Téma 6.: Sacharidy.
Protokol č.: ......
Študent: ........................
Dátum: ............
Odbor: ..........
Úloha č.1: Kvantitatívne stanovenie rozpustných cukrov podľa Bertranda.
Princíp: Redukujúce sacharidy z Fehlingovho roztoku vyredukujú Cu2O. Jeho množstvo stanovíme po rozpustení
titráciou 0,02M-KMnO4. Po hydrolýze oligosacharidov pomocou HCl stanovíme celkový obsah rozpustných
sacharidov. Obsah neredukujúcich sacharidov je daný rozdielom množstva rozpustných a redukujúcich
cukrov vynásobený koeficientom 0,95, čím korigujeme získanú hodnotu o molekulu vody. V rastlinných
plodoch sa akumulujú mono- a oligosacharidy. V extrakte ich stanovíme vysokoúčinnou kvapalinovou
chromatografiou s refraktometrickou detekciou.
Pomôcky: roztieračka, 100 ml odmerná banka, 250 ml titračné banky, centrifugačné skúmavky, kadička, pipety,
centrifúga, byreta.
Materiál: rastlinné plody, 10% octan olovnatý, Fehlingov roztok I a II, roztok síranu železitoamónneho (50 g síranu
železitoamónneho a 108 ml konc. H2SO4 v 1000 ml vody), 0,02M KMnO4 (faktorizovaný), 0,05M H2SO4,
konc. HCl, K2CO3.
Postup: 20 g rastlinných plodov rozotrieme v roztieračke, pridáme 0,5 ml octanu olovnatého na vyzrážanie bielkovín
a kvantitatívne premyjeme horúcou vodou do 100 ml odmernej banky. Doplníme destilovanou vodou
po značku a dôkladne premiešame. Roztok prefiltrujeme cez suchý filtračný papier do suchej kadičky.
Z filtrátu pipetujeme do 6 centrifugačných skúmaviek po 2 ml. Štyri použijeme na stanovenie redukujúcich
sacharidov a štyri na stanovenie množstva rozpustných cukrov po hydrolýze. Do skúmaviek, v ktorých sú
vzorky na hydrolýzu oligosacharidov, pridáme po 0,5 ml konc. HCl a varíme na vodnom kúpeli 15 minút.
Po ochladení skúmaviek zneutralizujeme ich obsah K2CO3, ktorý pridávame po malých množstvách,
kým neprestane uvoľňovanie bubliniek CO2. Ďalší postup je spoločný aj pre nehydrolyzované vzorky.
Do skúmaviek pridáme po 5 ml Fehlingovho roztoku (pripravíme zmiešaním rovnakých dielov roztokov
Fehling I a II), premiešame a skúmavky ponoríme na 20 minút do vriaceho vodného kúpeľa. Skúmavky
ochladíme, vyvážime a centrifugujeme 5 minút pri 2000 otáčkach za minútu. Kvapalinu nad zrazeninou
Cu2O opatrne zlejeme, do skúmaviek pridáme po 4 ml horúcej vody, zrazeninu zvírime a centrifugujeme.
Vodu zlejeme a zrazeninu rovnako premyjeme ešte raz. Po druhom premytí a centrifugácii zlejeme
supernatant a sediment v skúmavke rozpustíme v 10 ml roztoku síranu železitoamónneho a kvantitatívne
prenesieme do 250 ml titračnej banky. Centrifugačnú skúmavku tri razy vypláchneme 5 ml 0,05M H2SO4
a kyselinu vlievame do tej istej titračnej banky. Obsah banky titrujeme 0,02M KMnO4 do slabo ružového
zafarbenia, ktoré musí byť stále aspoň 1 minútu.
Výsledky a vyhodnotenia:
Download

null