Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 01 - Problematika voľného času
Predseda: Mgr. Ján Benko, PhD., Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov (PO)
Člen: Mgr. Marta Podhorínová, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Letná 44, Rožňava (KE)
Člen: Mgr. Stanislav Šturdík, Stredná priemyselná škola, SNP 8, Myjava (TN)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
I.
Soňa Gajecká, Lenka Raslavská
Aktívne trávenie voľného času počas zahraničnej praxe na SOŠ podnikania, Masarykova 24,
Prešov
Cypre
II.
Katarína Krajčiová
Matematické sústredenia
III.
Michaela Rybárová
Starostlivosť o holuby
Stredná odborná škola , Piešťanská
2262/80, Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky
IV.
Patrícia Chachaľaková, Magdaléna Bilá
Využitie voľného času mládeže na ochranu internetovej
identity na sociálnych sieťach
Stredná zdravot. škola Masarykova
27, Michalovce
Košický
V.
Ema Malíšková
Písanie poézie a vytvorenie vlastnej zbierky básní
Gymnázium sv. F. Assis., Kláštorská
24, Levoča
Prešovský
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Gymnázium, Alejová 1, Košice - Juh
Prešovský
Košický
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 02 - Matematika, fyzika
Predseda: Doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav fyzik. vied, odd. didaktiky fyziky, Angelinum 9 (KE)
Člen: Mgr. Eva Činčurová, Gymnázium, Golianova 68, Nitra (NR)
Člen: Mgr. Marta Bezáková, Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou (TN)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
Názov práce
Škola, adresa školy
I.
Gabriel Nagy, Gorazd Štieber
Elektrický výboj v plyne
Gymn. sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice -Staré Mesto
II.
Peter Páleník
Mapovanie svetelného znečistenia pomocou digitálneho
fotoaparátu
Piaristické gymnázium, Piaristická 6, Nitra
III.
Michaela Brezinová
Matematika a hudba
Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
IV.
Alžbeta Pudíková
Slnečná granulácia, vplyv slnečnej aktivity na vznik
slnečných škvŕn a Haleho cyklus
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
V.
Klára Mária Košuthová
Verifikácia kalkulácie Ludolfovho čísla metódou Monte
Carlo, Buffonova ihla
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Gymn. P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
Kraj
Košický
Nitriansky
Košický
Prešovský
Prešovský
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04. 2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 03 - Chémia, potravinárstvo
Predseda: Ing. Viera Bakošová, Súkromná stredná odborná škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo (ZA)
Člen: Ing. Tamara Filadelfiová, SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota (BB)
Člen: Ing. Anna Komorná, Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra (NR)
Člen: Ing. Oľga Benčová, Stredná odborná škola, Kušnierska brána 2, Kežmarok (PO)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
I.
Nora Jedináková
II.
Nisha Chawhanová
Majlinda Meta
III.
IV.
V.
Lenka Suchánková
Halyna Hyryavets
Simona Rišianová
Názov práce
Kontaminácia a degradácia archívnych knižných
dokumentov mikroorganizmami
Využitie kvasiniek na výrobu 1-fenyletanolu
Chemická analýza povrchových tokov - Krivoklátsky
potok
Zníženie acidity pôdy strukovinami
Vitamín C
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Škola, adresa školy
Stred.priem.škola S.M.
Akademická 13
Banská Štiavnica
Súkr. gymnázium Mercury
Zadunajská cesta 27
Bratislava -Petržalka
Gymnázium
Školská 2
Dubnica nad Váhom
Cirk. spoj. škola – Gym.
Švermova 10
Snina
Gymnázium
J. Lettricha 2
Martin
Kraj
BB
BA
TN
PO
ZA
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 04 - Biológia
Predseda: Mgr. Eva Frantzová, Gymnázium, Golianova 68, Nitra (NR)
Člen: PaedDr. Monika Ružeková , PhD. Gymnázium. L.Sáru 1, Bratislava (BA)
Člen: Ing. Iveta Jakubcová, Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany (TT)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
I.
Patrik Lettrich
II.
Peter Horák
III.
Názov práce
Analýza bakteriálnych druhov v školskom prostredí
Gymnázium
J. Lettricha 2
Martin
SOŠ veterinárna
Chov vakoveverice krátkohlavej
Dražovská 14
Nitra
Lívia Jurišová
Etologický výskum správania sa fretky domácej
IV.
Peter Macsek
Mikrobiológia čistenia odpadových vôd
Sladkovodné jednobunkové riasy
V.
Škola, adresa školy
Ivana Tothová
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Gymnázium
Školská 2
Dubnica nad Váhom
Gymnázium A. Vrábla
Mierová 5
Levice
Gymnázium
Ladislava Sáru 1
Bratislava-Karlova Ves
Kraj
Žilinsky
Nitriansky
Trenčiansky
Nitriansky
Bratislavský
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 05 - Životné prostredie, geografia, geológia
Predseda: PaedDr. Marta Kvasňovská, Spojená katolícka škola, o.z. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra (NR)
Člen: RNDr. Ivan Ružek, PhD., Prírodovedecká fakulta UK, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Mlynská dolina 1, Bratislava (BA)
Člen: RNDr.Tibor Madleňák, Fakulta prírod. vied UMB,Kated. geografie, geológie a krajinnej ekológie, Tajovského 40, Banská Bystrica PhD. (BB)
Člen: RNDr. Soňa Bellanová, Katedra geotechniky Stavebnej fakulty ŽU, Univerzitná 1, Žilina (ZA)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
I.
Dominik Juračka
II.
Peter Csányi
III.
Lucia Sviečková, Marek Brutovský
IV.
V.
Erik Veselý, Adrián Hindulák
Laura Koštialová
Názov práce
Škola, adresa školy
Izolácia a aplikácia mikroorganizmov schopných rozkladať
vybrané priemyselné kontaminanty zo životného
prostredia
SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50 Bratislava-Ružinov
Meranie kvality vody a jej vplyv na život rýb v prírode
SOŠ veterinárna Dražovská 14 Nitra
Environmentálny dopad banskej činnosti na osídlenie
banskej haldy v Gelnici a jej vplyv na človeka
Gymnázium SNP 1 Gelnica
Kraj
BA
NR
KE
Hrad Modrý Kameň - Dokumentácia a informačný systém
využitia
SPŠ stavebná O.W., B. Němcovej 1, Lučenec
BB
Popularizácia environmentálnej výchovy u detí
predškolského veku
TN
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského 15, Handlová
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 06 - Zdravotníctvo a farmakológia
Predseda: PaedDr. Darina Hanáková, MPH., Stredná odborná škola zdravotnícka, Daxnerova 5, Trnava (TT)
Člen: PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Sládkovičova 21, Banská Bystrica (BB)
Člen: MUDr. Zuzana Pechočiaková, Fakultná nemocnica, Detská klinika, Špitálska 6, Nitra (NR)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
I.
René Valúšek, Martin Vanečko
Schopnosť potkanov plniť behaviorálne úlohy pod
vplyvom skopolamínu v časovej závislosti
Gymnázium L. Novomeského , Dlhá
12, Senica
Trnavský
II.
Patrik Hajko
Frekvenčný generátor na lekárske účely
SPŠ, Petofiho 2, Komárno
Nitriansky
III.
David Vlasatý, Jakub Mucha
Inovácia mikrobiologickej kontroly slovenského
rádiofarmaka 18F-FDG
SOŠ Chemická, Vlčie hrdlo 50,
Bratislava Ružinov
Bratislavský
IV.
Kristína Tomková, Katarína Zemančíková
Rakovina prsníka - rizikové faktory a prevencia
V.
Petra Kovačovicová, Beata Kovačovicová
Sledovanie obezity detí na základných školách
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Evanielická spojená školaŽilinský
Gymn.Komenského 10, Liptovský
Mikuláš
Gymnázium M.R.Štefánika, Športová
Trenčiansky
41, Nové Mesto nad Váhom
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
Predseda: Ing. Ján Kotlár, Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica (BB)
Člen: Ing. Ľubomír Schvarc, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina (ZA)
Člen: Ing. Hyacinta Michalková, Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany (TT)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
I.
Lucia Šillerová
Zloženie a kvalita krmiva pre psy na slovenskom trhu
Gymnázium Párovská 1 Nitra
II.
Šimon Krist
Rez kôstkovín
SOŠ záhradnícka Brezová 2 Piešťany Trnavský
III.
Tomáš Baranovič
Hodnotenie odchovu a znášky hybridnej kombinácie
sliepok v prídomovom chove
SOŠ poľn. a služ. Na lúkach 18
Levice
Nitriansky
IV.
Klaudia Kolárová, Kristína Kostušová
Zvýšenie úrodnosti a veľkosti plodov papriky s využitím
účinnejšej metódy
Súkromné gymnázium Dneperská 1
Košice-Nad jazerom
Košický
V.
Stanislav Raždík
Monitorovanie zveri pozorovaním a fotopascami.
SOŠ lesnícka J.D.M. Hradná 534
Liptovský Hrádok
Žilinský
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Nitriansky
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 08 - Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia
Predseda: Ing. Ladislav Blaškovič, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany (TT)
Člen: Ing. Stela Stašaková, PhD., Hotelová akadémia Otta Brücknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok (PO)
Člen: PhDr. Gabriela Karovičová, Egrešová 3 , Bratislava (BA)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
I.
Svetlana Tomašiaková
Deň Jakuba Surovca - Legenda ožíva
Hotelová akadémia Malinovského 1
Brezno
II.
Lucia Leskovská
Mladý slovenský someliér
HA Ľ. Wintera Stromová 34 Piešťany Trnavský
III.
Martina Čmilňáková, Andrea Hrabovská
Podnikateľský plán: Cestovná kancelária Fans of Sport
SOŠ podnikania Masarykova 24
Prešov
Prešovský
IV.
Adam Dvořák
Kombinované diéty pri celiakii v modernej gastronómii
SOŠ Farského 9 Bratislava-Petržalka
Bratislavský
V.
René Tkáč
Historické múzeum v meste Partizánske
SOŠ Juraja Ribaya Partizánska 76
Bánovce nad Bebravou
Trenčiansky
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Banskobystrický
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. -25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava
Predseda: Ing. Ľubica Gracíková, Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom (TN)
Člen: Ing. Jozef Kocurek, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves (KE)
Člen: Ing. Ladislav Mišík, PhD., Spojená škola, Ľudmily Podjavorinskej 22, Prešov (PO)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
I.
Juraj Stopka, Maroš Bečár
Terénne vozidlo poháňané spaľovacím motorom
SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov
mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
TN
II.
Peter Tomčík, Jozef Lauko
Konštrukcia veterného rotora ROPATEC
Spojená škola - SOŠ polytechnická,
Slovenská 5, Bardejov
PO
III.
Erik Kuzma, Marek Čižmár
Renovácia informačného systému Pragotron
Súkromné gymnázium, Dneperská 1,
Košice - Nad jazerom
KE
IV.
Jakub Ščasný
Návrh magnezitačného horizontálneho defektoskopu
SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov
mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
TN
V.
Gergely Csevár, Zoltán Szabó
Rotavátor
SPŠ, Petöfiho 2, Komárno
NR
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. -25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia
Predseda: Ing. Zuzana Mištinová, Stredná priemyselná škola stavebná D.S.Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava (TT)
Člen: Ing. Štefan Abaffy, Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 9, Nitra (NR)
Člen: Ing. Viliam Wesserle, Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina (ZA)
Člen: Ing. Ivan Trnka, Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín (TN)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
I.
Maroš Hrnko, Pavol Časnocha
Revitalizácia starej pekárne v obci Skalité
SPŠ stavebná Veľká okružná 25 Žilina
II.
Paulína Rigová, Viktória Rigová
Zdravotné stredisko
SPŠ stavebná Cabajská 4 Nitra
Nitriansky
III.
Gabriel Pásztó, Patrik Kovács
Športová hala s hotelom GAPA v Hurbanove
SPŠ stavebná Konkolyho 8 Hurbanovo
Nitriansky
IV.
Miroslav Kovalčík
Internátny domov mládeže
Str. priemyselná škola Mnoheľova
828 Poprad
Prešovský
V.
Juraj Laššo, Dalibor Maršalka
Aktualizácia mapy školy
SOŠ STAV. Staničná 4 Trenčín
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Žilinský
Trenčiansky
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Straá Ľubovňa
odbor: 11 -Informatika
Predseda: Ing. Anton Hrčka, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8, Piešťany (TT)
Člen: Ing. Denisa Rúrová, Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa (PO)
Člen: Ing. Daniel Adamko, FEI STU, Katedra telekomunikácií, Ilkovičova 3, Bratislava (BA)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
I.
Štefan Ciberaj, Ján Málik, Florián
Demeter
Auto ovládané cez internet
SOŠ - Hviezdoslavova 5, Rožňava
Košický
II.
Andrej Oliver Chudý, Ján Maťaš
Prieskumno-detekčný robot
SPŠ - J.M. Hurbanova 6, Banská
Bystrica
Banskobystrický
III.
Tomáš Doubek
Redakčný systém Design.dnt s modulom Eshop.dnt
SPŠ - elektrotechnická Karola Adlera
Bratislavský
5, Bratislava-Dúbravka
IV.
Jozef Mikuláš
HB Studio
SPŠE - Nám. SNP 8, Piešťany
Trnavský
V.
Ján Prištic
CD prehrávač
SPŠE - Nám. SNP 8, Piešťany
Trnavský
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 12 - Elektronika a hardware
Predseda: Juraj Galba, GALAB, Nábĕlkova 2, Bratislava (BA)
Člen: Ing. Kamil Kordík, Stredná priemyselná škola J.Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica (BB)
Člen: Ing. Ján Knutelský, Stredná odborná škola dopravná, Hlavná 113, Košice (KE)
Člen: Ing. Milan Duroška, Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Tura (TN)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
I.
II.
III.
IV.
V.
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
Adam Hajdúch
Patrik Štefka
Martin Dodek
Názov práce
Digitálny bezdrôtový prenos zvuku v pásme 2.4GHz
Robot AnyWay
Riadiaca jednotka pre pásové vozidlo
Dávid Kuzmiak
Open-Source 3D tlačiareň
Martin Perešíni
Autonómny systém na zber informácií pomocou GSM
siete
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Škola, adresa školy
SPŠ elektrotechnická
Karola Adlera 5
Bratislava -Dúbravka
Stred. priemyselná škola
SNP 413/8
Myjava
Stredná odborná škola
Bzinská 11
Nové Mesto nad Váhom
SOŠ technická
Kukučínova 483/12
Poprad
SPŠ J.M.
Hurbanova 6
Banská Bystrica
Kraj
Bratislavský
Trenčiansky
Trenčiansky
Prešovský
Banskobystrický
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 13 - História, politológia, filozofia, právne vedy
Predseda: Mgr. Henrich Hrehor, PhD., Katedra histórie, Univerzita P.J.Š. v Košiciach, Šrobárova 2, Košice (KE)
Člen: PhDr. Alica Virdzeková, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina (ZA)
Člen: PaedDr. Adriena Medzihorská, Gymnázium, M.R. Štefánika 16, Nové Zámky (NR)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
I.
II.
III.
IV.
V.
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
Nina Holičková
Ema Zorkóczyová
Petra Rafaelisová
Gabriela Mičurová
Lukáš Patera
Anna Talabajová
Anton Svitok
Názov práce
Škola, adresa školy
Narastanie podielu žien v učiteľskom povolaní (situácia v Gymnázium M.R
mestečku Sv. Kríž – Žiar nad Hronom rokov 1900 – 2000) J. Kollára 2
Žiar nad Hronom
Slovenská Zaisťovacia divízia (Vojnová odysea mladého Gymnázium
Varšavská cesta 1
Žiličana)
Žilina
Gymnázium
Bindtská električka v Markušovskej doline
Školská 7
Spišská Nová Ves
Cirkevné gymnázium
Gróf Štefan Forgách a jeho zásluhy v Slaneckom
M. R. Štefánika 9
mikroregióne
Trebišov
Gymnáz.V.B.Nedožerského
Partizánsky oddiel Major v Cigli (svedectvo o bojoch v
Matice slovenskej 16
SNP)
Prievidza
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Kraj
Banskobystrický
Žilinský
Košický
Košický
Trenčiansky
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Predseda: Ing. Stanislav Hlavna, Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica (BB)
Člen: Mgr. Marcela Chovancová , PhD., Stavebná fakulta STU, Katedra fyziky, Radlinského 11, Bratislava (BA)
Člen: Ing. Ladislav Štúrik, Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 17, Ilava (TN)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
I.
Adam Borsuk
II.
Ivona Kožehubová
III.
Adam Kovár
IV.
Marek Schauer, William Kolmačka
V.
Marek Bahno, Miroslav Bernáth
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
Optika - Fyzika pre žiakov 9. ročníka ZŠ
Stred. priemyselná škola, SNP 413/8,
Myjava
RENESANCIA INTERAKTÍVNY POZNÁMKOVÝ ZOŠIT S
WEBOVOU PODPOROU
Gymnázium A.S., M.R. Štefánika 8,
Krupina
Inteligentná elektroinštalácia Ego-n
Stredná odborná škola, Športová 675,
Stará Turá
Mathcalc
Gymnázium L. Novomeského,
Tomášikova 2, Bratislava -Ružinov
Bratislavský
Stredná odborná škola, Bystrická 4,
Žarnovica
Banskobystrický
Drevená hračka - stonožka
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Trenčiansky
Banskobystrický
Trenčiansky
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 15 - Ekonomika a riadenie
Predseda: Ing. Margita Kuricová, Obchodná akadémia, Ulica 17. novembra 2701, Čadca (ZA)
Člen: Ing. Petra Romanová, Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa (PO)
Člen: Ing. Zdenka Kovalčíková, MPC – regionálne pracovisko, Ševčenkova 11, Bratislava (BA)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
Názov práce
Škola, adresa školy
Kraj
I.
Mária Kullová
Cvičná firma - most medzi teóriou a praxou
OA DMJ, Ul. 17. novembra 2701,
Čadca
Žilinský
II.
Kamil Kudas
Voňavé podnikanie
SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany
Nitriansky
III.
Richard Patay
Junior finančný poradca
HA Ľ. Wintera, Stromová 34,
Piešťany
Trnavský
IV.
Petra Vajdová
Sen-si
OA F. Madvu 2, Prievidza
Trenčiansky
V.
Martin Kobliška
Jaskyne Ďumbierskeho krasu. Propagácia jaskyne mřtvych
OA Radčianska 107, Bratislava
netoopierov
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Bratislavský
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Predseda: Ing. Oľga Moravčíková, Súkromná hotelová akadémia, Joergesov dom, Drieňová 12, Banská Štiavnica (BB)
Člen: Radoslav Mamrilla, Volgogradská 3, Prešov (PO)
Člen: PaedDr. Gabriela Görgeyová, Gymnázium P.J. Šafárika – P.J. Šafárik gimnázium, Akad.Hronca 1, Rožňava (KE)
Člen: Ing. Vladimíra Siváková, Stredná odborná škola, T. Vansovej 45, Púchov (TN)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Miesto
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
Názov práce
I.
Ivana Pupavová
Odevy časov dávno minulých
II.
Miroslava Zemková
Patrícia Huňačková
Zlato sveta, Moje zlato
III.
Radka Soľárová
Interpretácia umeleckého textu
IV.
Júlia Magerová
Ivana Fabiánová
Lucia Borcovanová
Reč prírody
V.
Tomáš Lintner
Farebná hudba
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
Škola, adresa školy
Gymnázium a.s.
M.R. Štefánika 8
Krupina
SOŠ SKLÁR.
Gymnázium
Súhradka 193
Park
mládeže
5
Lednické
Rovne
Košice-Sever
SOŠ podnikania
Masarykova 24
Prešov
Gymn. pre nadané deti
Teplická 7 (Skalická 1)
Bratislava-Nové Mesto
Kraj
Banskobystrický
Trenčiansky
Košický
Prešovský
Bratislavský
Výsledková listina
Celoštátna prehliadka SOČ - 36. ročník
22. - 25.04.2014
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa
odbor: 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia
Predseda: PaedDr. Lýdia Olajošová, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice (KE)
Člen: PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., Stredná odborná škola zdravotnícka, Daxnerova 6, Trnava (TT)
Člen: PhDr. Alena Hrašková, MPH., Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 162, Čadca (ZA)
Člen: PaedDr. Jana Stehlíková, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Ružová 13, Banská Bystrica (BB)
UMIESTNENIE PRVÝCH PIATICH SÚŤAŽIACICH
Meno a priezvisko
( autor + spoluautor )
Miesto
I.
Ján Psotka
Názov práce
Reálny verzus virtuálny svet adolescentov
Škola, adresa školy
Kraj
Ped.a soc.akadémia J.A.Komenského 12 Lučenec
Banskobystrický
II.
Zuzana Beňadiková
III.
Laura Kodajová, Lucia Malotová
IV.
Vplyv reedukačného zariadenia na vývoj psychiky mladého jedinca
Gymnázium SNP 607 Dobšiná
Prežívanie dobrovoľníkov v procese paliatívnej starostlivosti
Stredná zdravotnícka škola Daxnerova 6 Trnava
Trnavský
Richard Kovács
Trieda 21. Storočia
V.
Dominika Balážová, Klaudia Barašová
Košický
Psychológia reklamy
Poznámka:
I. - III. miesto - Cena Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bratislava
IV. miesto - Cena venovaná spoločnosťou T-Systems, Prešov
V. miesto - Cena Krajského riaditeľa Slovenskej sporiteľne, Prešov
SŠ - SPŠE S. A. Jedlika Komárňanská 28 Nové
Zámky
Nitriansky
Gymnázium Hurbanova 34 Tornaľa
Banskobystrický
Download

Výsledková listina - Krajské centrum voľného času v Trenčíne