Žlučové kyseliny
Dvousložková souprava, kapalná činidla k fotometrickému stanovení žlučových kyselin v lidském séru nebo plazmě.
REF
903115
903120
Cont
4 x 45 ml R1
1x 60 ml R2
4 x 22,5 ml R1
1x 30 ml R2
Parametry měření
Metoda:
Vlnová délka:
Vzorek:
Teplota:
Linearita:
Senzitivita:
Kolorimetrická, dvoubodová kinetika
405 nm
Sérum, EDTA plazma, Li-heparin plazma
37°C
Do 180µmol/l
1 µmol/l
Princip
Žlučové kyseliny
+Thio-NAD
3-α-HSD
‹-----------------›
Oxidované žlučové kyseliny
+ Thio-NADH
Oxidované žlučové kyseliny
+ NADH
3-α-HSD
‹-----------------›
Žlučové kyseliny
+ NAD
Množství vzniklého thio-NADH je pak určuje změnu absorbance při 405 nm.
Příprava činidel
Činidla jsou připravena k přímému použití pro start substrátem. Start vzorkem není možný.
Stabilita a skladování činidel
Činidla skladujeme při teplotě 2-8°C. Chraňte před světlem, po použití ihned uzavřete! Jsou stabilní po celou dobu
exspirace, vyznačené na obalu, zabrání-li se kontaminaci po otevření originálního balení. Otevřené originální balení
skladujeme při teplotě 2-8°C po dobu 4 týdnů. Nemíchejte reagencie různých LOTů.
Vzorek
Vzorek séra nebo plazmy je stabilní 7 dní při teplotě 4-8°C a 3 měsíce při teplotě -20°C.
Nepoužívejte kontaminované vzorky. Není možné testovat vzorky pacientů léčených ursodeoxycholiovou kyselinou
(UDCA)
Standard
Je třeba objednat zvlášť.
Koncentrace 50 µmol/l. Uchovávejte při teplotě 2-8°C. Standard je stabilní po celou dobu použitelnosti. Po použití
lahvičku ihned uzavřete.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Rev. 06-03/06
Strana 1 (celkem 4)
Interference
Nebyly zjištěny interference následujících látek až do uvedené koncentrace:
Kyselina askorbová
500 mg/l
Bilirubin
500 mg/l
Hemoglobin
5 g/l
Triglyceridy
7,5 g/l
Provedení testu
Start činidlem R2
Činidla a vzorky inkubujeme na 37 oC.
Pipetujeme:
vzorek standard
blank
činidlo R1
0,9 ml
0,9 ml
0,9 ml
vzorek
0,014 ml
standard
0,014 ml
destilovaná voda
0,014 ml
Promícháme, inkubujeme 3 minuty při 37 oC a přidáme:
činidlo R2
0,3 ml
0,3 ml
0,3 ml
Promícháme, inkubujeme 1 minutu při 37 oC a odečteme absorbanci A1 proti dest. vodě.
Inkubujeme přesně 1 minutu při 37 oC a odečteme absorbanci A2 proti dest. vodě.
Vypočteme ΔA/ min pro každý vzorek nebo standard.
Kalkulace
ΔA vz
-------- x konc. standardu v µmol/l = TBA v µmol/l
ΔA st
Analytické parametry stanovení
Linearita
Metoda stanovení je lineární v rozmezí 1 – 180 µmol/l. Při vyšší koncentraci ředíme vzorky fyziologickým roztokem
NaCl (154 mmol/l) a výsledek vynásobíme faktorem ředění.
Přesnost (při 37°C)
Intra-assay
n = 20
Vzorek 1
Vzorek 2
Průměr
[µmol/l]
7,93
23,5
SD
[µmol/l]
0,31
0,30
CV
[%]
3,9
1,3
Inter-assay
n = 20
Vzorek 1
Vzorek 2
Průměr
[µmol/l]
8,12
23,0
SD
[µmol/l]
0,24
0,61
CV
[%]
2,9
2,6
Porovnání metod
Porovnávání výsledků dosažených pomocí této soupravy s jinými komerčně dostupnými testy na nebyly zjištěny
žádné systematické odchylky: y = 1,1536x-0,8567 µmol/l, r=0,992.
Referenční rozmezí
sérum/plazma
0 - 10 µmol/l
_________________________________________________________________________________________________________________________
Rev. 06-03/06
Strana 2 (celkem 4)
Kalibrace
Tato metoda vyžaduje použití standardu nebo kalibrátoru. Doporučujeme použít:
REF
Bile Acids Standard
903310
DIACAL AUTO
D98485
Kontrola kvality
Všechna komerční kontrolní séra, kde je uvedena hodnota pro tuto metodu stanovení.
Doporučujeme používat:
REF
DIACON N
D98481
DIACON P
D98482
.
Automatizace
Na požádání jsou k disposici aplikační listy pro běžné typy automatických analyzátorů.
Odpadové hospodářství
Prázdný obal zneškodněte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Literatura
1.
2.
Goldstein, E.D. et al, Diabetes Care. 27(7):1761-73 (2004)
United Kingdom Prospective Study, 1998, Lancet 352:837-53
Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Rev. 06-03/06
Strana 3 (celkem 4)
Seznam použitých symbolů
Symbol
Význam
Symbol
Význam
Pozor, sledujte průvodní dokumentaci
(příbalový leták)
Použít do ... - poslední den
vyznačeného měsíce (exspirace)
REF
Katalogové číslo
Výrobce
LOT
Číslo šarže
Recyklovatelný materiál
Teplotní omezení (skladujte při ...)
Zlikvidujte v souladu s lokálními
předpisy pro odpady
Složení soupravy
Biologická rizika
Diagnostický zdravotnický prostředek
in vitro
Symboly chemického rizika
Cont.
IVD
DIALAB spol. s r.o.
Nám. Osvoboditelů 1, 153 80 Praha 5
Tel./Fax:257 910 255
257 910 260
257 910 263
e-mail: [email protected]
IČO: 14889200
_________________________________________________________________________________________________________________________
Rev. 06-03/06
Strana 4 (celkem 4)
Download

Žlučové kyseliny