SEC lighting
: Emergency Lighting
: Núdzové svietidlá
To be on the safe side
We think you have full right to expect more of emergency luminaries.
It means more elegance, more harmony, more style, more quality and the highest
level of a safety. More for yourselves. More for your life.
Choose such lamp that provides you with the best feeling of comfort, harmony
ECOTRE N D
and safety for you, your relatives, for all of us.
You never know what awaits you...
...however, it is very pleasant at least to know there is something
you can rely on.
Myslíme si, že máte plné právo očakávať od núdzových svietidiel viac. Viac
elegancie, viac harmónie, viac štýlu, viac kvality a výkonu, ale najmä navyššiu
úroveň zabezpečenia bezpečnosti. Viac pre Vás samých. Viac pre Váš život.
Vyberte si práve také núdzové svietidlo SEC, ktoré Vám poskytne ten najlepší
pocit pohody, harmónie a bezpečia pre Vás, Vašich najbližších, pre nás všetkých...
Nemôžete vedieť čo Vás čaká...,
... je ale príjemné vedieť, že sa máte na čo spoľahnúť.
N I-M H
Battery
158
www.sec.sk
EMERGENCY LIGHTING
SEC lighting
What kinds of emergency lighting fixtures are manufactured by SEC?
SEC emergency lighting fixtures assortment consists of five main groups:
• self-contained emergency lighting with power up to 58W,
• self-contained emergency lighting with AUTO-TEST,
• self-contained emergency lighting with CENTRAL-TEST function (ATXL versions) are connected to
CENTRAL TEST ELMAX LOOK Device (for further details see the pages 162-165)
• self-contained emergency lighting with CENTRAL-TEST function (ATZB) are connected wireless
to CENTRAL TEST ELMAX ZIGBEE Device (for further details see the pages 162-165)
• emergency lighting fixtures for central power supply AC/DC 24V, DC 48V, DC 110V
or AC/DC 230V.
AUTOTEST
CENTRALTEST
Aké núdzové svietidlá vyrába firma SEC?
Široký sortiment núdzových svietidiel firmy SEC tvoria tri hlavné skupiny:
• samostatné núdzové svietidlá pre trvalé (M) alebo netrvalé (NM) núdzové osvetlenie až do výkonu 58W
• samostatné núdzové svietidlá pre trvalé (M) alebo netrvalé (NM) núdzové osvetlenie s funkciou AUTOTEST
(ďalej v katalógu označené ako -AT)
• adresovateľné núdzové svietidlá pre trvalé (M) alebo netrvalé (NM) núdzové osvetlenie s funkciou CENTRALTEST
ELMAX LOOK (ďalej v katalógu ako -ATXL) so zabudovaným vlastným zdrojom energie (NiCd alebo NiMh batéria)
• adresovateľné núdzové svietidlá pre trvalé (M) alebo netrvalé (NM) núdzové osvetlenie s funkciou CENTRALTEST
s bezdrôtovou komunikáciou ELMAX ZIGBEE (ďalej v katalógu označené ako -ATZB) so zabudovaným vlastným
zdrojom energie (bezúdržbová NiCd alebo NiMh batéria) , pozri aj str. 162-165
• núdzové svietidlá napájané z centrálneho zdroja (napr.centrálnej akumulátorovne alebo centrálneho záložného agregátu)
s napájacím napätím AC/DC 230V alebo 24V AC/DC alebo DC 48V, 110V.
230V Power Supply
Normálne osvetlenie
Emergency Mode
Núdzový režim
M a i n t a i n e d E m e rg e n c y L i g h t i n g ( M )
Tr v a l é n ú d z o v é o s v e t l e n i e ( M )
230V Power Supply
Normálne osvetlenie
Emergency Mode
Núdzový režim
N o n - m a i n t a i n e d E m e rg e n c y L i g h t i n g ( N M )
Netrvalé núdzové osvetlenie (N M)
What is the difference between maintained and
non-maintained emergency lighting fixtures ?
In non-maintained emergency lighting fixtures (NM),
fluorescent lamp works only when power supply is broken off.
Maintained emergency lighting fixtures (M) include the function
of non-maintained and permanent lighting.
If you connect it through the external switch, you can control its
functionality (ON/OFF state) during permanent mode.
The emergency mode is not influenced by the position of switch
before main 230V AC failure.
In case of emergency it operates during declared duration.
Aký je rozdiel medzi svietidlom pre trvalé a netrvalé núdzové osvetlenie?
Svietidlo pre trvalé núdzové osvetlenie (M) pracuje v dvoch režimoch. Prevádzkový režim je pri neprerušenom napájacom
napätí, kedy je možné ho ovládať vypínačom a používať ho na bežné osvetlenie (pre pripojenie svietidla na trvalé núdzové
osvetlenie je potrebné priviesť dve fázy: prerušovanú cez vypínač na ovládanie svietidla a neprerušovanú pre zabezpečenie
stáleho pripojenia svietidla k sieti).
Druhý režim je pri prerušenej dodávke elektrickej energie a svietidlo automaticky prechádza do núdzového režimu.
Svietidlo pre netrvalé núdzové osvetlenie (NM) je v prevádzke iba pri prerušenej dodávke elektrickej energie
(núdzový režim).
Pri neprerušenej dodávke elektrickej energie elektronické obvody svietidla zabezpečujú optimálne dobíjanie akumulátora
signalizované kontrolkou LED zelenej farby.
www.sec.sk
159
EMERGENCY LIGHTING
SEC lighting
How to connect SEC emergency lighting to mains?
Both, maintained (M) and non-maintained (NM) emergency lighting fixtures are connected directly to main AC
230V with no other requirements for additional wires.
Maintained emergency lighting fixture (M) can be connected to external control switch (ON/OFF, pict.No.2) by means
of terminal block L1’. In case of emergency it works throughout declared duration regardless of the fact whether
the lighting fixture was ON or OFF before.
If terminal blocks L1 and L1’ are connected together (pict.No.3), it works continuously and in case of emergency it
works throughout declared duration. If terminal block L1’ is not connected lighting fixture operates as non-maintained
version (NM, pict.No.1).
The emergency lighting fixtures for central power supply AC/DC 24V, DC 24V, DC 48V or DC110V are connected
to special wires +/- (pict.No.4).
The emergency lighting for central power supply AC/DC 230V are connected to the main with no further
requirements for additional wires.
L
N
1.
2.
3.
4.
Ako pripojiť núdzové svietidlá SEC k elektrickej sieti?
Svietidlá pre trvalé (M) alebo (NM) netrvalé núdzové osvetlenie sa pripájajú k bežnej 230V/50Hz sieti bez potreby
privedenia ďalších vodičov.
Svietidlo pre trvalé núdzové osvetlenie môže byť pripojené k externému vypínaču (obr.2) na jeho ovládanie
(vypnúť / zapnúť), ak je na svorku L1 pripojená trvalá fáza a na svorku L1’ prerušovaná cez vypínač, pričom po výpadku
elektrickej energie svieti deklarovanú dobu autonómnosti bez ohľadu na to, či svietidlo bolo v prevádzkovom režime
zapnuté alebo vypnuté.
Ak sú svorky L1 a L1’ spojené (obr.3), svietidlo v prevádzkovom režime svieti nepretržite a po výpadku elektrickej
energie svieti deklarovanú dobu autonómnosti. Ak sa svorka L1’ nezapojí svietidlo pracuje ako prevedenie NM - svietidlo
pre netrvalé núdzové osvetlenie (obr.1). Pri svietidle v triede izolácie II, sa
nezapája.
Svietidlá pre centrálne napájané núdzové systémy (C) sa pripájajú na zvláštne rozvody AC/DC 24V, DC 12V,
DC24V, DC 48V, DC110V (obr.4).
V tomto prípade sú prípojné svorky označené +/- (obr.4). Svietidlá pre centrálne núdzové systémy zálohované
centrálnym agregátom AC/DC 230V sa pripajájú na bežné rozvody 230V/50Hz bez potreby privedenia ďalších vodičov.
What are the advantages of a self-contained AUTO-TEST emergency light ?
Similarly, like each other system or equipment, also emergency lights as the part of safety related
system require regular checking up their status. In case of emergency lights without the test this
activity has to be carried out by a worker responsible for safety related system, what requires
AUTOTE ST
spending certain work and costs. This necessity may be omitted at using emergency lights of SEC
with the AUTO-TEST. Emergency electronic unit controlled by RISC microcomputer controls,
monitors, analyses and optimises all the main activities and components of the emergency light. These are: optimal
charging the accumulator, operation of the electronic ballast, starting process of the fluorescent tube and stabilisation of
the luminous flux of fluorescent tube. Regularly once per 168 hours it diagnoses the functionality of the accumulator,
fluorescent tube and electronic circuits by means of simulating a power failure for short time. Testing the status of
components (especially accumulator's capacity) and light's functions is performed once per 4380 hours and for
the time period that equals to the declared autonomy of the light in case of a power failure.
During the test the microcomputer compares measured values with the references saved in its memory.
160
www.sec.sk
AUTO-TEST Feature
SEC lighting
In case they do not equal, the communication system (combination of three colour LEDs) ensures
signalling a pre-failure or failure status of the light. Thus a user is regularly informed on the status of each
emergency light without any bigger effort and costs.To install emergency lights with AUTO-TEST
no further installation of cable distributions is required. The superstructure of AUTO-TEST function is
formed by CENTRAL-TEST systems ELMAX, that is intended to give central information about failures in
monitored group of fixtures (for further details see the pages No.162-165).
➈
➉
AUTOTE ST
Aké sú prednosti samostatného
núdzového svietidla s funkciou
AUTO-TEST ?
Ako každý iný systém alebo zariadenie, aj núdzové
svietidlá ako súčasť bezpečnostného systému,
➃
vyžadujú pravidelnú kontrolu ich stavu. Táto činnosť
TEST
musí byť pri núdzových svietidlách bez testu
vykonávaná pracovníkom zodpovedným za
➄
bezpečnostný systém, čo vyžaduje vynaloženie
➀
➂
určitej námahy a nákladov. Táto potreba odpadá pri
použití núdzových svietidiel SEC s AUTO-TESTom.
Elektronická jednotka núdzového svietidla riadená
➆
➁
mikropočítačom s architektúrou RISC s
presnosťou počítača riadi, monitoruje, analyzuje
➅
a optimalizuje všetky hlavné činnosti a
komponenty núdzového svietidla a to: optimálne
nabíjanie akumulátora, činnosť elektronického
predradníka, zapaľovací proces žiarivky a
stabilizáciu svetelného toku žiarivky.
➇
Pravidelne raz za 168 hodín diagnostikuje
funkčnosť akumulátora, žiarivky a elektronických
➀ - Battery
➅ - Charging circiuts
obvodov
krátkou
simuláciou výpadku elektrickej energie (krátky
➁ - Fluorescent tube
➆ - Electronic ballast
test). Test stavu komponentov (najmä kapacity akumulátora) a
➂ - Microcomputer
➇ - Battery disconnector
funkcií svietidla je uskutočňovaný raz za cca.4380 hodín a to v
➃ - TEST button
➈ - Temperature sensor
časovom úseku, ktorý sa rovná deklarovanej autonómnosti
➄ - Electronic ignitor
➉ - Status monitor 3x LE D
svietidla pri výpadku elektrickej energie. Počas testu sú
mikropočítačom porovnávané namerané hodnoty voči refer➀ - akumulátor
➅ - nabíjacie obvody
enčným, ktoré sú uložené v jeho pamäti (komplexný test).
➁ - žiarivka
➆ - striedač
V prípade, že sa nerovnajú, monitor
➂ - mikropočítač
➇ - odpojovač akumulátora
stavu (kombinácia troch farebných LED) zabezpečí signalizáciu
➃ - TEST tlačítko
➈ - snímač teploty
predporuchového alebo poruchového stavu svietidla. Užívateľ je
➄ - elektronický zapaľovač ➉ - monitor stavu
takto bez väčšej námahy a nákladov pravidelne informovaný o
stave každého núdzového svietidla. Pre inštaláciu núdzových
svietidiel s AUTO-TESTom nie je potrebná žiadna ďalšia
How does the microcomputer inform the
inštalácia káblových rozvodov.
user about the state of emergency
Nadstavbu funkcie AUTO-TEST tvorí CENTRAL-TEST pre
centrálnu informáciu o poruche v sledovanej skupine svietidiel
lighting?
(systémy ELMAX pozri str. 162-165).
Ako informuje mikropočítač o stave
núdzového svietidla ?
OK status:
Normálny stav- OK:
AUTO-TEST in progress:
Svietidlo v AUTO-TESTe:
Fluorescent tube failure:
Nefunkčná žiarivka:
Battery failure:
Nefunkčný akumulátor:
Emergency mode:
(in case of power supply failure)
Núdzový režim:
Status monitor (3x LED - green, yellow, red): it ensures
information about emergency lighting components failure.
Thanks to this is the user regulary informed about the
emergency lighting status. It saves you additional costs
for emergency lighting system checking.
Monitor stavu (kombinácia troch farebných LED):
zabezpečí signalizáciu
predporuchového alebo
poruchového stavu svietidla.
Užívateľ je takto bez väčšej
námahy a nákladov pravidelne
informovaný o stave každého
núdzového svietidla.
(pri prerušení dodávky elektrickej energie)
www.sec.sk
161
ELMAX LOOK - CENTRAL TEST
SEC lighting
Is there a possibility of addressable central testing of group of fixtures ?
Je možné jednoduché centrálne testovanie skupiny svietidiel s adresáciou ?
9.
10.
11.
n.
CE NTRALTE ST
5.
6.
7.
„-ATXL“
lighting
fixtures
svietidlá
verzie
„-ATXL“
max.
5x 100
lightings
max.
5x 100
svietidiel
max.
2000m
long
max.
dĺžka
2000m
twisted
bi-wire
line
signálny
vodičtwisted
8.
YES
KNOWN
ADRESY
svietidiel
PC
Control
PC
Control
Internet
WEB
Control
Internet
WEB
Control
TEST
REPORT
TEST
REPORT
TOUCH
SCREEN
DISPLAY
DOTYK.
DISPLAY
ADDRESS
1.
2.
3.
4.
IP ADDRESS
ELMAX LOOK BENEFITS:
• NO CENTRAL BATTERY = HIGHER SAFETY
(each lighting fixure in the system has its own battery and there is no risk that
defect of one battery influences the whole system like in case of central battery system)
• NO FIRE RESISTANT WIRING NEEDED
(the project needs only signal wires for communication, in case of emergency
each lighting fixure in the system is powered by its own battery)
• BOTH LOWER INVESTMENTS COSTS
AND HIGHER SAFETY LEVEL FOR YOUR PROJECT
✔
VÝHODY V POROVNANÍ S CENTRÁLNOU BATÉRIOU:
• VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ
(každé svietidlo má svoju vlastnú batériu, pri zlyhaní jedného nie je ohrozená
funkčnosť celého systému ako pri centrálnej batériovej verzii)
• NIE SÚ POTREBNÉ NEHORLAVÉ VODIČE
(pre napájanie svietidiel nie sú potrebné drahé nehorľavé vodiče, pretože
svietidlo je napájané svojou vlastnou batériou v prípade výpadku elektrickej energie)
• NIŽŠIE INVESTIČNÉ NÁKLADY A VYŠŠIA MIERA BEZPEČNOSTI
162
INTERNET
CONNECTION
✔
www.sec.sk
ELMAX LOOK - CENTRAL TEST
SEC lighting
Central electronic testing device ELMAX LOOK is designed for
testing of whole emergency lighting system containing:
• max. 5 groups of SEC AUTO-TEST „-ATXL“ version
emergency lighting fixtures (check the catalogue SEC) ,
• max. 100 emergency lighting fixtures „-ATXL“ / group,
• max. 500 emergency lighting fixtures „-ATXL“ / ELMAX,
• max. length of twisted 2x0,75mm2 line is 2000m (L-, L+),
• RS485 bus
Each SEC „-ATXL“ emergency lighting fixture has its own
identification address. This address is written in
microcomputer memory and it is not neccessary to preset it
during the first installation. ELMAX LOOK will identify it
during installation automatically.
Centrálna testovacia elektronická jednotka ELMAX LOOK je
určená pre centrálne diagnostikovanie / testovanie stavu núdzového
systému pozostávajúceho:
• max. 5 vetiev svietidiel s funckiou CEBTRAL-TEST označených v katalógu „-ATXL“,
• max. 100 svietidiel verzie „-ATXL“ / vetvu (max. 500 svietidiel v systéme),
• dĺžka vetvy max.2000m (2x0,75mm2 twistovaný vodič L+, L-),
• zbernica RS485,
• komunikačné rozhranie svietidla je galvanicky oddelené, takže sa nekladú požiadavky
na topológiu napájania
ELMAX LOOK Connnection
Pripojenie ELMAX LOOK
Každé jednotlivé núdzové svietidlo je vybavené komunikačným sériovým rozhraním
a má priradenú svoju identifikačnú adresu priamo od výrobcu a ELMAX LOOK ju
identifikuje pri 1. spustení. Jednotlivé adresy je potrebné naznačiť do plánu budovy pre jeho neskoršiu lokalizáciu
v náväznosti na umiestnenie v budove.
ELMAX LOOK unit is:
• equipped
• equipped
with touch screen LCD display 320x240 pixels,
with output potential-free contact 400V/1A, which connects itself in case of failure of any emergency lighting
fixture. Thanks to this you can connect emergency lighting system to any other safety device.
• equipped by input potential-free contact for remote control of emergency lighting system (in case of fire-brigade request)
• equipped by ETHERNET 10BaseT (connector type RJ45). There is also WEB Server implementated. If you connect
ELMAX to INTERNET (it has its own IP address) you can both remote control or program it through standard WEB
browser. In case of any failure it sends out SNMP trap messages to preset IP addresses.
Thanks to this ELMAX LOOK can join the central monitoring system of the building.
ELMAX LOOK centrálna jednotka:
• je vybavená LCD dotykovým displejom 320x240 pixelov,
• disponuje bezpotenciálovým výstupom 400V/1A, ktorý sa zopne
v prípade poruchy niektorého svietidla, takto je možné pripojiť systém
núdzového osvetlenia napr. na zabezpečovaciu centrálu
• disponuje bezpotenciálovým vstupom pre diaľkové zapnutie
predvolených svietidiel napr.pri požiarnom zásahu
• je vybavená rozhraním ETHERNET 10BaseT (konektor RJ45).
Zabudovaný je WEB Server. Pripojením ELMAX LOOK (má svoju IP
adresu) do podnikovej PC siete je možne na diaľku monitorovať
a programovať celý systém bežným internetovým prehliadačom.
V prípade poruchy niektorého svietidla odosiela ELMAX tzv. SNMP trap
správy na predvolené IP adresy. Tak je možné zabezpečiť
pripojenie ELMAX LOOK do centrálnej podnikovej správy budovy.
TEST REPORT
WEB BROWSER CONTROL
www.sec.sk
163
ELMAX ZigBee - CENTRAL TEST
SEC lighting
Is there a possibility of addressable WI R E LESS central testing ?
Je možné bezdrôtové centrálne testovanie skupiny svietidiel s adresáciou ?
9.
10.
11.
n.
CE NTRALTE ST
5.
6.
7.
„-ATZB“
lighting
fixtures
svietidlá
verzie
„-ATZB“
max.
200
lightings
max.
200
svietidiel
2,4 GHz
14
channels
2,4GHz
14
kanálov
Transmit
Power
1/50mW
Transmit
Power
1/50mW
8.
YES
KNOWN
ADRESY
svietidiel
PC
Control
PC
Control
Internet
WEB
Control
Internet
WEB
Control
TEST
REPORT
TEST
REPORT
TOUCH
SCREEN
DISPLAY
DOTYK.
DISPLAY
ADDRESS
1.
2.
3.
4.
IP ADDRESS
ELMAX ZigBee BENEFITS:
• NO CENTRAL BATTERY = HIGHER SAFETY
(each lighting fixure in the system has its own battery and there is no risk that
defect of one battery influences the whole system like in case of central battery system)
• NO EXPENSIVE WIRING COSTS + NO WIRING INSTALATION COSTS
(it is wireless communication, each lighting fixture has its own battery,
it is simply connected to the mains 230V/50Hz)
• LOWER INVESTMENTS COSTS
INTERNET
CONNECTION
✔
VÝHODY V POROVNANÍ S CENTRÁLNOU BATÉRIOU:
• VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ
(každé svietidlo má svoju vlastnú batériu, pri zlyhaní jedného nie je ohrozená
funkčnosť celého systému ako pri centrálnej batériovej verzii)
• NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNE ŠPECIÁLNE VODIČE
(pre napájanie svietidiel nie sú potrebné drahé nehorľavé vodiče, pretože
svietidlo je napájané svojou vlastnou batériou v prípade výpadku elektrickej energie,
komunikácia CENTRALTEST je bezdrôtová)
• NIŽŠIE INVESTIČNÉ NÁKLADY A VYŠŠIA MIERA BEZPEČNOSTI
✔
164
www.sec.sk
ELMAX ZigBee - CENTRAL TEST
SEC lighting
Monitoring of emergency lighting fixtures via radio network by ELMAX-ZIGBEE:
Communication takes place in the 2.4 GHz band, JenNet platform which is derived from the ZigBee protocols.
In one network there can be up to 200 lighting fixtures and one coordinator. There are 14 available channels;
a channel selection is automatically determined by the coordinator. Each network has its own unique identification number
which is defined when configuring the network, the networks may overlap. Each lighting fixture is identified by a unique
MAC address which is defined by the manufacturer.
ELMAX ZigBee Network Topology
The lighting fixture can be fitted with a radio module in two power versions:
• low power 1mW, where the distance achieved in the buildings is 30 meters
• high power approx. 50mW, where the distance is 200 meters.
The network can combine different types of powers. Usually to overcome
huge obstacles such as reinforced concrete walls, higher power is used.
Each wall - barrier, reduces the impact of communication, for example
a 15 cm thick brick wall reduces the impact by approx. 10 meters.
Outgoing information from the lighting fixture can be transmitted to
the coordinator through the other lighting fixtures module – the so called
routing, while the network creates the path automatically according to
the receiving conditions.
ZigBee
Coordinator
Fixture
No.1
Fixture
No. 4
Router
Fixture No.2
The coordinator is connected to the control panel – PC LCD touch
screen panel with WIN XP platform. The control panel can
be connected to a corporate network (Intranet) or the Internet.
Fixture No.3
Fixture
No. 5
Fixture No.6
Fixture
No. xx
Monitorovanie núdzových svetiel prostredníctvom rádiovej siete ELMAX ZIGBEE:
Komunikácia prebieha v pásme 2.4 GHz, na platforme JenNet, ktorá je odvodená od ZigBee protokolov.
V jednej sieti môže byť maximálne 200 svietidiel a jeden koordinátor, k dispozícii je 14 kanálov, výber kanála určuje
koordinátor automaticky, každá sieť má svoje jedninečné identifikačné číslo, ktoré sa definuje pri konfigurácii siete,
siete sa môžu prekrývať. Každé svietidlo je identifikované jedinečnou MAC adresou, ktorú definuje výrobca.
Svietidlo môže mať osadený rádiový modul v dvoch výkonových variantách:
• s nízkym výkonom 1mW, pričom dosahovaná vzdialenosť v budovách je 30m
• s vysokým výkonom cca 50mW, kde vzdialenosť je 200m
V sieti je možné kombinovať rôzne druhy výkonov, zvyčajne na prekonanie mohutných prekážok ako sú železobetónové steny
sa používajú vyššie výkony každá stena/prekážka znižuje komunikačný dosah, napr: 15cm tehlová stena zníži dosah
o približne 10m.
Odosielaná informácia zo svietidla sa môže odovzdávať do
koordinátora cez modul iného svietidla tzv. Routing, pričom cestu
si vytvára sieť automaticky podľa príjmových podmienok.
Koordinátor je pripojený na ovládací panel tvorený PC
s dotykovým LCD panelom a programovým vybavením na
platforme systému WIN XP. Ovládací panel môže byť pripojený
do podnikovej siete (Intranet) alebo na Internet.
TEST REPORT
WEB BROWSER CONTROL
www.sec.sk
165
SEC ECOTREND :N EW G R E E N DESIG N
Let make together the light more green...
Zmeňme spolu farbu svetla viac na zeleno...
ECOTRE N D
Already 83% emergency lighting is being sold by SEC is
equipped by NiMh battery. Our main target is to use only
NiMh or Lion batteries in 100% products in next 2 years.
V súčasnosti už 83% predaných núdzových svietidiel SEC
je vybavených NiMh akumulátom s dlhou životnosťou.
Náš cieľ je do dvoch rokov používať výhradne NiMh
alebo Lion batérie.
SEC uses all progressive light sources including both fluorescent tubes or
efficient longlife LED technolgy which allow us to save the electrical energy
and maintenace costs because of the long life time which means another extra
energy savings and polution reduction. LED age is here...
SEC používa len progresívne svetelné zdroje - žiarivky alebo výkonnné a
effektívne LED diódy, ktoré zaručujú úsporu elektrickej energie a extrémne
dlhú životnosť, čo prináša úspory servisných náladov a v konečnom dôsledku
dašie úspory energie a znižovanie znečistenia.
Doba “LEDová” je už tu...
: E C O D E TA I L S
SMALL DETAILS WITH BIG EFFECT...
MALÉ DETAILY S VEĽKÝM VPLYVOM...
HALOGENFREE
wiring
All electronic units manufactured or used by SEC are
made in compliance with ROHS standars.
No lead substances are used. More and more SEC
lighting fixtures is equipped with halogenfree wiring only.
Všetky elektronické jednotky vyrábané alebo používané
firmou SEC sú plne v súlade s ROHS štandardom.
Všetky olovené substancie sa vylúčené.
V súčasnosti viac a viac SEC svietidiel je vybavených
výhradne bezhalogénovými vodičmi
RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC
All mechanical components
including plastic ones and also
packaging are 100% recyclable.
Všetky mechanické diely vrátane
plastových komponentov a obalov
sú 100% recyklovateľné.
EVOLUX - MULTIEVO
SEC lighting
Both the mirror-effect reflector shape and body
shape ensure perfect lighting characteristics.
Thanks to the wide lighting distribution curves
you need less SEC emergency lighting
fixtures then the standard ones to achive 1lx
even emergency lighting illumination level.
Geometria vysokolešteného hliníkového
reflektoru a telesa svietidla zaručujú dokonalé
sveteleno-tehnické parametre svietidla. Vďaka
širokej krivke svietivosti je potrebný menší
počet svietidiel pre dosiahnutie rovnomerného
osvetlenia v porovnaní s bežnými svietidilami.
Linear Fresnel Lens
Lineárna Fresnelova šošovka
ECOTRE N D
Foto by Peter Leenders
Düsseldorf
Perfect modern orientated shape
Perfektný tvar telesa svietidla ho
predurčuje k použitiu v moderných
interiéroch súčasnosti.
AUTOTEST (only MULTIEVO):
Monitor status by 3x LEDs.
All AUTOTEST versions are
connectable to central testing
device ELMAX LOOK
(CENTRALTEST).
AUTOTEST (len MULTIEVO):
3x LED pre signalizaciu stavu
svietidla.
Svietidla s AUTOTEST-om sa
môžu pripojiť aj na systém
ELMAX LOOK pre centrálne
testovanie (CENTRALTEST).
168
www.sec.sk
EVOLUX - MULTIEVO
SEC lighting
EVOLUX / MULTIEVO
in details...
Perfect light reflections
thanks to mirror-effect
aluminum relfector with the
longitudinal lamination
(reflection >94%).
Dokonalý odraz svetla
vďaka vysokoleštenému AL
reflektoru so špeciálnymi
pozdĺžnými lamelami
(koeficient odrazu >94%).
Available in both 8W
fluorescent tube or
also in powerful
LED version (5x3W).
Svetelný zdroj 8W
žiarivka alebo
progresívna
verzia 5x3W
výkonné LED.
Foto by Peter Leenders
Düsseldorf
There are in total 5 cable entries:
4 side ones around the body
and 1 from the back side.
Na telese svietidla sa
nachádzajú 4x prechodky
po obvode svietidla a 1x
zo zadnej strany telesa svietidla.
www.sec.sk
READY
✔
AUTOTE ST
169
EVOLUX-MULTIEVO /SURFACE M.
LE D
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
LED
1-3h
I
IP40
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency
lighting with slim design and perfect light distribution available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIEVO-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIEVO-ATXL),
• WireLess CENTRALTEST for ELMAX ZigBee (MULTIEVO-ATZB),
(see also ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee on pages 162-165)
• NEW versions equipped with long life-time 3x3W or 5x3W LEDs are
available ensuring the light output up to 240lm with perfect light
distribution (5xLED version is equal to 8W tube power)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Anodized AL base
• PC impact resistant diffuser
MULTIEVO-LED-AT
• wall/ceiling mounting version equiped with LED 5x3W (240lm)
• nástenná/stropnná verzia vybavená výkonnými LED 5x3W (240lm)
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného toku a perfektnú
distribúciu svetla, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTIEVO-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MULTIEVO-ATXL),
• bezdrôtový CENTRALTEST pre ELMAX ZigBee (MULTIEVO-ATZB),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.165-165)
• NOVÁ verzie vybavené 3x3W alebo 5x3W výkonnými LED
diodami so svetelným tokom až 240lm, dlhou životnosťou a perfektnou
distribúciou svetla (5x3W verzia je výkonovo min ako 8W žiarivka)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z eloxovaného hliníku
• svetelno-činný kryt z nerozbitného PC
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Special mirror effect reflector
• Emergency factor up to 50%=lower number of of the lighting fixtures
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• špeciálny odrazový reflektor so zrkadlovým efektom
• vysoký koeficient výkonu v núdzovom režime až 50% =
potrebný výrazný nižší počet svietidiel v porovnaní s bežnými
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Adhesive labels or non-adhesive labels together with aluminium frame
• Wall or ceiling brackets
• Protective steel cage
• samolepiace alebo fóliové piktogramy s AL rámikom
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
• ochranný kovový kôš
EVOLUX / MULTIEVO-AT
• wall/ceiling mounting version equiped with 8W fluorescent tube
• nástenná/stropnná verzia vybavená 8W žiarivkou
171
78
Cable Entry
167
300
180
90
180
90
0
90
0
C0-C180
180
90
170
C90-C270
• LED version
• verzia s LED
180
90
0
90
C0-C180
90
90
0
C90-C270
• 8W fluorescent tube version
• verzia s 8W žiarivkou
www.sec.sk
EVOLUX-MULTIEVO /SURFACE M.
SEC lighting
Optional Item / Príplatok
Order Code / objednávací kód
Foil picto „A“+AL Frame / pikto fólia „A“+rámik
102-B-00-06-00
Foil picto „B“+AL Frame / pikto fólia „B“+rámik
102-B-00-07-00
Foil picto „C“+AL Frame / pikto fólia „C“+rámik
102-B-00-05-00
Foil picto „H“+AL Frame / pikto fólia „H“+rámik
102-B-00-12-00
Foil picto „I“+AL Frame / pikto fólia „I“+rámik
102-B-00-13-00
Foil picto „J“+AL Frame / pikto fólia „J“+rámik
102-B-00-11-00
A
B
C
H
I
J
24m
Optional Pictograms:
• Foil based pictogram + AL cover frame (click system)
• Viewing Distance 24m
Príplatkové piktogramy:
• fóliový piktogram + krycí AL rámik („click“ systém)
• rozoznateľnosť piktogramu 24m
Optional Item / Príplatok
EVOLUX / MULTIEVO-AT
• AL frame with foil pictogram option (must be ordered separately)
• hliníkový rámik s fóliovým piktogramom (nutné objednať samostatne)
Order Code / objednávací kód
Self-adhesive „A“ / samolepiaci piktogram „A“
SAM0258
Self-adhesive „B“ / samolepiaci piktogram „B“
SAM0256
Self-adhesive „C“ / samolepiaci piktogram „C“
SAM0257
Self-adhesive „H“ / samolepiaci piktogram „H“
SAM0330
Self-adhesive „I“ / samolepiaci piktogram „I“
SAM0331
Self-adhesive „J“ / samolepiaci piktogram „J“
SAM0332
A
B
C
H
I
J
34m
Optional Labels:
• Self-adhesive pictogram
• Viewing Distance 34m
Príplatkové piktogramy:
• samolepiaci piktogram
• rozoznateľnosť piktogramu 34m
EVOLUX / MULTIEVO-AT
• Self-adhesive label (must be ordered separately)
• samolepiaci piktogram (nutné objednať samostatne)
NM
W
EVOLUX SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
EVOLUX 8W.1
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
102-B-00
1,4 kg
8
EVOLUX 8W.3
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
102-B-01
1,5 kg
AUTOTEST
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTIEVO-AT SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ
W
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
MULTIEVO-AT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
102-B-02
1,5 kg
8
MULTIEVO-AT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
102-B-03
1,6 kg
Version
Light Source / žiarivka
ELMAX-LOOK
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTIEVO-ATXL SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ
Type / Typ
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
MULTIEVO-ATXL 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
102-B-77
1,5 kg
8
MULTIEVO-ATXL 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
102-B-85
1,6 kg
Version
Light Source / žiarivka
ELMAX-ZigBee
W
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTIEVO-ATZB SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
MULTIEVO-ATZB 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
102-B-90
1,5 kg
8
MULTIEVO-ATZB 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
102-B-91
1,6 kg
www.sec.sk
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
171
EVOLUX-MULTIEVO /SURFACE M.
CENTRAL POWER SUPPLY
SEC lighting
C.EVOLUX SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ
W
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
C.EVOLUX 8W / 24V AC/DC
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
102-B-39
1,2 kg
8
C.EVOLUX 8W / 230V AC/DC
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
102-B-23
1,2 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 3x3W / 120 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
NM/M
W
8
Weight
MULTIEVO-LED SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ
Type / Typ
MULTIEVO-LED.1
AUTOTEST
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
196-B-14
Weight
1,4 kg
MULTIEVO-LED-AT SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ
Type / Typ
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTIEVO-3xLED-AT.1
NM/M
LED 3x3W / 140 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
196-B-29
1,4 kg
LED
MULTIEVO-5xLED-AT.1
NM/M
LED 5x3W / 240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
196-B-00
1,5 kg
ELMAX-LOOK
W
LED
Type / Typ
MULTIEVO-LED-ATXL.1
LED
Type / Typ
MULTIEVO-LED-ATZB 8W.1
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W / 240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
196-B-30
Weight
1,5 kg
MULTIEVO-LED-ATZB SURFACE / PRISADENÝ
CENTRAL POWER S.
W
Weight
MULTIEVO-LED-ATXL SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ
Version
ELMAX-ZigBee
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
196-B-19
Weight
1,5 kg
C.EVOLUX-LED SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / Napätie
LED
C.EVOLUX-5LED/ 230V
C
LED 5x3W / 240 lm
100%
230V AC/DC
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
-
196-B-02
1,2 kg
LED
C.EVOLUX-3LED/ 230V
C
LED 3x3W / 140 lm
100%
230V AC/DC
-
196-B-15
1,2 kg
Optional Item / Príplatok
Weight
Order Code / objednávací kód
Wall mounting bracket / nástenná konzola
102-B-01-09-01
Ceiling mounting bracket / stropná konzola
102-B-01-08-01
Pendant bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m
102-B-28-02-00
Pendant bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m
102-B-28-03-00
Pendant bracket 1,5m / závesná konzola 1,5m
102-B-28-04-00
Protective steel cage / ochranný kôš
102-B-00-29-00
Options:
• Wall / Ceiling / pendant Mounting bracket
• Protective Steel Cage
Options / Príplatky
172
Príplatky:
• nástenná / stropná / závesná konzola
• ochranný kôš
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
SEC lighting
EVOLUX-MULTIEVO /SURFACE MOUNTED /PRISADENÝ
173
EVOLUX-MULTIEVO /SURFACE MOUNTED /PRISADENÝ
174
SEC lighting
SEC lighting
EVOLUX-MULTIEVO /SURFACE MOUNTED /PRISADENÝ
175
EVOLUX-MULTIEVO /SURFACE M.
27m
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
LED
1-3h
I
IP40
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency
lighting with slim design and perfect light distribution available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIEVO-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIEVO-ATXL),
• WireLess CENTRALTEST for ELMAX ZigBee (MULTIEVO-ATZB),
(see also ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee on pages 162-165)
• NEW versions equipped with long life-time 3x3W or 5x3W LEDs are
available ensuring the light output up to 240lm with perfect light
distribution (5xLED version is equal to 8W tube power)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: Anodized AL base + PC impact resistant diffuser
EVOLUX / MULTIEVO
• Surface mounted version equiped with AL frame and suspended plexi
• stropná prisadená verzia vybavená závesným plexi a AL krycím rámikom
171
78
Cable Entry
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného toku a perfektnú
distribúciu svetla, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTIEVO-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MULTIEVO-ATXL),
• bezdrôtový CENTRALTEST pre ELMAX ZigBee (MULTIEVO-ATZB),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• NOVÁ verzie vybavené 3x3W alebo 5x3W výkonnými LED
diodami so svetelným tokom až 240lm, dlhou životnosťou a perfektnou
distribúciou svetla (5x3W verzia je výkonovo min ako 8W žiarivka)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z eloxovaného hliníku
• svetelno-činný kryt z nerozbitného PC
STANDARD ACCESSORIES
167
300
180
90
0
90
176
C90-C270
• LED version
• verzia s LED
180
90
0
90
0
C0-C180
180
90
• Special mirror effect reflector
• Emergency factor up to 50%=lower number of of the lighting fixtures
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• špeciálny odrazový reflektor so zrkadlovým efektom
• vysoký koeficient výkonu v núdzovom režime až 50% =
potrebný výrazný nižší počet svietidiel v porovnaní s bežnými
• signalizácia LED a TEST tlačítko
180
90
C0-C180
90
90
0
C90-C270
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 8W fluorescent tube version
• verzia s 8W žiarivkou
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Suspended plexi with pictogram (see picture)
• AL cover frame for suspended plexi with pictogram (see picture)
• Wall or ceiling brackets
• Protective steel cage
• závesné plexi s piktogramom
• krycí AL rámik pre závesné plexi s piktogramom
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
• ochranný kovový kôš
www.sec.sk
EVOLUX-MULTIEVO /SURFACE M.
SEC lighting
Optional Item / Príplatok
Order Code / objednávací kód
Suspended plexi „A/C“ / závesné plexi „A/C“
102-B-08-02-00
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
102-B-08-03-00
Suspended plexi „H/J“ / závesné plexi „H/J“
102-B-08-11-00
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
102-B-08-10-00
Suspended plexi „D/E“ / závesné plexi „D/E“
102-B-08-04-00
Suspended plexi „F“ / závesné plexi s pikto „F“
102-B-08-05-00
AL cover frame / krycí rámik pre plexi
102-B-00-27-00
A
B
C
H
I
J
D
E
F
27m
EVOLUX / MULTIEVO
Optional Doublesided Plexi / Príplatkové obojstranné závesné plexi:
• Viewing Distance 27m
• rozoznateľnosť piktogramu 27m
NM
W
• Surface mounted version for suspended plexi
• prisadená verzia vybavená závesným plexi
EVOLUX SURFACE MOUNTED FOR PLEXI/ PRISADENÝ PRE PLEXI
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
EVOLUX 8W.1
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
102-B-08
1,4 kg
8
EVOLUX 8W.3
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
102-B-09
1,5 kg
AUTOTEST
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTIEVO-AT SURFACE FOR PLEXI/ PRISADENÝ PRE PLEXI
W
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
MULTIEVO-AT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
102-B-10
1,5 kg
8
MULTIEVO-AT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
102-B-11
1,6 kg
ELMAX-LOOK
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTIEVO-ATXL SURFACE FOR PLEXI/ PRISAD. PRE PLEXI
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
MULTIEVO-ATXL 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
102-B-82
1,5 kg
8
MULTIEVO-ATXL 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
102-B-86
1,6 kg
ELMAX-ZigBee
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTIEVO-ATZB SURFACE FOR PLEXI/ PRISAD. PRE PLEXI
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
MULTIEVO-ATZB 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
102-B-92
1,5 kg
8
MULTIEVO-ATZB 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
102-B-93
1,6 kg
CENTRAL
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
C.EVOLUX SURFACE FOR PLEXI/ PRISADENÝ PRE PLEXI
Type / Typ
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
8
C.EVOLUX 8W /24V AC/DC
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
102-B-40
1,2 kg
8
C.EVOLUX 8W /230V AC/DC
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
102-B-42
1,2 kg
NM/M
W
LED
Version
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTIEVO-LED SURFACE FOR PLEXI/ PRISADENÝ PRE PLEXI
Type / Typ
MULTIEVO-LED.1
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
3x3W / 120 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
196-B-16
Weight
1,4 kg
AUTOTEST MULTIEVO-LED-AT SURFACE FOR PLEXI/ PRISADENÝ PRE PLEXI
W
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTIEVO-3xLED-AT.1
Type / Typ
NM/M
LED 3x3W / 140 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
196-B-31
1,4 kg
LED
MULTIEVO-5xLED-AT.1
NM/M
LED 5x3W / 240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
196-B-03
1,5 kg
ELMAX-LOOK
W
LED
Type / Typ
MULTIEVO-LED-ATXL.1
www.sec.sk
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTIEVO-LED-ATXL SURF. FOR PLEXI/ PRISAD. PRE PLEXI
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
196-B-32
Weight
1,5 kg
177
EVOLUX-MULTIEVO /SURFACE M.
ELMAX-ZigBee
W
LED
Type / Typ
MULTIEVO-LED-ATZB.1
CENTRAL
W
SEC lighting
MULTIEVO-ATZB-LED SURFACE F. PLEXI/ PRIS. PRE PLEXI
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
196-B- 40
Weight
1,6 kg
C.EVOLUX-LED SURFACE FOR PLEXI/ PRISADENÝ PRE PLEXI
Type / Typ
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / Napätie
Order Code / obj.kód
Weight
LED
C.EVOLUX-LED 3x3W /230V AC/DC
C
LED 3x3W / 140 lm
100%
230V AC/DC
196-B-33
1,1 kg
LED
C.EVOLUX-LED 5x3W /230V AC/DC
C
LED 5x3W / 240 lm
100%
230V AC/DC
196-B-09
1,2 kg
Optional Item / Príplatok
Order Code / objednávací kód
Wall mounting bracket / nástenná konzola
102-B-01-09-01
Ceiling mounting bracket / stropná konzola
102-B-01-08-01
Pendant bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m
102-B-28-02-00
Pendant bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m
102-B-28-03-00
Pendant bracket 1,5m / závesná konzola 1,5m
102-B-28-04-00
Protective steel cage / ochranný kôš
102-B-00-29-00
Options / Príplatky:
• Wall / Ceiling / pendant Mouniting bracket
• Protective Steel Cage
• nástenná / stropnná / závesná konzola
• ochranný kôš
Options / Príplatky
178
www.sec.sk
SEC lighting
EVOLUX-MULTIEVO /SURFACE MOUNTED /PRISADENÝ
179
EVOLUX-MULTIEVO /RECESSED
27m
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
LED
1-3h
I
IP40
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency
lighting with slim design and perfect light distribution available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIEVO-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIEVO-ATXL),
• WireLess CENTRALTEST for ELMAX ZigBee (MULTIEVO-ATZB),
(see also ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee on pages 162-165)
• NEW versions equipped with long life-time 3x3W or 5x3W LEDs are
available ensuring the light output up to 240lm with perfect light
distribution (5xLED version is equal to 8W tube power)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: Anodized AL base + PC impact resistant diffuser
EVOLUX / MULTIEVO
171
78
• Recessed mounted version equiped with AL frame and suspended plexi
• zapustená stropná verzia vybavená závesným plexi a AL krycím rámikom
167
300
Cable Entry (
Optional Cable Entry)
180
90
90
180
C90-C270
• LED version
• verzia s LED
180
90
0
90
0
C0-C180
180
90
Rozmer montážneho otvoru
pre zapustenú verziu:
319 x 123 mm
180
90
0
The recessed version
mounting hole size:
319 x 123 mm
C0-C180
90
90
0
C90-C270
• 8W fluorescent tube version
• verzia s 8W žiarivkou
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného toku a perfektnú
distribúciu svetla, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTIEVO-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MULTIEVO-ATXL),
• bezdrôtový CENTRALTEST pre ELMAX ZigBee (MULTIEVO-ATZB),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• NOVÁ verzie vybavené 3x3W alebo 5x3W výkonnými LED
diodami so svetelným tokom až 240lm, dlhou životnosťou a perfektnou
distribúciou svetla (5x3W verzia je výkonovo min ako 8W žiarivka)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z eloxovaného hliníku
• svetelno-činný kryt z nerozbitného PC
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Special mirror effect reflector
• Emergency factor up to 50%=lower number of of the lighting fixtures
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• špeciálny odrazový reflektor so zrkadlovým efektom
• vysoký koeficient výkonu v núdzovom režime až 50% =
potrebný výrazný nižší počet svietidiel v porovnaní s bežnými
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Suspended plexi with pictogram (see picture)
• AL cover frame for suspended plexi with pictogram (see picture)
• Protective steel cage
• závesné plexi s piktogramom
• krycí AL rámik pre závesné plexi s piktogramom
• ochranný kovový kôš
www.sec.sk
EVOLUX-MULTIEVO /RECESSED
SEC lighting
Optional Item / Príplatok
Order Code / objednávací kód
Suspended plexi „A/C“ / závesné plexi „A/C“
102-B-08-02-00
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
102-B-08-03-00
Suspended plexi „H/J“ / závesné plexi „H/J“
102-B-08-11-00
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
102-B-08-10-00
Suspended plexi „D/E“ / závesné plexi „D/E“
102-B-08-04-00
Suspended plexi „F“ / závesné plexi s pikto „F“
102-B-08-05-00
AL cover frame / krycí rámik pre plexi
102-B-00-27-00
A
B
C
H
I
J
D
E
F
27m
EVOLUX / MULTIEVO
Optional Doublesided Plexi / Príplatkové obojstranné závesné plexi:
• Viewing Distance 27m
• rozoznateľnosť piktogramu 27m
NM
W
• Recessed mounted version for suspended plexi
• zapusená verzia vybavená závesným plexi
EVOLUX RECESSED FOR PLEXI/ ZAPUSTENÝ PRE PLEXI
Type / Typ
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
EVOLUX 8W.1
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
102-B-12
1,4 kg
8
EVOLUX 8W.3
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
102-B-13
1,5 kg
AUTOTEST
Version
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTIEVO-AT RECESSED FOR PLEXI/ ZAPUSTENÝ PRE PLEXI
W
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
MULTIEVO-AT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
102-B-14
1,5 kg
8
MULTIEVO-AT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
102-B-15
1,6 kg
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
ELMAX-LOOK MULTIEVO-ATXL RECESSED FOR PLEXI/ ZAPUST. PRE PLEXI
W
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
MULTIEVO-ATXL 8W.1
Type / Typ
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
102-B-87
1,5 kg
Weight
8
MULTIEVO-ATXL 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
102-B-88
1,6 kg
ELMAX-ZigBee MULTIEVO-ATZB RECESSED FOR PLEXI/ ZAPUST. PRE PLEXI
W
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
MULTIEVO-ATZB 8W.1
Type / Typ
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
102-B-94
1,5 kg
8
MULTIEVO-ATZB 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
102-B-95
1,6 kg
CENTRAL
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
C.EVOLUX RECESSED FOR PLEXI/ ZAPUSTENÝ PRE PLEXI
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
8
C.EVOLUX 8W /24V AC/DC
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
102-B-72
1,2 kg
8
C.EVOLUX 8W /230V AC/DC
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
102-B-43
1,2 kg
NM/M
W
LED
Weight
MULTIEVO-LED RECESSED FOR PLEXI/ ZAPUSTENÝ PRE PLEXI
Type / Typ
MULTIEVO-LED.1
AUTOTEST
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
3x3W / 120 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
196-B-17
Weight
1,4 kg
MULTIEVO-LED-AT RECESSED FOR PLEXI/ ZAPUST. PRE PLEXI
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTIEVO-3xLED-AT.1
NM/M
LED 3x3W / 140 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
196-B-34
1,4 kg
Weight
LED
MULTIEVO-5xLED-AT.1
NM/M
LED 5x3W / 240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
196-B-04
1,5 kg
ELMAX-LOOK MULTIEVO-LED-ATXL RECES. FOR PLEXI/ ZAPUST. PRE PLEXI
W
LED
Type / Typ
MULTIEVO-LED-ATXL.1
www.sec.sk
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
196-B-35
Weight
1,5 kg
181
EVOLUX-MULTIEVO /RECESSED
ELMAX-ZigBee
W
LED
Type / Typ
MULTIEVO-LED-ATZB.1
CENTRAL
W
SEC lighting
MULTIEVO-ATZB-LED RECESSED F. PLEXI/ ZAP. PRE PLEXI
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
196-B-36
Weight
1,6 kg
C.EVOLUX-LED RECESSED FOR PLEXI/ ZAPUSTENÝ PRE PLEXI
Type / Typ
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / Napätie
Order Code / obj.kód
Weight
LED
C.EVOLUX-LED 3x3W /230V AC/DC
C
LED 3x3W /140 lm
100%
230V AC/DC
196-B-37
1,1 kg
LED
C.EVOLUX-LED 5x3W /230V AC/DC
C
LED 5x3W /240 lm
100%
230V AC/DC
196-B-10
1,2 kg
182
www.sec.sk
SEC lighting
EVOLUX-MULTIEVO /RECESSED / ZAPUSTENÝ
183
EVOLUX-MULTIEVO /RECESSED
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
LED
1-3h
I
IP40
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency
lighting with slim design and perfect light distribution available
also in all:
• AUTOTEST version (MULTIEVO-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIEVO-ATXL),
• WireLess CENTRALTEST for ELMAX ZigBee (MULTIEVO-ATZB),
(see also ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee on pages 162-165)
• NEW versions equipped with long life-time 3x3W or 5x3W LEDs are
available ensuring the light output up to 240lm with perfect light
distribution (5xLED version is equal to 8W tube power)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: Anodized AL base + PC impact resistant diffuser
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného toku a perfektnú
distribúciu svetla, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTIEVO-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MULTIEVO-ATXL),
• bezdrôtový CENTRALTEST pre ELMAX ZigBee (MULTIEVO-ATZB),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• NOVÁ verzie vybavené 3x3W alebo 5x3W výkonnými LED
diodami so svetelným tokom až 240lm, dlhou životnosťou
a perfektnou distribúciou svetla
(5x3W verzia je výkonovo min ako 8W žiarivka)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z eloxovaného hliníku
• svetelno-činný kryt z nerozbitného PC
EVOLUX / MULTIEVO
171
78
• Recessed mounted version
• zapustená stropná verzia
167
300
Cable Entry (
Optional Cable Entry)
180
Rozmer montážneho otvoru
pre zapustenú verziu:
319 x 123 mm
STANDARD ACCESSORIES
90
90
90
0
C0-C180
C90-C270
• LED version
• verzia s LED
180
180
OPTIONS
90
90
0
90
C0-C180
0
C90-C270
PRÍPLATKY
• Protective steel cage
• ochranný kovový kôš
90
• 8W fluorescent tube version
• verzia s 8W žiarivkou
NM
W
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Special mirror effect reflector
• Emergency factor up to 50%=lower number of of the lighting fixtures
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• špeciálny odrazový reflektor so zrkadlovým efektom
• vysoký koeficient výkonu v núdzovom režime až 50% =
potrebný výrazný nižší počet svietidiel v porovnaní s bežnými
• signalizácia LED a TEST tlačítko
180
90
0
The recessed version
mounting hole size:
319 x 123 mm
EVOLUX RECESSED / ZAPUSTENÝ
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
EVOLUX 8W.1
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
102-B-04
1,4 kg
8
EVOLUX 8W.3
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
102-B-05
1,5 kg
AUTOTEST
MULTIEVO-AT RECESSED/ ZAPUSTENÝ
W
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8
MULTIEVO-AT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
102-B-06
1,5 kg
8
MULTIEVO-AT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
102-B-07
1,6 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTIEVO-ATXL RECESSED/ ZAPUSTENÝ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTIEVO-ATXL 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
102-B-83
1,5 kg
8
MULTIEVO-ATXL 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
102-B-89
1,6 kg
184
www.sec.sk
EVOLUX-MULTIEVO /RECESSED
SEC lighting
ELMAX-ZigBee
W
Type / Typ
MULTIEVO-ATZB RECESSED/ ZAPUSTENÝ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTIEVO-ATZB 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
102-B-96
1,5 kg
8
MULTIEVO-ATZB 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
102-B-97
1,6 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
C.EVOLUX RECESSED / ZAPUSTENÝ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
C.EVOLUX 8W /24V AC/DC
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
102-B-41
1,2 kg
8
C.EVOLUX 8W /230V AC/DC
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
102-B-44
1,2 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
3x3W / 120 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
Version
Light Source / LED
NM/M
W
LED
MULTIEVO-LED RECESSED / ZAPUSTENÝ
Type / Typ
MULTIEVO-LED.1
AUTOTEST
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
196-B-18
Weight
1,4 kg
MULTIEVO-LED-AT RECESSED/ ZAPUSTENÝ
Type / Typ
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTIEVO-3xLED-AT.1
NM/M
LED 3x3W / 140 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
196-B-38
1,4 kg
LED
MULTIEVO-5xLED-AT.1
NM/M
LED 5x3W / 240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
196-B-05
1,5 kg
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
ELMAX-LOOK
W
LED
LED
MULTIEVO-LED-ATXL.1
Type / Typ
Version
LED
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
Type / Typ
MULTIEVO-LED-ATZB.1
Weight
1,5 kg
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
188-B-04-03
Weight
-
MULTIEVO-ATZB-LED RECESSED/ ZAPUSTENÝ
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
CENTRAL
W
196-B-39
MULTIEVO-ATXL-LED Module
ELMAX LOOK ATXL Modul (just slide it into MULTIEVO-AT-LED for ELMAX connection / vsuňte do svietidla MULTIEVO-LED-AT)
ELMAX-ZigBee
W
Weight
MULTIEVO-LED-ATXL RECESSED/ ZAPUSTENÝ
Type / Typ
ELMAX-LOOK Module
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
196-B-20
Weight
1,6 kg
C.EVOLUX-LED RECESSED/ ZAPUSTENÝ
Type / Typ
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / Napätie
Order Code / obj.kód
Weight
LED
C.EVOLUX-LED 3x3W /230V AC/DC
C
LED 3x3W /140 lm
100%
230V AC/DC
196-B-41
1,1 kg
LED
C.EVOLUX-LED 5x3W /230V AC/DC
C
LED 5x3W /240 lm
100%
230V AC/DC
196-B-11
1,2 kg
LINEAR FRESNEL LENS
LINEÁRNA FRESNELOVA ŠOŠOVKA
AUTOTEST MONITOR
AUTOTEST MONITOR STAVU
MIRROR EFFECT REFLECTOR
VYSOKÚČINNNÝ LEŠTENÝ REFLEKTOR
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
185
NORMALUX / MULTINORMA
SEC lighting
LED
28m
230V
AUTO
TEST
24V
AC/DC
CENTRAL
TEST
ECOTRE N D
8W
11W
I
IP65
18W
LED
1-3h
PC
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency
lighting with slim design and perfect light distribution available also in all:
• AUTOTEST version (MULTINORMA-AT),
• CENTRALTEST version MULTINORMA-ATXL for ELMAX LOOK
(see aso pages 162-165)
• LED versions equipped with long life-time 3x3W or 5x3W LEDs are
available ensuring the light output up to 240lm with perfect light
distribution
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: PC impact resistant diffuser
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného toku a perfektnú
distribúciu svetla, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTINORMA-AT),
• CENTRALTEST verzia MULTINORMA-ATXL pre systém ELMAX-LOOK
(pozri strany 162-165)
• LED verzie vybavené 3x3W alebo 5x3W výkonnými LED
diodami so svetelným tokom až 240lm, dlhou životnosťou a perfektnou
distribúciou svetla
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: teleso svietidla z nerozbitného PC
NORMALUX / MULTINORMA
• Both wall or ceiling munting lighting fixture with perfect modern desing
• moderné dizajnové núdzové svietidlo pre nástennú alebo stropnú montáž
STANDARD ACCESSORIES
148
80
360
180
90
90
0
Cable Entry
180
90
90
0
C0-C180
180
C90-C270
H
• LED equipped version
• verzia s LED
90
0
I
J
180
OPTIONS
90
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Special mirror effect reflector
• Emergency factor up to 50%=lower number of of the lighting fixtures
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• Set of 3pcs self-adhesive pictograms
• špeciálny odrazový reflektor so zrkadlovým efektom
• vysoký koeficient výkonu v núdzovom režime až 50% =
potrebný výrazný nižší počet svietidiel v porovnaní s bežnými
• signalizácia LED a TEST tlačítko
• sada 3ks samolepiacich piktogramov
90
C0-C180
0
C90-C270
PRÍPLATKY
• Wall or ceiling brackets
• Protective steel cage
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
• ochranný kovový kôš
90
• 8W fluorescent tube version
• verzia s 8W žiarivkou
NM/M
W
NORMALUX
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
11 NORMALUX 11W.1
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
252-B-00
1,4 kg
11 NORMALUX 11W.3
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
252-B-01
1,5 kg
18 NORMALUX 18W.1
NM
18W / 2G11/ 1200 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
252-B-02
1,5 kg
18 NORMALUX 18W.3
NM
18W / 2G11/ 1200 lm
18%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
252-B-03
1,6 kg
11 MULTINORMA-EP 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
252-B-04
1,5 kg
11 MULTINORMA-EP 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
252-B-05
1,6 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
AUTOTEST
W
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTINORMA-AT
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTINORMA-AT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
252-B-05
1,5 kg
8
MULTINORMA-AT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
252-B-06
1,6 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
MULTINORMA-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTINORMA-ATXL 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
252-B-07
1,5 kg
8
MULTINORMA-ATXL 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
252-B-08
1,6 kg
186
www.sec.sk
NORMALUX / MULTINORMA
SEC lighting
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
C.NORMALUX
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
11 C.NORMALUX 11W/24V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
252-B-10
1,2 kg
11 C.NORMALUX 11W/230V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
252-B-11
1,2 kg
18 C.NORMALUX 18W/24V
C
18W / 2G11/1200 lm
100%
24V DC
-
252-B-12
1,3 kg
18 C.NORMALUX 18W/230V
C
18W / 2G11/1200 lm
100%
230V AC/DC
-
252-B-13
1,3 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
W
Weight
MULTINORMA-LED
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
MULTINORMA-LED.1
NM/M
3x3W / 120 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
252-B-14
1,4 kg
LED
MULTINORMA-LED.3
NM/M
3x3W / 120 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
252-B-15
1,5 kg
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
AUTOTEST
W
MULTINORMA-LED-AT
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
MULTINORMA-3xLED-AT.1
NM/M
LED 3x3W / 140 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
252-B-16
1,4 kg
LED
MULTINORMA-5xLED-AT.1
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
252-B-17
1,5 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
LED
Type / Typ
MULTINORMA-LED-ATXL.1
MULTINORMA-LED-ATXL
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
ELMAX-ZigBee
W
LED
Type / Typ
MULTINORMA-LED-ATZB.1
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
Weight
1,5 kg
MULTINORMA-ATZB-LED
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
CENTRAL POWER SUPPLY
W
252-B-18
Type / Typ
252-B-21
Weight
1,6 kg
C.NORMALUX-LED
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / Napätie
Order Code / obj.kód
Weight
LED
C.NORMALUX-LED 3x3W /230V AC/DC
C
LED 3x3W /150 lm
100%
230V AC/DC
252-B-19
1,1 kg
LED
C.NORMALUX-LED 5x3W /230V AC/DC
C
LED 5x3W /240 lm
100%
230V AC/DC
252-B-20
1,2 kg
27m
H
Optional Item / Príplatok
Order Code / objednávací kód
I
Optional Item / Príplatok
J
Order Code / objednávací kód
Wall mounting bracket / nástenná konzola
252-B-22-00
Suspended plexi „H/J“ / závesné plexi „H/J“
252-B-23-00
Ceiling mounting bracket / stropná konzola
252-B-22-01
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
252-B-23-01
Pendant bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m
252-B-22-02
Pendant bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m
252-B-22-03
Pendant bracket 1,5m / závesná konzola 1,5m
252-B-22-04
Protective steel cage / ochranný kôš
252-B-22-05
www.sec.sk
Optional Doublesided Plexi / Príplatkové obojstranné závesné plexi:
• Viewing Distance 27m
• rozoznateľnosť piktogramu 27m
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
187
PICTORLUX / MULTIPICTOR
SEC lighting
LED
24m
230V
AUTO
TEST
24V
AC/DC
ECOTRE N D
8W
LED
1-3h
II
IP65
PC
CENTRAL
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency
lighting with slim design and perfect light distribution available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIPICTOR-AT),
• CENTRALTEST version MULTIPICTOR-ATXL for ELMAX LOOK
(see also pages 162-165)
• LED versions equipped with long life-time 3x3W or 5x3W LEDs are
available ensuring the light output up to 240lm with perfect light
distribution
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Insulation class II
• Design: PC impact resistant diffuser
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného toku a perfektnú
distribúciu svetla, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTIPICTOR-AT),
• CENTRALTEST verzia MULTIPICTOR-ATXL pre systém ELMAX LOOK
(pozri aj strany 162-165)
• LED verzie vybavené 3x3W alebo 5x3W výkonnými LED
diodami so svetelným tokom až 240lm, dlhou životnosťou a perfektnou
distribúciou svetla
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• trieda izolácie: II
• konštrukcia: teleso svietidla z nerozbitného PC
PICTORLUX / MULTIPICTOR
135
• Both wall or ceiling munting lighting fixture with perfect modern desing
• moderné dizajnové núdzové svietidlo pre nástennú alebo stropnú montáž
STANDARD ACCESSORIES
80
355
180
90
90
0
90
90
0
C0-C180
180
90
Cable Entry
180
C90-C270
H
• LED equipped version
• verzia s LED
180
OPTIONS
90
90
C0-C180
C90-C270
I
J
PRÍPLATKY
• Double sided suspended plexi with pictogram
• Wall or ceiling brackets
• Protective steel cage
• závesné obojstranné plexi s piktogramom
• ochranný kovový kôš
90
0
0
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Special mirror effect reflector
• Emergency factor up to 50%=lower number of of the lighting fixtures
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• Set of 3pcs self-adhesive pictograms
• špeciálny odrazový reflektor so zrkadlovým efektom
• vysoký koeficient výkonu v núdzovom režime až 50% =
potrebný výrazný nižší počet svietidiel v porovnaní s bežnými
• signalizácia LED a TEST tlačítko
• sada 3ks samolepiacich piktogramov
• Fluorescent tube version
• verzia so žiarivkou
NM/M
W
PICTORLUX
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
PICTORLUX 8W.1
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
259-B-00
1,4 kg
8
PICTORLUX 8W.3
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
259-B-01
1,5 kg
8
MULTIPICTOR-EP 8W.1
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
259-B-02
1,5 kg
8
MULTIPICTOR-EP 8W.3
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
259-B-03
1,6 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
AUTOTEST
W
Type / Typ
MULTIPICTOR-AT
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTIPICTOR-AT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
259-B-04
1,5 kg
8
MULTIPICTOR-AT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
259-B-05
1,6 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
MULTIPICTOR-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTIPICTOR-ATXL 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
259-B-06
1,5 kg
8
MULTIPICTOR-ATXL 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
259-B-07
1,6 kg
188
www.sec.sk
PICTORLUX / MULTIPICTOR
SEC lighting
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
C.PICTORLUX
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
C.PICTORLUX 8W/24V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
259-B-08
1,2 kg
8
C.PICTORLUX 8W/230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
259-B-09
1,2 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
W
MULTIPICTOR-LED
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
MULTIPICTOR-LED.1
NM/M
3x3W / 120 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
259-B-10
1,4 kg
LED
MULTIPICTOR-LED.3
NM/M
3x3W / 120 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
259-B-11
1,5 kg
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
AUTOTEST
W
MULTIPICTOR-LED-AT
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
MULTIPICTOR-3xLED-AT.1
NM/M
LED 3x3W / 140 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
259-B-12
1,4 kg
LED
MULTIPICTOR-5xLED-AT.1
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
259-B-13
1,5 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
LED
Type / Typ
MULTIPICTOR-LED-ATXL.1
MULTIPICTOR-LED-ATXL
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
ELMAX-ZigBee
W
LED
Type / Typ
MULTIPICTOR-LED-ATZB.1
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
Weight
1,5 kg
MULTIPICTOR-ATZB-LED
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
CENTRAL POWER SUPPLY
W
259-B-14
Type / Typ
259-B-17
Weight
1,6 kg
C.PICTORLUX-LED
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / Napätie
Order Code / obj.kód
Weight
LED
C.PICTORLUX-LED 3x3W /230V AC/DC
C
LED 3x3W /150 lm
100%
230V AC/DC
259-B-15
1,1 kg
LED
C.PICTORLUX-LED 5x3W /230V AC/DC
C
LED 5x3W /240 lm
100%
230V AC/DC
259-B-16
1,2 kg
27m
H
Optional Item / Príplatok
Order Code / objednávací kód
I
Optional Item / Príplatok
J
Order Code / objednávací kód
Wall mounting bracket / nástenná konzola
259-B-18-00
Suspended plexi „H/J“ / závesné plexi „H/J“
259-B-19-00
Ceiling mounting bracket / stropná konzola
259-B-18-01
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
259-B-19-01
Pendant bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m
259-B-18-02
Pendant bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m
259-B-18-03
Pendant bracket 1,5m / závesná konzola 1,5m
259-B-18-04
Protective steel cage / ochranný kôš
259-B-18-05
www.sec.sk
Optional Doublesided Plexi / Príplatkové obojstranné závesné plexi:
• Viewing Distance 27m
• rozoznateľnosť piktogramu 27m
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
189
NOVALUX / MULTINOVA
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
LED
1-3h
I
IP65
PC
TEST
OPTION AVAILABLE
DESCRIPTION
AUTOTE ST
POPIS
• Non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency
lighting with roboust but nice design and perfect light distribution
available also in all:
• AUTOTEST version (MULTINOVA-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTINOVA-ATXL),
• WireLess CENTRALTEST for ELMAX ZigBee (MULTINOVA-ATZB),
(see also ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee on pages 162-165)
• NEW version equipped with long life-time 3x3W or 5x3W
LEDs is available ensuring the light output up to 240lm
with perfect light disctribution
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: PC impact resistant body
NOVALUX / MULTINOVA
• Wall or ceiling mounting version
• Nástenná alebo stropná montáž
20m
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného toku a perfektnú
distribúciu svetla, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLINOVA-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLINOVA-ATXL),
• bezdrôtový CENTRALTEST pre ELMAX ZigBee (MULTINOVA-ATZB),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• NOVÁ verzia vybavená 3x3W alebo 5x3W výkonnými LED
diodami so svetelným tokom až 240lm, dlhou životnosťou a perfektnou
distribúciou svetla
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: teleso z nerozbitného PC
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 3pcs of self-adhesive labels (set A,B,C)
• 1pc of cable entry
• Emergency factor up to 50%=lower number of of the lighting fixtures
• signaling LED and TEST button
• 3ks samolepiacich piktogramov (sada A,B,C)
• 1 prechodka
• vysoký koeficient výkonu v núdzovom režime až 50% =
potrebný výrazný nižší počet svietidiel v porovnaní s bežnými
• signalizácia LED a TEST tlačítko
A
B
C
H
I
J
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Self-adhesive labels (set H,I,J)
• Side cable entry (2pcs)
• Suspended plexi with the pictogram
• Wall or ceiling brackets
• Protective steel cage
• samolepiace piktogramy (sada H,I,J)
• bočné vývodky (2ks)
• doplnkové závesné plexi s pikrogramom
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
• ochranný kovový kôš
LE D
180
90
90
0
C0-C180
180
27m
90
90
MULTINOVA-LED
• LED version equipped with 3 or 5 powerlful LEDs
• verzia LED vybavená 3 alebo 5 výkonnými LED s dlhou životnosťou
190
0
C90-C270
Cable Entry (
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Optional Cable Entry)
www.sec.sk
NOVALUX / MULTINOVA
SEC lighting
Optional Item / Príplatok
Order Code / objednávací kód
Suspended plexi „A/C“ / závesné plexi „A/C“
48-B-00-07-00
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
48-B-00-08-00
Suspended plexi „H/J“ / závesné plexi „H/J“
48-B-00-12-00
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
48-B-00-13-00
Suspended plexi „D/E“ / závesné plexi „D/E“
48-B-00-09-00
Suspended plexi „F“ / závesné plexi s pikto „F“
48-B-00-10-00
A
B
C
H
I
J
D
E
F
27m
NOVALUX / MULTINOVA Suspended Legend / závesné plexi
Optional Doublesided Plexi / Príplatkové obojstranné závesné plexi:
• Viewing Distance 27m
• rozoznateľnosť piktogramu 27m
• Optional suspended plexi
• Príplatkové závesné plexi s piktogramom
NM/M
W
NOVALUX / MULTINOVA
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
48-B-00
1,0 kg
Weight
8
NOVALUX 8W.1
8
NOVALUX 8W.3
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
48-B-02
1,4 kg
8
MULTINOVA 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
48-B-03
1,0 kg
8
MULTINOVA 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
48-B-05
1,4 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
AUTOTEST
W
MULTINOVA-AT
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTINOVA-AT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
48-B-15
1,2 kg
8
MULTINOVA-AT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
48-B-17
1,3 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
MULTINOVA-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTINOVA-ATXL 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
48-B-49
1,2 kg
8
MULTINOVA-ATXL 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
48-B-50
1,3 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
C.NOVALUX
W
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / napätie
8
C.NOVALUX 8W/24V AC/DC
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
48-B-14
1,2 kg
8
C.NOVALUX 8W/230V AC/DC
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
48-B-11
1,2 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 3x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
NM/M
W
LED
MULTINOVA-LED
Type / Typ
MULTINOVA-LED.1
AUTOTEST
W
Weight
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
48-B-47
Weight
1,0 kg
MULTINOVA-LED-AT
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
MULTINOVA-3xLED-AT.1
NM/M
LED 3x3W / 140 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
48-B-55
1,4 kg
LED
MULTINOVA-5xLED-AT.1
NM/M
LED 5x3W / 240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
48-B-39
1,2 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
LED
Type / Typ
MULTINOVA-LED-ATXL.1
MULTINOVA-LED-ATXL
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
48-B-56
Weight
1,5 kg
C.NOVALUX-LED
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
C.NOVALUX-3LED/230V
C
LED 3x3W /120 lm
100%
230V AC/DC
-
48-B-48
1,2 kg
LED
C.NOVALUX-5LED/230V
C
LED 5x3W /240 lm
100%
230V AC/DC
-
48-B-43
1,2 kg
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
191
NOVALUX / MULTINOVA
Optional Item / Príplatok
SEC lighting
Order Code / objednávací kód
Wall mounting bracket / nástenná konzola
48-B-00-02-00
Ceiling mounting bracket / stropná konzola
48-B-00-03-00
Pendant bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m
on request
Pendant bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m
on request
Pendant bracket 1,5m / závesná konzola 1,5m
Protective steel cage / ochranný kôš
on request
48-B-00-05-00
Options / Príplatky:
• Wall / Ceiling / pendant Mouniting bracket
• Protective Steel Cage
• nástenná / stropnná / závesná konzola
• ochranný kôš
Options / Príplatky
192
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
SEC lighting
NOVALUX / MULTINOVA
193
PROFILUX-A / MULTIPROFI-A
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
IP54
AUTO
TEST
**
ECOTRE N D
8W
11W
CENTRAL
24W
LED
1-3h
PC
TEST
I
** do not use it for outdoor application / nie je vhodné pre exteriérové aplikácie
DESCRIPTION
AUTOTE ST
POPIS
• Robust non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C)
emergency with perfect light distribution available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIPROFI-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIPROFI-ATXL),
• WireLess CENTRALTEST for ELMAX ZigBee (MULTIPROFI-ATZB),
(see also ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee on pages 162-165)
• NEW version equipped with long life-time 5x3W LEDs is available
ensuring the light output 240lm with perfect light distribution
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• metal base with PE powder coat finish RAL9006
• PC impact resistant diffuser
RAL
RAL
9006
9003
PROFILUX-A / MULTIPROFI-A
• equipped with the mirror effect AL reflector for perfect lighting distribution
• vybavené reflektorom z lešteného hliníka pre perfektnú distribúciu svetla
28m
• mechanicky odolné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo
centrálne (C) núdzové osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného
toku a perfektnú distribúciu svetla, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLIPROFI-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLIPROFI-ATXL),
• bezdrôtový CENTRALTEST pre ELMAX ZigBee (MULTIPROFI-ATZB),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• NOVÁ verzia vybavená 5x3W výkonnými LED diodami so svetelným
tokom 240lm, dlhou životnosťou a perfektnou distribúciou svetla
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z lakovanej ocele v RAL9006
• svetelno-činný kryt z nerozbitného PC
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Special mirror effect reflector
• Emergency factor up to 50%=lower number of of the lighting fixtures
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• špeciálny odrazový reflektor so zrkadlovým efektom
• vysoký koeficient výkonu v núdzovom režime až 50% =
potrebný výrazný nižší počet svietidiel v porovnaní s bežnými
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
RAL
RAL
9006
9003
PROFILUX-A / MULTIPROFI-A
• Optional self-adhesive pictograms for escape route direction
• príplatkové samolepiace piktogramy pre označenie smeru úniku
Optional Item / Príplatok
PRÍPLATKY
• Self-adhesive labels
• Wall or ceiling brackets
• Protective steel cage
• samolepiace piktogramy
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
• ochranný kovový kôš
Order Code / objednávací kód
Self-adhesive „A“ / samolepiaci piktogram „A“
SAM0348
Self-adhesive „B“ / samolepiaci piktogram „B“
SAM0349
Self-adhesive „C“ / samolepiaci piktogram „C“
SAM0350
Self-adhesive „H“ / samolepiaci piktogram „H“
SAM0381
Self-adhesive „I“ / samolepiaci piktogram „I“
SAM0382
Self-adhesive „J“ / samolepiaci piktogram „J“
SAM0383
A
B
C
H
I
J
Optional Labels / Príplatkové piktogramy:
• Seld-adhesive pictogram
• samoleiaci piktogram
• Viewing Distance 28m / rozoznateľnosť piktogamu 28m
194
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
PROFILUX-A / MULTIPROFI-A
SEC lighting
160
LE D
70
370 (420)*
Cable Entry
180
180
90
90
0
90
90
0
*Dimmension in bracket is valid for 24W ver.
*Rozmer v zátvorke platí iba pre verziu 24W
NM/M
W
PROFILUX-A / MULTIPROFI-A
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
155-B-24
2,4 kg
8
PROFILUX-A 8W.1
NM
8
PROFILUX-A 8W.3
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
155-B-26
2,5 kg
11 PROFILUX-A 11W.1
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
155-B-28
2,5 kg
11 PROFILUX-A 11W.3
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
155-B-30
2,6 kg
2,9 kg
24 PROFILUX-A 24W.1
NM
24W/ 2G11/ 1800 lm
17%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
1h
155-B-32
8
MULTIPROFI-A 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
155-B-34
2,7 kg
8
MULTIPROFI-A 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
155-B-36
2,8 kg
11 MULTIPROFI-A 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
155-B-38
2,8 kg
11 MULTIPROFI-A 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
155-B-40
2,9 kg
24 MULTIPROFI-A 24W.1
NM/M
24W/ 2G11/ 1800 lm
17%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
1h
155-B-42
3,2 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
155-B-01
2,6 kg
2,7 kg
AUTOTEST
W
MULTIPROFI-A-AT
Type / Typ
8
MUTLTIPROFI-A-AT 8W.1
NM/M
8
MUTLTIPROFI-A-AT 8W.3
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
155-B-03
11 MUTLTIPROFI-A-AT 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
155-B-05
2,7 kg
11 MUTLTIPROFI-A-AT 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
155-B-14
2,8 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
MULTIPROFI-A-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
155-B-60
2,6 kg
2,7 kg
8
MUTLTIPROFI-A-ATXL 8W.1
NM/M
8
MUTLTIPROFI-A-ATXL 8W.3
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
155-B-61
11 MUTLTIPROFI-A-ATXL 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
155-B-62
2,7 kg
11 MUTLTIPROFI-A-ATXL 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
155-B-63
2,8 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
C.PROFILUX-A
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / napájanie
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
8
C.PROFILUX-A 8W/ 24V
C
8
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
155-B-47
2,3 kg
C.PROFILUX-A 8W/ 230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
155-B-51
2,3 kg
11 C.PROFILUX-A 11W/ 24V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
155-B-46
2,4 kg
11 C.PROFILUX-A 11W/ 230V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
155-B-44
2,4 kg
24 C.PROFILUX-A 24W/ 230V
C
24W / 2G11 /1800 lm
100%
230V AC/DC
-
155-B-53
2,6 kg
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
AUTOTEST
W
MULTIPROFI-A-LED-AT
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
MUTLTIPROFI-A-3xLED-AT.1
NM/M
LED 3x3W / 140 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
211-B-08
2,5 kg
LED
MUTLTIPROFI-A-5xLED-AT.1
NM/M
LED 5x3W / 240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
211-B-00
2,6 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
LED
Type / Typ
MULTIPROFI-A-LED-ATXL.1
MULTIPROFI-A-LED-ATXL
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
211-B-09
Weight
2,6 kg
C.PROFILUX-A-LED
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / napájanie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
C.PROFILUX-A-3xLED
C
LED 3x3W / 140 lm
100%
230V AC/DC
-
211-B-10
2,2 kg
LED
C.PROFILUX-A-5xLED
C
LED 5x3W / 240 lm
100%
230V AC/DC
-
211-B-03
2,3 kg
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
195
PROFILUX-B / MULTIPROFI-B
SEC lighting
LE D
230V
24V
AC
AC/DC
IP54
AUTO
TEST
**
ECOTRE N D
8W
11W
24W
LED
CENTRAL
1-3h
I
TEST
AUTOTE ST
** do not use it for outdoor application / nie je vhodné pre exteriérové aplikácie
DESCRIPTION
POPIS
• Robust non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C)
emergency with perfect light distribution available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIPROFI-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIPROFI-ATXL),
• NEW version equipped with long life-time 5x3W LEDs is available
ensuring the light output 240lm with perfect light distribution
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• metal base with PE powder coat finish RAL9006
• PC impact resistant diffuser
RAL
RAL
9006
9003
PROFILUX-B / MULTIPROFI-B
• equipped with prismatic diffusor for perfect lighting distribution
• vybavené prizmatickým krytom pre perfektnú distribúciu svetla
27m
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného toku
a perfektnú distribúciu svetla, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLIPROFI-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLIPROFI-ATXL),
• NOVÁ verzia vybavená 5x3W výkonnými LED diodami so svetelným
tokom 240lm, dlhou životnosťou a perfektnou distribúciou svetla
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z lakovanej ocele v RAL9006
• svetelno-činný kryt z nerozbitného PC
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Self-adhesive labels
• Wall or ceiling brackets
• Protective steel cage
• samolepiace piktogramy
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola • ochranný kovový kôš
RAL
RAL
9006
9003
160
*Dimmension in bracket is valid for version 24W
*Rozmer v zátvorke platí iba pre verziu 24W
PROFILUX-B / MULTIPROFI-B
• Optional self-adhesive pictograms for escape route direction
• príplatkové samolepiace piktogramy pre označenie smeru úniku
Cable Entry
NM/M
W
70
370 (420)*
PROFILUX-B / MULTIPROFI-B
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
8
PROFILUX-B 8W.1
NM
8
PROFILUX-B 8W.3
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
155-B-25
2,4 kg
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
155-B-27
2,5 kg
11 PROFILUX-B 11W.1
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
155-B-29
2,5 kg
11 PROFILUX-B 11W.3
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
155-B-31
2,6 kg
24 PROFILUX-B 24W.1
NM
24W/ 2G11/ 1800 lm
17%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
1h
155-B-33
2,9 kg
8
MULTIPROFI-B 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
155-B-35
2,7 kg
8
MULTIPROFI-B 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
155-B-37
2,8 kg
11 MULTIPROFI-B 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
155-B-39
2,8 kg
11 MULTIPROFI-B 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
155-B-41
2,9 kg
24 MULTIPROFI-B 24W.1
NM/M
24W/ 2G11/ 1800 lm
17%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
1h
155-B-43
3,2 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
155-B-00
2,6 kg
2,7 kg
AUTOTEST
W
Type / Typ
MULTIPROFI-B-AT
8
MUTLTIPROFI-B-AT 8W.1
NM/M
8
MUTLTIPROFI-B-AT 8W.3
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
155-B-04
11 MUTLTIPROFI-B-AT 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
155-B-02
2,7 kg
11 MUTLTIPROFI-B-AT 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
155-B-15
2,8 kg
196
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
PROFILUX-B / MULTIPROFI-B
SEC lighting
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
MULTIPROFI-B-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
8
MUTLTIPROFI-B-ATXL 8W.1
NM/M
8
MUTLTIPROFI-B-ATXL 8W.3
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
155-B-64
2,6 kg
2,7 kg
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
155-B-65
11 MUTLTIPROFI-B-ATXL 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-CD 4,8V/2,5Ah
1h
155-B-66
2,7 kg
11 MUTLTIPROFI-B-ATXL 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
155-B-67
2,8 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
C.PROFILUX-B
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / napájanie
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
155-B-48
2,3 kg
8
C.PROFILUX-B 8W/ 24V
C
8
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
C.PROFILUX-B 8W/ 230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
155-B-49
2,3 kg
11 C.PROFILUX-B 11W/ 24V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
155-B-54
2,4 kg
11 C.PROFILUX-B 11W/ 230V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
155-B-55
2,4 kg
24 C.PROFILUX-B 24W/ 230V
C
24W / 2G11 /1800 lm
100%
230V AC/DC
-
155-B-56
2,6 kg
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
AUTOTEST
W
MULTIPROFI-B-LED-AT
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
MUTLTIPROFI-B-3xLED-AT.1
NM/M
LED 3x3W / 140 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
211-B-11
2,5 kg
LED
MUTLTIPROFI-B-5xLED-AT.1
NM/M
LED 5x3W / 240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
211-B-04
2,6 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
LED
Type / Typ
MULTIPROFI-B-LED-ATXL.1
MULTIPROFI-B-LED-ATXL
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
211-B-12
Weight
2,6 kg
C.PROFILUX-B-LED
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / napájanie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
C.PROFILUX-B-3xLED 230V
C
LED 3x3W / 140 lm
100%
230V AC/DC
-
211-B-13
2,2 kg
LED
C.PROFILUX-B-5xLED 230V
C
LED 5x3W / 240 lm
100%
230V AC/DC
-
211-B-06
2,3 kg
Optional Item / Príplatok
Order Code / objednávací kód
Self-adhesive „A“ / samolepiaci piktogram „A“
SAM0340
Self-adhesive „B“ / samolepiaci piktogram „B“
SAM0341
Self-adhesive „C“ / samolepiaci piktogram „C“
SAM0342
Self-adhesive „H“ / samolepiaci piktogram „H“
SAM0378
Self-adhesive „I“ / samolepiaci piktogram „I“
SAM0379
Self-adhesive „J“ / samolepiaci piktogram „J“
SAM0380
A
B
C
H
I
J
Options:
• Self-adhesive pictogram - Viewing Distance 28m
Príplatky:
• Samolepiaci piktogram - rozoznateľnosť piktogamu 28m
www.sec.sk
Order under the product codes only / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
A
197
SETRO / MULTISETRO
SEC lighting
LED
OPTION AVAILABLE
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
11W
24W
LED
1-3h
I
IP65
PC
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Robust all wall/ceiling mounting all non-maintained (NM), maintained (M)
or centralised (C) emergency lighting available also in all:
• AUTOTEST version (MULTISETRO-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTISETRO-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• NEW version equipped with long life-time 5x3W LEDs is available
ensuring the light output 240lm with perfect light distribution
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: Body made of PC
• mechanicky odolné nástenné/stropné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé
(M) alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie pre aplikácie so zvýšeným
rizikom poškodenia, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLISETRO-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLISETRO-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• NOVÁ verzia vybavená 5x3W výkonnými LED diodami so svetelným
tokom 240lm, dlhou životnosťou a perfektnou distribúciou svetla
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: PC polykarbonát nerozbitný
26m
SETRO / MULTISETRO
• Robust design (PC body)
• svietidlo vhodné pre aplikácie s vyššími nárokmi na mechanickú odolnosť
180
90
90
STANDARD ACCESSORIES
0
C0-C180
180
90
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 3pcs of self-adhesive pictograms (standard set A,B,C)
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• 3ks piktogramov (štandardne A,B,C)
• signalizácia LED a TEST tlačítko
90
A
0
B
OPTIONS
C90-C270
Cable Entry (
C
PRÍPLATKY
Optional Cable Entry)
• Self-adhesive labels (set H,I,J)
• Wall or ceiling mountiung brackets
• Protective steel cage
• Side cable entry
• samolepiace piktogramy sada H,I,J
• nástenná alebo stropnná konzola
• ochranný kovový kôš
• bočná prechodka
H
NM/M
W
8
8
11
11
24
24
8
8
11
11
I
J
SETRO / MULTISETRO
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
SETRO 8W.1
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
11-B-33
1,6 kg
SETRO 8W.3
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
11-B-01
1,8 kg
SETRO 11W.1
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
11-B-02
1,7 kg
SETRO 11W.3
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
11-B-35
1,9 kg
SETRO 24W.1
NM
24W /2G11/1800 lm
17%
NI-CD 3,6V/2,5Ah
1h
11-B-15
1,9 kg
SETRO 24W.3
NM
24W /2G11/1800 lm
17%
NI-MH 3,6V/7,0Ah
3h
11-B-54
2,1 kg
MULTISETRO 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
11-B-32
1,9 kg
MULTISETRO 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
11-B-04
2,1 kg
MULTISETRO 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
11-B-05
2,0 kg
MULTISETRO 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
11-B-36
2,2 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
11-B-25
1,6 kg
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
11-B-26
1,7 kg
AUTOTEST
W
Type / Typ
8 MULTISETRO-AT 8W.1
11 MULTISETRO-AT 11W.1
198
Weight
MULTISETRO-AT
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
SETRO / MULTISETRO
SEC lighting
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
8 MULTISETRO-ATXL 8W.1
11 MULTISETRO-ATXL 11W.1
MULTISETRO-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
11-B-42
1,6 kg
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
11-B-41
1,7 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
8
8
11
11
24
24
Type / Typ
C.SETRO
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
C.SETRO 8W/24V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
11-B-06
1,4 kg
C.SETRO 8W/230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
11-B-09
1,4 kg
C.SETRO 11W/24V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
11-B-18
1,5 kg
C.SETRO 11W/230V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
11-B-23
1,5 kg
C.SETRO 24W/24V
C
24W /2G11/1800 lm
100%
24V DC
-
11-B-20
1,6 kg
C.SETRO 24W/230V
C
24W /2G11/1800 lm
100%
230V AC/DC
-
11-B-21
1,6 kg
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
AUTOTEST
W
Weight
Weight
MULTISETRO-LED-AT
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
MULTISETRO-3xLED-AT.1
NM/M
LED 3x3W / 140 lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
11-B-55
1,6 kg
LED
MULTISETRO-5xLED-AT.1
NM/M
LED 5x3W / 240lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
11-B-37
1,7 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
LED
Type / Typ
MULTISETRO-LED-ATXL.1
MULTISETRO-LED-ATXL
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
CENTRAL POWER SUPPLY
11-B-56
Weight
2,6 kg
C.SETRO-LED
W
Type / Typ
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / Napätie
LED
C.SETRO-3xLED/230V AC/DC
C
LED 3x3W / 140lm
100%
230V AC/DC
-
11-B-57
1,3 kg
LED
C.SETRO-5xLED/230V AC/DC
C
LED 5x3W / 240lm
100%
230V AC/DC
-
11-B-39
1,4 kg
www.sec.sk
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
199
PIKOLUX
200
SEC lighting
PIKOLUX
SEC lighting
230V
24V
AC
DC
11W
18W
1-3h
I
DESCRIPTION
12m
IP20
POPIS
• Non-maintained (NM) or centralised (C) emergency lighting with slim
design ensuring both high level of the lumious flux
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• metal base with RAL9003 PE powder coat finish
• PMMA diffuser
• svietidlo pre netrvalé (NM) alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie
zaručujúce vysokú hladinu svetelného toku súčasne s presvetlením
piktogramu
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• lakovaná oceľ v RAL9003
• svetelno-činný kryt PMMA
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Set of 3pcs self-adhesive pictograms
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
Cable Entry
180
90
90
• sada 3ks samolepiacich piktogramov
• signalizácia LED a TEST tlačítko
0
180
OPTIONS
PRÍPLATKY
90
• Wall or ceiling brackets
• Protective steel cage
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
• ochranný kovový kôš
0
Dimension in bracket is valid for C.PIKOLUX 24W
Rozmer v zátvorke platí iba pre C.PIKOLUX 24W
NM
W
90
PIKOLUX
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
PIKOLUX 11W.B
NM
11W / 2G7 / 900 lm
19%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
03-B-14
0,9 kg
Weight
34%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
03-B-15
1,0 kg
PIKOLUX 11W.1
NM
11W / 2G7 / 900 lm
11 PIKOLUX 11W.2
NM
11W / 2G7 / 900 lm
17%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
2h
03-B-16
1,1 kg
PIKOLUX 11W.3
NM
11W / 2G7 / 900 lm
22%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
3h
03-B-24
1,2 kg
18 PIKOLUX 18W.1
NM
18W / 2G11/ 1200lm
40%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
03-B-17
1,3 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
18 C.PIKOLUX 18W/ 24V
18 C.PIKOLUX 18W/ 230V
www.sec.sk
C.PIKOLUX
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
C
18W / 2G11/ 1200lm
100%
24V DC
-
03-B-05
1,2 kg
C
18W / 2G11/ 1200lm
100%
230V AC/DC
-
03-B-08
1,2 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
201
TMTLUX / MULTILUX
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
8W
11W
1-3h
II
DESCRIPTION
IP44
POPIS
• Non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency
lighting with unique design ensuring both high level of the lumious flux
and good viewing distance of pictogram (legend)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• PP base
• PMMA diffuser
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného toku a perfektnú
distribúciu svetla (excentricky umiestnený svetelný zdroj = smerovanie
svetelného toku do požadovaného priestoru)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z PP
• svetelno-činný kryt PMMA
STANDARD ACCESSORIES
180
90
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Set of 3pcs self-adhesive pictograms
• LED indicating presence of power supply
• TEST button
90
• sada 3ks samolepiacich piktogramov
• signalizácia LED a TEST tlačítko
0
C0-C180
180
90
90
OPTIONS
0
Cable Entry
C90-C270
NM/M
W
8
11
8
11
PRÍPLATKY
• Wall or ceiling brackets
• Protective steel cage
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
• ochranný kovový kôš
TMTLUX (NM) / MULTILUX (M)
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
TMTLUX 8W.1
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
01-B-26
1,1 kg
TMTLUX 8W.2
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/2,5Ah
2h
01-B-40
1,2 kg
TMTLUX 8W.3
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
01-B-41
1,4 kg
TMTLUX 11W.1
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
01-B-45
1,2 kg
TMTLUX 11W.3
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
01-B-47
1,5 kg
MULTILUX 8W.1
M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
01-B-36
1,8 kg
MULTILUX 8W.2
M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/2,5Ah
2h
01-B-37
1,9 kg
MULTILUX 8W.3
M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
01-B-38
2,0 kg
MULTILUX 11W.1
M
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
01-B-42
1,5 kg
MULTILUX 11W.3
M
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
01-B-44
1,6 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
8 C.TMTLUX 8W / 230V
11 C.TMTLUX 11W / 230V
202
Weight
C.TMTLUX
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
01-B-09
1,1 kg
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
01-B-13
1,1 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
HILLUX / MULTIHILL
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
18W
LED
1-3h
I
LED
IP65
PC
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• All Non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency
lighting with roboust but nice round shape design available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIHILL-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIHILL-ATXL),
(see also ELMAX LOOK on pages 162-165)
• LED version equipped with long life-time powerful 3W LEDs
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: PC impact resistant body
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie s mechanickou odolnosťou a zároveň pekným tvarom,aj
s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLIHILL-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLIHILL-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• v ponuke aj LED verzia s výkonnými LED 3W
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: teleso z nerozbitného PC
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• LEDs indicating presence of power supply + TEST button
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Set of 3pcs self-adhesive pictograms
• sada 3ks samolepiacich piktogramov
H
I
J
Cable Entry
340
115
NM
W
HILLLUX
Type / Typ
18 HILLUX 18W.1
18 HILLUX 18W.3
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
NM
18W / G24 / 1200lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
261-B-01
1,8 kg
NM
18W / G24 / 1200lm
18%
NI-MH 3,6V/3,0Ah
3h
261-B-02
2,0 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
18 C.HILLUX 18W/24V DC
18 C.HILLUX 18W/230V AC/DC
C.HILLLUX
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
C
18W / G24 / 1200lm
100%
24V DC
-
261-B-05
1,5 kg
C
18W / G24 / 1200lm
100%
230V AC/DC
-
261-B-06
1,5 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
5x LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
AUTOTEST
W
LED
LED
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
MULTIHILL-LED-AT.1
Type / Typ
MULTIHILL-LED-ATXL.1
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
LED
Type / Typ
C.HILLUX-LED 230V AC/DC
www.sec.sk
261-B-07
Weight
1,6 kg
MULTIHILL-LED-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
5x LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Weight
MULTIHILL-LED-AT
Type / Typ
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Weight
261-B-08
Weight
1,6 kg
C.HILLLUX-LED
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
C
5x LED
100%
230V AC/DC
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
-
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
261-B-09
Weight
1,3 kg
203
PRIMALUX / MULTIPRIMA
SEC lighting
LE D
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
11W
TEST
LED
1-3h
I
IP20
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency
lighting with slim design and perfect light distribution available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIPRIMA-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIPRIMA-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee on page 162-165)
• NEW version equipped with long life-time 5x3W LEDs is available
ensuring the light output 240lm with perfect light distribution
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Body made of metal wiht PE powder coat finish RAL9006
• PMMA foil diffuser
RAL
RAL
9006
9003
PRIMALUX / MULTIPRIMA
• Standard version, no pictogram (it must be ordered separately)
• základná verzia, piktogram/plexi s pikto musia byť objednané zvlášť
180
90
90
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného toku a perfektnú
distribúciu svetla, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTIPRIMA-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MULTIPRIMA-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• NOVÁ verzia vybavená 5x3W výkonnými LED diodami so svetelným
tokom 240lm, dlhou životnosťou a perfektnou distribúciou svetla
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z lakovanej ocele v RAL9006
• svetelno-činný kryt z fólie PMMA
STANDARD ACCESSORIES
0
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• LEDs indicating presence of power supply and TEST button
• signalizácia LED a TEST tlačítko
C0-C180
180
90
OPTIONS
90
0
C90-C270
Cable Entry
NM/M
W
PRÍPLATKY
• Wall or ceiling brackets
• Protective steel cage
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
• ochranný kovový kôš
PRIMALUX / MULTIPRIMA
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
11 PRIMALUX 11W.1
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
83-B-05
2,4 kg
11 PRIMALUX 11W.3
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
83-B-06
2,5 kg
18 PRIMALUX 18W.1
NM
18W / 2G11 /1200 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
83-B-09
2,5 kg
18 PRIMALUX 18W.3
NM
18W / 2G11 /1200 lm
18%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
83-B-10
2,7 kg
11 MULTIPRIMA 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
83-B-07
2,7 kg
11 MULTIPRIMA 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
83-B-08
2,8 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
AUTOTEST
W
Type / Typ
Weight
MULTIPRIMA-AT
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTIPRIMA-AT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
83-B-13
2,5 kg
8
MULTIPRIMA-AT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
83-B-17
2,6 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
MULTIPRIMA-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTIPRIMA-ATXL 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
83-B-55
2,5 kg
8
MULTIPRIMA-ATXL 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
83-B-56
2,6 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
C.PRIMALUX
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napájanie
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
83-B-33
2,2 kg
8
C.PRIMALUX 8W/24V
C
8
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
C.PRIMALUX 8W/230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
83-B-34
2,2 kg
11 C.PRIMALUX 11W/24V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
83-B-20
2,2 kg
11 C.PRIMALUX 11W/230V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
83-B-14
2,2 kg
18 C.PRIMALUX 18W/24V DC
C
18W / 2G11/ 1200 lm
100%
24V DC
-
83-B-19
2,2 kg
18 C.PRIMALUX 18W/230V
C
18W / 2G11/ 1200 lm
100%
230V AC/DC
-
83-B-26
2,2 kg
204
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
PRIMALUX / MULTIPRIMA
SEC lighting
AUTOTEST
W
LED
MULTIPRIMA-LED-AT
Type / Typ
MULTIPRIMA-LED-AT.1
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W / 240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
LED
Type / Typ
MULTIPRIMA-LED-ATXL.1
LED
Type / Typ
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Version
C.PRIMALUX-LED/230V
1h
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / Napájanie
C
LED 5x3W / 240 lm
100%
230V AC/DC
2,6 kg
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
188-B-04-03
-
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
-
Weight
83-B-35
2,2 kg
Order Code / objednávací kód
Foil picto „A“+Frame / pikto fólia „A“+rámik
83-B-05-12-00
Foil picto „B“+Frame / pikto fólia „B“+rámik
83-B-05-13-00
Foil picto „C“+Frame / pikto fólia „C“+rámik
83-B-05-11-00
Foil picto „H“+Frame / pikto fólia „H“+rámik
83-B-05-19-00
Foil picto „I“+Frame / pikto fólia „I“+rámik
83-B-05-20-00
Foil picto „J“+Frame / pikto fólia „J“+rámik
83-B-05-21-00
A
B
C
H
I
J
Pictograms / Piktogramy:
• Foil pictogram (must be specified in the order separately, otherwise will
be delivered the standard opal diffuser, no picto)
• Viewing Distance 25m
• fóliový piktogram (v prípade potreby nútne špecifikovať v objednavke,
inak verzia bez piktogramu)
• rozoznateľnosť piktogamu 25m
www.sec.sk
Weight
83-B-59
C.PRIMALUX-LED
Version
Optional Item / Príplatok
2,5 kg
MULTIPRIMA-LED-ATXL Module
CENTRAL POWER SUPPLY
Type / Typ
Weight
83-B-31
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
ELMAX LOOK ATXL Modul (just slide it into MULTIPRIMA-AT-LED for ELMAX / vsuňte do svietidla MULTIPRIMA-LED-AT)
W
LED
1h
MULTIPRIMA-LED-ATXL
Version
ELMAX-LOOK Module
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
25m
RAL
RAL
9006
9003
PICTOGRAM / KRYT S PIKTOGRAMOM
• If you need the pictogram on the diffuser please note it in order
• ak požadujete verziu s piktogramom, jeho typ musí byť špecif. v objednávke
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
205
PRIMALUX / MULTIPRIMA
SEC lighting
27m
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
11W
TEST
LED
1-3h
I
IP20
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency
lighting with slim design and suspended plexi:
• AUTOTEST version (MULTIPRIMA-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIPRIMA-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee on pages 162-165)
• NEW version equipped with long life-time 5x3W LEDs is available
ensuring the light output 240lm with perfect light distribution
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Body made of metal with PE powder coat finish RAL9006
• PMMA diffuser
RAL
RAL
9006
9003
PRIMALUX / MULTIPRIMA
• Ceiling mounting version with suspended plexi
• stropná verzia so závesným plexi s piktogramom
180
90
90
• stropné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C)
núdzové osvetlenie so závesným plexi pre označenie smeru únikovej
cesty, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTIPRIMA-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MULTIPRIMA-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• NOVÁ verzia vybavená 5x3W výkonnými LED diodami so svetelným
tokom 240lm, dlhou životnosťou a perfektnou distribúciou svetla
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z lakovanej ocele v RAL9006
• svetelno-činný kryt z PMMA
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
0
• LEDs indicating presence of power supply and TEST button
• signalizácia LED a TEST tlačítko
C0-C180
180
90
OPTIONS
90
0
C90-C270
Cable Entry
NM/M
W
PRÍPLATKY
• Wall or ceiling brackets
• Protective steel cage
• nástenná, stropná alebo stropná závesná konzola
• ochranný kovový kôš
PRIMALUX / MULTIPRIMA
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
11 PRIMALUX 11W.1
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
83-B-36
2,4 kg
11 PRIMALUX 11W.3
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
83-B-37
2,5 kg
18 PRIMALUX 18W.1
NM
18W / 2G11 /1200 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
83-B-38
2,5 kg
18 PRIMALUX 18W.3
NM
18W / 2G11 /1200 lm
18%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
83-B-39
2,7 kg
11 MULTILAPRIMA 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
83-B-16
2,7 kg
11 MULTILAPRIMA 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
83-B-27
2,8 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
AUTOTEST
W
Type / Typ
Weight
MULTIPRIMA-AT
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTIPRIMA-AT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
83-B-40
2,5 kg
8
MULTIPRIMA-AT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
83-B-41
2,6 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
C.PRIMALUX
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napájanie
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
83-B-48
2,2 kg
8
C.PRIMALUX 8W/24V
C
8
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
C.PRIMALUX 8W/230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
83-B-49
2,2 kg
11 C.PRIMALUX 11W/24V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
83-B-51
2,2 kg
11 C.PRIMALUX 11W/230V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
83-B-52
2,2 kg
18 C.PRIMALUX 18W/24V DC
C
18W / 2G11/ 1200 lm
100%
24V DC
-
83-B-53
2,2 kg
18 C.PRIMALUX 18W/230V
C
18W / 2G11/ 1200 lm
100%
230V AC/DC
-
83-B-54
2,2 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
MULTIPRIMA-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTIPRIMA-ATXL 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
83-B-57
2,5 kg
8
MULTIPRIMA-ATXL 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
83-B-58
2,6 kg
206
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
PRIMALUX / MULTIPRIMA
SEC lighting
AUTOTEST
W
LED
MULTIPRIMA-LED-AT
Type / Typ
MULTIPRIMA-LED-AT.1
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W / 240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
LED
Type / Typ
MULTIPRIMA-LED-ATXL.1
LED
Type / Typ
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
LED 5x3W /240 lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Version
C.PRIMALUX-LED/230V
1h
83-B-60
Weight
2,6 kg
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
188-B-04-03
-
C.PRIMALUX-LED
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / Napájanie
C
LED 5x3W / 200 lm
100%
230V AC/DC
Optional Item / Príplatok
Weight
2,5 kg
MULTIPRIMA-LED-ATXL Module
CENTRAL POWER SUPPLY
Type / Typ
83-B-42
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
ELMAX LOOK ATXL Modul (just slide it into MULTIPRIMA-AT-LED for ELMAX / vsuňte do svietidla MULTIPRIMA-LED-AT)
W
LED
1h
MULTIPRIMA-LED-ATXL
Version
ELMAX-LOOK Module
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
-
83-B-50
Weight
2,2 kg
Order Code / objednávací kód
Suspended plexi „A/C“ / závesné plexi „A/C“
83-B-05-06-01
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
83-B-05-07-01
Suspended plexi „H/J“ / závesné plexi „H/J“
83-B-05-17-01
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
83-B-05-18-01
A
B
C
H
I
J
27m
Optional Doublesided Plexi / Príplatkové obojstranné závesné plexi:
• Viewing Distance 27m
• rozoznateľnosť piktogramu 27m
OPTIONAL SUSPENDED PLEXI / ZÁVESNÉ PLEXI (PRÍPLATOK)
• Order the base version + suspended plexi order code
• základná verzia + objednávací kód závesného plexi (v tab.)
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
207
MULTILED-SPOT-A
SEC lighting
LE D
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
2x
3W
LED
1h
I
TEST
IP20
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Small and powerfull 2x3W LED equipped non-maintained (NM),
maintained (M) or centralised (C) emergency lighting for perfect light
distribution designed for corridor apllications available also in all:
• AUTOTEST version (MULTILED-SPOT-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTILED-SPOT-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: AL body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or
RAL9003 (white)
RAL
RAL
9006
9003
MULTILED-SPOT-A-P
• Surface moutning version in white RAL9003 or gray RAL9006 colours
• stropná prisadená verzia dostupná v bielej alebo šedej farbe
• 2x3W LED malé a výkonné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo
centrálne (C) núdzové osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného
toku pre aplikácie na núdzové osveltenie chodieb, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTILED-SPOT-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MULTILED-SPOT-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: teleso z hliníka v RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela)
STANDARD ACCESSORIES
175
Cable Entry
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 2x3W powerful LED ( by CREE Led)
• Special shaped AL reflector
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• výkonnné LED 2x3W (od CREE Led)
• špeciálny hliníkový reflektor
• signalizácia LED a TEST tlačítko
75
175
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Alternative colour surface treatment in RALxxxx (min order 50pcs)
• povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 50ks)
17,4m
17,4m
25
35
17,4m
80
4m
245
∅ 75 mm
1 LX level / Hladina 1 LX
AUTOTEST
W
MULTILED-SPOT-A-P-AT (SURFACE M./ PRISADENÝ)
Type / Typ
Colour /Farba
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-SPOT-A-P-AT 2x3W
white / biela 2x3W / 50lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-30-01-00
0,8 kg
LED
MULTILED-SPOT-A-P-AT 2x3W
grey / šedá
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-30-02-00
0,8 kg
ELMAX-LOOK
W
LED
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTILED-SPOT-A-P-ATXL (SURFACE M./ PRISADENÝ)
Type / Typ
Version
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-SPOT-A-P-ATXL 2x3W
white / biela 2x3W / 50lm
LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-34-01-00
0,8 kg
LED
MULTILED-SPOT-A-P-ATXL 2x3W
grey / šedá
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-34-02-00
0,8 kg
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
CENTRAL POWER SUPPLY C.LEDLUX-SPOT-P-V (SURFACE M./ PRISADENÝ)
W
Type / Typ
LED
C.LEDLUX-SPOT-A-P 2x3W / 230V
LED
C.LEDLUX-SPOT-A-P 2x3W / 230V
208
Colour /Farba
LED
white / biela 2x3W / 50lm
NM/M
2x3W / 50lm
% Emergency Factor
Power / Napätie
100%
230V AC/DC
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
-
182-B-31-01-00
0,6 kg
100%
230V AC/DC
-
182-B-31-02-00
0,6 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
MULTILED-SPOT-A
SEC lighting
4m
LE D
17,4m
1lx
2m
MULTILED-SPOT-A
AUTOTEST
RAL
9003
MULTILED-SPOT-A-V
• Common corridor application of MULTILED-SPOT
• typická aplikácia svietidla MULTILED-SPOT pre chodby
W
RAL
9006
• Recessed moutning version in white RAL9003 or grey RAL9006 colours
• zapustená verzia dostupná v bielej alebo šedej farbe
MULTILED-SPOT-A-V-AT (RECESSED / ZAPUSTENÝ)
Type / Typ
Colour /Farba
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-SPOT-A-V-AT 2x3W
white / biela 2x3W / 50lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-28-01-00
0,5 kg
LED
MULTILED-SPOT-A-V-AT 2x3W
grey / šedá
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-28-02-00
0,5 kg
ELMAX-LOOK
W
LED
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTILED-SPOT-A-V-ATXL (RECESSED / ZAPUSTENÝ)
Type / Typ
Version
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-SPOT-A-V-ATXL 2x3W
white / biela 2x3W / 50lm
LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-33-01-00
0,5 kg
LED
MULTILED-SPOT-A-V-ATXL 2x3W
grey / šedá
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-33-02-00
0,5 kg
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
CENTRAL POWER SUPPLY C.LEDLUX-SPOT-A-V (RECESSED / ZAPUSTENÝ)
W
Type / Typ
% Emergency Factor
Power / Napätie
LED
C.LEDLUX-SPOT-A-V 2x3W / 230V
white / biela 2x3W / 50lm
100%
230V AC/DC
-
182-B-26-01-00
0,5 kg
LED
C.LEDLUX-SPOT-A-V 2x3W / 230V
grey / šedá
100%
230V AC/DC
-
182-B-24-01-00
0,5 kg
Colour /Farba
LED
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
Y2
Y1
h
MULTILED-SPOT-A/C.LEDLUX-SPOT-A
h
(m)
X1
X2
Y1
Y2
2,75
-
-
6,1
14,0
3,00
-
-
6,4
14,7
3,50
-
-
7,0
16,2
4,00
-
-
7,6
17,4
www.sec.sk
209
MULTILED-SPOT-B
SEC lighting
LE D
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
2x
3W
LED
1h
I
TEST
IP20
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Small and powerfull 2x3W LED equipped non-maintained (NM),
maintained (M) or centralised (C) emergency lighting for perfect light
distribution designed for general apllications available also in all:
• AUTOTEST version (MULTILED-SPOT-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTILED-SPOT-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: AL body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or
RAL9003 (white)
RAL
RAL
9006
9003
MULTILED-SPOT-B-P
• Surface moutning version in white RAL9003 or gray RAL9006 colours
• stropná prisadená verzia dostupná v bielej alebo šedej farbe
• 2x3W LED malé a výkonné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo
centrálne (C) núdzové osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného
toku, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTILED-SPOT-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MULTILED-SPOT-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: teleso z hliníka v RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela)
STANDARD ACCESSORIES
175
Cable Entry
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 2x3W powerful LED ( by CREE Led)
• Special shaped AL reflector
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• výkonnné LED 2x3W (od CREE Led)
• špeciálny hliníkový reflektor
• signalizácia LED a TEST tlačítko
45
175
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Alternative colour surface treatment in RALxxxx (min order 50pcs)
• povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 50ks)
14,1m
14,1m
35
14,1m
80
4,0m
245
∅ 75 mm
1 LX level / Hladina 1 LX
AUTOTEST
W
MULTILED-SPOT-B-P-AT (SURFACE M./ PRISADENÝ)
Type / Typ
Colour /Farba
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-SPOT-B-P-AT 2x3W
white / biela 2x3W / 50lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-21-01-00
0,8 kg
LED
MULTILED-SPOT-B-P-AT 2x3W
grey / šedá
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-21-02-00
0,8 kg
ELMAX-LOOK
W
LED
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTILED-SPOT-B-P-ATXL (SURFACE M./ PRISADENÝ)
Type / Typ
Version
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-SPOT-B-P-ATXL 2x3W
white / biela 2x3W / 50lm
LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-36-01-00
0,8 kg
LED
MULTILED-SPOT-B-P-ATXL 2x3W
grey / šedá
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-36-02-00
0,8 kg
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
CENTRAL POWER SUPPLY C.LEDLUX-SPOT-B-P (SURFACE M./ PRISADENÝ)
W
Type / Typ
% Emergency Factor
Power / Napätie
LED
C.LEDLUX-SPOT-B-P 2x3W / 230V
white / biela 2x3W / 50lm
100%
230V AC/DC
-
182-B-32-01-00
0,6 kg
LED
C.LEDLUX-SPOT-B-P 2x3W / 230V
grey / šedá
100%
230V AC/DC
-
182-B-32-02-00
0,6 kg
210
Colour /Farba
LED
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
MULTILED-SPOT-B
SEC lighting
4m
LE D
14,1m
1lx
2m
MULTILED-SPOT-B
AUTOTEST
RAL
9003
MULTILED-SPOT-B-V
• Common corridor application of MULTILED-SPOT
• typická aplikácia svietidla MULTILED-SPOT pre chodby
W
RAL
9006
• Recessed moutning version in white RAL9003 or grey RAL9006 colours
• zapustená verzia dostupná v bielej alebo šedej farbe
MULTILED-SPOT-B-V-AT (RECESSED / ZAPUSTENÝ)
Type / Typ
Colour /Farba
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-SPOT-B-V-AT 2x3W
white / biela 2x3W / 50lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-29-01-00
0,5 kg
LED
MULTILED-SPOT-B-V-AT 2x3W
grey / šedá
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-29-01-01
0,5 kg
ELMAX-LOOK
W
LED
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTILED-SPOT-B-V-ATXL (RECESSED / ZAPUSTENÝ)
Type / Typ
Version
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-SPOT-B-V-ATXL 2x3W
white / biela 2x3W / 50lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-35-01-00
0,5 kg
LED
MULTILED-SPOT-B-V-ATXL 2x3W
grey / šedá
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-35-02-00
0,5 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
LED
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
C.LEDLUX-SPOT-B-V (RECESSED / ZAPUSTENÝ)
W
Type / Typ
% Emergency Factor
Power / Napätie
LED
C.LEDLUX-SPOT-B-V 2x3W / 230V
white / biela 2x3W / 50lm
100%
230V AC/DC
-
182-B-27-01-00
0,5 kg
LED
C.LEDLUX-SPOT-B-V 2x3W / 230V
grey / šedá
100%
230V AC/DC
-
182-B-25-01-00
0,5 kg
Colour /Farba
LED
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
Y2
Y1
h
MULTILED-SPOT-A/C.LEDLUX-SPOT-A
h
(m)
X1
X2
Y1
Y2
2,75
-
-
4,9
11,2
3,00
-
-
5,2
11,6
3,50
-
-
5,7
13,0
4,00
-
-
6,3
14,1
www.sec.sk
211
MULTILED-SPOT-C
SEC lighting
LE D
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
2x
3W
ECOTRE N D
LED
TEST
1h
I
IP20
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Powerfull 2x3W LED equipped non-maintained (NM), maintained (M)
or centralised (C) emergency lighting for perfect light distribution
for wide area such as all office, lobby, class, ...
(designed for circle shaped lighting disctribution)
• Available also in all:
• AUTOTEST version (MULTILED-SPOT-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTILED-SPOT-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: AL body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or
RAL9003 (white)
RAL
RAL
9006
9003
MULTILED-SPOT-C-P
• Surface moutning version in white RAL9003 or gray RAL9006 colours
• stropná prisadená verzia dostupná v bielej alebo šedej farbe
175
Cable Entry
• 2x3W LED výkonné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo
centrálne (C) núdzové osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného
toku s kruhovou charakteristikou (vhodné na osvetlenie väčšieho
priestoru, napr. kancelária, školská trieda, vstupné lobby, chodba
pred výťahom), aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTILED-SPOT-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MULTILED-SPOT-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: teleso z hliníka v RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela)
STANDARD ACCESSORIES
• 2x3W powerful LED ( by CREE Led)
• Special shaped AL reflector
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• výkonnné LED 2x3W (od CREE Led)
• špeciálny hliníkový reflektor
• signalizácia LED a TEST tlačítko
45
35
175
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
OPTIONS
80
PRÍPLATKY
• Alternative colour surface treatment in RALxxxx (min order 50pcs)
265
• povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 50ks)
∅ 75 mm
AUTOTEST
W
MULTILED-SPOT-C-P-AT (SURFACE M./ PRISADENÝ)
Type / Typ
Colour /Farba
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-SPOT-C-P-AT 2x3W
white / biela 2x3W / 50lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-40-01-00
0,8 kg
LED
MULTILED-SPOT-C-P-AT 2x3W
grey / šedá
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-40-02-00
0,8 kg
ELMAX-LOOK
W
LED
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTILED-SPOT-C-P-ATXL (SURFACE M./ PRISADENÝ)
Type / Typ
Version
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-SPOT-C-P-ATXL 2x3W
white / biela 2x3W / 50lm
LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-41-01-00
0,8 kg
LED
MULTILED-SPOT-C-P-ATXL 2x3W
grey / šedá
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-41-02-00
0,8 kg
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
CENTRAL POWER SUPPLY C.LEDLUX-SPOT-C-P (SURFACE M./ PRISADENÝ)
W
Type / Typ
% Emergency Factor
Power / Napätie
LED
C.LEDLUX-SPOT-C-P 2x3W / 230V
white / biela 2x3W / 50lm
100%
230V AC/DC
-
182-B-42-01-00
0,6 kg
LED
C.LEDLUX-SPOT-C-P 2x3W / 230V
grey / šedá
100%
230V AC/DC
-
182-B-42-02-00
0,6 kg
212
Colour /Farba
LED
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
MULTILED-SPOT-C
SEC lighting
LE D
1lx
MULTILED-SPOT-C
AUTOTEST
RAL
9003
MULTILED-SPOT-C-V
• Common office application of MULTILED-SPOT-C
• typická aplikácia svietidla MULTILED-SPOT-C pre kancelárie
W
RAL
9006
• Recessed moutning version in white RAL9003 or grey RAL9006 colours
• zapustená verzia dostupná v bielej alebo šedej farbe
MULTILED-SPOT-C-V-AT (RECESSED / ZAPUSTENÝ)
Type / Typ
Colour /Farba
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-SPOT-C-V-AT 2x3W
white / biela 2x3W / 50lm
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-37-01-00
0,5 kg
LED
MULTILED-SPOT-C-V-AT 2x3W
grey / šedá
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-37-02-00
0,5 kg
ELMAX-LOOK
W
LED
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTILED-SPOT-C-V-ATXL (RECESSED / ZAPUSTENÝ)
Type / Typ
Version
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-SPOT-C-V-ATXL 2x3W
white / biela 2x3W / 50lm
LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-38-01-00
0,5 kg
LED
MULTILED-SPOT-C-V-ATXL 2x3W
grey / šedá
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
182-B-38-02-00
0,5 kg
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
CENTRAL POWER SUPPLY C.LEDLUX-SPOT-C-V (RECESSED / ZAPUSTENÝ)
W
Type / Typ
% Emergency Factor
Power / Napätie
LED
C.LEDLUX-SPOT-C-V 2x3W / 230V
white / biela 2x3W / 50lm
100%
230V AC/DC
-
182-B-39-01-00
0,5 kg
LED
C.LEDLUX-SPOT-C-V 2x3W / 230V
grey / šedá
100%
230V AC/DC
-
182-B-39-02-00
0,5 kg
Colour /Farba
LED
2x3W / 50lm
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
X2
Y2
Y1
X1
h
MULTILED-SPOT-A/C.LEDLUX-SPOT-A
h
(m)
X1
X2
Y1
Y2
2,75
2,2
5,8
2,2
5,8
3,00
2,3
6,0
2,3
6,0
3,50
2,4
6,2
2,4
6,2
4,00
2,6
6,4
2,6
6,4
www.sec.sk
213
LEDLUX-P / MULTILED-P
214
SEC lighting
SEC lighting
www.sec.sk
LEDLUX-P / MULTILED-P
215
LEDLUX / MULTILED
LE D
SEC lighting
27m
RAL
RAL
9006
9003
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
LED
1-3h
I
IP20
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• LED equipped non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C)
emergency lighting available also in all:
• AUTOTEST version (MULTILED-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTILED-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: Metal body with PE powder coat finish RAL9006
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie vybavené LED diodami, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTILED-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MULTILED-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: teleso z lakovanej ocele v RAL9006 alebo RAL9003
STANDARD ACCESSORIES
50m
LEDLUX-P / MULTILED-P
• The surface mounted ceiling version
• prisadená stropná verzia
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• white colour LEDs
• Special layered plexi diffuser for perfect illumination of pictogram
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• LED bielej farby
• špeciálne vrstvené plexi pre rovnomerné osvetlenie piktogramu
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
PRÍPLATKY
213 (366)
• Body in RAL9003 (white) powder coat finish
• Wall / ceiling mounting brackets
• farba telesa svietidla RAL9003 (biela)
• stropné / nástenné konzoly
44 (79)
303 (600)
The dimmensions in the brackets are valid only for “BIG” version
Rozmery v zátvorke platia pre “BIG” verziu
NM/M
W
Type / Typ
Cable Entry
MULTILED-P (SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ)
Version
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-P 3h
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-05-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P 3h
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-05-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P 3h
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-05-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P 3h
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-05-16-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P 3h
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-05-16-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P 3h
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-05-17-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P 3h
BODY, NO PLEXI
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-05-07-00
1,5 kg
Version
Light Source / LED
AUTOTEST
W
Type / Typ
Light Source / LED
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTILED-P-AT (SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ)
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-P-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-19-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-19-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-19-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-19-11-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-19-11-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-19-12-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-19-06-00
1,5 kg
216
BODY, NO PLEXI
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
www.sec.sk
LEDLUX / MULTILED
SEC lighting
W
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-P-AT 3h
Type / Typ
Version
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-18-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-18-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-18-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-18-09-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-18-09-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-18-08-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-18-06-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-204-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-204-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-204-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-204-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-204-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-204-04-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-204-10-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-205-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-205-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-205-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-205-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-205-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-205-04-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-205-10-00
1,5 kg
BODY, NO PLEXI
BODY, NO PLEXI
BODY, NO PLEXI
AUTOTEST
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTILED-P-BIG-AT (SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ)
Type / Typ
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-P-BIG-AT 1h
9x Power LED
100%
NI-MH 9,6V/4,0Ah
1h
85-B-80-01-00
5,0 kg
LED
MULTILED-P-BIG-AT 1h
9x Power LED
100%
NI-MH 9,6V/4,0Ah
1h
85-B-80-01-00
5,0 kg
LED
MULTILED-P-BIG-AT 1h
9x Power LED
100%
NI-MH 9,6V/4,0Ah
1h
85-B-80-02-00
5,0 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
MULTILED-P-ATXL (SURFACE / PRISADENÝ)
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
MULTILED-P-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-75-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-75-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-75-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-75-05-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-75-05-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-75-06-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-75-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-82-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-82-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-82-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-82-05-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-82-05-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-82-06-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-82-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-202-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-202-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-202-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-204-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-204-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-202-04-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-202-10-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-213-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-213-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-213-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-213-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-213-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-213-04-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-213-10-00
1,5 kg
LED
MULTILED-P-BIG-ATXL 1h
85-B-81-01-00
-
BODY, NO PLEXI
BODY, NO PLEXI
BODY, NO PLEXI
BODY, NO PLEXI
Light Source / LED
Weight
LED
www.sec.sk
Version
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
for MULTILED-P-BIG-ATXL version: order BIG-AT version + ATXL Module
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
217
LEDLUX / MULTILED
SEC lighting
CENTRAL POWER SUPPLY C.LEDLUX-P (SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ)
W
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / napätie
LED
C.LEDLUX-P 230V
Type / Typ
Version
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-13-01-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 230V
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-13-01-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 230V
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-13-02-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 230V
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-13-08-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 230V
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-13-08-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 230V
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-13-09-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 230V
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-13-06-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-07-01-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-07-01-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-07-02-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-07-07-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-07-07-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-07-08-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-07-09-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 3x1W/230V
3x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-212-01-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 3x1W/230V
3x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-212-01-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 3x1W/230V
3x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-212-02-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 3x1W/230V
3x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-212-03-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 3x1W/230V
3x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-212-03-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-P 3x1W/230V
3x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-212-04-00
1,3 kg
BODY, NO PLEXI
BODY, NO PLEXI
CENTRAL POWER
W
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
C.LEDLUX-P-BIG (SURFACE MOUNTED/ PRISADENÝ)
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / napätie
LED
C.LEDLUX-P-BIG 230V
9x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-78-02-00
5,0 kg
LED
C.LEDLUX-P-BIG 230V
9x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-78-02-00
5,0 kg
LED
C.LEDLUX-P-BIG 230V
9x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-78-03-00
5,0 kg
218
Version
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
LEDLUX-P / MULTILED-P
SEC lighting
Separate plexi / Samostatné plexi
len MULTILED / C.LEDLUX 12LED Version only
Separate plexi / Samostatné plexi
len MULTILED 3x1W / C.LEDLUX 3x1W Version only
Separate DOUBLE-SIDED Plexi (not available for BIG version):
FOR „P“ SURFACE MOUNTED VERSION in case of order only for
MULTILED BODY, NO PLEXI version.
Separate DOUBLE-SIDED Plexi (not available for BIG version):
FOR „P“ SURFACE MOUNTED VERSION in case of order only for
MULTILED BODY, NO PLEXI version.
Samostatné OBOJSTRANNÉ plexi pre verziu „P“ - prisadená montáž
s piktogramom pri objednávke svietidla bez plexi “BODY, NO PLEXI”
Neplatí pre verziu “BIG” !
Samostatné OBOJSTRANNÉ plexi pre verziu „P“ - prisadená montáž
s piktogramom pri objednávke svietidla bez plexi “BODY, NO PLEXI”
Neplatí pre verziu “BIG” !
Separate Plexi Order / Samostatné Plexi s pikto.
Order Code / objednávací kód
Separate Plexi Order / Samostatné Plexi s pikto.
Order Code / objednávací kód
Suspended plexi „A/C“ / závesné plexi „A/C“
85-B-304-01-00
Suspended plexi „A/C“ / závesné plexi „A/C“
85-B-306-01-00
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
85-B-304-02-00
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
85-B-306-02-00
Suspended plexi „H/J“ / závesné plexi „H/J“
85-B-304-03-00
Suspended plexi „H/J“ / závesné plexi „H/J“
85-B-306-03-00
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
85-B-304-04-00
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
85-B-306-04-00
A
B
C
A
B
C
H
I
J
H
I
J
Separate plexi / Samostatné plexi
len MULTILED / C.LEDLUX 12LED Version only
Separate plexi / Samostatné plexi
len MULTILED 3x1W / C.LEDLUX 3x1W Version only
Separate SINGLE-SIDED Plexi (not available for BIG version):
FOR „P“ SURFACE MOUNTED VERSION in case of order only for
MULTILED BODY, NO PLEXI version.
Separate SINGLE-SIDED Plexi (not available for BIG version):
FOR „P“ SURFACE MOUNTED VERSION in case of order only for
MULTILED BODY, NO PLEXI version.
Samostatné JEDNOSTRANNÉ plexi pre verziu „P“ - prisadená montáž
s piktogramom pri objednávke svietidla bez plexi “BODY, NO PLEXI”
Neplatí pre verziu “BIG” !
Samostatné JEDNOSTRANNÉ plexi pre verziu „P“ - prisadená montáž
s piktogramom pri objednávke svietidla bez plexi “BODY, NO PLEXI”
Neplatí pre verziu “BIG” !
Separate Plexi Order / Samostatné Plexi s pikto.
Order Code / objednávací kód
Separate Plexi Order / Samostatné Plexi s pikto.
Order Code / objednávací kód
Suspended plexi „A“ / závesné plexi „A“
85-B-304-01-01
Suspended plexi „A“ / závesné plexi „A“
85-B-306-01-01
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
85-B-304-02-01
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
85-B-306-02-01
Suspended plexi „C“ / závesné plexi „C“
85-B-304-03-01
Suspended plexi „C“ / závesné plexi „C“
85-B-306-03-01
Suspended plexi „H“ / závesné plexi „H“
85-B-304-04-01
Suspended plexi „H“ / závesné plexi „H“
85-B-306-04-01
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
85-B-304-05-01
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
85-B-306-05-01
Suspended plexi „J“ / závesné plexi „J“
85-B-304-06-01
Suspended plexi „J“ / závesné plexi „J“
85-B-306-06-01
A
B
C
A
B
C
H
I
J
H
I
J
Optional Item / Príplatok
Order Code / obj.kód
Parallel wall bracket / nástenná konzola-rovnobežne
85-B-05-08-00
Upright wall bracket / nástenná konzola-kolmo
85-B-05-09-00
Wire rope suspension set 2,0m / Lankový záves 2m
85-B-05-18-00
Wire rope suspension set 0,8m / Lankový záves 0,8m
85-B-05-13-00
Options / Príplatky:
• Wall / Ceiling / Pendant mounting bracket / Wire Rope suspension set
• nástenná / stropnná / závesná konzola / závesné lanka
www.sec.sk
Options / Príplatky
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
219
LEDLUX-P / MULTILED-P
220
SEC lighting
SEC lighting
www.sec.sk
LEDLUX-P / MULTILED-P
221
LEDLUX-V / MULTILED-V
SEC lighting
27m
LE D
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
LED
1-3h
I
IP20
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• LED equipped non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C)
emergency lighting available also in all:
• AUTOTEST version (MULTILED-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTILED-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: Metal body with PE powder coat finish RAL9006
RAL
RAL
9006
9003
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie vybavené LED diodami, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTILED-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MULTILED-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: teleso z lakovanej ocele v RAL9006 alebo RAL9003 (opcia)
LEDLUX-V / MULTILED-V
STANDARD ACCESSORIES
• Recessed mounted version
• stropná zapustená montáž
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
155
75
• white colour LEDs
• Special layered plexi diffuser for perfect illumination of pictogram
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• LED bielej farby
• špeciálne vrstvené plexi pre rovnomerné osvetlenie piktogramu
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
370
80
The recessed version mounting hole : 336 x 57 mm
Rozmer montážneho otvoru pre zapustenú verziu: 336 x 57 mm
NM/M
W
Type / Typ
PRÍPLATKY
• Body in RAL9003 (white) powder coat finish
• farba telesa svietidla RAL9003 (biela)
Cable Entry
MULTILED-V (RECESSED/ ZAPUSTENÝ)
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
MULTILED-V 3h
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-08-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V 3h
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-08-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V 3h
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-08-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V 3h
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-08-08-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V 3h
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-08-08-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V 3h
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-08-09-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V 3h
BODY, NO PLEXI
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
3h
85-B-08-06-00
1,5 kg
Version
Light Source / LED
AUTOTEST
W
Type / Typ
MULTILED-V-AT (RECESSED/ ZAPUSTENÝ)
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-V-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-20-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-20-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-20-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-20-08-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-20-08-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-20-09-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-20-06-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-21-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-21-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-21-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-21-07-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-21-07-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-21-09-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-21-06-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-206-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-206-01-00
1,5 kg
222
BODY, NO PLEXI
BODY, NO PLEXI
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
www.sec.sk
LEDLUX-V / MULTILED-V
SEC lighting
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-206-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-206-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-206-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-206-04-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-206-10-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-207-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-207-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-207-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-207-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-207-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-207-04-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-AT 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-207-10-00
1,5 kg
BODY, NO PLEXI
BODY, NO PLEXI
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
Version
MULTILED-V-ATXL (RECESSED/ ZAPUSTENÝ)
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTILED-V-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-76-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-76-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-76-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-76-05-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-76-05-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-76-06-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-ATXL 1h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
1h
85-B-76-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-83-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-83-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-83-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-83-05-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-83-05-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-83-06-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-ATXL 3h
12x LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
3h
85-B-83-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-214-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-214-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-214-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-214-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-214-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-214-04-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/1h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
85-B-214-10-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-215-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-215-01-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-215-02-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-215-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-215-03-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-215-04-00
1,5 kg
LED
MULTILED-V-Atxl 3x1W/3h
3x Power LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
85-B-215-10-00
1,5 kg
BODY, NO PLEXI
BODY, NO PLEXI
BODY, NO PLEXI
BODY, NO PLEXI
Light Source / LED
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
Version
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
C.LEDLUX-V (RECESSED/ ZAPUSTENÝ)
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
C.LEDLUX-V 230V
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-23-01-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 230V
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-23-01-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 230V
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-23-02-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 230V
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-23-08-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 230V
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-23-08-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 230V
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-23-09-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 230V
12x LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-23-06-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-22-01-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-22-01-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-22-02-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-22-04-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-22-04-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-22-05-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 24V
12x LED
100%
24V AC/DC
-
85-B-22-06-00
1,3 kg
www.sec.sk
BODY, NO PLEXI
BODY, NO PLEXI
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
223
LEDLUX-V / MULTILED-V
SEC lighting
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
Version
C.LEDLUX-V (RECESSED/ ZAPUSTENÝ)
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
C.LEDLUX-V 3x1W/230V
3x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-203-01-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 3x1W/230V
3x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-203-01-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 3x1W/230V
3x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-203-02-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 3x1W/230V
3x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-203-03-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 3x1W/230V
3x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-203-03-00
1,3 kg
LED
C.LEDLUX-V 3x1W/230V
3x Power LED
100%
230V AC/DC
-
85-B-203-04-00
1,3 kg
Separate plexi / Samostatné plexi
len MULTILED-V / C.LEDLUX-V 12LED Version only
Separate plexi / Samostatné plexi
len MULTILED-V 3x1W/C.LEDLUX-V 3x1W Version only
Separate DOUBLE-SIDED Plexi:
FOR „V“ RECESSED VERSION in case of order only for MULTILED
BODY, NO PLEXI version.
Separate DOUBLE-SIDED Plexi :
FOR „V“ RECESSED VERSION in case of order only for MULTILED
BODY, NO PLEXI version.
Samostatné OBOJSTRANNÉ plexi pre verziu „V“ - zapustená montáž
s piktogramom pri objednávke svietidla bez plexi “BODY, NO PLEXI”
Samostatné OBOJSTRANNÉ plexi pre verziu „V“ - zapustená montáž
s piktogramom pri objednávke svietidla bez plexi “BODY, NO PLEXI”
Separate Plexi Order / Samostatné Plexi s pikto.
Order Code / objednávací kód
Separate Plexi Order / Samostatné Plexi s pikto.
Order Code / objednávací kód
Suspended plexi „A/C“ / závesné plexi „A/C“
85-B-302-01-00
Suspended plexi „A/C“ / závesné plexi „A/C“
85-B-307-01-00
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
85-B-302-02-00
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
85-B-307-02-00
Suspended plexi „H/J“ / závesné plexi „H/J“
85-B-302-03-00
Suspended plexi „H/J“ / závesné plexi „H/J“
85-B-307-03-00
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
85-B-302-04-00
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
85-B-307-04-00
A
B
C
A
B
C
H
I
J
H
I
J
Separate plexi / Samostatné plexi
len MULTILED-V / C.LEDLUX-V 12LED Version only
Separate plexi / Samostatné plexi
len MULTILED-V 3x1W/C.LEDLUX-V 3x1W Version only
Separate SINGLE-SIDED Plexi :
FOR „V“ RECESSED VERSION in case of order only for MULTILED
BODY, NO PLEXI version.
Separate SINGLE-SIDED Plexi:
FOR „V“ RECESSED VERSION in case of order only for MULTILED
BODY, NO PLEXI version.
Samostatné JEDNOSTRANNÉ plexi pre verziu „V“ - zapustená montáž
s piktogramom pri objednávke svietidla bez plexi “BODY, NO PLEXI”
Samostatné JEDNOSTRANNÉ plexi pre verziu „V“ - zapustená montáž
s piktogramom pri objednávke svietidla bez plexi “BODY, NO PLEXI”
Separate Plexi Order / Samostatné Plexi s pikto.
Order Code / objednávací kód
Separate Plexi Order / Samostatné Plexi s pikto.
Order Code / objednávací kód
Suspended plexi „A“ / závesné plexi „A“
85-B-302-01-01
Suspended plexi „A“ / závesné plexi „A“
85-B-307-01-01
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
85-B-302-02-01
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
85-B-307-02-01
Suspended plexi „C“ / závesné plexi „C“
85-B-302-03-01
Suspended plexi „C“ / závesné plexi „C“
85-B-307-03-01
Suspended plexi „H“ / závesné plexi „H“
85-B-302-04-01
Suspended plexi „H“ / závesné plexi „H“
85-B-307-04-01
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
85-B-302-05-01
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
85-B-307-05-01
Suspended plexi „J“ / závesné plexi „J“
85-B-302-06-01
Suspended plexi „J“ / závesné plexi „J“
85-B-307-06-01
224
A
B
C
A
B
C
H
I
J
H
I
J
www.sec.sk
SEC lighting
www.sec.sk
LEDLUX-V / MULTILED-V
225
LEDLUX-V / MULTILED-V
226
SEC lighting
SEC lighting
www.sec.sk
LEDLUX-V / MULTILED-V
227
MULTILED-P DIM CINEMA / KINO
SEC lighting
LE D
230V
230V
AC
AC/DC
ECOTRE N D
LED
AUTO
TEST
1h
I
IP20
DIMMING
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• LED equipped maintained (M) or centralised (C) dimmable
emergency lighting for CINEMA or THEATRE emergency lighting
applications : during a movie the light output is reduced to 10%
and in case of emergency it is automaticaly increased to 100%
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: Metal body with PE powder coat finish RAL9006
27m
RAL
RAL
9006
9003
C.LEDLUX-P DIM / MULTILED-P DIM
• stmievateľné svietidlo pre trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie vybavené LED diodami pre aplikácie v KINÁCH alebo
DIVADLÁCH, kde počas predstavenie je svetelný tok redukovaný
na 10% a v prípade výpadku elektrickej energie je výkon automaticky
zvýšený na 100%
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: teleso z lakovanej ocele v RAL9006
STANDARD ACCESSORIES
• Surface mounted version
• prisadená montáž
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
213
• DIMMING Function (10% / 100%)
• Powerful white colour LEDs
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• funkcia stmievanie počas predstavenia (10% / 100%)
• výkonné LED bielej farby
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
44
303
PRÍPLATKY
• Special layered plexi diffuser for perfect illumination of pictogram
• Body in RAL9003 (white) powder coat finish
• špeciálne vrstvené plexi pre rovnomerné osvetlenie piktogramu
• farba telesa svietidla RAL9003 (biela)
Cable Entry
AUTOTEST
W
LED
MUTILED-P DIM (SURFACE / PRISADENÝ)
Type / Typ
MULTILED-P-ATR DI M 3x1W/1h
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
BODY, NO PLEXI
3x Power LED
100%
NiMh 4,8V/2,1Ah
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
LED
C.LEDLUX-P DI M 3x1W 230V AC/DC
Duration Order Code / obj.kód
1h
85-B-85
Weight
1,5 kg
C.LEDLUX-P DIM (SURFACE / PRISADENÝ)
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / napätie
BODY, NO PLEXI
12 x LED
100%
230V AC/DC
Duration Order Code / obj.kód
-
85-B-200
Weight
1,3 kg
DIM CONTROL
L
N
MAINS CONNNECTION
PRIPOJENIE SVIETIDLA
• DIMMING Function Control (10% / 100%) :
If DIM CONTROL=230V AC, then the power is 10%,
otherwise 100%
• riadenie funkcia stmievanie (10% / 100%):
ak je prítonmé 230V AC na DIM Control, tak svieti na
výkon 10%, inak na 100%
228
www.sec.sk
MULTILED-P DIM CINEMA / KINO
SEC lighting
SUSPENDED PLEXI ORDER
OBJEDNÁVKA PLEXI S PIKTO
• The lighting fixture does not include the plexi, it must be ordered as
a separate item.
Please follow both the instructions and order codes mentioned in
the chart below
• Svietidlo nezahŕňa štandardne plexi s piktogramom,
to musí byť objednané samostatne podľa špecifikácie
a objednávacích kódov v tabuľke nižšie uvedenej
Separate plexi / Samostatné plexi
MULTILED-P 3x1W/C.LEDLUX-P 3x1W Version
Separate plexi / Samostatné plexi
MULTILED-P 3x1W/C.LEDLUX-P 3x1W Version
Separate DOUBLE-SIDED Plexi :
FOR „P“ SURFACE MOUNTED VERSION in case of order only for
MULTILED BODY, NO PLEXI version.
Separate SINGLE-SIDED Plexi:
FOR „P“ SURFACE MOUNTED VERSION in case of order only for
MULTILED BODY, NO PLEXI version.
Samostatné OBOJSTRANNÉ plexi pre verziu „P“ - prisadená montáž
s piktogramom pri objednávke svietidla bez plexi “BODY, NO PLEXI”
Samostatné JEDNOSTRANNÉ plexi pre verziu „P“ - prisadená montáž
s piktogramom pri objednávke svietidla bez plexi “BODY, NO PLEXI”
Separate Plexi Order / Samostatné Plexi s pikto.
Order Code / objednávací kód
Separate Plexi Order / Samostatné Plexi s pikto.
Order Code / objednávací kód
Suspended plexi „A/C“ / závesné plexi „A/C“
85-B-306-01-00
Suspended plexi „A“ / závesné plexi „A“
85-B-306-01-01
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
85-B-306-02-00
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
85-B-306-02-01
Suspended plexi „H/J“ / závesné plexi „H/J“
85-B-306-03-00
Suspended plexi „C“ / závesné plexi „C“
85-B-306-03-01
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
85-B-306-04-00
Suspended plexi „H“ / závesné plexi „H“
85-B-306-04-01
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
85-B-306-05-01
Suspended plexi „J“ / závesné plexi „J“
85-B-306-06-01
A
B
C
A
B
C
H
I
J
H
I
J
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávcích kódov.
229
VISION-V / MULTIVISION-V
SEC lighting
30m
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
1-3h
I
IP20
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Recessed mounting non-maintained (NM), maintained (M) or centralised
(C) emergency lighting available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIVISION-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIVISION-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: Metal body with PE powder coat finish RAL9003 or in chromium
surface treatment
RAL
• svietidlo pre montáž do stropu pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo
centrálne (C) núdzové osvetlenie, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLIVISION-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLIVISION-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: teleso z lakovanej ocele v RAL9003 (biela)
alebo chrómová povrchová úprava
Chrome
9003
VISION-V / MULTIVISION-V
• Recessed mounting version, suspended legen must be ordered separately
• zapustená verzia, závesné plexi musí byť objednané zvlásť
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• Suspended arc shaped plexi with pictogram (in order please specify
the legend version)
• signalizácia LED a TEST tlačítko
• závesné plexi s piktogramom (typ piktogramu je potrebné uviesť
v objednávke)
A
OPTIONS
368x102mm
C
OPCIE
Cable Entry
Optional Rectangular Shape of
Suspended Plexi with Legend.
• Rectangular shaped plexi with pictogram
• hranaté závesné plexi v tvare s obdĺžnika
Voliteľný je aj hranatý tvar
plexiskla s piktogramom.
NM/M
W
B
Type / Typ
A
B
C
VISION-V / MULTIVISION-V (RECESSED/ ZAPUSTENÝ)
Version
Version
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Battery / Akumulátor
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
White / biela
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
53-B-00-01-00
2,0 kg
8
VISION-V 8W.1
8
VISION-V 8W.1
Chromium
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
53-B-00-01-F2
2,0 kg
8
VISION-V 8W.3
White / biela
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
53-B-01-01-00
2,1 kg
8
VISION-V 8W.3
Chromium
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
53-B-01-01-F2
2,1 kg
8
MULTIVISION-V 8W.1
White / biela
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
53-B-02-01-00
2,1 kg
8
MULTIVISION-V 8W.1
Chromium
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
53-B-02-01-F2
2,1 kg
8
MULTIVISION-V 8W.3
White / biela
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
1h
53-B-03-01-00
2,2 kg
8
MULTIVISION-V 8W.3
Chromium
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
53-B-03-01-F2
2,2 kg
Version
Version
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Battery / Akumulátor
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
White / biela
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
53-B-18-01-00
2,1 kg
AUTOTEST
W
Type / Typ
MULTIVISION-V-AT (RECESSED/ ZAPUSTENÝ)
8
MULTIVISION-V-AT 8W.1
8
MULTIVISION-V-AT 8W.1
Chromium
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
53-B-18-01-F2
2,1 kg
8
MULTIVISION-V-AT 8W.3
White / biela
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
53-B-37-01-00
2,2 kg
8
MULTIVISION-V-AT 8W.3
Chromium
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
53-B-37-01-F2
2,2 kg
ELMAX-LOOK
MULTIVISION-V-ATXL (RECESSED/ ZAPUSTENÝ)
W
Type / Typ
Version
Version
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Battery / Akumulátor
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTIVISION-V-ATXL 8W.1
White / biela
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
53-B-49-01-00
2,1 kg
8
MULTIVISION-V-ATXL 8W.1
Chromium
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
53-B-49-01-F2
2,1 kg
8
MULTIVISION-V-ATXL 8W.3
White / biela
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
53-B-50-01-00
2,2 kg
8
MULTIVISION-V-ATXL 8W.3
Chromium
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
53-B-50-01-F2
2,2 kg
230
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
VISION-V / MULTIVISION-V
SEC lighting
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
C.VISION-V (RECESSED/ ZAPUSTENÝ)
Version
Version
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Power / Napájanie
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
White / biela
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
53-B-40-01-00
1,8 kg
8
C.VISION-V 8W/ 24V
8
C.VISION-V 8W/ 24V
Chromium
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
53-B-40-02-00
1,8 kg
8
C.VISION-V 8W/ 230V
White / biela
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
53-B-08-01-00
1,8 kg
8
C.VISION-V 8W/ 230V
Chromium
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
53-B-08-02-00
1,8 kg
30m
VISION / MULTIVISION
• Legend type must be specifien in the order
• typ piktogramu musí byť špecifikovaný v objednávke
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávcích kódov.
231
VISION-P / MULTIVISION-P
232
SEC lighting
SEC lighting
www.sec.sk
VISION-P / MULTIVISION-P
233
VISION-P / MULTIVISION-P
SEC lighting
30m
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
1-3h
I
IP20
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Ceiling or suspended mounting all non-maintained (NM), maintained (M)
or centralised (C) emergency lighting available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIVISION-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIVISION-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: Metal body with PE powder coat finish RAL9003 or in chromium
surface treatment
RAL
RAL
9003
9006
VISION-P / MULTIVISION-P
• stropné alebo závesné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo
centrálne (C) núdzové osvetlenie, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLIVISION-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLIVISION-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: teleso z lakovanej ocele v RAL9003 (biela)
alebo chrómová povrchová úprava
STANDARD ACCESSORIES
• Ceiling mounting version,suspended legend must be specified in order
• Prisadená verzia, typ piktogramu musí byť špecifikovaný v objednávke
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• Suspended arc shaped plexi with pictogram (in order please specify
the legend version A,B or C)
• signalizácia LED a TEST tlačítko
• závesné plexi s piktogramom (typ piktogramu A,B alebo C je potrebné
uviesť v objednávke)
A
B
OPTIONS
C
OPCIE
• Rectangular shaped plexi with pictogram
• Suspension hooks
• hranaté závesné plexi v tvare s obdĺžnika
• závesné očká pre montáž na záves
Optional Rectangular Shape of
Suspended Plexi with Legend.
Voliteľný je aj hranatý tvar
plexiskla s piktogramom.
NM/M
W
Type / Typ
VISION-P / MULTIVISION-P (SURFACE M./ PRISADENÝ)
Version
Version
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Battery / Akumulátor
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
53-B-05
2,0 kg
8
VISION-P 8W.1
White / biela
8
VISION-P 8W.3
White / biela
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
53-B-13
2,1 kg
8
MULTIVISION-P 8W.1
White / biela
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
53-B-14
2,1 kg
8
MULTIVISION-P 8W.3
White / biela
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
53-B-16
2,2 kg
Version
Version
AUTOTEST
W
Type / Typ
MULTIVISION-P-AT (SURFACE M./ PRISADENÝ)
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Battery / Akumulátor
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTIVISION-P-AT 8W.1
White / biela
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
53-B-34
2,1 kg
8
MULTIVISION-P-AT 8W.3
White / biela
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
53-B-33
2,2 kg
Version
Version
ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
MULTIVISION-P-ATXL (SURFACE M./ PRISADENÝ)
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Battery / Akumulátor
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTIVISION-P-ATXL 8W.1 White / biela
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
53-B-51
2,1 kg
8
MULTIVISION-P-ATXL 8W.3 White / biela
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
53-B-52
2,2 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
C.VISION-P (SURFACE M./ PRISADENÝ)
% Emergency
Power / Napájanie
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
8
C.VISION-P 8W /24V
White / biela
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
53-B-04
1,8 kg
8
C.VISION-P 8W /230V
White / biela
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
53-B-26
1,8 kg
234
Version
Version
Light Source / Žiarivka
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
SEC lighting
VISION-P / MULTIVISION-P
235
FLATLUX / MULTIFLAT
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
11W
TEST
1-3h
I
IP20
OPTION AVAILABLE
DESCRIPTION
AUTOTE ST
POPIS
• Recessed mounting non-maintained (NM), maintained (M) or centralised
(C) emergency lighting available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIFLAT-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIFLAT-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Metal body with PE powder coat finish RAL9003
• Diffuser made of PMMA
RAL
RAL
9003
9006
FLATLUX / MULTIFLAT
• Recessed version
• verzia určená pre zapustenie do sádrokartonového stropu
• svietidlo pre zapustenú montáž do stropu pre netrvalé (NM), trvalé (M)
alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLIFLAT-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLIFLAT-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z lakovanej ocele v RAL9003 (biela)
• PMMA difúser
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Another powder painting colour in RAL9006
• povrchová úprava vo farbe RAL9006
180
90
90
0
C0-C180
RAL
RAL
9003
9006
90
80
180
90
420
160
FLATLUX / MULTIFLAT
Cable Entry (
0
• Recessed version in RAL9006 colour
• verzia pre zapustenie do sádrokartonového stropu v RAL9006 farbe
C90-C270
NM/M
W
8
8
11
11
8
8
11
11
FLATLUX / MULTIFLAT
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
FLATLUX 8W.1
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
138-B-28
2,0 kg
FLATLUX 8W.3
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
138-B-29
2,1 kg
FLATLUX 11W.1
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
138-B-32
2,1 kg
FLATLUX 11W.3
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
138-B-33
2,3 kg
MULTIFLAT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
138-B-36
2,2 kg
MULTIFLAT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
138-B-37
2,3 kg
MULTIFLAT 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
138-B-40
2,3 kg
MULTIFLAT 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
138-B-41
2,5 kg
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
MUTLIFLAT-AT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
138-B-00
2,0 kg
MUTLIFLAT-AT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
138-B-01
2,1 kg
MUTLIFLAT-AT 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
138-B-02
2,1 kg
MUTLIFLAT-AT 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
138-B-03
2,3 kg
AUTOTEST
W
8
8
11
11
Optional Cable Entry)
The recessed mounting hole size: 395 x 130mm
Rozmery montážneho otvoru: 395 x 130mm
236
Weight
MULTIFLAT-AT
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
FLATLUX / MULTIFLAT
SEC lighting
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
8
8
11
11
Type / Typ
MULTIFLAT-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
MUTLIFLAT-ATXL 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
138-B-48
2,0 kg
MUTLIFLAT-ATXL 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
138-B-50
2,1 kg
MUTLIFLAT-ATXL 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
138-B-49
2,1 kg
MUTLIFLAT-ATXL 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
138-B-51
2,3 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
8
8
11
11
Type / Typ
Weight
C.FLATLUX
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
C.FLATLUX 8W/24V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
138-B-11
1,9 kg
C.FLATLUX 8W/230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
138-B-12
1,9 kg
C.FLATLUX 11W/24V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
138-B-45
1,9 kg
C.FLATLUX 11W/230V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
138-B-09
1,9 kg
www.sec.sk
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
237
FLATLUX / MULTIFLAT
SEC lighting
Stavba: Galéria Mlyny Nitra
Investor: MLYNY a.s. Nitra
Generálny dodávateľ:
IN VEST s.r.o. Šaľa
238
SEC lighting
FLATLUX / MULTIFLAT
Stavba: Galéria Mlyny Nitra
Investor: MLYNY a.s. Nitra
Generálny dodávateľ:
IN VEST s.r.o. Šaľa
239
FLATLUX-P / MULTIFLAT-P
SEC lighting
27m
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
11W
1-3h
TEST
I
IP20
OPTION AVAILABLE
DESCRIPTION
AUTOTE ST
POPIS
• Recessed mounting non-maintained (NM), maintained (M) or centralised
(C) emergency lighting available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIFLAT-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIFLAT-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Metal body with PE powder coat finish RAL9003
• Diffuser made of PMMA
RAL
RAL
9003
9006
FLATLUX-P / MULTIFLAT-P
• Recessed version ready for suspended plexi (must be ordered separately)
• verzia pre zapustenie do stropu pre závesné plexi (objednať samostatne)
• svietidlo pre zapustenú montáž do stropu pre netrvalé (NM), trvalé (M)
alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLIFLAT-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLIFLAT-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z lakovanej ocele v RAL9003 (biela)
• PMMA difúser
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
Suspended plexi „A/C“ / závesné plexi „A/C“
102-B-08-02-00
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
Suspended plexi „B“ / závesné plexi s pikto „B“
102-B-08-03-00
• signalizácia LED a TEST tlačítko
Suspended plexi „H/J“ / závesné plexi „H/J“
102-B-08-11-00
OPTIONS
Suspended plexi „I“ / závesné plexi s pikto „I“
102-B-08-10-00
• Rectangular shaped plexi with pictogram (its type must be specified
in the order under the code)
Optional Item / Príplatok
Order Code / objednávací kód
OPCIE
• závesné plexi s piktogramom (používajte objednávacie kódy pre plexi )
C
H
I
J
Cable Entry
80
B
173
A
Optional Doublesided Plexi / Príplatkové obojstranné závesné plexi:
• Viewing Distance 27m
• rozoznateľnosť piktogramu 27m
420
160
The recessed mounting hole size: 395 x 130mm
Rozmery montážneho otvoru: 395 x 130mm
NM/M
W
8
8
11
11
8
8
11
11
FLATLUX-P / MULTIFLAT-P
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
FLATLUX-P 8W.1
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
FLATLUX-P 8W.3
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
FLATLUX-P 11W.1
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
FLATLUX-P 11W.3
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
MULTIFLAT-P 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
MULTIFLAT-P 8W.3
NM/M
MULTIFLAT-P 11W.1
NM/M
MULTIFLAT-P 11W.3
NM/M
2,0 kg
3h
138-B-31
2,1 kg
1h
138-B-34
2,1 kg
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
138-B-35
2,3 kg
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
138-B-38
2,2 kg
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
138-B-39
2,3 kg
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
138-B-42
2,3 kg
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
138-B-43
2,5 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
MUTLIFLAT-P-AT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
MUTLIFLAT-P-AT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
MUTLIFLAT-P-AT 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
MUTLIFLAT-P-AT 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
AUTOTEST
W
8
8
11
11
Weight
138-B-30
Type / Typ
240
MULTIFLAT-AT-P
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
138-B-04
2,0 kg
3h
138-B-05
2,1 kg
1h
138-B-06
2,1 kg
3h
138-B-07
2,3 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
FLATLUX-P / MULTIFLAT-P
SEC lighting
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
8
8
11
11
Type / Typ
MULTIFLAT-ATXL-P
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
MUTLIFLAT-P-ATXL 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
MUTLIFLAT-P-ATXL 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
MUTLIFLAT-P-ATXL 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
MUTLIFLAT-P-ATXL 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
2,0 kg
3h
138-B-53
2,1 kg
1h
138-B-54
2,1 kg
3h
138-B-55
2,3 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
8
8
11
11
Type / Typ
Weight
138-B-52
C.FLATLUX-P
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
C.FLATLUX-P 8W/24V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
138-B-44
1,9 kg
C.FLATLUX-P 8W/230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
138-B-46
1,9 kg
C.FLATLUX-P 11W/24V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
138-B-47
1,9 kg
C.FLATLUX-P 11W/230V
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
138-B-10
1,9 kg
Stavba: Galéria Mlyny Nitra
Investor: MLYNY a.s. Nitra
Generálny dodávateľ:
IN VEST s.r.o. Šaľa
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
241
FRAMELUX / MULTIFRAME
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
8W
14W
1-3h
I
DESCRIPTION
IP20
POPIS
• Wall mounting non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C)
emergency lighting based on the same AL extruded profiles as indoor
lighting type serie WEGA (see also pages No.32-68)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Extruded AL profiles body (anodized AL)
• Diffuser made of PMMA
• nástenné svietidlo pre pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C)
núdzové osvetlenie v rovnakom dizajne ako interiérové svietidla typovej
rady WEGA (pozri aj strany 32-68)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z AL eloxovaných profilov
• PMMA difúser
AL
FRAMELUX / MULTIFRAME
STANDARD ACCESSORIES
• Modern designed emergency lighting based on AL profiles as WEGA
• moderné núdzové svietidlo s použitím AL profilov ako typový rad WEGA
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
31m
52m
PRÍPLATKY
• The diffuser with the pictogram of type H,I or J
(must be ordered separately)
• plexi kryt svietidla s piktogramom typu H,I alebo J objednávať zvlásť
(musí byť objednané ako samostatná položka podľa tabuľky nižšie)
H
I
J
Diffusor with a pictogram / kryt s piktogramom
Order Code / objednávací kód
Diffuser with picto „H“ / kryt s pikto “H” 8W
162-B-00-04
Diffuser with picto „I“ / kryt s pikto “I” 8W
162-B-00-05
Diffuser with picto „J“ / kryt s pikto “J” 8W
162-B-00-06
Diffuser with picto „H“ / kryt s pikto “H” 14W
162-B-01-04
Diffuser with picto „I“ / kryt s pikto “I” 14W
162-B-01-05
Diffuser with picto „J“ / kryt s pikto “J” 14W
162-B-01-06
Diffusor with a pictogram:
• Viewing Distance 31m (you need 1pcs/fixture)
Kryt svietidla s piktogramom:
• rozoznateľnosť piktogamu 31m (potrebný 1ks/svietidlo)
NM/M
W
8
8
14
14
8
8
14
14
FRAMELUX / MULTIFRAME
Type / Typ
Version
Size: AxBxC mm
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
FRAMELUX 8W.1
NM
405x256x55mm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
162-B-22
3,0 kg
FRAMELUX 8W.3
NM
405x256x55mm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
162-B-23
3,2 kg
FRAMELUX 14W.1
NM
630x360x55mm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
162-B-24
4,1 kg
FRAMELUX 14W.3
NM
630x360x55mm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
162-B-25
4,3 kg
MULTIFRAME 8W.1
NM/M
405x256x55mm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
162-B-26
3,2 kg
MULTIFRAME 8W.3
NM/M
405x256x55mm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
162-B-27
3,4 kg
MULTIFRAME 14W.1
NM/M
630x360x55mm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
162-B-28
4,3 kg
MULTIFRAME 14W.3
NM/M
630x360x55mm
28%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
162-B-29
4,6 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
8
8
14
14
Type / Typ
Weight
C.FRAMELUX
Version
Size: AxBxC mm
% Emergency Factor
Power / Napätie
C.FRAMELUX 8W/24V
C
405x256x55mm
100%
24V AC/DC
-
162-B-30
2,6 kg
C.FRAMELUX 8W/230V
C
405x256x55mm
100%
230V AC/DC
-
162-B-31
2,6 kg
C.FRAMELUX 14W/24V
C
630x360x55mm
100%
24V AC
-
162-B-32
3,5 kg
C.FRAMELUX 14W/230V
C
630x360x55mm
100%
230V AC/DC
-
162-B-33
3,5 kg
242
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
FRAMELUX/MULTIFRAME-TOP/-SIDE
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
8W
1-3h
I
DESCRIPTION
IP20
31m
POPIS
• These lighting fixture are designed as double sided all non-maintained
(NM), maintained (M) or centralised (C) emergency lighting based on
the same AL extruded profiles as indoor lighting type serie WEGA
(see also pages No.32-68). Thank to this you can create smooth design
of both emergecny and general lighting in one project.
• FRAMELUX-SIDE / MULTIFRAME-SIDE = perpendicular wall
mounting double sided emergecny lighting fixture
• FRAMELUX-TOP / MULTIFRAME-TOP = ceiling mounting double
sided emergecny lighting fixture
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Extruded AL profiles body (anodized AL), diffuser made of PMMA
• obojstranné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C)
núdzové osvetlenie v rovnakom dizajne ako interiérové svietidla typovej
rady WEGA (pozri aj strany 32-68), čím môžete vytvoriť projekt zahrňujúci
núdzové a hlavné osvetlenie v rovnakom dizajne
• FRAMELUX-SIDE / MULTIFRAME-SIDE = svietidlo pre montáž na
zvislú stenu, piktogram obojstranne viditeľný
• FRAMELUX-TOP / MULTIFRAME-TOP = svietidlo pre montáž na
strop, piktogram obojstranne viditeľný
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z AL eloxovaných profilov a PMMA difúser
ACCESSORIES
AL
FRAMELUX / MULTIFRAME
• Ceiling mounting double sided emergency lighting
• stropné obojstranné núdzové svietidlo
31m
PRÍSLUŠENSTVO
• 2pcs of diffusers with the pictogram of type H,I or J
(must be ordered separately)
• 2ks plexi krytov svietidla s piktogramom typu H,I alebo J
(musí byť objednané ako samostatná položka podľa tabuľky nižšie)
Diffusor with a pictogram / kryt s piktogramom
Order Code / objednávací kód
Diffuser with picto „H“ / pplexi kryt s pikto “H”
162-B-00-04
Diffuser with picto „I“ / pplexi kryt s pikto “I”
162-B-00-05
Diffuser with picto „J“ / pplexi kryt s pikto “J”
162-B-00-06
H
I
J
AL
Diffusor with a pictogram:
• Viewing Distance 31m (you need 2pcs/fixture)
FRAMELUX / MULTIFRAME
• Perpendicular wall mounting double sided emergency lighting
• obojstranné núdzové svietidlo pre montáž kolmo na zvislú stenu
Kryt svietidla s piktogramom:
• rozoznateľnosť piktogamu 31m (potrebné 2ks/svietidlo)
NM/M
W
8
8
8
8
8
8
8
8
FRAMELUX / MULTIFRAME -TOP
Type / Typ
FRAMELUX-TOP 8W.1
FRAMELUX-TOP 8W.3
Version
Size: AxBxC mm
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
405x256x55mm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
162-B-10
3,0 kg
8
8
8
8
Weight
NM
405x256x55mm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
162-B-11
3,2 kg
MUTLIFRAME-TOP 8W.1
NM/M
405x256x55mm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
162-B-12
3,0 kg
MUTLIFRAME-TOP 8W.3
NM/M
405x256x55mm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
162-B-13
3,2 kg
FRAMELUX-SIDE 8W.1
NM
405x256x55mm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
162-B-14
3,3 kg
FRAMELUX-SIDE 8W.3
NM
405x256x55mm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
162-B-15
3,4 kg
MUTLIFRAME-SIDE 8W.1
NM/M
405x256x55mm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
162-B-16
3,3 kg
MUTLIFRAME-SIDE 8W.3
NM/M
405x256x55mm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
162-B-17
3,4 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Type / Typ
FRAMELUX / MULTIFRAME -TOP/-SIDE
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Size: AxBxC mm
Order Code / obj.kód
Weight
C.FRAMELUX-TOP 8W/24V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
405x256x55mm
162-B-18
2,6 kg
C.FRAMELUX-TOP 8W/230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
405x256x55mm
162-B-19
2,6 kg
C.FRAMELUX-SIDE 8W/24V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
405x256x55mm
162-B-20
2,6 kg
C.FRAMELUX-SIDE 8W/230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
405x256x55mm
162-B-21
2,6 kg
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
243
GRANDLUX / MULTIGRAND
SEC lighting
18m
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
9W
11W
1h
I
IP20
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Equisite wall mounting all non-maintained (NM), maintained (M) or
centralised (C) emergency lighting available also in AUTOTEST version
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Metal body with PE powder coat finish RAL9006
• nástenné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C)
núdzové osvetlenie dostupná aj s funkciou AUTOTEST
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z lakovanej ocele v RAL9006
STANDARD ACCESSORIES
RAL
RAL
9006
9003
GRANDLUX / MULTIGRAND
• Modern designed emergency lighting
• moderné nástenné núdzové svietidlo
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Set of self adhesive pictograms (standard set A,B,C)
• LEDs indicating power supply and signaling failures + TEST button
• sada 3ks samolepiacich piktogramov (štandardne A,B,C)
• signalizácia LED a TEST tlačítko
A
B
C
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Alternative colour according to customer requirement in RAL
• Alternative set of self-adhesive pictgrams (set H,I,J)
• farba telesa podľa špecifikácie odberateľa
• sada samolepiacich piktogramov (sada H,I,J)
H
I
J
180
90
90
0
C0-C180
180
90
90
0
NM/M
W
9
9
9
9
Cable Entry (
C90-C270
GRANDLUX / MULTIGRAND
Type / Typ
GRANDLUX 9W.1
GRANDLUX 9W.3
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
86-B-06
2,2 kg
Weight
NM
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
86-B-04
2,4 kg
MULTIGRAND 9W.1
NM/M
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
86-B-07
2,4 kg
MULTIGRAND 9W.3
NM/M
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
86-B-05
2,6 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
86-B-12
2,3 kg
NM
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
86-B-13
2,5 kg
AUTOTEST
W
Type / Typ
11 MULTIGRAND-AT 11W.1
11 MULTIGRAND-AT 11W.3
MULTIGRAND-AT
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
CENTRAL POWER SUPPLY
W
9
9
Optional Cable Entry)
Type / Typ
Weight
C.GRANDLUX
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
C.GRANDLUX 9W/24V
C
9W / 2G7 / 600 lm
100%
24V AC/DC
-
86-B-09
2,0 kg
C.GRANDLUX 9W/230V
C
9W / 2G7 / 600 lm
100%
230V AC/DC
-
86-B-02
2,0 kg
244
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
SEC lighting
GRANDLUX / MULTIGRAND
245
PLAINLUX / MULTIPLAIN
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
1-3h
TEST
I
IP20
OPTION AVAILABLE
DESCRIPTION
AUTOTE ST
POPIS
• Non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C) emergency
lighting with slim design and perfect light distribution available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIPLAIN-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIPLAIN-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Body made of metal wiht PE powder coat finish RAL9006
• PMMA diffuser
RAL
RAL
9006
9003
PLAINLUX / MULTIPLAIN
• Modern designed emergency lighting without any pictogram
• moderné núdzové svietidlo bez piktogramov
• svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného toku a perfektnú
distribúciu svetla, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLIPLAIN-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLIPLAIN-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z lakovanej ocele v RAL9006
• svetelno-činný kryt PMMA
180
STANDARD ACCESSORIES
90
0
C0-C180
180
90
90
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Mirror effect reflector for perfect light distribution
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• vysokoleštený hliníkový reflektor pre perfektnú distribúciu svetla
• signalizácia LED a TEST tlačítko
82
90
351
OPTIONS
172
PRÍPLATKY
• Body in RAL9003 colour (white)
• Teleso svietidla vo farbe RAL9003 (biela)
0
C90-C270
NM/M
W
8
8
8
8
Cable Entry (
PLAINLUX / MULTIPLAIN (NO PICTO / BEZ PIKTOGRAMU)
Type / Typ
PLAINLUX 8W.1
PLAINLUX 8W.3
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
2,2 kg
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
124-B-03
2,4 kg
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
124-B-04
2,4 kg
MULTIPLAIN 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
124-B-05
2,6 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
MULTIPLAIN-AT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
124-B-00
2,4 kg
MULTIPLAIN-AT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
124-B-01
2,6 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
MULTIPLAIN-ATXL 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
124-B-09
2,4 kg
MULTIPLAIN-ATXL 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
124-B-10
2,6 kg
Type / Typ
MULTIPLAIN-AT (NO PICTO / BEZ PIKTOGRAMU)
ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTIPLAIN-ATXL (NO PICTO / BEZ PIKTOGRAMU)
CENTRAL POWER SUPPLY
W
8
8
Weight
124-B-02
NM/M
AUTOTEST
8
8
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
MULTIPLAIN 8W.1
W
8
8
Optional Cable Entry)
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
C.PLAINLUX (NO PICTO / BEZ PIKTOGRAMU)
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
C.PLAINLUX 8W/24V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
124-B-11
2,1 kg
C.PLAINLUX 8W/230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
124-B-07
2,1 kg
246
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
PLAINLUX / MULTIPLAIN (picto)
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
1-3h
I
IP20
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• same as no-picto version PLAINLUX / MULTIPLAIN
• rovnako ako verzia PLAINLUX / MULTIPLAIN bez piktogramu
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• same as no-picto version PLAINLUX / MULTIPLAIN
• rovnako ako verzia PLAINLUX / MULTIPLAIN bez piktogramu
OPTIONS
PRÍPLATKY
28m
• Foil pictogram together with AL cover frame
(1pcs must be specified in the order)
• Fóliový piktogram spolu s krycím AL rámikom
(1ks z typov musí byť špecifikovaný v objednávke)
PLAINLUX / MULTIPLAIN
• Modern designed emergency lighting with PICTO in AL frame
• moderné núdzové svietidlo s piktogramom v AL rámiku
Optional Item / Príplatok
Order Code / objednávací kód
Foil picto „A“+AL Frame / pikto fólia „A“+rámik
124-B-00-06-00
Foil picto „B“+AL Frame / pikto fólia „B“+rámik
124-B-00-07-00
Foil picto „C“+AL Frame / pikto fólia „C“+rámik
124-B-00-08-00
Foil picto „H“+AL Frame / pikto fólia „H“+rámik
124-B-00-10-00
Foil picto „I“+AL Frame / pikto fólia „I“+rámik
124-B-00-11-00
Foil picto „J“+AL Frame / pikto fólia „J“+rámik
124-B-00-12-00
A
B
C
H
I
J
Optional Pictograms / Príplatkové piktogramy:
• Foil based pictogram + AL cover frame (click system)
• Fóliový piktogram + kryci AL rámik („click“ systém)
• Viewing Distance 28m / rozoznateľnosť piktogamu 28m
NM/M
W
8
8
8
8
PLAINLUX / MULTIPLAIN (FOR PICTO / PRE PIKTOGRAM)
Type / Typ
PLAINLUX 8W.1
PLAINLUX 8W.3
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
8
8
8
8
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
124-B-03-02-00
2,4 kg
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
124-B-04-02-00
2,4 kg
MULTIPLAIN 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
124-B-05-02-00
2,6 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
MULTIPLAIN-AT 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
124-B-00-02-00
2,4 kg
MULTIPLAIN-AT 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
124-B-01-02-00
2,6 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
MULTIPLAIN-ATXL 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
124-B-09-02-00
2,4 kg
MULTIPLAIN-ATXL 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
124-B-10-02-00
2,6 kg
Type / Typ
MULTIPLAIN-AT (FOR PICTO / PRE PIKTOGRAM)
Type / Typ
8
8
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
MULTIPLAIN-ATXL (FOR PICTO / PRE PIKTOGRAM)
CENTRAL POWER SUPPLY
W
2,2 kg
NM/M
ELMAX-LOOK
W
Weight
124-B-02-02-00
MULTIPLAIN 8W.1
AUTOTEST
W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
C.PLAINLUX (FOR PICTO / PRE PIKTOGRAM)
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
C.PLAINLUX 8W/24V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
124-B-11-02-00
2,1 kg
C.PLAINLUX 8W/230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
124-B-07-02-00
2,1 kg
www.sec.sk
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
247
TRIOLUX / MULTITRIO
SEC lighting
26m
230V
24V
AC
AC/DC
8W
1-3h
DESCRIPTION
I
IP20
POPIS
• Ceiling mounting all non-maintained (NM), maintained (M) or centralised
(C) emergency lighting fixtures with triangluar shape (doublesided) design
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Body made of metal wiht PE powder coat finish RAL9006
• PMMA diffuser
• stropné obojstranné svietidlá pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo
centrálne (C) núdzové osvetlenie
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z lakovanej ocele v RAL9006
• svetelno-činný kryt PMMA opál
RAL
RAL
9006
9003
TRIOLUX / MULTITRIO
• Modern doublesided emergency lighting for ceiling mounting
• moderné obojstranné núdzové svietidlo pre stropnú montáž
STANDARD ACCESSORIES
A
Optional Wall Mounting Bracket (order code: 84-B-00-03)
Závesná konzola pre montáž na stenu do uličky (obj.kód 84-B-00-03)
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 4pcs of self-adhesive pictograms (set A,2xB,C)
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• 4ks samolepiacich piktogramov (sada A,2xB,C)
• signalizácia LED a TEST tlačítko
B
OPTIONS
C
PRÍPLATKY
• plastic hooks for wire rope suspension
• set of self-adhesive pictograms (H,2xI,J)
• Body in RALxxxx colour (according to customer requirements)
• Wall mounting bracket (see drawing)
• teleso svietidla vo farbe RALxxxx (podľa špecifikácie odberateľa)
• sada samolepiacich piktogramov (H,2xI,J)
• nástenná konzola (pozri výkres)
• závesné oká pre montáž svietidla na záves
H
Cable Entry (
248
I
J
Optional Cable Entry)
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
TRIOLUX / MULTITRIO
SEC lighting
NM/M
W
8
8
8
8
TRIOLUX / MULTITRIO
Type / Typ
TRIOLUX 8W.1
TRIOLUX 8W.3
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
84-B-00
2,2 kg
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
84-B-01
2,4 kg
MULTITRIO 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
84-B-02
2,4 kg
MULTITRIO 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
84-B-03
2,6 kg
C.TRIOLUX
CENTRAL POWER SUPPLY
W
8
8
Weight
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
C.TRIOLUX 8W/24V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
84-B-11
2,0 kg
C.TRIOLUX 8W/230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
84-B-05
2,0 kg
www.sec.sk
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
249
CANLUX / MULTICAN
SEC lighting
ECOTRE N D
LE D
32m
230V
LED
AUTO
TEST
CENTRAL
1-3h
I
IP20
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Wall mounting single sided (CANLUX/MMULTICAN) or ceiling mounting
double sided (CANLUX-TOP/MULTICAN-TOP) emergency lighting
fixtures equipped by high-power LEDs
• available in all non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C)
emergency lighting inluding also:
• AUTOTEST version (MULTICAN-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTICAN-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: extruded anodised aluminium profile
AL
CANLUX-A / MULTICAN-A
• AL body single-sided emergency lighting for wall mounting
• moderné hliníkové jednostranné núdzové svietidlo pre nástennú montáž
LE D
32m
• nástenné jednostranné (CANLUX/MMULTICAN) alebo stropné
obojstranné (CANLUX-TOP/MULTICAN-TOP) núdzové svietidlo vybavené
výkonnými LED
• pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie,
aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLICAN-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLICAN-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: eloxovaný hliníkový profil
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• Wall mounting base (only for wall mounting version)
• signalizácia LED a TEST tlačítko
• montážna základňa pre nástennú verziu
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Plexi diffuser including pictograms (must be ordered separately)
(1pcs for wall mounting version and 2pcs for ceiling mounting version
are necessary)
• plexi s piktogramom (musí byť objednané samostatne)
(potrebný 1ks pre nástennú verziu a 2ks pre stropnú verziu)
only for TOP version
AL
175 (325)*
Cable Entry
CANLUX-TOP-A / MULTICAN-TOP-A
• AL body double-sided emergency lighting for ceiling mounting
• moderné hliníkové obojstranné núdzové svietidlo pre stropnú montáž
95
325
* Dimmension in bracket is valid for “B” version / rozmer v zátvorke platí pre verziu “B”
Optional Legends / Plexi s piktogramom
Order Code :
objednávací kód
Optional Legends / Plexi s piktogramom
Order Code :
objednávací kód
Diffuser with picto “H” /plexi s piktogramom “H”
254-B-100-01-01
Diffuser with picto “H” /plexi s piktogramom “H”
254-B-101-01-01
Diffuser with picto “I” /plexi s piktogramom “I”
254-B-100-02-01
Diffuser with picto “I” /plexi s piktogramom “I”
254-B-101-02-01
Diffuser with picto “J” /plexi s piktogramom “J”
254-B-100-03-01
Diffuser with picto “J” /plexi s piktogramom “J”
254-B-101-03-01
CANLUX-A / MULTICICAN-A
H
I
J
CANLUX-B / MULTICICAN-B
H
I
J
VALID FOR “B” VERSION / PLATNÉ PRE “B”VERZIU
Optional Pictograms:
• Acrylic diffuser with specified pictogram must be ordered separately
(for CANLUX-A/MULTICAN-A 1pcs of pictogram diffuser is needed, for
CANLUX-TOP-A/MULTICAN-TOP-A 2pcs of pictogram diffusers
are needed)
• Viewing Distance 32m
Príplatkové plexi s piktogramom pre verziu “A”:
• plexi s piktogramom musí byť objednané samostatne
(pre nástennú verziu je potrebný 1ks plexi s piktogramom,
pre stropnú verziu “TOP” sú potrebné 2ks plexi s piktogramom)
• rozoznateľnosť piktogamu 32m
250
Optional Pictograms:
• Acrylic diffuser with specified pictogram must be ordered separately
(for CANLUX-B/MULTICAN-B 1pcs of pictogram diffuser is needed, for
CANLUX-TOP-B/MULTICAN-TOP-B 2pcs of pictogram diffusers
are needed)
• Viewing Distance 62m
Príplatkové plexi s piktogramom pre veziu “B”:
• plexi s piktogramom musí byť objednané samostatne
(pre nástennú verziu je potrebný 1ks plexi s piktogramom,
pre stropnú verziu “TOP” sú potrebné 2ks plexi s piktogramom)
• rozoznateľnosť piktogamu 62m
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
CANLUX / MULTICAN
SEC lighting
AUTOTEST
W
MULTICAN-A-AT / MULTICAN-TOP-A-AT
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
MULTICAN-A-LED-AT.1
NM/M
2x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
254-B-09-01
2,0 kg
LED
MULTICAN-A-LED-AT.3
NM/M
2x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
254-B-01-01
2,2 kg
LED
MULTICAN-A-TOP-LED-AT.1
NM/M
4x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
254-B-10-01
2,1 kg
LED
MULTICAN-A-TOP-LED-AT.3
NM/M
4x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
254-B-02-01
2,3 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
MULTICAN-A-ATXL / MULTICAN-TOP-A-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTICAN-A-LED-ATXL.1
NM/M
2x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
254-B-11-01
2,0 kg
LED
MULTICAN-A-LED-ATXL.3
NM/M
2x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
254-B-12-01
2,2 kg
LED
MULTICAN-A-TOP-LED-ATXL.1
NM/M
4x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
254-B-13-01
2,1 kg
LED
MULTICAN-A-TOP-LED-ATXL.3
NM/M
4x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
254-B-14-01
2,3 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
C.CANLUX-A / C.CANLUX-TOP-A
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
C.CANLUX-A-LED 230V
C
2x3W LED
100%
230V AC/DC
-
254-B-03-01
1,8 kg
LED
C.CANLUX-TOP-A-LED 230V
C
4x3W LED
100%
230V AC/DC
-
254-B-04-01
1,9 kg
LE D
LE D
62m
62m
AL
AL
CANLUX-B / MULTICAN-B
CANLUX-TOP-B / MULTICAN-TOP-B
• AL body single-sided emergency lighting for wall mounting
• moderné hliníkové jednostranné núdzové svietidlo pre nástennú montáž
AUTOTEST
W
• AL body double-sided emergency lighting for ceiling mounting
• moderné hliníkové obojstranné núdzové svietidlo pre stropnú montáž
MULTICAN-B-AT / MULTICAN-TOP-B-AT
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
MULTICAN-B-LED-AT.1
NM/M
2x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
254-B-15-01
LED
MULTICAN-B-LED-AT.3
NM/M
2x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
254-B-08-01
3,7 kg
LED
MULTICAN-TOP-B-LED-AT.1
NM/M
4x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
254-B-16-01
3,6 kg
LED
MULTICAN-TOP-B-LED-AT.3
NM/M
4x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
254-B-07-01
3,8 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
3,5 kg
MULTICAN-B-ATXL / MULTICAN-TOP-B-ATXL
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTICAN-LED-B-ATXL.1
NM/M
2x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
254-B-17-01
3,5 kg
LED
MULTICAN-LED-B-ATXL.3
NM/M
2x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
254-B-18-01
3,7 kg
LED
MULTICAN-TOP-B-LED-ATXL.1
NM/M
4x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
254-B-19-01
3,6 kg
LED
MULTICAN-TOP-B-LED-ATXL.3
NM/M
4x3W LED
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
254-B-20-01
3,8 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
C.CANLUX-B / C.CANLUX-TOP-B
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
LED
C.CANLUX-B-LED 230V
C
2x3W LED
100%
230V AC/DC
-
254-B-05-01
3,2 kg
LED
C.CANLUX-TOP-B-LED 230V
C
4x3W LED
100%
230V AC/DC
-
254-B-06-01
3,3 kg
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
251
TOPLUX / MULTITOP
SEC lighting
40m
44m
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
9W
18W
1-3h
I
IP20
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Suspended doublesided all non-maintained (NM), maintained (M) or
centralised (C) emergency lighting available also in all:
• AUTOTEST version (MULTITOP-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTITOP-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: extruded anodised aluminium profile
AL
TOPLUX / MULTITOP
• stropné obojstranné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo
centrálne (C) núdzové osvetlenie, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLISIGNAL-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLISIGNAL-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• eloxovaný hliníkový profil
STANDARD ACCESSORIES
• AL body doublesided emergency lighting for ceiling mounting
• moderné obojstranné núdzové svietidlo pre stropnú montáž
Cable Entry
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 2pcs of plexi with pictogram
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• 2ks plexi s piktogramom
• signalizácia LED a TEST tlačítko
H
I
J
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Wire rope suspended accessories for high interiors
• Customised lenght of the pendelum
• lankový záves namiesto závesnej konzoly pre vysoký interiér
• iná dĺžka závesnej konzoly
NM/M
W
Type / Typ
TOPLUX / MULTITOP
Size / veľkosť
Version
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Battery / Akumulátor
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
07-B-42-01-00
2,0 kg
9
TOPLUX 9W.1 (NM)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
9
TOPLUX 9W.1 (NM)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
07-B-42-02-00
2,0 kg
9
TOPLUX 9W.3 (NM)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
07-B-55-01-00
2,2 kg
9
TOPLUX 9W.3 (NM)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
07-B-55-02-00
2,2 kg
9
MULTITOP 9W.1 (NM/M)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
07-B-43-01-00
2,2 kg
9
MULTITOP 9W.1 (NM/M)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
07-B-43-02-00
2,2 kg
9
MULTITOP 9W.3 (NM/M)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
07-B-56-01-00
2,4 kg
9
MULTITOP 9W.3 (NM/M)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
07-B-56-02-00
2,4 kg
8
TOPLUX 8W.1 (NM)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
07-B-40-01-00
2,2 kg
8
TOPLUX 8W.1 (NM)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
07-B-40-02-00
2,2 kg
8
TOPLUX 8W.3 (NM)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
07-B-41-01-00
2,4 kg
8
TOPLUX 8W.3 (NM)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
07-B-41-02-00
2,4 kg
8
MULTITOP 8W.1 (NM/M)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
07-B-44-01-00
2,4 kg
8
MULTITOP 8W.1 (NM/M)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
07-B-44-02-00
2,4 kg
8
MULTITOP 8W.3 (NM/M)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
07-B-57-01-00
2,6 kg
8
MULTITOP 8W.3 (NM/M)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
07-B-57-02-00
2,6 kg
18 TOPLUX 18W.1 (NM)
650x240
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
07-B-53-01-00
4,2 kg
18 TOPLUX 18W.1 (NM)
650x240
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
07-B-53-02-00
4,2 kg
18 MULTITOP 18W.1 (NM/M)
650x240
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
07-B-45-01-00
4,4 kg
18 MULTITOP 18W.1 (NM/M)
650x240
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
07-B-45-02-00
4,4 kg
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Battery / Akumulátor
Duration h
AUTOTEST
W
Type / Typ
MULTITOP-AT
Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTITOP-AT 8W.1
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
07-B-46-01-00
2,2 kg
8
MULTITOP-AT 8W.1
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
07-B-46-02-00
2,2 kg
8
MULTITOP-AT 8W.3
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
07-B-47-01-00
2,4 kg
8
MULTITOP-AT 8W.3
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
07-B-47-02-00
2,4 kg
252
Size / veľkosť
Version
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
TOPLUX / MULTITOP
SEC lighting
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
Size / veľkosť
Version
MULTITOP-ATXL
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Battery / Akumulátor
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTITOP-ATXL 8W.1
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
07-B-58-01-00
2,2 kg
8
MULTITOP-ATXL 8W.1
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
07-B-58-02-00
2,2 kg
8
MULTITOP-ATXL 8W.3
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
07-B-59-01-00
2,4 kg
8
MULTITOP-ATXL 8W.3
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
07-B-59-02-00
2,4 kg
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Power / Napätie
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
Size / veľkosť
Version
C.TOPLUX
9
C.TOPLUX 9W/230V
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
100%
230V AC/DC
-
07-B-49-01-00
1,9 kg
9
C.TOPLUX 9W/230V
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
100%
230V AC/DC
-
07-B-49-02-00
1,9 kg
8
C.TOPLUX 8W/230V
340x210
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
07-B-48-01-00
2,1 kg
8
C.TOPLUX 8W/230V
340x210
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
07-B-48-02-00
2,1 kg
18 C.TOPLUX 18W/230V
650x240
18W / G13 / 1150 lm
100%
230V AC/DC
-
07-B-50-01-00
4,2 kg
18 C.TOPLUX 18W/230V
650x240
18W / G13 / 1150 lm
100%
230V AC/DC
-
07-B-50-02-00
4,2 kg
2.
1.
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
253
SIGNALUX / MULTISIGNAL
SEC lighting
40m
44m
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
8W
9W
18W
1-3h
I
IP20
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Wall mounting all non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C)
emergency lighting available also in all:
• AUTOTEST version (MULTISIGNAL-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTISIGNAL-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: extruded anodised aluminium profile
AL
SIGNALUX / MULTISIGNAL
• AL body single-sided emergency lighting for wall mounting
• moderné hliníkové jednostranné núdzové svietidlo pre nástennú montáž
• nástenné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C)
núdzové osvetlenie, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLISIGNAL-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLISIGNAL-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• eloxovaný hliníkový profil
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 1pcs of plexi with pictogram (its type must be specified in the order)
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• 1ks plexi s piktogramom
• signalizácia LED a TEST tlačítko
H
I
OPTIONS
J
PRÍPLATKY
• Protective steel cage
• Wall or ceiling brackets
• ochranná kovová mreža
• nástenná alebo stropná konzola
Cable Entry (
NM/M
W
Type / Typ
Optional Cable Entry)
SIGNALUX / MULTISIGNAL
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
9
SIGNALUX 9W.1 (NM)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-37-01-00
2,0 kg
9
SIGNALUX 9W.1 (NM)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-37-02-00
2,0 kg
9
SIGNALUX 9W.1 (NM)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-37-03-00
2,0 kg
9
SIGNALUX 9W.3 (NM)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
17-B-54-01-00
2,2 kg
9
SIGNALUX 9W.3 (NM)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
17-B-54-02-00
2,2 kg
9
SIGNALUX 9W.3 (NM)
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
17-B-54-03-00
2,2 kg
9
MULTISIGNAL 9W.1
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-38-01-00
2,2 kg
9
MULTISIGNAL 9W.1
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-38-02-00
2,2 kg
9
MULTISIGNAL 9W.1
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-38-03-00
2,2 kg
9
MULTISIGNAL 9W.3
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
17-B-55-01-00
2,4 kg
9
MULTISIGNAL 9W.3
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
17-B-55-02-00
2,4 kg
254
Size / veľkosť
Version
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Battery / Akumulátor
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
SIGNALUX / MULTISIGNAL
SEC lighting
W
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Battery / Akumulátor
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
9
MULTISIGNAL 9W.3
Type / Typ
Size / veľkosť
240x240
Version
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
17-B-55-03-00
2,4 kg
8
SIGNALUX 8W.1 (NM)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-35-01-00
2,1 kg
8
SIGNALUX 8W.1 (NM)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-35-02-00
2,1 kg
8
SIGNALUX 8W.1 (NM)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-35-03-00
2,1 kg
8
SIGNALUX 8W.3 (NM)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
17-B-36-01-00
2,3 kg
8
SIGNALUX 8W.3 (NM)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
17-B-36-02-00
2,3 kg
8
SIGNALUX 8W.3 (NM)
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
17-B-36-03-00
2,3 kg
8
MULTISIGNAL 8W.1
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-39-01-00
2,3 kg
8
MULTISIGNAL 8W.1
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-39-02-00
2,3 kg
8
MULTISIGNAL 8W.1
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-39-03-00
2,3 kg
8
MULTISIGNAL 8W.3
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
17-B-40-01-00
2,5 kg
8
MULTISIGNAL 8W.3
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
17-B-40-02-00
2,5 kg
8
MULTISIGNAL 8W.3
340x210
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
17-B-40-03-00
2,5 kg
18 SIGNALUX 18W.1 (NM)
650x240
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-56-01-00
4,6 kg
18 SIGNALUX 18W.1 (NM)
650x240
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-56-02-00
4,6 kg
18 SIGNALUX 18W.1 (NM)
650x240
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
17-B-56-03-00
4,6 kg
18 MULTISIGNAL 18W.1
650x240
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
1h
17-B-41-01-00
4,8 kg
18 MULTISIGNAL 18W.1
650x240
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
1h
17-B-41-02-00
4,8 kg
18 MULTISIGNAL 18W.1
650x240
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
1h
17-B-41-03-00
4,8 kg
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Battery / Akumulátor
Duration h
AUTOTEST
W
MULTISIGNAL-AT
Type / Typ
Size / veľkosť
Version
Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTISIGNAL-AT 8W.1
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
17-B-42-01-00
2,1 kg
8
MULTISIGNAL-AT 8W.1
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
17-B-42-02-00
2,1 kg
8
MULTISIGNAL-AT 8W.1
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
17-B-42-03-00
2,1 kg
8
MULTISIGNAL-AT 8W.3
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
17-B-43-01-00
2,3 kg
8
MULTISIGNAL-AT 8W.3
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
17-B-43-02-00
2,3 kg
8
MULTISIGNAL-AT 8W.3
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
17-B-43-03-00
2,3 kg
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Battery / Akumulátor
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
MULTISIGNAL-ATXL
W
Type / Typ
Size / veľkosť
Duration h
Order Code / obj.kód
Weight
8
MULTISIGNAL-ATXL 8W.1
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
17-B-57-01-00
2,1 kg
8
MULTISIGNAL-ATXL 8W.1
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
17-B-57-02-00
2,1 kg
8
MULTISIGNAL-ATXL 8W.1
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
17-B-57-03-00
2,1 kg
8
MULTISIGNAL-ATXL 8W.3
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
17-B-58-01-00
2,3 kg
8
MULTISIGNAL-ATXL 8W.3
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
17-B-58-02-00
2,3 kg
8
MULTISIGNAL-ATXL 8W.3
340x210
8W / G5 / 410 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
17-B-58-03-00
2,3 kg
Light Source / Žiarivka
% Emergency
Power / Napätie
Duration h
Version
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
Size / veľkosť
Version
C.SIGNALUX
Order Code / obj.kód
Weight
9
C.SIGNAL 9W/24V
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
100%
24V AC/DC
-
17-B-62-01-00
1,8 kg
9
C.SIGNAL 9W/24V
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
100%
24V AC/DC
-
17-B-62-02-00
1,8 kg
9
C.SIGNAL 9W/24V
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
100%
24V AC/DC
-
17-B-62-03-00
1,8 kg
9
C.SIGNAL 9W/230V
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
100%
230V AC/DC
-
17-B-46-01-00
1,8 kg
9
C.SIGNAL 9W/230V
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
100%
230V AC/DC
-
17-B-46-02-00
1,8 kg
9
C.SIGNAL 9W/230V
240x240
9W / 2G7 / 600 lm
100%
230V AC/DC
-
17-B-46-03-00
1,8 kg
8
C.SIGNAL 8W/24V
340x210
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
17-B-63-01-00
2,0 kg
8
C.SIGNAL 8W/24V
340x210
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
17-B-63-02-00
2,0 kg
8
C.SIGNAL 8W/24V
340x210
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
17-B-63-03-00
2,0 kg
8
C.SIGNAL 8W/230V
340x210
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
17-B-45-01-00
2,0 kg
8
C.SIGNAL 8W/230V
340x210
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
17-B-45-02-00
2,0 kg
8
C.SIGNAL 8W/230V
340x210
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
17-B-45-03-00
2,0 kg
18 C.SIGNAL 18W/24V
650x240
18W / G13 / 1150 lm
100%
24V DC
-
17-B-64-01-00
4,0 kg
18 C.SIGNAL 18W/24V
650x240
18W / G13 / 1150 lm
100%
24V DC
-
17-B-64-02-00
4,0 kg
18 C.SIGNAL 18W/24V
650x240
18W / G13 / 1150 lm
100%
24V DC
-
17-B-64-03-00
4,0 kg
18 C.SIGNAL 18W/230V
650x240
18W / G13 / 1150 lm
100%
230V AC/DC
-
17-B-44-01-00
4,0 kg
18 C.SIGNAL 18W/230V
650x240
18W / G13 / 1150 lm
100%
230V AC/DC
-
17-B-44-02-00
4,0 kg
18 C.SIGNAL 18W/230V
650x240
18W / G13 / 1150 lm
100%
230V AC/DC
-
17-B-44-03-00
4,0 kg
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávcích kódov.
255
ALULUX / MULTIALUX
SEC lighting
26m
50m
230V
24V
AC
AC/DC
ECOTRE N D
8W
AUTO
TEST
11W
18W
1-3h
I
IP40
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• All wall, ceiling or pendelum mounting all non-maintained (NM),
maintained (M) or centralised (C) emergency lighting available also in all:
• single sided (needed 1pcs of diffuser + 1pcs of metal base) or
• double sided version (needed 2pcs of diffuser)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• metal with PE powder painting RAL9006
• acrylic diffuser with pictogram (must be ordered separately)
RAL
RAL
9006
9003
Double sided ceilling version / obojstranná stropná verzia
• nástenné,stropné alebo závesné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M)
alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie:
• jednostranné (potrebné 1 plexi + 1kovova základňa) alebo
• obojstranné (potrebné 2 plexi)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso: lakovaná oceľ v RAL9006
• PMMA difúsor s piktogramom (musí byť objednaný samostatne)
• Necessary to order +2pcs of plexi diffusers with pictograms
• so svietidlom nutné objednať 2ks plexi
STANDARD ACCESSORIES
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• signalizácia LED a TEST tlačítko
180
90
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
90
OPTIONS
150 (286)
0
C0-C180
180
90
90
490 (718)
Cable Entry (
0
C90-C270
PRÍPLATKY
• Diffusor with pictogram (necessary to order separately)
• Protective steel cage
• Wall or ceiling brackets (necessary to order separately)
• hooks for suspended mounting (it is standard for ALULUX 11W)
• Alternative colour in RAL
• plexi s piktogramom (nutné objednať samostatne)
• ochranná kovová mreža
• nástenná alebo stropná konzola (nutné objednať samostatne)
• oká pre montáž na retiazkový záves (štandard pre ALULUX 11W)
• farebná úprava v RAL podľa špecifikácie odberateľa
70 (100)
Optional Cable Entry)
Dimmensions in the brackets are valid for 13W version
Údaje v zátvorke platia pre verziu 13W
NM/M
W
8
8
11
8
8
13
13
13
13
ALULUX / MULTIALUX
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
ALULUX 8W.1
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
ALULUX 8W.3
NM
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
ALULUX 11W.1**
NM
11W / 2G7 / 900 lm
28%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
MULTIALUX 8W.1
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
MULTIALUX 8W.3
NM/M
8W / G5 / 410 lm
ALULUX 13W.1
NM
ALULUX 13W.3
2,0 kg
3h
130-B-11
2,1 kg
1h
130-B-38**
2,1 kg
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
130-B-12
2,2 kg
32%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
130-B-13
2,3 kg
13W / G5 / 930 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
130-B-26
4,0 kg
NM
13W / G5 / 930 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
130-B-27
4,2 kg
MULTIALUX 13W.1
NM/M
13W / G5 / 930 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
130-B-28
4,2 kg
MULTIALUX 13W.3
NM/M
13W / G5 / 930 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
130-B-29
4,4 kg
** ALULUX 11W is equipped by 2hooks for suspesion mounting
** ALULUX 11W je vybavený dvomi okami pre montáž na retiazkový záves
AUTOTEST
W
Type / Typ
8 MULTIALUX-AT 8W.1
8 MULTIALUX-AT 8W.3
13 MULTIALUX-AT 13W.1
MULTIALUX-AT
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
130-B-14
2,2 kg
NM/M
8W / G5 / 410 lm
32%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
130-B-15
2,3 kg
NM/M
13W / G5 / 930 lm
27%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
130-B-19
4,5 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
8
8
18
18
13
13
Weight
130-B-10
Type / Typ
Weight
C.ALULUX
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napájanie
C.ALULUX 8W/24V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
24V AC/DC
-
130-B-34
2,0 kg
C.ALULUX 8W/230V
C
8W / G5 / 410 lm
100%
230V AC/DC
-
130-B-30
2,0 kg
C.ALULUX 18W/24V
C
18W / G5 /1200 lm
100%
24V DC
-
130-B-33
2,0 kg
C.ALULUX 18W/230V
C
18W / G5 /1200 lm
100%
230V AC/DC
-
130-B-16
2,0 kg
C.ALULUX 13W/24V
C
13W / G5 /930 lm
100%
24V DC
-
130-B-32
4,0 kg
C.ALULUX 13W/230V
C
13W / G5 /930 lm
100%
230V AC/DC
-
130-B-31
4,0 kg
256
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
ALULUX / MULTIALUX
SEC lighting
8W Version Optional Items / Príplatok pre 8W verziu
26m
50m
Order Code / objednávací kód
Plexi with pictogram „A“ / plexi s pikto. „A“
130-B-14-07-00
Plexi with pictogram „B“ / plexi s pikto. „B“
130-B-14-03-00
Plexi with pictogram „C“ / plexi s pikto. „C“
130-B-14-02-00
Plexi with pictogram „D/E“ / plexi s pikto. „D/E“
130-B-14-04-00
Plexi with pictogram „F“ / plexi s pikto. „F“
130-B-14-05-00
Wall mounting base / základňa montáž na stenu
130-B-14-08-00
A
B
C
D
E
F
Optional Plexi wit pictogram
• Viewing Distance 26m (8W) / 50m (13W)
Plexi s piktogramom:
• rozoznateľnosť piktogramu 26m (8W) / 50m (13W)
RAL
RAL
9006
9003
Wall mounting / nástenná montáž
• Necessary to order optional wall mounting base +1pcs of plexi with picto
• so svietidlom nutné objednať základňu pre montáž na stenu + 1ks plexi
Optional Item / Príplatok
26m
50m
Order Code / objednávací kód
Pendant bracket 0,4m / závesná konzola 0,4m
130-B-10-02-00
Pendant bracket 0,5m / závesná konzola 0,5m
130-B-10-06-00
Pendant bracket 1,0m / závesná konzola 1,0m
130-B-10-07-00
Wire rope suspension / záves na závesné lanka
on request
Pendant bracket 1,5m / závesná konzola 1,5m
on request
Protective steel cage / ochranný kôš
on request
Options
• Pendant Mouniting bracket
• Wire rope suspension set
Príplatky:
• stropná závesná konzola
• výbava na závesné lanká
www.sec.sk
RAL
RAL
9006
9003
Ceiling mounting on pandant / montáž na závesnú konzolu
• Necessary to order optional pendant bracket + 2pcs of plexis with picto
• nutné objednať extra závesnú konzolu + 2ks plexi s piktogramom
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
257
ALULUX / MULTIALUX
SEC lighting
Stavba: Galéria Mlyny Nitra
Investor: MLYNY a.s. Nitra
Generálny dodávateľ:
IN VEST s.r.o. Šaľa
258
SEC lighting
ALULUX / MULTIALUX
Stavba: Galéria Mlyny Nitra
Investor: MLYNY a.s. Nitra
Generálny dodávateľ:
IN VEST s.r.o. Šaľa
259
MULTITEC 11W
SEC lighting
42m
ECOTRE N D
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
11W
1-3h
I
IP54
PC
TEST
OPTION AVAILABLE
DESCRIPTION
AUTOTE ST
POPIS
• ANTIVANDAL all wall/ceiling/suspended mounting all non-maintained(NM),
maintained(M) or centralised (C) emergency lighting available also in all:
• AUTOTEST version (MULTITEC-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTITEC-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Metal body with PE powder painting RAL9002
• PC diffuser (impact resistant)
• Vandal-proof screws
RAL
RAL
9002
9006
• ANTIVANDAL mechanicky odolné nástenné/stropné alebo závesné
svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové
osvetlenie pre aplikácie so zvýšeným rizikom poškodenia, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLITEC-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLITEC-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• lakovaná oceľ v RAL9002
• PC polykarbonát nerozbitný
• antivandal skrutky
MULTITEC
• Wall mounting version (single-sided)
• nástenná verzia
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 1pcs or 2pcs of pictograms
(its type must be specified in the order)
• LEDs indicating presence of power supply + TEST button
• 1 alebo 2ks piktogramov (typ musí byť špecifikovaný v objednávke)
• signalizácia LED a TEST tlačítko
H
I
J
OPTIONS
PRÍPLATKY
285
• VANDAL-PROOF screwdriver (Order Code: M-MAT0323)
• antivandal šrobovák na skrutky (objednávací kód: M-MAT0323)
Cable Entry (
120
Optional Cable Entry)
AUTOTEST
W
Type / Typ
11 MULTITEC-AT 11W.1
11 MULTITEC-AT 11W.3
MULTITEC-AT
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
129-B-05
4,9 kg
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
129-B-06
5,1 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
11 MULTITEC-ATXL 11W.1
11 MULTITEC-ATXL 11W.3
355
MULTITEC-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
129-B-38
4,9 kg
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
129-B-39
5,1 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
11 C.MULTITEC 11W/24V
11 C.MULTITEC 11W/230V
260
Weight
Weight
C.MULTITEC
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
129-B-32
4,7 kg
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
129-B-08
4,7 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
MULTITEC 11W
SEC lighting
42m
RAL
RAL
9002
9006
MULTITEC-T
• Ceiling mounting version (double-sided, necessary to specify 2pcs picto)
• stropná verzia (obojstranná, potrebné špecifikovať 2ks piktogramov)
AUTOTEST
W
MULTITEC-T-AT
Type / Typ
11 MULTITEC-T-AT 11W.1
11 MULTITEC-T-AT 11W.3
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
129-B-10
4,9 kg
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
129-B-11
5,1 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
11 MULTITEC-T-ATXL 11W.1
11 MULTITEC-T-ATXL 11W.3
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
MULTITEC-T-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
129-B-36
4,9 kg
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
129-B-37
5,1 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
11 C.MULTITEC-T 11W/24V
11 C.MULTITEC-T 11W/230V
Weight
Weight
C.MULTITEC-T
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
129-B-33
Weight
4,7 kg
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
129-B-09
4,7 kg
42m
RAL
RAL
9002
9006
MULTITEC-TOP
• 2m pendand version (double-sided, necessary to specify 2x picto)
• 2m stropná závesná verzia (obojstranná, potrebné špecifikovať 2ks pikto)
AUTOTEST
W
MULTITEC-TOP-AT
Type / Typ
11 MULTITEC-TOP-AT 11W.1
11 MULTITEC-TOP-AT 11W.3
www.sec.sk
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
129-B-02
4,9 kg
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
129-B-04
5,1 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
261
MULTITEC 11W
SEC lighting
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
11 MULTITEC-TOP-ATXL 11W.1
11 MULTITEC-TOP-ATXL 11W.3
MULTITEC-TOP-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
129-B-40
4,9 kg
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
129-B-41
5,1 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
11 C.MULTITEC-TOP 11W/24V
11 C.MULTITEC-TOP 11W/230V
262
Weight
C.MULTITEC-TOP
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
129-B-34
4,7 kg
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
129-B-07
4,7 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
SEC lighting
MULTITEC 11W
263
MULTICUBE-IP54 11W
SEC lighting
50m
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
11W
1-3h
I
IP54
PC
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• ANTIVANDAL all suspended all non-maintained (NM), maintained (M) or
centralised (C) emergency lighting available also in all:
• AUTOTEST version (MULTICUBE-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTICUBE-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Metal body with PE powder painting RAL9002
• PC diffuser (impact resistant)
• Vandal-proof screws
RAL
RAL
9002
9006
MULTICUBE-AT 11W IP54
• 2m long pendant bracket, all 4 sides visible
• stropná závesná verzia, dĺžka závesu 2m
• ANTIVANDAL mechanicky odolné stropné závesné svietidlo pre netrvalé
(NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie pre aplikácie so
zvýšeným rizikom poškodenia, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLICUBE-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLICUBE-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• lakovaná oceľ v RAL9002
• PC polykarbonát nerozbitný
• antivandal skrutky
300
OPTION AVAILABLE
STANDARD ACCESSORIES
300
Cable Entry
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 4pcs of pictograms
(types H,I or J must be specified in the order)
• 2pcs of pendant brackets 2m long
(can be cut to any shorter length during the instalation)
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• 4ks piktogramov
(typy H,I alebo J musia byť špecifikovaný v objednávke)
• závesná sada dĺžky 2m
(dĺžka závesných tyčí môže byť skrátené počas montáže podľa potreby)
• signalizácia LED a TEST tlačítko
H
I
J
OPTIONS
PRÍPLATKY
• VANDAL-PROOF screwdriver (ORDER CODE: M-MAT0323)
• antivandal šrobovák na skrutky (objednávací kód: M-MAT0323)
AUTOTEST
W
Type / Typ
11 MULTICUBE-AT-IP54 11W.1
11 MULTICUBE-AT-IP54 11W.3
MULTICUBE-AT
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
63-B-10
7,0 kg
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
63-B-11
7,2 kg
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
11 MULTICUBE-ATXL-IP54 11W.1
11 MULTICUBE-ATXL-IP54 11W.3
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
MULTICUBE-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
63-B-26
7,0 kg
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
63-B-27
7,2 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
11 C.CUBELUX-IP54 11W/24V
11 C.CUBELUX-IP54 11W/230V
264
Weight
Weight
C.MULTICUBE
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
63-B-21
6,8 kg
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
63-B-12
6,8 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
SEC lighting
MULTICUBE-IP54 11W
265
CUBELUX / MULTICUBE
SEC lighting
50m
150m
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
9W
11W
1-3h
I
IP20
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Suspended all non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C)
emergency lighting available also in all:
• AUTOTEST version (MULTICUBE-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTICUBE-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• metal body with PE powder painting RAL9006
• PMMMA diffuser
RAL
RAL
9006
9003
Cube shaped suspended emergency lighting / závesné svietidlo
• 4pcs suspension hooks is standard accessories
(there is the optional wire rope suspension set on the upper picture)
• štandardná dodávka 4ks závesných očiek (na obr.voliteľlný lankový záves)
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 4pcs of plexi with pictogram (types must be specified in the order
• 4pcs of hooks for suspension
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• 4ks plexi s piktogramom (typy musia byť špecifikované v objednávke)
• 4ks závesných očiek
• signalizácia LED a TEST tlačítko
280 (850)
OPTION AVAILABLE
• závesné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C)
núdzové osvetlenie, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MUTLICUBE-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MUTLICUBE-ATXL),
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• lakovaná oceľ v RAL9006
310 (850)
A
B
C
H
I
J
Cable Entry
Dimensions in the
brackets are valid for
only 2x55W version
Údaje v zátvorke platia
len pre verziu 2x55W
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Wire rope suspension set
• výbava pre lankový záves
NM/M
W
9
9
9
9
CUBELUX / MULTICUBE
Type / Typ
CUBELUX 9W.1
CUBELUX 9W.3
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
Weight
63-B-05
4,0 kg
NM
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
63-B-07
4,2 kg
MULTICUBE 9W.1
NM/M
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
63-B-08
4,2 kg
MULTICUBE 9W.3
NM/M
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
63-B-09
4,4 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
63-B-17
4,2 kg
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
63-B-19
4,4 kg
AUTOTEST
W
Type / Typ
11 MULTICUBE-AT 11W.1
11 MULTICUBE-AT 11W.3
MULTICUBE-AT
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
11
11 MULTICUBE-ATXL 11W.3
MULTICUBE-ATXL 11W.1
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
MULTICUBE-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
1h
63-B-24
4,2 kg
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
50%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
3h
63-B-25
4,4 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
9 C.CUBELUX 9W/24V
9 C.CUBELUX 9W/230V
2x55 C.CUBELUX 2x55W/230V
266
Weight
Weight
C.CUBELUX
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
C
9W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
63-B-20
3,8 kg
C
9W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
63-B-06
3,8 kg
C
2x55W /2G7/ 900 lm
100%
230V AC/DC
-
63-B-22
25 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
SEC lighting
CUBELUX / MULTICUBE
267
STAIRLUX 9W / MULTISTAIR 9W
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
9W
1-3h
I
IP20
DESCRIPTION
POPIS
• Recessed mounting (into wall or stairs) all non-maintained (NM),
maintained (M) or centralised (C)emergency lighting
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• metal base with PE powder painting RAL9003
• PMMA diffuser
• zabudovateľné (do steny, stupňa schodu) svietidlo pre netrvalé (NM),
trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z lakovanej ocele v RAL9003
• PMMA difúser
RAL
RAL
9003
9006
STANDARD ACCESSORIES
B
Dimmensions:
Rozmery:
A
Size X1/ veľkosť X1:
A=320mm
B=130mm
C=90mm
C
OPTIONS
F*
H*
*Mounting hole size:
*Rozmery montážneho otvoru:
G*
D*
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• signalizácia LED a TEST tlačítko
E*
PRÍPLATKY
• Alternative size according to customer requirement
• Alternative colour in RAL
• Self-adhesive label with pictogram
D=285mm
E=300mm
F=50mm
G=95mm
H=105mm
• rozmer svietidla podľa špecifikácie odberateľa
• farebná úprava v RAL podľa špecifikácie odberateľa
• samolepiace piktogramy
Cable Entry
NM/M
W
9
9
9
9
Type / Typ
STAIRLUX / MULTISTAIR
Size
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
STAIRLUX 9W.1
X1
NM
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
40-B-08
2,1 kg
STAIRLUX 9W.3
X1
NM
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
40-B-10
2,3 kg
MULTISTAIR 9W.1
X1
NM/M
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
40-B-09
2,3 kg
MULTISTAIR 9W.3
X1
NM/M
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
40-B-11
2,4 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
9 C.STAIRLUX 9W/24V
9 C.STAIRLUX 9W/230
268
Weight
C.STAIRLUX
Size
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
X1
C
9W / 2G7 / 600 lm
100%
24V AC/DC
-
40-B-32
2,0 kg
X1
C
9W / 2G7 / 600 lm
100%
230V AC/DC
-
40-B-04
2,0 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
STAIRLUX / MULTISTAIR
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
LED
11W
1-3h
I
DESCRIPTION
IP20
POPIS
• Recessed mounting (into wall or stairs) all non-maintained (NM),
maintained (M) or centralised (C)emergency lighting
• Equipped with 11W fluorescent tube or LED
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• metal base with PE powder painting RAL9006
• opal-PMMA-diffuser (11W) or PRISMATIC one (LED version)
• zabudovateľné (do steny, stupňa schodu) svietidlo pre netrvalé (NM),
trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie s LED diodami alebo
11W žiarivkou
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• teleso z lakovanej ocele v RAL9006
• opál PMMA difúser (pre 11W) alebo PRISMA (LED verzia)
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
RAL
9003
MULTISTAIR-LED-PRISMA
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
RAL
9006
• Standard prismatic diffuser (only for LED version)
• štandardný prismatický difúser (iba pre LED verziu)
PRÍPLATKY
LE D
• Alternative size according to customer requirement
• Alternative colour in RAL
• Self-adhesive label with pictogram
• rozmer svietidla podľa špecifikácie odberateľa
• farebná úprava v RAL podľa špecifikácie odberateľa
• samolepiace piktogramy
B
Dimmensions:
Rozmery:
A
Size X2/ veľkosť X2:
A=382mm
B=72mm
C=125mm
C
F*
H*
*Mounting hole size:
*Rozmery montážneho otvoru:
G*
D*
E*
D=350mm
E=365mm
F=40mm
G=120mm
H=60mm
Cable Entry
NM/M
W
11
11
11
11
Type / Typ
STAIRLUX 11W / MULTISTAIR 11W
Size
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
STAIRLUX 11W.1
X2
NM
11W / 2G7 / 900 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
40-B-19
2,1 kg
STAIRLUX 11W.3
X2
NM
11W / 2G7 / 900 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
40-B-22
2,3 kg
MULTISTAIR 11W.1
X2
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
40-B-20
2,3 kg
MULTISTAIR 11W.3
X2
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
40-B-26
2,4 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
11 C.STAIRLUX 11W
11 C.STAIRLUX 11W
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
C.STAIRLUX 11W
Size
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
X2
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
40-B-33
1,9 kg
X2
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
40-B-24
1,9 kg
NM/M
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
STAIRLUX-LED-PRISMA / MULTISTAIR-LED-PRISMA
W
Type / Typ
Size
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
MULTISTAIR-LED-PR.
X2
NM/M
8x LED
100%
NI-MH 4,8V/0,85Ah
CENTRAL POWER SUPPLY
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
3h
40-B-18
Weight
2,0 kg
C.STAIRLUX-LED-PRISMA
W
Type / Typ
Size
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / Napätie
LED
C.STAIRLUX-LED-PR
X2
C
12x LED
100%
230V AC/DC
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
-
40-B-15-02-00
Weight
1,9 kg
269
MULTIEXIT-LED
270
SEC lighting
MULTIEXIT-LED
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
AUTO
TEST
CENTRAL
ECOTRE N D
LED
1h
TEST
I
HEAT
DESCRIPTION
LED
IP54
AUTOTE ST
POPIS
• LED equipped non-maintained (NM), maintained (M) or centralised (C)
emergency lighting for perfect light distribution for outdoor application
(enter/exit areas) available also in all:
• AUTOTEST version (MULTIEXIT-AT),
• CENTRALTEST version for ELMAX LOOK (MULTIEXIT-ATXL),
(see also SEC-ELMAX LOOK + ELMAX-ZigBee on pages 162-165)
• Equipped with heating element to protoct the battery in case of low temp.
• Equipped with light sensor measuring the ambient lighting conditions
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: Stainless steel body with PE powder coat finish RAL9006
• exteriérové svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo centrálne (C)
núdzové osvetlenie zaručujúce vysokú hladinu svetelného toku vďaka
výkonným LED, aj s funkciami:
• AUTOTEST (MULTIEXIT-AT),
• CENTRALTEST pre systém ELMAX LOOK (MULTIEXIT-ATXL)
(pozri systémy ELMAX LOOK + ELMAX ZigBee str.162-165)
• vybavené vyhrievacím modulom pre ochranu akumulátora pri nízkych tepl.
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: teleso z nerezovej ocele v RAL9006
STANDARD ACCESSORIES
RAL
RAL
9005
9003
MULTIEXIT
• Outdoor Powerfull Emergency Lighting equipped with LED
• exteriérové núdzové svietidlo s výkonnými LED diodami
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
180
Cable Entry
200
• 6x1W powerful LED Lumileds
• Inteligent Heating Element for battery
• Light Sensor (automatic ON-OFF function)
• LEDs indicating power supply and signaling failures + TEST button
• výkonnné LED 6x1W Lumileds
• Inteligentný vyhrievací modul pre batériu
• svetelný senzor na meranie hladiny okolitého osvetlenie pre zap/vyp.
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
RAL
9006
90
90
0
180
PRÍPLATKY
90
• Motion sensor
• pohybový sensor
200
90
210
0
See also the page No. 289
Pozri tiež str. 289
AUTOTEST
LED
Type / Typ
MULTIEXIT-AT
LED
Type / Typ
MULTIEXIT-ATXL
m
/ 3,4
,0m
X/4
0,5 L
LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
LED
Type / Typ
C.EXITLUX
www.sec.sk
1
LX
LX
/
/
6,
0m
5,7
m
NM/M
6x1W / 240lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
153-B-00
Weight
2,5 kg
MULTIEXIT-ATXL LED
Version
LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
6x1W / 240lm
100%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
CENTRAL POWER SUPPLY
W
0,
5
MULTIEXIT-AT LED
Version
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
C90-C270
3m
1 LX
W
C0-C180
153-B-07
Weight
2,5 kg
C.EXITLUX LED
Version
LED
% Emergency Factor
Power / napätie
C
6x1W / 240lm
100%
230V AC/DC
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
-
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
153-B-02
Weight
2,5 kg
271
REFLUX / MUTLIREF
SEC lighting
ECOTRE N D
LE D
230V
LED
AUTO
TEST
CENTRAL
1h
I
IP40
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Powerfull LED equipped wall/ceiling mounting emergency lighting
fixture available in all versions AUTOTEST (AT), CENTRALTEST
(ELMAX-Look) or centralised (C)
• Each relfector is equipped by 9x3W powerfull LEDs what is
equal to power of 50W halogen lamp (so in total 18Wx3W LED)
• Each reflector is flexible and can be even fixed in distance up to 5m
far from the fixture (5m long reflector wire is standard)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• metal body in RAL9003
• acrylic prismatic diffuser
RAL
9003
REFLUX / MUTLIREF
• Powerfull LED emergency lighting fixture with flexible reflectors
• výkonné LED núdzové svietidlo s otočnými reflektormi
Cable Entry
• výkonné LED núdzové svietidlo vyrábané vo verzii AUTOTEST (AT),
CENTRALTEST (ELMAX-Look) alebo pre centrálne napájané
núdzové systémy
• vybavené dvomi reflektormi, z ktorých každý je vybavený 9x3W
výkonnnými LED, ktoré sa svojím výkonom vyrovnajú
50W halogénovej žiarovke (celkom inštalovaných 18x3W LED)
• každý reflektor je otočiteľný do požadovaného smeru a navyše je
vybavený 5m dlhým vodičom s možnosťou umiestniť reflektor aj
mimo svietidla (napr. za rohom na osvetlenie druhej strany chodby)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: PC polykarbonát nerozbitný
• teleso z lakovanej ocele v RAL9003
• kryt svietidla prizmatické PMMA
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
400
• 2pcs of flexible LED reflectors
• 4m lon g wiring for separated placement of the reflector
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• 2ks otočných relfektorov s LED
• 4m dlhá kabeláž pre oddelenú montáž reflektora od svietidla
• signalizácia LED a TEST tlačítko
130
420
m
ax
.4
m
AUTOTEST
W
LED
Type / Typ
MULTIREF-LED-AT.1h
MULTIREF-AT
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
18x 3W LED
100%
2xNI-MH 19,4V/4Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
LED
Type / Typ
MULTIREF-LED-ATXL.1h
244-B-01
7,0 kg
MULTIREF-ATXL
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M
18x 3W LED
100%
2xNI-MH 19,4V/4Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
CENTRAL POWER SUPPLY
244-B-03
Weight
7,1 kg
C.REFLUX
W
Type / Typ
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / Napätie
LED
C.REFLUX-LED 230V AC/DC
NM/M
18x 3W LED
100%
230V AC/DC
272
Weight
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
-
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
244-B-02
Weight
5,0 kg
www.sec.sk
BASET / MULTIBASET
SEC lighting
230V
24V
AC
AC/DC
11W
1-3h
I
28m
IP65
PC
DESCRIPTION
POPIS
• Robust all wall/ceiling mounting all non-maintained (NM), maintained (M)
or centralised (C) emergency lighting
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: PC impact resistant body
• mechanicky odolné nástenné/stropné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé
(M) alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie pre aplikácie so zvýšeným
rizikom poškodenia
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: PC polykarbonát nerozbitný
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 4pcs of self-adhesive pictograms (standard set A,B,C)
• 2pcs of steel „click mounting“ clips
• 2pcs of hooks for suspended instalation
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• 4ks piktogramov (štandardne A,B,C)
• 2ks samosvorných oceľových držiakov pre montáž na stenu/strop „KLIK“
• 2ks závesných očiek pre montáž na záves
• signalizácia LED a TEST tlačítko
A
B
OPTIONS
BASET-PC / MUTLIBASET-PC
• Robust design (PC body)
• svietidlo vhodné pre aplikácie s vyššími nárokmi na mechanickú odolnosť
180
90
C
90
PRÍPLATKY
• Self-adhesive labels (set H,I,J)
• Wall or ceiling mountiung brackets
• Protective steel cage
• samolepiace piktogramy sada H,I,J
• nástenná alebo stropnná konzola
• ochranný kovový kôš
H
0
C0-C180
180
90
I
90
J
0
C90-C270
NM/M
W
11
11
11
11
11
11
BASET / MULTIBASET
Type / Typ
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
BASET-PC 11W.1
NM
11W / 2G7 / 900 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
12-B-14
BASET-PC 11W.2
NM
11W / 2G7 / 900 lm
27%
NI-CD 3,6V/2,5Ah
2h
12-B-15
1,7 kg
BASET-PC 11W.3
NM
11W / 2G7 / 900 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
12-B-16
1,8 kg
MULTIBASET-PC 11W.1
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
27%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
12-B-17
1,8 kg
MULTIBASET-PC 11W.2
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
27%
NI-CD 3,6V/2,5Ah
2h
12-B-18
1,8 kg
MULTIBASET-PC 11W.3
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
27%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
12-B-19
1,8 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
11 C.BASET-PC 11W/24V
11 C.BASET-PC 11W/230V
www.sec.sk
Weight
1,6 kg
C.BASET
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
24V AC/DC
-
12-B-08
1,4 kg
C
11W / 2G7 / 900 lm
100%
230V AC/DC
-
12-B-11
1,4 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
273
PERUN / MULTIPERUN
SEC lighting
2900lm
230V
24V
DC
18W
36W
58W
1-3h
I
IP65
PC
AUTO
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Robust all wall/ceiling mounting all non-maintained (NM), maintained (M)
or centralised (C) emergency lighting including AUTOTEST versions
• Maintained version (M) is avaialable in two versions:
• MULTIPERUN-A = in permanent mode only one fluorescent tube works,
in emergency mode second one works
• MULTIPERUN-B = in permanent mode both fluorescent tubes work,
in emergency mode only one works
• Powerful version PERUN-X with emergency % factor 100% =
lower number of emergency lighting fixtures is needed (designed for
high spaces such as all sport halls, production halls, stocking areas...)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: PC impact resistant body
• mechanicky odolné nástenné/stropné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé
(M) alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie aj vo verziiAUTOTESTOM
pre aplikácie so zvýšeným rizikom poškodenia
• vezia pre trvalé núdzové osvetlenie (M) je vyrábaná v dvoch prevedeniach:
• MULTIPERUN-A = v normálnom režime svieti jedna žiarivka, v núdzovom
režime svieti druhá žiarivka (vyššia spoľahlivosť)
• MULTIPERUN-B = v normálnom režime svietia dve žiarivky, v núdzovom
režime svieti jedna žiarivka
• verzia PERUN-X má vysoký koeficient svetelného toku v núdzovom
režime až 100% = potrebný nižší počet svietidiel na splnenie
požadovanej hladiny osvetlenia v núdzovom režime v porovnaní
s bežnými svietidlami (pre objekty s vysokou vnútornou výškou
a požiadavkou na výkonné núdzové osvetlenie ako napr. výrobné haly,
sklady, športové haly a pod.)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: PC polykarbonát nerozbitný
PERUN / MULTIPERUN
• Robust design (PC body)
• svietidlo vhodné pre aplikácie s vyššími nárokmi na mechanickú odolnosť
180
90
90
0
C0-C180
180
90
90
• X=650mm, Y=400mm
(18W / 2x18W / Perun-X 36W)
STANDARD ACCESSORIES
• X=1290mm, Y=790mm (36W / 2x36W)
• 2pcs of steel „click mounting“ clips
• 2pcs of hooks for suspended instalation
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• 2ks samosvorných oceľových držiakov pre montáž na stenu/strop „KLIK“
• 2ks závesných očiek pre montáž na záves
• signalizácia LED a TEST tlačítko
• X=1590mm, Y=1090mm (58W / 2x58W)
0
C90-C270
Cable Entry
Only 3pcs of PERUN-X are enough for a hall size 60x20m /10m heigh for 1LX.
Hala 60x20m osvetlená len 3ks svietidiel PERUN-X 36W.1 z výšky 10m na 1LX.
min.1lx
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
/ 1200m2
OPTIONS
60m x 20m x 10m
PRÍPLATKY
• Self-adhesive labels (the type must be specified in the order)
• Wall or ceiling mountiung brackets
• Protective steel cage
• samolepiace piktogramy (typ musí byť špecifikovaný v objednávke)
• nástenná alebo stropnná konzola
• ochranný kovový kôš
NM/M
W
36
18
18
36
18
2x
18
Type / Typ
PERUN / MULTIPERUN
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
PERUN-X 36W.1
NM
36W / 2G11/2900 lm
100%
NI-MH 19,4V/4,0Ah
1h
19-B-33
7,0 kg
PERUN 18W.1
NM
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
19-B-27
2,5 kg
PERUN 18W.3
NM
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
3h
19-B-08
2,8 kg
Weight
NM
36W / G13 / 2850 lm
14%
NI-CD 3,6V/2,5Ah
1h
19-B-28
4,0 kg
MULTIPERUN 18W.1
NM/M
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
19-B-32
2,8 kg
MULTIPERUN-A 2x18W.1
NM/M
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
19-B-10
3,2 kg
MULTIPERUN-B 2x18W.1
NM/M
18W / G13 / 1150 lm
18%
NI-CD 3,6V/1,8Ah
1h
19-B-11
3,5 kg
2x MULTIPERUN-A 2x36W.1
36 MULTIPERUN-B 2x36W.1
NM/M
36W / G13 / 2850 lm
14%
NI-CD 3,6V/2,5Ah
1h
19-B-14
5,0 kg
NM/M
36W / G13 / 2850 lm
14%
NI-CD 3,6V/2,5Ah
1h
19-B-15
5,5 kg
MULTIPERUN-B 2x58W.1
NM/M
36W / G13 / 2850 lm
10%
NI-MH 3,6V/4,0Ah
1h
19-B-19
7,5 kg
2x58
PERUN 36W.1
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
274
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
www.sec.sk
PERUN / MULTIPERUN
SEC lighting
AUTOTEST
W
18
36
58
36
Type / Typ
MULTIPERUN-AT / PERUN-X-AT
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
MULTIPERUN-AT 18W.1
NM/M
18W / G13 / 1150 lm
20%
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
MULTIPERUN-AT 36W.1
NM/M
36W / G13 / 2850 lm
13%
NI-MH 4,8V/3,0Ah
MULTIPERUN-AT 58W.1
NM/M
58W / G13 / 5200 lm
10%
NI-MH 4,8V/4,0Ah
NM
36W / 2G11/2900 lm
100%
NI-MH 19,2V/4,0Ah
PERUN-X-AT 36W.1
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
2,5 kg
1h
19-B-43
5,0 kg
1h
19-B-44
6,0 kg
1h
19-B-45
7,0 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Type / Typ
18 C.PERUN 18W/24V
18 C.PERUN 18W/230V
Weight
19-B-42
C.PERUN
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
C
18W/G13/1150 lm
100%
24V DC
-
Weight
19-B-04
1,0 kg
C
18W/G13/1150 lm
100%
230V AC/DC
-
19-B-07
1,0 kg
2x18
C.PERUN 2x18W/24V
C
2x18W/G13/2300 lm
100%
24V DC
-
19-B-16
1,5 kg
2x18
C.PERUN 2x18W/230V
C
2x18W/G13/2300 lm
100%
230V AC/DC
-
19-B-46
1,5 kg
C
36W/G13/2850 lm
100%
24V DC
-
19-B-26
2,0 kg
C
36W/G13/2850 lm
100%
230V AC/DC
-
19-B-29
2,0 kg
36 C.PERUN 36W/24V
36 C.PERUN 36W/230V
2x36
C.PERUN 2x36W/24V
C
2x36W/G13/5700 lm
100%
24V DC
-
19-B-20
2,5 kg
2x36
C.PERUN 2x36W/230V
C
2x36W/G13/5700 lm
100%
230V AC/DC
-
19-B-40
2,5 kg
C
58W / G13 / 5200 lm
100%
24V DC
-
19-B-47
3,0 kg
C
58W / G13 / 5200 lm
100%
230V AC/DC
-
19-B-48
3,0 kg
58 C.PERUN 58W/24V
58 C.PERUN 58W/230V
2x58
C.PERUN 2x58W/24V
C
2x58W/G13/10400 lm
100%
24V DC
-
19-B-49
3,5 kg
2x58
C.PERUN 2x58W/230V
C
2x58W/G13/10400 lm
100%
230V AC/DC
-
19-B-50
3,5 kg
www.sec.sk
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
275
ROTALUX
SEC lighting
2900lm
230V
24V
AC
DC
AUTO
TEST
CENTRAL
36W
1h
I
100
%
IP40
ECOTRE N D
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Powerful all wall/ceiling or recessed mounting non-maintained (NM) or
centralised (C) emergency lighting with emergency % factor 100% =
lower number of emergency lighting fixtures is needed
• Designed for high spaces with the possibility to direct the luminous flux
to the required area (sport halls, production halls, stocking areas...)
• Available also in both AUTOTEST version or
CENTRALTEST ELMAX-Look version
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Metal body with PE powder coat finish RAL9006
• PMMA prismatic diffuser
RAL
RAL
9006
9003
ROTALUX
• Wall mounting is possible- version „P“
• nástenná montáž verzie „P“
2900lm
• vysoko výkonné nástenné/stropné alebo zapustené svietidlo pre netrvalé
(NM) alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie zabezpečujúce vysoký
svetelný tok v prípade výpadku elektrickej energie pre objekty s vysokou
vnútornou výškou a požiadavkou na výkonné núdzové osvetlenie alebo pre
výkonné núdzové osvetlenie pri montáži na stenu ako napr. výrobné haly,
sklady, športové haly a pod. s možnosťou natáčania=usmernenie
svetelného toku do požadovaného priestoru (napr. nad stroj, nakladaciu
rampu a pod.)
• vysoký koeficient svetelného toku v núdzovom režime až 100% =
potrebný nižší počet svietidiel na splnenie požadovanej hladiny
osvetlenia v núdzovom režime v porovnaní s bežnými svietidlami
• dostupný aj vo verzii s AUTOTESTom ale CENTRALTESTom
pre systém ELMAX-Look
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• lakovaná oceľ v RAL9006
• PMMA prismatický difúser
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Self-adhesive labels
• Protective steel cage
• samolepiace piktogramy sada H,I,J
• ochranný kovový kôš
RAL
RAL
9006
9003
ROTALUX
• Adjustable joint in order to direct the lighting beam in the right area
• vybavené kĺbom pre nasmerovanie svetla do požadovaného priestoru
A
B
C
H
I
J
NM/M
W
ROTALUX
Type / Typ
36 ROTALUX-P 36W.1
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
36W /2G10 /2800 lm
100%
NI-MH 19,2V/4,0Ah
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
36W /2G10 /2800 lm
100%
NI-MH 19,2V/4,0Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
165-B-00
AUTOTEST
W
Type / Typ
36 ROTALUX-P-AT 36W.1
ROTALUX-AT
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
36 ROTALUX-P-ATXL 36W.1
165-B-04
Type / Typ
36 C.ROTALUX-P 36W/24V DC
36 C.ROTALUX-P 36W/230V
276
Weight
8,0 kg
ROTALUX-ATXL
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
36W /2G10 /2800 lm
100%
NI-MH 19,2V/4,0Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Weight
8,0 kg
165-B-05
Weight
8,0 kg
C.ROTALUX
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
C
36W /2G10 /2800 lm
100%
24V DC
-
165-B-06
5,5 kg
C
36W /2G10 /2800 lm
100%
230V AC/DC
-
165-B-02
5,5 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
ROTALUX
SEC lighting
180
90
178
75
90
0
302
302
90
0
ROTALUX 36W.1 covers 400m2 with 1Lx from 10m height.
ROTALUX 36W.1 zabezpečí hladinu núdzového osvetlenia
min. 1lx na ploche 400m2 z výšky 10m.
9 lx
10
90
30
180
Cable Entry
400m2
20m x 20m x 10m
8 lx
7 lx
6 lx
5 lx
4 lx
3 lx
2 lx
www.sec.sk
1 lx
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
277
POWERLUX / MULTIPOWER
SEC lighting
2900lm
230V
24V
AC
DC
AUTO
TEST
CENTRAL
36W
1h
I
100
%
IP54
ECOTRE N D
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
RAL
RAL
9003
9006
POWERLUX / MULTIPOWER
• Powerful emergency lighting with 100% light output emergency factor
• výkonné núdzové svietidlo s núdzovým koeficientom 100% (2800lm)
POPIS
• Powerful all wall/ceiling or recessed mounting non-maintained (NM),
maintained (M) or centralised (C) emergency lighting with emergency
% factor 100% = lower total number of the fixtures is needed
• MULTIPOWER 2x36W is equipped with two fluorescent tubes 36W
(2G11). One of them works in normal mode, another one in emergency
mode. It can be used as both orientational illumination when the main is
OK (low energy consumption during the night) and emergency lighting
with 100%light output (2900lm) in case of the main failure.
• Available also in both AUTOTEST version or
CENTRALTEST ELMAX-Look version
• Designed for high spaces with the possibility to direct the luminous flux
to the required area (sport halls, production halls, stocking areas...)
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• Metal body with PE powder coat finish RAL9003
• Hardened glass diffuser
• vysokovýkonné nástenné/stropné alebo zapustené svietidlo pre netrvalé
(NM), trvalé (M) alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie zabezpečujúce
vysoký svetelný tok v prípade výpadku elektrickej energie pre objekty
s vysokou vnútornou výškou a požiadavkou na výkonné núdzové osvetl.
• vysoký koeficient sveteleného toku v núdzovom režime až 100% =
potrebný nižší počet svietidiel na splnenie požadovanej hladiny
osvetlenia v núdzovom režime v porovnaní s bežnými svietidlami
• MULTIPOWER 2x36W je svietidlo, ktoré v sebe kombinuje funkciu
bežného osvetlenia a núdzového. V normálnom móde svieti jedna 36W
žiarivka, ktorá zabezpečuje výkonné a úsporné osvetlenie (napr. v noci) a
druha 36W žiarivka zabezpečuje núdzové osvetlenie v prípade výpadku
elektrickej energie.
• dostupný aj vo verzii s AUTOTESTom ale CENTRALTESTom
pre systém ELMAX-Look
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• lakovaná oceľ v RAL9003
• kryt svietidla z tvrdeného skla
OPTIONS
RAL
RAL
9003
9006
PETROLUX
• Petrolux industrial lighting 80W-250W in the same design page 298-299
• Petrolux hlavné svietidlo 80W-250W v rovnakom dizajne (str.298-299)
NM/M
W
POWERLUX / MULTIPOWER
Type / Typ
36 POWERLUX 36W.1
2x36
MULTIPOWER 2x36W.1
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
36W /2G10/ 2800 lm
100%
NI-MH 19,2V/4,0Ah
1h
15-B-20
11 kg
M
36W/ 2G11/ 2900 lm
100%
NI-MH 19,2V/4,0Ah
1h
15-B-31
12 kg
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
36W /2G10/ 2800 lm
100%
NI-MH 19,2V/4,0Ah
1h
15-B-37
11 kg
M
36W/ 2G11/ 2900 lm
100%
NI-MH 19,2V/4,0Ah
1h
15-B-38
12 kg
AUTOTEST
W
Type / Typ
36 POWERLUX-AT 36W.1
2x36
MULTIPOWER-AT 2x36W.1
Type / Typ
36
POWERLUX-ATXL 36W.1
2x36
MULTIPOWER-ATXL 2x36W.1
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Type / Typ
36 C.POWERLUX 36W/24V
36 C.POWERLUX 36W/230V
2x36
C.POWERLUX 2x36W/230V
278
Weight
POWERLUX / MULTIPOWER
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM
36W /2G10/ 2800 lm
100%
NI-MH 19,2V/4,0Ah
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
1h
15-B-39
11 kg
M
36W/ 2G11/ 2900 lm
100%
NI-MH 19,2V/4,0Ah
1h
15-B-40
12 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Weight
POWERLUX / MULTIPOWER
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
PRÍPLATKY
• Recessed mounting frame (order 15-B-20-02-00)
• Protective steel cage (order 15-B-16-02-00)
• Rám pre zapustenú montáž do stropu (objednávací kód 15-B-20-02-00)
• ochranný kovový kôš (objednávací kód 15-B-16-02-00)
Weight
C.POWERLUX
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napätie
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
C
36W /2G10 /2800 lm
100%
24V DC
-
15-B-32
C
36W /2G10 /2800 lm
100%
230V AC/DC
-
15-B-16
7,5 kg
C
2x36W/ 2G11/ 5800 lm
100%
230V AC/DC
-
15-B-34
8,0 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
7,5 kg
www.sec.sk
POWERLUX / MULTIPOWER
SEC lighting
POWERLUX 36W covers 400m2 with 1Lx from 10m height
400m2
POWERLUX 36W.1 zabezpečí min. hladinu
núdzového osvetlenia 1lx na ploche 400m2 z výšky 10m. 20m x 20m x 10m
Optional protective steel cage
Ochranný kôš (opcia)
Optional recessed mounting frame
Montážny rám pre zapustenie do stropu (opcia)
Cable Entry
90
90
186.5 **
180
9 lx
8 lx
7 lx
180
90
300
C0-C180
370
0
6 lx
5 lx
4 lx
3 lx
90
2 lx
1 lx
620
The recessed version mounting hole size: 560 x 310 mm
** recessed depth, the cover frame thickness is not included
0
C90-C270
www.sec.sk
Montážny otvor pre zapustenú verziu: 560 x 310 mm
** montážna hĺbka svietidla, bez hrúbky rámiku zvonku stropu
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
279
BASET-N / MULTIBASET-N
EEx...
SEC lighting
EEx...
230V
AC
11W
1-3h
I
IP66
ZONE2
ZONE22
O
II 3GD T45 C
EEx nR II T6
PC
DESCRIPTION
POPIS
• Explosion-proof all wall/ceiling mounting both non-maintained (NM) or
maintained (M) emergency lighting for ZONE2, ZONE22, EEx nR II T6
areas
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design: PC impact resistant body
• nástenné/stropné svietidlo pre netrvalé (NM) alebo trvalé (M) núdzové
osvetlenie pre aplikácie s nebezpečím výbuchu ZONA2, ZONA22,
EEx nR II T6
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia: PC polykarbonát nerozbitný
STANDARD ACCESSORIES
28m
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 2pcs of steel „click mounting“ clips
• 2pcs of hooks for suspended instalation
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• 2ks samosvorných oceľových držiakov pre montáž na stenu/strop „KLIK“
• 2ks závesných očiek pre montáž na záves
• signalizácia LED a TEST tlačítko
BASET-N / MUTLIBASET-N
• Explosion-proof emergency lighting fixture
• núdzové svietidlo určené pre prostredia s nebezpečím výbuchu
180
90
90
OPTIONS
0
• Self-adhesive labels (set H,I,J or set A,B,C)
• Wall or ceiling mountiung brackets
• Protective steel cage
• samolepiace piktogramy sada H,I,J alebo sada A,B,C
• nástenná alebo stropná konzola
• ochranný kovový kôš
C0-C180
180
90
PRÍPLATKY
90
0
C90-C270
C
H
I
J
BASET-N / MULTIBASET-N
Type / Typ
11 BASET-N 11W.3
11 MULTIBASET-N 11W.3
280
B
Cable Entry
NM/M
W
A
EEx nR II T6
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
NM
11W / 2G7 / 900 lm
15%
NI-CD 3,6V/1,5Ah
3h
52040
1,8 kg
NM/M
11W / 2G7 / 900 lm
15%
NI-CD 3,6V/1,5Ah
3h
52041
2,2 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
MULTIVIPET-N-EM EEx...
SEC lighting
230V
AC
EEx...
18W
36W
PC
58W
1h
ZONE2
ZONE22
I
IP66
O
II 3GD T75 C
EEx nA II T4
DESCRIPTION
POPIS
• Explosion-proof all wall/ceiling mounting both non-maintained (NM)
or maintained (M) emergency lighting for all:
ZONE2, ZONE22, EEx nA II T4 areas
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• PC impact resistant body
• nástenné/stropné svietidlo pre netrvalé (NM) alebo trvalé (M) núdzové
osvetlenie pre aplikácie s nebezpečím výbuchu ZONA2, ZONA22,
EEx nA II T4
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• PC polykarbonát nerozbitný
STANDARD ACCESSORIES
MULTIPERUN-N-EM
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Explosion-proof emergency lighting fixture
• núdzové svietidlo určené pre prostredia s nebezpečím výbuchu
• 2pcs of steel „click mounting“ clips
• 2pcs of hooks for suspended instalation
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• 2ks samosvorných oceľových držiakov pre montáž na stenu/strop „KLIK“
• 2ks závesných očiek pre montáž na záves
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
Cable Entry
Y
0
Dimmension X x Y / Rozmery X x Y:
• 1x18W: 650x119mm
• 2x18W: 650x173mm
• 1x36W: 1290x119mm
• 2x36W: 1290x173mm
• 1x58W: 1590x119mm
• 2x58W: 1590x173mm
NM/M
MULTIVIPET-N-EM
Type / Typ
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
18W / G13 / 1150 lm
14%
NI-CD 3,6V/1,5Ah
1h
1x18
VIPET-N-EM 1x18W.1 (NM)
1x36
VIPET-N-EM 1x36W.1 (NM)
36W / G13 / 2850 lm
10%
NI-CD 3,6V/1,5Ah
1x58
VIPET-N-EM 1x58W.1 (NM)
58W / G13 / 4600 lm
8%
NI-CD 3,6V/1,5Ah
1x36
MULTIVIPET-N-EM 2x18W.1 (NM/M)
18W / G13 / 1150 lm
14%
2x36
MULTIVIPET-N-EM 1x36W.1 (NM/M)
36W / G13 / 2850 lm
1x36
MULTIVIPET-N-EM 2x36W.1 (NM/M)
1x58
2x58
C0-C180
180
90
90
0
C90-C270
EEx nA II T4
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
52445
2,5 kg
1h
52148
3,2 kg
1h
52488
4,2 kg
NI-CD 3,6V/1,5Ah
1h
52245
3,0 kg
10%
NI-CD 3,6V/1,5Ah
1h
52145
3,6 kg
36W / G13 / 2850 lm
10%
NI-CD 3,6V/1,5Ah
1h
52085
4,6 kg
MULTIVIPET-N-EM 1x58W.1 (NM/M)
58W / G13 / 4600 lm
8%
NI-CD 4,8V/1,5Ah
1h
52485
4,6 kg
MULTIVIPET-N-EM 2x58W.1 (NM/M)
58W / G13 / 4600 lm
8%
NI-CD 4,8V/1,5Ah
1h
52435
7,3 kg
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
NM/M-EP
W
90
X
PRÍPLATKY
• Self-adhesive labels (the type must be specified in the order)
• Protective steel cage
• samolepiace piktogramy (typ musí byť špecifikovaný v objednávke)
• ochranný kovový kôš
W
180
90
MULTIVIPET-N-EM-EP
Type / Typ
2x18
MULTIVIPET-N-EM-EP 2x18W.1
18W / G13 / 1150 lm
14%
NI-CD 3,6V/1,5Ah
1h
1x36
MULTIVIPET-N-EM-EP 1x36W.1
36W / G13 / 2850 lm
10%
NI-CD 3,6V/1,5Ah
2x36
MULTIVIPET-N-EM-EP 2x36W.1
36W / G13 / 2850 lm
10%
NI-CD 3,6V/1,5Ah
1x58
MULTIVIPET-N-EM-EP 1x58W.1
58W / G13 / 4600 lm
8%
2x58
MULTIVIPET-N-EM-EP 2x58W.1
58W / G13 / 4600 lm
8%
www.sec.sk
EEx nA II T4
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Weight
52247
3,0 kg
1h
52147
3,6 kg
1h
52087
4,6 kg
NI-CD 4,8V/1,5Ah
1h
52487
4,6 kg
NI-CD 4,8V/1,5Ah
1h
52347
7,3 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
281
SAFELUX / MULTISAFE EEx...
SEC lighting
EEx...
230V
AC
9W
2h
I
IP65
DESCRIPTION
ZONE2
ZONE22
II 3GD EEx nR II T6
POPIS
• Explosion-proof all wall/ceiling mounting both non-maintained (NM) or
maintained (M) emergency lighting for:
• SAFELUX, MULTISAFE: II 3GD EEx nR II T6
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• Design:
• AL body
• Hardened glass diffuser
• nástenné/stropné svietidlo pre netrvalé (NM) alebo trvalé (M) núdzové
osvetlenie pre aplikácie s nebezpečím výbuchu:
• SAFELUX, MULTISAFE: II 3GD EEx nR II T6
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
• konštrukcia:
• hliníkové teleso
• difúser z tvrdeného skla
STANDARD ACCESSORIES
SAFELUX - MULTISAFE
• 2pcs of bushing
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• 2ks prechodky
• signalizácia LED a TEST tlačítko
• SAFELUX, MULTISAFE: II 3GD EEx nR II T6
180
90
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
90
OPTIONS
0
PRÍPLATKY
• Self-adhesive labels
• Cable entry termination
• samolepiace piktogramy
• zaslepovacia zátka prechodky
C0-C180
180
90
90
0
C90-C270
9
9
C
H
I
J
SAFELUX / MULTISAFE
Type / Typ
SAFELUX 9W.2
MULTISAFE 9W.2
282
B
Cable Entry
NM/M
W
A
EEx nR II T6
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
NM
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/2,5Ah
2h
13-B-00
4,6 kg
NM/M
9W / 2G7 / 600 lm
27%
NI-CD 3,6V/2,5Ah
2h
13-B-01
4,9 kg
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
MULTIHELP / MEGA
SEC lighting
230V
24V
110V
AC
AC/DC
DC
758W
T5/
T8
1-3h
DESCRIPTION
I
IP20
POPIS
• Emergency lighting units for maintained (M), non-maintained (NM)
or centralised (C) emergency lighting application
• Converts existing fixtures to a quality emergency lights
(the connections diagrams are available on [email protected])
• Designed for whole range of the fluorescent tubes: T5, T8 or even
compact ones up to power 58W
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• elektronická jednotka trvalého núdzového osvetlenia MULTIHELP (M)
alebo centrálne napájaného núdzového osvetlenia (C) je určená pre
montáž do svietidiel s lineárnymi (T5, T8) alebo kompaktnými
žiarivkami od výkonu 7W do 58W
• možnosť výberu z dvoch rozmerových verzií elektroniky a dvoch
rozmerových verzií batérií (pozri tab.)
• možnosť spojenia s klasickými magnetickými, ale aj elektronickými
predradníkmi (schémy zapojenia si vyžiadajte na [email protected])
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
Size A/C / veľkosť „A/C“
PRÍPLATKY
Y
OPTIONS
Size D / veľkosť „D“
Z
• NiCd or NiMh battery pack
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• NiCd alebo NiMh batériu
• signalizácia LED a TEST tlačítko
• 4-pin fluorescent tube socket + wiring
• pätica žiarivky s kabelážou podľa špecifikácie odberateľa
X
Size C / veľkosť „C“
SIZES / ROZMERY
In order please specify
e.g.HELP-BC-4000 58W
Electronic (X x Y x Z mm)
Size A
veľkosť A
(mm)
Size B
veľkosť B
(mm)
Size C
veľkosť C
(mm)
Size D
veľkosť D
(mm)
MULTIHELP 1800
115x80x35
205x40x36
135x23x23
75x45x23
MULTIHELP 2500
115x80x35
205x40x36
150x25x25
80x50x25
MULTIHELP 4000
115x80x35
205x40x36
145x25x25
75x45x25
MULTIHELP 7000
115x80x35
-
180x35x35
-
MAINTAINED EMERGENCY LIGHTING UNIT (M)
Fluorescent tube:
MULTIHELP
1800
% NK
MULTIHELP
2500
% NK
MULTIHELP
4000
% NK
MULTIHELP
7000
% NK
AUTONOM.
AUTONOM.
AUTONOM.
MULTIHELP
7W
7/8W
9W
11W
13/14W
18W
21/24W
26/28W
35/36W
54-58W
32%
32%
27%
28%
27%
18%
1 h
1 h
1 h
1 h
1 h
1 h
-
-
-
32%
32%
27%
28%
14%
2 h
2 h
-
16%
2 h
-
17%
2 h
1 h
1 h
1 h
-
32%
32%
27%
28%
27%
18%
3 h
3 h
3 h
3 h
3 h
-
-
-
10%
3 h
-
-
-
-
-
-
17%
16%
14%
10%
AUTONOM.
% NK = Emergency mode % illumination
% NK = koeficient využitia svetelného výkonu zdroja v núdzovom režime
8-11
18-24
36
58
Type / Typ
1 h
3h
3h
3h
2 h
AUTONOM. = Duration
AUTONOM. = doba prevádzky svietidla v núdzovom režime
CENTRAL POWER SUPPLY
W
Battery NiCD/NiMH
Veľkosť uveďte
pri objednávke napr:
HELP-BC-4000 58W
MEGA
Version
Light Source / žiarivka
% Emergency Factor
Power / Napájanie
Size / Rozmer
Order Code / obj.kód
Weight
A-MEGA Mini 8-11W
C
8-11W (G5, 2G7)
410lm-900lm
24V AC/DC
151x41x27 mm
08-B-106
0,2 kg
A-MEGA Mini 18-24W
C
18-24W (G13,2G11)
1200lm-1800lm
24V DC
151x41x27 mm
08-B-103
0,2 kg
A-MEGA 36W
C
36W (G13,2G11)
240 lm
24V DC
135x75x37 mm
08-B-35
0,3 kg
C-MEGA R MID 58W
C
58W (G13)
5200 lm
24V DC
260x50x35 mm
08-B-175
0,3 kg
* Alternative power supply is possible through arrangement / po dohode je možné aj iné napájacie napätie 12V DC, 48V DC, 110V DC, 230V AC/DC
www.sec.sk
283
HELP-LED
SEC lighting
230V
AC
OPTION AVAILABLE
AUTO
TEST
ECOTRE N D
LED
1-3h
I
IP20
CENTRAL
TEST
AUTOTE ST
DESCRIPTION
POPIS
• Units for maintained (M), non-maintained (NM) or centralised (C)
emergency lighting based on POWER LED 1-5x 3W
• Converts existing fixtures to a quality emergency lights
• Conforming to the requirement of EN 60598-2-22
• elektronická jednotka trvalého núdzového osvetlenia (M) HELP-LED je
určená pre montáž do svietidiel s využitím výkonných LED diód 1-5x 3W
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22
STANDARD ACCESSORIES
Z
Size D / veľkosť „D“
Y
SE /SS LED VERSIONS
180
Size C / veľkosť „C“
X
90
90
Electronic (X x Y x Z mm)
Battery NiCD/NiMH
0
Typ / Veľkosť (mm)
Size A
veľkosť A
(mm)
Size B
veľkosť B
(mm)
Size C
veľkosť C
(mm)
Size D
veľkosť D
(mm)
-
112x55x29
200x18x18
67x50x18
HELP-LED-AT
115x80x35
-
200x25x25
100x50x25
HELP-LED-ATXL
115x80x35
-
200x25x25
100x50x25
C.HELP-LED 3x3W
115x80x35
-
-
-
C.HELP-LED 5x3W
115x80x35
-
-
-
HELP-LED
Sphere Shaped (SS) version lighting
distribution curve version is suitable for
non-pictogram emergency lighting application.
180
90
SE /SS LED VERZIE
Side Emitting (SE) version is suitable for
pictogram illumination or for applications
equipped with special shaped reflector behind
the LED.
Side Emitting (SE) verzia je vhodná pre
podsvetlenie piktogramov alebo pre aplikácie
so špeciálne tvarovaným reflektorom pre
usmernenie svetelného toku.
SIZES / ROZMERY
Type / Size (mm)
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• NiCd or NiMh battery pack
• LEDs indicating presence of power supply + TEST button
• Power 3W LEDs on holder (the LED type must be specified in the order)
• Side emiTting LED (SE)
• Sphere shape lighting distibution LED (SS)
• NiCd alebo NiMh batériu
• signalizácia LED a TEST tlačítko
• LED moduly (typ lediek musí byť uvedený v objednávke)
• „Side emiTting „ LED (SE)
• LED s „guľovou“ charakteristikou (SS)
90
Sphere shaped (SS) verzia je vhodná pre
priame núdzové osvetlenie
(bez piktogramov).
0
NM/M
W
HELP-LED
Type / Typ
3x3W HELP-LED.1 3x3W
3x3W HELP-LED.1 3x3W
Version
Light Source / LED
Light Output
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
SE
LED 3x3W / 120 lm
120 lm
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
188-B-01
0,3 kg
SS
LED 3x3W / 120 lm
120 lm
NI-MH 4,8V/2,1Ah
1h
188-B-02
0,3 kg
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
SE
LED 5x3W / 240 lm
240 lm
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
188-B-20
0,4 kg
SS
LED 5x3W / 240 lm
240 lm
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
188-B-21
0,4 kg
AUTOTEST
W
Type / Typ
5x3W HELP-LED-AT.1 5x3W
5x3W HELP-LED-AT.1 5x3W
HELP-LED-AT
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
CENTRALTEST ELMAX-LOOK
W
Type / Typ
5x3W HELP-LED-ATXL.1 5x3W
5x3W HELP-LED-ATXL.1 5x3W
Weight
Weight
HELP-LED-ATXL
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Battery / Akumulátor
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
SE
LED 5x3W / 240 lm
240 lm
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
188-B-22
0,4 kg
SS
LED 5x3W / 240 lm
240 lm
NI-MH 4,8V/4,0Ah
1h
188-B-230
0,4 kg
CENTRAL POWER SUPPLY
Weight
C.HELP-LED
W
Type / Typ
Version
Light Source / LED
% Emergency Factor
Power / Napájanie
3x3W
3x3W
5x3W
5x3W
C.HELP-LED 3x3W /230V
SE
LED 3x3W / 120 lm
120 lm
230V AC/DC
-
188-B-07
0,2 kg
C.HELP-LED 3x3W /230V
SS
LED 3x3W / 120 lm
120 lm
230V AC/DC
-
188-B-08
0,2 kg
C.HELP-LED 5x3W /230V
SE
LED 5x3W / 240 lm
240 lm
230V AC/DC
-
188-B-09
0,2 kg
C.HELP-LED 5x3W /230V
SS
LED 5x3W / 240 lm
240 lm
230V AC/DC
-
188-B-10
0,2 kg
284
Duration / autonómia Order Code / obj.kód
Order under the product codes only. / Objednávajte podľa objednávacích kódov.
Weight
www.sec.sk
CORRECT ORDERING
AKO SPRÁVNE OBJEDNÁVAŤ?
Are you one of the m any who have received Aj vám sa už niekedy stalo, že Vám dodali niečo iné ako
som ething else than they ordered? ste si povôdne objednali?
In order to avoid and m inim ise the possibility Aby ste sa tomu vyhli a znížili možnosť zlej dodávky na
of wrong delivery, it is necessary to follow few minimum, je potrebné aby ste pri zasielaní objednávok
rules when ordering SEC lighting fix tures. na svietidlá SEC dodržiavali niekoľko pravidiel.
Be aware of what is included
in the standard delivery and
what is extra (options),
including the colour of the
surface finish and pictograms.
Vždy si všímajte, čo je
v štandardnej dodávke
a čo je za príplatok, vrátane
farebnej povrchovej úpravy
a piktogramov.
If the required version differs
from the standard one (colour,
size, electronic equipment,
etc.), do not use the standard
order codes. It is necessary to
verify whether the desired
product is possible to order.
Then when ordering, please
give a detailed description of
the product.
Ak sa vaša požiadavka líší od
štandardného prevedenia
(farba/ veľkosť/ elektronická
výbava,...), nikdy nepoužívajte
objednávací kód štandardnej
verzie, ale najskôr si overte, či
je možné dodať výrobok podľa
vaších predstáv a potom
slovným, čo najvýstižnejším
popisom výrobok objednajte.
First, select the desired version:
Do you need a maintained or nonmaintained emergency lighting fixture
or ...? Do you need an AUTOTEST
function...? Autonomy duration?,.. etc.
Vyberte si najskôr tú správnu verziu:
potrebujete svietidlo pre trvalé alebo
netrvalé núdzové osvetlenie alebo...?
Potrebujete AUTOTEST alebo...? Aká
ma byť doba autonómnosti?
The order must always contain:
• Buyer’s identification data and the delivery address
• Lighting fixture order code
(For the non-standard versions, a detailed description of the change is needed, if approved by SEC beforehand)
• Quantity
• Price quoation number (if given before)
• Options (if required)
Once you select the desired version,
note down its order code!
The standard version must always be
ordered under its code!
Ak ste si vybrali tú správnu verziu,
poznamenajte si jej objednávací kód !
Ak sa jedna o štandardné prevedenie,
vždy objednávajte len podľa kódu !
Completed orders should be sent to [email protected]
We cannot guarantee the processing of the order if the order does not include the necessary information or is send to a different SEC e-mail
address. The claims arising from incorrect ordering won’t be accepted.
Vaša objednávka musí vždy obsahovať :
• identifikáciu kupujúceho a dodaciu adresu
• objednávací kód svietidla (pri neštandardných verziách slovný detailný popis zmeny ak bola predtým schválená SEC) a počet kusov/položka
• číslo cenovej ponuky, ak bola predým vypracovaná
• príplatkové položky ak požadujete
Takto vyplnenú objednávku pošlite na [email protected]
Ak nebude objednávka obsahovať tieto informácie alebo bude zaslana zaslaná na iný email firmy SEC, nezaručujeme, že bude spracovaná
a prípadné reklamácie z toho vyplývajúce nebudeme akceptovať.
www.sec.sk
285
1lx PROJECT
SEC lighting
1lx emergency lighting level informative charts for emergency lighting fixtures spacing...
Informatívne tabuľky rozmiestnenia núdzových svietidiel pre dosiahnutie osvetlenia 1lx:
X2
Y2
Y1
X1
Z1
Z2
h
h
2m
MULTIEVO-LED-AT
h
MULTIEVO-AT 8W
h
X1
X2
Y1
Y2
X1
X2
Y1
Y2
2,75
4,6
10,5
3,1
8,2
2,75
4,8
12,5
2,3
6,4
2,75
3,00
4,5
10,7
3,1
8,5
3,00
4,8
12,7
2,4
6,5
3,00
3,50
3,5
11,7
3,0
8,8
3,50
4,8
13,2
2,2
6,6
3,50
4,00
2,5
12,0
2,6
8,8
4,00
4,8
13,1
2,0
6,5
4,00
-
Y2
h
(m)
(m)
C.EVOLUX 8W
h
(m)
EVOLUX 8W
MULTIEVO-AT 8W
C.EVOLUX 8W
MULTIEVO-LED-AT
C.EVOLUX-LED
X1
X2
Y1
Y2
h
(m)
X1
X2
Y1
X1
X2
Y1
Y2
3,7
10,2
1,7
5,1
3,7
10,2
1,6
5,1
3,2
10,3
1,2
5,1
-
-
-
MULTIEVO-AT 8W
(m)
Z1
Z2
-
-
2,75
6,4
16,1
3,2
7,9
2,75
4,5
10,6
2,9
8,1
2,50
2,8
7,2
-
-
3,00
6,5
16,6
3,2
8,1
3,00
4,5
10,6
2,7
7,9
3,00
2,8
7,6
-
-
3,50
6,7
17,8
3,3
8,6
3,50
3,4
11,8
2,4
7,7
3,50
2,7
7,7
-
-
4,00
6,8
18,0
3,3
9,1
4,00
2,6
12,0
2,2
7,6
-
-
-
-
-
h
Z2
-
-
C.EVOLUX 8W
MULTIEVO-LED-AT
h
(m)
Z1
Z2
-
-
(m)
Z1
LED version
Z2
Z1
Z2
EVOLUX 8W
h
(m)
Z1
2,50
3,5
9,0
-
-
2,50
3,7
9,7
3,6
8,6
2,50
2,5
6,2
-
-
3,00
3,6
9,4
-
-
3,00
3,9
9,8
3,4
8,8
3,00
2,4
6,5
-
-
3,50
3,5
9,6
-
-
3,50
4,0
10,0
4,4
9,4
3,50
2,3
6,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
h
(m)
286
(m)
C.EVOLUX LED
TMTLUX 8W / MULTILUX 8W
TMTLUX 8W
TMTLUX 11W
MULTILUX 8W
MULTILUX 11W
EVOLUX 8W
h
X1
X2
Y1
Y2
TMTLUX 11W / MULTILUX 11W
h
(m)
X1
X2
Y1
Y2
2,75
2,6
7,5
2,3
6,5
2,75
3,7
9,5
3,3
8,4
3,00
2,6
7,5
2,5
6,4
3,00
3,7
9,8
3,3
8,6
3,50
2,4
7,5
2,2
6,6
3,50
3,7
10,1
3,4
8,9
4,00
2,1
7,4
1,9
6,4
4,00
3,7
10,5
3,3
9,3
TMTLUX 8W / MULTILUX 8W
h
(m)
Z1
Z2
-
-
TMTLUX 11W / MULTILUX 11W
h
(m)
Z1
Z2
-
-
2,50
2,0
5,6
-
-
2,75
2,6
6,9
-
-
3,00
1,8
5,6
-
-
3,00
2,5
7,1
-
-
3,50
1,4
5,5
-
-
3,50
2,4
7,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
www.sec.sk
1lx PROJECT
SEC lighting
1lx emergency lighting level informative charts for emergency lighting fixtures spacing...
Informatívne tabuľky rozmiestnenia núdzových svietidiel pre dosiahnutie osvetlenia 1lx:
PROFILUX 11W/MULTIPROFI 11W
h
X1
X2
Y1
Y2
X1
X2
Y1
Y2
4,1
10,7
2,3
6,5
2,75
3,9
10,0
2,0
6,0
2,75
3,00
4,2
11,3
2,2
6,5
3,00
3,9
10,5
1,9
6,0
3,50
4,2
12,1
2,0
6,5
3,50
3,8
10,8
1,6
5,9
4,00
4,3
12,2
1,7
6,4
4,00
3,3
10,9
1,1
5,8
(m)
X1
X2
Y1
(m)
X1
X2
Y1
Y2
4,7
11,4
2,7
7,0
3,00
4,8
12,0
2,6
7,2
3,50
4,9
12,8
2,5
7,4
4,00
5,0
13,6
2,4
7,4
(m)
PROFILUX 11W/MULTIPROFI 11W
C.PROFILUX 11W
h
Y2
h
(m)
Z1
Z2
-
-
MULTIPROFI-AT 8W
h
(m)
Z1
Z2
-
-
2,75
6,2
14,5
4,7
11,6
2,50
1,9
5,4
-
-
2,50
1,7
4,9
-
-
3,00
6,5
15,4
4,1
10,0
3,00
1,7
5,3
-
-
3,00
1,4
4,8
-
-
3,50
6,8
16,4
4,3
10,8
3,50
1,5
5,2
-
-
3,50
0,8
4,4
-
-
4,00
7,2
17,8
4,5
11,4
-
-
-
-
-
-
-
-
C.PROFILUX 11W
h
(m)
Z1
MULTIPROFI-AT 11W
Z2
-
-
h
(m)
Z1
Z2
-
-
2,50
3,3
8,8
-
-
2,50
2,2
6,0
-
-
3,00
3,4
8,6
-
-
3,00
2,1
6,0
-
-
3,50
3,4
8,5
-
-
3,50
1,9
5,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MULTINOVA-AT 8W
h
(m)
NOVALUX 8W
MULTINOVA 8W
MULTINOVA-AT 8W
MULTIPROFI-AT 11W
h
2,75
(m)
PROFILUX 11W
MULTIPROFI 11W
MULTIPROFI-AT 8W
MULTIPROFI-AT 11W
C.PROFILUX 11W
MULTIPROFI-AT 8W
h
X1
X2
Y1
NOVALUX 8W / MULTINOVA 8W
Y2
h
(m)
X1
X2
Y1
Y2
MULTINOVA-AT LED
h
(m)
X1
X2
Y1
Y2
8,6
2,75
3,5
9,4
2,8
7,1
2,75
2,8
7,6
2,2
6,0
2,75
3,2
8,5
2,8
3,00
3,5
9,6
2,8
7,3
3,00
2,7
7,7
2,1
6,0
3,00
3,0
7,9
2,5
8,2
3,50
3,6
9,9
2,8
7,6
3,50
2,5
7,7
2,0
6,2
3,50
2,7
7,7
1,7
7,0
4,00
3,4
9,9
2,7
7,8
4,00
2,1
7,6
1,7
6,0
4,00
1,7
7,5
1,5
6,0
h
X1
X2
Y1
Y2
8,8
C.NOVALUX 8W
(m)
2,75
4,9
12,6
3,6
3,00
4,9
12,9
3,7
9,1
3,50
4,9
13,3
3,8
9,6
4,00
4,9
13,6
4,0
10,1
MULTINOVA-AT 8W
h
(m)
2,50
Z1
Z2
-
-
2,6
6,9
-
-
3,00
2,5
7,1
-
-
3,50
2,4
7,2
-
-
-
-
-
-
-
C.NOVALUX 8W
h
(m)
www.sec.sk
Z1
NOVALUX 8W / MULTINOVA 8W
Z2
-
-
h
(m)
Z1
Z2
-
-
MULTINOVA-AT LED
h
(m)
Z1
Z2
-
-
2,50
3,3
8,3
-
-
2,50
1,8
5,3
-
-
2,50
4,3
10,4
-
-
3,00
3,4
8,8
-
-
3,00
1,6
5,3
-
-
3,00
4,4
10,6
-
-
3,50
3,5
9,2
-
-
3,50
1,2
5,2
-
-
3,50
4,5
11,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
287
1lx PROJECT
SEC lighting
1lx emergency lighting level informative charts for emergency lighting fixtures spacing...
Informatívne tabuľky rozmiestnenia núdzových svietidiel pre dosiahnutie osvetlenia 1lx:
X2
Y2
Y1
X1
Z1
Z2
h
h
2m
MULTINORMA-LED-AT
h
X1
X2
Y1
Y2
2,6
7,0
3,0
9,0
2,75
3,00
2,1
7,0
2,8
9,0
3,50
1,7
7,0
1,8
8,9
4,00
1,0
6,8
1,0
8,7
(m)
2,75
NORMALUX 11W
MULTINORMA-AT 8W
MULTINORMA-AT LED
C.NORMALUX 11W
C.NORMALUX-LED
MULTINORMA-AT 8W
h
(m)
X1
X2
X2
Y1
Y2
X1
X2
Y1
Y2
3,5
9,5
2,7
8,0
2,75
3,4
9,2
3,0
8,6
3,00
3,5
9,5
2,7
7,7
3,00
3,4
9,2
3,0
8,4
3,50
3,4
9,3
2,6
7,4
3,50
3,4
9,1
3,1
8,0
4,00
3,0
9,0
2,5
7,3
4,00
3,3
9,0
2,9
7,9
Y1
Y2
h
MULTINORMA-LED-AT
C.NORMALUX 11W
Y1
Y2
h
(m)
X1
X2
(m)
Z1
Z2
-
-
2,75
2,6
6,9
3,1
9,0
2,75
6,0
16,6
5,1
13,0
2,50
2,6
8,0
-
-
2,0
6,9
2,8
9,0
3,00
6,0
16,5
5,0
12,6
3,00
2,5
7,6
-
-
3,50
1,6
6,7
1,8
8,8
3,50
5,8
16,2
4,7
11,4
3,50
2,3
7,5
-
-
4,00
1,0
6,2
1,1
7,9
4,00
5,8
15,8
4,5
11,2
4,00
2,0
7,4
-
-
NORMALUX/MULTINORMA 11W
MULTINORMA-AT 8W
(m)
Z1
Z2
-
-
h
(m)
Z1
Z2
-
-
C.NORMALUX 11W LED 5x3W
h
(m)
Z1
Z2
Z1
Z2
2,50
2,9
7,9
-
-
2,50
3,0
8,6
-
-
2,50
5,0
13,0
2,6
8,0
3,00
2,9
8,3
-
-
3,00
3,1
8,6
-
-
3,00
4,9
12,6
2,5
7,6
3,50
2,9
8,5
-
-
3,50
3,0
8,2
-
-
3,50
4,7
12,2
2,3
7,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
h
MULTIPICTOR-AT 8W
h
(m)
288
(m)
3,00
h
PICTORLUX 8W
MULTIPICTOR 8W
MULTIPICTOR-AT 8W
MULTIPICTOR-AT LED
h
X1
(m)
C.NORMALUX 5x3W LED
h
NORMALUX/MULTINORMA 11W
MULTIPICTOR-LED-AT
X1
X2
Y1
Y2
(m)
X1
X2
Y1
PICTORLUX / MULTIPICTOR 8W
Y2
h
(m)
X1
X2
Y1
Y2
2,75
4,3
12,0
3,6
9,0
2,75
3,0
8,4
3,5
9,8
2,75
2,4
7,3
2,2
6,2
3,00
4,4
12,1
3,8
9,4
3,00
3,0
8,5
3,4
9,9
3,00
2,5
7,4
2,2
6,4
3,50
4,6
12,6
4,0
10,0
3,50
3,1
8,6
3,4
10,0
3,50
2,3
7,4
2,1
6,4
4,00
4,6
12,5
3,9
10,0
4,00
2,8
8,6
3,2
10,1
4,00
2,0
7,3
1,8
6,3
MULTIPICTOR-AT 8W
h
MULTIPICTOR-LED-AT
Z1
Z2
-
-
2,50
2,6
6,9
-
-
3,00
2,5
7,1
-
3,50
2,1
6,0
-
-
-
-
-
(m)
h
PICTORLUX / MULTIPICTOR 8W
h
Z1
Z2
-
-
2,50
3,2
8,5
-
-
2,50
-
3,00
3,0
8,6
-
-
-
3,50
2,9
8,8
-
-
-
-
-
-
-
-
(m)
Z1
Z2
-
-
1,5
6,0
-
-
3,00
1,4
5,8
-
-
3,50
1,0
5,5
-
-
-
-
-
-
-
(m)
www.sec.sk
1lx PROJECT
SEC lighting
1lx emergency lighting level informative charts for emergency lighting fixtures spacing...
Informatívne tabuľky rozmiestnenia núdzových svietidiel pre dosiahnutie osvetlenia 1lx:
X2
Y2
Y1
X1
Z1
Z2
h
h
2m
Multiled-spot-A/C.Ledlux-spot-A
h
h
X2
Y1
Y2
4,9
11,2
-
-
5,2
11,6
-
-
3,50
5,7
13,0
-
-
4,00
6,3
14,1
-
-
X2
Y1
Y2
2,50
6,1
14,0
-
-
2,50
2,75
6,4
14,7
-
-
3,00
3,00
7,0
16,2
-
-
4,00
7,6
17,4
-
-
(m)
Multiled-SPOT 2x3W
C.LEDLUX-SPOT 2x3W
Multiled-spot-B/C.Ledlux-spot-B
X1
(m)
X1
Suitable for corridor applications / Vhodné pre aplikácie na koridoroch
MULTIEXIT-AT
C.EXITLUX
3m
m
/ 3,4
1 LX
,0m
X/4
0,5 L
0,
5
1
LX
/
LX
/
5,7
m
6,
0m
MULTIEXIT-AT / C.EXITLUX
• 2LX + 1LX + 0,5LX Isoluxes (Mounting height 3m):
• 2LX curve from the door 2,5m to the front
• 1LX curve from the door 3,4m to the front
• 0,5LX curve from the door 4,0m to the front
• 2LX curve from the door 5,3m to the side
• 1LX curve from the door 5,7m to the side
• 0,5LX curve from the door 6,0m to the front
www.sec.sk
289
1lx PROJECT
SEC lighting
1lx emergency lighting level informative charts for emergency lighting fixtures spacing...
Informatívne tabuľky rozmiestnenia núdzových svietidiel pre dosiahnutie osvetlenia 1lx:
X2
Y2
Y1
X1
Z1
Z2
h
h
2m
MULTIPRIMA-AT 8W
h
h
X1
X2
Y1
Y2
(m)
X1
X2
Y1
Y2
2,75
3,7
9,7
3,2
7,8
2,75
3,5
9,3
3,1
7,6
3,00
3,7
9,9
3,2
8,0
3,00
3,5
9,5
3,1
7,9
3,50
3,7
10,3
3,3
8,6
3,50
3,5
9,9
3,2
8,3
4,00
3,7
10,5
3,3
9,0
4,00
3,4
10,1
3,1
8,6
(m)
MULTIPRIMA-AT 8W
PRIMALUX 11W
MULTIPRIMA 11W
PRIMALUX / MULTIPRIMA 11W
MULTIPRIMA-AT 8W
h
(m)
PRIMALUX / MULTIPRIMA 11W
Z1
Z2
-
-
h
(m)
Z2
-
-
2,50
2,0
5,3
-
-
2,50
1,9
5,1
-
-
3,00
1,8
5,2
-
-
3,00
1,6
4,9
-
-
3,50
1,2
4,9
-
-
3,50
1,0
4,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
h
C.FLATLUX 8W
h
(m)
2,75
MULTIFLAT-AT 8W
MULTIFLAT-AT 11W
C.FLATLUX 8W
C.FLATLUX 11W
Z1
C.FLATLUX 11W
X1
X2
Y1
Y2
3,6
9,2
3,2
8,0
2,75
(m)
MULTIFLAT-AT 8W
h
X1
X2
Y1
Y2
X1
X2
Y1
Y2
4,5
12,0
4,0
11,0
2,75
2,7
7,2
2,4
6,4
(m)
3,00
3,7
9,6
3,2
8,2
3,00
4,7
12,8
4,1
11,1
3,00
2,6
7,4
2,3
6,4
3,50
3,8
10,0
3,3
8,4
3,50
5,0
13,2
4,2
11,1
3,50
2,5
7,4
2,2
6,4
4,00
3,8
10,4
3,3
8,8
4,00
5,3
13,6
4,6
11,8
4,00
2,3
7,4
2,1
6,4
MULTIFLAT-AT 11W
h
(m)
X1
X2
Y1
Y2
8,0
2,75
3,6
9,2
3,2
3,00
3,8
9,8
3,3
8,4
3,50
4,0
10,4
3,5
8,8
4,00
4,0
10,8
3,4
9,0
C.PLAINLUX 8W
h
(m)
Z1
MULTIPLAIN-AT 8W
Z2
-
-
h
(m)
Z2
Z2
-
-
2,50
3,0
7,6
-
-
2,50
2,2
6,0
-
-
3,00
3,0
8,0
-
-
3,00
2,1
6,0
-
-
3,50
2,9
8,0
-
-
3,50
1,9
5,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MULTIPLAIN-AT 8W
C.PLAINLUX 8W
290
www.sec.sk
1lx PROJECT
SEC lighting
1lx emergency lighting level informative charts for emergency lighting fixtures spacing...
Informatívne tabuľky rozmiestnenia núdzových svietidiel pre dosiahnutie osvetlenia 1lx:
MULTISETRO-AT 8W
h
X1
X2
Y1
Y2
2,75
2,9
8,0
2,6
7,1
3,00
2,8
8,2
2,6
3,50
2,7
8,2
2,5
4,00
2,5
8,2
2,4
7,4
(m)
(m)
X2
Y1
Y2
X1
X2
Y1
Y2
2,75
3,4
9,5
3,1
8,0
2,75
2,1
6,4
2,0
5,3
7,2
3,00
3,4
9,6
3,1
8,2
3,00
2,0
6,4
1,9
5,8
7,4
3,50
3,4
9,6
3,1
8,4
3,50
1,7
6,2
1,6
5,7
4,00
3,3
9,7
3,0
8,6
4,00
1,2
5,8
1,2
5,5
h
(m)
MULTISETRO-AT 8W
X1
X2
Y1
Y2
h
(m)
Z1
MULTISETRO-AT 11W
Z2
-
-
(m)
Z1
Z2
-
-
2,75
2,7
7,8
2,5
6,8
2,50
2,5
7,1
-
-
2,50
3,0
8,0
-
-
3,00
2,7
7,8
2,5
6,8
3,00
2,6
7,3
-
-
3,00
3,0
8,3
-
-
3,50
2,5
7,8
2,4
7,0
3,50
2,5
7,4
-
-
3,50
3,0
8,5
-
-
4,00
2,3
7,7
2,2
7,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Z2
-
-
SETRO 8W / MULTISETRO 8W
h
(m)
Z1
Z2
-
-
SETRO 11W
h
(m)
Z1
2,50
1,7
5,6
-
-
2,50
2,4
6,7
-
-
3,00
1,5
5,7
-
-
3,00
2,4
6,9
-
-
3,50
1,3
5,5
-
-
3,50
2,3
7,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PERUN-X 36W.1
h
Y1
PERUN 36W / MULTIPERUN 2x36W
X1
X2
6,0
10,4
29,0
7,4
19,0
8,0
11,3
30,2
8,7
22,4
10,0
12,6
31,0
9,2
24,0
12,0
12,0
32,3
9,2
25,0
(m)
Y2
h
X1
X2
3,00
4,4
4,00
4,4
5,00
5,50
(m)
MULTIPERUN 2x58W
h
Y1
Y2
X2
Y1
Y2
12,6
4,2
11,0
3,00
12,5
4,0
11,0
4,00
4,8
13,2
4,4
11,6
4,7
13,0
4,3
3,9
12,4
3,5
10,5
11,5
5,00
4,4
13,0
3,9
11,4
3,8
12,3
3,4
10,3
5,50
4,1
12,9
3,5
10,9
(m)
C.PERUN 2x36W
h
X1
X2
Y1
Y2
3,00
11,3
30,2
9,6
20,0
4,00
13,0
34,0
9,7
22,1
5,00
14,1
38,0
9,8
26,0
5,50
14,5
38,5
10,0
26,9
(m)
X1
min.1lx / 200m2
PERUN
MULTIPERUN
C.PERUN
h
X1
(m)
SETRO 11W
h
SETRO 8W / MULTISETRO 8W
60m x 20m x 10m
SETRO 8W
SETRO 11W
MULTISETRO 8W
MULTISETRO-AT 8W
MULTISETRO-AT 11W
MULTISETRO-AT 11W
h
Hala 60x20m osvetlená len 3ks svietidiel PERUN-X 36W.1 z výšky 10m na 1lx.
POWERLUX 36W/ROTALUX 36W
X1
X2
Y1
Y2
8,0
11,6
28,0
10,8
28,4
10,0
12,7
30,0
12,4
30,3
12,0
13,5
33,0
13,3
32,5
14,0
13,8
35,8
13,5
34,8
POWERLUX 36W.1
C.POWERLUX 36W
ROTALUX 36W.1
C.ROTALUX 36W
min.1lx / 400m2
(20m x 20m x 10m height)
h
(m)
9 lx
8 lx
7 lx
6 lx
5 lx
4 lx
3 lx
2 lx
1 lx
www.sec.sk
291
Download

: Emergency Lighting : Núdzové svietidlá