9:45 – 16:20 POSTERY
Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)
Pracovná skupina pri SPS pre Attachment, psychotraumatológiu a psychoterapiu založenú na mentalizovaní
Mgr. Dominika Bednárová (Piešťany): Charakteristiky vzťahovej väzby u depresívnych
pacientov
PhDr. Tomáš Divéky, Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD (Trenčín): Využitie psychodiagnostických metód pri traumatizácii
Mgr. Lucia Felcanová, Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD (Bratislava): Problematika používania internetu u ľudí s postihnutím v kontexte konceptu well-being a teórie vzťahovej
väzby
PhDr. Miroslava Heráková, PhDr. Antónia Solárová (Košice): Psychosociálne centrum pri
katastrofách s hromadným postihnutím osôb
Mgr. Zuzana Hochel (Rakovice): Interakcia medzi matkou a dieťaťom, jej vplyv na utváranie vzťahovej väzby a generačný prenos
Mgr. Daniela Husovská (Košice): Súčasné výskumné zistenia v oblasti attachmentu u adop­
tívnych rodín
Mgr. Soňa Komárková (Praha): Citová vazba v partnerském vztahu a manželství
Mgr. Viera Kovaničová (Bratislava), Mgr. Viera Cviková, PhD (Pezinok), RNDr. Vladimír
Chudý (Bratislava): Súvislosť vzťahovej väzby s kvalitou manželského vzťahu (dyadický
prístup)
Viera Pivoňková, Ph.D (Praha): Aktuality z konference Evropské asociace Body Psychoterapie
Mgr. Kristína Rybárová, PhDr. Ľubica Konrádová, PhD (Bratislava): Vzťahová väzba a životný štýl adolescentov v kontexte resiliencie
PhDr. Slávka Svitková (Bratislava): Prevencia sexuálneho násilia na deťoch
PhDr. Monika Sýkorová (Bratislava): Prevencia sexuálneho násilia na deťoch
Mgr. Dominika Šebestová (Vikartovce): Asthma bronchiale ako psychosomatické ochorenie v kontexte osobnostnej štruktúry a vzťahovej väzby
Mgr. Hana Vojtová, Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD (Trenčín): Vplyv negatívnych zážitkov
z detstva na zdravie v dospelosti
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Katedra prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied Vysokej školy sv. Alžbety Bratislava
Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Institut sociálního zdraví Univerzita Palackého v Olomouci
Pražská vysoká škola psychosociálních studií Praha
Psychoterapeutická sekcia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti
Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie SPsS SLS
Slovenský inštitút psychodynamickej /hlbinnej psychoterapie
Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu pri 1.LF UK Praha
Združenie denných psychiatrických stacionárov na Slovensku /ZDPSS/
Psychiatrická klinika a Denný psychiatricko-psychoterapeutický stacionár FN Trenčín
Pro mente sana Trenčín
Rafael Institut Praha
Psychotraumatology Institute Europe (PIE)
European Society for Trauma and Dissociation (ESTD)
Historický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava
Psychotraumatológia
Attachment
Psychoterapia
Psychotraumatológia
Attachment
Psychoterapia
Foto: Jozef Sjekel
Ilustrácie: Július Činčár
8. november 2012
Posádkový klub Trenčín (Dom armády)
Hviezdoslavova 16, Trenčín
Psychotraumatológia – Attachment – Psychoterapia
8. november 2012, Posádkový klub Trenčín
Hlavné témy: Bio-psycho-sociálne aspekty psychotraumatológie, vzťahovej väzby a psychoterapie
Programový a organizačný výbor:
Doc. MUDr. Jozef Hašto,PhD, MUDr. Daniel Ralaus, MUDr. Natália Kaščáková,
Mgr. Hana Vojtová
MUDr. Bohdana Bírešová, MUDr. Róbert Košťaň, PhDr. Ivana Ilavská, PhDr. Oľga Švančarová,
Mgr. Zuzana Fritzová, RNDr. Peter Minárik,PhD, PhDr. Tomáš Divéky
[email protected]
Účastnícky poplatok:
Aktívni účastníci: bez poplatku
Pasívni účastníci: 12 €
Študenti: 8 €
Platby priamo pri registrácii
Obedy: Pre účastníkov, ktorí si objednali obedy, sú zabezpečené v reštaurácii Gastrocentrum,
cena 3,50 €, platba pri registrácii.
CME kredity – SACCME bude akreditovať celé podujatie.
Registrácia: od 8:15 hod.
Potvrdenie o účasti sa bude vydávať po ukončení odborného programu.
11:45 – 13:15 PSYCHICKÁ TRAUMA – veľká prednášková sála
Prof. Ing. Egon Gál, PhD (Bratislava): O pôvode morálky
PhDr. Ivan Kamenec CSc. (Bratislava) : Trauma holokaustu – niektoré slovenské špecifiká
Dr. Katarína Hradská, PhD (Bratislava): Trauma z holokaustu – trauma dvoch generácií
Doc. Ing. Mgr et Mgr. Peter Tavel, PhD (Olomouc): Najnegatívnejšie zážitky života u seniorov
Mgr. Michaela Mrowetz (Ostrava): Posttraumatická stresová porucha po porodu – diagnostika a terapie
Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc (Bratislava): Ján Johanides, autor úzkosti
13:15 – 14:15 Obed
14:15 – 15:45 NEURO/BIOLÓGIA VZŤAHOVEJ VÄZBY, PSYCHICKEJ TRAUMY
A PSYCHOTERAPIE – veľká prednášková sála
Prof. Peter G. Fedor- Freybergh, M.D., PhD., Dr.h.c. mult. (Bratislava): Univerzálny súlad
medzi srdcom, mysľou a telom, stav kompletnej harmónie a celistvosti.
MUDr. Radovan Hrubý, PhD (Martin), Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD (Trenčín): Integratívne
neurovedné aspekty vzťahovej väzby
RNDr. Peter Minárik, PhD (Bratislava): Neurobiológia posttraumatickej stresovej poruchy
RNDr. Peter Minárik, PhD (Bratislava): Zlá matka, zlý otec – ako poškodiť dieťa už pred
narodením a počas dospievania – epigenetika, interakcie génov a vonkajšieho prostredia
14:15 – 15:45 WORKSHOPY – maximálny počet účastníkov workshopu 12
Program:
10:00 – 11:30 Vzťahová väzba – veľká prednášková sála
Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD (Trenčín): Psychotraumatológia – attachment – psychoterapia, bio-psycho-sociálne aspekty
MUDr. Ján Šuba, Dr. M. Paulinyová, Dr. V. Mátejová, Dr. Z. Hradečná, Dr. K. Trebulová, Dr. E. Vaščaková (Bratislava): Poruchy vzťahovej väzby v kontexte porúch psychického vývinu u detí
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD (Bratislava): Problémy vzťahovej väzby u detí vyrastajúcich v detských domovoch
Doc. RNDr. Dan Pokorný et al. (Ulm): Pofoukané už tolik nebolí. Harmonické vztahové
vzorce jako suportivní faktor při vyrovnávání se s traumaty
RNDr. Lucia Kršková, PhD, Mgr. Lucia Olexová (Bratislava),: Využitie malého terapeutického zvieraťa v terapii ľudí postihnutých autizmom a Alzheimerovým ochorením
MUDr. Vladimir Zelinka ( Woluwe- Saint –Pierre-Bruxelles): Clinical hypnosis and attach­
ment theory: an integrative perspective
11:30 – 11:45 Prestávka
Ing. Andrej Bán (Bratislava): Skúsenosti reportéra a fotografa s tým, ako sa ľudia v krízových oblastiach sveta vyrovnávajú s následkami vojen a prírodných katastrof (Kosovo,
Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Afganistan, Haiti, Japonsko)
MUDr. Bohdana Bírešová, MUDr. Róbert Košťaň (Trenčín): Psychoterapia založená na mentalizovaní
Prof. Ing. Egon Gál, PhD (Bratislava): O pôvode morálky
Mgr. Mgr. Mária Leitnerová (Banská Bystrica): Možnosti diagnostiky typológie vzťahovej
väzby
Doc. RNDr. Dan Pokorný (Ulm), MUDr. Robert Kulíšek, PhD (Brno): Metoda centrálního
konfliktního tématu a systém vztahových kategorií CCRT-LU
PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Nadežda Feketeová (Bratislava): Možnosti práce s dysfunkčnými väzbami v rodine v psychoterapeutickom prístupe podľa Satirovej
PhDr. Ivan Valkovič, Mgr. Vladimír Hambálek (Bratislava): Aplikácia intervencií založených
na teórii vzťahovej väzby a teórii mentalizácie v kontexte párovej terapie
Mgr. Daniela Vráblová, (Prešov), Mgr. Daniela Husovská (Košice): Prejavy správania u detí
s komplexnou vývinovou traumou
Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc (Bratislava): Ako chytiť úzkosť za slovo (analýza textov Jána
Johanidesa)
15:50 – 16:20 ZÁVEREČNÉ REFLEXIE – veľká prednášková sála
Download

Psychotraumatológia Psychoterapia Attachment