VII
1. Materiály na spájkovanie
1.1. Strieborné spájky bez kadmia
1.2. Strieborné spájky s kadmiom
1.3. Strieborné spájky na špeciálne určenie
1.4. Trojvrstvové spájky (sendvičové spájky)
1.5. Medeno-fosforové spájky
1.6. Medenné spájkovanie na báze zliatiny bronzu
1.7. Spájky na báze niklu
1.8. Mäkké spájky
1.9. Hliníkové spájky a spájky s dodatkom magnézia
1.10. Tavivá
2. Použitie materiálov na spájkovanie
2.1. Spájkovanie spekaného karbidu
2.2. Výmenníkov tepla - chladiče
2.3. Ohrievacie a chladiace zariadenia, klimatizácie
2.4. Meracie zariadenia
2.5. Elektrotechnické konštrukcie
2.6. Slnečné kolektory
2.7. Vyhrievacie telesá
2.8. Rúrové konštrukcie
2.9. Lampy, vitráže
2.10. Klenotníctvo
3. Kyslíkovo-vodíkové zariadenia
Obsah
VII-4
VII-4
VII-5
VII-6
VII-7
VII-7
VII-8
VII-8
VII-9
VII-10
VII-10
VII-12
VII-12
VII-14
VII-15
VII-16
VII-17
VII-18
VII-19
VII-20
VII-21
VII-22
VII-23
Materiály na spájkovanie
MATERIÁLY NA
SPÁJKOVANIE
Úvod
Materiály na spájkovanie
V
súčasnej edícii katalógu, vzhľadom na veľký záujem, sme rozšírili časť venovanú technike spájkovania.
Rátame s tým, že informácie tu uvedené Vám pomôžu pri príslušnom výbere spájkovacích materiálov a zároveň budú
slúžiť ako príručka pri dopĺňaní vedomostí z oblasti spájkovania. Táto kapitola je rozdelená
na päť častí. Prvá obsahuje informácie o druhoch spájok, ich teplôt tavenia, hustote,
pevnosti atď.
Druhú časť sme rozdelili na odvetvia, vďaka čomu si ľahšie môžete vybrať vhodnú spájku
pre druh vykonávanej práce.
V tretej časti nájdete informácie o zariadeniach na spájkovanie a zohrievanie pomocou
vodíka a kyslíka a v štvrtej časti predstavujeme ponuku a plynové horáky určené na
spájkovanie pomocou propán-butánu a kyslíka.
Výrobcami našich materiálov a zariadení na spájkovanie sú známe firmy charakterizujúce
sa vysokou kvalitou svojich výrobkov, ako napr.: ARMACK, STELLA WELDING,
OXYWELD. Vysoko špecializovaní pracovníci našej firmy zaručujú odbornú obsluhu a
veľmi radi poskytnú informácie a názor, týkajúci sa problému výberu vhodných
spájkovacích materiálov ako aj príslušenstva. Pozývame Vás, aby ste s nami nadviazali
obchodný kontakt – adresy a telefónne čísla nájdete na konci katalógu.
Spájkovanie je najstarším zváračským procesom. Je to metóda spájania materiálov zabezpečujúca ich spojenie, prevedené
s teplotou tavenia nižšou, ako teplota tavenia spájaných materiálov. Dodatočné materiály používané v procesoch spájkovania
sú spájka alebo spájkovacie tavidlo, ktoré sú potrebné na vykonanie spájkovaného spoja. Spojivo na spájkovanie – spájka –
to je kov alebo zliatina kovu určená na vytváranie spájaného spoja v procese spájkovania. Spájky sa rozdeľujú na mäkké
spájky s teplotou tavenia nepresahujúcu 450°C, ako aj na tvrdé spájky s teplotou tavenia vyššou ako 450°C. Podmienkou
vytvorenia spájaného spoju je vhodné zmáčanie a rozptyl spájky, čiže schopnosť roztopenej spájky na zmáčanie spájkovaného
materiálu, ako aj rozliatie sa po tomto materiály. Dôležitú úlohu v tomto procese plní spájkovacie tavivo. Je to nekovová
substancia, ktorá počas procesu spájkovania zabezpečuje požadované zmáčanie a šírenie sa spájky po spájkovanom
materiále pomocou redukcie oxidov vyskytujúcich sa na povrchoch spájkovaného materiálu a spájky, a zároveň zabraňuje ich
opätovnej oxidácii. Pri niektorých procesoch spájkovania úlohu taviva spĺňajú príslušné plynové atmosféry alebo vákuum
a občas sú veľmi aktívne odkysličovadlá nachádzajúce sa v spájke.
Príprava prvkov na spájkovanie by mala zohľadňovať:
• zabezpečenie čistoty kovového povrchu spájaných spojov,
• náležitú montáž prvkov, spojená občas s nanášaním spájky a taviva.
Spájané prvky je potrebné priamo pred spájkovaním dôkladne vyčistiť od vrstvy oxidov, nekovových ochranných vrstiev,
mastnoty a špiny. Vykonáva sa to mechanickými metódami (kefovanie, pieskovanie, obrusovanie) alebo chemickými (morenie
a odmasťovanie).
Na vyčistené prvky sa nakladá spájka alebo tavivo. Spájka sa vo väčšine ukladá v tvare príslušnej tvarovky priamo
v spájkovanej štrbine alebo pri jej výstupe. Tavivo sa v podobe kvapaliny alebo pasty nanáša po spájaných povrchoch, ako
aj priamo priľahlých povrchoch prvkov, a taktiež nakladá spojivo na tvarovku.
Technológia spájkovania základných konštrukčných kovov a zliatin
Spájkovanie uhlíkovej a nízkolegovanej ocele
Tvrdé spájkovanie uhlíkovej a nízkolegovanej ocele sa najčastejšie vykonáva pomocou medených a mosadzných spájok,
veľmi zriedkavo pomocou použitia strieborných a bronzových spájok (slabé zmáčanie).
Chemická trvanlivosť oxidov železa vyskytujúcich sa na povrchu vyššie uvedených spájaných prvkov je príliš nízka.
Preto sa pri spájkovaní týchto materiálov mosadznými spájkami používajú tavivá na báze boraxu a kyseliny boritej.
VII-2
Úvod
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
Spájkovanie vysokolegovanej ocele
Vysokolegovaná nehrdzavejúca, žiaruvzdorná a žiarupevná oceľ patrí k materiálom, ktoré sa ťažko spájkujú. Mäkké
spájkovanie sa používa pri nehrdzavejúcej oceli. Ako spájka sa najčastejšie používa čistý cín alebo spájky cínovo-olovené
s obsahom 30-60% Sn. Potrebné je aj vysoko aktívne chemické tavivo na báze chloridu zinočnatého a kyseliny
chlorovodíkovej alebo kyseliny fosforečnej.
Tvrdé spájkovanie chrómovo-niklovej nehrdzavejúcej ocele (vzhľadom na značnú citlivosť na medzikryštalickú koróziu
a pnutia), ako aj chrómovej ocele (vzhľadom na tvorenie chemicky trvanlivej kyslíkovej vrstvy (Cr2O3) pri prehriatí) sa väčšinou
uskutočňuje pomocou relatívne nízko tavných strieborných spájok typu Ag-Cu-Zn, Ag-Cu-Zn-Cd, Ag-Cu-Zn -Ni.
Spájkovanie ocele s kovovými vrstvami
K najvšeobecnejšie používaným kovovým vrstvám chrániacich oceľ pred koróziou patria cínové a kadmiové vrstvy.
Na spájkovanie cínovej a kadmiovanej ocele sa používa cínovo-olovené spojivo, (40-60% Sn) alebo oloveno-kadmiové
prípadne kadmiovo-cínové spojivo, zabezpečujúce trochu vyššie mechanické vlastnosti spoja.
Spájkovanie spekaných karbidov a rýchloreznej ocele
Základným technologickým problémom v prípade spájkovania doštičiek zo spekaného karbidu je kompenzácia tepelného
namáhania v spájkovanom spoji, vyplývajúca z veľkej diferenciácie činiteľov tepelného rozťahovania sa aglomerátu a ocele,
taktiež ochrana aglomerátu pred nadmernou oxidáciou naskrz. Za účelom kompenzácie vyššie uvedeného napätia
v príslušných nástrojoch s väčšími rozmermi sa používajú špeciálne dodatočné vložky z fólie alebo sieťky. Vyrábané sú
aj kompenzačné vložky obojstranne plátované spájkou. Na spájkovanie aglomerátov s oceľovými korpusmi nástrojov
sa najčastejšie používajú mosadzné, ako aj strieborné spájky s niklom, respektíve mangánom, ako aj boraxovo-floričité tavivá.
Spájkovanie mede a jej zliatin
Na mäkké spájkovanie mede je možné používať všetky druhy cínovo-olovených spájok, oloveno-strieborné spájky, olovenokadmiové, kadmiovo-cínové, nízko tavné zliatiny atď. ako aj aktívne tavivá na báze chloridu zinočnatého alebo nekorózne
tavivá – kolofóniové a nízkokorózné – aktívne. Na tvrdé spájkovanie mede je možné používať mosadzné, strieborné
a medeno-fosforové spájky. V prípade tých posledných je možné spájkovanie bez taviva, pretože fosfor, ktorý sa v nich
nachádza, plní úlohu taviva odkysličujúceho meď. Trochu ťažšie ako meď sa spájkujú jej zliatiny so zinkom – mosadze. Mäkké
spájkovanie týchto zliatin sa uskutočňuje podobne ako spájkovanie mede. Na tento účel sa nesmú používať spájky
s antimónom vyvolávajúcim jemnosť spojení (antimón so zinkom vytvára jemné fázy). Pri tvrdom spájkovaní mosadzí sa
používajú tie isté spájky (s výnimkou samozrejme mosadzných spájok) ako pri spájkovaní mede.
Spájkovanie niklu a jeho zliatin
Na mäkké spájkovanie niklu a jeho zliatin sa odporúča používanie cínovo-olovených spájok s obsahom 40-60% Sn, ako
aj takých tavív, ako na spájkovanie ocele. Vďaka relatívne vysokej teplote tavenia niklu a jeho zliatin sa na spájkovane môžu
používať skoro všetky tvrdé spájky s výnimkou zliatin obsahujúcich fosfor, hliník a magnézium spôsobujúcich značnú jemnosť
spájaného spoju. Veľmi dobré vlastnosti spojení je možné získať pomocou medených, mosadzných, nízko tavných
strieborných spájok (s kremíkom alebo cínom) alebo žiaruvzdorné niklové a paladiové spájky.
Spájkovanie hliníka a mede s hliníkom
Na spájkovanie hliníka a jeho zliatin sa používajú hliníkové spájky s dodatkom kremíka (AlSi12), ako aj príslušné tavivo.
Existujú aj možnosti spojenia mede so zliatinami hliníka pomocou zinkovej spájky s malým obsahom Al (AlZn98).
Materiály na spájkovanie
Spájkovanie liatiny
Spájkovanie liatiny sa najčastejšie vykonáva pri oprave odliatkov. Na mäkké spájkovanie týchto materiálov sa používajú
cínovo-olovené spájky s relatívne vysokým obsahom cínu alebo čistým cínom.
Vzhľadom na citlivosť liatiny na prehriatie (možnosť uvoľňovania sa jemného cementitu pri chladení) sa používajú nízko tavné
mosadzné a strieborné spájky, často s dodatkom niklu.
Na bezpečnú prácu pri spájkovaní odporúčame používať:
• ochranné okuliare DIN5 (IV. kapitola)
• ochranné rukavice (IV. kapitola)
• filtračnoventilačné zariadenia (Vb. kapitola)
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
Úvod
VII-3
1. MATERIÁLY NA SPÁJKOVANIE
1.1. Strieborné spájky bez kadmia
Uvedené spojivo je základným materiálom na spájkovanie, ktoré veľmi ľahko spája železné ako aj neželezné materiály (čierna oceľ,
meď, mosadz). Je dostupné v mnohých odlišných formách (prúty, obalené prúty, drôty, pásky, prstienky, tabletky, pasty a prášok), ľahko
„plynie“, je spojité a silné. Všetky tieto spájky neobsahujú kadmium, vďaka čomu sa môžu používať v kontakte s potravinami a pitnou vodou,
a taktiež pri spojoch, ktoré sa používajú na takých miestach ako napr. nemocnice a reštaurácie. Tieto spájky sú rozdelené na dve kategórie:
s cínom alebo bez cínu. Cín sa používa na zníženie teploty tavenia zliatiny. Počas spájkovania sa vyskytuje jav okysličovania, preto sa
odporúča používanie príslušných tavív.
Symbol
Ag60Sn
Ag56Sn
Ag55Sn
Ag45Sn
Materiály na spájkovanie
Ag40Sn
Ag38Sn
Ag34Sn
Ag30Sn
Ag25Sn
Ag
Cu
Zn
Sn
56
22
17
5
60
55
45
40
38
34
30
25
23
21
14
22
3
2
27
25,5
2,5
31
29
2
30
28
27,5
2,5
40
33
2
32
(°C)
(g/cm3)
620-650
9,4
620-685
630-660
640-660
2
36
36
Si
640-700
660-720
630-730
2
Hustota
9,6
9,4
9,2
9,1
9,1
9
650-750
8,8
680-760
8,8
Pevnosť
spoja v ťahu
DIN 8513
EN 1044
AWS
A5.8-04
480
L-Ag55Sn
AG 102
B Ag-7
AG 104
B Ag-36
480
440
430
440
450
AG 108
450
Ag40
40
30
30
660-720
9,1
460
Ag35
Ag30
Ag25
Ag20
Ag12
Ag5
35
30
25
20
12
5
32
38
40
44
48
55
33
680-730
32
35
36
X
40
X
40
X
9,1
9
690-760
8,9
690-810
8,7
690-800
800-830
820-890
8,8
8,4
8,4
AG 105
L-Ag25Sn
9,5
670-730
L-Ag40Sn
480
695-730
26
L-Ag45Sn
AG 103
AG 106
14
30
L-Ag55Sn
AG 101
L-Ag34Sn
480
26
44
L-Ag60Sn
480
60
Ag44
Norma
(N/mm2)
Ag60
510
480
L-Ag30Sn
L-Ag60
L-Ag44
AG 202
AG 203
L-Ag30
AG 204
430
L-Ag20
AG 206
480
480
L-Ag25
L-Ag5
B Ag-34
AG 107
500
450
B Ag-28
AG 205
B Ag-15
B Ag-35
B Ag-20
AG 207
AG 208
Charakteristika
Prúty
Ø 0,5 ... 4 mm
dĺžka: 500 / 1.000 mm
Cievky
Ø 0,25 ... 3 mm
zvitky a cievky
Obalené prúty
Pásky
Prášky a pasty
VII-4
Taviace pásmo
SOL-LIQ
Zloženie (%)
Ø 1,5 - 2 - 3 mm
hrúbka: 0,1 ... 1 mm
prstene
1. Materiály na spájkovanie
dĺžka: 500 mm
šírka: 1,5 ... 65 mm
rôzne druhy tvarov vyrobených z pások a zvitkov
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
1.2. Strieborné spájky s kadmiom
Spájky uvedené v tejto kapitole sú veľmi univerzálne, s vysokou
odolnosťou, ľahko sa tavia a majú najnižšiu teplotu tavenia zo všetkých
strieborných spájok.
Môžu sa používať na spájanie mnohých rôznych materiálov.
V súvislosti s tým, že kadmium a jeho okysličovadlá môžu spôsobiť otravu,
odporúča sa dodržiavanie najvyšších prostriedkov ostražitosti (vhodná
ventilácia, ochranná maska).
Zakazuje sa používanie tejto spájky na miestach, kde máme dočinenia
s potravinami alebo na takých miestach ako je napr. nemocnica.
Tu sa odporúča používanie spájok bez kadmia, ak je to možné.
Na prácu pri spájkovaní odporúčame používať:
• ochranné okuliare DIN (IV. kapitola)
• ochranné rukavice (V. kapitola)
• filtračnoventilačné zariadenia (Vb. kapitola)
Ag50Cd
Ag45Cd
Ag42Cd
Ag40Cd
Ag38Cd
Ag34Cd
Ag30Cd
Ag25Cd
Ag21Cd
Ag20Cd
Ag19Cd
Ag17Cd
Ag13Cd
Taviace pásmo
SOL-LIQ
Zloženie (%)
Ag
Cu
Zn
Cd
45
15
16
24
50
42
40
38
34
30
25
21
20
19
17
13
15
17
19
20
22
28
16
19
16
25
21
22
21
20
*
20
*
*
20
24
21
30
27,5
17,5
40
25
15
35
39
41
44
27
28
26
33
Iné
17
14
16
10
*: dostupné s dodatkom cca 0,2 % kremíka
*
*
*
*
*
Hustota
(°C)
(g/cm3)
605-630
9,4
620-640
605-620
595-630
610-650
610-670
610-690
605-710
620-730
620-750
630-730
620-760
605-795
9,5
9,4
9,3
9,2
9,1
9,1
8,8
8,7
8,7
8,8
8,7
8,7
Pevnosť
spoja v ťahu
Norma
(N/mm2)
DIN 8513
EN 1044
AWS
A5.8-04
430
L-Ag45Cd
AG 302
B Ag-1
430
420
L-Ag50Cd
420
L-Ag40Cd
400
L-Ag34Cd
400
380
400
420
400
400
L-Ag30Cd
L-Ag20Cd
AG 301
AG 303
B Ag-1a
AG 304
AG 305
AG 306
AG 307
AG 308
B Ag-2
B Ag-2a
B Ag-33
AG 309
420
420
Charakteristika
Prúty
Ø 0,5 ... 4 mm
dĺžka: 500 / 1.000 mm
Cievky
Ø 0,25 ... 3 mm
zvitky a cievky
Obalené prúty
Pásky
Prášky a pasty
Ø 1,5 - 2 - 3 mm
hrúbka: 0,1 ... 1 mm
prstene
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
dĺžka: 500 mm
šírka: 1,5 ... 65 mm
rôzne druhy tvarov vykonaných z pások a zvitkov
1. Materiály na spájkovanie
Materiály na spájkovanie
Symbol
VII-5
1.3. Strieborné spájky na špeciálne určenie
Ďalším druhom materiálu sú spájky, ktoré vďaka pridaniu špeciálnych prvkov k ich
základnej kompozícii získavajú špecifické vlastnosti a je možné ich použiť v ťažkých
podmienkach.
Napríklad dodanie niklu pomáha spájať materiály, ktoré sa ťažko spájkujú (také ako
nízkouhlíková oceľ, nehrdzavejúca oceľ, karbid volfrámu, nikel a jeho zliatiny atď.) a taktiež
zlepšujú odolnosť voči korózii. Magnézium umožňuje spájkovanie karbidov.
Zliatiny bez zinku sa využívajú na spájkovanie v peciach (spájkovanie v atmosfére,
spájkovanie v prázdne atď.). Zliatiny bez mede odolávajú amoniaku.
Zloženie (%)
Symbol
Ag
Cu
Zn
Ni
Strieborné spájky s dodatkom niklu
Pevnosť
spoja v ťahu
(°C)
(g/cm3)
(N/mm2)
DIN 8513
EN 1044
Norma
27
38
20
5,5
9,5
680-830
8,7
530
L-Ag27
AG 503
Ag49MnNi
49
16
23
4,5
7,5
680-705
8,9
550
L-Ag49
AG 502
28
2
635-690
9
9,5
450
710-730
8,4
440
960-960
10,5
780-780
10
40
Ag49MnNi/1
49
Ag50Ni
Materiály na spájkovanie
Iné
Hustota
Ag27MnNi
Ag40Ni
VII-6
Mn
Taviace
pásmo
SOL-LIQ
50
Ag50CdNi
50
30
27
20
15,5
28
2
21
0,5
15,5
670-780
2,5
3
670-690
Cd16
Strieborné spájky bez medi (odolné na amoniak)
Ag72Zn
72
Ag99,99
99,99
28
660-715
8,9
8,9
450
Strieborné spájky bez dodatku zinku (určené na spájkovanie v peciach)
Ag60Sn/1
Ag72
Ag40Ni/1
60
30
40
58
72
Sn10
28
2
Strieborné spájky s dodatkom india
Ag56InNi
56
27
-
2,5
600-720
780-900
-
In14,5
9,8
9,6
350
350
600-710
L-Ag50CdNi
L-Ag72
AG 351
AG 402
AG 401
AWS
A5.8-04
B Ag-22
B Ag-24
B Ag-3
B Ag-8
AG 403
Charakteristika
Prúty
Ø 0,5 ... 4 mm
dĺžka: 500 / 1.000 mm
Cievky
Ø 0,25 ... 3 mm
zvitky a cievky
Obalené prúty
Pásky
Prášky a pasty
Ø 1,5 - 2 - 3 mm
hrúbka: 0,1 ... 1 mm
prstene
1. Materiály na spájkovanie
dĺžka: 500 mm
šírka: 1,5 ... 65 mm
rôzne druhy tvarov vykonaných z pások a zvitkov
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
1.4. Trojvrstvové spájky (sendvičové) – TRIMETALY
Trojvrstvové pásky obsahujúce dve vrstvy striebornej spájky rozdelené jednou medenou vrstvou,
sú určené na spájkovanie spekaného karbidu s oceľou predovšetkým veľkých prvkov. Medený pásik
absorbuje a znižuje namáhanie vzniknuté počas ochladzovania medzi karbidom a základným
materiálom, čím sa predchádza praskaniu.
Tieto spájky sú dostupné v proporciách 1:2:1, iné proporcie na objednávku.
Symbol
Zloženie (%)
Ag
Cu
Zn
Ni
Mn
Ag49MnNi/1 TR
49
27,5
20,5
0,5
2,5
Ag50CdNi TR
50
15
16
3
Iné
Taviace pásmo
SOL-LIQ
Hustota
670-690
9
Cd16
(°C)
(g/cm3)
635-690
Charakteristika
Sendvičová spájka:
hrúbka: 0,1 … 0,8 mm
šírka: 1,5 … 70 mm
Tvary rôzneho druhu, formy, pásky
1.5. Medeno-fosforové spájky
Symbol
CuP8
Zloženie (%)
Ag
CuP7,5
CuP7
0
Ag2CuP
2
Ag2CuPSi
Ag5CuP
Ag5CuPSi
Ag6CuP
0
2
5
5
6
Ag10CuP
10
Ag18CuP
18
Ag15CuP
93
8
92
8
15
Sn
Si
7
94
Ag0,3CuPSn
Ag0,4CuP
P
93
CuP6
CuP7Sn
Cu
6
86
7
92
7
93
7
92
7
89
87
X
6
X
7
84
6
80
5
75
710-760
8,1
710-880
8,1
710-750
7
8
8,1
8
700-790
8,1
650-810
8,1
650-810
7
6
89
(g/cm3)
650-700
1
Hustota
(°C)
710-800
7
92
Taviace
pásmo
SOL-LIQ
650-810
650-810
650-810
650-740
650-750
650-800
650
8,2
8,1
8,2
8,2
8,3
8,3
8,4
8,4
Pevnosť
spoja v ťahu
(N/mm2)
600
580
580
560
600
Norma
DIN 8513
EN 1044
AWS A5.8-04
L-CuP7
CP 202
BCuP-2
CP 302
BCuP-9
L-CuP8
L-CuP6
600
580
CP 201
CP 203
550
L-Ag2P
CP 105
BCuP-6
550
L-Ag5P
CP 104
BCuP-3
550
550
550
650
540
500
BCuP-4
L-Ag15P
CP 102
CP 101
BCuP-5
Charakteristika
Prúty
Ø 1,5 ... 4 mm
dĺžka: 500 / 1.000 mm
Cievky
Ø 0,5 ... 3 mm
zvitky a cievky
Obalené prúty
Pásky
Prášky a pasty
Ø 1,5 - 2 mm
hrúbka: 0,1 ... 1 mm
prstene
dĺžka: 500 mm
Materiály na spájkovanie
Medeno-fosforové spájky sa najčastejšie používajú na spájanie mede s inými materiálmi (napr.
mosadzou, bronzom). Pri spájkovaní mede s meďou, vďaka obsahu fosforu v spájke, sa už nemusí
používať dodatočné tavivo.
Tavivo sa však vyžaduje, ak tento druh spájok využívame na spájanie mede s mosadzou alebo
bronzom. Dostupné formy sú: prúty, drôty, prstienky, tabletky, pasty, ako aj prášky. Spájka Ag15CuP
je dostupná aj vo forme pások. Medeno-fosforové spájky by sa nemali používať na spájanie so
železom alebo niklom.
šírka: 1,5 ... 120 mm
Na prácu pri spájkovaní mede odporúčame používať:
• meď spray MOST (VI. kapitola) – na pokrývanie zafarbení vznikajúcich pri spájkovaní mede
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
1. Materiály na spájkovanie
VII-7
1.6. Medenné spájkovanie na báze zliatiny bronzu
Táto skupina obsahuje štyri rôzne kategórie spájok:
• mosadzné spájky na všeobecné použitie,
• mosadzné spájky s dodatkom striebra alebo niklu,
• mosadzné spájky s vysokou teplotou tavenia, ako aj špeciálneho určenia,
• medené spájky na tvrdé spájkovanie v peci.
Všetky tieto spájky sa ekonomicky používajú a sú dostupné v mnohých rôznych formách (prúty, drôty, pásky, tabletky, prášky a pasty).
Mosadzné spájky je možné používať na spájkovanie s prchavým tavivom.
Symbol
Cu60Zn
Cu59ZnSn
Cu59ZnSnMn
Cu59ZnAg
Zloženie (%)
Cu
Zn
60
Bal
59
Bal
59
59
Bal
Bal
Cu48ZnNi10
48
Bal
Cu53ZnNi6
53
Bal
Cu48ZnNi9Ag
48
Ag
1
Bal
1
Ni
x
Cu99,9
99,9
CuMn38Ni9,5
52,5
x
10
Co 3
12
12
2
9,5
38
EN 1044
AWS
A5.8-04
450
L-CuZn39Sn
CU 302
RBCuZn-A
CU 305
RBCuZn-D
400
450
8,9
960-990
8,8
980-1030
L-CuZn40
450
540
8,7
960-990
Co 2
DIN 8513
8,7
1081-1101
Norma
(N/mm2)
8,4
890-920
B 0,03
Pevnosť
spoja
v ťahu
8,4
860-890
900-920
L-CuNi10Zn42
540
8,7
8,2
880-925
7,7
8,9
220
CU 101
Ø 0,5 ... 10 mm
dĺžka: 500 / 1.000 mm
Cievky
Ø 1 ... 6 mm
zvitky a cievky
Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
Pásky
dĺžka: 500 / 1.000 mm
hrúbka: 0,1 ... 1 mm
Dostupné v podobe
CU 306
490
Prúty
Obalené prúty
CU 301
8,8
880-930
1083
Charakteristika
Materiály na spájkovanie
8,4
870-890
x
3
38,5
x
x
8,4
875-895
x
2
57,5
1
875-895
(g/cm3)
6
86
Cu58ZnMnCo2
x
x
(°C)
890-920
Cu86MnNi2
85
x
Iné
x
3
Cu85MnNi3
x
Si
9
97
87
x
Sn
Hustota
10
Cu97Ni3B
Cu87MnCo3
Mn
Taviace
pásmo
SOL-LIQ
šírka: 5 ... 65 mm
prstene, prúty, cievky
tvary rôzneho druhu
1.7. Spájky na báze niklu
Materiály na spájkovanie tohto druhu sa používajú vtedy, ak si špecifikácia vyžaduje dobrú odolnosť na koróziu alebo nezvyčajne vysoké
teploty. Ideálne sa hodí na spájkovanie nízkolegovanej ocele a spájanie na báze niklu. Mnoho využití nachádza v hutníckom priemysle,
diamantových nástrojoch ako aj vo vesmírnom priemysle. Sú dostupné v podobe prášku alebo pasty. Spájkovanie sa vo väčšine vykonáva
v príslušnej atmosfére alebo vo vákuu.
Symbol
Zloženie (%)
Ni
Cr
Bal
14
Ni1
Bal
Ni2
Bal
Ni1a
Ni3
Ni4
Ni5
Ni6
Ni7
Ni8
Ni9
Bal
Bal
4,5
4,5
7
3
4,1
19
Bal
14
Bal
15
Bal
Si
14
Bal
Bal
Fe
4,5
4,5
4,5
3,5
10
7
B
3,1
3,1
C
0,7
P
Mn
Cu
3
1,9
EN 1044
AWS
A5.8-04
977-1077
NI 1A1
BNi-1a
982-1037
NI 103
BNi-3
1021-1052
982-1066
1080-1135
11
10
875-875
23
4,5
Norma
(°C)
971-999
2,9
3,6
Taviace pásmo
SOL-LIQ
890-890
982-1010
1021-1052
NI 101
NI 102
NI 104
NI 105
NI 106
NI 107
NI 108
NI 109
BNi-1
BNi-2
BNi-4
BNi-5
BNi-6
BNi-7
BNi-8
BNi-9
Charakteristika
Prášky a pasty
VII-8
1. Materiály na spájkovanie
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
1.8. Mäkké spájky
Mäkké spájky sa charakterizujú nízkou teplotou tavenia, relatívne nízkou odolnosťou, dobrou
plasticitou a nízkou tvrdosťou (cca 15HB). Ich najväčšou výhodou je možnosť vykonania
spojení v relatívne nízkych teplotách. Vďaka tomu je možné spájkovať materiály citlivé na
prehriatie alebo spájkovanie v priamom susedstve takých materiálov.
Najširšie využitie z mäkkých spájok majú cínovo-olovené spájky.
Vzhľadom na obsah olova vo vyššie uvedených zliatinách sa čoraz častejšie používajú cínové
spájky s dodatkom mede alebo striebra.
Zloženie (%)
Sn
Pb
DIN 1707
SnPb80/20
80
20
183-205
Sn80Pb20
SnPb63/37
63
37
183
Sn63Pb
S-Sn63Pb37
SnPb60/40
60
40
183-190
Sn60Pb
S-Sn60Pb40
SnPb50/50
50
50
183-215
Sn50Pb
S-Pb50Sn50
SnPb40/60
40
60
183-235
Pb60Sn
S-Pb60Sn40
SnPb33/67
33
67
183-242
PbSn33
SnPb30/70
30
70
183-255
PbSn30
SnPb8/92
8
92
280-305
99,9
327
99,9
Pb100
Cd
Iné
Norma
(°C)
Sn100
Ag
Taviace pásmo
SOL-LIQ
232
EN 29453
S-Pb70Sn30
S-Pb92Sn8
SnSb95/5
95
Sb 5
230-240
SnSb5
S-Sn95Sb5
SnCu97/3
97
Cu 3
230-250
SnCu3
S-Sn97Cu3
Zn 16
270-280
Cd82Zn16Ag2
Cd82Zn16Ag
Ag2Sn
Ag3,5Sn
2
98
2
221-225
96,5
3,5
221
5
221-235
SnAg5
178
Sn63PbAg
Ag5Sn
95
Ag1,4SnPb
63
Ag10Sn
Ag1,5SnPb
82
90
35,6
5
93,5
10
1,4
1,5
221-300
296-301
S-Sn97Ag3
Charakteristika
Zliatky, prúty, pasty
rôzne rozmery
Drôty bez taviva
Ø 0,5 ... 3 mm
Drôty s tavivom
Ø 0,8 ... 3 mm
Pásky
prášky a pasty
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
prstene
1. Materiály na spájkovanie
Materiály na spájkovanie
Symbol
VII-9
1.9. Hliníkové spájky a spájky s dodatkom magnézia
Hliníkové drôty a drôty s dodatkom magnézia sa používajú pri využívaní techniky TIG/MIG na spojenie hliníka s materiálom na báze
magnézia.
Niektoré materiály je možné využívať v technike spájkovania s použitím vhodného taviva (napr. AlSi12).
Symbol
Zloženie (%)
Al
Si
Al99,8
Bal
AlSi5
Bal
Bal
12
AlMg4,5Mn
Bal
AlMg5
Bal
Al99,5
AlSi12
AlMg4,5MnZr
AlMg5Mn
AlMg3
Bal
Mn
573-625
573-585
AlSi12
AlSi5
4043
0,2
4,5
0,5-1
565-638
AlMg4,5Mn
5183
AlMg5
5356
0,15
Bal
0,3
5
0,6-1
0,2
0,4
5
3
0,05-2
0,1-0,2
0,5
Bal
9
<0,25
Bal
565-638
AlMg4,5MnZr
565-638
AlMg5
562-633
560-630
98
430-440
1
510-610
2
AlMg3
450-600
dĺžka: 1.000 mm
Cievky
Ø 0,8 ... 3,2 mm
na cievke DIN 300 a DIN 100
Podoby spájok
prášky a pasty
4047
5087
5556
5754
AZ92A
Ø 1,6 … 5 mm
Ø 2 … 5 mm
1080
AZ61A
Prúty
Prúty s tavivom vo vnútri
Materiály na spájkovanie
1050
Al99,8
647-658
Charakteristika
VII-10
Al99,5
0,05
0,7-1,1
6
A 5.10
0,05
0,05
647-658
DIN
5
0,03
4,5-5,2
MgAl6Zn
(°C)
0,02
0,03
<0,4
2
Zr
0,02
0,3
Bal
Zn
Norma
0,2
Bal
AlZn98
MgAl9Zn
Mg
Taviace pásmo
SOL-LIQ
iba Al99,5 - AlSi5 - AlZn98
prstene, drôt na cievke s tavivom vo vnútri, prúty, pásky,
cievky, tvary rôzneho druhu (na špeciálnu objednávku)
Rôzne tvary vytvárané z drôtu a pásky
1.10. Tavivá
Vo väčšine prípadov sa pri procese spájkovania vyžaduje používanie taviva. Zohrievanie povrchu kovu urýchľuje proces formovania sa
kysličníkov. Kysličníky znemožňujú zvlhčenie povrchu, preto je potrebné predísť ich vznikaniu.
Používanie taviva chráni povrch pred pôsobením vzduchu, znemožňuje vytvárania sa kysličníku, a taktiež odstraňuje kysličník vznikajúci
počas zohrievania alebo ten, ktorý vznikne ešte na spájkovanom povrchu po procese čistenia.
V ponuke máme tavivá na striebro, bronz/mosadz, hliník, ako aj na mäkké spájkovanie, dostupné v podobe prášku, pasty a kvapaliny.
1. Materiály na spájkovanie
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
Symbol
Taviace
pásmo
(°C)
Prášok
550-800
X
FLUX AG1
550-800
FLUX AG3
600-850
FLUX AG2
FLUX AG4
700-1000
FLUX AG7
500-800
FLUX AG8
FLUX AG11
FLUX AG12
X
X
X
X
X
550-800
Taviace
pásmo
všeobecné použitie – veľmi veľký okruh teplôt
na veľmi vysoké teploty
FH 11
X
FH 10
X
FH 10
pre zliatiny hliníka
všeobecné použitie, aj na nehrdzavejúcu oceľ
FH 12
na nehrdzavejúcu oceľ a tvrdé materiály
všeobecné použitie, aj na nehrdzavejúcu oceľ – na použitie s automatickým dózovaním taviva
FH 12
Prevedenie
(°C)
Prášok
FLUX AL3
550-650
X
FLUX AL4
550-650
FLUX AL1
na vysoké teploty
všeobecné použitie – ľahko priľne k prútu spájky
na nehrdzavejúcu oceľ a tvrdé kovy – na použitie s automatickým dózovaním taviva
výrobok predchádza zvlhčeniu materiálu (pôsobí tak isto, ako protirozstreková kvapalina
pri zváraní)
X
Tavivá pre hliník
Symbol
FH 10
FH 20
X
ANTIFLUX
na všeobecné použitie
FH 10
X
500-800
EN 1045
X
X
FLUX BR1
FLUX BR4
FLUX BR5
Taviace
pásmo
(°C)
Prášok
spájkovanie spájkou AlSi12
FL 20
autogénne zváranie hliníka
FL 20
autogénne zváranie spájkami Al-Si
a Al-Mg
700-1200
X
850-1100
Prevedenie
Pasta
X
1000-1300
X
Prášky
balenie
0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 / 10 / 20 kg
Pasty
balenie
0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 / 10 / 20 kg
Norma
Kvapalina
EN 1045
X
X
Použitie
FL 10
Tavivá pre spájky na báze striebra
Symbol
Balenie
Norma
Pasta
X
Použitie
FH 10
FH 10
X
X
550-800
EN 1045
X
X
550-850
Norma
Pasta
X
550-850
FLUX AG5
FLUX AG6
Prevedenie
FH 20
spájkovanie mosadzou
FH 30
veľmi vysoké teploty
FH 21
X
Použitie
na vysoké teploty
FLUX LI1
X
FH 21
na spájkovanie mosadzou pri použití fľaše s prchavým tavivom, málo koncentrovaný
FLUX LI3
X
FH 21
na spájkovanie mosadzou pri použití fľaše s prchavým tavivom, silne koncentrovaný
FLUX LI2
X
Tavivá pre mäkké spájky
Symbol
FLUX SN1
FLUX SN2
FLUX SN6
Taviace
pásmo
(°C)
Prevedenie
Norma
na spájkovanie mosadzou pri použití fľaše s prchavým tavivom, stredne koncentrovaný
Balenie
Použitie
Kvapalina
DIN 8511
EN 29454
150-250
X
F - SW 11
3.2.2.A
na nehrdzavejúcu oceľ
150-250
X
F - SW25
2.1.2.A
pre elektroniku
150-250
Pasta
FH 21
X
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
X
F - SW12
3.1.1.A / C
všeobecné použitie
Prášky
balenie
0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 / 10 / 20 kg
Pasty
balenie
0,1 / 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 / 10 / 20 kg
Kvapaliny
sudy
30 / 60 / 120 L (LI1 - LI2 - LI3)
balenie
1 / 5 / 10 / 25 L (SN1 - SN2 - SN6)
1. Materiály na spájkovanie
Materiály na spájkovanie
Tavivá pre spájky na báze striebra
VII-11
2. POUŽITIE MATERIÁLOV NA SPÁJKOVANIE
2.1. Spájkovanie spekaného karbidu
Spájky určené na spájanie diamantových nástrojov využívaných v procese
spájkovania.
Tieto nástroje sa používajú pri spracovaní dreva, kameňa, cementu, asfaltu atď.
Nižšie je uvedený zoznam spájok, ktoré je možné používať pri spájaní spekaného
karbidu s oceľou.
Symbol
Zloženie (%)
Materiály na spájkovanie
VII-12
Sn
Si
Hustota
(°C)
(g/cm3)
690-810
8,7
430
L-Ag20
AG 206
595-630
9,3
420
L-Ag40Cd
AG 304
605-620
9,4
420
670-730
9,1
510
L-Ag44
AG 203
B Ag-15
640-660
9,2
430
L-Ag45Sn
AG 104
B Ag-36
7,5
625-705
8,9
550
L-Ag49
AG 502
B Ag-22
2,5
670-690
8,9
620-640
9,5
430
L-Ag50Cd
AG 301
B Ag-1a
2
660-715
9
450
3
635-690
9,5
450
L-Ag50CdNi
AG 351
630-660
9,4
440
L-Ag55Sn
AG 103
Ag20
20
44
36
Ag40Cd
40
19
21
20
Ag42Cd
42
17
16
25
Ag44
44
30
26
Ag45Sn
45
27
25,5
Ag49MnNi
49
16
23
4,5
Ag49MnNi/1
49
27
21
0,5
Ag50Cd
50
15
16
Ag50Ni
50
20
28
Ag50CdNi
50
15,5
15,5
Ag55Sn
55
21
22
Ag56InNi
56
27
Ni
Mn
Iné
Ag49MnNi/1 TR
49
27,5
20,5
Ag50CdNi/1 TR
50
15,5
15,5
FLUX AG3
na vysoké teploty
FLUX AG4
všeobecné použitie
FLUX AG7
všeobecné použitie, taktiež nehrdzavejúca oceľ
FLUX AG8
na nehrdzavejúcu oceľ
FLUX AG11
všeobecné použitie, aj na nehrdzavejúcu oceľ – na využitie s automatickým podávačom taviva
FLUX AG12
na nehrdzavejúcu oceľ – na využitie s automatickým podávačom taviva
ANTIFLUX
Antiflux – pôsobí podobne ako protirozstrekové kvapaliny pri procese zvárania
X
2,5
19
2
2,5
Strieborné pásky s medenou vložkou - sendvičové spájky
Tavivá
0,5
2. Použitie materiálov na spájkovanie
AWS
A5.8-04
EN 1044
Zn
16
Norma
DIN 8513
Cu
16
Pevnosť
spoja
v ťahu
(N/mm2)
Ag
Strieborné spájky
Cd
Taviace
pásmo
SOL -LIQ
In14,5
2,5
3
600-710
670-690
AG 303
B Ag-24
B Ag-3
AG 403
9
635-690
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
Pracovná
teplota
SOL -LIQ
Hustota
X
875-895
8,4
875-895
X
X
Zloženie (%)
Symbol
Ag
DIN 8513
EN 1044
400
L-CuZn40
CU 301
8,4
450
L-CuZn39Sn
CU 302
870-890
8,4
450
860-890
8,4
450
10
890-920
8,7
540
X
9
890-920
8,7
540
X
6
900-920
Zn
Cu60Zn
60
Bal
Cu59ZnSn
59
Bal
X
X
Cu59ZnSnMn
59
Bal
1
X
59
Bal
X
X
48
Bal
X
48
Bal
Cu53ZnNi6
53
Bal
Cu97Ni3B
97
Cu87MnCo3
87
Cu86MnNi2
86
2
Cu85MnNi3
85
3
1
Cu48ZnNi10
Cu48ZnNi9Ag
1
Cu58ZnMnCo2
57,5
CuMn38Ni9,5
52,5
Cu99,9
99,9
Tavivá
Sn
Si
Ni
Mn
X
3
Iné
1081-1101
8,9
Co 3
980-1030
8,7
12
960-990
8,8
12
960-990
8,8
880-930
8,2
880-925
7,7
1083
8,9
2
9,5
FLUX BR1
na spájkovanie mosadzou
FLUX BR4
na vysoké teploty
FLUX BR5
na veľmi vysoké teploty
Co 2
38
Spájky na báze niklu na spájkovanie vo vákuu
Symbol
Taviace pásmo
SOL -LIQ
Zloženie (%)
Mn
Cu
(°C)
CU 306
L-CuNi10Zn42
CU 305
RBCuZn-D
220
Hustota
(g/cm3)
CU 101
Pevnosť
spoja
v ťahu
(N/mm2)
Norma
DIN
8513
Cr
Fe
Si
B
C
Ni1
Bal
14
4,5
4,5
3,1
0,7
Ni1a
Bal
14
4,5
4,5
3,1
977-1077
NI 1A1
BNi-1a
Ni2
Bal
7
3
4,1
3
971-999
NI 102
BNi-2
1021-1052
EN 1044
AWS
A5.8-04
Ni
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
P
AWS
A5.8-04
490
B 0,03
10
38,5
(°C)
(g/cm3)
Norma
(N/mm2)
Cu
Cu59ZnAg
Cd
Pevnosť
spoja
v ťahu
NI 101
BNi-1
2. Použitie materiálov na spájkovanie
Materiály na spájkovanie
Spájky bez dodatku striebra
VII-13
2.2. Výmenníkov tepla - chladiče
Spájky určené na výrobu: ohrievačov, chladičov, klimatizácie, bojlerov, výparníkov,
elektrických zariadení rôzneho druhu, kondenzátorov, kompresorov, chladničiek atď.
Medeno-fosforové spájky
Symbol
CuP6
Zloženie (%)
Ag
Cu
P
93
7
94
CuP7
CuP8
CuP7Sn
6
92
8
86
7
Ag2CuP
2
91,5
6,5
Ag6CuP
6
87
7
Ag5CuP
Ag15CuP
5
89
15
80
Materiály na spájkovanie
AlZn98
710-800
CP 202
Symbol
Ag30Cd
Ag40Cd
Ag34Sn
Ag35
Ag40Sn
Ag45Sn
430-440
Ag55Sn
Ag72Zn
Cd
40
19
21
20
28
40
30
45
55
21
27,5
Cu60Zn
Cu59ZnAg
Cu48ZnNi10
Tavivá
2,5
28
25,5
2,5
21
22
2
Zn
Bal
59
Bal
Bal
Bal
Norma
595-630
AG 304
680-730
AG 306
640-700
AG 105
630-660
AG 103
640-660
Zloženie (%)
1
Ni
Mn
AG 104
10
Si
X
X
X
na nehrdzavejúcu
oceľ
Taviace pásmo.
SOL -LIQ
spájky bez
kadmia podľa
normy RoHs
EN 1044
875-895
CU 302
875-895
X
860-890
X
všeobecné použitie – prášok a pasta
FLUX LI3
na spájkovanie prchavým tavivom, vysoko koncentrovaný
Norma
(°C)
X
FLUX BR1
FLUX LI2
FLUX LI1
prchavé tavivo na spájkovanie
mosadzou, nízko koncentrovaný
FLUX LI2
prchavé tavivo na spájkovanie
mosadzou, stredne koncentrovaný
FLUX LI3
prchavé tavivo na spájkovanie
mosadzou, silne koncentrovaný
FLUX AG1
všeobecné použitie
FLUX AG4
všeobecné použitie
FLUX AG7
všeobecné použitie, aj na
kyselinovzdorné ocele
kadmiové spájky
odolný voči
amoniaku
Sn
X
Poznámky
AG 106
710-730
Ag
na spájanie meď – mosadz
Tavivá
EN 1044
630-730
2
27
60
48
spájky s dodatkom striebra určeného
na spájkovanie prvkov vystavených na
vibrácie
(°C)
610-690
28
59
umožňuje získať krajšie, čistejšie
spojivá možnosť spájkovania bez
taviva ako aj s využitím prchavého
taviva
CP 102
Taviace
pásmo
SOL -LIQ
Sn
33
72
Cu
spojenie meď - meď a meď - mosadz
Spojenie meď-meď – nie je
požadované tavivo
FLUX AG4
meď – hliník a mosadz – hliník, dostupný aj v obaľovanej podobe, ako aj s tavivom vo vnútri
21
Mosadz
Symbol
Poznámky
Poznámky
(°C)
Zn
32
CP 104
650-800
Cu
36
CP 105
650-810
Ag
35
CP 302
650-810
Zloženie (%)
34
CP 201
650-740
98
30
CP 203
650-700
Spájky na báze striebra
Cu59ZnSn
VII-14
EN 1044
Taviace pásmo
SOL -LIQ
Zn
2
(°C)
710-750
7
Tavivá
Norma
710-880
5
Zloženie
(%)
Al
Sn
6
Špeciálne spájky
Symbol
Taviace pásmo
SOL -LIQ
890-920
CU 301
CU 305
Poznámky
dostupné ako holé a obaľované prúty Cu59ZnAg je určený na
galvanizovanú oceľ
na spájkovanie prchavým tavivom, stredne koncentrovaný
2. Použitie materiálov na spájkovanie
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
2.3. Ohrievacie a chladiace zariadenia, klimatizácie
Spájky určené na výrobu a opravu pre: chladiarenský priemysel, klimatizácie, ohrevné
zariadenia, atď.
Mäkké spájky
Symbol
Zloženie (%)
Sn
SnCu97/3
97
Ag3,5Sn
96,5
Ag5Sn
Cu
3
FLUX SN1
Ag
CuP8
5
Zloženie (%)
Cu
P
93
7
94
221-235
92
8
86
7
2
91,5
6,5
Ag15CuP
15
80
5
Tavivá
FLUX AG4
5
Sn
6
Ag2CuP
Ag5CuP
Ag20Cd
Ag30Cd
Ag50Cd
Ag34Sn
Ag44
Ag45Sn
Ag55Sn
Tavivá
89
EN 1044
710-800
L-CuP7
CP 202
710-880
L-CuP6
710-750
7
650-700
6
650-810
L-Ag2P
650-800
L-Ag15P
650-810
Tavivá
FLUX BR1
CP 302
CP 105
CP 104
na spojenie meď – meď, meď – mosadz, na spojenie meď – meď – nevyžaduje
sa tavivo,
CuP7Sn dostupný aj ako obalené prúty tavivom
spájka s dodatkom striebra je určená na spájkovanie prvkov vystavených
vibráciam
CP 102
na spájanie meď - mosadz
Zloženie (%)
Ag
Cu
Zn
30
28
21
20
50
34
44
45
55
40
15
25
16
Sn
27,5
2,5
27
25,5
2,5
30
21
26
22
Cd
Taviace pásmo
SOL -LIQ
DIN 8513
EN 1044
610-690
L-Ag30Cd
AG 306
620-750
19
620-640
L-Ag20Cd
L-Ag50Cd
630-730
L-Ag34Sn
670-730
L-Ag44
640-660
2
Norma
(°C)
15
21
36
L-Ag45Sn
630-660
L-Ag55Sn
Poznámky
AG 309
spájka s dodatkom kadmia
AG 301
AG 106
spájka bez dodatku kadmia, možnosť použitia tam, kde je kontakt s pitnou
vodou ako aj potravinami
AG 203
AG 104
spájka Ag55Sn určená na spájanie s nehrdzavejúcou oceľou
AG 103
na všeobecné použitie, široký okruh teplôt
Mosadz
Cu59ZnAg
CP 201
L-Ag5P
na všeobecné použitie, aj na nehrdzavejúcu oceľ
Cu59ZnSn
Poznámky
CP 203
L-CuP8
FLUX AG7
Cu60Zn
bezolovnaté spojivo
Norma
DIN 8513
na všeobecné použitie
Symbol
bezolovnaté spojivo
S-Sn97Ag3
(°C)
FLUX AG1
FLUX AG4
S-Sn97Cu3
SnAg5
Taviace pásmo
SOL -LIQ
Spájky na báze striebra
Symbol
SnCu3
na všeobecné použitie, dostupný ako kvapalina alebo pasta
CuP7
CuP7Sn
230-250
Poznámky
EN 29453
Cu
Zn
60
Bal
59
Bal
59
Bal
Zloženie (%)
Ag
1
Mn
X
Sn
Si
X
X
X
Taviace pásmo
SOL -LIQ
Norma
(°C)
DIN 8513
EN 1044
875-895
L-CuZn39Sn
CU 302
X
875-895
X
860-890
L-CuZn40
CU 301
Materiály na spájkovanie
CuP6
DIN 1707
221
Medeno-fosforové spájky
Symbol
Norma
(°C)
3,5
95
Tavivá
Ag
Taviace pásmo
SOL -LIQ
Poznámky
dostupný ako holé a obalené prúty
Cu59ZnAg je určený na galvanizovanú oceľ
na všeobecné použitie – dostupné ako prášok alebo pasta
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
2. Použitie materiálov na spájkovanie
VII-15
2.4. Meracie zariadenia
Spájky určené pre priemysel: meracie zariadenia, termostaty, tlakomery, hydrometre atď.
Mäkké spájkovanie
Symbol
SnPb40/60
SnPb60/40
SnCu97/3
Sn
60
97
96,5
Ag10Sn
90
Tavivá
FLUX SN1
FLUX SN2
Cu
40
Ag3,5Sn
Ag5Sn
Zloženie (%)
Materiály na spájkovanie
Ag40Ni
Ag40Ni/1
Ag40Sn
Ag44
Ag45Sn
Ag50Ni
Ag55Sn
Ag56Sn
Ag60
Ag60Sn
Ag60Sn/1
Ag72
Tavivá
60
DIN 1707
183-190
Sn60Pb
183-235
230-250
3,5
95
(°C)
221
5
221-235
10
221-300
Zloženie (%)
Ag
Cu
40
58
40
40
44
45
50
55
56
60
60
60
72
Zn
30
Sn
28
30
28
2
27
25,5
2,5
21
22
2
30
26
20
28
22
17
26
14
30
(°C)
2
670-780
2
780-900
2
Tavivá
FLUX AG4
SnCu3
S-Sn97Cu3
SnAg5
Poznámky
S-Sn60Pb40
S-Sn97Ag3
10
28
AG 103
695-730
AG 202
600-720
780
určená na spájkovanie v peci
AG 203
630-660
620-685
Poznámky
EN 1044
AG 104
660-715
3
Norma
640-660
620-650
AG 102
AG 101
AG 402
AG 401
určená na spájkovanie v peci
všeobecné použitie, široký okruh teplôt
Spájky na báze medi
Ag15CuP
S-Pb60Sn40
AG 105
všeobecné použitie, na kyselinovzdornú oceľ
CuP7Sn
Pb60Sn
640-700
670-730
5
14
23
Ni
Taviace pásmo
SOL -LIQ
FLUX AG7
Symbol
EN 29453
kyselinovzdorná oceľ
všeobecné použitie
FLUX AG4
Norma
všeobecné použitie
FLUX AG1
Cu99,9
VII-16
Pb
40
3
Strieborné spájky
Symbol
Ag
Taviace pásmo
SOL -LIQ
Ag
15
Zloženie (%)
Cu
P
Sn
86
7
7
99,9
80
5
Taviace pásmo
SOL -LIQ
Norma
(°C)
EN 1044
650-700
CP 302
1083
650-800
CU 101
CP 102
Poznámky
pasta Cu99,9 na spájkovanie v peci
spájanie meď – meď, meď - mosadz
spoje meď - mosadz
2. Použitie materiálov na spájkovanie
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
2.5. Elektrotechnické konštrukcie
Spájky s určením pre priemysel: elektrotechnické konštrukcie, generátory prúdu, transformátory,
elektrické motory, ohrievajúce prvky, elektrické kontakty, prepínače atď.
Mäkké spájkovanie
Symbol
Sn
Ag1,5SnPb
Pb
5
Cd82Zn16Ag
Tavivá
FLUX SN6
Zloženie (%)
93,5
Ag
Cd
Zn
2
82
16
1,5
Ag20
Ag40Sn
Cu
Zn
Sn
34
36
27,5
2,5
30
26
40
Ag44
44
Ag45Sn
45
Ag55Sn
55
Ag56Sn
56
Ag60Sn
60
Ag30Cd
30
Ag40Cd
40
Ag40Ni/1
40
Ag49MnNi
49
Ag49MnNi/1 TR
Ag60Sn/1
Tavivá
44
30
36
28
25,5
2,5
22
17
5
21
22
23
3
21
19
21
58
16
27,5
72
28
30
Ni
Iné
Si
EN 29453
L-Ag34Sn
AG 106
670-730
L-Ag44
23
2
L-Ag45Sn
620-650
L-Ag55Sn
0,5
10
595-630
780-900
Mn7,5
625-705
Mn2,5
670-790
600-720
780-780
všeobecné použitie, aj pre nehrdzavejúcu oceľ
L-Ag40Sn
640-660
610-690
4,5
L-Ag20
L-Ag55Sn
L-Ag60Sn
L-Ag30Cd
L-Ag40Cd
L-Ag49
Poznámky
AG 206
AG 105
AG 203
AG 104
spájky bez dodatku kadmia
AG 103
AG 102
AG 101
AG 306
AG 304
AG 502
AG 402
AG 401
spájky s dodatkom kadmia
určené na spájkovanie v peci
Trimetal – páska určená na spájkovanie
spekaných karbidov
určené na spájkovanie v peci
všeobecné použitie – široký okruh teplôt
FLUX AG8
pre nehrdzavejúcu oceľ, ako aj tvrdé kovy
Medeno-fosforové spájky
Ag
Zloženie (%)
Cu
P
86
7
Ag2CuP
2
91,5
6,5
Ag15CuP
15
80
5
FLUX AG4
630-730
620-685
FLUX AG7
FLUX AG4
EN 1044
630-660
20
20,5
DIN 8513
690-810
21
Norma
(°C)
640-700
všeobecné použitie
Tavivom
Cd82Zn16Ag2
Taviace pásmo
SOL -LIQ
2
14
28
Cd
FLUX AG1
Cu99,9
270-280
296-301
2
27
49
60
Ag72
Zloženie (%)
Ag
20
Ag34Sn
Ag5CuP
DIN 1707
5
89
6
99,9
Sn
7
Taviace pásmo
SOL -LIQ
Norma
(°C)
DIN 8513
EN 1044
650-810
L-Ag2P
CP 105
650-800
L-Ag15P
650-700
650-810
1083
L-Ag5P
CP 302
CP 104
Poznámky
na spojenie meď – meď, meď – mosadz
Materiály na spájkovanie
Symbol
CuP7Sn
(°C)
Norma
kvapalina
Strieborné spájky
Symbol
Taviace pásmo
SOL -LIQ
na spojenie meď – meď – nevyžaduje sa tavivo,
CP 102
CuP7Sn dostupný aj ako obalené prúty
CU 101
medená pasta na spájkovanie v peci
pre spojenie meď - mosadz
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
2. Použitie materiálov na spájkovanie
VII-17
2.6. Slnečné kolektory
Mäkké spájky
Symbol
SnCu97/3
Ag1,5SnPb
Sn
Ag
5
93,5
1,5
50
50
Ag5Sn
95
SnPb40/60
40
SnPb50/50
Tavivá
FLUX SN1
Zloženie (%)
Pb
97
Spájky určené na výrobu panelov slnečných kolektorov
Cu
Materiály na spájkovanie
CuP6
Ag2CuP
Ag5CuP
Ag6CuP
Ag15CuP
Tavivá
FLUX AG4
Symbol
Ag30Cd
Ag40Cd
Ag50Cd
Ag40Sn
Ag55Sn
Ag56Sn
Tavivá
5
221-235
Sn50Pb
183-235
Poznámky
EN 29453
S-Sn97Cu3
SnAg5
183-215
Zloženie (%)
S-Pb50Sn50
Pb60Sn
Cu
P
93
7
94
6
92
0,4
6,6
89
6
6
87
15
7
93
91,5
5
8
86
2
Sn
Taviace pásmo
SOL -LIQ
DIN 8513
710-800
L-CuP7
710-880
S-Pb60Sn40
7
650-810
650-810
650-810
5
CP 202
CP 201
CP 302
L-Ag2P
CP 105
L-Ag15P
CP 102
L-Ag5P
650-740
650-800
Poznámky
EN 1044
CP 203
L-CuP8
650-700
7
Norma
L-CuP6
710-750
6,5
80
(°C)
CP 104
spojenia meď - meď, meď - mosadz
spojenie meď - meď bez taviva
SuP7Sn dostupné aj vo forme obalených prútov pre spojenia
vystavené vibráciam
na spájanie meď - mosadz
Zloženie (%)
Ag
Cu
Zn
40
19
21
30
50
40
45
55
56
28
21
15
30
16
28
Sn
2
25,5
2,5
22
17
5
22
Taviace pásmo
SOL -LIQ
DIN 8513
EN 1044
595-630
L-Ag40Cd
AG 304
610-690
19
620-640
2
všeobecné použitie
FLUX AG7
všeobecné použitie aj na nehrdzavejúcu oceľ
Norma
(°C)
21
20
27
21
Cd
FLUX AG1
FLUX AG4
SnCu3
296-301
60
Strieborné spájky
Ag45Sn
VII-18
Ag
CuP8
Ag0,4CuP
230-250
DIN 1707
Norma
všeobecné použitie, dostupné v kvapalnej forme a paste
CuP7
CuP7Sn
(°C)
3
Medeno-fosforové spájky
Symbol
Taviace pásmo
SOL -LIQ
640-700
640-660
630-660
620-650
L-Ag30Cd
L-Ag50Cd
L-Ag40Sn
L-Ag45Sn
L-Ag55Sn
L-Ag55Sn
AG 306
AG 301
AG 105
AG 104
AG 103
AG 102
Poznámky
spájky na báze kadmia
spájka Ag50Cd na spájanie s nehrdzavejúcou oceľou
spájky na báze kadmia
spájka Ag55Sn na spájanie s nehrdzavejúcou oceľou
všeobecné použitie, široký okruh teplôt
2. Použitie materiálov na spájkovanie
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
2.7. Vyhrievacie telesá
Spájky určené na výrobu radiátorov a výmenníkov tepla do kúpeľní
Symbol
Cu
Cu60Zn
Zn
60
Bal
Cu59ZnSn
59
Bal
Cu59ZnSnMn
59
Bal
Tavivá
Zloženie (%)
Ni
Mn
X
Sn
Si
Taviace pásmo
SOL -LIQ
X
(°C)
875-895
EN 1044
X
X
875-895
CU 302
1
X
870-890
CU 306
X
FLUX BR1
všeobecné použitie, dostupné ako prášok alebo pasta
FLUX LI1
prchavé tavivo na spájkovanie mosadzou, nízko koncentrované
FLUX LI2
prchavé tavivo na spájkovanie mosadzou, stredne koncentrované
FLUX LI3
prchavé tavivo na spájkovanie mosadzou, silne koncentrované
Medená pasta
Symbol
Zloženie
(%)
Taviace pásmo
SOL -LIQ
99,9
1083
Cu
Cu99,9
Strieborné spájky
Symbol
Ag
Cu
Ag21Cd
21
Ag25Cd
(°C)
Zloženie (%)
Zn
Cd
35
27
25
30
Ag30Cd
30
Ag40Cd
Norma
Norma
EN 1044
CU 101
medená pasta na spájkovanie v peci
Taviace pásmo
SOL -LIQ
Norma
EN 1044
17
620-730
AG 308
27,5
17,5
605-710
AG 307
28
21
21
610-690
AG 306
40
19
21
20
595-6930
AG 304
Ag40Sn
40
30
28
2
640-700
AG 105
Ag45Sn
45
27
25,5
2,5
640-660
AG 104
Ag55Sn
55
21
22
2
630-660
AG 103
Tavivá
20
44
36
Si
X
FLUX AG1
všeobecné použitie
FLUX AG4
všeobecné použitie, široký okruh teplôt
FLUX AG7
všeobecné použitie, aj pre nehrdzavejúcu oceľ
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
dostupné ako holé,
tak aj obalené
tavivom
Poznámky
(°C)
Ag20
Sn
CU 301
Poznámky
690-810
Poznámky
AG 206
spájka s dodatkom kadmia
dostupné ako holé alebo
obalené prúty
spájky bez dodatku kadmia
spájka Ag55Sn určená na nehrdzavejúcu
oceľ
2. Použitie materiálov na spájkovanie
Materiály na spájkovanie
Mosadz
VII-19
2.8. Rúrové konštrukcie
Spájky určené na výrobu: oceľového nábytku, rámov bicyklov, ako aj motocyklov atď.
Strieborné spájky
Symbol
Ag
Cu
Zn
Ag20
20
44
36
Ag45Sn
45
Ag5
5
Ag40Sn
Ag55Sn
Ag25Cd
Ag30Cd
Ag34Cd
Ag40Cd
Ag50Cd
Ag50CdNi
Tavivá
Materiály na spájkovanie
40
55
25
30
34
40
50
50
55
30
40
Cd
Ni
Sn
28
25,5
30
27,5
17,5
22
24
20
21
22
28
21
19
21
15
15,5
16
15,5
Pevnosť
spoja
v ťahu
820-890
480
(°C)
X
2
27
Si
Taviace pásmo
SOL -LIQ
2
21
20
16
Taviace pásmo
SOL -LIQ
Zloženie (%)
Cu
Cu99,9
99,9
CuAg
Bal
Bal
Sn
0,8
Bal
Si
Mn
X
X
3
1
Ag
X
(°C)
Cu59ZnSn
Cu59ZnSnMn
Cu48ZnNi10
Cu48ZnNi9Ag
Cu53ZnNi6
Cu59ZnAg
Tavivá
450
1
Zn
60
Bal
59
Bal
59
48
48
53
59
Bal
Ni
X
Bal
10
Bal
6
Bal
Bal
Ag
9
pre nehrdzavejúcu oceľ
Norma
EN 1044 /
DIN 1733
1020-1050
220
SG-CuSn
965-1035
350
SG-CuSi3
1070-1080
Mn
X
200
X
875-895
400
X
870-890
X
X
X
X
X
X
X
X
(°C)
875-895
890-920
890-920
900-920
860-890
FLUX LI2
prchavé tavivá na spájkovanie mosadzou, stredne koncentrované
Poznámky
dostupný aj ako pasta s určením na spájkovanie v peci
SG-CuAg
Pevnosť
spoja
v ťahu
Si
1
CU 101
Taviace pásmo
SOL -LIQ
Sn
1
1
(N/mm2)
všeobecné použitie – dostupný ako prášok alebo pasta
FLUX LI3
AG 351
220
Zloženie (%)
Cu
Pevnosť
spoja
v ťahu
FLUX BR1
FLUX LI1
AG 301
1083
Mosadz
Cu60Zn
AG 304
430
všeobecné použitie – široký okruh teplôt
Medené spájky
Symbol
dostupné aj v podobe
obalených prútov
AG 305
420
635-690
pre nehrdzavejúcu oceľ
AG 306
400
620-640
3
AG 307
380
595-630
19
AG 103
400
610-670
AG 208
AG 104
440
610-690
Poznámky
AG 105
430
605-710
všeobecné použitie, s určením aj pre nehrdzavejúcu oceľ
CuSi3
AG 206
440
630-660
FLUX AG7
CuSn
430
640-660
všeobecné použitie
Symbol
EN 1044
640-700
2,5
Norma
(N/mm2)
690-810
FLUX AG1
FLUX AG4
VII-20
Zloženie (%)
Norma
(N/mm2)
EN 1044
450
CU 302
450
540
540
490
450
Poznámky
CU 301
CU 306
CU 305
dostupný ako holé
a obalené prúty
určený na nehrdzavejúcu
oceľ
prchavé tavivá na spájkovanie mosadzou, nízko koncentrované
prchavé tavivá na spájkovanie mosadzou, silne koncentrované
2. Použitie materiálov na spájkovanie
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
Hliník
Symbol
AlSi12
Tavivá
FLUX AL1
Al
Zloženie (%)
Si
Bal
Mg
12
Mn
0,05
Zn
0,15
Zr
Taviace pásmo
SOL -LIQ
Norma
573-585
AlSi12
°C
DIN
Poznámky
určený na spájkovanie hliníkom
určený na spájkovanie so spájkou AlSi
2.9. Lampy, vitráže
Spájky určené na výrobu: lámp, vitráží, hudobných nástrojov, kovových a mosadzných doplnkov,
atď.
Symbol
Zloženie (%)
Ag
Cu
Zn
Sn
Ag45Sn
45
27
25,5
Ag55Sn
55
21
Ag60Sn
60
Ag20Cd
20
Ag20
20
Ag17Cd
Ag30Cd
Ag34Cd
Ag40Cd
Tavivá
17
30
34
40
DIN 8513
EN 1044
2,5
640-660
L-Ag45Sn
AG 104
22
2
630-660
L-Ag55Sn
AG 103
23
14
3
620-685
L-Ag60Sn
AG 101
40
25
620-750
L-Ag20Cd
AG 309
610-670
L-Ag34Cd
AG 305
41
28
22
19
36
26
Si
X
16
21
24
610-690
20
21
20
FLUX AG7
všeobecné použitie, aj pre nehrdzavejúcu oceľ
Ag5Sn
L-Ag40Cd
Zloženie (%)
Sn
60
Pb
40
95
Ag
5
Taviace pásmo
SOL -LIQ
Cu60Zn
Cu59ZnSn
Cu59ZnAg
Cu48ZnNi10
Cu48ZnNi9Ag
Tavivá
(°C)
DIN 1707
spájka Ag55Sn
určená
na nehrdzavejúcu
oceľ
spájky s dodatkom
kadmia
221-235
SnAg5
183-190
Sn60Pb
Zn
60
Bal
59
Bal
59
48
48
Ni
Bal
Bal
Bal
10
9
Ag
Mn
1
X
1
Sn
Si
X
X
X
Poznámky
S-Sn60Pb40
Zloženie (%)
Cu
Tavivá
EN 29453
po spájkovaní má farbu
podobnú nehrdzavejúcej
ocele
Taviace
pásmo
SOL -LIQ
FLUX LI3
na spájkovanie prchavým tavivom, vysoko koncentrované
určené na nehrdzavejúcu oceľ
Norma
875-895
L-CuZn39Sn
CU 302
890-920
L-CuNi10Zn42
860-890
všeobecné použitie – prášok a pasta
FLUX SN2
EN 1044
X
X
všeobecné použitie
DIN 8513
875-895
X
FLUX SN1
(°C)
X
FLUX BR1
FLUX LI2
spájky bez dodatku
kadmia, Ag20 má
farbu podobnú do
farby mosadze
AG 304
Norma
Mosadz
Symbol
AG 306
Poznámky
všeobecné použitie, široký okruh teplôt
Mäkké spájky
SnPb60/40
AG 206
L-Ag30Cd
595-630
všeobecné použitie
Symbol
L-Ag20
620-760
15
21
690-810
FLUX AG1
FLUX AG4
Norma
(°C)
44
Cd
Taviace
pásmo
SOL -LIQ
890-920
L-CuZn40
CU 301
CU 305
Poznámky
dostupný ako holé a obalené prúty
Materiály na spájkovanie
Strieborné spájky
Cu59ZnAg určený pre galvanickú
oceľ
na spájkovanie prchavým tavivom, stredne koncentrované
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
2. Použitie materiálov na spájkovanie
VII-21
2.10. Klenotníctvo
Spájky určené na výrobu rôznych druhov výrobkov zo striebra.
Strieborné spájky
Symbol
Ag74
74
Materiály na spájkovanie
Cu
14
Zn
8
Cd
4
Sn
60
28
12
Ag60
60
26
14
Ag60Sn
60
23
14
3
Ag55Sn
55
21
22
2
Ag56Sn
56
22
17
5
Ag50Cd
50
15
16
19
Ag40Cd
40
19
21
20
600° C
695
620
FLUX AG4
všeobecné použitie, široký okruh teplôt
FLUX AG7
všeobecné použitie, aj na nehrdzavejúcu oceľ
Ag10Sn
Ag
10
Zloženie (%)
Sn
90
SnSb95/5
95
Ag5Sn
5
95
3,5
96,5
Ag3,5Sn
SnPb60/40
Tavivá
FLUX SN1
Pb
Sb
------------ 730
----------- 660
620
----------- 650
620
-------- 640
------------ 630
Taviace pásmo spájky
100° C
200° C
221
5
60
------------ 755
-------------------- 685
630
595
221
183
300° C
---------------------- 300
230
221
40
800° C
---------------- 765
730
všeobecné použitie
Symbol
700° C
X
FLUX AG1
Mäkké spájky
Taviace pásmo spáky
720
Ag60Cd
Tavivá
VII-22
Ag
Zloženie (%)
-- 240
--- 235
- 221
-- 190
všeobecné použitie
2. Použitie materiálov na spájkovanie
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
3. KYSLÍKOVO-VODÍKOVÉ ZARIADENIA (GENERÁTORY KYSLÍKA A VODÍKA)
V našej ponuke máme zariadenia na spájkovanie a zohrievanie s využitím kyslíka, ako aj vodíka. Vďaka použitiu tohto typu riešenia
môžeme získať až 80-85% úspor na výrobných nákladoch v porovnaní s použitím iného typu plynov. Zapnutie zariadenia netrvá viac ako
3 min., je na to potrebný iba zdroj prúdu a destilovaná voda. Teplota plameňa, akú môžeme získať pri používaní tohto zariadenia je
3650 °C. Získaný plameň je neutrálny, vďaka čomu sa ideálne hodí na materiály typu meď, mosadz, hliník, bronz, atď.
V predaji je dostupných 6 modelov v závislosti od výkonnosti zariadenia.
Kyslíkovo-vodíkové horáky sú celkovo ekologické. Efektom spaľovania plynu je vodná para, preto sa odporúča firmám, ktorých cieľom je
starostlivosť o životné prostredie.
Materiály na spájkovanie
Oweld 20.000 EP
Použitie:
• transformátory a generátory o veľkých výkonoch
• elektrické motory
• pri výrobe chladiarenských a klimatizačných zariadení
• solárne kolektory
• pri výrobe a oprave kotúčových píl
• ako aj výroba iného typu veľkých kovových prvkov
Oweld 10.000 EP
Použitie:
• transformátory a generátory o veľkých výkonoch
• elektrické motory
• veľké transformátory
• pri výrobe chladiarenských a klimatizačných zariadení
• výroba výmenníkov tepla
• solárne kolektory
• výroba a oprava kotúčových píl
• výroba rôzneho druhu výrobkov z nekovov
• práca so sklom
Model
Max. výkon [kW]
Teplota plameňa [°C]
Hmotnosť [kg]
Max. priemer dýzy [mm]
Rozmery [cm]
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
20.000 EP
19
3650
630
2,8
110 x 75 x 124
10.000 EP
10
3650
285
2,4
65 x 104 x 94
3. Kyslíkovo-vodíkové zariadenia
VII-23
Oweld 4600 EP3F - 2500 EP
Použitie 4600 EP3F:
• transformátory a generátory o stredných výkonoch
• malé transformátory
• elektrické motory
• pri výrobe chladiarenských a klimatizačných zariadení
• solárne kolektory
• výroba a oprava kotúčových píl
• výroba rôzneho druhu výrobkov z nekovov
• práca so sklom
Použitie 2500 EP:
• hrubé akrylové okraje leštené plameňom
• malé detaily vyrobené z nekovov
• ozdobný sortiment (pracky, náramky atď.)
• bižutéria
Oweld 1500 EP - 1000 EP
Použitie:
• akrylové okraje leštené plameňom
• spájkovanie malých kovových povrchov (zlato, meď, mosadz)
tvrdé a mäkké spájkovanie
Materiály na spájkovanie
Model
VII-24
Max. výkon [kW]
Teplota plameňa [°C]
Hmotnosť [kg]
Max. priemer dýzy [mm]
Rozmery [cm]
ALLGAS 2000
Zariadenie na tvrdé spájovanie
4600 EP3F
2500 EP
1500 EP
1000 EP
4,5
2,5
1,5
1,0
3650
3650
3650
3650
2,0
1,5
1,2
1,0
340
55 x 87 x 73
240
165
55 x 67 x 73
47 x 44 x 73
140
47 x 44 x 73
Univerzálne zariadenie prenosné a prevozné na nahrievanie a tvrdé spájkovanie s veľkou
výdržou a malou spotrebou materiálu na spájanie železa, plechov, rúr a neželezných kovov.
Je vhodné pre inštalatérov, kúrenárov, chladiarov, klampiarov, klimatizačných technikov.
Nájde využitie aj v automobilovom priemysle. Univerzálny horák dáva možnosť použitia
rôznych bežne používaných plynov v spojení s kyslíkom vo fľaši. Nízky tlak horľavého plynu
len, 0,2 bar umožňuje ekonomické spotrebovanie plynu z fľaše a tiež z dôvodu malej rýchlosti
horenia plynu pri nízkom tlaku nehrozí spätné šľahnutie.
Charakteristika:
• horľavý plyn: propán s kyslíkom
• teplota plameňa: 2850°C
• pracovná teplota: 1150°C
3. Kyslíkovo-vodíkové zariadenia
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
Download

MATERIÁLY NA SPÁJKOVANIE