Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)
Pracovná skupina pri SPS pre Attachment, psychotraumatológiu a psychoterapiu založenú na mentalizovaní
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Katedra prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied Vysokej školy sv. Alžbety Bratislava
Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Institut sociálního zdraví Univerzita Palackého v Olomouci
Pražská vysoká škola psychosociálních studií Praha
Psychoterapeutická sekcia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti
Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie SPsS SLS
Slovenský inštitút psychodynamickej /hlbinnej psychoterapie
Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu pri 1.LF UK Praha
Združenie denných psychiatrických stacionárov na Slovensku /ZDPSS/
Psychiatrická klinika a Denný psychiatricko-psychoterapeutický stacionár FN Trenčín
Pro mente sana Trenčín
Rafael Institut Praha
Psychotraumatology Institute Europe (PIE)
European Society for Trauma and Dissociation (ESTD)
Historický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava
Psychotraumatológia – Attachment – Psychoterapia
8. november 2012
Posádkový klub Trenčín (Dom armády)
Hviezdoslavova 16, Trenčín
Psychotraumatológia – Attachment – Psychoterapia
8. november 2012, Posádkový klub Trenčín
Hlavné témy: Bio-psycho-sociálne aspekty psychotraumatológie, vzťahovej väzby
a psychoterapie
Programový a organizačný výbor:
Doc. MUDr. Jozef Hašto,PhD, MUDr. Daniel Ralaus, MUDr. Natália Kaščáková,
Mgr. Hana Vojtová
MUDr. Bohdana Bírešová, MUDr. Róbert Košťaň, PhDr. Ivana Ilavská, PhDr. Oľga
Švančarová, Mgr. Zuzana Fritzová, RNDr. Peter Minárik,PhD, PhDr. Tomáš Divéky
[email protected]
Účastnícky poplatok:
Aktívni účastníci: bez poplatku
Pasívni účastníci: 12 €
Študenti: 8 €
Platby priamo pri registrácii.
Obedy: Pre účastníkov, ktorí si objednali obedy, sú zabezpečené v reštaurácii Gastrocentrum,
cena 3,50 €, platba pri registrácii.
CME kredity – SACCME bude akreditovať celé podujatie.
Registrácia: od 8:15 hod.
Potvrdenie o účasti sa bude vydávať po ukončení odborného programu.
Program:
10:00 – 11:30
VZŤAHOVÁ VÄZBA - veľká prednášková sála
Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD (Trenčín): Psychotraumatológia – attachment –
psychoterapia, bio-psycho-sociálne aspekty
MUDr. Ján Šuba, Dr. M. Paulinyová, Dr. V. Mátejová, Dr. Z. Hradečná, Dr. K.
Trebulová, Dr. E. Vaščaková (Bratislava): Poruchy vzťahovej väzby v kontexte
porúch psychického vývinu u detí
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD (Bratislava): Problémy vzťahovej väzby u detí
vyrastajúcich v detských domovoch
Doc. RNDr. Dan Pokorný et al. (Ulm): Pofoukané už tolik nebolí. Harmonické
vztahové vzorce jako suportivní faktor při vyrovnávání se s traumaty
RNDr. Lucia Kršková, PhD, Mgr. Lucia Olexová (Bratislava),: Využitie malého
terapeutického zvieraťa v terapii ľudí postihnutých autizmom a Alzheimerovým
ochorením
MUDr. Vladimir Zelinka ( Woluwe- Saint –Pierre-Bruxelles): Clinical hypnosis and
attachment theory: an integrative perspective
11:30 – 11:45
Prestávka
11:45 – 13:15
PSYCHICKÁ TRAUMA - veľká prednášková sála
Prof. Ing. Egon Gál, PhD (Bratislava): O pôvode morálky
PhDr. Ivan Kamenec CSc. (Bratislava) : Trauma holokaustu – niektoré slovenské
špecifiká
Dr. Katarína Hradská, PhD (Bratislava): Trauma z holokaustu – trauma dvoch
generácií
Doc. Ing. Mgr et Mgr. Peter Tavel, PhD (Olomouc): Najnegatívnejšie zážitky života
u seniorov
Mgr. Michaela Mrowetz (Ostrava): Posttraumatická stresová porucha po porodu –
diagnostika a terapie
Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc (Bratislava): Ján Johanides, autor úzkosti
13:15 – 14:15 Obed
14:15 – 15:45
NEURO/BIOLÓGIA VZŤAHOVEJ VÄZBY, PSYCHICKEJ TRAUMY
A PSYCHOTERAPIE - veľká prednášková sála
Prof. Peter G. Fedor- Freybergh, M.D., PhD., Dr.h.c. mult. (Bratislava): Univerzálny
súlad medzi srdcom, mysľou a telom, stav kompletnej harmónie a celistvosti.
MUDr. Radovan Hrubý, PhD (Martin), Doc. MUDr. Jozef Hašto,PhD (Trenčín):
Integratívne neurovedné aspekty vzťahovej väzby
RNDr. Peter Minárik, PhD (Bratislava): Neurobiológia posttraumatickej stresovej
poruchy
RNDr. Peter Minárik, PhD (Bratislava): Zlá matka, zlý otec – ako poškodiť dieťa už
pred narodením a počas dospievania – epigenetika, interakcie génov a vonkajšieho
prostredia
14:15 – 15:45 WORKSHOPY - maximálny počet účastníkov workshopu 12
Ing. Andrej Bán (Bratislava): Skúsenosti reportéra a fotografa s tým, ako sa ľudia
v krízových oblastiach sveta vyrovnávajú s následkami vojen a prírodných katastrof
(Kosovo, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Afganistan, Haiti, Japonsko)
MUDr. Bohdana Bírešová, MUDr. Róbert Košťaň (Trenčín): Psychoterapia založená
na mentalizovaní
Prof. Ing. Egon Gál, PhD (Bratislava): O pôvode morálky
Mgr. Mgr. Mária Leitnerová (Banská Bystrica): Možnosti diagnostiky typológie
vzťahovej väzby
Doc. RNDr. Dan Pokorný (Ulm), MUDr. Robert Kulíšek, PhD (Brno): Metoda
centrálního konfliktního tématu a systém vztahových kategorií CCRT-LU
PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Nadežda Feketeová (Bratislava): Možnosti práce
s dysfunkčnými väzbami v rodine v psychoterapeutickom prístupe podľa Satirovej
PhDr. Ivan Valkovič, Mgr. Vladimír Hambálek (Bratislava): Aplikácia intervencií
založených na teórii vzťahovej väzby a teórii mentalizácie v kontexte párovej terapie
Mgr. Daniela Vráblová, (Prešov), Mgr. Daniela Husovská (Košice): Prejavy správania
u detí s komplexnou vývinovou traumou
Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc (Bratislava): Ako chytiť úzkosť za slovo (analýza textov
Jána Johanidesa)
15:50 – 16:20 ZÁVEREČNÉ REFLEXIE – veľká prednášková sála
9:45 – 16:20 POSTERY
Mgr. Dominika Bednárová (Piešťany): Charakteristiky vzťahovej väzby
u depresívnych pacientov
PhDr. Tomáš Divéky , Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD (Trenčín): Využitie
psychodiagnostických metód pri traumatizácii
Mgr. Lucia Felcanová, Doc. PhDr. Mária Glasová,PhD (Bratislava): Problematika
používania internetu u ľudí s postihnutím v kontexte konceptu well-being a teórie
vzťahovej väzby
PhDr. Miroslava Heráková, PhDr. Antónia Solárová (Košice): Psychosociálne
centrum pri katastrofách s hromadným postihnutím osôb
Mgr. Zuzana Hochel (Rakovice): Interakcia medzi matkou a dieťaťom, jej vplyv na
utváranie vzťahovej väzby a generačný prenos
Mgr. Daniela Husovská (Košice): Súčasné výskumné zistenia v oblasti attachmentu
u adoptívnych rodín
Mgr. Soňa Komárková (Praha): Citová vazba v partnerském vztahu a manželství
Mgr. Viera Kovaničová (Bratislava), Mgr. Viera Cviková, PhD (Pezinok), RNDr.
Vladimír Chudý (Bratislava): Súvislosť vzťahovej väzby s kvalitou manželského
vzťahu (dyadický prístup)
Viera Pivoňková , Ph.D (Praha): Aktuality z konference Evropské asociace Body
Psychoterapie
Mgr. Kristína Rybárová, PhDr. Ľubica Konrádová, PhD (Bratislava): Vzťahová väzba
a životný štýl adolescentov v kontexte resiliencie
PhDr. Slávka Svitková (Bratislava): Prevencia sexuálneho násilia na deťoch
PhDr. Monika Sýkorová (Bratislava): Prevencia sexuálneho násilia na deťoch
Mgr. Dominika Šebestová (Vikartovce): Asthma bronchiale ako psychosomatické
ochorenie v kontexte osobnostnej štruktúry a vzťahovej väzby
Mgr. Hana Vojtová, Doc. MUDr. Jozef Hašto,PhD (Trenčín): Vplyv negatívnych
zážitkov z detstva na zdravie v dospelosti
Download

Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)