___________________________________________________________________________________________________________________________
Meracia, laboratórna a tryskacia technika
Testovacie atramenty na určenie čistoty povrchov
Povrchy, predovšetkým kovové, musia byť pri výrobe často čistené, pričom sú aplikované rôzne postupy v závislosti na
požadovanom stupni čistoty.
Odstraňujú sa nečistoty, ktoré na povrchu zostali po látkach použitých pri výrobe (olejovaní ložisiek), a brusivo. Tieto častice a vrstvy
majú mnohokrát vlastnosti, ktoré zabraňujú dobrému priľnutiu tlačiarenských farieb, náterových hmôt, adhezív a pri galvanizácií.
Čisté povrchy majú vždy určitú povrchovú energiu, ktorá je pre daný materiál špecifická. Čisté kovové povrchy vykazujú vysoké
hodnoty, naopak v znečistenom stave sú namerané hodnoty výrazne nižšie.
Povrchové napätie mastných povrchov sa napríklad pohybuje v rozmedzí 25 až 35 mN/m, kde u čistých povrchov to je 38 až viac
ako 70 mN/m, podľa účinnosti čistenia.
U niektorých povrchových úprav ako lepenie a nátery je pre dobré priľnutie farby dôležité povrchové napätie min. 44 mN/m.
Nepriamo sa takto dá otestovať tiež účinnosť čistiacich prostriedkov. Nakoľko sa čistiaci účinok prostriedkov postupom času znižuje,
zníži sa i povrchové napätie čistených súčiastok a prostriedok môže byť včas vymenený. Možno sa tak vyhnúť zbytočne častým a
finančne náročným výmenám.
Správny postup merania povrchového napätia pevných povrchov pomocou testovacích atramentov
Pri použití testovacích atramentov postupujte nasledovne:
1.
Najskôr určte hodnotu znečistenia povrchu. Tú zistíte pomocou atramentu o hodnote 36 mN/m, ktorý naneste na povrch
v pruhoch o dĺžke cca 30 mm. Následne budete pozorovať reakciu atramentu.
2.
Pokiaľ bude atrament držať stály tvar po dobu aspoň 2 sekúnd, je povrchové napätie testovaného materiálu min. 36 mN/m.
Pokiaľ sa atrament do 2 sekúnd začne zlievať do kvapiek, je povrchové napätie nižšie ako 36 mN/m.
3.
Presnú hodnotu povrchového napätia možno potom zistiť postupným používaním ďalších atramentov s vyššou alebo nižšou
hodnotou. Pokiaľ je nominálna hodnota vyššia a možno ju dosiahnuť iba následným čistením, nie je ju nutné určovať s úplnou
presnosťou.
4.
Po vyčistení povrchu opakujte postup uvedený v bodoch 1 – 3 a skontrolujte, či ste dosiahli nominálnu hodnotu 44 mN/m.
Na povrchu by ste mali vždy otestovať viac než jedno miesto, pretože povrch je často znečistený nerovnomerne.
Pre dosiahnutie platného výsledku by ste mali dodržiavať nasledujúce body:
•
Meranie vykonávajte pri teplote prostredia cca 20°C, rovnakú teplotu by mala mať i testovaná vzorka. Aj nepatrné vychýlenie
teploty môže výsledky merania ovplyvniť.
•
Testovanú vzorku pred meraním očistite a potom sa jej už nedotýkajte holými rukami. Výsledky by skreslilo i nepatrné
množstvo mastnoty.
•
Meranie na silno znečistených či zamastených povrchoch by malo byť vykonávané pomocou vatovej tyčinky, nie štetčeka.
Vatovú tyčinku nepoužívajte opakovane, ale vždy iba na aplikáciu jedného pruhu, inak by ste mohli atrament vo fľaštičke
kontaminovať nečistotami z povrchu.
•
Testovací atrament nepoužívajte po dobe spotreby uvedenej na vnútornej strane vrchnáka. Atramenty majú dobu spotreby 3
až 6 mesiacov od expedície.
…… zmerajte si svoj úspech
_______________________________________________________________________________________________________________
Novo 153
IO
36427535
Tel.:
+421 435 590 402
E-mail:
[email protected]
SK 029 55 Novo
DI
SK2021950040 Tel :
+421 905 524 668
Homepage: http://www.gamin.sk
Spolonos zapísaná v OR OS Žilina, oddiel sro, vložka .: 15909/L
Verzia: V1_18_07_13 1 / 2
___________________________________________________________________________________________________________________________
Meracia, laboratórna a tryskacia technika
Rozdiel medzi modrým a ružovým atramentom
Celkové povrchové napätie sa skladá z dvoch častí: polárnej a disperznej. Každá tekutina i povrchové napätie každej vzorky majú
rôzny pomer polárnych a disperzných častí.
Testovací atrament s povrchovým napätím napr. 36 mN/m môže byť zmiešaný z rôznych roztokov, ako je methanol s vodou alebo
ethylenglykol s nitromethanem. Každý atrament má špecifický pomer polárnej a disperznej časti a na plastovom povrchu sa chová
inak. Preto je možné, že pri použití rôznych atramentov s identickou hodnotou dosiahnete na rovnakom povrchu rôzne výsledky.
Toxické atramenty (modré) sú vyrobené v súlade so štandardami ISO, ale nakoľko chceme zákazníkom ponúknuť i netoxickú
variantu, sú k dispozícií netoxické testovacie fixy (rúžové). Práve v takomto prípade je viac menej možné, že sa namerané hodnoty
budú líšiť.
Bohužiaľ nemôžeme poskytnúť žiadny zoznam priľnavosti rôznych povrchov, nakoľko závisí na mnohých ďalších faktoroch ako
napr. drsnosť povrchu, vlastnosti materiálu atď. Pokiaľ nám oznámite, aký druh materiálu sa chystáte testovať, radi vám pomôžeme
a poskytneme ďalšie informácie.
…… zmerajte si svoj úspech
_______________________________________________________________________________________________________________
Novo 153
IO
36427535
Tel.:
+421 435 590 402
E-mail:
[email protected]
SK 029 55 Novo
DI
SK2021950040 Tel :
+421 905 524 668
Homepage: http://www.gamin.sk
Spolonos zapísaná v OR OS Žilina, oddiel sro, vložka .: 15909/L
Verzia: V1_18_07_13 2 / 2
Download

Informácie Arcotest