n
Cen
12
ík20
betónová dlažba
betónové platne
plotové systémy
svahové oporné systémy
profesionálny murovací
systém
ObjavteKrásuBetónu
Predajné a obchodné podmienky
Platnosť
Všetky dodávky sa uskutočňujú podľa nasledovných podmienok, ktoré nadobúdajú platnosť po predložení objednávky kupujúcim a jej potvrdení predávajúcim, resp. uzavretím kúpnej
zmluvy. Dodatočné zmeny sú platné len po písomnom potvrdení zo strany predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, predávajúci sa riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Uzavretie zmluvy
Zmluva je právoplatne uzavretá, ak predávajúci obdržanú objednávku kupujúcemu písomne potvrdí, alebo obojstranným podpísaním zmluvy, resp. zaplatením zálohovej faktúry. V
prípade zrušenia objednávky kupujúcim môžu byť predávajúcim účtované storno poplatky až do výšky 15% z ceny dodávky objednaného tovaru.
Predkalkulácie - cenové ponuky
Predkalkulácie sú nezáväzné a len orientačné, nesmú byť odovzdávané tretej osobe.
Kúpna cena
Všetky kúpne ceny sú platné, ak nie je písomne dohodnuté inak, z výrobného závodu. Pri dodávkach „FCO dodacie miesto“ (železničná stanica, sklad kupujúceho) nie je v cene
zahrnutá vyklád ka dodávky. Pri takýchto dodávkach, ak sa tovar prepravuje nákladnými vozidlami, musia byť príjazdové cesty na miesto určenia dodávky zjazdné. V prípade, že
tomu tak nie je, hradí kupujúci všetky náklady z toho vyplývajúce. Kúpne ceny vychádzajú z cien vstupov (nákladov na výrobu) , platných v čase uzavretia zmluvy. Ak kupujúci
odoberie tovar, v dohodnutom termíne, platí do hodnutá cena, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade oneskorenia odberu z viny kupujúce ho môže byť cena upravená
podľa aktuálnych zmien vstupov. Pri vrátení tovaru kupujúcim (neporušená, originál zabalená paleta) mu budú zúčtované manipulačné poplatky vo výške 15% z predajnej ceny
vráteného tovaru, t.j. kupujúcemu bude dobropisovaná hodnota vráteného tovaru znížená o 15%. Pri vrátení nekompletnej palety s tovarom nebude kupujúcemu dobropisovaná
žiadna finančná čiastka (okrem zálohy za paletu), ak nie je dohodnuté inak. V prípade nedodržania termínu, ako aj pri neodôvodnenom odstúpení kupujúceho od objednávky
alebo pri neplpnení odberových povinností (množstvo i keď len v určitom druhu), sme oprávnení okrem zákonných nárokov požadovať tiež storno poplatok vo výške 10% hodnoty
neuskutočnenej zákazky.
Dodacie termíny
Dodacie termíny sa stávajú záväznými:
a)
Písomným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho
b)
Po uhradení zálohovej platby
c)
Objednávku je možné zmeniť do 48 hodín pred termínom expedície, a to iba písomne (faxom alebo mailom).
Pri zmene objednávky výrobca negarantuje dodržanie pôvodného stanoveného termínu.
Splnením termínu dodávky sa rozumie termín expedície dodávky z výrobného závodu (nezahŕňa čas dopravy). Zmena termínu dodávky sa môže uskutočniť len po obojstrannej dohode.
Ak nedôjde k dohode o náhradnom termíne dodávky, môže ktorákoľvek zo strán odstúpiť. Udalosti vyššej moci ako prevádzkové poruchy, výpadky elektrického prúdu, dopravné alebo
poveter nostné poruchy, ako aj úradné zásahy, ako aj iné zásahy, ktorým riadny obchodník akoukoľvek snahou nemôže zabrániť, nás zbavujú povinnosti dodávok na obdobie vyššie
uvedených udalostí bez nároku na náhradu škody.
Termín odberu
Predávajúci bude kupujúcemu rezervovať tovar len do termínu odberu potvrdeného v objednávke, resp. zmluve. V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s odberom dodávky ,
prechá dzajú všetky riziká z toho vyplývajúce na kupujúceho.
Preprava tovaru
Preprava tovaru sa uskutočňuje výhradne na náklady a riziko kupujúceho. V dohodnutých prípadoch môže prepravu zabezpečiť predávajúci. V tomto prípade sú všetky náklady s tým
spojené, premietnuté do ceny dodávky. Predávajúci je povinný naložiť a odovzdať tovar v obaloch, ktoré spĺňajú podmienky bezpečnej prepravy a nepoškodenia tovaru.
Palety
Za palety je zúčtovaná zúčtovania cena 9,96,-€/ks bez DPH za euro paletu, ak kupujúci nemá palety na výmenu. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. Nepoškodené,
opätovne použiteľné palety musia byť vrátené do dvoch mesiacov od expedície. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v plnej výške. Palety preberáme nepoškodené uložené
na seba(nie do seba). Každá zásielka musí byť doložená dodacím listom, alebo prepravným listom, na ktorom bude číslo zákazníka, presná adresa dodávateľa, počet paliet, rozmer paliet.
Pri nedodržaní týchto dodacích podmienok nebudú palety od odberateľa prebrané a všetky tým vzniknuté náklady hradí kupujúci. V prípade poškodených paliet ich od odberateľa
nepreberieme.
Záruka
Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnou STN pre jednotlivé druhy výrobkov. Za nepatrné odchýlky tovaru od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri
ponu ke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia, predávajúci záruku neposkytuje (výkvety, rozdiel v odtieňoch farby).
Platba
Platby za dodávky sa uskutočňujú v zmysle písomných dohodnutých platobných podmienok. V zásade platí povinnosť úhrady v hotovosti pri odbere tovaru alebo úhrada zálohovej
faktúry po oznámení dodávkovej pripravenosti. Platby sa môžu uskutočniť preukázaním peňažnej čiastky na bankový účet predávajúceho, uvedený v zálohovej faktúre, resp. faktúre,
alebo v hotovosti v pokladni predávajúceho. Potvrdením o platbe prostredníctvom peňažného ústavu je výpis z účtu predávajúceho.
V prípade, že boli dohodnuté iné platobné podmienky, je celková kúpna cena splatná hneď:
•
•
•
•
Ak sa kupujúci s jednou platbou oneskorí
Ak je iným záväzkom voči predávajúcemu zadlžený
Proti kupujúcemu je podané konkurzné konanie
Nastanú okolnosti, ktoré spochybňujú platobnú schopnosť kupujúceho
Pri meškaní platby ma predávajúci možnosť:
•
•
•
•
Trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy, pričom pozastaví ďalšie dodávky
Požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% za každý deň splatnosti
Posunúť dodací termín
Odstúpiť od zmluvy, pričom z toho vzniknuté náklady znáša kupujúci
Pri odstúpení predávajúceho od zmluvy v prípade, že vyrobený tovar, ktorý sa nedá predať (osobitné vyhotovenie podľa podkladov kupujúceho) je predávajúci oprávnený hotové,
prípadne rozpracované časti dodávky dať kupujúcemu k dispozícii a požadovať ich úhradu.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
Predávajúci si ponechá vlastnícke právo na dodaný tovar až do splnenia všetkých dohodnutých podmienok. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej
kúpnej ceny.
2
Obsah
Predajné a obchodné podmienky
Obsah
Informácie
Produkty
NOVINKA! ABW - Cubicon (betónová dlažba)
NOVINKA! ABW - Softline (betónová dlažba)
NOVINKA! ABW - Avenue (betónová dlažba)
NOVINKA! ABW - Plaza (betónová platňa)
ABW - Kráľovská dlažba (betónová dlažba)
ABW - Burgstein (betónová dlažba)
ABW - Antico (betónová dlažba)
ABW - Jubileum (dlažby, platňa a záhradný obrubník so skosenou hranou)
ABW - Hacienda (betónové platne)
ABW - Eleganz (betónová dlažba)
ABW - Top line (betónová dlažba)
ABW - Univerzal (betónová dlažba)
ABW - Parkettstein (betónová dlažba)
ABW - Behaton (betónová dlažba)
ABW - Univlnka (betónová dlažba)
NOVINKA! ABW - Obrubník
ABW - Záhradný a cestný obrubník
NOVINKA! ABW - Flora light (vegetačná tvárnica)
ABW - Flora (štiepaná vegetačná tvárnica)
ABW - Zatrávňovacia dlažba
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
17
18
18
18
NOVINKA! ABW - Exclusive plot
ABW - Kreativ plot Spectrum
ABW - Alpský plot
ABW - Alpský plot light
Impregnačné nátery na ochranu povrchu
19
19
20
22
22
Strieška múriková S.M. 27
Strieška stĺpiková S.Š. 47 S.O. 27
Strieška koncová S.K. 27
Strieška rohová S.R. 27
Fugovacie hmoty ku krycím platniam
23
23
23
23
23
Objavte presný systém KLIK-BLOK
KLIK-BLOK - debniace tvárnice
PROFI-BLOK - murovacie tvárnice
24
25
25
Poradňa
Odporúčané zloženie podkladových vrstiev
Objednávkové tlačivo
Základné pravidlá pri pokládke dlažby
Objednávkové tlačivo na ploty
Všeobecný postup uloženia plotových tvárnic
26
27
28
29
30
Reklamačný poriadok
31
3
Informácie pre zákazníkov
Kontakty:
Adresa:
Email:
AUSTRIA BETON WERK, s.r.o.
900 50 Kráľová pri Senci
Telefón: +421 2 4590 1872
Fax:
+421 2 4565 0681
Web: www.abw.sk
[email protected] - informácie
[email protected] - objednávky
Otváracie hodiny:
Od 1. marca 2012 do 30. novembra 2012
pondelok - piatok
700 - 1700
sobota
800 - 1200
Od 1. decembra 2012 do 28. februára 2013
pondelok - piatok
800 - 1500
sobota
zatvorené
Aby sme zabránili nedorozumeniam a zamedzili zbytočným reklamáciam
prosíme všimnúť si nasledovné upozornenia a rady:
Výkvety
Pri technologickom procese spracovania betónovej zmesi dochádza v niektorých prípadoch pri vyparovaní vody k vyzrážaniu vápnika
na povrchu betónu. Tieto výkvety neovplyvňujú v žiadnom prípade úžitkové vlastnosti výrobku. Pri bežných poveternostných vplyvoch a používaní plochy sa vápnik pomaly odbúrava a výkvety miznú po nejakom čase samé od seba.
Rozdiely vo farbe
Farebné betónové výrobky sú vyrobené z prírodných materiálov, ktoré samé o sebe už menšie farebné rozdiely majú. Dôležitým
faktorom je tiež vplyv samostatnej farby cementu, podmienky tvrdnutia a vek betónu. Aj pri starostlivej kontrole počas výrobného
procesu môže vzniknúť rozdiel vo farbe výrobku. Z týchto dôvodov nemôžeme za rozdiel v odtieňoch farby ručiť. Pri pokládke dlažby
doporučujeme použiť dlažbu z viacerých paliet súčasne. Tak rozdiely v odtieňoch farby, ako aj výkvety sú pre kvalitatívne vlastnosti
výrobku bezvýznamné, pretože tieto pri používaní plochy a poveternostnými vplyvmi miznú a plocha bude farebne rovnomerná.
Odpraskanie hrán
Ak sa betónová dlažba ukladá na doraz, vznikajú veľmi úzke špáry, a ak spodná vrstva podložia nie je dostatočne zhutnená, vzniká
nebezpečie, že pri vibrovaní a následnom zaťažovaní plochy budú hrany dlaždíc vystavované veľkým tlakom, ktorým ani betóny
najvyšších tried a kvalít nie sú schopné odolať. Výsledkom je potom odpraskanie hrán, čo nie je chyba výrobku, ale chyba pokládky,
resp. podložia.
Cenník je platný od 19. marca 2012 do 28. februára 2013
4
ObjavteKrásuBetónu
V
A!
NK
VI
NO
IO
AJ
ED
PR
D
N
JÚ
A
20
Grafické
zobrazenie
12
ABW - CUBICON
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - CUBICON typ A
26 x 16 x 7
60/9,92
60/9,92
324/1250
324/1250
*
*
sivočierna
vínová
21,00
21,00
25,20
25,20
ABW - CUBICON typ B
26 x 16 x 7
70/9,92
70/9,92
350/1250
350/1250
*
*
sivočierna
vínová
21,00
21,00
25,20
25,20
ABW - CUBICON typ C
26 x 16 x 7
70/9,92
70/9,92
350/1250
350/1250
*
*
sivočierna
vínová
21,00
21,00
25,20
25,20
ABW - CUBICON typ D
20 x 16 x 7
30/9,92
30/9,92
108/1250
108/1250
*
*
sivočierna
vínová
21,00
21,00
25,20
25,20
ABW - CUBICON typ E
20 x 16 x 7
20/9,92
20/9,92
76/1250
76/1250
*
*
sivočierna
vínová
21,00
21,00
25,20
25,20
ABW - CUBICON EXCLUSIVE (pieskovaný povrch)
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - CUBICON typ A
26 x 16 x 7
60/9,92
60/9,92
324/1250
324/1250
*
*
piesková
čierna
24,50
24,50
29,40
29,40
ABW - CUBICON typ B
26 x 16 x 7
70/9,92
70/9,92
350/1250
350/1250
*
*
piesková
čierna
24,50
24,50
29,40
29,40
ABW - CUBICON typ C
26 x 16 x 7
70/9,92
70/9,92
350/1250
350/1250
*
*
piesková
čierna
24,50
24,50
29,40
29,40
ABW - CUBICON typ D
20 x 16 x 7
30/9,92
30/9,92
108/1250
108/1250
*
*
piesková
čierna
24,50
24,50
29,40
29,40
ABW - CUBICON typ E
20 x 16 x 7
20/9,92
20/9,92
76/1250
76/1250
*
*
piesková
čierna
24,50
24,50
29,40
29,40
* Rozmery sú samostatne nepredajné, len ako celok. Predávané len na vrstvy, nie na kusy.
1 vrstva = 0,992 m2
1 vrstva = 6 x A, 7 x B, 7 x C, 3 x D a 2 x E
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
5
V
PR
ED
AJ
IO
12
20
A
D
JÚ
N
NO
VI
NK
A!
Grafické
zobrazenie
ABW - SOFTLINE
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
ABW - SOFTLINE
30 x 16 x 7
20/9,6
20/9,6
20/9,6
144/1600
144/1600
144/1600
*
*
*
pieskovožltá, čiernohnedá
90/9,6
90/9,6
90/9,6
522/1600
522/1600
522/1600
*
*
*
pieskovožltá, čiernohnedá
90/9,6
90/9,6
90/9,6
432/1600
432/1600
432/1600
*
*
*
pieskovožltá, čiernohnedá
90/9,6
90/9,6
90/9,6
342/1600
342/1600
342/1600
*
*
*
pieskovožltá, čiernohnedá
ABW - SOFTLINE
24 x 16 x 7
ABW - SOFTLINE
20 x 16 x 7
ABW - SOFTLINE
16 x 16 x 7
karamelhnedá, sivočierna
grafitčierna
pieskovožltá, čiernohnedá
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
15,60
15,60
15,60
18,72
18,72
18,72
15,60
15,60
18,72
18,72
15,60
15,60
18,72
18,72
15,60
15,60
18,72
18,72
grafitčierna
pieskovožltá, čiernohnedá
grafitčierna
pieskovožltá, čiernohnedá
grafitčierna
ABW - SOFTLINE EXCLUSIVE (pieskovaný povrch)
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
ABW - SOFTLINE EXCL.
30 x 16 x 7
20/9,6
20/9,6
20/9,6
144/1600
144/1600
144/1600
*
*
*
sivočierna, piesková
90/9,6
90/9,6
90/9,6
522/1600
522/1600
522/1600
*
*
*
sivočierna, piesková
90/9,6
90/9,6
90/9,6
432/1600
432/1600
432/1600
*
*
*
sivočierna, piesková
90/9,6
90/9,6
90/9,6
342/1600
342/1600
342/1600
*
*
*
sivočierna, piesková
ABW - SOFTLINE EXCL.
24 x 16 x 7
ABW - SOFTLINE EXCL.
20 x 16 x 7
ABW - SOFTLINE EXCL.
16 x 16 x 7
* Rozmery sú samostatne nepredajné, len ako celok. Predávané len na vrstvy, nie na kusy.
1 vrstva = 0,96 m2
1 vrstva = 2 x rozmer 30 x 16 x 7,
Príklad uloženia. Viac na www.abw.sk
9 x rozmer 24 x 16 x 7,
6
9 x rozmer 20 x 16 x 7,
9 x rozmer 16 x 16 x 7
ObjavteKrásuBetónu
karamelhnedá, čierna
biela
karamelhnedá, čierna
biela
karamelhnedá, čierna
biela
karamelhnedá, čierna
biela
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
19,90
19,90
19,90
23,88
23,88
23,88
19,90
19,90
19,90
23,88
23,88
23,88
19,90
19,90
19,90
23,88
23,88
23,88
19,90
19,90
19,90
23,88
23,88
23,88
V
A!
NK
VI
NO
IO
AJ
ED
PR
D
N
JÚ
A
20
Grafické
zobrazenie
12
ABW - AVENUE
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - AVENUE
30 x 11 x 8
40/9,1
40/9,1
224/1600
224/1600
*
*
striebornosivá
grafitová, čierna
16,00
16,00
19,20
19,20
ABW - AVENUE
40 x 11 x 8
40/9,1
40/9,1
300/1600
300/1600
*
*
striebornosivá
grafitová, čierna
16,00
16,00
19,20
19,20
ABW - AVENUE
50 x 11 x 8
40/9,1
40/9,1
376/1600
376/1600
*
*
striebornosivá
grafitová, čierna
16,00
16,00
19,20
19,20
ABW - AVENUE
30 x 16 x 8
20/9,1
20/9,1
164/1600
164/1600
*
*
striebornosivá
grafitová, čierna
16,00
16,00
19,20
19,20
ABW - AVENUE
40 x 16 x 8
20/9,1
20/9,1
220/1600
220/1600
*
*
striebornosivá
grafitová, čierna
16,00
16,00
19,20
19,20
ABW - AVENUE
50 x 16 x 8
20/9,1
20/9,1
276/1600
276/1600
*
*
striebornosivá
grafitová, čierna
16,00
16,00
19,20
19,20
ABW - AVENUE EXCLUSIVE (pieskovaný povrch)
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - AVENUE EXCL.
30 x 11 x 8
40/9,1
40/9,1
224/1600
224/1600
*
*
striebornosivá
grafitová, čierna
20,40
20,40
24,48
24,48
ABW - AVENUE EXCL.
40 x 11 x 8
40/9,1
40/9,1
300/1600
300/1600
*
*
striebornosivá
grafitová, čierna
20,40
20,40
24,48
24,48
ABW - AVENUE EXCL.
50 x 11 x 8
40/9,1
40/9,1
376/1600
376/1600
*
*
striebornosivá
grafitová, čierna
20,40
20,40
24,48
24,48
ABW - AVENUE EXCL.
30 x 16 x 8
20/9,1
20/9,1
164/1600
164/1600
*
*
striebornosivá
grafitová, čierna
20,40
20,40
24,48
24,48
ABW - AVENUE EXCL.
40 x 16 x 8
20/9,1
20/9,1
220/1600
220/1600
*
*
striebornosivá
grafitová, čierna
20,40
20,40
24,48
24,48
ABW - AVENUE EXCL.
50 x 16 x 8
20/9,1
20/9,1
276/1600
276/1600
*
*
striebornosivá
grafitová, čierna
20,40
20,40
24,48
24,48
* Rozmery sú samostatne nepredajné, len ako celok. Predávané len na vrstvy, nie na kusy.
1 vrstva = 0,91 m2
1 vrstva = 4 x rozmer 30 x 11 x 8,
4 x rozmer 40 x 11 x 8,
Príklad uloženia. Viac na www.abw.sk
4 x rozmer 50 x 11 x 8,
2 x rozmer 30 x 16 x 8,
2 x rozmer 40 x 16 x 8,
2 x rozmer 50 x 16 x 8
7
V
PR
ED
AJ
IO
12
20
A
D
JÚ
N
NO
VI
NK
A!
Grafické
zobrazenie
ABW - PLAZA
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
ABW - PLAZA
60 x 30 x 7
60
60
60
27,3/1638
27,3/1638
27,3/1638
5,55
5,55
5,55
červená
sivá
okrová
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
2,90
2,90
2,90
3,48
3,48
3,48
ABW - KRÁĽOVSKÁ DLAŽBA
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
ABW - KRÁĽOVSKÁ
DLAŽBA
14 x 14 x 6
482 = 9,4
482 = 9,4
482 = 9,4
482 = 9,4
482 = 9,4
482 = 9,4
3/1440
3/1440
3/1440
3/1440
3/1440
3/1440
51
51
51
51
51
51
žltočervená
pieskovohnedá
červenočierna
čiernosivá
žltočierna
hnedopieskovočervená
15,93
15,93
15,93
15,93
15,93
15,93
19,11
19,11
19,11
19,11
19,11
19,11
ABW - KRÁĽOVSKÁ
DLAŽBA
21 x 14 x 6
300 = 8,82
300 = 8,82
300 = 8,82
300 = 8,82
300 = 8,82
300 = 8,82
4,5/1350
4,5/1350
4,5/1350
4,5/1350
4,5/1350
4,5/1350
34
34
34
34
34
34
žltočervená
pieskovohnedá
červenočierna
čiernosivá
žltočierna
hnedopieskovočervená
15,93
15,93
15,93
15,93
15,93
15,93
19,11
19,11
19,11
19,11
19,11
19,11
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
8
ObjavteKrásuBetónu
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - BURGSTEIN (otĺkavaná - bezšpárová)
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - BURGSTEIN
14 x 14 x 4
600/11,76
600/11,76
600/11,76
600/11,76
1,5/900
1,5/900
1,5/900
1,5/900
*
*
*
*
červená
čierna
okrová
pieskovohnedá*
13,39
13,39
13,39
14,27
16,06
16,06
16,06
17,12
ABW - BURGSTEIN
21 x 14 x 4
375/11,03
375/11,03
375/11,03
375/11,03
2,2/840
2,2/840
2,2/840
2,2/840
*
*
*
*
červená
čierna
okrová
pieskovohnedá*
13,39
13,39
13,39
14,27
16,06
16,06
16,06
17,12
* Táto dlažba je predávaná len spolu, nedá sa kúpiť len jeden rozmer samostatne, a pri uložení dlažby podľa
uvedených vzorov, budete potrebovať rovnaký počet kusov veľkých aj malých.
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
* Spotreba dlažby na m2
21 x 14 x 4 = 21 kusov
14 x 14 x 4 = 21 kusov
* Spotreba dlažby na m2
21 x 14 x 4 = 21 kusov
14 x 14 x 4 = 21 kusov
* Spotreba dlažby na m2
21 x 14 x 4 = 21 kusov
14 x 14 x 4 = 21 kusov
ABW - ANTICO (otĺkavaná)
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - ANTICO
14 x 14 x 6
482 = 9,4
482 = 9,4
482 = 9,4
482 = 9,4
3/1440
3/1440
3/1440
3/1440
51
51
51
51
červená
čierna
okrová
pieskovohnedá*
18,39
18,39
18,39
19,58
22,07
22,07
22,07
23,49
ABW - ANTICO
21 x 14 x 6
300 = 8,82
300 = 8,82
300 = 8,82
300 = 8,82
4,5/1350
4,5/1350
4,5/1350
4,5/1350
34
34
34
34
červená
čierna
okrová
pieskovohnedá*
18,39
18,39
18,39
19,58
22,07
22,07
22,07
23,49
* melírovaná
9
ABW - JUBILEUM (dlažba, platňa a obrubník záhradný so skosenou hranou)
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
Cena za MJ
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - JUBILEUM dlažba 11,52
24 x 16 x 5
180/24 x 16 x 5
16 x 16 x 5
180/16 x 16 x 5
multiformát
1150
1150
1150
1150
*
*
sivá
červená
karamelová
čierna
8,90
9,50
9,50
9,50
10,68
11,40
11,40
11,40
ABW - JUBILEUM platňa
40 x 40 x 5
72/11,56
72/11,56
72/11,56
72/11,56
16/1152
16/1152
16/1152
16/1152
6,25
6,25
6,25
6,25
sivá
červená
karamelová
čierna
1,42
1,52
1,52
1,52
1,70
1,80
1,80
1,80
Obrubník záhradný
so skosenou hranou
100 x 5 x 20
45
45
45
45
45
45
23,3/1050
23,3/1050
23,3/1050
23,3/1050
23,3/1050
23,3/1050
1
1
1
1
1
1
sivá
červená
karamelová
čierna
piesková
žltá
2,58
3,04
3,04
3,04
3,10
3,10
3,10
3,65
3,65
3,65
3,72
3,72
* Rozmery sú samostatne nepredajné, len ako celok. Predávané len na vrstvy, nie na kusy.
Príklady uloženia (dlažba). Viac na www.abw.sk
1 rad = 0,96m2 = 15ks 24 x 16 x 5, 15ks 16 x 16 x 5
Pre dodržanie väzby prekladajte dlažby podľa uvedených pokynov na obrázku.
Príklady uloženia (platňa). Viac na www.abw.sk
t
de
10
ObjavteKrásuBetónu
ail
obrubn
ík
u
ABW - HACIENDA MONTANA
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - HACIENDA
MONTANA
60 x 60 x 4
voľne
uložené
36,5
36,5
36,5
2,77
2,77
2,77
piesková
striebornosivá
sivá grafit
10,79
8,80
8,80
12,94
10,56
10,56
ABW - HACIENDA
MONTANA
60 x 30 x 4
voľne
uložené
17,0
17,0
17,0
5,55
5,55
5,55
piesková
striebornosivá
sivá grafit
5,48
4,48
4,48
6,57
5,37
5,37
ABW - HACIENDA
MONTANA
45 x 45 x 4
voľne
uložené
19,0
19,0
19,0
4,94
4,94
4,94
piesková
striebornosivá
sivá grafit
6,14
5,31
5,31
7,36
6,37
6,37
ABW - HACIENDA
MONTANA
30 x 30 x 4
voľne
uložené
8,5
8,5
8,5
11,11
11,11
11,11
piesková
striebornosivá
sivá grafit
2,99
2,66
2,66
3,58
3,19
3,19
Spotreba
ks/m2
Farba
ABW - HACIENDA OKTAGON
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - HACIENDA
OKTAGON A
45 x 45 x 4
voľne
uložené
16,0
16,0
16,0
piesková
striebornosivá
sivá grafit
5,31
4,15
4,15
6,37
4,98
4,98
ABW - HACIENDA
OKTAGON B
52 x 45 x 4
voľne
uložené
17,0
17,0
17,0
piesková
striebornosivá
sivá grafit
5,97
4,81
4,81
7,16
5,77
5,77
ABW - HACIENDA
OKTAGON C
45 x 37 x 4
voľne
uložené
15,0
15,0
15,0
piesková
striebornosivá
sivá grafit
5,31
4,15
4,15
6,37
4,98
4,98
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
60x60
30x
30
30x
30
30x
30
30x
30
30x
30
30x
30
30x
30
30x
30
60x60
60x30
60x30
30x
30
ABW - HACIENDA MONTANA
C
60x60
60x30 60
x
30x
30 30
60x60
60x30
60x30
60x60
60x30
60x30
60x60
60x30
60x60
60x30
60x60
60x30
60x30
60x60
60x30
60
x
30
30x
30
30x
30
30x
30
60x60
C
B
B
C
C
C
B
C
C
C
B
B
B
C
B
C
C
B
B
B
C
B
C
B
B
C
B
C
C
B
B
C
B
C
C
C
C
C
B
B
B
A
B
B
B
C
B
C
ABW - HACIENDA OKTAGON
11
ABW - ELEGANZ
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
ABW - ELEGANZ
24 x 24 x 6
180 = 8,56
180 = 8,56
180 = 8,56
180 = 8,56
180 = 8,56
7,2/1300
7,2/1300
7,2/1300
7,2/1300
7,2/1300
17,36
17,36
17,36
17,36
17,36
sivá
červená
čierna
pieková
žltá
10,95
12,61
12,61
13,78
13,78
13,14
15,13
15,13
16,53
16,53
ABW - ELEGANZ
10 x 10 x 6
1056 = 10,56
1056 = 10,56
1056 = 10,56
1056 = 10,56
1056 = 10,56
1056 = 10,56
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
sivá
červená
hnedá
čierna
pieková
žltá
1,86
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,23
2,58
2,58
2,58
2,58
2,58
ABW - ELEGANZ
začiatočný prvok
24 x 12 x 6
360
360
360
360
360
3,6/1190
3,6/1190
3,6/1190
3,6/1190
3,6/1190
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
sivá
červená
čierna
pieková
žltá
0,83
0,96
0,96
1,00
1,00
0,99
1,15
1,15
1,20
1,20
Príklad uloženia. Viac na www.abw.sk
1 m2 Eleganz = 0,825 m2 Eleganz = 17,36 ks
= 0,175 m2 Top line = 17,5 ks
12
ObjavteKrásuBetónu
Cena za MJ
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - TOPLINE
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - TOPLINE
30 x 30 x 6
144 = 12,96
144 = 12,96
144 = 12,96
144 = 12,96
144 = 12,96
144 = 12,96
12,4/1782
12,4/1782
12,4/1782
12,4/1782
12,4/1782
12,4/1782
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
10,62
12,28
12,28
12,28
13,61
13,61
12,74
14,73
14,73
14,73
16,33
16,33
ABW - TOPLINE
20 x 20 x 6
288 = 11,52
288 = 11,52
288 = 11,52
288 = 11,52
288 = 11,52
288 = 11,52
5,5/1584
5,5/1584
5,5/1584
5,5/1584
5,5/1584
5,5/1584
25
25
25
25
25
25
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
10,62
12,28
12,28
12,28
13,61
13,61
12,74
14,73
14,73
14,73
16,33
16,33
ABW - TOPLINE
20 x 10 x 6
576 = 11,52
576 = 11,52
576 = 11,52
576 = 11,52
576 = 11,52
576 = 11,52
2,7/1600
2,7/1600
2,7/1600
2,7/1600
2,7/1600
2,7/1600
50
50
50
50
50
50
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
10,62
12,28
12,28
12,28
13,61
13,61
12,74
14,73
14,73
14,73
16,33
16,33
ABW - TOPLINE
10 x 10 x 6
1056 = 10,56
1056 = 10,56
1056 = 10,56
1056 = 10,56
1056 = 10,56
1056 = 10,56
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
100
100
100
100
100
100
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
10,62
12,28
12,28
12,28
13,61
13,61
12,74
14,73
14,73
14,73
16,33
16,33
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
13
ABW - UNIVERZAL (bezšpárová)
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
ABW - UNIVERZAL
24 x 12 x 6
420 = 12,096
420 = 12,096
420 = 12,096
420 = 12,096
420 = 12,096
420 = 12,096
420 = 12,096
420 = 12,096
420 = 12,096
4,2/1764
4,2/1764
4,2/1764
4,2/1764
4,2/1764
4,2/1764
4,2/1764
4,2/1764
4,2/1764
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
sivá
červená
hnedá
grafitová
čierna
piesková
žltá
svetlohnedá
zelená
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
ABW - PARKETTSTEIN
20 x 10 x 4
720 = 14,40
720 = 14,40
720 = 14,40
720 = 14,40
720 = 14,40
720 = 14,40
1,8/1296
1,8/1296
1,8/1296
1,8/1296
1,8/1296
1,8/1296
50
50
50
50
50
50
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
10,95
12,45
12,45
12,45
12,45
13,28
13,28
13,28
13,28
13,14
14,94
14,94
14,94
14,94
15,93
15,93
15,93
15,93
ABW - PARKETTSTEIN
Grafické
zobrazenie
ABW - PARKETTSTEIN
polovičný prvok
10 x 10 x 4
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
14
ObjavteKrásuBetónu
30 kusov je súčasťou celej palety
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
8,96
10,79
10,79
10,79
11,45
11,45
10,75
12,94
12,94
12,94
13,74
13,74
ABW - BEHATON s fázou
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
ABW - BEHATON 6
20 x 16,5 x 6
360 = 10,08
360 = 10,08
396 = 11,09
3,82/1375
3,82/1375
3,82/1375
35,71
35,71
35,71
sivá
červená
sivá + červená
10,46
12,12
12,55
14,54
ABW - BEHATON 6
polovičný prvok
10 x 16,5 x 6
720 = 10,08
720 = 10,08
1,91/1375
1,91/1375
71,42
71,42
sivá
červená
0,23
0,27
0,27
0,32
ABW - BEHATON 6
začiatočný prvok
20 x 16,5 x 6
360
360
3,50/1260
3,50/1260
5
5
sivá
červená
0,37
0,40
0,44
0,48
ABW - BEHATON 8
20 x 16,5 x 8
300 = 8,4
300 = 8,4
330 = 9,24
5,25/1576
5,25/1576
5,25/1733
35,71
35,71
35,71
sivá
červená
sivá + červená
11,78
13,44
14,13
16,12
ABW - BEHATON 8
polovičný prvok
10 x 16,5 x 8
600 = 8,4
600 = 8,4
2,6/1560
2,6/1560
71,42
71,42
sivá
červená
0,27
0,30
0,32
0,36
ABW - BEHATON 8
začiatočný prvok
20 x 16,5 x 8
300
300
4,60/1104
4,60/1104
5
5
sivá
červená
0,40
0,46
0,48
0,55
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
ABW - BEHATON 8
20 x 16,5 x 8
300 = 8,4
300 = 8,4
5,25/1576
5,25/1576
35,71
35,71
sivá
červená
11,78
13,44
14,13
16,12
ABW - BEHATON 8
polovičný prvok
10 x 16,5 x 8
600 = 8,4
600 = 8,4
2,6/1560
2,6/1560
71,42
71,42
sivá
červená
0,27
0,30
0,32
0,36
ABW - BEHATON 8
začiatočný prvok
20 x 16,5 x 8
300
300
4,60/1104
4,60/1104
5
5
sivá
červená
0,40
0,46
0,48
0,55
balenie na strojové ukladanie
balenie na strojové ukladanie
Cena za MJ
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - BEHATON bez fázy
Grafické
zobrazenie
Cena za MJ
€
€
bez DPH
s DPH
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
15
ABW - UNIVLNKA s fázou
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
ABW - UNIVLNKA 6
24 x 12 x 6
360 = 10,37
360 = 10,37
4,06/1462
4,06/1462
34,7
34,7
sivá
červená
10,46
12,12
12,55
14,54
ABW - UNIVLNKA 8
24 x 12 x 8
300 = 8,65
300 = 8,65
5,41/1632
5,41/1632
34,7
34,7
sivá
červená
11,78
13,44
14,13
16,12
ABW - UNIVLNKA 8
polovičný prvok
12 x 12 x 8
600 = 8,65
600 = 8,65
2,70/1620
2,70/1620
69,4
69,4
sivá
červená
0,27
0,30
0,32
0,36
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk
16
ObjavteKrásuBetónu
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
V
A!
NK
VI
NO
IO
AJ
ED
PR
Obrubníky
D
N
JÚ
A
20
Grafické
zobrazenie
12
ABW - OBRUBNÍK
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
ABW - OBRUBNÍK
100 x 8 x 25
24
24
24
24
24
45/1080
45/1080
45/1080
45/1080
45/1080
1
1
1
1
1
sivá
červená
karamel
piesková
čierna
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
4,40
4,80
4,80
4,80
4,95
5,28
5,76
5,76
5,76
5,94
ABW - ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - ZÁHRADNÝ
OBRUBNÍK
50 x 5 x 20
84
84
84
84
84
84
11/966
11/966
11/966
11/966
11/966
11/966
2
2
2
2
2
2
sivá
červená
hnedá
grafitová
piesková
žltá
1,56
1,73
1,73
1,73
1,89
1,89
1,87
2,07
2,07
2,07
2,26
2,26
ABW - ZÁHRADNÝ
OBRUBNÍK
100 x 5 x 20
42
42
42
42
42
42
22/966
22/966
22/966
22/966
22/966
22/966
1
1
1
1
1
1
sivá
červená
hnedá
grafitová
piesková
žltá
2,76
3,25
3,25
3,25
3,32
3,32
3,31
3,90
3,90
3,90
3,98
3,98
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
ABW - CESTNÝ
OBRUBNÍK
100 x 15 x 25
12
81/972
1
sivá
5,15
6,18
ABW - CESTNÝ
OBRUBNÍK
50 x 15 x 25
24
40,5/972
2
sivá
2,75
3,30
ABW - CESTNÝ
OBRUBNÍK
33 x 15 x 25
36
27/972
3
sivá
1,90
2,28
ABW - CESTNÝ OBRUBNÍK
Grafické
zobrazenie
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
17
V
PR
ED
AJ
IO
12
20
A
D
JÚ
N
NO
VI
NK
A!
Grafické
zobrazenie
ABW - FLORA LIGHT (vegetačná tvárnica)
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
ABW - FLORA LIGHT
30 x 30 x 16
48
48
48
13,5/648
13,5/648
13,5/648
3,33
3,33
3,33
červená
sivá
okrová
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
2,20
2,20
2,20
2,64
2,64
2,64
ABW - FLORA (štiepaná vegetačná tvárnica)
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - FLORA
40 x 27 x 16
48
48
48
48
15/720
15/720
15/720
15/720
8
8
8
8
sivá
hnedá
žltá
piesková
2,66
2,99
3,32
3,32
3,19
3,58
3,98
3,98
ABW - FLORA
bočný prvok
18 x 16 x 7
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
4
4
4
4
sivá
hnedá
žltá
piesková
0,17
0,33
0,33
0,33
0,20
0,39
0,39
0,39
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
ABW - ZATRÁVŇOVACIA 32 = 7,60
DLAŽBA
60 x 40 x 10
32/1024
4,17
sivá
2,77
3,32
ABW - ZATRÁVŇOVACIA 60 = 9,60
DLAŽBA
40 x 40 x 8
17,25/1035
6,25
sivá
1,76
2,11
Zatrávňovacia dlažba
ABW - ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA
Grafické
zobrazenie
18
ObjavteKrásuBetónu
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks = m2
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
A!
NK
VI
NO
UŽ
V
I
AJ
ED
PR
ABW - EXCLUSIVE PLOT (pieskovaný povrch)
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - EXCLUSIVE PLOT 60
40 x 20 x 16
60
60
17/1020
17/1020
17/1020
15,6
15,6
15,6
sivá
žltá
karamelová
3,78
4,48
4,48
4,53
5,37
5,37
ABW - EXCLUSIVE PLOT voľne uložené
1/2
voľne uložené
20 x 20 x 16
voľne uložené
8,5
8,5
8,5
31,2
31,2
31,2
sivá
žltá
karamelová
2,79
3,42
3,42
3,34
4,10
4,10
Strieška múriková
pieskovaná S.M. - 28
50 x 28 x 6
60
60
60
11
11
11
sivá
žltá
karamelová
6,00
6,50
6,50
7,20
7,80
7,80
Strieška stĺpiková
pieskovaná S.O. - 28
48 x 28 x 6
60
60
60
10
10
10
sivá
žltá
karamelová
6,50
7,00
7,00
7,80
8,40
8,40
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
ABW - KREATIV PLOT
hladký povrch
40 x 20 x 16
60
60
60
17/1020
17/1020
17/1020
15,6
15,6
15,6
sivá
žltá
piesková
2,06
2,82
2,82
2,47
3,38
3,38
ABW - KREATIVPLOT
hladký povrch 1/2
20 x 20 x 16
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
8,5
8,5
8,5
31,2
31,2
31,2
sivá
žltá
piesková
1,43
1,76
1,76
1,71
2,11
2,11
Krycia platňa
hladká
24 x 28 x 5,5
120
120
120
120
5
5
5
5
4,2
4,2
4,2
4,2
sivá
hnedá
biela, žltá
piesková
2,06
2,39
2,72
2,72
2,47
2,86
3,26
3,26
Strieška múriková
S.M. - 28 Kreativ
50 x 28 x 6
60
60
60
11
11
11
sivá
žltá
karamelová
3,40
3,90
3,90
4,08
4,68
4,68
Strieška stĺpiková
S.O. - 28 Kreativ
48 x 28 x 6
60
60
60
10
10
10
sivá
žltá
karamelová
3,90
4,30
4,30
4,68
5,16
5,16
K strieškam ponúkame fugovaciu hmotu na strane 23.
ABW - KREATIV PLOT
Grafické
zobrazenie
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
K strieškam ponúkame fugovaciu hmotu na strane 23.
19
ABW - ALPSKÝ PLOT
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
1 x pilierová
Jednostranne
štiepaný
pilierový
40 x 20 x 16
60
60
60
60
60
15/900
15/900
15/900
15/900
15/900
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,37
3,73
4,23
4,23
4,23
4,04
4,48
5,07
5,07
5,07
1 x radová
Jednostranne
štiepaný
radový
40 x 20 x 16
60
60
60
60
60
15/900
15/900
15/900
15/900
15/900
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,37
3,73
4,23
4,23
4,23
4,04
4,48
5,07
5,07
5,07
2 x pilierová
Dvojstranne
štiepaný
pilierový
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
18/1140
18/1140
18/1140
18/1140
18/1140
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
4,04
4,23
4,79
4,79
4,79
4,85
5,07
5,75
5,75
5,75
2 x radová
Dvojstranne
štiepaný
radový
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
18/1140
18/1140
18/1140
18/1140
18/1140
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
4,04
4,23
4,79
4,79
4,79
4,85
5,07
5,75
5,75
5,75
Trojstranne
štiepaný B
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
4,62
4,79
5,33
5,33
5,33
5,55
5,75
6,39
6,39
6,39
Trojstranne
štiepaný A
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
4,62
4,79
5,33
5,33
5,33
5,55
5,75
6,39
6,39
6,39
Štvorstranne
štiepaný
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
5,33
5,86
5,86
5,86
5,86
6,39
7,04
7,04
7,04
7,04
1/2 Jednostranne
štiepaný - pravý, ľavý
20 x 20 x 16
120
120
120
120
120
8
8
8
8
8
31,2
31,2
31,2
31,2
31,2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,63
2,99
3,34
3,34
3,34
3,16
3,58
4,01
4,01
4,01
3xB
3xA
4x
1 x 1/2 P a Ľ
K strieškam ponúkame fugovaciu hmotu na strane 23.
20
ObjavteKrásuBetónu
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
ABW - ALPSKÝ PLOT
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
1/2 Trojstranne
štiepaný
20 x 20 x 16
126
126
126
126
126
9
9
9
9
9
31,2
31,2
31,2
31,2
31,2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,99
3,34
3,66
3,66
3,66
3,58
4,01
4,39
4,39
4,39
Krycia platňa
hladká
24 x 28 x 5,5
120
120
120
120
120
5/600
5/600
5/600
5/600
5/600
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,06
2,39
2,72
2,72
2,72
2,47
2,86
3,26
3,26
3,26
Krycia platňa
štiepaná
24 x 28 x 5,5
120
120
120
120
120
5/600
5/600
5/600
5/600
5/600
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,49
3,82
4,15
4,15
4,15
4,18
4,58
4,98
4,98
4,98
3 x A 1/2
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
K strieškam ponúkame fugovaciu hmotu na strane 23.
ABW - ALPSKÝ PLOT - príklady
3xA
1/2
3xA
1/2
1x1/2
3xA
1/2
1x1/2
3xA
1/2
3xA
1/2
21
ABW - ALPSKÝ PLOT LIGHT
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m2
Farba
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
Jednostranne
štiepaný
40 x 15 x 16
80
80
80
80
80
12/960
12/960
12/960
12/960
12/960
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,26
2,49
2,92
2,92
2,92
2,71
2,98
3,50
3,50
3,50
1/2 Jednostranne
štiepaný
20 x 15 x 16
1/2 tvárnica
je rezaná
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
6
6
6
6
6
31
31
31
31
31
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
1,59
1,76
2,09
2,09
2,09
1,90
2,11
2,50
2,50
2,50
Krycia strieška
múriková
S.M. - 24
50 x 24
60
60
60
60
60
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,82
3,75
4,08
4,08
4,08
3,38
4,50
4,89
4,89
4,89
K strieškam ponúkame fugovaciu hmotu na strane 23.
Impregnačné nátery na ochranu povrchu dlažieb a plotov
Výrobok
Cena bez DPH/1 kg
Cena s DPH/1 kg
Cena bez DPH/5 kg
Cena s DPH/5 kg
Impregnáty ABW
15,00
18,00
70,83
85,00
1 kg náteru pokryje 15 - 25 m2 plochy.
22
ObjavteKrásuBetónu
Krycie platne vibrozalievané
ABW - KRYCIE PLATNE VIBROZALIEVANÉ
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
Strieška múriková
S.M. - 27
50 x 27
60
60
60
60
60
11
11
11
11
11
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
2,95
3,88
4,12
4,12
4,12
3,54
4,65
4,94
4,94
4,94
Strieška stĺpiková
štvorcová
S.Š. - 47
47 x 47
10
10
10
10
10
24
24
24
24
24
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
4,15
4,98
4,98
4,98
4,98
4,98
5,97
5,97
5,97
5,97
Strieška stĺpiková
obdĺžniková
S.O. - 27
47 x 27
60
60
60
60
60
10
10
10
10
10
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
3,15
4,15
4,32
4,32
4,32
3,78
4,98
5,18
5,18
5,18
Strieška koncová
S.K. - 27
50 x 27
60
60
60
60
60
11
11
11
11
11
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
3,49
4,32
4,48
4,48
4,48
4,18
5,18
5,37
5,37
5,37
Strieška rohová
S.R. - 27
38 x 27
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
11
11
11
11
11
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
3,82
4,65
4,81
4,81
4,81
4,58
5,58
5,77
5,77
5,77
Fugovacie hmoty ku krycím platniam
Farba fugovacej
hmoty
Krycia platňa
hladká
Krycia platňa
štiepaná
Krycia platňa
EXKLUSIVE
Strieška
vibrozalievaná
Cena bez
DPH/ks
Cena s
DPH/ks
Grau
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
8,60
10,32
Melba
Žltá, Piesková
Žltá, Piesková
Žltá
Žltá
8,00
9,60
Kakao
Hnedá
Hnedá
Karamelová
Hnedá
8,00
9,60
Silvergrau
Biela
Biela
Biela
8,00
9,60
23
ObjavtePresnýSystém
•
•
•
•
•
vysoká pevnosť
mrazuvzdornosť
nízka nasiakavosť
požiarna odolnosť
vysoká rozmrová presnosť
Použitie
Na výstavbu zvislých nosných i nenosných konštrukčných stien, základov a oporných múrov. Možno použiť na spevnenie svahu ako svahové tvárnice pre vysdenie zelene.
Zakladanie
Existuje viacero spôsobov, ako vytvoriť pásový základ v sypkejších zeminách. Riešením je napríklad debnenie alebo použitie debniacich tvárnic KLIK-BLOK (ST-40). Pri vytváraní debnenia môžeme mať problém s jeho ukotvením. Pri použití
debniacich tvaroviek tento prpoblém odpadá. Ich prvý rad sa ukladá na vyrovnaný podklad, na 10 - 15 centimetrovú
zhutnenú vrstvu štrku či štrkopiesku. V niektorých prípadoch sa ako podklad použije vrstva betónu B 10 - B 15. Do
priehlbín na tvarovkách sa pozdĺžne ukladá oceľová tyčová výstuž, ktorá zabezpečí ich dostatočne tuhé spojenie. Druhý
rad sa kladie s prekladaním cez pol tvarovky, podobne ako pri murovaní a pridá sa vodorovná výstuž. Presnú polohu
tvaroviek vyriešila spoločnosť ABW vyrábaním tvaroviek KLIK-BLOK so systémom pero-drážka. Keď sa uložia 3 rady,
nasleduje betónová zálievka a pridá sa zvyslá oceľová výstuž.
24
ObjavteKrásuBetónu
ABW - KLIK BLOK
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
ST 40
50 x 40 x 25
30
31,4/942
8
sivá
1,48
1,77
11,84
14,20
ST 30
50 x 30 x 25
40
27,5/1100
8
sivá
1,32
1,58
10,56
12,67
ST 24
50 x 24 x 25
50
25,1/1255
8
sivá
1,23
1,47
9,84
11,80
ST 20
50 x 20 x 25
60
24/1440
8
sivá
1,09
1,30
8,72
10,46
ST 15
50 x 15 x 25
80
19,5/1560
8
sivá
0,93
1,11
7,44
8,92
Murovacie tvárnice
OBVODOVÁ TVÁRNICA
Grafické
zobrazenie
Názov
Rozmer v cm
(D x Š x V)
Množstvo
na palete
ks
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/bm
Farba
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
OT 30
50 x 30 x 24
40
33/1320
8,33
sivá
1,26
1,51
10,50
12,60
OT 20
50 x 20 x 24
60
25/1505
8,33
sivá
1,16
1,39
9,66
11,59
90
16,8/1512
8,33
sivá
0,76
0,91
6,33
7,60
PRIEČKOVÁ TVÁRNICA
PT 12
50 x 12 x 24
25
Odporúčané zloženie podkladových vrstiev
2 varianty pre chodník
40 – 60 mm
30 mm
50 mm
100 mm
dlažba
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
drtené kamenivo 32 - 63 mm
40 – 60 mm
30 mm
dlažba
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
100 - 150 mm drtené kamenivo 8 - 16 mm
zhutnená pláň
zhutnená pláň
2 varianty pre chodník s občasným prejazdom do 3,5 t
40 – 80 mm
30 mm
50 mm
dlažba
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
40 – 80 mm
30 mm
50 mm
dlažba
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
200 mm
drtené kamenivo 32 - 63 mm
200 mm
drtené kamenivo 16 - 23 mm
zhutnená pláň
zhutnená pláň
2 varianty pre prejazdové plochy pre vozidlá do 3,5 t
80 mm
30 mm
50 mm
dlažba
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
250 mm
drtené kamenivo 32 - 63 mm
100 mm
80 mm
30 mm
dlažba
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
100 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
200 mm
drtené kamenivo 16 - 23 mm
100 mm
štrkopiesok 0 - 8 mm
štrkopiesok 0 - 8 mm
zhutnená pláň
zhutnená pláň
2 varianty pre prejazdové plochy pre vozidlá nad 3,5 t
80 - 100 mm dlažba
30 mm
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
50 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
350 mm
100 mm
80 - 100 mm dlažba
30 mm
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
100 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
100 mm
drtené kamenivo 16 - 32 mm
200 mm
drtené kamenivo 32 - 63 mm
drtené kamenivo 32 - 63 mm
štrkopiesok 0 - 8 mm
100 mm
štrkopiesok 0 - 8 mm
zhutnená pláň
zhutnená pláň
2 varianty pre prejazdové plochy pre vozidlá nad 3,5 t
v nepriaznivých geologických podmienkach (íľ a pod.)
80 - 100 mm dlažba
30 mm
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
50 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
350 mm
100 mm
5 mm
100 mm
štrkopiesok 0 - 8 mm
geotextília
štrkopiesok 0 - 8 mm
zhutnená pláň
40 – 60 mm dlažba
stavebné lepidlo
beton PBII - c16/20
ObjavteKrásuBetónu
100 mm
drtené kamenivo 16 - 32 mm
250 mm
drtené kamenivo 32 - 63 mm
drtené kamenivo 32 - 63 mm
Pokládka lepením stavebným lepidlom na pevný podklad
26
80 - 100 mm dlažba
30 mm
kladiaca vrstva 4 - 8/2 - 5 mm
50 mm
drtené kamenivo 8 - 16 mm
100 mm
štrkopiesok 0 - 8 mm
5 mm
geotextília
50 - 100 mm štrkopiesok 0 - 8 mm
zhutnená pláň
ObjavteKrásuBetónu
OBJEDNÁVKA
Číslo obj.: ....................................................................
Dátum: ................................................
Odberateľ: ...........................................................................................................................................................
Mesto: ...........................................................................
Ulica, číslo: ...........................................................................................................................................................
PSČ: .................................................................................
Uvedený tovar objednávam na základe:
CP (cenová ponuka)
číslo
potrebné uviesť
Akcia
číslo
potrebné uviesť
P. č.
Druh výrobku
Rozmer
Farba
Množstvo v MJ, ks/m2
Doprava:
Palety:
Vybavuje:
Tel. č.:
AUSTRIA BETON WERK s.r.o., Areál PD, 900 50 Kráľová pri Senci, tel.: +421 (0) 2 4590 1872, fax: +421 (0) 2 4565 0681, e-mail: [email protected], internet: www.abw.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 133 621 0153 / 0200
IBAN: SK38 0200 0000 0013 3621 0153
DIČ: 2020201458
IČ DPH: SK2020201458
SWIFT: SUBASKBX
Zapísané v obchodnom registri
Okresného súdu v Bratislave I.
oddiel: SRO vo vložke 19568/B
Základné pravidlá pri pokládke dlažby
Zemné práce
• Zemné práce sú prvou fázou akejkoľvek výstavby. Cieľom je vytvoriť urovnanú a riadne zhutnenú pláň pripravenú pre vykonanie
podkladových vrstiev budúcej dláždenej plochy. Zemné práce vykonávame za vhodných klimatických podmienok, v období keď nemrzne
alebo neprší a zemina nie je premočená.
• Pri výkopových prácach majme na pamäti, že každú zbytočne odstránenú zeminu musíme nahradiť a následne doplniť drahým kamenivom,
ktoré navyšuje finančný rozpočet celej stavby.
Podkladové vrstvy a pieskovanie
• Z hľadiska výslednej a nadčasovej kvality celého stavebného diela je správne prevedenie podkladových vrstiev najdôležitejšia fáza celej
výstavby. Ani tá najkvalitnejšia dlažba nedokáže suplovať akékoľvek nedostatky a nekvalitu v podkladových vrstvách.
• Riadne zhutnená pláň a riadne zhutnené podkladové vrstvy sú základnými podmienkami pre kvalitne odvedenú spodnú stavbu s dlhou
životnosťou. Skladba podkladových vrstiev je vždy závislá od konkrétnych podmienok a predpokladaného zaťaženia budúcej plochy.
Orientačné vzorové skladby podkladových vrstiev tu nájdete avšak aj napriek tomu je potrebné sa poradiť s odborníkom.
• Veľký dôraz je kladený na technologicky správne a kvalitné zhutnenie podkladových vrstiev po jednotlivých vrstvách, prípadne po ich
častiach v hrúbke 10 – 15 cm. Predídeme tak nebezpečenstvu prepadania dlažby v budúcnosti. Podkladové v vrstvy sa vykonávajú v spáde
budúcej spevnenej plochy.
• Pre podkladové vrstvy sa používa výlučne certifikované kamenivo rôznych frakcií.
• Pieskovanie sa vykonáva výlučne kremičitým pieskom o veľkosti 0 - 2 mm. Orientačná spotreba piesku sa pohybuje na 1 cm výšky dlažby od
1,40 kg/m2 do 4,05 kg/m2 dláždenej plochy. Spotreba závisí na veľkosti pokladanej dlažby.
Ručná pokládka dlažby
• Ručná pokládka dlažby sa vykonáva na urovnaný a do príslušného sklonu upravený podklad. Postup pokládky je treba zvoliť vždy smerom
proti spádu dláždenej plochy. Prísun kameniva a ich pokládka sa vykonáva z položenej dlažby.
• Dlažba sa kladie v požadovanej väzbe tak, aby medzi jednotlivými kameňmi vznikla špára o šírke 3 – 5 mm. Špáry medzi radami dlažieb
musia byť rovné. Rovnosť špár sa v priebehu kladenia kontroluje napnutým povrazom.
• Neštandardné detaily, napr. okolo stĺpov, riešime dorezaním dlažby pílou na betón. Nikdy nepoužívame betónové zálievky, nakoľko ich
kvalita je zlá a životnosť je maximálne jedno zimné obdobie.
• Poslednou fázou pokládky dlažby je zašpárovanie a zhutnenie dlažby pomocou vibračnej dosky. Pred zhutnením povrchu dlažby sa vykoná
prvé vyplnenie špár suchým kremičitým pieskom o veľkosti zŕn 0 – 2 mm. Zhutniť sa môže iba zašpárovaný suchý a čistý (pozametaný)
povrch dlažby. Zhutnenie sa vykonáva vibračnou doskou s plastovou alebo gumenou podložkou a okrem zhutnenia povrchu dlažby sa
dlažba zarovná v prípade výškových rozdielov jednotlivých dlaždíc. Po zhutnení sa vykoná doplnenie špár špárovacím pieskom a konečné
pozametanie povrchu dlažby.
• Kvalitné a dvakrát vykonané pieskovanie špár medzi dlažbami spôsobí rovnomerné rozkladanie tlaku pôsobiaceho na dláždenú plochu.
Nedokonalé zapieskovanie môže spôsobiť pohyb jednotlivých dlaždíc a následné odpraskanie z povrchu alebo krajov.
• Dlažba je vyrábaná z prírodných materiálov, ich farebnosť sa nedá stopercentne prakticky žiadnym spôsobom zaistiť. Preto odporúčame
dláždiť plochu odoberaním dlažieb súčasne aspoň z troch paliet. Predídete tak možnému vzniku prípadného kontrastu v podobe farebných
odtieňov na vydláždenej ploche. (Pozri Výluka z reklamácií).
Pokládka zatrávňovacej dlažby
• Spôsob pokládky zatrávňovacej dlažby je totožný s pokládkou zámkovej dlažby. Zvýšenú pozornosť treba venovať dodržaniu správnej šírky
špár.
• Otvory sa zasypú kvalitnou zeminou zmiešanou s trávovým semenom. Pomiešanie sa vykonáva v bežnej miešačke alebo ručne.
• Otvory na zatrávňovacej dlažbe musia byť vyplnené zeminou do výšky nižšej o 2 cm ako je výška jej hornej časti, pojazdná plocha. Len tak
má tráva šancu sa dobre zakoreniť a rásť. Neprichádza tým k poškodeniu trávnika pri prejazde a neznehodnocuje sa ani pri bežnom kosení.
Pokládka dlažby vo farebnom prevedení a melírované prevedenie
• Pri pokládke dlažby vo farebnom a melírovanom prevedení a v prevedení melírovanom je potrebné vždy rozobrať a pokladať dlažbu z
viacerých paliet a viac vrstiev naraz. Predíde sa tak kontrastu vo farbách na vydláždenej ploche, u melírovanej pri vzniku farebných škvŕn.
(Pozri Výluka z reklamácií).
• Farebné prevedenie „melírovaná“ je vytvorené s viacerými farbami. Každý melír je nutné posudzovať na celej vydláždenej ploche, nie na
jednom kuse, vrstve alebo palete. Po položení sa získa výsledný efekt. Jedná sa o originálne riešenie a výrobu, pri ktorej nie je možné vyrobiť
kocky v rovnakom melíri, každá jedna dlažba je originálna. Preto sa táto dlažba nemusí zhodovať s nafotenými realizáciami.
Pokládka platní lepením stavebným lepidlom na pevný podklad
• U nasiakavých podkladov treba previesť ich penetráciu prípravkom, doporučeným výrobcom stavebného lepidla.
• Stavebné lepidlo sa nanáša na podklad zubovou stierkou. Veľkosť zubovej stierky sa volí podľa prípadných nerovností podkladu. Nerovný
podklad si vyžaduje väčšiu vrstvu lepidla.
• Ihneď po nanesení lepidla sa dlažba podkladá cez hranu už položenej dlažby. Pre vytvorenie širokých špár a pre zabránenie pohybu dlažby
pri pokládke sa používajú plastové krížiky.
• Správne celoplošné dosadnutie dlažby sa zaistí poklepaním dlažby gumeným kladivom cez drevenú latku.
• Vyplnenie špár sa vykonáva zhruba tri dni po položení dlažby, a keď je lepidlo zatvrdnuté a nehrozí odrhnutie dlažby od podkladu.
• Špárovacia hmota sa nanáša do špáry buď špárovacou murárskou lyžicou alebo vytláčaním špárovacej hmoty z tuby.
• Po vyplnení špár sa povrch špár zarovná mäkkou textíliou a drevenými pilinami.
• Dilatačné špáry v dlažbe sa vykonávajú vždy nad špárami v podklade a ďalej v raste podľa požiadavky projektu. Špára sa vytvára vsunutím
plastovej alebo kovovej dilatačnej lišty pod položenú dlažbu do lepidla.
• Po položení a vyšpárovaní dlažby treba povrch niekoľkokrát umyť, aby sa odstránili všetky zbytky cementového tmelu z povrchu, a až potom
nechať dlažbu i špáry poriadne vyschnúť a vytvrdnúť.
• Podľa účelu použitia dláždenej plochy a podľa spôsobu čistenia dláždenej plochy sa vykonáva buď navoskovanie povrchu, alebo impregnácia
povrchu tekutou impregnáciou.
28
ObjavteKrásuBetónu
ObjavteKrásuBetónu
OBJEDNÁVKA PLOTY
Číslo objednávky: ...................................................
Číslo cenovej ponuky: ..................................................
Odberateľ: .......................................................................................................... Adresa: ....................................................................................................................................
Vybavuje: ............................................................................................................ Tel.: ...............................................................
Fax: ..............................................................
Farba: ......................................................................................................................
NÁZOV
POČET KUSOV
NÁZOV
POČET KUSOV
1 x pilierová
Krycia platňa
1 x radová
Krycia platňa
2 x pilierová
Krycia platňa
2 x radová
Strieška múriková
3xB
Strieška stĺpiková
3xA
Strieška múriková
4x
Strieška stĺpiková
1x½ĽaP
Strieška múriková
3xA½
Strieška stĺpiková
Alpský plot light
Strieška stĺpiková
Alpský plot ½ light
Strieška koncová
Kreativ Spectrum
Strieška rohová
Kreativ 1/2 Spectrum
Flora
Exclusive
Flora light
Exclusive ½
striešková hladká
striešková štiepaná
striešková vibrozalievaná S.M. - 24
pieskovaná S.M. - 28
pieskovaná S.O. - 28
S.M. - 28 Kreativ
S.O. - 28 Kreativ
S.M. - 27
štvorcová S.Š. - 47
obdĺžniková S.O. - 27
S.K. - 27
S.R. - 27
Poznámka:
Podpis a pečiatka:
Pripravil:
AUSTRIA BETON WERK s.r.o., Areál PD, 900 50 Kráľová pri Senci, tel.: +421 (0) 2 4590 1872, fax: +421 (0) 2 4565 0681, e-mail: [email protected], internet: www.abw.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 133 621 0153 / 0200
IBAN: SK38 0200 0000 0013 3621 0153
DIČ: 2020201458
IČ DPH: SK2020201458
SWIFT: SUBASKBX
Zapísané v obchodnom registri
Okresného súdu v Bratislave I.
oddiel: SRO vo vložke 19568/B
Všeobecný postup uloženia plotových tvárnic
Zemné práce
V prípade výstavby jednoduchej konštrukcie ako je plot je treba od počiatočnej fázy výstavby rešpektovať a dodržiavať určité stavebné
zásady, aby nedošlo k znehodnoteniu alebo poškodeniu stavby vplyvom konštrukčných chýb. Nedostatky pri stavbe sa spravidla prejavia
skôr či neskôr vznikom trhlín na stenách plotových tvárnic. Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu je teda spracovaná projektová
dokumentácia v súlade s platnými technickými normami a ostatnými predpismi.
Zhotovenie základu
Základová škára musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke minimálne 80 cm pod úrovňou terénu v závislosti na klimatické podmienky v danej oblasti
a na druh pôdy vyskytujúcej sa v danej oblasti, aby pôsobením mrazu nedochádzalo k pohybu celého základu. Základ by mal byť urobený
z betónu triedy C16/20. Pri tom je nutné mať na pamäti, že základ musí byť pevne spojený s plotom pomocou oceľovej výstuže, ktorá bude
prechádzať stredom dutín tvárnic, t.j. do základu sa osadia oceľové prúty v projektovaných vzdialenostiach tak, aby zo základu vyčnievali
aspoň 50 cm a bolo na ne možné napojiť plotové tvárnice a ďalšie oceľové prúty.
Šírka výkopu (resp. základu) musí byť väčšia ako šírka plotu, minimálne o 30 cm. Podľa miestnych pomerov základovej pôdy je potrebné
základ naprieč dilatovať, napr. vložením 10 mm polystyrénu. Základ je potrebné dostatočne vyarmovať oceľovými prútmi, aby dostatočne
držal. Musíme mať na pamäti, že postavený základ bude držať váhu a stabilitu celého plotu a preto nesmieme šetriť materiálom. Vrchnú časť
základu je potrebné odizolovať aby sme predišli vlhnutiu plotu (IPA - lepenka).
Ukladanie tvárnic
Plotové tvárnice zabudujeme veľmi ľahko. Potrebujeme iba vodováhu, bežné murárske náradie a šnúru. Zalievajte vždy iba jeden rad tvárnicPoužívajte suchší betón, nie riedky (neodporúča sa) nakoľko cementová voda z riedkeho betónu môže vytiecť cez špáry a po zaschnutí na plote
ich nie je možné odstrániť a tým sa znehodnotí celý plot. Armovacie prúty o priemere 12 mm je nutné použiť zvislo nadol do každého otvoru a
v priemere 8 mm vodorovne, čím sa zvýši pevnosť plotu. V zásade nepoužívame tenšie prúty. Pokiaľ staviame plot prvýkrát odporúčame medzi
jednotlivé rady použiť transparentný silikón, ktorý nám zamedzí vytekanie už uvedenej cementovej vody na povrch tvárnic. Neodporúčame
lepiť na základ žiadnym lepidlom a rovnako nepoužívať maltu na vyrovnanie spodných radov pri zalievaní. Pri poškodení plotu neodborným
staviteľom neberieme zodpovednosť. Pri ukladaní je nutné kontroluvať rovinnosť špár.
Zalievanie výplňovým betónom
Presne uložené a vyrovnané tvárnice vyplňte betónom minimálne C16/20, použite kamenivo s frakciou 0-22, aby sa predišlo narušeniu
konštrukcie vplyvom objemových zmien. Použitie nekvalitného betónu má dosť často za následok vznik trhlín v tvárniciach v priebehu zimného
obdobia alebo po ňom, rovnako tak ako betónovanie pri teplotách nižších ako 5°C, kedy postupne dochádza k zastaveniu procesu tvrdnutia
a výplňový betón nemusí v priebehu nasledujúceho zimného obdobia vykazovať dostatočnú odolnosť proti mrazu, čo má za následok jeho
zvýšené objemové zmeny a opäť možnosť vzniku trhlín. Zalievajta vždy len po jednej rade, betón opatrne zhutnite prepichovaním. Zásadne
nebetónujte pri teplotách nižších ako 5°C a dbajte na to, aby aj počas tvrdnutia betónu neklesla teplota pod uvedenú teplotu aj počas
nasledujúcich dní, kým betón poriadne nestvrdne.
Ďalšou dôležitou vecou je zabránenie vzniknutia zrážkovej vody do konštrukcie provizorným zakrytím rozostavanej stavby, alebo finálnym
nasadením krycích platní, ktoré je možné natrieť hydrofóbnou impregnáciou.
Ukladanie krycích platní
Plotové tvárnice je potrebné vyplniť až po okraj betónom a riadne a uhladiť. Postavený vrch plotu prekryjeme ochrannou fóliou, aby sme
zamedzili poškodeniu v prípade dažďa. Plot s výplňovým betónom musíme nechať poriadne vyschnúť aby sme striešky nalepili s flexilepidlom
na externé použitie na suchý podklad. Na krajnú časť striešok nanesieme silikón v rovnakej farbe a natlačíme na vedľajšiu striešku. Keď už
je strieška osadená, na oba protiľahlé kraje nalepíme po celej šírke krycích platní papierovú lepiacu pásku. Do škáry medzi týmito dvoma
strieškami natlačíme opäť silikón a rovnomerne stiahneme (prst namočíme do jarovej vody a urovnáme). Keď sme urovnanie vykonali,
uvedené pásky odstránime, nakoľko nám slúžili ako ochrana pred znehodnotením pri nanášaní silikónu ako fugovacej hmoty medzi striešky.
Špáry medzi strieškami je potrebné vyplniť, aby sme zamedzili vnikaniu vody a následnému vlhnutiu plotu. Keď je plot kompletne postavený
použijeme impregnačné materiály na ochranu plotu, ktoré sa nanášajú rozprašovačom. Ponúkame Vám ich ako doplnkový tovar v Cenníku.
Plot nad 1m je potrebné staticky posúdiť.
30
ObjavteKrásuBetónu
Reklamačný poriadok
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky AUSTRIA BETON WERK s. r. o. so sídlom Areál PD, 900 50 Kráľová pri Senci. Každý tovar zakúpený u spoločnosti
AUSTRIA BETON WERK s. r. o. je predaný kupujúcemu na pokladničnom doklade alebo faktúre s výdajkou – dodacím listom. Výdajka – dodací list, slúži ako
záručný list. Tento doklad je potvrdený pracovníkmi AUSTRIA BETON WERK s. r. o., t.j. pracovníkmi nakládky, pracovníkom výstupnej kontroly a predajcom v
predajni (pečiatka a podpis). Prevzatím tovaru na nákladke súhlasí zákazník so záručnými podmienkami firmy AUSTROA BETON WERK s. r. o. Pokiaľ kupujúci
nepreberie osobne, je prevzatím tovaru okamih, keď tovar preberá dopravca alebo ním poverená osoba. Pri platbe v hotovosti kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s
predajnými a záručnými podmienkami pri zaplatení ceny tovaru.
Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi objednávkou, výdajkou - dodacím listom a odobratým tovarom v druhu a množstve, je kupujúci povinný zaslať
najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru oznámenie o uvedenej skutočnosti na adresu výrobcu (predajcu), a to poštou faxom alebo mailom ([email protected]).
Pokiaľ tak kupujúci neurobí, vystavuje sa riziku, že reklamácia nebude uznaná.
Výrobky spoločnosti AUSTRIA BETON WERK s. r. o. sú vyrábané z najkvalitnejších vstupných surovín a na najmodernejšej technológii. Na výrobkoch
sú pravidelne vykonávané skúšky v akreditovaných skúšobných ústavoch, na základe ktorých sa vydávajú certifikáty a vyhlásenia zhody. Pri realizácii
stavby s výrobkami AUSTRIA BETON WERK s. r. o. vyhľadajte realizátora so skúsenosťami pri pokládke dlažby a stavbe plotu.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY:
1. Na všetok tovar vyrábaný spoločnosťou AUSTRIA BETON WERK s. r. o. sa vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa kúpy tovaru
2. Kupujúci sa môže pri používaní tovaru, pri jeho stavbe a pokládke riadiť odporúčanými všeobecnými postupmi, ktoré sú uvedené v cenníku a na webovej
stránke
3. K účinnému uplatneniu reklamácie je treba, aby kupujúci v záručnej dobe bezodkladne nahlásil písomne (pošta, fax, mail) predávajúcemu zistené vady a
dostatočne podrobne popísal o akú vadu sa jedná (uviesť spätný kontakt)
4. V prípade ak sa jedná o vadu alebo poškodenie, ktoré sa nedá odstrániť, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo primeranú zľavu z ceny výrobku
5. Pri výmene tovaru platí uzavretá rámcova zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, preto ani jednej strane nevzniká nárok na vyrovnanie cenového rozdielu
6. Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho do 3 dní odo dňa doručenia reklamácie
7. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak
8. V prípade, ak kupujúci neuhradil cenu za reklamovaný tovar, predávajúci je oprávnený prerušiť reklamačné konanie až kým tovar nebude zaplatený
9. Pokiaľ nebude medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté inak, postupuje sa pri reklamácii podľa Obchodného zákonníka
10. Každá reklamácia sa preverí obchodným zástupcom výrobcu, v prípade rekalmácie važnejšieho charakteru technickým pracovníkom, ktorý určí, či sa jedná
o opravnenú reklamáciu
11. Prípadné reklamácie na rozdiely vo farbe a iné vzhľadové chyby dodávaného tovaru je možné platniť len pred jeho pokládkou alebo použitím
12. Pri reklamácii je potrebné predložiť:
a) Písomnú relkamáciu s popisom o aké poškodenie sa jedná a so spätným kontaktom
b) Výdajku - dadycí list, potvrdený pracovníkom výstupnej kontroly dadávateľa
c) Štítok z palety
ZÁRUKA SA NEVŤAHUJE NA:
1. Vady vzniknuté v dôsledku abnormálneho, chybného a lebo neprimeraného používania, neodbornej manipulácie s tovarom a na vady spôsobené
kupujúcim alebo treťou osobou
2. Drobné rozdiely vo farbe dodávaného tovaru. Farebné prevedenia melírované a otĺkavané je nutné posudzovať na celej vydláždenej ploche, nie
len na jeden kus dlažby (viď. Základné pravidlá pri pokládke dlažby, všeobecný postup uloženia)
3. Odlišnosti spôsobené výkvetmi, ktoré nie sú predmetom reklamácie
4. Odpraskaním hrán nekvalitnou pokládkou, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť (ale realizátor) - neodborné použitie (viď. Základné pravidlá
pri pokládke dlažby, všeobecný postup uloženia)
5. Vady vzniknuté znečistením povrchu dlažby, zeminou, olejom, machom a podobne
6. Vady vzniknuté pri preprave tovaru a pri nesprávnom skladovaní
7. Vady spôsobené chemickými prípravkami
8. Poškriabaný povrch výrobkov
9. Rozdiely v rozmeroch výrobkov, ktoré sú v tolerancii ± 3 mm (podľa technických listov)
10. Vady, ktoré boli zjavné už pri preberaní tovaru a napriek tomu bol výrobok použitý. V tom prípade nárok na uplatnenie reklamácie nie je možný
(viď. Záručné podmienky, bod 11)
31
AUSTRIA BETON WERK s.r.o.
Areál PD
900 50 Kráľová pri Senci
tel.: +421 2 4590 1872
fax: +421 2 4565 0681
www.abw.sk
Váš predajca
Download

ABW - cenník 2012