Ceny servisných služieb Wolf SR
Platné od 1.1.2014
Kategória
Hodinová
sadzba
(60min)
Cestovné
náklady
Kód
Položka
Sadzba bez
DPH
HS1
Pracovná hodina
(v čase 8:00 - 16:30
h)
28,00 Eur/hod
HS2
Mimo pracovný čas v
pracovný deň
36,00 Eur/hod
HS3
Sobota, nedeľa,
sviatky
48,00 Eur/hod
CK50
Cestovný kilometer
0-50 km
0,60 Eur/km
CK100
Cestovný kilometer
51-100 km
0,55 Eur/km
Počíta sa celková vzdialenosť na trase
servis - zákazník a späť (VW Caddy)
CK200
Cestovný kilometer
101-200 km
0,50 Eur/km
Počíta sa celková vzdialenosť na trase
servis - zákazník a späť (VW Caddy)
CK200+
Cestovný kilometer
nad 200 km
0,40 Eur/km
Počíta sa celková vzdialenosť na trase
servis - zákazník a späť (VW Caddy)
SCNC
Strata času na ceste,
prestoje
12,00 Eur/hod
Účtuje sa každá započatá štvrťhodina.
NOC
Prenocovanie v
prípade nutnosti
výjazdu
50,00 Eur/noc
1 noc
v cenách podľa
aktuálneho
cenníka
Cenník najčastejšie používaných
položiek sa nachádza na našej webstránke v záložke servis. Ceny
ostatných dielov sú dostupné na
vyžiadanie cez autorizovaných
servisných partnerov.
Materiál
Spotrebný materiál
(káble, svorky,...) a
náhradné diely
Poznámky
Hodinová sadzba sa týka činností,
ktorých trvanie nie je možné vopred
určiť, ako napr.: diagnostika závady
a oprava zariadenia, prípadne
prípravné práce pri uvádzaní do
prevádzky, vykonané po dohode
s objednávateľom nad rámec
štandardného úkonu (viď cenník
nižšie).
Účtuje sa každá započatá štvrťhodina.
Počíta sa celková vzdialenosť na trase
servis - zákazník a späť (VW Caddy)
Ceny štandardných úkonov – uvedenie do prevádzky a pravidelná ročná servisná prehliadka (viď strana
2. a 3. nižšie) – vychádzajú z priemerných časových náročností úkonov a sú stanovené fixne.
K cene štandardných úkonov – uvedenie do prevádzky a pravidelná ročná servisná prehliadka (viď
strana 2. a 3. nižšie) – sa pripočítavajú cestovné náklady podľa aktuálne platného cenníka.
Ak v predchádzajúcej sezóne nebola vykonaná pravidelná údržba kotla, môže sa cena práce podľa
posúdenia technika navýšiť o 20%.
Ak bola údržba v predchádzajúcom roku vykonaná cez Wolf Slovenská republika, bude na prácu
poskytnutá zľava 10%. Pokiaľ boli cez Wolf Slovenská republika vykonané dve a viac predchádzajúcich
ročných údržieb, bude na prácu poskytnutá zľava 20%.
Všetky ceny sú uvedené v Euro bez DPH.
Wolf Slovenská republika s.r.o.
Galvaniho 7, 82104 Bratislava
Telefón: 02/48200802
Fax: 02/48200822
E-mail: [email protected]
www.wolfsr.sk
IČO: 17334128
IČ DPH: SK2020326869
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: 1056320008/1111
IBAN: SK7111110000001056320008
BIC kód: UNCRSKBX
registrácia: zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1960/B
Cenník prác za uvedenie do prevádzky kotlových systémov Wolf SR
Platné od 1.1.2014.
Kategória
Kód
Typ
Cena/ks Eur
bez DPH
Kotol do 50 kW
U50
CGB, CGS,
CGW,..
65,00
Kotol
51-100 kW
U100
CGB,..
110,00
Kotol
101-300 kW
U300
MGK,...
220,00
Kotol nad
301 kW
U300+
GKS s
riadením
330,00
Liatinové kotle
s pretlakovým
horákom do 500kW
Liatinové kotle
s pretlakovým
horákom nad
500kW
Liatinové kotle
s atmosferickým
horákom
ULP500
MK 1, 2...
220,00
ULP500+
.MK 1, 2...
330,00
ULA1
FNG,...
65,00
Liatinové kotle
s atmosferickým
horákom
ULA2
NG 31,..
110,00
Regulácia
UBM
BM-modul
22,00
Regulácia
UREG
Moduly MM,
KM, SM1, SM2
33,00
MVK
Montáž
vzduchovej
klapky pre
kaskády MGK
Príslušenstvo
65,00
Popis úkonov
Kontrola zhody zapojenia systému s
projektovou dokumentáciou, kontrola
tlaku plynu a tesnosti plynových častí,
kontrola tlaku, odvzdušnenia a
tesnosti kotla a hydraulického
systému, kontrola systémov prívodu
vzduchu, odvodu spalín a
kondenzátu, zavodnenie sifónu,
pripojenie elektrických prívodov
napájania, riadenia a snímačov,
funkčná kontrola, nastavenie
spaľovania, montáž plášťa,
zaškolenie obsluhy, odovzdanie
podkladov a potvrdenia o uvedení
vykurovacieho systému do prevádzky
Cena za uvedenie do prevádzky
kaskády kotlov sa rovná násobku
jednotkovej ceny za 1 kotol x počet
kotlov v kaskáde.
Kontrola zhody zapojenia systému s
projektovou dokumentáciou,
pripojenie elektrických prívodov
napájania, kotla, snímačov
eventuálne nadradenej regulácie,
nastavenie parametrov regulácie na
požadované hodnoty, funkčná
kontrola v spolupráci s ostatnými
skontrolovanými prvkami
vykurovacieho systému (kúrenie,
ohrev vody, solárny systém,
komponenty kaskádneho systému),
zaškolenie obsluhy.
Montáž a funkčná kontrola zariadenia
v súlade s montážnymi pokynmi
výrobcu a projektovou
dokumentáciou.
Úkony nad rozsah uvedenia do prevádzky a použité náhradné diely sa účtujú podľa aktuálne
platného cenníka prác resp. náhradných dielov.
Pokyny (pre montážne firmy) k príprave zariadenia na uvedenie do prevádzky sa nachádzajú
v samostatnom dokumente na našej web-stránke v záložke servis.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Wolf Slovenská republika s.r.o.
Galvaniho 7, 82104 Bratislava
Telefón: 02/48200802
Fax: 02/48200822
E-mail: [email protected]
www.wolfsr.sk
IČO: 17334128
IČ DPH: SK2020326869
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: 1056320008/1111
IBAN: SK7111110000001056320008
BIC kód: UNCRSKBX
registrácia: zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1960/B
Cenník pravidelnej servisnej prehliadky kotlových systémov Wolf SR
Platné od 1.1.2014
Kategória
Kód
Typy
Práca
Eur bez
DPH
Servis. súpr.
Obj. číslo
Eur bez DPH
Spolu
v Eur bez
DPH
Kotol do 25kW
S25
CGB,
CGS,
CGW,..
70,00
86 03 017
27,20
97,20
Kotol 26-50kW
S50
CGB,..
100,00
86 11 173
49,10
149,10
Kotol 51100kW
S100
CGB,..
143,00
86 12 865
81,60
224,60
Kotol
101-300kW
S300
MGK,...
198,00
86 51 280
94,20
292,20
275,00
ND podľa
aktuálneho
technického
stavu
zariadenia
275,00 +
ND
Kotol nad
300kW
S300+
GKS,...
Liatinové kotle
s pretlakovým
horákom do
500kW
SLP500
MK 1, 2...
220,00
Liatinové kotle
s pretlakovým
horákom nad
500kW
SLP500+
.MK 1, 2...
330,00
Liatinové kotle
s atmosferický
m horákom
SLA1
FNG,...
65,00
Liatinové kotle
s atmosferický
m horákom
SLA2
NG 31,..
110,00
ND podľa
aktuálneho
technického
stavu
zariadenia
ND podľa
aktuálneho
technického
stavu
zariadenia
ND podľa
aktuálneho
technického
stavu
zariadenia
330,00 +
ND
ND podľa
aktuálneho
technického
stavu
zariadenia
110,00 +
ND
220,00 +
ND
65,00 +
ND
Poznámky
Pravidelná servisná
prehliadka (ďalej len údržba)
zahŕňa vykonanie
servisných úkonov podľa
návodu na obsluhu
zariadenia a použitie
servisnej sady predpísanej
výrobcom.
Ak v predchádzajúcej
sezóne nebola vykonaná
pravidelná údržba kotla,
navyšuje sa cena práce
o 20%.
Ak bola predchádzajúca
údržba vykonaná cez Wolf,
bude na prácu poskytnutá
zľava 10%. Pokiaľ boli cez
KKH vykonané dve a viac
predchádzajúcich ročných
údržieb, bude na prácu
poskytnutá zľava 20%.
Cena za údržbu kaskády
kotlov sa rovná násobku
jednotkovej ceny za 1 kotol x
počet kotlov.
V cene údržby sú zahrnuté
len diely obsiahnuté
v servisnej sade. V prípade
nutnosti výmeny dielu, ktorý
nie je súčasťou servisnej
súpravy, bude tento diel
vyúčtovaný v cene podľa
aktuálne platného cenníka
ND.
K cene údržby sa
pripočítava dopravné podľa
aktuálne platného cenníka.
Úkony nad rozsah údržby a použité náhradné diely (mimo servisných súprav) sa účtujú podľa aktuálne
platného cenníka prác resp. náhradných dielov.
K cene úkonu sa pripočítava dopravné podľa aktuálne platného cenníka.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Wolf Slovenská republika s.r.o.
Galvaniho 7, 82104 Bratislava
Telefón: 02/48200802
Fax: 02/48200822
E-mail: [email protected]
www.wolfsr.sk
IČO: 17334128
IČ DPH: SK2020326869
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: 1056320008/1111
IBAN: SK7111110000001056320008
BIC kód: UNCRSKBX
registrácia: zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1960/B
Cenník ostatných úkonov
Platné od 1.1.2014
Prestavba kotlov spaľujúcich zemný plyn E/LL na spaľovanie skvapalneného plynu P/B
Všetky ceny sú uvedené v Euro bez DPH.
Práca
Typy
Kód
Uvedenie
do prev.
Materiál
Prestavba
Údržba
CGB–11
Prezbroj.
súprava
PU20
65,00
28,00
201,10
PS20
70,00
28,00
201,10
CGB/S/W
CSZ-24
PU24
65,00
28,00
23,30
PS24
70,00
28,00
23,30
PU50
65,00
56,00
19,80
PS50
100,00
56,00
19,80
PU100
110,00
84,00
355,20
PS100
143,00
84,00
355,20
PU130
220,00
84,00
341,60
PS130
198,00
84,00
341,60
PU300
220,00
112,00
54,40
PS300
198,00
112,00
54,40
CGB-75/100
MGK-130
MGK170-300
Poznámky
Súprava
na údržbu
Prestavba nie je možná
CGB/S/W
CSZ-20
CGB-35/50
Prestavba
spolu
294,10
27,20
326,30
116,30
27,20
148,50
140,80
49,10
224,90
549,20
81,60
663,80
645,60
94,20
717,80
386,40
94,20
458,60
Úkon zahŕňa inštaláciu
príslušnej prezbrojovacej
súpravy ( podľa typu kotla
= výmena
parametrizačného
konektora, plynovej clony
u CGB 20 i výmena
horáka, u CGB-100 a
MGK 130 výmena i
plynovej armatúry)
a prestavenie plynovej
armatúry na príslušný
druh plynu.
Prestavba sa vykonáva
výhradne v kombinácii
s uvedením do prevádzky
alebo (pri zariadeniach už
uvedených do prevádzky)
spolu s údržbou
zariadenia (viď
štandardné cenníkové
položky vyššie).
Prestavba sa vykonáva výhradne v kombinácii s uvedením do prevádzky resp. pri zariadeniach už
uvedených do prevádzky spolu s údržbou zariadenia. (viď štandardné cenníkové položky vyššie).
K cene úkonov sa pripočítava dopravné podľa aktuálne platného cenníka.
Všetky ceny sú uvedené v Euro bez DPH.
Wolf Slovenská republika s.r.o.
Galvaniho 7, 82104 Bratislava
Telefón: 02/48200802
Fax: 02/48200822
E-mail: [email protected]
www.wolfsr.sk
IČO: 17334128
IČ DPH: SK2020326869
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: 1056320008/1111
IBAN: SK7111110000001056320008
BIC kód: UNCRSKBX
registrácia: zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1960/B
Cenník štandardných servisných úkonov - tepelné čerpadlá.
Platné od 1.1.2014
Kategória
Uvedenie do
prevádzky
tepelných
čerpadiel.
Pravidelná
servisná
prehliadka
Kód
UTC
STC
Typy
Tepelné
čerpadlá
vzduch-voda
(BWL... )
Tepelné
čerpadlá
vzduch-voda
(BWL...)
Práca Eur
bez DPH
165,00
55,00
Materiál
Eur bez
DPH
-
.
Spolu
Eur bez
DPH
Poznámky
165,00
Kontrola zhody s projektovou
dokumentáciou, kontrola tlaku a
odvzdušnenia hydraulického
systému, kontrola odvodu
kondenzátu, zavodnenie sifónu,
pripojenie elektrických prívodov
napájania, riadenia, pripojenie
snímačov eventuálne prívodov
z nadradenej regulačnej
sústavy, nastavenie parametrov
regulácie na požadované
hodnoty, funkčná kontrola
v spolupráci s ostatnými
skontrolovanými prvkami
vykurovacieho systému
(kúrenie, ohrev vody, solárny
systém), zaškolenie obsluhy,
odovzdanie podkladov
a potvrdenia o uvedení systému
do prevádzky.
55,00
Kontrola tesnosti, tlaku a
odvzdušnenia hydraulického
systému, kontrola odvodu
kondenzátu, zavodnenie sifónu,
skontrolovanie prevádzkových
parametrov, kontrola
priechodnosti a vyčistenie
vetráka a výparníka,
administrácia úkonu.
Pokyny (pre montážne firmy) k príprave zariadenia na uvedenie do prevádzky sa nachádzajú
v samostatnom dokumente na našej web-stránke v záložke servis.
Úkony nad rozsah uvedenia do prevádzky a použité náhradné diely sa účtujú podľa aktuálne platného
cenníka prác resp. náhradných dielov.
K cene úkonov sa pripočítava dopravné podľa aktuálne platného cenníka.
Všetky ceny sú uvedené v Euro bez DPH.
Wolf Slovenská republika s.r.o.
Galvaniho 7, 82104 Bratislava
Telefón: 02/48200802
Fax: 02/48200822
E-mail: [email protected]
www.wolfsr.sk
IČO: 17334128
IČ DPH: SK2020326869
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: 1056320008/1111
IBAN: SK7111110000001056320008
BIC kód: UNCRSKBX
registrácia: zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1960/B
Download

Cenník servisných služieb Wolf SR 02_2014 s