Petržalský
Evanjelik
1
____________
Ročník 19 / 2014
Číslo
OBSAH
Farárska správa za rok 2013 – Ján Kolesár .....................................03
Nech nám rastie viera – Ondrej Droba ............................................22
Zastav sa! – Paulína Kolesárová ......................................................23
V čase – Ružena Škottová ................................................................24
Naroď sa znova – Ružena Škottová .................................................25
Vďaka Ti, Pane Ježisi – Anna Podhradská .....................................27
BIBLICKÉ ZVIERATÁ: 3. Ťava – Ján Lacko ...............................28
Biblia hovorí: Ako mám slúžiť Bohu? .............................................30
Zrnká múdrosti ................................................................................32
STRÁNKY PRE DETI: O múdrom drevorubačovi – V. Mariašová 33
STALO SA V CIRKEVNOM ZBORE
Vianočný koncert Bratislavského chlapčenského zboru ..............37
Predvianočný koncert CANTUS Bratislava .................................38
Zdobenie medovníkov ..................................................................38
Vianočných trhoch Petržalka 2013 ...............................................39
Privítanie nového roka 2014 .........................................................39
2. ročník Novoročného koncertu vďaky .......................................40
Deň otvorených dverí v EMŠ na Tupolevovej .............................41
Dva Štedré večery v Rusovciach – Ján Juráš ...................................42
Po kom sa volá… Kutlíkova ulica – Edita Škodová ........................44
Igor Bázlik – Ľubomír Chalupka .....................................................46
Božie ruky – Marta Krchňavá ..........................................................49
Z reflexií Drahotína Šullu ................................................................50
Milí naši jubilanti… .........................................................................51
Okienko do života nášho zboru – Ján Kolesár .................................53
Cirkevný príspevok, OZ Jozefa Juráša ............................................54
Týždeň v cirkevnom zbore ...............................................................55
Svetový deň modlitieb žien 2014 .....................................................56
Toto číslo Petržalského evanjelika s farárskou správou za rok
2013 podporila Bohu známa rodina, ktorá venovala 300 €, aby sa
mohol rozdávať všetkým záujemcom.
Ďalšie milodary: V. Trebichavská, Kostkovci, Botkovci,
Synakovci, A. Rošková po 10 €, Ľ. Ceberová 6 €. Ďakujeme!
2
FARÁRSKA SPRÁVA
za rok Pánov 2013
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v.
Bratislava-Petržalka
na výročný konvent dňa 2. marca 2014 o 9.30 hod.
A. BIBLICKÝ ÚVOD
Kázeň
Modlitba: Pane, keď pozeráme za uplynulým rokom, sme tak trochu
neposlušní. Ty chceš, aby sme pozerali dopredu a nenechali sa ovplyvňovať vecami, ktoré boli, lebo sú prekonané a život, ktorý dnes žijeme,
dobrý alebo zlý, už nezmenia. Nechceš, aby sme sa opierali o naše
výsledky a dosiahnuté ciele, lebo to je začiatok konca. Preto bol zavrhnutý kráľ Saul a nedosiahli cieľ mnohí, ktorí dobre začali, ale zle skončili, lebo skončili pri sebe, a nie pri Tebe. Keď však máme vidieť svoje
zlyhania a činiť pokánie, keď máme byť pokorní pred Tebou, vieme to
iba vtedy, keď vidíme svoje zlyhania, keď uskutočníme sebareflexiu
a pravdivo sa pozrieme na to, ako sme žili. Daj nám pokoru a lásku
k Tebe, aby sme sa nezadívali na seba a neprepadli mámeniu, akí sme
dobrí, ale aby sme boli sebakritickí. A aby sme pozerali na Teba, lebo
Ty si nás viedol a doviedol k dobrým veciam. Amen.
R 12, 9 − 13: „Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé a pridŕžajte sa dobrého! Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte
Pánovi; veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe ustaviční, k potrebám svätých ochotní, k hosťom pohostinní.“ Amen.
Velebný zborový konvent, milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi,
našom Pánovi!
Väčšina ľudí sa dnes už naučila predstierať lásku. Robíme tak
v manželstve, v rodine, v práci, v príbuzenstve, všade. A potom sme
rozčarovaní a nespoznávame človeka, o ktorom sme mali svoju mienku. Zbadáme, že toto sme nechceli a takto sme si to nepredstavovali.
Vieme totiž vľúdne hovoriť, nezraňovať city druhých, tváriť sa tak,
akoby sme o nich mali ozajstný záujem, tváriť sa diplomaticky. Americké „How do you do?“ − teda po slovensky „Ako sa máš?“, pri kto3
rom sa neočakáva, že budeme druhým hovoriť o svojich pocitoch a živote, teda je to len zdvorilostná fráza či pozdrav − sa hlboko dostalo
aj pod našu kožu. Ľudia veľmi presvedčivo a šikovne hrajú divadlo
sami pred sebou. Súcitia, keď počujú o potrebách druhých, alebo sa
rozhnevajú a rozhorlia, keď sa dozvedia o nejakej nespravodlivosti.
Pán nás však vyzýva ku skutočnej láske. K láske, ktorá ide ďaleko
za hranicu svojho záujmu, často zištného, a ktorá sa prejavuje nielen
súcitom, ale i konkrétnymi krokmi a činmi v prospech ostatných. Táto
láska sa nikdy nepreje a nikdy nestratí zmysel a opodstatnenie, lebo
bude vždy potrebná. Ani sa neopozerá, ani sa nepreje a ani nezovšednie, lebo má stále mnoho práce, aby uspokojila svoje okolie. Nudíme
sa iba vtedy, keď chceme iba brať. Vtedy sme nespokojní a nič nás
nebaví, lebo to všetko sme už zažili, mali a videli. Božia láska, ktorú
zažil a žiada apoštol, stále niečo robí pre druhých a pracuje na tom,
aby sme sa stávali inými, lepšími, a tak aby napredoval aj život okolo
nás. Nie je to zadarmo. Stojí nás to čas, peniaze a osobné úsilie. Ale
bez obetavosti niet ovocia. Najmä ak je to kolektívne dielo. Jednotlivec nie je schopný milovať a ani pretvárať spoločnosť, v ktorej žije.
Cirkev, Kristovo telo, to môže dokázať. Ľudia potrebujú byť milovaní a spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista má podmienky na to, aby
v tomto ohľade bola úspešná. Viac očí viac vidí, viac hláv viac vymyslí a viac rúk viac urobí.
Úcta, ktorú spomína Pavel, má dve podoby prejavu. Bežne, vo
svete, je to tak, že úcta má zištný motív. Preukazujeme ju svojim
nadriadeným, aby nás za to odmenili; zamestnancom preto, aby pre
nás lepšie pracovali; bohatým preto, aby nám viac prispeli na to, čo
potrebujeme; mocným, aby svoju moc použili pre naše dobro, a nie
proti nám. Zamieňame si ju často s poklonkovaním a podlizovaním.
Ale Boh to chce inak. Božia úcta k druhým je tu preto, lebo všetci
okolo nás sú Božími stvoreniami a Božími deťmi. Sme všetci stvorení
na Boží obraz a sme si navzájom bratia a sestry. Sme v Kristovi jedna
rodina. Táto rodina má k sebe úctu, lebo spolu budujeme Božie dielo
v tomto svete. Prehnaná oslava človeka či poklonkovanie nie je úcta,
ale pokušenie zvádzajúce dušu k pýche a samoľúbosti. Preto apoštol
inde píše, že chvála človeka nič neprospeje, a Pán Ježiš hovorí, že
svetská sláva je ako poľná tráva, ktorá nemá stálosti. V krátkej chvíli
sa zmení na prach.
Kresťanská pohostinnosť nie je to isté, čo vidíme vo svete. Perfektná párty musí byť vo vyberaných priestoroch so skvelou hudbou,
s jedlom a pitím. Kresťanská pohostinnosť sa sústreďuje na hostí, nie
4
na podmienky. Nie moje prezentovanie sa pred nimi, ale ich potreby
sú dôležité. Pohostinní môžeme byť aj v dome, kde nie je všetko na
mieste, pri jedle z konzervy alebo aj pri domácich prácach, ktoré spolu
konáme. Len sa nesmieme báť prejaviť pohostinnosť preto, že sme
chudobní, unavení alebo máme veľa práce. Ide o srdce, ktoré chce
pomôcť a slúžiť, a nie prezentovať sa pred druhými. Ide o službu, pri
ktorej ide o lásku, o úctu alebo pohostinnosť. Ide o to, čo som ochotný
obetovať pre druhých a pre svoju cirkev, ktorá je taká, akí sú jej členovia. Aký život dáme dohromady, taký obraz o nás budú mať ľudia
naokolo. Je to aj na nás, aké meno má Kristus v dnešnom svete. Amen.
B. DUCHOVNÝ ŽIVOT ZBORU
1) Bohoslužobný život
Služby Božie (SB) by mali byť každý týždeň vyvrcholením nášho života s Bohom a našej duchovnej aktivity. Snažíme sa, aby tam
mali svoje miesto všetky vekové skupiny a aby SB boli prijaté pokiaľ
možno všetkými. Sme zborom uprostred veľkého pohybu a migrácie
ľudí z celého Slovenska. Potrebujeme byť otvorení aj pre takých, ktorí
nemali či nemajú oporu v rodine. Sme rodinou Božou, a tak chceme
prežívať aj SB. V minulom roku sa po Veľkej noci pravidelnou (raz
do mesiaca) súčasťou našich SB stali mládežnícke SB. Evidentne je
vtedy v kostole viac mladých ľudí a účasť je nad priemerom zvyčajnej
nedele. Obsah býva zachovaný aj s tematikou nedele, iba forma sa prispôsobuje v tieto nedele mládeži. Niektorí starší si to pochvaľujú, lebo
sa im ľahšie číta z plátna ako zo Spevníka. Budeme v tom s pomocou
Božou pokračovať.
Večný Boh je tvorivý a živý Boh, ktorý aj nás vedie k tvorivosti
pri Jeho oslave. Keď sme pevní a istí v tom, komu sme uverili, keď
vieme, kto je naším Pánom a prečo sme Jeho deťmi, keď sa držíme poriadku služieb Božích schváleného našou cirkvou, môže hrať aj organ,
aj gitara s klavírom a bicími či inými klasickými alebo modernými
hudobnými nástrojmi. Sloboda v Kristovi a láska k cirkvi, ktorú On
vykúpil svojou svätou krvou, sú cestou k Bohu aj k sebe navzájom.
Veríme, že práve spoločenstvo SB je na to veľmi vhodnou platformou. Hlavné služby Božie (HSB) sa uplynulom roku konali každú nedeľu a na výročné sviatky v Chráme Božom Sv. Trojice na Strečnianskej
ulici v Petržalke aj v Chráme Božom v Rusovciach na Maďarskej ulici,
preto ich bolo viac ako pred rokom. Spolu boli HSB v minulom roku
117-krát (vlani 119): 61-krát v Petržalke a 56-krát v Rusovciach.
5
Priemerná účasť na HSB v Petržalke bola 174 veriacich, čo je o
4 viac ako pred rokom. V Rusovciach bola priemerná účasť na SB
v nedeľu o 11.00 hod. a vo sviatky 21 členov zboru, čo je o 3 viac,
ako to bolo pred rokom. Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí sa
podieľali na službe v chráme i mimo neho. Je to veľmi dôležité pre
budovanie rodiny nášho CZ.
Nešporné a ranné služby Božie (N/RSB) sa konali v kaplnke Nemocnice Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v nedeľu o 9.00 hod. a od
apríla do októbra vždy raz v mesiaci v Rusovciach o 14.00 hod. V nemocnici sme boli 55-krát, z toho SB boli 26-krát. Priemerná účasť
boli traja pacienti. Pokiaľ ide o nemecké SB, srdečne ďakujeme bratovi seniorovi Michaelovi Wolfovi z Viedne, ktorý každý rok zabezpečuje bratov farárov na tieto služby Božie z Evanjelickej cirkvi a. v. v
Rakúsku. Boli 7-krát s priemernou účasťou 10 (vlani 18) duší. Spolu
boli N/RSB v nemocnici a v Rusovciach 33-krát.
Stredtýždňové služby Božie (SSB) sa konali v Dome tretieho veku
na Polereckého ulici 2 v Ovsišti vždy v nepárny týždeň v sobotu
o 15.00 hod. Mali sme ich 26-krát s priemernou účasťou 9 (10) veriacich. Srdečne ďakujeme sestre Anne Bodlákovej, ktorá sa tam ako
kostolníčka vždy postará o všetko, čo je potrebné na SB.
Večerné služby Božie (VSB) boli vždy v nedeľu o 17.00, resp. o 18.00
hod. Uskutočnili sa 57-krát a priemerná účasť na nich bola 23 (22)
veriacich, teda takmer rovnako ako pred rokom.
Ďakujeme všetkým, ktorí s láskou slúžia na službách Božích, predovšetkým kantorom Horstovi Glatzovi, Milošovi Matejkovi, Ľubomírovi Chalupkovi, Tomášovi Rojčekovi, Marcele Kmeťovej a
Paulíne Kolesárovej, ktorí v minulom roku kantorovali pri hlavných
a večerných službách Božích. Ďakujeme spevokolu Laudate, Oktetu, Plamienku, Žiarovkám a Nádeji, ako aj deťom z detskej besiedky a všetkým, ktorí ich vedú, že poslúžili a slúžia na službách Božích.
2) Sviatosti
Krst svätý. Pokrstených a prijatých do cirkvi bolo spolu 46 (33)!!!
nových členov, z toho boli 9 dospelí. Je to o 13 krstov viac ako
pred rokom. Viac ako 40 krstov bolo v zbore naposledy v roku 1999.
Tešíme sa najmä tomu, že o náš zbor prejavilo záujem 9 dospelých
mužov a žien, ktorí sa rozhodli stať kresťanmi v dnešnom svete a vstúpiť do spoločenstva, ktoré patrí Kristovi. Robme dobré meno Ježišovi
v dnešnom svete, lebo to je tá najefektívnejšia misia, keď nás poznajú
ako Jemu verných a oddaných.
6
Večera Pánova (VP). Spolu v cirkevnom zbore prijalo Večeru Pánovu podľa našich záznamov v roku 2013 len 1935 (2064) dospelých
hodovníkov: 659 (716) mužov a 1276 (1348) žien, čo je prepad o 129.
Priznať si chybu, vyznať hriech a oľutovať svoje konanie je v dnešnom
svete čoraz vzácnejšia vec. Akoby sme sa nechali oklamať, že dobre
a správne možno žiť aj bez Ježiša Krista. Nemožno! Tu nepomôžu ani
najlepšie cirkevné zákony a nariadenia, ak niet v nás pokory a ochoty
vidieť svoj hriech, svoje slabosti a nedokonalosť. Sme Pánom cirkvi
pozvaní, aby sme jedli a pili dary z toho svätého stola a prijímali v
nich svätý život. Nevidím preto dôvod (okrem choroby), prečo by sme
po spovedi neprišli ku stolu Pánovmu, ktorý je potvrdením Božieho
odpustenia a novej milosti v daroch tela a krvi Ježiša Krista.
3) Konfirmácia
Túto zborovú slávnosť sme mali v minulom roku 12-krát. „Veľká“ konfirmácia mládeže, ktorá absolvovala dvojročnú prípravu, bola
26. mája 2013. Konfirmovaných bolo 9 mladých ľudí (3 chlapci a 6
dievčat). Okrem toho bolo individuálne konfirmovaných 14 dospelých (5 mužov a 9 žien), teda spolu 23 členov CZ. V druhom ročníku
je teraz 10 konfirmandov a svoju prípravu začalo 10 katechumenov.
4) Vnútromisijné podujatia
Pôstne a adventné večierne (PV a AV) bývali vždy v priestoroch
zborového domu. Bola tam aj 3. adventná večiereň, keď bola prislúžená Večera Pánova. V pôste sme sa stretli 6-krát, v advente 3-krát.
Priemerná účasť bola 12, resp. 15 veriacich.
Biblické hodiny (BH) pre dospelých v minulom roku zaznamenali progres. Účasť postupne rástla, až pred adventnými večierňami
dosiahla číslo 14. To sme sa už takmer nezmestili do miestnosti pre
prijímanie hostí, v ktorej sedenie do kruhu si väčšina pochvaľovala.
Mám takú túžbu a prianie, aby sme odtiaľ museli v novom roku ísť
do zborovej miestnosti, lebo sa tam nezmestíme. Biblická hodina bola
36-krát s priemernou účasťou 9 členov CZ. Preberáme misijné cesty
apoštola Pavla podľa knihy Skutky apoštolov a v tejto téme budeme
pokračovať aj ďalej.
V rámci BH je vždy na záver modlitebná chvíľa pre viaceré modlitby za náš cirkevný zbor. Je toho veľa, za čo sa môžeme a aj máme
modliť, a tak k modlitbám pozývame aj všetkých členov CZ.
Dorast mal svoje stretnutia vo štvrtok o 17.00 hod.; po letných
prázdninách presunul stretnutia na sobotu o 16.00 hod. Stabilizova7
la sa asi desaťčlenná skupina, ktorá, ako veríme, bude základom pre
ďalšie napredovanie a budovanie práce s mládežou v zbore. V tejto
oblasti, podobne ako v tých ostatných v živote cirkvi, nás nezachránia
externí spolupracovníci. Záleží na veľkých aj malých tohto zboru, či
chcú vidieť a vidia zmysel svojho života v spojení s týmto zborom
a cirkvou. V týchto mladých máme nádej aj do budúcnosti. Skupina
z tohto dorastu poslúžila v advente na SB v DTV v Ovsišti tromi piesňami na veľkú radosť prítomných.
Ďakujem bratovi Jozefovi Grexovi, ktorý je koordinátorom tejto
práce v našom senioráte, za službu, ktorú robí i so svojimi spolupracovníkmi aj pre náš CZ. Dorast sa stretol 42-krát s priemernou účasťou 12 mladých. Preberali tematické celky a viacerí sa striedali pri
príprave výkladov, čo je veľmi chvályhodné. Vedie ho sestra Paulína
Kolesárová za výdatnej pomoci Zuzany Synakovej a Zuzany Pekařovej. Ďakujeme.
Odrast. V minulom roku stretnutia odrastu nefungovali. Je žiaduce
a je aj našou túžbou, aby to bolo inak. Keďže ide o dospelých, bolo
by vhodné, keby aj z ich strany bolo viac iniciatívy, minimálne pri
organizačných otázkach. Modlíme sa a veríme, že Pán Boh položí na
srdce niektorým túto vec a budú nám pomocou pri stretnutiach staršej
mládeže pri Božom slove, piesňach a modlitbách.
Žiarovky. Stali sa súčasťou nášho bohoslužobného života, keď
sprevádzajú chrámové zhromaždenie hudobne a zabezpečujú časť
programu SB prezentáciou piesní, čítaním textov a vedením pri speve.
Poslúžili pri šiestich mládežníckych SB v minulom roku. Ďakujeme
Paulíne Kolesárovej (spev a klávesy), Zuzane Pekařovej (bicie),
Zuzane Synakovej (gitara a klávesy) a Jakubovi Kolesárovi (basová
gitara), že nám robia svojou hudbou radosť a zboru dobré meno.
Detská besiedka (DB). Deti prichádzali na detskú besiedku do zborového domu počas celého roka (35-krát) okrem prázdnin, sviatkov a
rodinných SB, resp. vtedy, keď deti vystupovali v kostole. Schádzajú
sa na HSB v kostole a počas druhej piesne odchádzajú na svoj program
do zborového domu. Vyučovali ich poverení členovia CZ, ktorí vždy
pripravili výklad Božieho slova a aktivity, ktorými podporili tému
výkladu. Starali sa o to sestry Janka Mariašová, Darina Molnárová, Soňa Rybáriková, Vladimír Švač, Eva Kolesárová a Paulína
Kolesárová. Ďakujeme učiteľom DB za ich starostlivosť o naše deti.
Priemerná účasť na DB je 5 detí, čo je veľmi málo. Hľadáme možnosti
a riešenia pre naše rodiny s deťmi, aby sa účasť na stretnutiach pre deti
zvýšila. Hľadáme aj ďalšieho spolupracovníka na vyučovanie DB.
8
Plamienok. Hudobno-dramatická skupina Plamienok pokračovala
vo svojej činnosti aj v minulom roku. Po muzikáli Snežienka, ktorého derniéra bola začiatkom mája v CZ ECAV Dudince, sa pustili do
nového projektu po názvom Čintet. Tvorivá dvojica Mária Tomaško
a Ondrej Socha pripravili scenár a piesne pre menších aj väčších a venujú sa prípravám aj nácvikom. Premiéru nového muzikálu by sme
mali zažiť tohto roku na Svätodušnú nedeľu popoludní (8. 6.)
Tešíme sa a povzbudzujeme ďalšie deti, aby sa pridali. Stretnutia Plamienka boli v druhej polovici roka presunuté na piatok večer
o 17.00 hod. (dovtedy boli v sobotu o 10.00 hod.). Ďakujeme rodinám
Tomaškovej, Sochovej, Kolesárovej, Bednárovej, Molitorisovej
a členom Žiaroviek, ktorí sa o Plamienok starajú.
Ďakujeme aj bratovi Martinovi Vyskočilovi, ktorý aj tohto roku
poslúžil na SB so svojimi žiakmi zo Základnej umeleckej školy
Jána Albrechta.
Ďakujeme i bratom Andrejovi a Tomášovi Uhliarovcom z Čunova za ich hudobný príspevok 3. 1. 2013 na SB v Petržalke a Rusovciach.
Oktet/Nádej. Petržalský oktet poslúžil pri rôznych príležitostiach
v zbore i mimo neho. Spieval na rôznych podujatiach CZ na SB
v Petržalke i v Rusovciach. Zúčastnil sa na prehliadke spevokolov
BAS v Horných Zeleniciach (16. 6.), na 2. petržalských vianočných
trhoch (20. 12.).
Nádeji sa podarilo dokončiť druhý album pod názvom „Vzácna milosť“ s piesňami na Božiu chválu. Slávnostné uvedenie CD aj s gratuláciami hostí bolo na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom. V rámci
tohto stretnutia bol zorganizovaný novoročný koncert, na ktorom zaspievali okrem domácich zoskupení aj spevokoly z Dúbravky, Legionárskej a z Bratskej jednoty baptistov. Pozitívne ohlasy na vydarené
podujatie nás povzbudzujú, aby sme z tohto podujatia vytvorili novú
tradíciu bratislavských cirkví, ktoré rady spievajú a chcú do nového
roka vstúpiť s Božím požehnaním.
Spevokol Laudate. Veľký zborový spevokol dospelých Laudate tak
ako Oktet, Žiarovky či Nádej poslúžil predovšetkým pri zborových
stretnutiach počas sviatkov a v čase pred nimi v pôste a advente, na
inštalácii 2. zborovej farárky Evy Kolesárovej i na 50-tke brata generálneho biskupa Miloša Klátika v našom zbore. Zúčastnil sa na prehliadke spevokolov BAS v Horných Zeleniciach (16. 6.), vystupoval
na oslavách 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie v Brezovej pod Bradlom (6. 7.), bol na výlete
9
v Prenčove 28. − 29. 9., kde poslúžil piesňami na SB, a 20. 12. spolu
so Žiarovkami vystúpil na 2. petržalských vianočných trhoch.
Ďakujeme bratovi Mgr. art. Tomášovi Rojčekovi, hudobnému
skladateľovi, dirigentovi a nášmu zborovému kantorovi. Pod jeho vedením sme nacvičovali vždy vo štvrtok o 18.30 hod. a radi privítame
nových spevákov, bratov a sestry, ktorí by sa chceli pridať. Spevokol
má asi 30 členov, no zborová sieň by zvládla aj väčší zbor, ktorý by
tam mohol nacvičovať. Povzbudzujeme tých, ktorí radi spievajú,
aby sa k nám pridali.
Stretnutie seniorov. V minulom roku bolo 13 stretnutí a v priemere sa na nich zúčastnilo 24 členov nášho CZ a hostí. Všetkých
Vás, milí naši dôchodcovia, na tieto stretnutia v prvý štvrtok v mesiaci
pozývame aj v novom roku. Príďte stráviť príjemný čas v kruhu bratov a sestier CZ. V minulom roku sme boli aj na tradičnom výlete seniorov, tentoraz vo Zvolenskom senioráte (Banská Bystrica, Hronsek,
Sliač, Zvolen).
Zborové dni 2013. V minulom roku sa nekonali. Primeraný zhon
a mobilizáciu všetkých ochotných členov zboru sme si užili pri inštalácii 2. zborovej farárky (21. 4.) aj pri oslave 50. narodenín br. generálneho biskupa, ktorá sa konala v areáli nášho zborového centra (11.
9.), a tak sme od organizovania zborových dní v roku 2013 upustili.
Petržalský evanjelik. Tak ako po predchádzajúce roky sme aj tohto roku vydávali pre naše vnútromisijné potreby zborový časopis.
18. ročník vyšiel „v novom šate“ na kriedovom papieri s farebnou
obálkou 5-krát, spolu 6 čísel, lebo v lete vydávame dvojčíslo. Jeho redakčnú radu tvorili sestry Edita Škodová, Viera Mariášová, Ružena
Škottová, Eva Kolesárová a bratia Štefan Škoda, Ľubomír Synak,
Vladimír Švač a Ján Kolesár. Ďakujeme všetkým našim prispievateľom, ktorí píšu básne i články, pripravujú obrázky a grafický materiál,
i deťom z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona za obrázky, ktoré pre časopis pripravujú so svojimi učiteľkami. Ďakujeme
za spoluprácu a tešíme sa na Vaše príspevky do časopisu.
Občianske združenie Jozefa Juráša. Kvôli formálnemu pochybeniu (nedodržaniu jedného termínu pri nahlasovaní) sme v minulom
roku nemohli vyberať 2 % pre toto naše združenie, ale pomohli ste
nám čiastočne cez občianske združenie Misia na Níle. Ďakujeme za
pochopenie. V tomto roku už bude zase všetko tak, ako bývalo, a preto
prosíme o Vašu podporu a príspevky pre toto naše združenie.
10
5. Vyučovanie náboženstva
Evanjelické náboženstvo učíme na 10 základných školách (Holíčska, Tupolevova, Gessayova, Lachova, Černyševského, Pankúchova,
Turnianska, Dudova, Budatínska a Rusovce). Učili sme na nich 36
evanjelických detí: 20 chlapcov a 16 dievčat. Je to o 10 detí menej
ako pred rokom. Tento pohyb nie je spôsobený tým, že by bola nespokojnosť s vyučovaním, ale migráciou ľudí v Petržalke. Napr. na ZŠ
Gessayova som v šk. roku 2012/2013 učil 9 detí, ale v tomto šk. roku
sú to iba tri deti. Piatačka odišla na osemročné gymnázium, jedna žiačka ukončila povinnú školskú dochádzku a dve rodiny sa odsťahovali
z Petržalky. Povzbudzujeme rodičov, starých i krstných rodičov, aby
svoje deti a vnúčatá prihlásili na evanjelické náboženstvo na ZŠ, ak
nechodia na evanjelickú základnú školu. Treba si to vyslovene žiadať, lebo nie na všetkých školách sú ochotní túto vec zabezpečiť, aj
keď je to ich povinnosť. Každý má právo, aby o jeho dieťa bolo po
tejto stránke postarané. Na začiatku minulého školského roka bola do
decembra 2012 kritická situácia, keď som na všetko ostal sám, až kým
v decembri nenastúpila ku mne do zboru manželka. Teraz je už všetko v poriadku a radi zabezpečíme evanjelickú náboženskú výchovu
všetkým.
6. Pastorálna starostlivosť a diakonia
Sobáše. Sobášili sme 12 snúbeneckých párov. Je to o 3 viac ako
pred rokom. 2 páry boli čisto evanjelické, ostatných 10 zmiešaných.
Každý pár prechádza predmanželskou prípravou, kde hovoríme o dôležitých momentoch, úskaliach i benefitoch spoločného života. Ak by
ste si potrebovali dôležité veci okolo manželstva preopakovať, radi
to poskytneme aj skúseným manželom. Prísť za farárom, keď sa už
všetko rozpadá, býva zväčša neskoro. Národný týždeň manželstva bol
zastavením sa nad otázkami a skutočnosťami, ktoré manželské spolužitie prináša. 12. 2. sa na stretnutí v rámci Národného týždňa manželstva zúčastnilo 16 členov zboru.
Pohreby. V uplynulom roku sme sa rozlúčili so 16 bratmi a sestrami z nášho CZ (7 mužov, 8 žien a maličké dievčatko). Pohrebov
bolo o jeden menej ako pred rokom. Viera v Ježiša Krista, ktorý nám
ukázal tela z mŕtvych vzkriesenie a večný život je jediná útecha a bez
Krista je pohreb skutočne skľučujúci. Všetkým pozostalým prajeme
túto vieru a prítomnosť Pána Ježiša Krista, ktorý je s nami po všetky
dni až do konca sveta.
11
C. INÉ DÔLEŽITÉ UDALOSTI
1. Personálne zmeny v cirkevnom zbore
° V apríli sme inštalovali novú zborovú farárku Mgr. Evu Kolesárovú,
ktorá bola zvolená do tejto funkcie v jeseni v roku 2012. Blahoželáme.
2. Návštevy cirkevných predstaviteľov
°na inštalácii 2. zborovej farárky kázala sestra farárka Oľga Klátiková,
tajomníčka generálneho biskupa
°brat generálny biskup oslavoval v zbore 50. narodeniny (11. 9.)
°brat dištriktuálny biskup VD Slavomír Sabol kázal v 2. adventnú nedeľu (8. 12.)
°brat generálny biskup sa zúčastnil na koncerte Bratislavského chlapčenského zboru (14. 12.) a na mládežníckych SB na závierku občianskeho roka aj na silvestrovskej kapustnici
3. Iné návštevy
°17. marca – nahrávanie pôstneho koncertu pre Slovenský rozhlas
(RTVS)
°22. marca – hudobno-dramatické predstavenie „Pašie“ – Kapela Východného dištriktu (KVD)
°14. decembra – koncert Bratislavského chlapčenského zboru
°15. decembra – koncert speváckeho zboru CANTUS Bratislava z Ružinova
4. Mimoriadne udalosti v cirkevnom zbore
°6. januára – novoročný koncert s uvedením nového CD Nádej „Vzácna milosť“
°19. januára – Plamienok vystupoval v muzikálom v detskom domove
Studienka
°8. – 9. februára – sústredenie konfirmandov v Častej-Píle
°10. februára – karneval pre deti v zborovom dome
°12. februára – Národný týždeň manželstva
°4. – 13. marca – evanjelizácie Prochrist v zborovom dome (10 večerov)
°31. marca – Veľkonočná radosť – sviatočné popoludnie v zborovom
dome
°7. apríla – stretnutie evanjelických žien Bratislavy
°14. apríla – mládežnícke SB v rámci HSB v Petržalke
°21. apríla – inštalácia 2. zborovej farárky Evy Kolesárovej
12
°3. – 4. mája – derniéra muzikálu Snežienka v Dudinciach
°12. mája prednáška po skončení SB ku Dňu matiek – Marta Krchňavá
°8. júna – zborový výlet seniorov do Zvolenského seniorátu
°16. júna – Laudate a Oktet nás reprezentovali na prehliadke spevokolov v Horných Zeleniciach
°22. júna – dorastenci sa zúčastnili na seniorálnej olympiády INSIDE-games v Trnave
°5. júla – zúčastnili sme sa na Dni Západného dištriktu na Branči
°5. júla – Laudate spieval na oslavách 1150. výročia príchodu viero
zvestcov Konštantína a Metoda v Brezovej pod Bradlom
°23. – 28. augusta – dorastenecký tábor v Párnici na Orave
°11. septembra – SB pri príležitosti 50-tky generálneho biskupa M.
Klátika v Petržalke
°28. – 29. septembra – výlet spevokolu Laudate v Prenčove
°30. novembra – dorast spieval na SB v Dome tretieho veku (DTV) v
Ovsišti
°8. decembra – kázeň brata dištriktuálneho biskupa S. Sabola na 2.
adventnú nedeľu
°20. decembra – Laudate, Oktet a Žiarovky vystupovali na petržalských vianočných trhoch
°31. decembra – silvestrovská kapustnica po skončení večerných SB
5. Plány na rok 2014 v duchovnej oblasti
°6. januára – Novoročný koncert nádeje
°15. februára – karneval pre deti
°2. marca – výročný a volebný konvent
°7. marca – Svetový deň modlitieb v našom kostole spolu s rímskokatolíckou farnosťou z Betliarskej ulice
°8. marca – INSIDE stromčeky v zborovom dome
°30. marca – vystúpenie EMŠ Dr. F. Melanchtona
°6. apríla – stretnutie evanjelických žien Bratislavy
°1. – 5. mája – výlet spevokolu Laudate
°11. mája – Deň matiek: rodinné SB a prednáška po skončení SB ku
Dňu matiek – M. Krchňavá
°18. mája – slávnosť konfirmácie
°24. mája – výlet seniorov (Brno)
°1. júna – vyradenie predškolákov z EMŠ Dr. F. Melanchtona (Deň
detí)
°8. júna – premiéra muzikálu Čintet – rodinné SB (Deň otcov)
°22. júna – spomienka na padlých v 1. svetovej vojne – Rusovce
13
°28. – 29. júna – účasť na 4. evanjelických cirkevných dňoch v Spišskej Novej Vsi
°30. júna – 4. júla – denný tábor pre malé deti v zborovom dome ako
pomoc pracujúcim rodičom
°3. augusta – Nedeľa nasýtenia zástupov – spoločný obed po skončení
SB
°11. – 17. augusta – dorastový tábor v Párnici
°14. septembra – slávnosť s programom k Pamiatke posvätenia chrámu v Rusovciach
°21. septembra – nahrávanie služieb Božích pre Slovenský rozhlas
(vysielanie 28. 9.)
°26. októbra – 20. výročie posvätenia chrámu – zborová slávnosť s domácimi aj hosťami
°začať pravidelné stretnutia pre manželov a rodiny
°zúčastňovať sa na projektoch INSIDE pre prácu s dorastom a mládežou v senioráte
°pokračovať v projektoch s hudobno-dramatickou skupinou Plamienok
Ďakujem všetkým bratom i sestrám, ktorí nám pri uvedených
aktivitách pomáhajú a slúžia.
Zborové konventy. V minulom roku sme okrem výročného konventu nemali iný konvent.
D. HOSPODÁRENIE ZBORU
1. Zasadnutia presbyterstva a konventy
Zborové presbyterstvo zasadalo v uplynulom roku 5-krát (30. 1., 3.
4., 12. 6., 4. 9., 10. 12.) a riešilo veci súvisiace so spravovaním života
cirkevného zboru. Podarili sa nám dve dôležité veci, ktoré, veríme,
pozitívne ovplyvnia náš hospodársky život aj dlhodobo. Vykonala sa
rekonštrukcia, oprava, vycentrovanie a premazanie okien na farských
budovách. Upustili sme od výmeny a nahrádzania jestvujúcich okien
novými. Brat Pružinec a jeho spolupracovníci skontrolovali a opravili,
čo bolo potrebné. Mnohé okná bolo potrebné iba premazať a vycentrovať, aby dosadali na svoje miesto.
Druhý farský byt bol rozdelený na dva byty a slúži jednej mladej rodine a jednému podnikateľskému subjektu. Od marca, resp. júla
minulého roku sú tieto byty v prenájme a aj vďaka tomu je náš hospodársky výsledok pozitívny. Naše zborové centrum si musí na seba
14
zarábať, aby sme mohli bez stresu pracovať na duchovných úlohách
a potrebách zboru. Toto riešenie – kombinácia našich tradičných príjmov a prenájmu – je nateraz výborným riešením, nakoľko chceme pokračovať v rekonštrukcii našich striech opravou strechy na najväčšej
budove zborového centra.
Nedoriešenou úlohou je „nešťastná“ zrážková voda, ktorá nás každoročne len preto, že prší, oberá o viac ako o 1.500 €. To je vec, ktorú
sa nám v minulom roku nepodarilo vyriešiť, a táto úloha nám stále
ostáva.
V Rusovciach sa podarilo odvetrať a odizolovať proti bočnej vlhkosti aj severnú stranu kostola. Ostáva už iba predná, čelná časť pod
vežou, aby bola táto etapa sanácie dokončená. Následne je pred nami
oprava vnútornej fasády a interiéru kostola, lebo praskliny, ktoré sa
vyskytli, sa nezväčšujú. Následne by sme sa mohli pustiť do rekonštrukcie organa, na ktorú brat Zaklai Samuel obetoval 3.000 €. Uvažujeme aj o zakúpení pozemku pri kostole, aby sme získali pohodlnejší
prístup ku kostolu. Je to dôležité aj vzhľadom k rozvoju tamojšieho
duchovného života (avizovaná prístavba).
Zborové presbyterstvo:
° Prijalo rad rozhodnutí v súvislosti s opravami v Petržalke a Rusovciach
° Pripravilo slávnosť inštalácie 2. zborovej farárky
° Riešilo otázku prenájmu druhého farského bytu
° Zaoberalo sa otázkou úspor energií
° Zabezpečilo revitalizáciu okien
° Pripravilo a zabezpečilo oslavy 50-tky generálneho biskupa
° Zriadilo školský výbor zboru, ktorý má pripraviť všetko potrebné
na to, aby zbor mal opäť svoju materskú školu ako jeden z dôležitých
nástrojov misie.
Ďakujem všetkým presbyterom a presbyterkám za ich službu
pre náš CZ.
Počet členov CZ: Je to číslo, ktoré sa vždy pohybuje, a u nás v Petržalke aj veľmi dramaticky. Kým v bežných podmienkach vidieckych
zborov sa toto číslo hýbe iba rozdielom medzi pohrebmi a krstami,
u nás je to predovšetkým migráciou tých, ktorí tu žijú a odchádzajú
alebo prichádzajú. Kým na začiatku roka 2013 nás bolo 2457, na konci
roka nás bolo 2436. Škoda, že len asi 900 z nás pamätá aj na život CZ
a platí si riadne cirkevné príspevky.
15
2. Záverečný účet a rozpočet
Hospodárenie CZ sa oproti minulému roku výrazne zlepšilo. Po prepade mínus 6.296 € v roku 2012 sme v roku 2013 dosiahli plus 11.944
€. Dbali sme na finančnú disciplínu a dodržiavali dohodnuté pravidlá
Hospodárskeho výboru (HV), urobili sme dozber cirkevných príspevkov a predovšetkým sme mali príjmy z využitia bytu v budove 03.
Podarilo sa nám opraviť okná a splatiť opravu strechy na tejto budove. Aj tento rok sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pridali k iniciatíve,
aby pravidelne zo svojho účtu podporovali financie CZ. Počet ochotných členov zboru opäť vzrástol. Väčšinou nejde o vysokú sumu (najčastejšie 10 € a 20 €), ale ak nás bude dvadsať alebo sto, je to cesta,
ako si pomôcť a prežiť v každom čase – aj v čase krízy.
Ďakujeme jednotlivcom a rodinám, ktorí okrem milodarov, ofier
a platenia ročného CP pravidelne mesačne prispievajú na účet CZ: Tomaškovci, D. Vagaský, V. Trebichavská, Szarkovci, Halačiovci, A.
Drobná, Hrabušajovci, Škodovci, Činčurovci, Mariášovci, Juríčkovci a Kolesárovci. K doterajším prispievateľom sa pridali Jančárovci, Ulrichovci, Gdovinovci, P. Kusý, Michalíkovci, Gabliková
J., Štrbákovci a Synakovci. Ďalší ochotní prispievatelia sú vítaní.
Je len na nás, či svojou troškou prispejeme k dobrej veci, akou
život cirkvi Ježiša Krista určite je. Porozmýšľajte, či by ste sa nemohli pridať.
VÝKAZ HOSPODÁRENIA za rok 2013 v €
2009
2010
2011
2012
2013
58.468,81
51.637,97
49.260,93
55.067,69
48.771.47
51.637,97
49.260,93
55.067,69
48.771,47
61.944,08
PRÍJMY
Príjmy
z nájmu
0
3.592,23
0
938
0
Milodary
12.849,07
10.992,82
17.929,90
20.711
18.295,90
Ofery
Cirkevný
príspevok
9.209,44
10.862,78
11.959,59
11.539
12.250,86
10.593,60
10.422,92
15.051,64
10.639
12.936,64
Stav financií
k 1. 1. 2013
Stav financií
k 31. 12. 2013
16
ŠR
a samospráva
(dotácie)
Ostatné
príjmy
(nezdan.)
Ostatné
príjmy
(zdanené)
Celkové
príjmy:
12.568,69
650,00
0
400,00
0
10.236,51
5.889,49
2.652,60
3.308,37
6.998
9.580,10
51.110,29
39.173,35
50.313,30
50.825
63.300,01
VÝDAVKY
Opravy
a invest.
8.211,69
12.772,35
5.672,16
5.347
2.897,96
661,20
853,92
661,20
587,00
536,00
0
992,90
1.062,75
1.202
1.917,45
39.139,21
23.426,79
25.832,36
39.063
31.973,83
7.278,27
3.074,44
7.740,05
6.631
7.185,14
2.650,76
430
3.514,60
4.291
6.845,55
57.941,13
41.550,39
44.483,12
57.121
51.355,93
Cestovné
Daň a odvody
Réžia
Finanč. výd.
cirk.
Finanč. výd.
ostat.
Celkové
výdavky:
Roz. príj.
a výdav.
(-)6.830,84 (-)2.377,04 (+)5.830,18
(-)6.296
(+)11.944,08
17
ROZPOČET NA ROK 2014 v €
Porovnanie s rozpočtami rokov 2011, 2012, 2013
2011
2012
2013
2014
PRÍJMY
Cirkevný príspevok ..10.000..............11.000.........................12.000................11.000
Milodary ...................10.000..............13.000.........................17.000................17.500
Ofery ........................10.000...............11.000.........................11.500................11.500
Dary a príspevky .......0...................500...........................3.150..................5.000
Ostatné ..................6.000................3.000..........................10.000...............11.000
Celkové príjmy ....36.000..............38.500.........................53.650................56.000
VÝDAVKY
Daň a odvody .........0 ................ 1.050 ...........................2.200................2.270
Réžia ................... 25.000 ............. 22.950 .........................32.020..............33.600
Cestovné výdavky 700 .....................700...............................630...................650
Opravy a investície 6.500 ..................4.000............................7.400................9.700
Programové náklady 1.300 ..................6.300............................6.800................6.380
Finančné náklady .....1.000 ..................3.500............................4.600................7.300
Celkové výdavky 34.500................38.500...........................53.650..............59.900
Rozpočet na rok 2014 pripravil Hospodársky výbor CZ a na schválenie velebnému konventu ho odporúča zborové presbyterstvo. Rozpočet vychádza z príjmov a výdavkov, ktoré približne kopírujú rozpočet na rok 2013 a odvíjajú sa od práve hodnoteného roka 2013. Zahŕňa
však aj viaceré výdavky, ktoré nás tento rok čakajú v súvislosti s 20.
výročím posvätenia nášho chrámu Svätej Trojice.
Opäť je pred nami aj v tomto roku nesplnená úloha z minulého
konventu riešiť otázku zberu dažďovej vody zo spevnených plôch
(strechy, dlažby, asfaltová cesta), za čo platíme vysoké poplatky vodárenskej spoločnosti. Pokúsime sa realizovať odvádzanie dažďovej
vody zo strechy kostola tak, aby sme ju nepúšťali do kanalizácie, ale
rozptýlili ju na našom pozemku za kostolom.
Predkladáme zborovému konventu schodkový rozpočet, ktorý je
pri porovnaní príjmov a výdavkov (-)3.900 €. Robíme tak s vedomím,
že tento schodok bude vykrytý z prebytku hospodárskeho výsledku
v roku 2013 (11.944,08 €). Ďakujeme za pochopenie a prijatie navrhovaného rozpočtu.
18
3. Plány na budúci rok v hospodárskej oblasti
V roku 2014 plánujeme:
°čiastočne vyriešiť odvod dažďovej vody z areálu zborového centra
(kostol)
°vynoviť a vymaľovať priestory zborového domu (koberec do zborovej siene...)
°riešiť nedostatočné osvetlenie v kostole pred oltárom
°opraviť časť strechy na zborovom dome
°prekryť terasu pri farskom byte (zatekanie do pivnice a poškodenie
jej stropu)
E. PREDPOKLADY VÝVOJA CIRKEVNÉHO ZBORU
V oboch rovinách – v duchovnej i v tej materiálnej – je pred nami
množstvo práce. Niečo sa nám podarilo realizovať v minulom roku
v oblasti materiálnej, keďže nám náš majetok prináša zisk do pokladne. Veľmi malá spolupatričnosť väčšiny členov zboru k jeho potrebám
nám spôsobuje nielen duchovné, ale aj materiálne ťažkosti. Riešenie
s budovou 03 neznamená, že sme spokojní a všetko je vyriešené. Potrebujeme byť viac aktívni smerom k službám, ktoré tento zbor už
v minulosti evanjelikom, ale aj iným poskytoval. Nové povzbudenie
a opätovné získanie dôvery vidíme v tom, že CZ rozšíri možnosti služieb pre rodiny v našom zbore.
Máme záujem prevziať späť pod cirkevný zbor Evanjelickú materskú školu Dr. Filipa Melanchtona a robíme kroky smerom k tomu,
aby sa to uskutočnilo. Naša zodpovednosť a záujem o deti bude určite momentom nadviazania vzťahov s rodičmi a rodinami v Petržalke,
ktorých je chráme stále málo. Chýba mi, keď na SB v kostole nepočuť hlasy detí. Bez detí sme bez budúcnosti. Isteže, cirkev je Kristova
a nezávisí od človeka, ale viditeľná cirkev potrebuje človeka. Ak sme
členmi ECAV, ktorí milujú svoju cirkev, potom nám to nemôže byť
jedno. Cirkev tu bude, lebo Kristus je tu. Zanikne tam, kde niet života
a lásky k tomu, čo je Božie. Naopak, bude žiť tam, kde ľuďom na Ježišovi a Jeho veciach záleží. Rozmach cirkvi na východe – v Ázii a jej
vymieranie v Európe je toho dôkazom. Aj rozmach rôznych „nových“
cirkví na úkor tradičných je zrejmý. Inak to ani nemôže byť, keď sme
so všetkým spokojní, len aby od nás, odo mňa nikto nič nechcel. Koniec takého zmýšľania je neodvratný.
Rusovce sú prísľubom, nádejou a aj svedectvom. Toto svedectvo
hovorí, že aj vtedy, keď sa nám zdá, že tam z toho už nič nebude, že
19
je škoda do toho investovať a len to treba nechať dožiť, sa môže život obnoviť a znovu naštartovať. Pred šiestimi rokmi, na nemecké SB
chodilo cca 20-25 ľudí, na slovenské cca 8-10 členov zboru, posledný
rok je to naopak: na dopoludňajších SB nás málokedy býva pod 20
prítomných a na nemeckých je to, žiaľ, len okolo desať. Ak sa teda
snažíme, hýbeme, ak nám na niečom záleží, vtedy sme požehnaní. Nebojme sa veriť a robiť, čo svet okolo nás potrebuje. Ak sa nebudeme
namáhať, orať a siať, nemôžeme čakať, že sa niečo urodí. Náš prístup
k Božím veciam a záujem o ne je predpokladom úspechu. Boh dá svoje požehnanie tým a bude s tými, ktorí Ho milujú. Ak milujeme Boha
a Jeho diela, nečakajme, že to, čo môžeme urobiť sami, za nás spraví
niekto iný.
Poďakovanie. Ďakujem sestre zborovej dozorkyni, Anne Drobnej, bratovi kurátorovi Jurajovi Fabricimu, bratovi predsedovi HV
Miroslavovi Verčimákovi a jeho pravej ruke bratovi Jánovi Hrabušajovi, predsedovi Revíznej komisie, ale aj všetkým členom výborov,
všetkým bratom a sestrám presbyterom a presbyterkám za ich prácu
pre CZ.
Ďakujem sestre pokladníčke Anne Jaďuďovej za jej službu v ekonomickej oblasti. Vykonáva svoju zodpovednú službu pre náš CZ svedomito a pedantne a patrí jej za to naše zvláštne poďakovanie.
Ďakujem všetkým, ktorí sa aj tento rok akokoľvek zapojili do služby pri SB, ako aj všetkým sestrám, ktoré pripravujú čaj a kávu po SB.
Ďakujem sestre zborovej dozorkyni Anne Drobnej, ktorá túto službu
organizuje. Ďakujem všetkým sestrám a bratom, ktorí ochotne pripravia občerstvenie a sú pomocou pri rôznych návštevách v zbore. Je
veľmi potrebné prejaviť lásku k blížnym a postarať sa o hostí. Lebo
apoštol prízvukuje, aby sme boli k hosťom pohostinní.
Ďakujem našim kantorom Milošovi Matejkovi, Horstovi Glatzovi,
Tomášovi Rojčekovi, Ľubomírovi Chalupkovi, Marcele Kmeťovej
i Paulíne Kolesárovej za kantorovanie a sprevádzanie pri službách
Božích v uplynulom roku. Vďačný som bratovi Štefanovi Škodovi
za vedenie evidencie členov CZ. Ďakujem sestre Anne Jaďuďovej
a všetkým pracovníkom zborovej diakonie za nezištnú službu, ktorú
konali pri stretnutiach starších, pri návštevách v zbore, koncertoch aj
pri zborových dňoch.
Ďakujem učiteľom detskej besiedky Janke Mariášovej, Soni Rybárikovej, Vladimírovi Švačovi a Paulíne Kolesárovej za starostlivosť o maličkých počas služieb Božích. Ďakujem tým , ktorí sa venujú
20
Plamienku: Danielovi a Márii Tomaško a Ondrejovi a Marcele Sochovým, Eve Kolesárovej, Paulíne Kolesárovej, Lenke a Miroslavovi Molitorisovcom, Ivici Bednárovej, Zuzane Synakovej, ktorí
nacvičujú s deťmi každú sobotu (piatok) spev a pripravujú pre ne aj
tvorivé dielne.
Ďakujem bratovi kostolníkovi Petrovi Botkovi a sestre kostolníčke
Soni Botkovej, že sa starajú o všetko potrebné okolo prevádzky kostola i zborového domu. Veľkou pomocou bratovi kostolníkovi je brat
Milan Kaco, ktorý je kostolníkom v Rusovciach a patrí mu poďakovanie za pomoc a prácu pri ošetrovaní areálu zborového centra i kostola v Rusovciach. Ďakujem bratovi kurátorovi Jurajovi Fabricimu
za promptné riešenie závad, ktoré sa z času na čas vyskytnú, i bratovi
Tiborovi Halačimu za mnohú brigádnickú prácu a pomoc. Ďakujem
všetkým bratom, ktorí v minulom roku vypomáhali pri prácach
najmä v Rusovciach.
Ďakujem členom redakčnej rady Petržalského evanjelika na čele so
sestrou Editou Škodovou. Ďakujem bratovi Ľubomírovi Synakovi,
ktorý graficky spracováva texty, i sestre Eve Kolesárovej, Ružene
Škottovej, Viere Mariášovej, ako aj bratovi Štefanovi Škodovi za
mnohú prácu, ktorú majú s každým číslom nášho časopisu. Ďakujem
sestrám Márii Mikulášovej a Anne Podhradskej za starostlivosť
o predaj časopisov a duchovnej literatúry po skončení SB. Ďakujem
členom nášho zborového spevokolu Laudate, detského spevokolu
Plamienok, hudobnej skupiny Žiarovky, kvarteta Nádej, Petržalského oktetu a ich dirigentom a vedúcim za ich obetavú službu. Ďakujem
za výpomoc sestre farárke Karolíne Konopeusovej a sestre kaplánke
Anne Balogovej pri zastupovaní v čase, keď sme boli mimo úradu
a CZ.
Pokračujme, bratia a sestry, v službe cirkvi aj našim blížnym. Majme dobrú myseľ a nenechajme si vziať lásku, ktorú nám Boh dal vo
svojom Synovi. Ak niečo nie je vždy podľa našich predstáv, ešte to
neznamená, že je to zlé. Náš Trojjediný Boh je vynaliezavý a hľadajúci, aby nik nezahynul, ale mohol byť zachránený. Snažme sa žiť podľa
Jeho vôle a existovať na tej Jeho vlne prajnosti a ochoty a obetavosti.
Amen.
Mgr. Ján Kolesár, 1. zborový farár
21
Ondrej Droba
Nech nám rastie viera
Starý rok sa skončil,
nový je pred nami!
Ďakujeme, Bože,
že si bol tu s nami.
Že si nás zachoval,
chránil, opatroval,
že sme ho prežili
a že sme tu živí!
Ďakujme za všetko,
čo si nám daroval...
Že nás pri živote
si vôbec zachoval!
Vďaka, Pane, veľká vďaka!
Nový rok tu nás už čaká...
Nech je šťastný, požehnaný...
Celý rok buď Ty tu s nami!
S Tebou chceme kráčať,
s Tebou sa radovať...
Len ráč naše kroky
chrániť, viesť a žehnať!
Ty máš všetko v rukách,
Ty dobrý Otec náš!
Zmiluj sa, zmiluj nad nami!
Daj nový rok požehnaný!
Netúžme po sláve
ani po bohatstve...
Nech nám naša viera
pri Tebe vždy rastie!
22
Zastav sa!
„Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Tam Ho prijala do domu
žena, menom Marta. A tá mala sestry menom Máriu, ktorá si sadla
Ježišovi k nohám a počúvala Jeho reč. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra
samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedajúc Pán,
riekol jej: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa, pre mnohé
veci, ale treba len málo, vlastne jedno! Práve Mária si vyvolila dobrý
podiel, a ten jej nebude odňatý.“ (Lukáš 10, 38 − 42)
Mária si sadla Ježišovi k nohám a počúvala ho. Sadnúť si Ježišovi k nohám a počúvať... Robíme to aj my? Isto dôverne poznáme
takúto situáciu: Keď k nám príde návšteva, miesto toho, aby sme
si sadli a rozprávali sa, najskôr pobehujeme, ešte skrývame sveter, ktorý ostal pohodený, vyberáme taniere, koláče, prípadne ich
dorábame. Beháme ako Marta namiesto toho, aby sme sa s návštevou rozprávali. − Tak je to aj s naším vzťahom k Pánovi Ježišovi.
Pán Ježiš príde do nášho života a snaží sa s nami tráviť čas. Dáva
nám všetok čas, ktorý má. Chce nám byť blízko. Ale my len pobehujeme sem a tam a riešime veci, ktoré nie sú až také dôležité. Staráme
sa o školu, o prácu, ale zabúdame na to, že Pán Ježiš stojí pri nás vo
všetkom, čo robíme a čaká, kedy sa konečne zastavíme a sadneme
si k Jeho nohám. Zaoberáme sa nepodstatnými záležitosťami. Nájdeme si čas na kamarátov, na krúžky, nájdeme si more času na to,
aby sme sedeli za počítačom či televízorom, ale pre Pána Boha si nenájdeme ani polhodinku zo svojho dňa, ani len tú krátku polhodinku.
Deň má 24 hodín: 9 hodín spíme, 8 hodín sme v práci/škole, 2 hodiny
jeme a 5 hodín nám ostáva na vlastné potreby... − Koľko z tohto času
venuješ Bohu? Ponáhľaš sa – nestíhaš... Ježiš sa nikdy neponáhľal, a
predsa mal čas na všetko...
Včerajšok je minulosťou, zajtrajšok je budúcnosťou a dnešok je darom. Boh ti daroval čas, aby si sa z neho tešil. No skutočná radosť môže
v tvojom živote nastať len vtedy, keď Pán Boh je pánom tvojho času.
Jediné, čo potrebuješ, je povedať NIE zlodejom času a ÁNO nášmu
Vykupiteľovi.
Lebo jedine vtedy, keď bude platiť: Boh a Ty − budeš skutočne
BOHATÝ!
„Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri.
Vykupujte čas, lebo dni sú zlé.“ (Efezským 5, 15 − 16)
Paulína Kolesárová, jedna z vedúcich mládeže
23
Ružena Škottová
V čase
Dal si mi, Bože,
uzrieť svetlo sveta.
Boli v čase kvasenia
otec, mama, sestry, brat
i ja, tiež Tvoje dieťa.
Umožnil si mi, Bože,
dotýkať sa stromov
i lúčne kvety
vložiť do vázy.
Vracať sa k svojim
drahým domov.
Vnímať stvorené
z pozemskej oázy.
Dal si mi dozrieť v čase,
no stále hriešna som.
Sprievodcom buď mi dnes
a zajtra zase,
lebo som zostala
Tvojím dieťaťom.
K ochrane pridaj lásku,
nech pocítim jej dych.
Zaopatri dieťa až
do chvíľ posledných.
24
Naroď sa znova
Nečítam bulvárnu tlač ani nesledujem inou mediálnou formou servírované príspevky vymývajúce mozog človeku dneška. Z času na
čas len tak zo zvedavosti prelistujem tlač, aby som získala prehľad,
aké recepty navádzajúce na „vylepšenie“ vlastného tela i duše, teda
na absolútne dokonalé „prestavanie“ celého svojho bytia, obsahujú.
Očami som prebehla i po nasledujúcich riadkoch: „Žijeme čas, keď
sa dostávame do tretieho rozmeru nad čas a priestor hmoty v myšlienkach, a pritom bez tlaku na temnotu v pochopení celku diania udalostí
v hmote. Prítomnosť srdca v prepojení myšlienky a dychu v uskutočnení života.“
Vôbec ma netrápi, že tomuto „tretiemu rozmeru určenia“ nerozumiem. Nie je mi však ľahostajná skutočnosť, že ako huby po daždi pribúdajú manipulátori narábajúci s nevedomosťou a slabosťou človeka,
hraničiacou často až hlúposťou, ktorým ide výlučne o dehonestáciu
jeho osobnosti a o tučný zisk. Ich lov je v tomto smere mimoriadne
úspešný a do pasce sa chytajú nielen ľudia neveriaci, ale, žiaľ, aj veriaci. V článkoch či prednáškach „duchovných učiteľov“ totiž vibrujú
anjeli, energie z nebies, Panna Mária, neraz zneužívajú i meno Pána
Boha a Ježiša Krista. Tieto nezmyselné výplody vzbudzujú vo mne
hrôzu a so „zhmotnením v 3D realite, kde spirituálny priestor je tesne
prepojený s našou realitou“ sa nemôžem stotožniť.
No aj veriaci človek, mysliac si, že je zas o niečo múdrejší a vyspelejší, môže zakolísať a pustí si tak k telu satana. Svoju vieru skĺbi
s naservírovanými báchorkami „z perspektívy ženského či mužského
princípu pre rýchlo sa meniacu realitu“. Nedeľu si síce nevie predstaviť bez návštevy chrámu, do kostolnej lavice si však so sebou so
spevníkom nosí aj svoje čakry a neviem čo ešte. Božie slovo síce počúva i prijíma – neraz aj so slzou v oku, no svoj prívesok nezmyslov
si pritom nedokáže odopnúť a z nevedomosti si ho zmieša s obsahom
kázne ako hrušky s jablkami.
Všetkým – neveriacim i veriacim, ktorí žijú svoje životy v zmysle
vyššie uvedených slov – sa treba ZNOVA NARODIŤ.
Z vôle Božej sme sa narodili do života z tela matky. „Skryté im je
totiž, že nebesá boli oddávna, aj zem, ktorá z vody a skrze vodu povstala na slovo Božie“ (2Pt 3, 5) A na to, aby sme po telesnej smrti vošli
do kráľovstva Božieho, sa nám treba narodiť aj duchovne – z Boha
skrze vieru. Nie ako gróf či kvetinárka, pes či mačka, ako si mnohí
„znovunarodenie“ vysvetľujú. Ako sa dozvedáme z Evanjelia podľa
25
Jána, aj farizeja Nikodéma zaujímalo, ako sa človek môže dostať do
kráľovstva Božieho, a spýtal sa na to Ježiša. Pán Ježiš Kristus mu
odpovedal, že ten, kto chce vidieť kráľovstvo nebeské, musí sa znova
narodiť. Na Nikodémovu otázku „Ako sa človek môže narodiť, keď je
starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa“
jasne povedal, čo znamená narodiť sa znova: „Veru, veru ti hovorím:
Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva
Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je
duch. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť. Vietor
veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam
ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha. Nikodém Mu povedal:
Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli, a nevieš to? Veru, veru ti hovorím: Čo vieme, hovoríme, a čo sme videli,
svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď som vám
hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o
nebeských?“(J 3, 3 – 13)
Nedajme sa nerozvážne zlákať rôznym bludným článkom a nezmyselným ponukám na „vzdelávanie o transformácii svojho energetického tela a očistenia duše vo vyššej úrovni“. Energie a vibrácie
nechajme ležať na ceste a razantne ich odignorujme. Zaujímajme sa
výlučne o slovo Božie a opierajme sa oň. Vyviňme maximálne úsilie o
to, aby sme mu porozumeli. Naša cirkev ponúka dostatok možností na
to pravé – duchovné vzdelávanie, len treba oň prejaviť záujem. Iba tak
dokážeme odolávať diablovi, ktorý má v dnešnom svete mimoriadne
vhodné podmienky na svoj rozlet. Iba tak sa môžeme stať stvoreniami,
ktorým bude vlastná zbožnosť, pokora, pokánie a ďalšie cnosti.
Tento svet hynie, ale slovo Božie zostáva naveky. A náš život tu na
zemi aj ten vo večnosti je závislý výlučne od toho, ako Božie slovo
pretavíme do svojho každodenného života v zmysle Pánovho „Ja som
cesta i pravda, i život“. To je jediná správna cesta, o ktorú sa má veriaci človek usilovať. Viera je najcennejšia devíza, do ktorej sa oplatí
investovať.
Ružena Škottová, členka cirkevného zboru
26
Anna Podhradská
Vďaka Ti, Pane Ježiši
Vďaka, Pane Ježiši, za Tvoju milosť,
keď blúdnym dušiam zmysel dávaš,
smer novej cesty im ukazuješ,
po Božom slove hlad prebúdzaš.
Do zranených sŕdc pokoj vnášaš,
ubolenú myseľ občerstvuješ,
ľady v dušiach roztápaš
a priateľstvá utužuješ.
Láskou zranené srdcia napĺňaš,
svetlo vo tme zapaľuješ,
radosť v žití svetu dávaš,
z rúk diabla nás vytrhuješ.
27
BIBLICKÉ ZVIERATÁ
4. Ťava (Mt 19, 23 – 26)
Ťava je jedno z najskorších
zdomácnených zvierat na území
Palestíny. Pri vykopávkach tam
boli nájdené ťavie kosti staré až
tritisíc rokov. Vyskytuje sa vo
dvoch druhoch: ako jednohrbá a
dvojhrbá. Na Blízkom východe a
v Afrike je rozšírená ťava jednohrbá; dvojhrbé ťavy sa vyskytujú
vo východnej Ázii, v Mongolsku
a inde. Ťavy boli privezené aj do
Austrálie, kde žijú i vo voľnej prírode.
Ťava je užitočné zviera. Uspokojí sa s najskromnejšou potravou, spása aj tŕnie a bodľačie. Nosí ťažké bremená, unesie vyše tristokilogramový náklad, pričom je schopná
ísť až osemnásť hodín denne a vydrží niekoľko dní bez vody. O Abrámovi vieme, že mal stáda, ovce a dobytok, zlato, striebro a stany − nie
je tam reč priamo o ťavách, možno však predpokladať, že pri putovaní
do kanaánskej krajiny mal aj ťavy. V 1M 37, 25 máme správu o karaváne Izmaelcov z Gileádu, ktorých ťavy niesli vzácnu živicu, balzam
a myrhu a dopravovali to do Egypta. 1Kr 10 hovorí o kráľovnej zo
Sáby, ktorá došla do Jeruzalema s početným sprievodom, s ťavami,
ktoré niesli vonné veci, veľmi mnoho zlata a drahokamov. Mudrci od
východu bývajú zobrazovaní na ťavách na základe proroctva Starej
zmluvy: „Množstvo tiav ťa zaplaví, mladé ťavy z Midjanu a Éfy; ...
donesú zlato a kadidlo a hlásať budú chvályhodné skutky Hospodinove“ (Iz 60, 6). V Ž 72, 10 je reč aj o kráľoch − v tom je základ ľudovej
tradície o troch kráľoch.
Z ťavej srsti sa vyrábala hrubá látka na zhotovovanie stanových
dielcov aj na hrubý odev, aký nosievali proroci. Eliáš mal „srstený
plášť a na bedrách bol opásaný koženým pásom“ (2Kr 1, 8). Podľa
toho ho poznal izraelský kráľ Achazja, syn Achábov. Ťava poskytovala ľuďom aj mlieko, mäso a kožu. Izraelci však nesmeli jesť ťavie
mäso, lebo bolo podľa 3M 11, 4 kulticky nečisté. Ťava je používaná aj
28
ako ťažné zviera. Boli aj rýchle ťavy, ktoré sa používali vo vojne. Keď
Dávid pobil Amálekovcov, neunikol z nich nikto, len štyristo mladých
mužov, ktorí posadali na ťavy a ušli. Ťava je trpezlivé, mierumilovné
zviera, ale samce v dobe párenia bývajú agresívne, hryzú a kopú.
Pán Ježiš dvakrát použil obraz ťavy, pričom bral do úvahy jej veľkosť. Prvýkrát to bolo po stretnutí s bohatým mládencom, ktorý pri
všetkej svojej bezúhonnosti príliš dúfal v majetok: „Ľahšie je ťave
prejsť uchom ihly, ako bohatému do kráľovstva nebeského“ (Mt 19,
14; Mk 10, 25; L 18, 25). Znie to až absurdne, ako absolútna nemožnosť. Niektorí vykladači sa to snažia zmierniť domnienkou, že Pán tu
mal na mysli úzku bránu v mestských hradbách, cez ktorú ťava nemôže prejsť, ak sa z nej nezloží náklad. (Taká úzka bránka je napríklad aj
v Bratislave pod Michalskou vežou vedľa širokej brány.) Má to svoju
logiku, ale to nie je rozhodujúce. Ide tu o ten fakt, že hriešnik, ktorý
slúži mamone, nie je vôbec schopný vojsť do kráľovstva nebeského
bez Božej milosti, bez zásluh Pána Ježiša Krista. Tu platí naša evanjelická zásada: Jedine vierou, jedine z Božej milosti, jedine pre zásluhy
Kristove (Sola fide, sola gratia, sola redemptione Christi). Lebo čo
je nemožné u ľudí, je možné u Boha. „Z nesmiernej Božej milosti / k
nám hriešnym prišla spása, / bez ľudských zásluh, hodností / v Kristovi
zjavila sa. / A preto nádej a viera / len o Neho sa opiera, / o Zmiercu –
Prostredníka“ (ES 497, 1).
V druhom prípade sú to Pánove slová z Jeho reči proti farizejom:
„Preciedzate komára, a prežierate ťavu!“ (Mt 23, 24). Farizeji totiž
príliš úzkostlivo dbali na maličkosti v zákonných predpisoch a zabúdali na to hlavné: na spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Dajme
si preto pozor, aby sme pre formu nezanedbali obsah, aby sme pre
nepodstatné veci – adiaforá neprehliadli to, čo je Božia vôľa, totiž čo
je dobré, milé a dokonalé (R 12, 2).
U národov susediacich s Izraelom sa podľa množstva tiav odhadovalo bohatstvo človeka. Jób v krajine Úc mal pred svojou chorobou
tritisíc tiav, a keď sa kajal a uznal Božiu veľkosť, Hospodin mu ich
požehnal šesťtisíc (Job 1, 3; 42, 12).
Z knihy Hľadajte v knihe Hospodinovej. Biblické seriály. Tranoscius 2013.
Ján Lacko, evanjelický a. v. farár v. v.
29
BIBLIA HOVORÍ
Ako mám slúžiť Bohu?
S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! ...
Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom
do Jeho nádvorí; ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu!
Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť.
(Ž 100, 2, 4 − 5)
Moje oči hľadia na verných v krajine, aby prebývali so mnou;
kto chodí cestou bezúhonných, ten mi slúži.
(Ž 101, 6)
Dobrorečte Hospodinovi, všetky Jeho voje,
vy, čo Mu slúžite, plniac Jeho vôľu!
(Ž 103, 21)
A cudzincov, čo sa pripoja k Hospodinovi, aby Mu slúžili
a milovali meno Hospodinovo, aby sa stali Jeho služobníkmi,
všetkých, ktorí chránia sviatočný deň pred znesvätením
a držia sa pevne mojej zmluvy, zavediem na svoj svätý vrch
a poteším ich vo svojom dome modlitby.
(Iz 56, 6 − 7a)
Ježiš im riekol: ... Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje,
a kde som ja, tam bude i môj služobník.
Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec.
(J 12, 26)
A žila vtedy aj prorokyňa Anna, ...
bola to vdova osemdesiatštyriročná, ktorá nevychádzala z chrámu,
pôstom a modlitbami slúžiac Bohu vo dne v noci.
(L 2, 36a − 37)
Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá
v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením
mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia...
(R 12, 1 − 2a)
30
Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná:
kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou; kto dar služby,
nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje; kto dar napomínania,
nech napomína; kto dáva, (nech dáva) z úprimnosti;
kto je predstavený, nech je horlivý;
kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný.
(R 12, 6 − 8)
... ale naša schopnosť je z Boha. On nás uspôsobil,
aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha.
Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.
(2K 3, 5b − 6)
A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov,
zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,
aby pripravovali svätých na dielo služby,
budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere
a poznaní Syna Božieho,v muža dospelého,
k miere veku plnosti Kristovej;
... aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho,
ktorý je Hlava, v Krista; On spája a zväzuje celé telo
všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť
primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.
(Ef 4, 11 − 13, 15 − 16)
Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy,
krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého
a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.
Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.
(Mt 28, 19 − 20)
Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.
Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený,
ale kto neuverí, bude odsúdený.
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia:
v mojom mene budú vyháňať démonov,
novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať,
a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im;
na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví.
(Mk 16, 15 − 18)
31
ZRNKÁ MÚDROSTI
Dnes je pre nás prírodovedcov samozrejmosťou,
že na konci nášho poznania stojí živý Stvoriteľ.
Max Planck
Svet je nebezpečné miesto.
Nie iba preto, lebo poniektorí páchajú zlo,
ale preto, lebo mnohí sa iba prizerajú a nekonajú.
Albert Einstein
Dejiny sa odvíjajú podľa toho, čo robíme, za čo sa modlíme,
čo nerobíme a za čo sa nemodlíme.
Bill Johnson
Človek je tak dlho ohlupovaný rádiom, televíziou, prázdnymi rečami,
až stratí schopnosť rátať s tým, že je tu Boh
a že sa s Ním možno aj rozprávať.
Wilhelm Busch
Boh môže s nami komunikovať iba vtedy,
keď sa otvoríme vzťahu s Ním.
Bill Johnson
Boh robí všetko cez modlitbu a bez nej nerobí nič.
John Wesley
Modliť sa znamená o všetkom,
čo nás od rána do večera zamestnáva, hovoriť s Ježišom.
M. Basilea Schlink
Vybrala Viera Mariašová, zborová presbyterka
32
STRÁNKY PRE DETI
O múdrom drevorubačovi
alebo
Za hrsť peniažtekov
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden les a v tom lese stála drevená
chalúpka. Žil v nej drevorubač so
svojou rodinou a staručkým otcom
a mamkou. Aj keď žili skromne,
mali sa všetci veľmi radi, nažívali
v láske a svornosti a pomáhali si
navzájom.
Drevorubač každý deň zavčasu
ráno vstával a odchádzal do hory,
aby do večera stihol narúbať čím
viac dreva a zarobil pre rodinu
dáke peniaze. Bola však ťažká
doba, a tak peňazí nebolo veľa.
Jedného dňa, keď rodinka svorne sedela pri stole, zaklopal ktosi
na dvere chalúpky. Všetci sa veľmi prekvapili, lebo do tých končín,
kde bývali, sa málokedy niekto zatúlal. Keď otvorili dvere, stál tam
unavený pocestný, ktorý zablúdil v lese. Prosil, či by u nich nemohol
prenocovať, pretože stratil cestu a už sa zmrákalo. S láskou ho prijali,
usadili medzi seba k stolu a ponúkli zo skromnej večere. Pocestný
vďačne jedlo prijal. Bolo vidno, že už dlhšie nejedol.
Pred večerou si spoločne dali najprv trochu duchovného pokrmu
− otec prečítal kúsok z Biblie, zaspievali pesničku zo spevníka a poďakovali Bohu za dary, ktoré sú na stole. Až potom sa pustili do jedla.
Počas večere si hosť všimol, ako otec neraz vyskočil z lavice, aby
pomohol svojej manželke preniesť ťažký hrniec alebo misu. Deti namiesto toho, aby do seba sácali a robili si zle, pomáhali si nabrať jedlo
na taniere, staršie pomáhali nakŕmiť malých drobcov a všetky svorne
ochotne a úctivo obsluhovali staručkého deduška a babičku, ktorí už
na taniere dobre nedovideli.
Keď dojedli a poďakovali Bohu za Jeho dobrotu a starostlivosť, pocestný povedal:
„Precestoval som už veľa krajín a stoloval s kráľovskými a bohatý33
mi rodinami, ale toľko bohatstva lásky, ako som našiel vo vašej rodine,
som ešte nikde inde nenašiel.“
Potom sa opýtal otca rodiny, koľkože zarobí, keď tak pekne žijú.
Otec odpovedal: „Len za hrsť peniažtekov. Z toho časť vraciam, časť
požičiavam a časť ukladám do budúcnosti.“
Keď sa pocestný zatváril veľmi nechápavo, gazda vybral z police
hlinený džbánik a vysypal jeho obsah na stôl. Kôpku s mincami rozdelil na štyri časti a vysvetľoval: „Jedna kôpka je pre potreby mojich
detí – tým požičiavam, lebo ony sa ešte nevedia postarať o seba. Druhá
kôpka je pre mojich rodičov – im zase vraciam, čo oni dali mne, keď ja
som bol malý. Tretia kôpka slúži pre potreby mňa a mojej manželky.“
„A čo štvrtá kôpka?“ zvedavo sa opýtal pocestný.
Drevorubač štvrtú kôpku rozdelil na dve časti: „Jednu časť odkladám pre prípad, že by sa niečo nepredvídané pritrafilo. A druhá časť je
určená pre potreby Božieho kráľovstva. To je akoby sporenie v nebeskej banke. Viete, Pán Boh nám zasľúbil, že keď my budeme dávať do
Božieho kráľovstva, aj nám bude dané a náš nebeský Otec nám otvorí
okná nebies a požehná nás, aby sme nemali nedostatok. A vidíte –
máme všetko potrebné pre život.“ Pocestný sa veľmi divil, lebo takéto gazdovanie ešte nevidel. Potom však povedal:
„Teraz vidím, že nie je dôležité mať kopy peňazí. Pretože vaša rodina s hrsťou peniažtekov je oveľa bohatšia ako mnohé majetné rodiny.
Vy okrem tej trošky pozemského bohatstva máte totiž vo svojej rodine
aj kúsok neba a s ním aj hojné bohatstvo nebeských darov. A to je oveľa viac ako neživé a chladné zlato a striebro.“
„Máte pravdu,“ povedal múdry drevorubač. „V našej rodine je už
teraz kúsok nebeského kráľovstva, lebo v našej rodine aj v našich srdciach kraľuje Kráľ tohto kráľovstva – Pán Ježiš. A On sa o nás s láskou
verne stará. Za to Mu každý deň úprimne ďakujeme.“
Viera Mariašová, zborová presbyterka
34
STRÁNKY PRE DETI
DOPLŇOVAČKA
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí
a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si _­ _ _ _ _ _
_ _ ____,
kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú
a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Mt (?,
19 − 21)
Doplňte správne slová do doplňovačky. Keď tajničku zo stredného
stĺpca doplňovačky dopíšete do chýbajúceho textu v citáte, dostanete
celý citát z Evanjelia podľa Matúša. Zistite, v ktorej kapitole tohto
evanjelia sa citát nachádza.
35
STRÁNKY PRE DETI
PRE MÚDRE HLAVIČKY
1.
2.
3.
4.
5.
Čo je duchovný pokrm?
Čo je telesný pokrm?
Ako si môžeme v rodine pomáhať?
Kedy nám Boh otvorí okná nebies?
Kedy bude v našej rodine kúsok nebeského kráľovstva?
_____________________________________________________
SPRÁVNE RIEŠENIE Z 6/2013
SPRÁVNE RIEŠENIE Z 6/2013
VIANOČNÁ LATOVKA:
Čo povedal anjel Márii: NEBOJ SA, MÁRIA, LEBO SI NAŠLA
MILOSŤ U BOHA. AJHĽA, POČNEŠ, PORODÍŠ SYNA A DÁŠ
MU MENO JEŽIŠ.
Čo povedal anjel Jozefovi: NEBOJ SA PRIJAŤ MÁRIU ZA ŽENU.
PORODÍ SYNA A DÁŠ MU MENO JEŽIŠ; LEBO ON VYSLOBODÍ
SVOJ ĽUD Z HRIECHOV.
PRE MÚDRE HLAVIČKY: 1. Áno, anjeli sa zjavujú ľuďom na
zemi. 2. Márii prišiel povedať, že sa jej narodí dieťatko, anjel Gabriel.
3. Otcom Pána Ježiša je Boh. 4. Malý Ježiško sa narodil v maštaľke,
lebo Mária s Jozefom sa nemali kde inde ubytovať. 5. V tú noc, keď
sa Ježiš narodil, videli pastieri na poli veľkú žiaru a nebeské bytosti. 6.
Bábätku Ježišovi sa prišli pokloniť pastieri a mudrci z východu.
Rozlúštenia z tohto čísla môžete
poslať alebo doniesť na adresu:
Ev. a. v. farský úrad
Strečnianska 15
851 05 BRATISLAVA
36
STALO SA V CIRKEVNOM ZBORE
Vianočný koncert Bratislavského chlapčenského zboru
V sobotu 14. decembra 2013 sa v
našom kostole konal vianočný koncert Bratislavského
chlapčenského zboru. Pod záštitou generálneho biskupa
Miloša Klátika ho
s podporou starostu
Petržalky Vladimíra Bajana pripravila
dirigentka Magdaléna Rovňáková.
Na úvod koncertu sa prítomným prihovorila naša sestra farárka Eva
Kolesárová, ktorá nám pripomenula, že sa nachádzame sa v čase príprav: „Pripravujte cestu Pánovi a urovnávajte Mu chodníky.“ A ako sa
lepšie pripraviť, ak nie v Jeho blízkosti, skrze spev a nábožné piesne?
V podaní Bratislavského chlapčenského zboru a ich hostí Pavla Bogacza ml. (husle) a Erika Jámbora (klavír) zazneli slovenské koledy,
anglické vianočné piesne a skladby mnohých významných skladateľov pod taktovkou dirigentov Magdalény Rovňákovej a Gabriela Rovňáka ml. Na klavíri a organe hrala Dana Hajóssy. V rámci koncertu
sa prihovorila aj dirigentka zboru Magdaléna Rovňáková, ktorá jednu
skladbu venovala generálnemu biskupovi k jeho 50. narodeninám.
Brat generálny biskup poďakoval za blahoželanie aj za viaceré vystúpenia tohto úspešného speváckeho zboru v tomto kostole v pôstnom či adventnom čase. Pripomenul, že koncert sa koná v predvečer
tretej adventnej nedele: „V advente si kresťania viac pripomínajú to,
že Ježiš Kristus znovu príde. Teda napriek všetkému – aj tomu, čo nás
neteší, ale skôr trápi, nie je pred nami čierna tma budúcnosti, ale svetlo Kristovho príchodu.“
Na záver všetkým poprial, aby aj napriek mnohým povinnostiam
a starostiam bol tento advent pre nás dobou nádeje a pravého očakávania a v naplnení tohto očakávania aby sa niesli aj vianočné sviatky.
37
Predvianočný koncert CANTUS Bratislava
V nedeľu 15. decembra 2013 sme v našom Ev. a. v. chráme Božom
Svätej Trojice privítali zmiešaný spevácky zbor CANTUS Bratislava
z Ružinova. Vo svojom predvianočnom koncerte duchovnej hudby nás
potešil krásnymi melódiami, ktoré nám spríjemnili predvianočnú atmosféru. CANTUS Bratislava dirigoval Juraj Jartim a na klavíri hrala
Monika Mockovčáková.
Zdobenie vianočných medovníčkov
V predvianočnom čase sme sa v našom zborovom dome venovali aj
zdobeniu medovníkov. Lektorkou bola sestra Zuzana Kostková, ktorej
nádhernú prácu – zdobené medovníčky na rozličné príležitosti – sme
mohli obdivovať už viackrát aj v našom zbore.
Na tejto tvorivej aktivite sa zúčastnili sestry Danka Brezová, Anna
Podhradská, Jarmila Synaková a
Paulína Kolesárová. Čas, trpezlivosť, pevná ruka a, samozrejme,
láska sú najlepšími spolutvorcami
týchto malých jedinečných umeleckých diel.
Medovníčky sestry Zuzany
Kostkovej zdobili vianočné stromčeky v našom kostole a zborovom
dome aj tento rok. Ďakujeme!
38
Na Vianočných trhoch Petržalka 2013
V piatok 20. decembra sme sa stretli pod
rozsvieteným vianočným
stromom na 2. ročníku
petržalských vianočných
trhov. Rovnako ako vlani, aj teraz sa na záver
trhov konal koncert cirkevných spevokolov, na
ktorom tento rok vystúpili tri naše hudobné telesá:
Petržalský oktet a zborový spevokol Laudate pod taktovkou Tomáša
Rojčeka, ako aj mládežnícka skupina Žiarovky, ktorá svojím vystúpením na záver trochu rozohriala vymrznuté publikum. V rámci programu sa prihovorili aj zborový farár Ján Kolesár a Paulínka Kolesárová.
Privítanie nového roka 2014
So starým rokom 2013
sme sa rozlúčili na večerných mládežníckych
službách Božích 31. decembra. Kázňou slova
Božieho poslúžila sestra
farárka Eva Kolesárová
a účinkovali naše Žiarovky. Svojou návštevou nás
poctil brat generálny biskup Miloš Klátik so svojou rodinou.
Po službách Božích
nasledovalo posedenie viacerých členov nášho cirkevného zboru spolu s rodinou našich farárovcov a rodinou Klátikovcov. Výbornú kapustnicu pripravil brat farár Kolesár a na silvestrovskom stole nechýbali ani iné dobroty. O program sa postarala naša mládežnícka skupina
Žiarovky. Všetci spoločne prípitkom a modlitbou privítali Nový rok.
Prosíme Pána Boha, nech s Jeho požehnaním rovnako družne a v dobrej vôli prežijeme celý nový rok 2014.
39
2. ročník Novoročného koncertu nádeje
Po úspešnom vlaňajšom 1. ročníku sa v našom kostole 6. januára
na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom opäť zišli viaceré bratislavské zborové spevokoly, aby spevom duchovných piesní chválili Pána
Boha a ďakovali Mu za všetko dobrodenie, ktorým nás požehnáva.
Okrem nášho spevokolu Laudate pod vedením Tomáša Rojčeka
a Petržalského oktetu vystúpili spevokoly z CZ ECAV Bratislava Legionárska pod vedením Viery Jägrovej a z CZ ECAV Bratislava-Dúbravka pod vedením Márie Hroboňovej, spevokol Cirkvi bratskej pod
vedením Ewalda Danela a spevokol, ako i mužské trio z Bratskej jednoty baptistov pod vedením Slava Kráľa. Na záver spoločne zaspievali pieseň Daj nech sa nám dobre vodí. Dvoma organovými skladbami
do programu koncertu prispel MgA. Janko Siroma zo Srbska.
Na úvod a záver sa veriacim v preplnenom kostole prihovorili naši
zboroví farári Kolesárovci. Duchovným príhovorom poslúžil zborový farár z Dúbravky Ján Hroboň. Na základe textu „A to množstvo
veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič
nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné“ (Sk 4, 32) hovoril
o programe ich cirkevného zboru pod skratkou „3 S“ (Spoločenstvo –
Služba – Solidárnosť), v rámci ktorého sa usilujú začleniť do svojho
spoločenstva tých, čo k nim prídu len občas, s cieľom vytvoriť široké
spoločenstvo, ktoré si dobre rozumie a navzájom si pomáha.
Po koncerte účastníci zotrvali v bratsko-sesterskom spoločenstve v zborovom dome pri
rozhovoroch
a bohatom pohostení, ktoré
pripravili
členky nášho
zboru. Ak Pán
Boh dá, o rok
sa určite znovu stretneme
na
novoročnom koncerte
pri nábožných
piesňach a Božom slove.
40
Deň otvorených dverí v EMŠ na Tupolevovej
V Evanjelickej materskej
škole Dr. Filipa Melanchtona na
Tupolevovej 20 sme 22. januára
2014 mali Deň otvorených dverí. Dvere materskej školy sme
otvorili pre všetkých rodičov,
ktorí uvažujú nad možnosťou
zapísať svoje dieťa do našej
škôlky.
Rodičia si spolu s deťmi
mohli nielen prezrieť priestory
materskej školy, ale aj nazrieť
do výchovno-vzdelávacieho procesu, a tak pozorovať, ako v praxi vyzerá náš denný program. Mohli sa zúčastniť na výučbe anglického
jazyka, ktorá sa koná hravou formou a učením veselých anglických
pesničiek.
Naši návštevníci mali možnosť pozorovať aj rozvoj estetickej výchovy prostredníctvom kreslenia a maľovania. Základom tvorby u našich
detí je výtvarné spracovanie predstáv na základe citových podnetov.
Veríme, že tí, ktorí nás navštívili, si odniesli pozitívne zážitky, ktoré
budú zohrávať úlohu pri dôležitom kroku, akým je výber materskej
školy pre svoje dieťa.
Pre všetkých, ktorí sa Na Dni otvorených dverí nemohli zúčastniť, však naďalej platí pozvánka prísť sa k nám pozrieť, a tak mať
možnosť vybrať pre svoje dieťa materskú školu, v ktorej bude vedené
v duchu evanjelickej cirkvi ku kresťanským hodnotám. V súčasnom
svete a podmienkach máme mnoho možností a ciest, ktoré môžeme
svojim deťom ponúknuť. Jednou z nich je práve vedenie k Bohu, ktorý
je tou Skalou, na ktorej môžeme stavať svoj život. Veríme, že drobné
semienka viery, ktoré do ich malých srdiečok zasadíme v útlom veku,
budú rásť a klíčiť práve v čase, keď budú dospievať a stavať na tom, čo
bolo do nich vložené. Modlíme sa, aby nám Pán Boh pomáhal sadiť do
našich detí hodnoty, ktoré pozitívne ovplyvnia ich ďalšie smerovanie.
Viac informácií o EMŠ, ako aj formulár so žiadosťou o prijatie
do materskej školy, ktorý je potrebné odovzdať do konca marca,
môžete nájsť na webovej stránke www.emsbratislava.sk.
Lenka Lukáčová, učiteľka EMŠ Dr. F. Melanchtona
41
Dva Štedré večery v Rusovciach
1968
Nepríjemné, sychravé počasie. Typická bratislavská pľačkanica zakryla stopy po tankoch spriatelených armád a rovnaká nálada vládne
medzi ľuďmi, ktorí sa – sklamaní z politického vývoja v Československu – utiahli so svojich panelákových bytov. Petržalský farár Jozef
Juráš netrpezlivo čaká vo svojej „kancelárii“ na 6. poschodí na Schiffelovej ulici v Ružinove na auto, ktoré ho má odviezť do Rusoviec na
štedrovečerné služby Božie. Mestská doprava nefunguje, taxíkov niet,
telefón v Rusovciach nikto neberie. Posledný pokus: telefonujem spolužiakovi zo strednej školy a na našu veľkú radosť o chvíľu zastavuje
pred naším panelákom staručká škodovka s priateľom Mariánom, ktorého za volantom kontroluje jeho otec. Prebrodili sme sa „sajrajtom“
a zastavujeme pred tmavým kostolíkom v Rusovciach – bez elektriny,
organa, kúrenia. Ba či v ňom niekto je? Ale áno! Pán kurátor Zaklai
zapaľuje veľké sviečky pred oltárom, okolo ktorých si sadajú do lavíc
zo tri desiatky Rusovčanov – aby videli do spevníkov a možno aby sa
aj trošku od nich zahriali. Ponurá nálada sa rýchlo mení na radostnú.
Vianočné piesne zvučia aj bez organa a farár zvestuje: „Narodil sa
vám Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ Úprimné vzájomné vinše farára a cirkevníkov, stisky studených rúk pri dverách kostola a ľudia sa
rýchlo strácajú v tmavých uličkách Rusoviec. Pán Zaklai zhasína sviece, zamyká kostol a tiež sa lúči. Keď Marián štartuje auto, jeho otec
komentuje situáciu v kostole: „Bola tam zima ako v psinci, až sa vám
z huby parilo.“ Posledný nebezpečný šmyk pri zjazde z Mosta Červenej armády a sme doma. Toho mosta už niet, a čo mi je veľmi ľúto,
ani priateľ Marián už nie je medzi nami – o 35 rokov ho zradilo srdce.
A môj otec Jozef Juráš túto časnosť opustil v roku 1975.
O 45 rokov – 2013
Rusovský kostol, rozžiarený a rozohriaty „jarným“ slnkom z modrej oblohy, naplnený mladými aj staršími, mohutne spievajúcimi so
sprievodom organa adventné a vianočné piesne. Petržalská pani farárka zvestuje radostnú správu o narodení Spasiteľa, tak, ako tu znela
pred štyridsiatimi piatimi rokmi a ako sa tu bude zvestovať ešte dlhé
roky. Spieva Petržalský oktet, pravnučka Jozefa Juráša recituje báseň.
V oznamoch pozýva pani farárka na ďalšie bohoslužobné príležitosti
počas sviatkov v nemocnici, v Petržalke, opäť v Rusovciach, mládežnícke služby Božie, koncert v kostole... O tom sme mohli pred 45
42
rokmi len snívať. Po skončení služieb Božích opäť rozlúčka a vinše
pri dverách kostola, vytvárajú sa skupinky známych, debatuje sa. A na
to sa usmieva slniečko.
Aj v tom je kus symboliky pri porovnaní dvoch Štedrých večerov
v Rusovciach.
Ján Juráš, Bratislava
Fotografie sú z konfirmácie, ktorá sa konala niekedy v rokoch 1970 až
1972. Budeme radi, ak sa nám na farskom úrade prihlásia pamätníci,
ktorí nám spresnia, kedy boli tieto fotografie urobené.
43
PO KOM JE NAZVANÁ
Kutlíkova ulica
Ján Kutlík st. (1806 − 1890) bol významný
predstaviteľ slovenskej evanjelickej inteligencie
na Dolnej zemi v 19. storočí spolu so Štefanom
Launerom a Ľudovítom Augustínom Haanom,
evanjelickým farárom a polyhistorom, o ktorom
ste si mohli prečítať v minulom čísle Petržalského
evanjelika.
Ján Kutlík st. patril k najaktívnejším národnobuditeľským farárom a učiteľom na Dolnej
zemi. Narodil sa 9. 5. 1806 vo Vyšnom Kubíne
a zomrel 20. 12. 1890 v Tótbánhegyesi (dnes Veľký Bánhedeš −
Nagybánhegyes). Do ľudovej školy chodil v Jasenovej a Dolnom
Kubíne. Študoval na gymnáziu v Gemeri, Kežmarku a Banskej
Štiavnici a evanjelickú teológiu na Evanjelickom kolégiu v Prešove. Od
roku 1828 pôsobil na Dolnej zemi: do roku 1841 bol učiteľom v Starej
Pazove, v rokoch 1841 − 1843 evanjelickým farárom v Banátskom
Svätom Mikuláši (Sinninkolau Mare), v rokoch 1843 − 1844 v Mokrej
(Moćrea) a od roku 1844 bol rokov evanjelickým učiteľom a farárom
v Pitvaroši, odkiaľ ho v roku 1865 maďaróni vyštvali ako pansláva do
Slovenského Bánhedeša, kde sa uchýlil u svojho syna Jána.
Ján Kutlík st. sa staral o výstavbu slovenských škôl. Jeho pričinením
sa dva roky po jeho príchode do Pitvaroša otvorila slovenská škola,
do ktorej chodilo 300 detí, a v roku 1847 aj slovenská nedeľná škola.
Kutlík si veľmi vážil Jána Kollára a bol v čulom písomnom kontakte aj s Ľudovítom Štúrom, ktorému prispieval do Slovenských národných novín. Na Dolnej zemi zorganizoval zbierku na podporu Katedry
česko-slovenskej na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Neprestajne sa
zaujímal o slovenskú národnú otázku, a to aj po potlačení Slovenského
povstania v rokoch 1848 − 1849. Bol zakladajúcim členom Matice
slovenskej a na Dom Matice slovenskej venoval 12 zlatých. Na 8. zasadnutí výboru Matice slovenskej roku 1865 bol spolu so sarvašským
učiteľom Štefanom Koreňom zvolený za predsedu odboru pre Dolnú
zem. Podporoval aj vznik a činnosť prvého slovenského gymnázia v
Revúcej. Usiloval sa o kultúrne povznesenie svojich rodákov najmä
v Čanádskej a Békešskej župe. Založil čitateľský spolok a staral sa
44
o vzdelávanie dospelých, ktorých viedol k čítaniu slovenských časopisov. Učil dolnozemský ľud hospodáriť a pomáhal mu pri zakladaní
spolkov. Bol propagátorom moderného poľnohospodárstva, včelárstva a ovocinárstva.
Písal pod značkou J. K. st. Často prispieval do Pešťbudínskych vedomostí, Orla tatranského, Obzoru, Slovenských pohľadov, Slovenských
novín, Cirkevných listov, Národných novín, Národného hlásnika atď.,
kde opisoval ťažký život dolnozemských Slovákov. Slovenských učiteľov a inteligenciu, ktorá sa pomaďarčovala, odsudzoval a povzbudzoval do práce pre národ. Samostatne vydal básne a knihu historiek
pre ľud.
Vychoval štyroch synov, ktorí všetci boli slovenskými národovcami: Bohdan sa stal farárom v Čechách, Félix spisovateľom, Vendelín
právnikom, Ján farárom a učiteľom.
Ján Kutlík ml. bol dôstojným pokračovateľom v diele a snaženiach svojho otca.
Narodil sa 2. 10. 1830 v Starej Pazove. Študoval na gymnáziu v
Sarvaši, na lýceu v Banskej Štiavnici a Bratislave a na teologickej fakulte vo Viedni. V revolučných rokoch 1848 − 1849 bol príslušníkom
slovenského dobrovoľníckeho zboru. V roku 1855 sa stal farárom a
učiteľom v Slovenskom Bánhedeši, kde pôsobil až do smrti 3. 9. 1893.
Ján Kutlík ml. bol nebojácny národno-kultúrny pracovník, ktorý sa
vždy vedel postaviť na obranu slovenského národa. Veľkú pozornosť venoval výstavbe škôl. Bol presvedčený, že najskôr treba postaviť evanjelické školy a až potom nákladné kostoly. Bol účastníkom
Memorandového zhromaždenia v roku 1861 v Martine a organizoval zbierky na Dom Matice slovenskej. Okrem svojich kňazských a
učiteľských povinností vzdelával dorastajúcu mládež a založil tzv.
opakovaciu školu pre 13- až 15-ročných, kde vyučoval bezplatne 2-3
hodiny týždenne. Podporoval nadaných slovenských študentov a v
čitateľskom spolku učil dospelých, s ktorými čítal najmä články zo
slovenských časopisov, kde sa písalo o lepšom a modernejšom hospodárení. Bol aktívnym prispievateľom do Obzoru, Národného hlásnika
a iných slovenských novín. Staral sa aj o ďalšie vzdelávanie učiteľov
− v Čanádskej stolici založil evanjelickú čitateľskú knižnicu a svojpomocný učiteľský spolok. Nabádal ľud k sporivosti, napríklad založil
detskú sporiteľňu, a učil ho hospodáriť po novom.
Zdroj: internet
Edita Škodová, zborová presbyterka
45
Igor Bázlik – hudobník so širokým žánrovým záujmom
Medzi najplodnejších slovenských
skladateľov (počtom napísaných kompozícií prekročil číslo 1 500), patrí všestranný hudobník, popri kompozičnej
činnosti aktívny aj ako dirigent, aranžér
a klavírista, Igor B á z l i k (1941 v Banskej Bystrici).
Jeho nadanie pre hudbu sa formovalo
už v ranom detstve – matka bola sestrou
skladateľa Tibora Andrašovana, otec Jaromír bol právnik, ale svoj záujem sústreďoval aj na výskum prameňov viazaných k hudobnej kultúre Banskej
Bystrice (najmä k osobnosti tamojšieho rodáka, skladateľa Viliama
Figuša-Bystrého).
Bázlik vyrastal v evanjelickej rodine – jeho starý otec bol kňaz. Po
maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole v rodnom meste sa
rozhodol rozvíjať svoj vzťah k hudbe v odbormom prostredí. Na Konzervatóriu v Bratislave vyštudoval tri odbory – klavírnu hru, dirigovanie i kompozíciu. V hudobnom vzdelaní pokračoval na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave v skladateľskej triede renomovaného
pedagóga Alexandra Moyzesa a klavírnu interpretáciu zdokonaľoval
pod vedením Rudolfa Macudzińského. Štúdium kompozície ukončil
v roku 1966 Symfoniettou pre orchester a následne sa zamestnal v bratislavskej redakcii Československého rozhlasu ako hudobný redaktor
a režisér. Od r. 1979 je v slobodnom povolaní. Pedagogicky spolupracoval s hudobno-dramatickým oddelením bratislavského konzervatória a činný je aj ako klavrista (od r. 2001 vystupoval so speváčkou
Monikou Stanislavovou pod názvom Duo Evergreens). Tvorivo spolupracuje s viacerými telesami (sústavne napr. s dievčenským speváckym zborom Canens).
Hoci vzdelávacie prostredie v Moyzesovej triede predpokladalo
u jej absolventov následnú kompozičnú aktivitu najmä v oblasti tzv.
vážnej hudby, u Bázlika na rozdiel od jeho spolužiakov – vrstovníkov
Juraja Beneša, Jozefa Sixtu a Juraja Hatríka, príslušníkov Slovenskej
hudobnej avantgardy – prevládla extenzívna pozornosť k viacerým
hudobným druhom a žánrom. Profesionálna technická pripravenosť
prepojená s prirodzenou muzikalitou a pracovitosťou ho viedla k menším útvarom, kde nešlo natoľko o rýdzu umeleckú invenciu a príslušnú
46
úroveň koncentrácie, ale v podstate o určitú remeselnú zručnosť. Hoci
v jeho bohatom autorskom katalógu priebežne objavujeme aj skladby
z okruhu symfonickej, komornej a zborovej tvorby – napr. Črty pre
sláčikové kvarteto (1969), Musica slovaca pre symfonický orchester
(1973), 4 kusy pre dychové okteto 1991), Carpe diem pre komorný
orchester (1998) – a neobišiel ani oblasť folklóru (spomeňme skladby Na zelenom grúni, 1985, Nesiem vám noviny, 1988), k čomu ho
predurčovalo pôsobenie v rozhlasovom médiu, pomerne skoro začal
venovať svoju pozornosť okruhu populárnej hudby (podobne sa tomuto okruhu upísal aj ďalší absolvent triedy Alexandra Moyzesa Braňo
Hronec). Jeho početné tanečné i šansónové piesne zazneli v podaní
známych domácich interpretov, ako Eva Kostolányiová, Marcela Laiferová, Zora Kolínska, Dušan Grúň, Karol Duchoň, a niektoré z nich
získali cenu aj na festivale Bratislavská lýra. Časť z nich používa aj
prvky beatu a jazzu.
Ďalšou kvantitatívne bohatou stránkou Bázlikovej kompozičnej
produktivity sa stala hudba viazaná k médiám – už od čias ukončenia
VŠMU píše hudbu k jednotlivým rozhlasovým reláciám; neskôr pribudli skladby pre televízne potreby, ako aj pre film. Mimoriadne dôležitú vrstvu v tejto aktivite tvoria útvary určené detskému divákovi a
poslucháčovi (spomeňme pôsobivý cyklus ku kresleným rozprávkam
Viktora Kubala o Jankovi Hraškovi).
Skladateľova schopnosť využiť ilustratívne i charakterizačné postupy hudobnej gestiky sa výstižne zapísali do jeho tvorby pre divadlo.
Bázlik je autorom satirickej rozhlasovej opery Krém (1983) na libreto
P. Petišku a T. Janovica a detskej opery Polepetko (2009). Detským interpretom sú pripísané aj viaceré zborové cykly. Nezanedbateľnú časť
jeho tvorby zastupujú svižné a vtipné muzikálové útvary – napísal ich
štyri, z nich najúspešnejším sa stal muzikál Plné vrecká peňazí (1975).
Vznikol na námet hry J. Soloviča Žobrácke dobrodružstvo a úspech
na Novej scéme mu zabezpečila dvojica protagonistov M. Lasica a J.
Satinský.
Po roku 1989 sa v tvorbe I. Bázlika objavila nová žánrová vrstva – duchovná tvorba. Hoci u niektorých slovenských skladateľov (T.
Salva, I. Hrušovský, M. Bázlik, J. Hatrík) sa už v období socializmu
objavil zámer spracovať biblické témy a využiť tradičné útvary liturgickej hudby, až v podmienkach umelecko-tvorivej slobody sa k tejto
vrstve obrátili aj ďalší skladatelia (niekedy aj v znamení novej módy),
ale poväčšine tento obrat možno chápať ako súčasť úprimnej náboženskej viery. Umelecký a ľudský príklon I. Bázlika k nej bol motivovaný
47
rodinným prostredím, úctou k dávnym duchovným tradiciám, ako i
citlivosťou k písanému slova.
Silnou inšpiráciou sa pre skladateľa stala jednak Biblia, myšlienky
reformátora Martina Luthera a najmä pôsobivá a vrúcna poézia básnika Milana Rúfusa. Z tohto podhubia vyrástli kantátovo-oratoriálne
kompozície využívajúce part recitátora, sólové hlasy, miešaný, resp.
detský zbor a orchester: Modlitbičky (1995), Žalmy (1995), Príď, Duchu svätý (1996), Podoby viery (1997), Jeremiášovo posolstvo (1998)
Tieto Bázlikove diela obohatili hodnotnú časť súčasnej slovenskej
evanjelickej duchovnej hudobnej tvorby.
Ľubomír Chalupka
Literatúra:
Vajda, Igor: Slovenská opera. Bratislava : Opus 1988, s. 195 – 196.
Jurík, Marián: Igor Bázlik. In: 100 slovenských skladateľov. Bratislava : Národné
hudobné centrum 1998, s. 27 – 31.
Očenášová-Štrbová, Slavomíra: Život, viera, umenie. Rozhovory s umelcami. Tranoscius 2013, s. 16 – 19.
48
Božie ruky
Učiteľ cestoval so svojím žiakom, ktorý sa mal starať o jeho ťavu.
Raz večer bol žiak taký unavený, že hneď po príchode do hostinca
zaspal a ťavu nepriviazal. Keď si líhal, prosil:
„Pane Bože, zverujem Ti tú ťavu do rúk. Postaraj sa o ňu.“
Do rána ťava zmizla.
„Kde je ťava?“ pýtal sa učiteľ.
„Neviem,“ povedal žiak. „Na to sa musíš spýtať Boha. Včera večer
som bol taký vyčerpaný, že som Mu zveril našu ťavu. Určite to nie je
moja vina, ak ušla alebo ak ju niekto ukradol. On je zodpovedný. Ty
mi predsa hovoríš, aby som Bohu dôveroval.“
„Bohu treba naozaj vždy dôverovať. Ale najprv si mal priviazať
ťavu,“ odpovedal učiteľ. „Lebo Boh má iba tvoje ruky.“
Iba Boh môže dať vieru,
ale ty môžeš o nej svedčiť.
Iba Boh môže dať nádej,
ale ty môžeš vlievať bratom dôveru.
Iba Boh môže dať lásku,
ale ty môžeš učiť milovať.
Iba Boh môže dať pokoj,
ale ty môžeš rozsievať jednotu.
Iba Boh môže dať silu,
ale ty môžeš byť oporou skľúčenému.
Iba Boh je cesta,
ale ty ju môžeš ukázať iným.
Iba Boh je svetlo,
ale ty mu môžeš dať zažiariť v ľudských očiach.
Iba Boh je život,
ale ty môžeš v iných vzkriesiť túžbu žiť.
Iba Boh môže urobiť to, čo sa zdá nemožné,
ale ty môžeš urobiť, čo je možné.
Iba Boh stačí sám sebe,
ale radšej sa spolieha na teba.
(Brazílska pieseň)
Vybrala Marta Krchňavá, zborová presbyterka
49
Z REFLEXIÍ
Drahotína Šullu
Ruža
Stvorená som bola pre krásu.
Koho ľúbiš
− tomu ma daruj!
Otváram láske cestičku,
preto ma nikdy nezahadzuj!
50
Milí naši jubilanti,
hojnosť Božieho požehnania, lásky a milosti vyprosujeme od Pána
Boha všetkým Vám, sestry a bratia, ktorí sa v januári, februári a marci
2014 dožívate svojich vzácnych narodenín.
Osobitne srdečne blahoželáme k 65. narodeninám našej presbyterke sestre Anne Jaďuďovej a ďakujeme jej za mnohú prácu, ktorú
nezištne vykonáva vo funkcii zborovej pokladníčky, ako aj pri stretnutiach starších členov nášho zboru i pri iných zborových podujatiach.
Zboroví farári a redakčná rada Petržalského evanjelika
50 rokov
Juraj Križan
Miroslava Ivaničová
Jana Viskupičová
55 rokov
Jarmila Hajachová
Alojz Szarka
Ľubomíra Nosková
Dušan Lupušan
Dagmar Vavrušková
Nataša Kubečková
Eva Nagyová
Angela Kuruczová
Marek Adamík
Emília Pavleová
Oľga Zemanová
Danica Šestáková
60 rokov
Zdenka Hrušovská
Margita Reháková
Katarína Novosadová
Ján Chabada
Dušan Kepko
Jaroslava Hegedüsová
Alžbeta Ehnová
Vladimír Svoboda
Viera Bodokiová
Alojz Ťapajna
Dagmar Malinovská
Oľga Janderlová
Miroslava Vannayová
65 rokov
Ján Vachula
Anna Jaďuďová
Mária Derzsiová
Božena Krásna
Dušan Volčko
Oľga Pivková
Eva Bohunická
Danica Malošíková
75 rokov
Alexander Kaszab
Viera Mikleová
76 rokov
Pavel Blahút
Ján Gabzan
77 rokov
Juraj Gallo
Darina Predajnianska
Zlatica Filipová
51
78 rokov
Helena Racsková
Mária Sopoligová
Štefan Tobiáš
Pavel Malík
79 rokov
Zita Záhorcová
80 rokov
Jaroslav Kozák
Mária Závodná
81 rokov
Mária Babulicová
Irena Kramárová
Milan Letaši
82 rokov
Anna Chúťková
83 rokov
Mária Bukranová
Michal Šebeň
52
84 rokov
Štefan Adamík
Ľudmila Zvarová
85 rokov
Jarmila Vlasta Jerzová
87 rokov
Zuzana Páleníková
88 rokov
Anna Županičová
89 rokov
Kristína Niepelová
91 rokov
Klára Madarásová
92 rokov
Leona Weihandlová
94 rokov
Alžbeta Zemanová
Okienko do života nášho zboru
(zima 2014)
Pokrstení:
21. 12. 2013: Timotej KROČKA
5. 1. 2014: Martin HOLEŠ
2. 2. 2014: Lina SZABOVÁ
5. 1. 2014: Tatiana FRONKOVÁ
25. 1. 2014: Viliam TOMAŠKO
„Ja som vínny kmeň a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom,
ten prináša veľa ovocia...“ J 15, 5
Konfirmovaní:
5. 1. 2014: Tatiana FRONKOVÁ
5. 1. 2014: Martin HOLEŠ
„Obetuj Bohu vďaku a splácaj Najvyššiemu svoje sľuby!“ Ž 50, 14
Pochovaní:
30. 1. 2014: Mária LEGÁRDOVÁ, rod. Mokošová, 80-ročná
„... Ja som vzkriesenie a život − kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď
umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa...“ J 11, 25 −26
53
Bratia a sestry petržalskí evanjelici,
ďakujeme Vám aj touto cestou za všetky ofery a milodary, ktoré ste v minulom roku venovali nášmu cirkevnému zboru, ako aj za
uhradenie cirkevného príspevku za rok 2013.
V súvislosti so začiatkom nového kalendárneho roka Vám
chceme opäťpripomenúť túto povinnosť každého pokrsteného člena
ECAV na Slovensku – odovzdať vo svojom cirkevnom zbore cirkevný príspevok (CP) na rok 2014. Chceme Vás poprosiť, keby ste tento
CP zaplatili podľa možnosti čím skôr, a to nielen za seba, ale aj za
svoje deti, ktoré sú pokrstené, a teda tiež sú členmi nášho CZ. Zborový
konvent schválil minimálny CP na cirkevníka 10 eur. Financie z CP
sa použijú – ako aj výťažok z Vašich nedeľných ofier a milodarov – na
prevádzku a opravy našich kostolov v Petržalke a Rusovciach a na
uhradenie ďalších výdavkov spojených s misijnou prácou v našom CZ.
CP, ako aj iné dobrovoľné príspevky môžete uhradiť v hotovosti po službách Božích v kancelárii v zborovom dome alebo
poslať na účet CZ ECAV Bratislava-Petržalka č. 2667250082/1100.
Bratia a sestry, aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste
využili možnosť sami rozhodnúť o použití 1,5 – 2 – 3 % z daní, ktoré
ste už odviedli štátu formou zrážok zo mzdy alebo z platu. Boli by
sme radi, keby ste sa rozhodli poukázať ich pre neziskové Občianske
združenie Jozefa Juráša, ktoré pracuje pri našom cirkevnom zbore.
OBČIANSKE
ZDRUŽENIE
JOZEFA
JURÁŠA,
Strečnianska 15, 851 05 Bratislava, IČO 31747477, dostalo meno
podľa bývalého petržalského farára, ktorý sa požehnane venoval
najmä práci s mládežou. Preto si naše OZ dalo za cieľ podporovať
najmä aktivity nášho CZ s deťmi a mládežou. Okrem toho z tohto fondu podporujeme aj podujatia pre najstarších členov nášho zboru.
Až 3 % z dane môžete poukázať vtedy, ak ste v r. 2013 dobrovoľnícki odpracovali minimálne 40 hodín a priložíte potvrdenie
o tom, ktoré si vyžiadate od danej organizácie.
Právnické osoby môžu poukázať 2 % z daní vtedy, ak do 31.
3. 2014 DAROVALI 0,5 % z daní verejnoprospešnej organizácii. Ak
tak neurobili, môžu poskytnúť len 1,5 % z daní.
Tlačivá si môžete zobrať pri východe z chrámu alebo na farskom úrade. Prosíme Vás, keby ste s touto prosbou oslovili aj svojich
príbuzných a známych. Tlačivá doručte na daňo­vý úrad do 30. 4. 2014,
resp. právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové
priznania, do 31. 3. 2014. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme!
Presbyterstvo CZ ECAV Bratislava-Petržalka
54
Týždeň v cirkevnom zbore (zima 2014)
Pondelok: 18:30 - nácvik Petržalského oktetu
Utorok: 18:00 - redakčná rada Petržalského evanjelika
Streda: 18:00 - biblická hodina a modlitebné stretnutie na fare
(adventné a pôstne večierne)
Štvrtok: 14:00 - stretnutie starších (1. štvrtok v mesiaci)
18:30 - nácvik spevokolu Laudate
Piatok: 17:00 - hudobno-dramatická skupina Plamienok
Sobota: 15:00 - služby Božie v Dome tretieho veku na Polereckého 2
(párny týždeň)
16:00 - stretnutie dorastu a mládeže
Nedeľa: 9:00 - služby Božie v nemocnici na Antolskej ul.
9:30 - hlavné služby Božie v Petržalke + detská besiedka
11:00 - služby Božie v Rusovciach
18:00 - večerné služby Božie v Petržalke
Sviatosť Večere Pánovej sa prisluhuje vždy v 1. nedeľu v mesiaci
v rámci služieb Božích v Petržalke a od nového roku 2014 aj
v Rusovciach. V domácnostiach alebo v nemocnici sa sviatosť
Večere Pánovej prisluhuje podľa potreby/nahlásenia
Výučba evanjelického náboženstva sa uskutočňuje
na školách podľa rozvrhu.
Služba na farskom úrade je zabezpečená zborovými farármi.
Zborová predajňa literatúry je otvorená v nedeľu
po skončení hlavných služieb Božích.
Pastorálne návštevy sa uskutočňujú podľa dohody.
Pripravil Ján Kolesár, zborový farár-konsenior BAS
55
SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB 2014
Bratia a sestry,
pozývame Vás k účasti na Svetovom dni modlitieb
v piatok 7. marca 2014 o 19.30 hod.
Spolu s členmi Rímskokatolíckej farnosti na Betliarskej
ulici sa tento rok zídeme
v Ev. a. v. chráme Božom Svätej Trojice
na Strečnianskej 15 v Bratislave-Petržalke.
Program Svetového dňa modlitieb tento rok pripravili
kresťania z Egypta.
Petržalský evanjelik
Časopis Cirkevného zboru ECAV Bratislava-Petržalka
Vychádza šesťkrát do roka. Redakcia a administrácia: Ev. a. v. farský úrad
v Bratislave-Petržalke, Strečnianska 15; IČO 30778026; [email protected]
Redakčná rada: J. Kolesár, E. Kolesárová, V. Mariašová, E. Škodová,
Š. Škoda, R. Škottová, V. Švač
Toto číslo ilustrovali deti z EMŠ Dr. Filipa Melanchtona.
Fotografia na obálke: D. Šulla. Grafická úprava: Ľ. Synak
Tlač: POLYGRAFICKÉ CENTRUM, www.polygrafcentrum.sk
Evidenčné číslo: EV 3428/09, ISSN 1338-144X
Február 2014
Redakcia si vyhradzuje právo redakčnej úpravy textov určených na uverejnenie.
56
Download

Petržalský evanjelik č. 1/2014 - Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi av