Cenník 2011
betónová dlažba
betónové platne
plotový systém
svahové oporné systémy
profesionálny murovací
systém
Platnosť
Všetky dodávky sa uskutočňujú podľa nasledovných podmienok, ktoré nadobúdajú platnosť po predložení objednávky kupujúcim a jej potvrdení predávajúcim, resp. uzavretím kúpnej zmluvy.
Dodatočné zmeny sú platné len po písomnom potvrdení zo strany predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, predávajúci sa riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Uzavretie zmluvy
Zmluva je právoplatne uzavretá, ak predávajúci obdržanú objednávku kupujúcemu písomne potvrdí, alebo obojstranným podpísaním zmluvy, resp. zaplatením zálohovej faktúry. V prípade
zrušenia objednávky kupujúcim môžu byť predávajúcim účtované storno poplatky až do výšky 15% z ceny dodávky objednaného tovaru.
Predkalkulácie – cenové ponuky
Predkalkulácie sú nezáväzné a len orientačné, nesmú byť odovzdávané tretej osobe.
Kúpna cena
Všetky kúpne ceny sú platné, ak nie je písomne dohodnuté inak, z výrobného závodu. Pri dodávkach „FCO dodacie miesto“ (železničná stanica, sklad kupujúceho) nie je v cene zahrnutá vykládka dodávky. Pri takýchto dodávkach, ak sa tovar prepravuje nákladnými vozidlami, musia byť príjazdové cesty na miesto určenia dodávky zjazdné. V prípade, že tomu tak nie je, hradí kupujúci
všetky náklady z toho vyplývajúce. Kúpne ceny vychádzajú z cien vstupov (nákladov na výrobu) , platných v čase uzavretia zmluvy. Ak kupujúci odoberie tovar, v dohodnutom termíne, platí dohodnutá cena, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade oneskorenia odberu z viny kupujúce ho môže byť cena upravená podľa aktuálnych zmien vstupov. Pri vrátení tovaru kupujúcim
(neporušená, originál zabalená paleta) mu budú zúčtované manipulačné poplatky vo výške 15% z predajnej ceny vráteného tovaru, t.j. kupujúcemu bude dobropisovaná hodnota vráteného
tovaru znížená o 15%. Pri vrátení nekompletnej palety s tovarom nebude kupujúcemu dobropisovaná žiadna fi nančná čiastka (okrem zálohy za paletu), ak nie je dohodnuté inak. V prípade
nedodržania termínu, ako aj pri neodôvodnenom odstúpení kupujúceho od objednávky alebo pri neplnení odberových povinností (množstvo i keď len v určitom druhu), sme oprávnený okrem
zákonných nárokov požadovať tiež storno poplatok vo výške 10% hodnoty neuskutočnenej zákazky.
Dodacie termíny
Dodacie termíny sa stávajú záväznými:
a) Písomným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho
b) Po uhradení zálohovej platby
c) Objednávku je možné zmeniť do 48 hodín pred termínom expedície, a to iba písomne (faxom alebo mailom).
Pri zmene objednávky výrobca negarantuje dodržanie pôvodného stanoveného termínu.
Splnením termínu dodávky sa rozumie termín expedície dodávky z výrobného závodu (nezahŕňa čas dopravy). Zmena termínu dodávky sa môže uskutočniť len po obojstrannej dohode. Ak
nedôjde k dohode o náhradnom termíne dodávky, môže ktorákoľvek zo strán odstúpiť. Udalosti vyššej moci ako prevádzkové poruchy, výpadky elektrického prúdu, dopravné alebo poveternostné poruchy, ako aj úradné zásahy, ako aj iné zásahy, ktorým riadny obchodník akoukoľvek snahou nemôže zabrániť, nás zbavujú povinnosti dodávok na obdobie vyššie uvedených udalostí
bez nároku na náhradu škody.
Termín odberu
Predávajúci bude kupujúcemu rezervovať tovar len do termínu odberu potvrdeného v objednávke, resp. zmluve. V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s odberom dodávky , prechádzajú všetky riziká z toho vyplývajúce na kupujúceho.
Obsah
Predajné a obchodné podmienky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Obsah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ABW Jubileum dlažba (betónová dlažba). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ABW Jubileum platňa (betónová platňa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ABW Jubileum obrubník záhradný (so skosenou hranou). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ABW Kráľovská dlažba (betónová dlažba). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ABW Burgstein (betónová dlažba). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ABW Antico (betónová dlažba). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ABW Eleganz (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ABW Rustikal (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ABW Hacienda (betónové platne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ABW - FLORA (štiepaná vegetačná tvárnica). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Záhradný a cestný obrubník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ABW - Top line (betónová dlažba). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ABW - Univerzal (betónová dlažba). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ABW - Parkettstein (betónová dlažba). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ABW - Behaton (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ABW - Univlnka (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zatrávňovacia dlažba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Obsah
Predajné a obchodné podmienky
Alpský plot light. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Alpský plot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 - 21
Exclusive plot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kreativ plot Spectrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Preprava tovaru
Preprava tovaru sa uskutočňuje výhradne na náklady a riziko kupujúceho. V dohodnutých prípadoch môže prepravu zabezpečiť predávajúci. V tomto prípade sú všetky náklady s tým spojené,
premietnuté do ceny dodávky. Predávajúci je povinný naložiť a odovzdať tovar v obaloch, ktoré spĺňajú podmienky bezpečnej prepravy a nepoškodenia tovaru.
Palety
Za palety je zúčtovaná zúčtovania cena 9,96,-€/ks bez DPH za euro paletu, ak kupujúci nemá palety na výmenu. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. Nepoškodené, opätovne
použiteľné palety musia byť vrátené do dvoch mesiacov od expedície. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v plnej výške. Palety preberáme nepoškodené uložené na seba(nie do
seba). Každá zásielka musí byť doložená dodacím listom, alebo prepravným listom, na ktorom bude číslo zákazníka, presná adresa dodávateľa, počet paliet, rozmer paliet. Pri nedodržaní týchto
dodacích podmienok nebudú palety od odberateľa prebrané a všetky tým vzniknuté náklady hradí kupujúci. V prípade poškodených paliet ich od odberateľa nepreberieme.
Záruka
Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnou STN pre jednotlivé druhy výrobkov. Za nepatrné odchýlky tovaru od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia, predávajúci záruku neposkytuje (výkvety, rozdiel v odtieňoch farby).
Platba
Platby za dodávky sa uskutočňujú v zmysle písomných dohodnutých platobných podmienok. V zásade platí povinnosť úhrady v hotovosti pri odbere tovaru alebo úhrada zálohovej faktúry po
oznámení dodávkovej pripravenosti. Platby sa môžu uskutočniť preukázaním peňažnej čiastky na bankový účet predávajúceho, uvedený v zálohovej faktúre, resp. faktúre, alebo v hotovosti v
pokladni predávajúceho. Potvrdením o platbe prostredníctvom peňažného ústavu je výpis z účtu predávajúceho.
V prípade, že boli dohodnuté iné platobné podmienky, je celková kúpna cena splatná hneď:
• Ak sa kupujúci s jednou platbou oneskorí
• Ak je iným záväzkom voči predávajúcemu zadlžený
• Proti kupujúcemu je podané konkurzné konanie
• Nastanú okolnosti, ktoré spochybňujú platobnú schopnosť kupujúceho
Pri meškaní platby ma predávajúci možnosť:
• Trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy, pričom pozastaví ďalšie dodávky
• Požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% za každý deň splatnosti
• Posunúť dodací termín
• Odstúpiť od zmluvy, pričom z toho vzniknuté náklady znáša kupujúci
Strieška múriková
Strieška stĺpiková
Strieška koncová
Strieška rohová
S.M. 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
S.Š. 47 S.O. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
S.K. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
S.R. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
KLIK-BLOK - debniace tvárnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PROFI-BLOK - murovacie tvárnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Poradňa
Objednávkové tlačivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Objavte presný systém KLIK-BLOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Objednávkové tlačivo na ploty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Základné pravidlá pri pokládke dlažby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Odporúčané zloženie podkladových vrstiev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Všeobecný postup uloženia plotových tvárnic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Fugovacie hmoty ku krycím platniam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Impregnačné nátery na ochranu plotových tvárnic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Reklamačný poriadok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pri odstúpení predávajúceho od zmluvy v prípade, že vyrobený tovar, ktorý sa nedá predať (osobitné vyhotovenie podľa podkladov kupujúceho) je predávajúci oprávnený hotové, prípadne
rozpracované časti dodávky dať kupujúcemu k dispozícii a požadovať ich úhradu.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
Predávajúci si ponechá vlastnícke právo na dodaný tovar až do splnenia všetkých dohodnutých podmienok. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej
ceny.
2
3
Kontakty:
ABW – JUBILEUM (dlažba)
Adresa: Email: AUSTRIA BETON WERK, s.r.o.
900 50 Kráľová pri Senci
Telefón:
+421 2 4590 1872
fax:
+421 2 4565 0681
Web: www.abw.sk
[email protected] - informácie
[email protected] - objednávky
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks =m
ABW – JUBILEUM dlažba 11,52
180/24 x 16 x 5
24 x 16 x 5
180/24 x 16 x 5
16 x 16 x 5
multiformát
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
1150
1150
1150
1150
Spotreba
ks/m
*
*
Farba
sivá
červená
karamelová
čierna
Cena za m
€
bez DPH
€
s DPH
7,15
7,79
7,79
7,79
8,58
9,34
9,34
9,34
ABW Jubileum dlažba
Informácie
INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV
*Rozmery sú samostatne nepredajné, len ako celok. Predávané len na rady, nie na kusy.
Otváracie hodiny:
Od 1. marca 2011 do 30. novembra 2011
pondelok - piatok 7 - 17
sobota 8 - 12
Od 1. decembra 2011 do 28. februára 2012
pondelok - piatok 8 - 15
sobota
zatvorené
Aby sme zabránili nedorozumeniam a zamedzili zbytočným reklamáciám
prosíme všimnúť si nasledovné upozornenia a rady:
Príklady uloženia (dlažba). Viac na www.abw.sk
Pre dodržanie väzby prekladajte dlažby podľa uvedených pokynov na obrázku.
Výkvety
Pri technologickom procese spracovania betónovej zmesi dochádza v niektorých prípadoch pri vyparovaní vody k vyzrážaniu
vápnika na povrchu betónu. Tieto výkvety neovplyvňujú v žiadnom prípade úžitkové vlastnosti výrobku. Pri bežných poveternostných
vplyvoch a používaní plochy sa vápnik pomaly odbúrava, poprípade odplavuje a výkvety miznú po nejakom čase samé od seba.
Rozdiely vo farbe
Farebné betónové výrobky sú vyrobené z prírodných materiálov, ktoré samé o sebe už menšie farebné rozdiely majú.
Dôležitým faktorom je tiež vplyv samostatnej farby cementu, podmienky tvrdnutia a vek betónu. Aj pri starostlivej kontrole počas
výrobného procesu môže vzniknúť rozdiel vo farbe výrobku. Z týchto dôvodov nemôžeme za rozdiely v odtieňoch farby ručiť.
Pri pokládke dlažby doporučujeme použiť dlažbu z viacerých paliet súčasne. Tak rozdiely v odtieňoch farby, ako aj výkvety sú pre
kvalitatívne vlastnosti výrobku bezvýznamné, pretože tieto pri používané plochy a poveternostnými vplyvmi miznú a plocha
bude farebne rovnomerná.
Odpraskanie hrán
Ak sa betónová dlažba ukladá na doraz, vznikajú veľmi úzke špáry, a ak spodná vrstva podložia nie je dostatočne zhutnená, vzniká
nebezpečie, že pri vibrovaní a následnom zaťažovaní plochy budú hrany dlaždíc vystavované veľkým tlakom, ktorým ani betóny
najvyšších tried a kvalít nie sú schopné odolať. Výsledkom je potom odpraskanie hrán, čo nie je chyba výrobku, ale chyba pokládky,
resp. podložia.
1 rad = 0,96m = 15ks 24 x 16 x 5, 15ks 16 x 16 x 5
Cenník je platný od 01. marca 2011 do 28. februára 2012
4
5
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks =m
ABW – JUBILEUM platňa 72/11,52
40 x 40 x 5
72/11,52
72/11,52
72/11,52
ABW – JUBILEUM (obrubník záhradný so skosenou hranou)
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
16/1152
16/1152
16/1152
16/1152
6,25
6,25
6,25
6,25
sivá
červená
karamelová
čierna
Cena sa uvádza za kus.
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
1,16
1,29
1,29
1,29
1,39
1,54
1,54
1,54
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
Obrubník záhradný
so skosenou hranou
100 x 5 x 20
45
45
45
45
45
45
23,30/1050
23,30/1050
23,30/1050
23,30/1050
23,30/1050
23,30/1050
1
1
1
1
1
1
sivá
červená
karamelová
čierna
piesková
žltá
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
2,34
2,76
2,76
2,76
2,82
2,82
2,80
3,31
3,31
3,31
3,38
3,38
ABW Jubileum obrubník záhradný
ABW Jubileum platňa
ABW – JUBILEUM (platňa)
Príklady uloženia (platňa). Viac na www.abw.sk
Príklady uloženia (dlažba/platňa). Viac na www.abw.sk
1 m2 = 4 ks Jubileum platňa = 0,64 m2
1 m2 = 4 ks Jubileum dlažba = 0,36 m2
Uvedené množstvo budete potrebovať pri tomto vzore ukladania.
Možnosť farebnej kombinácie.
6
7
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks =m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
ABW – KRÁĽOVSKÁ
DLAŽBA
14 x 14 x 6
482=9,4
482=9,4
482=9,4
482=9,4
482=9,4
482=9,4
3/1440
3/1440
3/1440
3/1440
3/1440
3/1440
51
51
51
51
51
51
300=8,82
300=8,82
300=8,82
300=8,82
300=8,82
300=8,82
4,5/1350
4,5/1350
4,5/1350
4,5/1350
4,5/1350
4,5/1350
34
34
34
34
34
34
ABW – KRÁĽOVSKÁ
DLAŽBA
21 x 14 x 6
ABW Burgstein
ABW Kráľovská
ABW – BURGSTEIN (otĺkavaná – bezšpárová)
ABW – KRÁĽOVSKÁ DLAŽBA (melírovaný povrch)
Cena za m
€
bez DPH
€
s DPH
žltočervená*
pieskovohnedá*
červenočierna*
čiernosivá*
žltočierna*
hnedopieskovočervená*
15,93
15,93
15,93
15,93
15,93
15,93
19,11
19,11
19,11
19,11
19,11
19,11
žltočervená*
pieskovohnedá*
červenočierna*
čiernosivá*
žltočierna*
hnedopieskovočervená*
15,93
15,93
15,93
15,93
15,93
15,93
19,11
19,11
19,11
19,11
19,11
19,11
Cena za m
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks =m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
ABW – BURGSTEIN
14 x 14 x 4
600/11,76
600/11,76
600/11,76
600/11,76
1,5/900
1,5/900
1,5/900
1,5/900
*
*
*
*
červená
čierna
okrová
pieskovohnedá*
13,39
13,39
13,39
14,27
16,06
16,06
16,06
17,12
ABW – BURGSTEIN
21 x 14 x 4
375/11,03
375/11,03
375/11,03
375/11,03
2,20/840
2,20/840
2,20/840
2,20/840
*
*
*
*
červená
čierna
okrová
pieskovohnedá*
13,39
13,39
13,39
14,27
16,06
16,06
16,06
17,12
€
bez DPH
€
s DPH
* Táto dlažba je predajná len spolu, nedá sa kúpiť len jeden rozmer samostatne, a pri uložení dlažby podľa
uvedených vzorov, budete potrebovať rovnaký počet kusov veľkých aj malých.
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
* melírovaná
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
8
* S potreba dlažby na m²
21 x 14 x 4 = 21 kusov
14 x 14 x 4 = 21 kusov
* S potreba dlažby na m²
21 x 14 x 4 = 21 kusov
14 x 14 x 4 = 21 kusov
* S potreba dlažby na m²
21 x 14 x 4 = 21 kusov
14 x 14 x 4 = 21 kusov
* S potreba dlažby na m²
21 x 14 x 4 = 21 kusov
14 x 14 x 4 = 21 kusov
9
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks =m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
ABW – ANTICO
14 x 14 x 6
482=9,40
482=9,40
482=9,40
482=9,40
3/1440
3/1440
3/1440
3/1440
51
51
51
51
ABW – ANTICO
21 x 14 x 6
300=8,82
300=8,82
300=8,82
300=8,82
4,5/1350
4,5/1350
4,5/1350
4,5/1350
34
34
34
34
Cena za m
€
bez DPH
€
s DPH
červená
čierna
okrová
pieskovohnedá*
18,39
18,39
18,39
19,58
22,07
22,07
22,07
23,49
červená
čierna
okrová
pieskovohnedá*
18,39
18,39
18,39
19,58
22,07
22,07
22,07
23,49
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks =m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
ABW– ELEGANZ
24 x 24 x 6
180=8,56
180=8,56
180=8,56
180=8,56
180=8,56
7,20/1300
7,20/1300
7,20/1300
7,20/1300
7,20/1300
17,36
17,36
17,36
17,36
17,36
ABW– TOP LINE
10 x 10 x 6
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
ABW– ELEGANZ
začiatočný prvok
24 x 12 x 6
360
360
360
360
360
3,6/1190
3,6/1190
3,6/1190
3,6/1190
3,6/1190
* melírovaná
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
ABW Eleganz
ABW Antico
ABW – ELEGANZ
ABW – ANTICO (otĺkavaná)
Cena za MJ
€
bez DPH
€
s DPH
sivá
červená
čierna
piesková
žltá
10,95
12,61
12,61
13,78
13,78
13,14
15,13
15,13
16,53
16,53
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
1,86
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,23
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
sivá
červená
čierna
piesková
žltá
0,83
0,96
0,96
1,00
1,00
0,99
1,15
1,15
1,20
1,20
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
1 m² Eleganz = 0,825 m² Eleganz = 17,36 ks
= 0,175 m² Top Line = 17,5 ks
10
11
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks =m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
ABW– RUSTIKAL
18 x 18 x 6
288=9,33
288=9,33
288=9,33
288=9,33
4,39/1265
4,39/1265
4,39/1265
4,39/1265
30,86
30,86
30,86
30,86
sivá
červená
piesková
žltá
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
14,99
16,99
18,99
18,99
17,99
20,38
22,78
22,78
576=9,33
576=9,33
576=9,33
576=9,33
2,20/1270
2,20/1270
2,20/1270
2,20/1270
61,72
61,72
61,72
61,72
sivá
červená
piesková
žltá
14,99
16,99
18,99
18,99
17,99
20,38
22,78
22,78
ABW– RUSTIKAL
9x9x6
1056=8,55
1056=8,55
1056=8,55
1056=8,55
1,22/1288
1,22/1288
1,22/1288
1,22/1288
123,44
123,44
123,44
123,44
sivá
červená
piesková
žltá
14,99
16,99
18,99
18,99
17,99
20,38
22,78
22,78
ABW– RUSTIKAL
BISCHOFSMÜTZE
25 x 18 x 9 x 6
240/9,302
240/9,302
240/9,302
240/9,302
5,25/1260
5,25/1260
5,25/1260
5,25/1260
25,8
25,8
25,8
25,8
sivá
červená
piesková
žltá
14,99
16,99
18,99
18,99
17,99
20,38
22,78
22,78
ABW– RUSTIKAL
18 x 9 x 6
Dodacia lehota do 30 dní.
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
ABW Hacienda
ABW Rustikal
ABW – HACIENDA MONTANA
ABW – RUSTIKAL (zvlnený povrch)
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
Spotreba
ks/m
Farba
ABW– HACIENDA
MONTANA
60 x 60 x 4
voľne
uložené
36,5
36,5
36,5
2,77
2,77
2,77
ABW– HACIENDA
MONTANA
60 x 30 x 4
voľne
uložené
17,0
17,0
17,0
ABW– HACIENDA
MONTANA
45 x 45 x 4
voľne
uložené
ABW– HACIENDA
MONTANA
60 x 30 x 4
voľne
uložené
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
piesková
striebornosivá
sivá grafit
10,79
8,80
8,80
12,94
10,56
10,56
5,55
5,55
5,55
piesková
striebornosivá
sivá grafit
5,48
4,48
4,48
6,57
5,37
5,37
19,0
19,0
19,0
4,94
4,94
4,94
piesková
striebornosivá
sivá grafit
6,14
5,31
5,31
7,36
6,37
6,37
8,5
8,5
8,5
11,11
11,11
11,11
piesková
striebornosivá
sivá grafit
2,99
2,66
2,66
3,58
3,19
3,19
Spotreba
ks/m
Farba
ABW – HACIENDA OKTAGON
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
ABW– HACIENDA
OKTAGON A
45 x 45 x 4
voľne
uložené
16,0
16,0
16,0
ABW– HACIENDA
OKTAGON B
52 x 45 x 4
voľne
uložené
ABW– HACIENDA
OKTAGON C
45 x 37 x 4
voľne
uložené
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
piesková
striebornosivá
sivá grafit
5,31
4,15
4,15
6,37
4,98
4,98
17,0
17,0
17,0
piesková
striebornosivá
sivá grafit
5,97
4,81
4,81
7,16
5,77
5,77
15,0
15,0
15,0
piesková
striebornosivá
sivá grafit
5,31
4,15
4,15
6,37
4,98
4,98
Len na objednávku. Dodacia doba 21 dní.
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
60x60
30x
30
30x
30
30x
30
60x30
60x60
60x30
30x
30
30x
30
30x
30
30x
30
30x
30
60x60
60x30
60x30
30x
30
ABW – HACIENDA MONTANA
12
C
60x60
60x30 60
x
30x
30 30
60x60
60x30
60x30
60x60
60x30
60x30
60x60
60x30
60x60
60 30x
30
x
30 60x30
60x60
60x30
30x
30
30x
30
60x60
C
B
B
C
C
C
B
C
C
C
B
B
B
C
B
C
C
B
B
C
B
C
B
B
C
B
C
C
B
B
C
B
C
C
C
B
C
C
B
B
B
A
B
B
B
C
B
C
ABW – HACIENDA OKTAGON
13
ABW Topline
ABW Flora
ABW - FLORA štiepaná vegetačná tvárnica
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
ABW – FLORA
40 x 27 x 16
48
48
48
48
15/720
15/720
15/720
15/720
8
8
8
8
ABW – FLORA
bočný prvok
18 x 16 x 7
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
ABW – TOPLINE
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
sivá
hnedá
žltá
piesková
2,66
2,99
3,32
3,32
3,19
3,58
3,98
3,98
4
4
4
4
sivá
hnedá
žltá
piesková
0,17
0,33
0,33
0,33
0,20
0,39
0,39
0,39
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks =m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
ABW– TOP LINE
30 x 30 x 6
144=12,96
144=12,96
144=12,96
144=12,96
144=12,96
144=12,96
12,40/1782
12,40/1782
12,40/1782
12,40/1782
12,40/1782
12,40/1782
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
ABW– TOP LINE
20 x 20 x 6
288=11,52
288=11,52
288=11,52
288=11,52
288=11,52
288=11,52
5,50/1584
5,50/1584
5,50/1584
5,50/1584
5,50/1584
5,50/1584
ABW– TOP LINE
20 x 10 x 6
576=11,52
576=11,52
576=11,52
576=11,52
576=11,52
576=11,52
ABW– TOP LINE
10 x 10 x 6
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
Obrubníky
ABW - ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
ABW – ZÁHRADNÝ
OBRUBNÍK
50 x 5 x 20
84
84
84
84
84
84
11/966
11/966
11/966
11/966
11/966
11/966
2
2
2
2
2
2
42
42
42
42
42
42
22/966
22/966
22/966
22/966
22/966
22/966
ABW – ZÁHRADNÝ
OBRUBNÍK
100 x 5 x 20
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
sivá
červená
hnedá
grafitová
piesková
žltá
1,56
1,73
1,73
1,73
1,89
1,89
1,87
2,07
2,07
2,07
2,26
2,26
1
1
1
1
1
1
sivá
červená
hnedá
grafitová
piesková
žltá
2,76
3,25
3,25
3,25
3,32
3,32
3,31
3,90
3,90
3,90
3,98
3,98
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
10,62
12,28
12,28
12,28
13,61
13,61
12,74
14,73
14,73
14,73
16,33
16,33
25
25
25
25
25
25
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
10,62
12,28
12,28
12,28
13,61
13,61
12,74
14,73
14,73
14,73
16,33
16,33
2,70/1600
2,70/1600
2,70/1600
2,70/1600
2,70/1600
2,70/1600
50
50
50
50
50
50
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
10,62
12,28
12,28
12,28
13,61
13,61
12,74
14,73
14,73
14,73
16,33
16,33
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
100
100
100
100
100
100
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
10,62
12,28
12,28
12,28
13,61
13,61
12,74
14,73
14,73
14,73
16,33
16,33
ABW - CESTNÝ OBRUBNÍK
14
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
ABW – CESTNÝ
OBRUBNÍK
100 x 15 x 25
12
81/972
1
ABW – CESTNÝ
OBRUBNÍK
50 x 15 x 25
24
40,5/972
ABW – CESTNÝ
OBRUBNÍK
33 x 15 x 25
36
27/972
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
sivá
5,15
6,18
2
sivá
2,75
3,30
3
sivá
1,90
2,28
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
15
ABW - BEHATON s fázou
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks= m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
ABW– UNIVERZAL
24 x 12 x 6
420=12,096
420=12,096
420=12,096
420=12,096
420=12,096
420=12,096
420=12,096
420=12,096
420=12,096
4,20/1764
4,20/1764
4,20/1764
4,20/1764
4,20/1764
4,20/1764
4,20/1764
4,20/1764
4,20/1764
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
sivá
červená
hnedá
grafitová
čierna
piesková
žltá
svetlohnedá
zelená
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
10,95
12,45
12,45
12,45
12,45
13,28
13,28
13,28
13,28
13,14
14,94
14,94
14,94
14,94
15,93
15,93
15,93
15,93
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks =m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
ABW – BEHATON 6
20 x 16,5 x 6
360 = 10,08
360 = 10,08
396 = 11,088
3,82/1375
3,82/1375
3,82/1513
35,71
35,71
35,71
sivá
červená
sivá + červená
ABW – BEHATON 6
polovičný prvok
10 x 16,5 x 6
720 = 10,08
720 = 10,08
1,91/1375
1,91/1375
71,42
71,42
ABW – BEHATON 6
začiatočný prvok
20 x 16,5 x 6
360
360
3,50/1260
3,50/1260
ABW – BEHATON 8
20 x 16,5 x 8
300 = 8,4
300 = 8,4
330 = 9,24
ABW – BEHATON 8
polovičný prvok
10 x 16,5 x 8
ABW – BEHATON 8
začiatočný prvok
20 x 16,5 x 8
balenie na strojové ukladanie
balenie na strojové ukladanie
ABW – PARKETTSTEIN
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks= m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
ABW– PARKETTSTEIN
20 x 10 x 4
720 = 14,40
720 = 14,40
720 = 14,40
720 = 14,40
720 = 14,40
720 = 14,40
1,80/1296
1,80/1296
1,80/1296
1,80/1296
1,80/1296
1,80/1296
50
50
50
50
50
50
ABW– PARKETTSTEIN
polovičný prvok
10 x 10 x 4
30 kusov je súčasťou celej palety
Príklady uloženia pre ABW Univerzal a ABW Parkettstein
ABW Behaton
ABW Univerzal, ABW Parkettstein
ABW – UNIVERZAL (bezšpárová)
Farba
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
8,96
10,79
10,79
10,79
11,45
11,45
10,75
12,94
12,94
12,94
13,74
13,74
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
10,46
12,12
12,55
14,54
sivá
červená
0,23
0,27
0,27
0,32
5
5
sivá
červená
0,37
0,40
0,44
0,48
5,25/1576
5,25/1576
5,25/1733
35,71
35,71
35,71
sivá
červená
sivá + červená
11,78
13,44
14,13
16,12
600 = 8,4
600 = 8,4
2,60/1560
2,60/1560
71,42
71,42
sivá
červená
0,27
0,30
0,32
0,36
300
300
4,60/1104
4,60/1104
5
5
sivá
červená
0,40
0,46
0,48
0,55
ABW - BEHATON bez fázy
ABW – BEHATON 8
20 x 16,5 x 8
300 = 8,4
300 = 8,4
5,25/1576
5,25/1576
35,71
35,71
sivá
červená
11,78
13,44
14,13
16,12
ABW – BEHATON 8
polovičný prvok
10 x 16,5 x 8
600 = 8,4
600 = 8,4
2,60/1560
2,60/1560
71,42
71,42
sivá
červená
0,27
0,30
0,32
0,36
ABW – BEHATON 8
začiatočný prvok
20 x 16,5 x 8
300
300
4,60/1104
4,60/1104
5
5
sivá
červená
0,40
0,46
0,48
0,55
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
16
17
ABW - ALPSKÝ PLOT LIGHT
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks =m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
ABW – UNIVLNKA 6
24 x 12 x 6
360 = 10,37
360 = 10,37
4,06/1462
4,06/1462
34,7
34,7
ABW – UNIVLNKA 8
24 x 12 x 8
300 = 8,65
300 = 8,65
5,41/1623
5,41/1623
ABW – UNIVLNKA 8
polovičný prvok
12 x 12 x 8
600 = 8,65
600 = 8,65
2,70/1620
2,70/1620
Cena za m
€
bez DPH
€
s DPH
sivá
červená
10,46
12,12
12,55
14,54
34,7
34,7
sivá
červená
11,78
13,44
14,13
16,12
69,4
69,4
sivá
červená
0,27
0,30
0,32
0,36
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
jednostranne
štiepaný
40 x 15 x 16
80
80
80
80
80
12/960
12/960
12/960
12/960
12/960
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
1/2 jednostranne
štiepaný
20 x 15 x 16
1/2 tvárnica
je rezaná
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
6
6
6
6
6
krycia 50x24
striešková
múriková
S.M.24
60
60
60
60
60
9
9
9
9
9
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,26
2,49
2,92
2,92
2,92
2,71
2,98
3,50
3,50
3,50
31
31
31
31
31
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
1,59
1,76
2,09
2,09
2,09
1,90
2,11
2,50
2,50
2,50
2
2
2
2
2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,82
3,75
4,08
4,08
4,08
3,38
4,50
4,89
4,89
4,89
ABW Alpský plot a Alpský plot LIGHT
ABW Univlnka, ABW Zatrávňovacia dlažba
ABW - UNIVLNKA s fázou
K strieškam ponúkame fugovaciu hmotu na strane 31.
Zatrávňovacia dlažba
ABW – ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks =m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
ABW – ZATRÁVŇOVACIA
32=7,6
32/1024
4,17
6,25
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
sivá
2,77
3,32
sivá
1,76
2,11
DLAŽBA
60 x 40 x 10
ABW – ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA
ABW – ZATRÁVŇOVACIA
60=9,60
17,25/1035
DLAŽBA
40 x 40 x 8
K strieškam ponúkame fugovaciu hmotu na strane 31.
18
19
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
jednostranne
štiepaný
pilierový
40 x 20 x 16
60
60
60
60
60
15/900
15/900
15/900
15/900
15/900
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
3,15
3,49
3,95
3,95
3,95
3,78
4,18
4,74
4,74
4,74
jednostranne
štiepaný
radový
40 x 20 x 16
60
60
60
60
60
15/900
15/900
15/900
15/900
15/900
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,09
3,32
3,75
3,75
3,75
3,70
3,98
4,50
4,50
4,50
dvojstranne
štiepaný
pilierový
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
18/1140
18/1140
18/1140
18/1140
18/1140
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,78
3,95
4,48
4,48
4,48
4,53
4,74
5,37
5,37
5,37
dvojstranne
štiepaný
radový
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
18/1140
18/1140
18/1140
18/1140
18/1140
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,82
3,95
4,32
4,32
4,32
4,58
4,74
5,18
5,18
5,18
dvojstranne
štiepaný
pravý a ľavý
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,95
4,32
4,81
4,81
4,81
4,74
5,18
5,77
5,77
5,77
trojstranne
štiepaný B
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
4,32
4,48
4,98
4,98
4,98
5,18
5,37
5,97
5,97
5,97
63
63
63
63
63
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
4,32
4,48
4,98
4,98
4,98
5,18
5,37
5,97
5,97
5,97
63
63
63
63
63
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
4,98
5,48
5,48
5,48
5,48
5,97
6,57
6,57
6,57
6,57
trojstranne
štiepaný A
40 x 20 x 16
štvorstranne
štiepaný
40 x 20 x 16
20
ABW - ALPSKÝ PLOT
K strieškam ponúkame fugovaciu hmotu na strane 31.
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
Farba
1/2
jednostranne
štiepaný – pravý, ľavý
20 x 20 x 16
120
120
120
120
120
8
8
8
8
8
31,2
31,2
31,2
31,2
31,2
1/2
dvojstranne
štiepaný
20 x 20 x 16
126
126
126
126
126
9
9
9
9
9
1/2
dvojstranne
štiepaný
rohový – pravý
20 x 20 x 16
126
126
126
126
126
1/2
dvojstranne
štiepaný
rohový – ľavý
20 x 20 x 16
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,46
2,79
3,12
3,12
3,12
2,95
3,34
3,74
3,74
3,74
31,2
31,2
31,2
31,2
31,2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,79
3,12
3,42
3,42
3,42
3,34
3,74
4,10
4,10
4,10
9
9
9
9
9
31,2
31,2
31,2
31,2
31,2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,79
3,12
3,42
3,42
3,42
3,34
3,74
4,10
4,10
4,10
126
126
126
126
126
9
9
9
9
9
31,2
31,2
31,2
31,2
31,2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,79
3,12
3,42
3,42
3,42
3,34
3,74
4,10
4,10
4,10
1/2
trojstranne
štiepaný
20 x 20 x 16
126
126
126
126
126
9
9
9
9
9
31,2
31,2
31,2
31,2
31,2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,79
3,12
3,42
3,42
3,42
3,34
3,74
4,10
4,10
4,10
krycia platňa
hladká
24 x 28 x 5,5
120
120
120
120
120
5/600
5/600
5/600
5/600
5/600
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,06
2,39
2,72
2,72
2,72
2,47
2,86
3,26
3,26
3,26
krycia platňa
štiepaná
24 x 28 x 5,5
120
120
120
120
120
5/600
5/600
5/600
5/600
5/600
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,49
3,82
4,15
4,15
4,15
4,18
4,58
4,98
4,98
4,98
ABW Alpský plot
ABW Alpský plot
ABW - ALPSKÝ PLOT
K strieškam ponúkame fugovaciu hmotu na strane 31.
21
ABW - Krycie platne vibrozalievané
ABW - EXCLUSIVE PLOT
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
Exclusive plot
40 x 20 x 16
60
60
60
17/1020
17/1020
17/1020
15,6
15,6
15,6
Exclusive plot
1/2
20 x 20 x 16
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
8,5
8,5
8,5
krycia platňa
pieskovaná
24 x 28 x 5,5
120
120
120
5
5
5
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
Názov
Rozmer v cm
(D x Š )
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
sivá
žltá
karamelová
3,78
4,48
4,48
4,53
5,37
5,37
strieška múriková
S.M. – 27
50 x 27
31,2
31,2
31,2
sivá
žltá
karamelová
2,79
3,42
3,42
3,34
4,10
4,10
60
60
60
60
60
11
11
11
11
11
4,2
4,2
4,2
sivá
žltá
karamelová
3,49
4,15
4,15
4,18
4,98
4,98
strieška stĺpiková
štvorcová
S.Š. – 47
47 x 47
10
10
10
10
10
strieška stĺpiková
obdĺžniková
S.O. – 27
47 x 27
K strieškam ponúkame fugovaciu hmotu na strane 31.
ABW - KREATIV PLOT
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
Kreativ plot
hladký povrch
40 x 20 x 16
60
60
60
17/1020
17/1020
17/1020
15,6
15,6
15,6
Kreativ plot
hladký povrch 1/2
20 x 20 x 16
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
8,5
8,5
8,5
krycia platňa
hladká
24 x 28 x 5,5
120
120
120
120
120
5
5
5
5
5
€
s DPH
sivá
žltá
piesková
2,06
2,82
2,82
2,47
3,38
3,38
31,2
31,2
31,2
sivá
žltá
piesková
1,43
1,76
1,76
1,71
2,11
2,11
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,06
2,39
2,72
2,72
2,72
2,47
2,86
3,26
3,26
3,26
Farba
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
2,95
3,88
4,12
4,12
4,12
3,54
4,65
4,94
4,94
4,94
24
24
24
24
24
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
4,15
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
5,97
5,97
5,97
5,97
60
60
60
60
60
10
10
10
10
10
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
3,15
4,15
4,32
4,32
4,32
3,78
4,98
5,18
5,18
5,18
strieška koncová
S.K. – 27
50 x 27
60
60
60
60
60
11
11
11
11
11
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
3,49
4,32
4,48
4,48
4,48
4,18
5,18
5,37
5,37
5,37
strieška rohová
S.R. – 27
38 x 27
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
11
11
11
11
11
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
3,82
4,65
4,81
4,81
4,81
4,58
5,58
5,77
5,77
5,77
Cena za kus
€
bez DPH
Spotreba
ks/bm
ABW Krycie platne vibrozalievané
ABW Exclusive plot, Kreativ plot
Krycie platne vibrozalievané
K strieškam ponúkame fugovaciu hmotu na strane 31.
K strieškam ponúkame fugovaciu hmotu na strane 31.
22
23
ABW Klik Blok, ABW Profi Blok
ABW - KLIK BLOK
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
Cena za kus
€
bez DPH
€
s DPH
Cena za m
€
bez DPH
OBJEDNÁVKA
30
31,4/942
8
sivá
1,48
1,77
11,84
14,20
ST 30
50 x 30 x 25
40
27,5/1100
8
sivá
1,32
1,58
10,56
12,67
Odberateľ: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mesto: ���������������������������������������������������������������������������
Ulica, číslo: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PSČ: ���������������������������������������������������������������������������������
Uvedený tovar objednávam na základe:
CP (cenová ponuka)
25,1/1255
8
sivá
1,23
1,47
9,84
11,80
číslo
potrebné uviesť
60
24/1440
8
sivá
1,09
1,30
8,72
10,46
P. č.
ST 15
50 x 15 x 25
číslo
potrebné uviesť
50
Akcia
ST 20
50 x 20 x 25
Dátum: ������������������������������������������������
€
s DPH
ST 40
50 x 40 x 25
ST 24
50 x 24 x 25
Číslo obj.: ��������������������������������������������������������������������
80
19,5/1560
8
sivá
0,93
1,11
7,44
Druh výrobku
Rozmer
Farba
Množstvo v MJ, ks/m2
8,92
Murovacie tvárnice
OBVODOVÁ TVÁRNICA
Cena za kus
Cena za m
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
OT – 30
50 x 30 x 24
40
33/1320
8,33
sivá
1,26
1,51
10,50
12,60
OT – 20
50 x 20 x 24
60
25/1505
8,33
sivá
1,16
1,39
9,66
11,59
€
bez DPH
€
s DPH
€
bez DPH
€
s DPH
Doprava:
PRIEČKOVÁ TVÁRNICA
PT - 12
50 x 12 x 24
Palety:
Vybavuje:
90
16,8/1512
8,33
sivá
0,76
0,91
6,33
7,60
Tel. č.:
AUSTRIA BETON WERK s.r.o., Areál PD, 900 50 Kráľová pri Senci, tel.: +421 (0) 2 4590 1872, fax: +421 (0) 2 4565 0681, e-mail: [email protected], internet: www.abw.sk
24
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 133 621 0153 / 0200
IBAN: SK38 0200 0000 0013 3621 0153
DIČ: 2020201458
IČ DPH: 2020201458
SWIFT: SUBASKBX
Zapísané v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sro vo vložke 19568/B
Poradňa
ObjavtePresnýSystém
OBJEDNÁVKA PLOTY
Číslo objednávky: ���������������������������������������������������
Číslo cenovej ponuky: ��������������������������������������������������
Odberateľ: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� Adresa: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Vybavuje: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Tel.: . ..............................................................
Fax: ............................................................. Farba: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
NÁZOV
POČET KUSOV
NÁZOV
POČET KUSOV
1 x pilierová
Kreativ Spectrum
1 x pilierová Ľ
Kreativ ½ Spectrum
• vysoká pevnosť
1 x pilierová P
Alpský plot Light
• mrazuvzdornosť
1 x radová
Alpský plot ½ Light
• nízka nasiakavosť
2 x pilierová
Vegetačná tvárnica
• požiarna odolnosť
2 x pilierová
Krycia platňa
2 x radová
Krycia platňa
2 x AP
Krycia platňa
2 x AĽ
Strieška múriková
3xB
Strieška stĺpiková
3xA
Strieška stĺpiková
4x
Strieška koncová
1x½ĽaP
Strieška rohová
2x½
Exclusive
2 x AĽ ½
Exclusive ½
2 x AP ½
Exclusive strieška
• vysoká rozmerová presnosť
Použitie
Na výstavbu zvislých nosných i nenosných konštrukčných stien, základov a oporných múrov. Možno použiť na
spevnenie svahu ako svahové tvárnice pre vysadenie zelene.
Zakladanie
Existuje viacero spôsobov, ako vytvoriť pásový základ v sypkejších zeminách. Riešením je napríklad debnenie alebo
použitie debniacich tvaroviek KLIK-BLOK (ST - 40). Pri vytváraní debnenia môžeme mať problém s jeho ukotvením.
Pri použití debniacich tvaroviek tento problém odpadá. Ich prvý rad sa ukladá na vyrovnaný podklad, najlepšie
na 10 - 15 centimetrovú zhutnenú vrstvu štrku či štrkopiesku. V niektorých prípadoch sa ako podklad použije vrstva
betónu B 10 - B 15. Do priehlbín na tvarovkách sa pozdĺžne ukladá oceľová tyčová výstuž, ktorá zabezpečí ich
dostatočne tuhé spojenie. Druhý rad sa kladie s prekladaním cez pol tvarovky, podobne ako pri murovaní a pridá sa
vodorovná výstuž. Presnú polohu tvaroviek vyriešila spoločnosť ABW vyrábaním tvaroviek KLIK-BLOK so systémom
pero-drážka. Keď sa uložia 3 rady, nasleduje betónová zálievka a pridá sa zvislá oceľová výstuž.
ukončovacia
3xA½
striešková hladká
striešková štiepaná
striešková vibrozalievaná S.M. - 24
S.M. - 27
štvorcová S.Š. - 47
obdĺžniková S.O. - 27
S.K. - 27
S.R. - 27
Poznámka:
Podpis a pečiatka:
Prichystal:
AUSTRIA BETON WERK s.r.o., Areál PD, 900 50 Kráľová pri Senci, tel.: +421 (0) 2 4590 1872, fax: +421 (0) 2 4565 0681, e-mail: [email protected], internet: www.abw.sk
26
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 133 621 0153 / 0200
IBAN: SK38 0200 0000 0013 3621 0153
DIČ: 2020201458
IČ DPH: 2020201458
SWIFT: SUBASKBX
Zapísané v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sro vo vložke 19568/B
Odporúčané zloženie podkladových vrstiev
Zemné práce
• Zemné práce sú prvou fázou akejkoľvek výstavby. Cieľom je vytvoriť urovnanú a riadne zhutnenú pláň pripravenú pre vykonanie
podkladových vrstiev budúcej dláždenej plochy. Zemné práce vykonávame za vhodných klimatických podmienok, v období keď
nemrzne alebo neprší a zemina nie je premočená.
• Pri výkopových prácach majme na pamäti, že každú zbytočne odstránenú zeminu musíme nahradiť a následne doplniť drahým
kamenivom, ktoré navyšuje finančný rozpočet celej stavby
2 varianty pre chodník
Podkladové vrstvy a pieskovanie
• Z hľadiska výslednej a nadčasovej kvality celého stavebného diela je správne prevedenie podkladových vrstiev najdôležitejšia fáza celej
výstavby. Ani tá najkvalitnejšia dlažba nedokáže suplovať akékoľvek nedostatky a nekvalitu v podkladových vrstvách.
• Riadne zhutnená pláň a riadne zhutnené podkladové vrstvy sú základnými podmienkami pre kvalitne odvedenú spodnú stavbu s dlhou
životnosťou. Skladba podkladových vrstiev je vždy závislá od konkrétnych podmienok a predpokladaného zaťaženia budúcej plochy.
Orientačné vzorové skladby podkladových vrstiev tu nájdete avšak aj napriek tomu je potrebné sa poradiť s odborníkom.
• Veľký dôraz je kladený na technologicky správne a kvalitné zhutnenie podkladových vrstiev po jednotlivých vrstvách, prípadne po ich
častiach v hrúbke 10 – 15 cm. Predídeme tak nebezpečenstvu prepadania dlažby v budúcnosti. Podkladové v vrstvy sa vykonávajú
v spáde budúcej spevnenej plochy.
• Pre podkladové vrstvy sa používa výlučne certifikované kamenivo rôznych frakcii.
• Pieskovanie sa vykonáva výlučne kremičitým pieskom o veľkosti 0 – 2 mm. Orientačná spotreba piesku sa pohybuje na 1 cm výšky
dlažby od 1,40 kg/m2 do 4,05kg/m2 dláždenej plochy. Spotreba závisí na veľkosti pokladanej dlažby.
Ručná pokládka dlažby
• Ručná pokládka dlažby sa vykonáva na urovnaný a do príslušného sklonu upravený podklad. Postup pokládky je treba zvoliť vždy
smerom proti spádu dláždenej plochy. Prísun kameniva a ich pokládka sa vykonáva z položenej dlažby.
• Dlažba sa kladie v požadovanej väzbe tak, aby medzi jednotlivými kameňmi vznikla špára o šírke 3 – 5 mm. Špáry medzi radami dlažieb
musia byť rovné. Rovnosť špár sa v priebehu kladenia kontroluje napnutým povrazom.
• Neštandardné detaily, napr. okolo stĺpov, riešime dorezaním dlažby pílou na betón. Nikdy nepoužívame betónové zálievky, nakoľko ich
kvalita je zlá a životnosť je maximálne jedno zimné obdobie.
• Poslednou fázou pokládky dlažby je zašpárovanie a zhutnenie dlažby pomocou vibračnej dosky. Pred zhutnením povrchu dlažby
sa vykoná prvé vyplnenie špár suchým kremičitým pieskom o veľkosti zŕn 0 – 2 mm. Zhutniť sa môže iba zašpárovaný suchý a čistý
(pozametaný) povrch dlažby. Zhutnenie sa vykonáva vibračnou doskou s plastovou alebo gumenou podložkou a okrem zhutnenia
povrchu dlažby sa dlažba zarovná v prípade výškových rozdielov jednotlivých dlažieb. Po zhutnení sa vykoná doplnenie špár
špárovacím pieskom a konečné pozametanie povrchu dlažby.
• Kvalitné a dvakrát vykonané pieskovanie špár medzi dlažbami spôsobí pri rovnomernom rozkladaní tlaku pôsobiacich na dláždenú
plochu. Nedokonalé zapieskovanie môže spôsobiť pohyb jednotlivých dlažieb a následné odpraskanie z povrchu alebo krajov.
• Dlažba je vyrábaná z prírodných materiálov, ich farebnosť sa nedá stopercentne prakticky žiadnym spôsobom zaistiť. Preto odporúčame
dláždiť plochu odoberaním dlažieb súčasne aspoň z troch paliet. Predídete tak možnému vzniku prípadného kontrastu v podobe
farebných odtieňov na vydláždenej ploche. (Pozri Výluka z reklamácií)
Pokládka zatrávňovacej dlažby
• Spôsob pokládky zatrávňovacej dlažby je totožný s pokládkou zámkovej dlažby. Zvýšenú pozornosť treba venovať dodržaniu správnej
šírky špár.
• Otvory sa zasypú kvalitnou zeminou zmiešanou s trávovým semenom. Pomiešanie sa vykonáva v bežnej miešačke alebo ručne.
• Otvory na zatrávňovacej dlažbe musia byť vyplnené zeminou do výšky nižšej o 2 cm ako je výška jej hornej časti, pojazdná plocha. Len
tak má tráva šancu sa dobre zakoreniť a rásť. Neprichádza tým k poškodeniu trávnika pri prejazde a neznehodnocuje sa ani pri bežnom
kosení.
Pokládka dlažby vo farebnom prevedení a melírované prevedenie
• Pri pokládke dlažby vo farebnom prevedení a v prevedení melírovanom je treba vždy rozobrať a pokladať dlažbu z viacerých paliet
a viac vrstiev naraz. Predíde sa tak kontrastu vo farbách na vydláždenej ploche, u melírovanej pri vzniku farebných škvŕn. (Pozri Výluka
z reklamácií)
• Farebné prevedenie „melírovaná“ je vytvorené s viacerými farbami. Každý melír je nutné posudzovať na celej vydláždenej ploche, nie
na jednom kuse, vrstve alebo palete. Po položení sa získa výsledný efekt. Jedná sa o originálne riešenie a výrobu, pri ktorej nie je možné
vyrobiť kocky v rovnakom melíri, každá jedna dlažba je originálna. Preto sa táto dlažba nemusí zhodovať s nafotenými realizáciami.
Pokládka platní lepením stavebným lepidlom na pevný podklad
• U nasiakavých podkladov je treba previesť ich penetráciu prípravkom, doporučeným výrobcom stavebného lepidla.
• Stavebné lepidlo sa nanáša na podklad zubovou stierkou. Veľkosť zubovej stierky sa volí podľa prípadných nerovností podkladu.
Nerovný podklad si vyžaduje väčšiu vrstvu lepidla
• Ihneď po nanesení lepidla sa dlažba podkladá cez hranu už položenej dlažby. Pre vytvorenie širokých špár a pre zabránenie pohybu
dlažby pri pokládke sa používajú plastové krížiky.
• Správne celoplošné dosadnutie dlažby sa zaistí poklepaním dlažby gumeným kladivom cez drevenú latku.
• Vyplnenie špár sa vykonáva zhruba tri dni po položení dlažby, a keď je lepidlo zatvrdnuté a nehrozí odrhnutie dlažby od podkladu.
• Špárovacia hmota sa nanáša do špáry buď špárovacou murárskou lyžicou alebo vytláčaním špárovacej hmoty z tuby.
• Po vyplnení špár sa povrch špár zarovná mäkkou textíliou a drevenými pilinami.
• Dilatačné špáry v dlažbe sa vykonávajú vždy nad špárami v podklade a ďalej v raste podľa požiadavky projektu. Špára sa vytvára
vsunutím plastovej alebo kovovej dilatačnej lišty pod položenú dlažbu do lepidla.
• Po položení a vyšpárovaní dlažby je treba povrch niekoľkokrát umyť, aby sa odstránili všetky zbytky cementového tmelu z povrchu,
a až potom nechať dlažbu i špáry poriadne vyschnúť a vytvrdnúť.
• Podľa účelu použitia dláždenej plochy a podľa spôsobu čistenia dláždenej plochy sa vykonáva buď navoskovanie povrchu, alebo
impregnácia povrchu tekutou impregnáciou.
40 – 60 mm dlažba
30 mm
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
50 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
Poradňa
Poradňa
Základné pravidlá pri pokládke dlažby
40 – 60 mm dlažba
30 mm
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
100 mm drtené kamenivo 0 - 63 mm
100 - 150 mm drtené kamenivo 8 - 16 mm
zhutnená pláň
zhutnená pláň
2 varianty pre chodník s občasným prejazdom do 3,5 t
40 – 80 mm dlažba
30 mm
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
50 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
40 – 80 mm dlažba
30 mm
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
50 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
200 mm drtené kamenivo 0 - 63 mm
200 mm
drtené kamenivo 16 - 23 mm
zhutnená pláň
zhutnená pláň
80 mm
30 mm
dlažba
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
100 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
200 mm
drtené kamenivo 16 - 23 mm
100 mm
štrkopiesok 0 - 8 mm
zhutnená pláň
2 varianty pre prejazdové plochy pre vozidlá do 3,5 t
80 mm
30 mm
50 mm
dlažba
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
250 mm drtené kamenivo 0 - 63 mm
100 mm
štrkopiesok 0 - 8 mm
zhutnená pláň
2 varianty pre prejazdové plochy pre vozidlá nad 3,5 t
80 - 100 mm dlažba
30 mm
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
50 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
350 mm 80 - 100 mm dlažba
30 mm
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
100 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
100 mm
drtené kamenivo 16 - 32 mm
200 mm
drtené kamenivo 32 - 63 mm
100 mm
štrkopiesok 0 - 8 mm
zhutnená pláň
drtené kamenivo 0 - 63 mm
100 mm
štrkopiesok 0 - 8 mm
zhutnená pláň
2 varianty pre prejazdové plochy pre vozidlá nad 3,5 t
v nepriaznivých geologických podmienkach (íľ a pod.)
80 - 100 mm dlažba
30 mm
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
50 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
350 mm 100 mm
5 mm
100 mm
80 - 100 mm dlažba
30 mm
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
50 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
100 mm
drtené kamenivo 16 - 32 mm
250 mm
drtené kamenivo 32 - 63 mm
100 mm
5 mm
50 - 100 mm
štrkopiesok 0 - 8 mm
geotextília
štrkopiesok 0 - 8 mm
zhutnená pláň
drtené kamenivo 0 - 63 mm
štrkopiesok 0 - 8 mm
geotextília
štrkopiesok 0 - 8 mm
zhutnená pláň
Pokládka lepením stavebným lepidlom na pevný podklad
40 – 60 mm dlažba
stavebné lepidlo
beton PBII - c16/20
28
29
Zemné práce
V prípade výstavby jednoduchej konštrukcie ako je plot je treba od počiatočnej fázy výstavby rešpektovať a dodržiavať určité stavebné
zásady, aby nedošlo k znehodnoteniu alebo poškodeniu stavby vplyvom konštrukčných chýb. Nedostatky pri stavbe sa spravidla
prejavia skôr či neskôr vznikom trhlín na stenách plotových tvárnic. Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu je teda spracovaná
projektová dokumentácia v súlade s platnými technickými normami a ostatnými predpismi.
Zhotovenie základu
Základová škára musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke minimálne 80 cm pod úrovňou terénu v závislosti na klimatické podmienky v danej
oblasti a na druh pôdy vyskytujúcej sa v danej oblasti, aby pôsobením mrazu nedochádzalo k pohybu celého základu. Základ by mal byť
urobený z betónu triedy B20. Pri tom je nutné mať na pamäti, že základ musí byť pevne spojený s plotom pomocou oceľovej výstuže,
ktorá bude prechádzať stredom dutín tvárnic, t.j. do základu sa osadia oceľové prúty v projektovaných vzdialenostiach tak, aby zo
základu vyčnievali aspoň 50 cm a bolo na ne možné napojiť plotové tvárnice a ďalšie oceľové prúty.
Šírka výkopu (resp. základu) musí byť väčšia ako šírka plotu, minimálne 30 cm. Podľa miestnych pomerov základovej pôdy je potrebné
základ naprieč dilatovať, napr. vložením 10 mm polystyrénu. Základ je potrebné dostatočne vyarmovať oceľovými prútmi aby základ
dostatočne držal. Musíme mať na pamäti, že postavený základ bude držať váhu a stabilitu celého plotu a preto nesmieme šetriť
materiálom. Vrchnú časť základu je potrebné odizolovať aby sme predišli vlhnutiu plotu (IPA – lepenka)
Ukladanie tvárnic
Plotové tvárnice zabudujeme veľmi ľahko. Potrebujeme iba vodováhu, bežné murárske náradie a šnúru. Zalievajte vždy iba jeden rad
tvárnic. Používajte suchší betón, nie riedky (neodporúča sa) nakoľko cementová voda z riedkeho betónu môže vytiecť cez špáry a po
zaschnutí na plote ich nie je možné odstrániť a tým sa znehodnotí celý plot. Armovacie prúty o priemere 12 mm je nutné použiť zvislo
nadol do každého otvoru a v priemere 8 mm vodorovne, čím sa zvýši pevnosť plotu, v zásade nepoužívame tenšie oceľové prúty. Pokiaľ
staviame plot prvýkrát odporúčame medzi jednotlivé rady použiť transparentný silikón, ktorý nám zamedzí vytekanie už uvedenej
cementovej vody na povrch tvárnic. Neodporúčame lepiť na základ žiadnym lepidlom a rovnako nepoužívať maltu na vyrovnanie
spodných radov pri zalievaní. Pri poškodení plotu neodborným staviteľom neberieme zodpovednosť. Pri ukladaní stále kontrolujte,
či vodorovné a zvislé špáry prebiehajú vodorovne.
Zalievanie výplňovým betónom
Presne uložené a vyrovnané tvárnice vyplňte betónom minimálne B20, použite kamenivo s frakciou 0-22, aby sa predišlo narušeniu
konštrukcie vplyvom objemových zmien. Použitie nekvalitného betónu má dosť často za následok vznik trhlín v tvárniciach v priebehu
zimného obdobia alebo po ňom, rovnako tak ako betónovanie pri teplotách nižších ako 5˚C, kedy postupne dochádza k zastaveniu
procesu tvrdnutia a výplňový betón nemusí v priebehu nasledujúceho zimného obdobia vykazovať dostatočnú odolnosť proti mrazu,
čo má za následok jeho zvýšené objemové zmeny a opäť možnosť vzniku trhlín. Zalievajte vždy len po jednej rade, betón opatrne
zhutnite prepichovaním. Zásadne nebetónujte pri teplotách nižších ako 5˚C a dbať na to aby aj počas tvrdnutia betónu neklesla teplota
pod uvedenú teplotu (počas nasledujúcich dní, kým betón poriadne nestvrdne).
Ďalšou dôležitou vecou je zabránenie vniknutia zrážkovej vody do konštrukcie provizorným zakrytím rozostavanej stavby, alebo finálnym
nasadením krycích platní, ktoré je možné natrieť hydrofóbnou impregnáciou.
Fugovacie hmoty ku krycím platniam
Farba Fugovacej
hmoty
Krycia platňa
hladká
Krycia platňa
štiepaná
Krycia platňa
EXCLUSIVE
Strieška
vibrozalievaná
Cena bez
DPH/ks
Cena s DPH/ks
Grau
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
8,60
10,32
Melba
Žltá Piesková
Žltá Piesková
Žltá
Žltá
8,00
9,60
Kakao
Hnedá
Hnedá
Karamelová
Hnedá
8,00
9,60
Silvergrau
Biela
Biela
Biela
8,00
9,60
Fugovacie moty
Poradňa
Všeobecný postup uloženia plotových tvárnic
Impregnačné nátery na ochranu plotových tvárnic
Výrobok
Farba
Cena bez DPH/l
Cena s DPH/l
Botazit MS80W
-
6,50
7,80
Na ochranu vášho plotového systému.
Ukladanie krycích platní
Plotové tvárnice je potrebné vyplniť až po okraj betónom a riadne stiahnuť a uhladiť. Postavený vrch plotu prekryjeme ochrannou
fóliou, aby sme zamedzili poškodeniu v prípade dažďa. Plot s výplňovým betónom musíme nechať poriadne vyschnúť aby sme striešky
nalepili s flexilepidlom na externé použitie a na suchý podklad. Na krajnú časť striešok nanesieme silikón v rovnakej farbe natlačíme na
vedľajšiu striešku. Keď už je strieška osadená, na oba protiľahlé kraje nalepíme po celej šírke krycích platní papierovú lepiacu pásku. Do
škáry medzi týmito dvoma strieškami natlačíme opäť silikón a rovnomerne stiahneme (prst namočíme do jarovej vody a urovnáme). Keď
sme urovnanie vykonali, uvedené pásky odstránime, nakoľko nám slúžili ako ochrana pred znehodnotením pri nanášaní silikónu ako
fugovacej hmoty medzi striešky. Špáry medzi strieškami je potrebné fugovať, aby sme zamedzili vnikaniu vody a následnému vlhnutiu
plotu. Pokiaľ máme plot kompletne postavený použije impregnačné materiály na ochranu plotu, ktoré sa nanášajú rozprašovačom.
Ponúkame Vám ich ako doplnkový tovar v Cenníku.
Plot nad 1m je potrebné staticky posúdiť.
30
31
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky AUSTRIA BETON WERK s. r. o. so sídlom Areál PD, 900 50 Kráľová pri Senci. Každý tovar zakúpený
u spoločnosti AUSTRIA BETON WERK s. r. o. je predaný kupujúcemu na pokladničnom doklade alebo faktúre s výdajkou – dodacím listom. Výdajka –
dodací list, slúži ako záručný list. Tento doklad je potvrdený pracovníkmi AUSTRIA BETON WERK s. r. o., t.j. pracovníkmi nakládky, pracovníkom výstupnej
kontroly a predajcom v predajni (pečiatka a podpis). Prevzatím tovaru na nakládke súhlasí zákazník so záručnými podmienkami firmy AUSTRIA BETON
WERK s. r. o. Pokiaľ kupujúci nepreberie osobne, je prevzatím tovaru okamih, keď tovar preberá dopravca alebo ním poverená osoba. Pri platbe
v hotovosti kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s predajnými a záručnými podmienkami pri zaplatení ceny tovaru.
Poznámky
Poznámky
Reklamačný poriadok
Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi objednávkou, výdajkou – dodacím listom a odobratým tovarom v druhu a množstve, je kupujúci povinný
zaslať najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru oznámenie o uvedenej skutočnosti na adresu výrobcu (predajcu), a to poštou faxom alebo mailom
([email protected]). Pokiaľ tak kupujúci neurobí, vystavuje sa riziku, že reklamácia nebude uznaná.
Výrobky spoločnosti AUSTRIA BETON WERK s. r. o. sú vyrábané z najkvalitnejších vstupných surovín a na najmodernejšej technológii. Na
výrobkoch sú pravidelne vykonávané skúšky v akreditovaných skúšobných ústavoch, na základe ktorých sa vydávajú certifikáty a vyhlásenia
zhody. Pri realizácii stavby s výrobkami AUSTRIA BETON WERK s. r. o. vyhľadajte realizátora so skúsenosťami pri pokládke dlažby a stavbe
plotu.
Záručné podmienky:
1. Na všetok tovar vyrábaný spoločnosťou AUSTRIA BETON WERK s. r. o. sa vzťahu záruka 24 mesiacov odo dňa kúpy tovaru
2.Kupujúci sa môže pri používaní tovaru, pri jeho stavbe a pokládke riadiť odporúčanými všeobecnými postupmi, ktoré sú uvedené v cenníku a na
webovej stránke
3.K účinnému uplatneniu reklamácie je treba, aby kupujúci v záručnej dobe bezodkladne nahlásil písomne (pošta, fax, mail) predávajúcemu zistené
vady a dostatočné podrobne popísal o akú vadu sa jedná (uviesť spätný kontakt)
4. V prípade ak sa jedná o vadu alebo poškodenie, ktoré sa nedá odstrániť, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo primeranú zľavu z ceny výrobku
5.Pri výmene tovaru platí uzavretá rámcová zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, preto ani jednej zmluvnej strane nevzniká nárok na vyrovnanie
cenového rozdielu
6. Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho do 3 dní odo dňa doručenia reklamácie
7. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak
8. V prípade, ak kupujúci neuhradil cenu za reklamovaný tovar, predávajúci je oprávnený prerušiť reklamačné konanie až kým tovar nebude zaplatený
9. Pokiaľ nebude medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté inak, postupuje sa pri reklamácii podľa Obchodného zákonníka
10.Každá reklamácia sa preverí obchodným zástupcom výrobcu, v prípade reklamácie vážnejšieho charakteru technickým pracovníkom, ktorý určí, či sa
jedná o oprávnenú reklamáciu
11.Prípadné reklamácie na rozdiely vo farbe a iné vzhľadové chyby dodaného tovaru je možné uplatniť len pred jeho pokládkou alebo použitím
12.Pri reklamácii je potrebné predložiť:
a) Písomnú reklamáciu s popisom o aké poškodenie sa jedná a so spätným kontaktom
b) Výdajka – dodací list, potvrdený pracovníkom výstupnej kontroly dodávateľa
c) Štítok z palety
Záruka sa nevzťahuje na:
1.Na vady vzniknuté v dôsledku abnormálneho, chybného alebo neprimeraného používania, neodbornej manipulácie s tovarom a na vady
spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou
2.Na drobné rozdiely vo farbe dodaného tovaru. Farebné prevedenia melírované a otlkavané je nutné posudzovať na celej vydláždenej ploche,
nie len na jeden kus dlažby (viď. Základné pravidlá pri pokládke dlažby, všeobecný postup uloženia).
3. Na odlišnosti spôsobené výkvetmi, ktoré nie sú predmetom reklamácie
4.Odpraskaním hrán nekvalitnou pokládkou, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť (ale realizátor) – neodborné použitie (viď. Základné
pravidlá pri pokládke dlažby, všeobecný postup uloženia).
5. Vady vzniknuté znečistením povrchu dlažby, zeminou, olejom, machom a podobne
6. Na vady vzniknuté pri preprave tovaru a pri nesprávnom skladovaní
7. Na vady spôsobené chemickými prípravkami
8. Na poškriabaný povrch výrobkov
9. Na rozdiely v rozmeroch výrobkov, ktoré sú v tolerancii ± 3 mm (podľa technických listov)
10.Na vady, ktoré boli zjavné už pri preberaní tovaru a napriek tomu bol výrobok použitý. V tom prípade nárok na uplatnenie reklamácie nie je
možný (viď. Záručné podmienky, bod 11)
32
33
Poznámky
Poznámky
34
35
Cenník 2011
AUSTRIA BETON WERK s.r.o.
Areál PD
900 50 Kráľová pri Senci
tel.: 02-4590 1872
fax: 02-4565 0681
www.abw.sk
Váš predajca
Download

Cenník 2011