ObjavteKrásuBetónu
Cenník 2010
betónová dlažba
betónové platne
plotový systém
svahové oporné systémy
profesionálny murovací
systém
Predajné a obchodné podmienky
Platnosť
Všetky dodávky sa uskutočňujú podľa nasledovných podmienok, ktoré nadobúdajú platnosť po predložení objednávky kupujúcim a jej potvrdení predávajúcim, resp. uzavretím kúpnej zmluvy.
Dodatočné zmeny sú platné len po písomnom potvrdení zo strany predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, predávajúci sa riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Uzavretie zmluvy
Zmluva je právoplatne uzavretá, ak predávajúci obdržanú objednávku kupujúcemu písomne potvrdí, alebo obojstranným podpísaním zmluvy, resp. zaplatením zálohovej faktúry. V prípade zrušenia objednávky kupujúcim môžu byť predávajúcim účtované storno poplatky až do výšky 15% z ceny dodávky objednaného tovaru.
Predkalkulácie – cenové ponuky
Predkalkulácie sú nezáväzné a len orientačné, nesmú byť odovzdávané tretej osobe.
Kúpna cena
Všetky kúpne ceny sú platné, ak nie je písomne dohodnuté inak, z výrobného závodu. Pri dodávkach „FCO dodacie miesto“ (železničná stanica, sklad kupujúceho) nie je v cene zahrnutá vykládka
dodávky. Pri takýchto dodávkach sa, ak sa tovar prepravuje nákladnými vozidlami, byť príjazdové cesty na miesto určenia dodávky zjazdné. V prípade, že tomu tak nie je, hradí kupujúci všetky náklady z toho vyplývajúce. Kúpne ceny vychádzajú z cien vstupov (nákladov na výrobu) , platných v čase uzavretia zmluvy. Ak kupujúci odoberie tovar, v dohodnutom termíne, platí dohodnutá cena,
pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade oneskorenia odberu z viny kupujúce ho môže byť cena upravená podľa aktuálnych zmien vstupov. Pri vrátení tovaru kupujúcim (neporušená, originál zabalená paleta) mu budú zúčtované manipulačné poplatky vo výške 15% z predajnej ceny vráteného tovaru, t.j. kupujúcemu bude dobropisovaná hodnota vráteného tovaru znížená o 15%. Pri
vrátení nekompletnej palety s tovarom nebude kupujúcemu dobropisovaná žiadna finančná čiastka (okrem zálohy za paletu), ak nie je dohodnuté inak. V prípade nedodržania termínu, ako aj pri
neodôvodnenom odstúpení kupujúceho od objednávky alebo pri neplnení odberových povinností (množstvo i keď len v určitom druhu), sme oprávnený okrem zákonných nárokov požadovať tiež
storno poplatok vo výške 10% hodnoty neuskutočnenej zákazky.
Dodacie termíny
Dodacie termíny sa stávajú záväznými:
a)
Písomným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho
b)
Po uhradení zálohovej platby
c)
Objednávku je možné zmeniť do 48 hodín pred termínom expedície, a to iba písomne (faxom alebo mailom).
Pri zmene objednávky výrobca negarantuje dodržanie pôvodného stanoveného termínu.
Splnením termínu dodávky sa rozumie termín expedície dodávky z výrobného závodu (nezahŕňa čas dopravy). Zmena termínu dodávky sa môže uskutočniť len po obojstrannej dohode. Ak
nedôjde k dohode o náhradnom termíne dodávky, môže ktorákoľvek zo strán odstúpiť. Udalosti vyššej moci ako prevádzkové poruchy, výpadky elektrického prúdu, dopravné alebo poveternostné
poruchy, ako aj úradné zásahy, ako aj iné zásahy, ktorým riadny obchodník akoukoľvek snahou nemôže zabrániť, nás zbavujú povinnosti dodávok na obdobie vyššie uvedených udalostí bez nároku
na náhradu škody.
Termín odberu
Predávajúci bude kupujúcemu rezervovať tovar len do termínu odberu potvrdeného v objednávke, resp. zmluve. V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s odberom dodávky , prechádzajú
všetky riziká z toho vyplývajúce na kupujúceho.
Preprava tovaru
Preprava tovaru sa uskutočňuje výhradne na náklady a riziko kupujúceho. V dohodnutých prípadoch môže prepravu zabezpečiť predávajúci. V tomto prípade sú všetky náklady s tým spojené,
premietnuté do ceny dodávky. Predávajúci je povinný naložiť a odovzdať tovar v obaloch, ktoré spĺňajú podmienky bezpečnej prepravy a nepoškodenia tovaru.
Palety
Za palety je zúčtovaná zúčtovania cena 9,96,-€/ks bez DPH za euro paletu, ak kupujúci nemá palety na výmenu. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady. Nepoškodené, opätovne použiteľné palety musia byť vrátené do dvoch mesiacov od expedície. Vrátené palety budú kupujúcemu dobropisované v plnej výške. Palety preberáme nepoškodené uložené na seba(nie do seba).
Každá zásielka musí byť doložená dodacím listom, alebo prepravným listom, na ktorom bude číslo zákazníka, presná adresa dodávateľa, počet paliet, rozmer paliet. Pri nedodržaní týchto dodacích
podmienok nebudú palety od odberateľa prebrané a všetky tým vzniknuté náklady hradí kupujúci. V prípade poškodených paliet ich od odberateľa nepreberieme.
Záruka
Predávajúci preberá záruku za kvalitu tovaru v rozsahu, ktorý je určený príslušnou STN pre jednotlivé druhy výrobkov. Za nepatrné odchýlky tovaru od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke
predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia, predávajúci záruku neposkytuje (výkvety, rozdiel v odtieňoch farby).
Platba
Platby za dodávky sa uskutočňujú v zmysle písomných dohodnutých platobných podmienok. V zásade platí povinnosť úhrady v hotovosti pri odbere tovaru alebo úhrada zálohovej faktúry po
oznámení dodávkovej pripravenosti. Platby sa môžu uskutočniť preukázaním peňažnej čiastky na bankový účet predávajúceho, uvedený v zálohovej faktúre, resp. faktúre, alebo v hotovosti v
pokladni predávajúceho. Potvrdením o platbe prostredníctvom peňažného ústavu je výpis z účtu predávajúceho.
V prípade, že boli dohodnuté iné platobné podmienky, je celková kúpna cena splatná hneď:
·
·
·
·
Ak sa kupujúci s jednou platbou oneskorí
Ak je iným záväzkom voči predávajúcemu zadlžený
Proti kupujúcemu je podané konkurzné konanie
Nastanú okolnosti, ktoré spochybňujú platobnú schopnosť kupujúceho
Pri meškaní platby ma predávajúci možnosť:
·
·
·
·
Trvať na okamžitej úhrade dlžnej sumy, pričom pozastaví ďalšie dodávky
Požadovať úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% za každý deň splatnosti
Posunúť dodací termín
Odstúpiť od zmluvy, pričom z toho vzniknuté náklady znáša kupujúci
Pri odstúpení predávajúceho od zmluvy v prípade, že vyrobený tovar, ktorý sa nedá predať (osobitné vyhotovenie podľa podkladov kupujúceho) je predávajúci oprávnený hotové,
prípadne rozpracované časti dodávky dať kupujúcemu k dispozícii a požadovať ich úhradu.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
Predávajúci si ponechá vlastnícke právo na dodaný tovar až do splnenia všetkých dohodnutých podmienok. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení celej kúpnej
ceny.
Obsah
Obsah
Predajné a obchodné podmienky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Máme desiate výročie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Máme novinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ABW Jubileum dlažba (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ABW Jubileum platňa (betónová platňa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ABW Jubileum obrubník záhradný (so skosenou hranou) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ABW Kráľovská dlažba (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ABW Burgstein (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ABW Antico (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ABW Eleganz (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ABW Rustikal (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ABW Hacienda (betónové platne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ABW - FLORA (štiepaná vegetačná tvárnica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Záhradný a cestný obrubník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ABW - Top line (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ABW - Univerzal (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ABW - Parkettstein (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ABW - Behaton (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ABW - Univlnka (betónová dlažba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zatrávňovacia dlažba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Alpský plot light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Alpský plot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 23
Kreativ plot Spectrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Strieška múriková
Strieška stĺpiková
Strieška koncová
Strieška rohová
S.M. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.Š. 47 S.O. 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.K. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.R. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
24
24
KLIK-BLOK - debniace tvárnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PROFI-BLOK - murovacie tvárnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Poradňa
Objavte presný systém KLIK-BLOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objednávkové tlačivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecný postup uloženia betónovej dlažby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objednávkové tlačivo na ploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecný postup uloženia plotových tvárnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
28
29
30
Reklamačný poriadok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
Informácie
INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV
Kontakty:
Adresa:
Email:
AUSTRIA BETON WERK, s.r.o.
900 50 Kráľová pri Senci
Telefón:
+421 2 4590 1872
fax:
+421 2 4565 0681
Web:
www.abw.sk
[email protected] - informácie
[email protected] - objednávky
Otváracie hodiny:
Od 1. marca 2010 do 30. novembra 2010
pondelok - piatok 7 - 17
sobota
8 - 12
Od 1. decembra 2010 do 28. februára 2011
pondelok - piatok 8 - 15
sobota
zatvorené
Aby sme zabránili nedorozumeniam a zamedzili zbytočným reklamáciám
prosíme všimnúť si nasledovné upozornenia a rady:
Výkvety
Pri technologickom procese spracovania betónovej zmesi dochádza v niektorých prípadoch pri vyparovaní vody k vyzrážaniu
vápnika na povrchu betónu. Tieto výkvety neovplyvňujú v žiadnom prípade úžitkové vlastnosti výrobku. Pri bežných poveternostných
vplyvoch a používaní plochy sa vápnik pomaly odbúrava, poprípade odplavuje a výkvety miznú po nejakom čase samé od seba.
Rozdiely vo farbe
Farebné betónové výrobky sú vyrobené z prírodných materiálov, ktoré samé o sebe už menšie farebné rozdiely majú.
Dôležitým faktorom je tiež vplyv samostatnej farby cementu, podmienky tvrdnutia a vek betónu. Aj pri starostlivej kontrole počas
výrobného procesu môže vzniknúť rozdiel vo farbe výrobku. Z týchto dôvodov nemôžeme za rozdiely v odtieňoch farby ručiť.
Pri pokládke dlažby doporučujeme použiť dlažbu z viacerých paliet súčasne. Tak rozdiely v odtieňoch farby, ako aj výkvety sú pre
kvalitatívne vlastnosti výrobku bezvýznamné, pretože tieto pri používané plochy a poveternostnými vplyvmi miznú a plocha
bude farebne rovnomerná.
Odpraskanie hrán
Ak sa betónová dlažba ukladá na doraz, vznikajú veľmi úzke špáry, a ak spodná vrstva podložia nie je dostatočne zhutnená, vzniká
nebezpečie, že pri vibrovaní a následnom zaťažovaní plochy budú hrany dlaždíc vystavované veľkým tlakom, ktorým ani betóny
najvyšších tried a kvalít nie sú schopné odolať. Výsledkom je potom odpraskanie hrán, čo nie je chyba výrobku, ale chyba pokládky,
resp. podložia.
Cenník je platný od 01. apríla 2010 do 31. marca 2011
4
Oslavujeme 10. výročie
Oslavujeme 10. výročie
Už 10 rokov vám prinášame výrobky, s ktorými môžete objavovať krásu betónu.
Toto okrúhle výročie chceme osláviť produktovými novinkami,
novými akciami a nekompromisnou kvalitou všetkých našich výrobkov.
Sledujte naše letáky, webovú stránku alebo nás navštívte osobne
v našom výrobnom areáli a nenechajte si ujsť výhodnú ponuku,
ktorú pre vás v tomto roku chystáme.
5
Chystáme novinky
Chystáme novinky
V priebehu roka uvedieme do predaja minimálne 3 novinky
za veľmi zaujímavé uvádzacie ceny.
Pozrite, či práve takýto produkt nehľadáte.
O jeho uvedení do predaja vás budeme informovať na našej webovej stránke aj na letákoch.
uvádzacie ceny
platia po celý rok!
betónová dlažba Jubileum v 2 kombinovaných
formátoch 24 x 16 x 5 a 16 x 16 x 5 cm
betónové platne Jubileum rozmer 40 x 40 x 5cm
obrubník Jubileum so skosenou hranou 100 x 20x 5
6
uvádzacie ceny
platia po celý rok!
ABW – JUBILEUM (dlažba)
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
ABW – JUBILEUM dlažba 11,52
24 x 16 x 5
180/24 x 16 x 5
16 x 16 x 5
180/16 x 16 x 5
multiformát
Hmotnosť
v kg/paleta
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
1150
1150
1150
1150
*
*
farba
sivá
červená
karamelová
čierna
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
7,15
7,79
7,79
7,79
ABW Jubileum dlažba
Jubileum
8,51
9,27
9,27
9,27
*Rozmery sú samostatne nepredajné, len ako celok. Predávané len na rady, nie na kusy.
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk.
Pre dodržanie väzby prekladajte dlažby podľa uvedených pokynov na obrázku.
1 rad = 0,96m = 15ks 24 x 16 x 5, 15ks 24 x 16 x 5
7
ABW Jubileum platňa
Jubileum
uvádzacie ceny
platia po celý rok!
ABW – JUBILEUM (platňa)
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/paleta
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
ABW – JUBILEUM
platňa
40 x 40 x 5
72/11,52
72/11,52
72/11,52
72/11,52
15/1150
15/1150
15/1150
15/1150
6,25
6,25
6,25
6,25
sivá
červená
karamelová
čierna
Cena sa uvádza za kus.
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk.
8
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
1,16
1,29
1,29
1,29
1,38
1,54
1,54
1,54
uvádzacie ceny
platia po celý rok!
ABW – JUBILEUM (obrubník záhradný so skosenou hranou)
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/paleta
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
Obrubník záhradný
so skosenou hranou
100 x 20 x 5
45
45
45
45
45
45
22/1050
22/1050
22/1050
22/1050
22/1050
22/1050
1
1
1
1
1
1
sivá
červená
karamelová
čierna
piesková
žltá
d
a i l
e t
v ý r
o b
k
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
2,34
2,76
2,76
2,76
2,82
2,82
2,78
3,28
3,28
3,28
3,36
3,36
ABW Jubileum obrubník záhradný
Jubileum
u
obrubník
dlažba
9
ABW Kráľovská
ABW – KRÁĽOVSKÁ DLAŽBA
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
ABW – KRÁĽOVSKÁ
DLAŽBA
14 x 14 x 6
482=9,4
482=9,4
3/1440
3/1440
51
51
žltočervená*
pieskovohnedá*
15,93
15,93
18,96
18,96
ABW – KRÁĽOVSKÁ
DLAŽBA
21 x 14 x 6
300=8,82
300=8,82
4,5/1350
4,5/1350
34
34
žltočervená*
pieskovohnedá*
15,93
15,93
18,96
18,96
* melírovaná
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk.
10
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
ABW Burgstein
ABW – BURGSTEIN (otĺkavaná)
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
ABW – BURGSTEIN
14 x 14 x 4
600/11,76
600/11,76
600/11,76
600/11,76
1,5/900
1,5/900
1,5/900
1,5/900
*
*
*
*
červená
čierna
sivozelená
pieskovohnedá*
13,39
13,39
13,39
14,27
15,93
15,93
15,93
16,99
ABW – BURGSTEIN
21 x 14 x 4
375/11,03
375/11,03
375/11,03
75/11,03
2/750
2/750
2/750
2/750
*
*
*
*
červená
čierna
sivozelená
pieskovohnedá*
13,39
13,39
13,39
14,27
15,93
15,93
15,93
16,99
* Táto dlažba je predajná len spolu, nedá sa kúpiť len jeden rozmer samostatne, a pri uložení dlažby podľa
uve dených vzorov, budete potrebovať rovnaký počet veľkých aj malých.
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk.
* Spotreba dlažby na m²
21 x 14 x 4 = 21 kusov
14 x 14 x 4 = 21 kusov
* Spotreba dlažby na m²
21 x 14 x 4 = 21 kusov
14 x 14 x 4 = 21 kusov
11
ABW Antico
ABW – ANTICO (otĺkavaná)
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
ABW – ANTICO
14 x 14 x 6
480=9,40
480=9,40
480=9,40
480=9,40
3/1440
3/1440
3/1440
3/1440
51
51
51
51
červená
čierna
sivozelená
pieskovohnedá*
18,39
18,39
18,39
19,58
21,88
21,88
21,88
23,31
ABW – ANTICO
21 x 14 x 6
300=8,82
300=8,82
300=8,82
300=8,82
4/1350
4/1350
4/1350
4/1350
34
34
34
34
červená
čierna
sivozelená
pieskovohnedá*
17,26
18,26
19,58
19,58
20,54
21,73
23,31
23,31
* melírovaná
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk.
12
5
ABW Eleganz
ABW – ELEGANZ
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
ABW – ELEGANZ
24 x 24 x 6
180=8,56
180=8,56
180=8,56
180=8,56
180=8,56
ABW – TOP LINE
10 x 10 x 6
ABW – ELEGANZ
začiatočný prvok
24 x 12 x 6
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
Cena za MJ
€
€
bez DPH
s DPH
farba
7,20/1300
7,20/1300
7,20/1300
7,20/1300
7,20/1300
17,36
17,36
17,36
17,36
17,36
sivá
červená
čierna
piesková
žltá
10,95
12,61
12,61
13,78
13,78
13,04
15,01
15,01
16,39
16,39
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
sivá
červená
čierna
piesková
žltá
1,86
2,16
2,16
2,16
2,16
2,21
2,57
2,57
2,57
2,57
360
360
360
360
360
5,5/1464
5,5/1464
5,5/1464
5,5/1464
5,5/1464
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
sivá
červená
čierna
piesková
žltá
0,83
0,96
0,96
1,00
1,00
0,99
1,15
1,15
1,19
1,19
Príklad uloženia. Viac na www.abw.sk.
1 m2 Eleganz = 0,825 m2 Eleganz = 17,36 ks
= 0,175 m2 Top Line = 17,5 ks
6
13
ABW Rustikal
ABW – RUSTIKAL
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
ABW – RUSTIKAL
18 x 18 x 6
288=9,33
288=9,33
288=9,33
288=9,33
4,39/1265
4,39/1265
4,39/1265
4,39/1265
30,86
30,86
30,86
30,86
sivá
červená
piesková
žltá
14,99
16,99
18,99
18,99
17,84
20,22
22,60
22,60
ABW – RUSTIKAL
18 x 9 x 6
576=9,33
576=9,33
576=9,33
576=9,33
2,20/1270
2,20/1270
2,20/1270
2,20/1270
61,72
61,72
61,72
61,72
sivá
červená
piesková
žltá
14,99
16,99
18,99
18,99
17,84
20,22
22,60
22,60
ABW – RUSTIKAL
9x9x6
1056=8,55
1056=8,55
1056=8,55
1056=8,55
1,22/1288
1,22/1288
1,22/1288
1,22/1288
123,44
123,44
123,44
123,44
sivá
červená
piesková
žltá
14,99
16,99
18,99
18,99
17,84
20,22
22,60
22,60
ABW – RUSTIKAL
BISCHOFSMÜTZE
25 x 18 x 9 x 6
240
240
240
240
5,25/1260
5,25/1260
5,25/1260
5,25/1260
25,8
25,8
25,8
25,8
sivá
červená
piesková
žltá
14,99
16,99
18,99
18,99
17,84
20,22
22,60
22,60
dodacia lehota do 21 dní
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk.
14
Spotreba
ks/m
kus/bm
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
Množstvo
na palete
ks=m
farba
ABW Hacienda
ABW – HACIENDA MONTANA
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
farba
ABW – HACIENDA
MONTANA
60 x 60 x 4
voľne
uložené
36,5
36,5
36,5
2,77
2,77
2,77
piesková
striebornosivá
sivá grafit
10,79
8,80
8,80
12,84
10,47
10,47
ABW – HACIENDA
MONTANA
60 x 30 x 4
voľne
uložené
17,0
17,0
17,0
5,55
5,55
5,55
piesková
striebornosivá
sivá grafit
5,48
4,48
4,48
6,52
5,33
5,33
ABW – HACIENDA
MONTANA
45 x 45 x 4
voľne
uložené
19,0
19,0
19,0
4,94
4,94
4,94
piesková
striebornosivá
sivá grafit
6,14
5,31
5,31
7,31
6,32
6,32
ABW – HACIENDA
MONTANA
30 x 30 x 4
voľne
uložené
8,5
8,5
8,5
11,11
11,11
11,11
piesková
striebornosivá
sivá grafit
2,99
2,66
2,66
3,56
3,16
3,16
ABW – HACIENDA OKTAGON
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
A
ABW – HACIENDA
OKTAGON A
45 x 45 x 4
voľne
uložené
16,0
16,0
16,0
piesková
striebornosivá
sivá grafit
5,31
4,15
4,15
6,32
4,94
4,94
B
ABW – HACIENDA
OKTAGON B
52 x 45 x 4
voľne
uložené
17,0
17,0
17,0
piesková
striebornosivá
sivá grafit
5,97
4,81
4,81
7,11
5,73
5,73
C
ABW – HACIENDA
OKTAGON C
45 x 37 x 4
voľne
uložené
15,0
15,0
15,0
piesková
striebornosivá
sivá grafit
5,31
4,15
4,15
6,32
4,94
4,94
farba
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk.
ABW – HACIENDA MONTANA
ABW – HACIENDA OKTAGON
15
ABW Flora
ABW - FLORA štiepaná vegetačná tvárnica
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
ABW – FLORA
40 x 27 x 16
48
48
48
48
15/720
15/720
15/720
15/720
8
8
8
8
sivá
hnedá
žltá
piesková
2,66
2,99
3,32
3,32
3,16
3,56
3,95
3,95
4
4
4
4
sivá
hnedá
žltá
piesková
0,17
0,33
0,33
0,33
0,20
0,40
0,40
0,40
ABW – FLORA
bočný prvok
18 x 16 x 7
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
Obrubníky
ABW - ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
farba
ABW – ZÁHRADNÝ
OBRUBNÍK
50 x 5 x 20
84
84
84
84
84
84
11/924
11/924
11/924
11/924
11/924
11/924
2
2
2
2
2
2
sivá
červená
hnedá
grafitová
piesková
žltá
1,56
1,73
1,73
1,73
1,89
1,89
1,86
2,05
2,05
2,05
2,25
2,25
ABW – ZÁHRADNÝ
OBRUBNÍK
100 x 5 x 20
42
42
42
42
42
42
22/924
22/924
22/924
22/924
22/924
22/924
1
1
1
1
1
1
sivá
červená
hnedá
grafitová
piesková
žltá
2,76
3,25
3,25
3,25
3,32
3,32
3,28
3,87
3,87
3,87
3,95
3,95
ABW - CESTNÝ OBRUBNÍK
16
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
farba
ABW – CESTNÝ
OBRUBNÍK
100 x15 x 25
12
81/972
1
sivá
5,15
6,12
ABW – CESTNÝ
OBRUBNÍK
50 x15 x 25
24
40,5/972
2
sivá
2,75
3,27
ABW – CESTNÝ
OBRUBNÍK
33 x15 x 25
36
27/972
3
sivá
1,90
2,26
ABW Topline
ABW - TOPLINE
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
ABW – TOP LINE
30 x 30 x 6
144=12,96
144=12,96
144=12,96
144=12,96
144=12,96
144=12,96
12,25/1764
12,25/1764
12,25/1764
12,25/1764
12,25/1764
12,25/1764
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
10,62
12,28
12,28
12,28
13,61
13,61
12,64
14,62
14,62
14,62
16,20
16,20
ABW – TOP LINE
20 x 20 x 6
288=11,52
288=11,52
288=11,52
288=11,52
288=11,52
288=11,52
5,50/1584
5,50/1584
5,50/1584
5,50/1584
5,50/1584
5,50/1584
25
25
25
25
25
25
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
10,62
12,28
12,28
12,28
13,61
13,61
12,64
14,62
14,62
14,62
16,20
16,20
ABW – TOP LINE
20 x 10 x 6
576=11,52
576=11,52
576=11,52
576=11,52
576=11,52
576=11,52
2,70/1600
2,70/1600
2,70/1600
2,70/1600
2,70/1600
2,70/1600
50
50
50
50
50
50
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
10,62
12,28
12,28
12,28
13,61
13,61
12,64
14,62
14,62
14,62
16,20
16,20
ABW – TOP LINE
10 x 10 x 6
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1056=10,56
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
1,35/1426
100
100
100
100
100
100
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
10,62
12,28
12,28
12,28
13,61
13,61
12,64
14,62
14,62
14,62
16,20
16,20
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk.
17
ABW Univerzal, ABW Parkettstein
ABW - UNIVERZAL
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
ABW – UNIVERZAL
24 x 12 x 6
420=12,096
420=12,096
420=12,096
420 =12,096
420=12,096
420=12,096
420 =12,096
420=12,096
420=12,096
4,20/1736
4,20/1736
4,20/1736
4,20/1736
4,20/1736
4,20/1736
4,20/1736
4,20/1736
4,20/1736
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
34,72
sivá
červená
hnedá
grafitová
čierna
piesková
žltá
svetlohnedá
zelená
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
10,95
12,45
12,45
12,45
12,45
13,28
13,28
13,28
13,28
13,04
14,81
14,81
14,81
14,81
15,80
15,80
15,80
15,80
ABW - PARKETTSTEIN
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
ABW – PARKETTSTEIN
20 x 10 x 4
720 = 14,40
720 = 14,40
720 = 14,40
720 = 14,40
720 = 14,40
720 = 14,40
1,80/1296
1,80/1296
1,80/1296
1,80/1296
1,80/1296
1,80/1296
50
50
50
50
50
50
sivá
červená
hnedá
čierna
piesková
žltá
ABW – PARKETTSTEIN
polovičný prvok
10 x 10 x 4
30 kusov je súčasťou celej palety
Príklady uloženia pre ABW Univerzal a ABW Parkettstein
18
Cena za m2
€
€
bez DPH
s DPH
8,96
10,79
10,79
10,79
11,45
11,45
10,67
12,84
12,84
12,84
13,63
13,63
ABW Behaton
ABW - BEHATON s fázou
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
ABW – BEHATON 6
20 x 16,5 x 6
balenie na strojové ukladanie
360 = 10,08
360 = 10,08
396 = 11,088
3,82/1375
3,82/1375
3,82/1513
35,71
35,71
35,71
sivá
červená
sivá + červená
ABW – BEHATON 6
polovičný prvok
10 x 16,5 x 6
720 = 10,08
720 = 10,08
1,91/1375
1,91/1375
71,42
71,42
ABW – BEHATON 6
začiatočný prvok
20 x 16,5 x 6
360
360
3,50/1260
3,50/1260
balenie na strojové ukladanie
300 = 8,4
300 = 8,4
330 = 9,24
ABW – BEHATON 8
polovičný prvok
10 x 16,5 x 8
ABW – BEHATON 8
začiatočný prvok
20 x 16,5 x 8
ABW – BEHATON 8
20 x 16,5 x 8
Cena za m2 alebo kus
€
€
bez DPH
s DPH
10,46
12,12
12,44
14,42
sivá
červená
0,23
0,27
0,28
0,32
5
5
sivá
červená
0,37
0,40
0,43
0,47
5,25/1576
5,25/1576
5,25/1733
35,71
35,71
35,71
sivá
červená
sivá + červená
11,78
13,44
14,02
16,00
600 = 8,4
600 = 8,4
2,60/1560
2,60/1560
71,42
71,42
sivá
červená
0,27
0,30
0,32
0,36
240
240
4,60/1104
4,60/1104
5
5
sivá
červená
0,40
0,46
0,47
0,55
ABW – BEHATON bez fázy
ABW – BEHATON 8
20 x 16,5 x 8
300 = 8,4
300 = 8,4
5,25/1576
5,25/1576
35,71
35,71
sivá
červená
11,78
13,44
14,02
16,00
ABW – BEHATON 8
polovičný prvok
10 x 16,5 x 8
600 = 8,4
600 = 8,4
2,60/1560
2,60/1560
71,42
71,42
sivá
červená
0,27
0,30
0,32
0,36
ABW – BEHATON 8
začiatočný prvok
20 x 16,5 x 8
300
300
4,60/1105
4,60/1105
5
5
sivá
červená
0,40
0,46
0,47
0,55
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk.
12
19
ABW Univlnka, ABW Zatrávňovacia dlažba
ABW - UNIVLNKA s fázou
Cena za m2 alebo kus
€
€
bez DPH
s DPH
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
ABW – UNIVLNKA 6
24 x 12 x 6
360 = 10,37
360 = 10,37
4,06/1462
4,06/1462
34,7
34,7
sivá
červená
10,46
12,12
12,44
14,42
ABW – UNIVLNKA 8
24 x 12 x 8
300 = 8,65
300 = 8,65
5,41/1623
5,41/1623
34,7
34,7
sivá
červená
11,78
13,44
14,02
16,00
ABW – UNIVLNKA 8
polovičný prvok
12 x 12 x 8
600 = 8,65
600 = 8,65
2,70/1620
2,70/1620
69,4
69,4
sivá
červená
0,27
0,30
0,32
0,36
Príklady uloženia. Viac na www.abw.sk.
Zatrávňovacia dlažba
ABW – ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
ABW – ZATRÁVŇOVACIA
DLAŽBA
60 x 40 x 10
32=7,67
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
farba
32/1024
4,17
sivá
2,77
3,30
sivá
1,76
2,10
ABW – ZATRÁVŇOVACIA DLAŽBA s fázou
ABW – ZATRÁVŇOVACIA
DLAŽBA
40 x 40 x 8
60=9,60
20
17,25/1035
6,25
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
jednostranne
štiepaný
40 x 15 x 16
80
80
80
80
80
12/960
12/960
12/960
12/960
12/960
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,26
2,49
2,92
2,92
2,92
2,69
2,96
3,48
3,48
3,48
6
6
6
6
6
31
31
31
31
31
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
1,59
1,76
2,09
2,09
2,09
1,90
2,09
2,49
2,49
2,49
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,82
3,75
4,08
4,08
4,08
3,36
4,46
4,80
4,80
4,80
1/2 jednostranne
štiepaný
20 x 15 x 16
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
krycia platňa S.M.24
stiešková
vibrozalievaná
50 x 24 x 5,6
98
98
98
98
98
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
ABW Alpský plot a Alpský plot LIGHT
ABW - ALPSKÝ PLOT LIGHT
ALPSKÝ PLOT - príklad
jednostranne štiepaný
dvojstranne štiepaný
dvojstranne štiepaný
s opornými stĺpmi
rez I
rez II
rez III
rez I
1 x 1/2
1 x RADOVÁ
3 x 1/2
2 x RADOVÁ
3xB
2 x RADOVÁ
3xB
3xB
2 x RADOVÁ
3xB
rez II
1 x PILIEROVÁ
1 x RADOVÁ
3xA
2 x RADOVÁ
rez III
1 x PILIEROVÁ
16
1 x PILIEROVÁ
3xA
3xA
3xB
3xB
21
ABW Alpský plot
ABW - ALPSKÝ PLOT
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
jednostranne
štiepaný
pilierový
40 x 20 x 16
60
60
60
60
60
15/900
15/900
15/900
15/900
15/900
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,15
3,49
3,95
3,95
3,95
3,75
4,15
4,70
4,70
4,70
jednostranne
štiepaný
radový
40 x 20 x 16
60
60
60
60
60
15/900
15/900
15/900
15/900
15/900
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,09
3,32
3,75
3,75
3,75
3,67
3,95
4,46
4,46
4,46
dvojstranne
štiepaný
pilierový
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
18/1140
18/1140
18/1140
18/1140
18/1140
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,78
3,95
4,48
4,48
4,48
4,50
4,70
5,33
5,33
5,33
dvojstranne
štiepaný
radový
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
18/1140
18/1140
18/1140
18/1140
18/1140
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,82
3,95
4,32
4,32
4,32
4,54
4,70
5,14
5,14
5,14
2 x AP 2 x AĽ
dvojstranne
štiepaný
pravý a ľavý
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,95
4,32
4,81
4,81
4,81
4,70
5,14
5,73
5,73
5,73
3xB
trojstranne
štiepaný B
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
4,32
4,48
4,98
4,98
4,98
5,14
5,33
5,93
5,93
5,93
trojstranne
štiepaný A
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
4,32
4,48
4,98
4,98
4,98
5,14
5,33
5,93
5,93
5,93
štvorstranne
štiepaný
40 x 20 x 16
63
63
63
63
63
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
19/1197
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
4,98
5,48
5,48
5,48
5,48
5,93
6,52
6,52
6,52
6,52
1 x pilierová
1 x pilierová
ukončovacia P a Ľ
1 x radová
2 x pilierová
2 x pilierová
ukončovacia
2 x radová
3xB
3xA
4x
22
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
1/2
jednostranne
štiepaný - pravý, ľavý
20 x 20 x 16
120
120
120
120
120
8
8
8
8
8
31
31
31
31
31
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,46
2,79
3,12
3,12
3,12
2,92
3,32
3,71
3,71
3,71
1/2
dvojstranne
štiepaný
20 x 20 x 16
126
126
126
126
126
9
9
9
9
9
31
31
31
31
31
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,79
3,12
3,42
3,42
3,42
3,32
3,71
4,07
4,07
4,07
2 x AP 1/2
1/2
dvojstranne
štiepaný
rohový – pravý
20 x 20 x 16
126
126
126
126
126
9
9
9
9
9
31
31
31
31
31
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,79
3,12
3,42
3,42
3,42
3,32
3,71
4,07
4,07
4,07
2 x AĽ 1/2
1/2
dvojstranne
štiepaný
rohový – ľavý
20 x 20 x 16
126
126
126
126
126
9
9
9
9
9
31
31
31
31
31
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,79
3,12
3,42
3,42
3,42
3,32
3,71
4,07
4,07
4,07
1/2
trojstranne
štiepaný
20 x 20 x 16
126
126
126
126
126
9
9
9
9
9
31
31
31
31
31
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,79
3,12
3,42
3,42
3,42
3,32
3,71
4,07
4,07
4,07
krycia platňa
striešková hladká
24 x 28 x 5,5
120
120
120
120
120
5
5
5
5
5
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,06
2,39
2,72
2,72
2,72
2,45
2,84
3,24
3,24
3,24
krycia platňa
striešková štiepaná
24 x 28 x 5,5
120
120
120
120
120
5
5
5
5
5
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
3,49
3,82
4,15
4,15
4,15
4,15
4,54
4,94
4,94
4,94
1 x 1/2 P a Ľ
2 x 1/2
3 x A 1/2
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
ABW Alpský plot
ABW - ALPSKÝ PLOT
23
ABW Kreativ plot, krycie platne
ABW - KREATIV PLOT
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
Kreativ plot
hladký povrch
40 x 20 x 16
60
60
60
15/1020
15/1020
15/1020
15,6
15,6
15,6
sivá
žltá
piesková
2,06
2,82
2,82
2,45
3,36
3,36
8,5
8,5
8,5
31
31
31
sivá
žltá
piesková
1,43
1,76
1,76
1,70
2,09
2,09
5
5
5
5
5
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
sivá
hnedá
biela
žltá
piesková
2,06
2,39
2,72
2,72
2,72
2,45
2,84
3,24
3,24
3,24
Kreativ plot
hladký povrch 1/2
20 x 20 x 16
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
krycia platňa
striešková
24 x 28 x 5,5
120
120
120
120
120
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
Krycie platne vibrozalievané
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks
farba
strieška múriková
S.M. – 27
50 x 27
98
98
98
98
98
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
2,95
3,88
4,12
4,12
4,12
3,52
4,62
4,90
4,90
4,90
strieška stĺpiková
štvorcová S.Š. – 47
47 x 47
10
10
10
10
10
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
4,15
4,98
4,98
4,98
4,98
4,94
5,93
5,93
5,93
5,93
strieška stĺpiková
obdĺžniková S.O. – 27
47 x 27
98
98
98
98
98
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
3,15
4,15
4,32
4,32
4,32
3,75
4,94
5,14
5,14
5,14
strieška koncová S.K. – 27
50 x 27
98
98
98
98
98
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
3,49
4,32
4,48
4,48
4,48
4,15
5,14
5,33
5,33
5,33
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
voľne uložené
sivá
hnedá
piesková
žltá
biela
3,82
4,65
4,81
4,81
4,81
4,54
5,53
5,73
5,73
5,73
strieška rohová S.R. – 27
38 x 27
24
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
farba
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
ST 40
50 x 40 x 25
30
31,4/942
8
sivá
1,48
1,77
40
27,5/1100
8
sivá
1,32
1,57
50
25,1/1255
8
sivá
1,23
1,46
60
24/1440
8
sivá
1,09
1,30
80
19/1560
8
sivá
0,93
1,11
ABW Klik Blok, ABW Profi Blok
ABW - KLIK BLOK
ST 30
50 x 30x 25
ST 24
50 x 24 x 25
ST 20
50 x 20 x 25
ST 15
50 x 15 x 25
Murovacie tvárnice
OBVODOVÁ TVÁRNICA
Názov
Rozmer v cm
(D x V x Š)
Množstvo
na palete
ks=m
Hmotnosť
v kg/ks
na palete
Spotreba
ks/m
kus/bm
Cena za kus
€
€
bez DPH
s DPH
farba
OT – 30
50 x 30 x 24
40
33/1320
8,33
sivá
1,26
1,50
OT – 20
50 x 20 x 24
60
25/1505
8,33
sivá
1,16
1,38
16,8/1512
8,33
sivá
0,76
0,91
PRIEČKOVÁ TVÁRNICA
PT - 12
50 x 12 x 24
90
Konverzný kurz je 30,1260 SKK/EUR
25
Poradňa
ObjavtePresnýSystém
vysoká pevnosť
mrazuvzdornosť
nízka nasiakavosť
požiarna odolnosť
vysoká rozmerová presnosť
Použitie
Na výstavbu zvislých nosných i nenosných konštrukčných stien, základov a oporných múrov. Možno použiť na
spevnenie svahu ako svahové tvárnice pre vysadenie zelene.
Zakladanie
Existuje viacero spôsobov, ako vytvoriť pásový základ v sypkejších zeminách. Riešením je napríklad debnenie alebo
použitie debniacich tvaroviek KLIK-BLOK (ST - 40). Pri vytváraní debnenia môžeme mať problém s jeho ukotvením.
Pri použití debniacich tvaroviek tento problém odpadá. Ich prvý rad sa ukladá na vyrovnaný podklad, najlepšie na 10
- 15 centimetrovú zhutnenú vrstvu štrku či štrkopiesku. V niektorých prípadoch sa ako podklad použije vrstva betónu
B 10 - B 15. Do priehlbín na tvarovkách sa pozdĺžne ukladá oceľová tyčová výstuž, ktorá zabezpečí ich dostatočne
tuhé spojenie. Druhý rad sa kladie s prekladaním cez pol tvarovky, podobne ako pri murovaní a pridá sa vodorovná
výstuž. Presnú polohu tvaroviek vyriešila spoločnosť ABW vyrábaním tvaroviek KLIK-BLOK so systémom
pero-drážka. Keď sa uložia 3 rady, nasleduje betónová zálievka a pridá sa zvislá oceľová výstuž.
26
OBJEDNÁVKA
Číslo obj.:
..................................................
Dátum:
..................................
Odberateľ:
......................................................................................................................
Mesto: ..........................................................
Ulica, číslo:
.......................................................................................................................
PSČ:
..........................................................
Uvedený tovar objednávam na základe:
CP (cenová ponuka)
číslo
potrebné uviesť
Akcia
číslo
potrebné uviesť
P. č.
D ru h v ý r o b k u
Rozmer
Farba
Množstvo v MJ, ks/m2
Doprava:
Palety:
Vybavuje:
Tel. č.:
AUSTRIA BETON WERK s.r.o., Areál PD, 900 50 Kráľová pri Senci, tel.: +421 (0) 2 4590 1872, fax: +421 (0) 2 4565 0681, e-mail: [email protected], internet: www.abw.sk
20
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 133 621 0153 / 0200
IBAN: SK38 0200 0000 0013 3621 0153
DIČ: 2020201458
IČ DPH: 2020201458
SWIFT: SUBASKBX
Zapísané v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sro vo vložke 19568/B
Poradňa
Všeobecný postup
uloženia betónovej dlažby
Zhotovenie vrchnej nosnej vrsty
Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5
% a priečnym sklonom min. 2 - 3 % zhotovte nezamrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy
(zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite, minimálne 40 cm. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného
zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 1/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby
sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je +- 1 cm.
Dlažbové lôžko
Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (zrnitosť 0,4 mm) rovnomerne v
hrúbke 3 - 5 cm. Pripravené lôžko nezhutňujte a nestúpajte po ňom. Pripravte si len toľko lôžka, koľko v ten deň
položíte dlažby.
Uloženie dlažby
S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné, v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní
vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné
dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Dlažbu ukladajte asi o 1 cm vyššie ako je požadovaná výška plochy
(lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 cm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom,
odporúčame postupovať podľa presného plánu. Pri ukladaní pracujte vždy s viacerými paletami súčasne.
Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna. Chodíme vždy už po
položenej dlažbe, nikdy nie po lôžku.
Špárovanie
Položenú dlažbu zasypte špárovacím materiálom. Odporúčame drvené kamenivo zrnitosť 1/3 mm alebo 0/4
mm. Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby výkvetov
nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.
Vibrovanie
Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v
pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte
vibračnú platňu s gumovou podložkou.
Konečná úprava
Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte špárovacím materiálom a plochu môžete ihneď používať. Ak je to
možné, špárovací materiál ponechajte na ploche 2 - 3 týždne a nakoniec ho ešte raz pozmetajte do špár..
dlažba
kamenivo 0 - 4
kamenivo 0 - 16
kamenivo 0 - 32
zemná pláň
28
OBJEDNÁVKA PLOTY
Číslo objednávky: ........................................
Číslo cenovej ponuky: ........................................
Odberateľ: ..................................................................................................... Adresa: .................................................................................................................................
Vybavuje: ....................................................................................................... Tel.: ............................................................. Fax: .............................................................
Farba: ...................................................................................................................
NÁZOV
POČET KUSOV
NÁZOV
POČET KUSOV
1 x pilierová
Kreativ Spectrum
1 x pilierová Ľ
Kreativ ½ Spectrum
1 x pilierová P
Alpský plot Light
1 x radová
Alpský plot ½ Light
2 x pilierová
Vegetačná tvárnica
Krycia platňa
2 x pilierová
ukončovacia
striešková hladká
2 x radová
Krycia platňa
2 x AP
Krycia platňa
2 x AĽ
Strieška múriková
3xB
Strieška stĺpiková
3xA
Strieška stĺpiková
4x
Strieška koncová
1x½ĽaP
Strieška rohová
2x½
striešková štiepaná
striešková vibrozalievaná S.M. - 24
S.M. - 27
štvorcová S.Š. - 47
obdĺžniková S.O. - 27
S.K. - 27
S.R. - 27
Poznámka:
2 x AĽ ½
2 x AP ½
3xA½
Podpis a pečiatka:
Prichystal:
AUSTRIA BETON WERK s.r.o., Areál PD, 900 50 Kráľová pri Senci, tel.: +421 (0) 2 4590 1872, fax: +421 (0) 2 4565 0681, e-mail: [email protected], internet: www.abw.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 133 621 0153 / 0200
IBAN: SK38 0200 0000 0013 3621 0153
DIČ: 2020201458
IČ DPH: 2020201458
SWIFT: SUBASKBX
Zapísané v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sro vo vložke 19568/B
Alpský plot
Všeobecný postup
uloženia plotových tvárnic
Alpský plot
Zhotovenie základu
Základová škára musí ležať v nezamŕzajúcej hĺbke (podľa miestnych pomerov minimálne 80 cm aby sa zabránilo
poškodeniu základu vodou a mrazom. Šírka výkopu (resp. základu) musí byť väčšia ako šírka plotu, minimálne
30 cm. V prípade sypkej zeminy, ak nie sú možné zvislé steny výkopu použite na debnenie debniace tvárnice DT
30(KLIK BLOK). Podľa miestnych pomerov základovej pôdy je potrebné základ naprieč dilatovať, napr. vložením
10 mm polystyrénu. Základ je potrebné dostatočne vyarmovať oceľovými prútmi. Pri vypĺňaní základu betónom
je potrebné osadiť oceľové prúty do základu tak aby y neho vytŕčali minimálne 50 cm, a v základe boli zaliate
do 40 cm, prípade s projektom za ktorý spoločnosť nenesie zodpovednosť. V prípade existujúceho základu
je výstuž nutné ukotviť do vyvŕtaných otvorov podľa technických rozmerov tvárnic (do hĺbky 40 cm). Vrchnú
plochu základu je potrebné odizolovať aby sa predišlo vlhnutiu plotu (IPA - lepenka).
Ukladanie tvárnic
Plotové tvárnice zabudujete veľmi ľahko. Potrebujete iba vodováhu, bežné murárske náradie a šnúru. Zalievajte
vždy len jeden rad tvárnic, nie viac. Používajte suchší betón, nie riedky (neodporúča sa). Armovacie prúty o
priemere 12 mm je nutné použiť zvislo nadol do každého otvoru, a v priemere 8 mm vodorovne, čím sa zvýši
pevnosť plotu.
Zalievanie výplňovým betónom
Presne uložené a vyrovnané tvárnice vyplňte betónom minimálne B20, použite kamenivo s frakciou 0-22.
Používajte suchší betón, nie riedky (neodporúča sa). Zalievajte vždy po jednej rade, uložte ďalšie tvárnice a
pokračujte v zalievaní tvárnic. Betón opatrne zhutnite prepichovaním. Zásadne nebetónujte pri teplotách
nižších ako 5°C a dbať na to aby aj počas tvrdnutia betónu teplota neklesla pod uvedenú teplotu (počas
nasledujúcich, kým betón poriadne nestvrdne).
Ukladanie pilierov
Ak váš plot pozostáva zo spodného sokla a pilierov, tieto začnite ukladať v určenom mieste navliekaním na 4
prúty v priemere 12 mm zakotvené v spodnej stene alebo v základe. Neodporúčame lepiť na základ žiadnym
lepidlom a rovnako nepoužívať lepidlo na spojenie radov pri zalievaní. Pri poškodení plotu neodborným
staviteľom neberieme zodpovednosť. Pri ukladaní stále kontrolujte, či vodorovné a zvislé špáry prebiehajú
vodorovne.
Upozornenie: Plot je potrebné staticky posúdiť!!!
Ukladanie krycích a soklových platní
Posledný rad tvárnic vyplňte betónom až tesne pred ukladaním soklových a pilierových platní. Výplňový betón
zabezpečí pevne spojenie platní s konštrukciou plota. Pri ukladaní krycích platní je potrebné použiť silikón
medzi spoj, aby sa zamedzilo zatekaniu medzi špárami. Striešky odporúčame nasadiť minimálne 7 dní po
stavbe plotu, nakoľko je potrebné aby betón v postavenom plote poriadne vytvrdol.
30
21
Reklamačný poriadok
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky spoločnosti AUSTRIA BETON WERK s. r. o. so sídlom Areál PD, 900 50 Kráľová pri Senci. Každý tovar
zakúpený u spoločnosti AUSTRIA BETON WERK s. r. o. je predaný kupujúcemu na pokladničnom doklade alebo faktúre s dodacím listom, ktorý slúži aj ako
záručný list. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci podpisom na kópiu dodacieho listu (pri platbe na faktúru). Pokiaľ
kupujúci tovar nepreberie osobne, je prevzatím tovaru okamih keď tovar preberá dopravca (predkladá splnomocnenie).
Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom a odobratým tovarom v druhu a množstve, prípadne pokiaľ je na dodacom liste chybne
vypísaný tovar alebo množstvo, alebo kupujúci neobdržal dodací list , je kupujúci povinný zaslať najneskôr do 48 hodín od zakúpenia tovaru písomnou
formou oznámenie o uvedenej skutočnosti na adresu výrobcu a to poštou, faxom alebo elektronickou poštou. Pokiaľ tak kupujúci neurobí, vystavuje sa
riziku, že tovar nebude v prípade reklamácie uznaný.
Záručné podmienky:
1. Na všetok tovar vyrábaný spoločnosťou AUSTRIA BETON WERK s. r. o. sa vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru
2. Kupujúci je povinný sa pri používaní tovaru, pri jeho pokládke a stavbe riadiť postupmi, ktoré sú uvedené v cenníku a rovnako aj na webovej stránke
3. K účinnému uplatneniu reklamácie je treba, aby kupujúci v záručnej dobre bezodkladne nahlásil písomne (pošta, fax, e-mail) predávajúcemu
zistené vady a dostatočne podrobne popísal o akú vadu sa jedná
4. V prípade, že ide o vadu, ktorá sa nedá odstrániť, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo primeranú zľavu z ceny výrobku
5. Pri výmene tovaru platí uzavretá rámcová zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, preto ani jednej zmluvnej strane nevzniká nárok na vyrovnanie
cenového rozdielu
6. Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho do 3 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie
7. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci ináč nedohodnú
8. V prípade, že kupujúci predávajúcemu neuhradil cenu za reklamovaný tovar, je predávajúci oprávnený prerušiť reklamačné konanie až kým tovar
nebude zaplatený
9. Pokiaľ nebude medzi kupujúcim a predávajúcim dohonuté inak, postupuje sa pri reklamácii podľa Obchodného zákonníka
10. Každá reklamácia sa preverí obchodným zástupcom, v prípade reklamácie vážnejšieho charakteru technickým pracovníkom, ktorý určí či sa jedná
o oprávnenú reklamáciu alebo nie
11. Prípadné reklamácie na rozdiely vo farbe a iné vzhľadové chyby dodaného tovaru je možné uplatniť len pred jeho pokládkou alebo použitím
12. Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný predložiť:
a) Písomnú reklamáciu s popisom o aké poškodenie sa jedná
b) Pokladničný doklad alebo dodací list (nie faktúru)
c) Štítok z palety (povinne)
Záruka sa nevzťahuje na:
1. Na vady vzniknuté v dôsledku abnormálneho, chybného alebo neprimeraného používania,
neodbornej manipulácie s tovarom a na vady spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou
2. Na drobné rozdiely vo farbe dodaného tovaru. Farebné prevedenia „melírované a otĺkavané“
je nutné posudzovať na celej vydláždenej ploche nie len jeden kus dlažby
3. Na odlišnosti spôsobené výkvetmi, ktoré nie sú predmetom reklamácie
4. Odpraskaním hrán nekvalitnou pokládkou, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť (ale realizátor)
5. Vady vzniknuté znečistením povrchu dlažby, zeminou, olejom, machom a pod.
6. Na vady vzniknuté pri preprave tovaru a nesprávnym skladovaním
7. Na vady spôsobené chemickými prípravkami
8. Na poškriabaný povrch výrobkov
9. Na rozdiely v rozmeroch výrobkov, ktoré sú v tolerancii + - 3 mm (podľa technických listov)
10. Na vady, ktoré boli zjavné už pri preberaní tovaru a napriek tomu bol výrobok použitý,
v tom prípade nárok na uplatnenie reklamácie nie je možný
Areál PD
900 50 Kráľová pri Senci
tel.: 02-4590 1872
fax: 02-4565 0681
www.abw.sk
A
ILIN
>> Ž
SENEC
BERNOLÁKOVO
BRATISLAVA
SLÁDKOVIČOVO
KRÁĽOVÁ
PRI SENCI
ABW
Cenník 2010
AUSTRIA BETON WERK s.r.o.
Download

Stiahni - stavebniny