Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
01 - Problematika voľného času
Predseda: Mgr. Marta Podhorínová (KE), CPPPaP, Letná 44, Rožňava
Člen: Mgr. Ján Benko, PhD. (PO), SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov
Člen: Mgr. Stanislav Šturdík (TN), SPŠ, SNP 413/8, Myjava
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce
Škola, adresa školy
1.
Katarína Lipjanska, Dominika
Dobrovoľnícky projekt Darujme
Dolnická, Michaela
čas, prinesme úsmev
Gašparíková
2.
Petra Vajdová, Peter Maňko
Rok aktívneho starnutia a
Obchodná akadémia,
solidarity medzi generáciami 2012 Prievidza, F. Madvu 2
3.
Anna Parchovianska,
Vladimíra Paulovičová
Riziká trávenia voľného času u
detí.
4.
Ivana Pupavová, Martin
Kocman
Historický šerm
5.
Daniel Čech
Kamenní strážcovia
Kraj
Gymnázium M.R., Žiar
nad Hronom, J. Kollára Banskobystrický
2
Trenčiansky
Stredná zdravot.škola,
Košický
Michalovce,
Masarykova 27
Gymnázium A.S.,
Banskobystrický
Krupina, M. R.
Štefánika 8
SOŠ podnikania,
Prešovský
Prešov, Masarykova 24
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Zriaďovateľ
Banskobystrický
samosprávny kraj
Trenčiansky
samosprávny kraj
Košický
samosprávny kraj
Banskobystrický
samosprávny kraj
Prešovský
samosprávny kraj
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
02 - Matematika, fyzika
Predseda: RNDr. Mária Renkerová Súkromné gymnázium (KE), Starozagorská 8, Košice
Člen: Mgr. Eva Činčurová (NR), Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Člen: Mgr. Marta Bezáková (TN), SOŠ, Farská 7, Bánovce nad Bebravou
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
Zriaďovateľ
1.
Juraj Tuchyňa
Príjem a spracovanie dát z NOAA
satelitov rádio-amatárskymi
prostriedkami
Piar.gymn.
J.Braneckého, Trenčín, Trenčiansky
Palackého 4
Rehoľa piaristov na
Slovensku
2.
Michal Račko
Farnsworthov fúzor
Gymnázium, Martin, J.
Žilinský
Lettricha 2
Žilinský
samosprávny kraj
3.
Tomáš Laško, Richard Václav Teslov Transformátor
4.
Jana Sitárová, Veronika
Podobová
5.
Termodynamické vlastnosti
Martin Liščinský, Michal Géci dvojrozmernej sústavy malých
magnetov
Využitie nanotechnológií
Gymnázium Ľ.Š.,
Zvolen, Hronská
1467/3
Gymnázium J.
Jesenského, Bánovce
nad Bebravou,
Gymn. sv. T.
Akvinského, KošiceStaré Mesto,
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Banskobystrický
Banskobystrický
samosprávny kraj
Trenčiansky
Trenčiansky
samosprávny kraj
Košický
Kongregácia sestier
dominikánok
blahoslavenej
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
03 - Chémia, potravinárstvo
Predseda: Ing. Tamara Filadelfiová (BB), SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota
Člen: Ing. Viera Bakošová (ZA), Súkromná SOŠ EDUCO, Slanická osada, Námestovo
Člen: Ing. Anna Komorná (NR), SOŠ veterinárna, Drážovská 14, Nitra
Člen: Ing. Oľga Benčová (PO), SOŠ, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
1.
Ján Galbavý
2.
Štefan Selepko
3.
Sylvia Matulová
4.
Dominika Bulková
5.
Mária Chamilová
Názov práce
Škola, adresa školy
Využitie biooxidácie pre zvýšenie Stred.priem.škola S.M.,
účinnosti získania
Banská Štiavnica,
zlata tiomočovinou
Akademická 13
Gymnázium Pavla
Chemické teplo
Horova, Michalovce,
Masarykova 1
Gymnázium, BratislavaMykotoxíny a ich vplyv na
Staré Mesto, Vazovova
organizmus
6
Cirk. gym. sv. Mikuláša,
Výroba bio masti na kožné
Stará Ľubovňa, Štúrova
problémy
383/3
Domáca výroba mydla od základu
Gymnázium, Lipany,
Komenského 13
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Kraj
Zriaďovateľ
Banskobystrický
Banskobystrický
samosprávny kraj
Košický
Košický
samosprávny kraj
Bratislavský
Bratislavský
samosprávny kraj
Prešovský
Rímskokatolícka
cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie
Prešovský
Prešovský
samosprávny kraj
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
04 - Biológia
Predseda: PaedDr. Monika Ružeková, PhD. (BA), Gymnázium L. Sáru 1, Bratislava
Člen: Mgr. Eva Frantzová (NR), Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Člen: Mgr. Ivana Hnátová (TT), Gymnázium F. V. Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
Zriaďovateľ
Invázne rastliny v povodí rieky
Rajčianka a ich vplyv na
biodiverzitu
Vplyv vody upravenej reverznou
osmózou na rastlinnú a živočíšnu
ontogenézu
Gymnázium sv.
Františka, Žilina, J. M. Žilinský
Hurbana 44
Evanjelické
Banskobystrický
gymnázium, Banská
Bystrica, Skuteckého 5
Kongregácia
Školských sestier
sv. Františka
Biskupský úrad
Západného
dištriktu
3.
Ján Deván, Alžbeta
Devánová
Floristický výskum vstavačovitých (Orchidaceae)
Kochanovskej a Chocholanskej doliny v strednej
časti Bielych Karpát a zdokumentovanie
vybraných morfologických znakov druhu
Anacamptis morio
Gymnázium
ĽudovítaŠtúra, Trenčín, Trenčiansky
1. mája 170/2
Trenčiansky
samosprávny kraj
4.
Emília Petríková
2-Deoxyglukóza znižuje účinok
Sorafenibu metabolickými dráhami v
malígnom melanóme
Gymnázium J.G.T.,
Banská Bystrica,
J.G.Tajovského 25
Banskobystrický
Krajský školský
úrad v Banskej
Bystrici
5.
Lenka Majerčáková
Charakteristika endemitického a
invázneho rastlinstva Pienin
Gymnázium, Spišská
Stará Ves, Ulica SNP 3
Prešovský
Prešovský
samosprávny kraj
1.
Ján Veselý, Marek Bielesch
2.
Peter Pázmány
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
05 - Životné prostredie, geografia, geológia
Predseda: RNDr. Ivan Ružek, PhD. (BA), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina 1, Bratislava
Člen: RNDr. Tibor Madleňák, PhD. (BB), Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Člen: PaedDr. Marta Kvasňovská (NR), Gymnázium Sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra
Člen: RNDr. Soňa Bellanová (ZA), Stavebná fakulta ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
1.
Vplyv banských vôd na vodné
Tomáš Marcinko, Annamária
organizmy a kvalitu vody v jazere
Gurčíková
Turzov
2.
Aneta Hušková
Detailní zpracování konodontových faun
se zaměřením na hranici silur/devon v
lokalitě Na Požárech (Barrandien, Česká
republika)
3.
Filip Kucej
Inventarizačný výskum fauny v
SOŠ veterinárna, Nitra,
Nitriansky
historickom parku Lednické Rovne Dražovská 14
4.
Andrej Bocán
5.
Diana Somogyiová
Gymnázium, Gelnica,
SNP 1
Košický
Zriaďovateľ
Košický
samosprávny kraj
Gymnáziu, Palackého
Česká republika
191/1, Mladá Boleslav
Gymnázium J.Hollého,
Karibik - exotický dovolenkový cieľ Trnava, Na hlinách
Trnavský
7279/30
Prevencia a odstraňovanie nelegálnych
Obchodná akadémia,
skládok odpadu
Bratislava-Nové Mesto, Bratislavský
v obci Tomášov a okolí na pozadí ich
Račianska 107
právnej úpravy
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Nitriansky
samosprávny kraj
Trnavský
samosprávny kraj
Bratislavský
samosprávny kraj
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
06 - Zdravotníctvo a farmakológia
Predseda: PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. (BB), Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica
Člen: MUDr. Zuzana Pechočiaková (NR), Fakultná nemocnica, Špitálska 6, Nitra
Člen: PaedDr. Darina Hanáková, MPH. (TT), SOŠ zdravotnícka, Daxnerova 5, Trnava
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
1.
René Valúšek
2.
Michal Sojka
3.
Erika Báčiková
4.
Erik Schmotzer
5.
Zuzana Tiňová, Petra
Vašková
Názov práce
Škola, adresa školy
Gymnázium
L.Novomeského,
Senica, Dlhá 1037/12
Súkromné gymnázium,
Pomôcka pre diabetikov
Lučenec, Gemerská
cesta 1
Gymnázium Ivana
Využitie medu pri procese hojenia
Bellu, Handlová, L.
akútnych a chronických rán
Novomeského 15
Stredná zdravot. škola,
Analýza kvality sypaných
Košice-Staré Mesto,
rumančekových čajov
Moyzesova 17
Stredná zdravot.škola,
Oxygenoterapia - terapia života
Michalovce,
Masarykova 27
Vplyv elektrosmogu na človeka v
jeho prostredí
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Kraj
Zriaďovateľ
Trnavský
Trnavský
samosprávny kraj
Banskobystrický
Branislav Becher
Trenčiansky
Trenčiansky
samosprávny kraj
Košický
Košický
samosprávny kraj
Košický
Košický
samosprávny kraj
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
07 - Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
Predseda: Ing. Ľubomír Schvarc (ZA), SOŠ poľnoh.a služ.na vidieku, Predmestská 82, Žilina
Člen: Ing. Hyacinta Michalková (TT), SOŠ záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
Člen: RNDr. Vladimír Gubiš (NR), Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
Zriaďovateľ
1.
Michal Sysel
Chov oviec plemena šumavka
SOŠ veterinárna, Nitra,
Nitriansky
Dražovská 14
Nitriansky
samosprávny kraj
2.
Stanislava Ješková
Rozmnožovanie hortenzie
SOŠ záhradnícka,
Piešťany, Brezová 2
Trnavský
Trnavský
samosprávny kraj
3.
Daniel Jurík, Dominika
Matejovičová
Renesancia jačmeňa
SOŠ, BratislavaPetržalka, Farského 9
Bratislavský
Bratislavský
samosprávny kraj
4.
Klaudia Kvaková, Jakub Šalko
Monitoring znečistenia horného
toku rieky Hron
Gymnázium J.CH.,
Brezno, Štúrova 13
Banskobystrický
Banskobystrický
samosprávny kraj
5.
Frederika Bamburová
Vyhodnotenie paroženia
jeleňovitých v Liptove
SOŠ lesnícka J.D.M.,
Liptovský Hrádok,
Hradná 534
Žilinský
Žilinský
samosprávny kraj
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
08 - Hoteliérstvo (HORECA), gastronómia, cestovný ruch
Predseda: Ing. Ladislav Blaškovič (TT), Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany
Člen: Ing. Mária Vavreková (PO), SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov
Člen: PhDr. Gabriela Karovičová (BA), Egrešova 3, Bratislava
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
Bratislavský
Zriaďovateľ
1.
Lucia Petrášová, Dana
Simonová
Diétne stravovanie bez lepku
SOŠ, BratislavaPetržalka, Farského 9
Bratislavský
samosprávny kraj
2.
Martin Ščasný
Podnikateľský plán - The Kraken
restaurant
Hotelová akadémia,
Trnavský
Piešťany, Stromová 34
Trnavský
samosprávny kraj
Banskobystrický
samosprávny kraj
3.
Svetlana Tomašiaková
Daxnerov motoráčik
Hotelová akadémia,
Brezno, Malinovského Banskobystrický
1
4.
Zdenko Kusenda, Jana
Fiedlerová
Trenčiansky pivný somelier
SOŠ OBCH. S., Trenčín,
Trenčiansky
Jilemnického 24
Trenčiansky
samosprávny kraj
5.
Veronika Molčanová, Silvia
Dinisová
Pod hradbami Kamenického hradu
SOŠ podnikania,
Prešovský
Prešov, Masarykova 24
Prešovský
samosprávny kraj
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava
Predseda: Ing. Ľubica Gracíková (TN), SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
Člen: Ing. Jozef Kocurek (KE), Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Člen: Ing. Ladislav Mišík, PhD. (PO), Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
1.
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce
Lukáš Hajdúšek, Martin
Paletizačná linka
Vrbiak, Romana Jamrichová
2.
Marek Pramuka
CNC Frézovačka
3.
Tomáš Bendík
CAM - počítačová podpora
riadenia sústruhu
4.
Lukáš Jando
Optimalizácia počtu lopatiek
Bánkiho turbíny
5.
Dávid Bartalos, Attila
Kamocsai
Recumbens
Škola, adresa školy
Stredná priem. škola,
Nitra, Fraňa Kráľa 20
Technická akadémia,
Spišská Nová Ves,
Hviezdoslavova 6
Str. priemyselná škola,
Poprad, Mnoheľova
828
Stred.priemyselná
škola, Dubnica nad
Váhom, Obrancov
Stredná
priemysel.škola,
Komárno, Petőfiho 2
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Kraj
Zriaďovateľ
Nitriansky
Nitriansky
samosprávny kraj
Košický
Košický
samosprávny kraj
Prešovský
Prešovský
samosprávny kraj
Trenčiansky
Trenčiansky
samosprávny kraj
Nitriansky
Nitriansky
samosprávny kraj
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia
Predseda: Ing. Štefan Abaffy (NR), SPŠ stavebná, Cabajská 4, Nitra
Člen: Ing. Zuzana Mištinová (TT), SPŠ stavebná D.S.Jurkoviča, Lomonosova 7, Trnava
Člen: Ing. Viliam Wesserle (ZA), SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
Člen: Ing. Ivan Trnka (TN), SOŠ stavebná E.Belluša, Staničná 4, Trenčín
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
Spojená škola - SPŠ
Nízkoprahové denné centrum pre
Banskobystrický
stavebná, Banská
deti a rodinu - Maják
Bystrica, Kremnička 10
Zriaďovateľ
1.
Barbora Petríková, Lucia
Giertlová
2.
Vladimír Ondráško, Vladimír Tvorba 3D modelu digitálnymi
Ruček
softvérmi
SOŠ STAV., Trenčín,
Staničná 4
3.
Ľubomír Baľák, Pavol
Tužinský
Autobusová stanica Banská
Bystrica
Spojená škola - SPŠ
Banskobystrický
stavebná, Banská
Bystrica, Kremnička 10
Banskobystrický
samosprávny kraj
4.
Ján Sekáč, Peter Kmeť
Vyhliadková Veža Záruby
SPŠ stavebná, Trnava,
Lomonosovova 7
Trnavský
Trnavský
samosprávny kraj
5.
Adriana Šubová, Ľuboš
Žigmund
Rekonštrukcia kláštornej sýpky
SPŠ stavebná, Nitra,
Cabajská 4
Nitriansky
Nitriansky
samosprávny kraj
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Trenčiansky
Banskobystrický
samosprávny kraj
Trenčiansky
samosprávny kraj
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
11 - Informatika
Predseda: Ing. Viera Sroková (PO), SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Člen: Ing. Anton Hrčka (TT), SPŠ elektrotechnická, Námestie SNP 8, Piešťany
Člen: Ing. Daniel Adamko (BA), FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
Zriaďovateľ
1.
Jakub Strapko
Zabezpečenie komunikácie
servera
SPŠ dopravná, Trnava,
Trnavský
Študentská 23
Trnavský
samosprávny kraj
2.
Lukáš Abrahám, Matúš
Glezgo
Informačný panel
Stredná odborná škola,
Banskobystrický
Žarnovica, Bystrická 4
Banskobystrický
samosprávny kraj
SPŠ elektrotechnická,
Bratislava-Dúbravka,
Karola Adlera 5
Bratislavský
Bratislavský
samosprávny kraj
Gymnázium, Myjava,
Jablonská 5
Trenčiansky
Trenčiansky
samosprávny kraj
SPŠ elektrotechnická,
Bratislava-Dúbravka,
Karola Adlera 5
Bratislavský
Bratislavský
samosprávny kraj
3.
Jakub Kracina, Martin Bokša Redakčný systém Titex
4.
Ondrej Škopek
Rozpoznávanie áut a výpočet rýchlosti
jazdy pomocou počítačového videnia a
knižnice OpenCV
5.
Jakub Tuš
Visionet CMS
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
12 - Elektrotechnika a hardware
Predseda: Juraj Galba (BA), Galab, Nábělkova 2, Bratislava
Člen: Ing. Kamil Kordík (BB), SPŠ J.Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
Člen: Ing. Ján Knutelský (KE), SOŠ dopravná, Komenského 113, Košice
Člen: Ing. Milan Duroška (TN), SOŠ, Športová 675, Stará Turá
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
Zriaďovateľ
1.
Jozef Meluš
CNC fréza
SPŠ elektrotechnická,
Piešťany, Nám. SNP 8
Trnavský
Trnavský
samosprávny kraj
2.
Damián Feťko, Stanislav
Starec
Elektronický zámok s využitím
RFID kariet
SPŠ elektrotechnická,
Prešov, Plzenská 1
Prešovský
Prešovský
samosprávny kraj
3.
Peter Völgyi
Malá poloautomatická odporová
zváračka
Stredná odborná škola,
Košický
Rožňava,
Hviezdoslavova 5
Košický
samosprávny kraj
4.
Viliam Mihálik
Robot stopár
Stredná odborná škola,
Banskobystrický
Veľký Krtíš, Poľná 10
Banskobystrický
samosprávny kraj
5.
Radovan Svitek, Patrik
Harvan
Spojená škola-SPŠ,
Quadrocopter s riadením Atmega Kysucké Nové Mesto,
Nábrežná 1325
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Žilinský
Žilinský
samosprávny kraj
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
13 - História, filozofia, právne vedy
Predseda: Mgr. Henrich Hrehor, PhD. (KE), UPJŠ, Šrobárova 2, Košice
Člen: PhDr. Alica Virdzeková (ZA), Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
Člen: PaedDr. Adriena Medzihorská (NR), Gymnázium M.R.Štefánika 16, Nové Zámky
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce
Škola, adresa školy
Gymnázium, Žilina,
Varšavská cesta 1
Kraj
Žilinský
Zriaďovateľ
Žilinský
samosprávny kraj
1.
Gabriela Mičurová
Sokolovňa v Žiline a jej premeny
2.
Dávid Mikuš, Andrea
Stričíková
Majetky a podnikateľské aktivity
Alexandra Sztárayho
3.
Veronika Bognárová
Baroková perla na úpätí Karpát
4.
Anna Holešová, Michal
Viskup
Vojaci bez zbraní
Gymnázium, Žilina,
Varšavská cesta 1
Žilinský
Žilinský
samosprávny kraj
5.
Patrik Zakarovský
Rodokmeňová analýza
Gymnázium, Prešov,
Konštantínova 2
Prešovský
Prešovský
samosprávny kraj
Gymnázium Pavla
Košický
Horova, Michalovce,
Masarykova 1
SPŠ stavebná,
Hurbanovo, Konkolyho Nitriansky
8
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Košický
samosprávny kraj
Nitriansky
samosprávny kraj
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Predseda: Ing. Stanislav Hlavna (BB), SOŠ, Bystrická 4, Žarnovica
Člen: Mgr. Marcela Chovancová, PhD. (BA), SF STU, Radlinského 11, Bratislava
Člen: Ing. Ladislav Štúrik (TN), Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
1.
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Miroslav Spodniak, Martin
Červenec
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
Zriaďovateľ
Medzinápravová spojka HALDEX
IV. generácie s rozvodovkou
zadnej nápravy
SPŠ dopravná, Zvolen,
Sokolská 911/94
Trenčiansky
samosprávny kraj
Banskobystrický
Banskobystrický
samosprávny kraj
2.
Pavol Binčík, Filip Kopecký
Učebá pomôcka PLC
Stredná odborná škola,
Trenčín, Pod Sokolice Trenčiansky
14
3.
Filip Dubovský, Tomáš
Gunda
Dátová sieť
Stredná odborná škola,
Banskobystrický
Žarnovica, Bystrická 4
Banskobystrický
samosprávny kraj
4.
Marcela Jančušová, Peter
Tarasovič, Katarína
Semanišínová
Naše mesto - náš poklad
Hotelová akadémia,
Bardejov, Pod
Vinbargom 3
Prešovský
Prešovský
samosprávny kraj
5.
Marianna Hrdá
„Múdra taška“
(praktické informácie nielen na
hodiny prírodovedy)
Obchodná akadémia,
Prievidza, F. Madvu 2
Trenčiansky
Trenčiansky
samosprávny kraj
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
15 - Ekonomika a riadenie
Predseda: Ing. Margita Kuricová (ZA), Obchodná akadémia, ul.17. novembra 2701, Čadca
Člen: Ing. Petra Romanová (PO), SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Člen: Ing. Zdenka Kovalčíková (BA), MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce
1.
Lucia Priadková
Ako neprísť o peniaze
2.
Adam Švorc, Tomáš Peniaško GreenCycle s.r.o.
3.
Jozef Masárik
Cenová politika mobilných
operátorov na Slovensku
4.
Mária Kullová
Rodová rovnosť v organizácii
5.
Dominik Rusňák
Problematika financovania
slovenského športu na príklade
mesta Spišská Nová Ves
Škola, adresa školy
Kraj
Zriaďovateľ
Stredná odborná škola,
Banskobystrický
Zvolen, Jabloňová 1351
Banskobystrický
samosprávny kraj
Obchodná akadémia,
Prievidza, F. Madvu 2
Trenčiansky
samosprávny kraj
Trenčiansky
Hotelová akadémia,
Trnavský
Piešťany, Stromová 34
Obchodná akadémia,
Čadca, 17. novembra
2701
Gymnázium sv. F.
Assis., Levoča,
Kláštorská 24
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Trnavský
samosprávny kraj
Žilinský
Žilinský
samosprávny kraj
Prešovský
Rímskokatolícka
cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Predseda: Mgr. Ján Angelovič (PO), SOŠ, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Člen: Ing. Oľga Moravčíková (BB), Súkromná HA Joergesov dom, Drieňová 12, Banská Štiavnica
Člen: PaedDr. Gabriela Görgeyová (KE), Gymnázium P.J.Šafárika, Ul. Akad. Hronca 1, Rožňava
Člen: Ing. Vladimíra Siváková (TN), SOŠ, T. Vansovej 1054/45, Púchov
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
Názov práce
1.
Daniel Tocik
Zebo
2.
Veronika Valkovičová
Výpal keramiky- Raku výpal
3.
Anežka Gúberová
Indické svadobné šperky
4.
Hedviga Gutierrez
Na skle maľované
5.
Katarína Palubová
Šansón očami súčasnej mládeže
Škola, adresa školy
Cirkevné gymnázium,
Trebišov, M. R.
Štefánika 9
Škola úžit.výtvarníctva,
Bratislava-Karlova Ves,
Dúbravská cesta 11
Súkr.stred.umel.škola,
Hodruša - Hámre, Kyslá
214
Stredná umelecká škola
Ladislava Bielika,
Levice, Vajanského 23
Kraj
Zriaďovateľ
Košický
Gréckokatolícka
eparchia Košice
Bratislavský
Bratislavský
samosprávny kraj
Banskobystrický
Inštitút vzdelávania
a starostlivosti, s. r.
o.
Nitriansky
Nitriansky
samosprávny kraj
Gymnázium, Bardejov,
Prešovský
Jiráskova 12
Prešovský
samosprávny kraj
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ, školský rok 2012/2013
Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky, 26.04.2013
Odbor:
17 - Pedagogika, psychológia, sociológia
Predseda: PaedDr. Lýdia Olajošová (KE), CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice
Člen: PhDr. Katarína Hrašnová, PhD. (TT), SOŠ zdravotnícka, Daxnerova 6, Trnava
Člen: PhDr. Alena Hrašková, MPH. (ZA), CPPPaP, Kukučínova 162, Čadca
Člen: PaedDr. Jana Stehlíková (BB), PF UMB, Ružová 13, Banská Bystrica
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a Priezvisko
(autor a spoluautor)
1.
Alexander Bošanský
2.
Alexandra Zemeníková,
Daniela Döményová
3.
4.
5.
Názov práce
Projektové vzdelávanie
Škola, adresa školy
SOŠ drevárska,
Topoľčany, Pílska 7
Kraj
Nitriansky
Gymnázium
Vplyv rozvodu na psychiku dieťaťa L.Novomeského,
Bratislavský
Bratislava-Ružinov,
Gymnázium M.R., Žiar
Feminizácia školstva v 20. storočí
Ema Zorkóczyová, Nina
zachytená na základných a stredných nad Hronom, J. Kollára Banskobystrický
Holičková, Petra Rafaelisová školách v Žiari nad Hronom
2
Psychické poruchy príjmu potravy Andrea Gombárová, Lucia
Gymnázium, Považská
Trenčiansky
mentálna anorexia, mentálna
Brzá, Valéria Kocifajová
Bystrica, Školská 234/8
bulímia
Analýza príčin oslobodenia žiakov
Gymnázium,
Alexandra Lešová
Košický
z predmetu
Michalovce, Ľ. Štúra 26
telesná a športová výchova
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
Zriaďovateľ
Nitriansky
samosprávny kraj
Bratislavský
samosprávny kraj
Banskobystrický
samosprávny kraj
Trenčiansky
samosprávny kraj
Košický
samosprávny kraj
Download

Výsledková listina - Krajské centrum voľného času v Trenčíne