ÚZEMNÍ PLÁN
STRÁNÍ
I.
TEXTOVÁ ČÁST
08/2014
Záznam o účinnosti
(dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., § 14 )
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Správní orgán, který územní plán vydal:
Zastupitelstvo obce Strání
Datum nabytí účinnosti:
Pořizovatel:
Městský úřad Uherský Brod, Odbor rozvoje města, Oddělení územního
plánování
Jméno a příjmení:
Ing. arch. Jiří Kolouch
Funkce:
Vedoucí Oddělení územního plánování
Podpis:
(oprávněná úřední osoba pořizovatele)
Jméno a příjmení projektanta : Ing. arch. Radoslav Špok
Podpis :
Jméno a příjmení projektanta : Ing. Tomáš Horký
zpracování ÚSES
Podpis :
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.2
TEXTOVÁ ČÁST
(podle přílohy č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. -Textová část)
označení
A.
B.
B.1.
B.2.
B.3.
C.
C.1.
C.2.
C.3
C.4.
C.5.
D.
D.1.
D.2.
D.3.
D.4.
E.
E.1.
E.2.
E.3.
E.4.
E.5.
E.6.
E.7.
F.
F.1.
F.2.
F.3.
G.
H.
strana
Vymezení zastavěného území
6
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
6
Zásady celkové koncepce rozvoje obce
6
Hlavní cíle rozvoje
6
Hlavní zásady ochrany a rozvoje hodnot
7
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
7
přestavby a systému sídelní zeleně
Urbanistická koncepce
7
Vymezení zastavitelných ploch
8
Vymezení ploch přestavby
9
Vymezení ploch sídelní zeleně
9
Vymezení ostatních návrhových ploch
10
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
10
Dopravní infrastruktura
10
Technická infrastruktura
11
Občanské vybavení
12
Veřejné prostranství
12
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
12
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrany před povodněmi,
rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
Koncepce uspořádání krajiny
12
Prostupnost krajiny
12
Ochrana před povodněmi
12
Územní systém ekologické stability
13
Extravilánové vody, odtokové poměry, protierozní opatření
13
Rekreace
12
Dobývání ložisek nerostných surovin
12
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
13
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné je
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve
kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě
stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a
intenzity jejich využití)
Základní členění ploch s rozdílným využitím
13
Charakteristika ploch s rozdílným využitím
14
Základní podmínky ochrany krajinného rázu
24
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
24
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které
27
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
kapitola
str.3
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a
případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci
Vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její
pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu
v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační
plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení
přiměřené lhůty pro jeho vydání
Stanovení pořadí změn v území (etapizaci)
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro
které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace
jen autorizovaný architekt
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
27
27
27
27
27
27
27
27
GRAFICKÁ ČÁST
(podle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. - Grafická část)
kapitola
označení
měřítko
I.1
Výkres základního členění území
M 1:5 000
I.2
Hlavní výkres
M 1:5 000
I.3
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
(VPS, VPO, A)
M 1:5 000
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.4
POUŽÍVANÉ ZKRATKY:
ÚPD
ZÚP
ÚP
ÚPO
ZO
ŽP
ÚSES
ZPF
OÚ
MU
PUPFL
OP
BP
SZ
VPS
VPO
AS
ZK
PD
ÚAP
ZUR ZK
PRVK ZK
JDTM ZK
ZÚ
ZÚz
DO
LBC
LBK
IP
ČOV
VN (NN)
VTL (STL) (NTL)
ÚK
MK
RD
PÚ
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
územně plánovací dokumentace
změna územního plánu
územní plán
původní územní plán schválený r.1996 (ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
STRÁNÍ)
zastupitelstvo obce
životní prostředí
územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
obecní úřad
městský úřad
pozemky určené k plnění funkcí lesa
ochranné pásmo
bezpečnostní pásmo
stavební zákon (zak.č.183/2006 Sb.)
veřejně prospěšné stavby
veřejně prospěšná opatření
asanace
Zlínský kraj
projektová dokumentace
územně analytické podklady
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
Jednotná digitální mapa Zlínského kraje
zastavěné území
zastavitelné území
dotčené orgány
lokální biocentrum
lokální biokoridor
interakční prvek
čistírna odpadních vod
vysoké napětí (nízké napětí)
vysokotlaký plynovod (středotlaký plynov.) (nízkotlaký plynov.)
účelová komunikace
místní komunikace
rodinný dům
pozemková úprava (pozemkové úpravy)
str.5
TEXTOVÁ ČÁST
A.
Vymezení zastavěného území
Hranice zastavěného území v návrhu Územního plánu Strání je nově vymezena ve výkresové
dokumentaci (viz grafická část) ke dni 01.07.2014. Je vymezeno jedno hlavní zastavěné území
a 17 dílčích zastavěných území. Hranice zastavěného území je znázorněna ve výkresech:
- I.1
Výkres základního členění území
- I.2
Hlavní výkres
B.
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
B.1.
Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Koncepce rozvoje řešeného území vychází z geografické polohy obce, cca 22 km jihovýchodně od
města Uherský Brod.
Hlavními zásadami celkové koncepce rozvoje obce jsou:
- zachování stávající urbanistické struktury, vesnického rázu obce
- rozvoj území v souladu s dlouhodobými plány Zlínského kraje,
- zvýšení atraktivity území pro bydlení,
- zapracování ÚSES do územního plánu,
- vytvoření podmínek pro zachování krajinného rázu, ochranu stávajících přírodních hodnot
území a také pro zvyšování ekologické stability v území.
- vytvoření vhodných urbanistických podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který
spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a
sociální soudržnost
B.2.
Hlavní cíle rozvoje
Hlavními cíli rozvoje obce Strání je vytvoření vhodných urbanistických podmínek pro:
- rozvoj kvalitního bydlení (stabilizace stávajících ploch a rozšíření nabídky nových ploch
bydlení, jako předpoklad pro postupné zvyšování počtu trvale bydlících obyvatel),
- udržení a rozvoj občanské vybavenosti (stabilizace stávajících ploch, návrh nových ploch
občanského vybavení),
- udržení a rozvoj ekonomického potenciálu (stabilizace ploch výroby a skladování a ploch
zemědělské a lesnické výroby, návrh plochy výroby a skladování),
- rozvoj veřejné infrastruktury (návrh plochy dopravy, návrh ploch veřejných prostranství u
nových ploch bydlení, návrh ploch technické infrastruktury k realizaci protierozních příkopů a
k realizaci protipovodňové hráze, návrh ploch technické infrastruktury pro energetiku k realizaci
přeložky VN, nových přípojek VN a nových trafostanic VN/NN.
- ochranu kulturních, civilizačních a přírodních hodnot na území obce a posílení trvale
udržitelného rozvoje.
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.6
B.3.
Hlavní zásady ochrany a rozvoje hodnot
Z pohledu ochrany a rozvoje hodnot v území jsou respektovány následující zásady:
Hlavní zásady ochrany přírodních hodnot:
- přiměřený rozvoj životního prostředí - v ÚP je velká pozornost věnovaná ochraně všech
kategorií „ploch zeleně“ s důrazem na stabilizaci plně funkčního ÚSES v celém řešeném
území a jeho místních doplněních.
- navrhování ploch zástavby tak, aby byla dochována sídelní struktura a zastavovány byly
přednostně proluky v území
Hlavní zásady ochrany kulturních hodnot:
- respektování původního historického vývoje obce, zachování a rozvoj urbanistické
struktury, a základní dopravní struktury,
- vytvoření podmínek pro ochranu dochovaného historického stavebního fondu obce,
- ochrana kulturního a architektonického dědictví, přičemž nejsou stávající kulturní památky
novými rozvojovými záměry znehodnocovány.
Hlavní zásady civilizačních hodnot:
- kvalitní rozvoj technické a dopravní infrastruktury, která vytváří příznivé podmínky pro další
rozvoj obce.
C.
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně.
C.1
Urbanistická koncepce
-
Při stanovení koncepce se vycházelo zejména z historicky vzniklé urbanistické struktury,
jejíž charakter bude zachován a dále rozvíjen zejména funkcemi bydlení, občanského vybavení,
dopravní a technické infrastruktury a to v rozsahu zobrazeném v grafické části ÚP. Bude
respektován stávající charakter sídla a hladina zástavby.
-
Stávající plochy bydlení jsou doplněny rozvojovými plochami, které
jsou navrhovány
v návaznosti na stávající zastavěné území. Novou bytovou výstavbu lze uskutečnit také
v prolukách a částečně také v zahradách či humnech.
-
Stávající plochy občanského vybavení jsou stabilizovány. Navrhují se nové plochy občanského
vybavení, plocha pro rozšíření hřbitova (plocha pro veřejná pohřebiště a související služby) a
plocha pro tělovýchovu a sport.
-
Stávající plochy výroby jsou stabilizovány. Navrhuje se nová plocha pro výrobu a skladování.
-
ÚP stabilizuje stávající plochy zeleně a navrhuje nové plochy krajinné zeleně, dále stabilizuje
stávající a navrhuje nové plochy ÚSES. ÚP dále stabilizuje plochy WT a navrhuje nové plochy.
-
Celkovou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura s cílem zabezpečení udržitelného
rozvoje území. ÚP jsou navrhovány plochy dopravní infrastruktury pro účelové komunikace a
parkoviště a plochy veřejných prostranství pro nové plochy bydlení, určené k jejich obsluze.
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.7
Stávající technická infrastruktura je doplněna rozvojovými plochami k realizaci protierozních
příkopů a protipovodňové hráze, dále je doplněna plochami k realizaci přeložky VN, nových
přípojek VN a nových trafostanic VN/NN.
C.2
Vymezení zastavitelných ploch
ÚP vymezuje následující plochy s rozdílným využitím území (dle přehledu rozmístěné návrhových
ploch v řešeném území, jak je uveden na straně č.24 textu odůvodnění):
Plochy pro bydlení individuální - BI
BI 24, 25, 26, 27, 35,
36, 42, 46
BI 62, 64, 108
Plochy v severovýchodní části řešeného území
Plochy ve východní části řešeného území
Plochy rekreace - R
R 19, 20
Plocha v severní části řešeného území
Plochy občanského vybavení – O
O 44, 45
Plochy v severovýchodní části řešeného území
Plochy pro tělovýchovu a sport – OS
OS 38
Plocha v severovýchodní části řešeného území
Plochy pro veřejná pohřebiště a související služby – OH
OH 33, 34
Plochy v severovýchodní části řešeného území
Plochy dopravní infrastruktury pro silniční dopravu - DS
DS 37, 40, 87
Plochy v severovýchodní části řešeného území
DS 57, 58
Plochy ve východní části řešeného území
Plochy technické infrastruktury – T*
T* 22, 23, 29, 32, 39,
50, 54, 55, 88, 89, 100,
část 21, část 51,
část 53
T* 52, 59, 60, 61, 65,
77, část 51, část 53,
část 74
T* část 74
T* část 21
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
Plochy v severovýchodní části řešeného území
Plochy ve východní části katastrálního území
Plocha v jihovýchodní části řešeného území
Plocha v severní části řešeného území
str.8
Plochy technické infrastruktury pro energetiku – TE
TE 95, 99
TE 90
TE 102
Plochy v severovýchodní části řešeného území
Plocha ve východní části řešeného území
Plocha v jihovýchodní části řešeného území
Plochy pro nakládání s odpady – TO.1
TO.1 11, 12
Plochy v severovýchodní části řešeného území
Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch – PV
PV 28
Plocha v severovýchodní části řešeného území
PV 56, 63, 80
Plochy ve východní části řešeného území
Plochy výroby a skladování – V
V 43
Plocha v severovýchodní části řešeného území
V 84
Plocha v jihovýchodní části řešeného území
Plochy vodní a toky – WT
WT 30, 31, část 103,
část 104
WT 73, 105, 106, 107,
část 103, část 104
C.3
Plochy v severovýchodní části řešeného území
Plocha ve východní části řešeného území
Vymezení ploch přestavby
ÚP nevymezuje plochy přestavby.
C.4
Vymezení ploch sídelní zeleně
Plochy sídelní zeleně – Z*
Z* 83, 85
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
Plochy v jihovýchodní části řešeného území
str.9
C.5
Vymezení ostatních návrhových ploch
Plochy technické infrastruktury pro energetiku – TE
TE 96, 97, 98
TE 91, 92
TE 101
Plochy v severovýchodní části řešeného území
Plochy ve východní části řešeného území
Plocha v jihovýchodní části řešeného území
Plochy krajinné zeleně – K
K 5, 86, 6, 7, 9, 10, 41,
část 3
K 66, 67, 68, 76, 78,
79, 81, 82, část 75,
část 72
K část 75
K 48, 49, 70, 71,
část 47, část 72
K 2, 4, 13, 14, 16,
část 3, část 47
Plochy v severovýchodní části řešeného území
Plochy ve východní části řešeného území
Plochy v jihovýchodní části řešeného území
Plochy ve střední části řešeného území
Plochy v severní části řešeného území
Plochy přírodní – P
P8
P 93
P 69
P 15, 17, 18
D.
D.1.
Plochy v severovýchodní části řešeného území
Plochy v jihovýchodní části řešeného území
Plochy ve střední části řešeného území
Plochy v severní části řešeného území
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
Dopravní infrastruktura
Doprava silniční :
Silnice I. a III.třídy
Stávající plochy jsou stabilizovány. Nové plochy se nenavrhují.
Místní komunikace (MK)
Místní komunikace (MK) jsou navrženy na návrhových plochách PV 28, 63, 80.
Účelové komunikace (ÚK)
Účelové komunikace (ÚK) jsou navrženy na návrhových plochách PV 56 a DS 57, 58, 87, 37 a T* 89
Hluk ze silniční dopravy :
V rámci nové výstavby dopravních staveb musí být vyhodnoceny dopady na stávající i navrhovanou
zástavbu. V případě překročení limitních hodnot bude třeba zajistit dostatečná opatření tak, aby
hlukové hladiny nepřesahovaly tyto hodnoty.
Doprava pěší :
Nové plochy se nenavrhují.
Doprava hromadná :
Nové plochy se nenavrhují.
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.10
Doprava v klidu :
Návrhové plochy :
DS 40 – parkoviště
Doprava cyklistická :
Nové plochy se nenavrhují.
Doprava vodní :
Území leží mimo zájmy vodní dopravy.
Doprava drážní :
Území leží mimo zájmy drážní dopravy.
Doprava letecká :
Území leží mimo zájmy letecké dopravy.
D.2. Technická infrastruktura
Vodovod
V ÚP je konstatován stav zásobení obce Strání včetně místní části Květné z veřejného vodovodu.
Současná koncepce zásobování vodou bude zachována. Nové plochy pro vodovod se nenavrhují
(rozvojové plochy BI, O a V budou napojeny prodloužením stávajících vodovodních řadů –
prodloužení jsou vedena převážně ve stávajících plochách PV či v ostatních typech stávajících i
návrhových ploch, které to svými podmínkami využití umožní).
Kanalizace
V obci je stávající jednotná kanalizace. Současná koncepce odkanalizování bude zachována. Nové
plochy pro kanalizaci se nenavrhují (rozvojové plochy BI, O a V budou napojeny prodloužením
stávajících řadů – prodloužení jsou vedena převážně ve stávajících plochách PV či v ostatních
typech stávajících i návrhových ploch, které to svými podmínkami využití umožní).
Protipovodňová ochrana, protierozní opatření
Návrhové plochy :
T* 21, 22, 23, 29, 32, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 65, 77, 74, 88, 89, 100 – plochy
technické infrastruktury k realizaci protierozního příkopu
T* 50 - plochy technické infrastruktury k realizaci sedimentačního prostoru
T* 55 - plochy technické infrastruktury k realizaci protipovodňové hráze (proti povodni či
spíše záplavě z polí – extravilánové vody, eroze)
WT 103 – 107 (včetně stavové plochy toku WT u školy) - úprava břehů Klanečnice, vestavěné prvky
/prahy,výhony/, obnova břehových porostů. V rámci velikosti vymezených ploch možné zkapacitnění
a stabilizace koryta dle „Plánu oblastí povodí Moravy“ M184 , ident.č. MO130145. Stabilizace a
zkapacitnění lze provést také ve stávajících plochách WT toku Klanečnice v rámci vymezené parcely
toku.
(v obci není stanoveno záplavové území - od toku)
Plynovod
Současná koncepce zásobování plynem bude zachována. Nové plochy pro plynovod se nenavrhují
(rozvojové plochy budou napojeny prodloužením stávajících sítí – prodloužení jsou vedena ve
stávajících i návrhových plochách, které to svými podmínkami využití umožní).
Zásobování el.energií
ÚP navrhuje plochy technické infrastruktury pro energetiku :
- plochy TE 91, 92 pro přeložku VN a plochu TE 90 pro novou trafostanici.
- plochy TE 94, 96, 97, 98, 101 pro nové přípojky VN k novým trafostanicím a plochy TE 95, 99,
102 pro nové trafostanice.
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.11
Telekomunikace
Nové plochy se nenavrhují.
Zásobování teplem
Zásobování teplem není řešeno centrálně. Nové plochy se nenavrhují.
Nakládání s odpady
Současná koncepce odpadového hospodářství bude zachována.
Návrhové plochy :
TO.1 11 – plocha pro nakládání s odpady k realizaci skládky zeminy
TO.1 12 – plocha pro nakládání s odpady k realizaci skládky suti
D.3.
Občanské vybavení
ÚP stabilizuje stávající plochy občanského vybavení.
Návrhové plochy :
O 44, 45 – plochy občanského vybavení
OS 38 – plocha pro tělovýchovu a sport
OH 33, 34 – plocha pro veřejná pohřebiště a související služby
D.4.
Veřejné prostranství
Územní plán stabilizuje stávající plochy veřejných prostranství a navrhuje nové plochy PV 28, 56, 63,
80.
E.
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochrany před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
E.1.
Koncepce uspořádání krajiny
Územní plán respektuje základní krajinné hodnoty území:
– zachovává stávající krajinný ráz
– preferuje ochranu stávajících hodnot území a jeho optimální využívání
– respektuje prvky územního systému ekologické stability
V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné plochy:
Plochy krajinné zeleně (plochy pro biokoridory které jsou prvky územního systému ekologické
stability, interakční prvky, zeleň na nelesních pozemcích)
Plochy přírodní (plochy pro biocentra která jsou prvky územního systému ekologické stability a
lokality I.zóny CHKO)
Plochy vodní (vodní plochy a toky)
Plochy zemědělské (zemědělský půdní fond s převažujícím velkovýrobním charakterem
obhospodařování)
Plochy zemědělské specifické (zemědělský půdní fond s převažujícím malovýrobním charakterem
obhospodařování)
Plochy lesní
Plochy sídelní zeleně
E.2.
Prostupnost krajiny
Návrhem řešení jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení a zvýšení prostupnosti krajiny (návrhové
biokoridory, biocentra a plochy dopravy). Dále je ÚP podmínkami využití ploch řešena přípustnost či
nepřípustnost oplocení (oplocení není přípustné v plochách K, P, Z, L).
E.3.
Ochrana před povodněmi
V řešeném území obce Strání není stanoveno záplavové území.
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.12
E.4.
Územní systém ekologické stability
V řešeném území jsou stabilizovány stávající nadregionální, regionální a lokální biocentra a
biokoridory.
ÚP navrhuje regionální biokoridory (návrhové plochy P 69, 93 a K 13, 14, 16, 47, 48, 49, 66, 67,
68, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 81, 82, a Z* 85), lokální biokoridory (návrhové plochy K 1, 2, 3, 4, 5,
86, 9, 10) a lokální biocentra (návrhové plochy P 8, 15, 17, 18).
E.5.
Extravilánové vody, odtokové poměry, protierozní opatření
Návrhové plochy :
T* 21, 22, 23, 29, 32, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 65, 77, 74, 88, 89, 100 – plochy
technické infrastruktury k realizaci protierozního příkopu
T* 50 - plochy technické infrastruktury k realizaci sedimentačního prostoru
T* 55 - plochy technické infrastruktury k realizaci protipovodňové hráze (proti povodni či
spíše záplavě z polí – extravilánové vody, eroze)
WT 103 – 107 (včetně stavové plochy toku WT u školy) - úprava břehů Klanečnice, vestavěné prvky
/prahy,výhony/, obnova břehových porostů. V rámci velikosti vymezených ploch možné zkapacitnění
a stabilizace koryta dle „Plánu oblastí povodí Moravy“ M184 , ident.č. MO130145. Stabilizace a
zkapacitnění lze provést také ve stávajících plochách WT toku Klanečnice v rámci vymezené parcely
toku.
(v obci není stanoveno záplavové území - od toku)
E.6.
Rekreace
V řešeném území se nachází stávající plochy rekreace, plochy rodinné rekreace a plochy individuální
rekreace – zahrádkářské osady. ÚP navrhuje rozšíření stávající rekreace – plochy R 19, 20.
E.7.
Dobývání ložisek nerostných surovin
V řešeném území se nevyskytuje dobývací prostor, chráněné ložiskové území, ani výhradní a
nevýhradní ložisko nerostných surovin.
V řešeném území jsou evidována sesuvná území.
F.
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a
jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a
intenzity jejich využití)
F.1.
Základní členění ploch s rozdílným využitím (stávající i návrhové plochy):
plochy bydlení
BI - plochy pro bydlení individuální
BH - plochy pro bydlení hromadné
plochy rekreace
R - plochy rekreace
RI - plochy rodinné rekreace
RZ - plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady
plochy občanského vybavení
O - plochy občanského vybavení
OS - plochy pro tělovýchovu a sport
OH - plochy pro veřejná pohřebiště a související služby
dopravní infrastruktura
DS - plochy dopravní infrastruktury pro silniční dopravu
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.13
technická infrastruktura
T* – plochy technické infrastruktury
TV – plochy technické infrastruktury pro vodní hospodářství
TE – plochy technické infrastruktury pro energetiku
TO.1 – plochy pro nakládání s odpady
veřejná prostranství
PV - plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch
PZ - plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch
výroba a skladování
V - plochy výroby a skladování
VZ - plochy zemědělské a lesnické výroby
VX - plochy pro specifické druhy výroby a skladování
plochy vodní a vodohospodářské
WT – plochy vodní a toky
plochy zeleně
Z* - plochy sídelní zeleně
K - plochy krajinné zeleně
plochy přírodní
P - plochy přírodní
plochy lesní
L - plochy lesní
plochy zemědělské
Z - plochy zemědělské
Z.1 - plochy zemědělské specifické
F.2.
Charakteristika ploch s rozdílným využitím:
BI - plochy pro bydlení individuální (stávající a návrhové plochy)
Hlavní využití plochy
- bydlení v rodinných domech
Přípustné využití plochy:
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství, zeleň, dětská hřiště
- drobné podnikání a služby nerušícího a neobtěžujícího charakteru
- stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše,
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše (tyto
stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení).
- pozemky souvisejícího občanského vybavení, s výjimkou pozemků pro budovy
obchodního prodeje o výměře větší než 1000m2
Podmíněně přípustné využití plochy:
- bydlení individuální – podmíněno takovým provedením stavby, které ochrání pobytové
místnosti před nepříznivými účinky hluku a vibrací z dopravy dle příslušných
hygienických předpisů (platí pro plochu BI 24, 25, 35, 36, část 62 a v prolukách u silnic I.
a III.třídy, které jsou stávajícími plochami bydlení, ale zatím v nich nejsou vystavěny
rodinné domy)
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a
podmíněně přípustným využitím
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.14
Podmínky prostorového uspořádání:
- výška nové zástavby ve stávajících plochách nebude narušovat hladinu okolní stávající
zástavby
- výška zástavby v návrhových plochách max. 12m nad úrovní terénu
BH - plochy pro bydlení hromadné (stávající plochy)
Hlavní využití plochy
- bydlení v bytových domech a v polyfunkčních domech
Přípustné využití plochy:
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství, zeleň, dětská hřiště
- drobné podnikání a služby nerušícího a neobtěžujícího charakteru
- stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše,
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše (tyto
stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení).
- nerušící občanské vybavení
- související občanské vybavení
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- výška nové zástavby ve stávajících plochách nebude narušovat hladinu okolní stávající
zástavby
R - plochy rekreace (stávající a návrhové plochy)
Hlavní využití plochy
- rekreace
Přípustné využití plochy:
- hromadná rekreace v rekreačních areálech a střediscích (hotely, penziony a ostatní
ubytovací zařízení)
- rekreačních chaty a zahrádkářské domky
- stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných
prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, atd.
- související dopravní a technická infrastruktura, které nesnižují kvalitu prostředí ve
vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami
- zeleň, dětská hřiště
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
výška nové zástavby ve stávajících plochách nebude narušovat hladinu okolní zástavby
výška zástavby v návrhových plochách bude :
rekreační chaty (rodinné chaty) - výška max.8m nad terénem
zahrádkář.domky (zahrádkářské chaty) - výška max.6m nad terénem
ostatní stavby dle přípustného využití – výška max.9 m nad terénem
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.15
RI - plochy rodinné rekreace (stávající plochy)
Hlavní využití plochy:
- rodinná rekreace
Přípustné využití plochy:
- stavby a zařízení, které jsou slučitelné s rodinnou rekreací a nesnižují kvalitu prostředí
- související dopravní a technická infrastruktura
- zeleň
Nepřípustné využití plochy:
- nové stavby
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- půdorysné a výškové vymezení objektů při případných stavebních úpravách zůstane
beze změn
RZ - plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady (stávající plochy)
Hlavní využití plochy:
- zahrádkaření
Přípustné využití plochy:
- údržba a opravy stávajících objektů pro skladování zemědělského nářadí, pomůcek a
plodin
-
související dopravní a technická infrastruktura
veřejná prostranství, zeleň
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- půdorysné a výškové vymezení objektů při případných stavebních úpravách zůstane
beze změn
- půdorysné a výškové vymezení objektů nové zástavby ve stávajících plochách nebude
narušovat hladinu okolní stávající zástavby
O – plochy občanského vybavení (stávající a návrhové plochy)
Hlavní využití plochy
- občanské vybavení pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní
služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva, chráněné bydlení a domy
s pečovatelskou službou
Přípustné využití plochy:
- obchodní prodej, tělovýchova a sport, ubytování, stravování, služby, věda a výzkum
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství, zeleň, dětská hřiště
Podmíněně přípustné využití plochy:
- výjimečně stavby pro bydlení, za splnění podmínky ochránit bydlení před negativními
vlivy vyplývajícími z hlavního využití
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.16
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a
podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- výška nové zástavby ve stávajících a návrhových plochách nebude narušovat hladinu
okolní stávající zástavby
OS - plochy pro tělovýchovu a sport (stávající plochy bez „čísla plochy“ a návrhové
plochy)
Hlavní využití plochy:
- tělovýchova a sport
Přípustné využití plochy:
- služby, stravování a ubytování
- související občanské vybavení v rozsahu nezbytně nutném a potřebném pro
plnohodnotné zabezpečení hlavního využití vymezené plochy
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství, zeleň, dětská hřiště
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a
podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- výška nové zástavby ve stávajících a návrhových plochách nebude narušovat hladinu
okolní stávající zástavby
OS - plochy pro tělovýchovu a sport (stávající plocha 109)
Hlavní využití plochy:
- sjezdové tratě (sjezdovky)
Přípustné využití plochy:
- pouze v dolní části svahu (severovýchodní část plochy OS 109) v pásu 50m stavby a
zařízení pro provoz, související služby, stravování a zázemí obsluhy vleku, lanovky, či
dopravníkových pásů
- související dopravní a technická infrastruktura
- vodní plochy pro akumulaci a zasněžování, včetně čerpacích stanic
- veřejná prostranství, zeleň, dětská hřiště
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
- ubytování, bydlení
Podmínky prostorového uspořádání:
max. celková výška staveb bude 12 m nad úrovní terénu, pouze u stožárů lanové dráhy
(vleku) bude max. celková výška 18 m nad úrovní terénu
OH - plochy pro veřejná pohřebiště a související služby (stávající a návrhové plochy)
Hlavní využití plochy
- veřejné pohřebiště a služby s ním související
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.17
Přípustné využití plochy:
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství, zeleň
Podmíněně přípustné využití plochy:
- občanské vybavení veřejné a komerční - jen v nezbytném rozsahu a přímo
související s hlavním využitím
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a
podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
výška nové zástavby ve stávajících a návrhových plochách nebude narušovat hladinu
původní zástavby
DS - plochy dopravní infrastruktury pro silniční dopravu (stávající a návrhové plochy)
Hlavní využití plochy:
- silniční doprava
Přípustné využití :
- stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení
- stavby a zařízení pro hromadnou dopravu osob
- související technická infrastruktura
- veřejná prostranství, zeleň
- protihluková, protipovodňová a protierozní opatření
- stezky pro pěší, cyklostezky
Nepřípustné využití:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- max. celková výška staveb bude 12 m nad úrovní terénu
T* – plochy technické infrastruktury (stávající a návrhové plochy)
Hlavní využití plochy:
- technická infrastruktura
Přípustné využití plochy:
- související dopravní infrastruktura
- čerpací stanice pohonných hmot
- veřejná prostranství, zeleň
- protihluková, protipovodňová a protierozní opatření
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- max. celková výška staveb bude 12 m nad úrovní terénu
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.18
TV – plochy technické infrastruktury pro vodní hospodářství (stávající plochy)
Hlavní využití plochy
- zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidace dešťových a odpadních vod
Přípustné využití plochy :
- vodohospodářská zařízení
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství, zeleň
- protihluková, protipovodňová a protierozní opatření
- zařízení požární ochrany
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- max. celková výška staveb bude 8 m nad úrovní terénu
TE – plochy technické infrastruktury pro energetiku (stávající a návrhové plochy)
Hlavní využití plochy
- energetická zařízení a vedení (elektrorozvody, rozvody plynu a tepla, produktovody)
Přípustné využití plochy:
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství, zeleň
- protihluková, protipovodňová a protierozní opatření
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- max. celková výška staveb 15 m nad úrovní terénu
TO.1 – plochy pro nakládání s odpady (návrhová plocha 11)
Hlavní využití plochy
- skládka zeminy
Přípustné využití plochy:
- třídění, zpracování, ukládka zeminy a následná rekultivace
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství, zeleň
- protihluková, protipovodňová a protierozní opatření
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
TO.1 – plochy pro nakládání s odpady (návrhová plocha 12)
Hlavní využití plochy
- skládka suti
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.19
Přípustné využití plochy:
- třídění a zpracování suti
- stavby a zařízení související s hlavním využitím plochy
- související stavby a zařízení sloužící k odstranění ekologických rizik
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství, zeleň
- protihluková, protipovodňová a protierozní opatření
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- max. celková výška staveb 8 m nad úrovní terénu
PV - plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (stávající a návrhové
plochy)
Hlavní využití plochy
- veřejná prostranství (náves, komunikace, chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky,
atd.)
Přípustné využití plochy:
- související dopravní a technická infrastruktura
- občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství
- přístřešky sloužící veřejné dopravě, dopravní a manipulační plochy
- dětská hřiště, zeleň
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
PZ - plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch (stávající plochy)
Hlavní využití plochy
- veřejná a izolační zeleň
Přípustné využití plochy:
- související dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
V - plochy výroby a skladování (stávající a návrhové plochy)
Hlavní využití plochy
- výroba a skladování
Přípustné využití plochy :
- výroba zpracovatelská průmyslová a manipulace
- sklady, pomocné provozy, prodejny, zařízení odbytu a podniková administrativa
- stavby a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu
- související stavby a zařízení sloužící k odstranění ekologických rizik
- související dopravní a technická infrastruktura
- zeleň
- protihluková opatření
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.20
Podmíněně přípustné využití plochy:
- výjimečně stavby pro bydlení za splnění podmínky ochránit bydlení před negativními
vlivy vyplývajícími z hlavního využití
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním, přípustným a
podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- výška nové zástavby ve stávajících plochách nebude narušovat hladinu okolní stávající
zástavby
- výška zástavby v návrhových plochách max. 12m nad úrovní terénu
VZ - plochy zemědělské a lesnické výroby (stávající plochy)
Hlavní využití plochy:
- zemědělská výroba
Přípustné využití plochy :
- související dopravní a technická infrastruktura
- související stavby a zařízení sloužící k odstranění ekologických rizik
- zeleň
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- výška nové zástavby ve stávajících plochách nebude narušovat hladinu okolní stávající
zástavby
VX – plochy pro specifické druhy výroby a skladování (stávající plocha)
Hlavní využití plochy:
- fotovoltaická elektrárna
Přípustné využití plochy:
- ostatní doplňující stavby a zařízení související s fotovoltaickou elektrárnou a jejím
provozem
související dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- max. celková výška staveb bude 10 m nad úrovní terénu
WT – plochy vodní a toky (stávající a návrhové plochy)
Hlavní využití plochy
- vodní plochy a toky
Přípustné využití plochy :
- vodohospodářské stavby
- rybochovná zařízení
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.21
-
související dopravní a technická infrastruktura
zeleň
protipovodňová a protierozní opatření
stavby, zařízení a opatření sloužící k obsluze vodních ploch a toků
prvky ÚSES
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- max. celková výška staveb bude 10 m nad úrovní terénu
Z* - plochy sídelní zeleně (stávající a návrhové plochy)
Hlavní využití plochy:
- sídelní zeleň
Přípustné využití:
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- dětská hřiště
- protipovodňová a protierozní opatření
- zahrady
Nepřípustné využití plochy:
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
K - plochy krajinné zeleně (stávající a návrhové plochy)
Hlavní využití plochy:
- krajinná zeleň
Přípustné využití:
- zeleň na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy
- prvky ÚSES
- dočasná oplocení prvků ÚSES (budou po dosažení stability vzrůstu odstraněny) a
dočasná oplocení při ochraně založených trvalých porostů proti zvěři
- doprovodná a rozptýlená zeleň mimo plochy přírodní
- vodní plochy
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- protipovodňová a protierozní opatření
- cyklistické stezky
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu
nerostů, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a
informační centra.
- oplocení
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
P - plochy přírodní (stávající a návrhové plochy)
Hlavní využití plochy
- prvky územního systému ekologické stability
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.22
Přípustné využití:
- biocentra - výsadba a dosadba porostů dřevinami typově a druhově odpovídajícími
požadavkům ÚSES
- vodní plochy, které jsou součástí biocenter – bez rybochovného využívání
- dočasná oplocení prvků ÚSES (budou po dosažení stability vzrůstu odstraněny) a
dočasná oplocení při ochraně lesních porostů proti zvěři
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura (křížení nezbytně nutných vedení liniových
staveb a zařízení technické vybavenosti a staveb dopravní infrastruktury s plochami
biocenter)
- protipovodňová a protierozní opatření
- cyklistické stezky
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu
nerostů, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a
informační centra.
- oplocení
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
- využití území vedoucí k narušení ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch
L - plochy lesní (stávající plochy)
Hlavní využití plochy
- plochy určené k plnění funkcí lesa – PUPFL
Přípustné využití:
- prvky ÚSES
- stavby a zařízení lesního hospodářství
- vodní plochy
- dočasná oplocení prvků ÚSES (budou po dosažení stability vzrůstu odstraněny) a
dočasná oplocení při ochraně lesních porostů proti zvěři
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- cyklistické stezky
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů, a
dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely
rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační
centra.
- oplocení
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- max. celková výška staveb bude 8 m nad úrovní terénu
Z - plochy zemědělské (stávající plochy)
Hlavní využití plochy:
- zemědělský půdní fond s převažujícím velkovýrobním charakterem obhospodařování
Přípustné využití:
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- cyklistické stezky
- protipovodňová a protierozní opatření
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.23
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu
nerostů, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a
informační centra
- oplocení
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Z.1 - plochy zemědělské specifické (stávající plochy)
Hlavní využití plochy:
- zemědělský půdní fond s převažujícím malovýrobním charakterem obhospodařování
Přípustné využití:
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura
- cyklistické stezky
- protipovodňová a protierozní opatření
- stavby objektů pro zemědělské obhospodařování
- oplocení
Nepřípustné využití:
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství s výjimkou objektů pro zemědělské
obhospodařování, dále stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství,
těžbu nerostů, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická
a informační centra.
- všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- max. celková výška staveb bude 4 m nad úrovní terénu
Použité pojmy :
– stavby pro drobné podnikání nerušícího a neobtěžujícího charakteru – stavby a zařízení, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a které nepřekračují hygienické
limity (vibrace, hluk, zápach)
- objekty pro zemědělské obhospodařování – zastavěná plocha max.16m2, max. výška 4m
nad rostlým terénem
F.3.
Základní podmínky ochrany krajinného rázu
Navrženým rozvojem území nedojde k narušení nebo zhoršení stávajícího krajinného rázu. ÚP
nenavrhuje nová zastavitelná území na horizontech a v blízkosti dominant, nevnáší nové dominanty,
nenavrhuje velkoplošné odstranění lesa.
ÚP zvyšuje podíl zeleně a její ochranu - návrhem ploch krajinné zeleně a ploch přírodních, návrhem
LBK, LBC a RBK a ostatních ploch krajinné zeleně.
Celkový stav krajiny řešeného území hodnotí dokument „Krajinný ráz Zlínského kraje“ jako dobrý,
výjimečný, s doporučením pro další vývoj zachovat nebo konzervovat kraj.ráz.
G.
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
V ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit :
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.24
OZNAČENÍ
VPS
ČÍSLO
PLOCHY
S
ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
D1
D2
D3
D4
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
37
87
89
40
57
58
21
22
23
29
97
100
32
39
88
89
55
54
53
50
51
52
59
60
61
65
77
74
90
91
92
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
POPIS STAVBY
OZNAČENÍ
VPS
V ZÚR
účelová komunikace
parkoviště
účelová komunikace
účelová komunikace
protierozní příkop
protierozní příkop
protierozní příkop
protierozní příkop
protierozní příkop
protierozní příkop
protierozní hráz (hráz poldru)
protierozní příkop
protierozní příkop
sedimentační prostor protierozního příkopu
protierozní příkop
protierozní příkop
protierozní příkop
protierozní příkop
protierozní příkop
protierozní příkop
protierozní příkop
protierozní příkop
trafostanice VN/NN
přípojka VN
přípojka VN
trafostanice VN/NN
přípojka VN
trafostanice VN/NN
přípojka VN
trafostanice VN/NN
vestavěné prvky (prahy, výhony),
úprava břehů a obnova břehových porostů
str.25
V ÚP jsou vymezeny veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit :
OZNAČENÍ
VPO
ČÍSLO
PLOCHY
S
ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11(ZÚR)
U12(ZÚR)
U13(ZÚR)
2
3
5
9
10
86
8
1
4
16
15
13
14
17
18
47
48
49
68
69
70
71
72
75
76
78
79
81
82
92
85
66
67
68
POPIS OPATŘENÍ
OZNAČENÍ
VPO
V ZÚR
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lokální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor
regionální biokoridor
PU136
regionální biokoridor
PU129
regionální biokoridor
PU130
ÚP nevymezuje stavby a opatření zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Územní plán nevymezuje plochu pro asanace.
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.26
H.
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního
zákona
ÚP nevymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo.
I.
Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Ve smyslu stanoviska dotčeného orgánu k návrhu zadání ÚP Strání není nutno posoudit územní plán
z hlediska vlivů na životní prostředí a lze vyloučit jeho významný vliv na evropsky významnou lokalitu
či ptačí oblast. Územní plán nemá významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost některé evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, proto nejsou stanovena žádná
kompenzační opatření.
J.
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření
V ÚP Strání není vymezena plocha a koridor územní rezervy.
K.
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o
parcelaci
V ÚP Strání nejsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci.
L.
Vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro
vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
V ÚP Strání nejsou vymezeny plochy a koridory ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie.
M.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení,
zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z
podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání
ÚP Strání nestanovuje plochy a koridory v nichž je jako podmínka pro rozhodování požadováno
vypracování regulačního plánu.
N.
Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Etapizace není ÚP řešena.
Pro všechny nové lokality (s výjimkou proluk) platí následující postup realizace zástavby ploch:
- výstavba komunikace (alespoň dočasná úprava se zpevněným povrchem pro období výstavby)
- vyřešení likvidace odpadních vod
- zásobování pitnou vodou z vodovodního řádu nebo vlastního zdroje
- zásobování el.energií a v případě potřeby zásobování plynem
- stavby objektů bydlení po vybudování dopravní a technické infrastruktury
O.
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
ÚP Strání nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
P.
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Územní plán Strání obsahuje 27 listů textové části, 3 výkresy
ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ - část I. - NÁVRH
str.27
Download

Textová část - návrh.pdf