ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM
▪ S TA R Á B O L E S L A V
NÁVRH PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
TEXTOVÁ ČÁST - VÝROK
ŘÍJEN 2013
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
Fotografie na titulní straně zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brandys_nad_Labem.jpg
Strana
2
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
Objednatel:
Pořizovatel:
Zpracovatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. 2
250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Odbor územního rozvoje a památkové péče
Masarykovo nám. 2
250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav
Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno
Autorský kolektiv:
Specializace
Urbanistické řešení
Dopravní řešení
Firma / Zodpovědný projektant
Arch.Design, s.r.o.
Ing. arch. Pavel Šemora
Linioplan s.r.o.
Ing. František Kokorský
Vodní hospodářství, zásobování plynem
Ing. Marieta Vašinová
Zásobování elektrickou energií, spoje
Puttner, s.r.o.
Voda v krajině
Ing. Jiří Puttner
ATELIER FONTES, s.r.o.
Ing. Olga Veselá
Příroda, krajina a ÚSES
AGERIS, s.r.o.
Zábor ZPF a PUPFL
Svatava Poláková
Zpracování
Kontrola
Ing. Jiří Kocián
Arch.Design, s.r.o.
Ing. arch. Anna Kolegarová
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
3
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
Strana
4
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI I. VÝROKU:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.............................................................................................................. 6
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT ......................... 6
URBANISTICKÁ KONCEPCE ........................................................................................................................ 7
C.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE .................................................................................................................. 7
C.2. KONCEPCE VYMEZENÍ PLOCH ........................................................................................................................ 8
C.3. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ................................................................................................................ 9
C.4. PLOCHY PŘESTAVEB ................................................................................................................................. 16
C.5. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ ........................................................................................................................... 17
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY ................................................................................................. 19
D.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA...................................................................................................................... 19
D.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA .................................................................................................................... 20
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY ......................................................................................................... 23
E.1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY ....................................................................................................... 23
E.2. VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ .................................................................. 23
E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY ........................................................................................................ 25
E.4. PROSTUPNOST KRAJINY ............................................................................................................................ 27
E.5. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ ........................................................................................................................... 27
E.6. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA ..................................................................................................................... 27
E.7. REKREACE ........................................................................................................................................... 27
E.8. VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ .................................................................................... 27
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ ............................. 28
F.1. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ ...................................................................................................... 28
F.2. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH ................................................................................................................... 29
F.3. ZÁSADY PRO VYUŽÍVÁNÍ PLOCH ................................................................................................................... 37
F.4. STANOVENÍ PODMÍNEK VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PLOCH ..................................................................................... 37
F.5. PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ .................................................................................................. 38
F.6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ REGULATIVY........................................................................................ 39
F.7. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ............................................................................................ 39
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K
POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT ..................................................................................................... 40
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT
PŘEDKUPNÍ PRÁVO .................................................................................................................................. 41
STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ .............................................................................................. 46
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV ............................................................................. 46
VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
DOHODOU O PARCELACI.......................................................................................................................... 46
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE ....................................................................................... 47
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU ...................................................................................... 48
STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ ....................................................................................................... 56
N.1. ETAPIZACE ........................................................................................................................................... 56
N.2. STANOVENÍ PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC........................................................................................................... 56
N.3. STANOVENÍ NÁSLEDNÉHO VYUŽITÍ PLOCH TĚŽBY NEROSTŮ ................................................................................... 57
VÝZNAMNÉ STAVBY, U NICHŽ MUSÍ ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
ZPRACOVAT AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT .............................................................................................. 57
ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ
ČÁSTI ........................................................................................................................................................ 57
P.1. SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V TEXTU .......................................................................................................... 58
P.2. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SCHÉMA S.2. .................................................................................................. 60
P.3. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SCHÉMA S.3. ................................................................................................. 62
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
5
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
A.
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území je vymezeno ve výkrese č. 1.: Základní členění území a ve výkrese č. 2.1.: Hlavní výkres.
Zastavěné území je vymezeno v rámci zpracování územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav s platností
k 21. 2. 2013 dle §58 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zastavěné území bylo vymezeno nad digitální katastrální
mapou a dle poznatků z terénního průzkumu.
V rámci katastrálního území Brandýs nad Labem 609048 jsou vymezena 2 samostatná zastavěná území. Kromě hlavního
kompaktního zastavěného území je samostatně vymezena zástavba přimknutá k ulici Brázdimská, za železniční tratí
západním směrem.
V rámci katastrálních území Stará Boleslav 690170 je vymezeno 22 samostatných zastavěných území. Toto katastrální
území je, co se zástavby týká, více členité. Kromě hlavního historického zastavěného území, které vybíhá až k zahrádkám
u ulice Lhotecké, železniční trati a Novému Vestci, jsou to především ostrůvek mezi řekou Labe a plavební komorou,
rekreační areál Proboštských jezer, severní část ulice Mělnická, sportovní areál Houšťka, Pod praporcem, samostatné
stavby železnice a vojska v severní a východní části katastru.
V rámci katastrálního území Popovice u Brandýsa nad Labem 609251 jsou vymezena 3 samostatná zastavěná území.
Hlavní historicky zastavěné území, plocha individuální rekreace směrem k Dřevčicím a samostatně stojící objekt u silnice
na Polerady v severní části katastru.
B.
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY
A ROZVOJE JEHO HODNOT
Územní plán stabilizuje charakteristické osídlení města, vymezuje plochy potřebné k jeho rozvoji a současně řeší nové
využití ploch určených k obnově.
Celková koncepce je založená na dvou samostatných městských centrech, která jsou rozdělena nivou řeky Labe a jsou
rovnocenná. Rozvoj území města je v obou částech rovnoměrný, takže k novým plochám pro bydlení jsou vymezeny
potřebné plochy občanského vybavení. Disproporci v množství ploch výroby v části Brandýs nad Labem vyrovnává
přírodními plochami část řešeného území Stará Boleslav. Část Popovice je v rámci rozvoje zastavitelných ploch omezená
a je zde podpořen charakter volné krajiny, především produkční. Niva řeky Labe je částečně ponechána jako produkční
krajina s doplněním lesních ploch a je podpořen její rekreační potenciál po celé délce toku v rámci řešeného území.
V rámci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením přípustné výšky zástavby, která vychází z charakteru
a měřítka současné zástavby, jsou ochráněna prostředí městských památkových zón, včetně jejich navazujícího a
mezilehlého území.
Nejsou navrhovány další zastavitelné plochy na pozemcích PUPFL k ochraně lesních pozemků, nad rámec již
v současnosti platných územně plánovacích dokumentací.
Ke zvýšení ekologické stability krajiny je v rámci územního plánu navržen územní systém ekologické stability (ÚSES) dle
nových požadavků na koordinaci se zastavěným územím. Systém ÚSES je doplněn o přírodní, lesní plochy a smíšené
plochy nezastavěného území, které tvoří „zelené prstence“ a „zelené klíny“ kolem města k zachování a zlepšování kvality
prostředí.
Pro možnost doplnění a další budování protierozních opatření, rovněž s funkcí rekreační, hygienickou a estetickou pro
možnost umisťování větrolamů, alejí, stromořadí, keřových pásů, polních cest a úvozů jsou vytvořeny podmínky
v regulativech ploch s rozdílným způsobem využití.
Pro rekreaci hromadného celoměstského charakteru je určeno území po těžbě štěrkopísků v lokalitě Proboštských jezer.
Revitalizace malých vodních toků a ochrana údolních niv i v rámci zastavěného nebo zastavitelného území je podpořena
vymezením ploch nezastavěného území.
Územní plán respektuje a stabilizuje přírodní památku Hluchov, která je zapojena do prvků ÚSES.
Pro ochranu a zachování urbanisticko-architektonických hodnot v území je požadováno, aby architektonickou část
projektové dokumentace nových staveb nebo rekonstrukce či dostavby stávajících, na území městských památkových
zón zpracovával pouze autorizovaný architekt. Týká se to i všech staveb podléhajících režimu státní památkové péče.
Strana
6
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
C.
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Návrh urbanistické koncepce je zobrazen na výkrese číslo: 2. 1. – Hlavní výkres, 1 : 5 000, a schématu S. 1. –
Urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, ÚSES a protipovodňová opatření, 1 : 10 000.
C.1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Koncepce rozvoje města spolu s koncepcí uspořádání krajiny tvoří součást celku s cílem plnit a zajistit požadavky
udržitelného rozvoje a vyvážený rozvoj města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ochranu a rozvoj jeho hodnot.
Navržené řešení zohledňuje funkční využití ploch platného Územního plán sídelního útvaru Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav z roku 1996 včetně jeho následujících schválených změn.
Urbanistická koncepce je základem navazujících oborových koncepcí a její požadavky jsou závazné. Pro změnu
urbanistické koncepce je nutné provést změnu územního plánu s dopady do oborových koncepcí dopravní a technické
infrastruktury a koncepce krajiny.
Zásady plošného uspořádání území
Základem urbanistické koncepce města je zachování a podpoření charakteru, struktury a měřítka městského
a příměstského osídlení samostatných částí Brandýs nad Labem a Stará Boleslav, které obsahují dvě hlavní centra města
a venkovského osídlení v části Popovice, které mají vlastní vedlejší centrum.
Nové plochy pro výstavbu jsou navrženy v rozsahu přiměřeném velikosti města, přednostně doplňují nebo dále navazují
na stávající zástavbu. Navržený cílový stav využití zastavěného území je doplněn dopravní a technickou infrastrukturou
a veřejnými prostranstvími s ohledem na maximálně možnou míru zachování přírodních hodnot a krajinného rázu.
U hlavních center je zachován a dále podporován jejich vějířovitý rozvoj s vyústěním uličních radiál z prostorů náměstí
směrem od řeky Labe až do souběhu s ní. V Brandýse n. L. je to Masarykovo náměstí a ve St. Boleslavi je to Mariánské
náměstí, která jsou obě propojena přes říční nivu jednou tepnou, ulicemi Ivana Olbrachta a Maxe Švabinského.
Velikost a tvar stavebních pozemků v rámci navrhovaných ploch bydlení je nutno vymezovat tak, aby zůstala zachována
struktura stávajícího zastavěného území.
Zásady prostorového uspořádání území
V rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je nutno dodržet územním plánem určenou výškovou hladinu
nové zástavby v souladu se zachováním a ochranou historických dominant. Týká se to především okolí brandýského
zámku, Masarykova a Mariánského náměstí.
V hranicích městských památkových zón musí výšková hladina nové zástavby navazovat na výškovou úroveň stávající
zástavby, tak aby nenarušovala významné kompoziční vztahy uvnitř zón i vzájemně mezi nimi.
Zástavba navazující na významná historická centra již nesmí být zvyšována a narušovat pohledy na významné výškové
dominanty města.
Pro zabránění nadměrného zahušťování historických jader města a přiléhajících sídlišť novou zástavbou je nutno dodržet
maximální hodnotu zastavění a minimální zastoupení zeleně a nezpevněných ploch v plochách a pozemcích.
Zástavba v okrajových částech je uvažována nízkopodlažní, v oddělených sídlech si zachová venkovský charakter.
Koncepce vymezení zastavitelných ploch
Územní plán vymezuje nové zastavitelné plochy především s přímou návazností na již zastavěné území nebo předešlou
územně plánovací dokumentací k zástavbě určené. Zastavitelné plochy mají za úkol podpořit a současně dotvořit
charakteristický tvar jednotlivých sídel řešeného území Brandýs nad Labem, Stará Boleslav a Popovice.
Vymezené zastavitelné plochy nezasahují negativně do stávajícího hodnotného přírodního zázemí města. Naopak doplňují
nebo podporují jeho volnočasově rekreační potenciál.
Zastavitelné plochy nejsou vymezovány v aktivních zónách záplavového území. U ploch, které se nacházejí v záplavovém
území, je navržena protipovodňová ochrana nebo je nutné jejich ochranu řešit v rámci podrobnější dokumentace v rámci
územního řízení.
Pro konkrétní rozvojové plochy je nutno realizovat předepsané podmiňující investice, které se týkají především dopravní,
technické infrastruktury a souvisejícího veřejného prostranství a zeleně.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
7
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
C.2. KONCEPCE VYMEZENÍ PLOCH
Územní plán vymezuje nové plochy především pro bydlení, občanskou vybavenost a pracovní aktivity. Dále územní plán
nabízí plochy pro rekreaci. Pro obsluhu nově navrhovaných zastavitelných ploch jsou doplněna veřejná prostranství
a sídelní zeleň.
C.2.1.
PLOCHY PRO BYDLENÍ
Jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt,
každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Bydlení je vymezeno
v rámci zastavitelných ploch pro bydlení hromadné BH, rodinné BI, venkovské BV, specifické BX a také se nachází
v plochách smíšených obytných.
Nové plochy pro bydlení jsou vymezeny jednak v prolukách mezi stávající zástavbou a dále v návaznosti na tu stávající
tak, aby bylo docíleno kompaktnosti zástavby jednotlivých sídel a zabráněno rozvolňování zástavby do krajiny.
Nové plochy bydlení většího rozsahu jsou navrženy v území s možností napojení na hromadnou dopravu.
V rámci hromadného, rodinného a specifického bydlení jsou vymezeny lokality v Brandýse n. L.: doplnění a návrh
zástavby v okolí ulice Martinovská, ulice Brázdimská, u Vinořského potoka, dostavba ulice Na Okraji, Dřevčická, Vrábí,
jižní část ulice Královická k železnici, jihozápadní část ulice Augustina Lukeše a jižně od železnice U Královic.
Ve Staré Boleslavi: u ulice Mělnická lokalita Nad pramenem, lokalita Mýtka, Josefa Truhláře, Na panském, Pod praporcem
a Dukelská k Novému Vestci.
V Popovicích: západní lokalita.
C.2.2.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Smíšené obytné území zajišťuje návaznost jednotlivých ploch pro bydlení na jejich okolí tak, aby bylo dosaženo žádoucí
polyfunkčnosti území a současně plynulého přechodu na plochy, které mohou mít negativní vliv na bydlení.
Plochy smíšené obytné jsou navrženy především v centrálních částech jednotlivých jader, podél hlavních radiál ani okraji
obytných ploch, kde dále navazuje výroba nebo kapacitní doprava, jako smíšené obytné městské SM, venkovské SV a
komerční SK.
Nově jsou vymezeny v rámci ploch smíšených městských SM a komerčních SK lokality v Brandýse n. L.: doplnění konce
zástavby při ulici Kralupská – Brázdimská.
Ve Staré Boleslavi: u ulic Lhotecká-Třebízského, v okolí ulice Boleslavská a u dálnice Pod praporcem.
C.2.3.
PLOCHY PRO REKREACI
Využití ploch rekreace je v územním plánu určeno pro rekreaci v přírodním prostředí a vhodné doplňkové služby. Na
území města se vymezují plochy pro rekreaci hromadnou RH a zahrádkářské osady RZ vázané na rekreační potenciál
v území a zastavěné území.
Plochy rekreace jsou umístěny na území města především s ohledem na:
Potřebu udržet příležitosti pro veřejnou rekreaci v kvalitním přírodním prostředí;
Zlepšení vybavenosti rekreačních oblastí veřejnou infrastrukturou;
Zachování hodnot přírodního a krajinného prostředí města.
Nově jsou vymezeny lokality v Brandýse nad Labem: Nad Hrušovským rybníkem.
Ve Staré Boleslavi: u Proboštských jezer, hiporehabiltační areál u výjezdu na Borek a doplnění zahrádek LhoteckáTřebízského.
C.2.4.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění a dostupnost, především od lokalit bydlení,
využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.
Vzhledem k velmi rozdílnému charakteru využití území a také potřebě stanovení rozdílných podmínek pro využití území,
jsou plochy občanského vybavení rozděleny na:
plochy veřejné vybavenosti OV, tělovýchovy a sportu OS a hřbitovů OH, které slouží pro zajištění základní kvality
života obyvatel (např. plochy pro vzdělávání, sociální služby, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu
obyvatelstva)
plochy pro komerce malé a střední OM a plošně rozsáhlé OK.
Nově jsou vymezeny lokality v Brandýse n. L.: Martinovská, Kralupská, Brázdimská, nad Vinořským potokem, pod
nemocnicí, Pražská-Dřevčická, Zápská-Průmyslová.
Strana
8
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
Ve Staré Boleslavi: na Ostrově, pod Houšťkou, podél obchvatu II/331 Pod Pramenem-Mýtka-Boleslavská, U Dálnice
a Pod Praporcem.
C.2.5.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Plochy veřejných prostranství PV jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro umístění, rozsah a dostupnost
především zastavěných a zastavitelných ploch a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem
a účelem. Jsou určeny především pro uliční koridory jako urbanistickou kostru území, volně přístupné plochy pro
setkávání obyvatel, pobyt, odpočinek, relaxaci nebo sport s možností umístění sídelní zeleně.
Další doplnění samostatných ploch veřejných prostranství nad rámec ploch RZV v rámci územního plánu je předepsáno
v rámci řešení územních studií a regulačních plánů, které jsou stanoveny tímto územním plánem a to minimálně
v rozsahu vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využití území.
C.2.6.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Plochy dopravní infrastruktury silniční DS, železniční DZ a vodní DV jsou vymezeny pro využití pozemků dopravních
staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do
ploch jiného způsobu využití. V územním plánu jsou určeny především pro vymezení silničních koridorů jak regionálního,
tak místního významu a pro zajištění prostupnosti území.
Nově navržené plochy dopravy jsou určeny především pro přeložky silnic druhých a třetích tříd, které v současnosti
negativně ovlivňují zastavěné především obytné území. Jedná se o přeložky silnic II/101 v Brandýse n. L., a II/331 ve
Staré Boleslavi. Dále je řešena plocha pro novou vozovnu autobusů při ulici Průmyslová.
C.2.7.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Plochy technické infrastruktury sítí TI a nakládání s odpady TO jsou určeny pro zařízení nezbytná pro obsluhu území
sítěmi a zařízeními technické infrastruktury včetně staveb protipovodňové ochrany.
V územním plánu jsou to plochy pro rozšíření stávající čistírny odpadních vod, novou ČOV v Popovicích, trafostanici
110/22 kV při ulici Brázdimská a protipovodňový val podél levého břehu náhonu u řeky Labe.
C.2.8.
PLOCHY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ
Jsou vymezeny pro umisťování staveb a zařízení pro průmyslovou, živočišnou výrobu a výrobu elektrické energie, pro
skladování a doplňkové služby. Využití ploch nesmí negativními hygienickými podmínkami ovlivňovat obytné území.
Nefunkční nevyužívané plochy charakteru brownfields je nutno postupně revitalizovat. Forma revitalizace je navržena
podle konkrétních podmínek dané struktury a územních souvislostí té které lokality:
rekonstrukce pro obnovu stávajícího funkčního využití,
rekonverze stabilizované stavební struktury pro jiné funkční využití, odpovídající charakteru a územním podmínkám
dané lokality.
Územní plán nové plochy výroby navrhuje v návaznosti na potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu, tj. nadřazené
trasy silniční dopravy, železnice a přívod energií.
Výroba je zastoupena plochami průmyslu a energetiky VP, lehké výroby VL, zemědělské výroby VZ a smíšené výrobní VS.
Nové plochy výroby a skladování jsou vymezeny v Brandýse n. L. v návaznosti na ulici Průmyslová a konec ulice
Brázdimská. Ve Staré Boleslavi na výjezdu ulice Boleslavská u R10.
C.2.9.
SPECIFICKÉ PLOCHY
Plochy specifické X jsou vymezeny pro zajištění zvláštních podmínek, které vyžadují pozemky staveb a zařízení pro
obranu a bezpečnost státu. Tyto plochy jsou v rámci řešeného území stabilizovány v rámci rozsáhlého vojenského areálu
v severovýchodní části Staré Boleslavi.
C.3. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V grafické části územního plánu jsou zastavitelné plochy vymezeny na výkrese č. 1 Základní členění území a na výkrese
č. 2.1 Hlavní výkres.
Zastavitelné plochy jsou plochy vymezené územním plánem města k zastavění.
Zastavitelné plochy bez ohledu na stanovený způsob a účel jejich využití musí respektovat zásadu prostupnosti území
a obslužnosti jednotlivých základních ploch veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou.
Označení zastavitelné plochy začíná písmenem Z, za kterým následuje pořadové číslo pro každou plochu jedinečné:
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
9
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
Z3
BH
Bydlení v bytových domech
0,835
Z37
BH
Bydlení v bytových domech
1,094
Z36
Z50
Z179
Z1
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
BH
BH
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
Z11
BI
Z13
BI
Z12
Z17
Z18
BI
BI
BI
Z19
BI
Z21
BI
Z20
Z22
Z23
Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30
Z35
Z38
Strana
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
10
Bydlení v bytových domech
Bydlení v bytových domech
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
0,809
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,396
2,136
0,959
0,622
0,643
0,655
0,412
0,312
0,175
0,177
0,447
0,907
0,172
0,554
0,427
0,840
1,107
0,329
0,520
0,318
Lokalita
Brandýs nad
Labem
u vodojemu
Boleslavská – Josefa
Truhláře
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Květnová – Dřevčická
u vodojemu
mezi Pražskou a Zápskou
Thámova ulice
mezi Pražskou a Květnovou
ulice Ke Stráni, Na Okraji
ulice Ke Stráni, Na Okraji
ulice Ke Stráni, Na Okraji
ulice Ke Stráni, Na Okraji
Královice – u dálnice
HHL
Královice – u trati
HHL
Královice – u dálnice
Královice – u trati
Královice – u trati
Spořilov – Kostelecká
U Světice
ulice v Zahradách
U Světice
Kostelecká – u čerpací
stanice
0,828
Stará Boleslav
ulice Lhotecká
Stará Boleslav
Mýtka
12,114
0,279
3,977
2,283
Na Praporci
Stará Boleslav
Mělnická
Stará Boleslav
Na panském
Stará Boleslav
Třebízského – Lhotecká
Brandýs nad
Labem
mezi Cihelnou a Průmyslovou
Stará Boleslav
HHL
ulice Sluneční
Stará Boleslav
4,030
HHL
Spořilov – Kostelecká
0,705
2,068
typ VPSVPO
Katastrální
území
DP, ÚS,
RP
Popis ploch RZV
Podmínk
y využití
výměra v
ha
kód
plochy
číslo
plochy
Tabulka zastavitelných ploch:
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Boleslavská – Josefa
Truhláře
RP-3
HHL
US-5
US-2
DP-3
Z39
BI
Z42
BI
Z40
Z44
BI
BI
Z45
BI
Z48
BI
Z46
Z52
Z53
Z91
Z131
Z136
Z194
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
Z196
BI
Z54
BV
Z55
BX
Z251
Z31
BI
BX
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
městské a příměstské
Bydlení v rodinných domech
venkovské
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bydlení se specifickým využitím
Bydlení se specifickým využitím
0,344
1,499
1,619
0,621
12,308
0,202
8,759
0,416
0,373
1,037
4,796
1,438
0,307
3,900
1,347
1,083
Katastrální
území
Lokalita
Brandýs nad
Labem
ulice Hrušovská
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Popovice
Dopravní infrastruktura – silniční
7,509
Z60
DS
Dopravní infrastruktura – silniční
0,171
Stará Boleslav
Z61
Z62
Z63
Z64
Z65
Z66
Z67
Z70
Z72
Z145
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
Z87
DV
Z73
OK
Z68
OK
Dopravní infrastruktura – silniční
Dopravní infrastruktura – silniční
Dopravní infrastruktura – silniční
Dopravní infrastruktura – silniční
Dopravní infrastruktura – silniční
Dopravní infrastruktura – silniční
Dopravní infrastruktura – silniční
1,356
0,165
0,637
0,167
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
1,640
Stará Boleslav
0,280
Stará Boleslav
3,813
3,030
Brandýs nad
Labem
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Dopravní infrastruktura – silniční
4,376
Dopravní infrastruktura – silniční
0,074
Stará Boleslav
2,166
Stará Boleslav
Dopravní infrastruktura – silniční
Dopravní infrastruktura – vodní
Občanské vybavení – komerce
plošně rozsáhlá
Občanské vybavení – komerce
0,911
4,896
2,703
Stará Boleslav
Stará Boleslav
HHL
Nad Pramenem
US-1
Martinovská
RP-4
ulice Sluneční
ulice Ke Stráni, Na Okraji
ulice Ke Stráni, Na Okraji
Nad Vinořským potokem
US-4
Martinovská
RP-5
za Dřevčickou ulicí
za přejezdem – Brázdimská
U Královic
Martinovská – okraj města
HHL
US-3
Popovice – západní okraj
U Starého Labe
DS
Dopravní infrastruktura – silniční
za přejezdem – Brázdimská
Nad Vinořským potokem
Stará Boleslav
Z56
DS
za Dřevčickou ulicí
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem; Popovice
Z58
Na Praporci
0,919
2,748
typ VPSVPO
Popis ploch RZV
DP, ÚS,
RP
kód
plochy
číslo
plochy
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
Podmínk
y využití
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
výměra v
ha
ÚZEMNÍ PLÁN
Pod Praporcem
ulice Dukelská
Na Polabí
OŽP
VD
WD
WD
Na Polabí
WD
ulice Průmyslová
WD
u kasáren
VD
nádraží Stará Boleslav
WD
poleradské rozcestí
VD
za Dřevčickou ulicí
Okrouhlík
za Sídlištěm BSS
VD
OŽP
Kralupská – Brázdimská
OŽP
Hluchov
OŽP
Na panském
u dálniční křižovatky
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Mýtka
VD
VD
VD
WD
VD
US-2
Strana
11
Z43
OM
Z76
OM
Z79
OM
Z75
Z77
Z80
Z81
Z84
Z99
Z186
Z216
Z240
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
OM
Z263
OM
Z88
OS
Z2
Z90
Z252
Z253
Z267
OS
OS
OS
OS
OS
Z51
OV
Z98
OV
Z101
OV
Z97
Z100
Z225
Z14
Z71
Z74
Z83
Z86
Z95
Strana
OV
OV
OV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
12
Občanské vybavení – komerce
malá a střední
Občanské vybavení – komerce
malá a střední
Občanské vybavení – komerce
malá a střední
Občanské vybavení – komerce
malá a střední
Občanské vybavení – komerce
malá a střední
Občanské vybavení – komerce
malá a střední
Občanské vybavení – komerce
malá a střední
Občanské vybavení – komerce
malá a střední
Občanské vybavení – komerce
malá a střední
Občanské vybavení – komerce
malá a střední
Občanské vybavení – komerce
malá a střední
Občanské vybavení – komerce
malá a střední
Občanské vybavení – komerce
malá a střední
Občanské vybavení – tělovýchova
a sport
Občanské vybavení – tělovýchova
a sport
Občanské vybavení – tělovýchova
a sport
Občanské vybavení – tělovýchova
a sport
Občanské vybavení – tělovýchova
a sport
Občanské vybavení – tělovýchova
a sport
Občanské vybavení – veřejná
vybavenost
Občanské vybavení – veřejná
vybavenost
Občanské vybavení - veřejná
vybavenost
Občanské vybavení – veřejná
vybavenost
Občanské vybavení – veřejná
vybavenost
Občanské vybavení – veřejná
vybavenost
Lokalita
0,347
Stará Boleslav
Mýtka
1,784
0,364
1,707
0,862
2,690
0,129
0,870
2,018
1,912
1,049
0,329
0,432
0,835
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
0,697
0,833
9,146
0,588
1,631
0,423
0,296
0,551
0,504
0,753
0,083
0,257
mezi Pražskou a Květnovou
ulice Zápská
ulice Průmyslová
Boleslavská – Josefa
Truhláře
Boleslavská – Josefa
Truhláře
za Dřevčickou ulicí
U Nemocnice
ulice Průmyslová
Nad Pramenem
US-1
U Královic
US-3
Pražská – u čerpací stanice
Popovice – východní okraj
Stará Boleslav
Mýtka
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Stará Boleslav
Nábřeží
Martinovská
US-4
Na Praporci
Na panském
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
RP-5
Nad Vinořským potokem
za Dřevčickou ulicí
Stará Boleslav
Stará Boleslav
US-2
US-1
U Nemocnice
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
OŽP
Nad Pramenem
Brandýs nad
Labem
Stará Boleslav
US-2
Kralupská – Brázdimská
Popovice
1,299
0,287
Veřejné prostranství
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
1,068
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Stará Boleslav
Stará Boleslav
0,088
Veřejné prostranství
Stará Boleslav
3,735
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
DP, ÚS,
RP
Katastrální
území
typ VPSVPO
plošně rozsáhlá
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
Podmínk
y využití
Popis ploch RZV
ÚZEMNÍ PLÁN
výměra v
ha
kód
plochy
číslo
plochy
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
PO
PO
PO
Mýtka
US-2
PO
Nad Vinořským potokem
US-4
PO
ulice Průmyslová
US-5
PO
PP
Nad Vinořským potokem
US-4
PP
Třebízského – Lhotecká
DP-3
PP
Nad Vinořským potokem
Hrušov
Spořilov – Kostelecká
US-4
PP
PP
PP
Z96
PV
Veřejné prostranství
0,046
Z104
PV
Veřejné prostranství
0,069
Z103
Z105
PV
PV
Veřejné prostranství
0,093
Veřejné prostranství
0,084
Z106
PV
Veřejné prostranství
0,166
Z108
PV
Veřejné prostranství
0,183
Z107
Z110
Z111
Z112
Z113
Z115
Z116
Z118
Z119
Z120
Z121
Z122
Z123
Z125
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
0,079
0,069
0,168
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
0,270
1,048
0,071
0,154
0,045
0,955
0,127
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
0,255
Veřejné prostranství
0,417
Z137
PV
Veřejné prostranství
0,168
Z141
Z142
Z146
PV
PV
PV
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Stará Boleslav
Stará Boleslav
PP
Stará Boleslav
Mýtka
Boleslavská – Josefa
Truhláře
Brandýs nad
Labem
U Světice
0,478
0,329
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem; Stará
Boleslav
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
0,315
Stará Boleslav
0,085
Stará Boleslav
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
0,506
0,309
most u zámku
Brandýs nad
Labem
PP
PP
PP
PP
PP
US-2
PP
PP
PP
PP
OŽP
PP
za Dřevčickou ulicí
PP
ulice Průmyslová
PP
u kasáren
PP
Kralupská – u Vinořského
potoka
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
US-2
ulice Halaškova
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
0,096
PP
Mýtka
ulice Pod Smetánkou
Veřejné prostranství
PP
Okrouhlík
Stará Boleslav
Stará Boleslav
PP
ulice U Přístavu
Stará Boleslav
Stará Boleslav
PP
Proboštské jezero
u hluchovské jízdárny
Stará Boleslav
PP
u čističky
Stará Boleslav
Stará Boleslav
typ VPSVPO
PP
PP
Na Praporci
U Nemocnice
PV
PV
ulice Lhotecká
PP
mezi Zápskou a Královicemi
0,221
Z134
Z140
PP
Brandýs nad
Labem
0,071
PV
Kostelecká – u čerpací
stanice
Kralupská – Brázdimská
Třebízského – u zahrádek
Veřejné prostranství
Z139
PP
Stará Boleslav
PV
PV
za Sídlištěm BSS
0,247
Z133
Z138
PP
u čističky
Veřejné prostranství
0,079
0,028
PV
Královice – u trati
Stará Boleslav
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Z135
PP
niva pod Mělnickou
Stará Boleslav
PP
Královice – u dálnice
Stará Boleslav
PV
PV
PP
0,428
Z129
Z132
mezi Pražskou a Květnovou
mezi Pražskou a Květnovou
Veřejné prostranství
0,062
PV
PP
Stará Boleslav
0,910
Veřejné prostranství
Z130
u vodojemu
0,127
Veřejné prostranství
PV
PV
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Lokalita
Veřejné prostranství
Z126
Z128
Katastrální
území
DP, ÚS,
RP
Popis ploch RZV
Podmínk
y využití
kód
plochy
číslo
plochy
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
výměra v
ha
ÚZEMNÍ PLÁN
PP
PP
mezi Zápskou a Královicemi
PP
niva pod Mělnickou
Květnová – Dřevčická
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Mýtka
PP
PP
US-2
PP
Strana
13
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
ÚZEMNÍ PLÁN
Veřejné prostranství
0,383
Stará Boleslav
mezi Mělnickou a
Proboštským jezerem
Z149
PV
Veřejné prostranství
0,843
Stará Boleslav
Nad Pramenem
kód
plochy
Z148
Z150
Z151
Z152
Z153
Z154
Z155
Z156
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
0,134
0,129
0,059
0,406
0,090
0,116
0,038
0,160
Z157
PV
Veřejné prostranství
0,878
Z159
PV
Veřejné prostranství
0,260
Z158
Z160
Z162
Z163
PV
PV
PV
PV
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
0,212
0,502
1,025
0,522
Z171
PV
Veřejné prostranství
0,518
Z172
PV
Veřejné prostranství
0,033
Z173
Z197
Z199
Z248
Z256
Z257
Z265
Z269
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
Veřejné prostranství
0,219
Stará Boleslav
Mělnická
PP
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Stará Boleslav
Houšťka
Nad Vinořským potokem
ulice v Zahradách
Nad Vinořským potokem
Stará Boleslav
mezi Hluchovem a Houšťkou
Popovice
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
PP
0,084
Stará Boleslav
Mýtka
0,680
Stará Boleslav
Z15
Strana
0,740
0,607
Stará Boleslav
Stará Boleslav
RZ
Rekreace – zahrádkářské osady
6,161
Brandýs nad
Labem; Popovice
RZ
Rekreace – zahrádkářské osady
1,104
Stará Boleslav
RZ
SK
14
Rekreace – zahrádkářské osady
Smíšené obytné – komerční
PP
mezi Hluchovem a Houšťkou
U Královic
Mýtka
Borek
Z175
PP
Stará Boleslav
0,273
Stará Boleslav
Z168
OŽP
u čističky
1,276
Rekreace – zahrádkářské osady
PP
PP
Rekreace – hromadná
RZ
PP
Cihelna
RH
Z167
PP
PP
Z166
Z41
PP
mezi Zápskou a Královicemi
Proboštské jezero
Rekreace – hromadná
PP
PP
Stará Boleslav
RH
US-4
PP
Popovice – jižní okraj
1,101
Z255
OŽP
US-4
Proboštské jezero
Rekreace – hromadná
Rekreace – hromadná
US-4
mezi Cihelnou a Průmyslovou
RH
RH
PP
Nad Vinořským potokem
Z164
Z165
PP
u vodojemu
Ostrůvek, ulice V Zahradách
0,199
PP
u vodojemu
Brandýs nad
Labem; Stará
Boleslav
Brandýs nad
Labem
Veřejné prostranství
PP
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Veřejné prostranství
PP
PP
0,141
Veřejné prostranství
PP
Popovice – západní okraj
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
ulice Sluneční
PP
Popovice
0,058
0,423
US-1
Královice – u dálnice
Stará Boleslav
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
PP
ulice Dukelská
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
typ VPSVPO
PV
Lokalita
DP, ÚS,
RP
Z147
Popis ploch RZV
Podmínk
y využití
Katastrální
území
číslo
plochy
výměra v
ha
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
0,204
0,995
0,683
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
PP
US-3
US-2
US-2
Okrouhlík
Borek
Nad Vinořským potokem
Třebízského – u zahrádek
Třebízského – u zahrádek
za Sídlištěm BSS
za přejezdem – Brázdimská
US-4
PP
PP
PP
Z24
Z49
Z85
SK
SK
SK
Smíšené obytné – komerční
Smíšené obytné – komerční
Katastrální
území
Lokalita
0,397
Stará Boleslav
Na Praporci
Stará Boleslav
Boleslavská – Josefa
Truhláře
2,033
Smíšené obytné – komerční
0,250
Z161
SK
Smíšené obytné – komerční
0,552
Z170
SK
Smíšené obytné – komerční
2,574
Z169
Z176
Z180
Z181
Z190
Z218
SK
SK
SK
SK
SK
SK
Z178
SM
Z89
TI
Z182
Z174
Z183
Z245
Z249
SM
TI
TI
TI
TI
Z250
TI
Z184
VL
Z187
VL
Z260
Z185
Z188
Z189
Z191
Z192
Z193
TI
VL
VL
VL
VL
VL
VL
Smíšené obytné – komerční
Smíšené obytné – komerční
Smíšené obytné – komerční
Smíšené obytné – komerční
Smíšené obytné – městské
Technická infrastruktura –
inženýrské sítě
Technická infrastruktura –
inženýrské sítě
Technická infrastruktura –
inženýrské sítě
Technická infrastruktura –
inženýrské sítě
Technická infrastruktura –
inženýrské sítě
Technická infrastruktura –
inženýrské sítě
Technická infrastruktura –
inženýrské sítě
Výroba a skladování – lehký
průmysl
Výroba a skladování – lehký
průmysl
Výroba a skladování – lehký
průmysl
Výroba a skladování – lehký
průmysl
Výroba a skladování – lehký
průmysl
Výroba a skladování – lehký
průmysl
Výroba a skladování – lehký
průmysl
Výroba a skladování – lehký
průmysl
Zkratky použité v tabulce:
U Dálnice
Stará Boleslav
0,459
Smíšené obytné – městské
Stará Boleslav
0,370
0,951
Smíšené obytné – komerční
za přejezdem - Brázdimská
Stará Boleslav
1,662
Mělnická
Brandýs nad
Labem
2,157
3,086
Smíšené obytné – komerční
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Na panském
ulice Lhotecká
Třebízského - Lhotecká
Na panském
ulice Průmyslová
Stará Boleslav
Boleslavská - 17. listopadu
2,237
Popovice
mezi Brázdimskou a
Popovicemi
Popovice
Popovice - východní okraj
0,217
0,090
0,117
1,144
0,467
0,325
1,897
3,400
1,463
0,391
0,255
1,900
4,717
0,734
0,768
Popovice
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem
Brandýs nad
Labem
Stará Boleslav
Brandýs nad
Labem
HHL
HHL
HHL
US-5
HHL DP-1
HHL
DP-2
US-5
Cihelna
0,602
Brandýs nad
Labem
typ VPSVPO
Popis ploch RZV
DP, ÚS,
RP
kód
plochy
číslo
plochy
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
Podmínk
y využití
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
výměra v
ha
ÚZEMNÍ PLÁN
u vodojemu
VT
Popovice - pod vsí
WT
u čističky
WT
WT
za přejezdem - Brázdimská
ulice v Zahradách
mezi Brázdimskou a
Popovicemi
WT
OŽP
VT
VT
Cihelna
ulice Průmyslová
za přejezdem - Brázdimská
U Starého Labe
ulice Průmyslová
ulice Průmyslová
Na panském
za přejezdem - Brázdimská
US-5
OŽP = nutnost splnění podmínek ochrany životního prostředí viz kapitola F.2. Podmínky pro využití ploch
HHL = nutnost splnění hlukových hygienických limitů viz kapitola F.3. Zásady pro využívání ploch
DP = využití plochy je podmíněno uzavřením dohody o parcelaci viz kapitola K.
US = využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie viz kapitola L.
RP = využití plochy je podmíněno vydáním regulačního plánu viz kapitola M.
Typy VPS a VPO viz kapitoly G. a H. veřejně prospěšné a stavby a veřejně prospěšná opatření.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
15
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
C.4. PLOCHY PŘESTAVEB
Plochy přestaveb jsou vymezeny v zastavěném území města a jsou určeny ke změně stávající zástavby, k obnově nebo
opětovnému využití znehodnoceného území. Jedná se o území určená pro rozvoj města s předpokladem změn v účelu
využití území případně zásadních změn prostorového uspořádání území. Plochy přestavby bez ohledu na stanovený
způsob a účel jejich využití musí respektovat zásady prostupnosti území a obslužnosti jednotlivých základních ploch
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou.
V plochách přestavby lze intenzitu využití území měnit, pokud to specifikace prostorového uspořádání umožní a za
předpokladu dostatečné kapacity veřejné infrastruktury.
Plochy přestaveb jsou v územním plánu vymezeny ve výkrese č. 1. Základní členění území.
V Brandýse n. Labem jsou to menší přestavbové plochy dnes již nevyhovující zástavby především u zámku, okolí ulice
Květnová, lokalita U Královic.
Ve Staré Boleslavi jsou to plochy U Přístavu, v okolí Mariánského náměstí a mezi Lhoteckou a Třebízského.
Označení přestavbové plochy začíná písmenem P, za kterým následuje pořadové číslo pro každou plochu jedinečné.
číslo
plochy
kód
plochy
Popis
ploch RZV
P1
BI
BYDLENÍ v rod. domech - městské a příměstské
P19
P21
BI
BI
BYDLENÍ v rod. domech - městské a příměstské
BYDLENÍ v rod. domech - městské a příměstské
P6 OM
P8 OV
P9 OV
P10 OV
P24 OV
P25 OV
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - komerce malá a střední
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - veřejná vybavenost
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - veřejná vybavenost
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - veřejná vybavenost
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - veřejná vybavenost
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - veřejná vybavenost
P3
BI
P5
OM
P11
PV
P20
PV
P13
P22
P7
P16
P17
P2
P15
P18
P23
P4
PV
PV
SK
SK
SK
SM
SM
SM
VL
ZV
BYDLENÍ v rod. domech - městské a příměstské
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - komerce malá a střední
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Plocha SMÍŠENÁ OBYTNÁ komerční
Plocha SMÍŠENÁ OBYTNÁ komerční
Plocha SMÍŠENÁ OBYTNÁ komerční
Plocha SMÍŠENÁ OBYTNÁ městská
Plocha SMÍŠENÁ OBYTNÁ městská
Plocha SMÍŠENÁ OBYTNÁ městská
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - lehký průmysl
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Zkratky použité v tabulce:
Výměra
v ha
Tabulka ploch přestaveb:
Katastrální
území
Lokalita
1,516 Stará Boleslav Třebízského - Lhotecká
mezi Pražskou a
1,094 Brandýs n. L.
Květnovou
0,718 Brandýs n. L.
U Královic
0,263 Brandýs n. L.
Seifertova
u boleslavského
0,424 Stará Boleslav
hřbitova
2,604 Stará Boleslav Třebízského - Lhotecká
0,566 Brandýs n. L.
ul. Palachova
0,877 Stará Boleslav
ul. U Přístavu
0,496 Brandýs n. L.
u vodojemu
0,626 Stará Boleslav
Houšťka
0,320 Stará Boleslav
Houšťka
mezi Pražskou a
0,259 Brandýs n. L.
Zápskou
mezi Pražskou a
0,589 Brandýs n. L.
Zápskou
za Brandýskými
0,302 Brandýs n. L.
hřbitovy
0,408 Brandýs n. L.
U Královic
0,955 Stará Boleslav
ul. Šarochova
0,225 Stará Boleslav
Mariánské náměstí
0,202 Stará Boleslav
Mariánské náměstí
0,661 Brandýs n. L.
ul. Fakultní
0,383 Brandýs n. L.
ul. Na Nižším Hrádku
0,059 Brandýs n. L.
Masarykovo náměstí
1,177 Brandýs n. L.
Cihelna
mezi Pražskou a
0,104 Brandýs n. L.
Květnovou
HHL = nutnost splnění hlukových hygienických limitů viz kapitola F.3. Zásady pro využívání ploch
DP = využití plochy je podmíněno uzavřením dohody o parcelaci viz kapitola K.
US = využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie viz kapitola L.
Typy VPS a VPO viz kapitoly G. a H. veřejně prospěšné a stavby a veřejně prospěšná opatření.
Strana
16
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Požadavek
DP, ÚS, RP / typ VPSVPO / podmínky
využití
DP-3
US-3 / HHL
DP-3
PO
PO
PO
PO
PP
PP
PP
PP
US-3 / PP
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
C.5. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Koncepce rozvoje počítá jednak s existencí funkčně samostatných ploch zeleně, jednak s existencí zeleně v jiných
funkčních plochách.
Sídelní zeleň je v rámci ploch s rozdílným způsobem využití definována především plochami veřejným prostranstvím veřejnou zelení ZV, které jsou jako veřejně přístupné plochy určeny pro odpočinek, rekreaci, zelení soukromou a
vyhrazenou ZS a zelení ochrannou a izolační ZO především pro ochranu obytného území před negativními vlivy (např.
dopravy).
Zeleň uvnitř jiných ploch není v rámci územního plánu rozlišena jako funkčně samostatná – tvoří doplňkovou funkci k jiné
hlavní funkci.
Plochy zeleně ZV a ZO doplňují plochy veřejných prostranství a jsou určeny především pro veřejně přístupnou zeleň,
plochy parků a izolační zeleň. Nově jsou vymezovány jako doplnění velkých obytných celků, odclonění ploch dopravy a
výroby, doprovodná zeleň vodních toků a ploch.
Označení plochy začíná písmenem Z, za kterým následuje pořadové číslo pro každou plochu jedinečné:
Z82
Z109
Z198
Z201
Z205
Z209
Z214
Z215
Z217
Z219
Z222
Z223
Z224
Z227
Z228
Z231
Z235
Z237
Z238
Z242
Z247
Z261
Z262
Z264
Z268
Z16
Z47
Z78
Z92
Z93
Z102
Z124
Z195
Z200
Z202
Z204
Z206
Z207
Z208
Z210
Z211
Z212
Z213
Z220
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
Popis
ploch RZV
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
ZELEŇ ochranná a izolační
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Veřejné prostranství - veřejná zeleň
Výměra
v ha
číslo
plochy
kód
plochy
Tabulka navržených ploch zeleně:
0,252
0,504
0,619
0,233
3,013
0,669
1,369
0,241
1,309
0,507
0,431
0,966
1,090
0,370
0,688
4,693
0,815
1,641
0,588
3,939
0,389
0,201
0,347
1,279
0,561
0,249
0,249
0,140
0,308
0,369
0,530
2,414
0,351
0,273
0,643
0,130
0,472
0,123
0,230
0,595
0,577
0,195
0,654
0,917
Katastrální
území
Lokalita
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Nad Pramenem
mezi Pražskou a Zápskou
U Královic
Nad Pramenem
U Dálnice
Třebízského - u zahrádek
Mýtka
Okrouhlík
Mýtka
Boleslavská - Josefa Truhláře
mezi Zápskou a Královicemi
mezi Zápskou a Královicemi
Nad Vinořským potokem
u kasáren
u kasáren
Okrouhlík
za Sídlištěm BSS
severně nad Vinořským potokem
Kralupská - Brázdimská
Na panském
Kostelecká - u čerpací stanice
Na Praporci
U Královic
Třebízského - Lhotecká
za Dřevčickou ulicí
Cihelna
Okrouhlík
ul. Dukelská
Okrouhlík
Nad Vinořským potokem
U Dálnice
Nad Pramenem
Nad Vinořským potokem
Hrušov
Královice - u trati
za přejezdem - Brázdimská
u plavební komory
niva pod Mělnickou
Mělnická
Mýtka
Mýtka
Mýtka
Mýtka
Thámova ul.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Požadavek
DP, ÚS, RP / typ
VPS-VPO / podmínky
využití
US-1
US-3
US-1
US-2
US-2
US-4
US-3
US-4
DP-1
US-1
US-4
RP-3
US-2
US-2
US-2
US-2
Strana
17
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
Z221
Z229
Z230
Z232
Z233
Z234
Z241
Z243
Z244
Z246
Z266
Z270
Z271
Z272
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
Veřejné
Veřejné
Veřejné
Veřejné
Veřejné
Veřejné
Veřejné
Veřejné
Veřejné
Veřejné
Veřejné
Veřejné
Veřejné
Veřejné
prostranství
prostranství
prostranství
prostranství
prostranství
prostranství
prostranství
prostranství
prostranství
prostranství
prostranství
prostranství
prostranství
prostranství
Zkratky použité v tabulce:
-
veřejná
veřejná
veřejná
veřejná
veřejná
veřejná
veřejná
veřejná
veřejná
veřejná
veřejná
veřejná
veřejná
veřejná
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
zeleň
0,873
0,749
0,418
0,118
0,224
0,613
0,600
0,142
0,301
0,316
0,546
0,248
1,457
0,294
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Popovice
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
US = využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie viz kapitola L.
RP = využití plochy je podmíněno vydáním regulačního plánu viz kapitola M.
Strana
18
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
ul. v Zahradách
Mýtka
Královice - u dálnice
Spořilov - Kostelecká
u zastávky Zápská
u vodojemu
za Dřevčickou ulicí
za Dřevčickou ulicí
mezi Pražskou a Zápskou
mezi Cihelnou a Průmyslovou
Okrouhlík
Popovice – jihozápadní okraj
Nad Vinořským potokem
Nad Vinořským potokem
DP = využití plochy je podmíněno uzavřením dohody o parcelaci viz kapitola K.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
US 2
US-4
US-4
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
D.
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
D.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Dopravní infrastruktura je graficky znázorněna na schématu S.2. Dopravní infrastruktura, 1 : 25 000, a ve výkrese O.2.
Dopravní infrastruktura, 1 : 5 000.
SILNIČNÍ DOPRAVA
Stávající dopravní skelet je do cílového stavu obsluhy území dopravou upraven dle požadavků na rozvoj území města.
Důraz je kladen na ochranu historických hodnot a především plochy pro bydlení a občanskou vybavenost.
Systém místních komunikací je rozdělen do funkčních skupin a skládá se:
ze stávající rychlostní komunikace funkční skupiny A (R10)
sběrných komunikací funkční skupiny B (II/101, II/245, II/331, II/610 a silnic III. tříd)
významných obslužných komunikací funkční skupiny C
ostatních obslužných komunikací funkční skupiny C
Systém místních komunikací je doplněn trasami účelových komunikací, pěších tras a cyklotras.
V ÚP se nově vymezují:
Sběrné komunikace funkční skupiny B:
Přeložka silnice II/101 v úseku mezi obcí Zápy s napojením do stávající trasy v ulici Kostelecká (ZÚR D063).
Přeložka silnice II/331 od křížení s R10 po napojení do stávající stopy za ulicí Mělnická (ZÚR D156).
Rozšíření a přeložka silnice III/2451 v úseku Pod praporcem, ulice Lesní.
Nové napojení III/0101 na přeložku II/101.
Nové napojení III/2448 na II/101.
Nad Vinořským potokem.
Významné obslužné komunikace funkční skupiny C:
Nové propojení Kralupská – Brázdimská.
Nové propojení Královice (U zastávky) - Zápská
Prodloužení Josefa Truhláře k přeložce II/331.
Napojení Mělnické na přeložku II/331.
Nové trasy komunikací pro obsluhu navrhovaných ploch.
Nové trasy účelových komunikací pro zajištění prostupnosti území.
Přemístění vozovny autobusů k ulici Průmyslové.
Ostatní obslužné komunikace funkční skupiny C:
Účelové komunikace:
V rámci veřejné autobusové dopravy:
Pěší a cyklotrasy:
Přeložka trasy č. 24 přes řeku Labe okolo Proboštských jezer v souvislosti s cílovým stavem těžby štěrkopísku.
Nové lávky přes řeku Labe.
Nový pěší okruh v rámci lokality Houšťka k R10.
Propojení Houšťka – Dukelská s podchodem R10.
Nové propojení lokality Houšťka na Nový Vestec.
Hipostezka ve Staré Boleslavi.
PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ:
Plochy dopravní infrastruktury jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro dopravní obsluhu území. Při
umísťování nových zařízení a ploch se posuzují dopady dopravy na okolí novostavby. Na pozemcích tras a ploch
vymezených pro dopravní infrastrukturu nesmí být umísťovány a povolovány novostavby a přístavby stávajících staveb
s výjimkou liniových staveb technického vybavení.
Navržené obslužné a účelové komunikace jsou součástí ploch veřejných prostranství. Jako plochy dopravní infrastruktury
jsou samostatně v průjezdních úsecích vymezeny silnice.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
19
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
PARKOVÁNÍ
Parkování a doprava v klidu je umožněna v rámci ploch dopravní infrastruktury a přípustná v rámci jednotlivých
stavebních ploch tak, aby byly pokryty aktuální a budoucí požadavky na potřebná parkovací a odstavná stání v konkrétní
ploše.
PROSTUPNOST SÍDLA
Zajištění základní prostupnosti sídla je řešeno prostřednictvím vymezených ploch dopravní infrastruktury DS a veřejných
prostranství PV, které zajišťují pohyb vozidel, cyklistů i pěších osob.
Pro zlepšení prostupnosti sídla je přípustné vytváření nových komunikací ve všech typech ploch s rozdílným způsobem
využití, pro jejich vnitřní členění tak, aby nevznikaly slepé ulice uvnitř zástavby.
Jsou navrženy tři lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe. Jedna v severní části propojení ulice V Zahrádkách s rekreační
oblastí Proboštská jezera. Další dvě lávky jsou navrženy pro propojení brandýského podzámčí s jižní částí Hluchova.
ÚZEMNÍ REZERVY
V rámci územního plánu jsou vymezeny územní rezervy pro:
Silniční koridor pro možnost propojení ulice Kostelecká se Starou Boleslaví s novým mostem přes řeku Labe
Silniční koridor pro možnost propojení ulic U Přístavu a Mělnická
Rozšíření vodního koridoru pro průplavní spojení Dunaj – Odra - Labe
D.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
D.2.1.
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Je graficky znázorněno na schématu S.3. Technická infrastruktura, 1 : 25 000, a na výkrese O.3. Zásobování vodou a
odkanalizování území, 1 : 5 000.
Zásobování řešeného území vodou je ze tří zdrojů:
a) Káraný
b) Prameniště Motorlet
c) Prameniště Na Praporci
Zásobování vodou je ve dvou tlakových pásmech Brandýs nad Labem, Stará Boleslav je v dolním tlakovém pásmu.
Z přívodného vodovodu z vodárny Káraný do Prahy je voda přiváděna do zemního vodojemu a dále čerpána pro horní
tlakové pásmo do věžového vodojemu.
Z přívodného vodovodu Káraný jsou zásobeny přes Dřevčice i Popovice.
Z prameniště Motorlet a Na Praporci je voda dopravována výtlačným zásobním řadem do vodovodní sítě do Staré
Boleslavi a do dolního tlakového pásma Brandýsa nad Labem a přebytek vody je odváděn do zemního vodojemu.
Pro návrhový stav je nutno zvětšit akumulaci vody v rámci stávajících ploch a zajistit zvýšenou dodávku vody v rámci
stávající sítě. Dále je třeba provést přepočet vodovodní sítě pro výhledový stav.
Nově navrhované plochy pro zástavbu budou napojeny na veřejný vodovod prodloužením stávajících vodovodních řadů.
D.2.2.
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ
Je graficky znázorněno na schématu S.3. Technická infrastruktura, 1 : 25 000, a na výkrese číslo: O.3. Zásobování vodou
a odkanalizování území, 1 : 5 000.
Z městských částí Brandýs nad Labem a Stará Boleslav jsou odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod převážně
jednotnou kanalizací, z nově budovaných lokalit oddílnou kanalizací. V severovýchodní části Staré Boleslavi, oddělené od
centrální části města rychlostní komunikací R10, jsou dešťové vody vsakovány a veřejnou kanalizací je odváděna pouze
splašková voda.
Navržené rozvojové plochy budou odkanalizovány do stávající kanalizace buď jednotnou nebo oddílnou kanalizací.
V Popovicích je navržena nová splašková kanalizace se samostatnou čistírnou odpadních vod s odvodem do Vinořského
potoka. Dešťové vody budou oddílnou dešťovou kanalizací vyústěny do Vinořského potoka.
Jsou vymezena území s požadavkem na změnu hospodaření s dešťovými vodami. Vsakování je požadováno na území
bytových domů při ulici Boleslavská.
Jsou vymezena území s požadavkem na odpojení od stávající jednotné kanalizace a k realizaci nového odvedení
dešťových vod v rámci průmyslového areálu mezi ulicemi Pražská a Průmyslová, a dále v rámci vojenského areálu.
Rozvody v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro
dopravu.
Strana
20
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
Je třeba maximálně snížit odvod dešťových vod do kanalizace, v obytné zástavbě budou u RD v maximální možné míře
zachytávány vody ze střech v nádržích se zpětným využitím, vsakování.
Dešťová kanalizace bude zaúsťována do vodotečí pouze přes retenční usazovací nádrže.
Čistírna odpadních vod při řece Labi je navržena k rozšíření a zvětšení kapacity.
Podmínky pro novou výstavbu v řešeném území:
realizace navrhované zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním, objekty nebo komplexy RD budou
realizovány po vybudování inženýrských sítí a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV,
je třeba snížit odvod dešťových vod ze zastavěného území, budování a udržování dešťových retenčních nádrží,
rekonstrukce kanalizace,
realizace, rozšíření a zkapacitnění ČOV.
D.2.3.
ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ PLYNEM
Je graficky znázorněno na schématu S.3. Technická infrastruktura, 1 : 25 000, a na výkrese číslo: O.4. Zásobování
plynem a elektrickou energií, sítě elektronických komunikací, 1 : 5 000.
V rámci řešeného území jsou stabilizovány koridory vedení VVTL plynovodů.
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je zásoben z VTL plynovodu dvěma přípojkami, ze kterých je veden STL plynovod
k odběratelům a regulačním stanici RS STL/NTL. Část ulice Pražská v Brandýse nad Labem a stará část zástavby ve Staré
Boleslavi je zásobena NTL plynovodem, zbývající část je zásobena ze STL rozvodu.
Zajištění potřeby pro navrhované stavební plochy na územích Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi je nutno řešit
zvětšením kapacity dodávaného plynu v rámci stávajících regulačních stanic sítě VTL.
Zástavba v návrhových plochách bude zásobena plynem prodloužením stávajících vedení.
Pro zásobení Popovic je navržena nová regulační stanice VTL/STL severně od zástavby a rozvod STL.
D.2.4.
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Je graficky znázorněno na schématu S.3. Technická infrastruktura, 1 : 25 000, a na výkrese číslo: O.4. Zásobování
plynem a elektrickou energií, sítě elektronických komunikací, 1 : 5 000.
Pro zásobování řešeného území včetně návrhových ploch je stabilizována distribuční síť 110 kV včetně transformoven
110/22kV.
Nově je navržena trafostanice 110/22 kV Brandýs nad Labem při jižním okraji ulice Brázdimská na konci zastavitelného
území. K této trafostanici je navržena trasa dvojitého vedení 110 kV napojená na stávající elektrické vedení východně od
Popovic.
Distribuční síť 22 kV včetně transformoven 22/0,4kV:
ve všech návrhových a přestavbových plochách důsledně dodržovat navrhování prostorově dostatečně
dimenzovaných koridorů pro ukládání podzemních kabelových vedení VN 22 kV a NN 0,4 kV k posilování
distribuční sítě pro napojení rozvojových ploch,
umožnit umístění distribučních a odběratelských transformoven 22/0,4 kV a dalších elektrických stanic do
veškerých rozvojových a přestavbových ploch k posilování distribuční sítě pro napojení rozvojových ploch.
Při návrhu přeložek nadzemních vedení distribuční sítě v zastavěných územích preferovat uložení přeložených úseků
vedení do země. Podpořit dohodu vlastníka DS a vyvolavatele přeložky.
Pro spolehlivou funkci distribuční soustavy jako celku je nutné transformovny umisťovat tak, aby byly přístupné, nejlépe
z veřejně přístupného prostranství.
Navrhované plochy budou napojeny na stávající nebo rozšířenou distribuční síť NN.
D.2.5.
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Jsou graficky znázorněny na schématu S.3. Technická infrastruktura, 1 : 25 000, a na výkrese číslo: O.4. Zásobování
plynem a elektrickou energií, sítě elektronických komunikací, 1 : 5 000.
Sítě elektronických komunikací pro přenos signálů po vedení se budou v zastavitelných plochách budovat výhradně jako
podzemní, kabelové.
Pro napojení návrhových ploch na sítě elektronických komunikací budou dodržovány následující zásady:
vytvářet podmínky pro umisťování liniových staveb
ve všech plochách důsledně dodržovat navrhování prostorově dostatečně dimenzovaných koridorů pro ukládání
podzemních kabelových vedení elektronických komunikací
koordinovat výstavbu s ohledem na umístění dalších zařízení sítě elektronických komunikací.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
21
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
Při návrhu přeložek nadzemního vedení komunikační sítě elektronických komunikací preferovat uložení přeložených
úseků vedení do země. Podpořit dohodu vlastníka sítě a vyvolavatele přeložky.
D.2.6.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
V rámci řešeného území se nenachází a ani se nenavrhuje samostatná plocha pro nakládání s odpady.
Nakládání s odpady formou sběrných dvorů je možné v rámci ploch výroby a technické infrastruktury.
V rámci řešeného území jsou stabilizovány dvě lokality pro sběr tříděného odpadu. V Brandýse nad Labem při ulici
Pražská a ve Staré Boleslavi při ulici Mělnická.
Strana
22
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
E.
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce uspořádání krajiny je zobrazena na výkrese číslo: 2.1. Hlavní výkres, 1 : 5 000 a schématu S.1. Urbanistická
koncepce, uspořádání krajiny, ÚSES a protipovodňová opatření, 1 : 10 000.
E.1. ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Základním cílem koncepce uspořádání krajiny je podpora udržitelného rozvoje území, zahrnujícího zachování stávajících
estetických, ekologických a rekreačních kvalit krajiny a jejich další rozvoj a podporu mimoprodukčních funkcí krajiny.
Součástí koncepce uspořádání krajiny je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení
územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny, zajištění podmínek pro fungování
nezastavěného území při ohrožení povodněmi a vytvoření podmínek pro přiměřené rekreační využití krajiny.
Konkrétní využití území je obecně třeba přizpůsobit ochraně krajinného rázu, se zvláštním důrazem na zachování
panoramatu města s jeho architektonicky a historicky cennými dominantami a v případě Staré Boleslavi i s pozadím
lesního komplexu.
E.2. VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ
Koncepce uspořádání krajiny je tvořena plochami s rozdílným způsobem využití. Označení plochy změny v krajině začíná
písmenem K, za kterým následuje pořadové číslo pro každou plochu jedinečné.
E.2.1.
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Plochy vodní a vodohospodářské W jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami a zahrnují
pozemky vodních ploch, koryt vodních toků, prvků protipovodňové ochrany a případně i jiné pozemky pro převažující
vodohospodářské využití.
Většina vymezených ploch jsou plochami stabilizovanými řekou Labe, jejími rameny a přítoky a vodními plochami
Proboštských jezer.
Návrhové plochy jsou určeny především pro rekreační rybník u Vinořského potoka, revitalizaci ramene Houšťka
a vybudování laguny na pravém břehu Labe pro umístění loděnice.
E.2.2.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Plochy zemědělské NZ jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití a zahrnují
zejména pozemky zemědělského půdního fondu a související dopravní a technické infrastruktury.
Všechny vymezené plochy jsou plochami stabilizovanými.
E.2.3.
PLOCHY LESNÍ
Plochy lesní NL jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro plnění převažujících funkcí lesa
a zahrnují zejména lesní pozemky, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní
a technické infrastruktury.
Většina vymezených ploch jsou plochy stabilizované.
Návrhové plochy jsou zejména pro realizaci lužních lesů v okolí toku řeky Labe, Proboštských jezer a rozšíření lesních
pozemků v lokalitě Houšťka. Většinou se proto nacházejí na území Staré Boleslavi.
E.2.4.
PLOCHY PŘÍRODNÍ
Plochy přírodní NP jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a zahrnují zejména
pozemky v rámci evropsky významných lokalit, biocenter a částečně pozemků biokoridorů.
Návrhové plochy jsou vymezeny výhradně v rámci vymezených ploch biocenter a biokoridorů.
E.2.5.
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Plochy smíšené nezastavěného území NS zahrnují pozemky bez rozlišení převažujícího způsobu využití, které jsou určené
k plnění funkcí lesa, biokoridory systému ÚSES, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch
a koryt vodních toků. Do plochy smíšené nezastavěného území jsou zahrnuty i pozemky přirozených a přírodě blízkých
ekosystémů a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
23
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
Územní plán navrhuje plochy smíšené nezastavěného území v místech, kde jsou nutné přechodové prvky mezi
významnými krajinnými plochami a stavebními nebo zemědělsky intenzivně využívanými plochami (v nivě Labe, u
Hrušova, u Brázdimské ulice za tratí).
E.2.6.
PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
Plochy těžby nerostů NT jsou vymezeny v rámci dobývacích prostorů určených k těžbě štěrkopísku na území Staré
Boleslavi v oblasti Proboštských jezer a lokalitě U jatek. Jejich budoucí využití po rekultivaci je určeno jako nestavební.
Jako vodní plocha pro rozšíření jezer anebo jako smíšená plocha nezastavěného území.
Označení ploch změn v krajině začíná písmenem K, za kterým následuje pořadové číslo pro každou plochu jedinečné:
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K10
K66
K8
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K24
K25
K27
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40
K41
K42
K44
K45
K50
K55
K56
K63
K65
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NL
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
Strana
24
Popis
ploch RZV
plocha LESNÍ
plocha LESNÍ
plocha LESNÍ
plocha LESNÍ
plocha LESNÍ
plocha LESNÍ
plocha LESNÍ
plocha LESNÍ
plocha LESNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
plocha PŘÍRODNÍ
Výměr
a v ha
číslo
plochy
kód
plochy
Tabulka navržených ploch změn v krajině:
1,511
0,244
7,459
1,808
8,328
2,064
0,572
3,330
0,0723
2,722
5,977
0,337
0,830
1,600
0,471
0,668
0,212
0,617
1,943
2,402
2,836
1,333
0,374
0,657
0,795
0,027
1,238
0,354
3,162
0,389
0,568
4,451
2,930
1,384
0,713
11,924
1,260
0,381
0,946
7,988
1,065
1,727
1,238
0,511
0,093
1,368
Katastrální
území
Lokalita
Popovice
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Popovice
Brandýs n. L.
Popovice
Popovice
Popovice
Brandýs n. L.; Popovice
Brandýs n. L.; Popovice
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Popovice
Popovice
Popovice
Popovice
Brandýs n. L.
Popovice
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Brandýs n. L.; St. Boleslav
Stará Boleslav
Popovice
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
nad Hrušovským rybníkem
u čističky
Proboštské jezero
Na Polabí
Na Polabí
u dálniční křižovatky
za Houšťkou
u čističky
nad Hrušovským rybníkem
Záhořská svodnice
u popovického kamenolomu
pod Brázdimskou
mezi Brázdimskou a Popovicemi
u popovického kamenolomu
mezi Brázdimskou a Popovicemi
mezi Brázdimskou a Popovicemi
mezi Brázdimskou a Popovicemi
pod Brázdimskou
pod Brázdimskou
pod Brázdimskou
Záhořská svodnice
mezi Hluchovem a Houšťkou
mezi Hluchovem a Houšťkou
Záhořská svodnice
Záhořská svodnice
Záhořská svodnice
u popovického kamenolomu
mezi Brázdimskou a Popovicemi
u Cvrčovic
u Cvrčovic
mezi Brázdimskou a Popovicemi
mezi Brázdimskou a Popovicemi
Záhořská svodnice
u vodojemu
za Houšťkou
Na Polabí
mezi Hluchovem a Houšťkou
niva pod Mělnickou
ul. U Přístavu
Proboštské jezero
Proboštské jezero
za Popovicemi
za Dřevčickou ulicí
pod Brázdimskou
Cihelna
Cihelna
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Požadavek
DP, ÚS, RP
/ typ VPSVPO
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
K26
K46
K47
K48
K49
K54
K58
K59
K60
K51
K52
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NT
NT
K62
K64
W
W
K57
NT
pl.
pl.
pl.
pl.
pl.
pl.
pl.
pl.
pl.
Smíšená nezastavěného
Smíšená nezastavěného
Smíšená nezastavěného
Smíšená nezastavěného
Smíšená nezastavěného
Smíšená nezastavěného
Smíšená nezastavěného
Smíšená nezastavěného
Smíšená nezastavěného
TĚŽBA NEROSTŮ
TĚŽBA NEROSTŮ
území
území
území
území
území
území
území
území
území
TĚŽBA NEROSTŮ
1,426
1,771
0,643
0,348
0,219
1,636
8,166
0,360
1,222
18,565
1,592
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
Stará Boleslav
Brandýs n. L.; St. Boleslav
Stará Boleslav
20,899
Stará Boleslav
plocha VODNÍ, VODOHOSPODÁŘSKÁ 0,561
plocha VODNÍ, VODOHOSPODÁŘSKÁ 0,909
Stará Boleslav
Brandýs n. L.
ul. v Zahradách
za Dřevčickou ulicí
za přejezdem - Brázdimská
za přejezdem - Brázdimská
za přejezdem - Brázdimská
za Dřevčickou ulicí
Proboštské jezero
ul. v Zahradách
ul. Šarochova
Proboštské jezero
Borek
mezi Mělnickou a Proboštským
jezerem
za Houšťkou
Nad Vinořským potokem
US-4
E.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
E.3.1.
KONCEPCE VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
Koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) je založena na principu tvorby ucelených větví
ÚSES, sestávajících z logických sledů vzájemně navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících biocenter
a biokoridorů, a zahrnuje vzájemně provázané řešení všech tří zastoupených úrovní ÚSES – nadregionální, regionální
a místní (lokální). Vymezeny jsou následující skladebné části ÚSES:
dílčí části nadregionálního biokoridoru K 10 v prostorech jeho vodní a nivní osy: vložené regionální biocentrum
K 10/RBC 1456 Proboštské rybníky, vložená (lokální) biocentra K 10/BC 1 - K 10/BC 5 a úseky mezi vloženými
biocentry K 10/BK 1 - K 10/BK 7 (regionální biocentrum K 10/RBC 1456 Proboštské rybníky zasahuje na území
města jen částí své celkové plochy);
regionální biocentrum (RBC) 1455 Na Vinořském potoce, zasahující na území města jen menší částí své celkové
plochy;
regionální biokoridor RK 1152, sestávající z vložených lokálních biocenter RK 1152/BC 1 - RK 1152/BC 4 a úseků
mezi biocentry RK 1152/BK 1 - RK 1152/BK 5;
lokální biocentra LBC 1 - LBC 10 (LBC 1, LBC 2 a LBC 3 zasahují na území města jen částí své celkové plochy);
lokální biokoridory LBK 1 - LBK 18 (v řadě případů zasahující na území města jen částí své celkové plochy).
Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především celkovou mírou podrobnosti
řešení územního plánu a rozpory mezi podkladovou mapou a skutečným stavem využití území. S ohledem na vlastnické
vztahy k pozemkům, na skutečný stav využití území a dále na zájmy ochrany přírody a krajiny, vodního a lesního
hospodářství a zemědělství je tudíž možné provádět určité korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. při
zpracování komplexní pozemkové úpravy), a to při splnění podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani potenciální
funkčnosti ÚSES.
Přípustnost upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba vždy posuzovat ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany
přírody.
E.3.2.
VYMEZENÉ SKLADEBNÉ ČÁSTÍ ÚSES
Označení
K 10/RBC 1456 Proboštské
rybníky
K 10 / NRBK 1
K 10 / LBC 1
K 10 / NRBK 2
K 10 / NRBK 3
K 10 / NRBK 4
K 10 / LBC 2
K 10 / NRBK 5
K 10 / LBC 3
K 10 / NRBK 6
K 10 / LBC 4
K 10 / NRBK 7
Funkční typ + biogeografický význam
Nadregionální biokoridor - vložené regionální biocentrum
Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální
biokoridor
biokoridor
biokoridor
biokoridor
biokoridor
biokoridor
biokoridor
biokoridor
biokoridor
biokoridor
biokoridor
-
dílčí úsek
vložené biocentrum
dílčí úsek
dílčí úsek
dílčí úsek
vložené biocentrum
dílčí úsek
vložené biocentrum
dílčí úsek
vložené biocentrum
dílčí úsek
Cílová společenstva
Nivní + vodní
Nivní + vodní
Nivní + vodní
Vodní
Vodní + nivní
Nivní
Nivní + vodní
Nivní + vodní
Nivní + vodní
Nivní
Nivní
Nivní + vodní
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
25
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
Označení
K 10 / LBC 5
RBC 1455 Na Vinořském potoce
RK 1152 / RBK 1
RK 1152 / LBC 1
RK 1152 / BK 2
RK 1152 / LBC 2
RK 1152 / BK 3
RK 1152 / LBC 3
RK 1152 / RBK 4
RK 1152 / LBC 4
RK 1152 / RBK 5
LBC 1
LBC 2
LBC 3
LBC 4
LBC 5
LBC 6
LBC 7
LBC 8
LBC 9
LBC 10
LBK 1
LBK 2
LBK 3
LBK 4
LBK 5
LBK 6
LBK 7
LBK 8
LBK 9
LBK 10
LBK 11
LBK 12
LBK 13
LBK 14
LBK 15
LBK 16
LBK 17
LBK 18
Funkční typ + biogeografický význam
Nadregionální biokoridor - vložené biocentrum
Regionální biocentrum
Regionální biokoridor - dílčí úsek
Regionální biokoridor - vložené biocentrum
Regionální biokoridor - dílčí úsek
Regionální biokoridor - vložené biocentrum
Regionální biokoridor - dílčí úsek
Regionální biokoridor - vložené biocentrum
Regionální biokoridor - dílčí úsek
Regionální biokoridor - vložené biocentrum
Regionální biokoridor - dílčí úsek
Lokální biocentrum
Lokální biocentrum
Lokální biocentrum
Lokální biocentrum
Lokální biocentrum
Lokální biocentrum
Lokální biocentrum
Lokální biocentrum
Lokální biocentrum
Lokální biocentrum
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
Lokální biokoridor
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
Cílová společenstva
Nivní + vodní
Lesní mezofilní, mokřadní + vodní
Lesní mezofilní, mokřadní + vodní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní, mokřadní + vodní
Mokřadní + vodní, příp. lesní mezofilní
Mokřadní + vodní, příp. lesní mezofilní
Mokřadní + vodní
Lesní mezofilní, mokřadní + vodní
Lesní mezofilní, mokřadní + vodní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní, mokřadní + vodní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Nivní
Lesní mezofilní, mokřadní + vodní
Lesní mezofilní, mokřadní + vodní
Lesní mezofilní, mokřadní + vodní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Mokřadní + vodní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Lesní mezofilní
Nivní + vodní
Nivní + vodní
Lesní mezofilní
Mokřadní + vodní, příp. lesní mezofilní
Mokřadní + vodní, příp. lesní mezofilní
Mokřadní + vodní, příp. lesní mezofilní
Mokřadní + vodní, příp. lesní mezofilní
VYSVĚTLIVKY K TYPŮM VĚTVÍ
Nivními společenstvy jsou myšleny různé typy společenstev na podmáčených stanovištích údolní nivy řeky Labe (včetně
lesních společenstev a extenzivně využívaných trvalých travních porostů).
Vodními společenstvy jsou myšlena společenstva tekoucích i stojatých vod.
Lesními mezofilními společenstvy jsou myšleny lesní porosty, souvislé nelesní porosty dřevin, případně až společenstva
lesostepního či lesoparkového charakteru na stanovištích, která nejsou významněji ovlivněna podzemní vodou.
Mokřadními společenstvy jsou myšleny různé typy společenstev na podmáčených stanovištích ve dnech údolí mimo
údolní nivu Labe (včetně lesních společenstev a extenzivně využívaných trvalých travních porostů).
E.3.3.
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH ÚSES
Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů).
Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezených skladebných částí ÚSES (biocenter a
biokoridorů) platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky:
Strana
Hlavní je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES.
Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným
způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky
stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability území.
26
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES.
stavby pro vodní hospodářství (včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany), pokud jde o stavby ve
veřejném zájmu, za předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES;
Do vymezených ploch ÚSES nelze umisťovat budovy. Z jiných typů staveb lze do vymezených ploch ÚSES umisťovat
podmíněně:
stavby dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde, za předpokladu
minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES;
stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, za předpokladu
minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES.
Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba posuzovat vždy ve spolupráci
s příslušným orgánem ochrany přírody.
E.4. PROSTUPNOST KRAJINY
Zajištění základní prostupnosti krajiny je řešeno prostřednictvím vymezených ploch dopravní infrastruktury a veřejných
prostranství.
Pro zlepšení prostupnosti krajiny je podmíněně přípustné vytváření nových účelových komunikací ve všech typech ploch
s rozdílným způsobem využití, a to tehdy, pokud nedojde k negativnímu ovlivnění hlavního způsobu využití dotčené
plochy s rozdílným způsobem využití nebo k negativnímu ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny.
Potřebu zachování (příp. zlepšení) prostupnosti území je nutné zohlednit i při konkrétních technických řešeních staveb
dopravní infrastruktury a protipovodňových opatření.
E.5. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Nejsou navrhována žádná speciální protierozní opatření.
Opatření proti vodní a větrné erozi budou částečně plnit realizované prvky ÚSES, zejména v západní zemědělsky
využívané části území.
Návrh a realizace konkrétních protierozních opatření jsou obecně přípustné nebo podmíněně přípustné ve všech typech
ploch v nezastavěném území. Podmíněně přípustné jsou tam, kde by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění zájmů ochrany
přírody a krajiny.
E.6. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
Územní plán stabilizuje systém vybudovaných protipovodňových opatření v řešeném území, který je realizován formou
zemních hrází. Tento systém je doplněn návrhovými hrázemi v oblasti ústí Vinořského potoka a na pravém břehu Labe u
čistírny odpadních vod. Protipovodňová ochrana bude realizována v případě, že náklady na její vybudování budou
přiměřené vzhledem k míře rizika a výši potenciálních povodňových škod v chráněném území.
E.7. REKREACE
Rekreační využití krajiny je obecně přípustné, pokud nedojde k negativnímu ovlivnění hlavního způsobu využití dotčené
plochy s rozdílným způsobem využití nebo k negativnímu ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny.
Rekreace je posílena formou pěší a cykloturistiky.
E.8. VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Územní plán vymezuje plochy pro dobývání nerostů a jeho technické zajištění v rámci ploch těžby nerostů NT.
Jednak se jedná se o postupné rozšiřování Proboštských jezer probíhající těžbou, kdy cíloví stav využití území bude vodní
plocha.
Další lokalita určená pro těžení „U jatek“ mezi Proboštskými jezery a ulicí Mělnickou bude po rekultivaci následně využita
k zazelenění do smíšených ploch nezastavěného území nebo lesa.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
27
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
F.
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
F.1. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Typy ploch vyskytujících se v Územním plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:
Zobrazovaný kód
Popis využití
Číslo
Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské
2
BH
Bydlení v bytových domech
BV
Bydlení v rodinných domech – venkovské
BI
Bydlení se specifickým využitím
BX
Rekreace – hromadná
RH
Rekreace - zahrádkářské osady
RZ
Občanské vybavení - veřejná vybavenost
OV
Občanské vybavení – komerce malá a střední
OM
Občanské vybavení – komerce plošně rozsáhlá
OK
Občanské vybavení - tělovýchova a sport
OS
Občanské vybavení - hřbitovy
OH
Smíšené obytné – městské
SM
Smíšené obytné – venkovské
SV
Smíšené obytné – komerční
SK
Dopravní infrastruktura - silniční
DS
Dopravní infrastruktura - železniční
DZ
Dopravní infrastruktura - vodní
DV
Technická infrastruktura – inženýrské sítě
TI
Technická infrastruktura – nakládání s odpady
TO
Výroba a skladování – těžký průmysl a energetika
VT
Výroba a skladování – lehký průmysl
VL
Výroba a skladování – zemědělská výroba
VZ
Smíšená výrobní
VS
Veřejné prostranství
PV
Veřejná prostranství – veřejná zeleň
ZV
Zeleň soukromá a vyhrazená
ZS
Zeleň ochranná a izolační
ZO
Plochy specifické
X
Plochy vodní a vodohospodářské
W
Plochy zemědělské
NZ
Plochy lesní
NL
Plochy přírodní
NP
Plochy smíšené nezastavěného území
NS
Těžba nerostů
NT
Strana
28
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
F.2. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
Využití ploch s rozdílným způsobem využití (dále jen „ploch“ je definováno pomocí převažujícího účelu využití a podmínek
využití). Podmínky využití se vztahují k typu plochy s rozdílným způsobem využití (plochy bydlení, plochy rekreace,…).
Základní skladebnou jednotkou je tedy plocha s rozdílným způsobem využití (dále „plocha“). Řešené území je rozděleno
do „ploch“ beze zbytku.
Územní plán stanovuje cílový stav využití území, a proto rozlišuje plochy stabilizované a plochy změn.
Účel využití může být ve všech plochách v konkrétních případech nepřípustný, jestliže záměr
na změnu využití:
Počtem staveb, kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporuje charakteru předmětné
plochy,
může být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí (závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou
neslučitelné s pohodou v lokalitě samotné nebo v jejím okolí),
má negativní vliv na okolí MPZ, NKP, kulturních památek a jejich prostředí, a to i v rozsahu širších vazeb (např.
mimo vlastní území MPZ),
nemá zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel,
nemá zajištěno odpovídající napojení na inženýrské sítě,
je v kolizi s územními rezervami.
Obchvat silnice II/101, kde je nutno řešit zachování dostatečné průchodnosti pro živočichy územím a funkčnost
biokoridoru RBK 1152.
Využití některých návrhových ploch územního plánu je vázáno na splnění podmínek ochrany
životního prostředí. Týká se to:
Dopravní stavby v okolí řeky Labe, kde jejich využití nesmí ohrozit případnou populaci zvláště chráněných druhů a
jejich biotopů a funkčnost nadregionálního biokoridoru K10.
Lokality „Na Ostrově“ a „Houšťka“, kde nesmí způsob využití ploch ohrozit případnou populaci modráska
bahenního a dalších zvláště chráněných druhů včetně jejich biotopů.
Podmínka je přiřazena k jednotlivým návrhovým plochám v tabulce zastavitelných ploch označením OŽP.
BH
BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
hlavní je využití pro bydlení v bytových domech,
přípustné využití: objekty bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu, dočasné
ubytování, parkové úpravy prostranství a veřejná zeleň, nezbytné plochy pro dopravu a technickou vybavenost,
drobné sportovní plochy sloužící obyvatelům přilehlého území,
podmínečně přípustné využití: pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči a sport za předpokladu, že
plošně nepřesáhne více jak 30% výměry plochy,
nepřípustné využití: objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (např. kapacitní výroba a sklady,
velkoobchod a skladování, obchod nad 400 m2 prodejní plochy, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolí.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
40%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 30%
BI
BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ
hlavní je využití pro individuální bydlení v rodinných domech,
přípustné využití: činnosti a stavby přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem, stavby pro
drobné podnikání nerušícího a neobtěžujícího charakteru, objekty rodinných domů s příměsí nerušících obslužných
funkcí místního významu, dočasné ubytování, parkové úpravy prostranství a veřejná zeleň, nezbytné plochy pro
dopravu a technickou vybavenost, drobné sportovní plochy sloužící obyvatelům přilehlého území včetně dětských
hřišť,
podmínečně přípustné využití: pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči a sport za předpokladu, že
plošně nepřesáhne více jak 30% výměry plochy,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím, objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí, obchod nad 400 m2 prodejní plochy, dopravní
zařízení s negativním dopadem na okolí.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
30%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 40%
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
29
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
BV
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ
hlavní je využití pro individuální bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím,
přípustné využití: činnosti a stavby přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem, stavby pro
drobné podnikání nerušícího a neobtěžujícího charakteru, objekty rodinných domů s příměsí nerušících obslužných
funkcí místního významu, dočasné ubytování, parkové úpravy prostranství a veřejná zeleň, nezbytné plochy pro
dopravu a technickou vybavenost, drobné sportovní plochy sloužící obyvatelům přilehlého území včetně dětských
hřišť,
podmínečně přípustné využití: pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči a sport za předpokladu, že
plošně nepřesáhne více jak 30% výměry plochy,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím, objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí, obchod nad 400 m2 prodejní plochy, dopravní
zařízení s negativním dopadem na okolí.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
30%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 50%
BX
BYDLENÍ SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM
hlavní je využití pro individuální bydlení v rodinných domech,
přípustné využití: činnosti a stavby přímo související s individuálním bydlením a jeho provozem, objekty pro
bydlení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu, dočasné ubytování, parkové úpravy prostranství
a veřejná zeleň, nezbytné plochy pro dopravu a technickou vybavenost, drobné sportovní plochy sloužící
obyvatelům přilehlého území,
nepřípustné využití: bydlení v bytových domech, objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (např.
kapacitní výroba a sklady, velkoobchod a skladování, obchod nad 400 m2 prodejní plochy, koncentrovaná živočišná
výroba, asanační služby, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolí.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
20%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 60%
RH
REKREACE - HROMADNÁ
hlavní využití je pro hromadnou rekreaci v rekreačních areálech a střediscích – hotelech, penzionech, ostatních
ubytovacích zařízeních,
přípustné využití: pro veřejné prostranství, občanské vybavení, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, nezbytné
plochy pro dopravu a technickou vybavenost, drobné sportovní plochy sloužící obyvatelům přilehlého území,
podmínečně přípustné využití – pro tělovýchovu a sport, za předpokladu, že plošně nepřesáhne více jak 30%
výměry plochy,
nepřípustné využití: zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (např. výroba, sklady a dopravní zařízení
s negativními dopady na okolí – čerpací stanice PHM apod.), včetně činností a zařízení chovatelských
a pěstitelských.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
25%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 40%
RZ
REKREACE - ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY
hlavní využití je pro rodinnou rekreaci v chatách a chatových osadách,
přípustné využití: veřejné prostranství, stavby občanského vybavení, parkové úpravy prostranství a veřejná
zeleň, nezbytné plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu,
podmínečně přípustné využití: pro tělovýchovu a sport, za předpokladu, že plošně nepřesáhne více jak 30%
výměry plochy,
nepřípustné využití: zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (např. výroba, sklady a dopravní zařízení
s negativními dopady na okolí – čerpací stanice PHM apod.), včetně činností a zařízení chovatelských
a pěstitelských.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
10%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 80%
Strana
30
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
OV
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ VYBAVENOST
hlavní využití je pro veřejnou správu, vzdělávání a výchovu, kulturu a společenské organizace, zdravotnictví
a sociální služby, péči o rodinu, ochranu obyvatelstva, církevní zařízení a stavby,
přípustné využití: pro vědu a výzkum, služební a pohotovostní byty, ostatní související provozní zařízení a stavby
nezbytné plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná prostranství, související plochy izolační a vnitro
areálové zeleně,
podmínečně přípustné využití: pro tělovýchovu a sport, za předpokladu, že plošně nepřesáhne více jak 30%
výměry plochy,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím, zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
50%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 20%
OM
OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERCE MALÁ A STŘEDNÍ
hlavní využití je pro komerční občanské vybavení, pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování,
služby,
přípustné využití: maloobchod do 800 m2 prodejní plochy, kulturní a vzdělávací činnost, služební a pohotovostní
byty, nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury, vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní
obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny,
nepřípustné využití: veškerá zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí např. výrobní služby.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
60%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 20%
OK
OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERCE PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ
hlavní využití je pro komerční občanskou vybavenost – administrativní areály, velkoplošný maloprodej, rozsáhlá
společenská a zábavní centra, výstavní areály,
přípustné využití: kulturní a vzdělávací činnost, služební a pohotovostní byty, nezbytné stavby dopravní
a technické infrastruktury, vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední
plochy nad přípustné normy pro obytné zóny,
nepřípustné využití: veškerá zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí např. výrobní služby.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
55%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 15%
OS
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT
hlavní je využití pro tělovýchovu, sport a pohybovou rekreaci,
přípustné je doprovodné sociální zázemí sportu a využití pro ubytování, související stavby a zařízení pro sport
a tělovýchovu, rekreaci a služby, parkování, související plochy izolační a vnitro areálové zeleně, související stavby
dopravní a technické infrastruktury sloužící k obsluze a ochraně území, služební byty správců objektů
a nezbytného technického personálu, maximální je ozelenění ploch mimo vlastní sportoviště,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím
veškerá zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí pro sportovní aktivity.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
30%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 30%
OH
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY
Jsou určeny pro plochy hřbitovů, zařízení a staveb spojených s jejich provozem.
Maximální zastavěná plocha a minimální zastoupení zeleně není stanoveno.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
31
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
SM
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
SMÍŠENÉ OBYTNÉ – MĚSTSKÉ
hlavní je využití pro bydlení zejména v bytových domech, veřejnou vybavenost a služby,
přípustné využití: na stavebních pozemcích je možné umisťovat stavby pro administrativu, komerci,
podnikatelskou činnost, maloobchod do 500 m2 prodejní plochy, veřejné stravování a nerušící nevýrobní služby,
parkové úpravy prostranství a veřejná zeleň, nezbytné plochy pro dopravu a technickou vybavenost,
nepřípustné využití: objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (např. kapacitní výroba a skladování,
velkoobchod, asanační služby, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolí – čerpací stanice PHM apod.).
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
60%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 15%
SV
SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ
hlavní je využití zejména pro bydlení v rodinných domech s doplňkovými službami a chovatelstvím,
přípustné využití: na stavebních pozemcích je možné umisťovat i drobné a jednoduché stavby pro chovatelství a
podnikatelskou činnost, maloobchod, veřejné stravování a nerušící nevýrobní služby, zahradnictví, ubytování
menšího rozsahu, parkové úpravy prostranství a veřejná zeleň, nezbytné plochy pro dopravu a technickou
vybavenost,
podmínečně přípustné využití: administrativní, komerční a výrobní objekty, za předpokladu, že plošně
nepřesáhnou více jak 30% výměry plochy,
nepřípustné využití: objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (např. kapacitní výroba a skladování,
velkoobchod, koncentrovaná živočišná výroba, asanační služby, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolí –
čerpací stanice PHM apod.).
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
40%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 40%
SK
SMÍŠENÉ OBYTNÉ - KOMERČNÍ
hlavní je využití pro bydlení s doplněním komerce, maloobchodu, služeb a administrativy,
přípustné využití: na stavebních pozemcích je možné umisťovat i drobné a jednoduché stavby pro podnikatelskou
činnost, veřejné stravování a nerušící výrobní služby, zahradnictví, ubytování menšího rozsahu, parkové úpravy
prostranství a veřejná zeleň, nezbytné plochy pro dopravu a technickou vybavenost,
podmínečně přípustné využití: výrobní objekty, za předpokladu, že plošně nepřesáhnou více jak 30% výměry
plochy,
nepřípustné využití: objekty a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí (např. kapacitní výroba a skladování,
velkoobchod, koncentrovaná živočišná výroba, asanační služby, dopravní zařízení s negativním dopadem na okolí –
čerpací stanice PHM apod.).
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
60%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 15%
DS
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ
hlavní je využití pro stavby a zařízení silniční dopravy zejména silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy,
místní komunikace, autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné
a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, čerpací stanice pohonných hmot.
přípustné využití: stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související s dopravní
obsluhou sídla, plochy pro ochrannou a izolační zeleň, protihluková opatření,
podmínečně přípustné využití: stavby a zařízení technického vybavení ve veřejném zájmu, prvky systému
ÚSES, stavby protipovodňových opatření,
nepřípustné využití: ostatní stavby.
Maximální zastavěná plocha a minimální zastoupení zeleně není stanoveno.
Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí:
Strana
parkovací stání a garáže osobních vozidel je možno umisťovat ve všech zastavitelných plochách, pokud není
podrobnější dokumentací stanoveno jinak. Kapacity jsou limitovány přípustným využitím území,
v plochách pro bydlení není přípustné umisťovat kapacitní parkovací stání osobních vozidel, parkování nákladních
vozidel a větší počet garáží než je reálná potřeba bytových jednotek v předmětné ploše.
32
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
DZ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - ŽELEZNIČNÍ
hlavní je využití pro plochy a zařízení železniční (drážní) dopravy,
přípustné využití: stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související s dopravní
obsluhou sídla, plochy pro ochrannou a izolační zeleň, protihluková opatření,
podmínečně přípustné využití: stavby a zařízení technického vybavení ve veřejném zájmu, prvky systému
ÚSES, stavby protipovodňových opatření,
nepřípustné využití: ostatní stavby.
Maximální zastavěná plocha a minimální zastoupení zeleně není stanoveno.
DV
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - VODNÍ
hlavní je využití ploch pro vodní dopravu, zpravidla zahrnují plochy a pozemky vodních ploch, určené pro vodní
cesty, například kanály a splavněné úseky řek, pozemky nábřeží pro vodní dopravu, pozemky přístavů, zdymadel,
překladišť,
přípustné využití: stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související s vodní
dopravou, plochy pro ochrannou a izolační zeleň,
podmínečně přípustné využití: stavby a zařízení technického vybavení ve veřejném zájmu, prvky systému
ÚSES, stavby protipovodňových opatření,
nepřípustné využití: ostatní stavby.
Maximální zastavěná plocha a minimální zastoupení zeleně není stanoveno.
TI
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
hlavní je využití pro umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou obsluhu území a to především:
- plochy a zařízení pro zásobování vodou,
- plochy a zařízení pro odvádění a likvidaci odpadních vod,
- plochy a zařízení pro zásobování plynem,
- plochy a zařízení pro zásobování elektrickou energií,
- plochy a zařízení pro telekomunikace,
přípustné využití: stavby a zařízení technické povahy, administrativa a zařízení dopravy ve vazbě na objekty
technického vybavení,
podmíněně přípustné: služební byty, související dopravní a technická infrastruktura, plochy izolační a vnitro
areálové zeleně za předpokladu, že nebudou v kolizi s technologickými a hygienickými omezeními vyplývajícími
z hlavního využití,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Maximální zastavěná plocha a minimální zastoupení zeleně není stanoveno.
TO
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
hlavní je využití pro umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou obsluhu území a to především plochy
a zařízení pro sběr, třídění, likvidaci a ukládání odpadů,
přípustné využití: stavby a zařízení technické povahy, administrativa a zařízení dopravy ve vazbě na objekty
technického vybavení,
podmíněně přípustné: související dopravní a technická infrastruktura, plochy izolační a vnitro areálové zeleně za
předpokladu, že nebudou v kolizi s technologickými a hygienickými omezeními vyplývajícími z hlavního využití,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Maximální zastavěná plocha a minimální zastoupení zeleně není stanoveno.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
33
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
VT
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – TĚŽKÝ PRŮMYSL A ENERGETIKA
hlavní je využití pro areály průmyslu, pro skladování, pro zařízení těžby a zpracování surovin prvovýroby, pro
výrobní služby,
přípustné využití: výroba, sklady, technická a dopravní zařízení, výrobní služby, nerušící živnostenské
provozovny, vzorkové prodejny a zařízení odbytu, podniková administrativa, servisní a opravárenské areály,
živočišná výroba, administrativa, služby spojené s provozováním sítí technické infrastruktury (související odstavné
zpevněné plochy, hromadná parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky),
podmínečně přípustné využití: podnikatelské aktivity s negativním dopadem na okolní zástavbu, kapacitní
výroba a skladování, velkoobchod, koncentrovaná živočišná výroba, sanační služby, dopravní zařízení s negativním
dopadem na okolí – čerpací stanice PHM apod. za předpokladu, že bezprostředně nenavazují na plochy pro
bydlení,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
70%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 15%
VL
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL
hlavní je využití pro areály lehkého průmyslu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní služby a řemeslnou
výrobu bez negativního vlivu na okolí,
přípustné využití: výroba, sklady, technická a dopravní zařízení, výrobní služby, servisní a opravárenské areály,
administrativa, byty pro osoby zajišťující dohled, dvory na třídění odpadu,
podmínečně přípustné využití: technologie s negativním dopadem na okolní zástavbu, kapacitní výroba
a skladování, velkoobchod za předpokladu, že bezprostředně nenavazují na plochy pro bydlení,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
60%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 20%
VZ
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
hlavní je využití pro zemědělskou, lesnickou a rybářskou výrobu a přidružené drobné výroby,
přípustné využití:výrobní služby a řemeslnou výrobu bez negativního vlivu na bydlení, sklady, technická
a dopravní zařízení, servisní a opravárenské areály, byty pro osoby zajišťující dohled, dvory na třídění odpadu,
nepřípustné využití:všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
60%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 20%
VS
SMÍŠENÁ VÝROBNÍ
hlavní využití není stanoveno,
přípustné využití: výroba, sklady, technická a dopravní zařízení, výrobní služby, servisní a opravárenské areály,
administrativa, dvory na třídění odpadu,
podmínečně přípustné využití: byty pro osoby zajišťující dohled v případě, že jsou chráněny proti negativním
vlivům z výroby, technologie s negativním dopadem na okolní zástavbu, kapacitní výroba a skladování,
velkoobchod za předpokladu, že bezprostředně nenavazují na plochy pro bydlení,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
60%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 20%
Strana
34
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
PV
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
hlavní je využití pro zpřístupnění a obsluhu přilehlých pozemků dopravní a technickou infrastrukturou za
současného umožnění průchodu a pobytu obyvatel, případně jejich shromažďování, a umístění veřejně přístupné
zeleně v rámci zastavěného a zastavitelného území obce, zčásti parkově upravené (náměstí, ulice, chodníky, pěší
a cyklistické stezky),
přípustné využití: pro vegetační úpravy, veřejná a izolační zeleň, pěší a cyklistické stezky, menší hřiště,
maloplošná otevřená sportovní zařízení, mobiliář a další využití podmiňující nebo vhodně doplňující hlavní využití,
podmíněně přípustné využití: protihluková opatření za předpokladu, že veřejné prostranství navazuje na
plochu, ve které se nachází zdroj hluku,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Maximální zastavěná plocha a minimální zastoupení zeleně není stanoveno.
ZV
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ– VEŘEJNÁ ZELEŇ
hlavní je využití pro umístění veřejně přístupné zeleně, vodních ploch a toků v rámci zastavěného území obce
a zastavitelných ploch, zčásti parkově upravené, přírodní a uměle založená zeleň,
přípustné využití: pro drobné objekty občanského vybavení ve veřejném zájmu, drobné stavby pro údržbu
a provoz veřejné zeleně, vodní prvky, trasy pěších a cyklistických stezek, menší hřiště, městský mobiliář a další
využití podmiňující nebo vhodně doplňující hlavní využití, protihluková opatření,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Maximální zastavěná plocha a minimální zastoupení zeleně není stanoveno.
ZS
ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
hlavní je využití pro významné plochy zeleně v sídlech, zejména zahrady, obvykle oplocené,
přípustné využití: drobné stavby pro údržbu a provoz zeleně, vodní prvky, trasy pěších stezek, menší hřiště,
mobiliář a další využití podmiňující nebo vhodně doplňující hlavní využití, komunikace, protihluková opatření,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Maximální zastavěná plocha a minimální zastoupení zeleně není stanoveno.
ZO
ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ
hlavní je využití pro umístění izolační zeleně a protihlukových opatření v ochranných pásmech dopravy a
průmyslu, veřejně přístupné zeleně, v rámci zastavěného území obce a zastavitelných ploch,
přípustné využití: pro drobné objekty občanského vybavení ve veřejném zájmu, drobné stavby pro údržbu
a provoz veřejné zeleně, vodní prvky, trasy pěších a cyklistických stezek, menší hřiště, městský mobiliář a další
využití podmiňující nebo vhodně doplňující hlavní využití,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Stavby, zařízení a jiná opatření dle §18 odst. 5 stavebního zákona, jejíchž umístění je vyloučeno: pro těžbu
nerostů.
Maximální zastavěná plocha a minimální zastoupení zeleně není stanoveno.
X
PLOCHY SPECIFICKÉ
hlavní je využití pro zajištění zvláštních podmínek, které vyžadují zejména pozemky staveb a zařízení pro obranu
a bezpečnost státu, civilní ochranu, vězenství, uskladňování nebezpečných látek,
přípustné využití: činnosti a zařízení související technické a dopravní infrastruktury,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Maximální zastavěná plocha stavebního pozemku:
50%
Minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 20%
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
35
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
W
NZ
NL
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
hlavní využití je pro plochy vodních toků a vodních nádrží, protipovodňová opatření a vodní zařízení, včetně
doprovodné břehové zeleně,
přípustné využití: podmiňující nebo vhodně doplňující hlavní využití (zejména využití pro chovné a rekreační
rybníky, přírodní a umělé vodní nádrže a toky, suché retenční nádrže přírodního charakteru, močály, mokřady,
bažiny a vodní plochy občasného charakteru, jezy, hráze a ostatní technická zařízení vodních děl, opatření
k ochraně před erozní činností vody), vodní doprava a související dopravní a technická infrastruktura,
podmíněně přípustné využití: pro stavby a zařízení pro ochranu a využívání vodních zdrojů, rekreaci a vodní
sporty, zeleň, rekreační a zemědělské využití plochy suchých poldrů, cesty a cyklostezky, křížení s liniovými
stavbami dopravy a inženýrských sítí za podmínky, že je slučitelné s hlavním využitím a je ve veřejném zájmu,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Stavby, zařízení a jiná opatření dle §18 odst. 5 stavebního zákona, jejíchž umístění je vyloučeno: pro zemědělství a
lesnictví.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
hlavní je využití pro zemědělské pozemky, včetně polních cest, rozptýlenou zeleň, meze, terasy a terénní úpravy,
pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství,
přípustné využití: protierozní opatření (meze, zatravněné průlehy, stromořadí apod.) snižující vodní a větrnou
erozi, včetně eliminace rizik záplav extravilánovými vodami, vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární
retenci v návaznosti na vodní plochy, související dopravní a technická infrastruktura, cyklotrasy, vzdušná vedení
sítí,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Stavby, zařízení a jiná opatření dle §18 odst. 5 stavebního zákona, jejíchž umístění je vyloučeno: pro lesnictví a
těžbu nerostů.
PLOCHY LESNÍ
Tvoří je především pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkce hospodářských lesů, respektive lesů zvláštního
určení.
NP
Strana
hlavní je využití pro pozemky lesa a jejich obhospodařování, včetně lesních cest,
přípustné využití: jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství a pozemky související dopravní
a technické infrastruktury,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Stavby, zařízení a jiná opatření dle §18 odst. 5 stavebního zákona, jejíchž umístění je vyloučeno: pro zemědělství a
těžbu nerostů.
PLOCHY PŘÍRODNÍ
hlavní je využívání pro přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, plochy určené pro územní
stabilizaci a vytváření biocenter, plochy evropsky významných lokalit, pozemky smluvně chráněné, prvky ÚSES
apod.,
přípustné využití: vodní plochy tvořící základ biocenter (bez rybochovného využívání),
podmínečně přípustné využití: jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nenaruší hlavní a přípustné využití,
nepřípustné využití: činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím, využití území
vedoucí k narušování ekologicko-stabilizační funkce těchto ploch, změny kultur na nižší stupeň ekologické stability.
Stavby, zařízení a jiná opatření dle §18 odst. 5 stavebního zákona, jejíchž umístění je vyloučeno: pro zemědělství,
lesnictví a těžbu nerostů.
36
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
NS
NT
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
hlavní je využití k zachování přírodních a krajinných hodnot a pro vytváření náhrady za ztracené původní přírodní
prostředí. Tvoří je zeleň v krajině, izolační a liniové zeleň, plochy zemědělské, lesní a vodohospodářské,
přípustné využití: činnosti a zařízení sloužící k zachování ekologické rovnováhy území, rekreační využití bez
stavební činnosti, zřizování pěších a cyklistických stezek, pozemky sloužící k plnění funkci lesa, pozemky
zemědělského půdního fondu,
podmínečně přípustné využití: zařízení dopravní a technické obsluhy území za předpokladu, že neovlivní hlavní
způsob využití plochy,
nepřípustné využití: v plochách smíšených nezastavěného území jsou ostatním zájmům nadřazeny zájmy
ochrany přírody. Nepřípustná je výstavba ostatních objektů včetně objektů individuální rekreace. Dále je
nepřípustné zmenšování ploch přírodních zón ve prospěch zón produkčních, nepřípustné jsou činnosti, zařízení,
stavby, které by ve volné krajině rušily její ráz.
Stavby, zařízení a jiná opatření dle §18 odst. 5 stavebního zákona, jejíchž umístění je vyloučeno: pro zemědělství,
lesnictví a těžbu nerostů.
PLOCHY TĚŽBY
hlavní je využití k těžbě nerostů a k následnému zrekultivování území,
přípustné využití: povrchové doly, lomy a pískovny, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů
a odpadů, rekultivace území, zeleň v krajině, izolační a liniové zeleň, plochy zemědělské, lesní a vodohospodářské,
podmínečně přípustné využití: zařízení dopravní a technické obsluhy území za předpokladu, že neovlivní hlavní
způsob využití plochy,
nepřípustné využití: všechny ostatní činnosti, zařízení a stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným
využitím.
Stavby, zařízení a jiná opatření dle §18 odst. 5 stavebního zákona, jejíchž umístění je vyloučeno: pro zemědělství a
lesnictví.
F.3. ZÁSADY PRO VYUŽÍVÁNÍ PLOCH
V plochách negativních vlivů, vymezených limitní hranicí, musí objekty podléhající splnění hlukových hygienických limitů
(především stavby pro bydlení)musí prokázat v podrobnější projektové dokumentaci nepřekročení maximální přípustné
hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech, aby nebyly obyvatelé vystavení nadměrné hlukové zátěži.
Podmínka je přiřazena k jednotlivým návrhovým plochám v tabulce zastavitelných ploch označením HHL.
Stavby a zařízení pro automobilovou dopravu lze umístit ve všech plochách, ve kterých se stavby tohoto druhu
připouštějí nebo podmíněně připouštějí nebo slouží pro bezprostřední zásobování daného území. Při umisťování nových
zařízení a ploch je třeba posoudit vhodnost z hlediska dopadů na okolí.
F.4. STANOVENÍ PODMÍNEK VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PLOCH
Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby a musí respektovat stanovené
podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Výšková úroveň zástavby
Výškové úrovně stanovené pro jednotlivé stavební plochy s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny v kódu plochy
číselným označením. Výška udává minimální a maximální výšku zástavby v ploše měřenou od nejvyššího místa na
průniku obvodu stavby a původního rostlého terénu. Úroveň označená 0 nepřipouští v příslušné ploše zástavbu objekty.
Úroveň 1:
3 až 10,5 metrů
Úroveň 3:
7 až 18 metrů
Úroveň 2:
Úroveň 4:
Úroveň 5:
Úroveň 0:
Kód S:
4 až 12 metrů
9 až 22 metrů
12 až 25 metrů
bez zástavby
specifický požadavek na výšku zástavby
Překročit maximální přípustnou výšku zástavby je možné pouze v případech architektonických dominantních prvků,
technologických zařízení, reklam apod. a to jen maximálně o 2 metry na 5% půdorysu stavby.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
37
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
F.5. PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
Nutnost dodržení možného maximálního zastavění pozemků, které je požadováno ve stavebních plochách s rozdílným
způsobem využití, je vyjádřeno v procentech výměry stavebního pozemku. Do zastavěné plochy stavebního pozemku se
započítává svislý průmět vnějšího obrysu všech staveb a konstrukcí vystupujících v tomto obrysu více než 1,0 m nad
původní rostlý terén.
Nutnost dodržení minimálního procentuálního zastoupení nezastavěných ploch a nezpevněných ploch zeleně na terénu
stavebního pozemku. Stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné
snížit, pokud je přiměřeně kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích. Tato možnost platí pouze pro plochy
veřejné vybavenosti OV a tělovýchovných a sportovních zařízení OS.
U stavebních pozemků zastavěných před r. 1996 se připouští umístit na nich dostavby stávajících objektů a drobné
stavby nad rámec přípustného maximálního zastavění pozemků, maximálně ale do 1,25 násobku plochy prokazatelně a
legálně zastavěné v roce 1996 a za předpokladu dodržení obecných předpisů o odstupech staveb. Regulativ minimálního
zastoupení zeleně na stavebním pozemku se v těchto případech nepoužije.
Maximální zastavění pozemků a minimální zastoupení nezastavěných ploch a nezpevněných ploch zeleně na terénu
stavebního pozemku mohou upřesnit následně vydané regulační plány předepsané touto ÚPD, ale pouze směrem ke
zpřísnění regulativů platných dle územního plánu.
Realizace navrhované zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním, objekty mohou být realizovány po dobudování
inženýrských sítí a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV.
Ochrana přístupu k vodotečím
Podél vodotečí je nutné zachovat přístupný pruh pozemků, u významných vodních toků nejméně v šířce 8 m od břehové
čáry a u drobných vodních toků nejméně v šířce 6 m od břehové čáry, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby,
které by zamezily volnému přístupu k vodoteči, například oplocení.
Strana
38
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
F.6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ REGULATIVY
Pro vybrané rozvojové plochy jsou uplatněny specifické požadavky na intenzitu a výšku zástavby. Hodnoty přiřazené
konkrétním plochám jsou nadřazené hodnotám uvedených v kapitole Podmínky pro využití ploch.
Kód
plochy
Číslo
plochy
Využití
plochy
Území
BI/S
P3
Bydlení
Brandýs nad Labem
Smíšené
Brandýs nad Labem
Výroba
Brandýs nad Labem
OV/S
P10
Vybavenost
SK/S
P17
Smíšené
SM/S
VL/S
BH/S
P15
P23
Brandýs nad Labem
Maximální zastavěná
plocha stavebním
pozemku
Minimální zastoupení
zeleně na stavebním
pozemku
35 %
30 %
55 %
40 %
Stará Boleslav
45 %
20 %
18 %
10 m
6%
12 m
12 m
9m
Bydlení
Brandýs nad Labem
25 %
30 %
BI/S
Z22
Bydlení
Brandýs nad Labem
10 %
50 %
BX/S
Z31
BH/S
Z50
SK/S
BI/S
BI/S
OK/S
Z8
Z24
Z39
Z52
Z73
Bydlení
Smíšené
Bydlení
Brandýs nad Labem
Stará Boleslav
Brandýs nad Labem
25 %
30 %
9m
Stará Boleslav
70 %
12 %
10 m
Stará Boleslav
45 %
22 %
10 m
Komerce
Brandýs nad Labem
30 %
30 %
12 m
Vybavenost
Brandýs nad Labem
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Komerce
Brandýs nad Labem
Brandýs nad Labem
OM/S
Z81
Komerce
Stará Boleslav
OV/S
OV/S
OM/S
Vybavenost
Z99
SK/S
Z161
SK/S
Z182
SK/S
VL/S
OM/S
Komerce
Z97
Z98
Z180
Z184
Z240
9m
9m
Brandýs nad Labem
Z84
9m
80 %
Komerce
OM/S
15 %
9m
10 %
Z76
Z80
20 %
40 %
10 m
Stará Boleslav
OM/S
OM/S
15 %
10 m
6%
40 %
Z3
BI/S
Maximální výška
zástavby
15 %
15 %
30 %
45 %
40 %
40 %
20 %
22 %
9m
9m
10 m
13 m
Stará Boleslav
10 %
27 %
Komerce
Brandýs nad Labem
10 %
27 %
6m
Smíšené
Stará Boleslav
30 %
15 %
14 m
Brandýs nad Labem
20 %
35 %
10 m
Smíšené
Brandýs nad Labem
Smíšené
Brandýs nad Labem
Komerce
Brandýs nad Labem
Výroba
10 %
25 %
25 %
30 %
27 %
15 %
30 %
7%
9m
6m
9m
9m
16 m
F.7. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
Navrženým rozvojem území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajinného rázu.
Podmínky ochrany krajinného rázu jsou územním plánem definovány, jednoznačně určeny a obsaženy:
v urbanistické koncepci,
v návrhu zastavitelných ploch a ploch přestavby,
v definici způsobu využití ploch s rozdílným způsobem využití,
v zadání územních studií a regulačních plánů předepsaných územním plánem.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
39
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
G.
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ,
PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Veřejně prospěšné stavby a opatření jsou zobrazeny na výkrese 1. Hlavní výkres a 3. Veřejně prospěšné stavby
a opatření, 1 : 5 000.
Každá veřejně prospěšná stavba nebo opatření je označena kódem podle druhu a pořadovým číslem shodným v tabulce
a grafické části.
označení
využití
účel
výměra (ha)
komunikace
1,356
komunikace
0,165
VD 56
dopravní infrastruktura
silnice II/101
WD 60
dopravní infrastruktura
komunikace
WD 58
WD 61
WD 62
dopravní infrastruktura
dopravní infrastruktura
vozovna VHD
dopravní infrastruktura
silnice II/331
dopravní infrastruktura
zastávka a točna VHD
0,280
dopravní infrastruktura
silnice II/101
5,446
dopravní infrastruktura
VD 65
dopravní infrastruktura
WD 66
VD 67
dopravní infrastruktura
VD 72
dopravní infrastruktura
VD 70
VD 87
0,171
dopravní infrastruktura
VD 63
VD 64
2,780
dopravní infrastruktura
0,637
komunikace
0,130
silnice II/101
3,813
silnice II/331
silnice II/101
přístav
1,640
3,030
1,064
4,896
VT 89
technická infrastruktura
elektrické vedení
2,237
WT 174
technická infrastruktura
ČOV
0,090
WT 245
technická infrastruktura
WD 145
WT 183
WT 249
VT 250
VT 260
Strana
40
dopravní infrastruktura
komunikace
technická infrastruktura
regulační stanice plynovodu
technická infrastruktura
trafostanice
technická infrastruktura
elektrické vedení
technická infrastruktura
ČOV
PPO - hráz
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
0,074
0,117
1,144
0,467
0,325
1,897
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
H.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Veřejně prospěšné stavby a opatření jsou zobrazeny na výkrese 1. Hlavní výkres a 3. Veřejně prospěšné stavby a
opatření, 1 : 5 000.
PO
8
PO
9
PO
10
PO
24
PO
25
PO
51
PO
97
PO
98
PO
100
PO
101
PO
225
PP
11
PP
13
využití
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
veřejné prostranství
veřejné prostranství
PP
14
veřejné prostranství
PP
22
PP
71
PP
20
účel
veřejná
vybavenost
veřejná
vybavenost
veřejná
vybavenost
veřejná
vybavenost
veřejná
vybavenost
veřejná
vybavenost
veřejná
vybavenost
veřejná
vybavenost
veřejná
vybavenost
veřejná
vybavenost
výměra
(ha)
označení
Každá veřejně prospěšná stavba nebo opatření je označena kódem podle druhu a pořadovým číslem shodným v tabulce
a grafické části.
0,566
227/1
0,496
1730/2; 1730/12;
1730/16; 1730/17;
1730/18; 1730/32;
1730/159; 1730/160;
1730/161; 1730/162;
1730/163; 1730/164;
1730/165; 1730/166;
1730/167; 1730/168;
1730/169; 1730/170;
1730/171
0,877
0,626
0,320
9,146
0,588
1,631
0,295
0,296
veřejná
vybavenost
0,869
místní/účelová
komunikace
0,589
místní/účelová
komunikace
0,259
místní/účelová
komunikace
0,088
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
0,408
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
0,504
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
dotčené parcely v k. ú.
Brandýs nad Labem
0,302
391; 395/1; 395/4
dotč
ené
parc
ely
v k.
ú.
Popo
vice
dotčené parcely v k. ú.
Stará Boleslav
1636/1; 1636/2; 1637;
1640; 1641; 1642
předkupní
právo určeno
pro
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
2270/1; 2270/36; 2271
2270/1; 2270/21;
2270/35; 2272
349/12; 349/15; 351/1;
351/3; 398/1; 1090/3;
1090/4; 1604
380; 381/1; 381/8;
381/10; 381/11; 391;
395/1; 1036/1
2001; 2002/1; 2003;
2009; 2079
1051/2; 1822; 1838/2;
1879/7; 2022; 2047/1;
2047/2; 2047/3; 2060;
2062; 2063; 2064
1838/1; 2044; 2097
722/1; 722/6; 722/11;
722/16; 725/1; 725/3;
725/8
246/2; 246/3; 246/28;
246/29; 246/30; 246/31;
246/32; 246/33; 246/35;
1058/3; 1094/1
395/2, 1033/1, 411/13
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
2260; 2263/2
112/94
276/77
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
Strana
41
PP
74
PP
83
PP
86
PP
95
PP
96
PP
103
PP
104
PP
105
PP
106
PP
107
PP
108
PP
110
PP
111
PP
112
PP
113
PP
115
PP
116
PP
118
PP
119
PP
120
PP
121
PP
122
PP
123
PP
125
PP
126
využití
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
výměra
(ha)
označení
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
účel
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
Strana
42
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
0,287
0,753
dotčené parcely v k. ú.
Brandýs nad Labem
409/1, 410/1, 411/13
0,083
1872
0,046
1730/12; 1730/14;
1730/31
0,069
1741/3; 1741/7; 2281
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
dotč
ené
parc
ely
v k.
ú.
Popo
vice
dotčené parcely v k. ú.
Stará Boleslav
2064/1; 2065/1; 2065/2;
2065/3; 2065/14; 2130/1
0,257 691/49; 714; 715; 720/10
0,093
0,084
0,166
0,079
0,183
0,069
0,168
1741/11; 1741/59
1119/1; 1119/2; 1119/7;
1119/8; 3423
1150/9; 1154; 1155/1;
1158/1; 1161/2
464/2; 479/10; 479/27
402/33
691/1
0,127
2913/1; 2915; 2916;
2970/2
2031; 2032
2238/1; 2238/2; 2238/3;
2238/4; 2238/5; 2238/6;
2238/7; 2238/8; 2254;
2255; 2256; 2257;
2259/1; 2259/2; 2260;
2263/1; 2263/2; 2263/14;
2263/15; 2263/16;
2730/1; 2730/7
0,910
0,428
1848/52
0,126
1878/7; 1878/25;
1878/26; 1878/27
1,048
1846/1; 1846/2; 1847/3;
1847/4; 1848/9; 1848/49;
1857/24; 1857/27;
1857/32; 1876; 2685/1
0,270
1878/28
0,071
2686
0,154
2692/1; 2692/2
0,955
2104/1; 2176/13;
2176/16; 2176/40;
2176/42; 2176/43;
2176/45; 2176/47;
2564/4
0,045
0,127
0,062
112/98; 112/99
735/5; 737/1; 1022
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
1987/8; 1987/9
předkupní
právo určeno
pro
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
PP
128
PP
129
PP
130
PP
132
PP
133
PP
134
PP
135
PP
137
PP
138
PP
139
PP
140
PP
141
PP
142
PP
146
využití
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
účel
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
výměra
(ha)
označení
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
0,247
0,028
0,221
0,255
0,071
0,417
0,478
0,168
0,329
0,096
0,506
0,315
0,309
místní/účelová
komunikace
0,064
0,383
PP
147
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
PP
148
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
0,134
PP
149
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
0,843
PP
150
PP
151
PP
152
PP
153
PP
154
PP
155
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
dotčené parcely v k. ú.
Brandýs nad Labem
0,129
0,059
2122/1; 2129/1; 2129/2
993/7; 1035/5; 1035/20;
1035/24; 1035/25; 2616
1092/1; 1952
2701; 2710/4
1746/1; 1747; 1748/3
278/1; 293/5; 1051/2;
1051/3; 1051/4; 1838/2;
1879/7; 2022; 2063
2913/1; 2915; 2916;
2970/2
2122/1
362/3; 362/4; 362/5;
1090/2
243/37; 243/50; 243/53;
243/66
1848/62
1746/11; 1748/2;
1748/3; 1752/1; 1753;
1754; 1878/2
112/77; 112/94
1931/1; 1931/7; 1931/10;
1931/13; 1931/19;
1931/20; 1931/22;
1931/23; 1931/24;
1931/26; 1959/5
2822/1; 2822/2; 2822/3;
2822/12
1998/10; 1998/11;
1998/13; 1998/14;
2014/35; 2014/36;
2014/38; 2014/39;
2020/1; 2020/2; 2020/3;
2020/4; 2135; 2659
1122/2
711
0,090
0,038
dotčené parcely v k. ú.
Stará Boleslav
112/88; 112/130
349/6; 349/10; 349/12;
349/14; 349/17; 350;
352/1
0,406
0,116
dotč
ené
parc
ely
v k.
ú.
Popo
vice
1690/1; 1730/123;
1730/124
23;
485;
486;
487;
490;
491
předkupní
právo určeno
pro
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
2270/20
1931/28; 1939/4
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
Strana
43
výměra
(ha)
označení
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
využití
účel
PP
156
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
0,160
PP
157
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
0,878
PP
158
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
0,212
PP
159
PP
160
veřejné prostranství
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
0,260
0,502
PP
162
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
1,025
PP
163
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
0,522
veřejné prostranství
místní/účelová
komunikace
0,795
PP
171
PP
172
PP
173
PP
197
PP
199
PP
248
PP
256
PP
257
PP
265
PP
269
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
veřejné prostranství
Strana
44
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
místní/účelová
komunikace
0,033
dotčené parcely v k. ú.
Brandýs nad Labem
1730/8; 1730/9;
1730/12; 1730/121;
1730/124
337/1; 362/7; 365/1;
365/2; 366/2; 369/1;
369/10; 381/6; 381/7;
381/10; 381/12; 381/13;
381/16; 395/1; 395/4;
395/5; 1036/1; 1090/2;
1091/31; 1098/1;
1540/1; 1556/1
378/8; 381/10; 381/11;
395/4; 1036/1; 1091/21;
1091/22; 1091/23
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
dotč
ené
parc
ely
v k.
ú.
Popo
vice
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
381/10; 391; 395/1;
395/4; 1036/1
1757/2; 1758/1; 1758/9;
1758/16; 1758/17;
1814/2; 1814/8; 1817/2;
1821/1; 1821/110;
1821/112
0,058
243/37; 243/48
0,423
1757/2
město Brandýs
n. L. - SB
2/1;
2/4
0,273
0,199
0,084
město Brandýs
n. L. - SB
749/3
1/1; 1092/1; 1092/8;
1092/14; 1092/16;
1303/2; 1303/3; 1346;
1348; 1959; 1960
předkupní
právo určeno
pro
město Brandýs
n. L. - SB
0,219
0,141
dotčené parcely v k. ú.
Stará Boleslav
1394; 1402/4; 1402/5
0,680
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
1852/1; 1852/2; 1852/3;
1857/1; 1857/5; 1857/21;
1857/26; 1923/6; 2685/1;
2685/2
město Brandýs
n. L. - SB
1894; 2710/4
město Brandýs
n. L. - SB
2429/3; 2429/7; 2429/8;
2429/10; 2429/11;
2429/12; 2454/4; 2454/5;
2684/1
1646/2; 1647/2; 1650;
2695/1
2274/1; 2274/2; 2352/1;
2352/2; 2363/1; 2363/10;
2364
112/130; 2176/41;
2176/42
112/107; 112/108;
112/109; 112/110;
112/111; 112/112;
112/113; 112/114;
112/115; 112/116;
112/117; 112/118;
112/119; 112/120;
112/121; 112/122;
2176/40; 2176/41
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
využití
účel
výměra
(ha)
označení
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
WD
58
dopravní
infrastruktura
komunikace
1,356
WD
60
dopravní
infrastruktura
komunikace
0,171
komunikace
0,165
vozovna VHD
0,637
WD
61
WD
62
WD
66
WD
145
WT
174
WT
183
WT
245
WT
249
dopravní
infrastruktura
dopravní
infrastruktura
dopravní
infrastruktura
dopravní
infrastruktura
technická
infrastruktura
technická
infrastruktura
technická
infrastruktura
technická
infrastruktura
zastávka a
točna VHD
komunikace
ČOV
regulační
stanice
plynovodu
dotčené parcely v k. ú.
Brandýs nad Labem
dotč
ené
parc
ely
v k.
ú.
Popo
vice
278/1
64/1;
64/2
0,090
0,117
trafostanice
0,467
2274/1;2292/1;2292/2;22
92/4;2292/7;2292/10;229
2/11;2292/12;2292/13;22
92/20;2292/21;2292/22;2
292/24;2323/1;2323/2;23
23/3;2323/5;2323/8;2350
/2;2350/4;2352/1;2352/3;
2352/4;2352/5;2352/6;23
52/7;2352/8;2352/9;2352
/10;2352/11;2352/12;267
0/1;2684/1
město Brandýs
n. L. - SB
2292/12; 2292/14;
2292/16; 2292/17;
2292/19; 2292/21
město Brandýs
n. L. - SB
2711/5
0,074
1,144
předkupní
právo určeno
pro
2929/1; 2929/2
0,280
ČOV
dotčené parcely v k. ú.
Stará Boleslav
517
411/2; 440; 441
2177/8; 2177/16
1878/1; 1878/7; 1878/25;
1878/26; 1878/28
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
město Brandýs
n. L. - SB
Strana
45
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
I.
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
Podle §50 odstavce 6 stavebního zákona nebyla stanovena.
Dle dokumentace Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí pro ÚP Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav, zpracoval AMEC s.r.o., Mgr. Jana Švábová Nezvalová, květen 2011, která byla zpracována pro Koncept
ÚP, byla navržena opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na životní
prostředí. Tato opatření byla dle obsahových možností do ÚP zapracována.
J.
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
Plochy územních rezerv jsou zobrazeny ve výkrese 2.1 Hlavní výkres, 1 : 5000.
Účel vymezení územních rezerv je především v možnosti prověření dalšího rozvoje území a současně zajištění ochrany
pro realizaci navrženého budoucího využití.
Číslo
rezervy
R1
Kód
plochy
DS
R2
DS
R3
DV
Využití
plochy
Dopravní
infrastruktura
Výměra
v ha
1,47
Dopravní
infrastruktura
6,49
Dopravní
infrastruktura
4,79
Umístění v rámci
řešeného území
Brandýs nad Labem Stará Boleslav, ČOV
Stará Boleslav
Podmínky pro prověření využití
Dopravní koridor pro možnost propojení ulice Kostelecká
se Starou Boleslaví s novým mostem přes řeku Labe.
Prověřit v rámci změny ÚP.
Dopravní koridor pro možnost propojení ulic U Přístavu a
Mělnická.
Prověřit v rámci změny ÚP.
Koridor pro průplavní spojení Dunaj – Odra - Labe.
Prověřit v rámci změny ÚP.
Stanovení podmínek pro prověření budoucího využití určuje úkoly, které je nutno vyhodnotit při požadavku zapracovat
příslušnou rezervu změnou do územního plánu. Pro všechny lokality platí prověření napojení ploch na dopravní
a technickou infrastrukturu.
K.
VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V
ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI
Plochy s dohodou o parcelaci jsou zobrazeny ve výkrese 1. Základní členění území, 1 : 5000.
Uzavření dohody o parcelaci je podmínkou pro rozhodování o změnách v rámci jejího vymezeného území.
Územní plán města vymezuje plochy pro uzavření dohody o parcelaci (DP):
Označení ve výkrese
Název
DP-2
Třebízského – Lhotecká - jih
DP-1
DP-3
Strana
46
Výměra v ha
U Dálnice
3,10
Třebízského – Lhotecká - sever
4,92
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
3,08
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
L.
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
Územní studie jsou zobrazeny ve výkrese 1. Základní členění území, 1 : 5000.
Zpracování územní studie je podmínkou pro rozhodování změn využití ploch změn v rámci jejího řešeného území.
Územní plán města vymezuje plochy pro zpracování územní studie (ÚS):
Označení ve výkrese
Název územní studie
US-2
Mýtka
US-1
US-3
US-4
US-5
US – 1:
Lhůta pro pořízení
Výměra v ha
účinná
21,42
Nad Pramenem
5 let
U Královic
6 let
6,59
2 roky
8,88
Nad Vinořským potokem
Na panském
NAD PRAMENEM
4 roky
17,51
24,28
Jedná se o lokalitu v severovýchodní části území navazující na zastavěné území města o rozloze cca 18 ha. Územní
studie se nachází v severní části katastrálního území Stará Boleslav.
Využití lokality je určeno především pro bydlení v rodinných domech, které je doplněno občanskou vybaveností.
Studie má za úkol řešit strukturu zástavby a navrhnout potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu. Do jejího řešení
je nutné zahrnout návaznosti na přilehlou zástavbu a trasy dopravní a technické infrastruktury.
Vzhledem k tomu, že se řešená lokalita nachází na okraji zastavěného území, je žádoucí, aby byl podíl zelených
veřejných ploch vyšší, než je požadované minimum §7 vyhlášky č. 501/2006.
V rámci prověření rozvojové oblasti územní studií zpracovat hlukovou studii pro šíření dopravního hluku z provozu po
silnici II. třídy kalibrovanou autorizovaným měřením hluku a případně navrhnout protihluková opatření.
ÚS prověří dostatečnou propustnost území pro živočichy mezi Proboštskými jezery a sousedním lesním komplexem.
Lhůta pro pořízení ÚS, jejího schválení a vložení do evidence územně plánovací činnosti: do 5 let od vydání územního
plánu.
US – 2:
MÝTKA
Jedná se o lokalitu v severovýchodní části Staré Boleslavi, která vyplňuje prostor mezi zastavěným územím města
a areálem vojenských kasáren s rozlohou cca 21 ha. Územní studie je již zpracovaná a schválená 30. 3. 2011.
Využití plochy je především pro bydlení v rodinných domech a občanskou vybavenost. Tyto plochy jsou doplněny
veřejnými prostranstvími s převahou zeleně.
Studie je již zanesena do registru územně plánovací činnosti.
US – 3:
U KRÁLOVIC
Lokalita navazuje na jihovýchodní část zastavěného území k.ú. Brandýs nad Labem mezi průmyslovými areály při ulici
Zápská a železniční tratí. Lokalita má rozlohu cca 7 ha.
Využití plochy je určeno pro bydlení.
Studie má za úkol řešit strukturu zástavby a navrhnout potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu. Do jejího řešení
je nutné zahrnout navrhované trasy dopravní a technické infrastruktury.
Vzhledem k tomu, že se řešená lokalita nachází na okraji zastavěného území, je žádoucí, aby byl podíl zelených
veřejných ploch vyšší, než je požadované minimum §7 vyhlášky č. 501/2006.
Lhůta pro pořízení US, jejího schválení a vložení do evidence územně plánovací činnosti: do 6 let od vydání územního
plánu.
US – 4:
NAD VINOŘSKÝM POTOKEM
Jedná se o lokalitu navazující na zastavěné území v údolí Vinořského potoka mezi Hrušovským rybníkem a tělesem
železnice v k.ú. Brandýs nad Labem. Řešené území má rozlohu cca 224 ha.
Využití plochy je především pro občanskou vybavenost, bydlení a rekreaci.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
47
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
Studie má za úkol řešit strukturu zástavby, vymezit veřejná prostranství a navrhnout potřebnou dopravní a technickou
infrastrukturu. Do jejího řešení je nutné zahrnout navrhované trasy dopravní a technické infrastruktury a plochy zeleně
určené pro vedení regionálního biokoridoru 1152.
Vzhledem k tomu, že se řešená lokalita nachází na okraji zastavěného území, je žádoucí, aby byl podíl zelených
veřejných ploch vyšší, než je požadované minimum §7 vyhlášky č. 501/2006.
V rámci studie je nutno prověřit rozsah ploch rekreace a zachování průchodnosti krajiny a vazeb Vinořského potoka a
Hrušovského rybníka s okolní krajinou.
Lhůta pro pořízení ÚS, jejího schválení a vložení do evidence územně plánovací činnosti: do 4 let od vydání územního
plánu.
US – 5:
NA PANSKÉM
Lokalita se nachází ve východní části k.ú. Stará Boleslav vedle rychlostní komunikace R10. Lokalita navazuje na
zastavěné území a řešené území má rozlohu cca 9 ha.
Využití plochy je především pro bydlení, lehkou výrobu a služby.
Studie má za úkol stanovit podmínky využití území, řešit strukturu zástavby, vymezit veřejná prostranství dle §7 vyhlášky
č. 501/2006 a navrhnout potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu. Do jejího řešení je nutné zohlednit strukturu
stávající zástavby a stávající trasy dopravní a technické infrastruktury.
V rámci prověření rozvojové oblasti územní studií zpracovat hlukovou studií pro šíření dopravního hluku z provozu po
dálnici kalibrovanou autorizovaným měřením hluku a případně navrhnout protihluková opatření.
Lhůta pro pořízení US, jejího schválení a vložení do evidence územně plánovací činnosti: do 2 let od vydání územního
plánu.
M.
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU
Regulační plány jsou zobrazeny ve výkrese 1. Základní členění území, 1 : 5000.
Vymezení ploch, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití
a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Označení
Název
RP-3
Mělnická
RP-2
RP-4
RP-5
Velikost řešeného území (ha)
Na žádost
2,30
Sídliště U Nádraží
Z podnětu
Martinovská 1
Na žádost
Martinovská 2
RP – 2:
Způsob pořízení
Na žádost
9,28
8,76
6,10
SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ
ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ
A. Vymezení řešeného území
Vymezení řešeného území je graficky zobrazeno ve výkrese č.1. Základní členění území. Zahrnuje území stávajícího
sídliště „U nádraží“ mezi ulicemi Zahradnická (bez starší nízkopodlažní zástavby při této ulici), Kralupská, Pražská (bez
objektů při této ulici) a Karla Tájka. Jedná se o území stávajících bytových domů převážně panelové technologie a lokální
občanské vybavenosti.
B. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
V řešeném území platí podmínky využití území podle platného územního plánu.
Regulační plán podle potřeby upřesní podmínky využití území, při dodržení podmínek daných územním plánem.
C. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
V řešeném území platí podmínky prostorové regulace podle platného územního plánu.
Regulační plán podle potřeby upřesní (zpřísní) regulativy prostorového uspořádání podle platného územního plánu a
může navrhnout další regulativy, odpovídající jeho podrobnosti.
Strana
48
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
D. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Hodnoty území specifikují územně analytické podklady, eventuálně doplňující průzkumy a rozbory. Stávající hodnotou
území je především bytový fond v centrální městské lokalitě. Vzhledem k době jeho vzniku (převážně 70. léta 20. století)
je však třeba řešit problémy jeho kvality (stavební stav, architektura), dopravní infrastruktury (nedostatek parkovacích
míst, nedostatečně dimenzované místní komunikace) a technické infrastruktury (stavební stav, změny v koncepci
zásobování teplem a plynem).
S ohledem na skutečnost, že řešené území se nachází v těsném sousedství městské památkové zóny Brandýs nad
Labem, a na základě požadavku dotčeného orgánu k návrhu tohoto zadání bude regulační plán řešit v přiměřeném
rozsahu rovněž povrchové úpravy objektů (materiály a barevnost fasád) v návaznosti na městskou památkovou zónu
s ohledem na ochranu hodnot a charakteru území.
E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Řešení místních komunikací bude optimalizovat současné podmínky s nároky na vytvoření maximálního počtu
parkovacích míst odpovídajícího technického řešení. Přitom je třeba zachovat hodnotné stávající plochy veřejné zeleně a
místní komunikace dimenzovat s ohledem na nutnost průjezdu vozidel záchranného systému. Vnitřní komunikace budou
navrženy v režimu obytné zóny. Regulační plán navrhne vhodné umístění hromadných i vícepodlažních garáží a prověří
umístění tohoto zařízení v lokalitě po bývalé tržnici při ul. Karla Tájka.
Technická infrastruktura
Koncepce technické infrastruktury bude respektovat platný územní plán. Dále navrhne a optimalizuje řešení zásobování
teplem v možnostech rekonstrukce původního centrálního teplovodního systému nebo decentralizace zdrojů tepla do
jednotlivých objektů na bázi domovních plynových kotelen. Dále bude posouzen stav a proveden návrh případné
rekonstrukce dalších sítí technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, elektrorozvody, telekomunikace a datové sítě).
Občanské vybavení
Charakter využití území je dán převažujícími plochami pro bydlení ve formě stávajících (panelových) bytových domů.
V tomto území jsou podle územního plánu i podle obecně platných pravidel přípustné obchody, služby a ostatní
podnikatelské aktivity s nerušícím vlivem na základní obytnou funkci území. S ohledem na problémy dopravní obsluhy
budou přípustná pouze zařízení lokálního významu, u nichž lze předpokládat spádový atrakční okruh v rozsahu pěší
dostupnosti (cca 500m). V případech rekonstrukcí nebo novostaveb zařízení lokálního obchodu nebo služeb musí být
zajištěn odpovídající počet parkovacích míst dle platné ČSN.
Veřejná prostranství
Plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně budou řešeny s ohledem na již uvedené podmínky ochrany veřejné zeleně
a potřeby optimalizace dopravní obsluhy a vybavenosti.
F. Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření
Regulační plán podle potřeby vymezí nezbytně nutné plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření. Z hlediska územního plánu požadavky na vymezení těchto staveb a opatření nejsou.
G. Požadavky na asanace
Vzhledem k současnému stavu využití území se nepředpokládá, že v území bude třeba provádět asanační úpravy.
Výjimkou by mohly být nepotřebné stavby technické infrastruktury nebo původního občanského vybavení se záměrem
vhodnějšího využití pozemku.
H. Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů
Územně analytické podklady (ÚAP) pro dané území jsou zpracovány v rámci správního obvodu ORP Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav a budou zpracovateli regulačního plánu poskytnuty. Ze zpracovaných ÚAP nevyplývají pro řešené území
a bezprostřední okolí zvláštní problémy k řešení, kromě problému deficitu parkovacích míst.
Není známo, že by vyplývaly další požadavky ze zvláštních právních předpisů. Rovněž se nepředpokládá výskyt přírodních
jevů, které by kladly další technické požadavky.
I. Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
Regulační plán nebude nahrazovat žádná územní rozhodnutí.
J. Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování
vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují
Požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí nebyl příslušným orgánem na
základě projednání návrhu zadání regulačního plánu uplatněn. Vzhledem k tomu, že stávající i navrhované funkční využití
podle územního plánu – tj. bydlení doplněné lokální občanskou vybaveností – nezakládá předpoklad pro umístění záměrů
vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, není důvod pro podání oznámení záměru spolu s projednáním návrhu zadání regulačního plánu a pro spojování
postupů. Příslušný orgán ve svém stanovisku vyloučil možný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
49
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
K. Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
Podle rozsahu a charakteru navrhovaných změn současného stavu bude nutno před vydáním regulačního plánu uzavřít
mezi městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a případnými investory plánovací smlouvu ohledně finanční
spoluúčasti investorů na vybudování nové a nezbytných změnách stávající veřejné infrastruktury. Uzavření dohody o
parcelaci se nepředpokládá.
L. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na
charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Obsah regulačního plánu bude odpovídat příloze č. 11 k vyhlášce 500/2006 Sb. Regulační plán bude zpracován
v základním měřítku 1:1 000, v šesti vyhotoveních.
RP – 3:
MĚLNICKÁ
Zadání regulačního plánu Mělnická je již schváleno.
ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU MĚLNICKÁ
A. Vymezení řešeného území
Řešené území je vymezeno a tvořeno pozemky parc.č. 2014/45, 2014/44 a 2014/24. Celková výměra řešeného území
(těchto tří pozemků) je cca 2,3 ha.
B. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
Úkolem regulačního plánu bude zejména nová parcelace území s vymezením vhodných pozemků pro výstavbu rodinných
domů a pozemků veřejných obslužných komunikací, resp. veřejných prostranství. Řešení RP Mělnická bude vhodně
navazovat na parcelaci okolního obytného území a vedení obslužných komunikací v tomto území.
Minimální velikost pozemků pro umístění rodinných domů je 600 m2.
C. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
Plánovaná výstavba musí respektovat funkční a prostorové regulativy platného územního plánu.
Pro řešení tohoto regulačního plánu se stanovuje jednotný regulativ maximální výšky objektů 9m. Formou obytné
zástavby budou výhradně izolované rodinné domy, maximálně dvojdomy. Na rodinných domech budou uplatněny pouze
šikmé střechy s minimálním sklonem 25%.
Dále je třeba respektovat obecně platnou vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zejm.
§7 odst. 2, a §20 až §25.
D. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Podmínkou vzniku kvalitní části města je ochrana existujících a tvorba nových hodnot území.
Hodnoty, které je nutno zohlednit, chránit a rozvíjet:
•
jedinečný charakter města Stará Boleslav,
•
kompozice města v krajině,
•
struktura zástavby a kompaktnost sídla v krajině,
•
vyhodnocení struktury zástavby Staré Boleslavi a historických přírodních souvislostí v místě a jejich zohlednění
E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Regulační plán navrhne optimální dopravní obsluhu nové obytné zástavby s napojením na již realizované nebo vymezené
komunikace. Vnitřní dopravní řešení a vybavení bude respektovat následující zásady:
•
maximální rozsah obytného území navrhnout ve zklidněném dopravním režimu – obytné zóně, tedy v jedné výškové
úrovni vozovek, bez chodníků, s vyznačením parkovacích a odstavných stání a vjezdů na pozemky; je třeba jasně
vyznačit a zvýraznit všechny vstupy do obytné zóny s možností koordinace s obsluhou obytné zástavby v okolí
řešeného území;
•
v místech mimo obytnou zónu budou vyznačeny vozovky a chodníky;
•
budou vyznačeny parkovací a manipulační plochy a vjezdy na pozemky;
•
budou okótovány šířky vozovek a chodníků, přičemž minimální šířka chodníku je 2m;
•
řešení zahrne rovněž veškeré potřebné úpravy v ul. Mělnické
•
pro možnost posouzení dostatku parkovacích a odstavných míst bude RP v textové části obsahovat počet a
velikostní kategorizaci bytů (počet osob v jednotlivých typech domů a počet těchto domů a bytů), počet navržených
odstavných a parkovacích stání s rozlišením, zda jsou umístěny na veřejných prostranstvích, na uzavřených
pozemcích nebo v uzavřených objektech (krytá stání); přitom je třeba dodržet minimálně požadavky ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací, čl. 14.1, se započtením aktuálního stupně automobilizace; tento aktuální údaj
bude zpracovateli RP na požádání předán komisí dopravy; v souladu s touto normou je požadováno převážnou část
parkovacích a odstavných míst řešit formou krytých stání;
•
RP navrhne počet a umístění parkovacích míst pro invalidy, v souladu s platnou legislativou;
Strana
50
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
•
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
při ul. Mělnické bude navržena zastávka veřejné autobusové dopravy a bude zajištěno přímé pěší propojení této
zastávky s obytnou zástavbou řešeného území.
Technická infrastruktura
Regulační plán navrhne základní místa napojení technické infrastruktury, podmiňující investice (stavby) v okolí řešeného
území s příslušnou grafickou dokumentací a základní vnitřní uspořádání rozvodů primární infrastruktury.
Občanské vybavení
V řešeném území tohoto RP nejsou požadavky na řešení občanského vybavení,
Veřejná prostranství
Rozmístění a velikost veřejných prostranství bude odpovídat uvedené vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území. Pro možnost posouzení souladu dokumentace s touto vyhláškou budou tato prostranství
v dokumentaci jasně vyznačena a v textu budou plošně bilancována. Jako plocha veřejného prostranství bude využita a
započítána plocha parkové zeleně vymezená v souladu s platným územním plánem. Pro vymezená veřejná prostranství
bude možné uplatnit předkupní právo.
F. Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření
Požadavky na VPS a VPO vyplynou z návrhů na řešení daného území. Předpokládá se vymezení veřejně prospěšných
staveb pro nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu.
G. Požadavky na asanace
V řešeném území RP nejsou požadavky na asanace.
H. Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů
Územně analytické podklady (ÚAP) pro dané území jsou zpracovány v rámci správního obvodu ORP Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav a budou zpracovateli regulačního plánu poskytnuty. Ze zpracovaných ÚAP nevyplývají pro řešené území
a bezprostřední okolí zvláštní problémy k řešení.
Budou respektována odběrná místa požární vody a odběrná místa z veřejné vodovodní sítě. Požadavky civilní ochrany
budou řešeny v souladu s právními předpisy o integrovaném záchranném systému, eventuálně na základě dalších
požadavků příslušného dotčeného orgánu k návrhu zadání RP v rozsahu tímto orgánem předaných podkladů. Z hlediska
obrany a bezpečnosti státu nejsou známy žádné zvláštní požadavky.
Na daném území se nenachází poddolované území, evidované ložiskové objekty nerostných surovin ani území náchylná
k sesuvům. Řešené území se nachází mimo záplavového území řeky Labe. Není známo, že by vyplývaly další požadavky
ze zvláštních právních předpisů. Rovněž se nepředpokládá výskyt jiných rizikových přírodních jevů, které by kladly další
technické požadavky.
I. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
Regulační plán nahradí územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení pro stavební objekty budov, obslužných a
pěších komunikací a související technické infrastruktury. Dále nahradí územní rozhodnutí o dělení nebo scelování
pozemků.
J. Případný požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí
podle zvláštního právního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení vlivů záměru na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast
Případný požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí stanoví příslušný
orgán na základě projednání tohoto návrhu zadání. Vzhledem k tomu, že v řešeném území RP budou umísťovány pouze
stavby pro bydlení charakteru rodinných domů, nezakládá RP rámec pro umístění záměrů podléhajících posuzování vlivů
na životní prostředí podle příslušného zákona. Předpokládá se dále, že příslušný orgán vyloučí možný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Tato kapitola bude upřesněna a doplněna na základě stanoviska dotčeného orgánu
k návrhu zadání regulačního plánu.
K. Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
Regulační plán bude obsahovat návrh plánovací smlouvy a dohody o parcelaci. RP bude řešit novou parcelaci území
v souladu s předpokládanou dohodou o parcelaci.
Před vydáním regulačního plánu je nutno uzavřít mezi městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a příslušnými
investory plánovací smlouvu ohledně finanční spoluúčasti investorů na vybudování nové a nezbytných změnách stávající
veřejné infrastruktury. Rovněž uzavření dohody o parcelaci je podmínkou pro vydání regulačního plánu vzhledem k tomu,
že regulační plán nahradí rovněž územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků. Pokud nebude možné uzavřít dohodu
o parcelaci se všemi vlastníky dotčených pozemků, např. vzhledem k jejich nedohledatelnosti, budou pozemky těchto
vlastníků dotčeny pouze nezbytným řešením veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření nebo vymezením
veřejných prostranství.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
51
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
L. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na
charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Obsah regulačního plánu bude odpovídat příloze č. 11 k vyhlášce 500/2006 Sb. Regulační plán bude zpracován
v základním měřítku 1:1 000, v šesti vyhotoveních.
RP – 4:
MARTINOVSKÁ 1
ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU MARTINOVSKÁ 1
A. Vymezení řešeného území
Řešené území zahrnuje návrhové plochy pro bydlení mezi ulici Martinovskou a Kosteleckou vyjma ploch, které jsou již
zastavěny a územně stabilizovány včetně řešení obsluhy místními komunikacemi. Z jihu a východu na řešené území
navazuje zastavěné území rodinných domů. Ze západu je řešené území omezeno dopravní plochou přeložky silnice
II/101. Severním směrem na lokalitu navazuje území řešené Regulačním plánem RP-04 Martinovská 2
a obhospodařované zemědělské plochy. Rozloha řešeného území je 8 ha.
B. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
V řešeném území platí podmínky využití území podle platného územního plánu. V souladu s těmito podmínkami není
vedení obslužných komunikací v rámci ploch stejného způsobu využití předurčeno, regulační plán tedy může navrhnout v
tomto smyslu řešení vyhovující podmínkám a záměrům.
Regulační plán navrhne novou parcelaci území s ohledem na budoucí využití pozemků a určí využití každého takto
vzniklého pozemku, v souladu se stanoveným využitím podle územního plánu. Podle potřeby takto určené využití dále
upřesní.
Samostatná smíšená obytná plocha komerční bude orientována obsluhou z ulice Kostelecká.
C. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
V řešeném území platí podmínky prostorové regulace podle platného územního plánu.
Regulační plán navrhne uliční a stavební čáry závazné pro umísťování staveb na pozemcích a podle potřeby upřesní
regulativy prostorového uspořádání podle platného územního plánu s tím, že tyto regulativy zůstávají beze změny
územního plánu nepřekročitelné. Regulační plán může podle potřeby dále navrhnout další regulativy, např. pro
uplatňování šikmých a plochých střech, umístění a tvar vedlejších staveb, výšku a materiál plotů apod.
D. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Hodnoty území specifikují územně analytické podklady. Stávající hodnotou území je orná půda. Nejdůležitější příležitostí
řešeného území je jeho poloha v příměstském území, v návaznosti na stávající urbanistické (sídelní) a krajinné hodnoty.
E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Lokalita bude napojena z ulice Zárybská. Řešení místních komunikací bude v maximální míře navrženo v režimu obytné
zóny. Regulační plán bude obsahovat podrobnost vjezdů na pozemky a parkovacích míst na komunikacích. Parkování
a odstavování vozidel pro obyvatele, návštěvníky obytných souborů, zaměstnance a návštěvníky případných doplňujících
zařízení lokální občanské vybavenosti bude řešeno v rámci pozemků pro bydlení a ostatní aktivity, parkování pro
návštěvníky může být řešeno v prostoru místních komunikací. Kapacita parkovacích a odstavných míst bude odpovídat
minimálně platným normám (ČSN).
Technická infrastruktura
Koncepce technické infrastruktury bude respektovat platný územní plán a bude dále navržena po konzultaci
a odsouhlasení s příslušnými správci sítí. V návaznosti na tuto koncepci bude dále provedeno:
• v závislosti na konkrétním využití pozemků bude bilancována a upřesněna potřeba vody, elektrické energie a plynu
a budou navrženy potřebné kapacity zdrojů a dimenze rozvodů těchto médií
• budou upřesněny trasy vodovodů, elektrorozvodů primární sítě (22kV) a středotlakých plynovodů
• v rámci zastavitelných ploch budou všechny elektrorozvody včetně telekomunikací navrženy v kabelovém (podzemním)
vedení
• bude navržen a stabilizován počet a umístění trafostanic a jejich výkon
• budou upřesněny nároky na ČOV (potřebná kapacita v počtu ekvivalentních obyvatel), budou navrženy dimenze
splaškových kanalizací gravitačních i výtlačných, umístění čerpacích stanic splaškových vod, bude upřesněna a doplněna
poloha těchto sítí
• budou upřesněny a doplněny trasy dešťové kanalizace a jejich dimenze v závislosti na charakteru zástavby
a možnostech vsakování, přičemž vsakování a možnost opětovného využití zadržených dešťových vod např. pro zalévání
bude preferována
Strana
52
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
• budou stanoveny parametry případných retenčních nádrží a suchých poldrů a bude upřesněn způsob odvedení
dešťových vod do přírodních recipientů
Občanské vybavení
Charakter využití území je dán převažujícími plochami pro nízkopodlažní formy bydlení. V tomto území jsou podle
územního plánu i podle obecně platných pravidel přípustné obchody, služby a ostatní podnikatelské aktivity s nerušícím
vlivem na základní obytnou funkci území. Z hlediska koncepce města není závazně vyžadováno v řešeném území umístit
zařízení občanského vybavení komunálního typu.
Veřejná prostranství
Plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně budou navrženy a dimenzovány minimálně podle požadavků vyhlášky
501/2006 Sb., §7 a §22. Vzhledem k tomu, že se řešená lokalita nachází na okraji zastavěného území, je žádoucí, aby
byl podíl zelených veřejných ploch vyšší, než je požadované minimum.
F. Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření
Regulační plán podle potřeby vymezí nezbytně nutné plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření. Z hlediska územního plánu jsou vymezeny plochy veřejných prostranství, která je do řešení RP
nutné zapracovat.
G. Požadavky na asanace
Vzhledem k současnému stavu využití území (převážně orná půda) se nepředpokládá, že v území bude třeba provádět
asanační úpravy.
H. Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů
Územně analytické podklady (ÚAP) pro dané území jsou zpracovány v rámci správního obvodu ORP Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav a budou zpracovateli regulačního plánu poskytnuty. Ze zpracovaných ÚAP nevyplývají pro řešené území
a bezprostřední okolí zvláštní problémy k řešení.
Doložka civilní ochrany bude řešit následující okruhy:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování
Umístění stálých a improvizovaných úkrytů
Ubytování evakuovaného obyvatelstva
Skladování materiálu civilní obrany
Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva
Ochrana před vlivy nebezpečných látek
Umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu
Nouzové zásobování pitnou vodou
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých
při mimořádné události
Zřízení humanitární základny
Požární nádrže a místa pro odběr vody
Není známo, že by vyplývaly další požadavky ze zvláštních právních předpisů. Rovněž se nepředpokládá výskyt přírodních
jevů, které by kladly další technické požadavky. Kapitola bude doplněna na základě případných požadavků dotčených
orgánů uplatněných v rámci projednání návrhu zadání regulačního plánu.
I. Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
Regulační plán nahradí územní rozhodnutí o změně využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o umístění staveb
dopravní a technické infrastruktury.
J. Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu
V rámci území řešeného RP nebudou umísťovány ani nebudou přípustné záměry vyžadující posouzení vlivů na životní
prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Možný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast se nepředpokládá.
K. Požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
Před vydáním regulačního plánu je nutno uzavřít mezi městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a příslušnými
investory plánovací smlouvu ohledně finanční spoluúčasti investorů na vybudování nové a nezbytných změnách stávající
veřejné infrastruktury. Uzavření dohody o parcelaci je podmínkou vydání regulačního plánu pouze v případě, že regulační
plán nahradí rovněž územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků.
L. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na
charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Obsah textové a grafické části regulačního plánu bude odpovídat příloze č. 11 k vyhlášce 500/2006 Sb.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
53
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
Dle potřeby bude regulační plán obsahovat samostatný výkres civilní ochrany.
Regulační plán bude zpracován v měřítku pro hlavní výkres 1:1 000, ve čtyřech vyhotoveních.
RP – 5:
MARTINOVSKÁ 2
ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU MARTINOVSKÁ 2
A. Vymezení řešeného území
Území se nachází v severní časti k.ú. Brandýs nad Labem při ulici Martinovská. Z jižní strany území lemuje ulice Větrná,
z východní strany přiléhá ulice Martinovská. Z jižní strany území navazuje na část stávající městské zástavby, ze severní
strany je vodní tok Záhořská svodnice. Rozsah regulačního plánu je 6 ha.
B. Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
V řešeném území platí podmínky využití území podle platného územního plánu. V souladu s těmito podmínkami není
vedení obslužných komunikací v rámci ploch stejného způsobu využití předurčeno, regulační plán tedy může navrhnout v
tomto smyslu řešení vyhovující podmínkám a záměrům.
Regulační plán navrhne novou parcelaci území s ohledem na budoucí využití pozemků a určí využití každého takto
vzniklého pozemku v souladu se stanoveným využitím podle územního plánu. Podle potřeby takto určené využití dále
upřesní.
Samostatná plocha občanské vybavenosti pro sport a komerci bude sloužit převážně pro přilehlé rezidenční území.
V rámci řešeného území navrhněte potřebné doplnění tras dopravní a technické infrastruktury.
C. Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
V řešeném území platí podmínky prostorové regulace podle platného územního plánu. Navrhněte prostorové regulace
(maximální výšku, stavební čáry, stavební hranice, šířky uličních prostorů). Prověřte vhodnost jak volné solitérní zástavby
v území, tak i řadové zástavby. Prostorové uspořádání staveb by mělo vycházet z existující prostorové struktury ve městě
Brandýse nad Labem - Stará Boleslav. Prověřte potřebu umístění společného centrálního veřejného prostranství (např.
parku), který svoji velikostí bude odpovídat zástavbě rodinných domů. Regulační plán může podle potřeby dále
navrhnout další regulativy, např. pro uplatňování šikmých a plochých střech, výšku a materiál plotů apod.
D. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Hodnoty území specifikují územně analytické podklady. Stávající hodnotou území je orná půda. Nejdůležitější příležitostí
řešeného území je jeho poloha v příměstském území v návaznosti na stávající urbanistické (sídelní) a krajinné hodnoty.
Respektování hodnot území bude zajištěno přiměřenou výškou zástavby a její vzdáleností od významných průhledů.
Nově navržená obytná zástavba musí respektovat stávající a navazovat na již založený uliční systém.
Současně je nutné brát zřetel na možnost výskytu archeologických nálezů ve východní části lokality.
E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Řešení místních komunikací bude respektovat velikost členění území podle velikosti stávající struktury města. Vnitřní
komunikace mohou byt navrženy v režimu obytné zóny. V území se nepočítá s návrhem kapacitních parkovacích míst, je
možné navrhnout parkování v obytných ulicích. Regulační plán bude obsahovat podrobnost vjezdů na pozemky
a parkovacích míst na komunikacích. Parkování a odstavování vozidel pro obyvatele, návštěvníky obytných souborů,
zaměstnance a návštěvníky případných doplňujících zařízení lokální občanské vybavenosti bude řešeno v rámci vlastních
pozemků, parkování pro návštěvníky může být řešeno v prostoru místních komunikací.
Řešte dopravní prostupnost území s lokalitou řešenou regulačním plánem RP-4 Martinovská 1.
Technická infrastruktura
Koncepce technické infrastruktury bude respektovat platný územní plán. Zásobování území bude provedeno napojením
na stávající trasy technické infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, elektrorozvody, telekomunikace a datové sítě).
Navrhněte řešení sítí a projednejte s jejich správci. Území nebude zásobováno teplem, rodinné domy budou mít vlastní
zdroj tepla na bázi domovních plynových kotelen.
Občanské vybavení
Prověřte potřebu umístění dalšího občanského vybavení v řešeném území.
Veřejná prostranství
Plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně budou navrženy a dimenzovány v rozsahu požadavků vyhlášky 501/2006
Sb., §7 a §22. Vzhledem k tomu, že se řešená lokalita nachází na okraji zastavěného území, je žádoucí, aby byl podíl
zelených veřejných ploch vyšší, než je požadované minimum.
Strana
54
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
F. Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření
Regulační plán podle potřeby vymezí nezbytně nutné plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření. Z hlediska územního plánu se jedná o stavby občanského vybavení a plochy veřejných prostranství.
G. Požadavky na asanace
Vzhledem k současnému stavu využití území zemědělské plochy se nepředpokládá, že v území bude třeba provádět
asanační úpravy.
H. Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů
Územně analytické podklady (ÚAP) pro dané území jsou zpracovány v rámci správního obvodu ORP Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav a budou zpracovateli regulačního plánu poskytnuty. Ze zpracovaných ÚAP vyplývají pro řešené území
následující skutečnosti – v území se nachází archeologické naleziště. Tato skutečnost může ovlivnit průběh výstavby
v území.
Doložka civilní ochrany bude řešit následující okruhy:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování
Umístění stálých a improvizovaných úkrytů
Ubytování evakuovaného obyvatelstva
Skladování materiálu civilní obrany
Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva
Ochrana před vlivy nebezpečných látek
Umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu
Nouzové zásobování pitnou vodou
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých
při mimořádné události
Zřízení humanitární základny
Požární nádrže a místa pro odběr vody
Není známo, že by vyplývaly další požadavky ze zvláštních právních předpisů. Rovněž se nepředpokládá výskyt přírodních
jevů, které by kladly další technické požadavky. Kapitola bude doplněna na základě případných požadavků dotčených
orgánů uplatněných v rámci projednání návrhu zadání regulačního plánu.
I. Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
Regulační plán nahradí územní rozhodnutí o změně využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o umístění staveb
dopravní a technické infrastruktury.
J. Případný požadavek na posuzování vlivů záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí
podle zvláštního právního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení vlivů záměru na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast
V rámci území řešeného RP nebudou umísťovány ani nebudou přípustné záměry vyžadující posouzení vlivů na životní
prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Možný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast se nepředpokládá.
K. Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
Podle rozsahu a charakteru navrhovaných změn současného stavu bude nutno před vydáním regulačního plánu uzavřít
mezi městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a případnými investory plánovací smlouvu ohledně finanční
spoluúčasti investorů na vybudování nové a nezbytných změnách stávající veřejné infrastruktury. Uzavření dohody
o parcelaci je podmínkou vydání regulačního plánu pouze v případě, že regulační plán nahradí rovněž územní rozhodnutí
o dělení a scelování pozemků, což se v daném případě předpokládá.
L. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na
charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Obsah regulačního plánu bude odpovídat příloze č. 11 k vyhlášce 500/2006 Sb.
Regulační plán bude zpracován v měřítku pro hlavní výkres 1:1 000, ve čtyřech vyhotoveních.
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
55
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
N.
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
N.1. ETAPIZACE
Plochu Z131 je možno zastavovat až po naplnění plochy Z48 minimálně 80% výměry umístěnými stavbami příslušným
povolením dle stavebního zákona.
N.2. STANOVENÍ PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC
V rámci územního plánu jsou samostatně řešeny větší rozvojové lokality a jejich požadavky na veřejnou infrastrukturu.
Nutnost realizace staveb veřejné infrastruktury před vlastní rozvojovou plochou stanovuje pořadí změn v území tak, aby
konkrétní lokalita mohla být zastavěna.
Stará Boleslav
Brandýs nad Labem
Území
V následující tabulce jsou vyjmenovány podmiňující investice do dopravní a technické infrastruktury, veřejných
prostranství a občanské vybavenosti, které je nutno realizovat, aby mohly být naplňovány vybrané plochy změn.
Označení podmiňující investice je přiřazeno k souvisejícím plochám změn.
Podmiňující investice
Technická
Veřejné
Občanské
Označení rozvojové Dopravní infrastruktura
infrastruktura prostranství
vybavení
Popis využití
plochy
Bydlení
Z20
Z126
Bydlení
Z19, Z46
Z151
Bydlení
Z17, Z18
Z95
Z232
Smíšené
Z175
Z107
Komerce
Z99
Z130
Vybavenost
Z51, Z225
Z158, Z160
Z224
Z195
Bydlení
Z91
Z158
Z93
Bydlení
Z1
Z157
Z220
Bydlení
Z3, Z50
Z96, Z155, Z156
Z234
P10
Bydlení
Z179
Z143
Z109
Z244
Bydlení
Z42, Z136
Z134
Z268
Z241
Bydlení
Z37
Z142
Z243
Bydlení
Z4, P3
Z103, Z104
P4
Bydlení
Z38
Z246
propojení Spořilov – Vrábí
mimo centrum města, tj.:
1) buď využitím přeložky
II/101, tj. Z70, Z72 a Z56,
Bydlení
Z131
2) nebo novým místním
propojením, tj. Z71 nebo
Z139 a dále Z157, případně
též Z158
Výroba, smíšené
Z185, Z190
Z135
Komerce, bydlení Z263, P19, Z196
P22, Z140, Z257
Z262, Z198
Bydlení
Z11, Z12, Z13
Z106
Z202
Výroba
Z184, Z191, P23
Z162
Z16
Komerce, bydlení Z45, Z216, Z253
Z64, Z67, Z149
Z82, Z201
Z124
Komerce, bydlení P6, P1
Z83
Z212
Komerce, bydlení,
Z210, Z211,
Z29, Z73, Z90
Z122, Z269, Z265, Z129
Z214, Z217
Z100
sport
Z212, Z213
Smíšené
Z49
Z154
Bydlení
Z35, Z36, Z177
Z123
Z213, Z219
Těžba
K51
Z119
Těžba
K57
Z64, Z67, Z125
Bydlení
Z28, Z181
Z145
Z242
Smíšené
Z170
Z113
Z205
Z102
Bydlení
Z24, Z25, Z31, Z40 Z113
Bydlení
Z55
Z148
Z78
Strana
56
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
N.3. STANOVENÍ NÁSLEDNÉHO VYUŽITÍ PLOCH TĚŽBY NEROSTŮ
V tabulce je stanoveno konkrétním plochám následné požadované využití
Kód plochy těžby
Označení plochy
Následné využití plochy
Kód následného způsobu využití plochy
NT
K52, K57
Smíšená nezastavěného území
NS
NT
O.
K51
Vodní a vodohospodářská plocha
W
VÝZNAMNÉ STAVBY, U NICHŽ MUSÍ ARCHITEKTONICKOU ČÁST
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZPRACOVAT AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
Územní plán požaduje vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaným architektem u
nových staveb nebo rekonstrukcí či dostaveb stávajících staveb na území městských památkových zón Brandýs nad
Labem a Stará Boleslav.
Dále tento požadavek platí pro všechny stavby v rámci řešeného území, které podléhají režimu státní památkové péče,
tudíž jsou evidovány jako nemovité kulturní památky.
Požadavek se nevztahuje na liniové stavby technické infrastruktury.
Hranice městských památkových zón a označení nemovitých kulturních památek je zobrazeno na výkrese
O.5. Koordinační výkres, 1 : 5000.
P.
ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
TEXTOVÁ ČÁST
Počet stran:
62
GRAFICKÁ ČÁST
Označení
výkresu
Název výkresu
Měřítko
2.
Hlavní výkres
1 : 5 000
1.
Základní členění území
1 : 5 000
3.
Veřejně prospěšné stavby a opatření
Označení
schématu
Název schématu
S.1.
S.2.
S.3.
1 : 5 000
Měřítko
Urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, ÚSES a protipovodňová opatření schéma
1 : 10 000
Technická infrastruktura - schéma
1 : 25 000
Dopravní infrastruktura - schéma
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
1 : 25 000
Strana
57
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
P.1. SEZNAM ZKRATEK POUŽITÝCH V TEXTU
AČR
armáda České republiky
AT
automatické tlakové stanice
BD
bytový dům
BJ
bytová jednotka
BPEJ
bonitní půdně ekologické jednotky
CO
civilní ochrana
ČD
České dráhy
ČOV
čistírna odpadních vod
ČS PHM
ČHMÚ
čerpací stanice pohonných hmot
Český hydrometeorologický ústav
ČSN
Česká státní norma
DO
dotčený orgán státní správy
DÚR
dokumentace k územnímu rozhodnutí
DTR, DS, TR
EU
distribuční trafostanice
Evropská unie
ha
hektar
kV
kilovolt
LBC
lokální biocentrum
k.ú.
katastrální území
LBK
lokální biokoridor
MěÚ
městský úřad
LKKB
letiště Praha Kbely
MCHÚ
maloplošné chráněné území
MK
místní komunikace
MPa
megapaskal
MMR
ministerstvo pro místní rozvoj
MPZ
městská památková zóna
MSK
Moravskoslezský kraj
NKP
národní kulturní památka
MŽP
ministerstvo životního prostředí
NN
rozvody el. sítě nízkého napětí
NP
nadzemní podlaží
NRBK
nadregionální biokoridor
OP
ochranné pásmo
PHO
pásmo hygienické ochrany
PPO
protipovodňové opatření
ORP
obec s rozšířenou působností
PP
přírodní památka
PRVKÚK
PUPFL
PÚR ČR
RBC
RBK
pozemek určený pro plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje České republiky
regionální biocentrum
regionální biokoridor
RD
rodinný dům
RP
regulační plán
RS
ŘSD ČR
Strana
plán rozvoje vodovodu a kanalizací území kraje
58
regulační stanice plynu
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
ÚZEMNÍ PLÁN
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
RZV
rozdílný způsob využití
SOB
specifická oblast
SEA
STL
SŽDC
vyhodnocení vlivu na životní prostředí
rozvody plynu - středotlaký
Správa železniční dopravní cesty
TKO
tuhý komunální odpad
ÚAP
územně analytické podklady
TTP
trvalé travní porosty
ÚP
územní plán
ÚPD
územně plánovací dokumentace
ÚS
územní studie
ÚTP
územně technické podklady
VPD
přistávací dráha
VPS
veřejně prospěšná stavba
ÚP VÚC
ÚPSÚ
ÚSES
VDJ
VPO
územní plán velkého územního celku
územní plán sídelního útvaru
územní systém ekologické stability
vodojem
veřejně prospěšné opatření
VN
vysoké napětí elektřiny
VVN
velmi vysoké napětí
ZCHÚ
zvláště chráněné území
VTL
VVTL
ZPF
rozvody plynu - vysokotlaký
rozvody plynu - velmi vysoký tlak
zemědělský půdní fond
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
59
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
P.2. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SCHÉMA S.2.
Strana
60
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
Ú Z E M N Í P L Á N B R A N D Ý S N A D L A B E M - S TA R Á B O L E S L A V
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SCHÉMA S.2.
stav
návrh
rychlostní komunikace funkční skupiny A
pl. dopravní
sběrná komunikace funkční skupiny B
veřejné prostranství
obslužná komunikace funkční skupiny C - významná
pl. stavební
železniční trať
pl. zeleně
vodní cesta
pl. lesní
hranice řešeného území
Õ
Õ
Õ
zastavěné území
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
návrh
DALŠÍ INFORMACE
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
pl. vodní, vodohospodářská
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
S
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
°
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
1 : 25 000
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
stav
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Õ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Õ
0
500
1 000
2 000 m
ÚZEMNÍ PLÁN
NÁVRH po SJ – I. VÝROK
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
Strana
61
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
P.3. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SCHÉMA S.3.
Strana
62
Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
ÚZEMNÍ PLÁN
I. VÝROK – NÁVRH po SJ
Ú Z E M N Í P L Á N B R A N D Ý S N A D L A B E M - S TA R Á B O L E S L A V
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - SCHÉMA S.3.
stav
DALŠÍ INFORMACE
návrh
trafostanice
pl. dopravní
el. vedení ZVN 400 kV nadzemní
veřejné prostranství
el. vedení VVN 110 kV nadzemní
pl. stavební
regulační stanice VTL / STL
pl. zeleně
plynovod VVTL
pl. lesní
plynovod VTL
pl. vodní, vodohospodářská
hranice řešeného území
zastavěné území
*
*
*
*
*
*
*
*
Õ
Õ
Õ
*
*
*
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
*
Õ
*
*
*
Õ
*
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ

*
*
*
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
*
*
Õ
Õ
*
*
Õ
* ** * *
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
*
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
*
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
*
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
* * ** * * **
** * * ** * * **
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
S
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
°
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
"
é
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
"
é
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
1 : 25 000
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
"
é
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
přívodní vodovod
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
dálkový vodovod
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
* * ** * * ** * *
** * *
Õ
Õ
*
Õ
Õ
*
Õ
Õ
*
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
*
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
vodojem
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
realizace zasakování deštových vod
Õ
Õ
Õ
nepropustná plocha k odpojení od jednotné
"
é kanalizace
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
čistírna odpadních vod
Õ
Õ
Õ
Õ
komunikační kabel dálkový
Õ
Õ
Õ
radioreleová trasa
*
Õ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Õ
*
*
*
*
*
* * * ** *
Õ
Õ
Õ
*
Õ
*
"
é
Õ
Õ
"
é
Õ
*
Õ
*
Õ
*
návrh

stav
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
*
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
0
500
1 000
2 000 m
Download

ÚZEMNÍ PLÁN BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV