V3 System – Uživatelská příručka
Bezpečnostní pokyny
• Pro zabránění vdechnutí drobných částic, je
nutné použít koferdam
• Pro zvýšení bezpečnosti navažte na kroužek
floss (mezizubní nit)
• Matrice a klínky jsou určeny
k jednorázovému použití
• Kroužky, kleště a pinzety sterilizujte
v parním autoklávu
• Čtyřruční práce s asistentem zabrání pádu
matric a klínků – uchopením speciální
samodržnou pinzetou s nýtkem.
WedgeGuard aplikujte před preparací kavity
Klínek se štítem WedgeGuard zabraňuje
krvácení během preparace kavity. Navíc
WedgeGuard (viz výše) chrání
papilu/koferdam a stejně tak i přilehlý zub.
Zasuňte klínek samotný nebo se štítem
z lingvální nebo bukální strany a můžete
preparovat kavitu.
Odstranění štítu
Po preparaci užitím WedgeGuard, sejměte
nejprve štít a klínek nechte na místě. Při jeho
snímání si můžete přidržovat klínek zrcátkem.
Zavedení matrice
Do pinzety uchopte matrici V3 Tab-Matrix a
ujistěte se, že zlaté rameno pinzety s nýtkem
na konci je orientováno směrem od zubu.
Záložku na matrici ohněte směrem k sobě, což
Vám umožní apikálně snadně zavést matrici až
subgingiválně. Je-li to nutné, můžete jemně
popotáhnout klínek a dorazit matrici. Poté
záložku na matrici ohněte nad sousední zub a
klínek adaptujte na původní místo.
ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8, Tel: 233 552 022, Fax: 233 552 265 GSM:
774362635, www.italdent.cz, e-mail: [email protected]
Dotvarování matrice
Matrici dotvarujte podle potřeby do správné
výšky pro zajištění žádaných kontur, zvláště na
marginálním okraji.
Opatrné umístění kroužku V3 Ring
Požádejte Vašeho asistenta, aby Vám podal
kleště s připraveným kroužkem: zeleným pro
moláry nebo žlutým pro pre-moláry a dětské
moláry. Nespěchejte: pomocí volného prstu
dotlačte kroužek co nejníže na klínek tak, aby
na něj dosedl. Při uvolňování kleští přitlačujte
prstem matrici, aby nedošlo k nežádoucímu
pohybu.
Jiný možný postup, matrice – pak klínek
Pokud nepoužíváte klínek se štítem
WedgeGuard nebo nechcete preparovat při
zavedeném klínku, pak můžete proces obrátit:
nejprve preparovat, poté zavést matrici a pak
adaptovat klínek.
Kroužek v ideální poloze
Obrázek výše ukazuje umístění kroužku V3
Ring z bukálního pohledu. Všimněte si, jak
blízko jsou „V“ špičky kroužku blízko
gingiválnímu okraji a jak se „V“ drážka kroužku
dotýká klínku. Ujistěte se, že je kroužek
v těsném kontaktu s klínkem a že s ním nejde
pohnout apikálně.
ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8, Tel: 233 552 022, Fax: 233 552 265 GSM:
774362635, www.italdent.cz, e-mail: [email protected]
Umístění kroužku distálně
Pro získání lepšího pohledu i přístupu k MO
výplním je často nejlepší způsob umístit
kroužek distálně.
Oddělení matrice od kompozitu
Přerušte vazbu mezi matricí a kompozitem
opatrným zasunutím tenkého a ostrého
nástroje pod kontaktními body .
Zaklínkování z obou stran
V3 Systém umožňuje umístit druhý klínek, a to
i bez odstranění kroužku. Klínky je možné
stohovat, takže druhý kroužek může být
zasunut pod první, jak ukazuje obrázek. Takto
lze upravit zaklínkování i v průběhu preparace.
Odstranění matrice
Uchopte pinzetou matrici za otvor a opatrně
s ní kývejte. Pokud je matrice uvolněná, je bez
nalepeného kompozitu a může tak být snadno
odstraněná.
ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8, Tel: 233 552 022, Fax: 233 552 265 GSM:
774362635, www.italdent.cz, e-mail: [email protected]
Předpětí kroužku
Občas je potřeba přenastavit tvar/předpětí
kroužku (zvláště v případě jeho deformace
použitím nadměrné síly). Umístěte kroužek do
drážky kleští (viz obrázek výše) a kleště
opatrně zmáčkněte.
Další informace na webových stránkách
www.triodent.com
www.italdent.cz (vyhledat V3 RING)
Může se Vám hodit
Univerzální nebo úzký V3 Ring?
Úzký (žlutý) kroužek je určen pro premoláry a
dětské zuby, protože působí větší silou při
malém rozevření. Je rovněž vhodný pro těžko
oddělitelné zuby nebo v případě nutné
dodatkové separace MO/DO.
Existuje možná kontraindikace při použití
žlutého kroužku na molár, která je způsobena
příliš velkým sevřením a možnými obtížemi při
odstraňování kroužku.
Upozornění: Po příliš silném stlačení se zuby
samy vrátí do původní polohy díky slabým
pohybům podobným ortodontickým (<30µ).
Není nutné žádné zabrušování kontaktů nebo
stripping.
Univerzální (zelený) kroužek je ve většině
případů vhodný pro moláry.
Pinzeta Pin-Tweezers
Používejte samodržnou pinzetu Triodent PinTweezers pro bezpečnou manipulaci s klínky a
matricemi. Matrici uchopte pinzetou tak, že
zlaté rameno pinzety s nýtkem na konci bude
orientováno směrem od ošetřovaného zubu.
V opačném případě se bude pinzeta při
uvolnění matrice hůře vyvlékat z očka.
ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8, Tel: 233 552 022, Fax: 233 552 265 GSM:
774362635, www.italdent.cz, e-mail: [email protected]
Použití klínku se štítem
Před preparací kavity použijte klínek se štítem
WedgeGuard případně vlnkový klínek WaveWedge. Klínek se štítem zabraňuje
nechtěnému zasažení přilehlého zubu
brouskem. Klínek (se štítem nebo vlnkový)
spolu s koferdamem (užívá-li se) současně tlačí
na aproximální gingivu a chrání ji před
brouskem a je prevencí krvácení. Zavádění
klínků si můžete usnadnit lubrikantem na
vodní bázi nebo pastou pro lokální anestezii.
Tím zamezíte i shrnutí nebo posunutí
koferdamu.
Klínky se štítem nebo vlnkové sedí více
apikálně a umožňují tím zajistit nižší bod
kontaktu.
Zaklínkování z obou stran
„V“ tvar klínku systému V3 umožňuje použití
klínku z obou stran. Tímto lze docílit
optimálního utěsnění axiálního rohu nebo
spodní části zubu. Zkontrolujte gingivální okraj
a jsou-li zde stále mezery, umístěte druhý
klínek. Toto lze provádět i v případě již
zavedené matrice nebo nasazeného kroužku.
Rekonstrukce k sobě obrácených MO a DO
Nejjednodušší metodou pro k sobě obrácené
rekonstrukce tříd II je jejich postupné
provedení. Více výplní lze sice provádět
najednou a rychleji, vyžaduje to ale větší
zkušenost operatéra. Při použití dvou matric
pro separaci doporučujeme použít úzký (žlutý)
kroužek V3 Ring, neboť tlačí na zuby větší silou
a lépe je oddělí.
Pokud je kontaktní bod příliš těsný pro
zavedení klínku se štítem, je možné nejprve
nasadit kroužek V3 Ring, čímž dojde
k částečné separaci. Vyžaduje-li to situace, je
možné zbrousit sklovinu na okluzi, ztenčit
marginální okraj event. odlomit a umístit
WedgeGuard. Pro usnadnění pohledu a
přístupu do MO kavity můžete také odbrousit
štítek.
Matrice V3 Tab-Matrices
Zavedení klínku před umístěním matrice
eliminuje možnost protruze gingivy pod okraj.
Pokud dáváte přednost opačnému postupu
zavedení matrice před klínkem, ohněte očko
matrice nad sousední zub a při současném
zavádění klínku přidržujte matrici prstem. Tím
zabráníte možnému vyklouznutí matrice.
Po nasazení kroužku se ujistěte, že mezi
matricí a zubem není v úrovni dásně žádná
mezera. Pokud je, je nutné nástrojem matrici
přitlačit k zubu event. více zahnout. Pro
dokonalé vytvrzení kompozitu při závěrečné
polymeraci nejprve sejměte kroužek event.
klínek, pak odklopte křídla matrice a vytvrzujte
z bukální a lingvální strany. Matrici opatrně
odstraňte pomocí pinzety jemným kýváním a
současným vytahováním. Pozor na laceraci
papily při hrubém odtrhávání matrice!
ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8, Tel: 233 552 022, Fax: 233 552 265 GSM:
774362635, www.italdent.cz, e-mail: [email protected]
Použití více kroužků V3 Ring
Při MOD rekonstrukcích můžete kroužky
stohovat na sebe nebo použít jeden meziálně
a druhý distálně. Kroužek se odkloní od
marginálního okraje a snadno se tím stohuje
(viz dole vpravo)
MOD rekonstrukce
Doporučená metoda je následující:
1. Zaveďte klínky na obou stranách (M a D) a
preparujte kavitu
2. Umístěte M a D matrici, leptejte a bondujte
3. Nasaďte kroužek V3 Ring na M, proveďte
rekonstrukci kontaktního bodu M
4. Posuňte kroužek do pozice D a proveďte
rekonstrukci bodu D
5. Dokončete okluzální povrch, polymerujte a
současně myslete na C-Faktor
ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8, Tel: 233 552 022, Fax: 233 552 265 GSM:
774362635, www.italdent.cz, e-mail: [email protected]
Údržba a sterilizace
Zabránění kontaminace
Slabá vrstva vazelíny nanesená na plastové konce kroužků zamezí ulpívání používaných adhezív aj.
prostředků používaných při lepení.
Odstranění nánosů
Čištění od nánosů adhezív usnadníte krátkým ponořením kroužků do lihu (několik minut)
Před sterilizací
Opláchněte kroužek před čištěním v ultrazvukové čističce. Většina chemických prostředků
používáných v čističce neovlivní kvalitu kroužku V3 Ring. Může se však stát, že dojde k diskoloraci –
což je pouze kosmetickou záležitostí. Pokud toto by měl být pro vás problém, pak doporučujeme
vložit kroužek do misky s vodou/dezinfekčním roztokem a to celé vložit do ultrazvukové čističky. Tím
uchráníte kroužek před vlivem chemikálií.
Sterilizace
Používejte pouze parní autokláv. Nenechávejte kroužky v autoklávu po dlouhou dobu nebo přes noc.
Nepoužívejte žádný chemický způsob sterilizace. Chemikálie ničí plast.
Pnutí, elasticita
Při povolení/rozevření kroužku důsledkem dlouhodobého používání, je možné tento kroužek
zamačknout do původního stavu pomocí Triodent kleští. Ty mají dva zářezy, do kterých kroužek
snadno uchopíte a zmačknutím jej vrátíte do požadovaného tvaru. Pro zaručení co nejdelší doby
použití kroužku:
- kroužek nepřepínejte. Kroužek otevřete jen tolik, kolik je nutné pro snadné umístění kolem zubu
- napněte ho vždy jen na nezbytně nutnou dobu, než jej umístíte do požadovaného místa
Obrázek níže:
Nový V3 Ring (vlevo) a kroužek po 2 letech používání (vpravo), který byl pravidelně čištěn
v ultrazvukové čističce.
ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8, Tel: 233 552 022, Fax: 233 552 265 GSM:
774362635, www.italdent.cz, e-mail: [email protected]
Download

V3 System – Uživatelská příručka