MERCAREON
Rychlý manuál pro dopravce
MERCAREON GmbH
Magirus-Deutz-Straße 16
89077 Ulm
NĚMECKO
Verze: 4.2 | Datum: 2010-10-12 | Odpovědná osoba: Leander Kling | MERCAREON GmbH
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
MERCAREON je registrovaná obchodní značka společnosti MERCAREON GmbH, Německo. Všechny
další názvy společností, výrobků nebo služeb zde uvedené jsou případně obchodními značkami nebo
registrovanými obchodními značkami daných majitelů. Technická data a různé údaje lze změnit bez
předchozího upozornění. Tento dokument může obsahovat informace chráněné autorským právem.
Není dovoleno jej předávat ani kopírovat a obsah nesmí být zveřejněn bez výslovného souhlasu
společnosti MERCAREON GmbH.
Správa změn
Verze
Předchozí
Změny
Autor
2009-03-19 1.0
-
Vytvořen dokument
CL
2009-05-06 2.0
1.0
Pojmy a layout
CL
2009-08-14 3.0
2.0
Layout
LK
2010-03-29 3.1
3.0
Screenshots
PS
2010-05-26 3.2
3.1
Zaslání SMS
PS
2010-08-09 4.0
3.2
Aktualizace MERCAREON
OH
2010-10-12 4.1
4.0
Aktualizace MERCAREON
OH
2011-01-18 4.2
4.1
Přepracované popisy
LK
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Datum
2
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
MERCAREON slovníček
Pojem
Je používán společností MERCAREON takto
Vaše poznámky
Status zásilky
Status zásilky nákladního vozidla
–
Tlačítko
Ovládací prvek (také: button)
–
Nadefinování časových Určení počtu časových oken, která budou
oken
dostupná za časový interval.
–
Status časového okna
Údaj nacházející se v záhlaví časového okna.
Může být „volný“, „zablokovaný“ nebo
„rezervace“ nebo číslo jízdy.
–
Ikona
Ovládací prvek, který symbolizuje přiřazenou
akci. Akce
bude vyvolána klepnutím na ikonu
(také: icon).
–
Časový interval
Volně definovatelný časový úsek. Časový interval –
může obsahovat jedno nebo více časových oken.
Předběžně rezervovat
časové okno
Časové okno může být předběžně rezervováno
–
příjemcem zboží pro určitého dopravce.
Předběžné rezervace jsou bezplatné, nezakládají
ještě nárok na časové okno a aktivací platné
nákupní objednávky je lze přeměnit na rezervaci.
–
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Rezervovat časové okno Aktivací platné nákupní objednávky lze
rezervovat časové okno. Tato rezervace zakládá
nárok na vybrané časové okno a je zpoplatněna.
3
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
Obsah
Správa změn ............................................................................................................................................ 2
MERCAREON slovníček............................................................................................................................ 3
Obsah ...................................................................................................................................................... 4
1.
Cíl a účel .......................................................................................................................................... 5
2. Uživatelské rozhraní MERCAREON .................................................................................................. 6
2.1. Panel nástrojů aplikace MERCAREON ........................................................................................... 7
3. Přihlášení do aplikace MERCAREON................................................................................................ 8
3.1. První krok po přihlášení ................................................................................................................ 9
4.
Záložka „Aktivovat nákupní objednávky“ ...................................................................................... 10
5.
Záložka „Otevřené rezervace“....................................................................................................... 11
6.
Kombinování nákupních objednávek ............................................................................................ 12
7. Proces rezervace v záložce Plánování termínu vykládky............................................................... 13
7.1. Rezervace časového okna ........................................................................................................... 14
7.2. Upravit rezervaci ......................................................................................................................... 15
7.3. Přeúčtovat rezervaci ................................................................................................................... 15
7.4. Zahlásit rezervaci ........................................................................................................................ 16
7.5. Funkce kalendáře ........................................................................................................................ 17
8.
Přehled rezervací ........................................................................................................................... 18
9.
Záložka Nápověda a FAQ ............................................................................................................... 19
10. Zaslání SMS.................................................................................................................................... 20
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
11. Technická podpora ........................................................................................................................ 21
4
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
1.
Cíl a účel
V této příručce jsou popsány obecné funkce obchodní platformy MERCAREON.
Obchodní platforma MERCAREON vám umožňuje aktuálně a efektivně rezervovat časové okno u
zúčastněné obchodní společnosti, aby se takto minimalizovaly prostoje a s nimi související náklady.
Pokud bude prostřednictvím jednoho vozidla zaváženo více nákupních objednávek, také od různých
dodavatelů, nabízí obchodní platforma MERCAREON možnost spojit tyto nákupní objednávky do
jednoho časového okna. Tím se zajistí, aby se příjem zboží mohl cíleně připravit na příslušnou
přepravu, čímž se sníží jak chybovost, tak i průběžné doby.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Dále je cílem zlepšit transparentnost procesu příjmu zboží pro všechny zúčastněné.
5
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
2.
Uživatelské rozhraní MERCAREON
Plánování termínu vykládky
Zde jsou zobrazena dostupná časová okna pro rezervaci nákupní objednávky.
V plánování termínu vykládky lze rovněž vykonávat možné změny v již rezervovaném časovém
okně.
Aktivace nákupní objednávky
Aby bylo možné nákupní objednávku rezervovat, musíte v položce nabídky „Aktivovat nákupní
objednávku“ nejprve tuto nákupní objednávku aktivovat. Uvědomte si prosím, že dotazované
informace mohou být podle daného příjemce zboží odlišné.
Otevřené rezervace
Tato část podává přehled nákupních objednávek, které již byly pro vás aktivovány, ale ještě
nebyly rezervovány.
Nápověda a FAQ
V této záložce naleznete kontaktní údaje pro technickou podporu aplikace MERCAREON,
příručku aplikace MERCAREON v němčině a angličtině a také samostatné FAQ daného příjemce
zboží.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Přehled rezervací
Tato část podává přehled již rezervovaných nákupních objednávek pro dané zvolené období
nebo den.
6
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
2.1.
Ikona
Panel nástrojů aplikace MERCAREON
Popis
Pole, která jsou označena touto ikonou, lze editovat.
Rezervace časového okna.
Rezervovat časové okno není ještě možné. Zpravidla chybí údaje.
Vyvolání již rezervovaného časového okna.
Klepnutím na tuto ikonu můžete zvolenou nákupní objednávku
kombinovat s dalšími nákupními objednávkami.
Tato ikona označuje kombinovanou nákupní objednávku.
Status zásilky „ještě nedošlo“ (příklad).
Status zásilky „došlo“ (příklad).
Status zásilky „zahájení vykládky“ (příklad).
Status zásilky „ukončeno“ (příklad).
Tato ikona označuje volné časové okno.
Tato ikona označuje zablokované časové okno.
Nebo: Odstranění aktivované nákupní objednávky z přehledu rezervací.
Tisk dodacího dokladu.
Aktualizovat
Funkce kalendáře
Vyvolání rezervačních podmínek místa vykládky.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Otevření dialogu SMS.
7
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
3.
Přihlášení do aplikace MERCAREON
Přihlášení do aplikace MERCAREON probíhá ve webovém prohlížeči (www.mercareon.de).
MERCAREON podporuje Internet Explorer od verze 7 a také Mozilla Firefox od verze 3. V okně
přihlášení lze zvolit jazyk uživatelského rozhraní aplikace MERCAREON klepnutím na ikonu s
příslušnou vlajkou.
Zapište zákaznické číslo, uživatelské jméno a heslo a klepněte na „Přihlásit se“.
Jestliže potřebujete při přihlášení pomoc, klepněte na odkaz „Obraťte se na náš tým technické
podpory“. Budete automaticky převedeni na domovskou stránku společnosti MERCAREON se všemi
kontaktními údaji pro technickou podporu aplikace MERCAREON.
Jestliže zaškrtnete volbu „Pamatuj si mě na tomto počítači“, budou použité informace o přihlášení
uloženy pro příští přihlášení.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Tip: Uložte si webovou adresu v prohlížeči do oblíbených položek.
8
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
3.1.
První krok po přihlášení
Hned po přihlášení do aplikace MERCAREON se automaticky otevře programové rozhraní.
Prosím vyberte přímo po přihlášení požadovaného příjemce zboží v poli „Příjemce zboží“, abyste
mohli využívat všech funkcí aplikace MERCAREON.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Jakmile byl zvolen příjemce zboží, objeví se dané logo příjemce zboží.
9
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
4.
Záložka „Aktivovat nákupní objednávky“
Aby bylo možné rezervovat časové okno, musíte aktivovat příslušné nákupní objednávky, které jsou
pro vás dostupné.
Zadejte prosím do k tomu určených, ikonou tužky označených polí údaje požadované daným
příjemcem zboží. Podrobnosti o potřebných informacích naleznete prosím v části Nápověda a FAQ
specifické podle příjemce zboží.
Až máte zadání hotovo, klepněte prosím na tlačítko „Aktivovat nákupní objednávky“.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Aktivované nákupní objednávky se objeví v dolní části a automaticky se přesunou do okna „Otevřené
rezervace“.
Jestliže byste chtěli odstranit údaje zapsané v tabulce, aby bylo možné na příklad aktivovat další
nákupní objednávky, klepněte prosím na tlačítko „Vyprázdnit tabulku“. Již aktivované nákupní
objednávky zůstanou zachovány.
10
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
5.
Záložka „Otevřené rezervace“
V záložce „Otevřené rezervace“ se nacházejí všechny již aktivované, ale doposud nerezervované
nákupní objednávky.
Zapište prosím do pole označeného ikonou tužky příslušné požadované údaje obchodního partnera (v
tomto příkladu: počet stání). Když příslušné údaje nejsou ještě zapsány, nelze otevřenou nákupní
objednávku rezervovat
(viz sekce 2.1. Popis ikon)
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Jakmile byly údaje zapsány, můžete klepnutím na ikonu „Rezervovat“
(viz sekce 2.1. Popis ikon)
pro otevřenou nákupní objednávku rezervovat časové okno. Poté budete automaticky převedeni do
záložky „Plánování termínu vykládky“. Zde se vám zobrazí kapacity vykládky, které lze pro danou
nákupní objednávku rezervovat.
Vyhledávání Otevřených nákupních objednávek je usnadněno funkcí filtru.
11
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
6.
Kombinování nákupních objednávek
Pokud bude prostřednictvím jednoho vozidla zaváženo více nákupních objednávek, také od různých
dodavatelů, nabízí obchodní platforma MERCAREON možnost spojit tyto nákupní objednávky do
jednoho časového okna.
Aby bylo možné kombinovat více aktivovaných nákupních objednávek a tak je spojit a rezervovat,
klepněte prosím v záložce „Otevřené nákupní objednávky“ na ikonu
(viz sekce 2.1. Popis ikon)
vedle vaší požadované nákupní objednávky. Otevře se dialog „Kombinovat nákupní objednávku“.
K hlavní nákupní objednávce přidáte další nákupní objednávky a tím nákupní objednávky
zkombinujete tak, že vyberete nákupní objednávky uvedené v dolní části, klepnete na „Přidat“ a
následně na „OK“.
Kdybyste chtěli odebrat již přidanou nákupní objednávku, vyberte ji, klepněte na „Odebrat“ a
následně na „OK“.
Jakmile je nákupní objednávka nakombinovaná, objeví se v seznamu „otevřených nákupních
objednávek“ ikona „Kombinovaná nákupní objednávka“
a ve sloupci „Č. nákupní objednávky“
poznámka „více“. Podle toho rozpoznáte, že se u dané nákupní objednávky jedná o hromadnou
objednávku.
Informace: Údaj, které nákupní objednávky lze kombinovat, může být u jednotlivých příjemců
zboží rozdílný, např. jen stejný termín dodání, jen stejný sortiment, atd.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Pravidla pro to, které nákupní objednávky lze kombinovat, určuje příjemce zboží. Mohou na příklad
existovat omezení na úrovni sortimentu nebo dodavatele.
12
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
7.
Proces rezervace v záložce Plánování termínu vykládky
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Jakmile jste danou nákupní objednávku aktivovali a zapsali potřebné údaje, klepněte prosím na ikonu
„Rezervovat“
(viz sekce 2.1. Popis ikon).
Budete automaticky převedeni na záložku Plánování termínu vykládky.
13
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
7.1.
Rezervace časového okna
V požadovaném časovém okně klepněte na „volné“ (např.:)
Otevře se dialog rezervace.
.
V dialogu rezervace bude zobrazen název vaší společnosti.
Zapište stávající údaje, jako je SPZ nákladního vozidla, komentář, atd., do k tomu určených polí.
Podle příjemce zboží mohou být dostupná i další pole. Povinná pole jsou označena hvězdičkou
*.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Klepněte na tlačítko „Rezervovat“ a tím rezervaci ukončíte:
14
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
7.2.
Upravit rezervaci
Otevřete plánování termínu vykládky.
V časovém okně s rezervací, kterou chcete změnit, klepněte na ikonu „Upravit“ nebo na
zobrazené číslo jízdy:
. Otevře se dialog rezervace.
Proveďte změny (např. dodatečné uvedení SPZ).
Klepněte na tlačítko „Rezervovat“, aby se rezervace uzavřela a vaše změny uložily:
7.3.
Přeúčtovat rezervaci
Již učiněné rezervace lze přeúčtovat na jiné časové okno.
Otevřete Plánování termínu vykládky a klepněte na ikonu „Upravit“ nebo na zobrazené číslo
jízdy (viz 7.2).
Otevře se dialog rezervace (viz 7.2).
Klepněte na tlačítko "Přeúčtovat". Zobrazí se záložka Plánování termínu vykládky.
Zde máte dvě možnosti:
Jestliže chcete přeúčtování stornovat, klepněte v zobrazeném hlášení na tlačítko
„Storno“. Rezervace resp. zaúčtování se nezmění.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Jestliže chcete v přeúčtování pokračovat, klepněte na nové časové okno.
Jestliže je časové okno v jiném dni, vyberte jej prosím předtím v kalendáři.
Rezervace resp. zaúčtování se zobrazí v novém časovém okně.
15
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
7.4.
Zahlásit rezervaci
Podle daného příjemce zboží je dostupná funkce „Zahlásit rezervaci“.
Jestliže jsou obsazena všechna časová okna na místě vykládky/na všech místech vykládky možných
pro tuto rezervaci, zobrazí se dialog „Režim rezervace“, v kterém lze buďto stornovat nebo zahlásit
rezervaci.
Nyní lze klepnout na tlačítko „Zahlásit rezervaci“.
Údaje jsou nyní příjemci zboží k dispozici.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Zobrazí se nyní dialog „Ohlášení rezervace“, do kterého bude příslušné místo vykládky automaticky
převzato, v kterém lze zvolit některý z důvodů („není volné žádné časové okno“ nebo „není založeno
žádné časové okno“), zaslat zprávu nebo stornovat.
16
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
7.5.
Funkce kalendáře
Jestliže chcete zobrazit dřívější měsíc, klepněte na ikonu < .
Jestliže chcete zobrazit pozdější měsíc, klepněte na ikonu > .
Den vyberete tak, že na něj klepněte.
Rychle opět naleznete aktuální den klepnutím na „dnes“.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Tip: Aktuální datum je barevně zvýrazněno.
17
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
8.
Přehled rezervací
V položce nabídky Přehled rezervací máte možnost si nechat zobrazit veškeré rezervace pro příjemce
zboží za určité období. Podporují vás přitom různé funkce filtrování a vyhledávání.
Dále máte možnost exportovat aktuální výsledky vyhledávání do aplikace Excel.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Tip: Klepnutím na pole „Všechna místa“ máte dále možnost si nechat zobrazit všechna místa
zvoleného příjemce zboží, pro kterého jste měli rezervace v určitém období.
18
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
9.
Záložka Nápověda a FAQ
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
V části Nápověda a FAQ naleznete uživatelskou příručku aplikace MERCAREON, FAQ specifické pro
příjemce zboží a kontaktní údaje na tým technické podpory aplikace MERCAREON.
19
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
10.
Zaslání SMS
Otevře se dialog SMS. Tam můžete zadat
číslo mobilního telefonu a příslušný text.
Podle příjemce zboží jsou určité
informace, jako např. číslo rezervace, již
uloženy.
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Aby data rezervace bylo možné přímo zaslat jako SMS, klepněte při rezervování na tlačítko
„Rezervovat + SMS“.
20
MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce
Na záložce Přehled rezervací je dále možné k již učiněné rezervaci zaslat SMS. Za tímto účelem
klepněte prosím na ikonu mobilního telefonu (viz sekce 2.1. Popis ikon). Otevře se dialog zaslání
SMS (viz výše).
Aby bylo možné si prohlédnout záznam SMS zaslané k určité rezervaci, otevřete rezervaci a klepněte
na záložku „SMS“. Zde budou zobrazeny všechny SMS zaslané k této rezervaci, včetně příslušného
stavu.
SMS je zasílána.
Zaslání SMS neúspěšné.
11.
Technická podpora
Jestliže máte dotazy, obraťte se prosím na tým technické podpory společnosti MERCAREON:
Tel.: + 49 [0] 731 16906 500
Fax: + 49 [0] 731 16906 199
E-mail: [email protected]
Domovská stránka: www.mercareon.com
MERCAREON_V2.0_de
110531_MERCAREON_Kurzreferenz_Spedition_V4.2_cz.docx
Zaslání SMS úspěšné.
21
Download

MERCAREON Rychlý manuál pro dopravce