INFORMAČNÝ LIST
SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO
Si dieťa,dieťa,
alebo otrok?
otrok?
3 / 2012
ROZHOVOR S
Ľubomírom Ďuračkom
JOSH MCDOWELL
NOVÁ KNIHA
FALOŠNÍ BOHOVIA
Myslel som si,
že kresťanstvo je vtip
ROZHOVOR
s Ľubomírom
ĽUBOMÍR ĎURAČKA,
rodák z Bánoviec nad Bebravou, vyrastal v kresťanskej rodine, v konfirmačnom veku odovzdal
svoj život Kristovi. Po ukončení teológie na EBF
UK v Bratislave pôsobil 6 rokov v cirkevnom
zbore Kšinná a od roku 2001 ako zborový farár v cirkevnom zbore Nové Mesto nad Váhom.
Spolu s manželkou Vierkou vychovávajú synov
Samuela, Adama a dcéru Emu. Jeho niekdajšie
záľuby museli ustúpiť do úzadia. Našiel záľubu
v kázaní a vyučovaní Božieho slova.
2
SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO
Ďuračkom
Ľubo, prečo stojíš naplno v službe Bohu?
Pod touto otázkou rozumiem svoje poslanie ako
farára a kazateľa, nie službu Bohu v doslovnom
znení, lebo nepoznám človeka, ktorý by skutočne naplno (na 100%) slúžil Bohu. Taký bol jedine
Ježiš... A teraz späť k otázke. Keď som sa nedostal na strednú školu, na ktorú som chcel ísť, ako
alternatíva zostala možnosť štúdia na miestnom
gymnáziu. Začal som skúmať, čo so mnou Pán
zamýšľa. Avšak stále som chcel pokračovať na
vysokej škole technického smeru. Od otca som sa
naučil opravovať autá a veľmi ma to bavilo (akademický týždeň som strávil „pod autami“ a nie pri
knihách). Počas štúdia na gymnáziu ma najviac
bavili strojárske predmety, matematika a deskriptívna geometria, a naopak, nemal som rád predmety ako dejepis alebo jazyky. Od detstva som
chcel byť vynálezcom. Túžil som objaviť, vymyslieť
niečo, čo by ľudstvu uľahčilo život. Fascinovala
ma myšlienka uviesť do reality „perpetum mobile“. Božie volanie bolo však silnejšie ako moje túžby a prirodzené sklony. Do poslednej chvíle som sa
bránil myšlienke ísť študovať teológiu, hoci mnohí
ma k tomu povzbudzovali. (Moje rozhodovanie
sa odohrávalo ešte v dobe pred revolúciou v roku
´89.) Bránil som sa, no Boh ma premohol a ja
som sa neodvážil neposlúchnuť. Prijal som Jeho
povolanie a vyslanie. Sám by som do tejto služby
nevstúpil a ani nedokázal v nej zotrvať.
Ako vyzerá ideálny cirkevný zbor?
Pozorne čítajme Ježišove slová a slová apoštolov
a dostaneme obraz ideálneho cirkevného zboru. Reálne ho však nenájdeme, ideálny cirkevný zbor by
musel byť zložený z ideálnych ľudí a takých nepoznám. Všetci sme hriešni a odkázaní na Božiu milosť. Sme ospravedlnení hriešnici, ale stále nie dokonalí. Kým žijeme v tele, stále budeme hrešiť, teda aj
zraňovať svojich súrodencov v Kristu.
Čo by si chcel aby sa ti splnilo pred tým,
než zomrieš?
Priznám sa, že nemám takéto očakávania. Očakávam, že sa dožijem 2. príchodu Ježiša, a tak každý
deň vnímam (resp. snažím sa vnímať) ako ten posledný. Samozrejme, že túžim po tom, aby všetci
moji príbuzní, známi či vlažní cirkevníci spoznali
Ježiša ako svojho Záchrancu a Pána.
Keby si bol v nebi, čo by si sa chcel Boha
opýtať?
Dnes máme všetci mnoho nezodpovedaných otázok.
Jedno viem, že keď tam už budeme, všetky otázky
budú zbytočné. Apoštol Pavol to jasne napísal v 13.
kapitole 1Kor: „Doteraz poznávam čiastočne, ale
potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh.“ Dnes
nerozumiem prečo Boh povolal z časnosti mnohých
v mladom veku – myslím konkrétne na jednu sestru, ktorá zomrela na rakovinu a zanechala po sebe
manžela a ročné dieťa. Takých prípadov je viac,
v poslednom čase sa v cirkevnom zbore modlíme
za mnohých chorých v mladšom, či strednom veku.
Dnes tomu nerozumieme, prečo musia prechádzať
takými ťažkými skúškami, no vieme že Bohu sa nič
nevymklo z rúk. Jeho plány s nami sú vždy pre naše
dobro, spasenie. Veľmi sa mi páči vyznanie žalmistu:
„Hospodin rozhodne v môj prospech.“ Nech by sa
dialo čokoľvek. Viem, že On ma nesklame.
Na čo je treba dať dôraz v kázaní mladým a
na čo v kázaní starším?
Obom menovaným skupinám musí vždy znieť evanjelium. Mladým často zvykneme klásť pred oči pravidlá, snažíme sa ich „vtesnať“ do určitej formy, čo
sa týka ich správania alebo ich spôsobu uctievania
Boha. Neprijímajú to, sú radikálni a rýchlo odhalia
čo je len forma a povrchnosť. Ježiš bol tiež radikálny,
šiel do hĺbky, ku koreňu, neuspokojil sa s formálnou
zbožnosťou. Nesnažme sa mladých brzdiť, hamovať. Treba ich správne a veľmi trpezlivo usmerňovať,
aby v tej svojej radikálnosti vo všetkom nasledovali
Ježiša. A v evanjeliách Ježiša nachádzame každú
sobotu v synagóge, nachádzame ho podriadeného
autoritám (rodičom, kňazom, Pilátovi), nachádzame ho ako poslušného zákonu. On zákon neprišiel
zrušiť, ale naplniť. Všetko konal v úplnej poslušnosti
Otcovi. Ježiš nebol rebelom. Navyše, mladí často pohŕdajú staršími, ich zbožnosťou a službou. Nesmú
však zabúdať, že Ježiš povedal: „Iní pracovali, a vy
ste vstúpili do ich práce.“(J 4:38) Jedna generácia by
tu nebola bez druhej a naopak.
Starších treba zase viac povzbudzovať, hovoriť o nádeji, ktorá nás čaká a viesť ich k vďačnosti a radosti
z každého dňa. Z prirodzeného pohľadu sa každým
dňom približujú k odchodu z časnosti. Nedovoľme,
aby ich posledné roky a mesiace života boli naplnené smútkom či sklamaním. Smerujeme do večnosti. To je náš cieľ. Boli sme Kristom zachránení,
a to je zdroj našej radosti. A vo vzťahu k mladým
volám starších bratov a sestry, aby za nich modlitebne zápasili. Žehnajte im, nedívajte sa krivým
okom na nich. Žehnajte im, aby na ceste viery
dosiahli ešte viac ako vy, starší. Mladá generácia
veľmi potrebuje modlitby starších, pretože pokušenia dneška sú rafinovanejšie a tlak dnešnej
doby je omnoho silnejší a zvodnejší ako tlak doby
minulej.
Čo ťa v poslednej dobe oslovuje a čo
trápi?
Ďakujem Pánovi, že ma stále oslovuje Jeho slovo
a vedie ma k tomu, aby som sa stále viac a viac pred
Ním pokoroval. Boh pokorným dáva milosť, nie tým,
ktorí už všetko vedia, všade boli a na všetko majú
odpoveď...
Trápi ma ľahostajnosť cirkvi i moja osobná ľahostajnosť, pretože i ja som časťou Kristovho tela. V poslednej dobe som sa viac začal modliť za Izrael, za
Boží ľud. Myslím, že ako kresťania sme voči tomuto
národu veľkými dlžníkmi. Zriekli sme sa tohto národa počas holokaustu, mnohí sme sa na tomto národe obohatili. Veľmi mnoho sme prijali z ich požehnania, a tak málo sa za tento národ prihovárame. Som
presvedčený, že je to naša úloha žehnať im, prosiť
za Božie požehnanie pre Izrael a najmä za to, aby
v Ježišovi prijali svojho Mesiáša.
Redakčne krátené, celý rozhovor nájdete na webstránke www.chcemviac.com,
kde si okrem iného môžete vypočuť aj niekoľko Ľubových kázní.
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
3
Myslel som si, že kresťanstvo je vtip
PREDNÁŠKA
Vždy som si myslel že kresťania majú dva mozgy. Jeden sa im stratil a druhý ho išiel hľadať.
Tomáš Akvinský napísal: „V každej duši je túžba
po šťastí a zmysle.“
Chcel som byť šťastný. Na tom nie je nič zlé.
Tiež som chcel nájsť zmysel života. Chcel som
odpovede na otázky kto som, prečo som na
svete, kam smerujem.
A chcel som byť slobodný. Slobodu som nechápal tak, že pôjdem von a budem robiť, čo
chcem. Chcel som mať silu robiť to, čo je správne ... ale nemám na to silu.
Hľadanie zmyslu života
Tak som začal hľadať odpovede. Zdalo sa mi,
že takmer každý patrí k nejakému náboženstvu.
Urobil som teda zásadnú vec - vyrazil som do
kostola. Ale asi som našiel zlý kostol. Asi viete,
čo mám na mysli. Cítil som sa horšie v kostole,
než mimo neho.
Vždy som bol praktický, a keď nejaká vec nefungovala, tak som s ňou skoncoval. Tak som skoncoval s náboženstvom. Jediné, čo som kedy
z náboženstva dostal, boli drobné z ofery, ktoré
som vzal a kúpil si mliečny koktail. A to je asi
tak všetko, čo mnohí z „náboženstva“ získajú.
Začal som uvažovať, či odpoveďou na moje
hľadanie nie je prestíž. V škole som teda kan4
SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO
l
Josh McDowel
didoval za predsedu ročníka. Zvolili ma a bolo
super, že ma na intráku každý poznal a všetci
mi vraveli: „Ahoj, Josh.“ Robili sme rozhodnutia, školské a študentské peniaze sme míňali na
rečníkov, akých som chcel. Bolo to skvelé, ale
prešlo ma to tak rýchlo, ako všetko ostatné.
Bol som ako čln na mori, tam a späť zmietaný
okolnosťami. Nemohol som nájsť nikoho, kto
by mi povedal, ako žiť inak alebo mi dal silu
urobiť to.
Potom som si začal všímať ľudí, ktorí akoby mali
nadhľad nad okolnosťami univerzitného života.
Všimol som si jednu dôležitú vec. Vyzerali, že
majú stály vnútorný zdroj radosti - stav mysle
nezávislý na okolnostiach. Oni boli nechutne
šťastní. Mali niečo, čo som ja nemal ... a chcel
som to.
Tak som s tými ľuďmi zámerne trávil viac času.
Raz poobede sme sedeli za stolom v študentskej únii. Nakoniec som sa oprel a povedal: „Povedzte mi, boli ste takí stále alebo niečo zmenilo váš život? Prečo ste iní ako ostatní študenti,
profesori, vedúci na intráku? Prečo?“
Jedna študentka mi pozrela priamo do očí a s
ľahkým úsmevom povedala dve slová, ktoré by
som ako odpoveď na univerzite nikdy neočakával: „Ježiš Kristus.“
Povedal som: „Ach, preboha, nechoď na mňa
s tými hlúposťami. Mám plné zuby náboženstva. Mám plné zuby kostola. Nechaj si tie
nezmysly o náboženstve.“ Odsekla: „Pane,
ja som nepovedala náboženstvo, povedala
som Ježiš Kristus.“
Prijatie výzvy
Spočiatku som si myslel, že je to vtip. Aké
smiešne. Veď to ja som si myslel, že väčšina kresťanov má dva mozgy. Zvyčajne som
zvykol počkať, kým v triede nejaký kresťan
- študent prehovorí. Potom som ho mohol
pourážať, aj keď sa do toho súboja pridali
profesori. Vedel som odpovedať na každý
argument, ktorý by kresťan uviedol. No títo
ľudia ma akoby znovu a znovu provokovali.
Nakoniec som ich výzvu prijal. Urobil som to
z pýchy, aby som ich odbil. Rozhodol som
sa robiť si intelektuálne vtipy z kresťanstva.
Po dvoch rokoch sa to však obrátilo proti
mne. Po nahromadení dôkazov som bol nútený konštatovať, že moje argumenty proti
kresťanstvu by neobstáli. Ježiš Kristus je
skutočne tým, kým hovoril - Synom Božím.
V tej dobe som mal dosť problémov. Moja
myseľ mi hovorila, že to všetko je pravda, ale moja vôľa ma ťahala iným smerom.
Zistil som, že stať sa kresťanom je nabúranie
ega. Ježiš Kristus ma priamo vyzval, aby som
Mu veril. Inak povedané: „Pozri! Stojím pri dverách a neustále klopem. Ak ma niekto počuje
a otvorí dvere, vojdem.“ (Zjav 3:20) Bolo mi
jedno, či chodil po vode alebo zmenil vodu na
víno. Nechcel som žiadne omáčky. Nemal som
ako inak zabiť čas. Bola to moja myseľ, ktorá
mi vravela, že kresťanstvo je pravdivé, no moja
vôľa je niekde inde.
V prítomnosti tých nadšených kresťanov sa konflikt mohol začať. Ak si už niekedy bol v spoločnosti šťastných ľudí a ty si sa cítil mizerne,
chápeš, že ťa vedia vytočiť. Oni boli veselí a ja
som bol taký nešťastný, že som vstal a bežal
von. Došlo to až do bodu, že keď som si o desiatej ľahol spať, nezaspal som až do štvrtej.
Vedel som, že to musím dostať von z hlavy skôr,
ako sa zbláznim!
V druhom ročníku na univerzite, 19. 12. 1959,
o 8:30 hod, som sa stal kresťanom.
Na začiatok vzťahu so vzkrieseným a živým
Kristom, ktorý od tej doby menil môj život,
som sa v ten večer modlil za štyri veci.
Začal som slovami: „Pane Ježiši, ďakujem Ti, že
si za mňa zomrel na kríži.“
Pokračoval som: „Priznávam sa k tým veciam,
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
5
ktoré sa Ti v mojom živote nepáčia a prosím,
aby si mi odpustil a očistil ma.“ (V Biblii sa píše:
„Aj keby vaše hriechy boli ako šarlát, budú biele
ako sneh.“)
Potom som povedal: „Práve teraz, najlepšie,
ako viem, Ti otváram svoje srdce a život. Verím
Ti ako svojmu Pánovi a Spasiteľovi. Prevezmi
kontrolu nad mojím životom. Zmeň ma zvnútra
a sprav zo mňa človeka, akého si stvoril.“
Záver modlitby znel: „Ďakujem, že si s vierou
vstúpil do môjho života.“ Táto viera nebola založená na ignorácii, ale na dôkazoch a faktoch
z histórie a Božieho Slova.
Dôsledky
Pravdepodobne ste počuli veriacich hovoriť o
„blesku z jasného neba“. Mne sa nič také dramatické nestalo, avšak v tom čase došlo k niekoľkým veľmi viditeľným zmenám.
Duševný pokoj
Býval som človekom, ktorý musí vždy niečo robiť. Pár mesiacov po tom, ako som sa rozhodol dôverovať Kristovi, ma však začal napĺňať
istý druh duševného pokoja. Nechápte ma zle,
ja nehovorím o absencii konfliktov. To, čo som
našiel vo vzťahu s Ježišom, nebola ani tak absencia konfliktov, ako schopnosť vyrovnať sa
s nimi. To by som nevymenil za nič na svete.
Temperament pod kontrolou
Kedysi som mal vo zvyku „sfúknuť“ každého,
kto sa na mňa len krivo pozrel. Dodnes mám
des z toho, ako som prvý rok na univerzite
takmer zabil muža. Temperament bol mojou
6
SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO
neoddeliteľnou súčasťou. Nesnažil som sa to
vedome zmeniť.
Jedného dňa po mojom rozhodnutí uveriť
v Krista prišla kríza len preto, aby som zistil, že
moja náladovosť je preč!
Oslobodenie od zlosti
V mojom živote bolo veľa nenávisti. Nebolo to
niečo, čo sa prejaví navonok. Bolo to akési vnútorné brúsenie. Zraňovali ma ľudia, veci, otázky.
Jedného človeka som nenávidel viac ako iných.
Bol to môj otec. Pohŕdal som ním. Bol miestnym alkoholikom. Ak žijete v malom meste a
jeden z vašich rodičov je alkoholik, viete, o čom
hovorím.
Všetci to vedeli. Moji priatelia v škole si na jeho
účet robili vtipy. Mysleli si, že mi to neprekáža. Navonok som sa smial, ale poviem vám, vo
vnútri som plakal. Šiel som do stodoly a pri
hnoji za kravami som našiel ležať mamu. Bola
z otca tak zničená, že nevládala vstať.
Päť mesiacov po prijatí Krista do svojho života,
som otca začal mať rád - láska od Boha cez Ježiša Krista mi zaplavila život. Moja nenávisť sa
úplne obrátila. Bolo to také silné, že som bol
schopný pozrieť sa otcovi priamo do očí a povedať: „Oci, mám ťa rád.“ Myslel som to vážne.
Čo si myslíš o Kristovi?
Keď som sa zaoberal dôkazmi o zmŕtvychvstaní Krista, musel som si položiť logickú otázku: „Čo to má
spoločné so mnou? Záleží na tom, či verím, že Kristus
vstal z mŕtvych a zomrel na kríži za moje hriechy?“
Najlepšou odpoveďou boli Ježišove slová pochybujúcemu Tomášovi: „Ja som Cesta, i Pravda
i Život. Nikto nemôže prísť k Otcovi, ak len nie
skrze Mňa.“ (J 14:6)
Som vďačný, že Ježiš ponúka odpustenie hriechov a večný vzťah s Bohom. Kto by bol natoľko
hlúpy, že by Ho odmietol? Kristus je živý! Žije
aj dnes.
Túto, ale aj mnohé iné prednášky, zamyslenia, audio aj
video materiály nájdete na www.chcemviac.com
ako žiť
Keď som bol mladší a v kostole ma nudila kázeň, premýšľal som o paradoxoch viery. Kým
kazateľ monotónne pokračoval v rozprávaní,
napísal som celú esej o konkrétnom paradoxe.
Navonok sa zdalo, že si práve robím poznámky
z dobrej kázne. V skutočnosti som však odhaľoval tajomstvá Božieho kráľovstva. V utorky
vediem a vyučujem skupinku ľudí a o tejto
téme sa rozprávame veľmi radi. A tu je päť
myšlienok o Božích tajomstvách, o ktorých sa
raz možno porozprávame.
Päť tajomstiev,
ako žiť pre Božie
kráľovstvo
1.
Boh ťa stvoril, aby si bol nebezpečný,
preto musíš bojovať s pohodlnosťou. Všetko
v nás túži po pohodlí, no viera nemá s pohodlnosťou nič spoločné. Boli sme stvorení, aby
sme bojovali so zlom, aby sme sa vo svete stali
hrozbou silám nespravodlivosti. Keď sa vzdávame pohodlia, máme prístup k Božej moci.
V Biblii je verš, v ktorom Boh vyhlasuje: „Si mi
kladivom.“ Znie to poeticky, no je to pravda sme nebezpečné zbrane v Božích rukách.
2.
Musíš sa vydať na cestu, aby si zistil,
kým naozaj si. Aj ľudia s najlepšími úmyslami
môžu priateľom a členom rodiny zabrániť, aby
odhalili hlbšie aspekty svojej identity. Jedným
z dôvodov, prečo „ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine“ (L 4:24) je, že musí odísť,
aby objavil svoj dar. Na ceste ťa môžu čakať
ťažké skúšky, ale po nich pochopíš, kým Boh
chce, aby si bol.
3.
Musíš byť zlomený, aby si odhalil, aký
si silný. Jednou z úžasných tém v Biblii je sila
v slabosti. Boh si užíva, keď sa môže zjaviť
v hodine dvanástej, keď my už máme prázd-
Seth Barnes
ne ruky. Jeho moc sa stáva dokonalou v našich
slabostiach (2K 12:9). Cesta k Božej moci vedie
cez zlomenosť.
4.
Svet ťa bude nenávidieť, ale tak to má byť.
Keď Ježiš vysielal učeníkov na cestu, nevravel,
že všetko pôjde ľahko. Vyslal ich s varovaním
(M 10), aké to pre nich bude ťažké. A aj keď im
to neuľahčoval, trikrát povedal: „Nebojte sa.“
Na ceste do tmavých údolí života sa môžeme
cítiť osamelo, no Ježiš tam ide s nami.
5.
Boha počuť v tichu. Naozaj skvelou správou je, že Boh sa neskrýva v záhadách. Je Bohom, ktorý túži po vzťahu s nami a chce, aby
sme Ho spoznávali. Ak sa stíšime a budeme na
Neho očakávať, zjaví sa nám a pošepne niečo,
čo sa dotkne našej duše. Ježiš nám hovorí, že
Jeho ovce počúvajú Jeho hlas. Do cesty sa nám
však stavia hluk sveta. Ak túžime po Bohu,
nájdeme Ho v tichosti.
Redakčne krátené, celý článok nájdete na
www.chcemviac.com v sekcii Zastav sa alebo pod
tagmi – Duchovný rast, Kresťanské základy
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
7
PODPORTE
SLUŽBU EVS
Nový spôsob podpory práce EVS
Nezhromažďujte si poklady
na zemi,
kde (ich)
moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale
zhromažďujte si poklady
v nebi , kde (ich ani moľ
ani hrdza neničí a kde sa zlodeji
nevlamujú a nekradnú. Lebo
kde
je
tvoj
poklad,
tam bude aj tvoje srdce.
8
SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO
Investícia je vždy otázkou budúcnosti. Niekto dôveruje zlatu, iný rope, bankám, svojmu vankúšu
alebo nebu. Náš Pán nám hovorí, že si máme zhromažďovať poklady v nebi, pretože poklady na
zemi nevydržia.
My kresťania vieme, že všetko, čo máme, sme
dostali od Boha. A to, ako používame svoje
peniaze, poukazuje na postoj nášho srdca.
Darmo budete svojej manželke hovoriť, že
ju milujete keď vidí, že peniaze míňate len
na seba. Podobne, ak ľudia vidia, že naše peniaze neplynú do záležitostí nášho Otca, len
ťažko ich budeme presviedčať o našej láske
k Bohu.
Či je investovať do práce EVS dobrá alebo
zlá investícia, je na vaše posúdenie. Sme len
jednou z viacerých skupín ľudí na Slovensku,
ktorí túžia po tom, aby Božie kráľovstvo rástlo medzi nami. Ak nedôverujete nám, nájdite
si niekoho, komu dôverovať budete. Podporte však budovanie Božieho kráľovstva. Nedávajte svoje peniaze len tak niekomu, ale hľadajte prácu a projekty, ktorým naozaj veríte.
Takýmto spôsobom rozhodujete o tom, kde,
ako a ktorí ľudia, závislí na vašej podpore,
slúžia. Misii na Slovensku tak pomáhate napredovať rozumným a správnym smerom. Aj
v tom je vaša zodpovednosť.
V EVS sa o vašu dôveru uchádzame
troma spôsobmi:
1. BUDÚCE PROJEKTY – dobré nápady, do ktorých sa chceme pustiť a hľadáme na to zdroje.
(a) Chcemviac.com - stránka chcemviac.com, je
vysoko navštevovaná, dávame na ňu nový obsah
5 x v týždni a jej dosah chceme rozšíriť ďalej.
Chceme na to využiť napr. aj platenú reklamu cez
google. Pomôcť však viete aj bez financií, zdieľaním tejto stránky.
(b) Natáčanie videí - začíname výrobu krátkych
video-zamyslení, ktoré sú pre mnohých príťažlivejšie a efektívnejšie než písaný text. Chceme
jednoducho zasiahnuť každého spôsobom, ktorý mu je blízky.
(c) Aplikácia pre mobily a tablety - plánujeme
spustenie aplikácie pre mobily a tablety. Prenosné zariadenia sú úplne novým priestorom, do
ktorého treba s evanjeliom vstúpiť. Pavol nečakal, že ľudia pôjdu za ním, ale išiel tam, kde boli.
2. SÚČASNÉ PROJEKTY – niečo, čo už robíme
občerstvenie, vybavenie, doprava, rečníci...) vždy
hradíme z EVS (minuloročné náklady boli niečo
cez 4 000€).
(a) Väzenská misia - pravidelne navštevujeme
osem väzníc na Slovensku a v ďalších organizujeme nepravidelné stretnutia, napr. semináre, koncerty... Aj tam ľudia pozitívne reagujú na evanjelium a dochádza k zmene ich hodnôt a životov.
3. PODPORA EVS – ak sa vám páči naša práca a chcete EVS podporiť v dôvere, že budeme
s vašimi darmi nakladať zodpovedne, tak prácu
EVS podporte pravidelne mesačne sumou 3,32€
a viac. Za ročnú podporu 39,84€ a viac posielame každú našu novú knihu zdarma. Chceme vám
tým poďakovať za Vašu podporu a byť nápomocní pri vašom osobnom nasledovaní Pána Ježiša
Krista.
a aj budeme robiť. Vaša podpora nám pomôže
robiť to profesionálnejšie a kvalitnejšie.
(b) Chcemviac.com - webová stránka s kvalitným obsahom, ktorá pomáha kresťanom
na Slovensku, ale aj Slovákom v Srbsku a
Rumunsku duchovne načerpať. Ak máte
z tohto projektu požehnanie, budeme radi ak
nám ho pomôžete svojim darom niesť ďalej.
(c) Konferencia EVS - každý rok, vždy prvý víkend
v máji, organizujeme misijnú konferenciu EVS.
Naposledy to bola konferencia Posuň sa v Piešťanoch a na budúci rok to bude konferencia Držím
ti miesto v Košiciach. Veríme, že konferencie EVS
sú pre účastníkov požehnaním. Účastníci si platia len výdavky na ubytovanie a stravu. V EVS si z
toho nič neberieme. Všetky ďalšie náklady (sála,
Použitie finančných prostriedkov každý rok kontroluje revízna komisia. Ako jednotlivci stojíme
pred Bohom rovnako ako každý iný človek. Modlíme sa, aby prostriedky, ktoré nám boli zverené
priniesli prospech.
Ak sa rozhodnete podporiť prácu EVS, alebo
niektoré z našich projektov, ozvite sa nám na:
EVS, P.O.BOX 104, 814 99 Bratislava, alebo na:
[email protected] Podporiť našu prácu môžete aj priamo cez náš web: www.evs.sk.
Samozrejme, že nám ide o vaše peniaze. Ideálne o veľa. Pretože ide o veľa. Veríme, že
to, čo robíme je pre rast Božieho kráľovstva.
Chceme sa vyhnúť tomu, že nám v nebi budete
50 000 rokov otĺkať o hlavu, že sme mali byť v
pýtaní peňazí dôslednejší.
Jedno z nebezpečenstiev množstva peňazí je,
že sa uspokojíte s tým druhom šťastia,
ktoré peniaze vedia poskytnúť a neuvedomíte si, že potrebujete Boha.
(C. S. Lewis)
Vždy budete bez námahy dávať na to, čo je
vašou spásou, na to, čo dáva vášmu životu
zmysel. Ak je Ježiš ten, ktorý vás zachránil,
vaše peniaze budú ľahko tiecť k Jeho práci,
Jeho ľuďom, Jeho záležitostiam.
(Timothy Keller)
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
9
,,Pamiatka spravodlivého je na požehnanie.“
Pr 10:7a
Odrobinky
MUDr. Viera Roháčková
ní
kniha zamysle
Slovenskí veriaci dostávajú do svojich rúk už tretie vydanie duchovných zamyslení na každý deň,
Odrobinky, z pera pani doktorky Viery Roháčkovej. Prvé vyšlo v Juhoslávii, druhé v USA.
Pani doktorka Roháčková sa narodila 30.1.1911
ako druhé z troch detí v dolnozemskom Kysáči, dnešnom Srbsku, kde jej rodičia, prof. Jozef
Roháček (1877-1962) pochádzajúci zo staroturanských kopaníc a matka Ružena (1877-1928),
rodená Vraná z Tisovca, v tom čase žili. V rokoch
1906 – 1911 prof. Jozef Roháček misijne pôsobil
v Kysáči v rámci evanjelického vnútornomisijného abstinentského spolku Modrý kríž. Tu začal
s prekladom Biblie, ktorý vyšiel v roku 1936 ako
prvý slovenský protestantský preklad z pôvodných jazykov.
Doma bola pani doktorka vedená k láske k Biblii,
Božiemu Slovu. Brala ho veľmi vážne. Na oteckov
preklad Písma spomínala s úctou. Vedela, že to
bola práca sprevádzaná mnohými modlitbami
a zápasmi za každé slovo. Obávala sa nežiadúcich zmien a narušenia vernosti prekladu. Keď
ju neskôr ako majiteľku autorských práv žiadali
o úpravy do modernej slovenčiny, nesúhlasila.
Bola mimoriadne nadanou a obľúbenou detskou
lekárkou. Keď sa v roku 1957 zhoršil jej zdravotný stav, musela odísť na invalidný dôchodok.
Avšak nezaháľala ani potom a svoj čas využívala
10
SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO
na prekladanie kresťanskej literatúry z rôznych
jazykov, predovšetkým z angličtiny, nemčiny
a maďarčiny. V tomto čase sa naučila i hebrejsky
a grécky. Medzi kresťanmi po celom Slovensku
kolovali jej preklady písané a rozmnožované na
písacom stroji, zvané samizdaty. Boli ako čerstvý
chlieb a zaháňali duchovný hlad. Písala aj vlastné
zamyslenia k biblickým textom, duchovné úvahy
k Vianociam a Veľkej noci a posielala ich svojim
známym na Slovensku i do cudziny. Študovala
a prekladala komentáre k biblickým knihám, ktoré jej rôznymi Božími cestami prichádzali z cudziny a spracovávala ich do slovenčiny.
Odrobinky sú zozbierané životné príbehy z našej
a zahraničnej duchovnej literatúry, spojené s biblickými textami a veršíkom z Piesní sionských.
Mladší i starší, prostí i vzdelaní, duchovní i laici
si do jej skromného bytu na Gorkého ulici v Bratislave chodili po duchovné rady a povzbudenia.
Evanjeliom a svedectvom svojho života poslúžila
všetkým. Práve cez jej službu mnohí vykročili na
cestu za Kristom. Jej telefónne číslo, ,,linka dôvery 54820“, bolo v prevádzke od pondelka do
soboty.
Kvôli svojej chorobe málokedy vychádzala von.
Nikto od nej však neodišiel naprázdno. Z ozdobnej drevenej škatuľky si každý mohol vytiahnuť
biblický veršík a pomodliť sa s ňou.
Raz sa spýtala mladého študenta, či si číta Slovo
Božie. Povedal, že áno. „Čítam si tam, kde sa mi
otvorí.“ Jej ďalšia otázka bola, či videl ako sa orie.
„Samozrejme, vyrástol som na dedine.“ „Ako
sa teda orie?“ spýtala sa znova. „Brázda vedľa
brázdy,“ odpovedal študent. „Ako by vyzeralo
pole, keby sme raz tu a raz tam spustili pluh do
pôdy? Čítaj si zaradom a nepreskakuj, aj keď niečomu nerozumieš. Písmo sa najlepšie vysvetľuje
Písmom,“ poradila nakoniec.
Toto vydanie Odrobiniek je pripomienkou na túto
pozoruhodnú osobnosť slovenského kresťanstva.
Jej neľahký, ale vierou naplnený život, v srdciach
mnohých zostáva ako trvalé povzbudenie viery
hodné nasledovania. S úctou a vďakou Pánovi si
na pani doktorku spomínajú všetci, ktorým sa
stala duchovnou oporou a učiteľkou.
Pán si ju k sebe povolal za tuhej zimy 27.1.1987
v Bratislave a je pochovaná so svojím otcom
na cintoríne v Slávičom údolí.
nové
ČO JE NOVÉ V EVS?
V novembri minulého roka sa k tímu EVS pridal Dušan Havrilla. Vyzeralo to len na štvormesačnú absolventskú prax, ale služba v EVS sa mu tak zapáčila, že u nás zostal aj po štyroch mesiacoch. Aj napriek tomu, že sme mu nemohli poskytnúť mzdu. Vraj „Pán Boh sa postará.“ A On sa naozaj stará.
Čo robíš, resp. by si chcel robiť v EVS?
Odkedy som začal písať recenzie, mám pocit, že začínam trocha chápať pôrodné bolesti. Prvú úlohu, ktorú som teda dostal bolo písanie. Aj keď to niekedy ide
naozaj ťažko, rád pozerám filmy a rád píšem. Ale to
je len časť mojej práce. Posledných pár víkendov sme
boli poslúžiť so Slavom v cirkevných zboroch.
Slavo kázal a ja som v jednotlivých vstupoch hral a
spieval piesne. Na jar som sa podieľal na príprave EVS
konferencie. Bol som zodpovedný za foto výstavu a
spolu s chalanmi sme doprevádzali chválospevy. Chcel
by som sa viac zapojiť do väzenskej misie, ktorú EVS
robí. Párkrát som bol súčasťou prinášania evanjelia
väzňom a chytilo ma to za srdce. Rád by som sa väzňom venoval viac a pozýval ich do vzťahu s Kristom,
v ktorom je sloboda.
Čím žiješ v poslednej dobe?
Otázkou: „Ako zachrániť stratených ľudí?“ Rozčuľuje
ma, že mi na nich dosť nezáleží. Pamätám si, ako sa
u nás v dedine stratilo dieťa. Zatúlalo sa kdesi v lese.
Asi polovica dediny sa rozhodla ísť ho hľadať. Bola to
veľká dráma. Pamätám si, akú som mal naliehavosť a
túžbu v sebe nájsť ho a vrátiť späť domov.
Niečo podobné sa deje každý deň okolo mňa. Ľudia sú
stratení, zatúlaní kdesi v „lese”. Chcú sa vrátiť domov,
ale nevedia ako. Moja naliehavá túžba by mala byť
podobná ako vtedy, pri tom dieťati - ukázať im Cestu
späť domov k Otcovi. Štve ma, že mi tak málo záleží
na ľuďoch v mojom okolí, ktorí nepoznajú Otca. Mimochodom to dieťa z našej dediny sa našlo, ale žiaľ
mŕtve, kdesi v jame v lese.
Kto ťa inšpiruje a prečo?
Trojica. Oni Traja spolu ma inšpirujú. Veľmi ma zaujala v poslednej dobe veta: „Boli sme stvorení zo smiechu Trojice.” Spojil som si to z textom zo Zjavenia
Jána, kde Ježiš hovorí, že bude s nami stolovať keď
ho vpustíme dnu. Medzi Otcom, Synom a Duchom
je veľa lásky a radosti. A tak si predstavujem ako to
asi mohlo vyzerať keď oni Traja tvorili človeka. Vidím
tam aj radosť v podobne smiechu, nie len vážnu zamyslenosť Tvorcu. Tam musí byť toľko radosti, keď
sedia za jedným stolom.
Milujem, keď niekedy spolu jeme - stolujeme v EVS.
Veľa sa smejeme, keď sme za stolom. Pre mňa je to
čosi ako malý predobraz toho, čo sa odohráva v nebeskom kráľovstve, kde stoluje spolu Trojica. Teším sa
na nebo, kde budeme v plnosti stolovať s Trojicou.
Ak by si si mohol vybrať medzi šálkou
dobrej kávy alebo CD-čkom nejakej
kapely, čo by si si zvolil a prečo?
Šálka dobrej kávy vie celkom inšpirovať k tvorbe
hudby :)
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
11
FALOŠNÍ BOHOVIA
Timothy Keller
Pomyslite si na mnohé sklamania a ťažkosti,
ktoré vás trápia. Pozrite sa na ne pozornejšie a uvedomíte si, že tie, ktoré vás najviac
trápia, sa týkajú vašich vlastných „Izákov“.
V našich životoch sú vždy nejaké veci, do
ktorých investujeme, aby sme získali radosť
a naplnenie, ktoré môže dať len Boh. Najbolestnejšie obdobia v našich životoch sú tie,
keď sú naši Izákovia, naše modly, ohrození
alebo odňatí. Keď sa to stane, reagujeme dvomi spôsobmi. Môžeme si zvoliť zatrpknutosť
a zúfalstvo. Budeme sa cítiť oprávnení vyžívať
sa v týchto pocitoch so slovami: „Pracujem
celý svoj život, aby som sa v kariére dostal až
na toto miesto, a teraz je všetko preč!“ alebo
„Driem celý svoj život, aby to dievča malo
dobrý život, a takto sa mi odpláca!“ Môžeme
cítiť slobodu klamať, podvádzať, pomstiť sa
alebo zahodiť všetky naše princípy, len aby sa
nám uľavilo, alebo jednoducho žiť v trvalej
melanchólii.
Alebo naopak, môžete tak ako Abrahám ísť
hore na horu. Môžete povedať: „Viem, že ma
môžeš vyzvať, aby som žil bez niečoho, o čom
12
SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO
y
ukážka z knih
som si nikdy nemyslel, že bez toho môžem
žiť. Ale keď mám Teba, mám jediné bohatstvo, zdravie, lásku, česť a bezpečnosť, ktoré
naozaj potrebujem a ktoré nemôžem stratiť.“
Mnohí už v živote zistili a neskôr aj vyučovali
nasledovné: „Neuvedomíme si, že Ježiš je všetko, čo potrebujeme, kým Ježiš nie je všetkým,
čo máme.“
Stáva sa, že mnohí falošní bohovia, ak nie
aj väčšina, zostanú v našich životoch, aj keď
sme ich „postavili“ nižšie ako Boha. Vtedy nás
neovládajú a nezmietajú úzkosťou, pýchou a
hnevom. Napriek tomu nesmieme urobiť chybu a myslieť si, že stačí ochota rozlúčiť sa so
svojimi modlami, namiesto toho, aby sme ich
úplne zanechali. Keby Abrahám šiel na horu
s myšlienkou: „Izáka mám len položiť na oltár, a nie sa ho naozaj vzdať“ – bol by v tejto
skúške zlyhal! Bez rizika si v našich životoch
môžeme niečo podržať len vtedy, keď to naozaj prestane byť modlou. To sa stane vtedy,
keď sme bez toho skutočne ochotní žiť a keď
pravdivo zo srdca povieme: „Keďže mám
Boha, môžem žiť aj bez teba.“
Niekedy sa zdá, že nás Boh ubíja, keď nás vlastne
zachraňuje. V tomto príbehu zmenil Abraháma
na veľkú osobnosť – ale zvonku to vyzeralo, akoby bol Boh krutý. Nasledovať Boha za takýchto
okolností vyzerá ako „slepá viera“, ale v skutočnosti je to silná a veľká viera. Biblia je plná príbehov o ľuďoch ako Jozef, Mojžiš a Dávid. Spočiatku sa zdalo, že ich Boh opustil, ale neskôr vidíme, že sa zaoberal deštruktívnymi modlami v ich
životoch a že len tak mohli prejsť ťažkosťami.
Tak ako Abrahám, aj Pán Ježiš mocne zápasil
s Božím volaním. V Getsemanskej záhrade sa
pýtal Otca, či neexistuje iná cesta, ale nakoniec
poslušne šiel na Golgotu na kríž. Nepoznáme
všetky dôvody, prečo Boh dovolí, aby sa nám stali zlé veci, ale tak ako Pán Ježiš v týchto ťažkých
časoch Mu môžeme dôverovať. Keď hľadíme na
Neho a tešíme sa z toho, čo pre nás vykonal,
môžeme mať radosť a nádej – a slobodu od
falošných bohov – nevyhnutnú na nasledovanie
Božieho volania aj v najtemnejších a najťažších
časoch.
Odrobinky
MUDr. Viera Roháčková
y
ukážka z knih
... keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus
zomrel za nás. (R 5:8)
Na slávnosti výročia smrti kazateľa Spurgeona
rozprával jeho priateľ, pastor Taylor: „Krátko
pred smrťou si ma dal zavolať a povedal: ,Brat,
myslím, že zomriem. Pán ma môže síce ešte pozdvihnúť, ale nech už bude akokoľvek, nech sa
stane Božia vôľa.’ Po chvíli ticha povedal: ,Čo by
mi boli teraz platné všetky nové teologické systémy, keď kráčam v ústrety smrti?’
A s radostným zábleskom v očiach povedal: ,Brat,
moja teológia sa stala neobyčajne jednoduchou.
Je zhrnutá do štyroch slov: Kristus zomrel za
mňa. Brat, to stačí na zomretie.‘“
Máš istotu, že Kristus zomrel aj za teba? Ak nie,
tak pros o ňu na kolenách dnes!
Zamyslenia „Pri prameni“ posielame z EVS každý
deň do emailových schránok. Ozvite sa nám na
[email protected], radi Vám ich budeme posielať.
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
13
ODROBINKY (MUDr. Viera Roháčková)
NOVINKA
NOVINKA
Pani doktorka Roháčková citlivým spôsobom zozbierala životné príbehy
z našej a zahraničnej duchovnej literatúry a doplnila ich biblickými textami
a veršíkom z Piesní sionských. Ako celok tvoria povzbudzujúce zamyslenia
na každý deň v roku.
Kniha A5, cena 8 EUR / 241,01 Sk
TAJNÍ VERIACI (brat Andrej a Al Janssen)
FALOŠNÍ BOHOVIA
(Timothy Keller)
Falošní bohovia? Čo všetko nás dokáže
zviesť a presvedčiť natoľko, že si z toho
urobíme modlu? V túžbe nájsť zmysel života
a istotu upriamujeme svoju pozornosť na
dobré veci, ktoré povyšujeme na dokonalé
dobro a stvoríme si tak modlu. Aj dobré
veci ako rodina, kariéra, peniaze, láska,
moc a sláva, nás dokážu ovládnuť a nahradiť
vieru v jediného Boha. Cez príbehy Starého
zákona až po príklady, ktoré uvádza Pán
Ježiš v Novom zákone, nám autor veľmi jasne
ukazuje, ako jednoducho uctievame veci,
ktoré v konečnom dôsledku prinášajú iba
sklamanie. Vieme, čo sú naše modly? Naozaj
sme ich už všetky odstránili? Siahli sme už
na dno svojho srdca a dokážeme to vôbec?
Aj zrelí kresťania si potrebujú tieto otázky
položiť. V čase finančnej a sociálnej neistoty
je táto kniha veľmi aktuálna pre všetkých.
Kniha A5, cena 7 EUR / 209,38 Sk
14
SLOVENSKÉ EVANJELIZAČNÉ STREDISKO
Skutočný príbeh o kresťanoch žijúcich v moslimských krajinách. Cirkev sa tu
stretáva s nepriateľstvom vlád, fyzickými útokmi na domovy a kostoly, únosmi
kresťanských dievčat a nárastom moslimov, ktorí vieru v Ježiša Krista prijali za
svoju. Aby autori ochránili postavy, zmenili ich mená a miesto príbehu zostáva
bližšie neurčené. Avšak príbehy sú skutočné. V závere knihy nachádzame
praktické rady, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako môžeme bratom
a sestrám na Blízkom východe pomôcť.
Kniha A5, cena 8 EUR / 241,01 Sk
BOH JE BLIŽŠIE, NEŽ SI MYSLÍŠ (John Ortberg)
Ak je Boh vždy s nami, prečo je také ťažké Ho nájsť?
Biblia je plná príkladov o tom, že Boh má záujem o kontakt s človekom. Sľubuje
nám, že s nami bude. Hovorí, že nás bude viesť. Aj tak nám vzťah s Bohom uniká.
Uprostred rýchlosti života si uvedomujeme, že nám niečo skutočné chýba. Ako
to získame?
Autor John Ortberg poodhaľuje tvár Boha, ktorý čaká, že Ho budeš objavovať
v mozaike svojho života. Poukazuje na Božiu ruku, ktorá sa k nám naťahuje.
Rozpráva príbehy, ktoré ilustrujú, ako sa ty môžeš naťahovať k Bohu a odpovedať
na Jeho volanie, a tak s Ním vytvoriť spojenie – na radosť tebe a Jemu.
Kniha A5, cena 7,50 EUR / 225,95 Sk
Falošní bohovia, Timothy Keller (2012) Aj keď si myslíme, že Boh je v našom živote na prvom
mieste, nemusí to tak byť. Naozaj neexistuje nič - rodina, peniaze, kariéra, sex - dôležitejšie ako Pán?
Odrobinky, MUDr. Viera Roháčková (2012)
366 zamyslení od dcéry prof. J. Roháčka.
NOVINKA
7,00 € / 209,38 Sk
NOVINKA
8,00 € / 241,01 Sk
Tajní veriaci, brat Andrej a Al Janssen (2012) Príbeh o statočných mužoch a ženách
8,00 € / 241,01 Sk
PONUKOVÝ LIST KNÍH
z Blízkeho východu, ktorých životy sú v nebezpečenstve „iba“ kvôli viere v Ježiša Krista.
Boh je bližšie, než si myslíš, John Ortberg (2011)
Ak je Boh vždy s nami, prečo je také ťažké Ho nájsť?
7,50 € / 225,95 Sk
Márnotratný Boh, Timothy Keller (2011) V Podobenstve o márnotratnom synovi
6,00 € / 180,76 Sk
autor odhaľuje najpodstatnejšie posolstvo o Božej neodplatnej až márnotratnej milosti.
Smutný ako jazz, Donald Miller (2010)
Nenáboženské myšlienky o kresťanskej duchovnosti.
kniha A5
audio kniha
Pramene v púšti, L. B. Cowman, Jim Reimann (2010)
9,00 € / 271,13 Sk
366 zamyslení na každý deň.
Viem, prečo verím, Paul E. Little (2010)
7,00 € / 209,38 Sk
Sú veda a Biblia v konflikte? Sú zázraky možné? Prečo dopustí Boh utrpenie?
Život, aký si vždy chcel, John Ortberg (2010)
Ako vyzerá skutočný duchovný život? Cesta rastu, na ktorú sa môže vydať každý z nás.
Viera sa nedá skryť, Rebecca M. Pippert (2009)
Autorka vdychuje čerstvý život slovu evanjelium. Volá k láske a poslušnosti.
Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode, John Ortberg (2008)
Hlboká, príťažlivá a zábavná kniha, ktorá motivuje k duchovnému rastu.
Ceny sú platné pre jednotlivcov a cirkevné zbory pri odbere z EVS. K cene prirátame poštovné a balné. Uvedený ponukový list je skrátený. Radi Vám zašleme
celý ponukový list EVS alebo si ho môžete pozrieť na našej webovej stránke.
Objednávať si môžete telefonicky alebo písomne na adrese:
Slovenské evanjelizačné stredisko, P.O.Box 147, 080 01 PREŠOV
tel.: 0911 184 375, e-mail: [email protected], web: www.evs.sk
8,00 € / 241,01 Sk
5,00 € / 150,63 Sk
8,00 € / 241,01 Sk
8,00 € / 241,01 Sk
6,95 € / 209,38 Sk
Pre jednotlivcov aj cirkevné zbory poskytujeme zľavy. O podrobnostiach sa informujte v našej kancelárii. Ak si z jedného titulu objednáte vačší počet kusov poskytneme vám nasledovnú zľavu:
pri odbere 5-10 ks je zľava 10 %
pri odbere 11-20 ks je zľava 20 %
Konverzný kurz:
30,1260 SKK
pri odbere 21 a viac kusov je zľava 27 %
ŠÍRIME DOBRÚ SPRÁVU
15
SI DIEŤA, ALEBO OTROK?
Na svete sú dve
skupiny ľudí.
Jedni majú smerom
k Bohu radosť a vďačnosť, druhí strach
a neistotu.
Predstavte si dvoch
mužov. Obidvaja
chodia do kostola,
obidvaja sa modlia, obidvaja veria, že je nad nimi
Boh. Jeden sa však modlí z vďačnosti, ďakuje
Bohu za svoju spásu, druhý sa modlí a chodí do
kostola zo strachu, aby si spásu zaslúžil, alebo
zlé vo svojom živote odčinil.
Navonok rovnaké správanie, rovnakí ľudia, ale
vnútro, kvalita života úplne iné. Jedného vedie
radosť, druhého strach. Jeden je s Bohom zmierený, druhý nie.
Ako sme na tom my? Vďačnosť, alebo strach?
niečo urobiť, tak sa Bohu rúhame. Akoby sme
tým povedali: „To, že Tvoj Syn za nás zomrel
nestačí.“
Namiesto toho, aby sme už žili ako deti, žijeme
ešte stále ako otroci. Namiesto toho, aby sme
už mali v srdci pokoj a pokoru, ešte stále sa
snažíme uspokojiť Boha a seba. A tak v nás
namiesto pokory a pokoja rastie pýcha, alebo
strach. Pýcha, keď si myslíme, že sa nám uspokojovať Boha darí, strach a frustrácia, keď sa nedarí. Aká škoda. Môžeme žiť v slobode a žijeme
v otroctve.
Pred tým, než sme v Krista verili, dôvod na
strach bol. Ale teraz je už len dôvod na radosť.
Proste je dokonané. Vlož svoju dôveru v Jeho
dobrotu a milosť, nie vo svoje skutky a zásluhy.
Neprijali ste predsa ducha otroctva,
aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha
synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče! A ten istý Duch spolu s naším duchom
osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme
deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a
spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme,
aby sme s Ním boli aj oslávení.
R 8:15 - 17
Lebo som presvedčený, že ani smrť,
ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá,
ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani
mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť,
ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás
odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi
Ježišovi, našom Pánovi.
R 8: 38 - 39
Ži ako dieťa, nie ako otrok.
Kázeň Dieťa alebo otrok si môžete vypočuť na
www.chcemviac.com.
V nebesiach máme dobrého Otca, ktorého sa
nemusíme báť. Každý, kto verí v Krista, je povolaný k radosti, nie k strachu! Boh z nás nerobí
otrokov, ktorí sa ho musia báť. Neprijali sme
predsa ducha otroctva, aby sme sa zase báli, ale
prijali sme ducha synovstva, ktorým voláme:
„Abba, Otče!“
Nasledujúca konferencia EVS
Akk si myslíme, že k zmiereniu sa s Bohom, musíme niečo z našej strany pridať, musíme ešte
3. - 5. mája 2012
SLAVOMÍR SLÁVIK, riaditeľ
Slovenské evanjelizačné stredisko
sa bude konať v dňoch
v Košiciach
Kontakty:
Slovenské evanjelizačné stredisko
P.O.Box 147, 080 01 Prešov
e-mail: [email protected], tel.: 0911 184 375
P.O.Box 104, 814 99 Bratislava
e-mail: [email protected]
tel.: 02/54432861, 0911 798 800
www.evs.sk
Časopis registrovaný MK SR pod číslom: EV 3227 / 09, Design a tlač: Equilibria, s. r. o.
Download

3 - EVS