č.2 OKTÓBER 2011
NEPREDAJNÉ | MESAČNÍK
téma
Oči a zrak
ISSN 1338-547X
Operáciu očí
neľutujem!
Jaroslav Zápala
Šedý zákal
Oči, film a televízia
Ako si máme správne
chrániť oči?
Vá
za š č
da as
rm op
o is
Hlavná téma
Tento mesiac Vám prinášame
tému oči a zrak
Oči sú najcennejším zmyslovým orgánom človeka. Ak chceme zdôrazniť
vysokú cenu a dôležitosť niečoho alebo niekoho, hovoríme: chráň si
to, ako oko v hlave. Pohľadom vieme vyjadriť emócie, pohľadom vieme
komunikovať aj bez slov. Zrakom poznávame svet okolo nás.
Pre zachovanie dobrého zraku je dôležitá primárna prevencia v zmysle
zdravej výživy a životosprávy. Zdravé cievy sú zárukou dobrého zraku
a pri dnešnej elektronickej záťaži zraku je dôležitý dostatočný oddych
a regenerácia očí a zraku pri pohybe v prírode.
Lekárovi pohľad do Vašich očí môže prezradiť veľa nielen o Vašich očiach
a zraku, ale aj o Vašom celkovom zdravotnom stave. Na očnom pozadí
je možné priamo sledovať stav zrakového nervu a ciev. Prvé preventívne
očné vyšetrenie absolvujeme hneď po narodení, ďalšie by malo nasledovať
počas vývoja zrakových funkcií, do 6 roku veku. V dospelosti sú dôležité
preventívne vyšetrenia po 40 rokoch a mali by sa opakovať každých
5 rokov. Umožňujú záchyt zrak i život ohrozujúcich ochorení.
Gagarinova 7/B, 821 03 Bratislava | tel. : 02/4363 5644 – 46 | email: [email protected]
www.cmo.sk
CMO začalo pred 12 rokmi
písať históriu jednodňovej
očnej chirurgie na Slovensku.
CMO bolo prvým pracoviskom jednodňovej očnej chirurgie.
Už v roku 1999 sme začali svoje služby poskytovať pacientom
nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Najčastejšou operáciou v našom centre je operácia sivého
zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky, pričom
v našom centre, ako v jednom z mála, pacient má možnosť
vybrať si z celej škály vo svete vyrábaných implantátov - umelých
vnútroočných šošoviek. Pacientom ponúkame umelé vnútroočné šošovky tórické, multifokálne, so žltým fi ltrom, špeciálne
šošovky pre diabetikov, atď.
Ako jediné pracovisko na Slovensku poskytuje naše centrum
komplexnú liečbu keratokonusu, pričom pacientom umožňujeme využiť včetky vo svete známe metódy liečby. Konečná
voľba postupu závisí od stavu oka pacienta, resp. od toho ako
„neskoro“ sa ku nám dostal. Preto sme veľmi vďační obvodným
očným lekárom, ktorí toto ochorenie zachytia včas a včas ku
nám odošlú aj pacienta.
Významnou súčasťou našej chirurgickej praxe sú refrakčné
operácie krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu.
V našom centre využívame od roku 2010 jeden z najmodernejších excimer laserových prístrojov vo svete – ALLEGRETTO
WAVE EYE-Q od firmy Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tieto
operácie vykonávame od roku 2002. Za tento čas sme odoperovali úspešne tisíce pacientov. V prípade vysokej krátkozrakosti,
alebo ďalekozrakosti ako jedno z mála pracovísk na Slovensku,
implantujeme takýmto pacientom tzv. fakickú šošovku. Tým
umožňujeme unikátnu liečbu aj pacientom, ktorí v minulosti
nemohli byť operovaní a teda boli odkázaní väčšinou na hrubé
a ťažké okuliare. Aj tento výkon, tak ako takmer všetky naše
výkony sú hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
buď priamo, alebo individuálne. V prípade niektorých zložitejších operácií sme dokonca jediným zmluvným pracoviskom
na Slovensku, ktoré si získalo dôveru zdravotných poisťovní.
Za 12 rokov činnosti si CMO vďaka najširšej škále poskytovaných chirurgických výkonov, ako aj vďaka desaťtisícom
úspešne vykonaných vyšetrení a operácií pacientov
vybudovalo postavenie lídra jednodňovej očnej chirurgie na
Slovensku.
Zlepšujeme svoje postupy, meníme operačné techniky
a prístrojové aj personálne vybavenie. Všetko čo robíme,
robíme na prospech pacienta. Príďte a uvidíte!
Vďaka trvalému technologickému pokroku sa neustále zlepšujú možnosti
diagnostiky a liečby očných ochorení. V minulosti najčastejšie príčiny
slepoty: katarakta, glaukóm, vekom podmienená degenerácia makuly
a diabetická retinopatia sú liečiteľné chirurgicky, medikamentózne alebo
kombináciou týchto metód. Mikrochirurgická technika operácií a kvalita
používaných materiálov minimalizujú operačnú traumu, skracujú trvanie
operácie, čo umožňuje rozvoj ambulantnej chirurgie. Väčšina operácií oka
sa v súčasnosti vykonáva ambulantným spôsobom. Pacienti sú ušetrení
stresu z hospitalizácie a výrazne sa skracuje pooperačná rehabilitácia.
Prvé operácie oka vykonávané ambulantne boli operácie laserom. Lasery
v oftalmológii majú široké uplatnenie a neustále sa zdokonaľujú. Stále
menej mladých ľudí používa okuliare. Nahrádzajú ich alebo veľmi kvalitné
kontaktné šošovky, alebo ešte častejšie refrakčné laserové operácie. Okrem
refrakčnej chirurgie sa uplatňujú v liečbe ochorení sietnice, glaukómu,
a v liečbe regenerácií katarakty.
Najčastejšou operáciou na ľudskom tele je operácia katarakty. V súčasnosti
sa vykonáva temer výlučne ambulantným spôsobom špičkovými
operačnými poloautomatmi. Umelé vnútroočné šošovky už nie sú
len náhradou odstránenej skalenej šošovky, ale sú vyberané alebo
dokonca vyrábané presne na mieru. Najväčší rozmach v mikrochirurgii
oka v súčasnosti zaznamenáva vitreoretinálna chirurgia najmä v oblasti
chirurgie makuly, v liečbe diabetickej retinopatie, úrazov oka a odlúpenia
sietnice. Najčastejšou príčinou praktickej slepoty v starobe je vekom
podmienená degenerácia makuly. V súčasnosti je možné spomaliť
alebo zastaviť progresiu ochorenia a tým zachovať použiteľné videnie
u pacientov intravitreálnou aplikáciou anti VEGF. V mesačných intervaloch
sa pacientom priamo do oka podávajú injekcie protilátok.
Žijeme v dobe dynamického rozvoja pokrokových tecnológií v diagnostike
a liečbe očných ochorení. Nevyhnutnosťou sa stáva dobrá informovanosť
a spoluprácu pacienta nielen v oblasti liečby, ale hlavne prevencie
závažných očných ochorení. Verím, že aktuálne a zrozumiteľné informácie,
ktoré prinášame prispejú k tomuto cieľu.
MUDr. Marta Ondrejková, PhD.
hlavná odborníčka v odbore oftalmológia
4 DIAGNÓZA
Vekom podmienená
degenerácia makuly
Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM), ako už z názvu vyplýva, je ochorenie, ktoré postihuje centrálnu časť
sietnice - makulu a vzniká vo vyššom veku, často krát už po 50-tom roku života. Je to ochorenie, ktoré sa časom postupne
zhoršuje a neliečené môže viesť až k praktickej slepote - strata schopnosti čítať, písať a vykonávať bežné činnosti.
Rizikové faktory
Jeden z hlavných rizikových faktorov
je vek (nad 50 rokov). Najväčší vplyv
na vývoj a vznik VPDM majú celkové
ochorenia ako arteriálna hypertenzia,
ischemická choroba srdca, resp. celková
ateroskleróza, hypercholesterolémia, alebo
diabetes mellitus. Nemožno zabudnúť na
veľmi dôležitý rizikový faktor - fajčenie.
Je dokázané, že fajčiari majú 3-krát
vyššie riziko vzniku suchej formy VPDM
a 2-krát vyššie riziko vzniku vlhkej
formy VPDM. Ochorením častejšie trpia
ženy, belosi, u Japoncov a černochov sa
takmer nevyskytuje. Z očných faktorov
je najčastejšia modrá farba dúhovky,
ďalekozrakosť a stavy po operácii šedého
zákalu, po ktorých má významný vplyv na
ochorenie nadmerná expozícia modrého
spektra svetla na sietnicu. Všetky tieto
rizikové faktory spôsobujú postupné
zhoršovanie prietoku krvi v cievovke,
ktorá vyživuje sietnicu. Následne sa
uvoľňujú a hromadia voľné kyslíkové
radikály, ktoré spôsobujú apoptózu - smrť
buniek pigmentového epitelu sietnice
a fotoreceptorov.
VPDM začína ako takzvaná suchá
forma , spôsobená postupnou dlhodobou
ischémiou sietnice. Pri vyšetrení môžeme
vidieť v makule atrofiu pigmentového
epitelu, s výtrusmi pigmentu , tvrdé alebo
mäkké drúzy. Suchá forma predstavuje
asi 90% všetkých foriem VPDM. Ak
ochorenie progreduje, organizmus sa bráni
prirodzenou cestou pomocou vaskulárneho
endoteliálneho faktora - VEGF, ktorý je
zodpovedný za neoangiogenézu - tvorbu
nových ciev. Vzniká takzvaná VPDM
vlhká forma. V makule môžeme vidieť
opuch, resp. nadvihnutie sietnice, alebo
sietnicové krvácania .V klinickom obraze
môžeme pozorovať deformácie obrazov,
neskôr postupnú stratu zrakovej ostrosti
, až úplný centrálny výpadok zorného
Foto: sxc.hu
poľa. V poslednom štádiu ochorenia, ak sa
nelieči, vzniká v centrálnej časti sietnice
plošná jazva, ktorá sa už nedá odstrániť.
Ako mu predísť a liečiť ho?
Liečba suchej formy VPDM doteraz
neexistuje. Dá sa jej predísť správnou
životosprávou a celkovým dobrým
zdravotným stavom organizmu, pri
počínajúcom ochorení preventívnym
užívaním vazodilatačných a vitamínových
preparátov. Efektívna liečba vlhkej formy
VPDM ešte pred 5 rokmi neexistovala
žiadna. Pokusy s operačným riešením
ochorenia, alebo laserovou liečbou
sietnice neboli efektívne a pacienti
postupne slepli. Výskum bol zameraný
cielene na blokádu VEGF, ktorý spôsobuje
neoangiogenézu. Keďže v organizme
je angiogenéza prirodzený a potrebný
proces, bolo potrebné nájsť molekulu,
ktorá by blokovala iba neoangiogenézu
cielene v sietnici. Prevrat v liečbe vlhkej
formy VPDM prichádza v roku 2006,
kedy aj na náš trh prichádzajú molekuly,
takzvané antirastové faktory. Aplikujú
sa priamo do oka, kde sa naviažu na
prirodzené rastové faktory, čím sa zabráni
naviazaniu rastového faktora na receptory
endotelových buniek v cievach sietnice
a zastaví sa rast novootvorených ciev.
Pre lepší zrak
- pre zníženie rizika vzniku vekom podmienenej degenerácie makuly
- pri strate ostrosti videnia a šeroslepote
- pri sivom zákale, pred a po operácií katarakty
CHRÁNIME A LIEČIME VAŠE OČI
Liečba je ambulantná, dlhodobá, môže
trvať až niekoľko rokov. Lieky sa aplikujú
injekciou intravitreálne (do sklovca)
každých 4-6 týždňov. Tri dni pred každou
aplikáciou sa do oka kvapkajú antibiotické
kvapky a samotná aplikácia sa realizuje za
prísne sterilných podmienok na operačnom
sále, tak ako každá iná vnútroočná operácia.
Veľmi dôležité sú pravidelné kontroly dva
dni po injekcii, alebo každých 4-6 týždňov.
Na verifikáciu a následné sledovanie
ochorenia sú potrebné vyšetrenia na OCT
a angiografické vyšetrenia sietnicových
ciev. Za 5 rokov liečby týmto preparátom
na Slovensku máme dosť skúseností nato,
aby sme mohli povedať, že liečba je veľmi
úspešná. Až 90% liečených pacientov sa
zastavilo zhoršovanie zraku a u polovice
z nich pozorujeme viac či menej aj
zlepšenie videnia.
Vzhľadom na závažnosť a často krát aj
rýchlosť ochorenia je veľmi dôležité,
aby pacienti pri akomkoľvek náznaku
zhoršovania zraku rýchlo navštívili svojho
očného lekára. V prípade podozrenia na
VPDM, odošle pacienta na špecializované
pracovisko, aby mohla byť prípadná liečba
zahájená čím skôr.
MUDr. Juraj Bajaček
očná klinika ÚVN SNP Ružomberok FN
SensiVit na unavené a suché oči
- obsahuje vitamín A a E
- regeneruje a vyživuje oči
- posilňuje a stabilizuje všetky vrstvy slzného filmu
UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
tel.: +421 2 4333 3786, fax: +421 2 4363 8743, [email protected], www.unimedpharma.sk
6 INŠPIRÁCIA
7 INŠPIRÁCIA
Multifokálne okuliarové
šošovky
Váš úspech v práci a v podnikaní nepochybne závisí od schopností a nasadenia.
Na ich plné prejavenie sa je potrebná psychická pohoda a dobré zdravie. Veľkým
podielom k tomu tiež prispieva ZRAKOVÁ POHODA, či už pre lepšie sústredenie sa
alebo pre zníženie každodennej únavy očí.
Presbyopia alebo „syndróm
krátkych rúk“
Čítate v poslednom čase lepšie po
oddialení textu? Ťažšie zaostrujete pri
pohľade na veci na vašom pracovnom
stole, v aute, či v dielni? Buďte pokojní,
tento pocit zdieľate s väčšinou vašich
rovesníkov po štyridsiatke, aj keď
existujú výnimky potvrdzujúce pravidlo.
S vekom klesá elasticita všetkých tkanív
ľudského tela. Uvoľnenie očných svalov
zhoršuje ich schopnosť zaostrovania
na rôzne vzdialené predmety. Tento
stav – odborne nazývaný presbyopia –
postihuje každého a nedá sa mu úplne
vyhnúť žiadnou známou prevenciou.
Často sa v neskoršom veku vyskytuje
v kombinácii
s krátkozrakosťou
(myopiou)
alebo
ďalekozrakosťou
(hypermetropiou). Na zaostrenie na rôzne
vzdialené predmety môžu tak vaše oči
potrebovať rôzne silné dioptrie.
V minulom storočí by vám lekár predpísal
okuliare na čítanie na približne 30–40 cm
vzdialenosť a podľa potreby druhé na diaľku
s návrhom ich striedania podľa typu činnosti.
Prípadne by odporučil tzv. bifokálne sklá
1
s viditeľným predelom s vrchnou časťou
na diaľku a spodnou na čítanie. Toto riešenie
dnes napriek cenovej dostupnosti vyhovuje
len niektorým. Väčšina ľudí v produktívnom
veku totiž potrebuje rýchlo vnímať všetky
vizuálne informácie, a teda vidieť ostro
na rôzne vzdialené predmety – od klávesnice
počítača, cez monitor, palubnú dosku
vozidla, diskutujúceho klienta, informačnú
tabuľu, až po výhľad na zasnežené hory.
Účinným
riešením
je
voľba
multifokálnych šošoviek (nazývaných
tiež progresívne), v ktorých sa
postupne zhora nadol plynule mení
dioptria. Zároveň sa tým stráca rušivý
skok obrazu známy pri bifokáloch.
Výber vhodného typu multifokálov
závisí od správnej identifikácie vašich
potrieb.
Interiérové a kancelárske
multifokály
sú vhodné pre všetkých, ktorí sa
nachádzajú prevažnú časť dňa vo vnútri.
Pracujú za stolom, za pultom, často čítajú,
intenzívne používajú počítač, jednajú
s klientmi, pohybujú sa v rámci menších
miestností a pri väčšine denných aktivít
2
uprednostňujú komfortne široké zorné
pole pri pohľade na blízke a stredné
vzdialenosti.
Multifokály na celodenné
nosenie
vyriešia nepohodu spojenú so striedaním
2 okuliarov na diaľku a do blízka.
Sprostredkujú ostré videnie na všetky
vzdialenosti, zabezpečia vysoký vizuálny
komfort pri pobyte vonku aj vo vnútri.
Pokiaľ sa pohybujete hlavne vonku alebo
v priestoroch veľkých hál, šoférujete
a len príležitostne sa venujete čítaniu,
administratíve a práci na počítači, potom
sú „univerzálne“ celodenné multifokály
pre vás ako stvorené.
Prvé multifokálne okuliarové šošovky
vyvinula francúzska spoločnosť Essel
v roku 1959. Ďalší svetoví výrobcovia ju
nasledovali a postupne uvádzali vylepšované
generácie. Príležitosť predstaviť ich
výhody na Slovensku nastala až v roku
1990. Záujem o ne však trpel pre vysokú
cenu a tiež pre informačný deficit počas
4 dekád „technologického embarga“.
Rozdiel v pôžitku zo vtedajších a dnešných
multifokálov je závratný. Dal by sa
prirovnať k zážitku z filmu na staručkej
VHS kazete a na dnešnom Blue Ray disku.
O svetový progres v technológiách sa
za posledných 30 rokov nesporne najviac
zaslúžilo Japonsko. Z optickej branže
treba preto spomenúť firmu HOYA,
laickej verejnosti známu viac vďaka
fotoaparátom Pentax a filtrom značky
HOYA. Je držiteľom mnohých ocenení
za prínos pre odbory očnej a fotografickej
optiky, očnej chirurgie a zobrazovacej
techniky. Divízia očnej optiky firmy
HOYA sa už 70 rokov špecializuje
na vývoj a výrobu okuliarových šošoviek
s cieľom sprostredkovať ich užívateľom
maximálny komfort. Prináša produkty
najvyššej kvality, používa najnáročnejšie
procesy nanášania povrchových úprav
a svoje technológie neustále zdokonaľuje.
Prínos multifokálnej šošovky spočíva
v neviditeľnom progresívnom „koridore“
tvaru presýpacích hodín, po ktorom váš
zrak spontánne „kĺže“ pri vertikálnych
pohyboch očí a hlavy. Vaša dioptria
na diaľku sa tak smerom nadol mení
na dioptriu na sledovanie TV, monitora,
klávesnice, ... až po najsilnejšiu dioptriu
na čítanie. Ako prirodzene a bez
obmedzení sa vám cez jednotlivé zóny
pozerá, závisí od použitej technológie
a samotného know-how výrobcu.
S náročnosťou technológie prirodzene
rastie cena šošoviek. Treba však povedať,
že správny výber nemusí nevyhnutne
znamenať
zakúpenie
najdrahšieho
páru šošoviek. Na výber sú multifokály
z nasledovných skupín.
Štandardné multifokály
na celodenné nosenie spoľahlivo poslúžia
každému, kto stojí pred výberom svojich
prvých multifokálov a jeho oči potrebujú
na čítanie len o 0,5 až 2,00 dioptrie viac,
než na diaľku. Veľmi dobré výsledky sú
dosahované pri najnovších šošovkách
AMPLITUDE
(Hoya)
dostupných
v optikách už v cene od 130 € / pár
(vrátane povrchových úprav). Pomer ceny
a užívateľského komfortu tu jednoznačne
hrá v prospech klienta. Pri bočných
pohľadoch mimo užší progresívny koridor
3
však treba akceptovať mierne skreslenie
obrazu (obr. č. 1), ktorého vnímanie sa
po krátkom návyku stráca.
Zdokonalené multifokály
SUMMIT (Hoya) predstavujú vysoko
uznávaný nadštandard v maloobchodnej
cene od 200 € / pár (vrátane povrchových
úprav). Vylepšenie spočíva v širšej zóne
na čítanie a na strednú vzdialenosť, vyššej
stabilite obrazu pri rýchlych zmenách
pohľadu a celkovo vo väčšom pohodlí
užívateľa (obr. č. 1). V roku 2010 patrili
šošovky SUMMIT k najpredávanejšiemu
typu multifokálov značky Hoya. Ich vývoj
sa však nezastavil a dnes sú dostupné
aj v individualizovanom prevedení
ako SUMMIT Trueform. Zmenou
výrobnej technológie sa spomenuté
užívateľské výhody posunuli ešte bližšie
k dokonalosti.
Individualizované multifokálne
šošovky
sú dielom novej tzv. FreeForm technológie
a prinášajú donedávna nepoznané
užívateľské výhody. Kým technológia
výroby predošlých 2 kategórií spočíva
v opracovaní polotovarov zohľadňujúcich
priemerné fyziognomické parametre
populácie, dizajn individualizovaných
šošoviek sa začína „rodiť“ až po zmeraní
a zadaní osobných parametrov očí, tváre
a rámu ich budúceho nositeľa. Šošovky
s individuálnym výbrusom progresie
na prednej alebo zadnej strane majú
miesto v ponuke mnohých výrobcov.
Produktová rada HOYALUX iD však
predstavuje jediné s integrovaným
výbrusom na oboch plochách šošoviek,
4
ktoré naviac zohľadňujú aj informácie
o vašom životnom štýle a pravidelných
aktivitách. Vďaka neuveriteľnej stabilite
obrazu (aj pri rýchlych pohyboch
oka), eliminácii bočného skreslenia
a širokému zornému poľu nesporne splnia
očakávania aj najnáročnejších užívateľov
(obr. č. 3 a 4). Sú dostupné v 3 prevedeniach
– LifeStyle, InStyle a MyStyle – od 290 €
do 600 € / pár v závislosti od stupňa
individualizácie.
Dosiahnuť svetovú kvalitu
individualizovaných multifokálov
v slovenských podmienkach
a za prístupné ceny (od 250 € / pár) sa
najnovšie darí aj slovenskému výrobcovi
značky DANAE VISION®. Uvedeniu
vlastných „Free Form“ multifokálov
predchádzali niekoľkoročné prípravy
a rozsiahle investície. Námaha priniesla
želané „ovocie“, dostupné od júna
v slovenských optikách pod názvom
PANORAMAX. Skúsenosti klientov
opisuje
optometrista
Bc.
Michal
Krasňanský: „Reakcie sú veľmi príjemné.
Tí, čo už multifokály v minulosti nosili,
obvykle demonštrujú svoje prekvapenie
z ničím nerušeného výhľadu širokým
rozhodením rúk. Pochvaľujú si tiež väčšiu
šírku čítaného textu. Vtipným príkladom
je aj klient, ktorý si po okuliare prišiel
na bicykli a po ich nasadení bezstarostne
odbicykloval domov. Na predošlé si
zvykal viac ako týždeň.“
Mgr. Diana Procházková
8 Prevencia
9 Prevencia
Foto: Kubo Čentík
komorovým uhlom má televízia
nepriaznivý vplyv rozšírením zrenice,
čo vedie ku vzniku záchvatov glaukómu.
Televízia a film:
Ako si máme správne
chrániť oči?
Konštrukcia moderných televízorov
nepripúšťa poškodenie očí ionizujúcim
žiarením z obrazovky.
Pri filmovom predstavení sa dívame do
diaľky.
V zime viac sedávame pred obrazovkou televízora,
či pred monitorom počítača. Ako si pritom chrániť
oči, nám poradí odborníčka, MUDr. Eva Popelášová,
ophtalmologička z nemocnice Krompachy.
Pri sledovaní filmu a televízie sa
pred okom vystrieda každú sekundu
24 obrázkov, ktoré pre retardáciu pri
vnímaní
jednotlivých
následných
obrazov dávajú dojem plynulého obrazu.
sekundu teda vnímame 15 625 riadkov.
To sú optické podnety, ktoré sú v určitom
veľmi rýchlom rytme a naše oko nie
je schopné postrehnúť rozdiely, ale
v mozgovej kôre môžu spôsobiť útlm.
Zrakové pocity totiž nevznikajú hneď
pri pôsobení podráždenia, ale až po
dobe latencie 0, 1 sekundy. Taktiež
vymiznutie pocitu svetla trvá dlhšie.
Toto predĺženie alebo retardácia sa
volá následný obraz a trvá tak dlho,
kým vymiznú rozpadové produkty
vznikajúce v sietnici pôsobením svetla.
Televízny obraz je prenášaný diskrétne.
Mihá frekvenciou 50 herzov. Toto
blikanie obrazovky človek normálne
nemusí vnímať, ale aj tak pôsobí na
ľudský organizmus. Má podiel na
nepriaznivom vplyve dlhotrvajúceho
sledovania televízie.
V súvislosti s javom retardácie sa môže
vyskytnúť stav, že vnímame pohyb
predmetov nepohybujúcich sa alebo
pohybujúce sa predmety registrujeme
ako stojace.
V kine existencia následných obrazov
umožňuje vidieť pohyb na premietacom
plátne. Ide o pohyb zdanlivý, oko vidí
vlastne syntézu obrazov, ktoré sa plynulo
menia. Čím viac obrazov sa premietne
za časovú jednotku, tým rýchlejší,
presnejší a plynulejší je vnímaný pohyb.
Vplyvom následných obrazov oko totiž
neregistruje prestávky medzi obrazmi
premietnutými rýchlo za sebou, ale ich
vníma ako spojitý pohyb.
Na televíznej obrazovke sa okrem toho
ešte každý jednotlivý obraz skladá
z množstva bodov zložených do riadkov.
V našej norme je to 625 riadkov. Za
Ďalšou špecificitou televízneho obrazu je
spektrálne zloženie vyžarovaného svetla.
Pri čiernobielej obrazovke má spektrum
2 maximá: v žltozelenej oblasti a v modrej
oblasti.
Prvé sa kryje s maximálnou spektrálnou
citlivosťou zraku, druhé je v oblasti
modrej citlivých čapíkov, ktorých funkcia
sa zdá byť u človeka rudimentárna.
Výsledkom je určitý nepriaznivý vplyv
z hľadiska adaptácie oka.
Frekvencia 24 obrázkov za sekundu
dáva vnímanie plynulého pohybu.
Vedci skúmali otázku vplyvu televízie
z hygienicko-pracovného hľadiska.
Zistili zhoršenie farbocitu u pracovníkov
vysielača farebnej televízie na konci
zmeny. Zdravé oči môžu bez negatívneho
vplyvu sledovať kino i televíziu. Sú len
krátkodobé zmeny vo vnímaní farieb, pri
dlhodobom sledovaní asi v 9 percentách.
Osoby s chorobnými zmenami očí
a poruchami zraku však môžu mať určité
ťažkosti . Ide hlavne o ľudí s poruchami
svalovej rovnováhy a o krátkozrakých.
Osvetlenie zorného poľa pri sledovaní
filmu na plátne alebo pozeraní televíznej
obrazovky má nízku hladinu, čím vzniká
“nočná krátkozrakosť”’. Na jej korekciu
je potrebná 1 dioptria. U krátkozrakých
je situácia ešte zhoršená vlastnou
refrakčnou chybou. U ďalekozrakých je
situácia opačná.
Pri sledovaní filmu v kine, televízneho
programu v televízii i pri riadení
motorového vozidla v noci majú
krátkozrakí i ďalekozrakí hmlisté videnie
a okuliare pociťujú ako nepríjemné.
Hovorí sa o prechodnej krátkozrakosti
u pracovníkov s televíznymi monitormi.
V slabo osvetlených miestnostiach je
však oko nielen krátkozraké, ale sa zužuje
aj šírka akomodácie. To sa subjektívne
vníma ako “večerné zhoršenie zraku”.
Mladí ľudia môžu akomodáciou tento jav
eliminovať, starší nie.
Prechodná krátkozrakosť sa vysvetľuje
kŕčom ciliárneho svalu, ktorý umožňuje
šošovke meniť svoju hrúbku.
Na osoby s glaukómom s úzkym
komorovým uhlom alebo s uzavretým
Oči sú v paralelnom postavení.
Nenamáhajú sa ani pohybmi, ani
nadmernou akomodáciou. Pri sledovaní
televízie sú však oči v konvergentnom
postavení. Je zapojená akomodácia.
Horšia situácia je, keď televízny obraz
nie je ostrý a oko sa snaží ho zaostriť
.Pri dlhodobom sledovaní televízie môže
preto nastať preťaženie oko hybných
svalov a akomodačného aparátu. Po čase
sa preto dostaví únava.
Prejavuje sa :
▪▪ pocitmi zahmlievania, chvenia obrazu,
pocitmi sucha a pálenia očí, slzenia,
začervenania spojiviek, bolesťami
hlavy, únavou. televíznym spánkom.
Dlhodobé
sledovanie
televíznej
obrazovky pri plnení pracovných
povinností
oči
nepoškodzuje.
Subjektívne ťažkosti nie sú trvalé.
Nedochádza k poškodeniu funkcie
zrakovej dráhy a zrakového centra.
Vzniká len spazmus ciliárneho svalu.
Odporúča sa 8 - 9 hodín maximálna
hranica práce pri monitore. Po hodine
nepretržitej práce pri monitore by mali
mať pracovníci polhodinovú prestávku.
Podobne je to u pracovníkov pracujúcich
s veľmi drobnými súčiastkami 1 – 2 mm.
Tu sa odporúča po 45 minútach práce 5
minútová prestávka.
Skúmaním sa zistilo, že 1- hodinová
práca s obrazovkou má iba nepatrný
efekt .Aj 2- hodinová práca s jednou
INZERCIA
pauzou má relatívne ľahké vedľajšie
účinky .Vzniká prechodná myopizácia
(krátkozrakosť). Trvá 10 - 15 minút,
kým sa zrak znovu zotaví. Zrak sa potom
uspôsobí na ďalekozrakú akomodáciu.
Po 2- hodinovej práci vykazujú
pracovníci s obrazovkou predĺženú dobu
akomodácie. Sú aj poruchy vo farebnom
videní .Napríklad po jednohodinovej
práci s obrazovkou je videnie ako cez
ružové okuliare. Farebné zmeny boli
zistené aj americkými autormi. Tieto
poruchy nie sú zatiaľ objasnené. Poruchy
farebného videnia môžu trvať niekoľko
minút až niekoľko hodín.
Návrh opatrení pre pracovníkov
pri televíznej obrazovke, či
monitore:
▪▪ nepoužívať’ tienené sklá
▪▪ po dvoch hodinách práce polhodinová
prestávka
▪▪ sledovať televízny obraz 8 hodín denne,
30 hodín týždenne
▪▪ regulovať kontrast
▪▪ pri pozorovaní farebného signálu mať
bielu nereflektujúcu plochu 1l x1l m,
na ktorú by cez prestávku pracovník
mohol pozerať 3 - 4 minúty na
odstránenie farebnej astenopie
▪▪ Mnohé nepríjemné pocity (napínanie
na vracanie, bolesti hlavy, únava
mladých osôb, pocity strachu,
epileptické záchvaty) spočívajú vo
zvýšenej chorobnej reaktivite mozgu.
Celková osvetlenosť miestnosti tento
negatívny účinok zmierňuje.
Sledovanie televízie by teda nemalo
presahovať 15 - 20 hodín týždenne. Už
deti predškolského veku však trávia 4 - 5
hodín denne pred televíznou obrazovkou.
Ak je vzrušenie vyvolané programom
veľmi silné, môže poznamenať všetky
funkcie organizmu. Deti do 6 rokov
by mali preto pozerať televíziu denne
maximálne 20 minút, staršie deti
2 x toľko.
▪▪ na obrazovku treba pozerať spredu,
prípadne s maximálnym posunom do
30 stupňov od stredovej čiary
▪▪ odstup od obrazovky má byť asi 3 m
Odporúča sa , aby televízny obraz bol
pozorovaný zo vzdialenosti ,ktorá je
najmenej 5 násobkom uhlopriečky
obrazovky. Kritická vzdialenosť je
6- násobkom výšky obrazovky.
▪▪ miestnosť má byť správne osvetlená.
Aké má byt’ teda hygienické
sledovanie televízie a kina ?
▪▪ je treba korigovať refrakčné chyby
správnymi okuliarmi a tieto aj nosiť
▪▪ zaistiť primerané osvetlenie miestnosti
-steny za televízorom ,aby televízna
obrazovka nebola osvetlená priamo zo
zdroja svetla ( použije sa malá lampa za
televízor, ktorá osvetľuje stenu za ním,
zníži sa kontrast , respektíve rozdiel
v kontraste o tretinu, čo je znesiteľné ).
▪▪ správne nastaviť jas televíznej
obrazovky. Obrazovka má oveľa
vyšší jas. Centrálna časť sietnice a jej
periféria sú trvalo v nerovnováhe, , čo
vedie k predčasnej únave.
Foto: shutterstock
MUDr. Eva Popelášová
ophtalmologička Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
člen skupiny AGEL
Foto: Kubo Čentík
Hlavná téma:
Šedý zákal - Katarakta
Pod kataraktu alebo šedý (sivý) zákal sa zahŕňajú očné choroby, ktoré sú charakteristické
zákalom očnej šošovky. Katarakta je na celom svete najčastejšou príčinou oslepnutia,
pričom v 90% prípadov ide o stareckú kataraktu. Katarakta ojedinelo vzniká po poranení
oka alebo ako následok žiarenia röntgenovým, infračerveným alebo UV-žiarením, ako
vedľajší účinok užívania liekov (napr. kortizón), pri diabetes mellitus („cukrovka“), pri
chronickom zápale cievovky alebo je vrodená po vnútromaternicovej infekcii (napr.
rubeola). Symptómami sú pomaly rastúce poruchy videnia a silné príznaky oslepenia.
Pacienti v pokročilom štádiu okrem toho udávajú, že vidia ako cez mliečne sklo. Možnou
liečbou je operácia za lokálneho umŕtvenia, ktorá je spojená s malým operačným rizikom
a v súčasnosti má veľmi dobré výsledky. V celosvetovom meradle je jedným z najčastejších
príčin slepoty.
Operácia sivého zákalu je považovaná
za najstarší operačný zákrok nielen
v histórii oftalmológie, ale i celkovo
v dejinách lekárstva. Až sa to môže zdať
neuveriteľné, jeho história siaha zhruba
až do roku 2000 pred n. l., kedy sa v Indii,
Arábii a v antickom Grécku robili prvé
pokusy odstrániť nepríjemnú kataraktu!
A nebol to asi žiadny med. „Operácia” sa
realizovala tzv. reklináciou šošovky do
sklovca, kedy pomocou ostrej ihly, ktorá
bola sterilizovaná v plameni, bola šošovka
uvoľnená tak, aby spadla do sklovcového
priestoru a nebránila priechodu lúčov
svetla na sietnici. Ak sa ju nepodarilo
„zhodiť” do sklovca, bola šošovka ihlou
rozkúskovaná. Pri tomto zákroku nebolo
treba používať ani lieky na znecitlivenie,
pretože v beľme, ktoré sa pri operácii
prepichovalo, je len minimálne množstvo
nervov. I to bol jeden z dôvodov, prečo
sa odstraňovanie sivého zákalu v skoro
nezmenenej podobe uskutočňovalo až do
18. storočia nášho letopočtu a dodnes sa
tak dokonca v niektorých rozvojových
krajinách robí. Vzhľadom k zlej
hygiene a použitej metóde dochádzalo,
samozrejme, k mnohým komplikáciám –
zápalom, infekciám, odchlípeniu sietnice
alebo vzniku druhotného zeleného
zákalu. Veľmi často „operácia” nakoniec
zapríčinila úplné oslepnutie.
Príznaky a diagnostika Vzhľadom na to, že pri šedom zákale ide
o pomalý a postupný proces, väčšinou sa
táto očná choroba zistí až v neskoršom
štádiu. Preto je nutné každoročne
absolvovať komplexnú očnú lekársku
prehliadku. Pacientovi sa okolie javí
neostro a matne, zahmlene a skreslene.
Kontrasty strácajú na ostrosti, farby na
žiarivosti. Niekedy máva človek pocit,
že pozoruje všetko ako cez mliečne sklo.
Niektorí pacienti sa najprv sťažujú na silne
príznaky oslepenia, keď svieti slnko alebo
pri protiosvetlení, ako pri reflektoroch
protiidúceho auta. Subjektívne pacient
udáva postupné zníženie zrakovej ostrosti,
hmlisté videnie, úbytok sýtosti farieb.
Aká je situácia vo svete?
▪▪ Podľa posledných údajov WHO žije na svete 37 miliónov nevidiacich
a 124 miliónov slabozrakých osôb.
▪▪ Celosvetovo medzi hlavné príčiny nevidiacich pacientov sú katarakta (47,8%),
glaukóm (12,3%) a vekom podmienená degenerácia žltej škvrny (8,7%), pričom
tieto ochorenia sa dajú liečiť a oslepnutiu je tak možné predísť.
▪▪ V ekonomicky najvyspelejších štátoch je hlavnou príčinou oslepnutia vekom:
podmienená degenerácia žltej škvrny (50%), glaukóm (18%), diabetická
retinopatia (17%), šedý zákal - katarakta (5%).
Na odstránenie
sivého zákalu stačí
pár minút a jeden
miniatúrny rez.
Niektorí ľudia s radosťou zisťujú, že
si zrazu vystačia bez svojich okuliarov
na čítanie. Je to spôsobené zmenou
vlastnosti šošovky lámať svetlo, ktorá je
zapríčinená zahmlením šošovky. Niekedy
sa postihnutý stáva krátkozrakejším,
čím sa najprv kompenzuje jeho starecká
ďalekozrakosť. Objavovať sa môžu aj
zdvojené obrazy.
Diagnostika katarakty je jednoduchá –
stačí navštíviť očného lekára, ktorý vás
vyšetrí očnou štrbinovou lampou po
rozšírení zreničky. Liečba šedého zákalu
je väčšinou operačná a výsledkom je
navrátenie očnej ostrosti.
Pri vrodenej katarakte je mimoriadne
dôležité to, aby sa diagnóza stanovila veľmi
skoro po pôrode, aby bola prognóza podľa
možností dobrá a nedošlo k takzvanej
slabozrakosti postihnutého oka.
Liečba a operácia sivého zákalu
Toto postihnutie zraku má iba jediný
spôsob adekvátnej liečby, ktorý vracia
kvalitu videnia a skorý návrat do bežného
života a tým je operácia. Operácia katarakty
je najčastejšie vykonávanou operáciou
na ľudskom tele. Samotná operácia sa
vykonáva ambulantným spôsobom pri
lokálnom umrtvení a trvá v závislosti od
pokročilosti sivého zákalu od 8-20 minút.
Celosvetovo štandardným spôsobom
operácie je fakoemulzifikačná technika –
je to extrakapsulárna extrakcia, pri ktorej
je jadro šošovky rozdelené na malé časti
a odsaté pomocou ultrazvukom ovládanej
kanyly.
Neexistujú žiadne lieky, kvapky, diéty,
cvičenie či laserová liečba. Jedinou
možnosťou je operácia –odstránenie
skalenej šošovky a jej náhrada
novou. Operácia katarakty je jedným
z najúspešnejších, najbezpečnejších, ale aj
najčastejších výkonov. Moderná medicína
zaznamenala veľký pokrok v liečbe sivého
zákalu. Tento zrak navracajúci operačný
výkon podstupujú milióny ľudí ročne.
Na oku sa urobí malý rez, vstrekne sa
ním špeciálny viskoelastický roztok do
oka. Týmto rezom operatér zasunie do
oka ultrazvukovú sondu, ktorá rozdrví
jadro šošovky. Potom sa z oka vysajú
všetky skalené čiastočky. Ďalším
krokom je náhrada šošovky. To znamená
implantácia umelej šošovky do púzdra
pôvodnej. Táto prevezme funkciu starej
šošovky. Keď je katarakta odstránená
a nová šošovka je na svojom mieste, je
možné znovu vidieť jasne. V niektorých
prípadoch sa po rokoch videnie môže
znovu zhoršiť. Dochádza k skaleniu
púzdra pôvodnej šošovky. Hovoríme
o sekundárnej katarakte. Vtedy je možné
ošetrenie laserom, alebo nenáročným
operačným zákrokom. Množstvo úspešne
operovaných ľudí dokazuje, že operácia
katarakty znamená výrazné zlepšenie
kvality života.
Po operácii kataraktu je počas
nasledujúcich týždňov nutné
značne dbať na nasledovné:
▪▪ nijaká fyzicky ťažká práca
▪▪ žiadny výkonový šport
▪▪ žiadne chodenie do sauny
▪▪ nechodiť plávať ani sa kúpať
▪▪ žiadny tlak na oko
▪▪ nové okuliare sa môžu prispôsobiť po
cca. 4-6 týždňoch
Komplikácie operácie
S celkovou mierou 1 až 3 percent je
pravdepodobnosť komplikácie spôsobenej
operáciou katarakty veľmi malá,
a väčšinu komplikácii možno dobre liečiť.
Extrémne zriedkavé, ale veľmi obávané
sú takzvané expulzívne krvácania počas
operácie z cievovky do vnútra oka alebo
infekcia oka spôsobená zavlečenými
choroboplodnými zárodkami, ktorá sa
objavuje v prvých dňoch po operácii.
Častejšie sa pooperačne vytvára takzvaná
druhotná katarakta. Tá sa vyskytuje
výlučne pri extrakapsulárnej operačnej
metóde, lebo ide o zakalenie zadného
puzdra šošovky, ktoré ostalo v oku.
Druhotnú kataraktu možno väčšinou
odstrániť laserovou liečbou tým, že sa
laserom urobí do zadného puzdra otvor.
Prognóza
Ak neexistujú žiadne ďalšie ochorenia
oka, sú vyhliadky na znovuobnovenie
celkovej zrakovej ostrosti vďaka operácii
veľmi dobré. Miera komplikácii operácie
šedého zákalu je veľmi malá. Pri operácii
vrodenej katarakty je prognóza závislá aj
od doby operácie, lebo je tým ovplyvnený
aj stupeň slabozrakosti. Pri jednostrannej
vrodenej katarakte je nebezpečenstvo
slabozrakosti veľmi vysoké, takže
operácia tu musí nastať veľmi skoro. Už
existujúca slabozrakosť, ktorá sa vytvára
už v prvých týždňoch života, sa nedá
viac ovplyvniť ani neskoršou operáciou
katarakty.
Prevencia
Dodnes neexistujú žiadne spoľahlivé
opatrenia, ktoré by mohli vytvoreniu
katarakty zabrániť alebo ju spomaliť.
Pri vzniku katarakty zohráva s istotou
úlohu množstvo faktorov. Ide však hlavne
o proces starnutia.
Úspešnosť operácie
Ak má oko zdravú rohovku aj sietnicu,
videnie po operácii sa obnovuje na 100
percent, a to už na druhý deň po vydarenej
operácii. Drobná ranka na šošovke môže
spôsobiť aj dočasný astigmatizmus, ale
tento problém sa v priebehu jedného dňa
vyrieši.
Redakcia TWEL PRESS zdravie
Profesionálnu kariéru odštartoval ako
pedagóg na bratislavskej Obchodnej
akadémii. V roku 1999 prešiel
zo školstva do médií. Vystriedal
viacero
televízií,
až
nakoniec
našiel svoje miesto v Markíze, kde
pôsobí vyše 10 rokov. V súčasnosti
moderuje
hlavnú
spravodajskú
reláciu televízie Mar kíza Televízne
noviny. Okrem toho sa stále podieľa
na tvorbe Športových novín ako
vedúci redakcie, ktoré predtým sám
moderoval. Medzi jeho najväčšie
záľuby patrí šport a chalupárčenie
s rodinou a priateľmi. Na tému OČI
a o skúsenosti s laserovou operáciou
očí sme sa rozprávali s moderátorom
a redaktorom televízie Markíza
Jaroslavom Zápalom.
13 ROZHOVOR
Operáciu očí
neľutujem!
Foto: Archív J.Z.
Kedy ste začali pozorovať, že sa
Vám začína zhoršovať zrak?
Zrak sa mi začal zhoršovať už na
základnej škole, bolo to niekedy
v štvrtej alebo piatej triede. Zo školy
sme chodili na pravidelné kontroly
k lekárovi, ktorých súčasťou bolo aj
očné vyšetrenie. Ako Zápala som bol
posledný v abecede a keďže všetci
spolužiaci sme boli v jednej miestnosti,
kde sme čítali rôzne písmenká, tak
bohužiaľ na moju škodu som si
zapamätal všetky písmenká, ktoré som
ja videl len ako machuľky, a vedel
som, že napríklad tretia machuľka
zľava je písmeno S, štvrtá zľava je
N, čiže kým sa dostal na rad, tak som
vedel naspamäť, ktorá machuľka je
aké písmenko. Klamal som sám seba,
pretože som sa hanbil priznať, že mám
problémy so zrakom. Až neskôr keď
som bol rozumnejší, tak som prišiel
a povedal prepáčte, tak toto nevidím.
Išiel som na odborné vyšetrenie, kde mi
lekárka zistila, že som krátkozraký, teda
že mám problémy s videním do diaľky.
Pamätám si moment, keď som si doma
v obývačke nasadil prvý krát okuliare
a zrazu som zo sedačky videl názvy
všetkých kníh v knižnici, ktoré som
predtým nevidel. Hneď som sa spýtal svojich rodičov. To vy toto vidíte? Vy
vidíte odtiaľ to názvy kníh? Bol som
zhrozený, kde je tá spravodlivosť, že ja
to nevidím a ostatní áno.
Pred 5 rokmi ste podstúpili laserovú
operáciu očí. Ako to hodnotíte
s odstupom času? Neľutujete toto
rozhodnutie?
Rozhodnutie podstúpiť operáciu očí
určite neľutujem. Ak sa nato pozriem
s odstupom času, tak som veľmi
spokojný, že som sa odhodlal k tomuto
rozhodnutiu. Naopak škoda, že som sa
na to neodhodlal skôr. Spočiatku vo mne
zarezonovali obavy, tak som si to oddialil,
premyslel, ale nakoniec 1. decembra
2007 som operáciu podstúpil. Operoval
ma veľmi šikovný a charizmatický očný
chirurg pán primár MUDr. František
Veselý z Centra mikrochirurgie oka,
ktorého profesionálny a korektný prístup
mi výrazne uľahčil podstúpenie celého
operačného procesu. Do dnešného
dňa som mimoriadne vďačný za to,
ako sa ku mne správali a akú robotu
odviedli. Neoľutoval som ani sekundu.
Samozrejme mojou nezodpovednosťou
sa stali napríklad také veci, ktoré by
sa mi nestali, keď som nosil okuliare,
napríklad poškriabanie oka pri prestavbe
na chalupe.
Mali ste pred operáciou obavy
ako to dopadne, či nenastanú
komplikácie? A čo bolesť, nebáli
ste sa jej?
Každý človek si položí otázku, čo bude
potom, teda čo sa bude diať po samotnom
zákroku. Tiež som sa pýtal aké to bude.
Bol som upozornený, že také dva-tri dni
po operácii to bude doslova peklo, budú
má rezať oči, alebo že môžem mať šťastie
a patriť medzi tých málo prípadov,
ktoré nemajú žiadne problémy. Treba
však počítať s tým, že tie dva-tri dni sa
môžu vyskytnúť problémy s rezaním
oka. Musím, ale poznamenať, že to tak
teraz nemusí byť. Ja som bol na operácii
predsa len pred piatimi rokmi, čiže
technológia sa mohla odvtedy zmeniť.
Čiže zhruba tri dni to bolo také štípanie
a pálenie očí, ale dalo sa to cez rôzne
lieky proti bolesti utĺmiť a zvládnuť.
V piatok som bol operovaný a na ďalší
piatok som úplne v pohode moderoval
správy a už nebolo vidieť, že som bol
na nejakej operácii.
Jaroslav Zápala podstúpil pred piatimi rokmi operáciu excimerovým
laserom na korekciu refrakčnej chyby očí odborne nazývanej
Myopia (krátkozrakosť)
Pred operáciou ste nosili okuliare
alebo šošovky? Akú ste mali
predpísanú veľkosť dioptrií?
Musím sa priznať, že na škole som
sa hanbil za okuliare, preto som ich
nosil naozaj výnimočne. Bolo to na
hodine v triede, neskôr keď som už mal
vodičský preukaz, tak pri šoférovaní,
potom pri moderovaní, ale inak som
sa ich noseniu vyhýbal. Samozrejme
pri športovaní som používal kontaktné
šošovky. Pokiaľ ide o veľkosť dioptrií
začínal som pri -0,75D a pred operáciou
to bolo už -2,75D.
Sami uvidíte
rozdiel antireflexnej
vrstvy Crizal...
Kedy padlo definitívne
rozhodnutie, že podstúpite
operáciu? Malo vplyv na Vaše
rozhodnutie napríklad aj okolie,
Vaši blízki?
V tomto na mňa nikto nevplýval.
Dokonca veľa ľudí mi hovorilo, že
okuliare mi pristanú. Spočiatku som
mal problém s tým, keď som zrazu
odložil okuliare, pretože ľuďom na
mne chýbali. Prišlo mi veľa mailov od
divákov, kde sa ma pýtali prečo nenosím
okuliare, že mi pristali a vyzeral som
podľa nich serióznejšie. To všetko je
však len otázka zvyku.
Na obyčajnej
okuliarovej šošovke
sa nedostatky
objavujú bežne.
Na šošovke
so zušľachtením
Crizal nie.
Môže sa po operačnom zákroku
opäť zhoršiť zrak? Ak áno
podstúpili by ste operáciu
znova?
Eliminuje
5
Možno, že to možné je, organizmus
človeka je nevyspytateľný. Na to nie
som kompetentný dať jednoznačnú
odpoveď. S istotou môžem povedať,
že ak by som mal znova tú možnosť
podstúpiť operáciu, hoci by sa mi mal
zrak zlepšiť len na dva roky, tak by som
ju podstúpil. Ja som sa totiž s okuliarmi
nejako nevžil aj vzhľadom na to, že
som bol športovec, kde sú okuliare
určite istým obmedzením. Okuliare mi
zavadzali aj pri takých maličkostiach
ako napríklad v zime, keď som vošiel do
obchodu a hneď sa mi zarosili, hoci sú
na to prípravky, ale ja som bol pohodlný
a radšej som si zanadával. Všetko ma
to prosto otravovalo. Teraz je pre
mňa život bez okuliarov jednoducho
pohodlnejším.
Možno odpoveď na túto otázku
bude jednoznačná ale predsa
Vám ju položím. Ako veľmi je
dôležitý zrak pre moderátora
televízie?
(smiech) Pre moderátora televíznych
nepriateľov
číreho videnia
Odlesky
Odtlačky
Prach
Škrabance
Voda
INZERCIA
12 ROZHOVOR
►
www.essilor.sk
14 ROZHOVOR
novín je zrak určite veľmi dôležitý, pretože
pracujeme s čítačkou a potrebujeme mať
istotu v dobrý zrak. Veľmi zle som sa cítil,
keď som ešte nosil okuliare a tie dioptrie
sa mi postupne podsúvali, kedy som
cítil, že musím oči viac prižmúriť, aby
som dosiahol aké také zaostrenie. Čím
viac som žmúril, tak som cítil, že sa mi
zhoršuje zrak, potom musela prísť bližšie
aj kamera, jednoducho nebolo to celkom
v poriadku. Čiže zrak je skutočne veľmi
dôležitý, a to nielen pre moderátora, ale
pre každého človeka.
Aký to bol pocit, keď ste po operácii
videli zrazu všetko inak?
Zmena sa samozrejme nedostavila zo
dňa na deň. Ako som už povedal trvalo
to zhruba ten týždeň. Bola to zmena,
ktorá prichádzala postupne. Musím ale
vysvetliť, že tým, že som predtým nosil
okuliare, tak som bol zvyknutý na dobré
videnie. Inšie by bolo, keby som predtým
vôbec nenosil okuliare, tak by som zažil
presne ten pocit, ako som zažil, keď som
si prvý krát nasadil okuliare. Keby som
žil život bez okuliarov a potrebujem
2-3 dioptrie, a zrazu by ma posadili na
operačný stôl, zobudil by som sa a po
týždni vidím ostro ako teraz, tak to by
som považoval za zázrak. Ale keďže
som predtým nosil okuliare, tak som bol
zvyknutý na dobré videnie. Keď niekto
nosí okuliare, tak si ich zvykne posúvať,
keď sa mu šmýkajú po nose. Samozrejme
tento tik ostal po operácii aj mne, pretože
som dobre videl aj bez nich, tak som mal
pocit akoby som ich mal stále na sebe.
V akom časovom horizonte po
operácii ste boli schopný nabehnúť
na bežný životný režim (rodina,
práca, priatelia, šport a pod.)?
Piatok, teda deň operácie bol ťažký,
cez víkend som bol zavretý doma.
V pondelok to už bolo lepšie, hoci
navonok bolo vidieť, že s očami sa niečo
robilo, ale postupne sa to začalo čistiť
a po týždni som už odpracoval bežný
pracovný deň a odmoderoval športové
správy. Samozrejme ešte šesť mesiacov
po operácii nasledovalo kvapkanie očí,
ale potom už bolo všetkému koniec.
Hovorí sa, že oči sú oknom do
duše. Čo pre Vás znamenajú oči?
Určite áno. (smiech) Oči prezradia veľa.
15 Pohľad optometristu
Kto je optometrista?
Foto: Archív J.Z.
Kto je to optometrista?
Už sa vám stalo, že ste sa prišli
spýtať do očnej optiky na
premeranie dioptrií, lebo nevidíte
ostro a miesto očného lekára vám
odporučili optometristu? Neviete,
kto to je?
Jaroslav Zápala po boku Mariany Ďurianovej za pultom pri vysielaní
Televíznych novín a ich priateľské gesto.
Očný kontakt je jeden z najdôležitejších pri
akýchkoľvek vzťahoch, či priateľských,
tých vážnejších, ale aj menej vážnych.
Proste pohľad z očí do očí veľa prezradí,
či už úprimnosť, spoľahlivosť. A Prečo
to nepovedať, veď keď má niekto veľmi
pekné oči, teraz hovorím o druhom
pohlaví, tak je to jedna zo silných stránok
toho opačného pohlavia.
Máte nejaký recept na dobrý zrak?
Toto vôbec neriešim. Žiadne mrkvičky
(smiech), ako dám si mrkvu, ale určite
nie z toho dôvodu, že pomáham zraku
nejakým vitamínom. Ak prejdem na
zeleninovú diétu, tak je to skôr kvôli
postave, aby som sa vmestil stále do toho
istého oblečenia.
Odporučili by ste podobnú
operáciu ľuďom, ktorí majú tiež
problémy so zrakom? Čo by ste
im chceli odkázať, aby sa nebáli
alebo našli odhodlanie?
(smiech) Nerád by som vyhlasoval
„ľudia choďte na túto operáciu“, pretože
nie všetko vždy dopadne na sto percent,
a tiež by som nechcel niesť zodpovednosť
za pooperačné stavy. Potom by ma mohol
dotyčný stretnúť niekde na ulici a nerád
by som mal nejaký problém (smiech).
Každý človek si musí zvážiť, čo mu
to prinesie a nakoľko to potrebuje pre
svoj život. Záleží aj od toho, aký je to
typ človeka, lebo sú ľudia, ktorý naozaj
nemajú žiadny problém s okuliarmi,
naopak im veľmi pristanú, čiže nahovárať
takého človeka by bolo asi zbytočné. Ak
nad tým, ale niekto uvažuje a je podobný
typ, že športuje a svojim spôsobom mu
tie okuliare zavadzajú, tak by som ho
určite na to nahovoril. Pokiaľ ide o bátie
sa, tak to je najmenej. Vôbec to nie je
také hrozné. Sú oveľa horšie veci. Úplne
v pohode sa to dá zvládnuť.
Na záver otázka mimo tému. Ako
zvyknete najradšej relaxovať,
prípadne tráviť voľný čas?
A s kým?
Určite si za posledné obdobie najviac
oddýchnem na našej chalupe na Záhorí,
kde chodím veľmi rád, lebo sú tam
príjemní ľudia a naozaj to chalupárčenie
ma veľmi baví, starať sa a zveľaďovať
chalúpku a všetko okolo. Mám tam aj
pomerne slušný ovocný sad, o ktorý sa
rád starám, čiže zistil som, že takéto veci,
ako mať pekný trávniček pri chalúpke
a chodiť kontrolovať na jar ako zakvitli
ovocné stromy ma veľmi baví a teším sa
z každého zdravého ovocia.
Čo plánujete v blízkej budúcnosti?
Napríklad v pracovnej oblasti.
Myslím si, že ľudia by mali mať vyššie
a vyššie méty. V prvom rade chcem robiť
robotu, ktorú robím, tak aby som mal pocit,
že ľudia sú naozaj spokojný a televízne
noviny so Zápalom si skutočne pozrú so
Zápalom a že sa na ne tešia a Zápala im
tam nebude vadiť. No a potom sa všetko
uvidí. V súčasnosti ma moja práca napĺňa
a ešte som sa nepristihol, že ma to nebaví.
Zatiaľ je to pre mňa stále výzva, pretože
chcem byť dobrý moderátor a nechcem
niekomu na tej obrazovke vadiť. Stále je
čo zlepšovať. Verím tomu, že raz zo mňa
bude dobrý moderátor (pozn. redakcie:
O tom niet pochýb už teraz☺)
Optometrista je zdravotnícky
pracovník, diplomovaný odborník
v odbore optika a optometria,
ktorý sa špecializuje na meranie
zraku, kontrolu predného segmentu
oka a problematiku spojenú
s kontaktnými šošovkami. Je
vlastne medzistupňom medzi
očným lekárom a očným optikom.
Štúdium optometrie je zamerané
na zrak, jeho správnu korekciu
a výber vhodných optických
pomôcok.
Optometrista
je
špecialista,
ktorý
využíva
najmodernejšie metódy merania
zrakovej ostrosti s využitím
špičkových
vyšetrovacích
prístrojov.
Aké výhody má návšteva
optometristu?
Optometristu väčšinou nájdete
v očnej optike počas bežných
otváracích hodín. Môže vám
venovať toľko času, koľko je
potrebné.
Samotné
meranie
zraku trvá 20 až 30 minút.
Vyšetrenie
u optometristu
nehradí poisťovňa, pokiaľ si
však v optike kúpite okuliare,
väčšinou je táto služba zadarmo.
Pri vyšetrení sa vás optometrista
spýta na vaše problémy so
zrakom, na váš zdravotný stav,
povolanie, prípadne koníčky,
aby si spravil predstavu o tom,
aké okuliare budete potrebovať.
Ak už nosíte okuliare, tak ich
odmeria a overí si, ako s nimi
vidíte. Potom vám premeria zrak
na automatickom refraktometri,
ktorý mu poskytne orientačné
údaje o vašich dioptriách. Tiež
môže skontrolovať očný tlak
a prednú časť oka. Potom pristúpi
ku samotnému presnému určeniu
dioptrií pomocou skúšobných
sklíčok. Niektorí optometristi
používajú namiesto zakladania
sklíčok špeciálny prístroj foropter, ktorý celé meranie
zraku urýchluje. Sklíčka sa v ňom
menia automaticky. Napokon
vám optometrista povie, k akému
záveru dospel. Vysvetlí vám akú
máte refrakčnú vadu, aká bude
pre vás vhodná optická pomôcka
a aký typ skiel potrebujete,
s ohľadom na vašu profesiu,
alebo záľuby. Môže vám pomôcť
vybrať vhodný okuliarový rám.
Optometrista môže vyšetrovať
len osoby staršie ako 15 rokov.
Optometrista je kompetentný tiež
aplikovať kontaktné šošovky.
Odporučí vám vhodný typ
a naučí vás s nimi zaobchádzať
a starať sa o ne. Kontroluje
tiež stav predného segmentu
oka. V aplikačných strediskách
optometristov
je
možné
vyskúšať viac typov skúšobných
kontaktných šošoviek.
Kam ísť na preventívnu
prehliadku?
Preventívnu prehliadku vám
môže urobiť len váš očný lekár.
Ako pracujú optometristi
v zahraničí?
V západoeurópskych krajinách
má profesia optometristu dlhú
tradíciu a vysokú prestíž. Očný
lekár sa plne venuje liečeniu
očí a meranie zraku zostáva
v kompetencií optometristu. Obe
skupiny veľmi úzko spolupracujú
a navzájom sa dopĺňajú.
kontrola predného segmentu oka
na štrbinovej lampe
Foto: O.Ú.S.
16 Klinika
17 Klinika
Očné kliniky OFTUM
blikajúce jemné zelené svetlo. V druhej fáze sa vykoná samotné
odstránenie dioptrickej chyby. Celá operácia je krátka a trvá iba
niekoľko minút a nepociťujete absolútne žiadnu bolesť.
Po operácii sú do oka aplikované kvapky a nasadená liečebná
kontaktná šošovka, čo umožňuje operovať obe oči súčasne. Oči
nie sú zalepené, po operácii budete môcť normálne komunikovať
s okolím a pod kontaktnými šošovkami sa Vám budú rohovky
rýchlejšie a lepšie hojiť za stáleho kvapkania protizápalových
a antibiotických kvapiek.
Foto: OFTUM
Pooperačná starostlivosť:
Pri odchode z Očnej kliniky OFTUM dostanete očné kvapky,
inštrukcie a kvalitné slnečné okuliare s UV filtrom. Pravidelné
kontroly sú dôležitým predpokladom sledovania správneho
hojenia a stabilizácie výsledku. Do 24 hodín od operácie je 90%
našich pacientov bez ťažkostí, prvé dni po operácii sa odporúča
ešte pokoj v domácom prostredí, spánok, používanie slnečných
okuliarov, kvapkanie kvapiek podľa rozpisu a kontroly
v stanovených intervaloch. Fyzická aktivita nie je obmedzená.
Centrá laserovej chirurgie oka OFTUM sa
zaoberajú problematikou odstraňovania
dioptrických
chýb
excimerovým
laserom a majú k dispozícii špičkovú,
najmodernejšiu technológiu a ako jediné
na Slovensku disponujú profesorským
mikrochirurgickým
kolektívom
na čele s profesormi oftalmológie
prof. MUDr. Tomášom Juhásom DrSc.
a prof. MUDr. Petrom Strmeňom CSc.
Operácia
excimerovým
laserom
predstavuje v súčasnosti bezpečnú
a spoľahlivú alternatívu korekcie
dioptrických chýb oka. Jej podstatou
je zmena zakrivenia rohovky ľudského
oka, pri krátkozrakosti sa centrálna časť
rohovky oploští, pri ďalekozrakostí
zostrmí a pri astigmatizme upraví iba
v určitej osi. Tým sa dosahuje korekcia
dioptrickej chyby a v konečnom dôsledku
zmena dioptrickej sily celého optického
systému oka (zmena refrakcie).
V centrách OFTUM sa pracuje s novými
laserovými systémami nemeckej firmy
Wavelight AG s označením Allegretto
Wave Eye-Q 400Hz. Tieto lasery majú
FDA certifikát na všetky dioptrické chyby
a sú najrýchlejšími lasermi na svete
s takýmto certifikátom.
Očné kliniky OFTUM rozvíjajú na
Slovensku najnovšie trendy v refrakčnej
chirurgii oka, preferujú pre pacienta
najbezpečnejšie a najmenej zaťažujúce
operačné techniky. Mikrochirurgický
tím každý rok povinne absolvuje
najprestížnejšie
svetové
kongresy
a certifikované chirurgické kurzy.
rýchlou rekonvalescenciou, ostré videnie
pacienti dosahujú už hodinu po operácii,
nemajú žiadne bolesti a na druhý deň
môžu ísť do práce.
V centrách OFTUM preferujeme
operácie vykonávané iba
laserovými lúčmi.
1. Vstupné vyšetrenie- Každý pacient
absolvuje komplexné vyšetrenie očí,
pri ktorom sa získajú údaje potrebné na
operáciu a zároveň sa zistí, či je pacient
vhodný kandidát na operáciu. Na základe
výsledkov vstupného vyšetrenia je možné
prognózovať aj výsledok operácie.
„No touch surgery“ - od roku 2009
je v centrách OFTUM štandardnou
operačnou
metódou
bezkontaktná,
bezbolestná operačná technika, pri
ktorej má pacient najväčší možný
komfort pri excelentnom výsledku
operácie a minimálnej rekonvalescencii.
Počas bezkontaktnej operácie nie sú
žiadne vážne riziká, hojenie je rýchle
a pooperačné komplikácie ako je
tvorba zákalov v rohovke je maximálne
eliminované.
V roku 2011 zavádzame do praxe finančne
náročnejšiu operačnú metódu Z-LASIK
s pomocou kombinácie femtosekundového
laseru 2. generácie a excimerového
laseru. Umožňuje rovnaký výsledok ako
bezkontaktná operácia, ale s extrémne
Bezpečnosť
Bezpečnosť laserovej operácie je základnou podmienkou pre
úspešný výsledok a vylúčenie akéhokoľvek poškodenia zdravia.
Preto spoločnosť Wavelight vyvinula unikátnu technológiu
Perfect Pulse. Táto sofistikovaná technológia zaručuje, že, počas
celej laserovej operácie je každý jeden zásah laserovým lúčom
kompletne kontrolovaný, eliminované sú faktory prostredia ako
je vlhkosť a teplota vďaka úplnej izolovanosti optiky prístroja,
ultra rýchly eye tracking systém sleduje 400x za sekundu polohu
a aj ten najjemnejší pohyb oka, takže každý zásah laserovým
lúčom je umiestnený na správne miesto. Nemusíte sa báť, že
pohybom oka dôjde k poškodeniu.
Presnosť
Naše 15 ročné skúsenosti a operačný tím pod vedením prof.
MUDr. Tomáša Juhása DrSc. a prof. MUDr. Petra Strmeňa, CSc.
je predpokladom predpokladom správnej indikácie operácie
a výberu optimálnej operačnej techniky, či hladkému zvládnutiu
prípadných komplikácií.
Postup operácie:
V prvej fáze operácie sa pripraví rohovka.
Vykoná to laserový lúč, ktorý odpreparuje
povrchovú vrstvu rohovky na mieste,
kde bude v druhej fáze korigovaná
dioptrická chyba. Pacient pri tom nič
necíti, vníma iba zvuk laseru a díva sa na
Pridajte sa k miliónom ľudí na celom svete, ktorý úspešne
absolvovali laserovú korekciu dioptrickej chyby.
Výsledky vstupného vyšetrenia získané lekárom sa prenášajú do
laseru Wavelight Eye-Q, ktorý na základe nich vytvorí presný
profil liečby s citlivým a predpokladateľným výsledkom. Navyše
prostredníctvom unikátneho softwéru Datalink si tieto dáta
môže porovnať a overiť správnosť výpočtu s približne 30 000
odoperovanými očami z medzinárodnej databázy.
Žiadne nože, iba laserový lúč...
2. Samotný priebeh operácie- Samotný
operačný
výkon
je
ambulantný
a bezbolestný! Znamená to, že hneď po
operácii pacient odchádza domov. Na
znecitlivenie oka sa použijú kvapky, oko
sa otvorí, mihalnice sa stabilizujú jemným
rozvieračom, ktorý zabráni zatvoreniu
oka počas operácie.
Je veľmi dôležité v pooperačnom období aplikovať kvapky
podľa ordinácie lekára aj napriek ostrému videniu!
Kvalita videnia, rýchlosť
Všetky operácie excimerovým laserom Eye-Q sú Wavefront
optimalizované, kvalita videnia je lepšia oproti starším
laserovým systémom a nežiaduce efekty ako je neostré videnie
v šere sú eliminované. Dokonca väčšina pacientov vidí za šera
po operácii lepšie než pred operáciou.
Foto: OFTUM
Samotná laserová operácia trvá s Eye-Q laserom iba pár sekúnd.
Rýchlosť laserových pulzov je 400 Hz a odstránenie jednej
dioptrie trvá tak 2,5 sekundy. Je to najrýchlejší laser s FDA
certifikátom na svete. Taktiež klinické štúdie dokazujú, že čím
rýchlejšia je operácia, tým je kratší čas hojenia a obnovenie
videnia, vďaka menšej stresovej záťaži oka a zredukovanej
dehydratácii oka.
- PR -
KONTAKT
Oftum Aupark Tower Bratislava
centrum laserovej chirurgie oka
Aupark Tower, 2. poschodie
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
www.laser-auparktower.sk | www.oftum.sk | www.excimer-kosice.sk
Oftum Banská Bystrica centrum
laserovej chirurgie oka
Kapitulská 7
2. poschodie
Banská Bystrica
Oftum Košice centrum ambulantnej
oftalmológie
Moldavská cesta
Poliklinika Ergomed/Lidl, 2. poschodie
040 01 Košice
18 AKTUALITY
19 AKTUALITY
Slávnostné odovzdanie
očných prístrojov
Dňa 27. septembra 2011 predpoludním sa uskutočnilo slávnostné
odovzdanie očných prístrojov v hodnote 79 473 EUR zakúpených
pre dve očné pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
z finančného príspevku spoločnosti U.S.Steel Košice - tretinu z tejto
sumy vyzbierali zamestnanci železiarní počas vlaňajšej vianočnej
zbierky, tretinou prispela spoločnosť U.S.Steel Košice a tretinou Nadácia
U.S.Steel Košice. Slávnostné uvedenie do prevádzky sa konalo v očnej
ambulancii na Pavilóne zdravia UNLP Košice. Ambulancia je súčasťou
očného oddelenia, ktoré získalo novú
mydiatickú fundus kameru
a 3 CD kameru ako doplnok k operačnému mikroskopu. Ďalší prístroj –
laserový fotokoagulátor - nadobudla Očná klinika UNLP Košice a LF UPJŠ
pôsobiaca na Triede SNP 1.
Foto: Dionýz Kiss
Očné oddelenie Univerzitnej
nemocnice L. Pasteura Košice
pôsobí od roku 1926, kedy vzniklo ako
samostatné očné oddelenie v Štátnej
nemocnici. V súčasnosti má 15 lôžok
a poskytuje široké spektrum výkonov
liečebno-preventívnej starostlivosti v oblasti
oftalmológie. Vybavenie jeho operačnej
sály umožňuje robiť všetky očné operácie
na úrovni súčasných medicínskych kritérií.
Medzi najčastejšie chirurgické zákroky
vykonávané na tomto pracovisku patria:
operácia šedého zákalu, operácie sklovca
a sietnice, operácie úrazov, transplantačné
operácie, operácie strabizmu (škúľavosti)
a glaukómu. Niektoré chirurgické výkony
je možné operovať v rámci jednodňovej
chirurgie. V ambulantnej starostlivosti
pacientom
poskytuje
komplexnú
diagnostiku a liečbu ochorení ako je
glaukóm, metabolicko-cievne ochorenia,
ku ktorým patria komplikácie diabetu
(cukrovky),
vekom
podmienená
degenerácia sietnice a iné.
ktorej nové prístroje skvalitnili prácu oftalmológov
a rozšírili ich možností v diagnostike a liečbe očných ochorení.
Očná klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura
Košice a LF UPJŠ
pôsobí od roku 1948 a je združeným zdravotníckym
a pedagogickým pracoviskom. Zabezpečuje komplexnú
oftalmologickú starostlivosť na lôžkovej časti, konziliárne
služby na špecializovaných ambulanciách zameraných
na
mikrochirurgiu
katarakty,
sklovcovo-sietnicovú
chirurgiu, glaukóm, metabolické a cievne ochorenia oka
a laserovú liečbu, detskú oftalmológiu, neurooftalmológiu
a orbitológiu, onkooftalmológiu a traumatológiu oka. Poskytuje
pregraduálnu výchovu študentov medicíny, zdravotných sestier
a postgraduálnu výchovu lekárov.
sietnice a onkologických ochorení pomocou najmodernejších
digitálnych zobrazovacích modalít a fluoroangioografiu
dúhovky. Počet hospitalizovaných pacientov na tomto pracovisku
predstavuje cca 1400 ročne a vyšetrení je zrealizovaných do
roka zhruba 25-tisíc.
Vďaka spoločnosti U.S.Steel Košice mohlo
toto pracovisko zakúpiť nový LASEROVÝ
FOTOKOAGULÁTOR.
„Zariadenie je kľúčové predovšetkým pri liečbe chorobných
prejavov na sietnici, hlavne u diabetikov všetkých vekových
skupín. Je nevyhnutný aj na ošetrenie iných metabolických
a cievnych ochorení s prejavom na oku, používa sa pri
trombózach sietnicových ciev, pri ťažkej krátkozrakosti,
pri odlúpeniach sietnice, pri degeneratívnych ochoreniach
Foto: Dionýz Kiss
Z vianočnej zbierky spoločnosti
U.S.Steel Košice bola pre jeho
potreby zakúpená MYDIATICKÁ
FUNDUS KAMERA (na diagnostiku
ochorení sietnice
a očného nervu a fotodokumentáciu
očného pozadia) a 3 CD kamera
k operačnému mikroskopu.
Na fotografii zo slávnostného odovzdania očných prístrojov, prvá zľava
riaditeľka UNLP MUDr. Iveta Marinová, MPH, druhý zľava prezident
U.S.Steel David J. Rintoul.
Riaditeľka Univerzitnej nemocnice
L. Pasteura Košice MUDr. Iveta
Marinová, MPH, zástupkyňa prednostu
očnej
kliniky
MUDr.
Monika
Moravská a primárka očného oddelenia
MUDr. Danica Jonecová vyjadrili pri
stretnutí s prezidentom spoločnosti
U.S.Steel Košice Davidom J. Rintoulom
poďakovanie všetkým zamestnancom
železiarní, nadácii i vedeniu tejto
spoločnosti za to, že sa rozhodli prispieť
práve na zakúpenie týchto prístrojov.
„Špeciálna
kamera
pomôže
pri
diagnostike ochorení očnej sietnice
a očného nervu a laserový koagulátorový
prístroj je neoceniteľný a nevyhnutný
pri liečbe chorobných
prejavov na
sietnici, hlavne u diabetikov. Prínos
týchto zariadení ocení celý rad pacientov
v Košickom kraji,“ zdôraznila riaditeľka
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura
Košice MUDr. Iveta Marinová, MPH.
Zrak je jeden z najcennejších ľudských
zmyslov a vnímame ním takmer
90 percent informácií. Pacientom, ktorí
strácajú zrak v dôsledku ochorení či
úrazov oka, pomáhajú dve pracoviská
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura
Košice – očná klinika a očné oddelenie.
„V prvom rade ju využívame na
fluoroangiografické vyšetrenie cievneho
systému sietnice. Jedná sa vyšetrenie
s použitím kontrastnej látky, pri ktorom
sa zobrazuje cievny systém sietnice.
Predstavuje štandardnú metódu vyšetrenia
u pacientov s diabetickou retinopatiou,
na základe ktorého sa vykonáva cielené
ošetrenie sietnice laserom. Využíva sa
aj u pacientov s vekom podmienenou
degeneráciou makuly a slúži tiež na
sledovanie nálezu zmien na sietnici
pri ďalších ochoreniach, napríklad
na sledovanie pigmentových nervov.
Svoj význam má aj pri vyšetrení
glaukómu, kde dokáže včas odhaliť
prípadné poškodenie očného nervu.
Ďalším získaným prístrojom je 3 CD
kamera k operačnému
mikroskopu
a slúži na priame sledovanie a na záznam
priebehu očných operačných výkonov,,“
vysvetľuje primárka Očného oddelenia
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura
Košice MUDr. Danica Jonecová, podľa
Vpravo pri prístroji (v čiernych šatách s bielym sakom) je primárka
Očného oddelenia MUDr. Danica Jonecová
Lôžková časť disponuje 15 lôžkami a poskytuje diagnostickú
a operačnú oftalmologickú starostlivosť vrátane operácií
na zadnom segmente oka. Zameranie kliniky je obohatené
aj laserovou liečbou, s ktorou má dlhodobé skúsenosti,
porovnateľnou s významnými pracoviskami vo svete. Medzi
novozavedené liečebné metódy v posledných troch rokoch patrí
cielená liečba pomocou anti – VEGF preparátov. Zabezpečuje
stabilizáciu videnia pri ochorení spojenom s ťažkou nenávratnou
stratou videnia - vekom podmienenej degenerácie makuly.
súvisiacich s vekom, pri glaukóme a pri poúrazových stavoch,
ktoré poškodili sietnicu. Laserové ošetrenia je nevyhnutné
realizovať u týchto ochorení čo najskôr, čím sa predíde ďalším
komplikáciám spojeným často s nenávratnou stratou videnia.
Má teda veľmi široké využitie a to hlavne na klinických
pracoviskách, kde je najvyššia koncentrácia pacientov
s vyššie uvedenými ochoreniami,“ konštatuje zástupkyňa
prednostu Očnej kliniky UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ
MUDr. Monika Moravská.
Z nadštandardných diagnostických metód vykonáva
tomografické vyšetrenie zrakového nervu (HRT II) na včasnú
diagnostiku glaukómu, fluoroangiografické vyšetrenia ochorení
RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka – hovorkyňa
20 Otázky & odpovede
O&O
OTÁZKY A ODPOVEDE
1
21 Aktuality
Na otázky z oblasti fungovania očných ambulancií a výskytu očných ochorení
odpovedá MUDr. Nikoleta Javorková, PhD. z Očnej ambulancie polikliniky
KRANKAS v Žiline.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala jubilejný 10. ročník
verejnej zbierky Biela pastelka. Spustená bola 1. júla, hlavným dňom zbierky
bol 21. september. Prispieť však môžete až do 31. decembra SMS- kou na
číslo 820.
Ako ovplyvnili civilizačné
choroby štruktúru
pacientov v očnej
ambulancii?
“Civilizačné choroby ako vysoký krvný
tlak, obezita, cukrovka, vysoká hladina
cholesterolu sú rizikovým faktorom
bohužiaľ aj mnohých vážnych očných
ochorení, a tak dochádza k vzostupu
počtu očných pacientov. Degeneráciu
žltej škvrny, sivý zákal a glaukóm sú tri
diagnózy, ktoré najčastejšie postihujú
hlavne staršiu populáciu,” odpovedá
na otázku odborná očná lekárka
zdravotníckeho zariadenia KRANKAS
v Žiline MUDr. Nikoleta Javorková, PhD.
Na Slovensku má degeneráciu
žltej škvrny 20 % 60-ročných ľudí,
u sedemdesiatnikov toto číslo stúpa
na 30 %. Operácia sivého zákalu je
najčastejšia a najúspešnejšia na ľudskom
tele vôbec. Hlavným kritériom na jej
vykonanie je kvalita života. Vedeckému
pracovníkovi, architektovi, ktorý rysuje
či profesionálnemu vodičovi zhorší
schopnosť pracovať ešte v štádiu, keď
si iný človek myslí, že zatiaľ vidí veľmi
dobre. “Glaukóm, nesprávne ľudovo
nazývaný aj zelený zákal,” vysvetľuje
doktorka Javorková, “často nemá nijaké
vonkajšie prejavy, ktoré by si pacient
mohol diagnostikovať sám. Začne
bolieť, až keď je značne zvýšený vnútro
očný tlak, a to je veľmi zriedkavé. Pri
glaukóme následkom zvýšeného vnútro
očného tlaku, ale aj iných príčin, nie
je dobre vyživovaný zrakový nerv.
Dochádza k nezvratnému odumieraniu
tzv. gangliových buniek a pacientovi
sa postupne zužuje zorné pole. Zmeny
na zrakovom nerve sa však už nedajú
zvrátiť. Pacienta je preto potrebné
diagnostikovať ešte predtým, ako sa mu
začne zhoršovať zorné pole a pokúsiť sa
postup ochorenia zastaviť. “Glaukóm je
obyčajne ochorením starších ľudí, a tí
si po štyridsiatke prichádzajú k očnému
lekárovi po svoje prvé okuliare. Každý
očný lekár je povinný odmerať pacientovi
očný tlak a vyšetriť mu očné pozadie,”
Biela pastelka už 10. krát
a sociálnych pracovníkov. Po dopravnej
nehode v roku 2006 som bol skľúčený
a v ÚNSS som našiel účinnú pomoc,“
hovorí Pavol Kéri, nevidiaci klient ÚNSS.
Foto: Archív KRANKAS
upozorňuje doktorka Javorková. Dnes
však predávajú okuliare aj mnohé optiky,
dokonca drogérie. Ak nedovidíte na
písmenká a kúpite si svoje “druhé oči”
bez návštevy oftalmológa, riskujete, že
sa nedozviete o ďalších potenciálnych
zrakových
problémoch.
Rozumný
pacient by mal navštíviť “očiara” v rámci
preventívnej prehliadky raz za dva roky,
po 45. roku raz ročne.”
2
Aká je veková štruktúra
pacientov - vplýva
zvyšujúci sa vek pacientov
na ich počet?
“Miera zrakového postihnutia u pacientov
je závislá na veku. Okolo 82 % nevidiacich
osôb je starších ako 50 rokov. Veková
štruktúra pacientov v našich ambulanciách
je prevažne nad 40 rokov,” odpovedá
ďalej doktorka Javorková. “Šedý zákal,
odborne nazývaný katarakta, je tradične
spájaný s procesom starnutia a v mnohých
menej ekonomicky rozvinutých krajinách
a s nižšou úrovňou vzdelania sa starší
ľudia ani nepokúšajú lekársku starostlivosť
vyhľadať.”
3
Prečo sú pomerne
dlhé čakacie lehoty pre
pacientov v očných
ambulanciách?
V hlavný deň zbierky posolstvo akcie
približovali stánky ÚNSS, umiestnené
v desiatich mestách Slovenska. V týchto
informačných stánkoch si návštevníci
so zaviazanými očami mohli vyskúšať
napríklad chôdzu s bielou palicou, písanie
Braillovým písmom a v Bratislave aj jazdu
na tandemovom bicykli či showdown hru označovanú tiež ako stolný tenis pre
nevidiacich.
MUDr. Javorková pri vyšetrovaní pacientky
digitálnou štrbinovou lampou
“Za posledných 10 rokov sa očné
lekárstvo neuveriteľne rozšírilo. Je to
vďaka veľkému pokroku v metódach
diagnostiky,
chirurgickej
liečbe
a farmakoterapie ochorení, ktoré boli
donedávna neliečiteľné. Pričom samotné
zrakové postihnutia pacientov majú nadväznosť aj na proces vzdelávania,
voľbu povolania, spôsobilosť výkonu
určitých pracovných činností a oblasť
sociálneho zabezpečenia pacientov.”
4
Akým spôsobom by sa
dalo riešiť skrátenie
čakacích lehôt pre
pacientov?
“Zabezpečiť dostupnosť zdravotníckej
starostlivosti je zásadným predpokladom
pre skutočne úspešnú kontrolu miery
zrakového postihnutia obyvateľstva,
podstatnou
však
zostáva
kvalita
starostlivosti a jej udržanie.
Kvalitná zdravotnícka starostlivosť,
”vysvetľuje doktorka Javorková,” to nie sú
len špičkové zdravotnícke prístroje, ale aj
dôsledná organizácia práce, individuálny
prístup ku pacientovi a dostatočný priestor
pre komunikáciu. Len v spojení všetkých
týchto atribútov možno hovoriť o kvalite
zdravotníckej služby.”
Foto: Archív ÚNSS
Bielu pastelku podporili aj známe osobnosti - na fotografii
Bibiana Ondrejková a Zuzka Tlučková
21. septembra ulice 129 miest
Slovenska zaplnili tímy dobrovoľníkov
s pokladničkami. Dobrovoľníci odmenili
každého, kto do zbierky prispel, praktickou
spinkou v tvare bielej pastelky, ktorá sa
stala symbolom zrakovo postihnutých.
„Biela pastelka nám pomáha, aby naše
služby boli dostupné každému klientovi
so zrakovým postihnutím. V každom kraji
a pre klienta bezplatne. Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska je jediná
organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje
klientom so zrakovým postihnutím terénne
služby. Znamená to, že klient nemusí
cestovať kilometre za potrebnou pomocou
- naši odborní pracovníci cestujú za ním,
do jeho domáceho prostredia,” približuje
Ivana Potočňáková, riaditeľka ÚNSS.
Takmer tretina výnosu zbierky Biela
pastelka bude použitá v regióne, v ktorom sa
INZERCIA
prostriedky vyzbierali. Darcovia tak pomôžu
priamo ľuďom, ktorých doslova stretávajú
na ulici. Ďalšia časť čistého výnosu bude
určená na zlepšenie dostupnosti a kvality
sociálnych služieb.
„Strata zrakového vnímania ovplyvňuje
aj tie najzákladnejšie denné úkony, ako
sú starostlivosť o domácnosť, príprava
jedál, cestovanie či získavanie informácií.
Pre našich klientov je preto nenahraditeľná
pomoc s výberom správnej kompenzačnej
pomôcky, poradenstvo v právnej a sociálnej
oblasti, výučba chôdze s bielou palicou či
Braillovho písma,” uvádza Žofia Teplická,
koordinátorka zbierky Biela pastelka.
„Dá sa žiť ďalej aj bez zraku. Pochopil
som to po jeho strate s výraznou
pomocou pracovníkov Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska. Vážim si ich
prácu, zvlášť rehabilitačných inštruktorov
Ak ste nestihli Bielu pastelku
podporiť v jej hlavný deň, môžete
tak urobiť do konca tohto roka
poslaním prázdnej SMS správy
na číslo 820 v hodnote 1 € alebo
vložením dobrovoľného finančného
príspevku na účet zbierky číslo
4030016212/3100.
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska je občianske združenie, ktoré
združuje nevidiacich a slabozrakých
občanov, ich priaznivcov, priateľov
a rodičov. V súčasnosti má viac
ako 4 850 členov združených
v 69 základných organizáciách. Svoje
služby, poradenstvo a aktivity poskytuje
zrakovo postihnutým ľuďom v každom
kraji Slovenska. Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska vznikla v roku
1990.
Únia nevidiacích
a slabozrakých Slovenska
Zástupca šéfredaktora
Bc. Lucia Miková
0948 411 033
Redakcia
[email protected]
Redakčná spolupráca
MUDr. Marta Ondrejková, PhD.
RNDr. Jaroslava Oravcová
MUDr. Juraj Bajaček
Mgr. Diana Procházková
MUDr. Eva Popelášová
Mgr. Jaroslav Zápala
MUDr. Tomáš Juhás
MUDr. Nikoleta Javorková, PhD.
Optická únia Slovenska
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
Grafická úprava
Kubo Čentík
Foto na obálke
Archív J. Z.
November
Každý moment nášho života prenášajú nervy stovky impulzov, niektoré smerujú
do mozgu iné z neho vychádzajú. Mozog ako sídlo rozumu a zmyslového
vnímania je preto hlavnou časťou nervového systému. V tomto vydaní vás
chceme informovať o tom čo spôsobuje bolesť hlavy a ako tlmiť túto bolesť.
Dozviete sa o fungovaní mozgovej činnosti či ako predchádzať únave,
nespavosti alebo ako sa odnaučiť fajčiť. Budeme sa venovať aj diagnózam ako
parkinsonov syndróm, skleróza multiplex, alzheimerova choroba, depresia,
náhla mozgová príhoda, detská mozgová obrna či alkoholizmus.
December
Foto: Kubo Čentík
Tehotenstvo a materstvo je krásne obdobie, ktoré však so sebou prináša
zodpovednosť a výzvy. Obrovské množstvo hormonálnych zmien, ku ktorým
dochádza v tele ženy počas tehotenstva, ale aj po pôrode vyčerpáva a poznačuje
organizmus. V decembrovom čísle prinesieme množstvo rád a tipov pre budúce
mamičky, mamičky a ich ratolesti. Svoju pozornosť upriamime aj na celkovú
starostlivosť o telo ženy. Poradíme vám ako sa pripraviť na materstvo, na čo si
dať pozor počas tehotenstva a ako sa postarať o svoje bábätko.
Distribúcia
TWEL PRESS, s.r.o.
Tlač
NAVI GRAF s.r.o.
www.navigraf.sk
Dátum vydania
10. október 2011
Náklad
40 000 kusov
Registrácia
EV 4368/11
ISSN 1338-547X
Január
Foto: sxc.hu
Onkologické ochorenia sú na Slovensku druhou najčastejšou príčinou úmrtí.
Rakovina je zákerná najmä v tom, že môže zasiahnuť ktorúkoľvek časť nášho
tela. Pri tomto ochorení je najdôležitejšia prevencia a včasný záchyt. V mesiaci
január Vám preto prinesieme najnovšie poznatky a trendy z oblasti prevencie,
diagnostiky a liečby nádorových ochorení. Navyše budeme informovať
o inováciách z oblasti medicíny, od ktorých vo veľkej miere závisí kvalita
a efektivita poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo má v konečnom dôsledku
vplyv na dobrý zdravotný stav.
Pretlač a akékoľvek šírenie povolené
výhradne so súhlasom vydavateľa.
Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Inzeráty neprešli jazykovou úpravou.
www.zdravie.twelpress.sk
Foto: shutterstock
Výhra: pobyt Vital + pre 2
osoby od štvrtka do nedele (3 noci)
v ľubovoľnom termíne od 1.11.2011
do 10.12.2011, s ubytovaním v liečebnom
dome Lysec – dvojlôžková izba. V cene
pobytu je zahrnuté ubytovanie v LD
Lysec, plná penzia, lekárske vyšetrenie,
Podmienky:
staňte
priemerne 3 liečebné procedúry
sa
priateľom
“TWEL
PRESS zdravie” na sociálnej
denne, voľný vstup do Vodného
sieti Facebook do 20.10.2011
sveta (sústava troch termálnych
a budete zaradení do žrebovanie
bazénov
–
2
vnútorné,
o
pobyt pre dve osoby v hodnote
1 vonkajší), kúpeľný poplatok,
372 EUR. Súťaž trvá od 20.8.2011
parkovné.
do 20.10. 2011. Žrebovanie prebehne
21.10.2011. Výherca bude uverejnený
v novembrovom mesačníku TWEL
PRESS zdravie a zverejnený na
nástenke osoby “TWEL PRESS
zdravie” na sociálnej sieti
Facebook.
“Staňte sa našim priateľom!”
Šéfredaktor
Mgr. Tomáš Čentík
0948 924 441
Pripravujeme
Vyhrajte víkendový pobyt
VITAL + pre dvoch v kúpeľoch
Bojnice v hodnote 372 EUR.
Jesenná súťaž
TWEL PRESS, s.r.o.
Okrajová 14, Prešov
IČO 46 142 975
Download

Oči a zrak