alebo po zmene rozsahu použitia.
10.7.1 Opätovné zadanie dĺžky sondy
Postup pri 1-tyčových sondách:
►► Dĺžku sondy L zmerajte s presnosťou na ± 2 mm (± 0,1 inch). L = od
dolnej hrany procesného pripojenia až po koniec tyče.
►► Zaokrúhlite nameranú hodnotu (veľkosť krokov 0,5 cm / 0,2 inch).
►► Zvoľte [LEnG] a nastavte hodnotu (rozsah nastavenia: 10,0 ... 160,0 cm
/(4,0 ... 63,0 inch).
Postup pri koaxiálnych sondách:
►► Zmerajte celkovú dĺžku LK koaxiálnej sondy s presnosťou na ± 2 mm (±
0,1 inch).
►► Od nameranej hodnoty odpočítajte 9 mm. L = LK - 9 mm.
►► Zaokrúhlite vypočítanú hodnotu (veľkosť krokov 0,5 cm / 0,2 inch).
►► Zvoľte [LEnG] a nastavte hodnotu (rozsah nastavenia: 10,0 ...
160,0 cm / 4,0 ... 63,0 inch).
Pozor: Po zmene dĺžky sondy sa musia skontrolovať / znovu zadať aj
hodnoty pre OFS a pre spínacie limity.
10.7.2 Nastavenie na iné médium
►► Zvoľte [MEdI] a nastavte hodnotu:
-- [HIGH] pre vodu a vodné médiá.
-- [LOW] pre oleje a olejnaté médiá.
Poznámka: V prípade pochybností vykonajte aplikačný test, aby ste pre
Vaše médium dosiahli najvhodnejšie nastavenie.
10.7.3 Opätovné nastavenie použitého typu sondy
►► Zvoľte [Prob] a nastavte hodnotu:
-- [rod] pre 1-tyčovú sondu.
-- [COAX] pre koaxiálnu sondu.
•Zaznamenávanie vody a vodných médií je možné tak pomocou 1-tyčovej
sondy, ako aj pomocou koaxiálnej sondy.
•Zaznamenávanie olejov a olejnatých médií je možné len pomocou
koaxiálnej sondy. Z tohto dôvodu nie je pri nastavení [MEdI] = [LOW] k
dispozícii parameter [Prob] (prednastavená je hodnota [COAX]).
32
11 Prevádzka
Po zapnutí napájacieho napätia sa prístroj nachádza v režime Run (= normálna
pracovná prevádzka). Vykonáva svoje meracie a vyhodnocovacie funkcie a
produkuje výstupné signály v súlade s nastavenými parametrami.
11.1 Prevádzkové indikácie
Číselná hodnota + LED 1
Číselná hodnota + LED 2
Číselná hodnota + LED 3
Aktuálna výška hladiny v cm.
Aktuálna výška hladiny v inch.
SK
Aktuálna výška hladiny v % konečnej hodnoty meracieho
rozsahu.
LED 7 / LED 8
Spínací stav príslušného výstupu.
[----]
Výška hladiny pod aktívnou oblasťou.
Striedavo [FULL] + číselná Výška hladiny dosiahla alebo prekročila maximálny rozsah
hodnota
merania (= varovná indikácia preplnenia).
[CAL]
Inicializačná fáza po zapnutí
Prístroj je v stave pri dodaní a z tohto dôvodu nie je
pripravený na prevádzku. Je potrebné vykonať základné
nastavenia (→ 10.2).
[Loc]
Prístroj je elektronicky zablokovaný; nastavenie parametrov
nie je možné. Pre odblokovanie stlačte a 10 s podržte obe
nastavovacie tlačidlá.
[uLoc]
Prístroj je odblokovaný / nastavenie parametrov je opäť
možné.
[S.Loc]
Ak sa pri pokuse o zmenu hodnoty parametra zobrazí
[S.Loc], tak buď je aktívna komunikácia cez IO Link
(dočasné zablokovanie) alebo snímač je trvalo zablokovaný
prostredníctvom softvéru. Toto zablokovanie možno zrušiť len
pomocou parametrizačného softvéru.
33
11.2 Prezretie nastavenia parametrov
►► Krátkym stlačením tlačidla [Mode/Enter] možno prechádzať medzi jednotlivými
parametrami.
►► Po krátkom stlačení tlačidla [Set] sa na cca 15 s zobrazí príslušná hodnota
parametra. Po ďalších 15 s sa prístroj vráti späť do režimu Run.
11.3 Zmena jednotky zobrazenia v režime Run
(= prepínanie medzi zobrazením dĺžky (cm / inch) a percentuálnou hodnotou)
►► V režime Run krátko stlačte tlačidlo [Set].
>> Zvolená indikácia sa zobrazí na 15 s a rozsvieti sa príslušná LED dióda.
Každým stlačením tlačidla sa zmení druh indikácie.
11.4 Indikácie poruchy
[E.000]
[E.031]
Možná príčina
Porucha v elektronike.
Uvoľnenie sondy z prístroja;
možno nesprávne nastavená
dĺžka sondy.
Rušenie merania v dôsledku
intenzívnej tvorby peny alebo
silných turbulencií.
[E.033]
[E.034]
[SCx]
34
Rušenie merania vplyvom
deliacich vrstiev (napr. olejová
vrstva na vode).
Znečistená sondážna tyč alebo
procesné pripojenie.
Nedodržanie montážnych
podmienok.
Nesprávna dĺžka sondy,
typ sondy alebo citlivosť
(nastavenie na médium).
Odporúčané opatrenia
Vymeňte prístroj.
Skontrolujte, či je sonda v prístroji.
Skontrolujte parameter [LEnG].
•Prístroj namontujte do usmerňovacej
rúry alebo obtoku.
•Nastavte alebo zvýšte [dFo] (→
10.5.6).
Odstráňte olejovú vrstvu, premiešajte
médium a skontrolujte jeho zloženie.
Očistite sondážnu tyč a procesné
pripojenie a následne vykonajte reset.**
Riaďte sa pokynmi uvedenými v časti
"Montáž" (→ 6).
Upravte nastavenia (→ 10.2)a
vykonajte reset.**
Skontrolujte dynamiku (prípadne
Nezvyčajné, náhle zmeny výšky
použite usmerňovaciu rúru alebo obtok)
hladiny.*
a vykonajte reset.**
Blikajúco: Skrat na spínacom
Odstráňte skrat.
výstupe x.
[SC]
Blikajúco: Skrat na všetkých
spínacích výstupoch.
Odstráňte skrat.
Vykonajte reset na nastavenia z výroby
(→ 10.6).
* Pre zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti vykoná prístroj kontroly správnosti. Nezvyčajné
zmeny výšky hladiny môžu byť spôsobené napr. dotykom sondážnej tyče, silným
znečistením alebo intenzívnymi turbulenciami. Pomocou parametra [dFo] možno oneskoriť
reakciu prístroja (→ 10.5.6).
** Po odstránení poruchy je potrebné vykonať reset pre zrušenie hlásenia chyby (vypnite a SK
opäť zapnite napájacie napätie).
[PArA]
Chybný dátový záznam
11.5 Správanie sa výstupov v rôznych prevádzkových stavoch
Inicializácia
Normálna prevádzka
Prípad poruchy (E.0xx)
OUT1
VYP.
podľa výšky hladiny a
nastavenia OU1
VYP. pri FOU1 = OFF;
ZAP. pri FOU1 = on
OUT2
VYP.
podľa výšky hladiny a
nastavenia OU2
VYP. pri FOU2 = OFF;
ZAP. pri FOU2 = on
35
12 Rozmerový výkres
2
3
63
87
78
57
1
M12 x1
30
50
I1
32
6
G3 4
I2
A
L
8
Rozmery v mm
1: Displej; 2: Stavové LED diódy; 3: Programovacie tlačidlá; 4: Tesnenie
cm
inch
min
max
min
max
L (dĺžka sondy)
10
160
4,0
63
A (aktívna oblasť)
6 (4)
L - 4 (L - 6)
2,4 (1,6)
L - 1,6 (L - 2,4)
I1 (neaktívna oblasť 1)
3
1,2
I2 (neaktívna oblasť 2)
1 (3)
0,4 (1,2)
Hodnoty v zátvorkách platia pre nastavenie [MEdI] = [LOW] (nastavenie pre
zaznamenávanie olejov a olejnatých médií).
36
13 Technické údaje
Prevádzkové napätie [V]..................................................................................... 18...30 DC
Prúdová zaťažiteľnosť [mA]........................................................................................2 x 200
Ochrana proti skratu, taktovanie, ochrana proti prepólovaniu / preťaženiu (max. 10 s)
Pokles napätia [V] < 2,5
Odber prúdu [mA] < 80
Komunikačné rozhranie....................................................................................... IO Link 1.1
Prenosová rýchlosť [kBaud]...................................................................COM2 (38,4 kBaud)
Presnosť spínacieho bodu [mm].............................................................. ± (15 + 0,5 % FS)*) SK
Presnosť opakovania [mm]............................................................................................... ± 5
Max. rýchlosť zmeny výšky hladiny [mm/s]..................................................................... 100
Dielektrická konštanta média........................................................................................... > 2
Max. tlak v nádrži [bar] ................................................................................................ -1...4
Materiál puzdra........................... V2A (1.4301); FPM (Viton); PBT; PC; PEI; TPE / V; PTFE
Materiály prichádzajúce do styku s médiom.................... V2A (1.4305); PTFE; FPM (Viton)
Tesnenie....................................................................................................................... Tesnit
Druh ochrany, trieda ochrany................................................................................... IP 67, III
Teplota okolia [°C] 0...60
Teplota média [°C]
- Dlhodobo.....................................................................................................................0...80
- Krátkodobo................................................................................................................. 0...90
Skladovacia teplota [°C]............................................................................................ -25...80
Odolnosť voči nárazom [g]..................................................................................................... 50 (DIN IEC 68-2-27, 11 ms)
Odolnosť voči vibráciám [g].............................................. 5 (DIN IEC 68-2-6, 10...2000 Hz)
EMC................................................................................................................... IEC 60947-1
*)
FS = Full Scale v mm (FS = L-30 mm) → 12 Rozmerový výkres
37
13.1 Nastavovacie rozsahy
[LEnG]
Nastavovací rozsah
Veľkosť kroku
cm
10...160
0,5
inch
4,0...63
0,2
[OFS]
Nastavovací rozsah
Veľkosť kroku
cm
0...100
0,5
inch
0...39,4
0,2
Nastavovacie rozsahy pre spínacie limity (SPx, rPx, FHx, FLx) závisia od dĺžky
sondy (L). Všeobecne platí:
cm
SPx / FHx
rPx / FLx
Veľkosť kroku
min
1,5 (3,5)
1,0 (3,0)
inch
max
L-3
L - 3,5
0,5
min
0,6 (1,4)
0,4 (1,2)
max
L - 1,2
L - 1,4
0,2
Hodnoty platia pre [OFS] = 0. Hodnoty v zátvorkách platia pre nastavenie [MEdI] = [LOW]
(nastavenie pre zaznamenávanie olejov a olejnatých médií).
•Hodnota rPx (FLx) je vždy menšia ako SPx (FHx). Ak sa hodnota pre SPx (FHx) zníži na
hodnotu ≤ rPx (FLx), zmení sa aj poloha rPx (FLx).
•Ak hodnoty rPx (FLx) a SPx (FHx) ležia tesne pri sebe (cca 3 x veľkosť kroku), pri zvýšení
hodnoty SPx (FHx) sa zmenia aj hodnoty rPx (FLx).
•Ak hodnoty rPx (FLx) a SPx (FHx) ležia ďalej od seba, zostáva rPx (FLx) aj pri zvýšení
hodnôt SPx (FHx) na nastavenej hodnote.
14 Údržba
►► Zabráňte znečisťovaniu procesného pripojenia usadeninami a cudzími prvkami.
►► Pri silnom znečistení: V pravidelných intervaloch čistite procesné pripojenie a
sondu.
Po dlhšej prevádzke sa v médiu môžu vytvárať deliace vrstvy (napr. olej na vode).
To sa týka najmä usmerňovacích rúr alebo odtokov:
►► V pravidelných intervaloch odstraňujte deliace vrstvy.
►► Postarajte sa o to, aby odvzdušňovací otvor (na hornom konci koaxiálnej rúry)
nebol prekrytý.
►► Zabráňte prenikaniu cudzích prvkov a nečistôt do vnútornej časti koaxiálnej
rúry.
38
15 Aplikácie
15.1 Monitorovanie minimálnej výšky hladiny s výstrahou a alarmom
Spínací výstup 1: Výstraha
SP1
Nepatrne nad rP1 (pre kompenzáciu pohybov vĺn)
rP1
Požadovaná výška hladiny nedosiahnutá → výstraha, spustite dopĺňanie
OU1
Hysterézna funkcia, rozpájací kontakt (Hnc)
Spínací výstup 2: Alarm
SP2
Opätovné dosiahnutie minimálnej hodnoty → reset alarmu
rP2
Nedosiahnutie minimálnej hodnoty → alarm
OU2
Hysterézna funkcia, spájací kontakt (Hno)
SK
XX.X = zobrazená hodnota
A = výstraha
B = alarm
• Pri nedosiahnutí hodnoty rP1 bude výstup 1 zopnutý dovtedy, kým sa nedoplní
kvapalina. Pri opätovnom dosiahnutí SP1 sa výstup 1 rozopne.
• Ak je výška hladiny nad úrovňou SP2, výstup 2 zopne. Ak výška hladiny klesne
pod úroveň rP2 alebo dôjde k prerušeniu vedenia, výstup 2 sa rozopne.
• Nastavením SP1 možno regulovať / monitorovať maximálnu výšku hladiny:
Výška SP1 určuje, až po akú výšku hladiny (Max) sa má dopĺňať. Dosiahnutie
39
maximálnej výšky hladiny je signalizované zhasnutím LED diódy OUT1 a
rozopnutím výstupu 1.
15.2 Vyprázdňovanie zdvíhacích zariadení / nádrží s poistkou
proti preplneniu
Spínací výstup 1: Regulácia vyprázdňovania nádrže
SP1
Prekročenie hornej normálnej hodnoty → ponorné čerpadlo ZAP.
rP1
Dosiahnutie dolnej normálnej hodnoty → ponorné čerpadlo VYP.
OU1
Hysterézna funkcia, spájací kontakt (Hno)
Spínací výstup 2: Poistka proti preplneniu
SP2
Prekročenie maximálnej hodnoty → alarm
rP2
Nepatrne pod SP2 (pre kompenzáciu pohybov vĺn)
OU2
Hysterézna funkcia, rozpájací kontakt (Hnc)
XX.X = zobrazená hodnota
A = vyprázdnenie
B = poistka proti preplneniu
• Pri prekročení hodnoty SP1 výstup 1 zopne (ponorné čerpadlo ZAP.). Pri
nedosiahnutí hodnoty rP1 sa výstup 1 rozopne (ponorné čerpadlo VYP.).
• Pri prekročení hodnoty SP2 alebo pri prerušení drôtu sa výstup 2 rozopne
(VYP.).
40
15.3 Zberné nádoby resp. nádoby na zvyšovanie tlaku
Monitorovanie dobrej oblasti (alarm) a regulácia výšky hladiny
Spínací výstup 1: Doplnenie
SP1
Dosiahnutie hornej požadovanej hodnoty → ukončenie dopĺňania
rP1
Nedosiahnutie dolnej požadovanej hodnoty → spustenie dopĺňania
OU1
Hysterézna funkcia, rozpájací kontakt (Hnc)
Spínací výstup 2: Bezpečnostná funkcia Min-Max
FH2
Prekročenie maximálnej hodnoty → alarm
FL2
Nedosiahnutie minimálnej hodnoty → alarm
OU2
Okienková funkcia, spájací kontakt (Fno)
SK
XX.X = zobrazená hodnota
A = dopĺňanie; B = monitorovanie min. výšky; C = monitorovanie max. výšky
• Ak výška hladiny nedosiahne rP1, výstup 1 bude zopnutý dovtedy, kým sa
kvapalina nedoplní. Pri opätovnom dosiahnutí SP1 sa výstup 1 rozopne.
• Pri nedosiahnutí FL2 alebo prekročení FH2 alebo pri prerušení drôtu sa výstup
2 rozopne (VYP.) (→ hlásenie alarmu).
• Logické prepojenie medzi výstupmi 1 a 2 indikuje, či došlo k preplneniu alebo k
nedosiahnutiu minimálnej výšky hladiny:
-- Preplnenie: Výstup 1 a výstup 2 rozopnuté (VYP.).
-- Nedosiahnutie minimálnej hodnoty: Výstup 1 zopnutý (ZAP.) a výstup 2
rozopnutý (VYP.).
41
16 Nastavenie z výroby
Nastavenie z výroby
SP1 / FH1
50% SP/FHmax
rP1 / FL1
50% rP/FLmax
OU1
Nastavenie používateľa
Hno
SP2 / FH2
100% SP/FHmax
rP2 / FL2
100% rP/FLmax
OU2
Hnc
OFS
0.0
dr1
0.0
dr2
0.0
FOU1
OFF
FOU2
OFF
dFo
0
Uni
cm
SELd
L
LEnG
nonE
MEdI
nonE
Prob
nonE
SP/FHmax = hodnota LEnG mínus 3.
rP/FLmax = hodnota LEnG mínus 3,5.
Pri zadaní hodnoty LEnG program vypočíta základné nastavenie.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na www.ifm.com
42
SK
43
Download

SK - i-for-T