Téma 7.: Minerálna výživa.
Protokol č.: ......
Študent: ........................
Dátum: ............
Odbor: ..........
Úloha č.1: Dôkaz katiónov v rastlinnom popole.
Princíp: Nespáliteľný podiel rastlinného materiálu sa rozpustí vo vode alebo v zriedenej HCl. Analytickými reakciami
dokazujeme prítomnosť katiónov.
Pomôcky: lievik, stojan na skúmavky, skúmavky, pipety.
Materiál: popol z rastlín, 5% dusitan sodno-kobaltitý, 5% K4[Fe(CN)6], 5% NH4SCN, 10% (NH4)2CO3, 5% Na2HPO4,
zriedená HCl, 5% šťaveľan amónny, zriedený NH4OH, zriedená CH3COOH, roztok Kalionu (0,2 g
dipikrylamínu rozpustíme 2 ml 10% Na2CO3 a pridáme 15 ml vody), roztok Magnezón I (1 mg Magnezónu I
rozpustíme v 100 ml 8% NaOH), 0,1M NH4OH.
Postup: Na navlhčený filtračný papier v lieviku nasypeme trochu popola, premyjeme ho malým množstvom vriacej
destilovanej vody a filtrát zachytíme do skúmavky.
Dôkaz draslíka. Do skúmavky k zneutralizovanému filtrátu pridáme niekoľko kvapiek dusitanu sodnokobaltitého. Za prítomnosti draslíka vznikne žltý zákal. Reakcia prebieha podľa tejto rovnice:
3K+ + [Co(NO2)6]3- → K3[Co(NO2)6]
Na filtračný papier kvapneme roztok Kalionu a na to isté miesto pridáme kvapku filtrátu. Papier vysušíme
a potom ponoríme do 0,1M NH4OH. Filtračný papier ožltne, na mieste kde je prítomný draslík očervenie.
Dôkaz železa. Do lievika na filtračný papier pridáme trocha popola a premyjeme zriedenou HCl do troch
skúmaviek:
Do 1. skúmavky k filtrátu pridáme niekoľko kvapiek K4[Fe(CN)6]. Prítomnosť trojmocného železa dokazuje
modré zafarbenie roztoku (berlínska modrá) podľa reakcie:
4Fe3+ + 3K4[Fe(CN)6] → Fe4[Fe(CN)6]3 + 12K+
V 2. skúmavke po pridaní niekoľkých kvapiek 5% KSCN vznikne červené zafarbenie na dôkaz prítomnosti Fe3+
podľa reakcie: 2Fe3+ + 6SCN- → Fe[Fe(SCN)6]
Filtrát v 3. skúmavke použijeme na dôkaz horčíka.
Dôkaz horčíka. Do skúmavky pridávame zriedený amoniak až do alkalickej reakcie a potom pridaním
(NH4)2CO3 vyzrážame vápnik. Zrazeninu odfiltrujeme a použijeme na dôkaz vápnika. Vo filtráte po pridaní
niekoľkých kvapiek 5% Na2HPO4 vznikne biely zákal ako dôkaz prítomnosti Mg2+.
NH4+ + Mg2+ + HPO42- → NH4MgPO4 + H+
Dôkazom prítomnosti Mg je najmä modré zafarbenie po zmiešaní niekoľkých kvapiek filtrátu a roztoku
Magnezónu I.
Dôkaz vápnika. Zrazeninu CaCO3 na filtri premyjeme zriedenou CH3COOH. Po pridaní 5% šťaveľanu
amónneho vznikne biela zrazenina šťaveľanu vápenatého.
Ca2+ + (COONH4)2 → (COO)2Ca + 2NH4+
Úloha č.2: Dôkaz aniónov v rastlinnom popole.
Princíp: V kyslom extrakte rastlinného popola dokazujeme anióny CO2-, S2-, SO42- a Cl-.
Pomôcky: lievik, stojan na skúmavky, skúmavky, pipety a sklená tyčinka.
Materiál: zriedená HNO3, 5% BaCl2, 1% AgNO3, 5% BaOH, NH4OH.
Postup: Na filtračný papier nasypeme malé množstvo popola a prelejeme zriedenou HNO3. Šumenie je dôkazom
prítomnosti uhličitanov. Charakteristický zápach vzniká uvoľňovaním sírovodíka po rozklade sírnikov.
CO32- + 2H+ → H2CO3 → H2O + CO2
S2- + 2H+ → H2S
Ak sklenú tyčinku namočenú v 5% Ba(OH)2 podržíme nad šumiacim popolom, zakalí sa od vyzrážaného
BaCO3.
Dôkaz síranov. K časti filtrátu pridáme roztok BaCl2. Za prítomnosti síranov sa vyzráža stála biela zrazenina
BaSO4.
Dôkaz chloridov. K druhej časti filtrátu pridáme niekoľko kvapiek AgNO3. Biela zrazenina AgCl
sa v zriedenom amoniaku rozpúšťa za vzniku komplexnej zlúčeniny.
Cl- + Ag+ → AgCl – HCl → [AgCl2]- + H+
[AgCl2]- + 2NH4+ → [Ag(NH3)2]+.Cl- + 2H+ + ClVýsledky a vyhodnotenia:
Download

null