MERCAREON Užívateľský návod pre
prepravcov
MERCAREON GmbH
Magirus-Deutz-Straße 16
89077 Ulm
NEMECKO
Verzia: 4.2 | Dátum: 12.10.2010 | Zodpovedný: Leander Kling | MERCAREON GmbH
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
MERCAREON je registrovaná obchodná značka spoločnosti MERCAREON GmbH, Nemecko. Všetky tu
uvedené iné názvy firiem, produktov alebo servisné názvy sú prípadne obchodné značky alebo
registrované obchodné značky príslušných majiteľov. Technické údaje a iné údaje sa môžu zmeniť aj
bez predošlého oznámenia. Tento dokument môže obsahovať informácie chránené autorským
právom. Nesmie sa odovzdať inej osobe ani kopírovať a obsah sa nesmie zverejniť bez výslovného
súhlasu spol. MERCAREON GmbH.
Riadenie zmien
Verzia
Predošlá
Zmeny
Autor
19.3.2009
1.0
-
Dokument vytvorený
CL
06.05.2009 2.0
1.0
Pojmy a grafická úprava
CL
14.08.2009 3.0
2.0
Grafická úprava
LK
29.3.2010
3.1
3.0
Screenshoty
PS
26.05.2010 3.2
3.1
Odoslanie SMS
PS
09.08.2010 4.0
3.2
Aktualizácie MERCAREON
OH
12.10.2010 4.1
4.0
Aktualizácie MERCAREON
OH
18.01.2011 4.2
4.1
Prepracované opisy
LK
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Dátum
2
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
MERCAREON Slovník
Pojem
V platforme MERCAREON sa používa takto
Vaše poznámky
Status zásielky
Status zásielky nákladného vozidla
–
Tlačidlo
Ovládací prvok (tiež: tlačidlo)
–
Definícia časového
okna
Stanovenie počtu časových okien, ktoré sú k
dispozícii na určitý časový interval.
–
Status časového okna
Údaj sa nachádza v záhlaví časového okna. Údaj
môže byť označený ako „voľný", „zablokovaný",
„rezervovaný" alebo ako číslo trasy.
–
Ikona
Ovládací prvok symbolizuje operáciu, ktorá je k
dispozícii. Operácia
sa vyvolá kliknutím na symbol
(tiež: ikona).
–
Časový interval
Voľne definovateľné časové rozpätie. Časový
interval
môže obsahovať jedno alebo viacero časových
okien.
–
Rezervovanie časového Časové okno môže byť rezervované príjemcom
okna
tovaru pre určitého prepravcu. Rezervácie sú
bezplatné, neznamenajú ešte nárok na časové
okno a môžu byť aktiváciou platnej objednávky
zmenené na zápis.
–
Zapísanie časového
okna
–
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Aktiváciou platnej objednávky sa môže zapísať
časové okno. Tento zápis znamená nárok na
zvolené časové okno a je spoplatnený.
3
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
Tabuľka obsahu
Riadenie zmien ........................................................................................................................................ 2
MERCAREON Slovník ............................................................................................................................... 3
Tabuľka obsahu ....................................................................................................................................... 4
1.
Cieľ a účel ........................................................................................................................................ 5
2. Užívateľské rozhranie MERCAREON ................................................................................................ 6
2.1. Lišta nástrojov MERCAREON ......................................................................................................... 7
3. Prihlásenie do platformy MERCAREON ........................................................................................... 8
3.1. Prvý krok po prihlásení ................................................................................................................. 9
4.
Záložka „Aktivovať objednávky“.................................................................................................... 10
5.
Záložka „Otvorené zápisy“ ............................................................................................................ 10
6.
Kombinovanie objednávok............................................................................................................ 12
7. Proces zápisu v záložke plánovanie termínu vykládky .................................................................. 13
7.1. Zapísanie časového okna ............................................................................................................ 14
7.2. Úprava zápisu .............................................................................................................................. 15
7.3. Prepísanie zápisu ........................................................................................................................ 15
7.4. Nahlásenie zápisu ....................................................................................................................... 16
7.5. Funkcie kalendára ....................................................................................................................... 17
8.
Prehľad zápisov ............................................................................................................................. 18
9.
Záložka Pomoc & FAQs .................................................................................................................. 19
10. Odoslanie SMS............................................................................................................................... 20
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
11. Podpora ......................................................................................................................................... 21
4
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
1.
Cieľ a účel
Táto príručka popisuje všeobecné funkcie obchodnej platformy MERCAREON.
MERCAREON vám umožňuje aktuálne a účinne zapísať časové okno pri zúčastnených obchodných
podnikoch na zníženie prestojov a s tým spojených nákladov.
Ak bude dodaných viacero nákupných objednávok, aj od rozdielnych dodávateľov, jedným vozidlom,
ponúka platforma MERCAREON možnosť spojiť tieto objednávky do jedného časového okna. Takto sa
zabezpečí, že sa prebratie tovaru pripraví cielene na príslušnú objednávku, čo zníži tak chybovosť, ako
aj priebežné časy.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Okrem toho je cieľom zlepšiť transparentnosť v procese príjmu tovaru pre všetkých zúčastnených.
5
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
2.
Užívateľské rozhranie MERCAREON
Plánovanie termínu vykládky
Tu sa zobrazia časové okná pre zápis, ktoré sú vám k dispozícii.
Takisto v plánovaní termínu vykládky sa môžu vykonávať zmeny v už zapísanom časovom okne.
Aktivácia objednávky
Pre zapísanie nákupnej objednávky musíte v bode menu „Aktivovať objednávku" najprv túto
objednávku aktivovať. Dbajte na to, že požadované informácie sa môžu v závislosti od príjemcu
tovaru odlišovať.
Otvorené zápisy
V tejto sekcii nájdete prehľad objednávok, ktoré už boli pre vás aktivované, ale ešte nie
zapísané.
Pomoc & FAQs
V tejto záložke nájdete kontaktné údaje na podporu MERCAREON, príručku pre MERCAREON v
nemčine a angličtine, ako aj špeciálne FAQs príslušného príjemcu tovaru.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Prehľad zápisov
V tejto sekcii nájdete prehľad už zapísaných objednávok pre príslušne zvolené obdobie alebo
deň.
6
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
2.1.
Lišta nástrojov MERCAREON
Ikona
Opis
Polia, ktorú sú označené touto ikonou, sa môžu editovať.
Zapísanie časového okna.
Zapísanie časového okna ešte nie je možné. Spravidla chýbajú údaje.
Vyvolanie už zapísaného časového okna.
Kliknutím na túto ikonu môžete zvolenú objednávku kombinovať s
ďalšími objednávkami.
Táto ikona označuje kombinovanú objednávku.
Status zásielky „ešte nedorazila“ (príklad).
Status zásielky „došla“ (príklad).
Status zásielky „Začiatok vykládky“ (príklad).
Status zásielky „uzavreté“ (príklad).
Táto ikona označuje voľné časové okno.
Táto ikona označuje zablokované okno.
Alebo: Vymazanie aktivovanej objednávky z prehľadu zápisov.
Tlač dokladu o zásielke.
Aktualizácia
Funkcia kalendára
Vyvolanie podmienok zápisu miesta vykládky.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Otvorenie dialógu SMS.
7
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
3.
Prihlásenie do platformy MERCAREON
Prihlásenie do platformy MERCAREON sa uskutoční vo webovom prehľadávači (www.mercareon.de).
MERCAREON podporuje Internet Explorer od verzie 7, ako aj Mozillu Firefox od verzie 3. V
prihlasovacom okne sa dá zvoliť jazyk užívateľského rozhrania MERCAREON kliknutím na príslušný
symbol vlajky.
Zadajte vaše číslo zákazníka, užívateľský názov a heslo a kliknite na „Prihlásiť“.
V prípade, ak budete pri prihlásení potrebovať pomoc, kliknite na link „Kontaktujte náš tím podpory“.
Automaticky budete presmerovaní na domovskú stránku MERCAREON so všetkými kontaktnými
údajmi na podporu MERCAREON .
Keď zaškrtnete políčko „Zapamätaj si ma na tomto počítači“, uložia sa použité prihlasovacie údaje pre
nasledujúce prihlásenie.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Tip: Pridajte si webovú adresu do obľúbených položiek.
8
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
3.1.
Prvý krok po prihlásení
Po prihlásení do platformy MERCAREON budete automaticky presmerovaní na pracovnú plochu
programu.
Vyberte, prosím, priamo po prihlásení požadovaného príjemcu tovaru v poli „Príjemca tovaru“, aby
ste mohli využívať všetky funkcie platformy MERCAREON.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Po výbere príjemcu tovaru sa zobrazí príslušné logo príjemcu tovaru.
9
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
4.
Záložka „Aktivovať objednávky“
Aby ste mohli zapísať časové okno, musíte aktivovať príslušné objednávky, ktoré máte k dispozícii.
Zadajte, prosím, údaje požadované od príslušného príjemcu tovaru do určených polí označených
symbolom ceruzky. Detaily k potrebným informáciám si nájdite v sekcii – Pomoc a FAQ – špecifickej
pre príjemcu tovaru.
Pokiaľ ste vykonali zadania, kliknite na tlačidlo „Aktivovať objednávky“.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Aktivované objednávky sa objavia v spodnej oblasti a automaticky sa presunú do okna „Otvorené
zápisy“.
V prípade, že chcete vymazať údaje, ktoré ste zadali do tabuľky, aby ste napr. aktivovali ďalšie
objednávky, kliknite na tlačidlo „Vyprázdniť tabuľku“. Už aktivované objednávky ostanú zachované.
5.
Záložka „Otvorené zápisy“
10
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
V záložke „Otvorené zápisy“ nájdete všetky už aktivované, ale doteraz ešte nezapísané objednávky.
Zadajte, prosím, do poľa označeného symbolom ceruzky príslušné požadované údaje obchodného
partnera (v tomto prípade: počet odstavných miest). Ak ste ešte nezadali relevantné údaje, nemôže
sa otvorená objednávka zapísať
(pozri sekciu 2.1. Opis ikon).
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Pokiaľ ste údaje zadali, môžete kliknutím na ikonu pre zapísanie
(pozri sekciu 2.1. Opis ikon)
zapísať časové okno pre otvorenú objednávku. Potom sa automaticky dostanete do záložky
„Plánovanie termínu vykládky“. Tu sa vám zobrazia kapacity vykládky, ktoré sú rezervovateľné pre
príslušnú objednávku.
Hľadanie otvorených zápisov vám uľahčí funkcia filtra.
11
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
6.
Kombinovanie objednávok
Ak bude dodaných viacero nákupných objednávok, aj od rozdielnych dodávateľov, jedným vozidlom,
ponúka platforma MERCAREON možnosť spojiť tieto objednávky do jedného časového okna.
Aby ste mohli kombinovať viacero aktivovaných objednávok, a tým ich aj spájať a zapisovať, kliknite,
prosím, v záložke „Otvorené zápisy“ na ikonu (pozri sekciu 2.1. Opis ikon) vedľa vašej požadovanej
objednávky. Otvorí sa dialóg „Kombinovanie objednávok“.
Aby ste k hlavnej objednávke pridali ďalšie objednávky, a tým objednávky skombinovali, označte v
spodnej oblasti spísané objednávky, kliknite na „Pridať“ a potom na „OK“.
V prípade, ak by ste chceli už pridané objednávky odstrániť, označte ich a kliknite na „Odstrániť“ a
potom na „OK“.
Pravidlá pre kombinovanie objednávok stanoví príjemca tovaru. Môže určiť napr. obmedzenia na
úrovni sortimentu alebo dodávateľa.
Informácia: To, ktoré objednávky sa dajú kombinovať, sa môže líšiť v závislosti od príjemcu
tovaru k príjemcovi tovaru, napr. len rovnaký dodací termín, len rovnaký sortiment atď.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Pokiaľ ste objednávku skombinovali, objaví sa na lište „otvorených zápisov“ ikona „Kombinovaná
objednávka“
a v stĺpci „Objedn. č. “ poznámka „viaceré“. Takto spoznáte, či pri príslušnej
objednávke ide o hromadnú objednávku.
12
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
7.
Proces zápisu v záložke plánovanie termínu vykládky
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Po aktivácii príslušnej objednávky a zadaní požadovaných údajov kliknite, prosím, na ikonu „Zapísať“
(pozri sekciu 2.1. Opis ikon)
Automaticky budete presmerovaní do záložky plánovanie termínu vykládky.
13
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
7.1.
Zapísanie časového okna
V požadovanom časovom okne kliknite na „voľný" (napr.:)
Otvorí sa dialóg zápisu.
.
V dialógu zápisu sa zobrazí váš názov spoločnosti.
Zadajte použiteľné údaje, ako sú evidenčné číslo vozidla, komentár atď. do určených polí.
V závislosti od príjemcu tovaru vám môžu byť k dispozícii aj ďalšie polia. Povinné polia sú
označené symbolom * .
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Kliknite na tlačidlo „Zapísať", aby ste zápis uzavreli:
14
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
7.2.
Úprava zápisu
Otvorte plánovanie termínu vykládky.
V časovom okne so zápisom, ktorý chcete zmeniť, kliknite na ikonu „Upraviť“ alebo na
zobrazené číslo trasy:
. Otvorí sa dialóg zápisu.
Vykonajte zmeny (napr. dodatočné zadanie evidenčného čísla vozidla).
Kliknite na tlačidlo „Zapísať“, aby ste zápis uzavreli a zmeny uložili:
7.3.
Prepísanie zápisu
Už vykonané zápisy sa dajú prepísať na iné časové okno.
Otvorte plánovanie termínu vykládky a kliknite na ikonu „Upraviť“ alebo na zobrazené číslo
trasy (pozri 7.2).
Otvorí sa dialóg zápisu (pozri 7.2).
Kliknite na tlačidlo „Prepísať". Zobrazí sa záložka plánovania termínu vykládky.
Tu máte dve možnosti:
Aby ste prepísanie prerušili, kliknite v zobrazenej správe na tlačidlo „Zrušiť". Zápis príp.
rezervácia ostanú nezmenené.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Aby ste v prepísaní mohli pokračovať, kliknite na nové časové okno.
Keď je časové okno nastavené na iný deň, zvoľte ho najskôr v kalendári.
Zápis príp. rezervácia sa zobrazí v novom časovom okne.
15
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
7.4.
Nahlásenie zápisu
Podľa potreby príjemcu tovaru je k dispozícii funkcia „Nahlásiť zápis“.
Keď sú všetky časové okná zapísané na tejto/všetkých vykládke/vykládkach, možnej/možných pre
tento zápis, zobrazí sa dialóg „Režim zápisu“, v ktorom sa zápis môže buď zrušiť alebo nahlásiť.
Môžete kliknúť na tlačidlo „Nahlásiť zápis“.
Teraz budú údaje k dispozícii príjemcovi tovaru.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Teraz sa zobrazí dialóg „Hlásenie o zápise“, v ktorom sa automaticky prevezme príslušné miesto
vykládky, bude v ňom možné vybrať jeden z dôvodov („žiadne časové okná voľné“ alebo „žiadne
časové okná vložené“) a zaslať alebo zrušiť správu.
16
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
7.5.
Funkcie kalendára
Aby sa zobrazil predošlý mesiac, kliknite na ikonu < .
Aby sa zobrazil neskorší mesiac, kliknite na ikonu > .
Aby ste vybrali deň, kliknite naň.
Aby ste opäť rýchlo našli aktuálny deň, kliknite na „Dnes“.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Tip: Aktuálny deň je farebne zvýraznený.
17
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
8.
Prehľad zápisov
V bode menu „Prehľad zápisov" máte možnosť zobraziť všetky zápisy pre príjemcu tovaru za určité
časové obdobie. Pritom vám pomôžu rôzne funkcie filtrovania a vyhľadávania.
Okrem toho máte možnosť exportovať aktuálne výsledky vyhľadávania do súboru vo formáte Excel.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Tip: Kliknutím na pole „Všetky stanovištia“ máte dodatočne možnosť zobraziť všetky stanovištia
vybratého príjemcu tovaru, pre ktorého ste mali zápisy v určitom časovom období.
18
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
9.
Záložka Pomoc & FAQs
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
V sekcii Pomoc & FAQs nájdete užívateľskú príručku MERCAREON, FAQs špecifické pre príjemcu
tovaru a kontaktné údaje na tím podpory MERCAREON.
19
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
10.
Odoslanie SMS
Aby ste údaje jedného zápisu odoslali priamo ako SMS, kliknite pri zápise na tlačidlo „Zapísať + SMS“.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
Otvorí sa dialóg SMS. Tam môžete zadať
číslo mobilného telefónu a príslušný text.
Pre potreby príjemcu tovaru sú určite
informácie, ako napr. číslo zápisu, už
vložené.
20
MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov
V rámci záložky „Prehľad zápisov" je dodatočne možné k už potvrdenému zápisu zaslať SMS. Za týmto
účelom kliknite na ikonu mobilného telefónu (pozri sekciu 2.1. Opis ikon). Otvorí sa dialóg pre
zaslanie SMS (pozri vyššie).
Aby ste mohli nahliadnuť do protokolu k zápisu odoslaných SMS, otvorte zápis a kliknite na záložku
„SMS“. Tu sa zobrazia všetky odoslané SMS k tomuto zápisu, vrátane príslušného statusu.
SMS sa odosiela.
SMS nebola odoslaná.
SMS bola úspešne odoslaná.
Podpora
V prípade otázok sa, prosím, obráťte na tím podpory MERCAREON:
Tel.: + 49 [0] 731 16906 500
Fax: + 49 [0] 731 16906 199
E-mail: [email protected]
Domovská stránka: www.mercareon.com
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_sk.docx
11.
21
Download

MERCAREON Užívateľský návod pre prepravcov